Sunteți pe pagina 1din 17

PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE Principalele politici contabile adoptate de S.C. OIL TERMINAL S.A.

CONSTANTA la ntocmirea situa iilor financiare la 31.12.2005, pe baza O.M.F. nr. 94/2001, sunt: Informa ii generale Aceste situa ii financiare au fost ntocmite n conformitate cu Reglement rile Contabile Romne ti armonizate cu Directiva a-IV-a a Comunit ilor Economice Europene nr. 78/660/EEC privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societ i i cu Standardele Interna ionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finan elor Publice al Romniei nr. 94/2001. Managementul societ ii comerciale a folosit ra ionamentul profesional n vederea fundament rii unei politici contabile, capabil s furnizeze informa ii relevante i credibile utilizatorilor de situa ii financiare. Prezentarea situa iilor financiare, politicile contabile reprezint o component aparte a situa iilor financiare anuale. Astfel, n exercitarea acestui ra ionament profesional, managementul a inut cont de prevederile paragrafului 22 din IAS 1, n sensul respect rii cerin elor i recomand rilor din Standardele Interna ionale de Raportare financiar cu privire la ntocmirea situa iilor financiare, n conformitate cu: Legea contabilit ii 82/1991, republicat , cu modific rile ulterioare; Cerin ele de prezentare prev zute de OMFP nr. 94/2001 (cunoscute ca volumele I i II); Standardele Interna ionale de Contabilitate I.A.S. publicate de Comitetul pentru Standarde Interna ionale de Contabilitate (cunoscute ca Volumul III). Odat ce politicile contabile adecvate entit ii patrimoniale au fost stabilite, este important ca acestea s nu se modifice n timp, pentru a asigura astfel o baz consecvent de raportare a rezultatelor, care vor putea fi comparate cu u urin de utilizatori. Situa iile financiare au fost ntocmite pe baza balan ei de verificare rezultate dup aplicarea IAS, mai pu in IAS 29 Raportarea financiar n economiile hiperinfla ioniste i Interpretarea 19 a Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Interna ionale de Contabilitate (S.I.C.) - Moneda de raportare Evaluarea i prezentarea n situa iile financiare n conformitate cu IAS 21 i IAS 29 . De asemenea, persoanele juridice care aplic Reglement rile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE i cu IAS, aprobate prin OMFP nr.94/2001, nu au obliga ia legal de a ntocmi situa ii financiare consolidate i nici aplicarea prevederilor IAS 29.

Bazele contabilit ii Fundamentarea de politici contabile de c tre societatea comercial se circumscrie urm toarelor: continuitatea activit ii, permanen a metodelor utilizate, pruden a, independen a exerci iilor financiare, evaluarea separat a elementelor de activ i pasiv, intangibilitatea bilan ului de deschidere, necompensarea, prevalen a economicului asupra juridicului, pragul de semnifica ie. Prin aplicarea principiilor si cerin elor Directivelor europene i Standardelor Interna ionale de Raportare Financiar s-au ob inut informa ii contabile i situa ii financiare de calitate. Societatea comercial a efectuat nregistr rile contabile n lei romne ti, n conformitate i cu Reglement rile Contabile i de Raportare emise de Ministerul Finan elor Publice din Romnia. Moneda de prezentare Toate cifrele prezentate sunt n lei (RON) romne ti. Ca urmare a neaplic rii IAS 29 Raportarea financiar n economiile hiperinfla ioniste, nu toate cifrele sunt prezentate n termenii puterii de cump rare a leului la 31.12.2005. Utilizarea estim rilor ntocmirea situa iilor financiare n conformitate cu O.M.F.P. nr. 94/2001, cere conducerii societ ii comerciale s fac estim ri care afecteaz valorile raportate ale activelor i pasivelor, prezentarea activelor i datoriilor contingente la data ntocmirii situa iilor financiare i cheltuielile raportate pentru respectiva perioad . Pentru acele elemente a c ror valoare este nesigur i care trebuie incluse n situa iile financiare, n contabilitate trebuie f cute cele mai bune estim ri. n acest scop, este necesar uneori revizuirea valorilor lor pentru a reflecta evenimentele ulterioare de nchidere a exerci iului financiar, schimb rile de circumstan e sau dobndirea unor noi informa ii, ori de cte ori acele valori sunt semnificative. Efectul unei asemenea modific ri se include n cadrul aceleia i pozi ii din bilan , respectiv din contul de profit i pierdere, unde a fost reflectat i estimarea contabil ini ial . Continuitatea activit ii Situa iile financiare au fost ntocmite n baza principiului continuit ii activit ii care presupune faptul c societatea i va continua activitatea i n viitorul previzibil. Incertitudinea existent n Romnia referitoare la rezultatul politicilor economice curente implementate n condi ii real opera ionale, fac posibil apari ia unor varia ii imprevizibile considerabile n ceea ce prive te intr rile de numerar viitoare. Prin urmare, aplicarea principiului continuit ii activit ii n ntocmirea situa iilor financiare este justificat . Conversia tranzac iilor n moneda str in Tranzac iile societ ii comerciale n moneda str in sunt nregistrate la cursurile de schimb comunicate de banc pentru data tranzac iilor. Soldurile n
2

