Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4369 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Joi, 21 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială Societatea Comercială
PEDROALIN - S.R.L., Milișăuți PEDROALIN - S.R.L., Milișăuți
județul Suceava județul Suceava

HOTĂRÂRE NOTIFICARE
a adunării asociaților Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Subsemnații, Petrescu Dina-Alina și Petrescu Petru-
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Romeo, în calitate de asociați ai S.C. PEDROALIN -
modificările și completările ulterioare, depunerea
S.R.L., am hotărât următoarele:
textului actualizat al actului constitutiv al Societății
Art. 1 Se majorează capitalul social de la suma de
Comerciale PEDROALIN - S.R.L., cu sediul în Milișăuți,
50.000 lei la 200.000 lei (20.000 părți sociale a 10 lei
str. Badeuti nr. 525, județul Suceava, înregistrată sub
fiecare), diferența de 150.000 lei, reprezentând sumă
nr. J 33/423/2004, cod unic de înregistrare 16343633,
preluată din contul 4551 conform notă contabilă
care a fost înregistrat sub nr. 45873 din 27.09.2010.
nr. 2/31.07.2010.
Art. 2 - Aportul la capitalul social precum și (2/1.835.396)
participarea la profit și pierderi.
Societatea Comercială
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
FELCOST COM - S.R.L., Gura Humorului
neschimbate vor fi următoarele:
județul Suceava
- Petrescu Dina-Alina, aport la capital de 100.000 lei
(10.000 părți sociale), participă la profit și pierderi în
HOTĂRÂREA NR. 11
procent de 50 %;
- Petrescu Petru-Romeo, aport la capital de 100.000 din data de 30 aprilie 2010 a asociaților
lei (10.000 părți sociale), participă la profit și pierderi în Subsemnații Pascan Constantin și Pascan Felicea, în
procent de 50 %. calitate de asociați ai S.C. FELCOST COM - S.R.L.
Art. 3 - Se înregistrează modificarea datelor de aprobăm proiectul de fuziune așa cum a fost publicat în
identitate ale asociaților, după cum urmează: Monitorul Oficial al României, Partea a IV a nr. 916 din
- Petrescu Dina-Alina, domiciliată în oraș Milișăuți, data de 12.03.2010. Ca efect al fuziunii la societatea
calea Ștefan cel Mare, nr. 102, județul Suceava; absorbantă S.C. FELCOST COM - S.R.L. au loc
- Petrescu Petru-Romeo, domiciliat în oraș Milișăuți, următoarele modificări:
calea Ștefan cel Mare, nr. 102, județul Suceava. 1. sediul social al societății S.C. FELCOST COM -
(1/1.835.395) S.R.L. rămâne neschimbat;
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010

2. domnul Pascan Constantin și doamna Pascan Societatea Comercială


Felicea rămân în continuare administratorii societății; SERVICII COMUNALE - S.A., Rădăuți
3. capitalul social crește, ca efect al fuziunii, cu suma județul Suceava
de 60 RON, de la 200 RON la suma de 260 RON. Suma
de 60 RON este echivalentul a 6 părți sociale cu o HOTĂRÂREA NR. 9
valoare nominală de 10 RON/partea socială. din 6.09.2010
Din cele 6 părți sociale care i se cuvin în urma fuziunii, A.G.A. a S.C. SERVICII COMUNALE - S.A. Rădăuți,
domnul Pascan Constantin cesionează 3 părți sociale la întrunită în ședința ordinară la data de 6.09.2010, la
valoarea nominală de 10 RON/partea socială doamnei sediul societății, legal constituită, hotărăște:
Pascan Felicea. Art. 1 Se aprobă angajarea de către S.C. SERVICII
Doamna Pascan Felicea declară că primește cele 3 COMUNALE - S.A. a unui credit pe termen scurt în
părți sociale la valoarea nominală de 10 RON/partea valoare de 100.000 lei de la B.R.D. în vederea achitării
socială. contravalorii consumului de gaze naturale furnizate de
4. Capitalul de 260 RON, adică 26 părți sociale va fi către S.C. Nord Gaz - S.R.L.
împărțit pe asociați astfel: Art. 2 Persoanele desemnate pentru a reprezenta
Pascan Constantin, 13 părți sociale cu o valoare societatea în relația cu banca și a semna actele necesare
nominală de 10 RON/partea socială și cu un procent de sunt Tatar Nistor, director, Voloșin Margareta, contabil șef
participare la beneficii și pierderi de 50 %, și și Pîrghie Cosînzeana, consilier juridic.
Pascan Felicea, 13 părți sociale cu o valoare (5/ 1.835.399)
nominală de 10 RON/partea socială și cu un procent de
Societatea Comercială
participare la beneficii și pierderi de 50 %.
SERVICII COMUNALE - S.A., Rădăuți
5. Se transferă activul și pasivul conform protocolului
județul Suceava
de predare primire semnat de reprezentanții ambelor
societăți. HOTĂRÂREA NR. 10
6. Prin fuziune S.C. FELCOST - S.R.L. preia
următoarele sedii secundare ale S.C. ANKALINA - S.R.L.: din 6.09.2010
- magazin produse industriale situat în oraș Guma A.G.A. a S.C. SERVICII COMUNALE - S.A. Rădăuți,
Humorului, Piața Republicii nr. 6; întrunită în ședința ordinară la data de 6.09.2010, la
- Agenție turism situată în orașul Humorului, Piața sediul societății, legal constituită, hotărăște:
Republicii nr. 6. Art. 1 Se aprobă majorarea liniei de credit acordată de
7. Se va radia societatea S.C. ANKALINA - S.R.L. ca B.C.R. Rădăuți societății S.C. SERVICII COMUNALE -
S.A. de la 2.300.000 lei la suma de 3.300.000 lei.
efect al fuziunii.
Art. 2 Se aprobă prelungirea liniei de credit
(3/1.835.397)
contractată de către S.C. SERVICII COMUNALE - S.A. în
sumă de 80.000 lei.
Societatea Comercială
Art. 3 Persoanele desemnate pentru a reprezenta
FELCOST COM - S.R.L., Gura Humorului
societatea în relația cu banca și a semna actele necesare
județul Suceava
sunt Tatar Nistor - director, Voloșin Margareta - contabil
șef și Pîrghie Cosînzeana - consilier juridic.
NOTIFICARE
(6/ 1.835.400)
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Societatea Comercială
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu UROMED - S.R.L., Suceava, județul Suceava
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale HOTĂRÂRE
FELCOST COM - S.R.L., cu sediul în Gura Humorului, a asociatului unic
Piața Republicii nr. 19, bloc T850, scara B, parter, județul din data de 10.09.2010
Suceava, înregistrată sub nr. J 33/34/1998, cod unic de Subsemnatul Dobromir Nicolae-Vasile, în calitate de
înregistrare 10123310, care a fost înregistrat sub asociat unic al S.C. UROMED - S.R.L., am hotărât
nr. 45942 din 27.09.2010. următoarele:
(4/1.835.398) 1. Dizolvarea societății.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010 3

2. Asociatului unic îi revine obligația întocmirii Societatea Comercială


situațiilor financiare de lichidare, asigurând stingerea FE AGRO IMOBILIARE - S.R.L., Rădăuți
pasivului, conform art. 235 din Legea nr. 31/1990, județul Suceava
republicată.
3. Societatea se va radia după trecerea a cel puțin 30 HOTĂRÂREA NR. 4/17.09.2010
de zile de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al a asociatului unic al Societății Comerciale
României. FE AGRO IMOBILIARE - S.R.L.
(7/1.835.401) Subsemnatul Fritz Egger, cetățean român, cu
domiciliul în Austria, A-6380 St. Johann în Tirol,
Societatea Comercială Weiberndorf 8, născut la data de 15.11.1950, în Kufstein,
CONSTRUCT PLUS - S.R.L., Suceava Austria, identificat cu pașaport nr. P 3200735, eliberat de
județul Suceava autoritățile din Kitzbühel, la data de 16.01.2009, în
calitate de asociat unic al FE AGRO IMOBILIARE -
HOTĂRÂREA NR. 1 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în
mun. Rădăuți, Str. Austriei nr. 2, cam.5, jud. Suceava,
din 15.09.2010 a asociatului unic
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Subsemnatul Zmău Marius, în calitate de asociat unic Tribunalul Suceava sub nr. J 33/662/2009, CUI RO
al S.C. CONSTRUCT PLUS - S.R.L., am hotărât 25458330 (denumită în continuare ”Societatea”),
următoarele: hotărăște:
1. Se majorează capitalul social de la 200 lei la 400 lei, I. Majorarea capitalului social al Societății, cu aport în
diferența reprezentând aport propriu, depus la bancă, al numerar, în valoare de 400.000,00 EUR (EUR patru sute
unui nou asociat cooptat, respectiv dl Zmău Petru, mii), reprezentând 1.698.480,00 RON (RON un milion
cetățean român, născut la data de 1.11.1948, domiciliat șase sute nouăzeci și opt mii patru sute optzeci), la un
în Suceava, Str. Luceafărului nr. 2, bl. E 55, sc. C, ap. 1, curs de schimb de 1 EUR = 4,2462 RON, respectiv
având CNP 1481101335031. 522.995,44 USD (USD cinci sute douăzeci și două mii
2. În urma majorării capitalului social și a cooptării, nouă sute nouăzeci și cinci și patruzeci și patru cenți) la
un curs de schimb de 1 USD = 3,2476 RON.
aportul asociaților la capitalul social va fi următorul:
Întregul capital social al Societății, în urma majorării
- Zmău Marius - 200 lei, 20 părți sociale a 10 lei
de capital, este de 10.456.515,00 RON (RON zece
fiecare;
milioane patru sute cincizeci și șase mii cinci sute
- Zmău Petru - 200 lei, 20 părți sociale a 10 lei fiecare. cincisprezece), constând din 200 RON și 2.500.000, 00
Participarea la beneficii și pierderi se face proporțional EUR.
cu aportul asociaților la capital. Capitalul social al Societății va fi divizat în 697.101
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân (șase sute nouăzeci și șapte mii o sută unu) de părți
neschimbate. sociale cu o valoare nominală de 15,00 RON (RON
(8/1.835.402) cincisprezece) fiecare.
II. Ca urmare a modificărilor sus-menționate, se
Societatea Comercială actualizează actul constitutiv al Societății, în forma
CONSTRUCT PLUS - S.R.L., Suceava atașată prezentei ca Anexa 1.
județul Suceava Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către
administratorii Societății, care vor acționa împreună sau
NOTIFICARE separat.
Întocmită și semnată în 3 (trei) exemplare, astăzi,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
17.09.2010.
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
(10/1.835.404)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale FE AGRO IMOBILIARE - S.R.L., Rădăuți
CONSTRUCT PLUS - S.R.L., cu sediul în Suceava, județul Suceava
str. Luceafărul nr. 3, bloc E 53, scara A, ap. 4, județul
Suceava, înregistrată sub nr. J 33/1/2006, cod unic de NOTIFICARE
înregistrare 18262276, care a fost înregistrat sub Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. 46129 din 29.09.2010. Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
(9/1.835.403) alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010

modificările și completările ulterioare, depunerea textului 5. Noul asociat, Țetel Laura este cetățean român,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale FE născută la data de 22.03.1972 în com. Bosanci, jud.
AGRO IMOBILIARE - S.R.L., cu sediul în Rădăuți, Suceava, cu domiciliul în satul Ipotești, nr. 1144, com.
Str. Austriei nr. 2, ap. camera 5, județul Suceava, Ipotești, jud. Suceava, este posesoare a C.I. seria SV nr.
înregistrată sub nr. J 33/662/2009, cod unic de 344147 emis de mun. Suceava la 23.11.2004, are CNP
înregistrare 25458330, care a fost înregistrat sub 2720322335041 și intră ca asociat nou în societate, prin
nr. 46132 din 29.09.2010. aportul în numerar a sumei de 60 lei, reprezentând 6 părți
(11/1.835.405) sociale.
6. Ca urmare a modificărilor, mai înainte arătate,
Societatea Comercială structura capitalului social va fi următoarea:
ALFACONS - S.A., Câmpulung Moldovenesc - Capitalul social subscris și vărsat este de 6000 lei, și
județul Suceava este format din 600 de părți sociale, fiecare parte socială
având valoarea nominală de 10 lei.
HOTĂRÂRE - Asociatul Țetel Mircea deține un număr de 594 de
părți sociale și are o cotă de participare la beneficii și
a a adunării generale ordinare a acționarilor pierderi de 99,00 %.
S.C. ALFACONS - S.A., Câmpulung Moldovenesc - Asociatul Țetel Laura deține un număr de 6 părți
din data de 2 mai 2010 sociale și are o cotă de participare la beneficii și pierderi
Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de 1,00 %.
Comerciale ALFACONS - S.A., întrunită la data de 2 mai 7. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
2010 hotărăște în unanimitate: neschimbate.
1. Se prelungește pe o perioadă de 3 ani mandatul de (13/1.835.407)
cenzor al membrilor comisiei de cenzori:
- Negru Ileana - expert contabil, Societatea Comercială
- Porcilescu Monica, BIANCO-ELY - S.R.L., satul Luncșoara
- Porello Franco. comuna Udești, județul Suceava
Adunarea generală ordinară mandatează pe domnul
NOTIFICARE
Coclici Silviu Mihail să înregistreze prezenta hotărâre la
Registrul comerțului și la celelalte autorități. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
(12/1.835.406) Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Societatea Comercială modificările și completările ulterioare, depunerea textului
BIANCO-ELY - S.R.L., localitatea Luncșoara actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
comuna Udești, județul Suceava BIANCO-ELY S.R.L., cu sediul în satul Luncșoara,
comuna Udești, județul Suceava, nr. 85, înregistrată sub
HOTĂRÂREA NR. 1 nr. J33/676/2008, cod unic de înregistrare 23703522,
care a fost înregistrat cu nr. 46223 din 29.09.2010.
din 28 septembrie 2010 a A.G.A. (14/1.835.408)
Noi, Țetel Mircea și Viziteu Daniel, în calitate de
asociați, reprezentând 100 % capitalul social, cu Societatea Comercială
unanimitate de voturi, hotărâm următoarele: RĂZFOREST - S.R.L., satul Rașca
1. Asociatul Viziteu Daniel cesionează către asociatul comuna Moldovița, județul Suceava
Țetel Mircea un număr de 150 părți sociale la valoarea lor
HOTĂRÂREA NR. 1
nominală de 10 lei fiecare.
2. Ca urmare a cesiunii Viziteu Daniel iese din din 27 septembrie 2010
societate și se retrage din funcția de administrator. a asociatului unic
3. Capitalul social al societății se majorează de la Subsemnatul Poliec Răzvan-Dumitru, asociat unic al
5000 lei la 6000 lei, prin aportul în numerar al asociatului S.C. PLAIURILE MIORITEI S.R.L. am hotărât:
Țetel Mircea și al doamnei Țetel Laura, care intră în 1. Reluarea activității societății începând cu data de
societate ca asociat nou. 27.09.2010.
4. Asociatul Țetel Mircea participă la majorarea 2. Majorarea capitalului social de la 200 lei la 160.000
capitalului social cu 94 părți sociale prin aportul în lei și anume cu 159.800 lei - cf. Balanței și Notei
numerar a sumei de 940 lei. contabile/31.08.2010. Aportul la capitalul social în
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010 5

