Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4371 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Joi, 21 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială capitalul social total, cota de participare la
EUROSCHNELL TRANSPORT - S.R.L. beneficii/pierderi de 5 %;
Cluj-Napoca, județul Cluj - administrator persoană fizică: Fizeșan Ciprian, data
numirii 21.06.2010, durata mandatului nelimitată;
ROMÂNIA - denumire: EUROSCHNELL TRANSPORT S.R.L.;
- sediul social: România, județul Cluj, municipiul Cluj-
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Napoca, Str. Unirii nr. 23, ap. 35;
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI - activitate principală: cod CAEN 4941 - transporturi
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
rutiere de mărfuri;
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18148/27.09.2010 - capital social subscris: 800,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 80 părți sociale a 10,0000
Director/Persoană
desemnată conform RON fiecare;
O.U.G. nr. 116/2009, - durata de funcționare: nelimitată;
prin Decizia D.G. nr. 20 - cod unic de înregistrare: 27433294;
din data de 14.01.2010 - Beșliu Alicia-Valeria - număr de ordine în registrul comerțului:
J 12/1558/2010.
În baza cererii nr. 106826 din data de 24.09.2010 și a
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
următoarele date:
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
- fondatori:
1. Fizeșan Ciprian, asociat, aport la capital 760,00 Executorie de drept.
RON, echivalând cu 76 părți sociale, reprezentând 95 % Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
din capitalul social total, cota de participare la Tribunalul Comercial Cluj în condițiile art. 6 alin. (3)-(5)
beneficii/pierderi de 95 %; din O.U.G. nr. 116/2009.
2. Fizeșan Ioan, asociat, aport la capital 40,00 RON, Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010.
echivalând cu 4 părți sociale, reprezentând 5 % din (1/1.830.803)
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010

Societatea Comercială Executorie de drept.


EVOTAXI - S.R.L. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
satul Florești, comuna Florești, județul Cluj Tribunalul Comercial Cluj în condițiile art. 6 alin. (3)-(5)
din O.U.G. nr. 116/2009.
ROMÂNIA Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010.
(2/1.830.804)
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Societatea Comercială
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI BNC OLD CAFE - S.R.L.
Cluj-Napoca, județul Cluj
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
ROMÂNIA
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18149/27.09.2010
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Director/Persoană
desemnată conform OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
O.U.G. nr. 116/2009,
prin Decizia D.G. nr. 20 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
din data de 14.01.2010 - Beșliu Alicia-Valeria DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ

În baza cererii nr. 106827 din data de 24.09.2010 și a EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18150/27.09.2010
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
Director/Persoană
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
desemnată conform
următoarele date:
O.U.G. nr. 116/2009,
- fondatori:
prin Decizia D.G. nr. 20
1. Baciu Răzvan, asociat, aport la capital 150,00
din data de 14.01.2010 - Beșliu Alicia-Valeria
RON, echivalând cu 15 părți sociale, reprezentând 75 %
din capitalul social total, cota de participare la În baza cererii nr. 106837 din data de 24.09.2010 și a
beneficii/pierderi de 75 %; actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
2. Baciu Doina-Maria, asociat, aport la capital 50,00 constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
RON, echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 25 % următoarele date:
din capitalul social total, cota de participare la - fondatori:
beneficii/pierderi de 25 %; 1. Ciupe Nicolae, asociat, aport la capital 170,00
- administratori persoane fizice: RON, echivalând cu 17 părți sociale, reprezentând 85 %
1. Baciu Răzvan, data numirii 24.09.2010, durata din capitalul social total, cota de participare la
mandatului nelimitată, având puteri depline; beneficii/pierderi de 85 %;
2. Baciu Doina-Maria, data numirii 24.09.2010, durata 2. Capitan Carolina, asociat, aport la capital 30,00
mandatului nelimitată, având puteri depline; RON, echivalând cu 3 părți sociale, reprezentând 15 %
- denumire: EVOTAXI S.R.L.; din capitalul social total, cota de participare la
- sediul social: România, județul Cluj, sat Florești, beneficii/pierderi de 15 %;
comuna Florești, Str. Eroilor nr. 276, sc. 2, ap. 20; - administrator persoană fizică: Ciupe Nicolae, data
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 493 - numirii 23.09.2010, durata mandatului nelimitată;
alte transporturi terestre de călători - denumire: BNC OLD CAFE S.R.L.;
- activitate principală: cod CAEN 4932 - transporturi cu - sediul social: România, județul Cluj, municipiul Cluj-
taxiuri; Napoca, Calea Dorobanților nr. 38, ap. 1;
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000 baruri și alte activități de servire a băuturilor;
RON fiecare; - activitate principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte
- durata de funcționare: nelimitată; activități de servire a băuturilor;
- cod unic de înregistrare: 27431811; - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
- număr de ordine în registrul comerțului: capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
J 12/1551/2010. RON fiecare;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - durata de funcționare: nelimitată;
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere. - cod unic de înregistrare: 27431803;
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, - număr de ordine în registrul comerțului:
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. J 12/1552/2010.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010 3

Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - număr de ordine în registrul comerțului:


din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere. J 12/1553/2010.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
Executorie de drept. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Tribunalul Comercial Cluj în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) Executorie de drept.
din O.U.G. nr. 116/2009. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010. Tribunalul Comercial Cluj în condițiile art. 6 alin. (3)-(5)
(3/1.830.805) din O.U.G. nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010.
Societatea Comercială (4/1.830.806)
P&T NATURAL PRODUCTS - S.R.L.
Cluj-Napoca, județul Cluj Societatea Comercială
SINDAROM - S.R.L.
Cluj-Napoca, județul Cluj
ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI ROMÂNIA

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI


DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18151/27.09.2010 DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ

Director/Persoană EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18152/27.09.2010


desemnată conform
Director/Persoană
O.U.G. nr. 116/2009,
desemnată conform
prin Decizia D.G. nr. 20
O.U.G. nr. 116/2009,
din data de 14.01.2010 - Beșliu Alicia-Valeria
prin Decizia D.G. nr. 20
În baza cererii nr. 106842 din data de 24.09.2010 și a din data de 14.01.2010 - Beșliu Alicia-Valeria
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
În baza cererii nr. 106844 din data de 24.09.2010 și a
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
următoarele date:
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
- fondator: Bora Petia Ivanova, asociat, aport la capital
următoarele date:
200,00 RON, echivalent a 46,86 euro, echivalând cu 20 - fondator: Buzan Silviu-Sever, asociat unic, aport la
părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %; reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
- administrator persoană fizică: Bora Petia Ivanova, participare la beneficii/pierderi de 100 %;
data numirii 21.09.2010, durata mandatului nelimitată; - administrator persoană fizică: Buzan Silviu-Sever,
- denumire: P&T NATURAL PRODUCTS S.R.L.; data numirii 30.08.2010, durata mandatului nelimitată,
- sediul social: România, județul Cluj, municipiul Cluj- având puteri depline;
Napoca, aleea Padin nr. 27, corp A, sc. 2, et. 1, ap. 28; - denumire: SINDAROM S.R.L.;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 463 - - sediul social: România, județul Cluj, municipiul
comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor Cluj-Napoca, Str. Colinei nr. 26, bl. A3, ap. 3;
și al tutunului; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 731 -
- activitate principală: cod CAEN 4633 - comerț cu publicitate;
ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și - activitate principală: cod CAEN 7311 - activități ale
grăsimilor comestibile; agențiilor de publicitate;
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000 capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
RON fiecare; RON fiecare;
- durata de funcționare: nelimitată; - durata de funcționare: nelimitată;
- cod unic de înregistrare: 27431790; - cod unic de înregistrare: 27431781;
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010

- număr de ordine în registrul comerțului: 1. Boancă Liviu Adrian, data numirii 31.03.2010,
J 12/1554/2010. durata mandatului 4 ani;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor 2. Văleanu Bogdan, data numirii 31.03.2010, durata
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere. mandatului 4 ani;
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, - denumire: FOOD CHAIN S.R.L.;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. - sediul social: România, județul Cluj, municipiul Cluj-
Executorie de drept. Napoca, Calea Dorobanților nr. 14-16, ap. 21;
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -
Tribunalul Comercial Cluj în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) restaurante;
din O.U.G. nr. 116/2009. - activitate principală: cod CAEN 5610 - restaurante;
Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010. - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
(5/1.830.807) capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
RON fiecare;
Societatea Comercială - durata de funcționare: nelimitată;
FOOD CHAIN - S.R.L. - cod unic de înregistrare: 27431757;
Cluj-Napoca, județul Cluj - număr de ordine în registrul comerțului:
J 12/1557/2010.
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
ROMÂNIA
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
MINISTERUL JUSTIȚIEI Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI Tribunalul Comercial Cluj în condițiile art. 6 alin. (3)-(5)
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ din O.U.G. nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010.
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18153/27.09.2010
(6/1.830.808)
Director/Persoană
desemnată conform Societatea Comercială
O.U.G. nr. 116/2009, AVI CANT - S.R.L.
prin Decizia D.G. nr. 20 Cluj-Napoca, județul Cluj
din data de 14.01.2010 - Beșliu Alicia-Valeria
ROMÂNIA
În baza cererii nr. 106858 din data de 24.09.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea MINISTERUL JUSTIȚIEI
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date: OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
- fondatori:
1. Boancă Liviu Adrian, asociat, aport la capital 50,00 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
RON, echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 25 % DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
din capitalul social total, cota de participare la
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18156/28.09.2010
beneficii/pierderi de 25 %;
2. Văleanu Bogdan, asociat, aport la capital 50,00 Director/Persoană
RON, echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 25 % desemnată conform
din capitalul social total, cota de participare la O.U.G. nr. 116/2009,
beneficii/pierderi de 25 %; prin Decizia D.G. nr. 20
3. Paulo Adel Hanna, asociat, aport la capital 50,00 din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora
RON, echivalent a 12,00 euro, echivalând cu 5 părți În baza cererii nr. 107053 din data de 27.09.2010 și a
sociale, reprezentând 25 % din capitalul social total, cota actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
de participare la beneficii/pierderi de 25 %; constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
4. Păun Ciprian Adrian, asociat, aport la capital 50,00 următoarele date:
RON, echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 25 % - fondator: Bunacsi Iulian, asociat unic, aport la capital
din capitalul social total, cota de participare la 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
beneficii/pierderi de 25 %; reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
- administratori persoane fizice: participare la beneficii/pierderi de 100 %;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010 5

- administrator persoană fizică: Bunacsi Iulian, data reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
numirii 22.09.2010, durata mandatului nelimitată; participare la beneficii/pierderi de 100 %;
- denumire: AVI CANT S.R.L.; - administrator persoană fizică: Peter Romeo Lajos,
- sediul social: România, județul Cluj, municipiul Cluj- data numirii 22.09.2010, durata mandatului nelimitată;
Napoca, str. Horea nr. 46, et. P, ap. 3; - denumire: TUTTI SOLUTION S.R.L.;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 472 - - sediul social: România, județul Cluj, municipiul Cluj-
comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor Napoca, Str. Beiușului, nr. FN, corp II, et. 1, ap. 5;
și al produselor din tutun, în magazine specializate; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 522 -
- activitate principală: cod CAEN 4722 - comerț cu activități anexe pentru transporturi;
amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în - activitate principală: cod CAEN 5229 - alte activități
magazine specializate; anexe transporturilor;
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000 capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
RON fiecare; RON fiecare;
- durata de funcționare: nelimitată; - durata de funcționare: nelimitată;
- cod unic de înregistrare: 27435376; - cod unic de înregistrare: 27435384;
- număr de ordine în registrul comerțului: - număr de ordine în registrul comerțului:
J 12/1561/2010. J 12/1560/2010.
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere. din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Executorie de drept. Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Comercial Cluj în condițiile art. 6 alin. (3)-(5)
Tribunalul Comercial Cluj în condițiile art. 6 alin. (3)-(5)
din O.U.G. nr. 116/2009.
din O.U.G. nr. 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 28.09.2010.
Pronunțată în ședința din data de 28.09.2010.
(8/1.830.810)
(7/1.830.809)
Societatea Comercială
Societatea Comercială
ECOINTER NIC - S.R.L.
TUTTI SOLUTION - S.R.L.
Gherla, județul Cluj
Cluj-Napoca, județul Cluj

ROMÂNIA
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18264/29.09.2010
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18157/28.09.2010
Director/Persoană
Director/Persoană desemnată conform
desemnată conform O.U.G. nr. 116/2009,
O.U.G. nr. 116/2009, prin Decizia D.G. nr. 20
prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora
din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora
În baza cererii nr. 107204 din data de 28.09.2010 și a
În baza cererii nr. 107077 din data de 27.09.2010 și a actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu următoarele date:
următoarele date: - fondatori:
- fondator: Peter Romeo Lajos, asociat unic, aport la 1. Nicola Oana Cătălina, asociat, aport la capital
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale, 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010

reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de - fondator: Sevestrean Iuliana, asociat unic, aport la
participare la beneficii/pierderi de 50 %; capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
2. Nicola Horea Ioan, asociat, aport la capital 100,00 reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % participare la beneficii/pierderi de 100 %;
din capitalul social total, cota de participare la - administrator persoană fizică: Sevestrean Iuliana,
beneficii/pierderi de 50 %; data numirii 27.09.2010, durata mandatului nelimitată;
- administrator persoană fizică: Balint Cosmin - denumire: LAPTOP AID S.R.L.;
Augustin, în calitate de administrator, domiciliat în județul - sediul social: România, județul Cluj, satul Florești,
Cluj, localitatea Gherla, Str. Livezii nr. 28, durata comuna Florești, Str. Tineretului nr. 5, sc. 2, ap. 53;
mandatului nelimitată; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 474 -
- denumire: ECOINTER NIC S.R.L.; comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de
- sediul social: România, județul Cluj, municipiul Cluj-
telecomunicații în magazine specializate;
Napoca, str. Călărași nr. 1;
- activitate principală: cod CAEN 4741 - comerț cu
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 -
amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și
activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
- activitate principală: cod CAEN 4619 - intermedieri în software-ului în magazine specializate;
comerțul cu produse diverse; - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000 RON fiecare;
RON fiecare; - durata de funcționare: nelimitată;
- durata de funcționare: nelimitată; - cod unic de înregistrare: 27443484;
- cod unic de înregistrare: 27443506; - număr de ordine în registrul comerțului:
- număr de ordine în registrul comerțului: J 12/1568/2010.
J 12/1566/2010. Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. Executorie de drept.
Executorie de drept. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Comercial Cluj în condițiile art. 6 alin. (3)-(5)
Tribunalul Comercial Cluj în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 116/2009.
din O.U.G. nr. 116/2009. Pronunțată în ședința din data de 29.09.2010.
Pronunțată în ședința din data de 29.09.2010. (10/1.830.812)
(9/1.830.811)
Societatea Comercială
Societatea Comercială LUMINA ALBASTRA - S.R.L.
LAPTOP AID - S.R.L. Cluj-Napoca, județul Cluj
satul Florești, comuna Florești, județul Cluj
ROMÂNIA
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI


OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18266/29.09.2010 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 18270/29.09.2010


Director/Persoană Director/Persoană
desemnată conform desemnată conform
O.U.G. nr. 116/2009, O.U.G. nr. 116/2009,
prin Decizia D.G. nr. 20 prin Decizia D.G. nr. 20
din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora din data de 14.01.2010 - Drăgoi Anca-Teodora
În baza cererii nr. 107294 din data de 28.09.2010 și a În baza cererii nr. 107336 din data de 28.09.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date: următoarele date:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010 7

- fondatori: 16468556, J 40/8816/2004, în baza actului constitutiv al


1. Apolzan Tiberiu, asociat, aport la capital 100,00 societății comerciale hotărăște:
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
din capitalul social total, cota de participare la societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin
beneficii/pierderi de 50 %; actul constitutiv al societății, asociatul unic
2. Apolzan Lidia, asociat, aport la capital 100,00 RON, (administratorul) decide suspendarea (întreruperea
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din temporară) a activității societății, ca urmare a
capitalul social total, cota de participare la următoarelor motive:
beneficii/pierderi de 50 %; - lipsa activității până în acest moment.
- administrator persoană fizică: Apolzan Tiberiu, data Suspendarea se realizează pentru o perioadă de 2 ani
numirii 17.08.2010, durata mandatului nelimitată; (începând cu data de 24.09.2010).
- denumire: LUMINA ALBASTRA S.R.L.; Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează
- sediul social: România, județul Cluj, municipiul Cluj- dl Borcan Aurel și Borcan Roxana Elena, asociat, care va
Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 3-5; avea ca sarcină și efectuarea tuturor formalităților la
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 681 - Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; București.
- activitate principală: cod CAEN 6810 - cumpărarea și (12/1.832.185)
vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; Societatea Comercială
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000 DESIGN STAMP - S.R.L.
RON fiecare; București
- durata de funcționare: nelimitată;
- cod unic de înregistrare: 27443441; HOTĂRÂRE
- număr de ordine în registrul comerțului:
J 12/1572/2010. a asociatului unic
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor al Societății Comerciale DESIGN STAMP - S.R.L.
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere. Carciumaru Dobrița, cetățean român, născută la data
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, de 10.07.1942 în comuna Amara, jud. Buzău, identificată
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. cu C.I. seria KT nr. 750188 emisă de SPCLEP Constanța
Executorie de drept. la data de 17.11.2008, CNP 2420710131216, domiciliată
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la în mun. Constanța, bd. Tomis nr. 295, bl. T16, sc. A, et. 5,
Tribunalul Comercial Cluj în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) ap. 22, jud. Constanța, în conformitate cu prevederile
din O.U.G. nr. 116/2009. actului constitutiv, în calitatea sa de asociat unic
Pronunțată în ședința din data de 29.09.2010. hotărăște:
(11/1.830.813) Se înființează sediu secundar/punct de lucru,
începând cu data de 20.09.2010, cu sediul în municipiul
Societatea Comercială Constanța, str. I. G. Duca nr. 1, jud. Constanța.
RAPRO CLIMA DESIGN - S.R.L. Prezenta hotărâre a fost întocmită și semnată astăzi,
București 20.09.2010, la sediul societății, în trei exemplare
originale.
HOTĂRÂRE (13/1.832.186)
din data de 24.09.2010
Societatea Comercială
a adunării generale a asociaților
SIPMEONIA - S.R.L.
Dl Borcan Aurel, cnp 178062893111, cetățean român, București
căsătorit, cu adresa în Calea Moșilor nr. 296, bl. 46, sc. 2,
et. 8, ap. 70, legitimat cu C.I. seria RT nr. 756602 HOTĂRÂREA NR. 4
eliberată de SPCEP la data de 15.04.2010, și
Borcan Elena Roxana, cnp 285032595324, cetățean din data de 23.08.2010
român, căsătorită, cu adresa în Calea Moșilor nr. 296, a adunării generale extraordinare a asociaților
bl. 46, sc. 2, et. 8, ap. 70, legitimată cu C.I. seria RT S.C. SIPMEONIA - S.R.L.
nr. 756601 eliberată de SPCEP la data de 15.04.2010, Adunarea generală a asociaților S.C. SIPMEONIA -
asociați la S.C. RAPRO CLIMA DESIGN - S.R.L., cu S.R.L., cu sediul în București, Str. Pastorului nr. 1, bl. 3,
sediul în București, str. Cristea Mateescu nr. 9, str. sc. A, et. 6, ap. 24, sectorul 2, C.U.I. 24857953/2008,
Cristea Mateescu nr. 7, bl. T15B, sc. 1, et. 1, ap. 7, CUI J 40/20732/2008, capital social 2.000 lei, întrunită în
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010

ședință extraordinară în data de 23.08.2010, la sediul Societatea Comercială


societății. SIPMEONIA - S.R.L.
Au participat asociații: București
- Anica Stelian Sorin - cetățean român, născut la data
de 11.06.1967 în mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița, NOTIFICARE
domiciliat în mun. Târgoviște, Str. Gimnaziului nr. 34B, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
jud. Dâmbovița, identificat prin C.I. seria DD nr. 447234, București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
eliberată de SPCLEP Târgoviște la data de 29.06.2009, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
CNP 1670611151799, deținând 90 % din capitalul social modificările și completările ulterioare, depunerea textului
total; actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
- Botin Patricia-Lara, domiciliată în București, bd. Ion SIPMEONIA - S.R.L., cu sediul în București, Str.
Mihalache nr. 93, bl. 14, sc. B, ap. 88, identificată cu C.I. Pastorului nr. 1, bl. 3, sc. A, et. 6, ap. 24, sectorul 2,
seria RD nr. 420370, emisă de Secția 4 la data de înregistrată sub nr. J 40/20732/2008, cod unic de
10.11.2004, CNP 2760625443031, deținând 10 % din înregistrare 24857953, care a fost înregistrat sub
capitalul social total. nr. 507492 din 23.09.2010.
S-a verificat legala constituire a adunării generale a (15/1.832.188)
asociaților, constatându-se prezența asociaților
reprezentând 100 % capitalul social total; asociații, în Societatea Comercială
baza art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, au IANIS ALFRED MAGIC 2009 - S.R.L.
hotărât desfășurarea adunării generale renunțând la București
formalitățile de convocare.
Ordinea de zi: DECIZIE
1. schimbarea sediului social al S.C. SIPMEONIA -
a asociatului unic al S.C. IANIS ALFRED MAGIC
S.R.L. la adresa: Târgoviște, Str. Gimnaziului nr. 34B,
2009 - S.R.L., cu sediul social în București, str. Slt.
jud. Dâmbovița;
Popa nr. 81, sectorul 5, CUI 26498970, nr. ord. RC
2. completarea obiectului de activitate al societății.
J 40/1335/2010
În urma discuțiilor purtate asupra ordinii de zi,
asociații, în unanimitate, au hotărât: Subsemnatul Chiroaica George, cetățean român,
1. Aprobarea schimbării sediului social al S.C. născut la 15.02.1989 în mun. București, sectorul 3, fiul lui
SIPMEONIA - S.R.L. Tudor și Vica, domiciliat în București, str. Slt. Popa nr. 81,
În baza cap. I art. 2, asociații aprobă schimbarea sectorul 5, posesor al C.I. seria RR nr. 432048 eliberată
sediului social al S.C. SIPMEONIA - S.R.L. la adresa: de SPCEP S5 biroul nr. 3 la data de 14.02.2007, CNP
Târgoviște, Str. Gimnaziului nr. 34B, jud. Dâmbovița. 1890215430021, în calitate de asociat unic al S.C. IANIS
ALFRED MAGIC 2009 - S.R.L., am decis desființarea
2. Aprobarea completării obiectului de activitate al
punctului de lucru al societății situat în București, șos.
societății
Mihai Bravu nr. 510-510A, stand nr. 1, sectorul 3.
În baza cap. II, art. 5, asociații aprobă completarea
Prezenta a fost redactată în trei exemplare și
obiectului de activitate al S.C. SIPMEONIA - S.R.L. cu
încheiată sub nr. 08/22.09.2010.
următoarele activități secundare:
4719 - comerț cu amănuntul, în magazine (16/1.832.189)
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
Societatea Comercială
nealimentare;
RUBUS VITAL - S.R.L., Galați
6201 - activități de realizare a soft-ului la comandă
(software orientat client);
HOTĂRÂRE
6202 - activități de consultanță în tehnologia
informației; din data de 12.10.2010
6203 - activități de management (gestiune și a S.C. RUBUS VITAL - S.R.L.
exploatare) al mijloacelor de calcul; Noi, Costache Silvia, Mihai Mihaela-Rena, asociați ai
6209 - alte activități de servicii privind tehnologia S.C. RUBUS VITAL - S.R.L., cu sediul în Galați, str.
informației; Regimentul 11 Siret nr. 19, bl. E6, sc. 1, et. 3, ap. 14, și
6311 - prelucrarea datelor, administrarea paginilor înregistrată la registrul comerțului sub nr. J 17/917/2010,
web și activități conexe; am hotărât de comun acord deschiderea unui punct de
6312 - activități ale portalurilor web. lucru în Galați, str. Nae Leonard, bl. C3B, parter, unde se
Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv al
va întocmi un contract de comodat și un act constitutiv societății.
actualizat al societății. Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
(14/1.832.187) (17/1.837.221)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010 9

Societatea Comercială Societatea Comercială


SANDORA - S.R.L., Galați GRECODORA - S.R.L., satul Frumușița
comuna Frumușița, județul Galați
HOTĂRÂRE
HOTĂRÂRE
din data de 12.10.2010 a S.C. SANDORA - S.R.L.
din data de 11.10.2010
Eu, Mihalache Dora, asociat unic al S.C. SANDORA -
la S.C. GRECODORA - S.R.L.
S.R.L., cu sediul în Galați, str. Armata Poporului nr. 16,
Eu, Grecu Traian, asociat unic al S.C. GRECODORA
bl. L4, ap. 74, și înregistrată la registrul comerțului sub
- S.R.L., cu sediul în sat Frumușița nr. 13, com.
nr. J 17/870/2007, am hotărât:
Frumușița, jud. Galați, și înregistrată la registrul
Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în Galați, comerțului sub nr. J 17/387/2004, am hotărât
Mazepa II, str. Armata Poporului - poz. 2, unde se vor deschiderea unui punct de lucru în Galați, Str.
desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv al Domnească nr. 25, unde se vor desfășura activitățile
societății. prevăzute în actul constitutiv al societății.
Art. 2. Închiderea punctului de lucru din Galați, Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
Str. Râpei nr. 1. (21/1.837.225)
Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
(18/1.837.222) Societatea Comercială
HELYOS MEDIA - S.R.L., Galați
Societatea Comercială
EDMOND-DAN - S.R.L., Galați HOTĂRÂREA
AGA din data de 5.10.2010
HOTĂRÂRE a S.C. HELYOS MEDIA - S.R.L.
din data de 12.10.2010 Noi, Negoiță Valerică Cătălin, în calitate de asociat,
a S.C. EDMOND-DAN - S.R.L. născut la data de 26.10.1963 în localitatea Nămoloasa,
jud. Galați, cod numeric personal 1631026170383,
Noi, Ciobanu Ioana, Ciobanu Edmond-Manuel, domiciliat în Galați, bd. Marea Unire nr. 18, bl. P6, ap. 7,
asociați ai S.C. EDMOND-DAN - S.R.L., cu sediul în cu cetățenie română, Crihană Victor, în calitate de
Galați, Micro 18, bl. E4, ap. 9, și înregistrată la registrul asociat, născut la data de 28.08.1947 în mun. Galați, jud.
comerțului sub nr. J 17/1428/1992, am hotărât de comun Galați, cod numeric personal 1470828170313, domiciliat
acord deschiderea unui punct de lucru în Galați, Str. în Galați, str. Traian nr. 11, bl. W2, ap. 24, cetățean
Brăilei nr. 189, bl. J, ap. 2, unde se vor desfășura român, în calitate de asociați la S.C. HELYOS MEDIA -
activitățile prevăzute în actul constitutiv al societății. S.R.L., cu sediul în Galați, Bd. Siderurgiștilor nr. 7,
Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre. bl. PS1B, spațiul comercial 1, tronson 3, parter, cod unic
(19/1.837.223) de înregistrare 26565084, înregistrată la registrul
comerțului sub nr. J 17/167/2010, hotărâm:
Societatea Comercială Art. 1. Revocarea din funcția de administrator a
S.C. HELYOS MEDIA - S.R.L. a domnului Negoiță
ROGOCONSTRUCT - S.R.L., Galați
Valerică Cătălin, începând cu data de 15.10.2010.
Art. 2. Numirea în funcția de administrator a
HOTĂRÂRE
S.C. HELYOS - S.R.L., începând cu data de 15.10.2010
din data de 12.10.2010 la S.C. a domnișoarei Hilohe Ramona Gabriela, născută la data
ROGOCONSTRUCT - S.R.L. de 21.03.1987 în mun. Galați, jud. Galați, cod numeric
personal 2870321170029, domiciliată în Galați, str. Gral.
Eu, Rogozanu Georgică, asociat unic al S.C.
Eremia Grigorescu nr. 7, bl. J3, ap. 52, cetățean român.
ROGOCONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în Galați, str.
(22/1.837.226)
Neajlov nr. 5, bl. PS1C, sc. 4, ap. 59, și înregistrată la
registrul comerțului sub nr. J 17/1404/2008, am hotărât: Societatea Comercială
Art. 1. Închiderea punctului de lucru din sat Nănești nr. HELYOS MEDIA - S.R.L., Galați
49, com. Nănești, jud. Vrancea.
Art. 2. Suspendarea temporară a activității societății NOTIFICARE
pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 12.10.2010. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre. Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
(20/1.837.224) alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010

modificările și completările ulterioare, depunerea textului Societatea Comercială


actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale MONDISALT - S.R.L., Galați
HELYOS MEDIA - S.R.L., cu sediul în municipiul Galați,
Bd. Siderurgiștilor nr. 7, bloc PS1B, etaj part., județ HOTĂRÂRE
Galați, înregistrată sub nr. J 17/167/2010, cod unic de a adunării generale extraordinare a asociaților
înregistrare 26565084, care a fost înregistrat sub S.C. MONDISALT - S.R.L.
nr. 46421 din 13.10.2010. SALT INVEST HOLDINGS LIMITED, societate
(23/1.837.227) comercială cu răspundere limitată, având sediul în Cipru,
Nicosia, Bulevardul Digeni Akrita nr. 8, înregistrată sub
Societatea Comercială nr. 62715-2005 în data de 31.05.2005 de autoritățile din
CAT MEDIA - S.R.L., Galați Nicosia, reprezentată de dl Sergiy Bayev, domiciliat în
Ucraina, regiunea Donețc, oraș Donețc, b-dul Pușkin, bl.
DECIZIE 24, ap. 2, posesor al pașaportului nr. KC643219, eliberat
de autoritățile ucrainene, Anastas Gheorghe, cetățean
din data de 5.10.2010 a S.C. CAT MEDIA - S.R.L. român, căsătorit, născut la data de 25.12.1955 în
Eu, Negoiță Valerică Cătălin, în calitate de asociat Republica Moldova, com. Hănăsenii de Pădure, raion
unic, născut la data de 26.10.1963 în localitatea Cantemir, domiciliat în Galați, str. Regiment 11 Siret nr.
Nămoloasa, jud. Galați, cod numeric personal 44, bl. C36, ap. 15, județul Galați, posesor al C.I. seria GL
1631026170383, domiciliat în Galați, bd. Marea Unire nr. 235240, eliberată de Poliția Galați la data de
1.11.2002, CNP 1551125400854, și Bleotu Ilie, cetățean
nr. 18, bl. P6, ap. 7, cetățean român, în calitate de asociat
român, necăsătorit, născut la data de 11.08.1972 în
unic al S.C. CAT MEDIA - S.R.L., cu sediul în Galați, str.
Drăgășani, jud. Vâlcea, domiciliat în Galați, str. Armata
Barboși nr. 41, bl. B5, ap. 40, cod unic de înregistrare Poporului nr. 24, bl. LC7, sc. 2, ap. 20, județul Galați,
23647945, înregistrată la registrul comerțului sub posesor al CI seria GL nr. 393982, eliberată de Poliția
nr. J 17/704/2008, decid: Galați la data de 30.03.2005, CNP 1720811381485, în
Art. 1. Revocarea din funcția de administrator a S.C. calitate de asociați reprezentând 100 % capitalul social al
CAT MEDIA - S.R.L. a subsemnatului Negoiță Valerică S.C. MONDISALT - S.R.L., cu sediul în mun. Galați, Str.
Cătălin, începând cu data de 15.10.2010. Basarabiei nr. 210, clădire C1, camera 3, jud. Galați,
Art. 2. Numirea în funcția de administrator a S.C. CAT societate înmatriculată la registrul comerțului sub nr. J 17/
MEDIA - S.R.L., începând cu data de 15.10.2010 a 1384/2005, având codul unic de înregistrare 17787456,
am hotărât în unanimitate următoarele:
domnișoarei Hilohe Ramona Gabriela, născută la data de
Art. 1. Se aprobă bilanțul aferent exercițiului financiar
21.03.1987 în mun. Galați, jud. Galați, cod numeric
2008.
personal 2870321170029, domiciliată în Galați, str. Gral Art. 2. Se aprobă contul de profit și pierdere aferent
Eremia Grigorescu nr. 7, bl. J3, ap. 52, cetățean român. exercițiului financiar 2008.
(24/1.837.228) Art. 3. Profitul în sumă de 539579 lei va fi repartizat în
alte rezerve.
Societatea Comercială 15.03.2009
CAT MEDIA - S.R.L., Galați (26/1.837.230)

NOTIFICARE Societatea Comercială


MONDISALT - S.R.L., Galați
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 HOTĂRÂREA
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului adunării generale extraordinare a asociaților
S.C. MONDISALT - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
CAT MEDIA - S.R.L., cu sediul în municipiul Galați, str. • SALT INVEST HOLDINGS LIMITED, societate
comercială cu răspundere limitată, având sediul în Cipru,
Barboși nr. 41, bloc B5, ap. 40, județ Galați, înregistrată
Nicosia, Bulevardul Digeni Akrita nr. 8, înregistrată sub
sub nr. J 17/704/2008, cod unic de înregistrare
nr. 62715-2005 în data de 31.05.2005 de autoritățile din
23647945, care a fost înregistrat sub nr. 46422 din Nicosia, reprezentată de dl Sergiy Bayev, cetățean
13.10.2010. ucrainean, născut la data de 19 iunie în Ucraina, oraș
(25/1.837.229) Soledar, raionul Artem, Regiunea Donețc, domiciliat în
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010 11

Ucraina, regiunea Donețc, oraș Donețc, b-dul Pușkin, Societatea Comercială


bl. 24, ap. 2, posesor al pașaportului nr. PO558659, KAMY PLANTS INVEST - S.R.L., Galați
eliberat la data de 18 iunie 2007 de autoritățile ucrainene,
Perj Liviu, cetățean român, născut la data de 18.01.1968 HOTĂRÂRE
în localitatea Panciu, județul Vrancea, domiciliat în Galați, din data de 11.10.2010
bld. Dunărea nr. 3, bl. B3, ap. 128, județul Galați, posesor a S.C. KAMY PLANTS INVEST - S.R.L.
al cărții de identitate seria GL nr. 652975, eliberată de
Eu, Bunea Florin Tiberiu, asociat unic al societății
Poliția Galați la data de 4.01.2010, CNP 1680118170379,
KAMY PLANTS INVEST - S.R.L., cu sediul în Galați,
fiind asociați ai S.C. MONDISALT - S.R.L., cu sediul în
Str. Rubinelor nr. 14, jud. Galați, și înregistrată la registrul
localitatea Galați, Str. Basarabiei nr. 210, județul Galați, comerțului sub nr. J 17/43/2010, am hotărât de comun
înregistrată la registrul comerțului sub nr. J 17/1384/2005, acord deschiderea punctului de lucru din Galați,
având CUI 17787456, hotărăște: Str. Cosminului nr. 53, jud. Galați.
Art. 1. Se aprobă bilanțul aferent exercițiului financiar Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
2009. (30/1.837.234)
Art. 2. Se aprobă contul de profit și pierdere aferent
exercițiului financiar 2009. Societatea Comercială
Art. 3. Pierderea în sumă de 1992650 lei va fi MERA TRADING - S.R.L., Galați
recuperată din rezultatele exercițiilor viitoare.
15.06.2010 HOTĂRÂREA NR. 1
(27/1.837.231) din 13.10.2010

Societatea Comercială Subsemnata Matasaru Mirela, asociat unic la S.C.


NAVATOM - S.R.L, Galați MERA TRADING - S.R.L., cu sediul în Galați, Strada
Frunzei nr. 41A, sat Costi, comuna Vânători, am hotărât
HOTĂRÂRE suspendarea activității pe o perioadă de maximum 3 ani,
începând cu data de 13.10.2010, și închiderea punctului
din data de 13.10.2010 a S.C. NAVATOM - S.R.L. de lucru din Galați, strada Regiment 11 Siret, aferent
Eu, Axinte Paul, asociat unic al S.C. NAVATOM - bl. G1, unitatea 418.
S.R.L., cu sediul în Galați, str. Regimentul 11 Siret nr. 16, (31/1.837.235)
bl. C35, ap. 12, și înregistrată la registrul comerțului sub
nr. J 17/1084/2002, am hotărât închiderea punctului de Societatea Comercială
lucru din Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 26-28. CASA TA - S.R.L., Galați
Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
ACT ADIȚIONAL
(28/1.837.232)
încheiat astăzi, 12.10.2010
Societatea Comercială la actul constitutiv al S.C. CASA TA - S.R.L.
INSTAL SANIT - S.R.L., Galați Eu, Custură Grigore, născut la data de 14.11.1946 în
mun. Galați, jud. Galați, cod numeric personal
HOTĂRÂREA 1461114170353, domiciliat în Galați, str. Vădeni nr. 4, bl.
din data de 12.10.2010 C10, sc. 2, ap. 28, asociat unic al Societății Comerciale
a S.C. INSTAL SANIT - S.R.L. CASA TA - S.R.L., cu sediul în Galați, Str. Oțelarilor nr. 47,
bl. H9, ap. 1, și înregistrată la registrul comerțului sub nr.
Noi, Rădeanu Gabriel, Rădeanu Puica-Mioara,
J 17/517/2007, am hotărât:
asociați ai S.C. INSTAL SANIT - S.R.L., cu sediul în Art. 1. Societatea își completează obiectul de
Galați, str. Brașov nr. 3, bl. E8, ap. 40, și înregistrată la activitate cu următoarele activități:
registrul comerțului sub nr. J 17/1987/2008, am hotărât 4711 - comerț cu amănuntul în magazine
de comun acord deschiderea unui punct de lucru în nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
Galați, str. Nicolae Alexandrescu nr. 50, unde se vor alimentare, băuturi și tutun;
desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv al 4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
societății. proaspete, în magazine specializate;
Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre. 4722 - comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor
(29/1.837.233) din carne, în magazine specializate;
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010

4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor - S.R.L., având numărul de ordine în registrul comerțului
și moluștelor, în magazine specializate; J 17/1384/2005 și codul unic de înregistrare 17787456,
4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de cu cererea înregistrată sub nr. 46424 din 13.10.2010, a
patiserie și produselor zaharoase, în magazine depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
specializate; exercițiul financiar 1.01.2008-31.12.2008, însoțite de
4725 - comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
raportul administratorilor/ directoratului, raportul
specializate;
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
4726 - comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în
magazine specializate; adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
4729 - comerț cu amănuntul al altor produse afaceri de peste 10 milioane lei.
alimentare, în magazine specializate. (34/1.837.240)
Art. 2. Societatea își schimbă domeniul și activitatea
principală: Societatea Comercială
Domeniul principal de activitate: 471 - comerț cu MONDISALT - S.R.L.
amănuntul în magazine nespecializate.
Activitatea principală este: 4711 - comerț cu MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare AL REGISTRULUI COMERȚULUI
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.
Art. 3. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GALAȚI
modificările la zi.
Prezentul act adițional face parte integrantă din actul ANUNȚ
constitutiv al S.C. CASA TA - S.R.L. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
(32/1.837.237) societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Galați confirmă că firma MONDISALT
Societatea Comercială
CASA TA - S.R.L., Galați - S.R.L., având numărul de ordine în registrul comerțului
J 17/1384/2005 și codul unic de înregistrare 17787456,
NOTIFICARE cu cererea înregistrată sub nr. 46426 din 13.10.2010, a
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 exercițiul financiar 1.01.2009-31.12.2009, însoțite de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu raportul administratorilor/ directoratului, raportul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
CASA TA - S.R.L., cu sediul în municipiul Galați, Str. afaceri de peste 10 milioane lei.
Oțelarilor nr. 47, bloc H9, ap. 1, județ Galați, înregistrată (35/1.837.241)
sub nr. J 17/517/2007, cod unic de înregistrare
21432087, care a fost înregistrat sub nr. 46412 din Societatea Comercială
13.10.2010. COMSTAR - S.R.L., satul Carcaliu
(33/1.837.238) comuna Carcaliu, județul Tulcea
Societatea Comercială
NOTIFICARE
MONDISALT - S.R.L.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
AL REGISTRULUI COMERȚULUI alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GALAȚI
COMSTAR - S.R.L., cu sediul în sat Carcaliu, comuna
ANUNȚ Carcaliu, județul Tulcea, înregistrată sub nr. J
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind 36/221/1997, cod unic de înregistrare 9376239, care a
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de fost înregistrat sub nr. 24333 din 6.10.2010.
pe lângă Tribunalul Galați confirmă că firma MONDISALT (36/1.837.862)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010 13

Societatea Comercială 2. Se împuternicește dl Leu Vasile, președinte consiliu


GENCRIS SOF-L - S.R.L., comuna Somova de administrație, să semneze contractul de administrare
județul Tulcea al dnei Popescu Florentina.
3. Se numește auditul intern al S.C. COMCEREAL -
NOTIFICARE S.A., Tulcea, pe o perioadă de 3 ani, cu începere de la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul data de 1.10.2010, în persoana dnei Nichitovici Gabriela-
Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Stela-Florica, cetățean român, născută la data de
12.10.1955 în loc. Vălenii de Munte, jud. Prahova,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
legitimată cu CI seria TC nr. 051060, eliberată de Poliția
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Tulcea la data de 11.01.2002, CNP 2551012364214, cu
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
domiciliul în loc. Tulcea, str. Aleea Ecoului nr. 3, bl. U8,
GENCRIS SOF-L - S.R.L., cu sediul în comuna Somova,
sc. B, et. 1, ap. 5, jud. Tulcea.
județ Tulcea, înregistrată sub nr. J 36/242/1999, cod unic
4. Se aprobă data de 18.10.2010 ca dată de
de înregistrare 11925380, care a fost înregistrat sub nr.
înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra
24510 din 8.10.2010.
cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a
(37/1.837.863) acționarilor.
5. Se mandatează dl Leu Vasile, președinte consiliu
Societatea Comercială
de administrație, să semneze hotărârea A.G.E.A. și alte
ILONA - S.R.L., satul Dăeni, comuna Dăeni
acte necesare.
județul Tulcea
6. Se împuternicește dna Simion Lidia, consilier
juridic, să facă toate demersurile legale în vederea
NOTIFICARE
înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Comerțului Tulcea.
Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 (39/1.837.883)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale MINERVA INFOCONS - S.R.L.
ILONA - S.R.L., cu sediul în sat Dăeni, comuna Dăeni, Tulcea, județul Tulcea
județ Tulcea, înregistrată sub nr. J 36/41/2003, cod unic
de înregistrare 15181770, care a fost înregistrat sub HOTĂRÂRE
nr. 24596 din 8.10.2010.
a adunării generale a
(38/1.837.864) S.C. MINERVA INFOCONS - S.R.L.
Societatea Comercială
COMCEREAL - S.A., Tulcea În baza hotărârii asociaților întruniți în adunarea
generală, în conf. cu preved. art. 204 din Legea nr.
HOTĂRÂREA NR. 1 31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, s-au decis următoarele:
A.G.A.O. din data de 29.09.2010
1. Retragerea din cadrul societății a dnei Radu
În ședința adunării generale ordinare a acționarilor din Daniela, care cesionează cele 16 părți sociale a câte 10
data de 29.09.2010, ce a avut loc conform lei fiecare, reprezentând suma de 160 lei, numerar,
convocatorului, la sediul societății din Tulcea, Str. Isaccei asociatului rămas în societate Radu Ciprian-Daniel,
nr. 73, etaj 3, acționarii prezenți ce dețin un număr de primind de la acesta contravaloarea capitalului cesionat.
270.418 acțiuni cu drept de vot din totalul de 2.876.444 2. Dl Radu Ciprian-Daniel declară în mod expres că
acțiuni cu drept de vot, ce reprezintă 94,2281 % din dorește să continue activitatea în cadrul societății, în
capitalul social, au hotărât următoarele: calitate de asociat unic, și că nu contravine preved.
1. Se confirmă în funcția de administrator la S.C. art. 14 din Legea nr. 31/1990, republicată, în sensul că nu
COMCEREAL - S.A., Tulcea, dna Popescu Florentina, în are calitatea de asociat unic în altă societate cu
funcțiune la data prezentei hotărâri până la data de răspundere limitată.
12.11.2012, cetățean român, născut la data de 3. Capitalul social subscris și vărsat la data constituirii
26.09.1966 în comuna Melinești, jud. Dolj, legitimată cu în valoare de 200 lei numerar, nu se modifică, acesta
CI seria DX nr. 571404, CNP 2660926163208, eliberată revenind asociatului unic Radu Ciprian-Daniel, care va
de SPCLEP Craiova la data de 10.04.2008, cu domiciliul participa în totalitate la beneficii și va suporta integral
în mun. Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 25, jud. Dolj. pierderile.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010