moneda str in sunt convertite n lei la cursurile de schimb comunicate de Banca Na ional a Romniei pentru data bilan ului. C tigurile i pierderile rezultate din decontarea tranzac iilor ntr-o moned str in i din conversia activelor i datoriilor monetare exprimate n moneda str in , sunt recunoscute n contul de profit i pierdere. Societatea comercial desf oar tranzac ii exprimate n lei romne ti, dolari americani i EURO. Cursul de schimb al B ncii Na ionale a Romniei utilizat la 31.12.2005 a fost de 1USD =3,1078 lei , 1 EUR =3,6771lei. Imobiliz ri necorporale Imobiliz rile necorporale sunt relevante. Ele sunt tratate i prezentate conform IAS 38 Active necorporale. Valoarea contabil a imobiliz rilor necorporale este verificat anual i ajustat din perspective deprecierii permanente. Durata de via util este n concordan cu Legea nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i necorporale, cu modific rile i complet rile ulterioare. Rata de amortizare folosit este cea liniar . Cre terea de valoare nregistrat n cursul anului reprezint concesiuni, achizi ionarea de noi licen e aferente programelor de calculator folosite de c tre societate. Imobiliz ri corporale Tratamentul contabil de baz recunoscut de SIC este prezentarea imobiliz rilor corporale la costul istoric, mai pu in amortizarea cumulat i pierderile din deprecieri, iar tratamentul contabil alternativ permis const n prezentarea imobiliz rilor corporale la valoarea reevaluat mai pu in amortizarea i deprecierea ulterioar cumulat . Imobiliz rile corporale sunt evaluate la intrare la cost de achizi ie i au fost reevaluate n baza normativelor n vigoare. Cre terile valorilor contabile ale imobiliz rilor corporale rezultate din reevalu rile efectuate sunt nregistrate ini ial n rezerve din reevaluare. Imobiliz rile corporale au fost reevaluate conform HG 1553/2003 iar rezultatele reevalu rii au fost aprobate prin hot rrea AGA din 04.03.2004 i nregistrate n contabilitate corespunz tor. La 31 dec 2005 valoarea de inventar se prezint astfel: -terenuri: 46.669.876 lei; -construc ii 106.955.633 lei; -instala ii tehnice i ma ini 26.248.678 lei; -alte instala ii utilaje i mobilier 682.602 lei; -imobiliz ri corporale n curs 6.847.826 lei; -avansuri acordate pt imobiliz ri corporale 1.336.860 lei. ntre inerile i repara iile imobiliz rilor corporale s-au trecut pe cheltuieli atunci cnd au ap rut (cnd acestea reprezint revizii tehnice) ori s-au e alonat pe 2 ani pentru repara iile curente grad 1 (RC1), pe 4 ani pentru repara iile curente grad 2 (RC2),la circa 12 ani pentru repara iile capitale (conform normativului n domeniu), iar mbun t irile aduse imobiliz rilor corporale, care cresc valoarea sau durata de via a acestora, sau care m resc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de c tre acestea sunt capitalizate.
3

