Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4379 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Vineri, 22 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială Liana-Florentina, cetățean român, domiciliată în mun.
IMOTRUST - S.A., Arad Arad, Str. Zefirului, nr. 36, identificată prin C.I. seria AR
nr. 161343 eliberată de SPCLEP Arad/2003, CNP
DECIZIA NR. 27 2720513020028.
din 4.10.2010 a consiliului de supraveghere Art. 3 Prezenta decizie intră în vigoare din data de
Consiliul de supraveghere, întrunit în ședința din data 4.10.2010.
de 4.10.2010, în baza prevederilor art. 72 din procedura Art. 4 Mandatul expiră în data de 3.08.2011.
de constituire și funcționare a consiliului de Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor
supraveghere, în prezența tuturor membrilor consiliului prezentei decizii, în vederea publicării și înregistrării la
de supraveghere, O.R.C. Arad, se mandatează dl Lasc Dumitru-Daniel,
Având în vedere vacanța unui post în directoratul cetățean român, domiciliat în mun. Arad, Str. Trenului, nr.
societății ca urmare a cererii de renunțare la mandat 103, jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 359816,
formulată de către dl Vladut Florin Pavel, în urma
CNP 1850108020119 eliberată de Pol. SPCLEP/2007.
propunerilor și dezbaterilor membrilor consiliului de
Arad, la 4.10.2010.
supraveghere menționate în procesul-verbal de ședința
din 27.10.2010, (1/1.840.669)
În temeiul și în condițiile prevăzute de art. 51, art. 53
Societatea Comercială
și art. 54 din procedura de constituire și funcționare a
consiliului de supraveghere modificată la zi și înregistrată BERTINA - S.R.L., Sebiș, județul Arad
la ORC Arad și art. 10 și următoarele din procedura de
constituire și funcționare a directoratului, cu unanimitate HOTĂRÂREA NR. 1
de voturi decide: din 25.08.2010
Art. 1 Se acceptă cererea de renunțare din funcția de
Asociații Societății Comerciale BERTINA - S.R.L.,
secretar și de membru al directoratului S.C. IMOTRUST -
S.A., a dlui Vladut Florin-Pavel, cetățean român, Sebiș, Toader Elena, domiciliată în Sebiș, Str. Măgurei,
domiciliat în Chișineu-Criș, str. Cuza Vodă, nr. 37, județul nr. 15/A, județul Arad, identificată prin C.I. AR nr. 459895
Arad, identificat prin C.I. seria AR nr. 314431 eliberată de eliberată de SPCLEP Sebiș la 25.02.2010, CNP
Mun. Arad/2006, CNP 1680704021885. 2591119024903 și Toader Traian-Lucian domiciliat în
Art. 2 Se numește în funcția de secretar și de membru Sebiș, Str. Măgurei, nr. 15/A, județul Arad, C.I. seria AR
al directoratului S.C. IMOTRUST - S.A., dna Comlosan nr. 424864 eliberată de SPCLEP Sebiș la 2.04.2009,
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010

CNP 1850304025894, în cadrul adunării generale Teilor, nr. 1, județul Arad, C.I. seria AR nr. 426741
extraordinare, azi, 25.08.2010, adoptăm cu unanimitate SPCLEP Sebiș la 28.04.2009, CNP 1590415024700, cu
de voturi, următoarea hotărâre: unanimitate de voturi adoptă următoarea hotărâre:
Art. 1. - Se majorează capitalul social în numerar, cu Art. 1. - Dizolvarea și lichidarea simultană a S.C.
suma de 489.560 lei, de la 350 lei la 490.000 lei, RAUL ALEXANDRU - S.R.L., Sebiș, Str. Teilor, nr. 1,
corespunzător cu 49.000 părți sociale a 10 lei fiecare județul Arad, în temeiul art. 235 și art. 227 alin. (1), litera
parte. d), din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
Asociata Toader Elena, contribuie la majorare cu republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu
suma de 293.790 lei, iar asociatul Toader Traian-Lucian data adoptării hotărârii.
cu suma de 195.860 lei. Art. 2. - Declarăm că societatea are următoarele
Art. 2. - Capitalul social total de 490.000 lei, se active și pasive: active = 22.935 lei, pasive = 22.935 lei.
repartizează între asociați astfel: Art. 3. - Conform art. 235 alin. 3, transmiterea
Toader Elena 294.000 lei, egal cu 29.400 părți sociale drepturilor de proprietate asupra bunurilor către asociați,
a 10 lei fiecare parte, iar asociatului Toader Traian-Lucian va avea loc la data radierii societății, după plata
creditorilor.
îi revin 19.600 părți sociale a 10 lei fiecare parte egale cu
Art. 4. - Restul prevederilor din actul constitutiv, rămân
196.000 lei.
neschimbate.
Art. 3. - Actul constitutiv al societății, va fi adaptat
(4/1.840.672)
conform cu prevederile prezentei hotărâri, și se va
depune la O.R.C. Arad pentru menționare.
Societatea Comercială
(2/1.840.670) MULTIFROST - S.R.L., Arad

Societatea Comercială HOTĂRÂREA NR. 1


BERTINA - S.R.L., Sebiș, județul Arad
din data de 27.09.2010
NOTIFICARE Subsemnata Varadi Oana Delia, cetățean român,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul născută la data de 20.11.1978, domiciliată în loc. Arad,
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. calea Aurel Vlaicu, bl. Z18, sc. A, ap. 21, județul Arad,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și posesoare a C.I. seria AR nr. 311265 eliberată de Poliția
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al Arad la data de 12.10.2006, CNP 2781120301988, în
calitate de asociat unic al S.C. MULTIFROST - S.R.L.,
actului constitutiv al Societății Comerciale BERTINA -
azi, 27.09.2010 hotărăsc:
S.R.L., cu sediul în orașul Sebiș, Str. Măgurei nr. 15A,
Art. 1. Dizolvarea și lichidarea simultană a S.C.
județul Arad, înregistrată sub nr. J 2/1083/1991, cod unic
MULTIFROST - S.R.L., în temeiul art. 235 și art. 227 alin.
de înregistrare 1723014, care a fost înregistrat sub nr.
(1) lit. (d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile
52355 din 27.09.2010.
comerciale, republicată, cu modificările și completările
(3/1.840.671) ulterioare.
Art. 2. Declar că societatea nu are active și pasive.
Societatea Comercială
Aret. 3. Capitalul social al societății în valoare de 200
RAUL ALEXANDRU - S.R.L., Sebiș, județul Arad
lei revine în totalitate asociatului unic Varadi Oana Delia.
Art. 4. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
HOTĂRÂREA NR. 1
neschimbate până la data radierii societății.
din 21.09.2010 (5/1.840.673)
a adunării generale extraordinare a asociaților
S.C. RAUL ALEXANDRU - S.R.L. Societatea Comercială
TERRA CER - S.R.L., Pecica, județul Arad
S.C. RAUL ALEXANDRU - S.R.L., Sebiș, Str. Teilor,
nr. 1, județul Arad, în adunarea generală extraordinară a
HOTĂRÂREA NR. 3
asociaților din 21.09.2010, legal convocată, prin asociații;
Scrofan Carmen-Mihaela, domiciliată în Sebiș, Str. din 30.07.2010
Orizontului nr. 6/A, județul Arad, C.I. seria AR nr. Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în
147344/21.02.2003 eliberată de SPCLEP Sebiș, CNP statutul de funcționare al societății azi, 30.07.2010,
256122354759, și Scrofan Marin, domiciliat în Sebiș, Str. adunarea generală a asociaților, fiind prezenți cei doi
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010 3

asociați - S.C. TAR FARMING - S.R.L., persoană juridică Societatea Comercială


română, cu sediul în Arad, Str. Stupilor nr. 14A, bl. A47, AUTO EXPERT ONCIU - S.R.L., Arad
sc. A, ap. 6, județul Arad, înscrisă la O.R.C. Arad sub nr.
J 02/727/2008, având CUI 23749511 și S.C. TAR HOTĂRÂREA NR. 1/2010
INVEST GMBH, persoană juridică germană, cu sediul în Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul
24357 Guy Mohlhorst Fleckey, Germania, înființată prin constitutiv al societății, subsemnatul Onciu Ioan,
actul HRB 9980 KL emis de Judecătoria Kiel la data de domiciliat în Arad, str. Școalei, bl. X-26, sc. D, ap. 11,
3.07.2008, ambele fiind reprezentare de către Ahlmann județul Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 151507,
eliberată la 24.03.2003 de Poliția Arad, CNP
Cau Friederich, cetățean german, domiciliat în Sehested,
1580305020041, în calitate de asociat unic și
Hauptstrasse 15, Germania, identificat prin C.I. nr.
reprezentant al S.C. AUTO EXPERT ONCIU - S.R.L., în
116610721 eliberată la 3.01.2005 de autoritățile prezența dlor Ienciu Florina-Georgeta și Țole Avram-
germane, adoptă prezenta hotărâre: Florin, care și-au manifestat interesul de a deveni asociați
1. Având în vedere dispozițiile art. 207 coroborate cu ai acestei societăți, azi 4.10.2010, adopt prezenta
dispozițiile art. 208 din Legea nr. 31/1990, republicată și hotărâre:
completată, se reduce capitalul social de la valoarea 1. Începând cu data de 4.10.2010 se cooptează ca
inițială 16.899.880 lei, la valoarea finală de 2.704.200 lei. asociați în S.C. AUTO EXPERT ONCIU - S.R.L.
2. Reducerea capitalului social se face prin reducerea următorii: Ienciu Florina-Georgeta, cetățean român,
valorii unei părți sociale de la 844.994 lei la 10 lei. născută la data de 21.07.1975 în Arad, județul Arad,
3. Motivul reducerii capitalului social este sancțiunea domiciliată în Arad, aleea Neptun nr. 2, bl. Y4, et. 1, ap.
5, județul Arad, identificată cu C.I. seria AR nr. 434408,
aplicată de ANAF prin dispoziția 9577/1.07.2010.
eliberată la data de 20.07.2009 de SPCLEP Arad, CNP
În temeiul dispozițiilor art. 72, art. 73 (1) precum și art.
2750721020054 și Țole Avram-Florin, cetățean român,
155 din Legea nr. 31/1990, republicată, adunarea
născut la data de 13.09.1970 în Arad, județul Arad,
generală hotărăște atragerea răspunderii domiciliat în Arad, str. Barbu Lăutaru nr. 1, județul Arad,
administratorului respectiv acționarea în justiție a dlui identificat cu C.I. seria AR nr. 153278, eliberată la data de
Domenico Ferrulli, administrator în perioada supusă 3.04.2003 de Poliția Ineu, CNP 1700913020016.
controlului de către ANAF, sub mandatul căruia s-a 2. Pe aceeași dată se retrage din societate asociatul
majorat capitalul social, pentru încălcarea unor dispoziții unic Onciu Ioan care declară că este de acord cu
legale imperative privitoare la această operațiune transmiterea tuturor drepturilor sale asupra societății
precum și pentru daune. Administratorii în funcție sunt către asociații cooptați, renunțând totodată la orice
mandatați prin prezenta să promoveze acțiunea în funcție și calitate deținute până în prezent.
3. Asociatul care se retrage Onciu Ioan cesionează cu
instanță.
titlu gratuit, toate părțile sociale pe care le deține în
4. În urma reducerii capitalului social valoarea
capitalul social, către asociații cooptați, după cum
acestuia va fi de 2.704.200 lei fiind format doar din aport
urmează: 10 (zece) părți sociale a 10 (zece) lei fiecare
în numerar, divizat în 270.420 părți sociale cu o valoare parte, valorând 100 (unasută) lei asociatei Ienciu Florina-
de 10 lei fiecare aparținând celor doi asociați după cum Georgeta și 10 (zece) părți sociale a 10 (zece) lei fiecare
urmează: parte, valorând 100 (unasută) lei asociatului Țole Avram-
- asociata S.C. TAR FARMING - S.R.L. contribuie cu Florin.
un aport în valoare de 135.210 lei format din aport 4. Asociații cooptați Ienciu Florina-Georgeta și Țole
exclusiv în numerar, deținând 13.521 părți sociale a 10 Avram-Florin declară că primesc părțile sociale și vor
(zece) lei fiecare, reprezentând 5,00 % din capitalul continua activitatea societății conform actului constitutiv
social total; al acesteia, cu modificările ce rezultă din prezenta.
- asociata S.C. TAR INVEST GMBH contribuie cu un 5. Cedentul Onciu Ioan garantează de evicțiune pe
cesionari împotriva oricărei tulburări din partea terților și
aport în valoare de 2.568.990 lei, format din aport
declară că părțile sociale cesionate nu sunt grevate de
exclusiv în numerar, deținând 256.899 părți sociale a 10
nici un fel de sarcini.
(zece) lei fiecare, reprezentând 95,00 % din capitalul 6. Cesionarii Ienciu Florina-Georgeta și Țole Avram-
social total. Florin intră de drept în proprietatea părților sociale
5. În baza prezentei se rescrie actul constitutiv. obținute prin cesiune și a situației economico-financiare a
(6/1.840.674) societății la data cesionării.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010

7. Capitalul social total al societății rămâne la valoarea Societatea Comercială


de 200 (douăsute) lei în întregime aport în numerar, VISUAL ADVERTISING - S.R.L., Arad
divizat în 20 (douăzeci) părți sociale a 10 (zece) lei
fiecare parte. HOTĂRÂREA NR. 1
8. Aportul asociaților la constituirea capitalului social din 2 septembrie 2010
este următorul: asociata Ienciu Florina-Georgeta deține Lucrând la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în statutul
10 (zece) părți sociale a 10 (zece) lei fiecare, în valoare societății, adunarea generală a asociaților întrunită la
totală de 100 (unasută) lei, reprezentând 50 % din data de 2.09.2010, prezenți fiind asociații:
capitalul social total, iar asociatul Țole Avram-Florin 1. Tuduce Marius Livius, CNP 1750308022801,
deține 10 (zece) părți sociale a 10 (zece) lei fiecare în domiciliat în Arad, Spl. Gral Gheorghe Magheru, bl. 357,
valoare totală de 100 (unasută) lei, reprezentând 50 % ap. 18, posesor al C.I. seria AR nr. 334038/14.03.2007,
din capitalul social total. eliberată de SPCLEP Arad.
9. Se modifică sediul de la adresa din Arad, calea 2. Brola Doru Cosmin, CNP 1760814020049,
domiciliat în Arad, str. Rândunicii nr. 15/b, posesor al C.I.
Aurel Vlaicu, bl. X26, sc. D, ap. 11, județul Arad, și se
seria AR nr. 123329, eliberată de Municipiul Arad, la data
stabilește la adresa din Ineu, str. Barbu Lăutaru nr. 1,
de 13.06.2002.
județul Arad, imobil înscris în CF nr. 301547 - Ineu. 3. Florian Eugen Ștefan, CNP 1750112020066,
10. Se închide punctul de lucru situat în Arad, str. domiciliat în Arad, str. Vasile Goldiș nr. 1-3, sc. C, et. 1,
Academia Teologică nr. 6, ap. 2, județul Arad. ap. 20A, posesor al C.I. seria AR nr. 454308, eliberată de
11. Se revocă din funcția de administrator al societății SPCLEP Arad la data de 8.01.2010, hotărăsc:
asociatul care se retrage Onciu Ioan. 1. Se ia act de retragerea din societate a asociatului
12. Se numește în funcția de administrator al societății Brola Doru Cosmin prin vânzarea părților sociale către
asociatul cooptat Țole Avram-Florin, cu puteri depline, pe asociatul Florian Eugen Ștefan conform contractului de
termen nelimitat până la revocare. vânzare-cumpărare a părților sociale autentificat la BNP
13. Se modifică domeniul principal și activitatea Borza Rodica. Asociatul Brola Doru Cosmin se retrage
din societate menționând că și-a primit toate drepturile
principală a societății, după cum urmează:
cuvenite din societate, nu mai are nici o pretenție din
Domeniul principal este 855 - alte forme de
partea societății și nici din partea asociaților rămași și nu
învățământ.
va aduce nici un prejudiciu societății și asociaților rămași.
Activitatea principală este 8553 - școli de conducere Astfel asociatul Florian Eugen Ștefan va deține 12 părți
(pilotaj). sociale a 10 lei fiecare totalizând 60 % din capitalul social
14. Activitatea principală inițială va rămâne ca obiect al societății iar asociatul Tuduce Marius Livius va deține
secundar de activitate. 8 părți sociale a 10 lei, reprezentând 40 % din capitalul
15. Se completează obiectul de activitate secundar al social al societății.
societății cu următoarele activități: 2. Se schimbă sediul social al societății, noul sediu
4673 - comerț cu ridicata cu material lemnos și cu social al societății fiind în Arad, str. Unirii nr. 5, et. 2, ap. 4.
materiale de construcții și echipamente sanitare; 3. Se rescrie actul constitutiv al societății.
4. Se împuternicește asociatul Florin Eugen-Ștefan cu
7311 - activități ale agențiilor de publicitate;
înregistrarea la ORC Arad a mențiunii.
7312 - servicii de reprezentare media;
Drept pentru care s-a întocmit prezentul înscris sub
8219 - activități de fotocopiere, de pregătire a
semnătură privată în 5 exemplare originale redactat azi
documentelor și alte activități specializate de secretariat. 2.09.2010.
16. Față de cele de mai sus, se rescrie actul constitutiv (8/1.840.676)
al societății, cu toate modificările la zi.
17. În baza prezentei hotărâri, va fi redactat actul Societatea Comercială
constitutiv al societății care va fi supus dării de dată certă. DURANTINA TEXTILES - S.R.L., Arad
18. După darea de dată certă, actul constitutiv se
depune la Registrul Comerțului în vederea operării HOTĂRÂREA NR. 5
mențiunilor corespunzătoare unde vor fi îndeplinite și din 27 septembrie 2010
formalitățile de publicitate legale. Subsemnatul Battazzi Gabriele, cetățean italian,
(7/1.840.675) născut la data de 2.04.1953 în localitatea Peglio, Italia,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010 5

domiciliat în Italia, localitatea Urbania, via Vittorio Veneto Societatea Comercială