valoare de 160.000 lei - 16.000 ps aparține 100 % Societatea Comercială


asociatului unic. VALPAS IMPEX - S.R.L., Fălticeni
3. Schimbarea denumirii firmei din PLAIURILE județul Suceava
MIORITEI SRL în RĂZFOREST SRL
(15/1.835.409) NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Societatea Comercială Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
RĂZFOREST - S.R.L., satul Rașca alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
comuna Moldovița, județul Suceava modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
NOTIFICARE VALPAS IMPEX S.R.L., cu sediul în Fălticeni, județul
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, Str. Armatei, nr. 11, înregistrată sub
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 nr. J33/2648/1994, cod unic de înregistrare 6727629,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu care a fost înregistrat cu nr. 46255 din 29.09.2010.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului (18/1.835.412)
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
RĂZFOREST S.R.L., cu sediul în satul Rașca, comuna Societatea Comercială
Moldovița nr. 424, județul Suceava, înregistrată sub nr. LA GRECUȚA - S.R.L., Grăniceri
J33/1132/2003, cod unic de înregistrare 15981382, care județul Suceava
a fost înregistrat cu nr. 46229 din 29.09.2010.
HOTĂRÂRE
(16/1.835.410)
din data de 27 septembrie 2010
Societatea Comercială a Adunării Generale a Asociaților
VALPAS IMPEX - S.R.L., Fălticeni Subsemnații Solcanu Gheorghe și Solcanu Mariana,
județul Suceava în calitate de asociați la S.C. LA GRECUȚA S.R.L., de
comun acord, am hotărât următoarele:
HOTĂRÂRE 1. Cooptarea în societate a lui Solcanu Constantin,
din 28 septembrie 2010 cetățean român, născut la data de 25.05.1978 în mun.
Fălticeni, Jud. Suceava, domiciliat în mun. Fălticeni, str.
Subsemnații Pascariu Vasile Lică și Pascariu
Ana Ipătescu, bl. 68, sc. A, ap. 17, jud. Suceava,
Gheorghe (prin împuternicit Pascariu Vasile Lica) asociați
identificat cu CI seria SV nr. 450428, eliberată de
ai societății am hotărât:
SPCLEP Fălticeni la data de 19.09.2006, CNP
- Majorarea capitalului social de la 6000 lei la
1780525330799.
100000 lei, respectiv cu 94000 lei, conform balanțelor și
2. Subsemnatul, Solcanu Constantin, declar că am
notelor contabile.
luat cunoștință de situațiile financiare ale societății, de la
- Capitalul social astfel majorat va fi deținut de asociați
data înființării și până la data semnării prezentului act,
astfel: Pascariu Vasile Lică - 99100 lei (9910 părți
situații financiare pe care mi le asum în totalitate.
sociale) și Pascariu Gheorghe - 900 lei (90 părți sociale),
3. Se majorează capitalul social de către asociatul
participarea la beneficii/pierderi fiind proporțională Solcanu Constantin cu suma de 50.00 RON, conform foii
- Revocarea din funcția de administrator a dlui de vărsământ de depunere a capitalului social la bancă.
Pascariu Gheorghe, societatea urmând a fi administrată 4. În urma majorării, aportul asociaților la capitalul
de dl. Pascariu Vasile Lică social va fi următorul:
- S-au modificat datele personale ale asociatului și a) Solcanu Gheorghe deține 100,00 RON, care se
administratorului Pascariu Vasile Lică, identificat cu CI divide în 10 părți sociale a câte 10 RON fiecare.
seria SV nr. 429854, emis de SPCLEP Fălticeni la b) Solcanu Mariana deține 100,00 RON, care se
16.05.2006 și a domiciliului în Fălticeni, str. George divide în 10 părți sociale a câte 10 RON fiecare.
Grămadă nr. 2, jud. Suceava. c) Solcanu Constantin deține 50,00 RON, care se
- S-au modificat datele personale ale asociatului divide în 5 părți sociale a câte 10 RON fiecare.
Pascariu Gheorghe, identificat cu CI seria MX nr. 842334, 5. Participarea la beneficii și pierderi va fi
emis de SPCLEP Iași la 17.09.2009 și a domiciliului în proporțională cu aportul asociaților la capitalul social.
Iași, str. Sfântul Lazăr nr. 6, bloc Peneș Curcanul sc. A, 6. Se completează obiectul secundar de activitate cu
et. 3, ap.14, jud. Iași. următoarele coduri:
(17/1.835.411) 1061 - fabricarea produselor de morărit;
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010

1062 - fabricarea amidonului și a produselor din român, născut la data de 09.02.1976 în Suceava,
amidon; domiciliat în Suceava, str. Mărășești nr. 39, bl. A11, sc. A,
1071 - fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a ap. 11.
produselor proaspete de patiserie; 2. Retragerea din calitatea de asociat a domnului
1072 - fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea Smocot Nicolai și din cea de asociat și administrator a
prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie; domnului Reguș Mircea care cesionează, la valoarea
1073 - fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului nominală, capitalul social în sumă de 110 lei asociatului
și a altor produse făinoase similare; Reguș Corneliu-Nicolai și declară că nu au de formulat
4511 - comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare nicio pretenție asupra societății, primindu-și toate
(sub 3,5 tone); drepturile cuvenite. În urma majorării capitalului și a
4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor; cesiunii de părți sociale, aportul asociaților la capital va fi:
4774 - comerț cu amănuntul al articolelor medicale și Reguș Corneliu-Nicolai - 220 lei = 22 părți sociale a 10 lei
ortopedice, în magazine specializate (condiționat de fiecare; Reguș Marcel - 10 lei = 1 parte socială.
angajarea de personal de specialitate și obținerea Participarea la beneficii și pierderi se face în mod egal
avizelor necesare); între cei doi asociați (50 % fiecare).
5621 - activități de alimentație (catering) pentru Subemnații Reguș Corneliu-Nicolai și Reguș Marcel
evenimente; hotărâm numirea unui nou administrator, respectiv dl
5629 - alte servicii de alimentație neclasificate în altă Reguș Corneliu-Nicolai, care va administra și reprezenta
parte. societatea cu puteri depline, pe o perioadă
7. Se completează profilul pct. de lucru Magazin Mixt nedeterminată.
situat la adresa Fălticeni, bd. 2 Grăniceri, bl. 20, Prezenta hotărâre ține loc de contract de cesiune.
ap. Parter, jud. Suceava cu Brutărie (1061 - fabricarea (21/1.835.415)
produselor de morărit).
8. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân Societatea Comercială
neschimbate. TINICHIGERIE - S.R.L., Suceava
(19/1.835.413)
NOTIFICARE
Societatea Comercială Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
LA GRECUȚA - S.R.L., Fălticeni Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
județul Suceava alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
NOTIFICARE actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul TINICHIGERIE S.R.L., cu sediul în Suceava, Str.
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Slatioara, nr. 15, bloc C 8, scara A, etaj 3, ap. 13, județul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Suceava, înregistrată sub nr. J33/549/1993, cod unic de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului înregistrare 3778415, care a fost înregistrat cu nr. 46476
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale LA din 01.10.2010.
GRECUȚA S.R.L., cu sediul în Fălticeni, județul Suceava, (22/1.835.416)
Bd. 2 Grăniceri, bloc 20, ap. Parter, înregistrată sub
nr. J33/1125/2005, cod unic de înregistrare 17905233, Societatea Comercială
care a fost înregistrat cu nr. 46443 din 01.10.2010. HUMORFOREST - S.A., Gura Humorului
(20/1.835.414) județul Suceava

Societatea Comercială HOTĂRÂREA NR. 3


TINICHIGERIE - S.R.L., Suceava
din data de 30.08.2010,
a adunării generale extraordinare a acționarilor
HOTĂRÂRE
Adunarea generală ordinară a acționarilor
din data de 1 octombrie 2010 S.C. HUMORFOREST - S.A., Gura Humorului, întrunită
Subsemnații Regus Mircea, Smocot Nicolai și în ședință azi, data de mai sus, legal constituită, a hotărât
Reguș Corneliu-Nicolai, în calitate de asociați ai următoarele:
S.C. TINICHIGERIE SRL, am hotărât următoarele: 1. Realegerea ca membri ai consiliului de
1. Majorarea capitalului social de la 220 lei la 230 lei, administrație pentru un mandat de 4 ani, a:
diferența de 10 lei reprezentând aport propriu al noului - dnei Vizitiu Viorica Iuliana - președinte al consiliului
asociat Reguș Marcel, CNP 1760209334991, cetățean de administrație;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010 7

- dlui Fetcu Laurențiu Ionel - administrator 3. Aprobarea contractului de prestări servicii cu firma
- dlui Croitoru Iacob Maximilian - administrator. de audit S.C. CONSULT MEDIA EXPERT - S.R.L.
(23/1.835.417) Suceava, reprezentată legal de către dna Suiu Ilena -
expert contabil, carnet nr. 16848/2001.
Societatea Comercială Mențiunile din prezenta hotărâre se vor înscrie la ORC
STARMOD - S.A., Suceava Suceava.
(24/1.835.418)
HOTĂRÂREA NR. 2
Societatea Comercială
din 23.09.2010,
PANEX PROD - S.R.L., Salcea
a adunării generale a acționarilor
județul Suceava
Adunarea generală a acționarilor legal constituită, s-a
întrunit în ședința ordinară în data de 23.09.2010, la HOTĂRÂRE
sediul societății din Str. Universității nr. 29, în
conformitate cu: a adunării asociaților
- decizia nr. 2925/17.11.2009 a Înaltei Curți de Casație S.C. PANEX PROD - S.R.L., J33/591/2010,
și Justiție București primită la sediul societății în luna CUI 14258094
februarie 2010; Întrunită astăzi, 30.09.2010 în prezența următoarelor
- decizia nr. 1709/13.05.2010 a Înaltei Curți de Casație persoane:
și Justiție București, primită la sediul societății în luna Ilincaru Ilie, cetățean român, născut la data de
august 2010; 20.07.1949, în com. Unțeni, jud. Botoșani, domiciliat în
coroborate cu: mun. Botoșani, Str. Primăverii nr. 30, bl. 30, sc. B, ap. 2,
- statutul societății art. 5.5 și art. 17.2 jud. Botoșani, identificat cu C.I. seria XT nr. 129818,
- statutul asociației PAS art. 35 - Teza a Doua și art. 17 eliberată de Poliția mun. Botoșani la data de 16.10.2002,
- procesul-verbal nr. 4.777/3.11.1995 încheiat la CNP 1490720070033, în calitate de asociat, deținător a
privatizarea S.C. STARMOD - S.A. prin metoda MEBO- 50 părți sociale x 10 lei, reprezentând 50 % din capitalul
Sistem închis, dată la care s-a statuat că la AGA vor social,
participa numai reprezentanții - „1 reprezentant pentru 40 Baltă Răzvan-Mihai, cetățean român, născut la data
de salariați” pe bază de tabel nominal cu semnături; de 24.06.1977, în mun. Botoșani, jud. Botoșani,
- Legea nr. 31/1990, republicată - art. 112 alin. (1) și domiciliat în mun. Botoșani, str. Octav Onicescu nr. 6,
art. 137^1* alin. (1), sc. A, et. 2, ap. 6, jud. Botoșani, identificat cu C.I. seria
și a hotărât următoarele: XT nr. 215650, eliberată de Poliția mun. Botoșani la data
având în vedere cererea nr. 72/2009 depusă de dna de 9.06.2004, CNP 1770624070025, în calitate de
Moraru Viorica cu privire la retragerea din consiliul de asociat, deținător a 50 părți sociale x 10 lei, reprezentând
administrație, cerere rezolvată legal numai după 50 % din capitalul social, și
pronunțarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în dosarele Baba Ioan, cetățean român, născut la data de
566/39/2008 și 782/86/2008, prin respingerea definitivă 10.11.1955, domiciliat în mun. Slatina, str. Ec. Teodoroiu
și irevocabilă a recursului formulat de reclamanții Lungu nr. 10, bl. 10, sc. A, ap. 1, jud. Olt, identificat cu C.I.P.
Doina, Crudu Elena, Groza Lorelei, Livitchi Ion, Dobrescu seria CP nr. 742325, eliberată de SPCLEP Slatina, la
Romica, organizați în Asociația Starmod - acționari 24.09.2010, CNP 1551110284368, în calitate de invitat,
minoritari, adunarea generală a acționarilor a decis: având în vedere:
1. Aprobarea consiliului de administrație pe o - prev. art. 191 și 192, L31/1990 modificată cu privire
perioadă de 4 ani 2010-2014 în următoarea componență: la hotărârile adunărilor generale ale asociaților,
- ing. Lidia Sfarti - președinte - prev. art. 197 cu raportare la prev. art. 75, 76, 77,
- ing. Morari Mioara - membru L31/1990 modificată cu privire la numirea și revocarea
- Nicolau Marta - membru. administratorilor precum și mandatul acestora,
2. Ședințele consiliului de administrație se vor - prev. art. 204 alin. 1, 4, 5, L31/1990 modificată cu
desfășura extins, ca formă de conducere aprobată prin privire la modificarea actului constitutiv,
decizia A.G.A. din 8.12.2006, cu participarea - prev. art. 221 cu raportare la prev. art. 210 alin. 1 și
conducătorilor din activitățile societății organizați în: art. 6, alin. 1, L31/1990 modificată cu privire la majorarea
- comitetul de direcție; capitalului social,
- comitetul pentru atragerea fondurilor financiare asociații decid după cum urmează:
(credite europene nerambursabile și credite bancare) și Art. 1. a) Majorarea capitalului social al societății prin
pentru rezolvarea problemelor fiscale; atragerea ca asociat pe domnul Baba Ioan, acesta având
- comitetul de investiții și marketing. și calitatea de invitat în prezenta adunare.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010

