Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4387 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Luni, 25 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială radierea MARIMED S.R.L., cod unic de înregistrare
MARIMED - S.R.L., Hațeg, județul Hunedoara 4726694, număr de ordine în registrul comerțului
20/1538/1993.
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI DIRECTORUL
J20/1538/1993
Asupra cererii de față:
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 4726694 Prin cererea înregistrată sub nr. 44770 din
15.09.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul
ROMÂNIA
comerțului a mențiunii cu privire la radierea MARIMED -
MINISTERUL JUSTIȚIEI S.R.L.
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
Examinând înscrisurile menționate, directorul,
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
TRIBUNALUL HUNEDOARA conformitate cu art. 1, 2 din O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări și completări prin Legea
DOSAR NR. 44770/2010
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
REZOLUȚIA NR. 8185/20.09.2010 cu modificările și completările ulterioare, Legii
nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările
Pronunțată în ședința din data de 8.09.2010
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.
Director la Oficiul
Registrului Comerțului Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
de pe lângă Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
Tribunalul Hunedoara - Valean Viorica dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
Referent în cadrul firmei MARIMED - S.R.L., cu datele de identificare mai
Oficiul Registrului sus menționate.
Comerțului de pe lângă Motivul radierii este dizolvare.
Tribunalul Hunedoara - Lazăr Nicoleta Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Pe rol soluționarea cererii de radiere formulate de Oficial al României, Partea a IV-a.
Marian Marioara pentru MARIMED S.R.L., cu sediul ales Executorie de drept.
în Hațeg, str. Carpați nr. 21, prin care se solicită Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind Tribunalul Hunedoara în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010

următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. cu modificările și completările ulterioare, Legii
Pronunțată în ședința din data de 20.09.2010. nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările
(1/1.837.424) ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

Societatea Comercială Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:


ACORD PRODSERV - S.R.L., Simeria Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
județul Hunedoara dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei ACORD PRODSERV - S.R.L., cu datele de
identificare mai sus menționate.
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
Motivul radierii este dizolvare.
J20/1209/2003
Admite raportul de repartizare a activului rămas în
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 15782517 urma lichidării, după cum urmează: teren și construcție în
Orăștie în val 161000 - respectiv teren intravilan în
ROMÂNIA
suprafață de 1313 mp, nr. topografic (962/2/1;968/2/1)/1
și construcții industriale și edilitare - stație de alimentare
MINISTERUL JUSTIȚIEI
GPL în suprafață construită de 20,04 mp nr. cadastral
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI CAD 438/1 - C1TOP (962/2/1;968/2/1)/1 conform
extrasului CF nr. 61451/29.09.2010 ca urmare a
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ procedurii de lichidare toate activele deținute de SC
TRIBUNALUL HUNEDOARA ACORD PRODSERV SRL trec în proprietatea asociatului
unic Anghel Mariana.
DOSAR NR. 46429/2010 Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.
REZOLUȚIA NR. 8892/8.10.2010
Executorie de drept.
Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010 Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Director la Oficiul Tribunalul Hunedoara în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
Registrului Comerțului O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări
de pe lângă prin Legea nr. 84/2010.
Tribunalul Hunedoara - Valean Viorica Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010.
Referent în cadrul (2/1.837.425)
Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Societatea Comercială
Tribunalul Hunedoara - Lazăr Nicoleta CAMBIA - S.R.L., Hunedoara
județul Hunedoara
Pe rol soluționarea cererii de radiere formulate de
Anghel Mariana pentru ACORD PRODSERV S.R.L., cu PROIECT DE FUZIUNE NR. 1/6.10.2010
sediul ales în Simeria, str. M. Viteazu nr. 8, prin care se
solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii - extras -
privind radierea ACORD PRODSERV S.R.L., cod unic A. Forma, denumirea, sediul social, capitalul social și
de înregistrare 15782517, număr de ordine în registrul asociații societăților participante la operațiune:
comerțului 20/1209/2003 și repartizarea activului rămas. A. Societatea absorbantă: S.C. CAMBIA S.R.L., cu
sediul social în municipiul Hunedoara, str. George
DIRECTORUL
Enescu nr. 13, bl. 13, sc. A, parter, ap. 14, jud.
Asupra cererii de față: Hunedoara, înmatriculată la ORC sub nr. J 20/710/2005,
Prin cererea înregistrată sub nr. 46429 din CIF 17510187, legal reprezentată prin asociat unic și
29.04.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul administrator Nandra Constantin; Durata de funcționare -
comerțului a mențiunii cu privire la radierea ACORD nelimitată; Obiectul principal de activitate - 4120 lucrări
PRODSERV - S.R.L. de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile Societatea are capitalul social în valoare de 200 lei, 20
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. părți sociale egale în valoare de 10 lei fiecare, care
Examinând înscrisurile menționate, directorul, aparțin în totalitate asociatului unic Nandra Constantin,
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în Administrator Nandra Constantin. B. Societatea
conformitate cu art. 1, 2 din O.U.G. nr. 116/2009, absorbită: S.C. COM NANDRA S.R.L., cu sediul social în
aprobată cu modificări și completări prin Legea municip. Hunedoara, Str. Revoluției nr. 18A, jud.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010 3

Hunedoara, înmatriculată la ORC sub nr. J 20/414/1994, lei, creanțe 4.042 lei, disponibilități bănești 713 lei, din
CIF RO 5598976, legal reprezentată prin asociați și care casa 348 lei, bănci 365 lei. Active imobilizate:
administratori Nandra Constantin și Nandra Mariana- 1. Spațiu comercial situat în municipiul Hunedoara,
Anicuța; Durata de funcționare - nelimitată; Obiectul str. Bicaz nr. 2, construit conform autorizației de
principal de activitate - 4120 lucrări de construcție a construcție nr. 433/17.10.2006 și proces-verbal de
clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; Capitalul social în recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/20339/9.05.2007;
valoare de 210 lei, 21 părți sociale egale în valoare de 10 2 Spațiu comercial situat în municipiul Hunedoara,
lei fiecare, care aparțin asociaților după cum urmează: str. Bicaz nr. 2, construit conform autorizației de
Nandra Constantin - 110 lei, 11 părți sociale egale în construcție nr. 434/17.10.2006 și proces-verbal de
valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 52,38 % din recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/20336/9.05.2007;
capitalul social al societății, și Nandra Mariana-Anicuța - Pasive totale: 103.825 lei, din care capitaluri și rezerve
100 lei, 10 părți sociale egale în valoare de 10 lei fiecare, 10.685 lei, rezultatul reportat profit 11.981 lei, rezultatul
reprezentând 47,62 % din capitalul social al societății; curent (pierdere) 5.227 lei, datorii care trebuie plătite
Dețin funcția de administratori ai societății Nandra până la un an 86.386 lei.
Constantin și Nandra Mariana-Anicuța. C. Condițiile alocării de părți sociale la societatea
C. Fundamentarea și condițiile fuziunii: Fuziunea se absorbantă. Ca urmare a fuziunii capitalul social al S.C.
impune ca o necesitate din motive de ordin: economic: se CAMBIA S.R.L. se va majora cu 210 lei, 21 părți sociale
justifică prin diminuarea volumului activităților economice egale în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând capitalul
precare actuale și a necesității creșterii rentabilității social al societății absorbite.
economice la nivelul activelor aflate în exploatare; D. Data la care părțile sociale dau dreptul deținătorilor
Financiar: societatea absorbantă cu patrimoniul dobândit de a participa la beneficii și orice condiții speciale care
în urma fuziunii va putea obține o creștere a ratei afectează acest drept - data înregistrării în Registrul
rentabilității iar capitalurile proprii vor putea fi utilizate mai Comerțului a mențiunilor privind fuziunea și majorarea
eficient; Managerial: va crește eficiența actului capitalului social al societății absorbante.
decizional. Modalitatea prin care se realizează E. Rata de schimb a părților sociale și cuantumul
operațiunea este fuziunea prin absorbție a S.C. COM eventualelor plăți în numerar este de 1/1; prin schimbul
NANDRA S.R.L., de către S.C. CAMBIA S.R.L. având ca de părți sociale nu se acordă sulta, plăți în numerar sau
efect dizolvarea fără lichidare a S.C. CAMBIA S.R.L. își prima de fuziune.
încetează existența și se va dizolva fără lichidare, fiind F. Cuantumul primei de fuziune (art. 241 lit. f) - fără
radiată din Registrul Comerțului. Stabilirea și evaluarea prima de fuziune.
activului și pasivului societăților care fuzionează: G. Drepturile conferite de către societatea
Evaluarea activelor și pasivelor societăților ce vor absorbantă, deținătorilor de părți sociale care conferă
participa la fuziune se face conform bilanțurilor contabile drepturi speciale, precum și celor care dețin alte valori
întocmite la data de 30.06.2010. S.C. CAMBIA S.R.L. mobiliare în afară de părțile sociale sau măsurile propuse
deține: Active totale 125.795 lei, din care: Active în privința acestora - nu este cazul.
imobilizate: 70.006 lei, din care construcții 7.994 lei, H. Orice avantaje speciale acordate experților la care
echipamente tehnologice 2.544 lei, mijloace de transport se face referire la art. 2433 și membrilor organelor
59.269 lei, constând în Autoutilitara N1 marca Renault cu administrative sau de control ale societăților implicate în
nr. de omologare B3RE181611B68R3/2005, nr. de fuziune - nu este cazul.
identificare VF1HDCVK534609850, cu nr. de I. Data situațiilor financiare ale societăților participante
înmatriculare HD 08 DUC; Active circulante: 55.789 lei, la fuziune care au fost folosite pentru a se stabili condițiile
formate din stocuri 50.619 lei, creanțe 10 lei, fuziunii este de 30.06.2010.
disponibilități bănești 5.160 lei, din care casa 392 lei, J. Data la care tranzacțiile societății absorbite sunt
bănci 4.768 lei. Active imobilizate: spațiu comercial situat considerate din punct de vedere contabil ca aparținând
în municipiul Hunedoara, Piața Obor, conform autorizației societății absorbante va fi data înregistrării în Registrul
de construcție nr. 13/9.01.2007 și proces-verbal de Comerțului a mențiunilor privind fuziunea și majorarea
recepție la terminarea lucrărilor nr. 2/20341 din capitalului social al societății absorbante și a radierii din
9.05.2007. Pasive totale: 125.795 lei, din care capitaluri Registrul Comerțului a societății absorbite.
și rezerve 240 lei, rezultatul reportat (pierdere) 23.132 lei, K. Data fuziunii - data înregistrării în Registrul
rezultatul curent (pierdere) 30.438 lei, datorii care trebuie Comerțului a mențiunilor privind fuziunea și majorarea
plătite până la un an 179.125 lei. capitalului social al societății absorbante și a radierii din
S.C. COM NANDRA S.R.L. deține: Active totale Registrul Comerțului a societății absorbite.
103.825 lei, din care: Active imobilizate: 24.960 lei, din I. Alte date care prezintă interes pentru fuziune. După
care construcții 19.260 lei, creanțe imobilizate 5.700 lei, data fuziunii toate contractele în derulare și drepturile și
active circulante: 85.266 lei, formate din stocuri 74.110 obligațiile izvorâte din contractele individuale de muncă
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010

ale salariaților societății absorbite vor fi preluate de către Societatea Comercială


societatea absorbantă. Societatea absorbantă își va PAPER PRODUCT - S.R.L., satul Șoimuș
păstra sediul social, obiectul de activitate și structura comuna Șoimuș, județul Hunedoara
administrativă. Prezentul Proiect de fuziune a fost
întocmit în baza mandatului dat administratorilor de către NOTIFICARE
asociații societăților implicate în fuziune astăzi Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
6.10.2010. Hunedoara notifică, în conformitate cu prevederile art.
(3/1.837.426) 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Societatea Comercială actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
PAPER PRODUCT - S.R.L., Șoimuș PAPER PRODUCT - S.R.L., cu sediul în satul Șoimuș,
județul Hunedoara Str. Principală nr. 391, comuna Șoimuș, județul
Hunedoara, înregistrată cu nr. J20/1357/2007, cod unic
ACT ADIȚIONAL NR. 3 de înregistrare 22426962, care a fost înregistrat cu
nr. 47527 din 7.10.2010.
din data de 7.10.2010 (5/1.837.428)
Subsemnatul Popa Diia, în calitate de asociat unic al
societății S.C. PAPER PRODUCT S.R.L., cu sediul social Societatea Comercială
în Șoimuș, Str. Principală nr. 391, jud. Hunedoara, având CONSULTING ASIG AGENT
DE ASIGURARE - S.R.L., Deva
nr. în registrul comerțului J20/1357/2007 și codul unic de
județul Hunedoara
înregistrare 22426962 am hotărât:
Se anulează Hotărârea asociaților nr. 2 din data de
24.08.2010, privind cesiunea părților sociale ale NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
asociatului Popa Diia către dl Dimarco Ermenegildo și J20/55/2008
dna Popa Mihaela-Maria și se renunță în totalitate la COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 23049496
prevederile acestei hotărâri.
ROMÂNIA
Se majorează capitalul social cu suma de 100 lei, în
numerar, reprezentând aportul personal al asociatului
MINISTERUL JUSTIȚIEI
nou cooptat, Bologan Silviu-Adrian, cetățean român,
născut la 11.05.1992 în mun. Petroșani, jud. Hunedoara, OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
domiciliat în mun. Petroșani, Str. Aviatorilor, bl. 34,
ap. 63, jud. Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
nr. 501084 emisă de SPCLEP Petroșani la 4.05.2010, TRIBUNALUL HUNEDOARA
CNP 1920511204481, care devine astfel asociat și
DOSAR NR. 47670/2010
administrator al societății cu puteri depline de
administrare și reprezentare și durata mandatului REZOLUȚIA NR. 8920/11.10.2010
nelimitată.
Pronunțată în ședința din data de 11.10.2010
În urma majorării, capitalul social în sumă de 10.100
Director la Oficiul
lei, împărțit în 101 părți sociale, nominative cu valoarea
Registrului Comerțului
nominală de 100 lei, aparține asociaților astfel:
de pe lângă
1. Popa Diia - 100 de părți sociale, în valoare totală de Tribunalul Hunedoara - Valean Viorica
10.000 lei, reprezentând 99,01 % din capital; Referent în cadrul
2. Bologan Silviu-Adrian - 1 parte socială în valoare Oficiul Registrului
100 lei, reprezentând 0,99 % din capital. Comerțului de pe lângă
Participarea la beneficii și pierderi este proporțională Tribunalul Hunedoara - Lazăr Nicoleta
cu participarea la capitalul social.
Pe rol soluționarea cererii de radiere formulate de
Se încheie și se depune la registrul comerțului actul
Muntean Viorel pentru CONSULTING ASIG AGENT DE
constitutiv actualizat nr. 3 din data de 7.10.2010.
ASIGURARE S.R.L., cu sediul ales în Deva, str.
Prezentul act adițional a fost încheiat și semnat sub Călugăreni nr. 29, prin care se solicită înscrierea în
semnătură privată de către dl Popa Diia și dl Bologan registrul comerțului a mențiunii privind radierea
Silviu-Adrian, în 5 (cinci) exemplare, astăzi, data de CONSULTING ASIG AGENT DE ASIGURARE S.R.L.,
7.10.2010. cod unic de înregistrare 23049496, număr de ordine în
(4/1.837.427) registrul comerțului 20/55/2008.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010 5

DIRECTORUL Referent în cadrul


Asupra cererii de față: Oficiul Registrului
Prin cererea înregistrată sub nr. 47670 din 8.10.2010, Comerțului de pe lângă
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
Tribunalul Hunedoara - Lazăr Nicoleta
mențiunii cu privire la radierea CONSULTING ASIG
AGENT DE ASIGURARE - S.R.L. Pe rol soluționarea cererii de radiere formulate de
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. Muntean Viorel pentru BUSINESS CONSULT ASIG
Examinând înscrisurile menționate, directorul, S.R.L., cu sediul ales în Deva, bd. Decebal, bloc 23,
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în etaj P, ap. biroul 1, prin care se solicită înscrierea în
conformitate cu art. 1, 2 din O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări și completări prin Legea registrul comerțului a mențiunii privind radierea
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, BUSINESS CONSULT ASIG S.R.L., cod unic de
cu modificările și completările ulterioare, Legii înregistrare 16798376, număr de ordine în registrul
nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările
comerțului 20/1442/2004.
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: DIRECTORUL
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și Asupra cererii de față:
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii Prin cererea înregistrată sub nr. 47672 din 8.10.2010,
firmei CONSULTING ASIG AGENT DE ASIGURARE -
S.R.L., cu datele de identificare mai sus menționate. s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
Motivul radierii este lichidare. mențiunii cu privire la radierea BUSINESS CONSULT
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul ASIG - S.R.L.
Oficial al României, Partea a IV-a.
Executorie de drept. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
Tribunalul Hunedoara în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și Examinând înscrisurile menționate, directorul,
următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
Pronunțată în ședința din data de 11.10.2010. conformitate cu art. 1, 2 din O.U.G. nr. 116/2009,
(6/1.837.429) aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
Societatea Comercială
BUSINESS CONSULT ASIG - S.R.L. cu modificările și completările ulterioare, Legii
Deva, județul Hunedoara nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
J20/1442/2004 Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 16798376 Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
ROMÂNIA dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei BUSINESS CONSULT ASIG - S.R.L., cu datele de
MINISTERUL JUSTIȚIEI
identificare mai sus menționate.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Motivul radierii este lichidare.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL HUNEDOARA Oficial al României, Partea a IV-a.
Executorie de drept.
DOSAR NR. 47672/2010
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
REZOLUȚIA NR. 8910/11.10.2010 Tribunalul Hunedoara în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și
Pronunțată în ședința din data de 11.10.2010 următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
Director la Oficiul modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Registrului Comerțului
Pronunțată în ședința din data de 11.10.2010.
de pe lângă
Tribunalul Hunedoara - Valean Viorica (7/1.837.430)
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010

Societatea Comercială modificările și completările ulterioare, depunerea textului