nr. 110, identificat cu C.I. seria AM nr. 2745104, eliberată CUMPAR SI VAND - S.R.L., Arad
de autoritățile italiene la data de 29.08.2005, în calitate
de asociat unic al S.C. DURANTINA TEXTILES - S.R.L., HOTĂRÂREA NR. 1
cu sediul în localitatea Arad, str. Ceaikovski nr. 9, ap. 5, din 21 septembrie 2010
județul Arad, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. a S.C. CUMPAR SI VAND - S.R.L.
J 02/882/2004, având CUI 16440830, hotărăsc
Subsemnatele Zaczko Hajnal, domiciliată în Arad, bd.
următoarele: Nicolae Titulescu nr. 4, bl. 333, et. 1, ap. 4, județul Arad,
1. Se majorează capitalul social al Societății identificată cu C.I. seria AR nr. 076047, eliberată de
DURANTINA TEXTILES - S.R.L. cu suma de 185.320,00 Poliția Arad la data de 5.07.2001, având CNP
(unasutăoptzecișicincimiitreisutedouăzeci) lei aport în 2670923021876 și Mager Sandra-Marcia, cu același
numerar al asociatului unic Battazzi Gabriele, cetățean domiciliu, identificată prin C.I. seria AR nr. 115181,
italian, născut la data de 2.04.1953 în localitatea Peglio, eliberată de Poliția Arad la data de 30.05.2002, CNP
Italia, domiciliat în Italia, localitatea Urbania, via Vittorio 2870312021422, în calitate de asociate, adoptăm
Veneto nr. 110, identificat cu C.I. seria AM nr. 2745104, următoarea hotărâre:
eliberată de autoritățile italiene la data de 29.08.2005 din Art. 1. Începând cu data de 21.09.2010 se retrage din
profitul nerepartizat al S.C. DURANTINA TEXTILES - societate asociata Zaczko Hajnal care cesionează cu titlu
S.R.L. conform Raportului de expertiză. gratuit întregul său aport la capitalul social în valoare
2. În urma majorării capitalul social al Societății totală de 250 (douăsutecincizeci) lei, reprezentând 25
DURANTINA TEXTILES - S.R.L. va fi de 193.350,00 (douăzecișicinci) părți sociale a 10 (zece) lei fiecare ceea
(unasutănouăzecișitreimiitreisutecincizeci) lei, împărțit în ce reprezintă 50 % din capitalul social deținut de aceasta.
19.335 (nouăsprezecemiitreisutetreizecișicinci) de părți Art. 2. Începând cu data prezentei hotărâri este
sociale a 10 (zece) lei fiecare parte socială. cooptat în societate Mager Victor Marcian, cetățean
3. Asociatul Battazzi Gabriele va deține toate părțile român, domiciliat în Arad, bd. Nicolae Titulescu nr. 4, bl.
sociale, întregul capital social al societății adică 333, et. 1, ap. 4, județul Arad, identificat cu C.I. seria AR
nr. 387643, eliberată de SPCLEP Arad la data de
193.350,00 (unasutănouăzecișitreimiitreisutecincizeci)
1.04.2008, având CNP 1891210021429, care preia în
lei, împărțit în 19.335 (nouăsprezecemiitreisute
întregime și cu titlu gratuit părțile sociale deținute de
treizecișicinci) părți sociale a 10 (zece) lei fiecare.
asociata Zaczko Hajnal în valoare de 250
Ca urmare a modificărilor de mai sus, am adoptat
(douăsutecincizeci) lei, reprezentând 25 (două
prezenta hotărâre urmând să fie înregistrată prin cerere
zecișicinci) părți sociale a 10 (zece) lei fiecare, ceea ce
de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului și publicată
reprezintă 50 % din capitalul social al societății.
în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor Drept pentru care am adoptat prezenta hotărâre
Legii nr. 31/1990, modificată și republicată. urmând ca după îndeplinirea cerințelor legale de
(9/1.840.677) publicitate să se solicite înscrierea mențiunilor la
Registrul Comerțului.
Societatea Comercială
(11/1.840.679)
DURANTINA TEXTILES - S.R.L., Arad
Societatea Comercială
NOTIFICARE MEDICIʼS - S.R.L., Arad
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. HOTĂRÂREA NR. 1
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și din data de 28.09.2010
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al Domșa Georgeta, domiciliată în Arad, str. Gen. Ion
actului constitutiv al Societății Comerciale DURANTINA Dragalina nr. 16, ap. 2, jud. Arad, identificată cu C.I. seria
TEXTILES - S.R.L., cu sediul în Arad, str. P.I. Ceaikovski AR nr. 192615, CNP 2720108020064, în calitate de
nr. 9, ap. 5, înregistrată cu nr. J 2/882/2004, cod unic de asociat la SC MEDICIʼS - S.R.L.,
înregistrare 16440830, care a fost înregistrat cu nr. 54381 Bădescu Narcisa-Adela, domiciliată în Timișoara, str.
din 8.10.2010. Sibiu nr. 8, jud. Timiș, CNP 2680801301031, în calitate
(10/1.840.678) de asociat la SC MEDICIʼS - S.R.L.,
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010

Dinulescu Teodora, domiciliată în Timișoara, str. Martir b) asociatul Roșca Rodica deține un aport la capitalul
Spiru Blănaru, bl. 49, et. 2, ap. 5, jud. Timiș, CNP social al societății în sumă de 100 (o sută) RON, divizat
2680910024905, în calitate de asociat la SC MEDICIʼS - în 10 (zece) părți sociale a câte 10 (zece) RON fiecare,
S.R.L., însemnând o cotă de 50 %.
Marinescu Gabriela-Monica, domiciliată în Timișoara, 7. Societatea își schimbă denumirea din SC MEDICIʼS -
str. Glad nr. 94, jud. Timiș, identificată cu C.I. seria TM nr.
S.R.L. în SC CENTRUL MEDICAL MEDIAR SRL.
407846, CNP 2700818020026, în calitate de asociat la
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
SC MEDICIʼS - S.R.L., hotărăsc:
neschimbate și se adaptează în mod corespunzător.
1. Se cooptează în societate ca asociat Ciobanu
Prezenta se publică în Monitorul Oficial al României.
Marius, cetățean român, născut la data de 18.02.1976 în
localitatea Craiova, județ Dolj, domiciliat în localitatea (12/1.840.680)
Arad, str. Făget nr. 3, bl. F, sc. B, ap. 20, județ Arad, C.I.
seria AR nr. 089646 eliberată la data de 26.10.2001 de Societatea Comercială
Poliția Arad, CNP 1760218020072, la cererea sa și cu KARDESLER IMPEX - S.R.L., Arad
acordul asociaților, noul asociat însușindu-și prevederile
actului constitutiv, obligându-se la deplina lor respectare. HOTĂRÂREA NR. 1
2. Se cooptează în societate ca asociat Roșca din 7.10.2010,
Rodica, cetățean român, născută la data de 8.12.1973 în
a adunării generale a asociaților
localitatea Arad, jud. Arad, domiciliată în localitatea Arad,
str. Făget nr. 3, bl. F, sc. B, ap. 20, jud. Arad, C.I. seria AR Subsemnatul Cetintas Husamettin, de cetățenie turcă,
nr. 089644 eliberată la data de 26.10.2001 de Poliția născut la data de 11.07.1963 în Turcia, Mus, domiciliat în
Arad, CNP 2731208021886, la cererea sa și cu acordul Arad, Str. Voinicilor nr. 53, bl. 501, ap. 13, jud. Arad,
asociaților, noul asociat însușindu-și prevederile actului identificat cu Carte de Rezidență pentru Membrii Familiei
constitutiv, obligându-se la deplina lor respectare. seria RTR nr. 15856 eliberată la data de 6.08.2008 de
3. Asociatul Domșa Georgeta cesionează cu titlu ORI Arad, CNP 7630711020012, asociat unic al SC
gratuit, un nr. de 5 (cinci) părți sociale a câte 10 (zece) KARDESLER IMPEX - S.R.L., am convenit modificarea
RON fiecare, având o valoare totală de cinci (cincizeci) actului constitutiv după cum urmează:
RON către asociatul nou-cooptat Ciobanu Marius. 1. Începând cu data de 7.10.2010 se cooptează în
4. Asociatul Bădescu Narcisa-Adela cesionează cu societate dl Ozcan Turgut, cetățean turc, născut la data
titlu gratuit, un nr. de 5 (cinci) părți sociale a câte
de 1.01.1970 în Turcia, Mus, identificat cu pașaport seria
10 (zece) RON fiecare, având o valoare de cinci
TR-V nr. 843043 eliberat la data de 7.07.2009 de
(cincizeci) RON către asociatul nou-cooptat Ciobanu
Consulatul Turc din Düsseldorf.
Marius.
5. Asociatul Dinulescu Teodora cesionează cu titlu 2. Asociatul Cetintas Husamenttin cesionează cu titlu
gratuit, un nr. de 5 (cinci) părți sociale a câte 10 (zece) gratuit, un număr de 900 (nouăsute) părți sociale, a câte
RON fiecare, având o valoare totală de cinci (cincizeci) 10 (zece) lei fiecare parte, valorând 9.000 (nouămii) lei
RON către asociatul nou-cooptat Roșca Rodica. asociatului Ozcan Turgut, care acceptă cesiunea.
6. Asociatul Marinescu Gabriela-Monica cesionează 3. Urmare a cesiunii asociatul Cetintas Husamettin va
cu titlu gratuit, un nr. de 5 (cinci) părți sociale a câte 10 deține un număr de 900 (nouăsute) părți sociale, a câte
(zece) RON fiecare, având o valoare totală de cinci 10 (zece) lei fiecare parte, reprezentând 50 % din
(cincizeci) RON către asociatul nou-cooptat Roșca capitalul social al societății, iar asociatul cooptat Ozcan
Rodica. Turgut va deține un număr de 900 (nouăsute) părți
Capitalul social al societății se menține la nivelul sociale, a câte 10 (zece) lei fiecare parte, reprezentând
sumei de 200 (douăsute) RON, divizat în 20 (douăzeci)
50 % din capitalul social al societății.
de părți sociale a câte 10 (zece) RON fiecare. Urmare a
4. Se precizează noile date de identificare ale
cesiunii descrise mai sus, situația financiară, statutară și
asociatului Cetintas Husamettin așa cum sunt acestea
sintetică a aportului membrilor asociați este următoarea:
a) asociatul Ciobanu Marius deține un aport la arătate în paragraful introductiv.
capitalul social al societății în sumă de 100 (o sută) RON 5. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
divizat în 10 (zece) părți sociale a câte 10 (zece) RON neschimbate.
fiecare, însumând o cotă de 50 %; (13/1.840.681)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010 7

Societatea Comercială Societatea Comercială


NSU SPARE PARTS - S.R.L., satul Sâmbăteni de Producție Industrială de Aparataj,
comuna Păuliș, județul Arad Centralizare și Telecomandă Căi Ferate
SPIACT ARAD - S.A., Arad
HOTĂRÂREA NR. 1/2010
HOTĂRÂREA NR. 1
din 29 septembrie 2010
Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul din 3.09.2010,
constitutiv al societății, adunarea generală a asociaților a adunărilor generale ordinară și extraordinară
întrunită ad-hoc la sediul societății azi 29.09.2010 în ale acționarilor
prezența asociaților Calinovici Nicolae și Sandu Mircea- Adunarea generală ordinară și extraordinară a
Daniel, reprezentând 100 % capitalul social, adoptă acționarilor a S.C.P.I.A.C.T.C.F. „SPIACT ARAD” SA
prezenta hotărâre: întrunită statutar, la sediul societății, la data de 3.09.2010,
1. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se în temeiul prerogativelor conferite prin actele constitutive
retrage din societate asociatul fondator Calinovici ale societății și în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1991,
Nicolae, care cesionează, cu titlu gratuit, toate cele 10 adoptă prezenta hotărâre:
(zece) părți sociale a câte 10 (zece) lei fiecare, valorând 1. Se aprobă revocarea din funcția de administrator al
100 (unasută) lei, reprezentând 50 % din capitalul social societății a dlor Faur Bogdan Ioan și Manea Constantin și
al societății, asociatului fondator cesionar Sandu Mircea- alegerea pe o perioadă de 4 ani, respectiv 3.09.2010-
Daniel, care continuă activitatea societății în calitate de 3.09.2014 a noilor membri ai consiliului de administrație
asociat unic.
Biriș Mihaela Paula, Culda Emanoil.
2. La data semnării prezentei hotărâri, asociatul
2. Se aprobă revocarea din funcția de președinte al
cedent Calinovici Nicolae, declară că, a încasat de la
consiliului de administrație a dlui Curta Moisa și alegerea
societate toate drepturile cuvenite și, de la această dată,
tot a dlui Curta Moisa ca președinte interimar al consiliului
nu mai are niciun fel de pretenții nici față de societate și
de administrație până la alegerea președintelui de către
nici față de asociatul Sandu-Mircea-Daniel, care continuă
consiliul de administrație.
activitatea societății.
3. Se reconfirmă în funcția de administrator, pe o
3. Asociatul cesionar Sandu-Mircea-Daniel intră de
perioadă de 4 ani, respectiv 3.09.2010 - 3.09.2014 a
plin drept în stăpânirea părților sociale dobândite,
domnului Cuta Moisa și i se menține contractul de
începând cu data înregistrării mențiunii la Oficiul
administrare. Numirea directorului societății se va face de
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad.
către consiliul de administrație dintre administratorii
4. Se revocă din funcția de administrator asociatul
societății.
cedent Calinovici Nicolae, societatea urmând a fi
administrată, pentru viitor, numai de către asociatul unic 4. Se aprobă reconfirmarea comisiei de cenzori:
Sandu Mircea-Daniel, care a deținut această calitate și Mantescu Iulian, Paliu Ioana, Moholea Natalia pe o
până în prezent. perioadă de 3 ani, respectiv 3.09.2010-3.09.2013.
5. Față de această situație, Societatea Comercială 5. Se aprobă modificarea alin. 2 al art. 16, astfel: „În
NSU SPARE PARTS - S.R.L. își va continua activitatea relațiile cu terții societatea este reprezentată de
sub forma unei societăți comerciale cu răspundere președintele C.A. pe baza și în limitele împuternicirilor
limitată, cu asociat unic, în persoana asociatului Sandu date acestuia de adunarea generală a acționarilor, fiind
Mircea-Daniel și în condițiile actului constitutiv actualizat. cel care semnează actele ce angajează societate față de
6. Se modifică sediul social al societății și se stabilește terți.”
la adresa din Arad, Str. Filotei nr. 25, județul Arad. 6. Se aprobă garantarea de către S.C. SPIACT ARAD
7. În baza art. 204 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, - S.A. a obținerii unui credit de către S.C. ICIM ARAD S.A.
republicată și apoi modificată prin Legea nr. 441/2006 și de la Banca Transilvania pe o perioadă de 12 luni, credit
O.G. nr. 82/2007, actul constitutiv se actualizează cu care va fi garantat cu activul societății situat în municipiul
toate modificările la zi, și, în această formă se depune la Arad, Calea 6 Vânători nr. 55, înscris în CF 59626 nr. cad.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul CC154;4733/B-4746/B/1/2 și aprobă persoanei
Arad, în vederea menționării, prin grija c ruia se va împuternicite să semneze contractul de garanție și orice
face și publicitatea legală. acte necesare în vederea obținerii creditului.
(14/1.840.682) (15/1.840.683)
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010

Societatea Comercială cod unic de înregistrare (CUI) 16344329 („Societatea”),


de Producție Industrială de Aparataj, în prezența SAPA AB, o societate cu răspundere limitată,
Centralizare și Telecomandă Căi Ferate organizată și funcționând în conformitate cu legislația din
SPIACT ARAD - S.A., Arad Suedia, cu adresa în Box 5505, 114 85 Stockholm,
Suedia, și sediul social în Suedia, Stockholm,
NOTIFICARE înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din Suedia
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul sub nr. 556001-6122 („Noul Asociat”), reprezentată legal
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. de dna Anna Smieszek Koziczynska și de dl Erik Magnus
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și Vennersten, în calitatea lor de semnatari autorizați, în
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al calitate de viitor asociat al Societății. Sapa Suedia, Sapa
actului constitutiv al Societății Comerciale Societatea Spania și Noul Asociat sunt denumiți în continuare în
Comercială de Producție Industrială de Aparataj, mod colectiv „Asociații”, în conformitate cu prevederile
Centralizare și Telecomandă Căi Ferate SPIACT ARAD - actului constitutiv al societății și ale Legii române a
S.A., cu sediul în municipiul Arad, Calea 6 Vânători nr. societăților comerciale nr. 31/1990, republicată și
55, județ Arad, înregistrată sub nr. J 2/63/2002, cod unic modificată, hotărăsc prin prezenta:
de înregistrare 14411340, care a fost înregistrat sub nr. 1. Transferul întregii participații deținute de Sapa
54609 din 11.10.2010. Suedia la capitalul social al Societății în favoarea Noului
(16/1.840.684) Asociat.
Asociații aprobă cu unanimitate transferul întregii
Societatea Comercială participații deținute de Sapa Suedia la capitalul social al
SAPA PROFILES - S.R.L., Chișineu-Criș Societății în favoarea Noului Asociat și, anume, Sapa
județul Arad Suedia va transfera în favoarea Noului Asociat un număr
de 97.055 de părți sociale, având o valoare nominală de
HOTĂRÂREA 1.000 RON fiecare și o valoare nominală totală de
adunării generale a asociaților 97.055.000 RON, respectiv 25.189.042,44631 euro din
SC SAPA PROFILES - S.R.L. care 489.105 euro reprezentând contribuția inițială și
din data de 4.10.2010 3.999.951,04 euro vărsați la un curs de schimb de 4,0853
Subscrisele, RON/1 euro, 16.200.000 euro la un curs de schimb de
1. SAPA PROFILES HOLDING AB, o societate cu 3,67 RON/1 euro și 4.500.000 euro la un curs de schimb
răspundere limitată, organizată și funcționând în de 4,28 Ron/1 euro, reprezentând 99,998969667 % din
conformitate cu legislația din Suedia, cu adresa în C/O capitalul social al Societății.
SAPA AB, Boc 5505, 114 85, Stockholm, Suedia, și sediul Ca urmare a transferului sus-menționat, Noul Asociat
social în Suedia, Stockholm, înregistrată la Oficiul devine asociat al Societății, având toate drepturile și
Registrului Comerțului din Suedia sub nr. 556712-5975 obligațiile prevăzute în actul constitutiv al Societății și
(„Sapa Suedia”), reprezentată legal de dna Anna legislația aplicabilă.
Smieszek Koziczynska și de dl Bjorn Margido Wiggen în În consecință, structura capitalului social al Societății
calitatea lor de semnatari autorizați, și va fi următoarea:
2. SAPA HOLDINGS SPAIN S.L., o societate cu (i) Noul Asociat, Sapa AB, deține un număr de 97.055
răspundere limitată, organizată și funcționând în de părți sociale, având o valoare nominală de 1.000 RON
conformitate cu legislația din Spania, cu sediul social fiecare și o valoare nominală totală de 97.055.000 RON;
situat în Spania, Madrid, Paseo del G-ral Martinez respectiv 25.189.042,46631 euro, din care 489.105 euro
Campos nr. 15, etaj 5, având numărul de înregistrare reprezentând contribuția inițială și 3.999.951,04 euro
fiscală B-83487322 („Spa Spania”), reprezentată legal de vărsați la un curs de schimb de 4,0853 RON/1 euro,
Tor Gule, în calitatea lor de asociați, deținând împreună 16.200.000 euro la un curs de schimb de 3,67 RON/1
100 % capitalul social al SAPA PROFILES - S.R.L., o euro și 4.500.000 euro la un curs de schimb de 4,28
societate cu răspundere limitată, organizată și RON/1 euro, reprezentând 99,998969667 % din capitalul
funcționând în conformitate cu legislația din România, cu social al Societății, și
sediul social situat în Chișineu-Criș, str. Tudor (ii) Sapa Spania deține una (1) parte socială, având o
Vladimirescu - DN 79A nr. FN, cod poștal 2975, județul valoare nominală de 1.000 RON, respectiv 245 euro,
Arad, cu un capital social de 97.056.000 RON, reprezentând 0,001030333 % din capitalul social al
înregistrată la registrul comerțului sub nr. J 2/682/2004, Societății.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010 9