b) Majorarea capitalului social se va face prin aport în Societatea Comercială


numerar cu suma de 500 de lei, reprezentând 50 părți OM SĂRAC - OM BOGAT - S.R.L.
sociale a câte 10 lei fiecare care va fi vărsată în contul Gura Humorului, județul Suceava
societății de către domnul Baba Ioan devenind astfel
HOTĂRÂREA NR. 1/1.10.2010
asociat al societății.
c) În urma cooptării noului asociat valoarea capitalului Subsemnatul Popa Nelu, asociat unic al S.C. OM
social va fi de 1.500 lei reprezentând 150 părți sociale a SĂRAC - OM BOGAT - S.R.L. am hotărât următoarele:
1. Se cooptează asociatul Venin Gabriela, prin aport
câte 10 lei fiecare, structurat după cum urmează:
de capital în valoare de 500 lei - 50 ps a 10 lei fiecare,
- Baltă Răzvan-Mihai: 50 părți sociale; născută la data de 17.09.1984 în oraș Gura Humorului,
- Ilincaru Ilie - 50 părți sociale; jud. Suceava, cu domiciliul în sat Bucșoaia, oraș Frasin,
- Baba Ioan - 50 părți sociale. jud. Suceava, CNP 2840917336521.
Art. 2. a) Se revocă administratorii Baltă Răzvan-Mihai Capitalul social în valoare de 1.000 lei - 100 ps a 10 lei
și Ilincaru Ilie. fiecare, va fi repartizat astfel:
b) Se numește administrator domnul Baba Ioan, - Popa Nelu - 500 RON - 50 ps - a 10 RON fiecare;
cetățean român, născut la data de 10.11.1955, domiciliat - Venin Gabriela - 500 RON - 50 ps - a 10 RON fiecare.
Profitul realizat va fi repartizat proporțional cu aportul
în mun. Slatina, str. Ec. Teodoroiu nr. 10, bl. 10, sc. A,
la capitalul social al fiecărui asociat.
ap. 1, jud. Olt, identificat cu C.I.P. seria CP nr. 742325,
Noii asociați hotărăsc numirea administratorului Venin
eliberată de SPCLEP Slatina, la 24.09.2010, CNP Gabriela.
1551110284368, pentru o durată nelimitată de timp Administratorii societății vor fi Popa Nelu și Venin
mandatul acestuia fiind valabil de la data numirii lui. Gabriela, cu puteri depline și putând lucra atât împreună
c) Vechii administratori vor preda documentele cât și independent.
societății, precum și arhiva acesteia aducându-i astfel la (27/1.835.421)
cunoștință situația juridică și patrimonială a societății.
Descărcarea de gestiune a vechilor administratori se Societatea Comercială
OM SĂRAC - OM BOGAT - S.R.L.
va face în momentul predării documentelor sus
Gura Humorului, județul Suceava
menționate prin luare la cunoștință și întocmire de
proces-verbal în acest sens. NOTIFICARE
Art. 3. Se va redacta actul constitutiv al societății în
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
formă actualizată. Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Celelalte prevederi din actul constitutiv al societății alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
rămân nemodificate. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Prezenta hotărâre a fost redactată și încheiată sub actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
semnătură privată astăzi 30.09.2010 în 4 exemplare. OM SĂRAC - OM BOGAT - S.R.L., cu sediul în oraș Gura
(25/1.835.419) Humorului, Str. Zimbrului nr. 2, bloc Gars 100, etaj I, ap.
37, județ Suceava, înregistrată sub nr. J33/334/2003, cod
Societatea Comercială unic de înregistrare 15380420, care a fost înregistrat sub
nr. 46705 din 4.10.2010.
PANEX PROD - S.R.L., Salcea, județul Suceava
(28/1.835.422)
NOTIFICARE
Societatea Comercială
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ZINOS - S.R.L., Suceava
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu HOTĂRÂRE
modificările și completările ulterioare, depunerea din 27 septembrie 2010,
textului actualizat al actului constitutiv al Societății
a asociatului unic
Comerciale PANEX PROD - S.R.L., cu sediul în oraș
Subsemnatul Tibu Paul-Lucian, în calitate de asociat
Salcea, Castelului nr. 1B, județ Suceava, înregistrată sub
unic, am hotărât cooptarea în societate a dnei Tibu
nr. J33/591/2010, cod unic de înregistrare 14258094, Raluca-Ioana, cetățean român, născută la data de
care a fost înregistrat sub nr. 46651 din 4.10.2010. 7.06.1980 în Suceava, identificată cu C.I. seria RD
(26/1.835.420) nr. 326775, eliberată de Secția 3 la data de 16.07.2003,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010 9

CNP 2800607330239, domiciliată în București, str. Ion 142237, în Repertoriul Economic Administrativ (REA),
Brezoianu nr. 54-56, et. 6, ap. 31, sectorul 1, căreia îi reprezentată de Dondi Alberto, împuternicit prin
cesionez întreg capitalul social pe care îl dețin în sumă de hotărârea adunării generale a asociaților din 27.09.2010,
200 lei, la valoarea nominală de 200 lei, și mă retrag din deținătoarea unui număr de 20.496 părți sociale, în
societate și din calitatea de administrator, iar prin valoare totală de 204.960 lei (RON), reprezentând 28 %
semnarea prezentului act recunosc că nu am nici o din capitalul social total, cu o participare de 28 % la profit
pretenție de nici o natură față de societate. Noul asociat și pierdere.
recunoaște situațiile financiare ale societății și le asumă Având în vedere:
așa cum sunt acestea la data cesiunii. • că asociatul ITALTECNA S.P.A. deține față de S.C.
Eu, Tibu Raluca-Ioana, în calitate de asociat unic, NORD GAZ - S.R.L., o creanță certă, lichidă și exigibilă
hotărăsc următoarele: în sumă de 5.282.028 lei (RON) (reprezentând
1. Schimbarea sediului societății în Suceava, Aleea echivalentul a 1.240.000 euro, la un curs de schimb de
Venus nr. 2, bl. E2, sc. C, ap. 9. 4.2597 lei (RON)/1 euro, din data de 31 august 2010),
2. Schimbarea obiectului principal de activitate în: conform contractelor de împrumut din data de 30 martie
5610 - restaurante (fast-food). 2006 și 22 septembrie 2005 (parte din sumele totale de
3. Închiderea următoarelor puncte de lucru: 1.240.000 euro și respectiv 578.550 euro);
- depozit en gross de materiale de construcții, • că asociatul D.G. HOLDING - S.R.L. deține față de
Suceava, Str. Eroilor nr. 1; S.C. NORD GAZ - S.R.L., o creanță certă, lichidă și
- magazin desfacere cu amănuntul de materiale de exigibilă în sumă de 2.053.175,40 lei (RON)
construcții, Suceava, Str. Eroilor nr. 1; (reprezentând echivalentul a 482.000 euro, la un curs de
- pensiune Suceava, Str. Măgurei nr. 14B. schimb de 4.2597 lei (RON)/1 euro, din data de 31 august
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân 2010), conform contractului de împrumut din data de
neschimbate, drept pentru care semnăm: 26 martie 2007 (parte din suma totală de 760.000 euro);
(29/1.835.423) • interesul societăților ITALTECNA S.P.A. și D.G.
HOLDING - S.R.L., de majorare a capitalului social al
Societatea Comercială S.C. NORD GAZ - S.R.L., prin convertirea parțială a
NORD GAZ - S.R.L., Rădăuți, județul Suceava creanțelor lor, certe, lichide și exigibile, deținute împotriva
societății.
HOTĂRÂREA NR. 2/27.09.2010 S-au luat în discuție ca puncte pe ordinea de zi:
1. Conversia parțială a creanțelor certe lichide și
a adunării generale a asociaților exigibile pe care ITALTECNA S.P.A. și D.G. HOLDING -
Societății Comerciale NORD GAZ - S.R.L. S.R.L. le au, în calitate de asociați, față de societatea
Astăzi, 27.09.2010 în Italia, Rovigo (RO), Bd. Viale NORD GAZ - S.R.L., în prime de emisiune și în aport în
Delle Industrie 13/A, cod 45100, a avut loc adunarea numerar destinat emiterii unui număr corespunzător de
generală a asociaților S.C NORD GAZ - S.R.L., la care au părți sociale și majorării capitalului social al NORD GAZ -
fost prezenți toți asociații, și anume: S.R.L. și stabilirea principiilor de realizare a acestei
- ITALTECNA S.P.A., persoană juridică italiană, cu operațiuni.
sediul social în Italia, Roma (RM), str. Alessandria 2. Încheierea unui nou act constitutiv actualizat cu
nr. 174, cod 00198, societate pe acțiuni, înregistrată la toate modificările din prezenta hotărâre și cu dispozițiile
Camera de Comerț din Roma, cod fiscal și număr de actuale ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată,
înscriere în registrul societăților din Roma 00724850292/ privind societatea cu răspundere limitată.
19.02.1996, număr de înscriere 723542/7.03.1991, în 3. Desemnarea persoanei care va duce la îndeplinire
Repertoriul Economic Administrativ (REA), reprezentată prezenta și stabilirea împuternicirii.
de Dondi Alberto, împuternicit prin hotărârea consiliului Fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform art. 192
de administrație din 27.09.2010, din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, cu
deținătoarea unui număr de 52.704 părți sociale, în unanimitatea de voturi a asociaților prezenți,
valoare totală de 527.040 lei (RON), reprezentând 72 % reprezentând 100 % capitalul social, s-a adoptat
din capitalul social total, cu o participare de 72 % la profit următoarea hotărâre:
și pierdere; Art. 1. Se aprobă, pentru stingerea creanței în valoare
- D.G. HOLDING - S.R.L., persoană juridică italiană, totală de 5.282.028 lei (RON), deținută de ITALTECNA
cu sediul social în Italia, Rovigo, (RO), Bd. Viale Delle S.P.A. împotriva lui NORD GAZ - S.R.L.:
Industrie 13/A, cod 45100, societate cu răspundere - conversia sumei de 5.270.400 lei (RON) în părți
limitată, înregistrată la Camera de Comerț din Rovigo, sociale,
cod fiscal și număr de înscriere în registrul societăților din - înregistrarea sumei de 11.628 lei (RON), cu titlu de
Rovigo 01279410292/29.04.2005, număr de înscriere primă de emisiune.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010

Se aprobă, pentru stingerea creanței în valoare de S.R.L., conform contractului de împrumut din data de
2.053.175,40 lei (RON), deținută de D.G. HOLDING - 26 martie 2007.
S.R.L. împotriva SC NORD GAZ - S.R.L.: În consecință, se majorează capitalul social al
- conversia sumei de 2.049.600 lei (RON) în părți SC NORD GAZ - S.R.L. de la suma de 732.000 lei (RON)
sociale, cu suma de 7.320.000 lei (RON), rezultată din
- înregistrarea sumei de 3.575,40 lei (RON), cu titlu de convertirea parțială a datoriilor societății către asociații
primă de emisiune. ITALTECNA S.P.A. și D.G. HOLDING - S.R.L.
Art. 2. Se aprobă participarea ITALTECNA S.P.A. la Art. 3. Majorarea capitalului social al SC NORD GAZ -
S.R.L., urmare a aportului în numerar vărsat de asociații
majorarea capitalului social al SC NORD GAZ - S.R.L. cu
ITALTECNA S.P.A. și D.G. HOLDING - S.R.L., rezultat
suma de 5.270.400 lei (RON), prin convertirea parțială a
din convertirea creanțelor lor, se va face prin emiterea
creanței certe lichide și exigibile a asociatului
unor noi părți sociale, respectiv un număr total de
ITALTECNA S.P.A. împotriva societății NORD GAZ - 732.000 părți sociale noi, cu o valoare nominală 10 lei
S.R.L., conform contractelor de împrumut din data de fiecare și o valoare totală de 7.320.000 lei (RON), din
30 martie 2006 și 22 septembrie 2005. care urmează a fi atribuite asociatului ITALTECNA S.P.A.
Se aprobă participarea D.G. HOLDING - S.R.L. la un număr de 527.040 părți sociale, cu o valoare nominală
majorarea capitalului social al SC NORD GAZ - S.R.L. cu 10 lei fiecare și o valoare totală de 5.270.400 lei (RON) și
suma de 2.049.600 lei (RON) prin convertirea parțială a asociatului D.G. HOLDING - S.R.L. un număr de 204.960
creanței certe lichide și exigibile a asociatului D.G. părți sociale, cu o valoare nominală 10 lei fiecare și o
HOLDING - S.R.L. împotriva societății NORD GAZ - valoare totală de 2.049.600 lei (RON).