Activele de natura obiectelor de inventar, inclusiv unelte i scule, sunt trecute pe cheltuieli n momentul d rii n folosin . La inventarierea patrimoniului, societatea comercial nu a constatat deprecieri sau uzuri mai mari dect cele normale, motiv pentru care a considerat c nu este cazul s se constituie provizioane pentru deprecierea activelor de natura mijloacelor fixe. Imobiliz rile corporale care sunt scoase din func iune sau vndute, sunt eliminate din bilan mpreun cu amortizarea cumulat corespunz toare. Orice profit sau pierdere rezultat dintr-o asemenea opera iune sunt incluse n contul de profit i pierdere curent. Amortizare Amortizarea se calculeaz la costul evaluat, prin metoda liniar de-a lungul duratei utile de via estimat a activelor, conform Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i necorporale, pe baza duratelor normale de func ionare minime stabilite prin H.G. 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele normale de func ionare a mijloacelor fixe, dup cum urmeaz : o 20-50 ani pentru construc ii; o 8-12 ani pentru instala ii tehnice i ma ini; o 3-10 ani pentru alte instala ii, utilaje i mobilier. Terenurile nu se amortizeaz deoarece au durat de via nelimitat . Costurile ndator rii Costurile cu dobnzile aferente tuturor mprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli n momentul n care se efectueaz . Stocuri Stocurile sunt nregistrate la intrare la costul de achizi ie, iar desc rcarea gestiunii se face folosindu-se metoda FIFO primul intrat primul ie it. Aceast metod este recunoscut de IAS 2 contabilitatea stocurilor, dar i de Codul fiscal. Crean e Crean ele au fost nregistrate la valoarea realizabil anticipat , provizionul pentru crean ele incerte este calculat ca diferen dintre valoarea nominal a crean elor i valoarea actualizat a fluxurilor viitoare de numerar utiliznd rata de actualizare efectiv aferent instrumentului financiar respectiv valoarea recuperabil . La entitatea auditat , crean ele sunt nregistrate la valoarea nominal , care de regul constituie valoarea realizabil anticipat a sumelor ce urmeaz a fi ncasate pentru bunurile sau serviciile cedate. Fluxurile de numerar aferente crean elor pe termen scurt sunt actualizate prin notific ri. Crean ele nerecuperabile (clien i incer i) sunt trecute pe cheltuieli n anul n care sunt identificate, constituindu-se provizioane n sum de 418.231 lei.
4

Numerar i echivalente de numerar Numerarul i echivalentele acestora sunt eviden iate n bilan la cost n lei (RON). Pentru situa ia fluxului de numerar, numerarul i echivalentele acestuia cuprind casa, disponibil la b nci, depozite la vedere la b nci, alte valori de ncasat i avansuri de trezorerie. mprumuturi mprumuturile pe termen scurt i lung sunt nregistrate ini ial la suma primit , net de cheltuielile pentru contractarea mprumuturilor respective. n perioadele urm toare, mprumuturile sunt nregistrate la cost amortizat, folosind metoda randamentului efectiv; diferen ele dintre trageri (net de cheltuielile pentru contractarea mprumuturilor) i costul amortizat sunt recunoscute n contul de profit i pierderi pe durata contractului de mprumut. Por iunea pe termen scurt a mprumuturilor pe termen lung este inclus n Datorii ce trebuie pl tite ntr-o perioad de un an. Dobnda acumulat la data bilan ului contabil este inclus n Sume datorate institu iilor de credit din cadrul datoriilor curente. Provizioane pentru riscuri i cheltuieli Conform IAS 37 Provizioane, datorii i active contingente provizioanele pentru riscuri i cheltuieli sunt recunoscute n momentul n care societatea comercial are o obliga ie legal sau implicit rezultat din evenimente trecute, cnd pentru decontarea obliga iei este necesar o ie ire de resurse care ncorporeaz beneficii economice i cnd poate fi f cut o estimare credibil n ceea ce prive te valoarea obliga iei. Societatea comercial OIL TERMINAL S.A. nregistreaz la 31.12.2005 sold n contul 4118 Clien i incer i n sum de 423.894 lei pentru care s-a constituit provizion pentru litigii n valoare de 114.422 lei. Suma de 634.654 lei nregistrat la finele anului 2005 n contul 1518 alte provizioane pt riscuri i cheltuieli reprezint participarea salaria ilor la profit conform OMFP 418/06.04.2005. Potrivit art.22, alin.1, din Codul de Procedur Fiscal ,contribuabilul are dreptul la deducerea provizioanelor n limita unui procent de 30%, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea crean elor asupra clien ilor. Impozitare Societatea comercial nregistreaz impozitul pe profit curent pe baza profitului brut din situa iile financiare romne ti, conform legisla iei na ionale referitoare la impozitul pe profit. Recunoa terea veniturilor Veniturile din prest rile de servicii sunt recunoscute n momentul n care serviciile sunt prestate la client, iar riscurile i beneficiile propriet ii au trecut n
5