4. Se retrage din funcția de administrator dna Radu articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine
Daniela, funcție ce va fi preluată de dl Radu Ciprian- specializate; 4759 - comerț cu amănuntul al mobilei,
Daniel, având puteri depline și nelimitate. articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic, n.c.a.,
5. La data retragerii, dna Radu Daniela și-a achitat în magazine specializate; 4761 - comerț cu amănuntul al
toate obligațiile față de societate, neavând nicio cărților, în magazine specializate; 4762 - comerț cu
răspundere materială. La aceeași dată, societatea i-a amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în
achitat toate drepturile ce i se cuveneau. magazine specializate; 4763 - comerț cu amănuntul al
6. Se schimbă domeniul principal de activitate, discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări
urmând ca acesta să fie: 011 - cultivarea plantelor audiovideo, în magazine specializate; 4764 - comerț cu
nepermanente. Prin urmare, activitatea principală a amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine
societății va fi: 0113 - cultivarea legumelor și a pepenilor, specializate; 4765 - comerț cu amănuntul al jocurilor și
a rădăcinoaselor și tuberculilor, urmând ca 7022 - jucăriilor, în magazine specializate; 4771 - comerț cu
activități de consultanță pentru afaceri și management, amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate;
să devină activitate secundară. 4772 - comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor
7. Se completează obiectul secundar de activitate al din piele, în magazine specializate; 4774 - comerț cu
societății cu: 0111 - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în
plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de magazine specializate; 4775 - comerț cu amănuntul al
semințe oleaginoase; 0124 - cultivarea fructelor produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine
semințoase și sâmburoase; 0125 - cultivarea arbuștilor specializate; 4776 - comerț cu amănuntul al florilor,
fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi; plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al
0129 - cultivarea altor plante permanente; 0130 - animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în
cultivarea plantelor pentru înmulțire; 0141 - creșterea magazine specializate; 4777 - comerț cu amănuntul al
bovinelor de lapte; 0145 - creșterea ovinelor și caprinelor; ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate; 4778 -
0146 - creșterea porcinelor; 0147 - creșterea păsărilor; comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine
0150 - activități în ferme mixte (cultura vegetală specializate; 4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de
combinată cu creșterea animalelor); 0161 - activități ocazie vândute prin magazine; 5210 - depozitări; 5224 -
auxiliare pentru producția vegetală; 0163 - activități după manipulări; 8292 - activități de ambalare.
recoltare; 0164 - pregătirea semințelor; 1039 - 8. La codurile CAEN 7711, 7712, 7721 din obiectul
prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.; secundar al societății se adaugă textul: exclusiv leasing.
4611 - intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, 9. Modificare date personale ale dlui Radu Ciprian-
animale vii, materii prime textile și cu semifabricate; 4621 Daniel, conform actului de identitate seria TC nr. 258066
- comerț cu ridicata al cerealelor semințelor, furajelor și eliberată de SPCLEP Tulcea la data de 11.08.2010.
tutunului neprelucrat; 4631 - comerț cu ridicata al 10. Se aprobă actul constitutiv actualizat cu
fructelor și legumelor; 4711 - comerț cu amănuntul în modificările din prezenta hotărâre, împreună urmând a fi
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de depuse la O.R.C. Tulcea.
produse alimentare, băuturi și tutun; 4719 - comerț cu 11. Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru)
amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare exemplare.
predominantă de produse nealimentare; 4721 - comerț (40/1.837.884)
cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în
magazine specializate; 4722 - comerț cu amănuntul al Societatea Comercială
cărnii și produselor din carne, în magazine specializate; MINERVA INFOCONS - S.R.L., Tulcea
4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și județul Tulcea
moluștelor, în magazine specializate; 4724 - comerț cu
amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor NOTIFICARE
zaharoase, în magazine specializate; 4725 - comerț cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; 4726 - Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
specializate; 4729 - comerț cu amănuntul al altor produse modificările și completările ulterioare, depunerea textului
alimentare, în magazine specializate; 4751 - comerț cu actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
amănuntul al textilelor, în magazine specializate; 4752 - MINERVA INFOCONS - S.R.L., cu sediul în municipiul
comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al Tulcea, str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 312, bloc A4, scara
articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine A, ap. 3, județ Tulcea, înregistrată sub nr. J 36/109/2008,
specializate; 4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, cod unic de înregistrare 23359594, care a fost înregistrat
carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în sub nr. 24393 din 6.10.2010.
magazine specializate; 4754 - comerț cu amănuntul al (41/1.837.885)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010 15

Societatea Comercială Societatea Comercială


VIA TRAVEL - S.R.L., Tulcea, județul Tulcea VICTO MER - S.R.L., Tulcea, județul Tulcea

HOTĂRÂRE HOTĂRÂRE

a adunării generale a S.C. VIA TRAVEL - S.R.L. Adunarea generală a asociaților formată din Meregiu
Niculina și Meregiu Gheorghe, hotărăște azi, data de
În baza hotărârii asociaților întruniți în adunarea 6.10.2010, următoarele:
generală, în conf. cu preved. art. 204 din Legea nr. 1. Se închide punctul de lucru situat în satul Cerna,
31/1990, republicată, cu modificările și completările com. Cerna, jud. Tulcea, deținut în baza contractului de
ulterioare, s-au decis următoarele: închiriere nr. 11730 din data de 4.04.2005.
1. Retragerea din cadrul societății a dnei Simion 2. Se închide punctul de lucru situat în satul Sarinasuf,
Oana-Mineta, care cesionează cele 10 părți sociale a com. Murighiol, jud. Tulcea.
câte 10 lei fiecare, reprezentând suma de 100 lei, 3. Se închide punctul de lucru situat în com. Horia, jud.
numerar, asociatului rămas în societate Odagiu Daniel, Tulcea.
primind de la acesta contravaloarea capitalului cesionat. 4. Se închide punctul de lucru situat în satul Cerna,
2. Dl Odagiu Daniel declară în mod expres că dorește com. Cerna, jud. Tulcea, deținut în baza contractului de
să continue activitatea în cadrul societății, în calitate de închiriere nr. 10635 din data de 9.05.2006.
asociat unic, și că nu contravine preved. art. 14 din Legea 5. Adresa corectă pentru sediul social este municipiul
nr. 31/1990, republicată, în sensul că nu are calitatea de Tulcea, Str. Navaliștilor nr. 4, bl. Bb1, sc. A, ap. 14, jud.
asociat unic în altă societate cu răspundere limitată. Tulcea, conform certificatului de nomenclatură stradă și
adresă nr. 910/4.10.2010, spațiu deținut în baza
3. Capitalul social subscris și vărsat la data constituirii
contractului de comodat nr. 1/1.05.2009.
în valoare de 200 lei numerar nu se modifică, acesta
6. Se aprobă textul complet al actului constitutiv
revenind asociatului unic Odagiu Daniel, care va actualizat cu toate modificările cuprinse în prezenta
participa în totalitate la beneficii și va suporta integral hotărâre.
pierderile. (44/1.837.888)
4. Se retrage din funcția de administrator dna Simion
Oana-Mineta, urmând ca administrarea să fie efectuată Societatea Comercială
în continuare de dl Odagiu Daniel, având puteri depline și VICTO MER - S.R.L., Tulcea, județul Tulcea
nelimitate.
5. La data retragerii, dna Simion Oana-Mineta și-a NOTIFICARE
achitat toate obligațiile față de societate, neavând nicio Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
răspundere materială. La aceeași dată, societatea i-a Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
achitat toate drepturile ce i se cuveneau. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
6. Se aprobă actul constitutiv actualizat cu modificările modificările și completările ulterioare, depunerea textului
din prezenta hotărâre, împreună urmând a fi depuse la actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
O.R.C. Tulcea. VICTO MER - S.R.L., cu sediul în municipiul Tulcea, Str.
7. Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru) Navaliștilor nr. 4, bloc Bb1, scara A, ap. 14, județ Tulcea,
exemplare. înregistrată sub nr. J 36/107/2005, cod unic de
(42/1.837.886) înregistrare 17275928, care a fost înregistrat sub
nr. 24396 din 6.10.2010.
Societatea Comercială (45/1.837.889)
VIA TRAVEL - S.R.L., Tulcea, județul Tulcea
Societatea Comercială
NOTIFICARE HERIAM IMPEX - S.R.L., Măcin
județul Tulcea
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 HOTĂRÂRE
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Se redactează prezenta hotărâre, azi, data de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
6.10.2010, ce va modifica actul constitutiv al Societății
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
HERIAM IMPEX - S.R.L., în vederea înscrierii
VIA TRAVEL - S.R.L., cu sediul în municipiul Tulcea, următoarelor modificări:
str. Mircea Vodă nr. 11, bloc 32, scara C, ap. 10, județ 1. Începând cu data prezentului act, societatea își
Tulcea, înregistrată sub nr. J 36/418/2007, cod unic de poate continua activitatea cu respectarea condițiilor de
înregistrare 22196685, care a fost înregistrat sub formă și publicitate cerute de lege prin intrarea în
nr. 24394 din 6.10.2010. societate a moștenitorilor asociați Nicoară Georgeta, de
(43/1.837.887) cetățenie română, născută la data de 22.02.1955 în oraș
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010

Măcin, jud. Tulcea, domiciliată în oraș Măcin, Str. Societatea Comercială


Independenței nr. 9, jud. Tulcea, posesoare a C.I. seria SILVIS PROFIT - S.R.L., Tulcea
TC numărul 044081, eliberată de oraș Măcin la data de județul Tulcea
31.08.2001, cod numeric personal 2550222361941, și
Ioniță Cristina, de cetățenie română, născută la data de HOTĂRÂREA NR. 4/1.10.2010
21.05.1980 în oraș Măcin, jud. Tulcea, domiciliată în oraș Asociatul unic Baloi Cornelia hotărăște azi, 1.10.2010,
Măcin, Str. 1 Decembrie, bloc 16, sc. A, et. 2, ap. 6, jud.
următoarele:
Tulcea, posesoare a C.I. seria TC numărul 116994,
1. Se închide punctul de lucru situat în comuna
eliberată de Oraș Măcin la data de 9.06.2004, cod
Mahmudia, Str. Soarelui nr. 2, bloc B1, sc. A, ap. 1,
numeric personal 2800521360671.
județul Tulcea.
2. Conform certificatului de moștenitor suplimentar
2. Se deschide un punct de lucru situat în comuna
nr. 152 din 20.09.2010 eliberat de Biroul notarial
Mahmudia, str. Tulcel nr. 69, bloc 40, sc. A, parter, ap. 4,
BURADATENCU din Măcin, jud. Tulcea, cele 20 părți
județul Tulcea.
sociale a 10 lei fiecare, deținute de către asociatul
3. Se deschide un punct de lucru situat în satul Nufăru,
defunct Nicoara Anton vor aparține asociaților
str. Domnița Maria nr. 236, comuna Nufăru, județul
moștenitori astfel: Nicoară Georgeta va deține prin
moștenire legală 5 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare Tulcea.
totală de 50 lei, Ioniță Cristina va deține prin moștenire Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 1.10.2010,
legală 15 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de într-un număr de 3 exemplare în forma unui înscris sub
150 lei. semnătură privată.
3. Drept urmare, capitalul social de 200 lei, împărțit în (48/1.837.892)
20 părți sociale, aparține asociaților astfel:
- Nicoară Georgeta - 50 lei, echivalând cu 5 părți Societatea Comercială
sociale a 10 lei fiecare, având cota de participare la ECO FOREST CONSTRUCT - S.R.L.
beneficii și pierderi de 25 %; Tulcea, județul Tulcea
- Ioniță Cristina - 150 lei, echivalând cu 15 părți sociale
a 10 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și HOTĂRÂREA NR. 88/7.10.2010
pierderi de 75 %. Prin prezenta, subsemnatul Popa Octavian Marius, în
4. Ca urmare a decesului se eliberează din funcția de calitate de asociat unic al Societății S.C. ECO FOREST
administrator unic Nicoara Anton și se numește în CONSTRUCT - S.R.L., hotărăsc următoarele:
aceeași funcție Nicoară Georgeta, având puteri depline și 1. Închiderea punctului de lucru din orașul Măcin,
nelimitate. Str. Republicii nr. 37A, jud. Tulcea.
5. Se actualizează actul constitutiv corespunzător noii 2. Pentru a duce la îndeplinire prezenta hotărâre
forme juridice de societate comercială cu răspundere delegăm pe dna Iolea Steluța Gabriela, legitimată cu C.I.
limitată cu doi sau mai mulți asociați. seria TC nr. 101646, CNP 2691013364240.
6. Se aprobă textul complet al actului constitutiv Prezenta hotărâre s-a redactat sub forma unui înscris
actualizat cu toate modificările cuprinse în prezenta sub semnătură privată azi, 7.10.2010.
hotărâre. (49/1.837.893)
(46/1.837.890)
Societatea Comercială
Societatea Comercială LAPIN - S.R.L., Tulcea
HERIAM IMPEX - S.R.L., Măcin
județul Tulcea DECIZIA NR. 1

NOTIFICARE din 24.09.2010


Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Subsemnatul Hrițcu Florin - asociat unic și
Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 administrator la S.C. LAPIN S.R.L., Tulcea, hotărăsc:
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu - schimbarea sediului societății din localitatea Tulcea,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului str. Babadag, bl. B3, etaj parter, județul Tulcea, în
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale localitatea Tulcea, str. Babadag nr. 163C, bl. B3,
HERIAM IMPEX - S.R.L., cu sediul în oraș Măcin, mezanin, județul Tulcea.
Str. Independenței nr. 9, județ Tulcea, înregistrată sub Se actualizează actul constitutiv cu aceste modificări.
nr. J 36/819/1995, cod unic de înregistrare 8045270, care Prezenta decizie s-a redactat în 3 exemplare, la sediul
a fost înregistrat sub nr. 24400 din 6.10.2010. firmei sub forma unui înscris sub semnătură privată.
(47/1.837.891) (50/1.837.894)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010 17