2. Modificarea actului constitutiv al Societății 3. Împuternicire


Asociații aprobă cu unanimitate modificarea actului Asociații aprobă cu unanimitate împuternicirea:
constitutiv al Societății după cum urmează: • Corneliu Boar, cetățean român, născut în Arad la
(i) Preambulul se va modifica după cum urmează: data de 10 iulie 1969, având domiciliul în Arad, Ale.
„Subscrisele: Răsăritului nr. 2, bl. 22, et. 7, ap. 57, județul Arad,
(1) SAPA AB, o societate cu răspundere limitată, identificat cu cartea de identitate seria AR nr. 035853,
organizată și funcționând în conformitate cu legislația din eliberată de Poliția Municipiului Arad la data de 14 august
Suedia, cu adresa în Box 5505, 114 85 Stockholm, 2000,
Suedia, și sediul social în Suedia, Stockholm, înregistrată • Monica-Oana Novac, cetățean român, născută în
la Oficiul Registrului Comerțului din Suedia sub nr. București, la data de 8 mai 1986, având domiciliul în
556001-6122 („Sapa AB”), și București, str. Calea Griviței nr. 150, sc. A, et. 3, ap. 27,
sector 1, identificată cu cartea de identitate seria RT nr.
(2) SAPA HOLDINGS SPAIN S.L., o societate cu
468433, eliberată de SPCEP S 1 la data de 19 februarie
răspundere limitată, organizată și funcționând în
2007,
conformitate cu legislația din Spania, cu sediul social
• Ruxandra Emilia Ionescu, cetățean român, născută
situat în Spania, Madrid, Paseo del G-ral Martinez
în Ploiești la data de 11 octombrie 1986, domiciliată în
Campos nr. 15, etaj 5, având numărul de înregistrare București, Calea Moșilor nr. 274, bloc 18, scara 2,
fiscală B-83487322 („Sapa Spania”), apartament 71, sector 2, identificată cu cartea de
denumiți în continuare în mod colectiv „Asociații”, identitate seria DP nr. 078919, eliberată de IGP - DEP la
în calitate de asociați ai SAPA PROFILES - S.R.L., o data de 3 aprilie 2002,
societate cu răspundere limitată, organizată și fiecare din acești mandatari putând acționa împreună
funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sau separat și având facultatea de a-și substitui orice
sediul social situat în Chișineu-Criș, str. Tudor persoană pentru a semna actul constitutiv actualizat și
Vladimirescu - DN 79A nr. FN, cod poștal 2975, județul registrul asociaților Societății, pentru a îndeplini toate
Arad, cu un capital social de 97.056.000 RON, formalitățile necesare pentru înregistrarea la registrul
înregistrată la registrul comerțului sub nr. J 2/682/2004, comerțului și pentru publicarea în Monitorul Oficial a
cui (CUI) 16344329 („Societatea”), prezentei hotărâri și a actului constitutiv actualizat,
conform articolului 204 (4) din Legea română privind inclusiv, dar fără a se limita la semnarea oricăror
societățile comerciale nr. 31/1990, republicată și documente și plata oricăror taxe care s-ar dovedi
necesare în acest sens.
modificată,
În îndeplinirea mandatului lor, mandatarii au de
au decis să adopte prezentul Act Constitutiv.”
asemenea dreptul de a reprezenta Societatea, inclusiv
(ii) articolul 7 alineatul 3 se va modifica după cum
dar fără a se limita la, operațiunile de (i) depunere a
urmează:
documentelor necesare, (ii) reprezentare în fața oricăror
„Participația asociaților la capitalul social al Societății autorități competente, în orice stadiu procedural și (iii)
este după cum urmează: ridicarea oricăror documente originale.
a) Sapa AB deține un număr de 97.055 de părți Prezenta împuternicire este valabilă până la
sociale, având o valoare nominală de 1.000 RON fiecare îndeplinirea formalităților sus-menționate.
și o valoare nominală totală de 97.055.000 RON, Prezenta hotărâre a fost semnată la data de
respectiv 25.189.042,46631 euro din care 489.105 euro 4.10.2010, în cinci (5) exemplare originale în limba
reprezentând contribuția inițială și 3.999.951,04 euro română și patru (4) exemplare originale în limba engleză.
vărsați la un curs de schimb de 4,0853 RON/1 euro, (17/1.840.685)
16.200.000 euro la un curs de schimb de 3,67 RON/1
euro și 4.500.000 euro la un curs de schimb de 4,28 Societatea Comercială
RON/1 euro, reprezentând 99,998969667 % din capitalul TIME4KIDS - S.R.L., Arad
social al Societății, și
HOTĂRÂREA NR. 2
b) Sapa Spania deține una (1) parte socială, având o
valoare nominală de 1.000 RON, respectiv 245 euro, din 22.09.2010
reprezentând 0,001030333 % din capitalul social al a adunării generale a asociaților
Societății.” Sunt prezenți asociații: Herman Daniela, domiciliată în
(iii) toate celelalte prevederi ale actului constitutiv Arad, Bld. Revoluției nr. 92, ap. 7, jud. Arad, identificată
rămân neschimbate. cu C.I. seria AR nr. 038888, elib. de Mun. Arad la
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010

6.09.2000, CNP 2700715020067; Pop-Branduse de 28.04.2010 de SPCLEP Arad, CNP 2730511200025,


Marioara, domiciliată în Arad, Bld. Revoluției nr. 92, ap. în calitate de asociat unic și reprezentant al societății sus-
21, jud. Arad, identificată cu C.I. seria AR nr. 358926, menționate, azi, 11.10.2010, lucrând în îndeplinirea
elib. de Mun. Arad la 28.08,2007, CNP 2720209022806; atribuțiilor prevăzute în statutul de funcționare al
Todinca Daniela Ramona, domiciliată în Arad, str. Romul societății și în prezența lui Vlăduțoiu Marcel Mihai, adopt
Ladea, bl. 348, ap. 6, județ Arad, identificată cu C.I. seria prezenta hotărâre de îndreptare eroare materială.
AR nr. 034297, eliberată de Mun. Arad la 27.07.2000, 1. Având în vedere eroarea materială din hotărârea nr.
CNP 2790517020018; Belei Cristina Ligia, domiciliată în 1/2010 adoptată în data de 20.08.2010, precizez că se
Arad, Str. Pionierilor, bl. 78, ap. 12, jud. Arad, identificată modifică punctul 1 și 2 al acestei hotărâri, după cum
cu C.I. seria AR nr. 119978, eliberată de Mun. Arad la urmează:
12.07.2002, CNP 2780412070086, în prezența d-nei I. Se cooptează în societate Vlăduțoiu Marcel Mihai iar
Herlo Flavia Teodora, născută la data de 12.10.1987 în asociatul Vlăduțoiu Loredana Aurica cesionează cu titlu
Arad, domiciliată în Arad, Str. Constituției nr. 28, jud. gratuit un număr de 32.016 (treizecișidouădemii
Arad, identificată cu C.I. seria AR nr. 089457, eliberată la șaisprezece) părți sociale a câte 10 (zece) RON fiecare
data de 25.10.2001 de Mun. Arad, CNP 2871012020076, parte, valorând 320.160 (treisutedouăzecidemii
care adoptă prezenta hotărâre pentru a modifica actul unasutășaizeci) RON, asociatului cooptat.
constitutiv al societății după cum urmează: 2. Urmare a cesiunii, societatea își va continua
Art. 1. Începând cu data de 22.09.2010 se retrag din activitatea sub forma unei societăți cu răspundere
societate asociatele Herman Daniela, Pop-Branduse limitată, având ca asociați pe Vlăduțoiu Loredana Aurica
Marioara, Todinca Daniela Ramona, Belei Cristina Ligia, care va deține 8004 (optmiipatru) părți sociale în valoare
urmând ca părțile sociale deținute de acestea să fie de 10 (zece) lei adică 80.040 (optzecidemiipatruzeci) lei,
cesionate integral d-nei Herlo Flavia Teodora. reprezentând 20 % din capitalul social al societății și pe
Art. 2. În urma cesiunii de părți sociale, d-na Herlo Vlăduțoiu Marcel Mihai care va deține 32.016
Flavia Teodora devine asociat unic, iar structura (treizecișidouădemiișaisprezece) părți sociale în valoare
capitalului social va fi următoarea: d-na Herlo Flavia de 10 (zece) lei, adică 320.160 (treisudouăzeci
Teodora va deține un număr de 20 părți sociale a câte 10 demiiunasutășaizeci) lei, reprezentând 80 % din capitalul
RON fiecare, în valoare totală de 200 RON, reprezentând social al societății.
100 % capitalul social. Restul prevederilor rămân nemodificate.
Art. 3. Părțile sociale s-au cesionat, cu titlu gratuit, la (19/1.840.687)
valoarea lor nominală.
Prezenta hotărâre modifică și completează Societatea Comercială
corespunzător prevederile actului constitutiv al societății, MICUL MARE GOSPODAR - S.R.L., satul Cermei
celelalte prevederi ale acestuia rămânând neschimbate. comuna Cermei, județul Arad
Redactată de părți astăzi, 21.09.2010, în 4 (patru)
exemplare originale. HOTĂRÂREA NR. 1/2010
(18/1.840.686) Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în
statutul de funcționare al societății, subsemnatul Florea
Societatea Comercială Virgil, domiciliat în Arad, Str. Pionierilor nr. 56, bl. 78, et.
ELEGANCE GROUP - S.R.L., Arad 4, ap.19, jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 067576,
eliberată la 24.04.01 de Mun. Arad, CNP
HOTĂRÂRE DE ÎNDREPTARE 1551021020012, în calitate de asociat unic și
EROARE MATERIALĂ reprezentant al S.C. MICUL MARE GOSPODAR - S.R.L.
Luând în discuție cererea lui Vlăduțoiu Marcel Mihai, în prezența d-lor Vesa Mariana și Vesa Ioan Daniel, care
cetățean român, născut la 13.03.1969 în Arad, jud. Arad, și-au manifestat interesul de a deveni asociați ai acestei
domiciliat în Arad, str. Corneliu Coposu nr. 15, bl. A, et. 4, societăți, azi, 12.10.2010, adopt prezenta hotărâre:
ap. 19, jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 190612, 1. Începând cu data de 12.10.2010 se cooptează ca
eliberată de SPCLEP Arad la data de 3.12.2003, CNP asociați în S.C. MICUL MARE GOSPODAR - S.R.L.
1690313020054, de a deveni asociat al Societății următorii: Vesa Mariana, cetățean român, născută la data
Comerciale ELEGANCE GROUP - S.R.L., subsemnata de 2.05.1975 în Cermei, jud. Arad, domiciliată în Cermei
Vlăduțoiu Loredana Aurica, domiciliată în Arad, str. nr. 505, jud. Arad, identificată cu C.I. seria AR nr. 211727,
Roman Ciorogariu, bl. 76, sc. A, et. 4, ap. 16, jud. Arad, eliberată la data de 17.05.04 de Or. Ineu, CNP
identificată cu C.I. seria AR nr. 467397, eliberată la data 2750502022810, și Vesa Ioan Daniel, cetățean român,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010 11

născut la data de 21.03.1969 în Cermei, jud. Arad, 494 - transporturi rutiere de mărfuri și servicii de
domiciliat în Cermei nr. 751, jud. Arad, identificat cu C.I. mutare; 4941 - transporturi rutiere de mărfuri.
seria AR nr. 411505, eliberată la data de 29.10.08 de 11. Se completează obiectul secundar de activitate al
SPCLEP Ineu, CNP 1690321022808. societății cu fosta activitate principală 4719 - comerț cu
2. Pe aceeași dată se retrage din societate asociatul amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
unic Florea Virgil, care declară că este de acord cu predominantă de produse nealimentare.
transmiterea tuturor drepturilor sale asupra societății, 11. În baza prezentei hotărâri va fi redactat actul
către asociații cooptați, renunțând totodată la orice constitutiv al societății, care va fi supus dării de dată
funcție și calitate deținute până în prezent. certă.
3. Asociatul care se retrage Florea Virgil cesionează 12. După darea de dată certă, actele se depun la
cu titlu gratuit toate părțile sociale pe care le deține în registrul comerțului în vederea operării mențiunilor
capitalul social, către asociații cooptați, după cum corespunzătoare, unde vor fi îndeplinite și formalitățile de
urmează: 10 (zece) părți sociale a câte 500 (cincisute) lei publicitate legale.
fiecare parte, valorând 5000 (cincimii) lei, asociatului (20/1.840.688)
Vesa Mariana și 10 (zece) părți sociale a câte 500
(cincisute) lei fiecare parte, valorând 5000 (cincimii) lei, Societatea Comercială
asociatului Vesa Ioan Daniel. COSTELLO MARCOS - S.R.L., Pecica
4. Asociații cooptați Vesa Mariana și Vesa Ioan Daniel județul Arad
declară că primesc părțile sociale, și vor continua
activitatea societății conform actelor constitutive ale HOTĂRÂREA NR. 1/11.10.2010
acesteia, cu modificările ce rezultă din prezenta. Luând în discuție cererea domnului Crucean Egon-
5. Cedentul Florea Virgil garantează de evicțiune pe Dan, cu cetățenie română, născut la data de 26.12.1968
cesionari împotriva oricărei tulburări din partea terților și în Arad, jud. Arad, domiciliat în loc. Pecica str. 218,
declară că părțile sociale cesionate nu sunt grevate de bl. D3B, ap. 2, jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr.
niciun fel de sarcini. De asemenea declară că a primit de 428175, CNP 1681226020022 eliberată de SPCLEP
la cesionari toate drepturile cuvenite de la societate, Pecica la 14.05.2009, de a deveni asociat, și solicitarea
astfel că nu mai are nicio pretenție față de asociații asociatului Costea Gheorghe Marius, cu cetățenie
cooptați sau față de S.C. MICUL MARE GOSPODAR - română, născut la data de 24.12.1976 în loc. Câmpeni
S.R.L. (jud. Alba), domiciliat în loc. Pecica, Str. 112, bl. D14, ap.
6. Cesionarii Vesa Mariana și Vesa Ioan Daniel intră în 2, jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 394301, CNP
drept în proprietatea părților sociale obținute prin cesiune 1761224020086, eliberată de Poliția Arad, de a se
și a situației economico-financiare a societății la data retrage, adunarea generală a asociaților întrunită la
cesionării. 11.10.2010, prezenți fiind cei doi asociați Igas Traian
7. În conformitate cu cele de mai sus și prin Constantin, cu cetățenie română, născut la data de
respectarea prevederilor legale, rezultă că, capitalul 29.09.1968 în loc. Cristian, jud. Sibiu, domiciliat în Pecica
social total al societății este de 10.000 (zecemii) lei, în nr. 456, jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 041753,
întregime aport în numerar, divizat în 20 (douăzeci) părți CNP 1490305020027, eliberată de Pol. Arad la data de
sociale a câte 500 (cincisute) lei fiecare parte. 28.09.2000, și Costea Gheorghe Marius, precum și
8. Aportul asociaților la constituirea capitalului social asociatul cooptat Crucean Egon-Dan, adoptăm prezenta
este următorul: asociatul Vesa Mariana deține 10 (zece) hotărâre:
părți sociale a câte 500 (cincisute) lei fiecare, în valoare 1. Începând cu data prezentei, asociatul Costea
totală de 5000 (cincimii) lei, reprezentând 50 % din Gheorghe Marius se retrage și cesionează, la valoarea
capitalul social total, iar asociatul Vesa Ioan Daniel deține nominală, 20 (douăzeci) părți sociale, cu o valoare de 10
10 (zece) părți sociale a câte 500 (cincisute) lei fiecare, în (zece) lei fiecare, în total 200 (douăsute) lei, către
valoare totală de 5000 (cincimii) lei, reprezentând 50 % asociatul cooptat Crucean Egon-Dan.
din capitalul social total. 2. În urma cesiunii, cele 40 (patruzeci) părți sociale a
9. Se revocă din funcția de administrator dl Florea câte 10 (zece) lei fiecare parte, valorând 400 (patrusute)
Virgil și se numește noul administrator al societății lei, ce constituie întregul capital social al societății, vor fi
asociata cooptată d-na Vesa Mariana, pe o perioadă repartizate între asociați astfel: asociatul Igas Traian
nelimitată până la revocare. Constantin va deține 20 (douăzeci) părți sociale,
10. Se modifică domeniul principal și activitatea valorând fiecare 10 (zece) lei, în total 200 (douăsute) lei,
principală a societății după cum urmează: reprezentând 50 % din întreg capitalul, iar asociatul
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010