Sintetic, situația este următoarea:

Număr Capitalul social deținut Cota


părți sociale Valoarea în lei (RON) de capital deținut
nominală
Asociați
părți
Actuale și După sociale Actual Actual După
După majorare
majorare majorare și majorare și majorare majorare

Actual 52.704 10 527.040 72


ITALTECNA S.P.A. 579.744 5.797.440 72
Majorare 527.040 10 5.270.400 72

D.G. HOLDING - Actual 20.496 10 204.960 28


225.456 2.254.560 28
S.R.L. Majorare 204.960 10 2.049.600 28
Total 805.200 10 8.052.000 100

În consecință, capitalul social subscris și vărsat al art. 204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, republicată și
S.C. NORD GAZ - S.R.L. este de 8.052.000 lei (RON), modificată, și cu dispozițiile legale actuale privind
împărțit în 805.200 părți sociale, în valoare de 10 lei societatea cu răspundere limitată.
(RON) fiecare, iar participarea asociaților la capitalul Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
social se prezintă astfel: neschimbate.
- ITALTECNA S.P.A. deține un număr de 579.744 părți Asociații au hotărât de asemenea, încheierea actului
sociale, în valoare totală de 5.797.440 lei (RON), adițional de modificare a actului constitutiv al Societății
reprezentând 72 % din capitalul social total, cu o Comerciale NORD GAZ - S.R.L.
participare de 72 % la profit și pierdere; Art. 5. Se mandatează dl Dondi Alberto, cetățean
- D.G. HOLDING S.R.L. deține un număr de 225.456 italian, născut la data de 16.08.1964 în Italia, Ferrara
părți sociale în valoare totală de 2.254.560 lei (RON), (FE), cu domiciliul declarat în Italia, Padova (PD),
reprezentând 28 % din capitalul social total, cu o legitimat cu pașaport tip P Cod ITA nr. AA0668105,
participare de 28 % la profit și pierdere. eliberat de autoritățile italiene, la data de 21.02.2007,
Art. 4. Se aprobă încheierea unui nou act constitutiv valabil până la data de 20.02.2017 și/sau dna Rață Anda
actualizat, cu toate modificările din prezenta, care va Violeta, de cetățenie română, născută la data de
înlocui actul constitutiv al societății, conform dispozițiilor 19.06.1976 în localitatea Salcea, județul Suceava,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010 11

domiciliată în Suceava, Bd. George Enescu nr. 8, ipotecate/gajate în favoarea Raiffeisen Bank pentru
bl. GZ3, sc.B, ap. 15, județul Suceava, identificată cu C.I. facilitatea de credit, astfel:
seria SV nr. 508594, eliberată de SPCLEP Suceava la a) ipotecă asupra parcelă clădire 7.214 m.p., cu
data de 16.08.2007, CNP 2760619335012, ca, împreună construcția C1 sediu reprezentanța Dacia Renault situate
sau separat, în baza prezentei hotărâri, în numele în Scheia, nr. cadastral 768 intabulat în CF 2334 a loc.
asociaților ITALTECNA S.P.A. și D.G. HOLDING - S.R.L., cad. Scheia;
și în numele S.C. NORD GAZ - S.R.L., să hotărască cu b) ipotecă asupra parcelă arătură 1.500 mp, nr.
puteri depline în privința oricăror alte aspecte privitoare la cadastral 661/4 intabulat în CF 3273 a localității Scheia și
ducerea la îndeplinire a prezentei, să reprezinte cu puteri parcela grădină 2.131 mp, cu nr. cad. 665/6 intabulat în
depline și să semneze orice alt document (declarații, acte CF nr. 2334 a localității Scheia;
adiționale, cereri registrul comerțului și instanțe c) ipotecă asupra imobil intabulat în CF 4079/N a
competente, act constitutiv actualizat etc.), privind localității Fălticeni, format din parcela teren 2027 mp,
majorarea capitalului social al S.C. NORD GAZ - S.R.L., situat în intravilanul localității Fălticeni, str. Serpentina
în sensul hotărât, până la finalizarea acestor operațiuni, Bunești, nr. cad. 3180/2 și parcela de teren de 173 mp,
orice cereri și declarații necesare și să efectueze situată în intravilanul localității Fălticeni, str. Serpentina
formalitățile de menționare a modificărilor la Registrul Bunești, cu nr. cadastral 3180/3;
comerțului competent. d) ipoteca pe parcela teren arabil 744 mp, cu nr. cad.
Prezenta a fost încheiată în 6 exemplare azi, 1297/41, parcela teren arabil 1.756 mp, cu nr. cad.
27.09.2010, fiind semnată fără nici un fel de obiecții. 1296/27, parcela teren arabil 2.500 mp, cu nr. cad.
(30/1.835.424) 1296/28, intabulate în CF 17647 a localității Suceava;
e) ipoteca asupra parcela teren 2.386 mp, cu nr. cad.
Societatea Comercială 5/2, situat în Vatra Dornei, str. Argestru nr. 11, intabulat în
NORD GAZ - S.R.L., Rădăuți, județul Suceava CF 8396, a localității Vatra Dornei;
f) ipoteca asupra parcela clădire 1.155 mp, și
NOTIFICARE construcție edificată pe aceasta - casa nr. 724, având nr.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul cad. 1/4; imobilul este situat în Vatra Dornei, str. Argestru
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 nr. 11, fiind intabulat în CF 992 a localității Vatra Dornei;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu g) ipoteca pe teren 5.000 mp, și construcție C1
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Showroom Dacia Renault Nissan, compusă din: teren
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 2.440 mp, cu construcția C1 Showroom Renault Nissan,
NORD GAZ - S.R.L., cu sediul în Rădăuți, Bd. 1 Mai nr. având nr. cad. 1777, intabulată în CF 5658 a localității
4-6, județul Suceava, înregistrată sub nr. J 33/408/2001, Volovăț, și teren 2.560 mp, cu nr. cad. 2168/490 intabulat
cod unic de înregistrare 14105694, care a fost înregistrat în CF 5658 a localității Volovat; imobilul este situat în
sub nr. 46812 din 5.10.2010. Rădăuți, Calea Bucovinei;
(31/1.835.425) h) gaj pe echipamente situate la sediul reprezentanței
Dacia Renault Scheia - Suceava;
Societatea Comercială i) gaj pe disponibilități pe conturi.
DAREX AUTO - S.R.L., Suceava Emiterea unui bilet la ordin „la vedere” și „fără protest”
pentru suma totală a facilității, respectiv 2.500.000 lei.
HOTĂRÂREA NR. 4 DIN 9.09.2010 3. S.C. DAREX AUTO - S.R.L. Suceava, se angajează
Adunarea generală a acționarilor S.C. DAREX AUTO să nu distribuie dividende până la scadența finală a
- S.R.L. Suceava, legal convocată și statutar constituită, creditelor decât cu acordul Raiffeisen Bank S.A.
întrunită în ședința extraordinară din data de 9.09.2010, Orice modificare a structurii de acționariat în cadrul
având în vedere discuțiile purtate, hotărăște: S.C. DAREX AUTO - S.R.L. Suceava, care ar avea ca
1. Se aprobă prelungirea facilități de credit Overdraft efect transferarea poziției de control a societății va fi
cu posibilitate emitere scrisori de garanție bancară în făcută numai cu acordul prealabil al Raiffeisen Bank S.A.
sumă de 2.500.000 lei, până la data de 30.10.2011, 4. Se împuternicește domnul Chichifoi Adrian, în
contractată la Raiffeisen Bank - S.A. Suceava. calitate de administrator, să semneze documentele
2. Creditul va fi garantat cu bunuri imobiliare și legale necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
mobiliare ale S.C. DAREX AUTO - S.R.L. Suceava, (32/1.835.426)
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010

Societatea Comercială nr. 069347, eliberată de Poliția Gura Humorului, la data


MIRCAT TRANS - S.R.L., Vatra Dornei de 1.08.2000, CNP 1651208332141, în calitate de
județul Suceava director tehnic - semnătura I
și
HOTĂRÂRE doamna Vlăgea Elisabeta, cetățean român,
din data de 1.10.2010, a asociaților domiciliată în Suceava, str. Mihai Viteazu nr. 12, bl. 12,
sc. B, ap. 8, județul Suceava, identificată cu C.I. seria SV
Astăzi, 1.10.2010, subsemnații Gămălău Mihaela și
nr. 343810, eliberată de Poliția Suceava, la data de
Ciocîrdan Mircea, având calitatea de asociați în cadrul
23.11.2004, CNP 2681004332148, în calitate de director
Societății Comerciale MIRCAT TRANS - S.R.L., am
economic - semnătura II,
hotărât:
sau înlocuitor domnul Pintilie Vasile, cetățean român,
1. Dizolvarea societății.
domiciliat în Suceava, Aleea Lalelelor nr. 3, bl. 97, sc. A,
Obligațiile întocmirii situațiilor financiare de lichidare,
ap. 2, identificat cu C.I. seria SV nr. 136883, eliberată de
asigurând stingerea pasivului, conform art. 235 din
Poliția Suceava, la data de 15.10.2001, CNP
Legea nr. 31/1990 republicată, revin asociaților.
Prezenta hotărâre a fost încheiată într-un număr de 4 1590109335019, în calitate de șef serviciu financiar-
exemplare. contabilitate - semnătura II.
Art. 3. Se aprobă garantarea în favoarea băncii cu
(33/1.835.427)
cesiunea veniturilor reprezentând „subvenții pentru
Societatea Comercială acoperirea diferenței dintre prețul de producere,
TERMICA - S.A., Suceava transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate
populației și prețurile locale de referință aferente anului
HOTĂRÂREA NR. 90 2009”, conform prevederilor Ordonanței Guvernului
nr. 36/2006 cu modificările și completările ulterioare,
a consiliului de administrație
potrivit convenției de eșalonare nr. 11884 din 25.08.2010
a S.C. TERMICA - S.A.
încheiată între Municipiul Suceava și S.C. TERMICA -
Consiliul de administrație al S.C. TERMICA - S.A. S.A.
Suceava, întrunit în data de 10.09.2010, în temeiul (34/1.835.428)
drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 privind
societățile comerciale și de actul constitutiv al S.C. Societatea Comercială
TERMICA - S.A., hotărăște: IONCAR TRANS - S.R.L., satul Bosanci
Art. 1. Se aprobă contractarea de la ALPHA BANK comuna Bosanci, județul Suceava
ROMÂNIA - S.A., a unui credit în valoare de 10.000.000
lei, începând cu luna septembrie 2010 până la 31 martie HOTĂRÂREA NR. 1
2011, pentru plata combustibililor energetici necesari
din 6.10.2010
funcționării centralei termice în perioada sezonului rece
2010-2011. Subsemnatul Moroșan Samoilă, asociat unic al
Art. 2. Se mandatează următoarele persoane ca IONCAR TRANS - S.R.L., și Cîrlan Dragoș, cetățean
reprezentanți autorizați ai societății, având dreptul de a român, născut la data de 11.02.1984 în Suceava,
semna, astfel încât să angajeze societatea, în forma în domiciliat în com. Bosanci, județul Suceava, CNP
care consideră necesar, contractul de credit ce urmează 1840211330197, am hotărât următoarele:
a fi încheiat și orice alte documente ce urmează a fi Cooptarea în societate a domnului Cîrlan Dragoș, prin
cerute societății în baza contractului de credit: majorarea capitalului social de la 200 la 400 lei (40 ps de
Domnul Plăcintă Constantin, cetățean român, 10 lei). Diferența de 200 lei reprezintă aportul în numerar
domiciliat în satul Tișăuți, Str. Școlii nr. 44, comuna al noului asociat Cîrlan Dragoș, conform foii de
Ipotești, județul Suceava, identificat cu C.I. seria SV vărsământ.
nr. 557893, eliberată de Poliția Suceava la data de Aportul asociaților la capitalul social va fi egal de 200
3.07.2008, CNP 1580817335016, în calitate de director lei fiecare. Beneficiile și pierderile se vor împărți
general - semnătura I, proporțional cu aportul la capitalul social.
sau înlocuitor domnul Gemănari Ioan Silviu, cetățean Administrarea societății va fi asigurată de cei doi
român, domiciliat în Gura Humorului, Bd. Bucovina, bl. 4, asociați, cu puteri depline, aceștia putând lua deciziile în
sc. C, ap. 5, județul Suceava, identificat cu C.I. seria SV această calitate atât de comun acord cât și independent.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010 13