DANPRO COMPOZIT - S.R.L., Brad actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
județul Hunedoara DANPRO COMPOZIT - S.R.L., cu sediul în municipiul
Brad, str. Decebal nr. 112, județul Hunedoara,
ACT ADIȚIONAL NR. 1 înregistrată cu nr. J20/635/2008, cod unic de înregistrare
23662422, care a fost înregistrat cu nr. 47821 din
din data de 11.10.2010
11.11.2010.
la S.C. ADELA TOLY S.R.L., cu sediul în Brad,
str. Decebal nr. 112, jud. Hunedoara, (9/1.837.432)
J20/635/2008, CUI 23662422
Societatea Comercială
Subsemnatul Plic Ilie, reprezentat prin mandatar Plic ECO POWER WIND - S.R.L., Constanța
Dan-Viorel, conform procurii speciale având încheiere de județul Constanța
autentificare nr. 2252/4.10.2010 - BNP Poenar Viorica-
Maria, în calitate de asociat unic, am hotărât următoarele: HOTĂRÂRE
1. Cooptarea în calitatea de asociat a numitului Dan
Cătălin-Horia, născut la data de 25.04.1949 în București, a adunării generale a asociaților
sector 8, domiciliat în București, Aleea Rotundă nr. 2, ECO POWER WIND SRL
bl. H8, sc. 4, et. 3, ap. 74, sector 3, CNP 1490425401131, din 23 septembrie 2010
având CI seria RR nr. 456880, eliberată la data de Virgil Vasile Brudaru, cetățean român, născut la data
23.05.2007 de către SPCEP S3 biroul nr. 3 și majorarea de 1.01.1953, domiciliat în municipiul Constanța, jud.
capitalului social prin aportul acestuia cu suma de 20 lei, Constanța, str. Soveja nr. 41, bl. S1, sc. B, et. 3, ap. 28,
sumă ce va fi vărsată în contul și pe seama societății. România, identificat cu C.I. seria KT nr. 628839, emisă de
În urma majorării capitalul social va fi stabilit la suma către SPCLEP Constanța la data de 2.04.2007, CNP
de 220 lei împărțit în 22 părți sociale a câte 10 lei fiecare 1530101131230 („Dl. Brudaru”);
și va fi distribuit pe asociați, astfel: Ana Mihaiela Aldea, cetățean român, născută la data
- Plic Ilie - 20 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, în de 1.04.1969, domiciliată în municipiul Constanța, jud.
valoare totală de 200 lei; Constanța, șos. I.C. Brătianu nr. 125, bl. PAV6, sc. 1,
- Dan Cătălin-Horia - 2 părți sociale, a câte 10 lei ap. 144, România, identificată cu C.I. seria KT
fiecare, în valoare totală de 20 lei nr. 403974 emisă de către mun. Constanța la data de
2. Retragerea din calitatea de administrator a dlui Plic 23.01.2004, CNP 2690401330801 („Dna Aldea”);
Ilie și numirea în această calitate a domnului Andrei Gheorghe Dan Ciobîcă, cetățean român, născut la
Silviu-Ionuț, născut la data de 17.09.1967 în Cocora, jud. data de 24.02.1970, domiciliat în mun. Constanța, jud.
Ialomița, cu domiciliul în București, str. Novaci nr. 14, bl. Constanța, Str. Pescarilor nr. 42, bl. BM17, et. 7, ap. 34,
P65, sc. 3, et. 5, ap. 81, sector 5, posesor al C.I. seria RR România, identificat cu C.I. seria KT nr. 755085 emisă de
nr. 489181 eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 2 la data de către SPCLEP Constanța la data de 15.12.2008, CNP
25.10.2007, CNP 1670917212971, cetățean român, pe o 1700224333226 („Dl. Ciobîcă”), prin împuternicita Aldea
durată nelimitată, cu puteri depline de administrare și Ana-Mihaiela, cetățean român, născută la data de
reprezentare a societății în relațiile cu terții. 1.04.1969, domiciliată în municipiul Constanța, jud.
3. Schimbarea denumirii societății, denumirea nouă a Constanța, șos. I.C. Brătianu nr. 125, bl. PAV6, sc. 1,
acesteia va fi S.C. DANPRO COMPOZIT S.R.L. ap. 144, România, identificată cu C.I. seria KT
4. Modificarea domeniului principal de activitate, nr. 403974 emisă de către mun. Constanța la data de
acesta va fi grupa 412, iar activitatea principală va fi 4120 23.01.2004, CNP 2690401330801, numită în baza
- lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și procurii speciale autentificate prin nr. 5376 din data de
nerezidențiale. Vechea activitate principală va trece în 17.09.2010 la BNP Rațiu Janina din București, sector 1;
obiectul secundar. Emil Lemonie, cetățean român, născut la data de
(8/1.837.431) 10.08.1953, domiciliat în mun. Constanța, jud.
Constanța, str. Ioan Borcea nr. 42, România, identificat
Societatea Comercială cu C.I. seria 300781 emisă de către mun. Constanța la
DANPRO COMPOZIT - S.R.L., Brad data de 8.10.2002, CNP 1530810131263 („Dl.
județul Hunedoara Lemonie”):
Radu Munteanu, cetățean român, născut la data de
NOTIFICARE 4.01.1948, domiciliat în Mun. București, sector 1,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Str. Ceremușului nr. 35, România, identificat cu C.I. seria
Hunedoara notifică, în conformitate cu prevederile RD nr. 416534 emisă de către Secția 5 la data de
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 20.10.2004, CNP 1480104400217 („Dl. Munteanu”) prin
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010 7

împuternicita Aldea Ana-Mihaiela, cetățean român, nr. 79, et. 2, camera nr. 9, județul Constanța,
născută la data de 1.04.1969, domiciliată în Municipiul înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Constanța, județul Constanța, șos. I.C. Brătianu nr. 125, Tribunalul Constanța sub nr. de ordine J13/2872/2007,
bl. PAV6, sc. 1, ap. 144, România, identificată cu C.I. cod unic de înregistrare 22315042,
seria KT nr. 403974 emisă de către Mun. Constanța la în conformitate cu prevederile Legii societăților
data de 23.01.2004, CNP 2690401330801, numita în comerciale nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și
baza Procurii Speciale autentificată prin nr. 2675 din data modificată, și ale actului constitutiv al Societății, după ce
de 23.09.2010 la BNP Eugenia Trifu din Constanța; au revizuit și au analizat documentele menționate mai
Cătălin Mrejeru, cetățean român, născut la data de jos, au hotărât după cum urmează:
2.01.1979, domiciliat în mun. Constanța, jud. Constanța, În cazul în care nu se specifică altfel, termenii definiți
Aleea Prieteniei nr. 7, bl. P, sc. D, et. 2, ap. 55, România, în contractul de credit (astfel cum este definit mai jos) vor
identificat cu C.I. seria KT nr. 421892 emisă de către avea același înțeles și în prezenta hotărâre.
mun. Constanța la data de 6.04.2004, CNP Având în vedere că:
1790102173190 („Dl. Mrejeru”); (A) Societatea intenționează să obțină finanțare,
Emil Robert Pavel, cetățean român, născut la data de printr-un contract de împrumut la termen, în scopul de a
10.08.1970, domiciliat în mun. Constanța, jud. asigura o parte din resursele necesare pentru
Constanța, Str. Făgetului nr. 21, România, identificată cu implementarea proiectului constând în instalarea,
C.I. seria KT nr. 847817 emisă de către SPCLEP operarea și întreținerea unui parc eolian („Proiectul”); și
Constanța la data de 12.03.2010, CNP 1700810131229 (B) Termenii principali ai Contractului de Credit (astfel
(„Dl. Pavel”); cum este definit mai jos) au fost negociați și agreați de
Lelioara Valeria Gherman, cetățean român, născută la către Societate și de către Părțile Finanțatoare prin
data de 14.01.1957, domiciliată în Mun. Constanța, jud.
Acordul privind termenii principali din data de
Constanța, Str. Primăverii nr. 6, bl. ST6, sc. A, et. 2, ap. 6,
31.08.2010,
România, identificată cu C.I. seria KT nr. 839945 emisă
Asociații au decis în unanimitate următoarele:
de către Mun. Constanța la data de 3.02.2010, CNP
1. Aprobarea Documentelor de Finanțare
2570114131239 („Dna Gherman”), prin împuternicita
1.1. Asociații aprobă în unanimitate negocierea,
Aldea Ana-Mihaiela, cetățean român, născută la data de
semnarea și executarea de către Societate a unui
1.04.1969, domiciliată în municipiul Constanța, jud.
contract de credit („Contractul de Credit”), ce urmează să
Constanța, șos. I.C. Brătianu nr. 125, bl. PAV6, sc. 1,
fie încheiat, printre altele, între (1) Societate, în calitate
ap. 144, România, identificată cu C.I. seria KT nr. 403974
de împrumutat, (2) Banca Românească S.A. Membră a
emisă de către Mun. Constanța la data de 23.01.2004,
Grupului Național Bank of Greece, în calitate de aranjor,
CNP 2690401330801, numită în baza Procurii Speciale
bancă de cont, bancă emitentă, agent de facilitate și
autentificate prin nr. 2674 din data de 23.09.2010 la BNP
Eugenia Trifu din Constanța; agent de garanție („Agentul”) și (3) Banca Românească
Templum Plus S.R.L., o societate comercială cu S.A., Membră a Grupului Național Bank of Greece și
răspundere limitată de drept român, având sediul social Bancpost S.A., în calitate de creditori inițiali („Părțile
în București, str. Gheorghe Barițiu nr. 26, et. 1, ap. 1, Finanțatoare”), în baza căruia Părțile Finanțatoare
sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de urmează să pună la dispoziția Societății următoarele
pe lângă Tribunalul București sub nr. de ordine facilități de credit:
J40/1001/2002, cod unic de înregistrare 14446160, (a) o facilitate de credit de dezvoltare denominată în
reprezentată prin dna Alina Gabriela Ionescu, în calitate EUR, în sumă maximă de 6.500.000 Euro, în scopul
de unic asociat („Templum Plus”) prin împuternicita Aldea finanțării/refinanțării costurilor (fără TVA) de dezvoltare a
Ana-Mihaiela, cetățean român, născută la data de Proiectului; și
1.04.1969, domiciliată în municipiul Constanța, jud. (b) o facilitate de credit de tip bridge loan denominată
Constanța, șos. I.C. Brătianu nr. 125, bl. PAV6, sc. 1, ap. în EUR, în sumă maximă de 2.500.000 euro, în scopul
144, România, identificată cu C.I. seria KT nr. 403974 finanțării/refinanțării costurilor (fără TVA) ocazionate de
emisă de către Mun. Constanța la data de 23.01.2004, dezvoltare a Proiectului, până la momentul la care
CNP 2690401330801, numită în baza Deciziei nr. 2 Societatea va avea acces la fondurile ce vor fi puse la
autentificată cu nr. 863/23.09.2010 la BNPA Daniel dispoziția Societății prin Contractul de finanțare
Avram și Zoe Mergeani din București, sector 1; nerambursabilă încheiat cu Ministerul Economiei; și
Acționând în calitate de asociați („Asociații”) deținând (c) o facilitate de credit tip puncte denominată în RON,
100 % din capitalul social al Eco Power Wind S.R.L., o în sumă maximă de 600.000 euro, în echivalent RON, în
societate comercială cu răspundere limitată de drept scopul finanțării/refinanțării TVA-ului legat de costurile de
român, având sediul social în Constanța, Str. Zorelelor dezvoltare a Proiectului; și respectiv
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010

(d) o facilitate de credit de pe termen lung denominată (viii) oricare și toate drepturile Societății legate de sau
în EUR, în sumă maximă de 6.500.000 euro, în scopul accesorii proprietăților ipotecate, care pot forma obiectul
refinanțării facilității de dezvoltare menționate la pct. (a) unei ipoteci în conformitate cu articolul 1750 din Codul
de mai sus, după finalizarea Proiectului și îndeplinirea Civil Român împreună cu orice servituți de trecere sau
condițiilor prealabile. alte servituți, împreună cu toate accesoriile acestora; și
1.2. Asociații aprobă în unanimitate negocierea, (ix) conform prevederilor legii, oricare și toate
semnarea și executarea de către Societate a oricăror alte drepturile de uz, de acces și de servitute asupra
documente de finanțare („Documentele de Finanțare”) terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată a
cum ar fi scrisori privind onorariile, contracte de altor persoane fizice ori juridice și asupra activităților
subordonare, orice certificat de transfer și orice alte desfășurate de persoane fizice sau juridice în
documente desemnate ca atare, în conformitate cu vecinătatea Proprietăților Ipotecate, constituite sau care
contractul de credit. vor fi constituite în favoarea Societății, în calitate de titular
1.3. Asociații aprobă în unanimitate constituirea al Autorizațiilor, în conformitate cu Art. 16 și 19 din Legea
următoarelor garanții aferente Contractului de Credit și energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și
negocierea, semnarea și executarea de către Societate a completările ulterioare.
următoarelor contracte având ca obiect aceste garanții (b) Alte documente de garanție:
(„Documentele de Garanție”), precum și îndeplinirea (i) un contract de garanție reală mobiliară asupra
oricăror formalități necesare și recomandabile în vederea tuturor bunurilor mobile prezente și viitoare ale Societății,
asigurării validității, opozabilității și posibilității de a fi care urmează să fie încheiat, între altele, între societate
puse în executare silită a Documentelor de Garanție, în (în calitate de garant) și Părțile finanțatoare;
scopul garantării obligațiilor Societății în baza (ii) un contract de garanție reală mobiliară asupra
tuturor creanțelor și drepturilor contractuale prezente și
Contractului de Credit și a oricăror altor Documente de
viitoare ale Societății (incluzând, dar fără a se limita la (i)
Finanțare:
orice contracte de închiriere, (ii) orice polițe de asigurare
(a) un Contract de Ipotecă, ce urmează să fie încheiat
și (iii) orice Documente de Proiect, care urmează să fie
între Societate (în calitate de debitor ipotecar) și Părțile
încheiat între Societate (în calitate de garant) și Părțile
Finanțatoare prin care se constituie o ipotecă asupra
Finanțatoare;
Terenului, Construcțiilor, Turbinelor și Instalațiilor
(iii) un contract de garanție reală mobiliară asupra
dezvoltate sau care vor fi dezvoltate pe Teren, incluzând:
conturilor bancare ale Societății care urmează să fie
(i) oricare și toate terenurile aflate în proprietatea
încheiat între Societate (în calitate de garant) și Părțile
Societății la data acestei hotărâri (împreună „Terenul”);
Finanțatoare;
(ii) orice construcție care va fi ridicată pe teren
(iv) un contract de garanție reală mobiliară asupra
inclusiv: (a) stâlp; (b) palete; (c) facilități pentru furnizarea părților sociale ale Societății, care urmează să fie
și transformarea curentului electric; (d) facilități pentru încheiat, între altele, între Asociați (în calitate de garanți),
utilități; (e) bunurile mobile atașate imobilelor; și (f) toate Părțile Finanțatoare și Societate (în calitate de societate
celelalte facilități din interiorul sau exteriorul construcțiilor emitentă);
și structurilor, după caz; (v) un contract privind obligațiile sponsorilor și biletele
(iii) toate cele patru (4) turbine având fiecare o la ordin, care urmează să fie încheiat, între altele, între
capacitate de 2,5 MW, după instalarea acestora pe Societate, asociații Societății și băncile finanțatoare, cu
Teren; privire la (a) obligațiile asumate de fiecare dintre asociați
(iv) toate instalațiile aferente turbinelor, după cu privire la Proiect, inclusiv (dar fără limitare) cu privire
montarea acestora pe Teren; la: asigurarea sumelor necesare finalizării Proiectului,
(v) orice modificări, ameliorațiuni și extinderi ulterioare acoperirea oricăror depășiri a costurilor bugetate; și
ale Terenului și ale Construcțiilor (sau orice parte a acoperirea cheltuielilor de capital care nu pot fi achitate
acestora), conform articolului 1777 din Codul Civil din veniturile generate de Proiect; precum și emiterea
Român; sau avalizarea de bilete la ordin;
(vi) sub rezerva finalizării și înregistrării în Cartea (vi) un contract de subordonare, care urmează să fie
Funciară, oricare dintre sau toate clădirile sau încheiat, între altele, între Societate, Asociați și Părțile
construcțiile sau amenajările (de orice natură) noi ce vor Finanțatoare, cu privire la plățile care vor fi efectuate de
fi construite pe Teren; Societate pe durata Contractului de Credit; și
(vii) oricare și toate bunurile mobile atașate și/sau (vii) orice alte garanții, angajamente și alte obligații de
care fac parte integrantă din Teren și Construcții (sau orice fel, după caz, pe care reprezentantul(ții) Societății le
orice parte a acestora), prezente și viitoare, care poate (pot) negocia și conveni cu Părțile Finanțatoare, în
constituie imobile prin destinație în conformitate cu Codul scopul garantării obligațiilor Societății în baza
Civil Român; și Contractului de Credit sau altor Documente de Finanțare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010 9

1.4. Asociații aprobă în unanimitate constituirea c) să îndeplinească în numele Societății și/sau al


garanțiilor menționate la pct. 1.3 de mai sus în scopul Asociaților, după caz și/sau să determine îndeplinirea
garantării îndeplinirii de către Societate întocmai și la oricăreia și tuturor formalităților necesare sau
datele la care acestea devin scadente în conformitate cu recomandabile în vederea asigurării valabilității și
termenii Contractului de Credit și ai celorlalte Documente opozabilității față de Societate a Contractului de Credit, a
de Finanțare sau, în absența unor termene determinate,
Documentelor de Garanție, împreună cu orice alte
la simpla cerere a Agentului, a tuturor obligațiilor solidare
Documente de Finanțare și Documente de Proiect;
și indivizibile ale Împrumutaților prevăzute în Contractul
de Credit și Documentele de Finanțare. d) să semneze, să avizeze și, dacă este cazul, să
2. Aprobarea Documentelor de Proiect modifice toate declarațiile și documentele necesare
2.1. Asociații, în unanimitate, ratifică semnarea și pentru implementarea prezentei hotărâri a adunării
aprobă executarea de către Societate a oricăror și tuturor generale a asociaților;
Documentelor de Proiect (așa cum acest termen este e) să solicite și să primească orice document oficial
definit în proiectul Contractului de Credit), după cum aferent implementării prezentei hotărâri a adunării
urmează: generale a asociaților;
a) Contractele de antrepriză și garanția de bună f) în general, să îndeplinească toate și orice acte și
execuție a contractelor antrepriză; lucruri necesare sau recomandabile în interesul
b) Contractele de vânzare de energie; Societății, în scopul efectuării operațiunilor menționate
c) Contractele de Vânzare de Certificate Verzi; mai-sus; și
d) Contractul(le) FEDR; g) să numească și să revoce orice mandatari și agenți
e) Contractul de Racordare;
cu privire la toate sau oricare dintre puterile și lucrările de
f) orice alt contract sau acord necesar pentru
mai sus, la propria discreție, acești mandatari și agenți
construcția, întreținerea, administrarea sau operarea
Proiectului, încheiat sau care va fi încheiat de către având autoritate deplină să acționeze pe seama
Societate direct sau prin cesiune, novare sau în orice alt Societății și/sau a Asociaților.
fel. Societatea și Asociații se obligă să ratifice și să
3. Mandat confirme în orice moment toate lucrările pe care
3.1. Asociații împuternicesc în unanimitate pe Ana- Mandatarul le efectuează sau a căror efectuare este
Mihaiela Aldea, domiciliată în șos. I.C. Brătianu nr. 125, determinată de Mandatar, în mod legal, prin intermediul
bl. PAV6, sc. 1, ap. 144, localitatea Constanța, județul oricăror alte persoane împuternicite alese de Mandatar,
Constanța, România, identificat prin cartea de identitate în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului mandat.
seria KT nr. 403974 emisă de către Mun. Constanța la În scopul mandatului acordat în baza prezentei
data de 23.01.2004, CNP 2690401330801 hotărâri a adunării generale a asociaților, mai jos este dat
(„Mandatarul”) să acționeze în numele și pe seama specimenul de semnătură a Mandatarului:
Societății și/sau Asociaților, după caz, în vederea
Numele: Aldea Ana-Mihaiela
îndeplinirii următoarelor:
Semnătura (specimen)
a) să negocieze, să agreeze, să semneze și să
execute în numele Societății și/sau al Asociaților, după
caz, contractul de credit, orice documente de garanție,
orice alte documente sau înscrisuri auxiliare, aferente
sau menționate în contractul de credit sau orice alte
documente de finanțare, documentele de proiect, precum
și să încheie orice alte formulare, cereri sau solicitări Prezentul înscris a fost redactat de parte, listat și
către orice entitate privată sau autoritate publică,
autentificat de BNP Eugenia Trifu astăzi, data
necesare sau recomandabile în legătură cu Proiectul;
autentificării, în 5 exemplare, din care 4 exemplare sunt
b) să reprezinte Societatea și/sau Asociații, după caz,
în fața Registrului Comerțului, a notarului public, a eliberate părților.
operatorilor autorizați ai Arhivei Electronice de Garanții (10/1.838.519)
Reale Mobiliare (AEGRM), Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), precum și a Societatea Comercială
oricăror alte instituții, autorități, instanțe sau entități GREMLIN COMPUTER - S.R.L., Constanța
private, în scopul îndeplinirii tuturor formalităților județul Constanța
necesare sau utile în vederea încheierii și perfectării
valabile a documentelor menționate în prezenta hotărâre HOTĂRÂREA NR. 3/2010
a adunării generale a asociaților și a tuturor altor autorități
competente, în vederea luării tuturor măsurilor necesare Subsemnata Olescu Aurora, asociat unic și
pentru implementarea și înregistrarea prezentei hotărâri administrator al S.C. GREMLIN COMPUTER - S.R.L.,
a adunării generale a asociaților; am hotărât următoarele:
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010

