Sunteți pe pagina 1din 4

Procedura contabila NR.

_______/_______– tratament contabil si fiscal


clienti radiati in urma dizolvarii-scoatere din evidenta –VARIANTA NR.1-
nu exista provizioane constituite
Motivul radierii : Legea nr.31/1990 art.237 alin.1si/sau art.237^1, respectiv :
ART. 237
  (1) La cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii în cazurile în care:
  a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;
  b) acţionarii/asociaţii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reşedinţa cunoscută;
  c) nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a
expirării duratei actului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu
social ori transferului dreptului de folosinţă sau proprietate asupra spaţiului cu destinaţie de
sediu social;
  d) a încetat activitatea societăţii sau nu a fost reluată activitatea după perioada de
inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în registrul comerţului, perioadă
care nu poate depăşi 3 ani de la data înscrierii în registrul comerţului;
  e) societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii;
  f) societatea nu şi-a depus situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare
anuale consolidate, precum şi raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de
zile lucrătoare;
  g) societatea nu şi-a depus la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în
termenul prevăzut de lege, declaraţia că nu a desfăşurat activitate de la constituire, dacă
perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare.

 ART. 237^1
  (1) Atunci când un asociat răspunde nelimitat pentru obligaţiile societăţii pe durata
funcţionării acesteia, răspunderea sa pentru aceste obligaţii va fi nelimitată şi în faza
dizolvării şi, dacă este cazul, a lichidării societăţii.
  (2) Atunci când, pe durata funcţionării societăţii, un asociat răspunde pentru obligaţiile
acesteia în limitele aportului la capitalul social, răspunderea sa va fi limitată la acest aport şi
în situaţia dizolvării şi, dacă este cazul, a lichidării societăţii.
  (3) Asociatul care, în frauda creditorilor, abuzează de caracterul limitat al răspunderii
sale şi de personalitatea juridică distinctă a societăţii răspunde nelimitat pentru obligaţiile
neachitate ale societăţii dizolvate, respectiv lichidate.
  (4) Răspunderea asociatului devine nelimitată în condiţiile alin. (3), în special atunci
când acesta dispune de bunurile societăţii ca şi cum ar fi bunurile sale proprii sau dacă
diminuează activul societăţii în beneficiul personal ori al unor terţi, cunoscând sau trebuind
să cunoască faptul că în acest mod societatea nu va mai fi în măsură să îşi execute
obligaţiile.
Etape de parcurs :
1.Se obtine informarmatia de radiere a societatii de pe site-ul ONRC:

https://www.onrc.ro/index.php/ro/component/content/article?id=329

2.Se completeaza-aproba Referat necesitate –Decizie admninistrator (document justificativ )

Model anexa nr.1

3.Se transmit serviciului contabilitate documentele pct.1 si pct.2

4.Serviciul contabilitate efectueaza operatiunile contabile de inregistrare in evidentele


contabile.

Din punct de vedere contabil :


Sunt aplicabile prevederile OMFP nr.1802/2014 :

Pct.89-Evaluarea la inventar a creantelor se face la valoarea lor probabila de incasare


.Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita si valoarea contabila a
creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru deprecierea creantelor.

Pentru creantele incerte se constituie ajustari pentru pierdere de valoare.

Pct.353 - Pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi, decontări în cadrul grupului
şi debitori, cu ocazia inventarierii la sfârşitul exerciţiului financiar, se reflectă ajustări pentru
pierdere de valoare. 

331. - Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate (contul 4118 "Clienţi incerţi
sau în litigiu" sau în conturi analitice ale conturilor de creanţe, pentru alte creanţe decât
clienţii).
332. - (1) În scopul prezentării în situaţiile financiare anuale, creanţele se evaluează la
valoarea probabilă de încasat.
  (2) Atunci când se estimează că o creanţă nu se va încasa integral, în contabilitate se
înregistrează ajustări pentru pierdere de valoare, la nivelul sumei care nu se mai poate
recupera.

Contul 411 "Clienţi"


  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor şi decontărilor în relaţiile cu clienţii
interni şi externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri etc. vândute, servicii
prestate, pe bază de facturi, cu excepţia entităţilor afiliate, entităţilor asociate şi a entităţilor
controlate în comun, inclusiv a clienţilor incerţi, rău-platnici, dubioşi sau aflaţi în litigiu.
  Contul 411 "Clienţi" este un cont de activ.

În creditul contului 411 "Clienţi" se înregistrează:


- sumele trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidenţă a clienţilor incerţi sau în litigiu
(654)

Monografie contabila :
- Document justificativ :Referat necesitate-Decizie administrator + Dovada radiere
societate
- Document contabil : Nota contabila
Explicatii –scadere din evidenta clienti conform Referat necesitate nr./data

654” "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" = 411 „clienti”


Valoare sold contabil
Din punt de vedere al impozitului pe profit :
In cazul in care se detine documentele legale de radiere prin dizolvare mentionat mai sus ,
cheltuiala cu scoaterea din evidenta a clientilor incerti este deductibila fiscal , fiind aplicabil ,
din Codul Fiscal :

“ART. 25 - Cheltuieli

(1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile


cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate
prin acte normative în vigoare, precum și taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile
datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale și organizațiile
sindicale.

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

h) pierderile înregistrate la scoaterea din evidență a creanțelor, pentru partea


neacoperită de provizion, potrivit art. 26, precum și cele înregistrate în alte cazuri decât
următoarele:

4. debitorul este dizolvat, în cazul societății cu răspundere limitată cu asociat unic, sau
lichidat, fără succesor;”

Din punct de vedere al TVA :


Cu privire la creantele neincasate , baza de impozitare a TVA se reduce doar in
cazul falimentului beneficiarului , in baza hotararii judecatoresti de inchidere a
procedurii prevazute de Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei , hotarare
ramasa definitiva si irevocabila , conform art.287 lit d. Din Codul Fiscal.In concluzie ,
daca clientul este radiat conform art.237 alin.1 si/sau art.237^ 1 din legea
nr.31/1990, nu se ajuteazaTVA-ul aferent creantelor (nu se poate recupera).

In situatia in care ati aplicat sistemul TVA la incasare creantelor mentionate mai sus ,
respectiv tva-ul aferent facturilor in sold ale clientului dvs se afla in contul 4428 tva
neexigibila in conformitate cu art.282 alin.3 din Codul Fiscal , momentul scoaterii din
evidenta al clientului , reprezinta dpdv al tva regula generala , exista obligatia
colectarii TVA si platii acestuia catre bugetul de stat .In consecinta, singura situatie
reglementata de Codul Fiscal in care nu sunteti obligat sa colectati TVA si puteti
proceda la anularea taxei neexigibile inregistrata este cea prevazuta la art.287
(faliment).Daca sunt respectate conditiile prevazute in acest art.287 atunci puteti anula
TVA neexigibila , neavand obligatia de a colecta TVA.In caz contrar societatea este
obligata sa colecteze TVA la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate.
Monografie contabila pentru creantele aflate in sistem TVA la incasare :
-explicatii :colectare TVA la scoatere din evidenta a creantelor neincasate :
4428 „tva neexigibila” = 4427 „tva colectata”

Din punct de vedere al impozitului microintreprinderilor


Scoaterea din evidenta a clientilor incerti nu modifica baza impozabila a
impozitului pe veniturilor microintreprinderilor.

S-ar putea să vă placă și