sarcina acestuia. n situa iile financiare, veniturile i cheltuielile sunt prezentate la valoarea lor bruta. n bilan ul contabil, datoriile i crean ele de la aceia i parteneri sunt prezentate la valoarea neta n situa ia n care exist un drept de compensare. Cifra de afaceri Cifra de afaceri reprezint sumele facturate, exclusiv TVA, pentru bunuri livrate sau prestate ter ilor. Instrumente financiare Instrumentele financiare nregistrate n bilan includ: numerarul i echivalentele acestuia, crean ele i datoriile comerciale, anumite alte active i datorii pe termen lung. Metodele particulare de recunoa tere adoptate sunt prezentate n politicile contabile individuale asociate fiec rui element. Managementul riscului financiar Societatea comercial este supus unui risc de credit datorat crean elor sale comerciale i a celorlalte tipuri de crean e. Pentru to i clien ii noi sunt ob inute n mod normal referin e privind bonitatea, iar data de scaden a datoriilor este atent monitorizat i sumele datorate dup dep irea termenului sunt urm rite cu promptitudine. Societatea comercial este expus fluctua iilor cursului de schimb valutar prin datoria generat de obliga iile exprimate n valut . Datorit costurilor mari asociate, politica societ ii comerciale este s nu se ac ioneze pentru diminuarea acestui risc. n concluzie, r spunderea pentru alegerea i fundamentarea politicii contabile revine conducerii executive a societ ii comerciale, iar aceste obiective puse in aplicare trebuie s conduc la: minimizarea pierderilor; minimizarea profitului impozabil; maximizarea rezultatului curent; maximizarea profitului distribuibil; netezirea rezultatului.

NOTE DE AUDITARE A CONTURILOR ANUALE pe baza situa iilor financiare la 31.12.2005 ntocmite de S.C. OIL TERMINAL S.A. Informa ii noi legate de persoana juridic S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a s-a nfiin at n conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 i H.G. nr. 1200/1990, avnd forma juridic de societate pe ac iuni. Societatea comercial a fost nmatriculat la Registrul Comer ului Constan a cu nr. J 13/512/1991 avnd codul unic de nregistrare 2410163 i atribut fiscal R. Structura ac ionariatului la data de referin 02.03.2006 este urm toarea: Nr. Explica ii crt. 0 1 1 Capital social (lei), din care: - Ministerul Economiei i Comer ului - Fondul Proprietatea SA - Persoane juridice - Persoane fizice Ac iuni total, din care: - Ministerul Economiei i Comer ului - Fondul Proprietatea SA - Persoane juridice - Persoane fizice Sume 3 58.243.025 34.725.797 5.824.303 10.4.95.703 7.197.222 582.430.253 347.257.973 58.243.026 104.957.031 71.972.223 Pondere (%) 4 100 59,62 10,00 18,02 12,36 100 59,62 10 18,02 12,36

Valoarea unei ac iuni calculat pe baza activului net contabil la 31.12.2005 este de 0,2296 lei/ac iune. Valoarea nominal a unei ac iuni este de 0,10 lei. n anul 2005 au avut loc schimb ri n componen a Consiliului de Administra ie, astfel: - Gabriel Daraban - pre edinte CA - Stamat Marius - membru - Lauren iu Bogatu - membru pn la data de 04.07.2005 - R zvan-Viorel Poppa - membru pn la data de 04.07.2005 - Gabriela Plosceanu - membru - Claudiu Deca - membru de la data de 04.07.2005 - Valeriu Ni escu - membru de la data de 04.07.2005

Un aspect care trebuie re inut este cre terea productivit ii muncii n anul 2005 cu 22,55% fa de anul 2004, calculat ca raport ntre cifra de afaceri i num rul mediu de salaria i. Astfel productivitate muncii n 2005 a fost de 98.682,59 lei/salariat, iar n 2004 a fost 80.524,54 lei/salariat. NOTE ASUPRA BILAN ULUI Situa iile financiare aferente exerci iului financiar 2005, ntocmite n baza legii contabilit ii nr. 82/1991, republicat , aplicat mpreun cu Directiva a-IV-a a Comunit ilor Economice Europene nr. 78/660/EEC i cu Standardele Interna ionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finan elor nr. 94/2001, ce au f cut obiectul auditului financiar, con in: Bilan ul ncheiat al data de 31.12.2005 Contul de profit i pierderi ncheiat la data de 31.12.2005; Situa ia modific rilor capitalului propriu; Situa ia fluxurilor de trezorerie; Politici contabile i notele explicative;

Structura bilan ului la 31.12.2005, ntocmit n conformitate cu prevederile O.M.F. nr. 94/2001 se prezint astfel: -lei -

Elemente patrimoniale ACTIV Imobiliz ri necorporale Imobiliz ri corporale Imobiliz ri financiare TOTAL Active imobilizate Stocuri Crean e Casa i conturi la b nci TOTAL Active circulante Conturi de regularizare i asimilate (chelt. n avans) Datorii ce trebuie pl tite intr-o perioad de un an TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

