Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4383 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Vineri, 22 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială Obiectul de activitate al societății conform codificării
CENTRUL DE FORMARE ȘI CONSULTANȚĂ CAEN va fi de la data înregistrării cererii la Oficiul
PRIMA SCOOL - S.R.L., Buzău, județul Buzău Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău,
următorul:
ACT ADIȚIONAL Domeniul principal: 853 - învățământ secundar.
Activitate principală: 8531 - învățământ secundar
la actul constitutiv al Societății Comerciale general.
CENTRUL DE FORMARE ȘI CONSULTANȚĂ Obiectul de activitate secundar va fi:
PRIMA SCOOL - S.R.L., încheiat cu dare de dată 8510 - învățământ preșcolar;
certă nr. 44/3.03.2008, la Compartimentul de 8520 - învățământ primar;
asistență din cadrul ORC Buzău 8532 - învățământ secundar, tehnic sau profesional;
Asociatul unic Vasile Ghe. Nicolae, de naționalitate și 8552 - învățământ în domeniul cultural (limbi străine,
cetățenie române, născut la data de 12.08.1960 în muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.);
comuna Găvănești, județul Buzău, domiciliat în mun. 8553 - școli de conducere (pilotaj);
Buzău, Str. Patriei nr. 30A, județul Buzău, posesor al C.I. 8559 - alte forme de învățământ n.c.a.;
seria XZ nr. 361499, eliberată de Poliția Buzău la data de 8560 - activități de servicii suport pentru învățământ.
29.11.2007, CNP 1600812100031, din cadrul Societății Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
Comerciale CENTRUL DE FORMARE ȘI Prezentul înscris a fost redactat de consilier juridic
CONSULTANȚĂ PRIMA SCOOL - S.R.L., cu sediul în Voinea Eugen Mihai în patru exemplare, și semnat de
mun. Buzău, Bd Unirii nr. 10, jud. Buzău, înmatriculată la asociatul unic, astăzi, data dării de dată certă.
Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub (1/1.836.944)
nr. J10/1090/2005, CUI 17985291, având în vedere
Dispoziția nr. 320/24.06.2010, de ratificare și modificare Societatea Comercială
a dispoziției asociatului unic nr. 243 din 6.05.2010 de CENTRUL DE FORMARE ȘI CONSULTANȚĂ
înființare a Liceului Prima Scool, a hotărât continuarea PRIMA SCOOL - S.R.L., Buzău, județul Buzău
activității Societății Comerciale CENTRUL DE
FORMARE ȘI CONSULTANȚĂ PRIMA SCOOL - S.R.L., NOTIFICARE
cu aplicarea principiului nonprofit, modificarea și Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
completarea actelor societății după cum urmează: Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
schimbarea domeniului principal de activitate și a alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
activității principale; modificările și completările ulterioare, depunerea textului
radierea obiectului de activitate secundar existent. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010

CENTRUL DE FORMARE ȘI CONSULTANȚĂ PRIMA nr. 354720, eliberată de SPCLEP Buzău la data de
SCOOL - S.R.L., cu sediul în municipiul Buzău, Bd. Unirii 3.10.2007, deținând un număr de 25 părți sociale,
nr. 10, județul Buzău, înregistrată sub nr. J 10/1090/2005, reprezentând 50 % din capitalul social al societății, legal
cod unic de înregistrare 17985291, care a fost înregistrat și statutar convocată, hotărăște:
sub nr. 41235 din 7.10.2010. Art. 1. Suspendarea activității pentru o perioadă de
(2/1.836.945) trei ani.
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
Societatea Comercială
neschimbat.
CROMATIC PRODCOM - S.R.L.
Redactat de Compartimentul de asistență al O.R.C.
Buzău, județul Buzău
de pe lângă Tribunalul Buzău și autentificat de Biroul
HOTĂRÂRE notarial Legalis, azi, 4.10.2010, în 6 exemplare, din care
5 exemplare s-au dat părții.
din data de 1.10.2010
(4/1.836.948)
a adunării generale a asociaților
S.C. CROMATIC PRODCOM - S.R.L. Societatea Comercială
Adunarea generală a asociaților în prezența: AI VECONT - S.R.L., Nehoiu, județul Buzău
dlui Stan C. Ion, cetățean român, domiciliat în
municipiul Buzău, str. Spiru Haret, bl. 11B, et. 1, ap. 5, HOTĂRÂRE
județul Buzău, CNP 1500928100039, identificat cu C.I. din data de 4.10.2010
seria XZ nr. 183119, eliberată de mun. Buzău la data de
23.09.2003, deținând un număr de 10 părți sociale, a adunării generale a asociaților
reprezentând 50 % din capitalul social al societății, S.C. AI VECONT - S.R.L.
dlui Stan I. Florin, cetățean român, domiciliat în Asociații: Arion Ionuț, de naționalitate și cetățenie
municipiul Buzău, str. Spiru Haret, bl. 11B, et. 1, ap. 5, române, domiciliat în oraș Nehoiu, Aleea Tineretului, bl.
județul Buzău, CNP 1810717100225, identificat cu C.I. A3, ap. 3, jud. Buzău, născut la data de 19.02.1975 în
seria XZ nr. 265705, eliberată de SPCLEP Buzău la data mun. Buzău, jud. Buzău, identificat cu C.I. seria XZ nr.
de 6.07.2005, deținând un număr de 10 părți sociale, 414771, eliberată la data de 13.05.2009 de SPCLEP
reprezentând 50 % din capitalul social al societății, Nehoiu, CNP 1750219100093, și Zota N. Elisabeta, de
hotărăște:
naționalitate și cetățenie române, născută la data de
Art. 1. Reluarea activității societății.
22.09.1956 în com. Padina, județul Buzău, domiciliată în
Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
oraș Nehoiu, Aleea Tineretului, bl. 3, ap. 3, județul Buzău,
neschimbat.
identificată cu C.I. seria XZ nr. 113561, eliberată de Pol.
(3/1.836.947)
Nehoiu la data de 25.03.2002, având CNP
Societatea Comercială 2560922106819, din cadrul S.C. AI VECONT - S.R.L., cu
COMERCIAL AURORA - S.R.L. sediul în oraș Nehoiu, Aleea Tineretului, bl. A4, et. 3, ap.
Buzău, județul Buzău 14, jud. Buzău, înregistrată la O.R.C. Buzău sub nr.
J10/1084/2006, având CUI 19075497, întrunită astăzi,
HOTĂRÂRE data de mai sus, la sediul societății, în prezența ambilor
asociați, cu unanimitate de voturi, au hotărât
a adunării generale a asociaților
următoarele:
S.C. COMERCIAL AURORA - S.R.L.
1. Schimbare date de identificare asociat și
Adunarea generală a asociaților în prezența:
administrator.
dnei Preda V. Aurica, cetățean român, domiciliată în
2. Completarea obiectului de activitate cu următoarele
municipiul Buzău, bd Nicolae Titulescu nr. 46, județul
coduri CAEN:
Buzău, CNP 2560730100052, identificată cu C.I. seria
XZ nr. 106626, eliberată de mun. Buzău la data de 0161 - activități auxiliare pentru producția vegetală;
4.02.2002, deținând un număr de 25 părți sociale, 8130 - activități de întreținere peisagistică.
reprezentând 50 % din capitalul social al societății, Restul dispozițiilor rămâne nemodificat.
dlui Preda N. Stan, cetățean român, domiciliat în Redactat astăzi, data de 4.10.2010, în patru
municipiul Buzău, str. Nicolae Titulescu nr. 46, județul exemplare.
Buzău, CNP 1551202100046, identificat cu C.I. seria XZ (5/1.836.949)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010 3

Societatea Comercială Societatea Comercială


AI VECONT - S.R.L., Nehoiu, județul Buzău OZON PROVIDER - S.R.L., satul Pogonele
comuna Țintești, județul Buzău
NOTIFICARE
DECIZIE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
a asociatului unic
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Asociatul unic Tufan N. Diana-Elena, de naționalitate
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu română, născută la data de 26.06.1975 în Buzău, județul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Buzău, domiciliată în București, Ale. Botorani nr. 5, bl.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale AI V36, sc. 1, et. 7, ap. 31, sect. 5, cetățean român,
VECONT - S.R.L., cu sediul în oraș Nehoiu, Aleea posesoare a C.I. seria RT nr. 350558, eliberată de Secția
17 Pol. București la data de 13.08.2004, cod numeric
Tineretului, bloc A4, etaj 3, ap. 14, județul Buzău,
2750626100070, reprezentată de domnul Tufan D. Norel,
înregistrată sub nr. J 10/1084/2006, cod unic de de naționalitate română, născut la data de 21.05.1948 în
înregistrare 19075497, care a fost înregistrat sub nr. sat Izvoru Dulce, com. Merei, județul Buzău, domiciliat în
40954 din 4.10.2010. Buzău, Bd. Unirii, bl. 7A, et. 2, ap. 5, județul Buzău,
cetățean român, posesor al C.I. seria XZ nr. 386924,
(6/1.836.950)
eliberată de SPCLEP Buzău la data de 23.07.2008, cod
numeric 1480521100034, conform procurii speciale nr.
Societatea Comercială
762/1.09.2010, autentificată de B.N.P. Olteanu Oana din
SIBU - S.R.L., Buzău, județul Buzău orș. Voluntari, jud. Ilfov, din cadrul societății OZON
PROVIDER - S.R.L., cu sediul în sat Săhăteni, str.
HOTĂRÂRE Principală nr. 187, comuna Săhăteni, județul Buzău, cu
un capital social în valoare de 300 lei, înmatriculată în
din data de 5.10.2010 registrul comerțului sub nr. J10/393/2010, CUI 27136420,
a adunării generale a asociaților a hotărât următoarele modificări:
Mutarea sediului societății în sat Pogonele nr. 121,
Adunarea generală a asociaților din cadrul societății comuna Țintești, județul Buzău.
SIBU - S.R.L., cu sediul în mun. Buzău, Str. Unirii nr. 16, Deschiderea unui punct de lucru în satul Maxenu,
jud. Buzău, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe Str. Odaia Banului nr. 160, comuna Țintești, județul
lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/426/1991, CUI Buzău, în profilul de activitate al societății.
Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
1152686, formată din următorii asociați:
Tehnoredactat de Compartimentul de asistență al
1. domnul Burichita D. Laurențiu, de naționalitate C.C.I.A. Buzău și semnat de mandatar în 6 exemplare, în
română, născut la data de 1.04.1957 în com. Zorleni, jud. conformitate cu prevederile art. 204 din Legea nr.
Vaslui, domiciliat în Buzău, str. Al. Marghiloman, bl. 33C, 31/1990 republicată în Monitorul Oficial al României nr.
1066/17.11.2004.
et. 1, ap. 5, județul Buzău, posesor al C.I. seria XZ nr.
(8/1.836.952)
244226, cod numeric 1570401100021, eliberată de
Poliția Buzău la data de 16.12.2004; Societatea Comercială
2. doamna Burichita I. Valerică, de naționalitate OZON PROVIDER - S.R.L., satul Pogonele
română, născută la data de 3.02.1958 în comuna comuna Țintești, județul Buzău
Vânători-Neamț, județul Neamț, domiciliat în Buzău, str.
NOTIFICARE
Al. Marghiloman, bl. 33C, et. 1, ap. 5, județul Buzău,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
posesoare a C.I. seria XZ nr. 092300, cod unic de Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
înregistrare 2580203100011, eliberată de Poliția Buzău alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
la data de 26.09.2001, care decid: modificările și completările ulterioare, depunerea textului
- în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
OZON PROVIDER - S.R.L., cu sediul în satul Pogonele,
societățile comerciale și al prerogativelor stabilite prin
comuna Țintești nr. 121, județul Buzău, înregistrată sub
actul constitutiv al societății, asociații decid reluarea nr. J 10/393/2010, cod unic de înregistrare 27136420,
activității societății începând cu data prezentei care a fost înregistrat sub nr. 41037 din 5.10.2010.
(7/1.836.951) (9/1.836.953)
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010