cooptat Crucean Egon-Dan va deține 20 (douăzeci) părți în valoare de 450 (patrusutecincizeci) lei, fiind împărțit în
sociale, valorând fiecare 10 (zece) lei, în total 200 45 (patruzecișicinci) părți sociale, fiecare cu o valoare de
(douăsute) lei, reprezentând 50 % din întreg capitalul 10 (zece) lei, fiind repartizat asociaților după cum
societății. urmează:
3. Asociatul Costea Gheorghe Marius declară că nu - Ciocan Ovidiu Lucian va deține 15 (cincisprezece)
mai are nicio pretenție sau obligație față de societate sau
părți sociale, în valoare de 10 (zece) lei fiecare, în total
față de asociații rămași, pierzând, totodată, orice calitate
150 (unasutăcincizeci) lei, reprezentând 33,3333 % din
de reprezentant al societății pe care a deținut-o până în
întreg capitalul social;
prezent.
4. Prezenta hotărâre ține loc de contract de cesiune. - Ioțcu Rodica-Foarea va deține 15 (cincisprezece)
5. În baza prezentei se va rescrie actul constitutiv. părți sociale, în valoare de 10 (zece) lei fiecare, în total
(21/1.840.689) 150 (unasutăcincizeci) lei, reprezentând 33,3333 % din
întreg capitalul social;
Societatea Comercială - Stan Lavinia va deține 15 (cincisprezece) părți
TRANSYLVANIA HOTELS - S.R.L., Ineu sociale, în valoare de 10 (zece) lei fiecare, în total 150
județul Arad (unasutăcincizeci) lei, reprezentând 33,3333 % din întreg
capitalul.
HOTĂRÂREA NR. 1/7.10.2010
4. Se completează obiectul secundar de activitate cu
Luând în discuție cererea doamnei Ioțcu Rodica- următoarele coduri:
Floarea, cu cetățenie română, născută la data de
4120 - lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și
6.07.1969 în Chișineu-Criș, jud. Arad, domiciliată în Arad,
nerezidențiale;
str. Andreica Tribunul nr. 10, bl. A59, sc. A, ap. 3, jud.
4211 - lucrări de construcții ale drumurilor și
Arad, identificată cu C.I. seria AR nr. 449869, CNP
2690706021872, eliberată la 16.11.2009 de SPCJEP autostrăzilor;
Arad, de a deveni asociat, adunarea generală a 4212 - lucrări de construcții ale căilor ferate de
asociaților întrunită la 7.10.2010, prezenți fiind cei doi suprafață și subterane;
asociați Ciocan Ovidiu Lucian, cu cetățenie română, 4213 - construcția de poduri și tuneluri;
născut la data de 1.05.1975 în Ineu, jud. Arad, domiciliat 4221 - lucrări de construcții ale proiectelor utilitare
în Ineu, Str. Dornei nr. 2A, jud. Arad, identificat cu C.I. pentru fluide;
seria AR nr. 283943, CNP 1750501022808, eliberată la 4222 - lucrări de construcții ale proiectelor utilitare
2.02.2006 de Pol. Ineu, și Stan Lavinia, cu cetățenie pentru electricitate și telecomunicații;
română, născută la data de 28.06.1974 în Slobozia, jud. 4291 - construcții hidrotehnice;
Ialomița, domiciliată în satul Tamași, Str. Sportului
4299 - lucrări de construcții ale altor proiecte
nr. 29A, com. Corbeanca, jud. Ilfov, identificată cu C.I.
inginerești n.c.a.;
seria IF nr. 196430, CNP 2740628212962, eliberată la
4321 - lucrări de instalații electrice;
17.07.2008 de SPCLEP Buftea, adoptă prezenta
hotărâre: 4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de
1. Se majorează capitalul social al societății de la aer condiționat;
valoarea inițială de 300 (treisute) lei, la valoarea finală de 4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții;
450 (patrusutecincizeci) lei, respectiv cu suma de 150 4331 - lucrări de ipsoserie;
(unasutăcincizeci) lei, prin aportul în numerar, în sumă de 4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
150 (unasutăcincizeci) lei, depus de către asociatul 4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;
cooptat Ioțcu Rodica-Floarea, la casieria societății prin 4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
chitanța nr. ARTH 83 din 14.09.2010. geamuri;
2. Având în vedere prevederile art. 210 și art. 221 din 4339 - alte lucrări de finisare;
Legea nr. 31/1990 republicată, majorarea capitalului
4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la
social se realizează prin mărirea numărului de părți
construcții;
sociale de la numărul inițial de 30 (treizeci) la 45
(patruzecișicinci) părți sociale, valoarea acestora 4399 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
păstrându-se la 10 (zece) lei fiecare parte socială. 5. Actul constitutiv al societății se modifică conform
3. În urma cooptării asociatei Ioțcu Rodica-Floarea și celor ce rezultă din prezenta și se reformulează.
a majorării capitalului social, acesta va fi doar în numerar, (22/1.840.690)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010 13

Societatea Comercială Drept pentru care am adoptat prezenta hotărâre,


TRANSYLVANIA HOTELS - S.R.L., Ineu urmând ca după îndeplinirea cerințelor legale de
județul Arad publicitate să se solicite înscrierea mențiunilor la
Registrul Comerțului.
NOTIFICARE (24/1.840.692)
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Societatea Comercială
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
EUROMETAX ASISTENT BROKER
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
DE ASIGURARE - S.R.L., Arad
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al Societății Comerciale
HOTĂRÂREA NR. 1
TRANSYLVANIA HOTELS - S.R.L., cu sediul în orașul
Ineu, Str. Dornei nr. 2/a, județul Arad, înregistrată sub nr. din 9 septembrie 2010
J 2/889/2007, cod unic de înregistrare 21653215, care a a adunării generale a asociaților
fost înregistrat sub nr. 54905 din data de 13.10.2010. Asociații
(23/1.840.691) dra Lasc Ramona, domiciliată în mun. Arad, Str.
Trenului nr. 103, jud. Arad, identificată cu CI AR 338145,
Societatea Comercială eliberată de SPCLEP Arad/2007, CNP 2810101020100;
PLASTINJECT - S.R.L., Arad, județul Arad dl Valicsec Sorin-Bogdan, domiciliat în mun. Arad, Str.
Rândunicii nr. 89, jud. Arad, posesor al CI AR 105348,
HOTĂRÂREA NR. 1/1.10.2010 eliberată de Pol. Arad/2002, CNP 1821118020073;
a S.C. PLASTINJECT - S.R.L. dl Bucurestean Răzvan-Vasile, domiciliat în mun.
Arad, Aleea Tomis nr. 5, bl. X2, ap. 23, jud. Arad, posesor
Subsemnatul Ilitescu Dragoș-Corneliu, născut la data
al BI seria P.C. nr. 394070, eliberată de Pol. Arad/2009,
de 27.08.1986 în mun. Arad, jud. Arad, domiciliat în
CNP 1780616024905 în calitate de asociat nou-cooptat,
Arad, str. Nelu Aristide Dragomir, bl. 4, et. 2, ap. 7, jud.
hotărăsc:
Arad, identificat prin C.I. seria AR nr. 386471 emisă de
Art. 1. Asociatul Lasc Ramona, cesionează, la valoare
SPCLEP Arad la data de 21.03.2008, având CNP nominală, 5 (cinci) părți sociale, în valoare de 10 lei, din
1860827020091, în calitate de asociat unic, adopt totalul celor 10 (zece) părți sociale pe care le deține,
următoarea hotărâre: asociatului nou-cooptat Bucurestean Răzvan-Vasile.
Art. 1. Începând cu data de 1.10.2010, se retrage din Asociatul Valicsec Sorin-Bogdan cesionează, la
societate asociatul Ilitescu Dragoș-Corneliu, care valoarea lor nominală, 5 (cinci) părți sociale, în valoare de
cesionează cu titlu gratuit întregul său aport la capitalul 10 lei, din totalul celor 10 (zece) părți sociale pe care le
social, în valoare totală de 200 (douăsute) lei, deține, asociatului nou-cooptat Bucurestean Răzvan-
reprezentând 20 (douăzeci) părți sociale a câte 10 (zece) Vasile.
lei fiecare, ceea ce reprezintă 100 % capitalul social Art. 2. Capitalul social este la nivelul sumei de 200
deținut de acesta. (douăsute) lei, vărsați integral, în numerar, la data
Art. 2. Începând cu data prezentei hotărâri, este constituirii societății, divizat în 20 (douăzeci) părți sociale,
cooptat în societate Petrila Cristian Andrei, cetățean a 10 (zece) lei fiecare parte socială.
român, născut la data de 24.10.1987 în mun. Arad, jud. Structura repartizării capitalului pe asociați este
Arad, domiciliat în Arad, str. Corneliu Coposu nr. 9/A, bl. următoarea:
13, et. 4, ap. 13, jud. Arad, identificat prin C.I. seria AR nr. - asociatul Bucurestean Răzvan-Vasile are o
089367 eliberată de Pol. Mun. Arad la data de participare la capitalul social de 100 lei, vărsați în
24.10.2001, având CNP 1871024020086, care preia în numerar, divizat în 10 părți sociale, în valoare de 10 lei
întregime și cu titlu gratuit părțile sociale deținute de fiecare parte socială, reprezentând 50 % din capitalul
asociatul Ilitescu Dragoș-Corneliu, în valoare totală de social;
200 (douăsute) lei, reprezentând 20 (douăzeci) părți - asociatul Lasc Ramona are o participare la capitalul
sociale a câte 10 (zece) lei fiecare, ceea ce reprezintă social de 50 lei, vărsați în numerar, divizat în 5 părți
100 % capitalul social al societății. sociale, în valoare de 10 lei fiecare parte socială,
Art. 3. Începând cu data prezentei, asociatul Ilitescu reprezentând 25 % din capitalul social;
Dragoș-Corneliu renunță și la calitatea de administrator - asociatul Valicsec Sorin-Bogdan are o participare la
al societății, această calitate fiind preluată de noul asociat capitalul social de 50 lei, vărsați în numerar, divizat în 5
care preia în întregime părțile sociale, Petrila Cristian- părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare parte socială,
Andrei. reprezentând 25 % din capitalul social.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010

Participarea asociaților la beneficii și pierderi se face cu C.I. seria AR nr. 276542, eliberată la 15.11.2005 de
prin hotărârea ulterioară a adunării generale a asociaților, SPCLEP Arad, CNP 1810617020071, cu unanimitate de
cu respectarea legislației în vigoare. voturi, adoptă prezenta hotărâre:
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 1. Începând cu data de 14.10.2010, asociatul Iovuța
hotărâri în fața organelor competente, semnând valabil Sebastian-Cornel se retrage din societate și cesionează,
oriunde va fi necesar, se mandatează dl Lasc Dumitru- cu titlu gratuit, cele 11 (unsprezece) părți sociale în
Daniel, cetățean român, domiciliat în mun. Arad, Str. valoare de 10 (zece) lei fiecare, în total 110
Trenului nr. 103, jud. Arad, identificat cu CI seria AR nr. (unasutăzece) lei, pe care le deține în capitalul social,
359816, CNP 1850108020119 eliberată de Pol. către asociatul Iovuța Laurențiu Vichentie care, ca
SPCLEP/2007. urmare a preluării celor 11 (unsprezece) părți sociale
(25/1.840.693) cesionate, va deține toate cele 22 (douăzecișidouă) părți
sociale care formează capitalul social al societății.
Societatea Comercială 2. Față de această situație, Societatea Comercială
PRIMA VERA COMPANY - S.R.L., Arad IOVUTA COMPANY - S.R.L. își va continua activitatea
sub forma unei societăți cu răspundere limitată, cu
HOTĂRÂREA NR. 1 asociat unic, în persoana asociatului Iovuța Laurențiu
Vichentie, menținându-se aceeași denumire, același
din 1 octombrie 2010 sediu și obiect de activitate, pe care le-a avut în
Subsemnatul Kovacs Csaba-Ladislau, de cetățenie momentul emiterii prezentei.
română, născut la data de 16.01.1983 în mun. Arad, jud. 3. Se modifică datele de identificare ale asociatului
Arad, domiciliat în mun. Arad, Str. Prunului nr. 39, jud. unic și administrator Iovuța Laurențiu Vichentie, conform
Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 440501, eliberată de preambulului prezentei hotărâri.
Pol. Arad la data de 4.09.2009, având CNP 4. Urmare a celor de mai sus, se rescrie actul
1830116020083, în calitate de asociat unic al SC PRIMA constitutiv al societății, adaptat situației create, după care
VERA COMPANY - S.R.L. persoană juridică română, cu se va solicita înregistrarea mențiunilor corespunzătoare
datele de identificare din antet, în adunarea generală din la registrul comerțului.
data de azi 1.10.2010, hotărăsc: (27/1.840.695)
Art. 1. Dizolvarea și lichidarea simultană a SC PRIMA
VERA COMPANY - S.R.L., în temeiul art. 235 și art. 227 Societatea Comercială
alin. 1, lit. d) din Legea nr. 31/1990 republicată și CLARFLOR - S.R.L., Arad
modificată.
Art. 2. Declară că societatea are următoarele active în DECIZIA NR. 1
capitalul social al societății ce vor reveni asociatului unic: din data de 10 octombrie 2010
- aport în natură 3.360 lei reprezentând autoturismul a asociatului unic al S.C. CLARFLOR - S.R.L.
Volkswagen, seria șasiu WVWZZZ31ZPB201003/3;
Subsemnata Petruț Floarea, de cetățenie român, CNP
- aport în numerar în valoare de 200 lei. 2680413123141, domiciliată în mun. Arad, Bd. Revoluției
Art. 3. Declar că societatea nu are creanțe. nr. 31, sc. A, et. 2, ap. 7, jud. Arad, posesoare a C.I. seria
Art. 4. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân AR nr. 378269, eliberată de SPCLEP Arad la data de
neschimbate. 22.01.2008, în calitate de asociat unic și administrator al
(26/1.840.694) societății, azi 10.10.2010, adopt prezenta decizie:
1. Dizolvarea și lichidarea simultană a S.C.
Societatea Comercială CLARFLOR - S.R.L. în temeiul art. 235 și art. 227 alin. (1)
IOVUTA COMPANY - S.R.L., Arad lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
HOTĂRÂREA NR. 1/2010 2. Declar că societatea nu are active sau pasive, cu
Adunarea generală a asociaților întrunită la data de excepția contului de capital social în valoarea de 200
14.10.2010, prezenți fiind cei doi asociați - Iovuța (douăsute) lei, care urmează să revină asociatului unic
Laurențiu Vichentie, domiciliat în Arad, str. Csiki Gergely Petruț Floarea. De asemenea, societatea nu deține, în
nr. 5, et. 1, ap. 17, jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR proprietate, bunuri imobile sau mobile.
nr. 375539, eliberată la 21.12.2007 de Poliția Arad, CNP 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
1790701020011 și Iovuța Sebastian-Cornel, domiciliat în neschimbat până la data radierii societății.
Arad, str. Csiki Gergely nr. 5, ap. 17, jud. Arad, identificat (28/1.840.696)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010 15

Societatea Comercială dizolvă prin imposibilitatea realizării obiectului de


SENIOR 4 x 4 COM - S.R.L., Sebiș, județul Arad activitate al societății sau realizarea acestuia și art. 227
alin. 1 lit. d) din Legea nr. 31/1990 republicată și
HOTĂRÂREA NR. 1/14.09.2010 modificată, care prevede că societatea se dizolvă prin
Asociații Societății Comerciale SENIOR 4 x 4 COM - hotărârea adunării generale, respectiv în conformitate cu
S.R.L., Daraban Ecaterina-Mioara, domiciliată în Sebiș, prevederile art. 235 alin. 1 din Legea nr. 31/1990
Str. Oltului nr. 56, județul Arad, identificată prin CI seria republicată și modificată, care prevede că în societățile
AR nr. 402870 eliberată de SPCLEP Sebiș la 13.08.2008, cu răspundere limitată, asociații pot hotărî, odată cu
CNP 2671223024906, Herbei Damaschin, domiciliat în dizolvarea, cu cvorumul și majoritatea prevăzute pentru
Prunișor nr. 97, județul Arad, identificat prin CI seria AR modificarea actului constitutiv, și modul de lichidare a
nr. 116527 eliberată de Poliția Oraș Sebiș la 12.06.2002, societății, atunci când sunt de acord cu privire la
CNP 1650712024907, în cadrul adunării generale repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și când
extraordinare de azi 14.09.2010, adoptăm următoarea asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord
hotărâre: cu creditorii.
Art. 1. Se retrage din societate cu data adoptării 2. Societatea, nu are niciun fel de debite, și nu deține
hotărârii, domnul Herbei Damaschin, din calitatea de în patrimoniu niciun fel de bunuri așa cum rezultă din
asociat și administrator, și cesionează cu titlu gratuit o declarația pe propria răspundere a asociaților, iar
parte socială pe care o deține, în sumă de 10 lei (zecelei) capitalul social existent va fi repartizat între asociați în
în favoarea asociatei Daraban Ecaterina-Mioara, care funcție de cotele de participare la beneficii și pierderi, în
acceptă cesiunea. În urma cesiunii capitalul social în conformitate cu dispozițiile 235 alin. 2 din Legea
sumă de 200 lei (douăsute lei), revine asociatului unic nr. 31/1990 republicată și modificată care prevede că
Daraban Ecaterina-Mioara. „prin votul unanim al asociaților se poate hotărî și asupra
Art. 2. Atribuțiile de administrator, începând cu data modului în care activele rămase după plata creditorilor
adoptării prezentei hotărâri, vor fi îndeplinite de către vor fi împărțite între asociați”.
asociatul unic Daraban Ecaterina-Mioara. 3. În cazul în care de la data prezentei hotărâri și până
Art. 3. Se schimbă activitatea principală din cod CAEN la momentul radierii societății, vor apărea unele debite,
0142 - creșterea altor bovine, în cod CAEN 4639 - comerț acestea vor fi stinse din patrimoniul societății iar în cazul
cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi în care acesta nu va fi suficient, asociații se obligă să
și tutun. Codul CAEN 0142 devine activitate secundară. acopere aceste debite din patrimoniul propriu.
Art. 4. Actul constitutiv al societății va fi actualizat cu 4. Având în vedere dispozițiile art. 234 din Legea nr.
modificările din prezenta hotărâre. 31/1990 republicată și modificată coroborată cu
(29/1.840.697) dispozițiile art. 172 alin. 1 din Ordinul Ministrului Justiției
nr. 2594/c/2008, după expirarea termenului de 30 zile de
Societatea Comercială la publicarea în Monitorul Oficial, societatea se radiază
PROTOPO - S.R.L., Arad din registrul comerțului.
5. Prezenta hotărâre se va înregistra la O.R.C. Arad și
HOTĂRÂREA NR. 1/12.10.2010 se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea
Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în a IV-a.
statutul de funcționare al societății, azi 12.10.2010, (30/1.840.698)
adunarea generală a asociaților, fiind prezenți cei doi
asociați - Dănuț Lucian-Ioan, domiciliat în Arad, str. Hațeg Societatea Comercială
nr. 5, bl. 16, sc. C, ap. 6, jud. Arad, identificat prin C.I. PROTOPO PLUS - S.R.L., Arad
seria AR numărul 212258, CNP 1800510020108,
eliberată de Pol. Arad și Dănuț Petru, domiciliat în Arad, HOTĂRÂREA NR. 1/12.10.2010
str. Hațeg nr. 5, bl. 16, sc. C, ap. 6, jud. Arad, identificat Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în
cu C.I. seria AR nr. 319689, CNP 1490520020021, statutul de funcționare al societății, azi 12.10.2010,
eliberată de Pol. Arad, adoptă prezenta hotărâre: asociatul unic Dănuț Lucian-Ioan, domiciliat în Arad, str.
1. Având în vedere imposibilitatea realizării obiectului, Hațeg nr. 5, bl. 16, sc. C, ap. 6, jud. Arad, identificat prin
societatea S.C. PROTOPO - S.R.L., intră în proces de C.I. seria AR numărul 212258, CNP 1800510020108,
dizolvare fără numire de lichidator, în conformitate cu eliberată de Pol. Arad, adoptă prezenta hotărâre:
dispozițiile art. 227 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990 1. Având în vedere imposibilitatea realizării obiectului,
republicată și modificată, care prevede că societatea se societatea S.C. PROTOPO PLUS - S.R.L., intră în proces
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010