Societatea Comercială DANUBIA PREST - S.R.L., cu sediul în municipiul Tulcea,


LAPIN - S.R.L., Tulcea județ Tulcea, Aleea Cireșari nr. 1, bloc N 3, scara A, ap. 2,
parter, înregistrată sub nr. J36/542/2007, cod unic de
NOTIFICARE înregistrare 22493104, care a fost înregistrat sub nr.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 24538 din 8.10.2010.
Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 (54/1.837.898)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale NEFERTYTY - S.R.L., Tulcea
LAPIN S.R.L., cu sediul în municipiul Tulcea, județ
Tulcea, Str. Babadag nr. 163C, bloc B3, înregistrată sub DECIZIE
nr. J36/226/1999, cod unic de înregistrare 11853321, din data 28.09.2010
care a fost înregistrat sub nr. 24505 din 7.10.2010. a asociatului unic al
(51/1.837.895) S.C. NEFERTYTY S.R.L.
Asociatul unic al SC NEFERTYTY - S.R.L., dna
Societatea Comercială
Mazăre Adina Mihaela decide:
MINAVI - S.R.L., Tulcea
1. Se închide punct de lucru, Tulcea, str. Gării nr. 8,
HOTĂRÂRE bl. 4, jud. Tulcea.
2. A hotărât suspendarea activității societății pe o
Asociatul unic Simionov Mihai hotărăște azi data de perioadă de 3 ani, începând cu data de 28.09.2010
8.10.2010, următoarele: întrucât societatea nu a mai desfășurat nici o activitate.
1. Se închide punctul de lucru situat în mun. Tulcea, 3. Prezenta hotărâre s-a redactat azi sub forma unui
Str. Prislav nr. 151, jud. Tulcea. înscris sub semnătură privată la sediul firmei în 3 (trei)
(52/1.837.896) exemplare.
(55/1.837.899)
Societatea Comercială
DANUBIA PREST - S.R.L., Tulcea Societatea Comercială
TACA PACA CRISTIAN - S.R.L., Tulcea
HOTĂRÂREA NR. 1
din 27.09.2010 a A.G.A. HOTĂRÂRE
a DANUBIA PREST S.R.L. din data de 25.09.2010
Art. 1 Se schimbă domeniul principal și activitatea a asociaților
principală de activitate din 781 - 7810 activități ale Adunarea generală a asociaților S.C. TACA PACA
agențiilor de plasare a forței de muncă în 301 - construcții CRISTIAN S.R.L., cu sediul în Tulcea, str. Grădinarilor
de nave și bărci - 3011 construcții de nave și structuri nr. 9, înregistrată la ORC sub nr. J36/405/2009, CUI
plutitoare.
26199013, constituită din Jiglau Ștefan Cristian și Chirica
Art. 2 Se adaugă ca activitate secundară 3012
Sorin Cristian, a hotărât următoarele:
construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement și
- deschiderea unui punct de lucru în Tulcea, str. Piața
5222 activități de servicii anexe pentru transporturile pe
Republicii nr. 2, jud. Tulcea, conf. contractului de
apă.
închiriere nr. 41/1.10.2010.
Art. 3 Se actualizează actul constitutiv al S.C. DANUBIA
(56/1.837.900)
PREST S.R.L. astfel cum s-a decis prin prezenta
hotărâre.
Societatea Comercială
(53/1.837.897) SPICUL STARCOM - S.R.L., satul Carcaliu
comuna Carcaliu, județul Tulcea
Societatea Comercială
DANUBIA PREST - S.R.L., Tulcea
HOTĂRÂREA NR. 3
NOTIFICARE a adunării generale a
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul S.C. SPICUL STARCOM - S.R.L.
Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 În baza hotărârii asociaților întruniți în adunarea
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu generală, în conf. cu prevederilor. art. 204 din Legea
modificările și completările ulterioare, depunerea textului nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
actualizat al actului constitutiv al societății Comerciale ulterioare, s-au decis următoarele:
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010

1. Schimbarea numărului de asociați, în sensul Societatea Comercială


reducerii acestuia de la 3 (trei) la 2 (doi) asociați, ca CHOCO DREAM - S.R.L., Tulcea
urmare a retragerii din societate, cu cesiune de capital, a
dnei Stănescu Fraga. HOTĂRÂRE
2. Ca urmare a retragerii, dna Stănescu Fraga
cesionează 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare, din data de 5.10.2010
reprezentând suma de 200 lei, numerar, astfel: dlui Subsemnatele Topa Cameluța și Topa Ioana Valeria,
Nicolae Claudiu - 10 părți sociale a câte 10 lei fiecare, în calitate de asociate în cadrul SC CHOCO DREAM
reprezentând suma de 100 lei, numerar și dlui Paraschiv SRL, întrunite în adunarea generală astăzi data de
Valeriu-Ion - 10 părți sociale a câte 10 lei fiecare, 5.10.2010, am decis următoarele:
reprezentând suma de 100 lei, numerar, primind de la Se deschide punctul de lucru în Tulcea, a SC CHOCO
aceștia c/val. capitalului cesionat. DREAM, în spațiul comercial proprietatea numitei Topa
3. Astfel, capitalul social al societății în sumă de 300 Ioana Valeria, în baza unui contract de comodat. Spațiul
lei rămâne neschimbat, iar cât privește participarea este situat în str. Babadag, bl. B 2, sc. B, parter, jud.
asociaților la beneficiile și pierderile societății, aceasta se
Tulcea, identificat cu nr. cadastral 363/5-C1, intabulat în
prezintă astfel: Nicolae Claudiu - 150 lei, numerar,
Cartea funciară a mun. Tulcea nr. 30103-C1-U2.
reprezentând 15 părți sociale a câte 10 lei fiecare - 50%;
În vederea reprezentării societății pentru deschiderea
Paraschiv Valeriu-Ion - 150 lei, numerar, reprezentând
15 părți sociale a câte 10 lei fiecare - 50%. punctului de lucru este împuternicită dna Topa Cameluța.
4. La data retragerii dna Stănescu Fraga și-a achitat Redactat la sediul societății astăzi data 05/10/2010, în
toate obligațiile față de societate, neavând nici o 3 exemplare.
răspundere materială. La aceeași dată, societatea i-a (59/1.837.903)
achitat toate drepturile ce i se cuveneau.
5. Ca urmare a preluării părților sociale, noi, Nicolae Societatea Comercială
Claudiu și Paraschiv Valeriu-Ion, înțelegem să preluăm și FIGHT TEAM PROTECTOR - S.R.L.
toate drepturile și obligațiile ce ne revin la data semnării comuna Valea Nucarilor, județul Tulcea
prezentei hotărâri (inclusiv activul și pasivul societății) și
să ne substituim în totul persoanei cedentului, situație în DECIZIA NR. 1
care dna Stănescu Fraga este absolvită de răspundere.
Precizăm că toate actele societății în original (de din 11.10.2010
constituire și contabile), precum și ștampila sunt în a asociatului unic
posesia noastră. Albaceanu Gheorghe, în calitate de asociat unic,
6. Se aprobă actul constitutiv actualizat cu modificările decide azi 11.10.2010 deschiderea unui punct de lucru
din prezenta hotărâre, împreună urmând a fi depuse la situat în localitatea Tulcea, str. Isaccei nr. 119, jud.
O.R.C. Tulcea. Tulcea.
7. Prezenta hotărâre a fost redactată de părți în 4 Prezenta a fost redactată azi, 11.10.2010 la sediul
(patru) exemplare sub forma unui înscris sub semnătură societății.
privată astăzi 8.10.2010, urmând a fi publicată în M. (60/1.837.904)
Oficial al României și înregistrată la O.R.C. Tulcea.
(57/1.837.901) Societatea Comercială
EUROMEGAPAN - S.R.L.
Societatea Comercială
satul Sarighiol de Deal, comuna Beidaud
SPICUL STARCOM - S.R.L., satul Carcaliu
județul Tulcea
comuna Carcaliu, județul Tulcea
HOTĂRÂRE
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul În baza hotărârii asociatului unic din data de
Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 11.10.2010 se redactează prezenta hotărâre în vederea
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu publicării în Monitorul Oficial al României și a înregistrării
modificările și completările ulterioare, depunerea textului sale la Registrul comerțului.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Art. 1 Se eliberează din funcția de administrator dl
SPICUL STARCOM - S.R.L., cu sediul în sat Carcaliu, Geambazu Nicolae Florin și se numește în aceeași
comuna Carcaliu, județ Tulcea, înregistrată sub funcție dl Dumitru Iane, cetățean român, născut la
nr. J36/320/2009, cod unic de înregistrare 25918730, 23.10.1965 în sat Ceamurlia de Sus (com. Baia), jud.
care a fost înregistrat sub nr. 24578 din 8.10.2010. Tulcea, domiciliat în mun. Constanța, str. Salcâmilor
(58/1.837.902) nr. 13, jud. Constanța, posesor al CI seria KT nr.814793,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010 19

eliberată de SPCLEP Constanța la 8.10.2009, CNP Societatea Comercială


1651023131229, căsătorit. HABOR PROD-COM - S.R.L.
Art. 2 Se actualizează actul constitutiv al S.C. satul Izvoarele Sucevei
EUROMEGAPAN - S.R.L. prin modificările din prezenta comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava
hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost redactată în 5 exemplare DECIZIA NR. 1
originale, din care 4 au fost înmânate asociatului. din 27.09.2010
(61/1.837.905) a asociatului unic
Subsemnatul Habor Constantin, asociat unic al S.C.
Societatea Comercială HABOR PROD-COM - S.R.L., am hotărât completarea
EUROMEGAPAN - S.R.L. obiectului secundar de activitate cu:
satul Sarighiol de Deal, comuna Beidaud 0111 - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
județul Tulcea leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
oleaginoase;
NOTIFICARE 0113 - cultivarea legumelor și a pepenilor, a
rădăcinoaselor și tuberculilor;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
0141 - creșterea bovinelor de lapte;
Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
0142 - creșterea altor bovine;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 0145 - creșterea ovinelor și caprinelor;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului 0146 - creșterea porcinelor;
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 0147 - creșterea păsărilor;
EUROMEGAPAN - S.R.L., cu sediul în sat Sarighiol de 0149 - creșterea altor animale;
Deal, comuna Beidaud, județ Tulcea, com. Beidaud, 0150 - activități în ferme mixte (cultura vegetală
înregistrată sub nr. J36/4/2003, cod unic de înregistrare combinată cu creșterea animalelor);
15125576, care a fost înregistrat sub nr. 24645 din 0161 - activități auxiliare pentru producția vegetală;
11.10.2010. 0162 - activități auxiliare pentru creșterea animalelor;
(62/1.837.906) 0240 - activități de servicii anexe silviculturii;
5210 - depozitări;
Societatea Comercială 5520 - facilități de cazare pentru vacanțe și perioade
CATROM SHINE - S.R.L., Suceava de scurtă durată (pensiune agroturistică).
2. Se reorganizează activitatea desfășurată la sediul
județul Suceava
societății din com. Izvoarele Sucevei nr. 205, jud.
Suceava, după cum urmează: magazin mixt + cafe-bar +
HOTĂRÂRE
fermă de animale.
din 28.09.2010 - Se reglează valoarea unei părți sociale de la 0.50 lei
la 10 lei.
Subsemnatul Apopei Cătălin, asociat unic al societății,
(65/1.835.555)
am hotărât deschidere punct de lucru în Suceava, Calea
Unirii (lângă Lukoil). Societatea Comercială
(63/1.835.553) HABOR PROD-COM - S.R.L.
satul Izvoarele Sucevei
Societatea Comercială comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava
MEDICAL MARK - S.R.L., comuna Șcheia
județul Suceava NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
HOTĂRÂRE Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
din 28 septembrie 2010 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
a asociatului unic modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Subsemnatul Maier Alexandru, asociat unic al S.C. HABOR PROD-COM - S.R.L., cu sediul în sat Izvoarele
MEDICAL MARK - S.R.L., am hotărât înregistrarea unui Sucevei, com. Izvoarele Sucevei, nr. 205, județ Suceava,
punct de lucru - cabinet stomatologic nr. 1 - în Suceava, înregistrată sub nr. J33/1639/1994, cod unic de
în incinta Policlinicii de stomatologie, str. Ștefan cel Mare înregistrare 6370932, care a fost înregistrat sub nr. 46264
nr. 78. din 29.09.2010.
(64/1.835.554) (66/1.835.556)
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010

Societatea Comercială modificările și completările ulterioare, depunerea textului


HELCOS SERV-COM - S.R.L. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Suceava, județul Suceava CONTRAPUNCT AUTO - S.R.L., cu sediul în municipiul
Vatra Dornei, Str. Republicii, nr. 10, județ Suceava,
HOTĂRÂRE DIN 29.09.2010 înregistrată sub nr. J33/236/1997, cod unic de
Subsemnații Hasnaș Elena și Hasnaș Costică, înregistrare 9426060, care a fost înregistrat sub nr. 46298
asociați ai societății, am hotărât suspendarea activității din 30.09.2010.
societății timp de 3 ani, începând cu data de 30.09.2010. (69/1.835.559)
(67/1.835.557)
Societatea Comercială
Societatea Comercială SIALMO - S.R.L., Suceava, județul Suceava
CONTRAPUNCT AUTO - S.R.L., Vatra Dornei
județul Suceava HOTĂRÂRE
din 29.09.2010
HOTĂRÂREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR
Subsemnații Moroșan Nicolai și Moroșan Virginia,
din data de 29.09.2010 asociați ai S.C. SIALMO - S.R.L., precizăm că adresa
Subsemnații Carausu Liana-Ștefania, domiciliată în exactă a punctului de lucru din Suceava, Calea Unirii fn
municipiul Vatra Dornei, Str. Republicii nr. 10, jud. (bazar) este: punct de lucru bazar Suceava, repere
Suceava, Carausu Raluca-Odet, domiciliată în municipiul 568+569.
Vatra Dornei, Str. Republicii nr. 10, jud. Suceava, (70/1.835.560)
Carausu Victor, domiciliat în municipiul Vatra Dornei, Str.
Republicii nr. 12, jud. Suceava, și Carausu Gheorghe, Societatea Comercială
domiciliat în municipiul Vatra Dornei, Str. Republicii nr. LOVROS - S.R.L., satul Gura Haitii
10, jud. Suceava, în calitate de asociați ai SC comuna Șaru Dornei, județul Suceava
CONTRAPUNCT AUTO SRL, împreună, de comun
acord, am hotărât: HOTĂRÂRE
Subsemnata Carausu Raluca-Odet declar că mă
retrag din calitatea de asociat și administrator al generală a asociaților
societății, nu am de formulat nicio pretenție de nicio din data de 28.09.2010
natură, primindu-mi toate drepturile cuvenite și cesionez Subsemnata Lostun Rodica, în calitate de asociat al
aportul la capitalul social în valoare de 50 de lei, la SC LOVROS SRL și subsemnatul Lostun Ovidiu-
valoarea nominală, după cum urmează: 30 de lei către Dumitru, în calitate de asociat al SC LOVROS SRL,
Carausu Victor și 20 lei către Carausu Liana-Ștefania. împreună, am hotărât următoarele:
Capitalul social în valoare de 200 de lei care se divide 1. Se deschide punct de lucru Hala debitare lemn și
în 20 de părți sociale a câte 10 lei fiecare va fi repartizat depozit material lemnos la adresa satul Neagra Șarului,
astfel: com. Șaru Dornei nr. 234, jud. Suceava.
Carausu Liana-Ștefania - 70 lei - 7 părți sociale; (71/1.835.561)
Carausu Victor - 80 lei - 8 părți sociale;
Carausu Gheorghe - 50 lei - 5 părți sociale. Societatea Comercială
Participarea la beneficii și pierderi va fi proporțională GENERAL CONSTRUCT - S.R.L., Suceava
cu aportul asociaților la capitalul social. județul Suceava
Prezenta hotărâre ține loc de contract de cesiune.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății HOTĂRÂRE
rămân nemodificate.
(68/1.835.558) a asociaților
din data de 27 septembrie 2010
Societatea Comercială Subsemnații Nutu Viorel și Nutu Maria, în calitate de
CONTRAPUNCT AUTO - S.R.L., Vatra Dornei asociați ai Societății Comerciale GENERAL
județul Suceava CONSTRUCT - S.R.L., am hotărât:
Completarea obiectului secundar de activitate al
NOTIFICARE societății cu:
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 4939 - alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 4942 - servicii de mutare;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 5210 - depozitări;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010 21