Subsemnații, Moroșan Samoilă și Cîrlan Dragoș, ne către asociatul cooptat, respectiv dna Bagiu Daniela,
asociem în SC IONCAR TRANS - S.R.L. în condițiile posesoare a C.I. seria SV nr. 109633, CNP
prezentei hotărâri și ale actului constitutiv actualizat. 2681223335042, domiciliată în Suceava, str. Dionisie
(35/1.835.429) Para nr. 5, care devine asociat cu un număr de 18
(optsprezece) părți sociale a 10 lei (zecelei) fiecare în
Societatea Comercială sumă totală de 180 lei (osutăoptzecilei).
IONCAR TRANS - S.R.L., satul Bosanci Art. 2. Prin majorarea capitalului social cu 200 lei
comuna Bosanci, județul Suceava (douăsutelei), potrivit prezentei hotărâri, (dovada de
vărsare a sumei de 200 lei se anexează la prezenta
NOTIFICARE hotărâre), capitalul social al S.C. EXPERT ALEHMORO -
S.R.L., devine de 400 lei (patrusutelei).
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Capitalul social de 400 lei (patrusutelei), divizat în 40
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
(patruzeci) părți sociale a 10 lei (zecelei) fiecare se
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
repartizează după cum urmează:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
- Moroșan Mihai Alexandru = 22 (douăzecișidouă)
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
părți sociale x 10 lei = 220 lei (douăsutedouăzecilei),
IONCAR TRANS - S.R.L., cu sediul în sat Bosanci,
reprezentând 55 % din totalul capitalului social;
comuna Bosanci nr. 208, ap. 6, județ Suceava,
- Bagiu Daniela = 18 (optsprezece) părți sociale x 10
înregistrată sub nr. J 33/427/2010, cod unic de
lei = 180 lei (osutăoptzecilei) reprezentând 45 % din
înregistrare 27137078, care a fost înregistrat sub
totalul capitalului social.
nr. 46954 din 6.10.2010. Art. 3. Totodată prin această hotărâre se decide că
(36/1.835.430) administrarea S.C. EXPERT ALEXMORO - S.R.L. să fie
dusă la îndeplinire de dnul Moroșan Mihai Alexandru,
Societatea Comercială
asociat majoritar deținător a 55 % din capitalul social și
EXPERT ALEXMORO - S.R.L., Suceava
de către dna Bagiu Daniela asociat deținătoare a 45 %
județul Suceava din capitalul social.
Ambii asociați au calitatea de administratori, cu puteri
HOTĂRÂRE
depline, putând lua decizii atât împreună cât și
din 1 septembrie 2010 independent.
Art. 4. Participarea la beneficii și pierderi, precum și
a adunării generale extraordinare a asociaților
alte drepturi ale asociaților se va face proporțional cu
S.C. EXPERT ALEXMORO - S.R.L.
numărul părților sociale deținute de fiecare asociat.
Adunarea generală extraordinară a Societății Art. 5. Obiectul de activitate.
Comerciale EXPERT ALEXMORO - S.R.L., cod unic de După majorarea capitalului social activitatea
înregistrare 14885182, nr. de înmatriculare la Registrul principală rămâne neschimbată respectiv = 6920 -
comerțului J33/503/2002 formată din asociat unic activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în
Moroșan Mihai Alexandru, care deține și calitatea de domeniul fiscal.
administrator unic al societății, în conformitate cu Activitățile secundare se modifică după cum urmează:
prevederile actului constitutiv și ale Legii nr. 31, Se renunță la următoarele activități secundare:
republicată, hotărăște: 0240 - activități de servicii anexe silviculturii;
Art. 1. Începând cu data de 1 octombrie 2010 se 7021 - activități de consultanță în domeniul relațiilor
majorează capitalul social al societății cu 200 lei, astfel: publice și al comunicării;
- 20 lei (douăzecilei) reprezentând 2 (două) părți 7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice
sociale a 10 lei (zecelei) fiecare de către asociatul n.c.a.;
majoritar Moroșan Mihai Alexandru, posesor al C.I. seria 8560 - activități de servicii suport pentru învățământ.
SV nr. 005692, CNP 1430608334991, domiciliat în Se completează cu următoarele activități secundare:
Suceava, str. Dionisie Para nr. 5, care devine asociat cu 8299 - alte activități de servicii suport pentru
un număr de 22 (douăzecișidouă) părți sociale a 10 lei întreprinderi;
(zecelei) fiecare în sumă totală de 220 (douăsute 6209 - alte activități privind tehnologia informației;
douăzecilei); 7320 - activități de studiere a pieței și de sondare a
- 180 lei (osutăoptzecilei) reprezentând 18 opiniei publice;
(optsprezece) părți sociale a 10 lei (zecelei) fiecare de 6420 - activități ale holdingurilor;
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010

6619 - activități auxiliare intermedierilor financiare, administrator să semneze în numele și pe seama


exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii; societății contractul de credit.
7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice (39/1.835.433)
n.c.a.;
6621 - activități de evaluare a riscului de asigurare și Societatea Comercială
a pagubelor. COMTRANSPORT - S.A., Suceava
Art. 6. Actul constitutiv al firmei se actualizează ținând județul Suceava
cont de prevederile prezentei hotărâri în ceea ce privește
capitalul social, distribuția acestuia, participarea la HOTĂRÂREA NR. 1
beneficii și administrarea Societății Comerciale EXPERT
din 2 aprilie 2010
ALEXMORO - S.R.L.
(37/1.835.431) a adunării generale extraordinare
Adunarea generală a acționarilor S.C.
Societatea Comercială COMTRANSPORT - S.A. Suceava legal constituită a
EXPERT ALEXMORO - S.R.L., Suceava hotărât următoarele:
județul Suceava Art. 1. Se aprobă contractarea de credite de orice fel
și de orice valoare de la Romanian International Bank
NOTIFICARE Sucursala Suceava, pentru buna desfășurare a activității
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul societății.
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Art. 2. Garantarea creditelor ce se vor contracta se va
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu face cu imobilul situat în Suceava, str. Constantin Moraru
modificările și completările ulterioare, depunerea textului nr. 5, județ Suceava, având numărul cadastral 631,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale înscris în cartea funciară nr. 31365 a comunei cadastrale
EXPERT ALEXMORO - S.R.L., cu sediul în municipiul Suceava (provenită din conversia de pe hârtie a CF
Suceava, str. Dionisie Para nr. 5, județ Suceava, nr. 893 Itcani Gară), format din teren, sediu administrativ,
înregistrată sub nr. J33/503/2002, cod unic de atelier mecanic, hală auto și două depozite carburanți, în
înregistrare 14885182, care a fost înregistrat sub suprafața totală de 6.757 mp, proprietatea S.C.
nr. 46969 din 6.10.2010. COMTRANSPORT - S.A. Suceava.
(38/1.835.432) Art. 3. Se împuternicește domnul Marcean Dimitrie, în
calitate de președinte al consiliului de administrație să
Societatea Comercială semneze contractele de credit, garanție și orice alte
RARĂU TURISM - S.A., Câmpulung documente necesare în relația cu Romanian
Moldovenesc, județul Suceava International Bank - S.A. Sucursala Suceava.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul
HOTĂRÂREA NR. 52
Oficial al României, va intra în vigoare la data publicării și
din data de 20.04.2010 va fi valabilă până la revocare.
a adunării generale ordinare (40/1.835.434)
a acționarilor
Societatea Comercială
(extras) COMTRANSPORT - S.A., Suceava
În ședința adunării generale a acționarilor din data de județul Suceava
20.04.2010 ținută la sediul societății, legal convocată
conform Legii nr. 31/1990 și statutar constituită, asociații HOTĂRÂREA NR. 2
au hotărât în unanimitate următoarele: din 2 aprilie 2010
1. Prelungirea creditului de la B.C.R. Câmpulung
Moldovenesc în valoare de 280.000 lei și solicitarea unei a adunării generale ordinare a acționarilor
suplimentări în valoare de 50.000 lei. Adunarea generală a acționarilor a S.C.
2. Creditele vor fi garantate cu bunurile mobile și COMTRANSPORT - S.A. Suceava legal constituită a
imobile ale societății. hotărât următoarele:
3. Asociații îl împuternicesc pe dl Focsa Ionel, Art. 1. Se reînnoiește mandatul următorilor cenzori:
identificat cu C.I. nr. 586008 seria SV, în calitate de Herghelegiu Paul, CNP 1480401335005
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010 15

- născut la 1.04.1948 la Siminicea, Suceava Societatea Comercială


- data numirii: 2.04.2010 CLADOR - S.R.L., Hunedoara
- data expirării: 2.04.2013
Zegrea Ana, CNP 2500415335020 NOTIFICARE
- născut la 15.04.2010, la Balaceana, Suceava Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
- data numirii: 2.04.2010
Hunedoara notifică, în conformitate cu prevederile
- data expirării: 2.04.2013
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Tabarcea Petru, CNP 1510823335021
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
- născut la 23.08.1951, Todirești, Suceava
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
- data numirii: 2.04.2010
- data expirării: 2.04.2013 CLADOR - S.R.L., cu sediul în municipiul Hunedoara,
Art. 2. Se aprobă situațiile financiare anuale. bd. Mihai Viteazu nr. 15, bloc B2, scara B, etaj 2, ap. 54,
(41/1.835.435) județul Hunedoara, înregistrată sub nr. J 20/1759/2006,
cod unic de înregistrare 19298944, care a fost înregistrat
Societatea Comercială sub nr. 46414 din 29.09.2010.
CLADOR - S.R.L., Hunedoara
(43/1.837.310)

HOTĂRÂREA NR. 1
Societatea Comercială
din 20.09.2010 MIDAR STYLE - S.R.L., satul Rusi
a asociaților S.C. CLADOR - S.R.L., comuna Bretea Romana, județul Hunedoara
societate înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara HOTĂRÂREA NR. 1
sub nr. J 20/1759/2006, C.U.I. 19298944
din 30.09.2010
Subsemnații Iacob Constantin-Claudiu și Găină Ioan-
a .S.C. MIDAR STYLE - S.R.L., cu sediul social
Dorel, asociați ai S.C. CLADOR - S.R.L., Hunedoara, de
în comuna Bretea Romana, sat Rusi, nr. 69,
comun acord am hotărât următoarele:
jud. Hunedoara, înmatriculată la ORC
Art. 1. Capitalul social al S.C. CLADOR - S.R.L.,
sub nr. J20/768/2008, CIF 23850833
Hunedoara, se va majora de la suma de 200 lei la suma
de 200.000 lei, cu suma de 199.800 lei, prin aportul cu o Subsemnata Herbei Stela, în calitate de asociat unic
creanță al asociaților, după cum urmează: 99.900 lei al S.C. MIDAR STYLE - S.R.L., am hotărât următoarele:
reprezintă aportul în numerar al asociatului Iacob - Dizolvarea și lichidarea pe cale administrativă a
Constantin-Claudiu și 99.900 lei reprezintă aportul în societății ca urmare a hotărârii voluntare a asociatului
numerar al asociatului Găină Ioan-Dorel. unic, începând cu data prezentei hotărâri, în conformitate
Art. 2. După majorarea capitalului social, capitalul cu prevederile art. 235 alin. (1) din Legea nr. 31/1990,
social va fi împărțit în 20.000 de părți sociale, în valoare actualizată;
de 10 lei, numerotate de la 1 la 20.000 și care vor
- Dizolvarea și radierea societății se va face fără
aparține asociaților după cum urmează:
numire de lichidator și va urma procedura prevăzută de
- Iacob Constantin-Claudiu va deține 10.000 de părți
Legea nr. 31/1990, actualizată, a celorlalte legi conexe și
sociale în valoare de 100.000 lei, numerotate de la 1 la
a actului constitutiv;
10.000 inclusiv, reprezentând 50 % din capitalul social;
- Găină Ioan-Dorel va deține 10.000 de părți sociale în - Societatea nu are datorii și nu are în proprietate
valoare de 100.000 lei, numerotate de la 1 la 10.000 active imobiliare sau mijloace fixe;
inclusiv, reprezentând 50 % din capitalul social. - Lichidarea patrimoniului societății se va face conform
Hunedoara, 20.09.2010. situațiilor financiare de lichidare.
(42/1.837.309) (44/1.837.311)
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


L P H CONF PROD - S.R.L., Orăștie SKARD TRADE - S.R.L., Deva
județul Hunedoara județul Hunedoara

HOTĂRÂREA NR. 2 HOTĂRÂREA NR. 2

din 29.29.2010 din 4.10.2010


a adunării generale a SC SKARD TRADE - S.R.L.,
Subsemnatul Lucoiu Leorean, născut la data de
cu sediul în Deva, str. Lucian Blaga nr. 7,
29.05.1937 în sat Ludești, jud. Hunedoara, domiciliat în
jud. Hunedoara, persoană juridică română,
mun. Orăștie, Str. Căstăului nr. 65, posesor al B.I. seria
înregistrată la ORC Hunedoara
D.K. nr. 270477, eliberată de Mil. Orăștie la data de
sub nr. J20/196/2010, CIF 26631820
4.07.1989, CNP 1370529204367, cetățean român,
Subsemnații:
căsătorit, asociat unic, am hotărât următoarele:
Olteanu Ionel Marin, cetățean român, domiciliat în
Reluarea activității societății începând cu data de
Deva, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 10-12, jud.
1 octombrie 2010.
Hunedoara, născut la data de 23.09.1952 în Deva, jud.
Cooptarea în societatea comercială a lui Bogdan
Hunedoara, posesor al CI seria HD nr. 141889, eliberată
Adrian-Cornel, născut la data de 11 octombrie 1967 în
de Pol. Mun. Deva la data de 17.10.2002, CNP
mun. Orăștie, jud. Hunedoara, domiciliat în mun. Orăștie,
1520923201003,
Str. Pricazului, bl. 28, sc. F, ap. 77, posesor al C.I. seria Olteanu Sebastian, cetățean român, domiciliat în
HD nr. 221311, eliberată de mun. Orăștie la data de Deva, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 10-12, jud.
22.03.2004, CNP 1671011204361, cetățean român, Hunedoara, născut la data de 20.10.1988 în Deva, jud.
căsătorit. Hunedoara, posesor al CI seria HD nr. 321055, eliberată
Retragerea din societatea comercială a lui Lucoiu de SPCLEP Deva la data de 18.04.2006, CNP
Leorean și cesionarea celor 20 părți sociale numerotate 1881020205578, ambii în calitate de asociați cedenți, și
de la 1 la 20 de care dispunea în societate, către Lamba Constantin Marius, cetățean român, domiciliat
asociatul cooptat Bogdan Adrian-Cornel. Subsemnatul în com. Bănești, sat Bănești, nr. 431, jud. Prahova,
Lucoiu Leorean declar că am primit contravaloarea născut la data de 15.12.1981 în mun. Ploiești, jud.
părților sociale cesionate și nu mai am altă pretenție față Prahova, posesor al CI seria PH nr. 630893, eliberată de
de asociatul cooptat sau față de societate. SPCLEP Câmpina la data de 30.08.2006, CNP
Subsemnatele, părți ale contractului de cesiune, 1811215297292, în calitate de cesionar, am hotărât
declarăm că cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a următoarele:
părților sociale și niciuna dintre părți nu a realizat câștig. Subsemnatul asociat cedent, Olteanu Ionel Marin,
Urmare a acestei cesiuni, capitalul social rămâne cesionez un număr de 74 părți sociale, numerotate de la
neschimbat, la valoare de 200 lei, împărțit în 20 părți 1 la 74 inclusiv, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în
sociale a câte 10 lei, numerotate de la 1 la 20, aparținând valoare totală de 740 lei, dlui Lamba Constantin Marius.
în întregime asociatul cooptat. Participarea la beneficii și Subsemnatul asociat cedent, Olteanu Sebastian,
pierderi se va face în aceeași proporție cu participare la cesionez toate părțile mele sociale în număr de 25 părți
sociale, numerotate de la 76 la 100 inclusiv, în valoare
constituirea capitalului social.
nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 250 lei,
Retragerea din funcția de administrator a lui Lucoiu
dlui Lamba Constantin Marius.
Leorean și numirea în această funcție a lui Bogdan
Subsemnații cedenți, Olteanu Ionel Marin și Olteanu
Adrian-Cornel, cu mandat pe durată nelimitată.
Sebastian, suntem de acord cu cesiunea părților sociale
Schimbarea sediului societății din Orăștie,
descrise mai sus, declarăm că am primit contravaloarea
Str. Căstăului nr. 65, în Orăștie, Str. Pricazului, bl. 28,
părților sociale cesionate, la valoarea nominală a
sc. F, ap. 77. acestora, între valoarea nominală și valoarea de vânzare
Schimbarea obiectului principal de activitate în 4941- a părților sociale neexistând nicio diferență, iar
transporturi rutiere de mărfuri. subsemnatul Olteanu Sebastian consimt să mă retrag din
Subsemnatul Bogdan Adrian-Cornel declar pe proprie calitatea de asociat al societății, nemaiavând nicio
răspundere că nu mai dețin calitatea de asociat unic în pretenție față de acesta nici în prezent, nici în viitor.
nicio altă societate comercială. Subsemnatul Lamba Constantin Marius, în calitate de
(45/1.837.312) cesionar, sunt de acord să primesc părțile sociale
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010 17