Societatea Comercială dnei Simion T. Ionica, cetățean român, domiciliată în


RICOGABI MIXTCOM - S.R.L., satul Pleși municipiul Buzău, Bd. Unirii, bl. B17, ap. 9, județul Buzău,
comuna Bisoca, județul Buzău CNP 2660208092237, identificată cu C.I. seria XZ nr.
251907, eliberată de mun. Buzău la data de 3.03.2005,
DECIZIE deținând un număr de 24 părți sociale, reprezentând 48
Asociatul unic Cojocaru S. Viorel, de naționalitate % din capitalul social al societății, legal și statutar
română, născut la data de 12.09.1970 în loc. Bisoca, jud. convocată, hotărăște:
Buzău, domiciliat în satul Pleși, com. Bisoca, județul Art. 1. Radierea punctului de lucru situat în satul
Buzău, cetățean român, posesor al C.I. seria XZ nr. Glodeanu Sărat, com. Glodeanu Sărat, jud. Buzău.
246923, cod numeric 1700912104985, eliberată de Art. 2. Suspendarea activității societății pentru o
Poliția Rm. Sărat la data de 18.01.2005, din cadrul perioadă de trei ani.
societății RICOGABI MIXTCOM - S.R.L., cu sediul în Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
satul Pleși, comuna Bisoca, județul Buzău, cu un capital neschimbat.
social de 200 lei, înregistrată în registrul comerțului sub Redactat de Compartimentul de asistență al O.R.C.
nr. J10/332/2001, CUI 10310920, a hotărât următoarele: de pe lângă Tribunalul Buzău și autentificat de Biroul
Art. 1. Schimbare date de identificare asociat unic. notarilor publici asociați Vasile Victor și Vasile Robert
Art. 2. Stabilire mandat administrator pe perioadă Ciprian, azi, 30.09.2010, în 6 exemplare, din care 5
nelimitată. exemplare s-au dat părții.
Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
(12/1.836.956)
Act redactat în 4 exemplare în data de 5 octombrie
2010. Societatea Comercială
(10/1.836.954) ILINCA TRUST - S.R.L., Buzău, județul Buzău

Societatea Comercială DECIZIE


RICOGABI MIXTCOM - S.R.L., satul Pleși
comuna Bisoca, județul Buzău a asociatului unic
Asociatul unic Ioniță C. T. Claudiu-Corneliu, de
NOTIFICARE naționalitate română, născut la data de 24.06.1971 în
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, județul Buzău, domiciliat în Buzău, Bd.
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Stadionului, bl. 10A, sc. A, et. 1, ap. 7, județul Buzău,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu cetățean român, posesor al C.I. seria XZ nr. 381870,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului eliberată de SPCLEP Buzău la data de 4.06.2008, cod
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale numeric 1710624100054, din cadrul societății ILINCA
RICOGABI MIXTCOM - S.R.L., cu sediul în satul Pleși, TRUST - S.R.L., cu sediul în Buzău, str. Col. Ion
comuna Bisoca, județul Buzău, înregistrată sub nr. Buzoianu nr. 57 (camera 1), județul Buzău, cu un capital
J 10/332/2001, cod unic de înregistrare 10310920, care a social subscris de 300 lei, înmatriculată în registrul
fost înregistrat sub nr. 41054 din 5.10.2010. comerțului sub nr. J10/859/2008, CUI 24062507, a
(11/1.836.955) hotărât completarea obiectului de activitate existent
astfel:
Societatea Comercială 4675 - comerț cu ridicata al produselor chimice (doar
SIMION PROD - S.R.L., satul Glodeanu Sărat cele permise de lege);
comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău 7810 - activități ale agențiilor de plasare a forței de
muncă;
HOTĂRÂRE
7820 - activități de contractare, pe baze temporare, a
a adunării generale a asociaților personalului;
S.C. SIMION PROD - S.R.L. 7830 - servicii de furnizare și managementul forței de
Adunarea generală a asociaților în prezența: muncă;
dlui Simion V. Vasile, cetățean român, domiciliat în 8121 - activități generale (nespecializate) de curățenie
satul Pitulicea, comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău, a clădirilor;
CNP 1601130100022, identificat cu C.I. seria XZ nr. 8122 - activități specializate de curățenie a clădirilor,
205050, eliberată de mun. Buzău la data de 18.03.2004, mijloacelor de transport, mașini și utilaje industriale;
deținând un număr de 26 părți sociale, reprezentând 52 8129 - alte activități de curățenie n.c.a.
% din capitalul social al societății, Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010 5

Tehnoredactat de Compartimentul de asistență al Societatea Comercială


C.C.I.A. Buzău și semnat de asociatul unic în 6 SIMAN K - S.R.L., satul Valea Lupului
exemplare, în conformitate cu prevederile art. 204 din Pătârlagele, județul Buzău
Legea nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al
CONTRACT DE CESIUNE PĂRȚI SOCIALE
României nr. 1066/17.11.2004.
ȘI
(13/1.836.957) HOTĂRÂRE
Societatea Comercială din data de 6.10.2010 a adunării generale a
ILINCA TRUST - S.R.L., Buzău, județul Buzău asociaților S.C. SIMAN K - S.R.L.
Asociații: Vlad N. Vasile, cetățean român, domiciliat în
NOTIFICARE satul Valea Lupului, Pătârlagele, județul Buzău, CNP
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 1821029103823, identificat cu C.I. seria XZ nr. 392612,
eliberată de SPCLEP Pătârlagele, la data de 12.09.2008,
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
în calitate de cesionar, și Dragomir I. Gheorghe
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Constantin, cetățean român, domiciliat în oraș
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Pătârlagele, județul Buzău, CNP 1820107100189,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale identificat cu C.I. seria XZ nr. 184984, eliberată de Poliția
ILINCA TRUST - S.R.L., cu sediul în municipiul Buzău, Pătârlagele, la data de 6.10.2003, în calitate de cedent,
str. Col. Ion Buzoianu nr. 57, camera 1, județul Buzău, din cadrul societății SIMIAN K - S.R.L., cu sediul în satul
înregistrată sub nr. J 10/859/2008, cod unic de Valea Lupului, orașul Pătârlagele, județul Buzău,
înregistrare 24062507, care a fost înregistrat sub nr. înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr.
41109 din 6.10.2010. J10/375/2008, CUI 23504589, au hotărât încheierea
(14/1.836.958) prezentului contract de cesiune părți sociale sub forma și
conținutul care urmează:
Societatea Comercială Domnul Dragomir I. Gheorghe Constantin, în calitate
WENDY HOUSE - S.R.L., satul Izvoru de cedent, cedează 10 părți sociale egale a câte 10 lei
fiecare, respectiv 100 lei, domnului Vlad N. Vasile, în
comuna Cozieni, județul Buzău
calitate de cesionar.
Domnul Vlad N. Vasile, în calitate de cesionar,
HOTĂRÂRE
primește de la cedentul Dragomir I. Gheorghe
a adunării generale a asociaților Constantin, 10 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare,
respectiv 100 lei.
Asociații: Grigore Simona Roxana, de naționalitate
Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a părților
română, născută la data de 9.10.1982 în jud. Buzău,
sociale.
domiciliată în comuna Pârscov nr. 4 Runcu, județul La data cedării părților sociale și a ieșirii domnului
Buzău, cetățean român, posesoare a C.I. seria XZ nr. Dragomir I. Gheorghe Constantin din societate, părțile
362366, cod numeric personal 2821009100175, declară că nu mai au nicio pretenție una față de cealaltă.
eliberată de SPCLEP Buzău la data de 10.12.2007, Societatea își continuă activitatea cu asociat unic
Shipway Timothy Geoffrey, de naționalitate britanică, conform Legii nr. 31/1990, republicată.
născut la data de 29.10.1949 în Salisbury, Marea 1. Asociat unic: Vlad N. Vasile.
Britanie, domiciliat în Str. Avon Park nr. 40 Bath, BA 13 2. Se radiază punctul de lucru din oraș Pătârlagele,
JP, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, cu jud. Buzău.
cetățenie britanică, posedând PA nr. 706233859, 3. Capitalul social subscris și vărsat rămâne la
eliberată de autoritățile Regatului Marii Britanii la data de valoarea de 200 lei, aport în numerar, capital ce se divide
22.11.2006, din cadrul societății WENDY HOUSE - în 20 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare, aportul
asociatului unic.
S.R.L., cu sediul în sat Izvoru nr. 55, comuna Cozieni,
4. Se retrage din funcția de administrator reprezentant
județul Buzău, cu un capital social în valoare de 200 lei,
domnul Dragomir I. Gheorghe Constantin. Societatea va
înmatriculată în registrul comerțului sub nr. fi administrată și reprezentată de asociatul unic.
J10/1596/2008, cod unic de înregistrare 24796295, de Mandatul acestuia este pe o perioadă nelimitată.
comun acord, au hotărât următoarele modificări: 5. Beneficiile și pierderile aparțin în totalitate
1. Suspendare activitate pe o perioadă de 3 ani. asociatului unic.
2. Prelungirea valabilității sediului social situat în sat 6. Schimbarea datelor de identificare ale asociatului
Izvoru, com. Cozieni nr. 55, jud. Buzău. unic ca urmare a schimbării actului de identitate.
Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile. 7. Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
(15/1.836.959) (16/1.836.960)
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010

Societatea Comercială La data cedării părților sociale și a ieșirii doamnei


SIMAN K - S.R.L., satul Valea Lupului Cinar Ioana din societate, părțile declară că nu mai au
Pătârlagele, județul Buzău nicio pretenție una față de cealaltă.
Societatea își continuă activitatea cu asociat unic
NOTIFICARE conform Legii nr. 31/1990, republicată.
1. Asociat unic: Toma Petre.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
2. S e d i u l s o c i e t ă ț i i r ă m â n e î n s a t u l C i s l ă u ,
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
nr. cadastral 420, comuna Cislău, județul Buzău.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
3. Schimbarea datelor de identificare a asociatului
modificările și completările ulterioare, depunerea textului unic, ca urmare a schimbării actului de identitate.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 4. Capitalul social subscris și vărsat rămâne la
SIMAN K - S.R.L., cu sediul în loc. Valea Lupului, oraș valoarea de 400 lei, aport în numerar, capital ce se divide
Pătârlagele, județul Buzău, înregistrată sub nr. în 40 de părți sociale egale a câte 10 lei fiecare, aportul
J10/375/2008, cod unic de înregistrare 23504589, care a asociatului unic.
fost înregistrat sub nr. 41150 din 6.10.2010. 5. Se revocă din funcția de administrator reprezentant
(17/1.836.961) doamna Cinar Ioana.
Societatea va fi administrată și reprezentată de
Societatea Comercială asociatul unic. Mandatul administratorului este pe o
TOLY TOMA - S.R.L., satul Cislău perioadă nelimitată.
comuna Cislău, județul Buzău 6. Beneficiile și pierderile aparțin în totalitate
asociatului unic.
CONTRACT DE CESIUNE PĂRȚI SOCIALE Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
ȘI Actul a fost redactat și semnat, conform prevederilor
HOTĂRÂRE Legii nr. 31/1990, republicată.
(18/1.836.962)
a adunării generale a asociaților
S.C. TOLY TOMA - S.R.L. Societatea Comercială
Asociații: Cinar Ioana, cu domiciliul în municipiul TOLY TOMA - S.R.L.
Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, bl. 23, et. 6, ap. 27, satul Cislău comuna Cislău, județul Buzău
cetățean român, posesoare a C.I. seria XZ nr. 287664,
eliberată de SPCEP Buzău la data de 14.02.2006, NOTIFICARE
născută la data de 13.07.1967 în comuna Săgeata, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
județul Buzău, cod numeric personal 2670713100126, în Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
calitate de cedent, și Toma Petre, cu domiciliul în satul alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Cislău, Calea Mihai Viteazul nr. 147, comuna Cislău, modificările și completările ulterioare, depunerea textului
județul Buzău, cetățean român, posesor al C.I. seria XZ actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
nr. 445433, eliberată de SPCLEP Pătârlagele la data de TOLY TOMA - S.R.L., cu sediul în satul Cislău, comuna
2.02.2010, născut la data de 2.10.1960 în comuna Cislău, județ Buzău, înregistrată sub nr. J10/297/2009,
Săgeata, județul Buzău, cod numeric personal cod unic de înregistrare 25345781, care a fost înregistrat
1601002400638, în calitate de cesionar, din cadrul sub nr. 41169 din 6.10.2010.
societății TOLY TOMA - S.R.L., cu sediul în satul Cislău (19/1.836.963)
nr. cadastral 420, comuna Cislău, județul Buzău,
înregistrată în registrul comerțului sub nr. J10/297/2009, Societatea Comercială
CUI 25345781, au hotărât încheierea prezentului BRITONS BUILD - S.R.L., satul Mărăcineni
contract de cesiune părți sociale sub forma și conținutul comuna Mărăcineni, județul Buzău
care urmează:
HOTĂRÂREA NR. 48
Doamna Cinar Ioana, în calitate de cedent, cedează
20 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare, respectiv 200 din data de 7.10.2010
lei, domnului Toma Petre, în calitate de cesionar. a adunării generale a asociaților
Domnul Toma Petre, în calitate de cesionar, primește Asociații: Apostol Ion, de naționalitate română, născut
de la cedenta Cinar Ioana, 20 părți sociale egale a câte la data de 24.01.1979 în Buzău, județul Buzău, cu
10 lei fiecare, respectiv 200 lei. domiciliul în satul Mărăcineni, Str. Depozitului nr. 3A,
Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a părților comuna Mărăcineni, județul Buzău, cetățean român,
sociale. posesor al C.I. seria XZ nr. 000497, cod numeric personal
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010 7