31.12.2004

31.12.2005

Evolutie (%)
1,62 3,72 2.665,02 5,02 80,29 -24,31 265,97 -11,64 -16,17 24,86 0,06

3.478.338 123.249.701 64.644 126.792.683 1.597.427 19.455.989 359.269 21.412.685 376.990 14.956.417 133.625.941

3.534.608 127.833.108 1.787.418 133.155.134 2.879.948 14.725.887 1.314.830 18.920.665 316.024 18.675.293 133.716.530

PASIV Capitaluri proprii Provizioane pentru riscuri i cheltuieli Datorii intr-o perioad mai mare de un an: din care Sume datorate institu iilor de credit Patrimoniu public TOTAL PASIV
125.601.599 1.050.392 6.972.418 2.646.858 1.532 133.625.941 129.021.209 749.078 3.946.243 968.700 0 133.716.530 2,72 -28,69 3,16 -63,40 -100,00 2,56

Probele de audit au fost ob inute de auditor utiliznd urm toarele proceduri: Observa ia asistarea la o opera ie sau la unele proceduri n timpul ce acestea se deruleaz ; Inspec ia pentru revizuirea i examinarea nregistr rilor i a documentelor. Investiga ia pentru ob inerea de informa ii din interiorul entit ii audiate, de la conducere i angaja i Metode analitice pentru analizarea corela iilor dintre datele financiare. Aceste probe ob inute ne-au asigurat c obiective: sunt ndeplinite urm toarele

1. Active imobilizate i amortismente Obiective de audit: Imobiliz rile corporale trebuie s existe; Imobiliz rile corporale i necorporale trebuie s apar in entit ii auditate; Activele ce constituie garan ii trebuie identificate; Valoarea activelor trebuie stabilit n mod just. Concluzie pe baza auditului efectuat Situa ia sintetic a activelor imobilizate la valoarea brut se prezint astfel: - leiValoare brut
Imobiliz ri necorporale Imobiliz ri corporale Imobiliz ri financiare TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

Sold ini ial 3.640.951 175.183.399 64.644 178.888.994

Cre teri 139.975 26.733.538 217.226.903 244.100.416

Reduceri 3862 13.175.462 215.504.129 228.683.453

Sold final 3.777.064 188.741.475 1.787.418 194.305.957

Situa ia sintetic a amortiz rilor la 31.12.2005: Amortismente


Imobiliz ri necorporale Imobiliz ri corporale
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

Sold ini ial 162.613 51.933.698 52.096.311

Cre teri 83.390 10.087.346 10.170.736

Reduceri 3.547 1.112.677 1.116.224

- leiSold final 242.456 60.908.367 61.150.823

Din auditul efectuat a reie it c imobiliz rile corporale sunt proprietatea societ ii i c activele sunt corect prezentate la cost mai pu in amortizarea cumulat . Amortizarea a fost aplicat potrivit Legii 15/1994, a duratelor normale de func ionare minime stabilite prin H.G. 2139/2004, folosind metoda liniar . 2. Investi ii (plasamente) Obiective de audit: Investi iile trebuie s existe i s apar in societ ii comerciale; Documentarea valorii lor. Concluzie pe baza auditului efectuat La societatea comercial investi iile reprezentnd imobiliz ri financiare sub forma intereselor de participare, exist i apar in acesteia. Conducerea societ ii comerciale a contabilizat investi iile de inute folosind metoda costului. 3. Stocuri Obiectiv de audit Stocurile de produse, materii prime, m rfuri etc. trebuie s existe i s apar in societ ii. Concluzie pe baza auditului efectuat Stocurile sunt nregistrate la intrare la cost de achizi ie sau cost de produc ie. La ie ire se folose te metoda FIFO pentru materii i materiale. Este organizat gestionarea stocurilor pe locuri de depozitare, de consum sau de desfacere. Se realizeaz regulat inventarierea lor prin punctaj periodice ntre eviden ele gestionare i eviden a contabil analitic a acestora. 4. Debitori (Crean e) i pl i anticipate Obiective de audit Debitorii exist i debitele nu sunt supraevaluate; Debitele sunt realizabile (ca numerar). Concluzie pe baza auditului efectuat Crean ele incerte sau n litigiu sunt urm rite de societatea comercial . De i la momentul ini ial venitul a fost corect nregistrat, exist riscul s nu poat fi i colectat, situa ie n care debitele din clien i incer i sunt supraevaluate i necesit un tratament pruden ial prin constituirea de provizioane pentru debitele care nu pot fi realizate ca numerar. Astfel, s-a constituit un provizion n sum de 114.423 lei pentru debitele ce nu pot fi realizate ca numerar.
10