1. Majorarea capitalului social cu suma de 500.000 Eugen, cetățean român, cu domiciliul în Constanța, Str.
RON din profitul net nerepartizat al societății din anul Iederii nr. 23, jud. Constanța, legitimat cu C.I. seria KT nr.
2009 - evidențiat în contabilitate în contul 117 - rezultat 675453, eliberată de SPCLEP Constanța la data de
reportat. Suma de 500.000 RON reprezintă 50.000 părți 8.11.2007, CNP 1840519090034, născut la data de
sociale și va reveni în întregime asociatului unic Olescu 19.05.1984 în Brăila, cu părinții Marinică și Ermina, prin
Aurora. aport, în numerar, la capitalul social cu suma de 100 lei,
2. În urma majorării capitalului social acesta are în urma aportului, capitalul social total va fi în sumă de
valoarea de 1.000.000 RON, reprezentând 100.000 părți 410 lei, împărțit în 41 părți sociale, a câte 10 lei fiecare.
sociale și aparține în întregime asociatului unic Olescu Art. 2. După cooptare și majorarea capitalului social,
Aurora. Cota de participare la beneficii și pierderi a structura capitalului social va fi următoarea:
asociatului unic este 100 %. Martinescu Petre - 21 părți sociale, a câte 10 lei
3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân fiecare, în valoare de 210 lei, reprezentând 51,22 % din
neschimbate. capitalul social total;
Încheiat astăzi, 4.10.2010, sub semnătură privată, în
Coja Niculae - 10 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, în
5 exemplare originale.
valoare de 100 lei, reprezentând 24,39 % din capitalul
(11/1.838.520) social total;
Dragu Eugen - 10 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, în
Societatea Comercială
valoare de 100 lei, reprezentând 24,39 % din capitalul
GREMLIN COMPUTER - S.R.L., Constanța
județul Constanța social total.
Art. 3. Asociații vor participa la profit și pierderi
NOTIFICARE proporțional cu aportul la capitalul social.
Art. 4. Se revocă din funcția de administrator
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Martinescu Petre și se numește în funcția de
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
administrator pe o perioadă nelimitată de timp Dragu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Eugen.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Art. 5. Se schimbă sediul social în Constanța, DE 163,
GREMLIN COMPUTER - S.R.L., cu sediul în municipiul Parcela A165/6/3/2/2, Hala, jud. Constanța.
Constanța, Str. Industrială nr. 9, județ Constanța, Art. 6. Se închide punctul de lucru din Constanța, Șos.
înregistrată sub nr. J13/2101/2001, cod unic de Mangaliei, Spațiu Comercial nr. 66, jud. Constanța.
înregistrare 14339148, care a fost înregistrat sub Act sub semnătură privată redactat și listat în 4 (patru)
nr. 54979 din 5.10.2010. exemplare originale, lizibile și fără ștersături, azi,
(12/1.838.521) 4.10.2010.
(13/1.838.522)
Societatea Comercială
MULTIFARM INVEST - S.R.L., Constanța Societatea Comercială
județul Constanța MULTIFARM INVEST - S.R.L.
Constanța, județul Constanța
HOTĂRÂREA NR. 1/4.10.2010
NOTIFICARE
a asociatului unic
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Subsemnatul, Martinescu Petre, asociat unic și
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
administrator la societatea comercială mai sus
menționată, am hotărât: alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Art. 1. Cooptarea în societate a dlui Coja Niculae, modificările și completările ulterioare, depunerea textului
cetățean român, cu domiciliul în Constanța, str. Mircea nr. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
152, bl. E 1, sc. A, etaj 9, ap. 37, jud. Constanța, MULTIFARM INVEST - S.R.L., cu sediul în municipiul
legitimată cu C.I. seria KT nr. 342730, eliberată de Poliția Constanța, DE 163, Parcela A165/6/3/2/2, Hala, județ
Constanța la data de 16.04.2003, CNP 1560325205912, Constanța, înregistrată sub nr. J13/3548/2005, cod unic
născut la data de 25.03.1956, în Constanța, cu părinții de înregistrare 18108995, care a fost înregistrat sub
Ion și Lina, prin aport, în numerar, la capitalul social cu nr. 56127 din 12.10.2010.
suma de 100 lei, și cooptarea în societate a dlui Dragu (14/1.838.523)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010 11

Societatea Comercială Societatea Comercială


MAGICPAN TRUST - S.R.L., Medgidia EURO PRO TECH - S.R.L., Constanța
județul Constanța județul Constanța

HOTĂRÂREA NR. 1/2010 HOTĂRÂREA NR. 1/2010


a asociaților Subsemnații, Cucona Claudia, născută la 28.05.1981
Subsemnatele Tomozei Elena Daniela, Rusoaia (fostă în Constanța, domiciliată în Constanța, str. B.P.
Leta) Raluca și Irimia Vasilica, asociate ale societății mai Ha deu nr. 104, bl. H5, sc. A, et. 1, ap. 7, cu C.I. seria
sus menționate, am hotărât: KT nr. 740223/25.09.2008/SPCLEP Constanța, CNP
1. Reluarea activității societății începând cu 2810528134171, Cucona Cristian, născut la 28.09.1979
1.10.2010. în Constanța, domiciliat în Constanța, str. B.P. Hașdeu nr.
2. Retragerea din societate a dnelor Tomozei Elena 104, bl. H5, sc. A, et. 1, ap. 7, cu C.I. seria KT nr.
Daniela și Rusoaia (fostă Leta) Raluca care cesionează 894044/1.10.2010/SPCLEP Constanța, CNP
la valoarea nominală capitalul social pe care îl dețin: 100 1790928131258, și Pascu Claudia, născută la
lei (10 părți sociale) respectiv 10 lei (1 parte socială) către 26.06.1979 în Constanța, domiciliată în Constanța, Aleea
Irimia Vasilica. Condorului nr. 6, bl. FE3, ap. 4, cu C.I. seria KT nr.
3. Cooptarea în societate a dnei Marinica Gheorghița 707015/22.04.2008/SPCLEP Constanța, CNP
Camelia, născută în Darabani, jud. Constanța, 2790626131237, asociați în cadrul societății comerciale
domiciliată în Medgidia, Str. Rahovei nr. 10, bloc R14, ap. sus-menționate, am hotărât:
34, jud. Constanța, identificată prin carte provizorie seria 1. Dizolvarea societății conform art. 235, alin. 1 din
P.C. 514831/9.06.2010/Medgidia, CNP 2600122134006, Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, lichidarea,
cu aport în numerar la capitalul social în valoare de 200 urmată de radierea societății.
lei, aceasta devenind asociat și administrator, cu mandat Declarăm pe proprie răspundere că societatea nu are
pe termen nelimitat. datorii față de stat sau față de terți.
4. Participarea la capitalul social total de 400 lei, Declarăm pe proprie răspundere că nu există bunuri
divizat în 40 părți sociale a 10 lei fiecare, precum și la în patrimoniul societății.
profit și pierderi, va fi: Act redactat la Compartimentul de Asistență din
- Irimia Vasilica deține 200 lei - 20 părți sociale - 50 %; cadrul ORCT Constanța astăzi, 30.09.2010, în 4
- Marinica Gheorghița Camelia deține 200 lei - 20 părți exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și un
sociale - 50 %. exemplar pentru emitent, la cererea și pe răspunderea
5. Deschiderea unui punct de lucru în satul Satu Nou, solicitantului, potrivit cererii de servii
Str. Principală nr. 2, comuna Mircea Vodă, jud. nr. 2454/23.09.2010.
Constanța. (17/1.838.526)
Redactat și semnat astăzi, 30.09.2010, în 3
exemplare, sub semnătură privată. Societatea Comercială
(15/1.838.524) PLAST ONUR - S.R.L., Constanța
județul Constanța
Societatea Comercială
MAGICPAN TRUST - S.R.L., Medgidia HOTĂRÂREA NR. 1/2010
județul Constanța Subsemnații, Osman Zia, născută la 20.12.1970 în
Medgidia, jud. Constanța, domiciliată în Constanța, str.
NOTIFICARE Muncel nr. 40, cu C.I. seria KT nr.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 838830/27.01.2010/SPCLEP Constanța, CNP
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 1701220134018, și Osman Filis, născută la 21.02.1976
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu în Constanța, domiciliată în Constanța, str. Muncel nr. 40,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului cu C.I. seria KT nr. 802565/20.08.2009/SPCLEP
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Constanța, CNP 2760221131285, asociați în cadrul
MAGICPAN TRUST - S.R.L., cu sediul în municipiul societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
Medgidia, Str. Industriei nr. MS1, ap. 18, județ Constanța, 1. Se cooptează în societate Mustafa Suat, născut la
înregistrată sub nr. J13/8609/2004, cod unic de 21.11.1966 în Constanța, domiciliat în Techirghiol, Bd.
înregistrare 17031958, care a fost înregistrat sub Muncii nr. 2F, jud. Constanța, cu C.I. seria KT nr.
nr. 56170 din 12.10.2010. 175244/1.02.2001/Poliția Techirghiol, CNP
(16/1.838.525) 1661121135599.
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010

Se retrag din societate Osman Zia și Osman Filis, cu 3. Structura capitalului social în urma majorării
cesionarea (la valoarea nominală) a părților sociale capitalului:
(fiecare câte 10 p.s. = 100 RON), către Mustafa Suat, Dna Ismail Rusie devine asociat deținând 10 părți
care devine asociat unic. sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare în valoare
2. Capitalul social total (200 RON = 20 p.s.) aparține totală de 100 lei, reprezentând 33,3 % din capitalul social.
integral asociatului unic, Mustafa Suat. Participarea la Dna Stici Roxana deține 10 părți sociale cu o valoare
beneficii și pierderi este 100 % pentru Mustafa Suat. nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei,
3. Se retrag din funcția de administrator Osman Zia și reprezentând 33,3 % din capitalul social.
Osman Filis. Se numește administrator, pe perioadă Dna Bolan Dumitra deține 10 părți sociale cu o valoare
nelimitată, începând cu data prezentei hotărâri, Mustafa
nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei,
Suat.
reprezentând 33,3 % din capitalul social.
Act redactat la Compartimentul de Asistență din
Participarea la profit și pierderi este proporțională cu
cadrul ORCT Constanța astăzi, 7.10.2010, în
aportul la capital.
4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și un
exemplar pentru emitent, la cererea și pe răspunderea 4. Revocarea din funcția de administrator a dnei Stici
solicitantului, potrivit cererii de servicii Roxana și dnei Bolan Dumitra, și numirea în funcția de
nr. 2531/30.09.2010. administrator a dnei Ismail Rusie, cu puteri depline,
(18/1.838.527) mandatul administratorului fiind pe perioadă nelimitată.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv au rămas
Societatea Comercială neschimbate.
ANDREI-ALEXANDER PUFULEȚ - S.R.L. Prezentul act a fost redatat azi, 1.10.2010, în 3 (trei)
Constanța, județul Constanța exemplare.
(19/1.838.528)
HOTĂRÂREA NR. 1/1.10.2010
Societatea Comercială
a adunării generale a S.C. ANDREI-ALEXANDER
PUFULEȚ - S.R.L., cu sediul în Constanța, ANDREI-ALEXANDER PUFULEȚ - S.R.L.
str. Toma Stelian nr. 12 bis, jud. Constanța, CUI Constanța, județul Constanța
25701102, J13/1496/2009, cap. social 200 lei
NOTIFICARE
Stici Roxana, cetățean român, născută la data de
19.06.1979 în Constanța, cu domiciliul în Constanța, str. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Toma Stelian nr. 12 bis, jud. Constanța, identificată cu Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
C.I. seria KT nr. 642250, eliberată de SPCLEP Constanța alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
la data de 6.06.2007, CNP 2790619131248, modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Bolan Dumitra, cetățean român, născută la data de actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
6.10.1956 în satul Petroșani, jud. Constanța, cu ANDREI-ALEXANDER PUFULEȚ - S.R.L., cu sediul în
domiciliul în Constanța, bd. Tomis nr. 140, bl. TD1B, municipiul Constanța, str. Toma Stelian nr. 12 bis, județ
sc. A, ap. 1, jud. Constanța, identificată cu C.I. seria KT Constanța, înregistrată sub nr. J13/1496/2009, cod unic
nr. 435850, eliberată de Poliția Constanța la data de de înregistrare 25701102, care a fost înregistrat sub
9.06.2004, CNP 2561006131238, nr. 56301 din 12.10.2010.
în calitate de asociați ai S.C. ANDREI-ALEXANDER
(20/1.838.529)
PUFULEȚ - S.R.L., cu sediul în Constanța, str. Toma
Stelian nr. 12 bis, jud. Constanța, CUI 25701102, Societatea Comercială
J13/1496/2009, cap. social 200 lei, am hotărât: CLUB TINADIN - S.R.L., Constanța
1. Subscrierea și vărsarea de către dna Ismail Rusie, județul Constanța
cetățean român, născută la data de 10.12.1951 în mun.
Constanța, sex feminin, căsătorită, domiciliată în
HOTĂRÂREA NR. 1/2010
Constanța, Str. Toamnei nr. 6, jud. Constanța, identificată
cu C.I. seria KT nr. 740341, eliberată de către SPCLEP Carali Grațiana Teodora și Carali Stere, asociați în
Constanța la data de 26.09.2008, CNP 2511210131251, cadrul societății sus menționate, am hotărât:
suma de 100 lei ca aport la capitalul social al societății. - Se cooptează în societate Gimpirea Ionuț, cetățean
2. În urma majorării capitalul social devine 300 lei, român, născut la 4.06.1965 în Constanța, jud. Constanța,
împărțit în 30 de părți sociale cu o valoare nominală de 10 domiciliat în Constanța, str. Dionisie cel Mic nr. 63,
lei fiecare, reprezentând 100 %. bl. 68 B, sc. A, ap. 20, jud. Constanța, posesor al
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010 13

CI/KT/869484, eliberată la data de 23.06.2010 de Societatea Comercială


SPCLEP Constanța, cu CNP 1650604131231. SPECIAL BEST MOMENTS - S.R.L.
- Se retrag din societate Carali Grațiana Teodora și Constanța, județul Constanța
Carali Stere cu cesionarea la valoare nominală, fiecare a
10 p.s. - 100 RON, către Gimpirea Ionuț, care devine NOTIFICARE
astfel asociat unic, deținător al întregului capital social de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
200 RON depus la data constituirii societății, divizat în Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
20 p.s. a 10 RON fiecare. Participarea la profit și pierderi art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
va fi de 100 % pentru Gimpirea Ionuț. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
- Se retrage din funcția de administrator Carali actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Grațiana Teodora și se numește în funcția de SPECIAL BEST MOMENTS - S.R.L., cu sediul în
administrator pe perioadă nelimitată, Gimpirea Ionuț. municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 109-113,
bloc M31, scara A, etaj 4, ap. 20, județ Constanța,
- Se schimbă obiectul principal de activitate în: 4322 -
înregistrată sub nr. J13/271/2010, cod unic de
lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer
înregistrare 26530485, care a fost înregistrat sub
condiționat. Vechiul obiect principal de activitate, 5610 -
nr. 56307 din 12.10.2010.
restaurante, trece la obiecte secundare de activitate.
(23/1.838.532)
- Se închid punctele de lucru din Constanța, str.
Comarnic nr. 68, Bd. 1 Mai nr. 82 și nr. 84, Str. Eliberării Societatea Comercială
nr. 10, bl. 1, parter, și Mamaia, bar Hotel Unirea, jud. ECO SISTEM MEDIU - S.R.L., Câmpulung
Constanța. județul Argeș
Întocmit și semnat azi, 11.10.2010, în 4 exemplare
originale, sub semnătură privată. ACT ADIȚIONAL NR. 1
(21/1.838.530) Subsemnații Isaroiu Stelian și Pancu Adrian, în
calitate de asociați ai societății, întruniți în adunarea
Societatea Comercială generală a asociaților societății, am hotărât azi,
SPECIAL BEST MOMENTS - S.R.L., Constanța 13.10.2010, următoarele:
județul Constanța Art. 1. Cooptarea în societate a dnei Mircescu
Camelia Adina și a dlui Mircescu Adrian Valentin.
HOTĂRÂREA NR. 1/2010 Art. 2. Majorarea capitalului social al societății de la
200 lei în numerar la 220 lei în numerar. Capitalul social
la actul constitutiv al societății
al societății se majorează cu suma de 20 lei,
Subsemnații Pîrvu Dorin și Pîrvu Constantin, asociați reprezentând sume depuse în contul societății.
în cadrul societății comerciale sus menționate, am Art. 3. Valoarea nominală a unei părți sociale se
hotărât: menține la 10 lei. Numărul de părți sociale se majorează
Se cooptează ca asociat și administrator, pe o de la 20 la 22, numerotate de la 1-22, deținute integral de
perioadă nedeterminată, dl Neller Jr John Frederick, asociații societății astfel:
cetățean austriac, născut la data de 19.10.1954 în - dl Isaroiu Stelian va deține un număr de 10 părți
Georgia, USA, domiciliat în S.U.A., 130 Hall Road sociale egale, în valoare totală de 100 lei, reprezentând
Melrose FL 32666, posesor al pașaportului tip P, cod USA 45,45 %;
nr. 461958802, eliberat de autoritățile din S.U.A. la data - dl Pancu Adrian va deține un număr de 10 părți
de 2.12.2009, care vine cu un aport în numerar la sociale în sumă de 100 lei, reprezentând 45,45 %;
capitalul social în sumă de 100 lei - 10 părți sociale. - dna Mircescu Camelia Adina va deține una parte
socială, în valoare totală de 10 lei, reprezentând 4,55 %;
În urma acestei modificări capitalul social total în sumă
- dl Mircescu Adrian Valentin va deține una parte
de 300 lei - 30 părți sociale va fi repartizat astfel:
socială, în valoare totală de 10 lei, reprezentând 4,55 %.
- Pîrvu Dorin deține suma de 180 lei - 18 părți sociale =
Art. 4. Schimbarea dom. princ. de activit. în activități
60 %, participarea la profit și pierderi;
de asistență medicală ambulatorie și stomatologică,
- Pîrvu Constantin deține suma de 20 lei - 2 părți grupa CAEN 862, respectiv activ. princip. în activități de
sociale = 5 %, participarea la profit și pierderi; asistență stomatologică, clasa CAEN 8623.
- Neller Jr John Frederick deține suma de 100 lei - Art. 5. Extinderea obiectului de activitate al societății
10 părți sociale = 35 %, participarea la profit și pierderi. cu următoarele:
(22/1.838.531) 8690 - alte activități referitoare la sănătatea umană.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010