de dizolvare fără numire de lichidator, în conformitate cu Societatea Comercială


dispozițiile art. 227 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990 CESANDI - S.R.L., Sebiș, județul Arad
republicată și modificată, care prevede că societatea se
HOTĂRÂREA NR. 1/30.09.2010
dizolvă prin imposibilitatea realizării obiectului de
activitate al societății sau realizarea acestuia și art. 227 Asociatul unic al Societății Comerciale CESANDI -
S.R.L., Bulc Natalia-Ramona, domiciliată în Sebiș, Str.
alin. 1 lit. d) din Legea nr. 31/1990 republicată și
Banatului nr. 4, județul Arad, identificată prin CI seria AR
modificată, care prevede că societatea se dizolvă prin nr. 119655, eliberată de Poliția Sebiș la 10.07.2002, CNP
hotărârea adunării generale, respectiv în conformitate cu 2770803024902, îndeplinind atribuțiile adunării generale,
prevederile art. 235 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 prevăzute de Legea societăților comerciale nr. 31/1990,
republicată și modificată, care prevede că în societățile cu modificările și completările aduse, a prevederilor din
actul constitutiv al societății, azi data de mai sus adopt
cu răspundere limitată, asociații pot hotărî, odată cu
următoarea hotărâre:
dizolvarea, cu cvorumul și majoritatea prevăzute pentru
Art. 1. Se majorează capitalul social al societății în
modificarea actului constitutiv, și modul de lichidare a numerar cu suma de 29.500 lei, de la 500 la 30.000 lei,
societății, atunci când sunt de acord cu privire la corespunzător a 3.000 părți sociale a 10 lei fiecare parte,
repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și când numerotate de la 1 la 3.000, și aparțin asociatului unic
asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord Bulc Natalia-Ramona.
Art. 2. Suma de 29.500 lei a fost depusă în casieria
cu creditorii.
societății cu chitanța nr. 128/30.09.2010, înregistrată în
2. Având în vedere că societatea nu are niciun fel de
registrul de casă a zilei de 30.09.2010, și contabilizată în
debite, față de terți, singurele debite fiind față de asociatul evidența contabilă, conform balanței anexă.
unic, acesta, în conformitate cu dispozițiile art. 235 alin. 2 Art. 3. Se radiază punctul de lucru din municipiul
din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, asociatul Oradea, str. Decebal nr. 6, județul Bihor, cu data de
unic, decide ca bunurile existente în patrimoniul societății 30.09.2010.
Art. 4. Actul constitutiv al societății va fi modificat cu
să revină, în totalitate acestuia, la data radierii societății,
prevederile art. 1 din prezenta hotărâre.
în conformitate cu dispozițiile 235 alin. 3 din Legea nr.
(32/1.840.700)
31/1990 republicată și modificată, care prevede că
„transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor Societatea Comercială
rămase după plata creditorilor are loc la data radierii CESANDI - S.R.L., Sebiș, județul Arad
societății din registrul comerțului”.
NOTIFICARE
3. În cazul în care de la data prezentei hotărâri și până
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
la momentul radierii societății, vor apărea unele debite,
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
acestea vor fi stinse din patrimoniul societății iar în cazul
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
în care acesta nu va fi suficient, asociatul se obligă să completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
acopere aceste debite din patrimoniul propriu. actului constitutiv al Societății Comerciale CESANDI -
4. Capitalul social, în valoare de 200 lei, se va restitui S.R.L.,, cu sediul în municipiul Arad, Str. Banatului nr. 4,
asociatului unic, în măsura în care acest lucru este județ Arad, înregistrată sub nr. J 02/898/2002, cod unic
de înregistrare 14989531, care a fost înregistrat sub nr.
posibil.
55331 din 14.10.2010.
5. Având în vedere dispozițiile art. 234 din Legea nr.
(33/1.840.701)
31/1990 republicată și modificată coroborată cu
dispozițiile art. 172 alin. 1 din Ordinul Ministrului Justiției Societatea Comercială
nr. 2594/c/2008, după expirarea termenului de 30 zile de SERVICII MECANIZATE
la publicarea în Monitorul Oficial, societatea se radiază ÎN AGRICULTURĂ - S.R.L., satul Târnova
comuna Târnova, județul Arad
din registrul comerțului.
6. Prezenta hotărâre se va înregistra la O.R.C. Arad și HOTĂRÂREA NR. 1/1.10.2010
se va publica în Monitorul Oficial al României,
Adunarea generală a asociaților, întrunită la
Partea a IV-a. 1.10.2010, prezenți fiind cei doi asociați Praga Luigino de
(31/1.840.699) cetățenie italiană, născut la data de 23.02.1952 în
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010 17

Oppeano, Italia, domiciliat în Italia, Verona, str. Vicolo Art. 2. Declarăm că societatea are următoarele active
Lungo nr. 2, identificat cu C.I. nr. 2259650AA, eliberată la și pasive: active = 0 lei și pasive = 0 lei.
6.03.2008 de Aut. Italiene și Seviciu Teodor-Lucian, de Art. 3. După plata creditelor, activele societății se
cetățenie română, născut la data de 3.11.1971 în Șiria, transmit către asociați.
jud. Arad, domiciliat în Șiria, Str. Progresului nr. 1556, jud. Art. 4. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 277784, CNP neschimbate.
1711103024667, eliberată la 24.11.2005 de Pol. Pacota, (35/1.840.703)
luând în discuție cererea asociatului Seviciu Teodor-
Lucian, de a se retrage din societate, cu unanimitate de Societatea Comercială
voturi adoptă prezenta hotărâre: CONAISSEURS THE - S.R.L., Arad
1. Asociatul Seviciu Teodor-Lucian, se retrage și
cesionează la valoarea nominală 2 (două) părți sociale în HOTĂRÂREA NR. 2
valoare de 10 (zece) lei, în total 20 (douăzeci) lei, către
asociatul Praga Luigino. din 27.09.2010
2. În urma cesiunii capitalul social va rămâne tot de a asociaților
200 (douăsute) lei, fiind împărțit în 20 (douăzeci) de părți Subsemnata Ungurean Viorica, având cetățenie
sociale a 10 (zece) lei fiecare, care aparțin în totalitate română, domiciliată în mun. Arad, str. Al. T. Stamatiad, bl.
asociatului unic Praga Luigino. 361, sc. B, et. 3, ap. 13, jud. Arad, identificată cu CI seria
3. Seviciu Teodor-Lucian cesionând toate părțile AR nr. 429400, eliberată de SPCLEP Arad la data de
sociale pe care le deține la societate, pierde orice calitate 27.05.2009, asociat unic al SC CONAISSEURS THE -
de reprezentare a societății și declară că nu mai are nicio S.R.L., cu datele din antet, azi 27.09.2010, am decis:
pretenție față de asociatul rămas sau față de societate. 1. Dizolvarea și lichidarea simultană a
4. Prezenta hotărâre ține loc de contract de cesiune. S.C. CONAISSEURS THE - S.R.L., în temeiul art. 235 și
5. Se modifică sediul social de la adresa Târnova, nr. art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind
489, jud. Arad, la adresa Târnova, nr. 782, jud. Arad. societățile comerciale, republicată, cu modificările și
(34/1.840.702) completările ulterioare.
2. Declar că societatea nu are active sau pasive, cu
Societatea Comercială excepția contului de capital social în valoare de
INTERAL-SEB - S.R.L., Sebiș, județul Arad 200 (douăsute) lei, care urmează să revină asociatului
unic Ungureanu Viorica.
HOTĂRÂREA NR. 1/30.09.2010 3. Declar că societatea nu are creditori.
a adunării generale extraordinare a asociaților 4. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
S.C. RAUL ALEXANDRU - S.R.L., Sebiș, neschimbate până la data radierii societății.
Str. Teilor nr. 1, județul Arad Prezenta hotărâre s-a redactat în 4 (patru) exemplare
S.C. INTERAL-SEB - S.R.L., Sebiș, Str. Păcii nr. 19, originale urmând a se face mențiune în Registrul
județul Arad, în adunarea generală extraordinară a Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad și îndeplinirea
asociaților din data de 30.09.2010, legal convocată, prin formalităților de publicitate legală.
asociații: Mureșan Rareș-Tiberiu, domiciliat în Sebiș, Str. (36/1.840.704)
Păcii nr. 19, județul Arad, CI seria AR nr.
316350/24.11.2006, eliberată de SPCLEP Sebiș, CNP Societatea Comercială
1820823025263, și Popa Măriuța-Florica-Virginia, FLER VET - S.R.L., Reșița
domiciliată în Sebiș, Str. Păcii nr. 14, județul Arad, CI județul Caraș-Severin
seria AR nr. 191105 eliberată de SPCLEP Arad la
ACT ADIȚIONAL
19.08.2003, CNP 2560912024908, cu unanimitate de
voturi adoptă următoarea hotărâre: Subsemnatul Micu Petre, domiciliat în Reșița, Aleea
Art. 1. Dizolvarea și lichidarea simultană a S.C. Tineretului nr. 1, bl.1, sc. 1, et. 8, ap. 122, posesor al
INTERAL-SEB - S.R.L., Sebiș, Str. Păcii nr. 19, județul C.I./KS/300165, eliberată de SPCLEP Reșița la
Arad, în temeiul art. 235 și art. 227 alin. (1) litera d) din 28.08.2008, CNP 1640125280797, asociat unic al S.C.
Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale FLER VET - S.R.L., înmatriculată la registrul comerțului
republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu sub nr. J 11/217/2010, am hotărât modificarea art. 3 din
data adoptării hotărârii. actul constitutiv privind durata societății, astfel:
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010

„Societatea își suspendă activitatea pentru o perioadă de Art. unic. Societatea deschide un punct de lucru în
3 ani, respectiv de la 30.09.2010 până la 29.09.2013.” Moldova Nouă, Bazar piață, spațiu comercial, modul
Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat nr. 14, județul Caraș-Severin.
azi, 30.09.2010, în 4 exemplare de Biroul de asistență al Prezentul act adițional a fost întocmit în 4 exemplare
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul la sediul B.N.P. Caransebeș.
Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea (39/1.825.811)
solicitantului, potrivit cererii de servicii
nr. 2376/30.09.2010. Societatea Comercială
(37/1.825.809) RALUCA ROUND - S.R.L., Caransebeș
județul Caraș-Severin
Societatea Comercială
DREAM TRAVEL - S.R.L. NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
Reșița, județul Caraș-Severin J 11/1098/2006

ACT ADIȚIONAL COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 19738492

Subsemnatele Căpeț Adina-Mihaela, domiciliată în ROMÂNIA


Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, bl. 26, et. 7, ap. 26,
posesor al C.I./KS/099297, eliberată de Reșița la data de MINISTERUL JUSTIȚIEI
6.01.2003, CNP 2790727113670 și Secășan Otilia,
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
domiciliată în Reșița, str. Horia, bl.7, et. 7, ap. 28, jud.
Caraș-Severin, posesor al C.I./KS/092444, eliberată de
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
Reșița la data de 7.10.2002, CNP 2790421161043,
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
asociați ai S.C. DREAM TRAVEL REȘIȚA - S.R.L.,
J11/1033/2006, am convenit de comun acord modificarea DOSAR NR. 28852/2010
art. 3 din actul constitutiv privind durata societății astfel:
REZOLUȚIA NR. 3713 DIN DATA DE 1.10.2010
„Societatea își suspendă activitatea pentru o perioadă de
3 ani, respectv de la 1.10.2010 până la 30.09.2013”. Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010
Restul articolelor rămân neschimbate. Director
Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat la Oficiul Registrului
azi, 21.09.2010, în 4 exemplare de Biroul de asistență al Comerțului de pe lângă
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin
Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea Referent în cadrul
solicitantului, potrivit cererii de servicii Oficiului Registrului
nr. 2294/21.09.2010. Comerțului de pe lângă
(38/1.825.810) Tribunalul Caraș-Severin - Corlan Cristina
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
Societatea Comercială
RALUCA ROUND - S.R.L., cu sediul ales în Caransebeș,
DIONPET TRIO - S.R.L., comuna Teregova
Str. Gării nr. 1A, sc. B, ap. 27, prin care se solicită
județul Caraș-Severin
înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind
ACT ADIȚIONAL radierea RALUCA ROUND - S.R.L., cod unic de
înregistrare 19738492, număr de ordine în registrul
Subsemnatul Ianoșiga Petru, domiciliat în satul comerțului J 11/1098/2006.
Teregova nr. 313, comuna Teregova, județul Caraș-
Severin, posesor al cărții de identitate seria KS numărul DIRECTORUL
223201/17.03.2006 eliberată de SPCLEP Caransebeș, Asupra cererii de față:
cod numeric personal 1620513110641, în calitate de Prin cererea înregistrată sub nr. 28852 din 30.09.2010
asociat unic, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
republicată și modificată prin Legea 441/2006 și ale mențiunii cu privire la radierea RALUCA ROUND - S.R.L.
hotărârii adoptate de către asociatul unic, am stabilit să În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
efectuez următoarele modificări în actul constitutiv: menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010 19