descrise mai sus, care au aparținut dlui Olteanu Ionel acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant,
Marin și dlui Olteanu Sebastian, în condițiile mai sus deținând un număr de 1.760.541 acțiuni ale Societății,
precizate. reprezentând 69,65 % din capitalul social al Societății, a
Ca urmare a acestei cesiuni, capitalul social, în adoptat următoarea hotărâre:
valoare totală de 1.000 - unamie lei, va aparține Art. 1. Ia act de renunțarea domnului Grigore Chiș la
asociaților după cum urmează: mandatul de membru al consiliului de administrație al
- Olteanu Ionel Marin - 1 - una - parte socială, Societății.
numerotată cu numărul 1, în valoare totală de 10 lei, Cu un număr de 1.760.541 voturi valabil exprimate,
reprezentând 1 % din capitalul social al societății; aferente unui număr de 7.760.541 acțiuni, reprezentând
- Lamba Constantin Marius - 99 - nouăzecisinouă - 69,65 % din capitalul social al Societății, din care
părți sociale, numerotate de la 2 la 100 inclusiv, în valoare 1.602.022 voturi pentru, reprezentând 90,99 % din
totală de 990 lei, reprezentând 99 % din capitalul social al capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă
societății. numirea dlui Cartis Gheorghe-Ioan, cetățean român,
Subsemnații Olteanu Ionel Marin și Lamba Constantin identificat prin CNP 1361108354725, născut la data de
Marius, ambii în calitate de asociați ai SC. SKARD 8.11.1936 în Oradea, jud. Bihor, având domiciliul în
TRADE - S.R.L., am hotărât modificarea actului Timișoara, str. Sibiu nr. 13, jud. Timiș, în conformitate cu
constitutiv astfel: prevederile actului constitutiv al societății, în funcția de
1. Retragerea din calitatea de administrator a dlui membru al consiliului de administrație al CHIMICA - S.A.,
Olteanu Ionel Marin. Orăștie, i-au fost înregistrate un număr de 158.519
2. Numirea în calitatea de administrator a dlui Lamba abțineri, reprezentând 9,01 % din capitalul social
Constantin Marius, domiciliat în com. Bănești, sat reprezentat în adunare; nu au fost înregistrate voturi
Bănești, nr. 431, jud. Prahova, născut la data de împotrivă.
15.12.1981 în mun. Ploiești, jud. Prahova, posesor al CI Art. 2. Cu un număr de 1.760.541 voturi valabile
seria PH nr. 630893, eliberată de SPCLEP Câmpina la exprimate, aferente unui număr de 1.760.541 acțiuni,
data de 30.08.2006, CNP 1811215297292, pe perioadă reprezentând 69,65 % din capitalul social al Societății, din
nelimitată, cu drepturi depline de administrare și care 1.760.541 voturi pentru, reprezentând 100 %
reprezentare a societății în raporturile cu terții, putând capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă
semna orice act în numele și pe seama societății. mandatarea domnului Remus August Bolba, domiciliat în
Tehnoredactată în patru exemplare. municipiul Cluj-Napoca, Str. Lăcrămioarelor nr. 4, sc. 5,
(46/1.837.313) ap. 56, jud. Cluj, CNP 1680328120682, pentru întocmirea
formalităților de înregistrare și publicare a hotărârii; nu au
Societatea Comercială fost înregistrate voturi împotrivă sau abțineri.
CHIMICA - S.A., Orăștie, județul Hunedoara Data: 4.10.2010.
(47/1.837.314)
HOTĂRÂREA NR. 19
Societatea Comercială
din data de 4.10.2010
SG BOBINATORUL SERVICE - S.R.L.
a adunării generale ordinare a acționarilor
Deva, județul Hunedoara
S.C. CHIMICA - S.A. din Orăștie, Str. Codrului
nr. 24, jud. Hunedoara, capital social:
HOTĂRÂREA NR. 1
6.318.967,50 lei, CUI 2148292, J20/134/1991
Adunarea generală ordinară a acționarilor CHIMICA - S.A., din data de 6.10.2010
persoană juridică română, cu sediul în Orăștie, Str. la S.C. SG BOBINATORUL SERVICE - S.R.L.,
Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, înregistrată în registrul cu sediul în localitatea Deva, str. Horea nr. 13,
comerțului sub nr. J20/134/1991, având CUI 2148292 județul Hunedoara, înregistrată la ORC
(denumită în continuare „Societatea”), întrunită în sub nr. J20/1304/2007, CUI 22393423
condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Subsemnații Areșan Alexandru și Moldovan
republicată, cu modificările ulterioare, în condițiile Legii Gheorghe, în calitate de asociați la societatea mai sus
nr. 2797/2004 privind piața de capital și ale actului menționată, am hotărât următoarele:
constitutiv al Societății, în ședința din data de 4 octombrie 1. Dizolvarea societății conf. art. 235 din Legea
2010, ora 12,00, ce a avut loc la sediul Societății din nr. 31/1990, republicată. Societatea nu are patrimoniu de
Orăștie, Str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, în prezența repartizat și în consecință, nu are activ - pasiv și creditori.
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010

2. Societatea nu are datorii și nu are în proprietate Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 122, sc. A, et. e,
active, bunuri imobile sau mijloace fixe, iar dizolvarea și ap. 9, județul Hunedoara, legitimată cu CI seria HD nr.
radierea se fac fără numire lichidator. 355771, eliberată de SPCLEP Petroșani la data de
(48/1.837.315) 5.02.2007, fără antecedente penale. În urma cesiunii, dl
Tutunaru Emil va deține un număr de 10 părți sociale în
Societatea Comercială valoare de 1.000 lei fiecare, reprezentând 19,60 % din
MINIMARKET CAMELIA - S.R.L., satul Romos valoarea capitalului social, în valoare totală de 10.000 lei.
comuna Romos, județul Hunedoara Art. 2. În urma cesiunii, structura părților sociale ale
societății va fi următoarea:
HOTĂRÂREA NR. 1
- Tutunaru Emil va deține un număr de 41 părți sociale
din 1.10.2010 la ROMOS a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 41.000 lei,
Adunarea generală a asociaților S.C. MINIMARKET reprezentând 80,40 % din capitalul social;
CAMELIA - S.R.L., cu sediul în com. Romos, sat Romos, - Tutunaru Emil va deține 10 părți sociale a câte 1.000
nr. 294, jud. Hunedoara, înregistrată la Registrul lei fiecare, în valoare totală de 10.000 lei, reprezentând
comerțului sub nr. J20/371/2007, CUI 21312811, 19,60 % din capitalul social.
reprezentată prin asociații Castaian Stefanesc Viorica și Art. 2. Prezenta hotărâre urmează să fie înregistrată la
Mariutiu Viorica, legal întrunită, respectând cvorumul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
impus de Legea nr. 31/1990, republicată, hotărăște Hunedoara.
următoarele: (50/1.837.317)
1. Dizolvarea S.C. MINIMARKET CAMELIA - S.R.L.,
Romos începând cu data de 1.10.2010, conform Societatea Comercială
prevederilor din actul constitutiv al societății coroborate LENADY PREST IND - S.R.L., Deva
cu art. 227 alin. 1 lit. d din Legea nr. 31/1990, republicată, județul Hunedoara
respectiv prin decizia asociaților.
2. Lichidarea societății și numirea în calitate de HOTĂRÂREA NR. 1
lichidator a EVALCONT DUALEX SPRL, Orăștie, înscrisă
din 1.10.2010
în Registrul Societăților Profesionale sub nr. RSP0305,
a asociatului unic al SC LENADY
cu nr. matricol 2A0305/23.02.2007, reprezentată de
PREST IND - S.R.L., cu sediul în Deva,
Ploeșteanu Flaviu.
str. N. Bălcescu, bl. 23A, sc. B, parter, ap. 16,
(49/1.837.316)
județul Hunedoara, J 20/1158/2005, CUI 17772846
Societatea Comercială Rotaru Adrian, asociat unic, hotărăște:
TED TRANS 2002 - S.R.L., Petroșani Rotaru Adrian donează și Rotaru Elena, născută la
județul Hunedoara data de 29.06.1974 în loc. Târgu Jiu, jud. Gorj,
domiciliată în Deva, bd. Nicolae Bălcescu nr. 32, sc. B,
HOTĂRÂREA NR. 1 parter, ap. 16, jud. Hunedoara, identificată cu CI seria
din 15.09.2010 HD nr. 440368, eliberată de SPCLEP Deva/30.09.08,
a asociaților SC TED TRANS 2002 - S.R.L., CNP 2740629182793, cetățean român, primesc 19 părți
Petroșani sociale egale a 10 lei fiecare, în valoare totală de 190 lei,
reprezentând 95 % din capitalul social.
Subsemnații Tutunaru Emil și Tutunaru Dorina, în
Rotaru Adrian pierde calitatea de administrator în
calitate de asociați ai SC TED TRANS 2002 - S.R.L., cu
sediul în Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 122, sc. A, societate, unic administrator fiind numit Rotaru Elena, pe
et. 3, ap. 9, județul Hunedoara, înmatriculată la Oficiul o perioadă nelimitată cu puteri depline de reprezentare.
registrului comerțului sub nr. J 20/668/2002, CUI În consecință, structura acționariatului va fi: capitalul
14858013, întruniți în ședința din data de 15.09.2010, social este de 200 lei, aparținând asociaților: Rotaru
hotărâm: Elena - 19 părți sociale egale a 10 lei fiecare, în valoare
Art. 1. Aprovarea cesionării părților sociale deținute de totală de 190 lei, reprezentând 95 % din capitalul social;
către asociatul Tutunaru Dorina către domnul Tutunaru Rotaru Adrian deține 1 parte socială în valoare de
Emil, cetățean român, născut la data de 14.04.1954 în 10 lei, reprezentând 5 % din capitalul social.
localitatea Tamna, județul Mehedinți, domiciliat în (51/1.837.318)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010 19

Societatea Comercială Societatea Comercială


CONFEX MATEX INTERNATIONAL - S.A., Deva CONFEX MATEX INTERNATIONAL - S.A., Deva
județul Hunedoara județul Hunedoara

HOTĂRÂREA NR. 12 HOTĂRÂREA NR. 11


din 23.04.2010 din 17.04.2010
a adunării generale a acționarilor din cadrul a adunării generale a acționarilor din cadrul
SC CONFEX MATEX INTERNATIONAL - S.A., SC CONFEX MATEX INTERNATIONAL - S.A.
Deva, cu sediul în loc. Deva, Str. Dorobanților Deva, cu sediul în loc. Deva, Str. Dorobanților
nr. 34A, jud. Hunedoara, cu număr de înregistrare nr. 34A, jud. Hunedoara, cu număr de înregistrare
J20/1086/1996, CUI 8976510 J20/1086/1996, CUI 8976510
Art. 1. A.G.A. aprobă bilanțul contabil pe 2009. Art. 1. A.G.A. aprobă bilanțul contabil pe 2008.
Art. 2. A.G.A. aprobă raportul cenzorilor de verificare Art. 2. A.G.A. aprobă raportul cenzorilor de verificare
și certificare a bilanțului, contul de profit și pierderi pe și certificare a bilanțului, contul de profit și pierderi pe
anul 2009. anul 2008.
Art. 3. A.G.A. aprobă activitatea consiliului de Art. 3. A.G.A. aprobă activitatea consiliului de
administrație pe anul 2009 și descărcarea lui de administrație pe anul 2008 și descărcarea lui de
gestiune. gestiune.
Art. 4. A.G.A. hotărăște repartizarea profitului net în Art. 4. A.G.A. hotărăște repartizarea ca rezerve a
valoare de 277.942 lei, aferent anului 2009 astfel:
profitului net în valoare de 18.045 lei aferent anului 2008,
- 138.972 lei rezerve
iar profitul net nerepartizat aflat în sold la 31.12.2008 în
- 138.970 lei dividende
sumă de 516.481 să rămână nerepartizat până la o
Art. 5. A.G.A. hotărăște că profitul net nerepartizat în
viitoare adunare generală.
sold la 31.12.2009 în sumă de 516.481 să rămână
Art. 5. A.G.A. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli
nerepartizat până la o viitoare adunare generală.
pe anul 2009.
Art. 6. A.G.A. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli
Art. 6. A.G.A. aprobă programul de activitate pe anul
pe anul 2010.
2009.
Art. 7. A.G.A. aprobă programul de activitate pe anul
Art. 7. A.G.A. hotărăște remunerația administratorilor
2010.
și cenzorilor după cum urmează:
Art. 8. A.G.A. hotărăște investiții în mașini și utilaje de
maximum 100.000 euro. Președinte - contravaloarea a 500 euro net la cursul
Art. 9. A.G.A. hotărăște componența Comisiei de de 4,25 lei
cenzori pentru următorul mandat: Membrii - contravaloarea a 200 euro net la cursul de
- Patroiu Pompiliu Traian 4,25 lei
- Sancraian Victoria Cenzori - contravaloarea a 200 euro net la cursul de
- Francesco De Benedetto 4,25 lei.
Art. 10. A.G.A. hotărăște remunerația administratorilor Art. 8. A.G.A. hotărăște menținerea liniei de credit în
și cenzorilor după cum urmează: valoare de 330.000 lei la BCR Deva, garantată cu ipotecă
Președinte - 2.125 lei net asupra clădirii, și împuternicește pe dna Sevastian
Membrii - 850 lei net Adriana, director executiv, să semneze în numele și pe
Cenzori - 850 lei net. seama societății contractul de credit, garanția imobiliară
Art. 11. A.G.A. hotărăște menținerea liniei de credit în și toate documentele necesare derulării acestei
valoare de 600.000 lei la BCR, Deva, garantarea cu operațiuni.
ipotecă asupra clădirii și împuternicește pe dna Art. 9. A.G.A. hotărăște finanțarea activității cu o
Sevastian Adriana, director executiv, să semneze în valoare de maximum 500.000 euro sau echivalent în lei
numele și pe seama societății contractul de credit, și împuternicește consiliul de administrație de a contacta
garanția imobiliară și toate documentele necesare instituții bancare, societăți de leasing, de factoring sau
derulării acestei operațiuni. alte surse, de a decide condițiile de finanțare și de a
Art. 12. A.G.A. hotărăște împuternicirea dnei constitui garanții mobiliare și imobiliare.
Sevastian Adriana, director executiv, de a înregistra toate Art. 10. A.G.A. hotărăște deschiderea unui cont curent
mențiunile la Oficiul registrul comerțului. la Unicredit Țiriac Bank - S.A., Sucursala Deva, și
(52/1.837.319) împuternicește pe dna Sevastian Adriana, director
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010