Se renunță integral la obiectul de activitate al societății 3. majorarea capitalului social cu suma de 100 lei ca
avut la înmatriculare. urmare a cooptării în societate a dlui Călinescu Iulian
Art. 6. Participarea la beneficii și pierderi se va face Robert;
corespunzător cotei de participare la capitalul social. 4. revocarea din funcția de administratori și
Art. 7. Dna Mircescu Camelia Adina se desemnează descărcarea de gestiune a domnilor Baltat Marian Daniel
ca administrator și reprezentant al societății, investită cu și Niculae Dan și numirea în funcția de administrator a
puteri depline în reprezentarea acesteia. Dl Isaroiu noului asociat Călinescu Iulian Robert;
Stelian și dl Pancu Adrian renunță la calitatea de
5. modificarea participării asociaților la profit și
administratori și reprezentanți ai societății, primind
pierdere;
descărcarea de gestiune asupra activității desfășurate
6. actualizarea actului constitutiv al societății.
anterior.
Art. 8. Subsemnații Mircescu Camelia Adina și 1. Modificarea la cale de consecință a actului
Mircescu Adrian Valentin am luat cunoștință de constitutiv la cap. I Părțile cu completarea datelor de
prevederile statutului S.C. ECO SISTEM MEDIU - S.R.L., identificare ale noului asociat: Călinescu Iulian Robert,
astfel cum au fost modificate prin prezentul act adițional cetățean român, născut la data de 20.07.1975 în mun.
și suntem de acord cu acestea. Pitești, jud. Argeș, domiciliat în mun. Pitești, str. Dragoș
Celelalte prevederi ale statutului societății, precum și Vodă nr. 1, jud. Argeș, identificat cu C.I. seria AS nr.
ale contractului de societate, rămân valabile. 565878, eliberată la data de 12.03.2008 de SPCLEP
(24/1.839.787) Pitești, CNP 1750720035013.
2. Cap. II din statutul societății - Obiectul de activitate
Societatea Comercială se completează cu următoarele coduri: 6629 - alte
ECO SISTEM MEDIU - S.R.L., Câmpulung activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii; 7022 -
județul Argeș activități de consultanță pentru afaceri și management;
7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice
NOTIFICARE
n.c.a.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 3. Art. 5 din statut va avea următoarea formulare:
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Capitalul social total subscris și vărsat: 300 lei. Numărul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu total de părți sociale: 30 numerotate de la 1 la 30.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Valoarea unei părți sociale 10 lei. Asociații au convenit să
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
subscrie și să dețină părțile sociale după cum urmează:
ECO SISTEM MEDIU - S.R.L., cu sediul în municipiul
1. Zărnescu Constantin aport la capitalul social 100 lei
Câmpulung, Str. Revoluției, bloc D18A, etaj P, județ
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 33,34 % din
Argeș, înregistrată sub nr. J 3/198/2006, cod unic de
înregistrare 18355960, care a fost înregistrat sub nr. capitalul social total, având cota de participare la beneficii
59414 din 14.10.2010. și pierderi 33,34 %; 2. Baltat Marian Daniel, aport la
(25/1.839.788) capitalul social 100 lei, echivalând cu 10 părți sociale,
reprezentând 33,33 % din capitalul social total, având
Societatea Comercială cota de participare la beneficii și pierderi de 33,33 %; 3.
MD MECANIC DIVERS - S.R.L., Pitești Călinescu Iulian Robert, aport la capitalul social 100 lei,
județul Argeș echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 33,33 % din
capitalul social total, având cota de participare la beneficii
ACT ADIȚIONAL și pierderi de 33,33 %.
Subsemnații Zarnescu Constantin și Baltat Marian 4. Modificarea art. 21 din statutul societății astfel:
Daniel, în calitate de asociați la S.C. MD MECANIC „Administratorul societății este Călinescu Iulian Robert,
DIVERS - S.R.L., și domnul Călinescu Iulian Robert, în cetățean român, născut la data de 20.07.1975 în mun.
calitate de viitor asociat al societății mai sus menționate, Pitești, jud. Argeș, domiciliat în mun. Pitești, str. Dragoș
întruniți în ședința adunării generale extraordinare din Vodă nr. 1, jud. Argeș, identificat cu C.I. seria AS nr.
data de 6.10.2010, am hotărât cooptarea în societate a 565878, eliberată la data de 12.03.2008 de SPCLEP
dlui Călinescu Iulian Robert, ca urmare a participării Pitești, CNP 1750720035013, cu un mandat pe durată
acestuia la majorarea capitalului social cu aport în nedeterminată.
numerar. 5. Modificarea art. 27 cu privire la participarea la
1. introducerea în societate a noului asociat cu datele beneficii și pierderi: 1. Zărnescu Constantin 33,34 %;
de identificare și părțile sociale; Baltat Marian Daniel 33,33 % și Călinescu Iulian Robert
2. completarea obiectului de activitate al societății; 33,33 %.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010 15

Restul dispozițiilor rămân neschimbate. - dna Coman Elena va deține un număr de una parte
Prezentul act adițional face parte din actul constitutiv socială în sumă de 10 lei, reprezentând 0,24 %.
al societății și a fost redactat în 4 (patru) exemplare de Art. 4. Participarea la beneficii și pierderi se va face
cons. jur. Georgescu Diana. corespunzător cotei de participare la capitalul social. Se
(26/1.839.789) ia act de încheierea contractului de societate, semnat o
dată cu prezentul act adițional.
Societatea Comercială Art. 5. Subsemnata Coman Elena am luat cunoștință
MD MECANIC DIVERS - S.R.L., Pitești de prevederile statutului S.C. ROMSPAN CONSTRUCT -
județul Argeș S.R.L., astfel cum au fost modificate prin prezentul act
adițional și sunt de acord cu acestea.
NOTIFICARE Celelalte prevederi ale statutului societății, precum și
ale contractului de societate rămân valabile.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Pentru care s-a întocmit prezentul azi, 6.10.2010 în
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Câmpulung în 6 (șase) exemplare, urmând a îndeplini
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
condițiile de valabilitate prevăzute de lege.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
(28/1.839.791)
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
MD MECANIC DIVERS - S.R.L., cu sediul în municipiul
Societatea Comercială
Pitești, b-dul Nicolae Bălcescu, bloc S1, scara C, etaj P, ROMSPAN CONSTRUCT - S.R.L., Câmpulung
ap. 2, județ Argeș, înregistrată sub nr. J 3/391/2009, cod județul Argeș
unic de înregistrare 25293879, care a fost înregistrat sub
nr. 59474 din 14.10.2010. NOTIFICARE
(27/1.839.790)
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Societatea Comercială Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
ROMSPAN CONSTRUCT - S.R.L., Câmpulung
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
județul Argeș
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
ROMSPAN CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în
ACT ADIȚIONAL NR. 1
municipiul Câmpulung, str. Valea Româneștilor nr. 164,
Subsemnații Coman Marius și S.C. ECOTECH județ Argeș, înregistrată sub nr. J 3/436/2010, cod unic
CASAISO - S.R.L., reprezentată prin Coman Marius, în de înregistrare 16578443, care a fost înregistrat sub nr.
calitate de asociați ai societății, întruniți în adunarea 59411 din 14.10.2010.
generală extraordinară a asociaților societății astăzi, (29/1.839.792)
6.10.2010, în unanimitate de voturi am hotărât
următoarele: Societatea Comercială
Art. 1. Cooptarea în calitate de asociat al societății, IOVI - S.R.L., Curtea de Argeș, județul Argeș
începând cu data semnării prezentului act adițional a dnei
Coman Elena. HOTĂRÂREA NR. 2/8.10.2010
Art. 2. Majorarea capitalului social al societății de la Subsemnatul Baltac Alexandru-Adrian, asociat unic la
4.000 lei în numerar, din care 250 USD la 4.010 lei în S.C. IOVI - S.R.L., am hotărât următoarele:
numerar, din care 250 USD. Capitalul social al societății 1. Cooptarea în societate a dnilor Baltac Anastase-
se majorează cu suma de 10 lei, reprezentând sume Ionel și Baltac Voica și cesiune părți sociale conform
depuse în contul societății. contractului de cesiune;
Art. 3. Valoarea nominală a unei părți sociale se 2. Retragerea ca asociat și administrator a dlui Baltac
menține la 10 lei. Numărul de părți sociale se majorează Alexandru-Adrian, precum și descărcarea sa de
de la 400 la 401, numerotate de la 001-401, deținute gestiunea acestei societăți;
integral de asociații societății astfel: 3. Numirea în funcția de administrator a dlui Baltac
- dl Coman Marius va deține un număr de 200 părți Anastase-Ionel pe o perioadă nelimitată de la data
sociale egale, în valoare totală de 2.000 lei, din care 250 prezentei hotărâri.
USD, reprezentând 49,88 %; Ca urmare a acestor hotărâri actul constitutiv al
- S.C. ECOTECH CASAISO - S.R.L., reprezentată de societății se modifică astfel:
Coman Marius va deține un număr de 200 părți sociale în Art. 1 Societatea îi are ca asociați pe Baltac Anastase-
sumă de 2.000 lei, din care 250 USD, reprezentând Ionel, cetățean român, născut la data de 28.01.1956 în
49,88 %; comuna Siliștea, județul Teleorman, domiciliat în mun.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010

Curtea de Argeș, str. Cuza Vodă, nr. 4, județul Argeș, - imposibilitatea realizării obiectului de activitate.
identificat cu C.I. seria AS nr. 340514 emisă de Poliția Dizolvarea are ca efect transmiterea universală a
Curtea de Argeș la data de 22.03.2004, CNP patrimoniului către asociatul unic, fără lichidare.
1560128033074 și Baltac Voica, cetățean român, născut Transmiterea acestei universalități de drepturi și
la data de 23.05.1955 în comuna Râca, județul Argeș, obligații patrimoniale ține asociatul unic răspunzător
domiciliat în mun. Curtea de Argeș, str. Cuza Vodă, nr. 4, pentru toate obligațiile sociale până la lichidarea lor
județul Argeș, identificat cu C.I. seria AS nr. 340513 integrală. În acest sens, asociatul unic va putea plăti
emisă de Poliția Curtea de Argeș la data de 22.03.2004, datoriile sociale, va putea oferi garanții acceptate de
CNP 2550523033079. creditori sau va conveni cu aceștia un angajament pentru
Art. 5 din actul constitutiv al societății va avea plata datoriilor.
următorul cuprins: „Capitalul social total subscris și vărsat Transmiterea patrimoniului are loc și societatea își
este de 5.000 lei împărțit în 500 părți sociale egale cu încetează existența la data expirării termenului de
valoare nominală de 10 lei fiecare, deținut de asociați introducere a opoziției, dacă terții nu au exercitat această
astfel: cale de atac la data la care a devenit irevocabilă
Baltac Anastase-Ionel aport la capital 4.500 lei hotărârea de respingere a opoziției.
echivalând cu 450 părți sociale, reprezentând 90 % din 2. Prezenta hotărâre se va depune la Oficiul
capitalul social total, având cota de participare la Registrului Comerțului Argeș și se va publica în Monitorul
beneficii/pierderi de 90 % și Baltac Voica, aport la capital Oficial al României, în baza rezoluției directorului. Ea își
500 lei echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 10 % va produce efecte față de terți în termen de 30 de zile de
din capitalul social total, având cota de participare la la publicarea în Monitorul Oficial al României.
beneficii/pierderi de 10 %”. 3. Asociatul unic va putea reveni asupra hotărârii
Art. 22 va avea următorul cuprins: „Societatea este luate. Noua hotărâre se înscrie la Oficiul registrului
administrată și reprezentată cu puteri depline pe o comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României,
perioadă nelimitată de timp de către Baltac Anastase- pe cheltuiala societății. Creditorii sociali și orice parte
Ionel.” interesată pot face opoziție la tribunal împotriva hotărârii.
În cuprinsul actului constitutiv referirile la „asociat Redactată astăzi, 13.10.2010, în 6 exemplare.
unic” vor fi înlocuite cu „adunarea generală a asociaților.” (31/1.839.794)
Toate celelalte articole din statut care nu contravin
prezentei hotărâri rămân neschimbate. Prezenta Societatea Comercială
hotărâre face parte integrantă din actul constitutiv și va fi MILEA GLOBAL FOREST - S.R.L.
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă satul Valea Danului, comuna Valea Danului
Tribunalul Argeș și publicată în Monitorul Oficial al județul Argeș
României. Redactată sub semnătură privată în 6
exemplare. Se va redacta un nou act constitutiv ce va HOTĂRÂREA NR. 1
cuprinde noile modificări.
din 13.10.2010
(30/1.839.793) privind dizolvarea societății în vederea lichidării
Societatea Comercială Subsemnatul Milea Liviu, asociat unic la S.C. MILEA
MIORITA IMPEX - S.R.L., Curtea de Argeș GLOBAL FOREST - S.R.L., astăzi, 13.10.2010, în baza
județul Argeș dispozițiilor Art. 24 din statutul societății, am hotărât:
1. Dizolvarea societății în vederea lichidării, la data de
HOTĂRÂREA NR. 1 13.10.2010, în temeiul dispoz. Art. 227, alin. 1, lit. d) din
Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
din 13.10.2010 republicată, și art. 24 din statutul societății. Luarea
privind dizolvarea societății în vederea lichidării acestei hotărâri a fost determinată de motive apreciate ca
Subsemnatul Becheru Adrian, asociat unic la S.C. fiind întemeiate:
MIORITA IMPEX - S.R.L., astăzi, 13.10.2010, în baza - hotărârea asociatului unic:
dispozițiilor Art. 24 din statutul societății, am hotărât: - imposibilitatea realizării obiectului de activitate.
1. Dizolvarea societății în vederea lichidării, la data de Dizolvarea are ca efect transmiterea universală a
13.10.2010, în temeiul dispoz. Art. 227, alin. 1, lit. d) din patrimoniului către asociatul unic, fără lichidare.
Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Transmiterea acestei universalități de drepturi și
republicată, și art. 24 din statutul societății. Luarea obligații patrimoniale ține asociatul unic răspunzător
acestei hotărâri a fost determinată de motive apreciate ca pentru toate obligațiile sociale până la lichidarea lor
fiind întemeiate: integrală. În acest sens, asociatul unic va putea plăti
- hotărârea asociatului unic: datoriile sociale, va putea oferi garanții acceptate de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010 17

creditori sau va conveni cu aceștia un angajament pentru - Păun Alexandru deține un aport de 5 părți sociale,
plata datoriilor. cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, totalizând 50 lei,
Transmiterea patrimoniului are loc și societatea își reprezentând 16,67 % din capitalul social al societății.
încetează existența la data expirării termenului de - Ispas Mihai deține un aport de 5 părți sociale, cu o
introducere a opoziției, dacă terții nu au exercitat această valoare nominală de 10 lei fiecare, totalizând 50 lei,
cale de atac la data la care a devenit irevocabilă reprezentând 16,67 % din capitalul social al societății.
hotărârea de respingere a opoziției. - Vîlcu Florica deține un aport de 20 părți sociale, cu o
2. Prezenta hotărâre se va depune la Oficiul valoare nominală de 10 lei fiecare, totalizând 200 lei,
Registrului Comerțului Argeș și se va publica în Monitorul reprezentând 66,66 % din capitalul social al societății.
Oficial al României, în baza rezoluției directorului. Ea își Participarea la beneficii și pierderi este proporțională
va produce efecte față de terți în termen de 30 de zile de cu aportul fiecărui asociat la constituirea capitalului
la publicarea în Monitorul Oficial al României. social.
3. Asociatul unic va putea reveni asupra hotărârii 3. Se revocă din funcția de administrator Vîlcu Florica
luate. Noua hotărâre se înscrie la Oficiul registrului și se numește în această funcție, cu puteri depline, pe o
comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, perioadă nelimitată, Ispas Mihai, cu datele de mai sus.
pe cheltuiala societății. Creditorii sociali și orice parte 4. Radiază obiectele secundare de activitate ale
interesată pot face opoziție la tribunal împotriva hotărârii. societății și se stabilește ca obiect unic de activitate: 4941 -
Redactată astăzi, 13.10.2010, în 6 exemplare. transporturi rutiere de mărfuri; domeniul principal de
(32/1.839.795) activitate este: 494 - transporturi rutiere de mărfuri și
servicii de mutare.
Societatea Comercială
(33/1.839.796)
VGM DISTRIBUȚIE MĂRFURI - S.R.L.
Pitești, județul Argeș Societatea Comercială
VGM DISTRIBUȚIE MĂRFURI - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 1 Pitești, județul Argeș
din 13.10.2010
a S.C. VGM DISTRIBUȚIE MĂRFURI - S.R.L., NOTIFICARE
RC J 03/638/2009, CUI 25560631, CS 200 lei, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
mun. Pitești, Str. Câmpului, nr. 8, județul Argeș Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Subsemnații alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
- Vîlcu Florica, domiciliată în mun. Pitești, Str. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Câmpului, nr. 8, județul Argeș, posesoare a C.I. seria AS actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
nr. 456525, emisă de SPCLEP Pitești/4.04.2006, CNP VGM DISTRIBUȚIE MĂRFURI - S.R.L., cu sediul în
2540504035009, în calitate de asociat unic, municipiul Pitești, Str. Câmpului, nr. 8, județul Argeș,
- Păun Alexandru, cetățean român, născut la data de înregistrată sub nr. J 3/638/2009, cod unic de înregistrare
2.03.1989, în București, sectorul 2, necăsătorit, domiciliat 25560631, care a fost înregistrat sub nr. 59583 din
în mun. Petroșani, str. Radu Șapcă, nr. 2B, jud. 14.10.2010.
Hunedoara, posesor al C.I. seria HD nr. 272663, emisă (34/1.839.797)
de mun. Petroșani/14.03.2005, CNP 1890302420129, și
- Ispas Mihai, cetățean român, sex bărbătesc, născut Societatea Comercială
la data de 15.02.1983, în București, sectorul 1, VESTCOM PRIME OPTIONS - S.R.L., Pitești
necăsătorit, domiciliat în satul Grindu (com. Grindu), jud. județul Argeș
Ialomița, posesor al C.I. seria SZ nr. 267392/10.02.2010
emisă de SPCLEP Urziceni, având CNP 1830215410042, DECIZIA NR. 1
în calitate de asociați invitați, am hotărât următoarele:
1. Se majorează numărul părților sociale de la 20 părți din 13.10.2010
sociale la 30 părți sociale. a asociatului unic al SC VESTCOM PRIME
2. Se majorează capitalul social de la 200 lei la 300 lei OPTIONS SRL, RC J03/853/2010, CUI 27350628,
prin cooptarea asociaților Păun Alexandru și Ispas Mihai, CS 200 lei, mun. Pitești, str. 1 Decembrie 1918
cu datele de mai sus, cu toate drepturile și obligațiile ce nr. 7, bl. M7a, sc. A, ap. 17, jud. Argeș
decurg din aceasta. Subsemnații:
În urma majorării, capitalul social format din 30 părți - Boboc Nicolae, domiciliat în mun. Pitești, str.
sociale, în valoare de 10 lei fiecare, totalizând 300 lei, are 1 Decembrie 1918 nr. 7, bl. M7a, sc. A, ap. 17, jud. Argeș,
următoarea structură: posesor al CI seria AS nr. 253677, emisă de mun.
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010