1790124100019 eliberată de SPCLEP Buzău la data de 5621 - activități de alimentație (catering) pentru
16.07.2009, și Apostol Maria, de naționalitate română, evenimente;
născută la data de 1.04.1978 în Buzău, județul Buzău, cu 5629 - alte servicii de alimentație n.c.a.;
domiciliul în satul Mărăcineni, Str. Depozitului nr. 3A, 5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor.
comuna Mărăcineni, județul Buzău, cetățean român, 2. Deschiderea unui punct de lucru în Buzău,
posesoare a C.I. seria XZ nr. 000498, cod numeric Complex Crâng, Cartier Micro XII, Magazin nr. 61, județul
personal 2780401100073 eliberată de SPCLEP Buzău la Buzău, în profilul de activitate al societății.
data de 16.07.2009, din cadrul societății BRITONS Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
BUILD - S.R.L., cu sediul în satul Mărăcineni, Str. Tehnoredactat de Compartimentul de asistență al
Depozitului nr. 3A, comuna Mărăcineni, județul Buzău, C.C.I.A. Buzău și semnat de asociați în 4 exemplare, în
înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.
conformitate cu prevederile art. 204 din Legea nr.
J10/861/2009, CUI 26272068, au hotărât de comun
31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României nr.
acord următoarele modificări:
1066/17.11.2004.
1. Completarea obiectului de activitate existent astfel:
4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; (20/1.836.964)
4632 - comerț cu ridicata al cărnii și produselor din
Societatea Comercială
carne;
4633 - comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, BRITONS BUILD - S.R.L.
uleiurilor și grăsimilor comestibile; satul Mărăcineni, comuna Mărăcineni
4634 - comerț cu ridicata al băuturilor; județul Buzău
4636 - comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și
produselor zaharoase; NOTIFICARE
4637 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
condimente; Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
4638 - comerț cu ridicata specializat al altor alimente, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
inclusiv pește, crustacee și moluște; modificările și completările ulterioare, depunerea textului
4639 - comerț cu ridicata nespecializat de produse actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
alimentare, băuturi și tutun; BRITONS BUILD - S.R.L., cu sediul în satul Mărăcineni,
4690 - comerț cu ridicata nespecializat; Str. Depozitului nr. 3A, comuna Mărăcineni, județul
4711 - comerț cu amănuntul în magazine Buzău, înregistrată sub nr. J10/861/2009, cod unic de
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
înregistrare 26272068, care a fost înregistrat sub nr.
alimentare, băuturi și tutun;
41262 din 7.10.2010.
4719 - comerț cu amănuntul în magazine
(21/1.836.965)
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
nealimentare;
Societatea Comercială
4722 - comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor
P-COM IMPORT-EXPORT - S.R.L.
din carne, în magazine specializate;
Curtea de Argeș, județul Argeș
4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor
și moluștelor, în magazine specializate;
DECIZIA NR. 1/5.10.2010
4762 - comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
papetărie, în magazine specializate; a asociatului unic
4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Subsemnatul Hernest Gheorghe, cetățean român,
vândute prin magazine;
născut la data de 25.03.1962 în com. Dârmănești, jud.
4781 - comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
Argeș, domiciliat în mun. Curtea de Argeș, Bd.
băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,
Basarabilor, bl. E13, sc. D, et. 2, ap. 6, jud. Argeș,
chioșcuri și piețe;
identificat cu C.I. seria AS nr. 237934, CNP
4782 - comerț cu amănuntul al textilelor,
îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, 1620325033077, în calitate de asociat unic, am hotărât
chioșcuri și piețe; extinderea obiectului de activitate cu următoarea
4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor activitate:
de comenzi sau prin Internet; 0124 - cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase.
4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara Prezenta decizie va urma procedura legală privind
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor; publicitatea, înregistrare și autorizarea.
5610 - restaurante; (22/1.837.011)
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010

Societatea Comercială 4675 - comerț cu ridicata al produselor chimice;


P-COM IMPORT-EXPORT - S.R.L. 4676 - comerț cu ridicata al altor produse
Curtea de Argeș, județul Argeș intermediare;
4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
NOTIFICARE
5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul terestre;
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
5229 - alte activități anexe transporturilor;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului 5629 - alte servicii de alimentație n.c.a.;
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 8292 - activități de ambalare;
P-COM IMPORT-EXPORT - S.R.L., cu sediul în 8299 - alte activități de servicii suport pentru
municipiul Curtea de Argeș, Bd. Basarabilor, bloc E13, întreprinderi n.c.a.
scara D, etaj 2, ap. 6, județul Argeș, înregistrată sub nr. 3. Se hotărăște redactarea și înregistrarea la ORC a
J3/2012/1991, cod unic de înregistrare 157340, care a unui act constitutiv actualizat.
fost înregistrat sub nr. 59011 din 12.10.2010.
(24/1.837.013)
(23/1.837.012)

Societatea Comercială Societatea Comercială


DONPREST COM - S.R.L., Curtea de Argeș DONPREST COM - S.R.L. - S.R.L.
județul Argeș Curtea de Argeș, județul Argeș

HOTĂRÂREA NR. 2 NOTIFICARE


din 5.10.2010 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Diaconu Nicolae, asociatul unic al S.C. DONPREST Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
COM - S.R.L., în ședința de azi, 5.10.2010, în baza alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
prevederilor Legii nr. 31/1990, modificată și republicată, modificările și completările ulterioare, depunerea textului
adunarea generală a acționarilor hotărăște: actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
1. Schimbarea domeniului principal de activitate și a
DONPREST COM - S.R.L., cu sediul în municipiul Curtea
activității principale, acestea urmând să fie Activități de
de Argeș, Bd Basarabilor, bloc 79, scara A, parter, ap. 6,
servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. - cod CAEN 829,
respectiv Activități de ambalare - cod CAEN 8292. județ Argeș, înregistrată sub nr. J3/1544/1994, cod unic
2. Se hotărăște extinderea obiectului de activitate cu de înregistrare 6335340, care a fost înregistrat sub nr.
următoarele activități: 58860 din 12.10.2010.
Cod CAEN - Denumire activitate: (25/1.837.014)
0230 - colectarea produselor forestiere nelemnoase
din flora spontană; Societatea Comercială
1086 - fabricarea preparatelor alimentare GEOTER PROIECT - S.R.L., Pitești
omogenizate și alimentelor dietetice;
județul Argeș
1089 - fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
1729 - fabricarea altor articole din hârtie și carton
n.c.a.; HOTĂRÂREA NR. 468
3831 - demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a din data de 8.10.2010
echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
materialelor; Subsemnații Beucan Gheorghe și Crăciunescu
3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate; Vernel, în calitate de asociați ai societății GEOTER
4511 - comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare PROIECT - S.R.L., CUI RO6748133, cu număr de ordine
(sub 3,5 tone); în Registrul Comerțului J03/2278/1994, în cadrul adunării
4617 - intermedieri în comerțul cu produse alimentare, generale a asociaților întrunite în data de 8.10.2010, am
băuturi și tutun; hotărât:
4618 - intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
1. Desființarea punctului de lucru situat în municipiul
produselor cu caracter specific, n.c.a.;
4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse; Alexandria, Str. Dunării nr. 28, bloc B4, sc. A, et. 1, ap. 6,
4622 - comerț cu ridicata al florilor și al plantelor; jud. Teleorman, CUI 13980887.
4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; (26/1.837.015)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010 9

Societatea Comercială prevederi ale statutului societății rămân valabile. Pentru


DANYRAM INTERMED - S.R.L. care s-a întocmit azi, 8.10.2010, în Câmpulung.
satul Zboghițești, comuna Nucșoara (28/1.837.017)
județul Argeș
Societatea Comercială
HOTĂRÂRE SILVER ANDREEA 99 - S.R.L., Câmpulung
județul Argeș
din data de 12.10.2010
a adunării generale extraordinare a asociaților
NOTIFICARE
S.C. DANYRAM INTERMED - S.R.L.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Pavel Floarea-Emilia și Berevoianu Elena, asociați la
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
S.C. DANYRAM INTERMED - S.R.L., cu sediul în satul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Zboghițești, comuna Nucșoara, județul Argeș,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
J03/723/2001, CUI 14354750, reuniți la sediul social în
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
ședința adunării generale extraordinare din data de
SILVER ANDREEA 99 - S.R.L., cu sediul în municipiul
12.10.2010, în temeiul prerogativelor conferite de
Câmpulung, str. Cpt. Ion Becleanu nr. 3, bloc C5, scara
dispozițiile din actul constitutiv și ale Legii nr. 31/1990,
C, parter, ap. 3, județ Argeș, înregistrată sub nr.
modificată, am hotărât încetarea suspendării activității
J3/52/2004, cod unic de înregistrare 16051485, care a
societății S.C. DANYRAM INTERMED - S.R.L., începând
fost înregistrat sub nr. 58959 din 12.10.2010.
cu data de 20.10.2010 pe perioadă nedeterminată.
Prezenta hotărâre s-a redactat în 5 (cinci) exemplare (29/1.837.018)
și urmează a fi depusă la Registrul Comerțului Argeș, prin
Societatea Comercială
grija asociatului Pavel Floarea Emilia.
ROLOPLAST TEHNOCONSTRUCT - S.R.L.
(27/1.837.016)
satul Geamăna, comuna Bradu, județul Argeș
Societatea Comercială
HOTĂRÂREA NR. 1
SILVER ANDREEA 99 - S.R.L.
Câmpulung, județul Argeș din data de 13.10.2010
a adunării generale a asociaților S.C. ROLOPLAST
HOTĂRÂREA NR. 2 TEHNOCONSTRUCT - S.R.L.
Subsemnații Caran Titel Pardalian și Macesi Dorina Adunarea generală a asociaților în prezența:
Mihaela, în calitate de asociați ai societății, întruniți în dlui Dragnea Gabriel, cetățean român, domiciliat în
adunarea generală extraordinară a asociaților astăzi, municipiul Pitești, str. Frații Golești nr. 50A, județ Argeș,
8.10.2010, în unanimitate de voturi am hotărât CNP 1620118034971, identificat cu C.I. seria AS nr.
următoarele: 397115, eliberată de Poliția Pitești, la data de
Art. 1. Retragerea din societate, începând cu data 18.01.2005, deținând un număr de 5065 părți sociale,
semnării prezentului act adițional, a asociatului Caran reprezentând 49,91 % din capitalul social al societății,
Titel Pardalian, care cesionează dnei Macesi Dorina dlui Popa Alin-Viorel, cetățean român, domiciliat în
Mihaela, în totalitate, cotele părți deținute din capitalul satul Smeura, Aleea Speranței nr. 81D, comuna
social al societății, respectiv 1.500 părți sociale egale, cu Moșoaia, județ Argeș, CNP 1770502162149, identificat
o valoare nominală de 10 lei fiecare, în sumă totală de cu C.I. seria AS nr. 696503, eliberată de SPCLEP Pitești,
15.000 lei. Cesiunea părților sociale s-a efectuat conform la data de 1.06.2010, deținând un număr de 5085 părți
contractului de cesiune, semnat o dată cu prezentul act sociale, reprezentând 50,09 % din capitalul social al
adițional. societății,
Art. 2. Capitalul social subscris și vărsat al societății, legal și statutar convocată, hotărăște:
se menține la suma de 15.010 lei în numerar, divizat în Art. 1. Schimbarea domeniului și activității principale,
1501 de părți sociale egale cu o valoare nominală de 10 extinderea obiectului de activitate și renunțarea din
lei fiecare, numerotate de la 0001-1501, deținut integral obiectul secundar de activitate la cod 2051.
de dna Macesi Dorina Mihaela. Domeniul principal de activitate este „Lucrări de
Art. 4. Se ia act că se renunță la contractul de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale“,
societate, dna Macesi Dorina Mihaela hotărând să căruia în corespunde grupa CAEN 412:
continue activitatea societății, în calitate de unic asociat, - activitatea principală: lucrări de construcție a
administrator și reprezentant, în baza statutului societății clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, clasa CAEN 4120;
care se va modifica în mod corespunzător. Celelalte - activități secundare:
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010