5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi Societatea Comercială


terestre; BURATINO - S.R.L., Suceava
5224 - manipulări; județul Suceava
5229 - alte activități anexe transporturilor.
HOTĂRÂRE
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
rămân nemodificate. din 29.09.2010
(72/1.835.562) Subsemnații Clem Nicolae și Clem Constantin Adrian,
asociați ai societății, am hotărât deschidere punct de
Societatea Comercială lucru în Suceava, Piața Centrală - tarabă la poarta 2.
GENERAL CONSTRUCT - S.R.L., Suceava (76/1.835.566)
județul Suceava
Societatea Comercială
DUBLET IMPEX - S.R.L., Suceava
NOTIFICARE județul Suceava
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 HOTĂRÂRE
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu a adunării generale a asociaților
modificările și completările ulterioare, depunerea textului S.C. DUBLET-IMPEX - S.R.L., Suceava
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Adunarea generală a asociaților SC DUBLET IMPEX
GENERAL CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în municipiul SRL, Suceava, întrunită în data de 22.09.2010, a emis
Suceava, Calea Unirii, nr. 102, județ Suceava, următoarea decizie:
înregistrată sub nr. J33/2350/1994, cod unic de Hotărârea nr. 1
1. Încetarea activității Magazinului de Electrocasnice
înregistrare 6908390, care a fost înregistrat sub nr. 46346
și Electronice, situat în Calea Burdujeni nr. 22, bl. 149,
din 30.09.2010. sc. B, Suceava.
(73/1.835.563) 2. Spațiul de la adresa sus menționată rămâne în
administrarea societății fiind transformat în birourile
Societatea Comercială firmei.
LILIAN NORD CONSTRUCT - S.R.L. (77/1.835.567)
Dumbrăveni, județul Suceava
Societatea Comercială
HOTĂRÂREA COMARNIC PROD COM - S.R.L.
comuna Vama, județul Suceava
din 15.09.2010
HOTĂRÂRE
Subsemnata Tacu Liliana, asociat unic la SC LILIAN
NORD CONSTRUCT SRL, am hotărât suspendarea din 29.09.2010
activității pe o perioadă de trei ani începând cu Subsemnatul Solcan Zaharie, asociat unic al
15.09.2010. societății, am hotărât deschidere punct de lucru în Vama,
(74/1.835.564) Str. Victoriei nr. 28, jud. Suceava.
(78/1.835.568)
Societatea Comercială
Societatea Comercială
DANITOPSERV - S.R.L., Suceava
SUMEC - S.A., Suceava, județul Suceava
județul Suceava
HOTĂRÂREA NR. 1
HOTĂRÂREA NR. 8
Întrunită în ședința din 27.09.2010, conform Legii
din 15.09.2010 nr. 31/1990, republicată, și a statutului societății, emite
hotărârea nr. 1.
Subsemnații Ursache Ilie, Șerban Tudora, Șerban Se aprobă extinderea domeniului de activitate cu
Teodor, în calitate de asociați ai S.C. DANITOPSERV - următoarele activități:
S.R.L., am hotărât următoarele: 3312 - repararea mașinilor;
- Se deschide un punct de lucru în Suceava, Str. 3831 - dezmembrarea mașinilor și a echipamentelor
Universității nr. 18, parter. scoase din uz pentru recuperarea materialelor.
(75/1.835.565) (79/1.835.569)
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


SUMEC - S.A., Suceava, județul Suceava ALBĂSTRIȚA - S.R.L., Gura Humorului
județul Suceava
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul HOTĂRÂRE DIN 30.09.2010
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Subsemnații Varga Alexandru și Drăgan Mina,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
asociați ai societății, am hotărât deschidere punct de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale lucru în Huși, str. Alex. Ghițescu nr. 1, jud. Vaslui.
SUMEC - S.A., cu sediul în municipiul Suceava, Calea (84/1.835.574)
Unirii, nr. 25 bis, județ Suceava, înregistrată sub
nr. J33/15/1991, cod unic de înregistrare 712904, care a Societatea Comercială
fost înregistrat sub nr. 46377 din 30.09.2010. DIESEL WASH - S.R.L., Suceava
(80/1.835.570) județul Suceava

Societatea Comercială HOTĂRÂRE


OPTITEHNOMED - S.R.L., Suceava
județul Suceava din 30.09.2010
Subsemnatul Lazurcă Florin, asociat unic al societății,
HOTĂRÂRE DIN 30.09.2010 am hotărât radierea Spălătoriei auto din Suceava, bd.
Subsemnații Zaharescu Florin și Zaharescu Carmen Sofia Vicoveanca nr. 14.
Gabriela, asociați ai societății, am hotărât: (85/1.835.575)
• închiderea magazinului de pescărie din Rădăuți, în
Piața Unirii; Societatea Comercială
• deschidere bar în Suceava, bd. George Enescu nr.
PRO-BUSSINES - S.R.L., Vatra Dornei
40, bl. T92, parter.
județul Suceava
(81/1.835.571)

Societatea Comercială HOTĂRÂRE


RAMODEL - S.R.L., Vicovu de Sus a asociaților
județul Suceava
Astăzi, 27.09.2010, subsemnații Bălăiu Lenuța și
HOTĂRÂREA NR. 2/30.09.2010 Bălăiu Călin-George, având calitatea de asociați în
cadrul Societății Comerciale PRO-BUSSINES - S.R.L.,
a adunării generale a asociaților
am hotărât:
Subsemnații Iliut Ilie-Dorin și Iliut Lidia, în calitate de 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de 3
asociați și administratori la S.C. RAMODEL - S.R.L., am
ani, începând cu data de 27.09.2010 până la 26.09.2013.
hotărât deschiderea unui punct de lucru: atelier producție
mobilă (cod CAEN 3109), în Vicovu de Sus, Str. Prezenta hotărâre a fost încheiată într-un număr de 4
Farmaciei nr. 24, jud. Suceava. exemplare.
(82/1.835.572) (86/1.835.576)

Societatea Comercială Societatea Comercială


DRI CONCEPT - S.R.L., Suceava FOREST CONSTRUCT - S.R.L., Găinești
județul Suceava comuna Slatina, județul Suceava

HOTĂRÂRE HOTĂRÂRE
din 30.09.2010
din data de 30.09.2010
Subsemnata Manolache Adriana, asociat unic la SC
Subsemnatul Păvăloaea Ioan, unic asociat al SC
DRI CONCEPT SRL, am hotărât închiderea punctului de
lucru din Suceava, str. Mărășești, nr. 18, tronson 3, bl. 3, FOREST CONSTRUCT SRL, am hotărât suspendarea
la parter, jud. Suceava, și suspendarea societății pe o activității societății pe o perioadă de trei ani, începând cu
perioadă de trei ani, începând cu 30.09.2010. data de 1.10.2010.
(83/1.835.573) (87/1.835.577)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010 23

Societatea Comercială Cedentul declară că a primit contravaloarea părților


DIACRIS FARM - S.R.L., satul Crucea cesionate. Cesionarul declară că, primind părțile
comuna Crucea, județul Suceava cesionate, a achitat contravaloarea acestora și a luat la
cunoștință situația financiar-economică a societății.
HOTĂRÂRE DIN 30.09.2010 Prezenta hotărâre ține loc de contract de cesiune.
Subsemnata Ilișoi Raveca, asociat unic al societății, Asociat unic va fi SC FASURO CONSTRUZIONI SRL.
am hotărât schimbarea denumirii societății din S.C. Administrator va rămâne Mirco Cecchinato.
DIACRIS SRL în S.C. DIACRIS FARM SRL. Se schimbă sediul social în Suceava, str. Ștefan cel
(88/1.835.578) Mare, nr. 54-56, Complex Moda, et. 3, cam. 2, jud.
Suceava.
Societatea Comercială
(90/1.835.580)
DIACRIS FARM - S.R.L., satul Crucea
comuna Crucea, județul Suceava Societatea Comercială
DE LUX CONSTRUCT - S.R.L., Suceava
NOTIFICARE
județul Suceava
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 NOTIFICARE
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
DIACRIS FARM - S.R.L., cu sediul în satul Crucea,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
comuna Crucea, nr. FN, bloc 7, scara A, ap. 2, județ
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Suceava, înregistrată sub nr. J33/436/2002, cod unic de
DE LUX CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în municipiul
înregistrare 14817072, care a fost înregistrat sub
nr. 46524 din 1.10.2010. Suceava, str. Ștefan cel Mare, nr. 54-56, etaj 3, județ
Suceava, înregistrată sub nr. J33/1716/2007, cod unic de
(89/1.835.579)
înregistrare 22730383, care a fost înregistrat sub
Societatea Comercială nr. 46529 din 1.10.2010.
DE LUX CONSTRUCT - S.R.L., Suceava (91/1.835.581)
județul Suceava
Societatea Comercială
HOTĂRÂRE DELPROFIL - S.R.L., Frasin
județul Suceava
din 1.10.2010
Asociații firmei S.C. DE LUX CONSTRUCT SRL: HOTĂRÂRE
SC IKON HOLDING GmbH, reprezentată de Mirco
Cecchinato, domiciliat la Albinasego (Padova-Italia), în din data de 1.10.2010
Via S. Andrea 143, prin procura specială încheiată în a adunării generale a asociaților
Villach pe 7.09.2010, și SC FASURO CONSTRUZIONI
Subsemnații Delciuc Maria-Antuza și Ullio Pierangelo,
SRL, reprezentată de Panțîru Anca-Elena, domiciliată în
în calitatea de asociați la S.C. DELPROFIL - S.R.L., de
mun. Suceava, Str. Prieteniei, nr. 2A, bl. 27, sc. A, et. 4,
comun acord, am hotărât următoarele:
ap. 14, jud. Suceava, CNP 2860515330226, posesoare a
1. Se completează denumirea și profilul punctului de
C.I. seria SV nr. 668846 eliberată de SPCLEP Suceava
la data de 14.05.2010, prin procura specială încheiată de lucru Hala de producție (tablă tip țiglă și accesorii) situat
Roberto Paone, notar în Camposampiero, Italia pe la adresa: loc. Frasin, nr. 860, județul Suceava, în Hala
8.09.2010, am hotărât: de producție (tablă tip țiglă și accesorii) + depozit cu
Asociatul SC IKON HOLDING GmbH cesionează comercializare.
capitalul pe care îl deține 18 părți sociale - 180 lei, la 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
valoarea nominală a părților sociale, asociatului SC neschimbate.
FASURO CONSTRUZIONI SRL. (92/1.835.582)
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


RADU-IORK - S.R.L., Rădăuți SASU - S.R.L., Gura Humorului
județul Suceava județul Suceava

HOTĂRÂRE HOTĂRÂRE
a adunării asociaților din 4 octombrie 2010
Subsemnații Alexa Sorin-Petru și Alexa Adriana- a asociaților
Cristina, în calitate de asociați ai S.C. RADU-IORK - Subsemnații Sasu Rodica, Sasu Toader și Fetcu
S.R.L., am hotărât următoarele: Laurențiu-Ionel, asociați ai S.C. SASU - S.R.L., am
Art. 1 - Se suspendă activitatea firmei în perioada hotărât completarea profilului punctului de lucru din Gura
1.10.2010 - 30.09.2013. Humorului, bd. Bucovinei, bl. 5, parter - din magazin mixt
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății în magazin mixt și rotiserie - fast food.
rămân neschimbate. (97/1.835.587)
(93/1.835.583)
Societatea Comercială
Societatea Comercială A.G.M. TRANS INTER - S.R.L., Moara Nica
TALIDA - S.R.L., Rădăuți, județul Suceava județul Suceava
HOTĂRÂRE HOTĂRÂREA NR. 1/4.10.2010
din data de 27.09.2010 Subsemnatul Albu Gheorghe, în calitate de asociat
a asociatului unic unic al S.C. A.G.M. TRANS INTER SRL, am hotărât
Subsemnata Plamada Tabita, în calitate de asociat următoarele:
unic al S.C. TALIDA - S.R.L., prin împuternicit Plamada 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
Ilie, identificat cu C.I. seria SV nr. 299058, conform 3 ani, începând cu data de 1.10.2010.
procurii autentice încheiată la Biroul notarului public (98/1.835.588)
asociat Coste Ștefan sub numărul 1015/4.03.1998, am
hotărât suspendarea activității societății pe o perioadă de Societatea Comercială
3 ani de la data prezentei hotărâri. CASA PLUS - S.R.L., Suceava
(94/1.835.584) județul Suceava