Pitești/8.04.2003, CNP 1730825037819, în calitate de modificările și completările ulterioare, depunerea textului


asociat unic, actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
- Păun Alexandru, cetățean român, născut la data de VESTCOM PRIME OPTIONS S.R.L., cu sediul în
2.03.1989 în București, sector 2, necăsătorit, domiciliat în municipiul Pitești, județ Argeș, Str. 1 Decembrie 1918
mun. Petroșani, str. Radu Șapcă nr. 2B, jud. Hunedoara, nr. 7, bloc M7a, scara A, ap. 17, înregistrată sub nr.
posesor al CI seria HD nr. 272663, emisă de mun. J3/853/2010, cod unic de înregistrare 27350628, care a
Petroșani/14.03.2005, CNP 1890302420129 și fost înregistrat sub nr. 59528 din 14.10.2010.
- Ispas Mihai, cetățean român, sex bărbătesc, născut
(36/1.839.799)
la data de 15.02.1983 în București, sector 1, necăsătorit,
domiciliat în sat Grindu (com. Grindu), jud. Ialomița,
Societatea Comercială
posesor al CI seria SZ nr. 267392/10.02.2010, emisă de
VOYAGE - S.R.L., Sibiu
SPCLEP Urziceni, având CNP 1830215410042, în
calitate de asociați invitați, am hotărât următoarele:
HOTĂRÂREA
1. Se majorează numărul părților sociale de la 20 părți
sociale la 30 părți sociale. asociatului unic al S.C. „VOYAGE” S.R.L.
2. Se majorează capitalul social de la 200 lei la 300 lei
prin cooptarea asociaților Păun Alexandru și Ispas Mihai, din data de 11.10.2010
cu datele de mai sus, cu toate drepturile și obligațiile ce Subsemnatul Opriș Gheorghe, cetățean român,
decurg din aceasta. domiciliat în mun. Sibiu, str. Rahova nr. 27, sc. B, ap. 22,
În urma majorării, capitalul social, format din 30 părți județul Sibiu, CNP 1580309323930, în calitate de asociat
sociale, în valoare de 10 lei fiecare, totalizând 300 lei, are unic în cadrul S.C. „VOYAGE” S.R.L., societate
următoarea structură: înmatriculată la Registrul Comerțului Sibiu sub
- Păun Alexandru deține un aport de 5 părți sociale, cu nr. J32/1633/1991, CUI 2578583, cu sediul în mun. Sibiu,
o valoare nominală de 10 lei fiecare, totalizând 50 lei, str. Rahovei, bl. 27, ap. 22, județul Sibiu, am hotărât
reprezentând 16,67% din capitalul social al societății. următoarele:
- Ispas Mihai deține un aport de 5 părți sociale, cu o
Majorarea capitalului social de la 12.200 lei la 545.000
valoare nominală de 10 lei fiecare, totalizând 50 lei,
lei cu suma de 532.800 lei în numerar - din creditări ale
reprezentând 16,67% din capitalul social al societății.
asociatului unic Opriș Gheorghe.
- Boboc Nicolae deține un aport de 20 părți sociale, cu
Ca urmare a majorării, capitalul social în valoare de
o valoare nominală de 10 lei fiecare, totalizând 200 lei,
reprezentând 66,66% din capitalul social al societății. 545.000 lei se divide în 54.500 părți sociale în valoare de
Participarea la beneficii și pierderi este proporțională 10 lei fiecare, deținute în totalitate de asociatul unic.
cu aportul fiecărui asociat la constituirea capitalului Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător
social. actele de constituire a societății, anexându-se la acestea.
3. Se revocă din funcția de administrator Boboc Asociații se obligă să încheie un act constitutiv actualizat
Nicolae și se numește în această funcție, cu puteri ca urmare a acestor modificări.
depline, pe o perioadă nelimitată, Păun Alexandru, cu (37/1.839.928)
datele de mai sus.
4. Se radiază obiectele secundare de activitate ale Societatea Comercială
societății și se stabilește ca obiect unic de activitate: 4636 VOYAGE - S.R.L., Sibiu
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor
zaharoase, domeniul principal de activitate este: 463 - NOTIFICARE
Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
și al tutunului.
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(35/1.839.798)
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Societatea Comercială completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
VESTCOM PRIME OPTIONS - S.R.L., Pitești actului constitutiv al societății comerciale VOYAGE
județul Argeș S.R.L., cu sediul în municipiul București, județ Sibiu, Str.
Rahovei, bloc 27, ap. 22, înregistrată sub nr.
NOTIFICARE J32/1633/1991, cod unic de înregistrare 2578583, care a
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul fost înregistrat sub nr. 47413 din 11.10.2010.
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu (38/1.839.929)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010 19

Societatea Comercială SIBIU (Sibiu Monetary, Financial and Commodities


BURSA MONETAR FINANCIARA Exchange), prescurtat S.C. BMFM - S.A. (SIBIU MF&C
SI DE MARFURI SIBIU (SIBIU MONETARY EXCHANGE), înmatriculată la ORC Sibiu sub nr.
AND COMMODITIES EXCHANGE), J 32/28/1994, având CUI 6584502, legal convocată și
PRESCURTAT BMFM întrunită statutar la sediul societății din Sibiu, str. Mihail
(SIBIU, MF&C EXCHANGE) - S.A., Sibiu Kogălniceanu nr. 2, în data de 7.10.2010, la prima
convocare, în prezența acționarilor deținători a
HOTĂRÂREA NR. I 12.035.623 acțiuni, în valoare totală de 12.035.623 lei,
reprezentând 52,39195 % din dreptul total de vot,
din 7 octombrie 2010
conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009, a Legii nr.
a adunării generale ordinare a acționarilor
31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a
S.C. BURSA MONETAR FINANCIARĂ
Legii nr. 297/2004, modificată și completată, cu
ȘI DE MĂRFURI S.A. (Sibiu Monetary, Financial
majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat
and Commodities Exchange) prescurtat SC BMFM
în procesul-verbal de ședință, a hotărât următoarele:
SA Sibiu (SIBIU MF&C EXCHANGE)
Hotărârea nr. II:
Adunarea generală ordinară a acționarilor SC BURSA Art. 1. A.G.O.A. aprobă în unanimitate tarifele și
MONETAR-FINANCIARĂ ȘI DE MĂRFURI SA (Sibiu comisioanele percepute de către S.C. BURSA
Monetary, Financial and Commodities Exchange), MONETAR FINANCIARĂ ȘI DE MĂRFURI - S.A., astfel:
prescurtat S.C. BMFM S.A. SIBIU (SIBIU MF&C - un tarif de 70 RON + T.V.A. pentru cursul de inițiere
EXCHANGE), înmatriculată la ORC Sibiu sub nr. în tranzacționarea derivatelor;
J32/28/1994, având CUI 6584502, legal convocată și - modificarea tarifului de înscriere la cursurile de
întrunită statutar la sediul societății din Sibiu, str. Mihail Agent de Servicii de Investiții Financiare-ASIF și
Kogălniceanu nr. 2, în data de 7.10.2010, la prima Personal al Compartimentului de Control Intern-CTRL de
convocare, în prezența acționarilor deținători a
la un tarif de 550 lei + T.V.A. la un cost de 350 lei + T.V.A.;
12.035.623 acțiuni în valoare totală de 12.035.623 lei,
- perceperea pentru tranzacțiile efectuate în contul
reprezentând 52,39195% din dreptul total de vot,
clienților de către participanți ce dețin calitatea de market
conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009, a Legii nr.
maker a unui comision egal cu cel perceput pentru
31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a
tranzacțiile efectuate în contul clienților de către
Legii nr. 297/2004, modificată și completată, cu
participanții ce nu dețin calitatea de market maker;
majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat
- modificarea tarifului de admitere participant pe piața
în procesul-verbal de ședință, a hotărât următoarele:
reglementată la vedere administrată de S.C. BMFM S.A.,
Hotărârea nr. I
Art. 1. A.G.O.A. aprobă, în unanimitate modificarea de la suma de 30.000 lei la suma de 4.000 lei;
Regulamentului BMFM nr. 3 privind organizarea și - un tarif de 120 lei de persoană pentru înscrierea la
funcționarea pieței reglementate de instrumente cursul de formare profesională continuă.
financiare derivate administrată de SC BMFM SA. (40/1.839.931)
(39/1.839.930)
Societatea Comercială
Societatea Comercială BURSA MONETAR FINANCIARA
BURSA MONETAR FINANCIARA SI DE MARFURI SIBIU (SIBIU MONETARY
SI DE MARFURI SIBIU (SIBIU MONETARY AND COMMODITIES EXCHANGE),
AND COMMODITIES EXCHANGE), PRESCURTAT BMFM
PRESCURTAT BMFM (SIBIU MF&C EXCHANGE) - S.A.
(SIBIU MF&C EXCHANGE) - S.A. Sibiu, județul Sibiu
Sibiu, județul Sibiu
HOTĂRÂREA NR. III
HOTĂRÂREA NR. II
din 7 octombrie 2010
din 7 octombrie 2010 a adunării generale ordinare a acționarilor
a adunării generale ordinare a acționarilor S.C. BURSA MONETAR FINANCIARĂ ȘI DE
S.C. BURSA MONETAR FINANCIARĂ MĂRFURI SIBIU (Sibiu Monetary, Financial
ȘI DE MĂRFURI SIBIU (Sibiu Monetary, Financial and Commodities Exchange), prescurtat
and Commodities Exchange), prescurtat S.C. BMFM - S.A. (SIBIU MF&C EXCHANGE)
S.C. BMFM - S.A. (SIBIU MF&C EXCHANGE) Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.
Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. BURSA MONETAR-FINANCIARĂ ȘI DE MĂRFURI
BURSA MONETAR-FINANCIARĂ ȘI DE MĂRFURI SIBIU (Sibiu Monetary, Financial and Commodities
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010

Exchange), prescurtat S.C. BMFM - S.A. (SIBIU MF&C Art. 1. A.G.O.A. aprobă în unanimitate data de
EXCHANGE), înmatriculată la ORC Sibiu sub nr. 25.10.2010, data de înregistrare pentru identificarea
J 32/28/1994, având CUI 6584502, legal convocată și acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii
întrunită statutar la sediul societății din Sibiu, str. Mihail adunării generale extraordinare a acționarilor, în
Kogălniceanu nr. 2, în data de 7.10.2010, la prima conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.
convocare, în prezența acționarilor deținători a 297/2004 privind piața de capital.
12.035.623 acțiuni, în valoare totală de 12.035.623 lei,
(42/1.839.933)
reprezentând 52,39195 % din dreptul total de vot,
conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009, a Legii nr.
Societatea Comercială
31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a
FESTIV - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
Legii nr. 297/2004, modificată și completată, cu
majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat
HOTĂRÂRE
în procesul-verbal de ședință, a hotărât următoarele:
Hotărârea nr. III: a asociatului unic
Art. 1. A.G.O.A. aprobă în unanimitate împuternicirea al S.C. FESTIV - S.R.L.
dlui Ancuța Teodor cu semnarea hotărârilor adunării
generale ordinare a acționarilor S.C. BMFM S.A. din data din data de 12.10.2010
de 7 octombrie 2010 și efectuarea tuturor formalităților Subsemnata Filip Nicoleta, cetățean român,
prevăzute de legislația în vigoare pentru ducerea la domiciliată în mun. Sibiu, al. Frații Buzești nr. 1, sc. A,
îndeplinire a acestora. et. 9, ap. 39, jud. Sibiu, CNP 2811222324791,
(41/1.839.932) asociat unic în cadrul societății FESTIV - S.R.L.,
societate înmatriculată la Registrul Comerțului Sibiu sub
Societatea Comercială nr. J 32/1036/2006, CUI 18862858, cu sediul în mun.
BURSA MONETAR FINANCIARA Sibiu, al. Frații Buzești nr. 1, sc. A, et. 9, ap. 39, jud. Sibiu,
SI DE MARFURI SIBIU (SIBIU MONETARY
am hotărât următoarele:
AND COMMODITIES EXCHANGE),
Cooptarea în cadrul societății a dlui Schillo Andrei-
PRESCURTAT BMFM
Ștefan, cetățean român, născut la data de 22.05.1981 în
(SIBIU MF&C EXCHANGE) - S.A.
Sibiu, județul Sibiu mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliat în mun. Sibiu, str. Traian
Demetrescu nr. 40, jud. Sibiu, CNP 1810522324837,
HOTĂRÂREA NR. IV care primește prin cesiune 20 părți sociale, în valoare de
10 lei fiecare, de la dna Filip Nicoleta.
din 7 octombrie 2010 Retragerea din cadrul societății a dnei Filip Nicoleta,
a adunării generale ordinare a acționarilor care cesionează toate cele 20 părți sociale, în valoare de
S.C. BURSA MONETAR FINANCIARĂ 10 lei fiecare, dlui Schillo Andrei-Ștefan.
ȘI DE MĂRFURI SIBIU (Sibiu Monetary, Subsemnata Filip Nicoleta declar că cesionez 20 părți
Financial and Commodities Exchange), sociale, în valoare de 10 lei fiecare, dlui Schillo Andrei-
prescurtat S.C. BMFM - S.A. Ștefan, înțelegând prin aceasta retragerea mea din
(SIBIU MF&C EXCHANGE) funcția de asociat și administrator din cadrul societății
Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. sus-menționate, neavând nicio pretenție cu privire la
BURSA MONETAR-FINANCIARĂ ȘI DE MĂRFURI patrimoniu și beneficiile viitoare ale societății.
SIBIU (Sibiu Monetary, Financial and Commodities Subsemnatul Schillo Andrei-Ștefan declar că primesc
Exchange), prescurtat S.C. BMFM - S.A. (SIBIU prin cesiune 20 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare,
MF&C EXCHANGE), înmatriculată la ORC Sibiu sub de la dna Filip Nicoleta, înțelegând prin aceasta să îmi
nr. J 32/28/1994, având CUI 6584502, legal convocată și asum calitatea de asociat unic în cadrul societății
întrunită statutar la sediul societății din Sibiu, str. Mihail
sus-menționate.
Kogălniceanu nr. 2, în data de 7.10.2010, la prima
Părțile sociale au fost cesionate la valoarea nominală
convocare, în prezența acționarilor deținători a
înscrisă în Registrul Comerțului.
12.035.623 acțiuni, în valoare totală de 12.035.623 lei,
reprezentând 52,39195 % din dreptul total de vot, Ca urmare a cesiunii, capitalul social total în valoare
conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009, a Legii nr. de 200 lei se divide într-un număr de 20 părți sociale, în
31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a valoare de 10 lei fiecare, deținute în întregime de
Legii nr. 297/2004, modificată și completată, cu asociatul unic Schillo Andrei-Ștefan.
majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat - Retragerea din funcția de administrator a dnei Filip
în procesul-verbal de ședință, a hotărât următoarele: Nicoleta și numirea în funcția de administrator a dlui
Hotărârea nr. IV: Schillo Andrei-Ștefan.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010 21