executiv, să reprezinte societatea semnând toate Societatea Comercială


documentele necesare deschiderii acestui cont, și a CARMAN D.C. PREST - S.R.L., Orăștie
tuturor operațiunilor bancare. județul Hunedoara
Art. 11. A.G.A. hotărăște deschiderea unui cont curent
NOTIFICARE
la Unicredit Corporate Banking SpA Filiale di Ancona și
împuternicește pe dl Ciculi Simone, administrator, să Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
reprezinte societatea semnând toate documentele Hunedoara notifică, în conformitate cu prevederile art.
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
necesare deschiderii acestui cont, și a tuturor
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
operațiunilor bancare. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Art. 12. A.G.A. hotărăște împuternicirea CARMAN D.C. PREST - S.R.L., cu sediul în municipiul
administratorului Ciculi Simone de a reprezenta Orăștie, str. Mihai Viteazu nr. 10, județul Hunedoara,
societatea și a semna în numele său contracte de înregistrată sub nr. J 20/1619/1994, cod unic de
cesiune de credit cu instituții bancare, societăți de înregistrare 6731654, care a fost înregistrat sub nr. 47389
factoring sau private, fiind investit cu puteri depline. din 7.10.2010.
Art. 13. A.G.A. hotărăște încheierea unui acord cu SC (55/1.837.322)
MATEX SA cu privire la separarea alimentării electrice,
Societatea Comercială
iar dacă realizarea tehnică nu este posibilă, aprobă
AXEL AUTO MOTO - S.R.L., Vulcan
investirea a aproximativ 100.000 euro în montarea unui județul Hunedoara
transformator propriu de medie tensiune pentru
asigurarea autonomiei alimentării cu energie electrică. HOTĂRÂREA NR. 1
Art. 14. A.G.A. hotărăște împuternicirea dnei
Sevastian Adriana, director executiv, de a înregistra toate din data de 5 octombrie 2010
a S.C. AXEL AUTO MOTO - S.R.L., cu sediul
mențiunile la Oficiul registrului comerțului.
în localitatea Vulcan, str. Morii nr. 30,
(53/1.837.320) județul Hunedoara, înregistrată la ORC
sub nr. J20/1640/2006, CUI 19199932
Societatea Comercială Subsemnații Petcu Adrian, domiciliat în Vulcan, str.
CARMAN D.C. PREST - S.R.L., Orăștie Morii nr. 30, județul Hunedoara, CNP 1690112205744, și
județul Hunedoara Petcu Mirela Silvia, domiciliată în Vulcan, str. Morii nr. 30,
județul Hunedoara, CNP 2751231205750, în calitate de
HOTĂRÂREA NR. 1 asociați la societatea mai sus menționată, am hotărât
următoarele:
din data de 27.09.2010 1. Dizolvarea societății S.C: AXEL AUTO MOTO -
a S.C. CARMAN D.C. PREST - S.R.L., S.R.L. conform art. 235 din Legea nr. 31/1990
cu sediul în Orăștie, str. Mihai Viteazu nr. 10, republicată. Societatea nu are patrimoniu de repartizat;
județul Hunedoara, înregistrată la ORC în consecință, nu are activ-pasiv și creditori.
sub nr. J20/1619/1994, CUI 6731654 2. Societatea nu are datorii și nu are în proprietate
active, bunuri imobile sau mijloace fixe, iar dizolvarea și
Subsemnații Rujoiu Radu Daniel și Rujoiu Cornel
radierea se fac fără numire de lichidator.
Lucian, în calitate de asociați la societatea mai sus
(56/1.837.323)
menționată, am hotărât următoarele:
1. Majorarea capitalului social de la 50.000 lei la Societatea Comercială
100.000 lei, cu suma de 50.000 lei aport în numerar ABEL TOTAL 16 - S.R.L., Deva
reprezentând „alte rezerve”, conform actelor contabile județul Hunedoara
anexate prezentei hotărâri.
2. În urma majorării, capitalul social va fi stabilit la HOTĂRÂREA NR. 6
suma de 100.000 lei, împărțit în 10.000 părți sociale a din data de 6.10.2010
câte 10 lei fiecare, și va fi distribuit pe asociați astfel:
a S.C. ABEL TOTAL 16 - S.R.L., cu sediul în Deva,
- Rujoiu Radu Daniel - 6000 părți sociale a câte 10 lei
B-dul N. Bălcescu nr. 100, județul Hunedoara,
fiecare, în valoare totală de 60.000 lei, reprezentând
înregistrată la ORC sub nr. J20/548/2005,
60 % din capitalul social; CUI 17409000
- Rujoiu Cornel Lucian - 4000 părți sociale a câte 10 lei
Subsemnata Mihoc Maria, în calitate de asociat unic,
fiecare, în valoare totală de 40.000 lei, reprezentând am hotărât următoarele:
40 % din capitalul social. 1. Modificarea numărului și a valorii părților sociale
(54/1.837.321) astfel: numărul părților sociale se modifică de la 15.020 la
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010 21

100, iar valoarea unei părți sociale de la 10 lei la 1502 lei. Societatea Comercială
Astfel, capitalul social în sumă de 150.200 lei va fi APASERV - S.A., Deva, județul Hunedoara
împărțit în 100 părți sociale a câte 1502 lei fiecare.
2. Cesionarea unui număr de 99 părți sociale a câte HOTĂRÂREA NR. 2
1502 lei fiecare, în valoare totală de 148.698 lei, numitului din data de 29.01.2008
Mihoc Dobrin Lucian și declar că am primit de la cesionar Adunarea generală a asociaților S.C. APASERV -
contravaloarea tuturor părților sociale cesionate și nu mai S.A., întrunită statutar în ședință extraordinară, în temeiul
am nicio pretenție cu privire la acestea. prevederilor Legii nr. 31/1990, modificată și republicată,
3. Cooptarea în calitatea de asociat a numitului Mihoc precum și al actului constitutiv al societății, cu votul
Dobrin Lucian, născut la data de 14.05.1970 în Deva, acționarilor reprezentând 95 % din capitalul social al
județul Hunedoara, cu dom. în Deva, bd. Nicolae societății, hotărăște:
Bălcescu, bloc 45A, scara A, etaj 4, ap. 10, jud. Art. 1. Aprobă bilanțul contabil încheiat la data de 31J
2.2007 al S.C. APASERV - S.A., Deva, raportul de
Hunedoara, posesor al C.I. seria HD nr. 340068, eliberată
gestiune al conducerii, precum și raportul comisiei de
de Poliția Deva la data de 28.09.2006, CNP
cenzori.
1700514201010, cetățean român. Art. 2. Se împuternicește dl Balint Tiberiu-Ion,
Ca urmare a cesiunii intervenite, capitalul social în președintele consiliului de administrație, să
sumă de 150.200,00 lei, din care 150.000,00 lei aport în îndeplinească toate prevederile legale de înaintare și
natură și 200 lei aport în numerar, împărțit în 100 părți comunicare.
sociale a câte 1502 lei fiecare, va fi distribuit pe asociați (59/1.837.326)
astfel:
- Mihoc Dobrin Lucian - 99 părți sociale în valoare Societatea Comercială
APASERV - S.A., Deva, județul Hunedoara
totală de 148.968 lei, reprezentând 99 % din capitalul
social.
HOTĂRÂREA NR. 3
- Mihoc Maria - 1 parte socială în valoare totală de
1502 lei, reprezentând 1 % din capitalul social. din data de 29.01.2008
(57/1.837.324) Adunarea generală a asociaților S.C. APASERV -
S.A., întrunită statutar în ședința extraordinară, în temeiul
Societatea Comercială prevederilor Legii nr. 31/1990 modificată și republicată,
ROH GRANU BENT - S.R.L., Deva precum și al actului constitutiv al societății, cu votul
județul Hunedoara acționarilor reprezentând 95 % din capitalul social al
societății, hotărăște:
Art. 1. Evaluarea activelor societății și valorificarea
HOTĂRÂREA NR. 1
acestora prin licitație deschisă cu strigare.
din data de 8.10.2010 Art. 2. Comisia de licitație are următoarea
componentă:
La S.C. ROH GRANU BENT - S.R.L., cu sediul
- Bretean Dorel-Ovidiu;
în Deva, str. Nicolae Bălcescu nr. 18, bloc B, - Iacob Petru-Florin;
scara C, apartament 35, județul Hunedoara, - Morar Marcel-Nicolae.
înregistrată la ORC sub nr. J20/48/2001, Art. 3. Secretariatul comisiei de licitație: av. Visirin
CUI 13676790 Dorin.
Subsemnatul Dumitru Cornel Petru, în calitate de Art. 4. Se numește domnul Morar Marcel-Nicolae în
funcția de președinte al comisiei de licitație.
asociat unic la societatea mai sus menționată, am hotărât
(60/1.837.327)
următoarele:
1. Dizolvarea societății conf. art. 235 din Legea nr. Societatea Comercială
31/1990 republicată. Societatea nu are patrimoniu de APASERV - S.A., Deva, județul Hunedoara
repartizat, în consecință, nu are activ - pasiv și creditori.
2. Societatea nu are datorii și nu are în proprietate HOTĂRÂREA NR. 4
active, bunuri imobile sau mijloace fixe, iar dizolvarea și din data de 29.01.2008
radierea se face fără numire lichidator. Adunarea generală a asociaților S.C. APASERV -
(58/1.837.325) S.A., întrunită statutar în ședința extraordinară, în temeiul
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010

prevederilor Legii nr. 31/1990, modificată și republicată, Societatea Comercială


precum și al actului constitutiv al societății, cu votul EXPERT TRADING - S.R.L., Călan
acționarilor reprezentând 95 % din capitalul social al județul Hunedoara
societății, hotărăște:
NOTIFICARE
Art. 1. Analiza individuală a clienților ale căror sume
sunt mai vechi de trei ani și trecerea lor într-un analitic Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
distinct al contului clienți însoțiți de explicațiile Hunedoara notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
corespunzătoare.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Art. 2. Trecerea pe venituri a sumelor mai vechi de trei
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
ani înregistrare în contul furnizori ai societății. EXPERT TRADING - S.R.L., cu sediul în oraș Călan,
Art. 3. Intrarea în lichidare voluntară după valorificarea Str. 1 Decembrie nr. 97, județul Hunedoara, înregistrată
tuturor activelor societății, după lichidarea tuturor sub nr. J 20/461/2001, cod unic de înregistrare
datoriilor, precum și după încheierea tuturor acțiunilor 13984820, care a fost înregistrat sub nr. 47852 din
judecătorești în curs. 11.10.2010.
Art. 4. Se împuternicește dl Balint Tiberiu-Ioan, (63/1.837.330)
președintele consiliului de administrație, să numească un
lichidator care să efectueze toate procedurile legale până Societatea Comercială
HIRVIU IMPEX - S.R.L., sat Chișcadaga
la radierea S.C. APASERV - S.A., Deva, de la Oficiul
comuna Șoimuș, județul Hunedoara
registrului comerțului.
(61/1.837.328) HOTĂRÂREA NR. 2