Societatea Comercială HOTĂRÂREA NR. 2593


EURO LENA - S.R.L., Suceava din 4.10.2010
județul Suceava
a asociaților
HOTĂRÂRE Subsemnații Zmău Marius și Zmău Gabriela, în
calitate de asociați la S.C. CASA PLUS - S.R.L., am
din 1 octombrie 2010
hotărât:
a asociatului unic 1. Conform contractului de donație nr. 3291 din
Subsemnata Dragoi Elena, în calitate de asociat unic 4.10.2010, se retrage din societate asociatul Zmău
al S.C. EURO LENA - S.R.L., am hotărât suspendarea Gabriela, asociatul Zmău Marius devenind asociat unic,
activității societății pe 3 ani, până la 30 septembrie 2013. care va avea un aport la capitalul social de 2.000.000 lei
(95/1.835.585) = 200.000 părți sociale a câte 10 lei fiecare.
Se retrage Zmău Gabriela din calitatea de
Societatea Comercială administrator, administrarea și reprezentarea societății
ARPO CRISTAL - S.R.L., Gura Humorului fiind asigurate de asociatul unic.
județul Suceava 2. Se deschide un nou punct de lucru magazin cu
produse industriale în spațiul închiriat cu ctr. nr. 1 din
HOTĂRÂREA NR. 1/4.10.2010 1.02.2010, de pe bd. George Enescu nr. 38, bl. T90, sc.
Subsemnata Curelariu Elisabeta, în calitate de asociat E, cod poștal 720253.
unic al S.C. ARPO CRISTAL - S.R.L., am hotărât 3. Schimbarea destinației proprietății din Str. Lalelelor
următoarele: nr. 13, bloc 106, sc. C, etaj parter, ap. 3, jud. Suceava,
1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de cod poștal 720248, din locuință de serviciu în punct de
3 ani, începând cu data de 1.10.2010. lucru (centru de închiriere).
(96/1.835.586) (99/1.835.589)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010 25

Societatea Comercială Societatea Comercială


CASA PLUS - S.R.L., Suceava RAILEX - S.R.L., Suceava, județul Suceava
județul Suceava
NOTIFICARE
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
modificările și completările ulterioare, depunerea textului RAILEX - S.R.L., cu sediul în municipiul Suceava, Calea
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Obicinilor, nr. FN, bloc 3, ap. parter, județ Suceava,
CASA PLUS - S.R.L., cu sediul în municipiul Suceava, înregistrată sub nr. J33/531/1997, cod unic de
str. Traian Vuia, nr. 8, județ Suceava, înregistrată sub nr. înregistrare 9820616, care a fost înregistrat sub nr. 46737
J33/469/1999, cod unic de înregistrare 12137029, care a din 5.10.2010.
fost înregistrat sub nr. 46711 din 4.10.2010. (103/1.835.593)
(100/1.835.590)
Societatea Comercială
Societatea Comercială ADACONSTRUCT - S.R.L., Fălticeni
județul Suceava
ILIEMSCA - S.R.L., satul Rasca
comuna Moldovița, județul Suceava
HOTĂRÂRE
HOTĂRÂREA NR. 1/1.10.2010 din data de 29.09.2010
Subsemnatul Iliesi Vasile, asociat unic al SC Subsemnații Matei Petrea și Matei Maria, în calitate
ILIEMSCA SRL, cu sediul în satul Rasca nr. 137, de asociați ai S.C. ADACONSTRUCT - S.R.L., am
hotărât următoarele:
localitatea Moldovița, județul Suceava, hotărăsc
1. Suspendarea temporară a activității firmei pe 3 (trei)
suspendarea activității pentru o perioadă de 3 ani
ani, începând cu data de 1.10.2010.
începând cu data de 1.10.2010. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
(101/1.835.591) rămân neschimbate.
(104/1.835.594)
Societatea Comercială
RAILEX - S.R.L., Suceava, județul Suceava Societatea Comercială
ZIMTRANS - S.R.L., Mălini, județul Suceava
HOTĂRÂREA NR. 8
HOTĂRÂRE
din 5.10.2010
din data de 29.09.2010
Subsemnații lahman Ilie, Ciornei Leonard și Cazan
Marius, asociați ai SC RAILEX SRL, am hotărât Subsemnatul Zimbru Gheorghe, în calitate de asociat
următoarele: unic al S.C. ZIMTRANS - S.R.L., am hotărât următoarele:
1. Suspendarea temporară a activității firmei pe 3 (trei)
Completarea obiectului secundar de activitate al
ani, începând cu data de 1.10.2010.
societății cu:
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
5210 - depozitări; rămân neschimbate.
5224 - manipulări; (105/1.835.595)
5610 - restaurante;
5621 - activități de alimentație (catering) pentru Societatea Comercială
evenimente; COFBAR - S.R.L., Fălticeni, județul Suceava
5629 - alte servicii de alimentație n.c.a.;
7120 - testări și analize tehnice (inclusiv inspecție HOTĂRÂRE
tehnică periodică). din data de 29.09.2010
Se deschide un punct de lucru în Suceava, str. Traian Subsemnatul Ursachi Constantin, în calitate de
Vuia nr. 10 B. asociat unic al S.C. COFBAR - S.R.L., am hotărât
(102/1.835.592) următoarele:
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010

1. Suspendarea temporară a activității firmei pe 3 (trei) Societatea Comercială


ani, începând cu data de 1.10.2010. GIANNI’S - S.R.L., Suceava, județul Suceava
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
rămân neschimbate. NOTIFICARE
(106/1.835.596) Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Societatea Comercială alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
VIDANCRISTI FOREST - S.R.L. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Fălticeni, județul Suceava actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
GIANNI’S - S.R.L., cu sediul în municipiul Suceava,
HOTĂRÂRE
str. Ștefan cel Mare nr. 54-56, et. 2, județul Suceava,
din data de 29.09.2010 înregistrată sub nr. J 33/1166/2008, cod unic de
Subsemnații Bărăscu Ion și Barascu Cristian, în înregistrare 24226227, care a fost înregistrat sub
calitate de asociați ai S.C. VIDANCRISTI FOREST - nr. 46789 din 5.10.2010.
S.R.L., am hotărât următoarele: (109/1.835.599)
1. Suspendarea temporară a activității firmei pe 3 (trei)
Societatea Comercială
ani, începând cu data de 1.10.2010.
IORGOS IMPEX - S.R.L., Suceava
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
județul Suceava
rămân neschimbate.
(107/1.835.597)
HOTĂRÂRE
Societatea Comercială a asociatului unic
GIANNI’S - S.R.L., Suceava, județul Suceava
din 5 octombrie 2010
HOTĂRÂRE Subsemnatul Andronic Gheorghe, în calitate de
asociat unic al S.C. IORGOS IMPEX - S.R.L., am hotărât
din data de 5.10.2010 următoarele:
a asociaților - se închide punctul de lucru înregistrat anterior din
Subsemnații Sette Gianni și Tabără Vasilică, în calitate Botoșani, str. Marchian nr. 11;
de asociați ai S.C. GIANNI’S - S.R.L., am hotărât - se înregistrează un punct de lucru în Botoșani, Calea
următoarele: Națională - vis a vis de Stadion.
1. Retragerea din calitatea de asociat și administrator (110/1.835.600)
a dlui Tabără Vasilică, acesta cesionând, la valoarea
nominală, capitalul social în sumă de 30 lei asociatului Societatea Comercială
rămas. Aportul acestuia la capital va fi de 200 lei = 20 KI - MA - S.R.L., Rădăuți, județul Suceava
părți sociale a 10 lei fiecare.
2. Se numește un nou administrator, respectiv HOTĂRÂRE
Cecchinato Mirco, cetățean italian, CNP
a adunării generale a asociaților
7610813330016, născut la data de 13.08.1961 în
Albignasego (PD) Italia, domiciliat în str. Sant’Andrea din data de 5.10.2009
nr. 143, int. 3 Albignasego (PD)/Italia, cu reședința în Subsemnata Chindea Mariana, în calitate de asociat
Suceava, bd. George Enescu nr. 38, bl. T90, sc. A, unic la S.C. KI - MA - S.R.L., am hotărât următoarele:
ap. 19, care va administra societatea, cu puteri depline, Art. 1. Se deschide un punct de lucru (comerț cu
pe o perioadă nedeterminată. Subsemnatul Tabără produse second-hand și industriale), situat în Constanța,
Vasilică declar că mă retrag din S.C. GIANNI’S - S.R.L. și str. Ștefan cel Mare nr. 97.
că nu am de formulat nicio pretenție de nicio natură Art. 2. Se deschide un punct de lucru (comerț cu
asupra acesteia, primindu-și toate drepturile cuvenite. produse second-hand și industriale), situat în Constanța,
Prezenta hotărâre ține loc de contract de cesiune. str. Adamclisi nr. 20.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
neschimbate. rămân neschimbate.
(108/1.835.598) (111/1.835.601)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010 27

Societatea Comercială Societatea Comercială


RAITAR - S.R.L., satul Sasca Nouă TRECATORUL COM - S.R.L., satul Șcheia
comuna Cornu Luncii, județul Suceava comuna Șcheia, județul Suceava

HOTĂRÂRE HOTĂRÂREA NR. 1/5.10.2010

din data de 6.10.2010 Subsemnații Blîndu Alexandru și Blîndu Ștefan,


asociați ai S.C. TRECATORUL COM - S.R.L., am hotărât
Subsemnatul Florea Grigore, în calitate de asociat
următoarele:
unic al S.C. RAITAR - S.R.L., am hotărât următoarele:
1. Se modifică adresa sediului social, al depozitului de
1. Completarea obiectului secundar de activitate:
produse industriale și al magazinului de produse
1012 - prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre;
industriale astfel: satul Șcheia, Str. Aviatorului nr. 1 bis,
4611 - intermedieri în comerțul cu materii prime
jud. Suceava.
agricole, animale vii, materii prime textile și cu
semifabricate; (114/1.835.604)
4617 - intermedieri în comerțul cu produse alimentare,
Societatea Comercială
băuturi și tutun;
TRECATORUL COM - S.R.L., satul Șcheia
4781 - comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
comuna Șcheia, județul Suceava
băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,
chioșcuri și piețe; NOTIFICARE
4782 - comerț cu amănuntul al textilelor,
îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
chioșcuri și piețe; Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
4789 - comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
piețe al altor produse; modificările și completările ulterioare, depunerea textului
4690 - comerț cu ridicata nespecializat (import- actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
export); TRECATORUL COM - S.R.L., cu sediul în satul Șcheia
4939 - alte transporturi terestre de călători n.c.a., nr. 1 bis, comuna Șcheia, județul Suceava, înregistrată
intern și internațional; sub nr. J 33/1901/1994, cod unic de înregistrare
6508947, care a fost înregistrat sub nr. 46940 din
4941 - transporturi rutiere de mărfuri, intern și
6.10.2010.
internațional;
6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor (115/1.835.605)
imobiliare proprii sau închiriate;
Societatea Comercială
3700 - colectarea și epurarea apelor uzate.
GROUP RCSYS - S.R.L., Suceava
(112/1.835.602)
județul Suceava
Societatea Comercială
HOTĂRÂRE
RAITAR - S.R.L., satul Sasca Nouă
comuna Cornu Luncii, județul Suceava din 6.09.2010
Subsemnații Coroamă Marius și Iurașog Marius,
NOTIFICARE asociați ai societății, am hotărât:
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul - retragerea asociatului Coroamă Marius, care
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 cesionează, la valoarea nominală, cele 10 părți sociale
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu (100 lei) asociatului Iurașog Marius, cesiune acceptată;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului - capitalul social de 200 lei (20 părți sociale) va fi
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale deținut de asociatul unic Iurașog Marius;
RAITAR - S.R.L., cu sediul în satul Sasca Nouă nr. 71 bis, - se revocă din funcția de administrator Coroamă
comuna Cornu Luncii, județul Suceava, înregistrată sub Marius, rămâne administrator unic Iurașog Marius;
nr. J 33/1257/1991, cod unic de înregistrare 774583, care - schimbarea sediului la adresa: Suceava,
a fost înregistrat sub nr. 46892 din 6.10.2010. Str. Amurgului nr. 4, bl. 28, sc. B, et. 4, ap. 18.
(113/1.835.603) (116/1.835.606)
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010

Societatea Comercială 5520 - facilități de cazare pentru vacanțe și perioade


GROUP RCSYS - S.R.L., Suceava de scurtă durată (pensiune agroturistică);
județul Suceava 5610 - restaurante;
8299 - alte activități de servicii suport pentru
NOTIFICARE întreprinderi n.c.a.;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 9001 - activități de interpretare artistică (spectacole -
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 activități pe cont propriu de tip deejay);
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 9002 -activități suport pentru interpretare artistică
modificările și completările ulterioare, depunerea textului (activități conexe);
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 9003 - activități de creație artistică;
GROUP RCSYS - S.R.L., cu sediul în municipiul 9329 - alte activități recreative și distractive n.c.a.
Suceava, Str. Amurgului nr. 4, bl. 28, sc. B, et. 4, ap. 18, (discoteci, jocuri pe calculator).
județul Suceava, înregistrată sub nr. J 33/524/2009, cod Se reorganizează activitatea desfășurată la sediul
unic de înregistrare 25685210, care a fost înregistrat sub societății din com. Moldova Sulița, Str. Plaiului nr. 183,
nr. 46947 din 6.10.2010. jud. Suceava, după cum urmează: magazin mixt + fermă
(117/1.835.607) de animale.
(118/1.835.608)
Societatea Comercială
VIOSARAF PROD COM - S.R.L.
Societatea Comercială
satul Moldova-Sulița
VIOSARAF PROD COM - S.R.L.
comuna Moldova-Sulița, județul Suceava
satul Moldova-Sulița, comuna Moldova-Sulița
HOTĂRÂREA NR. 1 județul Suceava

din 5.10.2010 NOTIFICARE


a asociatului unic Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Subsemnații Sarafescu Petru, asociat unic al S.C. Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
VIOSARAF PROD COM - S.R.L., am hotărât alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
completarea obiectului de activitate cu: modificările și completările ulterioare, depunerea textului
0141 - creșterea bovinelor de lapte care va deveni actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
obiect principal de activitate. VIOSARAF PROD COM - S.R.L., cu sediul în satul
Obiectul secundar de activitate se completează cu: Moldova-Sulița nr. 183, comuna Moldova-Sulița, județul
0111 - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor Suceava, înregistrată sub nr. J 33/302/1998, cod unic de
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe, înregistrare 10587302, care a fost înregistrat sub nr.
oleaginoase; 46974 din 6.10.2010.
0113 - cultivarea legumelor și a pepenilor, a (119/1.835.609)
rădăcinoaselor și tuberculilor;
0142 - creșterea altor bovine; Societatea Comercială
0145 - creșterea ovinelor și caprinelor; BESTING - S.R.L., comuna Găinești
0146 - creșterea porcinelor; județul Suceava
0147 - creșterea păsărilor;
0149 - creșterea altor animale; HOTĂRÂRE
0150 - activități în ferme mixte (cultura vegetală
combinată cu creșterea animalelor); din 5.10.2010
0161 - activități auxiliare pentru producția vegetală; a asociatului unic
0162 - activități auxiliare pentru creșterea animalelor;
0240 - activități de servicii anexe silviculturii; Subsemnatul Tărîțe Valentin-Tiberiu, în calitate de
1051 - fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor; asociat unic al S.C. BESTING - S.R.L., am hotărât
4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și următoarele:
nerezidențiale; Se deschid două puncte de lucru la adresele:
4312 - lucrări de pregătire a terenului; - Fălticeni, str. 2 Grăniceri, bl. 12, parter, jud. Suceava;
4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor; - Iași, șos. Păcurari nr. 5, bl. 540, parter, jud. Ia i.
4941 - transporturi rutiere de mărfuri; (120/1.835.610)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010 29