- Schimbarea sediului social la următoarea adresă: 2. Subsemnata Bota Traudi, cetățean român,
mun. Sibiu, str. Traian Demetrescu nr. 40, jud. Sibiu, posesoare a C.I. seria SB nr. 112663 eliberată de Poliția
imobil identificat în CF nr. 102939 - Sibiu, nr. top. 5205/25/2/2. Sibiu la data de 12.11.2001, înțeleg să preiau 10 părți din
Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător capitalul social al S.C. EU CONSULT - S.R.L., în valoare
actele de constituire ale societății, anexându-se la de 100 lei.
acestea. Asociații se obligă să încheie un «Act constitutiv Declarăm pe propria răspundere că valoarea părților
actualizat», ca urmare a acestor modificări. sociale cesionate este egală cu cea din actul constitutiv
(43/1.839.934) al societății.
2. În urma cesiunii, capitalul social va avea
Societatea Comercială următoarea structură:
ELECTROMONTAJ CARPAȚI - S.A., Sibiu - Bota Ioan are un aport la capitalul social în valoare
județul Sibiu de 100 lei și deține 10 părți sociale;
- Bota Traudi are un aport la capitalul social în valoare
HOTĂRÂREA NR. 3/1.10.2010 de 100 lei și deține 10 părți sociale.
3. Numirea în funcția de administrator a dnei Bota
a adunării generale ordinare a acționarilor Traudi.
Analizând materialele prezentate la ordinea de zi, ca De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va
urmare a discuțiilor purtate și voturilor exprimate, ocupa Bota Traudi.
în temeiul competențelor revenite, hotărăște: (45/1.839.936)
1. Numirea S.C. Consexpert 2000 S.R.L., București,
CUI RO 1256543, în calitate de auditor financiar extern al Societatea Comercială
societății, pe durata de un an, consiliul de administrație G&S LUPII ALBI - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
urmând a stabili valoarea contractului.
2. Aprobarea achiziționării unei macarale second- HOTĂRÂRE
hand, marca LIEBHERR LTM 1030/2 din Austria, la prețul a adunării generale a asociaților
de 120.000 euro și transportul ei în țară cu trailer închiriat. S.C. G&S LUPII ALBI - S.R.L., Sibiu,
3. Aprobarea datei de înregistrare pentru ziua de încheiată azi, 8.10.2010
18.10.2010. Subsemnații Birzoi Sergiu, cetățean român, născut la
(44/1.839.935) data de 8.09.1981 în loc. Todirești, Republica Moldova,
domiciliat în mun. Sibiu, str. Negoveanu nr. 10, sc. B,
Societatea Comercială et. 1, ap. 25, județul Sibiu, CNP 1810908410140 și
EU CONSULT - S.R.L., Sibiu Cucerzan Gheorghe, cetățean român, născut la data de
10.12.1968 în Târnăveni, jud. Mureș, domiciliat în mun.
HOTĂRÂREA NR. 1/7.10.2010 Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr. 147, bl. 1, sc. B, ap. 314,
a adunării generale extraordinare a asociaților jud. Sibiu, CNP 1681210267400, asociați în cadrul
S.C. EU CONSULT - S.R.L., J 32/1489/2006, Societății Comerciale S.C. G&S LUPII ALBI - S.R.L.,
RO 19107114 societate înmatriculată la Registrul Comerțului Sibiu sub
nr. J 32/916/10.11.2009, cu sediul în Sibiu, str. Viile
Subsemnații: Sibiului nr. 1, biroul 1, județul Sibiu, stabilesc cu
1. Bota Ioan, cetățean român, domiciliat în Sibiu, Str. unanimitate de voturi, în cadrul a adunării generale a
Funarilor nr. 1, ap. 3, posesor al C.I. seria SB nr. 081706 asociaților, următoarele:
eliberată de Poliția Sibiu la data de 20.01.2001, CNP 1. Retragerea din societate a asociatului Birzoi Sergiu
1530725323918, deținând 50 % din capitalul social al și cesionarea unui număr de 10 părți sociale la valoarea
societății, nominală precizată în actele de constituire de 10 lei,
2. Bota Ioan - Olimpiu, cetățean român, domiciliat în reprezentând un aport la capitalul social al asociatei în
Sibiu, Str. Funarilor nr. 1, ap. 3, posesor al C.I. seria SB valoare de 100 lei, renunțând la toate drepturile și
nr. 065481 eliberată de Poliția Sibiu, CNP 1830401011161, obligațiile patrimoniale și nepatrimoniale pe care această
deținând 50 % din capitalul social al societății, calitate le implică, către Turcu Simion.
întruniți în adunarea generală extraordinară a 2. Retragerea din societate a asociatului Curcezan
acționarilor, legal și statutar constituită, am emis Gheorghe și cesionarea unui număr 5 părți sociale la
următoarea hotărâre: valoarea nominală precizată în actele de constituire de
1. Subsemnatul Bota Ioan - Olimpiu am înțeles să dau 10 lei, reprezentând un aport la capitalul social al
lui Bota Traudi 10 părți sociale din capitalul societății, în asociatei în valoare de 50 lei, renunțând la toate
valoare de 100 lei. drepturile și obligațiile patrimoniale și nepatrimoniale pe
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010

care această calitate le implică, către Turcu Simion și În temeiul art. 3 din L. 51/1995 se dă dată certă
cesionarea unui număr de 5 părți sociale la valoarea acestui înscris, care este un act sub semnătură privată,
nominală precizată în actele de constituire de 10 lei, conține 2 (două) pagini, se află în stare corespunzătoare,
reprezentând un aport la capitalul social al asociatei în nu prezintă ștersături, adăugiri, corecturi, azi, 8.10.2010.
valoare de 50 lei, renunțând la toate drepturile și (46/1.839.937)
obligațiile patrimoniale și nepatrimoniale pe care această
calitate le implică, către Muntean Dan. Societatea Comercială
Subsemnatul Turcu Simion, cetățean român, născut la DISTRIBUTION BAR - S.R.L., Sibiu
județul Sibiu
data de 18.06.1955 în loc. Sibiu, domiciliat mun. Sibiu,
Str. Maramureșului nr. 13, sc. C, ap. 22, jud. Sibiu,
HOTĂRÂRE
identificat cu CI seria SB nr. 233998, CNP 1550618323921
declar că primesc cele 10 părți sociale în valoare de a asociatului unic
10 lei cesionate de Birzoi Sergiu și cele 5 părți sociale la al S.C. DISTRIBUTION BAR - S.R.L., Sibiu
valoarea nominală de 10 lei, înțelegând prin aceasta Subsemnatul Ciocanel Emilian Narcis, cetățean
să-mi asum calitatea de asociat în cadrul societății român, născut la data de 30.05.1978 în loc. Avrig, jud.
comerciale sus-menționate, în condițiile actelor de Sibiu, domiciliat în satul Glâmboaca, orașul Avrig nr. 147,
constituire ale acesteia. jud. Sibiu, CNP 1780530320793, asociat unic și
Subsemnatul Munteanu Dan, cetățean român, născut administrator în cadrul Societății Comerciale S.C.
la data de 6.02.1955 în mun. Sibiu, domiciliat mun. Sibiu, DISTRIBUTION BAR - S.R.L., societate înmatriculată la
Aleea Biruinței nr. 10, et. 3, ap. 11, jud. Sibiu, identificat Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J 32/5/2010 din data de
cu CI seria SB nr. 412663, CNP 1550206354858 declar 8.01.2010, cu sediul în Sibiu, Str. Someșului nr. 22,
că primesc cele 5 părți sociale la valoarea nominală de cam. 2, jud. Sibiu, stabilesc cu unanimitate de voturi, în
10 lei, înțelegând prin aceasta să-mi asum calitatea de cadrul adunării generale următoarele:
1. Retragerea din societate a asociatului unic
asociat și administrator în cadrul societății comerciale
Ciocanel Emilian Narcis, cetățean român, născut la data
sus-menționate, în condițiile actelor de constituire ale
de 30.05.1978 în loc. Avrig, jud. Sibiu, domiciliat în satul
acesteia.
Glâmboaca, (orașul Avrig nr. 147, jud. Sibiu) și
Pe cale de consecință, capitalul social se divide într- cesionarea unui număr de 10 părți sociale la valoarea
un nr. de 20 părți sociale în valoare de 10 lei, repartizate nominală precizată în actele de constituire de 10 lei
între asociați, după cum urmează: Turcu Simion are un reprezentând un aport la capitalul social al asociatei în
aport la capitalul social în valoare de 150 lei și deține 15 valoare de 100,00 lei, respectiv 50 % din capitalul social
părți sociale. al firmei, renunțând la toate drepturile și obligațiile
Muntean Dan are un aport la capitalul social în valoare patrimoniale și nepatrimoniale pe care această calitate le
de 50 lei și deține 5 părți sociale. implică, către Pîzgu Denisa-Elena și cesionarea unui
3. Revocarea din funcția de administrator a dlui Birzoi număr 10 părți sociale la valoarea nominală precizată în
Sergiu. actele de constituire de 10 lei reprezentând un aport la
4. Numirea în funcție de administrator a domnului capitalul social al asociatei în valoare de 100,00 lei,
Muntean Dan. respectiv 50 % din capitalul social al firmei, renunțând la
Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător toate drepturile și obligațiile patrimoniale și
actele de constituire ale societății, anexându-se la nepatrimoniale pe care această calitate le implică, către
acestea. Asociații se obligă să încheie un act constitutiv Lațcu Mihai-Ovidiu.
actualizat ca urmare a acestor modificări și să depună la Subsemnata Pîzgu Denisa-Elena, cetățean român,
Registrul comerțului actul modificator și textul complet al născută la data de 14.10.1989 în Sibiu, domiciliată în
Sibiu, Str. Pța Aurarilor nr. 7, jud. Sibiu, CNP
actului constitutiv actualizat cu toate modificările.
2891014324837, posesoare a CI seria SB nr. 23391,
Asociații declară pe propria răspundere că au luat la
declar că primesc cele 10 părți sociale la valoarea
cunoștință prevederile actului constitutiv actualizat,
nominală precizată în actele de constituire de 10 lei,
conform ultimelor modificări la Legea nr. 31/1990 și își
reprezentând un aport la capitalul social al asociatei în
însușesc în totalitate conținutul acestora. valoare de 100,00 lei cesionate de Ciocanel Emilian
În fața mea, avocat Rucărean Marcel, s-au prezentat Narcis, înțelegând prin aceasta să-mi asum calitatea de
cei 4, care au solicitat tehnoredactarea prezentei asociat și administrator în cadrul societății comerciale
hotărâri. sus-menționate, în condițiile actelor de constituire ale
Redactat de Cabinet de Avocatură Rucărean Marcel acestora.
azi, 8.10.2010, în 5 (cinci) exemplare la cererea și pe Subsemnatul Lațcu Mihai-Ovidiu, cetățean român,
răspunderea comerciantului. născut la data de 4.07.1983 în Sibiu, aleea Sibiel nr. 1,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010 23

sc. A, et. 3, ap. 7, jud. Sibiu, CNP 1830704324819 declar Victoriei nr. 152, sectorul 1, acționar cu un procent de
că primesc cele 10 părți sociale la valoarea nominală 51 % din totalul acțiunilor deținute în capitalul social, și
precizată în actele de constituire de 10 lei , reprezentând 2. S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., cu sediul în
un aport la capitalul social al asociatei în valoare de București, Calea Victoriei nr. 15, intrarea E, etaj 2,
100,00 lei cesionate de Ciocanel Emilian Narcis, sectorul 3, înmatriculată la Registrul Comerțului
înțelegând prin aceasta să-mi asum calitatea de asociat București sub nr. J40/21901/2005, CUI 18253260,
și administrator în cadrul societății comerciale acționar cu un procent de 49 % din totalul acțiunilor
sus-menționate, în condițiile actelor de constituire ale deținute în capitalul social;
acesteia. În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind
Ca urmare a cesiunii, capitalul social total în valoare societățile comerciale, modificată și completată și ale
de 200,00 lei se divide într-un număr de 20 părți sociale statutului S.N. PLAFAR S.A., aprobat prin HG nr.
în valoare de 10 lei repartizate între asociați după cum 143/1999, cu completările și modificările ulterioare,
urmează: Pîzgu Denisa-Elena are un aport la capitalul adunarea generală a acționarilor, întrunită în ședința
social în valoare de 100,00 lei și deține 10 părți sociale, extraordinară din data de 28.08.2010, la a doua
iar Lațcu Mihai-Ovidiu are un aport la capitalul social în convocare, având prezenți acționari reprezentând 100 %
valoare de 100,00 lei și deține 10 părți sociale. din totalul capitalului social, hotărăște.
2. Revocarea din funcția de administrator a dlui
Art. 1. Se aprobă, cu vot „pentru” din partea
Ciocanel Emilian Narcis.
acționarului majoritar reprezentând 51 % din totalul
3. Numirea în funcție de administrator a doamnei
capitalului social și cu vot „pentru” din partea acționarului
Pîzgu Denisa-Elena.
minoritar, reprezentând 49 % din capitalul social,
4. Radierea punctului de lucru situat în Sibiu, Str.
majorarea capitalului social al SN PLAFAR S.A., conform
Morilor nr. 47, ap. 1, jud. Sibiu.
dispozițiilor art. 322 din OUG nr. 88/1997 coroborate cu
Redactat de Cabinet de Avocatură Rucărean Marcel,
cele ale art. 8 din statutul S.N. PLAFAR S.A. și art. 215
azi, 24.05.2010, în 5 (cinci) exemplare la cererea și pe
alin. 1 din Legea nr. 31/1990, prin aportul în natură adus
răspunderea comerciantului.
de acționarul majoritar Ministerul Economiei, Comerțului
În temeiul art. 3 din L. 51/1995 se dă dată certă
acestui înscris, care este un act sub semnătură privată, și Mediului de Afaceri reprezentat de terenul situat în
conține 2 (două) pagini, se află în stare corespunzătoare, Craiova, Aleea 2 Dumul Muntenilor nr. 6, jud. Dolj, pentru
nu prezintă ștersături, adăugiri, corecturi, azi, 4.10.2010. care s-a obținut certificatul de atestare a dreptului de
proprietate nr. M03 11431/26.04.2010.
(47/1.839.938)
Art. 2. Se aprobă, cu vot „pentru” din partea
SOCIETATEA NATIONALA PLAFAR - S.A. acționarului majoritar reprezentând 51 % din totalul
București capitalului social și cu vot „pentru” din partea acționarului
minoritar, reprezentând 49 % din capitalul social, potrivit
NOTIFICARE art. 143 din HG nr. 577/2002, art. 6 alin. 3 din HG nr.
834/1991 coroborate cu art. 215 alin. 1 din Legea nr.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
31/1990, raportul de expertiză privind majorarea
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
capitalului social al S.N. PLAFAR S.A. întocmit de expert
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
contabil Cocos Aurel Lucian la 4.06.2010.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Art. 3. Se aprobă, cu vot „pentru” din partea
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
acționarului majoritar reprezentând 51 % din totalul
SOCIETATEA NATIONALA PLAFAR - S.A., cu sediul în
capitalului social și cu vot „pentru” din partea acționarului
București, Spl. Independenței nr. 202 A, etaj 10, sector 6,
minoritar, reprezentând 49 % din capitalul social,
înregistrată sub nr. J 40/5889/1999, cod unic de
înregistrare 11945506, care a fost înregistrat sub nr. majorarea capitalului social al S.N. PLAFAR S.A., cu
506747 din 22.09.2010. valoarea de 683.150 prin aportul în natură adus de
acționarul majoritar Ministerul Economiei, Comerțului și
(48/1.838.645)
Mediului de Afaceri reprezentat de terenul situat în
SOCIETATEA NATIONALA PLAFAR - S.A. Craiova, Aleea 2 Dumul Muntenilor nr. 6, jud. Dolj, potrivit
București art. 215 alin. 3 din Legea nr. 31/1990.
Art. 4. Se aprobă, cu vot „pentru” din partea
HOTĂRÂREA NR. 5 acționarului majoritar, reprezentând 51 % din totalul
capitalului social și cu vot „pentru” din partea acționarului
a adunării generale extraordinare a acționarilor minoritar, reprezentând 49 % din capitalul social,
Acționari: emiterea suplimentar a unui număr de 683.150 acțiuni
1. Statul român prin Ministerul Economiei, Comerțului corespunzător valorii de majorare a capitalului social cu
și Mediului de Afaceri, cu sediul în București, Calea aportul în natură reprezentat de terenul situat în Craiova,
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010

Aleea 2 Dumul Muntenilor nr. 6, jud. Dolj, potrivit Societatea Comercială


dispozițiilor art. 210 alin. 1 din Legea nr. 31/1990. TOP 9 + ELECTRONIC SYSTEMS - S.R.L.
Art. 5. Se aprobă, cu vot „pentru” din partea acționarului București
majoritar reprezentând 51 % din totalul capitalului social
și cu vot „pentru” din partea acționarului minoritar HOTĂRÂRE
reprezentând 49 % din totalul capitalului social, transferul
către S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. a unui număr a adunării generale a asociaților
de 33.474 din acțiunile nou emise, astfel încât cota de S.C. TOP 9+ ELECTRONIC SYSTEMS - S.R.L.,
participare a acestui acționar în S.N. PLAFAR S.A., cu sediul în București, Str. Feleacului nr. 10,
deținută anterior inițierii operațiunii de majorare, să nu fie sectorul 1, J40/6139/1991, cod unic
diminuată, potrivit dispozițiilor art. 91 alin. 6 din Titlul VII, de înregistrare 2354403, capitalul subscris
cap. II al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile și vărsat integral 40.610
proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente. din data de 29.09.2010
Art. 6. Se aprobă, cu vot „pentru” din partea
acționarului majoritar reprezentând 51 % din totalul Adunarea generală a asociaților S.C. TOP 9+
capitalului social și cu vot „pentru” din partea acționarului ELECTRONIC SYSTEMS - S.R.L. (denumită în cele ce
minoritar reprezentând 49 % din capitalul social, urmează „Societatea”), societate comercială cu
îndreptarea erorii materiale inserate la art. 7 alin. 1 din răspundere limitată înființată și funcționând în
statutul S.N. PLAFAR S.A. privind valoarea aportului în conformitate cu legislația română, cu sediul social în
numerar, greșit tipărit 1.932.293 lei, în loc de valoarea București, Str. Feleacului nr. 10, sectorul 1, înregistrată la
reală 1.932.320 lei. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Art. 7. Se aprobă, cu vot „pentru” din partea București sub numărul J40/6139/1991, cod unic de
acționarului majoritar reprezentând 51 % din totalul înregistrare 2354403, legal și statutar întrunită în
capitalului social și cu vot „pentru” din partea acționarului București, la sediul social al Societății, pe data de
minoritar reprezentând 49 % din capitalul social 29.09.2010, în conformitate cu prevederile Legii nr.
modificarea art. 7 din statul societății, după cum 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu
urmează: modificările și completările ulterioare, precum și cu actul
„1. Capitalul social al Societății Naționale PLAFAR - constitutiv al Societății, în prezența asociaților deținând
S.A. este de 2.709.880 lei din care 777.560 lei aport în 100 % capitalul social al Societății, reprezentat în cadrul
natură și 1.932.320 lei aport în numerar împărțit în adunării după cum urmează:
270.988 acțiuni nominative în valoare nominală de 10 lei. Dl. Adamescu Dan, cetățean român, domiciliat în
2. Statul Român prin Ministerul Economiei, Comerțului București, Str. Competiției nr. 27, sectorul 2, posesor al
și Mediului de Afaceri ca acționar majoritar la Societatea cărții de identitate seria RR, numărul 711515, eliberată de
Națională PLAFAR - S.A. are 51 % din totalul acțiunilor, SPCEP S2 biroul nr. 4, la data de 4.08.2010 și
respectiv 138.204 acțiuni, și își exercită toate drepturile valabilă până la data de 12.08.2020, având CNP
ce decurg din această calitate. Restul de 49 % din totalul
1620812400099, deținând 13,3 % din capitalul social;
acțiunilor, respectiv 132.784 acțiuni, sunt deținute de
Dl. Golu Adrian, cetățean român, domiciliat în
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. care își exercită
București, str. Constantin Daniel, nr. 8, sectorul 1,
toate drepturile ce decurg din această calitate.”
posesor al cărții de identitate seria RR, numărul 367333,
Art. 8. Se aprobă, cu vot „pentru” din partea
eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 1, la data de 22.12.2005
acționarului majoritar reprezentând 51 % din totalul
capitalului social și cu vot „pentru” din partea acționarului și valabilă până la data de 2.12.2015, având CNP
minoritar reprezentând 49 % din capitalul social, 1571202400716, deținând 13,3 % din capitalul social;
mandatarea administratorului judiciar să semneze Dl. Cățoi Luigi Ioan, cetățean român, domiciliat în
hotărârile adunării generale a acționarilor, precum și orice București, str. Plut. Gheorghe Radu, nr. 26, sectorul 3,
alte documente aferente adunării, inclusiv actul posesor al cărții de identitate seria RR, numărul 457634,
constitutiv actualizat al Societății și să efectueze toate eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 4, la data de 27.05.2007
procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul și valabilă până la data de 4.03.2017, având CNP
îndeplinirii hotărârii adunării, inclusiv formalitățile de 1570304400749, deținând 13,3 % din capitalul social;
publicare și înregistrare a hotărârii adunării la Oficiul Dl. Negru Dan Ioan, cetățean român, domiciliat în
Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. București, str. Giuseppe Verdi, nr. 13, et. 3, ap. 4,
Persoana desemnată de adunare va avea dreptul de a sectorul 2, posesor al cărții de identitate seria RR,
delega această împuternicire oricărei persoane pe care o numărul 524172, la data de 7.05.2008 și valabilă până la
va considera potrivită. data de 31.05.2018, având CNP 1570531400162,
(49/1.838.646) deținând 13,3 % din capitalul social;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010 25