Viteza de rota ie a debitelor-clien i, indicator propus de O.M.F. nr. 94/2001, ca raport ntre soldul mediu clien i i cifra de afaceri, n cazul societ ii este de 44 zile. 5. Conturi la b nci i disponibilit i Obiective de audit Confirmarea soldurilor de active monetare Concluzie pe baza auditului efectuat La 31.12.2005, entitatea auditat de ine disponibil la b nci n lei i devize, numerar n cas , avansuri de trezorerie n sum total de 1.314.830 lei. Exist concordan a ntre soldurile nscrise n extrasele de la b nci, respectiv n registrul de cas privind disponibilul i eviden a contabil . 6. Creditori i angajamente-credite Obiective de audit: Creditorii nu sunt subevalua i; Confirmarea soldurilor de pasive monetare(credite); Eviden ierea activelor utilizate drept garan ii pentru credite; S-au nregistrat toate datoriile. Concluzie pe baza auditului efectuat Societatea comercial nregistreaz la 31.12.2005 pasive monetare (credite) datorate institu iilor de credit n valoare de 968.700 lei i garan ii la dispozi ia acestora. Viteza de rota ie a creditelor furnizor, calculat conform O.M.F. nr. 94/2001 ca raport ntre soldul mediu al furnizorilor i achizi iile de bunuri este de 34 zile. 7. Impozite i taxe Societatea comercial nu nregistreaz la 31.12.2005 restan e la plata datoriilor bugetare sau a fondurilor speciale. Registrul fiscal, prev zut de Legea 414/2002 a impozitului pe profit, este inut de entitatea auditat . n baza acestuia, societatea comercial eviden iaz profitul contabil, sumele deductibile fiscal i cheltuielile nedeductibile fiscal, i calculeaz rezultatul fiscal, pe baza c ruia stabile te impozitul pe profit. n baza Legii nr. 252/10.06.2003, Registrul unic de control este inut de societatea comercial la sediul s u social. n acesta sunt consemnate toate controalele efectuate de c tre institu iile de control abilitate. 8. Capital, rezerve i registre Obiective de audit Societatea comercial respect prevederile legale n vigoare. Concluzie pe baza auditului efectuat Capitalurile proprii ale societ ii comerciale, n sum de 129.021.209 lei, se compun din: capital social n sum de 58.243.025 lei, rezerve din reevaluare n sum de 48.343.904 lei, rezerve legale n sum de 2.141.330 lei, alte rezerve n
11

sum de 14.675.656 lei, rezultat reportat n sum de 5.617.294 lei, rezultatul exerci iului n sum de 6.057.573 lei i repartizarea profitului exerci iului 2005 n sum de 6.057.573 lei. n anul 2005 se nregistreaz o cre tere a capitalurilor proprii fa de anul precedent cu 3.419.610lei, adic 102,72 %. Capitalul social subscris n sum de 58.243.025 lei este integral v rsat, fiind mp r it n 582.430.253 ac iuni comune nominative, cu o valoare nominal de 0,10 lei. Capitalul social este mixt, majoritar al statului. Societatea comercial fiind deschis , eviden a ac iunilor i ac ionarilor se ine de c tre Registrul Bursei de Valori Bucure ti, iar pia a de tranzac ionare este BVB. Sunt inute regulat urm toarele registre prev zute de Legea 31/1990 republicat : Registrul Adun rii Generale Registrul Administratorilor 9. Contul de profit i pierderi Obiective de audit S-au nregistrat toate veniturile din prest ri servicii S-au inclus i se analizeaz corect toate cheltuielile reale S-au identificat elemente extraordinare. Concluzie pe baza auditului efectuat Societatea comercial aplic Reglement rile contabile, armonizate cu Directiva a IV-a a C.E.E. i cu Standardele Interna ionale de Contabilitate ncepnd cu anul 2000. La 31.12.2005, contul de profit i pierdere, comparativ cu anul 2004, se prezint astfel:
Evolu ii (%)
21,24 20,12 22,17 -5,19 248,61 -37,76 -92,04 0 12211,39 12211,39

- lei-

Denumirea indicatorului Cifra de afaceri net Venituri din exploatare Cheltuieli de exploatare Rezultatul din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultatul financiar Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Rezultatul extraordinar

2004 105.648.193 108.026.408 99.928.051 8.098.357 134.855 846.305 -711.450 0 2.287 -2.287
12

2005 128.090.063 129.761.742 122.083.851 7.677.891 470.124 526.720 -56.596 0 281.500 -281.500

Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul brut - Profit Impozitul pe profit Rezultatul net