2550 - fabricarea produselor metalice obținute prin Societatea Comercială


deformare plastică; metalurgia pulberilor; ROBY & NICO S.D.G. 2005 - S.R.L.
2752 - fabricarea de echipamente casnice neelectrice; Câmpulung, județul Argeș
4110 - dezvoltare (promovare) imobiliară;
4941 - transporturi rutiere de mărfuri; NOTIFICARE
4942 - servicii de mutare;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
proprii;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
imobiliare proprii sau închiriate;
7022 - activități de consultanță pentru afaceri și actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
management; ROBY & NICO S.D.G. 2005 - S.R.L., cu sediul în
7111 - activități de arhitectură; municipiul Câmpulung, str. Mărăști nr. 68, județ Argeș,
7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice înregistrată sub nr. J3/397/2005, cod unic de înregistrare
n.c.a. 17295267, care a fost înregistrat sub nr. 58913 din
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne 12.10.2010.
neschimbat. (33/1.837.022)
(30/1.837.019)
Societatea Comercială
Societatea Comercială BAVARIA IMPEX MARIN - S.R.L.
ROLOPLAST TEHNOCONSTRUCT - S.R.L. Pitești, județul Argeș
satul Geamăna, comuna Bradu, județul Argeș
DECIZIA NR. 1
NOTIFICARE
din data de 8.10.2010 a asociatului unic al S.C.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BAVARIA IMPEX MARIN - S.R.L.
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Subsemnatul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Marin Ștefan, cetățean român, domiciliat în municipiul
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Pitești, str. Cuza Vodă nr. 43, județ Argeș, CNP
ROLOPLAST TEHNOCONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în 1540404034992, identificat cu C.I. seria AS nr. 314141,
satul Geamăna nr. 54 Bis, comuna Bradu, județ Argeș, eliberată de Poliția Pitești la data de 29.11.2003, deținând
înregistrată sub nr. J3/721/2004, cod unic de înregistrare un număr de 50 părți sociale, reprezentând 100 %
16360170, care a fost înregistrat sub nr. 59200 din capitalul social al societății, decid:
13.10.2010. Art. 1. Extinderea obiectului de activitate cu
(31/1.837.020) următoarele activități:
2059 - fabricarea altor produse chimice n.c.a.;
Societatea Comercială 2014 - fabricarea altor produse chimice organice, de
ROBY & NICO S.D.G. 2005 - S.R.L. bază;
Câmpulung, județul Argeș 2013 - fabricarea altor produse chimice anorganice,
de bază;
HOTĂRÂREA NR. 1 3811 - colectarea deșeurilor nepericuloase;
din 11.10.2010 3821 - tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
3822 - tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
Subsemnata Ion Simona, asociat unic la ROBY &
NICO S.D.G. 2005 - S.R.L., am hotărât: 3812 - colectarea deșeurilor periculoase;
1. Extinderea obiectului de activitate cu codul CAEN 4671 - comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi
4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor. și gazoși, și al produselor derivate;
2. Deschiderea unui punct de lucru situat în 4675 - comerț cu ridicata al produselor chimice;
Câmpulung, Drumul Godeni, jud. Argeș, în baza 4676 - comerț cu ridicata al altor produse
contractului de închiriere nr. 233145/4.06.2010, valabil intermediare;
31.06.2015. 4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.
Cele hotărâte vor parcurge procedurile cerute de lege Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
pentru înregistrare și publicitate. neschimbat.
(32/1.837.021) (34/1.837.023)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010 11

Societatea Comercială părți sociale, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare,


BAVARIA IMPEX MARIN - S.R.L. numerotate de la 1 la 36.834, deținute de asociatul unic.
Pitești, județul Argeș (36/1.837.025)

NOTIFICARE Societatea Comercială


Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul NEROFIN IMMOBILIARE - S.R.L.
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Pitești, județul Argeș
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
NOTIFICARE
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
BAVARIA IMPEX MARIN - S.R.L., cu sediul în municipiul Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Pitești, str. Cuza Vodă nr. 43, Nivel 1, județul Argeș, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
înregistrată sub nr. J3/336/2006, cod unic de înregistrare modificările și completările ulterioare, depunerea textului
18421789, care a fost înregistrat sub nr. 58929 din actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
12.10.2010. NEROFIN IMMOBILIARE - S.R.L., cu sediul în municipiul
(35/1.837.024) Pitești, Intrarea N. Bălcescu nr. 29, jud. Argeș,
înregistrată sub nr. J 03/1068/2006, cod unic de
Societatea Comercială înregistrare 18798070, care a fost înregistrat sub nr.
NEROFIN IMMOBILIARE - S.R.L. 59263 din 13.10.2010.
Pitești, județul Argeș (37/1.837.026)

HOTĂRÂREA AGA NR. 1/12.10.2010 Societatea Comercială


WILLA GRUP CONSTRUCT - S.R.L.
Subsemnații ALPHA ORION HOLDING LIMITED, prin
Pitești, județul Argeș
mandatar Trandas Ioan-Lucian, conform procurii nr.
3038/12.10.2010, și Purcăreanu Ancuța Ionela, în
DECIZIA NR. 1
calitate de asociați, am hotărât:
- retragerea din societate a asociatului ALPHA ORION din data de 12.10.2010
HOLDING LIMITED, prin cesionarea tuturor celor 18.417 a asociatului unic al S.C. WILLA GRUP
părți sociale (184.170 lei, echiv. a 52,00 euro) deținute de CONSTRUCT - S.R.L.
acesta către Purcăreanu Ancuța Ionela;
Subsemnata Palcu Elena, cu cetățenie română,
- prelungirea mandatului administratorului pe perioadă
domiciliată în municipiul Pitești, bd. Nicolae Bălcescu nr.
nedeterminată;
161, bl. D1, sc. A, ap. 7, județul Argeș, CNP
- schimbarea sediului social în Pitești, str. Intrarea N.
2520430034977, identificată cu C.I. seria AS nr. 349673,
Bălcescu nr. 29, jud. Argeș.
eliberată de Pol. Pitești la data de 29.04.2004, deținând
În consecință, actul constitutiv se modifică după cum
un număr de 100 părți sociale, reprezentând 100 %
urmează:
capitalul social al societății, decid:
Cap. I, art. 1. Asociatul unic este:
Art. 1. Înființarea unui punct de lucru situat în Pitești,
Purcăreanu Ancuța Ionela, cetățean român, născută
str. Trivale nr. 11, județul Argeș.
în România, Pitești, la data de 8.07.1978, domiciliată în
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
Pitești, Bd. Petrochimiștilor nr. 9, bl. B 28, sc. C, et. 1, ap.
neschimbat.
6, județul Argeș, posesoare a C.I. seria AS nr. 458740,
(38/1.837.027)
emisă de SPCLEP Pitești la data de 26.04.2006.
Cap. II, art. 4. Societatea Comercială
Sediul societății este în România, Pitești, str. Intrarea PUF & PUFY GAMING - S.R.L.
N. Bălcescu nr. 29, jud. Argeș. Pitești, județul Argeș
Cap. IV, art. 6.
Capitalul social total subscris și vărsat de asociați este HOTĂRÂREA NR.1
de 368.340 lei, compus din 52.000 euro, aport în
numerar, adică 184.170 lei, la curs schimb BNR 3,5419 din data de 13.10.2010
lei/1 euro și 184.170 lei, aport în natură, reprezentând Subsemnații Neda Eugen Daniel și Ghinea Mariana,
valoarea terenului situat în Pitești, str. Intrarea N. în calitate de asociați, astăzi, 13.10.2010, potrivit
Bălcescu, jud. Argeș, este deținut în totalitate de competențelor care ne revin conform legii și actului
asociatul unic. Capitalul social total se divide în 36.834 constitutiv al societății, am hotărât:
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010

- declararea unui sediu secundar - punct de lucru în: - număr de ordine în registrul comerțului:
mun. Pitești, str. Negru Vodă, Complex Ciocârlia, județul J 01/564/2010.
Argeș; Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
- modificarea, pe cale de consecință, a statutului din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
societății, astfel: art. 3, alin. 2: „Societatea are sediu Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
secundar - punct de lucru în: mun. Pitești, str. Negru Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Vodă, Complex Ciocârlia, județul Argeș”. Executorie de drept.
Față de acestea, pe cale de consecință, am hotărât Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
publicarea prezentei hotărâri în M.Of. și înregistrarea ei la Tribunalul Alba în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 116/2009.
Argeș. Pronunțată în ședința din data de 05.10.2010.
(39/1.837.028) (40/1.834.145)

Societatea Comercială Societatea Comercială


DEEA ALIMENT STORE - S.R.L. UNIMOBIL - S.R.L.
Alba Iulia, județul Alba Beiuș, județul Bihor

ROMÂNIA ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ


TRIBUNALUL ALBA TRIBUNALUL BIHOR

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 6797/5.10.2010 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15059/2010


Director Director conform
la Oficiul Registrului O.U.G. nr. 116/2009,
Comerțului de pe lângă aprobată cu modificări
Tribunalul Alba - Arion Iulia și completări
prin Legea nr. 84/2010,
În baza cererii nr. 30891 din data de 04/10/2010 și a
prin Decizia D.G. nr. 20
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
din 14.01.2010 - Gligor Cornelia Lucia
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date: În baza cererii nr. 81644 din data de 23/09/2010 și a
- fondator: Lobonț Andreea Alexandra, asociat unic, actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
aport la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
sociale reprezentând 100 % din capitalul social total, cota următoarele date:
de participare la beneficii/pierderi de 100 %; - fondator: Domocoș Gabriel Constantin, asociat unic,
- administrator persoană fizică: Lobonț Andreea aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului
Alexandra, data numirii 29/09/2010, durata mandatului 21/09/2010, echivalând cu 20 părți sociale reprezentând
nelimitată, având puteri conform actului constitutiv; 100 % din capitalul social total, cota de participare la
- denumire: DEEA ALIMENT STORE - S.R.L.; beneficii/pierderi de 100 %;
- sediul social: municipiul Alba Iulia, Str. Arieșului, - administrator persoană fizică: Domocoș Gabriel
nr. 18A; Constantin, data numirii 21/09/2010, durata mandatului
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 471 - nelimitată, având puteri depline;
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate; - denumire: UNIMOBIL - S.R.L.;
- activitate principală: cod CAEN 4711 - comerț cu - sediul social: municipiul Beiuș, str. Pătărasca Mică,
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare nr. 21;
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 474 -
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000 telecomunicații în magazine specializate;
RON fiecare; - activitate principală: cod CAEN 4742 - comerț cu
- durata de funcționare: nelimitată; amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în
- cod unic de înregistrare: 27463481; magazine specializate;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010 13

- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; - administratori persoane fizice:
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00 1. Gherle Cornel, data numirii 21/09/2010, durata
RON fiecare; mandatului nelimitată, având puteri depline;
- durata de funcționare: nelimitată; 2. Gherle Liviu, data numirii 21/09/2010, durata
- sedii secundare: punct de lucru, cu sediul în mandatului nelimitată, având puteri depline;
localitatea Beiuș, Calea Bihorului, nr. 1, valabil până la - denumire: PANDURELU - S.R.L.;
data de 30.09.2012; - sediul social: sat Josani, comuna Căbești, nr. 33/A;
- cod unic de înregistrare: 27423983; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 432 -
- număr de ordine în registrul comerțului: lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte
J 05/1186/24.09.2010. lucrări de instalații pentru construcții;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - activitate principală: cod CAEN 4322 - lucrări de
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere. instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
Executorie de drept. RON fiecare;
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la - durata de funcționare: nelimitată;
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G. - cod unic de înregistrare: 27423991;
116/2009. - număr de ordine în registrul comerțului:
Pronunțată în ședința din data de 24.09.2010. J 05/1187/24.09.2010.
(41/1.833.536) Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
Societatea Comercială Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
PANDURELU - S.R.L. Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
satul Josani, comuna Căbești, județul Bihor Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
ROMÂNIA Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
116/2009.
MINISTERUL JUSTIȚIEI Pronunțată în ședința din data de 24.09.2010.
(42/1.833.537)
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Societatea Comercială
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ INTERNAȚIONAL PAGANELLI - S.R.L.
TRIBUNALUL BIHOR
Oradea, județul Bihor
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15060/2010
ROMÂNIA
Director conform
O.U.G. nr. 116/2009, MINISTERUL JUSTIȚIEI
aprobată cu modificări
și completări OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
prin Legea nr. 84/2010,
prin Decizia D.G. nr. 20 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
din 14.01.2010 - Gligor Cornelia Lucia TRIBUNALUL BIHOR

În baza cererii nr. 81645 din data de 23/09/2010 și a EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15061/2010
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
Director conform
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
O.U.G. nr. 116/2009,
următoarele date:
aprobată cu modificări
- fondatori:
și completări
1. Gherle Cornel, asociat, aport la capital 100,00
prin Legea nr. 84/2010,
RON, data vărsării aportului 21/09/2010, echivalând cu
prin Decizia D.G. nr. 20
10 părți sociale reprezentând 50 % din capitalul social
din 14.01.2010 - Gligor Cornelia Lucia
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
2. Gherle Liviu, asociat, aport la capital 100,00 RON, În baza cererii nr. 81677 din data de 23/09/2010 și a
data vărsării aportului 21/09/2010, echivalând cu 10 părți actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
de participare la beneficii/pierderi de 50 %; următoarele date:
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010