Dl. Popescu Călin, cetățean român, domiciliat în Societății pentru majorarea capitalului social în Monitorul
București, șos. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 3, et. 5, Oficial al României, Partea a IV-a.
ap. 76, sectorul 1, posesor al cărții de identitate nr. RR, Plata părților sociale nou emise se va face la data
seria 307684, eliberată de SPCEP Secția 4 Poliție, la subscrierii, în contul ce va fi deschis pe numele Societății
data de 31.03.2003 și valabilă până la data de 4.01.2013, la BRD-GSG, Sucursala Academiei și va fi comunicat
având CNP 1630104400200, deținând 13,3 % din tuturor asociaților sau reprezentanților acestora în
capitalul social; termen de 7 zile de la deschidere.
Dl. Creoșteanu Cristian Mihail-Radu, cetățean român, În termen de 2 (două) zile de la data expirării perioadei
domiciliat în București, str. Teofil nr. 27, sectorul 2, de 30 de zile de exercitare a dreptului de preferință mai
posesor al cărții de identitate seria DP, numărul 127060, sus menționată („Prima Perioadă de Subscriere”),
eliberată de INEP, la data de 9.11.2007 și valabilă până administratorul unic al Societății va determina numărul
la data de 9.11.2017, având CNP 1541109400418, părților sociale rămase nesubscrise „după finalizarea
deținând 13,3 % din capitalul social; Primei Perioade de Subscriere (Părțile Sociale
Dl Bujor Emil Sorin, cetățean român, domiciliat în Nesubscrise”) și va decide oferirea spre subscriere a
Statele Unite ale Americii, posesor al pașaportului tip Părților Sociale Nesubscrise, la același preț de 40,61
P/ROU, seria 12049770, eliberat de autoritățile române, lei/parte socială asociaților Societății.
la data de 19.07.2006 și valabil până la data de Asociații pot subscrie Părțile Sociale Nesubscrise, în
19.07.2016, având CNP 1570902400261, deținând conformitate cu procedura stabilită mai jos, în termen de
13,3 % din capitalul social, prin mandatar Negru Dan 3 (trei) zile calendaristice de la data expirării Primei
Ioan, cetățean român, domiciliat în București, str. Perioade de Subscriere („A Doua Perioadă de
Giuseppe Verdi, nr. 13, et. 3, ap. 4, sectorul 2, posesor al Subscriere”).
cărții de identitate seria RR, numărul 524172, la data de Părțile Sociale Nesubscrise vor fi alocate spre
7.05.2008 și valabilă până la data de 31.05.2018, având subscriere asociaților Societății în mod nelimitat. În caz
CNP 1570531400162 în temeiul procurii nr. 245 din 10 de suprasubscriere, Părțile Sociale Nesubscrise vor fi
mai 2002 emisă de Ambasada României la Washington, alocate spre subscriere asociaților pro rata cu numărul de
D.C. - U.S.A.; părți sociale deținute de fiecare dintre aceștia.
Dna Don Dominique Marie Luce Ivonne, cetățean La sfârșitul celei de-a Doua Perioade de Subscriere,
francez, domiciliată în Franța, Paris, 14-16 Rue Liancout, administratorul Societății va aloca Părțile Sociale
posesoare a pașaportului seria 75469235, eliberat de Nesubscrise către asociații ce au subscris conform
arondismentul 14 Paris, deținând 6,9 % din capitalul procedurilor prevăzute în cele de mai sus și va comunica
social prin dl Creoșteanu Cristian Mihail-Radu, cetățean numărul de Părți Sociale Nesubscrise alocate tuturor
român, domiciliat în București, str. Teofil, nr. 27, sectorul asociaților.
2, posesor al cărții de identitate seria DP, numărul Plata părților sociale nou emise se va face la data
127060, eliberată de INEP, la data de 9.11.2007 și subscrierii, în contul ce va fi deschis pe numele Societății
valabilă până la data de 9.11.2017, având CNP la BRD-GSG, Sucursala Academiei și va fi comunicat
1541109400418, în calitate de mandatar conform procurii tuturor asociaților sau reprezentanților acestora în
autentificate sub nr. 3818/4.04.1991 de către Notar de termen de 7 zile de la deschidere.
stat Tamara Popa din cadrul Notariatului de Stat Sector 4. 2. Se aprobă împuternicirea administratorului
Cu votul afirmativ al asociaților reprezentând 100 % Societății să stabilească pentru toți asociații la împlinirea
capitalul social al Societății, a adoptat următoarea termenului de plată, valoarea cu care se majorează
hotărâre: capitalul social, precum și să anuleze părțile sociale
1. Se aprobă majorarea capitalului social al Societății rămase nesubscrise după expirarea celei de-a Doua
cu suma de 71.067,5 lei, de la valoarea curentă de Perioade de Subscriere.
40.610 lei la valoarea de 111.677,5 lei, prin aport în Capitalul social al Societății se va putea majora în
numerar, prin emiterea unui număr de 1.750 părți sociale cuantumul subscrierilor primite.
noi cu valoare nominală de 40,61 lei/parte socială, cu 3. Se aprobă amendarea dispozițiilor art. 6 din
respectarea dreptului de preferință al asociaților. Capitolul 3 al actului constitutiv al Societății în
Părțile sociale emise pentru majorarea capitalului conformitate cu noua valoare a capitalului social al
social vor fi oferite spre subscriere în primul rând Societății și cu noul număr de părți sociale:
asociaților Societății proporțional cu numărul de părți „Capitalul social total al societății este de — lei, divizat
sociale deținute de aceștia. în — părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 40,61
Termenul de exercitare a dreptului de preferință al lei, numerotate de la 1 la —.
asociaților va fi de 30 de zile, cu începere din data Capitalul social este deținut și vărsat în întregime de
publicării hotărârii adunării generale a asociaților către asociații societății, după cum urmează:
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010

(i) Dan Ioan Negru deține — părți sociale numerotate CNP 1841120420098, în vederea (i) înregistrării la
de la — la —, fiecare cu o valoare nominală de 40,61 lei, Registrul Comerțului a hotărârii adunării generale a
cu o valoare nominală totală de — lei, reprezentând — % asociaților și (ii) întreprinderii tuturor acțiunilor necesare
din capitalul social, cu o participare la beneficii și pierderi
(inclusiv în fața băncilor, dacă este cazul), în vederea
de — %;
(ii) Cristian-Mihail-Radu Creoșteanu deține — părți aducerii la îndeplinire a hotărârii adunării generale a
sociale numerotate de la — la —, fiecare cu o valoare asociaților. În vederea exercitării acestor puteri, domnul
nominală de 40,61 lei, cu o valoare nominală totală de — George Manciu poate delega atribuțiile ce îi revin terților.
lei, reprezentând — % din capitalul social, cu o Aceasta este voința adunării generale a asociaților
participare la beneficii și pierderi de — %; Societății, exprimată prin vot valabil exprimat în ședință
(iii) Luigi Ioan Cățoi deține — părți sociale numerotate
legal întrunită, desfășurată pe data de 29.09.2010, drept
de la — la —, fiecare cu o valoare nominală de 40,61 lei,
cu o valoare nominală totală de — lei, reprezentând — % pentru care se adoptă și se semnează prezenta hotărâre.
din capitalul social, cu o participare la beneficii și pierderi (50/1.838.701)
de — %;
(iv) Adrian Golu deține — părți sociale numerotate de Societatea Comercială
la — la —, fiecare cu o valoare nominală de 40,61 lei, cu ALUCONCEPT ROMANIA - S.R.L.
o valoare nominală totală de — lei, reprezentând — % din comuna Biled, județul Timiș
capitalul social, cu o participare la beneficii și pierderi de
— %;
HOTĂRÂREA NR. 1
(v) Emil Sorin Bujor deține — părți sociale numerotate
de la — la —, fiecare cu o valoare nominală de 40,61 lei, din 29 septembrie 2010
cu o valoare nominală totală de — lei, reprezentând — % a asociatului unic
din capitalul social, cu o participare la beneficii și pierderi
al S.C. ALUCONCEPT ROMANIA - S.R.L.
de — %;
(vi) Călin Popescu deține — părți sociale numerotate Subscrisa:
de la — la —, fiecare cu o valoare nominală de 40,61 lei, „ALUCONCEPT” - S.A., persoană juridică elvețiană,
cu o valoare nominală totală de — lei, reprezentând — % cu sediul social în Elveția, str. L’Armeratte 3, CH-2950
din capitalul social, cu o participare la beneficii și pierderi Courgenay, înregistrată la Registrul Comerțului din Jura
de — %;
sub nr. CH-677.3.001.735-3, reprezentată prin Manfred
(vii) Dan Adamescu deține — părți sociale numerotate
de la — la —, fiecare cu o valoare nominală de 40,61 lei, Knus, în calitate de asociat unic al S.C. „ALUCONCEPT
cu o valoare nominală totală de — lei, reprezentând — % ROMANIA” S.R.L., adopt următoarea hotărâre:
din capitalul social, cu o participare la beneficii și pierderi Art. 1. Asociatul „ALUCONCEPT” - S.A., se retrage
de — %; din societate și cedează către noul asociat «Aluconcept
(viii) Dominique Marie Luce Ivonne Don deține — părți Holding» SA, persoană juridică elvețiană, cu sediul social
sociale numerotate de la — la —, fiecare cu o valoare
în Elveția - Delemont, str. Rue du 24 Septembre nr. 9,
nominală de 40,61 lei, cu o valoare nominală totală de —
lei, reprezentând — % din capitalul social, cu o înregistrată la Registrul Comerțului din Jura sub nr. CH-
participare la beneficii și pierderi de — %; 670.3.003.968-6, reprezentată prin Manfred Knus 50
Aporturile asociaților la capitalul social constau în părți sociale, în valoare nominală de 3.500 RON fiecare,
vărsăminte în numerar.” în valoare totală de 175.000 RON (echivalentul a 50.000
4. Se aprobă împuternicirea domnului Dan Ioan euro, respectiv a 60.344,83 USD), reprezentând 100 %
Negru, domiciliat în București, str. Giuseppe Verdi, nr. 13,
capitalul social al S.C. „Aluconcept Romania” S.R.L.
et. 3, ap. 4, sectorul 2, posesor al C.I. seria RR, nr.
Art. 2. După efectuarea cesiunii, structura capitalului
524172, emisă de SPCEP S2 biroul 1, la data de
7.05.2008, CNP 1570531400162, să acționeze în social al societății va fi următoarea:
numele și pe seama asociaților, în vederea semnării „Aluconcept Holding” - S.A., persoană juridică
actului constitutiv actualizat al Societății, incluzând elvețiană, va deține 50 părți sociale, în valoare nominală
modificările specificate în cele de mai sus. de 3.500 RON fiecare, în valoare totală de 175.000 RON
5. Se aprobă împuternicirea domnului George (echivalentul a 50.000 euro, respectiv a 60.344,83 USD),
Alexandru Manciu, cetățean român, domiciliat în
reprezentând 100 % capitalul social al S.C. „Aluconcept
București, str. Fabrica de Gheață nr. 16-18, bl. 95, sc. B,
et. 8, ap. 117, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RR nr. Romania” - S.R.L.
711889, eliberată de SPCEP S2 la data de 5.08.2010, (51/1.826.765)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010 27

Societatea Comercială român, născut la data de 9.07.1971, în Călărați, județul


AGROMEC BUDESTI - S.A. Călărași, posesor al C.I. seria KL nr. 105612, eliberată de
Budești, județul Călărași Poliția Călărași la data de 15.05.2003, domiciliat în
Călărași, str. Dropia nr. 96, județul Călărași, și majorarea
HOTĂRÂREA NR. 2 capitalului social cu 100 lei, aport în numerar al acestuia.
Capitalul societății va fi de 300 lei astfel:
din 24.09.2010
- Șerban Constantin Claudiu - deține 10 părți sociale
a adunării generale extraordinare
în valoare de 100 lei;
a acționarilor
- Ioniță Ștefan - deține 10 părți sociale în valoare de
Subsemnații persoane fizice în calitate de acționari ai 100 lei;
S.C. AGROMEC BUDESTI - S.A., cu sediul în Budești, - Achim Ninel - Florinel - deține 10 părți sociale în
județul Călărați, am hotărât: valoare de 100 lei;
Art. 1. - Art. 2. Schimbarea sediului societății din Călărași,
1.1. Contractarea unui credit de stocuri în toamna Str. Progresului nr. 17, bl. B6, sc. 1, ap. 8, județul
anului 2010 în valoare de 150.000 lei. Călărași, în Călărași, str. Dropia nr. 96, camera 1, județul
1.2. Contractarea unui credit de stocuri în primăvara Călărași.
anului 2011 în valoare de până la 100.000 lei. - Art. 3. Schimbare activitate principală: 1610 - tăierea
Creditele menționate vor fi contractate de la CEC și rindeluirea lemnului.
BANK Agenția Oltenița pentru S.C. AGROMEC - Art. 4. Revocarea din funcția de administratori a dlor
BUDESTI - S.A. Șerban Constantin Claudiu și Ioniță Ștefan și numirea în
Art. 2. Împuternicim pe dl Tataru Gheorghe - în calitate funcția de administrator a dlui Achim Ninel-Florinel, pe
de președinte, domiciliat în satul Negoiești, comuna perioada nedeterminată cu puteri depline.
Soldanu, județul Călărași, născut la data de 5.03.1943, în - Art. 5. Completare activități secundare cu:
comuna Soldanu, județul Călărași, posesor al C.I. seria 4321 - lucrări de instalații electrice;
KL nr. 226049 eliberată de SPCLEP Oltenia, la data de 1610 - tăierea și rindeluirea lemnului;
10.07.2007, CNP 1430305511666, să efectueze orice fel 1621 - fabricarea de furnire și panouri din lemn;
de operațiuni prin contul curent, să negocieze clauzele 1622 - fabricarea parchetului asamblat în panouri;
contractuale, să garanteze creditul cu următoarele 1623 - fabricarea altor elemente de dulgherie și
bunuri: tâmplărie, pentru construcții;
- ipoteca rang II, teren + construcții situate în orașul 1624 - fabricarea ambalajelor din lemn;
Budești, județul Călărași, cu nr. cadastral 63/2 înscrise în 1629 - fabricarea altor produse din lemn; fabricarea
cartea funciară 20.120 articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale
- ipoteca rang II, teren + construcții, Lotul C, situat în împletite;
Budești, județul Călărași, cu nr. cadastral 63/1/3 înscris în 2223 - fabricarea articolelor din material plastic pentru
cartea funciară cu nr. 20779; construcții;
- Gaj cont curent; 2229 - fabricarea altor produse din material plastic;
- BO agreate de bancă, să semneze toate actele 2511 - fabricarea de construcții metalice și părți
aferente contractării creditului și să dea toate informațiile componente ale structurilor metalice;
solicitate de Bancă, să semneze contractul de credit și 2512 - fabricarea de uși și ferestre din metal;
garanțiile aferente în numele și pe seama societății S.C. 3101 - fabricarea de mobilă pentru birouri și
AGROMEC BUDESTI - S.A. magazine;
(52/1.841.603) 3102 - fabricarea de mobilă pentru bucătării;
3103 - fabricarea de saltele și somiere;
Societatea Comercială 3109 - fabricarea de mobilă n.c.a.;
MEDIA TECH - S.R.L. 3831 - demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a
Călărași echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
materialelor;
HOTĂRÂREA NR. 1 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
nerezidențiale;
din 29.09.2010 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
Subsemnații Șerban Constantin Claudiu și Ioniță nerezidențiale;
Ștefan, asociați ai S.C. MEDIA TECH - S.R.L., am 4211 - lucrări de construcție a drumurilor și
hotărât: autostrăzilor;
Art. 1. Cooptarea în cadrul societății S.C. MEDIA 4311 - lucrări de demolare a construcțiilor;
TECH - S.R.L. a dlui Achim Ninel Florinel, cetățean 4312 - lucrări de pregătire a terenului;
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010