108.161.263 100.776.643 7.384.620 2.210.434 5.174.186

130.231.866 122.892.071 7.339.795 1.282.222 6.057.573

20,41 21,94 -0,61 -41,99 17,07

Analiza rezultatului din exploatare, prezentat mai jos ne arat faptul c societatea a nregistrat profit din activitatea de exploatare n anul 2005: - leiNr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Denumire indicator Cifra de afaceri net Costul bunurilor vndute i al serviciilor prestate (rd.3+4+5) Cheltuielile activit ii de baz Cheltuielile activit ilor auxiliare Cheltuielile indirecte de produc ie Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (rd.1-2) Cheltuielile de desfacere Cheltuielile generale de administra ie Alte venituri din exploatare Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) Exercitiul financiar 2004 105.648.193 81.676.730 62.983.534 18.693.196 0 23.971.462 0 18.251.320 2.378.215 8.098.357 2005 128.090.063 99.499.980 74.997.067 24.502.913 0 28.590.083 0 22.583.871 1.671.679 7.677.891 Evolu ie (%) 0,21 0,49 0,94 -1,00 -0,75 -1,00 -0,30 -0,05

Analiza rezultatului financiar ne arat faptul c pierdere din activitatea financiar , astfel:

societatea a nregistrat

Denumire indicator Venituri financiare Cheltuieli financiare, din care: - diferen e de curs valutar Rezultatul financiar

2004 134.855 846.305 139.139 (711.450)

2005 470.124 526.720

- lei-

39.987 (56.596)

13

n baza auditului efectuat, reiese faptul c societatea comercial a nregistrat toate veniturile din prest ri servicii i au fost incluse i analizate corect toate cheltuielile reale. Pe baza veniturilor i cheltuielilor nregistrate n anul 2005, rezultatul brut al exerci iului 2005 este n sum de 7.339.795 lei, pentru care societatea comercial datoreaz impozit pe profit. Impozitul pe profit a fost calculat pe baza Registrului fiscal inut de societate n conformitate cu Legea 414/2002, nregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice Constan a. n Registrul fiscal societatea comercial calculeaz extracontabil rezultatul fiscal, prin eviden ierea distinct a sumelor deductibile fiscal i a cheltuielilor nedeductibile fiscal. Rezultatul pe ac iune este de 0,0104 lei/ac iune n anul 2005, fa de 0,0089 lei/ac iune n exerci iul financiar precedent, cre tere cauzat de majorarea cu 17,07 procente a rezultatului net. 10. Cartea mare i balan a de verificare Eviden a analitic i sintetic a elementelor patrimoniale se ine dup metoda operativ-contabil , reglementat de Legea contabilit ii nr. 82/1991, revizuit i ad ugit , care const n inerea la locul de depozitare a eviden ei cantitative a bunurilor materiale pe categorii, iar la contabilitate a eviden ei cantitativ-valorice desf urat pe gestiuni. Exist concordan ntre conturile sintetice i cele analitice. Din verific rile efectuate a reie it c balan ele de verificare sunt ntocmite prin preluarea rulajelor debitoare i creditoare ale conturilor sintetice. Pentru fiecare cont sintetic se ntocme te balan a contului sintetic care cuprinde toate soldurile conturilor analitice. Nu s-au constatat diferen e ntre suma soldurilor conturilor analitice i soldul contului sintetic. De asemenea, nu s-au constatat diferen e ntre suma rulajelor conturilor sintetice i rulajele nscrise n balan a de verificare. Este ntocmit n mod corespunz tor eviden a analitic a conturilor de imobiliz ri si amortismente, lunar i la 31.12.2005. Cu privire la conturile de disponibilit i, se constat c , la data de 31.12.2005, exist concordan ntre sumele nscrise n extrasele de cont ntocmite de b nci i contabilitate, de asemenea ntre Registrul de cas i soldul contului Casa n lei la 31.12.2005. Se respect intangibilitatea bilan ului de deschidere. Societatea comercial ine regulat registrele prev zute de Legea contabilit ii: Registrul inventar, Registrul jurnal i Cartea mare. Societatea comercial a efectuat inventarierea anual a patrimoniului, rezultatele acestuia fiind consemnate n Registrul inventar, rezultatele inventarierii fiind valorificate.