Examinând înscrisurile menționate directorul, Referent în cadrul


constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în Oficiului Registrului
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, Comerțului de pe lângă
aprobată cu modificări și completări prin Legea Tribunalul Caraș-Severin - Udrea Tatiana
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, Adriana
cu modificările și completările ulterioare, Legii Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările SIMA HILL - S.R.L., cu sediul ales în Moldova Nouă,
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere. aleea Ioan Slavici, bloc 47, sc. 3, ap. 14, prin care se
solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: privind radierea SIMA HILL - S.R.L., cod unic de
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și înregistrare 18883192, număr de ordine în registrul
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii comerțului J 11/621/2006.
firmei RALUCA ROUND - S.R.L., cu datele de identificare DIRECTORUL
mai sus menționate. Asupra cererii de față:
Motivul radierii este dizolvare. Prin cererea înregistrată sub nr. 28855 din 30.09.2010
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
Oficial al României, Partea a IV-a. mențiunii cu privire la radierea SIMA HILL - S.R.L.
Executorie de drept. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
Tribunalul Caraș-Severin, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și Examinând înscrisurile menționate directorul,
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010. aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
(40/1.825.812)
cu modificările și completările ulterioare, Legii
nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările
Societatea Comercială
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.
SIMA HILL - S.R.L., Moldova Nouă
județul Caraș-Severin Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
J 11/621/2006
firmei SIMA HILL - S.R.L., cu datele de identificare mai
sus menționate.
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 18883192 Motivul radierii este dizolvare.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
ROMÂNIA Oficial al României, Partea a IV-a.
Executorie de drept.
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Caraș-Severin, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010.
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
(41/1.825.813)
DOSAR NR. 28855/2010
Societatea Comercială
REZOLUȚIA NR. 3707 DIN DATA DE 1.10.2010 CULORILE CURCUBEULUI - S.R.L.
Reșița, județul Caraș-Severin
Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010
Director ACT ADIȚIONAL
la Oficiul Registrului Subsemnata Otzenasch Andreea, domiciliată în
Comerțului de pe lângă Reșița, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 25, sc. 1, et. 2, ap. 6,
Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin județul Caraș-Severin, identificată cu C.I. seria KS
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010

nr. 306864 eliberată de SPCLEP Reșița la data de înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
9.12.2008, CNP 2780504113692, asociat unic al S.C. Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J 11/613/1992, am
CULORILE CURCUBEULUI - S.R.L., înmatriculată la hotărât în data de 30.09.2010 să deschid un punct de
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul lucru în Bozovici nr. 268, județul Caraș-Severin.
Caraș-Severin sub nr. J 11/260/2010, am hotărât Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat
deschiderea unui punct de lucru în Reșița, aleea azi, 30.09.2010, în 4 exemplare de Biroul de asistență al
Mărghitaș nr. 5 (în incinta școlii cu clasele I-VIII, nr. 9), Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
județul Caraș-Severin. Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat solicitantului, potrivit cererii de servicii
azi, 30.09.2010, în 4 exemplare de Biroul de asistență al nr. 2385/30.09.2010.
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul (44/1.825.816)
Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
solicitantului, potrivit cererii de servicii Societatea Comercială
nr. 2382/30.09.2010. ALISA DESIGN - S.R.L., Moldova Nouă
județul Caraș-Severin
(42/1.825.814)
ACT ADIȚIONAL
Societatea Comercială
A & B ADABIAN TRADING - S.R.L. Subsemnații Răulea Ionel-Constantin, domiciliat în
Anina, județul Caraș-Severin Sibiu, str. Nicolae Beldiceanu nr. 2-4, ap. 1, județul Sibiu,
posesor al C.I. seria SB nr. 290498 eliberată de SPCLEP
ACT ADIȚIONAL Sibiu la 22.12.2005, CNP 1800624114399 și Răulea
Adrian-Aurel, domiciliat în Moldova Nouă, aleea Eftimie
Subsemnații Schweitzer Nicolae-Adrian, domiciliat în
Murgu, bl. 42, sc. 1, ap. 1, județul Caraș-Severin, posesor
Anina, str. Sfânta Varvara, bl. D, ap. 5, posesor al al C.I. seria KS nr. 174982 eliberată de Poliția Moldova
C.I./KS/110691, eliberată de Anina la data de Nouă la 31.08.2004, CNP 1811230114400, asociați ai
25.03.2003, CNP 1690709110014 și Schweitzer Daniela, S.C. ALISA DESIGN - S.R.L., înmatriculată la Oficiul
domiciliată în Anina, str. Sfânta Varvara, bl. D, ap. 5, Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-
posesoare a C.I./KS/006488, eliberată de Poliția Anina la Severin sub nr. J 11/425/2006, am convenit de comun
data de 10.02.2000, CNP 2711103110036, asociați ai acord în cadrul adunării generale din 23.09.2010
S.C. A & B ADABIAN TRADING - S.R.L., J 11/691/2004, modificarea actului constitutiv ca urmare a completării
am convenit de comun acord modificarea art. 3 din actul obiectului de activitate, a prelungirii mandatului de
constitutiv privind durata societății, astfel: „Societatea își administrator, închiderii și deschiderii unor puncte de
suspendă activitatea pentru o perioadă de 3 ani, lucru, astfel:
respectiv de la 30.09.2010 până la 29.09.2013”. a) Art. 5 referitor la obiectul de activitate se
Restul articolelor rămân neschimbate. completează cu codul 4752.
Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat b) Art. 9 din actul constitutiv al societății referitor la
azi, 30.09.2010, în 4 exemplare de Biroul de asistență al administrarea societății, se modifică astfel:
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul „Administrarea societății comerciale va fi realizată de
Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea către dl Răulea Adrian-Aurel, prin prelungirea mandatului
solicitantului, potrivit cererii de servicii pe o durată nelimitată.”
nr. 23844/30.09.2010. c) Se deschid următoarele puncte de lucru: Oravița,
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 24 - Spațiu comercial, județul
(43/1.825.815)
Caraș-Severin și Moldova Nouă, str. Vasile Alecsandri,
bl. 40, sc. 3, ap. 1, județul Caraș-Severin.
Societatea Comercială
d) Se închide punctul de lucru din Moldova Nouă, FS,
LEMET - S.R.L., satul Borlovenii Vechi
nr. 43, sc. 5, ap. 2, județul Caraș-Severin.
comuna Prigor, județul Caraș-Severin
Restul articolelor rămâne neschimbat.
Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat
ACT ADIȚIONAL
azi, 29.09.2010, în 4 exemplare de Biroul de asistență al
Subsemnata Banuș Maria, domiciliată în satul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Borlovenii Vechi nr. 19, comuna Prigor, județul Caraș- Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
Severin, identificată cu C.I. seria KS nr. 230146 eliberată solicitantului, potrivit cererii de servicii
de SPCLEP Bozovici la data de 20.06.2006, CNP nr. 2325/23.09.2010.
2550704110435, asociat unic al S.C. LEMET - S.R.L., (45/1.825.817)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010 21

Societatea Comercială DIRECTORUL


ALISA DESIGN - S.R.L., Moldova Nouă
Asupra cererii de față:
județul Caraș-Severin
Prin cererea înregistrată sub nr. 28874 din 30.09.2010
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
NOTIFICARE
mențiunii cu privire la radierea EEZUCO - S.R.L.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Examinând înscrisurile menționate directorul,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
ALISA DESIGN - S.R.L., cu sediul în orașul Moldova aprobată cu modificări și completări prin Legea
Nouă, FS, bloc 21, scara 3, ap. 5, județul Caraș-Severin, nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
înregistrată sub nr. J 11/425/2006, cod unic de cu modificările și completările ulterioare, Legii
înregistrare 18695865, care a fost înregistrat sub nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările
nr. 28869 din 30.09.2010. ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.
(46/1.825.818)
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Societatea Comercială Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
EEZUCO - S.R.L., Reșița, județul Caraș-Severin dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei EEZUCO - S.R.L., cu datele de identificare mai sus
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI menționate.
J 11/102/2005 Motivul radierii este lichidare.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 17185540 Oficial al României, Partea a IV-a.
ROMÂNIA
Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
MINISTERUL JUSTIȚIEI Tribunalul Caraș-Severin, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI (47/1.825.819)
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
Societatea Comercială
DOSAR NR. 28874/2010
SORESCU & GOGA - S.R.L.
REZOLUȚIA NR. 3695 DIN DATA DE 1.10.2010 Reșița, județul Caraș-Severin

Pronunțată în ședința din data de 1.10.2010 ACT ADIȚIONAL


Director
Subsemnații asociați Marta Corina, CNP
la Oficiul Registrului
2670810113714, născută la 10.08.1967 în Reșița, jud.
Comerțului de pe lângă
Caraș-Severin, domiciliată în Bocșa, Str. Sadovei, bl. 1,
Tribunalul Caraș-Severin - Popa Valentin
sc. 2, ap. 9, jud. Caraș-Severin, identificată cu pașaport
Referent în cadrul
seria și număr 15362629/15.10.2009/auto române
Oficiului Registrului
(Caraș-Severin) și Sorescu Daniel, CNP
Comerțului de pe lângă
1780205113676, născut la 5.02.1978 în Reșița, jud.
Tribunalul Caraș-Severin - Corlan Cristina
Caraș-Severin, domiciliat în Reșița, aleea Breazova nr. 4,
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de sc. A, et. 4, ap. 19, jud. Caraș-Severin, identificat cu C.I.
EEZUCO - S.R.L., cu sediul ales în Reșița, Bd. Muncii seria KS nr. 300101/27.08.2008/SPCLEP Reșița,
nr. 10, sc. B, etaj 3, ap. 8, prin care se solicită înscrierea decidem:
în registrul comerțului a mențiunii privind radierea 1. Se modifică datele asociaților, prin retragerea
EEZUCO - S.R.L., cod unic de înregistrare 17185540, asociatului Marta Corina, astfel încât Sorescu Daniel
număr de ordine în registrul comerțului J 11/102/2005. devine asociat unic.
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010

2. Se schimbă capitalul social, urmare a cesiunii: Societatea Comercială


„Capitalul social subscris este de 200 lei, în numerar, LACHIMAT CONSTRUCT - S.R.L.
divizat în 20 părți sociale în valoare nominală de 10 lei și Reșița, județul Caraș-Severin
este deținut de asociatul unic Sorescu Daniel”.
ACT ADIȚIONAL
3. Se aprobă prezentul act adițional redactat în 5
exemplare și se mențin restul clauzelor actului constitutiv. Subsemnații Lațcu Petru, domiciliat în Reșița,
Str. Păcii nr. 2, sc. 3, et. 1, ap. 5, județ Caraș-Severin,
(48/1.825.820)
posesor al C.I. seria KS nr. 050505, eliberată de Poliția
Reșița la 11.07.2001, CNP 1450708113679, Chilom
Societatea Comercială
Sofia, domiciliată în Reșița, Aleea Macilor nr. 4, sc. A,
SORESCU & GOGA - S.R.L.
et. 2, ap. 5, județ Caraș-Severin, posesoare a C.I. seria
Reșița, județul Caraș-Severin KS nr. 106903, eliberată de Poliția Reșița la 5.03.2003,
CNP 2601013113671, și Matală Liliana, domiciliată în
NOTIFICARE Reșița, aleea Buziaș nr. 4, sc. 2, et. 3, ap. 13, județ
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, posesoare a C.I. seria KS nr. 092856,
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile eliberată de Poliția Reșița la 10.10.2002, CNP
2670717113680, asociați la S.C. LACHIMAT
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
CONSTRUCT - S.R.L., înmatriculată la Registrul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale nr. J11/310/2009, am hotărât deschiderea unui punct de
SORESCU & GOGA - S.R.L., cu sediul în municipiul lucru în Reșița, str. Țerova nr. 2, județ Caraș-Severin.
Reșița, Str. Rozelor nr. 5, județul Caraș-Severin, Restul articolelor rămân neschimbate.
înregistrată sub nr. J 11/205/2010, cod unic de Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat
înregistrare 26918674, care a fost înregistrat sub azi, 30.09.2010, în 4 exemplare de Biroul de asistență al
nr. 28876 din 30.09.2010. Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
(49/1.825.821) solicitantului, potrivit cererii de servicii
nr. 2381/30.09.2010.
Societatea Comercială
(51/1.825.823)
DRAGHICESCU SERVCOM - S.R.L.
Reșița, județul Caraș-Severin Societatea Comercială
MADERAS ANDRA - S.R.L., satul Biniș
DECLARAȚIE comuna Doclin, județul Caraș-Severin
Subsemnații asociați Drăghicescu Dorin, CNP
ACT ADIȚIONAL
1610915113681, domiciliat în Reșița, str. Nicolae
Titulescu nr. 8, sc. 1, ap. 1, județul Caraș-Severin, Subsemnații Iova Adriana, domiciliată în Bocșa, str.
Mircea cel Bătrân nr. 13, județul Caraș-Severin,
identificat cu C.I. seria KS/177042/20.09.2004/mun.
posesoare a C.I. seria KS nr. 317937, eliberată de
Reșița, Drăghicescu Daniela-Mărioara, CNP SPCLEP Bocșa la data de 1.07.2009, CNP
2630802113682, domiciliată în Reșița, str. Nicolae 2701210110135, și Iova Ionel-Petrică, domiciliat în
Titulescu nr. 8, sc. 1, ap. 1, județul Caraș-Severin, Bocșa, str. Mircea cel Bătrân nr. 13, județul Caraș-
identificată cu C.I. seria KS/347239/15.07.2010/SPCLEP Severin, posesor al C.I. seria KS nr. 317936, eliberată de
Reșița, în executarea prevederilor hot. nr. 1/29.09.2010 a SPCLEP Bocșa la data de 1.07.2009, CNP
adunării generale, redactăm prezentul: 1700220113694, asociați ai S.C. IASMY CONSTRUCT -
S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerțului Caraș-
ACT ADITIONAL NR. 2 Severin sub nr. J11/384/2008, am convenit de comun
la actul constitutiv al S.C. DRAGHICESCU acord în data de 29.09.2010, să modificăm actul
SERVCOM - S.R.L., pentru următoarea modificare: constitutiv al societății privind datele de identificare ale
Art. 1. Se reia activitatea societății DRAGHICESCU dnei Iova Adriana și dnului Iova Ionel-Petrică, denumirea
societății și obiectul secundar de activitate, astfel:
SERVCOM - S.R.L. începând cu data de 1.10.2010.
1) Preambulul actului constitutiv se modifică cu noile
Prezentul act adițional a fost încheiat în 4 exemplare, date de identificare ale dnei Iova Adriana și dnului Iova
sub semnătură privată, la data de 29.09.2010 Ionel-Petrică, așa cum rezultă din alin. 1 al prezentului
(50/1.825.822) act.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010 23

2) Art. 1 referitor la denumirea societății este: Caraș-Severin, Reșița, Str. Făgărașului (lângă Bazinul de
MADERAS ANDRA - S.R.L. înot), Caraș-Severin, și să deschidem un punct de lucru
3) Se modifică art. 5 privind obiectul principal de în Reșița, Str. Făgărașului nr. 18C, Caraș-Severin.
activitate care devine 1610 - tăierea și rindeluirea Prezentul act adițional a fost redactat azi, 1.10.2010,
lemnului, iar codul 4120 trece în secundar, se în 4 exemplare la Oficiul Registrului Comerțului de pe
completează obiectul secundar de activitate cu codurile: lângă Tribunalul Caraș-Severin, la cererea și pe
3600, 3700, 3811, 3812, 3821, 3822, 3831, 3832, 3900, răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
4677, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, nr. 2391/1.10.2010.
9001, 9002, 9003, 9329.
(54/1.825.826)
4) Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma
prezentată. Societatea Comercială
Restul articolelor rămân neschimbate. FAGUS-BUCOVA PROD - S.R.L., satul Bucova
Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat
comuna Băuțar, județul Caraș-Severin
azi, 30.09.2010, în 4 exemplare de Biroul de asistență al
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
ACT ADIȚIONAL
Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
solicitantului, potrivit cererii de servicii Subsemnații Savulesc Gheorghe, domiciliat în
nr. 2370/29.09.2010. Bucova nr. 224, județul Caraș-Severin, posesor al C.I.
(52/1.825.824) seria KS nr. 308706, eliberată de SPCLEP Oțelu Roșu la
data de 21.01.2009, CNP 1590314113301, Pârvulescu
Societatea Comercială Petru, domiciliat în Timișoara, str. Macarie nr. 4, ap. 1,
MADERAS ANDRA - S.R.L., satul Biniș județul Timiș, posesor al C.I. seria TM nr. 742602,
comuna Doclin, județul Caraș-Severin eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 5.05.2009,
CNP 1540919354787, și Gheorghioni Diana-Roxana,
NOTIFICARE domiciliată în Oțelu Roșu, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 8,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul sc. 1, ap. 6, județul Caraș-Severin, posesoare a C.I. seria
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile KS nr. 068956, eliberată de Poliția Oțelu Roșu la data de
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 31.01.2002, CNP 2860403114567, asociați ai Societății
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Comerciale FAGUS-BUCOVA PROD - S.R.L.,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă
MADERAS ANDRA - S.R.L., cu sediul în satul Biniș, Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J11/141/1998, am
com. Doclin, județul Caraș-Severin, înregistrată sub convenit de comun acord în cadrul adunării generale din
nr. J11/384/2008, cod unic de înregistrare 23844130, data de 11.08.2010 să aducem unele modificări la actul
care a fost înregistrat sub nr. 29012 din 1.10.2010. constitutiv al societății ca urmare a schimbării datelor de
(53/1.825.825) identificare și prelungire mandate administratori astfel:
a). Datele de identificare ale asociaților/
Societatea Comercială
administratorilor așa cum reiese din preambulul actului
AD CRIS INVEST - S.R.L., Reșița
adițional se modifică ca urmare a schimbării actului de
județul Caraș-Severin,
identitate.
ACT ADIȚIONAL b). Art. 8 din actul constitutiv privind administrarea
societății se modifică ca urmare a prelungirii mandatului
Subsemnații Ochetan Victor, domiciliat în Reșița,
de administrator al dnului Săvulesc Gheorghe pentru o
Str. Făgărașului nr. 22, bl. 22, sc. B, ap. 2, județul Caraș-
perioadă nelimitată.
Severin, posesor al CI/KS/236962, eliberată de SPCLEP
Restul articolelor rămân neschimbate.
Reșița la 14.09.2006, CNP 1550324113697, și Ochetan
Valeria, domiciliată în Reșița, Str. Făgărașului nr. 22, bl. Prezentul înscris a fost redactat azi, 17.08.2010, în 4
22, sc. B, ap. 2, jud. Caraș-Severin, posesor al exemplare de către Compartimentul de asistență din
CI/KS/336721, eliberată de SPCLEP Reșița la cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
18.03.2010, CNP 2590318112505, asociați ai S.C. AD Tribunalul Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
CRIS INVEST - S.R.L., J11/190/1998, am hotărât să solicitantului, potrivit cererii de servicii
închidem punctele de lucru situate în Reșița, Str. Libertății nr. 1973/11.08.2010.
nr. 49, Caraș-Severin, Reșița, Complex Reșița Nord, (55/1.825.827)
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010