4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie; sediul social, astăzi 7.10.2010, în prezența invitatului
4339 - alte lucrări de finisare; Mihai Marian, am hotărât modificarea actului constitutiv
4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la reactualizat la data de 21.06.2010, după cum urmează:
construcții; I. Se majorează capitalul social al S.C. MARCOM
4511 - comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare GRAIN - S.R.L., cu suma de 200 de lei, adică de la 600 lei
(sub 3,5 tone); la 800 lei, reprezentând aportul în numerar al noului
4519 - comerț cu alte autovehicule; asociat cooptat în societate, și anume Mihai Marian,
4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor; cetățean român, născut la data de 2.03.1989, în
4531 - comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru municipiul București, domiciliat în satul Sintești (comuna
autovehicule; Vidra), județul Ilfov, str. Rromi nr. 32, identificat cu C.I.
4941 - transporturi rutiere de mărfuri; seria IF nr. 252299, eliberată de SPCLEP Jilava la data
5210 - depozitări; de 10.05.2010, CNP 1890302410033.
5224 - manipulări; II. Pe cale de consecință, crește numărul părților
5229 - alte activități anexe transporturilor. sociale de la 60 la 80, iar Art. 7, alin. (1) și (2) al actului
(53/1.841.604) constitutiv va avea următorul conținut:
a) Rizea Mihai participă la capitalul social cu un aport
Societatea Comercială în numerar în valoare de 300 de lei, divizat în 30 părți
MEDIA TECH - S.R.L. sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare,
Călărași reprezentând o cotă de 37,5 % din capitalul social;
b) Căpraru Tudorel participă la capitalul social cu un
NOTIFICARE aport în valoare de 300 de lei, divizat în 30 părți sociale
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul în valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând o cotă
Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 de 37,5 % în capitalul social;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu c) Mihai Marian participă la capitalul social cu un aport
modificările și completările ulterioare, depunerea textului în valoare de 200 de lei, divizat în 20 părți sociale în
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezetând o cotă de
MEDIA TECH - S.R.L., cu sediul în Municipiul Călărași, 25 % din capitalul social.
județul Călărași, str. Dropia nr. 96, înregistrată sub nr. III. Se modifică art. 9, în sensul că participarea la
J 51/195/2000, cod unic de înregistrare 13336640, care a beneficii și pierderi este următoarea:
fost înregistrat sub nr. 19972, din 7.10.2010. a) Rizea Mihai - 37,5 % cotă de participare la beneficii
(54/1.841.605) și pierderi;
b) Căpraru Tudorel - 37,5 % cotă de participare la
Societatea Comercială beneficii și pierderi
MARCOM GRAIN - S.R.L. c) Mihai Marian - 25 % cotă de participare la beneficii
Oltenița, județul Călărași și pierderi.
IV. Se vor îndeplini formalitățile legale pentru
HOTĂRÂREA NR. 8 adoptarea unui act constitutiv al S.C. MARCOM GRAIN -
S.R.L., care să cuprindă modificările efectuate prin
din 7.10.2010 prezenta hotărâre.
a adunării generale a asociaților Redactată astăzi, 7.10.2010, în 3 (trei) exemplare,
S.C. MARCOM GRAIN - S.R.L., sediul social, fiecare având aceeași valoare probatorie.
Municipiul Oltenița, Bd. 1 Decembrie nr. 79, bl. A6, (55/1.841.606)
sc. B, et. 1, ap. 7, număr de ordine în Registrul
Comerțului J 51/445/1994, CUI RO 5913151, Societatea Comercială
capital social subscris și vărsat 600 lei MARCOM GRAIN - S.R.L.
Subsemnații Rizea Mihai, domiciliat în municipiul Oltenița, județul Călărași
Oltenița, Str. Pescarilor nr. 21, bloc M7, sc. A, etaj 1,
ap. 6, posesor al C.I. seria KL nr. 180415, emisă de NOTIFICARE
SPCLEP Oltenița la data de 24.11.2005, CNP Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
1790922511677 și Căpraru Tudorel, domiciliat în Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
municipiul Oltenița, str. Mihai Bravu nr. 67-71, bl. A2-5, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
sc. C, ap. 6, posesor al C.I. seria KL nr. 115509 emisă de modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Poliția Oltenița la data de 28.08.2003, CNP actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
1590610511664, în calitate de asociați ai S.C. MARCOM MARCOM GRAIN - S.R.L., cu sediul în municipiul
GRAIN - S.R.L., întruniți în cadrul adunării generale, la Oltenița, județul Călărași, Bd. 1 Decembrie nr. 79,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010 29

bloc A6, scara B, etaj 1, ap. 7, înregistrată sub nr. 4722 - comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor
J 51/445/1994, cod unic de înregistrare 5913151, care a din carne, în magazine specializate;
fost înregistrat sub nr. 20009 din 8.10.2010. 4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor
(56/1.841.607) și moluștelor, în magazine specializate;
4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
Societatea Comercială patiserie și produselor zaharoase, în magazine
AMOS POLISERVICE - S.R.L. specializate;
Călărași 4741 - comerț cu amănuntul al calculatoarelor,
unităților periferice și software-lui în magazine
HOTĂRÂREA NR. 1 specializate;
4774 - comerț cu amănuntul al articolelor medicale și
din 8.10.2010
ortopedice, în magazine specializate;
Subsemnații Dumitrescu Mihai și Moraru Teodor 4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
Adrian, asociați ai S.C. AMOS POLISERVICE, am magazine specializate;
hotărât: 8710 - activități ale centrelor de îngrijire medicală;
Art. 1. Cooptarea în cadrul societății S.C. AMOS
8720 - activități ale centrelor de recuperare psihică și
POLISERVICE a dlui Istrate Ion Dan, cetățean român,
de dezintoxicare, exclusiv spitale;
născut la data de 2.12.1979 în Călărași, județul Călărași,
8730 - activități ale căminelor de bătrâni și ale
posesor al C.I. seria KL nr. 296817, eliberată de SPCLEP
căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se
Călărași la data de 8.03.2010, domiciliat în Călărași,
îngriji singure;
Prel. București nr. 2, bl. F3, sc. 1, et. 4, ap. 20, județul
8790 - alte activități de asistență socială, cu cazare
Călărași, și majorarea capitalului social cu 500 lei, aport
n.c.a.;
în numerar al acestuia. Capitalul social va fi de 1.500 lei
8810 - activități de asistență socială, fără cazare,
astfel:
pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate
- Dumitrescu Mihai - deține 5 părți sociale în valoare
de a se îngriji singure;
de 500 lei;
9609 - alte activități de servicii n.c.a.;
- Moraru Teodor Adrian - deține 5 părți sociale în
valoare de 500 lei; (57/1.841.608)
- Istrate Ion Dan - deține 5 părți sociale în valoare de
Societatea Comercială
500 lei;
AMOS POLISERVICE - S.R.L.
- Art. 2. Reluare activitate începând cu data de
Călărași
1.10.2010.
- Art. 3. Schimbare activitate principală: 4774 - comerț
cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în NOTIFICARE
magazine specializate; Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
- Art. 4. Revocarea din funcția de administrator a dlui Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Dumitrescu Mihai și numirea în funcția de administrator a alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
dlui Istrate Ion Dan, pe o perioadă nelimitată cu puteri modificările și completările ulterioare, depunerea textului
depline. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
- Art. 5. Completarea activități secundare cu: AMOS POLISERVICE - S.R.L., cu sediul în municipiul
6209 - alte activități de servicii privind tehnologia Călărași, județul Călărași, Str. Dumbravei nr. 147,
informației; înregistrată sub nr. J 51/436/2007, cod unic de
0141 - creșterea bovinelor de lapte; înregistrare 22101430, care a fost înregistrat sub nr.
0142 - creșterea altor; 20026 din 8.10.2010.
0143 - creșterea cailor și a altor cabaline; (58/1.841.609)
0145 - creșterea ovinelor și caprinelor;
0146 - creșterea porcinelor; Societatea Comercială
0147 - creșterea păsărilor; NERO FOOD - S.R.L.
0149 - creșterea altor animale; Galați
0150 - activități în ferme mixte (cultura vegetală
combinată cu creșterea animalelor); ACT ADIȚIONAL
0161 - activități auxiliare pentru producția vegetală;
0162 - activități auxiliare pentru creșterea animalelor; încheiat astăzi, 12.10.2010
4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse; al S.C. NERO FOOD - S.R.L.
4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor Eu, Dumitriu Cristina Camelia, domiciliat în Galați,
proaspete, în magazine specializate; Str. Unirii nr. 32, asociat unic al S.C. NERO FOOD -
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010

S.R.L., cu sediul în Galați, Str. Unirii nr. 32, și județul Galați, Str. Unirii nr. 32, înregistrată sub nr.
înmatriculată la ORC cu nr. J 17/652/2010 am hotărât. J 17/652/2010, cod unic de înregistrare 27164919, care a
Art. 1. Începând cu data de 12.10.2010 aderă ca fost înregistrat sub nr. 46366 din 13.10.2010.
asociat Halcov Constantin, născut la data de 14.10.1974, (60/1.841.541)
în Berești, județul Galați, domiciliat în Galați, Str. Unirii
nr. 32, de cetățenie română, CNP 1741014170010 Societatea Comercială
Halcov Constantin, aduce ca aport la capitalul social LAVIEDY - S.R.L.
suma de 100 lei, conform foii de vărsământ anexată. Galați
Halcov Constantin, va avea aceleași drepturi, obligații,
ca și ceilalți asociați. ACT ADIȚIONAL
Asociatul nou-intrat preia, proporțional cu aportul său încheiat astăzi, 15.10.2010, la actul constitutiv
la capitalul social creanțele active și pasive ale societății. al SC LAVIEDY - S.R.L.
Art. 2. Societatea își majorează capitalul social de la Noi, Dumitrescu E. Octavian, născut la data de
200 lei numerar la 300 lei numerar. 1.05.1987 în mun. Galați, CNP 1870502170031,
Diferența de 100 lei reprezintă aport nou-constituit din domiciliat în Galați, bd. Dunărea nr. 21B, bloc A12B,
numerar a asociatului Halcov Constantin, conform foii de sc. 3, ap. 96, de cetățenie română, și
vărsământ anexată. Gheorghe I. Daniel, născut la data de 14.05.1987 în
Art. 3. Capitalul social majorat este de 300 lei numerar mun. Galați, CNP 1870514170131, domiciliat în Galați,
și este împărțit în 30 părți sociale în valoare de 10 lei bd. Dunărea nr. 58, bloc C10, sc. 3, ap. 47, de cetățenie
fiecare. română,
Aportul asociaților la constituirea capitalului este asociați ai SC LAVIEDY - S.R.L., cu sediul în mun.
următorul: Galați, bd. Dunărea nr. 58, bloc C10, sc. 3, ap. 47, jud.
- Dumitriu Cristina Camelia 200 lei - 20 părți sociale Galați, și înmatriculată la Registrul comerțului cu nr.
- Halcov Constantin 100 lei - 10 părți sociale J 17/455/2010, CUI 26915260, am hotărât:
Participarea asociaților la beneficii și pierderi va fi Art. 1. Începând cu data de 30.09.2010 în Societatea
următoarea: Comercială LAVIEDY - S.R.L. aderă ca asociat
Dumitriu Cristina Camelia 35 %, Halcov Constantin 65 %. Hudisteanu Costică, născut la data de 17.04.1957 în
Art. 4. Se completează obiectul de activitate cu: com. Havirna, jud. Botoșani, CNP 1570417170401,
5610 - restaurante; domiciliat în Galați, bd. Dunărea nr. 21B, bloc A12B,
5621 - activități de alimentație (catering) pentru sc. 2, et. 2, ap. 48, de cetățenie română. Hudisteanu
evenimente; Costică aduce ca aport la capitalul social suma de 100
5629 - alte servicii de alimentație n.c.a.; lei, conform foii de vărsământ anexată.
5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor. Art. 2. Societatea își majorează capitalul social de la
Art. 5. Halcov Constantin a achiesat la clauzele din 200 lei la 300 lei. Diferența de 100 lei reprezintă aport nou
actul constitutiv și prezentul act adițional. constitutiv din numerar conform foii de vărsământ adusă
de către asociatul nou intrat Hudisteanu Costică.
Art. 6. Se anulează vechiul act constitutiv și se
Art. 3. Capitalul social majorat rămâne neschimbat,
întocmește un nou act constitutiv.
respectiv 300 lei numerar, divizat în 30 părți sociale egale
Prezentul act adițional redactat azi, 12.10.2010 face
a 10 lei fiecare și are următoarea structură:
parte integrantă din actul constitutiv al societății.
• Dumitrescu E. Octavian - 100 lei/10 părți sociale;
(59/1.841.540) • Gherghe I. Daniel - 100 lei/10 părți sociale;
• Hudisteanu Costică - 100 lei/10 părți sociale.
Societatea Comercială
Art. 4. Se numește în funcția de administrator
NERO FOOD - S.R.L.
Hudisteanu Costică pe o perioadă de 99 de ani.
Galați
Art. 5. Societatea deschide punct de lucru în mun.
Galați, bd. Galați nr. 3-4, în incinta Galeriei Comerciale
NOTIFICARE
Real, sp. 14.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Art. 6. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările la zi.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale constitutiv al Societății Comerciale LAVIEDY - S.R.L.
NERO FOOD - S.R.L., cu sediul în Municipiul Galați, (61/1.841.542)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010 31

Societatea Comercială echivalentul capitalului social în sumă de 90 lei de la


LAVIEDY - S.R.L. asociatul Voinea Daniel-Marin și 10 lei de la asociatul
Galați Șerban Alexandru cărora le-am cesionat părțile mele
sociale. Nu am pretenții la beneficii. În acest fel m-am
NOTIFICARE desocotit definitiv cu societatea.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Art. 4. Eu, Voinea Daniel-Marin, am primit echivalentul
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 capitalului social în sumă de 90 lei de la asociatul Șerban
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Alexandru, căruia i-am cesionat părțile mele sociale. Nu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului am pretenții la beneficii. În acest fel m-am desocotit
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale definitiv cu societatea.
LAVIEDY - S.R.L., cu sediul în municipiul Galați, Art. 5. Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv
bd. Dunărea nr. 58, bloc C10, ap. 47, înregistrată sub nr. 200 lei, divizat în 20 părți sociale în valoare de 10 lei
J 17/455/2010, cod unic de înregistrare 26915260, care a fiecare.
fost înregistrat sub nr. 47084 din 19.10.2010. Aportul asociaților la constituirea capitalului fiind
(62/1.841.543) următorul:
Voinea Daniel-Marin - 190 lei, 19 părți sociale,
Societatea Comercială Șerban Alexandru - 10 lei, 1 parte socială.
THERACOSMETICS - S.R.L. Art. 6. Se eliberează din funcția de administrator
Galați Boghici Nicolai.
Art. 7. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
ACT ADIȚIONAL valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate
încheiat astăzi, 16.08.2010, la actul constitutiv modificările la zi.
al SC THERACOSMETICS - S.R.L. Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
constitutiv al Societății Comerciale THERACOSMETICS
Noi,
- S.R.L.
- Boghici Nicolai, domiciliat în Galați, bd. Marea Unire
nr. 3, Vila F2, ap. F2, născut la data de 30.10.1957 în (63/1.841.544)
mun. Galați, jud. Galați, CNP 1571030170311,
- Voinea Daniel-Marin, domiciliat în Galați, str. Vadeni Societatea Comercială
nr. 2, bl. C9, sc. 1, et. 1, ap. 5, născut la data de MICLAS - S.A.
19.11.1966, în mun. Galați, jud. Galați, CNP Târgoviște, județul Dâmbovița
1661119170341,
Asociați ai Societății Comerciale THERACOSMETICS HOTĂRÂREA NR. 4
- S.R.L., înmatriculată sub numărul J 17/910/2009, cu din data de 11.10.2010, a adunării generale
sediul în Galați, hala CO 68, str. Ioan Cetățianu nr. 11, am a acționarilor
hotărât modificarea actului constitutiv astfel:
În ședința adunării generale a acționarilor din data de
Art. 1. Societatea poate funcționa și cu asociat unic, în
11.10.2010, ținută la sediul societății, legal convocată
conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și art. 229 din
conform Legii nr. 31/1990 și statutar constituită, asociații
Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Tita Maria (86,9496 %) și acționari persoane fizice
Art. 2. Începând cu data de 16.08.2010, în societatea (13,0505 %), reprezentând 100 % capitalul social au
THERACOSMETICS - S.R.L. aderă ca asociat Șerban hotărât în unanimitate următoarele:
Alexandru, născut la data de 17.03.1982 în mun. Galați, 1. Contractarea de la Raiffeisen Bank a următoarelor
jud. Galați, CNP 1820317170107, domiciliat în com. credite:
Drajna, sat Plaj, Str. Răsăritului nr. 5, jud. Prahova, de - Term Loan Capital în sumă de 27.000 lei pe termen
cetățenie română. de 24 luni, maturitatea 7.10.2012,
Șerban Alexandru preia prin cesiune părți sociale în - Flexi IMM în sumă de 39.000 lei pe termen de
valoare de 10 lei, de la Boghici Nicolai, conform 24 luni, maturitatea 7.10.2012.
contractului de cesiune. 2. Creditul va fi utilizat pentru activitatea curentă a
Șerban Alexandru va avea aceleași drepturi, obligații, societății și pentru capitalul de lucru.
ca și ceilalți asociați. 3. Creditul este garantat cu ipoteca asupra imobilului:
Asociatul nou-intrat preia, proporțional cu aportul său - situat în Târgoviște, șos. Găești nr. 8, jud.
la capitalul social, creanțele active și pasive ale societății. Dâmbovița, număr cadastral 1591, intabulat în Cartea
Art. 3. Eu, Boghici Nicolai, declar că m-am retras din funciară nr. 1344 a localității Târgoviște, proprietatea
societate începând cu data de 16.08.2010. Am primit SC MICLAS SA;
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4387/25.X.2010

- gaj asupra conturilor (curente și/sau alte conturi) devine 16.530 lei împărțit în 1.653 părți sociale, în
societății deschise la Raiffeisen Bank S.A. valoare de 10 lei, ce revin asociatului unic.
4. Împuternicirea doamnei Tita Maria, identificată cu 2. Se revocă domnul Mocanu Alexandru Marius din
C.I. seria DD nr. 083546 eliberată de Pol. mun.
funcția de administrator.
Târgoviște la data de 2.10.2010, CNP 2610527151791 în
3. Se numește domnul Sweeney George în funcția de
calitate de asociat majoritar și administrator să semneze
în numele și pe seama societății contractul de credit, administrator, pașaport seria P nr. 14432989, CNP
contractul de ipotecă, contractul de gaj asupra conturilor 1580926151838 eliberat de autoritățile române.
și biletul la ordin emis de societate, precum și orice alte (65/1.840.461)
înscrisuri/declarații necesare pentru aceste documente
să angajeze în mod valabil societatea. Societatea Comercială
(64/1.840.454) TRIANGLE TECHNOLOGY LTD (Tehnologia
Triunghiului) - S.R.L., Târgoviște
Societatea Comercială
județul Dâmbovița
TRIANGLE TECHNOLOGY LTD
(Tehnologia Triunghiului) - S.R.L., Târgoviște
județul Dâmbovița NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
HOTĂRÂREA NR. 1 Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile art.
din 12 octombrie 2010 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Sweeney George, cu domiciliul în Marea Britanie, 1, modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Rosemount Drive, Londra, identificat cu pașaport tip P actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
seria 14432989 eliberat de autoritățile române, TRIANGLE TECHNOLOGY LTD (Tehnologia
Dâmbovița la 25.09.2008, CNP 1580926151838, în Triunghiului) - S.R.L., cu sediul în municipiul Târgoviște,
calitate de asociat la SC TRIANGLE TECHNOLOGY LTD
str. Mr. Breziseanu nr. 5, județ Dâmbovița, înregistrată
(Tehnologia Triunghiului) - S.R.L. hotărăsc:
1. Se majorează capitalul social (CS) cu 5,51 lei în sub nr. J 17/670/1994, cod unic de înregistrare 5620186,
vederea echilibrării, prin depunerea numerar conform care a fost înregistrat sub nr. 38099 din 13.10.2010.
chitanței nr. 63529661/22.07.2010, CS al societății (66/1.840.462)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|479197]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4387/25.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889