14

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI
Indicatori
Indicatori de lichiditate

Formula
Active curente/ Datorii curente (Active curente stocuri)/ Datorii curente Capital mprumutat/ Capital propriu x 100 Profit naintea pl ii dobnzii i impozit pe profit/ Cheltuieli cu dobnda

Standard mediu

Bilan 2004

Bilan 2005

Lichiditatea curent Lichiditatea imediat Indicatori de risc Grad de ndatorare

1,3-1,5 0,15-0,25

1,43 1,32 5,55 10,4

1,01 0,85 3,06 15,08

II Profit naintea pl ii

dobnzii i impozitului pe profit

Rate de gestiune Viteza de rota ie a Sold mediu clien i/ debitelor - clien i (zile) Cifra de afaceri x 365 Viteza de rota ie a Sold mediu furnizori/ creditelor-furnizor (zile) Cifra de afaceri x 365 Viteza de rota ie a Cifra de afaceri/ III activelor imobilizate Active imobilizate (rota ii) Viteza de rota ie a Cifra de afaceri/ Active activelor circulante circulante (rota ii) Viteza de rota ie a Cifra de afaceri/ activelor totale (rota ii) Total active Indicatori de profitabilitate Profit naintea pl ii Rentabilitatea capitalului dobnzii i a impozitelor/ IV angajat (%) Capital angajat Profit brut din vnz ri/ Marja brut din vnz ri Cifra de afaceri x 100 Profitul net atribuibil Rezultatul pe ac iune ac iunilor comune/ Nr. V de baz (lei) ac iuni comune

58 26 0,83 5,43 0,71 5,8 7,7

44 34 0,96 8,69 0,84 5,68 5,9

0,0089 0,0104

ANALIZA SITUA IEI FINANCIARE PRIN METODA SCORURILOR Starea de s n tate a societ ii este condi ionat de corela ia dintre factorii de succes i cei care conduc spre faliment (insolvabilitate). Printre factorii de succes pe care i recomand m, enumer m urm torii: - controlul ct mai strict al activit ii; - stabilirea obiectivelor pe termen lung i mediu; - calitate i credibilitate n afaceri; - personal preg tit i ata at firmei;
15

- autonomie i responsabilitate la toate nivelurile firmei; - conducerea operativ bazat pe valori. Dintre factorii de risc i amenin ri pentru agen ii economici, amintim: - expansiunea economic ; - slaba gestiune a patrimoniului; - utilizarea necorespunz toare a creditului; - calificarea necorespunz toare a personalului; - politica salarial necorespunz toare; - birocra ie. Pentru a concluziona starea de s n tate a societ ii, n practic se folose te metoda scoring dup urm toarea ecua ie: z = a1x1 + a2x2 + ... + anxn a = coeficientul de pondere a fiec rei rate x = ratele folosite n calcul Un asemenea model a fost elaborat n SUA de c tre profesorul Altman cu urm toarea corela ie: z = 1,2x1 + 1,4x2 + 3,3x3 + 0.6x4 + x5 Nr. crt. 0 1 2 3 4 5 Explica ii
x1 =
Capital circulant Activ Total

2004 2 0,144 0,049 18,014 0,711

2005 3 0,124 0,048 32,69 0,840

Pr ofit reinvestit Activ Total Pr ofit ina int ea impozitari i x3 = Activ Total Capital propriu x4 = Im prum. pe termen mediu si lung

x2 =

x5 =

Cifra de afaceri Activ Total

Z2004 = 13,309 Z2005 = 22,187 n anii studia i, se constat o stare s n toas a societ ii, deoarece valoarea Z se situeaz in limitele unei valori normale.

16

CONCLUZII n perioada 2004 2005, S.C. OIL TERMINAL S.A. a nregistrat transform ri n sfera organiz rii produc iei, astfel: accelerarea vitezei de rota ie a activelor circulante; asigurarea disponibilit ilor necesare fluxului de produc ie; n sintez Patrimoniul a fost inventariat la toate posturile de activ i pasiv. Eviden a contabil este inut pe calculator. Exist concordan ntre soldurile analitice i cele sintetice la conturile de bilan . Bilan ul contabil si contul de profit si pierdere corespund cu datele eviden iate in balan a sintetic . Contul de profit i pierdere a fost stabilit n baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare.

Auditor,
Capital Social: 10.000 RON, R.C.: J 13/716/1993, C.U.I.: R 2985617 Sediul social: Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 2A, bl. I2, ap. 11, cod postal 900711 Punct de lucru: CONSTAN A, Str. Unirii, nr. 32-34, cam. 106-107, cod postal 900532 Tel./Fax: 0040 / (0)341 / 408056, Mobil: 0722/323271; 0788/428837 E-mail: romar_co_audit@yahoo.com CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA - Nr.832/10.04.2002

S.C. ROMAR-CO AUDIT S.R.L.

Datat: 18.03.2006

Dr. ec. Gheorghe Rusu

17