- fondatori: În baza cererii nr. 81743 din data de 23/09/2010 și a


1. Paganelli Maurizio, asociat, aport la capital 100,00 actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
RON, data vărsării aportului 23/09/2010, echivalând cu
10 părți sociale reprezentând 50 % din capitalul social constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %; următoarele date:
2. Paolini Gianni, asociat, aport la capital 100,00 - fondatori:
RON, data vărsării aportului 23/09/2010, echivalând cu
10 părți sociale reprezentând 50 % din capitalul social 1. Doroftei George, asociat, aport la capital 500,00
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %; RON, data vărsării aportului 20/09/2010, echivalând cu
- administrator persoană fizică: Paganelli Maurizio,
50 părți sociale reprezentând 50 % din capitalul social
data numirii 17/09/2010, durata mandatului nelimitată,
având puteri conform actului constitutiv; total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
- denumire: INTERNAȚIONAL PAGANELLI - S.R.L.; 2. Meșter Carmen Ioana, asociat, aport la capital
- sediul social: municipiul Oradea, Dornei, nr. 52. Data
500,00 RON, data vărsării aportului 20/09/2010,
expirării sediului social: 16.09.2015;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 477 - echivalând cu 50 părți sociale reprezentând 50 % din
comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine capitalul social total, cota de participare la
specializate;
beneficii/pierderi de 50 %;
- activitate principală: cod CAEN 4778 - comerț cu
amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate; - administratori persoane fizice:
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; 1. Doroftei George, data numirii 20/09/2010, durata
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare; mandatului nelimitată, având puteri depline;
- durata de funcționare: nelimitată; 2. Meșter Carmen Ioana, data numirii 20/09/2010,
- cod unic de înregistrare: 27423975; durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
- număr de ordine în registrul comerțului:
J 05/1185/24.09.2010. - denumire: NOS TRANS - S.R.L.;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - sediul social: Oradea, Calea Aradului, nr. 23,
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere. bl. P 64, ap. 39;
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 494 -
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
Executorie de drept. - activitate principală: cod CAEN 4941 - transporturi
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G. rutiere de mărfuri;
116/2009. - capital social subscris: 1000,00 RON, vărsat integral;
Pronunțată în ședința din data de 24.09.2010.
capitalul social este divizat în 100 părți sociale a 10,00
(43/1.833.538)
RON fiecare;
Societatea Comercială - durata de funcționare: nelimitată;
NOS TRANS - S.R.L.
- cod unic de înregistrare: 27424008;
Oradea, județul Bihor
- număr de ordine în registrul comerțului:
ROMÂNIA J 05/1188/24.09.2010.
MINISTERUL JUSTIȚIEI Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
TRIBUNALUL BIHOR
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15062/2010
Executorie de drept.
Director conform
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
și completări 116/2009.
prin Legea nr. 84/2010,
Pronunțată în ședința din data de 24.09.2010.
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010 - Gligor Cornelia Lucia (44/1.833.539)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010 15

Societatea Comercială Societatea Comercială


INTERACTIVE JOKER - S.R.L., satul Mierlău GIANYSIL - S.R.L., satul Sacalasău
comuna Hidișelu de Sus, județul Bihor comuna Derna, județul Bihor

ROMÂNIA
ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL BIHOR OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL BIHOR
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15063/2010
Director conform EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15064/2010
O.U.G. nr. 116/2009, Director conform
aprobată cu modificări
O.U.G. nr. 116/2009,
și completări
prin Legea nr. 84/2010, aprobată cu modificări
prin Decizia D.G. nr. 20 și completări
din 14.01.2010 - Gligor Cornelia Lucia prin Legea nr. 84/2010,
În baza cererii nr. 81772 din data de 23/09/2010 și a prin Decizia D.G. nr. 20
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea din 14.01.2010 - Gligor Cornelia Lucia
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
În baza cererii nr. 81791 din data de 23/09/2010 și a
următoarele date:
- fondator: Birta Gheorghe Marius, asociat unic, aport actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
la capital 200,00 RON, data vărsării aportului constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
20/09/2010, echivalând cu 20 părți sociale reprezentând următoarele date:
100 % din capitalul social total, cota de participare la - fondator: Szilagyi Floarea, asociat unic, aport la
beneficii/pierderi de 100 %; capital 200,00 RON, data vărsării aportului 23/09/2010,
- administrator persoană fizică: Birta Gheorghe
echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 % din
Marius, data numirii 21/09/2010, durata mandatului
nelimitată, având puteri depline; capitalul social total, cota de participare la
- denumire: INTERACTIVE JOKER - S.R.L.; beneficii/pierderi de 100 %;
- sediul social: sat Mierlău, comuna Hidișelu de Sus, - administrator persoană fizică: Szilagyi Floarea, data
nr. 55; numirii 17/09/2010, durata mandatului nelimitată, având
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 324 - puteri depline;
fabricarea jocurilor și jucăriilor;
- denumire: GIANYSIL - S.R.L.;
- activitate principală: cod CAEN 3240 - fabricarea
jocurilor și jucăriilor; - sediul social: sat Sacalasău, comuna Derna, nr. 110;
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 561 -
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00 restaurante;
RON fiecare; - activitate principală: cod CAEN 5610 - restaurante;
- durata de funcționare: nelimitată; - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
- cod unic de înregistrare: 27424016;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
- număr de ordine în registrul comerțului:
J 05/1189/24.09.2010. RON fiecare;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - durata de funcționare: nelimitată;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere. - cod unic de înregistrare: 27424024;
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, - număr de ordine în registrul comerțului:
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. J 05/1190/24.09.2010.
Executorie de drept.
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G. din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
116/2009. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Pronunțată în ședința din data de 24.09.2010. Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
(45/1.833.540) Executorie de drept.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor


Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G. din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
116/2009. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Pronunțată în ședința din data de 24.09.2010. Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
(46/1.833.541) Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Societatea Comercială Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
NIC CEREAL AGRO - S.R.L. 116/2009.
satul Chișlaz, comuna Chișlaz, județul Bihor Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010.
(47/1.833.542)
ROMÂNIA
Societatea Comercială
MINISTERUL JUSTIȚIEI VELCARN - S.R.L., satul Tileagd
comuna Tileagd, județul Bihor
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
ROMÂNIA
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ MINISTERUL JUSTIȚIEI
TRIBUNALUL BIHOR
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15147/2010
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
Director conform
TRIBUNALUL BIHOR
O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15148/2010
și completări
Director conform
prin Legea nr. 84/2010,
O.U.G. nr. 116/2009,
prin Decizia D.G. nr. 20
aprobată cu modificări
din 14.01.2010 - Gligor Cornelia Lucia
și completări
În baza cererii nr. 81815 din data de 24/09/2010 și a prin Legea nr. 84/2010,
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea prin Decizia D.G. nr. 20
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu din 14.01.2010 - Gligor Cornelia Lucia
următoarele date:
- fondator: Ciuciui Nicolae, asociat unic, aport la În baza cererii nr. 81929 din data de 24/09/2010 și a
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 02/09/2010, actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 % din constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
capitalul social total, cota de participare la următoarele date:
beneficii/pierderi de 100 %; - fondator: Velko Zoltan Leonard, asociat unic, aport la
- administrator persoană fizică: Ciuciui Nicolae, data capital 300,00 RON, data vărsării aportului 24/09/2010,
numirii 02/09/2010, durata mandatului nelimitată, având echivalând cu 30 părți sociale reprezentând 100 % din
puteri conform actului de numire; capitalul social total, cota de participare la
- denumire: NIC CEREAL AGRO - S.R.L.; beneficii/pierderi de 100 %;
- sediul social: sat Chișlaz, comuna Chișlaz, nr. 230. - administrator persoană fizică: Velko Iosif, în calitate
Data expirării sediului social: 02.09.2010; de administrator, domiciliat în județul Bihor, localitatea
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 462 - Tileagd, Str. Gării, nr. 71, durata mandatului nelimitată,
comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al având puteri conform actului de numire;
animalelor vii; - denumire: VELCARN - S.R.L.;
- activitate principală: cod CAEN 4621 - comerț cu - sediul social: sat Tileagd, comuna Tileagd, Str. Gării,
ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului nr. 71. Data expirării sediului social: 09.09.2011;
neprelucrat; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 101 -
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00 produselor din carne;
RON fiecare; - activitate principală: cod CAEN 1011 - prelucrarea și
- durata de funcționare: nelimitată; conservarea cărnii;
- cod unic de înregistrare: 27429790; - capital social subscris: 300,00 RON, vărsat integral;
- număr de ordine în registrul comerțului: capitalul social este divizat în 30 părți sociale a 10,00
J 05/1192/27.09.2010. RON fiecare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010 17

- durata de funcționare: nelimitată; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 563 -


- cod unic de înregistrare: 27429803; baruri și alte activități de servire a băuturilor;
- număr de ordine în registrul comerțului: - activitate principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte
J 05/1193/27.09.2010. activități de servire a băuturilor;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - capital social subscris: 600,00 RON, vărsat integral;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere. capitalul social este divizat în 60 părți sociale a 10,00
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, RON fiecare;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
- durata de funcționare: nelimitată;
Executorie de drept.
- sedii secundare: punct de lucru, cu sediul în Bihor,
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
localitatea Oradea, Str. Nistrului, nr. 14, valabil până la
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
116/2009. data de 23.06.2012;
Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010. - cod unic de înregistrare: 27429811;
(48/1.833.543) - număr de ordine în registrul comerțului:
J 05/1194/27.09.2010.
Societatea Comercială Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
GIUS NET CAFE - S.R.L. din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
Oradea, județul Bihor Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
ROMÂNIA
Executorie de drept.
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
116/2009.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010.
TRIBUNALUL BIHOR
(49/1.833.544)
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15149/2010
Societatea Comercială
Director conform
O.U.G. nr. 116/2009, FIDELIS RO - S.R.L., satul Diosig
aprobată cu modificări comuna Diosig, județul Bihor
și completări ROMÂNIA
prin Legea nr. 84/2010, MINISTERUL JUSTIȚIEI
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010 - Gligor Cornelia Lucia OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

În baza cererii nr. 81960 din data de 24/09/2010 și a


OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
TRIBUNALUL BIHOR
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date: EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15150/2010
- fondatori:
1. Tobias Răzvan, asociat, aport la capital 240,00 Director conform
RON, data vărsării aportului 23/09/2010, echivalând cu O.U.G. nr. 116/2009,
24 părți sociale reprezentând 40 % din capitalul social aprobată cu modificări
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 40 %; și completări
2. Trifan Nicoleta Florentina, asociat, aport la capital prin Legea nr. 84/2010,
360,00 RON, data vărsării aportului 23/09/2010, prin Decizia D.G. nr. 20
echivalând cu 36 părți sociale reprezentând 60 % din din 14.01.2010 - Gligor Cornelia Lucia
capitalul social total, cota de participare la
În baza cererii nr. 81961 din data de 24/09/2010 și a
beneficii/pierderi de 60 %;
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
- administrator persoană fizică: Trifan Viorica, în
calitate de administrator, domiciliată în județul Bihor, constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
localitatea Oradea, Str. Nufărului, nr. 66, bl. AN66, et. 7, următoarele date:
ap. 28, durata mandatului nelimitată, având puteri - fondator: Toro Ilona, asociat unic, aport la capital
depline; 200,00 RON, data vărsării aportului 01/09/2010,
- denumire: GIUS NET CAFE - S.R.L.; echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 % din
- sediul social: municipiul Oradea, Str. Nufărului, nr. capitalul social total, cota de participare la
64, bl. AN66, ap. 28; beneficii/pierderi de 100 %;
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010

- administrator persoană fizică: Toro Eva, în calitate de - fondator: Sabo Ciprian Giovani, asociat unic, aport la
administrator, domiciliată în județul Bihor, localitatea capital 200,00 RON, data vărsării aportului 22/09/2010,
Diosig, str. Avram Iancu, nr. 11, durata mandatului echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 % din
nelimitată, având puteri conform actului constitutiv; capitalul social total, cota de participare la
- denumire: FIDELIS RO - S.R.L.; beneficii/pierderi de 100 %;
- sediul social: sat Diosig, comuna Diosig, str. Avram - administrator persoană fizică: Sabo Ciprian Giovani,
Iancu, nr. 11; data numirii 17/09/2010, durata mandatului nelimitată,
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 471 - având puteri depline;
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate; - denumire: DISTRANS LOGISTIC - S.R.L.;
- activitate principală: cod CAEN 4719 - comerț cu
- sediul social: municipiul Oradea, Aleea Forajului, nr.
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
5, bl. R29, ap. 10;
predominantă de produse nealimentare;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 522 -
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00 activități anexe pentru transporturi;
RON fiecare; - activitate principală: cod CAEN 5229 - alte activități
- durata de funcționare: nelimitată; anexe transporturilor;
- sedii secundare: punct de lucru, cu sediul în - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
localitatea Diosig, Str. Dumbravei, nr. 135; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
- cod unic de înregistrare: 27429820; RON fiecare;
- număr de ordine în registrul comerțului: - durata de funcționare: nelimitată;
J 05/1195/27.09.2010. - cod unic de înregistrare: 27429838;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - număr de ordine în registrul comerțului:
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere. J 05/1196/27.09.2010.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
Executorie de drept. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G. Executorie de drept.
116/2009. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010.
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
(50/1.833.545) 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010.
Societatea Comercială
DISTRANS LOGISTIC - S.R.L. (51/1.833.546)
Oradea, județul Bihor
Societatea Comercială
THERMO BOX - S.R.L.
ROMÂNIA
satul Tileagd, comuna Tileagd, județul Bihor
MINISTERUL JUSTIȚIEI
ROMÂNIA
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL BIHOR OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15151/2010 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ


Persoană desemnată TRIBUNALUL BIHOR
conform O.U.G.
nr. 116/2009, aprobată cu EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15152/2010
modificări și completări Persoană
prin Legea nr. 84/2010, desemnată conform
prin Decizia D.G. nr. 20 O.U.G. nr. 116/2009,
din 14.01.2010 - Sabău Alina Simona aprobată cu modificări
În baza cererii nr. 81964 din data de 24/09/2010 și a și completări
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea prin Legea nr. 84/2010,
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu prin Decizia D.G. nr. 20
următoarele date: din 14.01.2010 - Sabău Alina Simona
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010 19

În baza cererii nr. 81966 din data de 24/09/2010 și a Societatea Comercială


actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea MONELIX - S.R.L.
Oradea, județul Bihor
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date: ROMÂNIA
- fondatori:
1. Guidi Alessandro, asociat, aport la capital 120,00 MINISTERUL JUSTIȚIEI

RON, data vărsării aportului 16/09/2010, echivalând cu OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
12 părți sociale reprezentând 60 % din capitalul social
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 60 %;
TRIBUNALUL BIHOR
2. Varodi Eugen, asociat, aport la capital 80,00 RON,
data vărsării aportului 16/09/2010, echivalând cu 8 părți EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15153/2010
sociale reprezentând 40 % din capitalul social total, cota Persoană
desemnată conform
de participare la beneficii/pierderi de 40 %;
O.U.G. nr. 116/2009,
- administratori persoane fizice: aprobată cu modificări
1. Guidi Alessandro, data numirii 17/09/2010, durata și completări
mandatului nelimitată, având puteri conform actului prin Legea nr. 84/2010,
prin Decizia D.G. nr. 20
constitutiv;
din 14.01.2010 - Sabău Alina Simona
2. Varodi Eugen, data numirii 17/09/2010, durata
În baza cererii nr. 81968 din data de 24/09/2010 și a
mandatului nelimitată, având puteri conform actului
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constitutiv; constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
- denumire: THERMO BOX - S.R.L.; următoarele date:
- sediul social: sat Tileagd, comuna Tileagd, Str. Gării, - fondatori:
1. Pantea Monica-Florentina, asociat, aport la capital
nr. 1008;
100,00 RON, data vărsării aportului 10/09/2010,
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 291 - echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din
fabricarea autovehiculelor de transport rutier; capitalul social total, cota de participare la
- activitate principală: cod CAEN 2910 - fabricarea beneficii/pierderi de 50 %;
2. Pantea Șerban-Traian, asociat, aport la capital
autovehiculelor de transport rutier;
50,00 RON, data vărsării aportului 10/09/2010,
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; echivalând cu 5 părți sociale reprezentând 25 % din
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00 capitalul social total, cota de participare la
RON fiecare; beneficii/pierderi de 25 %;
3. Iancu Ioan-Daniel, asociat, aport la capital 50,00
- durata de funcționare: nelimitată;
RON, data vărsării aportului 10/09/2010, echivalând cu 5
- cod unic de înregistrare: 27429846; părți sociale reprezentând 25 % din capitalul social total,
- număr de ordine în registrul comerțului: cota de participare la beneficii/pierderi de 25 %;
J 05/1197/27.09.2010. - administrator persoană fizică: Pantea Monica-
Florentina, data numirii 13/09/2010, durata mandatului
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor nelimitată, având puteri depline;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere. - denumire: MONELIX - S.R.L.;
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, - sediul social: Oradea, str. Sovata, nr. 28, bl. C 18, et.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. 8, ap. 50;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 471 -
Executorie de drept. comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la - activitate principală: cod CAEN 4711 - comerț cu
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G. amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
116/2009. predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010. capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
(52/1.833.547) RON fiecare;
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010

- durata de funcționare: nelimitată; - activitate principală: cod CAEN 0111 - cultivarea


- cod unic de înregistrare: 27429854; cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a
- număr de ordine în registrul comerțului: plantelor producătoare de semințe oleaginoase;
J 05/1198/27.09.2010. - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere. RON fiecare;
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, - durata de funcționare: nelimitată;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. - cod unic de înregistrare: 27429862;
Executorie de drept. - număr de ordine în registrul comerțului:
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la J 05/1199/27.09.2010.
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G. Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
116/2009. din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
(53/1.833.548) Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Executorie de drept.
Societatea Comercială Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
EUROVEGETAL IMPEX - S.R.L. Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
Oradea, județul Bihor 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010.
ROMÂNIA (54/1.833.549)

MINISTERUL JUSTIȚIEI Societatea Comercială


FERRO-PRESS - S.R.L. BUDAPESTA FILIALA
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI MĂDĂRAS, satul Mădăras, comuna Mădăras
județul Bihor
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL BIHOR
ROMÂNIA
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15154/2010
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Persoană
desemnată conform OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
și completări TRIBUNALUL BIHOR
prin Legea nr. 84/2010,
prin Decizia D.G. nr. 20 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15155/2010
din 14.01.2010 - Sabău Alina Simona Persoană
desemnată conform
În baza cererii nr. 82030 din data de 24/09/2010 și a
O.U.G. nr. 116/2009,
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
aprobată cu modificări
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
și completări
următoarele date:
prin Legea nr. 84/2010,
- fondator: Mogyoros Mihaela Alina, asociat unic,
prin Decizia D.G. nr. 20
aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului
din 14.01.2010 - Sabău Alina Simona
13/09/2010, echivalând cu 20 părți sociale reprezentând
100 % din capitalul social total, cota de participare la În baza cererii nr. 82041 din data de 24/09/2010 și a
beneficii/pierderi de 100 %; actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
- administrator persoană fizică: Mogyoros Mihaela constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
Alina, data numirii 13/09/2010, durata mandatului următoarele date:
nelimitată, având puteri conform actului de numire; - fondator: FERRO-PRESS FEMIPARI
- denumire: EUROVEGETAL IMPEX - S.R.L.; SZOLGALTATO KFT, aport la capital 50000,00 RON,
- sediul social: municipiul Oradea, str. Poet Panait data vărsării aportului 23/09/2010, echivalând cu 5000
Cerna, nr. 8, ap. 2. Data expirării sediului social: părți sociale reprezentând 100 % din capitalul social total,
15.09.2015; cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %, cu
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 011 - sediul în Ungaria, localitatea 1061 Budapesta, Str. Kiraly,
cultivarea plantelor nepermanente; nr. 30-32, sc. A, et. I, ap. 108;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010 21

- administrator persoană fizică: Birges Tibor, în calitate În baza cererii nr. 82044 din data de 24/09/2010 și a
de administrator, domiciliat în Ungaria, localitatea 5100 actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
Jaszbereny, Str. Messzelato, nr. 4, durata mandatului constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
nelimitată, având puteri depline;
următoarele date:
- denumire: FERRO-PRESS - S.R.L. BUDAPESTA
FILIALA MĂDĂRAS; - fondatori:
- sediul social: sat Mădăras, comuna Mădăras, nr. 1. Hiciu Vasile Mircea, asociat, aport la capital 100,00
479. Data expirării sediului social: 14.01.2059; RON, data vărsării aportului 15/09/2010, echivalând cu
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 256 - 10 părți sociale reprezentând 50 % din capitalul social
tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
generală pe bază de plată sau contract;
2. Suciu Adrian Mircea, asociat, aport la capital
- activitate principală: cod CAEN 2562 - operațiuni de
mecanică generală; 100,00 RON, data vărsării aportului 15/09/2010,
- capital social subscris: 50000,00 RON, vărsat echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din
integral; capitalul social este divizat în 5000 părți sociale capitalul social total, cota de participare la
a 10,00 RON fiecare; beneficii/pierderi de 50 %;
- durata de funcționare: nelimitată; - administratori persoane fizice:
- cod unic de înregistrare: 27429870;
1. Hiciu Vasile Mircea, data numirii 14/09/2010, durata
- număr de ordine în registrul comerțului:
J 05/1200/27.09.2010. mandatului nelimitată, având puteri conform actului
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor constitutiv;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere. 2. Suciu Adrian Mircea, data numirii 14/09/2010,
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, durata mandatului nelimitată, având puteri conform
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. actului constitutiv;
Executorie de drept.
- denumire: ATLANTIC LOGISTIC - S.R.L.;
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
- sediul social: municipiul Oradea, str. Călugăreni, nr.
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
116/2009. 12, bl. P, ap. 38;
Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010. - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 494 -
(55/1.833.550) transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
- activitate principală: cod CAEN 4941 - transporturi
Societatea Comercială
rutiere de mărfuri;
ATLANTIC LOGISTIC - S.R.L.
Oradea, județul Bihor - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
ROMÂNIA RON fiecare;
- durata de funcționare: nelimitată;
MINISTERUL JUSTIȚIEI
- cod unic de înregistrare: 27429889;
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI - număr de ordine în registrul comerțului:
J 05/1201/27.09.2010.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
TRIBUNALUL BIHOR
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15156/2010 Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Persoană Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
desemnată conform Executorie de drept.
O.U.G. nr. 116/2009, Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
aprobată cu modificări
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
și completări
116/2009.
prin Legea nr. 84/2010,
prin Decizia D.G. nr. 20 Pronunțată în ședința din data de 27.09.2010.
din 14.01.2010 - Sabău Alina Simona (56/1.833.551)
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010

Societatea Comercială Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la


ȘERI & BIA TRANS - S.R.L. Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
Oradea, județul Bihor 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 28.09.2010.
ROMÂNIA (57/1.833.552)

MINISTERUL JUSTIȚIEI Societatea Comercială


MALASO - S.R.L.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Oradea, județul Bihor

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ ROMÂNIA


TRIBUNALUL BIHOR
MINISTERUL JUSTIȚIEI
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15195/2010
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Director conform
O.U.G. nr. 116/2009, OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
aprobată cu modificări TRIBUNALUL BIHOR
și completări
prin Legea nr. 84/2010, EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15196/2010
prin Decizia D.G. nr. 20 Director conform
din 14.01.2010 - Gligor Cornelia Lucia O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări
În baza cererii nr. 82185 din data de 27/09/2010 și a
și completări
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
prin Legea nr. 84/2010,
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu prin Decizia D.G. nr. 20
următoarele date: din 14.01.2010 - Gligor Cornelia Lucia
- fondator: Pușcău Cornel, asociat unic, aport la
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 20/09/2010, În baza cererii nr. 82208 din data de 27/09/2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 % din
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
capitalul social total, cota de participare la
următoarele date:
beneficii/pierderi de 100 %;
- fondator: Cazacu Flavia-Sorina, asociat unic, aport
- administrator persoană fizică: Pușcău Cornel, data la capital 200,00 RON, data vărsării aportului
numirii 20/09/2010, durata mandatului nelimitată, având 14/09/2010, echivalând cu 20 părți sociale reprezentând
puteri depline; 100 % din capitalul social total, cota de participare la
- denumire: ȘERI & BIA TRANS - S.R.L.; beneficii/pierderi de 100 %;
- sediul social: municipiul Oradea, Str. Salcâmilor, nr. - administrator persoană fizică: Cazacu Flavia-Sorina,
13, bl. PB13, sc. B, et. 2, ap. 17; data numirii 14/09/2010, durata mandatului nelimitată,
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 494 - având puteri depline;
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare; - denumire: MALASO - S.R.L.;
- activitate principală: cod CAEN 4941 - transporturi - sediul social: municipiul Oradea, Str. Aluminei, nr.
rutiere de mărfuri; 41, bl. A2, sc. B, ap. 22;
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 107 -
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00 fabricarea produselor de brutărie și a produselor
făinoase;
RON fiecare;
- activitate principală: cod CAEN 1071 - fabricarea
- durata de funcționare: nelimitată;
pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de
- cod unic de înregistrare: 27435317;
patiserie;
- număr de ordine în registrul comerțului: - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
J 05/1207/28.09.2010. capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor RON fiecare;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere. - durata de funcționare: nelimitată;
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, - sedii secundare: punct de lucru, cu sediul în
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. localitatea Oradea, str. Avram Iancu, nr. 1, valabil până la
Executorie de drept. data de 14.09.2011;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010 23