Societatea Comercială 1820306115200, și Boboescu Gheorghe, domiciliat în


FAGUS-BUCOVA PROD - S.R.L., satul Bucova Reșița, Str. Făgărașului nr. 33A, sc. D, et. 2, ap. 6,
comuna Băuțar, județul Caraș-Severin posesor al C.I. seria KS nr. 065824, eliberată de Poliția
Reșița la data de 10.01.2002, CNP 1561120113671,
NOTIFICARE
asociați ai S.C. SILBOSTAR IMPEX - S.R.L.,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J11/318/2003, am
modificările și completările ulterioare, depunerea textului convenit de comun acord în data de 14.09.2010 să
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale suspendăm activitatea societății pe o perioadă de 3 ani
FAGUS-BUCOVA PROD - S.R.L., cu sediul în satul respectiv din data de 1.10.2010 până în 30.09.2013.
Bucova nr. 225, comuna Băuțar, județ Caraș-Severin,
Act redactat în 4 exemplare, azi, 14.09.2010, la
înregistrată sub nr. J11/141/1998, cod unic de
înregistrare 10601865, care a fost înregistrat sub Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
nr. 29025 din 1.10.2010. Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-
(56/1.825.828) Severin, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr. 2235/14.09.2010.
Societatea Comercială
(58/1.825.830)
FAST ACTION - S.R.L., Reșița
județul Caraș-Severin
Societatea Comercială
ACT ADIȚIONAL ANDARIA GROUP - S.R.L.
Subsemnații Corcan Julien-Ionel, domiciliat în Reșița, Reșița, județul Caraș-Severin
str. I.L. Caragiale nr. 19, sc. 1, et. 10, ap. 39, posesor
CI/KS/227114, eliberată de SPCLEP Reșița la data de ACT ADIȚIONAL
12.05.2006, CNP 1701205113698, și Corcan Ionela- Subsemnata Glăvan Floarea, domiciliată în Reșița,
Cristina, domiciliată în Reșița, str. I.L. Caragiale nr. 19,
Bd. Muncii, bl. 17, sc. 2, et. 2, ap. 8, posesoare
sc. 1, et. 10, ap. 39, posesoare CI/KS/239528/16.10.2006,
CI/KS/204076, eliberată de Reșița, la data de
eliberată de SPCLEP Reșița la data de 16.10.2006, CNP
2751003113700, asociați ai S.C. FAST ACTION - S.R.L., 25.07.2005, CNP 249032811688, asociat unic la
înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă S.C. ANDARIA GROUP - S.R.L., înmatriculată la
Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J11/753/2007, am Registrul Comerțului sub nr. J11/416/2006, am hotărât în
hotărât în data de 1.10.2010 să reluăm activitatea data de 29.09.2010 să modific art. 8 din actul constitutiv
societății.
al societății referitor la administrare în urma reconfirmării
Restul articolelor rămân neschimbate.
Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat în această funcție a d-nului Cenan-Glăvan Ioan-Mihai,
azi, 1.10.2010, în 4 exemplare de Biroul de asistență al domiciliat în Reșița, str. Sarmisegetuza nr. 9, sc. 1, et. 3,
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ap. 11, posesor CI/KS/047342, eliberată de Poliția
Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea Reșița, la data de 6.06.2001, CNP 1730328204361, pe o
solicitantului, potrivit cererii de servicii durată nelimitată.
nr. 2397/1.10.2010.
Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma
(57/1.825.829)
prezentată.
Societatea Comercială Restul articolelor rămân neschimbate.
SILBOBSTAR IMPEX - S.R.L. Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat
Reșița, județul Caraș-Severin azi, 30.09.2010, în 4 exemplare de Biroul de asistență al
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
ACT ADIȚIONAL
Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
Subsemnații Boboescu Silviu, domiciliat în Reșița,
solicitantului, potrivit cererii de servicii
Str. Făgărașului nr. 33A, sc. D, et. 2, ap. 6, Caraș-
Severin, posesor al C.I. seria KS nr. 242408, eliberată de nr. 2369/29.09.2010.
SPCLEP Reșița la data de 22.11.2006, CNP (59/1.825.831)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010 25

Societatea Comercială sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare, numerotate


ANDARIA GROUP - S.R.L. de la 1 la 23. Capitalul este deținut în totalitate de
Reșița, județul Caraș-Severin asociatul unic Cozma Dorina-Elena.”
Art. 3. Se eliberează din funcția de administrator Simu
NOTIFICARE Elena, urmare a decesului, și se numește în această
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul funcție Cozma Roji, cetățean român, născută la
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile 10.07.1965 în satul Albulești (com. Dumbrava, jud.
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Mehedinți, CNP 2650710110137, domiciliată în Reșița,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului str. Petru Maior nr. 73, sc. 1, ap. 3, jud. Caraș-Severin,
identificată cu C.I. seria și nr. KS/050030/4.07.2001/mun.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Reșița, pentru o perioadă nelimitată.
ANDARIA GROUP - S.R.L., cu sediul în municipiul
Art. 4. Se completează obiectul de activitate cu
Reșița, Bd. Muncii, bloc 17, scara 2, etaj 2, ap. 8, județ
următoarele coduri CAEN: 1610; 1621; 1622; 1623;
Caraș-Severin, înregistrată sub nr. J11/416/2006, cod
1624; 4332; 4391; 4520; 4618.
unic de înregistrare 18683291, care a fost înregistrat sub
Art. 6. Se mențin restul prevederilor actului constitutiv.
nr. 29049 din 1.10.2010.
Prezentul act adițional a fost încheiat în 4 exemplare.
(60/1.825.832)
(61/1.825.833)
Societatea Comercială
Societatea Comercială
ELENSIM PROD - S.R.L., Reșița
ELENSIM PROD - S.R.L.
județul Caraș-Severin Reșița, județul Caraș-Severin

DECLARAȚIE NOTIFICARE
Asociatul unic Simu Elena, decedată, reprezentată Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
prin moștenitor Cozma Dorina-Elena, născută la Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile
29.03.1992 în Reșița, jud. Caraș-Severin, CNP art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
2920329115187, domiciliată în Reșița, str. Petru Maior modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nr. 67, sc. 3, et. 1, ap. 3, jud. Caraș-Severin, identificată actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
cu C.I. seria și nr. KS/344193/16.06.2010/eliberată de ELENSIM PROD - S.R.L., cu sediul în municipiul Reșița,
SPCLEP Reșița, în baza certificatului de moștenitor str. Monion nr. 88, județ Caraș-Severin, înregistrată sub
nr. 152/5.07.2010, în considerarea certificatului de deces nr. J11/868/1994, cod unic de înregistrare 6396827, care
seria DS nr. 394398 din 25.06.2010, eliberat de Primăria a fost înregistrat sub nr. 29055 din 1.10.2010.
municipiului Reșița, prin care s-a consemnat decesul (62/1.825.834)
asociatului unic Simu Elena, și în executarea prevederilor
hotărârii nr. 1/28.09.2010, redactăm prezentul: Societatea Comercială
ACT ADIȚIONAL A.C. PETALIN - S.R.L., Băile Herculane
județul Caraș-Severin
la actul constitutiv
al S.C. ELENSIM PROD - S.R.L., DECLARAȚIE
pentru următoarele modificări: Subsemnatul asociat unic, Pătrulescu Petrică, CNP
Art. 1. Se modifică prevederile actului constitutiv, în 1610501110079, domiciliat în loc. Pecinișca (oraș Băile
partea privitoare la asociați, ca urmare a decesului Herculane) nr. 35, bl. B2, sc. B2, et. 1, ap. 6, județul
asociatului unic Simu Elena, și se completează cu datele Caraș-Severin, identificat cu C.I. seria și nr.
noului asociat unic Cozma Dorina-Elena, cetățean KS/195184/29.03.2005/oraș Băile Herculane, în
român, născută la 29.03.1992 în Reșița, jud. Caraș- executarea prevederilor hot. nr. 1/30.09.2010, redactez
Severin, CNP 2920329115187, domiciliată în Reșița, prezentul:
str. Petru Maior nr. 67, sc. 3, et. 1, ap. 3, jud. Caraș- ACT ADIȚIONAL NR. 1
Severin, identificată cu C.I. seria și nr.
KS/344193/16.06.2010/eliberată de SPCLEP Reșița. la actul constitutiv al S.C. A.C. PETALIN - S.R.L.
Art. 2. Se modifică prevederile actului constitutiv, în pentru următoarea modificare:
partea privitoare la capitalul social, urmare succesiunii, Art. 1. Se suspendă activitatea societății A.C.
primind o nouă redactare: „Capitalul social subscris și PETALIN - S.R.L. începând cu data de 6.10.2010 pentru
vărsat este de 230 lei, în numerar, divizat în 23 părți o perioadă de 3 ani.
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010

Prezentul act a fost încheiat în 4 exemplare în Reșița, sediul social în Mănăstirea Nera, com. Sasca-Montană,
sub semnătură privată la data de 30.09.2010. jud. Caraș-Severin, prin reprezentanții consiliului director
(63/1.825.835) al asociatului unic Asociația Metamorfosis:
1. Președinte - Munteanu Tiberiu Marius, CNP
Societatea Comercială 1731122100031;
PRO CRIS EXPERT - S.R.L., satul Topleț
2. Vicepreședinte - Chirilă Georgeta-Nicoleta, CNP
comuna Topleț, județul Caraș-Severin
2770515292095;
NOTIFICARE 3. Secretar - Iosif Aurelia-Victoria, CNP
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 2740903292086,
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile întruniți la sediul societății în adunarea consiliului
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu director, au hotărât următoarele:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului 1. Modificarea obiectului principal de activitate al
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale societății: 4729.
PRO CRIS EXPERT - S.R.L., cu sediul în satul Topleț,
2. Completarea obiectului secundar de activitate al
comuna Topleț, județ Caraș-Severin, înregistrată sub
nr. J11/966/2007, cod unic de înregistrare 22685274, societății cu următoarele activități ce se vor desfășura și
care a fost înregistrat sub nr. 29061 din 1.10.2010. la sediu și la punctul de lucru: 5911, 5912, 6201, 6209,
(64/1.825.836) 6311.
3. Reactualizarea actului constitutiv al societății cu
Societatea Comercială toate modificările operate pe parcursul anilor pe baza
MED.AS - S.R.L., Reșița, județul Caraș-Severin
înscrierii de mențiuni la diferite perioade de timp
ACT ADIȚIONAL (deschidere punct de lucru, includerea unor noi activități,
etc.).
Subsemnații Grubișici Mihai, domiciliat în Reșița,
str. Romul Ladea nr. 10, Caraș-Severin, posesor 4.Pentru înscrierea prezentei hotărâri la Oficiul
CI/KS/331967, eliberată de SPCLEP Reșița, la Registrului Comerțului Caraș-Severin și semnarea
22.01.2010, CNP 1560122113692, și Grubișici Maria- actului constitutiv actualizat se mandatează Rusu Ana-
Dorothea, domiciliată în Reșița, str. Romul Ladea nr. 18, Maria care are funcția de administrator al S.C. NERA
Caraș-Severin, posesoare CI/KS/274161, eliberată de COMERCIAL - S.R.L.
SPCLEP Reșița, la 9.10.2007, CNP 2781108113702,
5. Prezenta hotărâre a fost redactată azi, 24.09.2010,
asociați ai S.C. MED.AS - S.R.L., J11/190/1998, am
hotărât să deschidem un punct de lucru în Reșița, în 4 exemplare, la sediul societății comerciale, sub
Str. Făgărașului, bl. 31, sc. D, ap. 2/b, Spațiu Comercial, semnătură privată.
Caraș-Severin. (66/1.825.764)
Prezentul act adițional a fost redactat azi, 1.10.2010,
în 4 exemplare la Oficiul Registrului Comerțului de pe Societatea Comercială
lângă Tribunalul Caraș-Severin, la cererea și pe NERA COMERCIAL - S.R.L., satul Slatina-Nera
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii comuna Sasca Montană, județul Caraș-Severin
nr. 2401/1.10.2010.
(65/1.825.837)
NOTIFICARE
Societatea Comercială Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
NERA COMERCIAL - S.R.L. Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile
satul Slatina-Nera, comuna Sasca-Montană art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
județul Caraș-Severin
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
HOTĂRÂREA NR. 83 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
NERA COMERCIAL - S.R.L., cu sediul în satul Slatina-
din 24.09.2010
Nera, comuna Sasca Montană, județul Caraș-Severin,
a consiliului director al Asociației Metamorfosis,
asociat unic al S.C. NERA COMERCIAL - S.R.L. înregistrată sub nr. J 11/438/2007, cod unic de
înregistrare 21745165, care a fost înregistrat sub
Societatea S.C. NERA COMERCIAL - S.R.L.
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Caraș- nr. 28605 din 28.09.2010.
Severin sub nr. J 11/438/16.05.2007, CUI 21745165, cu (67/1.825.765)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010 27

Societatea Comercială Art. 1. Se aprobă desființarea punctului de lucru al


AGRO-MIXT - S.R.L. S.C. TREI IZVOARE - S.R.L., Cărbunari, deschis în
Greoni, județul Caraș-Severin clădirea fostei Primării din satul Știnăpari, comuna
Cărbunari.
HOTĂRÂREA NR. 1/28 SEPTEMBRIE 2010 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se
Subsemnata Cahniță Aurica, posesoare a C.I. seria încredințează administratorul S.C. TREI IZVOARE -
KS nr. 224974, eliberată la data de 11.04.2006, asociat S.R.L., Cărbunari, domnul Ignat Niculae.
unic al S.C. AGRO-MIXT - S.R.L., Greoni, azi data de mai (70/1.825.768)
sus, hotărăsc:
- Suspednarea temporară pe o perioadă de 3 ani, Societatea Comercială
începând cu data de 1.10.2010 a activității Societății HERCULES - S.A., Băile Herculane
Comerciale AGRO-MIXT - S.R.L., Greoni, din motive
economice. HOTĂRÂREA NR. 1
Închiderea punctului de lucru din localitatea Vărădia din data de 26.09.2010
începând cu data de 1.10.2010 din motive economice. a adunării generale ordinare și extraordinare a
Încheiată azi, 28 septembrie 2010, la sediul societății acționarilor
în 3 exemplare, unul la asociat și 2 exemplare la Registrul
Adunarea generală a acționarilor S.C. HERCULES -
Comerțului Caraș-Severin.
S.A., înregistrată la O.R.C. sub nr. J 11/29/1991, având
(68/1.825.766)
C.U.I. 1070543, titulară a unui capital social de
Societatea Comercială 7.669.718,2 lei, respectiv 76.697.182 acțiuni în valoare
FIVEDEK - S.R.L., Bozovici nominală de 0,1 lei acțiunea, prin reprezentanții săi astfel:
județul Caraș-Severin 1. S.C. ARGIROM INTERNATIONAL - S.A.,
București, deținătoare a unui capital social de
HOTĂRÂREA NR. 1 4.688.955,6 lei, repsectiv 46.889.556 acțiuni, ceea ce
reprezintă 61,136 % din total capital social și acțiuni,
din data de 29.09.2010 reprezentată prin dl Petcan George, conform mandatului
a adunării generale a asociaților emis de către S.C. ARGIROM INTERNATIONAL - S.A.,
Subsemnații Jurchescu Cristian Ion, 1820919113616, prin reprezentant legal,
domiciliat în Timișoara, str. Martir Alexandru Grama, 2. Alți acționari persoane fizice și juridice, deținători ai
bl. A64, sc. A, ap. 6, și Jurchescu Ramona Florentina, unui capital social de 18.781,3 lei, respectiv 187.813
2851010350061, domiciliată în Timișoara, str. Martir acțiuni, ceea ce reprezintă 0,245 % din total capital și
Alexandru Grama, bl. A64, sc. A, ap. 6, în calitate de acțiuni,
asociați, prin prezenta decidem suspendarea activității întrunită în adunarea generală ordinară și
societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de extraordinară din data de 26.09.2010, la prima zi de
1.10.2010 până la 1.10.2013. convocare, adunare ce s-a desfășurat în sala de consiliu
(69/1.825.767) de la sediul societății HERCULES - S.A. din Băile
Herculane, Str. Izvorului nr. 5, jud. Caraș-Severin,
Societatea Comercială
având în vedere că la această adunare au participat
TREI IZVOARE - S.R.L., comuna Cărbunari
titularii unui număr de 47.077.369 acțiuni, reprezentând
județul Caraș-Severin
61,38 % din capitalul social, atât pentru A.G.O.A., cât și
pentru A.G.E.A., adunarea fiind legal constituită, iar
HOTĂRÂREA
hotărârile adoptate cu majoritatea prevăzută de lege și de
pentru aprobare desființare punct de lucru actul constitutiv, conform proceselor-verbale de ședință.
TREI IZVOARE - S.R.L., Cărbunari Văzând documentele prezentate de către consiliul de
Consiliul Local al comunei Cărbunari, cu sediul în administrație și comisia de cenzori,
comuna Cărbunari nr. 304, județul Caraș-Severin, având în vedere procesul-verbal de ședință, întocmit
reprezentat prin domnul Ignat Nicolae, administrator al în condițiile Legii nr. 31/1990 și al actului constitutiv al
S.C. TREI IZVOARE - S.R.L., Cărbunari, conform H.C.L. societății,
nr. 35 din 19.08.2010 de aprobare a desființării punctului în temeiul actului constitutiv al societății, a Legilor
de lucru al S.C. TREI IZVOARE - S.R.L., Cărbunari, nr. 31/1990 și nr. 26/1990, precum și a Codului comercial,
hotărăște: hotărăște:
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010

Pentru adunarea generală ordinară Societatea Comercială


Art. 1. Se aprobă majorarea liniei de credit cu suma de HERCULES - S.A., Băile Herculane
1.466.652,56 RON, plus dobânzi, comisioane și costuri județul Caraș-Severin
aferente creditului, de la BANCA COMERCIALĂ
NOTIFICARE
ROMÂNĂ - S.A., cu sediul în București, bd. Regina
Elisabeta nr. 5, sectorul 3, înmatriculată la registrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
comerțului sub nr. J 40/90/23.01.1991, CUI 361757, cu Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile
constituirea unei garanții reale imobiliare de rangul II art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
asupra imobilului înscris în CF nr. 30211 Băile Herculane
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
(provenite din conversia pe hârtie a C.F. nr. 240 Băile
HERCULES - S.A., cu sediul în oraș Băile Herculane, Str.
Herculane), compus din teren de construcție în suprafață
Izvorului nr. 5, județul Caraș-Severin, înregistrată sub
de 5.397 m2, de sub A1 și nr. top 83/a Băile Herculane, nr. J 11/29/1991, cod unic de înregistrare 1070543, care
cod C.1., Complex hotelier Hercules din Băile Herculane, a fost înregistrat sub nr. 29064 din 1.10.2010.
Str. Izvorului nr. 7, și împuternicirea dlui Iosif Armaș, (72/1.825.770)
domiciliat în București, Str. Icoanei nr. 85, ap. 1, sect. 2,
CNP 1650512400463, posesor al C.I. seria DP Societatea Comercială
nr. 124682, eliberată de INEP la data de 17.05.2007, ROPHA - S.R.L.
președinte al consiliului de administrație, pentru a semna Craiova, județul Dolj
contractele pentru majorarea liniei de credit și a
ACT ADIȚIONAL
contractului de ipotecă.
Pentru adunarea generală extraordinară al SC ROPHA - S.R.L.,
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 14, alineatul 3, litera înmatriculată la O.R.C. Dolj sub nr. J16/1139/2007
g al actului constitutiv al societății, care va avea următorul Subsemnata Teau Cristina, cetățean român, născută
cuprins: „să hotărască desființarea uneia sau mai multor la 4.12.1978 în orașul Zimnicea, județul Teleorman,
unități ale societății”. domiciliată în Craiova, Str. Tineretului nr. 25, bl. 111B, sc.
Se aprobă modificarea prevederilor art. 20, alineatul 2, et. 3, ap. 14, județul Dolj, posesoare a C.I. seria DX nr.
15, al actului constitutiv, cu privire la atribuțiile consiliului 226910, eliberată de Poliția Municipiului Craiova la data
de 21.01.2003, CNP 2781204163218, în calitate de
de administrație, prin introducerea unei noi litere, litera f,
asociat unic al SC ROPHA - S.R.L., cu sediul în Craiova,
cu următorul cuprins: „aprobă gajarea sau închirierea
str. Vasilescu Carpen nr. 9, bl. M10b, sc. 1, et. 4, ap. 18,
uneia sau a mai multor unități ale societății”.
prin prezenta hotărăsc:
Art. 2. Se aprobă întocmirea actului constitutiv, cu 1. Completarea obiectului de activitate cu: 5510 -
inserarea în text a modificării aprobate, fiind împuternicit hoteluri și alte facilități de cazare similare.
atât dl Armaș Iosif, domiciliat în București, Str. Icoanei (73/1.834.894)
nr. 85, ap. 1, sect. 2, CNP 1650512400463, posesor al
C.I. seria DP n. 124682, eliberată de INEP la data de Societatea Comercială
17.05.2007, președinte al consiliului de administrație, cât ROPHA - S.R.L.
și dl Dorin Marescu, posesor C.I. seria KS nr. 126722, Craiova, județul Dolj
CNP 1620716110073, eliberată de oraș Băile Herculane
NOTIFICARE
la data de 21.07.2003, domiciliat în Băile Herculane,
str. Mihai Eminescu nr. 12, ap. 1, pentru a semna actul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
adițional modificator și actul constitutiv reactualizat. Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Art. 3. Se aprobă împuternicirea dlui Dorin Marescu,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
posesor C.I. seria KS nr. 126722, CNP 1620716110073,
actului constitutiv al Societății Comerciale ROPHA -
domiciliat în Băile Herculane, str. Mihai Eminescu nr. 12,
S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str. Vasilescu
ap. 1, pentru a depune la O.R.C. Caraș-Severin prezenta Carpen nr. 9, bl. M10b, sc. 1, et. 4, ap. 18, județul Dolj,
hotărâre împreună cu documentele AGA, precum și înregistrată sub nr. J 16/1139/2007, cod unic de
pentru a semna toate actele necesare în vederea înregistrare 21935933, care a fost înregistrat sub nr.
înregistrării modificărilor dispuse prin hotărâre. 43881 din 20.08.2010.
(71/1.825.769) (74/1.834.895)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010 29

Societatea Comercială Matusa Sanda, domiciliată în com. Malu Mare, nr.