Societatea Comercială Societatea Comercială


CONTRICOM - S.R.L., satul Botuș ALFA CONTAINER - S.R.L., Constanța
comuna Fundu Moldovei, județul Suceava județul Constanța

HOTĂRÂREA NR. 7/1.09.2010


HOTĂRÂREA NR. 1/1.10.2010
la actul constitutiv al societății
a asociatului unic
Subsemnatul Cazan Lucian, asociat unic în cadrul
Subsemnata Șalvar Doina, în calitate de asociat unic societății mai sus menționată, am hotărât:
al S.C. CONTRICOM - S.R.L., am hotărât deschiderea 1. Schimbarea denumirii societății din ATREX PLUS -
unui magazin mixt și un cafe bar cu terasă în com. Fundu S.R.L. în ALFA CONTAINER - S.R.L.
Moldovei nr. 37, jud. Suceava. 2. Schimbarea obiectului principal de activitate din cod
CAEN 4675, 4676 în 2511 - fabricarea de construcții
Prezentul act, redactat de către părți în 3 exemplare,
metalice și părți componente ale structurilor metalice.
se depune la Oficiul registrului comerțului sub formă de
3. Completarea obiectului de activitate cu următoarele
înscris sub semnătură privată. coduri:
(121/1.835.611) 4675 - comerț cu ridicata la produselor chimice;
4676 - comerț cu ridicata al altor produse
Societatea Comercială intermediare.
TRANSPITI - S.R.L., Câmpulung Moldovenesc 4. Schimbarea sediului social al societății în loc.
județul Suceava Constanța, Str. Dezrobirii nr. 120, bl. IS4, sc. C, ap. 35,
jud. Constanța.
5. Închiderea punctului de lucru din loc. Constanța,
HOTĂRÂREA NR. 1/30.09.2010
Strada Interioară nr. 2, proprietatea S.C. TRAIAN - S.A.,
a asociatului unic jud. Constanța.
6. Închiderea punctului de lucru din loc. Constanța,
Subsemnatul Piticari Gheorghe, în calitate de asociat
Strada Interioară nr. 2, în incinta depozitului proprietate
unic al S.C. TRANSPITI - S.R.L., am hotărât
S.C. OVIDIUS - S.A., Jud. Constanța.
suspendarea activității, pe o perioadă de 3 (trei) ani, 7. Închiderea punctului de lucru din loc. Constanța,
începând cu data de 30.09.2010. Strada Interioară nr. 2, camera 3, din corp proprietate
Prezentul act, redactat de către părți în 3 (trei) atelier la str. Nicolae Filimon, în incinta depozitului
exemplare, se depune la Oficiul registrului comerțului sub proprietate S.C. OVIDIUS - S.A., jud. Constanța.
formă de înscris sub semnătură privată. Încheiată și semnată astăzi, 1.09.2010, în 5 (cinci)
exemplare sub semnătură privată.
(122/1.835.612)
(124/1.837.436)
Societatea Comercială Societatea Comercială
RUSTIKA OLD BUKOVINA - S.R.L. ALFA CONTAINER - S.R.L., Constanța
Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava județul Constanța

HOTĂRÂREA NR. 1/30.09.2010 NOTIFICARE


Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
a asociatului unic
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Subsemnata Beșliu Luminița-Nicoleta, în calitate de alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
asociat unic al S.C. RUSTIKA OLD BUKOVINA - S.R.L., modificările și completările ulterioare, depunerea textului
am hotărât suspendarea activității, pe o perioadă de 3 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
(trei) ani, începând cu data de 30.09.2010. ALFA CONTAINER - S.R.L., cu sediul în municipiul
Constanța, Str. Dezrobirii nr. 120, bl. IS4, sc. C, ap. 35,
Prezentul act, redactat de către părți în 3 (trei)
județul Constanța, înregistrată sub nr. J 13/2353/2006,
exemplare, se depune la Oficiul registrului comerțului sub cod unic de înregistrare 18898703, care a fost înregistrat
formă de înscris sub semnătură privată. sub nr. 47474 din 20.08.2010.
(123/1.835.613) (125/1.837.437)
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


HIDROSERV - S.R.L., Constanța EDELSTAHL - S.R.L., Constanța
județul Constanța județul Constanța

HOTĂRÂREA NR. 1/21.09.2010 HOTĂRÂREA NR. 1


a adunării generale a asociaților Subsemnata Ionita Irina, în calitate de asociat unic la
Subsemnații Pitu Costin-Alexandru, Zaif Sorin și S.C. EDELSTAHL - S.R.L., am hotărât prelungirea
Constantin Constantin-Marian, asociați la societatea mandatului de administrator, pe perioadă nelimitată.
comercială mai sus menționată, am hotărât: Semnat de asociați sub semnătură privată, astăzi,
Art. 1. Retragerea din societate a dlui Pitu Costin-
16.08.2010, în 4 (patru) exemplare.
Alexandru prin cesiunea la valoarea nominală a părților
sociale, a celor 200 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, pe (128/1.837.440)
care le deține, către Constantin Constantin-Marian și
retragerea din societate a dlui Zaif Sorin prin cesiunea la Societatea Comercială
valoarea nominală a părților sociale, a celor 100 părți EDELSTAHL - S.R.L., Constanța
sociale a câte 10 lei fiecare, pe care le deține, către județul Constanța
Constantin Constantin-Marian.
Art. 2. După retragere și cesiune, dl Constantin NOTIFICARE
Constantin-Marian va deveni asociat unic, deținând
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
întreg capitalul social în valoare de 3.200 lei, împărțit în
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
320 părți sociale, a câte 10 lei fiecare.
Art. 3. S.C. HIDROSERV - S.R.L. se transformă în alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
societate cu răspundere limitată cu asociat unic. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Art. 4. Se schimbă sediul social în Constanța, str. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Ștefan cel Mare nr. 64, lot nr. 1, spațiu comercial, jud. EDELSTAHL - S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,
Constanța. bd. Tomis nr. 269, bl. T4a, et. 1, ap. 5, județul Constanța,
Art. 5. Odată cu semnarea prezentului act, Pitu înregistrată sub nr. J 13/2679/2006, cod unic de
Costin-Alexandru și Zaif Sorin sunt exonerați de orice înregistrare 18985575, care a fost înregistrat sub
răspundere față de societatea mai sus menționată,
nr. 54001 din 29.09.2010.
părțile sociale deținute de către aceștia fiind preluate cu
toate obligațiile de către Constantin Constantin-Marian, (129/1.837.441)
care preia activul și pasivul societății.
Act sub semnătură privată, redactat și listat în 4 Societatea Comercială
(patru) exemplare originale, lizibile și fără ștersături, azi, FORNACAR - S.R.L., Constanța
21.09.2010. județul Constanța
(126/1.837.438)
DECIZIA NR. 1/30.09.2010
Societatea Comercială
a asociatului unic
HIDROSERV - S.R.L., Constanța
județul Constanța Subsemnatul Orhan Nacar, cetățean turc, domiciliat în
Turcia, Istanbul, str. Sarigul nr. 1/10, posesor al
NOTIFICARE pașaportului seria TR-P nr. 574554, eliberat de
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul autoritățile din Istanbul la data de 8.09.2005, valabil până
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 la data de 22.12.2011, în calitate de asociat unic, am
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu hotărât următoarele:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Art. 1. Se schimbă sediul social în București,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
prelungirea Ghencea nr. 94-100A, bl. A, tronson 2, et. 6,
HIDROSERV - S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,
ap. A2065, sectorul 6.
str. Ștefan cel Mare nr. 64, județul Constanța, înregistrată
sub nr. J 13/7445/2004, cod unic de înregistrare Celelalte prevederi rămân neschimbate.
16742960, care a fost înregistrat sub nr. 53156 din Acest act a fost încheiat în 3 exemplare originale, azi,
24.09.2010. 30.09.2010, la Constanța.
(127/1.837.439) (130/1.837.442)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010 31

Societatea Comercială Societatea Comercială


FORNACAR - S.R.L., Constanța PRO LAND EEC - S.R.L., Constanța
județul Constanța județul Constanța

NOTIFICARE HOTĂRÂREA NR. 1/2010


Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Subsemnații Bolocan Teodor, născut la data de
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 28.12.1968 în Brăila, domiciliat în Constanța, str.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Adamclisi nr. 1A, bl. CA4, ap. 8, cu C.I. seria KT
modificările și completările ulterioare, depunerea textului nr. 334514/18.03.2003/Poliția Constanța, CNP
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 1681228090096, și Marin Georgeta, născută la data de
FORNACAR - S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța, 4.10.1981 în Starchiojd, jud. Prahova, domiciliată în
str. Adamclisi nr. 4, bl. AS3, sc. A, ap. 2, județul Constanța, bd. Mamaia nr. 264, bl. PS5, ap. 28, cu C.I.
Constanța, înregistrată sub nr. J 13/506/2009, cod unic seria KT nr. 441706/9.07.2004/Poliția Constanța, CNP
de înregistrare 25167781, care a fost înregistrat sub 2811004290915, asociați în cadrul societății comerciale
nr. 54365 din 1.10.2010. sus-menționate, am hotărât:
(131/1.837.443) 1. Se retrage din funcția de administrator Bolocan
Teodor. Se numește administrator, pe perioadă
Societatea Comercială nelimitată, începând cu data prezentei hotărâri, Marin
PESCĂRUȘUL VESEL - S.R.L., Constanța Georgeta.
județul Constanța Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
ORCT Constanța astăzi, 11.10.2010, în 4 exemplare, din
HOTĂRÂREA NR. 1/2010 care 3 exemplare pentru emitent, la cererea și pe
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
a adunării generale a asociaților
nr. 2521/29.09.2010.
Adunarea generală a asociaților S.C. PESCĂRUȘUL
(134/1.837.446)
VESEL - S.R.L., întrunită în ședința din data de
28.09.2010, a hotărât următoarele: Societatea Comercială
1. Se numește în funcția de administrator al societății PRO LAND EEC - S.R.L., Constanța
Ionescu Filadelfia, cetățean român, identificată prin C.I. județul Constanța
seria KT nr. 580441, eliberată de SPCLEP Constanța la
data de 18.08.2006, cod unic de înregistrare NOTIFICARE
2691116133135, aceasta urmând să-și exercite
mandatul pe o perioadă nelimitată, de la data înscrierii Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
mențiunii în registrul comerțului. Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
2. Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 exemplare alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
originale. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
(132/1.837.444)
PRO LAND EEC - S.R.L., cu sediul în municipiul
Societatea Comercială Constanța, str. Ion Andreescu nr. 46A, județul Constanța,
PESCĂRUȘUL VESEL - S.R.L., Constanța înregistrată sub nr. J 13/1618/2006, cod unic de
județul Constanța înregistrare 18704416, care a fost înregistrat sub
nr. 55853 din 11.10.2010.
NOTIFICARE (135/1.837.447)
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Societatea Comercială
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 DIO ALTO - S.R.L., Constanța
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu județul Constanța
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale HOTĂRÂREA NR. 1/2010
PESCĂRUȘUL VESEL - S.R.L., cu sediul în municipiul
Constanța, Str. Cișmelei nr. 16, județul Constanța, a adunării generale a asociaților
înregistrată sub nr. J 13/1994/1995, cod unic de Subsemnatul Topa Stere, asociat unic la societatea
înregistrare 7540709, care a fost înregistrat sub nr. 55437 mai sus menționată, am hotărât:
din 7.10.2010. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de 3
(133/1.837.445) ani, începând cu 1.10.2010.
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4371/21.X.2010

Se închid punctele de lucru din Constanța, Str. Tulcei 4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de
nr. 12, bl. TM4, parter, și din satul Lazu, str. Grigore Moisil aer condiționat;
nr. 30, corp C2 (garaj de 24,19 m2), com. Agigea, jud. 4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții;
Constanța.
4331 - lucrări de ipsosărie;
Semnat sub semnătură privată, în 4 exemplare
originale, azi, 1.10.2010. 4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
(136/1.837.448) 4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;
4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
Societatea Comercială geamuri;
POLIANA - S.R.L., Constanța 4339 - alte lucrări de finisare;
județul Constanța
4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la
HOTĂRÂREA NR. 1/2010 construcții;
4399 - alte lucrări speciale de construcții, n.c.a.;
Subsemnații Buculeasa Marius Romeo și Buculeasa
Nicoleta, asociați în cadrul societății mai sus menționate, 9603 - activități de pompe funebre și similare.
am hotărât: Obiectul principal de activitate:
Renunțarea la activitățile: 8690 - alte activități referitoare la sănătatea umană.
8621 - activități de asistență medicală generală; Redactată și semnată azi, 11.10.2010, în patru
8610 - activități de asistență spitalicească; exemplare originale, sub semnătură privată.
8622 - activități de asistență medicală specializată;
(137/1.837.449)
8623 - activități de asistență stomatologică.
Completarea obiectului de activitate cu:
Societatea Comercială
4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
nerezidențiale; POLIANA - S.R.L., Constanța
4211 - lucrări de construcție a drumurilor și județul Constanța
autostrăzilor;
4212 - lucrări de construcție a căilor ferate de NOTIFICARE
suprafață și subterane;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
4213 - construcția de poduri și tuneluri;
4221 - lucrări de construcție a proiectelor utilitare Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
pentru fluide; alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
4222 - lucrări de construcție a proiectelor utilitare modificările și completările ulterioare, depunerea textului
pentru electricitate și telecomunicații; actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
4299 - lucrări de construcție a altor proiecte inginerești POLIANA - S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța, Str.
n.c.a.;
Străjerului nr. 100, județul Constanța, înregistrată sub
4311 - lucrări de demolare a construcțiilor;
nr. J 13/150/2008, cod unic de înregistrare 23092569,
4312 - lucrări de pregătire a terenului;
4313 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții; care a fost înregistrat sub nr. 55875 din 11.10.2010.
4321- lucrări de instalații electrice; (138/1.837.450)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|479036]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4371/21.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889