- cod unic de înregistrare: 27435287; - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
- număr de ordine în registrul comerțului: capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
J 05/1204/28.09.2010. RON fiecare;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - durata de funcționare: nelimitată;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere. - cod unic de înregistrare: 27435295;
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, - număr de ordine în registrul comerțului:
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. J 05/1205/28.09.2010.
Executorie de drept. Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
116/2009. Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Pronunțată în ședința din data de 28.09.2010. Executorie de drept.
(58/1.833.553) Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
Societatea Comercială 116/2009.
LUCA & IOANA TRANS - S.R.L. Pronunțată în ședința din data de 28.09.2010.
Oradea, județul Bihor (59/1.833.554)

Societatea Comercială
ROMÂNIA
GASTRO PLUS - S.R.L.
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Oradea, județul Bihor

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI ROMÂNIA

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ MINISTERUL JUSTIȚIEI


TRIBUNALUL BIHOR
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15197/2010
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
Director conform
TRIBUNALUL BIHOR
O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15198/2010
și completări
Director conform
prin Legea nr. 84/2010,
O.U.G. nr. 116/2009,
prin Decizia D.G. nr. 20
aprobată cu modificări
din 14.01.2010 - Gligor Cornelia Lucia
și completări
În baza cererii nr. 82230 din data de 27/09/2010 și a prin Legea nr. 84/2010,
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea prin Decizia D.G. nr. 20
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu din 14.01.2010 - Gligor Cornelia Lucia
următoarele date: În baza cererii nr. 82324 din data de 27/09/2010 și a
- fondator: Valcan Ioan Vasile, asociat unic, aport la actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 17/09/2010, constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 % din următoarele date:
capitalul social total, cota de participare la - fondator: Matusz Balazs Karoly, asociat unic, aport la
beneficii/pierderi de 100 %; capital 50000,00 RON, data vărsării aportului
- administrator persoană fizică: Valcan Ioan Vasile, 22/09/2010, echivalând cu 500 părți sociale
data numirii 5/08/2010, durata mandatului nelimitată, reprezentând 100 % din capitalul social total, cota de
având puteri depline; participare la beneficii/pierderi de 100 %;
- denumire: LUCA & IOANA TRANS - S.R.L.; - administrator persoană fizică: Nemes Gabor Jozsef,
- sediul social: municipiul Oradea, Str. Dobreștilor, nr. în calitate de administrator, domiciliat în Ungaria,
3, bl. PB58, et. 1, ap. 7; localitatea 9023 Gyor, Str. Vezer nr. 5, durata mandatului
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 494 - nelimitată, având puteri depline;
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare; - denumire: GASTRO PLUS - S.R.L.;
- activitate principală: cod CAEN 4941 - transporturi - sediul social: municipiul Oradea, Calea Borșului, nr.
rutiere de mărfuri (intern și internațional); 7, et. 3, biroul nr. 10;
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010

- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 463 - - administrator persoană fizică: Lakics Gyorgy Zsolt,
comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor data numirii 24/03/2010, durata mandatului nelimitată,
și al tutunului; având puteri depline;
- activitate principală: cod CAEN 4632 - comerț cu - denumire: AGRO LAKICS - S.R.L.;
ridicata al cărnii și produselor din carne; - sediul social: oraș Valea lui Mihai, Str. Viilor, nr. 22;
- capital social subscris: 50000,00 RON, vărsat - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 462 -
integral; capitalul social este divizat în 500 părți sociale a comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al
100,00 RON fiecare; animalelor vii;
- durata de funcționare: nelimitată; - activitate principală: cod CAEN 4621 - comerț cu
- cod unic de înregistrare: 27435279; ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului
- număr de ordine în registrul comerțului: neprelucrat;
J 05/1203/28.09.2010. - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere. RON fiecare;
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, - durata de funcționare: nelimitată;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. - cod unic de înregistrare: 27435309;
Executorie de drept. - număr de ordine în registrul comerțului:
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la J 05/1206/28.09.2010.
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G. Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
116/2009.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Pronunțată în ședința din data de 28.09.2010.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
(60/1.833.555)
Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Societatea Comercială
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
AGRO LAKICS - S.R.L.
116/2009.
Valea lui Mihai, județul Bihor
Pronunțată în ședința din data de 28.09.2010.
(61/1.833.556)
ROMÂNIA
Societatea Comercială
MINISTERUL JUSTIȚIEI
TREND SISTEME - S.R.L.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oradea, județul Bihor

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ ROMÂNIA


TRIBUNALUL BIHOR
MINISTERUL JUSTIȚIEI
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15199/2010
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Director conform
O.U.G. nr. 116/2009, OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
aprobată cu modificări TRIBUNALUL BIHOR
și completări
prin Legea nr. 84/2010, EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15200/2010
prin Decizia D.G. nr. 20 Director conform
din 14.01.2010 - Gligor Cornelia Lucia O.U.G. nr. 116/2009,
În baza cererii nr. 82336 din data de 27/09/2010 și a aprobată cu modificări
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea și completări
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu prin Legea nr. 84/2010,
următoarele date: prin Decizia D.G. nr. 20
- fondator: Lakics Gyorgy Zsolt, asociat unic, aport la din 14.01.2010 - Gligor Cornelia Lucia
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 22/09/2010, În baza cererii nr. 82359 din data de 27/09/2010 și a
echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 % din actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
capitalul social total, cota de participare la constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
beneficii/pierderi de 100 %; următoarele date:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010 25

- fondator: Tajti Laszlo, asociat unic, aport la capital În baza cererii nr. 82364 din data de 28/09/2010 și a
200,00 RON, data vărsării aportului 22/09/2010, actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 % din
capitalul social total, cota de participare la constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
beneficii/pierderi de 100 %; următoarele date:
- administrator persoană fizică: Tajti Laszlo, data
numirii 17/09/2010, durata mandatului nelimitată, având - fondatori:
puteri depline; 1. Sztankovits Ladislau, asociat, aport la capital 10,00
- denumire: TREND SISTEME - S.R.L.; RON, data vărsării aportului 20/09/2010, echivalând cu 1
- sediul social: municipiul Oradea, str. Gheorghe
Dima, nr. 3, et. 3. Data expirării sediului social: parte socială reprezentând 5 % din capitalul social total,
17.12.2010; cota de participare la beneficii/pierderi de 5 %;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 467 -
2. Sztankovits Rozalia, asociat, aport la capital 190,00
comerț cu ridicata specializat al altor produse;
- activitate principală: cod CAEN 4673 - comerț cu RON, data vărsării aportului 20/09/2010, echivalând cu
ridicata al materialului lemnos și al materialelor de 19 părți sociale reprezentând 95 % din capitalul social
construcții și echipamentelor sanitare;
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; total, cota de participare la beneficii/pierderi de 95 %;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00 - administrator persoană fizică: Sztankovits Rozalia,
RON fiecare;
data numirii 14/09/2010, durata mandatului nelimitată,
- durata de funcționare: nelimitată;
- cod unic de înregistrare: 27435260; având puteri conform actului de numire;
- număr de ordine în registrul comerțului: - denumire: APARTMAN CONSTRUCT - S.R.L.;
J 05/1202/28.09.2010.
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - sediul social: municipiul Oradea, str. Dr. Louis
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere. Pasteur, nr. 4, cam. 1, ap. 1;
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 412 -
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Executorie de drept. lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la nerezidențiale;
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
116/2009. - activitate principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
Pronunțată în ședința din data de 28.09.2010. construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
(62/1.833.557) - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
Societatea Comercială capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
APARTMAN CONSTRUCT - S.R.L. RON fiecare;
Oradea, județul Bihor
- durata de funcționare: nelimitată;
ROMÂNIA - cod unic de înregistrare: 27441009;
- număr de ordine în registrul comerțului:
MINISTERUL JUSTIȚIEI
J 05/1213/29.09.2010.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
TRIBUNALUL BIHOR Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15249/2010 Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Persoană Executorie de drept.
desemnată conform Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
și completări 116/2009.
prin Legea nr. 84/2010,
Pronunțată în ședința din data de 29.09.2010.
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010 - Sabău Alina Simona (63/1.833.558)
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010

Societatea Comercială Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor


FIBIE CINTURE - S.R.L. din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
Oradea, județul Bihor Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
ROMÂNIA Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
MINISTERUL JUSTIȚIEI Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
116/2009.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Pronunțată în ședința din data de 29.09.2010.
(64/1.833.559)
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL BIHOR
Societatea Comercială
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15250/2010 ROMBIJOUX - S.R.L.
Oradea, județul Bihor
Persoană
desemnată conform
ROMÂNIA
O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări MINISTERUL JUSTIȚIEI
și completări
prin Legea nr. 84/2010, OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010 - Sabău Alina Simona OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL BIHOR
În baza cererii nr. 82365 din data de 28/09/2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15251/2010
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
Persoană
următoarele date:
desemnată conform
- fondatori:
O.U.G. nr. 116/2009,
1. Sztankovits Ladislau, asociat, aport la capital 10,00
aprobată cu modificări
RON, data vărsării aportului 20/09/2010, echivalând cu 1
și completări
parte socială reprezentând 5 % din capitalul social total,
prin Legea nr. 84/2010,
cota de participare la beneficii/pierderi de 5 %;
prin Decizia D.G. nr. 20
2. Sztankovits Rozalia, asociat, aport la capital 190,00
din 14.01.2010 - Sabău Alina Simona
RON, data vărsării aportului 20/09/2010, echivalând cu
19 părți sociale reprezentând 95 % din capitalul social În baza cererii nr. 82366 din data de 28/09/2010 și a
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 95 %; actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
- administrator persoană fizică: Sztankovits Rozalia, constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
data numirii 14/09/2010, durata mandatului nelimitată, următoarele date:
având puteri conform actului de numire; - fondatori:
- denumire: FIBIE CINTURE - S.R.L.; 1. Sztankovits Ladislau, asociat, aport la capital 10,00
- sediul social: municipiul Oradea, str. Dr. Louis RON, data vărsării aportului 20/09/2010, echivalând cu 1
Pasteur, nr. 4, cam. 2, ap. 1; parte socială reprezentând 5 % din capitalul social total,
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 151 - cota de participare la beneficii/pierderi de 5 %;
tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj 2. Sztankovits Rozalia, asociat, aport la capital 190,00
și marochinărie și a articolelor de harnașament; RON, data vărsării aportului 20/09/2010, echivalând cu
prepararea și vopsirea blănurilor; 19 părți sociale reprezentând 95 % din capitalul social
- activitate principală: cod CAEN 1512 - fabricarea total, cota de participare la beneficii/pierderi de 95 %;
articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de - administrator persoană fizică: Sztankovits Rozalia,
harnașament; data numirii 14/09/2010, durata mandatului nelimitată,
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; având puteri conform actului de numire;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00 - denumire: ROMBIJOUX - S.R.L.;
RON fiecare; - sediul social: municipiul Oradea, str. Dr. Louis
- durata de funcționare: nelimitată; Pasteur, nr. 4, cam. 3, ap. 1;
- cod unic de înregistrare: 27440992; - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 477 -
- număr de ordine în registrul comerțului: comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
J 05/1212/29.09.2010. specializate;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010 27

- activitate principală: cod CAEN 4777 - comerț cu 100 părți sociale reprezentând 50 % din capitalul social
amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine total, participarea la beneficii/pierderi de 50 %, cu sediul
specializate; în județul Bihor, localitatea Oradea, bd Decebal, nr. 52, bl.
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; C 26, ap. 24;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00 - administrator persoană fizică: Falomir Almela Jose
RON fiecare; Luis, data numirii 16/09/2010, durata mandatului
- durata de funcționare: nelimitată; nelimitată, având puteri depline;
- cod unic de înregistrare: 27440984; - denumire: ENDER ENERGY - S.R.L.;
- număr de ordine în registrul comerțului: - sediul social: municipiul Oradea, bd Decebal, nr. 64,
J 05/1211/29.09.2010. bl. C 7, ap. 15;
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 422 -
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere. lucrări de construcție a proiectelor utilitare;
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, - activitate principală: cod CAEN 4222 - lucrări de
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și
Executorie de drept. telecomunicații;
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la - capital social subscris: 2000,00 RON, vărsat integral;
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G. capitalul social este divizat în 200 părți sociale a 10,00
116/2009. RON fiecare;
Pronunțată în ședința din data de 29.09.2010. - durata de funcționare: nelimitată;
(65/1.833.560) - cod unic de înregistrare: 27440976;
- număr de ordine în registrul comerțului:
Societatea Comercială J 05/1210/29.09.2010.
ENDER ENERGY - S.R.L. Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Oradea, județul Bihor din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
ROMÂNIA Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Executorie de drept.
MINISTERUL JUSTIȚIEI Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
116/2009.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
Pronunțată în ședința din data de 29.09.2010.
TRIBUNALUL BIHOR (66/1.833.561)