RAGOR - S.R.L. 291, județul Dolj, posesor C.I. seria D.X. nr. 214954, CNP
comuna Galicea Mare, județul Dolj 2720928163282, eliberată de SPCLEP Craiova, în
calitate de asociat, am hotărât:
ACT ADIȚIONAL
- Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani, din
la actul constitutiv al SC RAGOR - S.R.L., 20.09.2010-20.09.2013.
cu sediul social în com. Galicea Mare, județul Dolj, - Închiderea punctului de lucru din comuna Malu Mare,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului albia Râului Jiu, topo: 4144-00-14, județul Dolj.
de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/864/2003,
(77/1.834.898)
având cod unic de înregistrare 15515552
În conformitate cu procesul-verbal al adunării Societatea Comercială
generale a acționarilor al SC. RAGOR - S.R.L. din data
VAVIPAN - S.R.L., Sforcea
de 31 august 2010, ținută în acord cu prevederile
statutare și ale Legii nr. 31/1990 R, s-a hotărât, cu comuna Braloștița, județul Dolj
majoritate absolută, următoarele:
Art. 1. Dizolvarea și lichidarea voluntară a SC RAGOR NOTIFICARE
- S.R.L. în conformitate cu art. 235 din Legea nr. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
31/1990, republicată în 17 noiembrie 2004. Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.
Art. 2. S-a numit lichidator Patru Ștefan, practician în
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
insolvență, cu domiciliul în mun. Băilești, str. Locotenent
Becherescu nr. 11, bloc G18, scara 2, apartamentul 11, completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
județul Dolj, posesor al legitimației nr. 10464/1999, actului constitutiv al Societății Comerciale VAVIPAN -
eliberată de UNIPIR București. S.R.L., cu sediul în Sforcea, com. Braloștița, județul Dolj,
(75/1.834.896) înregistrată sub nr. J 16/807/2007, cod unic de
înregistrare 14322430, care a fost înregistrat sub nr.
Societatea Comercială 48158 din 17.09.2010.
TRODUC - S.R.L.
(78/1.834.899)
Craiova, județul Dolj
Societatea Comercială
NOTIFICARE
CRISCOMCLAU - S.R.L.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bucovicior, comuna Vela, județul Dolj
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al NOTIFICARE
actului constitutiv al Societății Comerciale TRODUC - Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str. A.I. Cuza, Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.
biroul nr. 4, nr. 38, județul Dolj, înregistrată sub (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
nr. J 16/1788/2004, cod unic de înregistrare 16804966,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
care a fost înregistrat sub nr. 47785 din 15.09.2010.
actului constitutiv al Societății Comerciale
(76/1.834.897)
CRISCOMCLAU - S.R.L., cu sediul în Bucovicior,
Societatea Comercială comuna Vela, județul Dolj, înregistrată sub
STELUTA - S.R.L. nr. J 16/719/2010, cod unic de înregistrare 27097631,
comuna Malu Mare, județul Dolj care a fost înregistrat sub nr. 49666 din 23.09.2010.
(79/1.834.900)
ACT ADIȚIONAL NR. 1
din 15.09.2010 Societatea Comercială
la statutul și contractul societății TRE. B. - S.R.L.
SC STELUTA - S.R.L., Craiova, județul Dolj
cu sediul în comuna Malu Mare, nr. 291, județul Dolj,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de NOTIFICARE
pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/224/2005,
având cod unic de înregistrare 17193429 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Subsemnații Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.
Matusa Stelică, domiciliat în com. Malu Mare, nr. 291, (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
județul Dolj, posesor C.I. seria D.X. nr. 523174, CNP completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
1700107163281, eliberată de SPCLEP Craiova, actului constitutiv al Societății Comerciale TRE. B. -
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010

S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, Str. Unirii nr. 35, Art. 14. Deținătorii acțiunilor cu seriile de la 722.751
județul Dolj, înregistrată sub nr. J 16/512/2005, cod unic până la data de 7.167.950 inclusiv participă la profit și
de înregistrare 17327288, care a fost înregistrat sub nr. pierderi proporțional cu cota de 5/1 față de acțiunile cu
49721 din 23.09.2010. seriile până la 722.750.
(80/1.834.901) Redactarea unui act constitutiv actualizat.
(81/1.834.902)
Societatea Comercială
COREALIS - S.A., Craiova, județul Dolj Societatea Comercială
COREALIS - S.A., Craiova, județul Dolj
ACT ADIȚIONAL NR. 457
NOTIFICARE
din 3.09.2010 a S.C. COREALIS - S.A.,
cu sediul în Craiova, Complex Comercial Dacia, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
str. Caracal nr. 79, jud. Dolj, J16/293/30.05.2000, Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.
CIF RO 13060330 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Acționarii societății întruniți la sediul societății în cadrul completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
adunării generale ordinare și al adunării generale actului constitutiv al Societății Comerciale COREALIS -
extraordinare în data de 3.09.2010 la a doua convocare, S.A., cu sediul în municipiul Craiova, str. Caracal,
cu participarea acționarilor deținători a 720.148 acțiuni, Complexul Comercial Dacia, județul Dolj, înregistrată sub
reprezentând 35,7964 % drept de vot din capitalul social, nr. J 16/293/2000, cod unic de înregistrare 13060330,
fiind întrunite condițiile de constituire și prezenta în care a fost înregistrat sub nr. 49754 din 23.09.2010.
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificată (82/1.834.903)
și ale actului constitutiv, acționarii au hotărât următoarele:
1. Se numește în funcția de administrator unic al SC Societatea Comercială
COREALIS - S.A. dl Logofătu Radu, cetățean român, fiul FINANCE INVEST - S.A., Craiova, județul Dolj
lui Marin și al Victoriei, născut în comuna Leu, județul
Dolj, la data de 23.07.1968, domiciliat în mun. Craiova, ACT ADIȚIONAL NR. 154
strada Popescu Voitești nr. 6, bl. D27b, sc. 1, ap. 6, jud. din 5.07.2010 la actul constitutiv
Dolj, posesor al CI seria DX nr. 578470, eliberată de al S.C. FINANCE INVEST - S.A.
SPCLEP Craiova la data de 27.05.2008, CNP
Acționarii S.C. FINANCE INVEST - S.A., întruniți la
1680723166739, pe o perioadă de 2 (doi) ani.
sediul societății în cadrul adunării generale extraordinare
2. Stabilirea remunerației administratorului unic să fie
a acționarilor în data de 5.07.2010, se constată
de 50 lei net/lună și încheierea unei polițe de asigurare la
depunerea de către acționari a acțiunilor la purtător, la
nivelul sumei de 10.000 lei. Logofătu Radu îndeplinește
și funcția de director general cu o remunerație de 1.500 sediul societății, în termenul și în condițiile prevăzute de
lei net/lună. Ca urmare a hotărârii adunării generale din Lg. 31/1990, modif., într-un procent de 100 % capitalul
data de 9.02.2010 privind majorarea capitalului social, social; fiind întrunite condițiile de constituire și prezență în
păstrându-se proporția de 5/1 se modifică următoarele conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificată
capitole din actul constitutiv astfel: și ale actului constitutiv, acționarii au hotărât:
1. Alin. 7.4 din articolul 7 va avea următorul cuprins: 1. Se majorează capitalul social al S.C. FINANCE
„Acțiunile cu seriile de la 722.751 până la 7.167.950 INVEST - S.A. de la 2.200.000 lei la 2.500.000 lei
inclusiv au drept de vot în adunarea generală a (reprezentând 25.000 acțiuni, în valoare nominală de 100
acționarilor societății, dreptul de a alege organele de lei/acțiune), prin participarea S.C. COREALIS - S.A., cu
conducere și de control ale societății, precum și toate sediul în mun. Craiova, str. Caracal, Complexul
celelalte drepturi conferite de lege societăților comerciale Comercial Dacia, jud. Dolj, înregistrată la ORC de pe
(L31/1990 R) limitat la 5 acțiuni un vot. Dreptul de lângă Tribunalul Dolj, cu nr. J16/293/23.05.2000, CUI
dividend la aceste acțiuni este limitat la aceeași proporție 13060330, reprezentată de persoana fizică Logofătu
de 5/1 față de acțiunile cu seriile până la 722.750 inclusiv. Radu, domiciliat în mun. Craiova, str. Popescu Voitești
Art. 8.9. Deținătorii acțiunilor cu seriile de la 722.751 nr. 6, bl. D27b, sc. 1, ap. 6, jud. Dolj, identificată cu CI
până la 7.167.950 inclusiv exercită dreptul de vot în seria DX nr. 578470, eliberată de SPCLEP Craiova la
adunarea generală, proporțional cu cota de 5/1, adică un data de 27.05.2008, CNP 1680723166739, cu un aport în
vot la 5 acțiuni deținute. numerar în valoare totală de 300.000 (reprezentând
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010 31

3.000 acțiuni în valoare nominală de 100 lei/acțiune), Prezentul act adițional s-a încheiat în 6 exemplare
aceasta din urmă participând integral la pierderile și originale la sediul SC. MARCUTIANSHI - S.R.L. de către
beneficiile societății proporțional cu numărul de acțiuni asociați.
deținute. (85/1.834.906)
2. Astfel, capitalul social al S.C. FINANCE INVEST -
S.A. este de 2.500.000 lei, constituit din 25.000 acțiuni la Societatea Comercială
purtător, în valoare nominală de 100 lei/acțiune, capital MS STEL CONSTRUCT - S.R.L.
integral subscris și vărsat din care 493.049,6 lei aport în Calafat, județul Dolj
numerar și 2.006.950,4 lei aport în numerar.
3. Încheierea în conformitate cu Lg. 31/1990, NOTIFICARE
modificată, a unui act constitutiv actualizat.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.
constitutiv pe care îl modifică și îl completează
corespunzător, celelalte prevederi rămânând (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
neschimbate. completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Încheiat în 4 (patru) exemplare. actului constitutiv al Societății Comerciale MS STEL
(83/1.834.904) CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în municipiul Calafat,
str. Alexandru Ioan Cuza nr. 14, județul Dolj, înregistrată
Societatea Comercială sub nr. J 16/830/2009, cod unic de înregistrare
FINANCE INVEST - S.A. 25677098, care a fost înregistrat sub nr. 50066 din
Craiova, județul Dolj 24.09.2010.
(86/1.834.907)
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Societatea Comercială
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin. LUCKY FROG IMPEX - S.R.L.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și Craiova, județul Dolj
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al Societății Comerciale FINANCE ACT ADIȚIONAL
INVEST - S.A., cu sediul în municipiul Craiova, str.
Caracal nr. 79, județul Dolj, înregistrată sub la actul constitutiv al SC LUCKY
nr. J 16/1152/2008, cod unic de înregistrare 24032174, FROG IMPEX - S.R.L., înmatriculată la Oficiul
care a fost înregistrat sub nr. 49856 din 23.09.2010. Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj
(84/1.834.905) sub nr. J16/1322/2008, CUI RO24146705, cu
sediul în Craiova, str. Theodor Aman nr. 7,
Societatea Comercială bl. 97, sc. C, ap. 1
MARCUTIANSHI - S.R.L.
Asociatul unic Brotac Adrian Petrișor, cetățean român,
Craiova, județul Dolj
domiciliat în Craiova, Str. Dezrobirii nr. 13, bl. E15, sc. 1,
ACT ADIȚIONAL ap. 3, jud. Dolj, identificat cu CI seria DX nr. 516663,
eliberată de SPCLEP Craiova la data de 17.05.2007,
din 23.09.2010
CNP 1821230160053, am hotărât ca prin prezentul act
Asociații Marcu-Bucur Mihail Iulian, domiciliat în
adițional să modific actul constitutiv al SC LUCKY FROG
Craiova, str. Frații Golești nr. 24, ap. 1, jud. Dolj, CNP
IMPEX - S.R.L., după cum urmează:
1701002163306, act identitate CI seria DX nr. 520946,
Începând cu data de 23.09.2010 se deschid punctele
emisă de SPCLEP Craiova la data de 11.06.2007, și
de lucru din:
Marcu-Bucur Loredana, domiciliată în Craiova, str. Frații
Golești nr. 24, ap. 1, jud. Dolj, CNP 2740401182785, act 1. sat Urdari, comuna Urdari, nr. 83, jud. Gorj;
identitate CI seria DX nr. 520944, emisă de SPCLEP 2. oraș Turceni, Str. 7 Aprilie 2004 nr. 7, județul Gorj;
Craiova la data de 11.06.2007, au hotărât: 3. municipiul Tg. Jiu, str. Alexandru Vlahuță, bl. 3(6),
1. Se reia activitatea societății pe perioadă parter, jud. Gorj;
nedeterminată cu data de 1.10.2010. 4. comuna Turburea, sat Turburea, nr. 141, jud. Gorj;
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4379/22.X.2010

5. oraș Țicleni, Str. Petroliștilor nr. 258 (parcare Băi), Art. 1. Se majorează capitalul social al societății de la
jud. Gorj; 200 lei la 500.200 lei, cu 500.000 lei, reprezentând
6. oraș Turceni, Str. Muncii nr. 25, jud. Gorj; compensarea creanței certe și exigibile, conform actelor
7. oraș Filiași, bd. Racoțeanu nr. 142, jud. Dolj; următoare: contracte de împrumut din 13.06.2005 și
8. oraș Balș, Str. Cireșului nr. 14, jud. Olt. 1.08.2010, raport de expertiză, bilanț, balanță, capitalul
Prezentul act adițional a fost încheiat în șase social devenind 500.200 lei, împărțit în 50.020 părți
exemplare originale la Cabinet avocat Tulitu Mariana- sociale.
Daniela și face parte din actul constitutiv al societății, fiind Art. 2. Părțile sociale deținute și distribuite astfel:
înregistrat sub numărul 206. Huidila Tudor, 95 %, adică 47.519 părți sociale, în
(87/1.834.908) valoare nominală de 10 lei fiecare parte, în valoare totală
de 475.190 lei;
Societatea Comercială
Huidila Mariana, 5 %, adică 2.501 părți sociale, în
TEOSTAR - S.R.L.
valoare nominală de 10 lei fiecare parte, în valoare totală
Craiova, județul Dolj
de 25.010 lei.
ACT ADȚIONAL (88/1.834.909)

la actul constitutiv al S.C. TEOSTAR - S.R.L., Societatea Comercială


CUI RO17681675, J 16/1257/13.06.2005 TEOSTAR - S.R.L.
Asociații Craiova, județul Dolj
Huidilă Tudor, cetățean român, născut la data de
26.06.1069 în Craiova, județul Dolj, domiciliat în Craiova NOTIFICARE
str. Dr. Ion Augustin nr. 5, bl. S49, sc. 1, ap. 6, jud. Dolj,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
identificat cu C.I. seria DX nr. 336866, eliberată de Poliția
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.
Craiova, jud. Dolj, la data de 31.05.2004, CNP
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
169062616269;
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Huidilă Mariana, cetățean român, născută la data de
actului constitutiv al Societății Comerciale TEOSTAR -
6.09.1971 în com. Brabova, jud. Dolj, domiciliată în
Craiova, str. Dr. Ion Augustin nr. 5, bl. S49, sc. 1, ap. 6, S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str. Dr. Ion
jud. Dolj, identificată cu C.I. seria DX nr. 223253, Augustin nr. 5, bl. S49, sc. 1, ap. 6, județul Dolj,
eliberată de Poliția Craiova la data de 13.12.2002, CNP înregistrată sub nr. J 16/1257/2005, cod unic de
2710906161727, întruniți în ședința ordinară, la sediul înregistrare 17681675, care a fost înregistrat sub nr.
societății, au hotărât modificarea actului constitutiv, după 50152 din 24.09.2010.
cum urmează: (89/1.834.910)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|479111]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4379/22.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889