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15252/2010 Societatea Comercială


Persoană WILLIAM O. MAHONY CONSTRUCT - S.R.L.
desemnată conform Oradea, județul Bihor
O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări ROMÂNIA
și completări
prin Legea nr. 84/2010, MINISTERUL JUSTIȚIEI
prin Decizia D.G. nr. 20
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
din 14.01.2010 - Sabău Alina Simona
În baza cererii nr. 82529 din data de 28/09/2010 și a OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea TRIBUNALUL BIHOR
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date: EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15253/2010
- fondatori: Persoană
1. Falomir Almela Jose Luis, asociat, aport la capital desemnată conform
1000,00 RON, data vărsării aportului 16/09/2010, O.U.G. nr. 116/2009,
echivalând cu 100 părți sociale reprezentând 50 % din aprobată cu modificări
capitalul social total, cota de participare la și completări
beneficii/pierderi de 50 %; prin Legea nr. 84/2010,
2. EOPS INVESTMENT SRL, aport la capital 1000,00 prin Decizia D.G. nr. 20
RON, data vărsării aportului 16/09/2010, echivalând cu din 14.01.2010 - Sabău Alina Simona
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010

În baza cererii nr. 82542 din data de 28/09/2010 și a În baza cererii nr. 82594 din data de 28/09/2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
următoarele date: constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
- fondator: O. Mahony William Stephen, asociat unic,
aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului următoarele date:
23/09/2010, echivalând cu 20 părți sociale reprezentând
100 % din capitalul social total, cota de participare la - fondator:
beneficii/pierderi de 100 %; Bondici Dacian-Traian, asociat unic, aport la capital
- administrator persoană fizică: O. Mahony William
Stephen, data numirii 23/09/2010, durata mandatului 200,00 RON, data vărsării aportului 23/09/2010,
nelimitată, având puteri depline;
- denumire: WILLIAM O. MAHONY CONSTRUCT - echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100% din
S.R.L.; capitalul social total, cota de participare la
- sediul social: municipiul Oradea, Str. Ialomiței, nr. 1,
bl. AN4, ap. 14. Data expirării sediului social: 30.09.2011; beneficii/pierderi de 100%;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 412 -
lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și - administrator persoană fizică:
nerezidențiale; Bondici Dacian-Traian, data numirii 23/09/2010,
- activitate principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00 - denumire: LEMUEL S.R.L.;
RON fiecare;
- sediul social: municipiul Oradea, Str. Italiană nr. 31,
- durata de funcționare: nelimitată;
- cod unic de înregistrare: 27440968; bl. Z7, et. 1, ap. 8;
- număr de ordine în registrul comerțului:
J 05/1209/29.09.2010. - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Executorie de drept. rutiere de mărfuri (intern și internațional);
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
116/2009. capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
Pronunțată în ședința din data de 29.09.2010.
(67/1.833.562) RON fiecare;
- durata de funcționare: nelimitată;
Societatea Comercială
LEMUEL - S.R.L. - cod unic de înregistrare: 27440950;
Oradea, județul Bihor
- număr de ordine în registrul comerțului:
ROMÂNIA J 05/1208/29.09.2010.

MINISTERUL JUSTIȚIEI Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor


din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL BIHOR Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15254/2010 Executorie de drept.


Persoană Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
desemnată conform
O.U.G. nr. 116/2009, Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
aprobată cu modificări
116/2009.
și completări
prin Legea nr. 84/2010, Pronunțată în ședința din data de 29 septembrie 2010.
prin Decizia D.G. nr. 20
din data de 14.01.2010 - Sabău Alina Simona (68/1.833.563)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010 29

Societatea Comercială Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la


OVI CATERING - S.R.L. Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
satul Diosig, comuna Diosig, județul Bihor 116/2009.
Pronunțată în ședința din data de 30 septembrie 2010.
ROMÂNIA (69/1.833.564)

MINISTERUL JUSTIȚIEI Societatea Comercială


TEXARED - S.R.L.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Oradea, județul Bihor

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ


ROMÂNIA
TRIBUNALUL BIHOR
MINISTERUL JUSTIȚIEI
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15366/2010
Director conform OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
și completări TRIBUNALUL BIHOR
prin Legea nr. 84/2010, EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15367/2010
prin Decizia D.G. nr. 20
din data de 14.01.2010 - Gligor Cornelia Lucia Persoană
desemnată conform
În baza cererii nr. 82676 din data de 28/09/2010 și a O.U.G. nr. 116/2009,
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea aprobată cu modificări
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu și completări
următoarele date: prin Legea nr. 84/2010,
- fondator: prin Decizia D.G. nr. 20
Popa Ovidiu, asociat unic, aport la capital 200,00 din data de 14.01.2010 - Sabău Alina Simona
RON, data vărsării aportului 01/09/2010, echivalând cu
În baza cererii nr. 82762 din data de 29/09/2010 și a
20 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul social
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100%;
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
- administrator persoană fizică:
următoarele date:
Popa Ovidiu, data numirii 28/09/2010, durata
- fondator:
mandatului nelimitată, având puteri conf. actului
Somogyi Anett Timea, asociat, aport la capital 200,00
constitutiv;
RON, data vărsării aportului 27/08/2010, echivalând cu
- denumire: OVI CATERING S.R.L.; 20 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul social
- sediul social: sat Diosig, comuna Diosig, Str. Viilor total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100%;
nr. 49A; - administrator persoană fizică:
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 562 - Somogyi Anett Timea, data numirii 23/07/2010, durata
activități de alimentație (catering) pentru evenimente și mandatului nelimitată, având puteri conf. actului
alte servicii de alimentație; constitutiv;
- activitatea principală: cod CAEN 5621 - activități de - denumire: TEXARED S.R.L.;
alimentație (catering) pentru evenimente; - sediul social: municipiul Oradea, Str. Șelimbărului nr.
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; 11, bl. F 3, ap. 1;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
RON fiecare; transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
- durata de funcționare: nelimitată; - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi
- cod unic de înregistrare: 27446669; rutiere de mărfuri;
- număr de ordine în registrul comerțului: - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
J 05/1215/30.09.2010. capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor RON fiecare;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere. - durata de funcționare: nelimitată;
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, - cod unic de înregistrare: 27446677;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. - număr de ordine în registrul comerțului:
Executorie de drept. J 05/1216/30.09.2010.
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010

Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere. capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, RON fiecare;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. - durata de funcționare: nelimitată;
Executorie de drept.
- cod unic de înregistrare: 27446685;
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G. - număr de ordine în registrul comerțului:
116/2009. J 05/1217/30.09.2010.
Pronunțată în ședința din data de 30 septembrie 2010. Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
(70/1.833.565) din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Societatea Comercială Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
INTRAL FOOD - S.R.L. Executorie de drept.
satul Oșorhei, comuna Oșorhei, județul Bihor
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
ROMÂNIA
116/2009.
MINISTERUL JUSTIȚIEI Pronunțată în ședința din data de 30 septembrie 2010.
(71/1.833.566)
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Societatea Comercială
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
SOFIDOOR - S.R.L.
TRIBUNALUL BIHOR
satul Paleu, comuna Paleu, județul Bihor
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15368/2010
Persoană ROMÂNIA
desemnată conform
O.U.G. nr. 116/2009, MINISTERUL JUSTIȚIEI
aprobată cu modificări
și completări OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
prin Legea nr. 84/2010,
prin Decizia D.G. nr. 20 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
din data de 14.01.2010 - Sabău Alina Simona TRIBUNALUL BIHOR

În baza cererii nr. 82836 din data de 29/09/2010 și a EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15369/2010
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
Persoană
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date: desemnată conform
- fondator: O.U.G. nr. 116/2009,
Dumitrescu Remus Adrian, asociat unic, aport la aprobată cu modificări
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 29/09/2010, și completări
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100% din prin Legea nr. 84/2010,
capitalul social total, cota de participare la prin Decizia D.G. nr. 20
beneficii/pierderi de 100%; din data de 14.01.2010 - Sabău Alina Simona
- administrator persoană fizică:
Dumitrescu Remus Adrian, data numirii 28/09/2010, În baza cererii nr. 82839 din data de 29/09/2010 și a
durata mandatului nelimitată, având puteri depline; actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
- denumire: INTRAL FOOD S.R.L.; constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
- sediul social: sat Oșorhei, comuna Oșorhei, nr. 356L. următoarele date:
Data expirării sediului social: 28.09.2015; - fondator:
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 463 -
Sferlea Marius Felix, asociat unic, aport la capital
comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor
și al tutunului; 250,00 RON, data vărsării aportului 22/09/2010,
- activitatea principală: cod CAEN 4639 - comerț cu echivalând cu 25 părți sociale, reprezentând 100% din
ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și capitalul social total, cota de participare la
tutun; beneficii/pierderi de 100%;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010 31

- administrator persoană fizică: În baza cererii nr. 82851 din data de 29/09/2010 și a
Sferlea Marius Felix, data numirii 21/09/2010, durata actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
mandatului nelimitată, având puteri depline;
- denumire: SOFIDOOR S.R.L.; constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
- sediul social: sat Paleu, comuna Paleu nr. 1278, următoarele date:
parter, spațiul comercial 2, bl. 2;
- fondator:
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 475 -
comerț cu amănuntul al altor produse casnice, în Dobrea Sebastian, asociat unic, aport la capital
magazine specializate; 200,00 RON, data vărsării aportului 28/09/2010,
- activitatea principală: cod CAEN 4759 - comerț cu
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100% din
amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al
articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate; capitalul social total, cota de participare la
- capital social subscris: 250,00 RON, vărsat integral; beneficii/pierderi de 100%;
capitalul social este divizat în 25 părți sociale a 10,00
- administrator persoană fizică:
RON fiecare;
- durata de funcționare: nelimitată; Dobrea Sebastian, data numirii 21/09/2010, durata
- cod unic de înregistrare: 27446693; mandatului nelimitată, având puteri conform actului de
- număr de ordine în registrul comerțului:
numire;
J 05/1218/30.09.2010.
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor - denumire: ASIMID S.R.L.;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere. - sediul social: sat Sântandrei, comuna Sântandrei,
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții. Str. Independenței nr. 48;
Executorie de drept. - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 662 -
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
116/2009. - activitatea principală: cod CAEN 6622 - activități ale
Pronunțată în ședința din data de 30 septembrie 2010. agenților și broker-ilor de asigurări;
(72/1.833.567) - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
Societatea Comercială capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
ASIMID - S.R.L., satul Sântandrei RON fiecare;
comuna Sântandrei, județul Bihor
- durata de funcționare: nelimitată;

ROMÂNIA - cod unic de înregistrare: 27446707;


- număr de ordine în registrul comerțului:
MINISTERUL JUSTIȚIEI
J 05/1219/30.09.2010.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
TRIBUNALUL BIHOR
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15370/2010 Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Persoană Executorie de drept.
desemnată conform
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
și completări 116/2009.
prin Legea nr. 84/2010,
Pronunțată în ședința din data de 30 septembrie 2010.
prin Decizia D.G. nr. 20
din data de 14.01.2010 - Sabău Alina Simona (73/1.833.568)
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4383/22.X.2010

Societatea Comercială - administrator persoană fizică:


AFID TELECOM - S.R.L. Dukai Ioan, data numirii 07/09/2010, durata
Oradea, județul Bihor mandatului nelimitată, având puteri conform actului de
numire;
ROMÂNIA - denumire: AFID TELECOM S.R.L.;
- sediul social: municipiul Oradea, str. Războieni
MINISTERUL JUSTIȚIEI
nr. 85;
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 -
activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ - activitatea principală: cod CAEN 4619 - intermedieri
TRIBUNALUL BIHOR
în comerțul cu produse diverse;
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 15371/2010 - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
Persoană capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
desemnată conform RON fiecare;
O.U.G. nr. 116/2009, - durata de funcționare: nelimitată;
aprobată cu modificări - cod unic de înregistrare: 27446715;
și completări - număr de ordine în registrul comerțului:
prin Legea nr. 84/2010, J 05/1220/30.09.2010.
prin Decizia D.G. nr. 20 Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din data de 14.01.2010 - Sabău Alina Simona
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
În baza cererii nr. 82868 din data de 29/09/2010 și a Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu Executorie de drept.
următoarele date:
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
- fondator:
Tribunalul Bihor în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
Dukai Ioan, asociat unic, aport la capital 200,00 RON,
data vărsării aportului 29/09/2010, echivalând cu 20 părți 116/2009.
sociale, reprezentând 100% din capitalul social total, cota Pronunțată în ședința din data de 30 septembrie 2010.
de participare la beneficii/pierderi de 100%; (74/1.833.569)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|479159]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4383/22.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889