Societatea Comercială din data de 10.10.2010


EXPERT TRADING - S.R.L., Călan a adunării generale a asociaților
județul Hunedoara S.C. HIRVIU IMPEX - S.R.L.
Subsemnatul Hiriscau Liviu, în calitate de asociat unic
HOTĂRÂREA NR. 1 al S.C. HIRVIU IMPEX - S.R.L., cu sediul social în sat
Chișcadaga nr. 15, comuna Șoimuș, județul Hunedoara,
din data de 11.10.2010
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Hunedoara
a S.C. EXPERT TRADING - S.R.L., cu sediul sub numărul J20/780/1993, cod unic de înregistrare
în Călan, Str. 1 Decembrie nr. 97, 3818030, în ședința adunării generale a asociaților din
județul Hunedoara, înregistrată la ORC data de 10.10.2010, am hotărât următoarele:
sub nr. J20/461/2001, CUI 13984820 1. Dizolvarea și lichidarea S.C. HIRVIU IMPEX -
S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
Subsemnații Brebenar Petru Tiberiu și Tudoroiu
Hunedoara sub numărul J20/780/1993, cod unic de
Ovidiu Daniel, în calitate de asociați la societatea mai sus înregistrare 3818030.
menționată, am hotărât următoarele: 2. Se numește lichidator Cabinet Individual de
1. Majorarea capitalului social de la 200 lei la 100.000 Insolvență Sonoc Rodica, cu sediul social în Deva, str.
lei, cu suma de 99.800 lei aport în numerar, reprezentând Titu Maiorescu, bl. P1, ap. 10, etaj 3, jud. Hunedoara,
profit aferent anului 2007 și 2008. având C.I.F. 21759659, reprezentat prin dna Sonoc
În urma majorării, capitalul social va fi stabilit la suma Rodica, domiciliată în Deva, str. Titu Maiorescu, bl. L5, et.
de 100.000 lei, împărțit în 10.000 părți sociale a 10 lei 3, ap. 12, jud. Hunedoara, identificată cu C.I. seria HD nr.
fiecare, și va fi distribuit pe asociați astfel: 145506, pentru a efectua lichidarea în vederea radierii
acestei societăți din registrul comerțului.
- Brebenar Petru Tiberiu - 5000 părți sociale a 10 lei
3. Se împuternicește, totodată, dna Sonoc Rodica, cu
fiecare, în valoare totală de 50.000 lei, reprezentând
datele arătate mai sus, pentru a înmatricula mențiunea
50 % din capitalul social;
de la pct. 1 și pct. 2 pentru a efectua în acest sens orice
- Tudoroiu Ovidiu Daniel - 5000 părți sociale a 10 lei operațiuni și a semna orice cereri necesare pentru
fiecare, în valoare totală de 50.000 lei, reprezentând înscrierea acestora în registrul comerțului.
50 % din capitalul social. Redactată azi, 10.10.2010.
(62/1.837.329) (64/1.837.331)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010 23

Societatea Comercială 4.04.2008, cu reședința în București, Splaiul Unirii nr. 35,


ECUATOR CONSTRUCT & INDUSTRY - S.R.L. bl. M7, sc. 1, ap. 21, sectorul 3, CNP 7621001400026, în
București calitate de administrator, asociat și împuternicit al lui
Memari Khameneh Saeid, asociat, identificat cu carte de
HOTĂRÂREA NR. 1/1.06.2010 rezidență permanentă, seria RTR, nr. 20749, eliberată de
către O.R.I. București la data de 19.03.2009, cu reședința
a adunării generale extraordinare a asociaților în București, Calea Moșilor nr. 217, bl,. 23, sc. 2, ap. 36,
Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. sectorul 2, CNP 7641211400025, am hotărât
ECUATOR CONSTRUCT & INDUSTRY - S.R.L., următoarele:
persoană juridică română, cu sediul în București, str. 1. Deschiderea a 4 (patru) puncte de lucru, situate la
Lunca Florilor nr. 4, bl. 14, sc. 2, et. 4, ap. 149, sectorul 2, următoarele adrese:
înmatriculată sub nr. J 40/9928/1997 la Oficiul Registrului - București, bd. Ghe. Magheru nr. 27, parter,
Comerțului București, cod unic de înregistrare nr. R sectorul 1;
10102938, în prezența tuturor asociaților, și anume: - București, bd. Corneliu Coposu nr. 2, sectorul 3;
Fatma Harputlu, cetățean turc, identificat cu buletinul - București, bd. Dimitrie Cantemir nr. 2A, sectorul 4;
de identitate cu fotografie 9393 eliberat la data de - București, șos. Berceni nr. 27, bl. 39, sectorul 4.
31.05.2004 de Biroul de Evidența Populației Melikgazi, 2. Închiderea punctului de lucru situat la adresa:
Cartier Cumhuriyet; mun. Focșani, Bd. Unirii nr. 11, jud. Vrancea.
Muazzez Topcuoglu, cetățean turc, identificat cu Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
buletinul de identitate cu fotografie nr. 9286 eliberat la nemodificate.
data de 28.05.2004 de Biroul de Evidența Populației Redactată în 3 exemplare.
Melikgazi, Cartier Cumhuriyet; (66/1.832.146)
Mustafa Harputlu, cetățean turc, identificat cu
buletinul de identitate cu fotografie nr. 11152 eliberat la Societatea Comercială
data de 16.10.1998 de Biroul de Evidența Populației NIDAL FILM - S.R.L.
Melikgazi, Cartier Cumhuriyet; București
am aprobat în unanimitate astăzi, 1.06.2010, prezenta
hotărâre: NOTIFICARE
Art. 1. Se aprobă numirea în calitatea de lichidator a Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cabinetului Individual de Insolvență „Dumitru-Silvan București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Gavenea”, cu sediul în București, Str. Foișorului nr. 145A, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
sectorul 3, cod fiscal RO20727390, atestat nr. 1B0501, modificările și completările ulterioare, depunerea textului
începând cu 1.06.2010. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Art. 2. Se revocă din funcția de lichidator dl Predescu NIDAL FILM - S.R.L., cu sediul în București, str. Ion
Gheorghe Sorin, posesor al C.I. seria KT nr. 350522 emis Minulescu nr. 41, bl. C12, sc. 3, et. 7, ap. 93, sectorul 3,
de Poliția Constanța, CNP 1670816344252, domiciliat în înregistrată sub nr. J 40/8035/2005, cod unic de
Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 63, bl. MV3, ap. 11, înregistrare 17540803, care a fost înregistrat sub
județul Constanța, începând cu 1.06.2010. nr. 489220 din 7.09.2010.
(65/1.832.145) (67/1.832.147)

Societatea Comercială Societatea Comercială


SELECT EXCHANGE - S.R.L. NIDAL FILM - S.R.L.
București București

HOTĂRÂRE HOTĂRÂREA NR. 2/25.08.2010

a adunării generale a asociaților S.C. SELECT a adunări generale a asociaților S.C. TUNDEM
EXCHANGE - S.R.L., cu sediul în București, FILM PRODUCTION - S.R.L., cu sediul social în
bd. N. Bălcescu nr. 32-34, parter, sectorul 1, mun. București, str. Ion Minulescu nr. 41, bl. C12,
C.U.I. 15039670, Reg. Com. J 40/12045/2002 sc. 3, et. 7, ap. 93, sectorul 3, înregistrată la
(încheiată astăzi, 2.09.2010, sub nr. 169, Registrul Comerțului București
la sediul societății) sub nr. J 40/8035/28.04.2005, CUI 17540803
Subsemnatul Shakeri Nader, personal, identificat cu Subsemnații:
carte de rezidență pentru membrii de familie seria RTR Doman Marius Giuliano, cetățean român, născut la
nr. 12979, eliberată de către O.R.I. București la data de data de 22.05.1975 în mun. București, domiciliat în mun.
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010

București, str. Lev Nicolaevici Tolstoi nr. 1, et. 1, ap. 3, numerotate de la 1 la 25 inclusiv, reprezentând 50 % din
sectorul 1, identificat cu C.I. seria DP nr. 136409, capitalul social al societății;
eliberată de D.E.P.A.B.D. la data de 21.01.2010, CNP - Fakhri Nidal Muhamed Abdullah va deține 25 părți
1750522430010, sociale, în valoare de 1.000 RON fiecare, total valoare
Cotoman Dan Lucian, cetățean român, născut la data 25.000 RON, numerotate de la 26 la 50 inclusiv,
de 20.11.1968 în Timișoara, județul Timiș, domiciliat în reprezentând 50 % din capitalul social al societății.
București, piața Alba Iuliu nr. 1, bl. H1, sc. 5, et. 6, Cota de participare la beneficii și/sau pierderi va fi de
ap. 163, sectorul 3, identificat cu C.I. seria RR nr. 376882, 50 % pentru Ebrahim Mohamed Aly, respectiv, 50 %
pentru Fakhri Nidal Muhamed Abdullah.
eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 3 la data de 21.02.2006,
Art. 5. Se schimbă sediul social al societății de la
CNP 1681120354746,
adresa din mun. București, str. Ion Minulescu nr. 41,
Stoichita Vasile, cetățean român, născut la data de
bl. C12, sc. 3, et. 7, ap. 93, sectorul 3, la adresa din
30.05.1940 în mun. Giurgiu, județul Giurgiu, domiciliat în
Alexandria, Str. Dunării nr. 222, bl. 806, sc. A, et. 3,
București, Str. Clucerului nr. 37, sc. B, et. 3, ap. 20, ap. 12, jud. Teleorman.
sectorul 1, identificat prin C.I. seria RT nr. 346842, Art. 6. Se schimbă denumirea societății din S.C.
eliberată de Secția 2 Poliție la data de 26.07.2004, CNP TANDEM FILM PRODUCTION - S.R.L. în S.C. NIDAL
1400530400270, FILM - S.R.L.
Ebrahim Mohamed Aly, cetățean maghiar, născut la Toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
data de 13.08.1946 în Kairo, Egipt, domiciliat în Ungaria, neschimbate.
Budapesta, 32 Arbait, identificat cu C.I. codul HUN, Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre
nr. 150560AK, eliberată de către organele competente astăzi, 25.08.2010 în 7 exemplare.
din Ungaria la data de 5.12.2003, valabil până la (68/1.832.148)
5.12.2013, și
Fakhri Nidal Muhamed Abdullah, cetățean israelian, Societatea Comercială
născut la data de 14.02.1981 în Israel, domiciliat în Israel, FOLLOW ME CONSULTING - S.R.L.
cu reședința în București, Șos. Olteniței nr. 39-41, București
sectorul 4, identificat cu Document Temporar de Ședere
pentru Străini nr. 15074/2008, eliberat de către organele NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
competente din București la data de 25.02.2010, valabil J 40/8377/2008
până la 26.08.2010, COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 23873624
în calitate de asociați ai S.C. TANDEM FILM
ROMÂNIA
PRODUCTION - S.R.L., am hotărât:
Art. 1. Retragerea din societate a domnului Doman
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Marius Giuliano, cesionând cele 14 părți sociale a câte
1.000 RON fiecare, în valoare totală de 14.000 RON, OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
către domnii Ebrahim Mohamed Aly și Fakhri Nidal
Muhamed Abdullah în părți egale. OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
Art. 2. retragerea din societate a domnului Cotoman DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Dan Lucian, cesionând cele 4 părți sociale a câte 1.000 DOSAR NR. 492413/2010
RON fiecare, în valoare totală de 4.000 RON, către
domnii Ebrahim Mohamed Aly și Fakhri Nidal Muhamed REZOLUȚIA NR. 97188/5.10.2010
Abdullah în părți egale. Pronunțată în ședința din data de 5.10.2010
Art. 3. Retragerea din societate a domnului Stoichita
Persoană
Vasile, cesionând cele 2 părți sociale a câte 1.000 RON desemnată conform
fiecare, în valoare totală de 2.000 RON, către domnii O.U.G. nr. 116/2009,
Ebrahim Mohamed Aly și Fakhri Nidal Muhamed aprobată cu modificări
Abdullah în părți egale. și completări
Art. 4. Configurația capitalului social în urma cesionării prin Legea nr. 84/2010,
va fi următoarea: prin Decizia D.G. nr. 20
- Ebrahim Mohamed Aly va deține 25 părți sociale, în din data de 14.01.2010 - Mitroi Daniela
valoare de 1.000 RON fiecare, total valoare 25.000 RON, Veronica
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010 25

Referent în cadrul depunerea la Oficiul registrului comerțului a actului


Oficiului Registrului constitutiv actualizat.
Comerțului de pe lângă Executorie de drept.
Tribunalul București - Stan Mihnea Dorel Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul București, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și
Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
formulate de petenta FOLLOW ME CONSULTING -
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
S.R.L., cu sediul ales în București, bd. Camil Ressu
Pronunțată în ședința din data de 5.10.2010.
nr. 72, bl. Pm31, sc. A, et. 5, ap. 22, sectorul 3, prin care
(69/1.832.149)
se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor
mențiuni privind modificarea actului constitutiv pentru Societatea Comercială
petenta FOLLOW ME CONSULTING - S.R.L., cod unic FOLLOW ME CONSULTING - S.R.L.
de înregistrare 23873624, număr de ordine în registrul București
comerțului J 40/8377/2008, și înregistrarea datelor din
declarația tip pe proprie răspundere în Registrul NOTIFICARE
comerțului.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
PERSOANA DESEMNATĂ București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Asupra cererii de față: alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Prin cererea înregistrată sub nr. 492413 din modificările și completările ulterioare, depunerea textului
9.09.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului FOLLOW ME CONSULTING - S.R.L., cu sediul în
București, bd. Camil Ressu nr. 72, bl. Pm31, sc. A, et. 5,
constitutiv, cu privire la: sediu în același județ, obiect de
ap. 22, sectorul 3, înregistrată sub nr. J 40/8377/2008,
activitate, asociați fizici, persoane împuternicite, sedii
cod unic de înregistrare 23873624, care a fost înregistrat
secundare, înregistrarea datelor din declarația tip pe
sub nr. 492413 din 9.09.2010.
proprie răspundere în registrul comerțului.
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile (70/1.832.150)
menționate în cererea de înregistrare.
Societatea Comercială
Examinând înscrisurile menționate, persoana
FOLLOW ME CONSULTING - S.R.L.
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
București
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G.
nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin
HOTĂRÂREA NR. 1/8.09.2010
Legea nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ale Legii a S.C. FOLLOW ME CONSULTING - S.R.L.,
nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările cu sediul în București, str. Mureșana nr. 4, bl. 44,
ulterioare, precum și cu cele ale Legii nr. 359/2004, cu sc. 2, et. 1, ap. 21, sectorul 3, J 40/8377/2008,
modificările și completările ulterioare, urmează a admite CUI 23873624
prezenta cerere privind înregistrarea în registrul Subsemnații:
comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului Bunea Marian-Mirel, posesor al C.I. seria DP nr.
constitutiv. 133585/15.05.2009, eliberată de I.N.E.P., CNP
1710421340022, și Bunea Geannina, posesoare a C.I.
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
seria DP nr. 133586/15.05.2009, eliberată de I.N.E.P.,
Admite cererea de înregistrare așa cum a fost CNP 2760803431525, în calitate de asociați cedenți, și
formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului Mohamed Mahmoud Ahmed Mohamed El Batrik,
a mențiunilor cu privire la: sediu în același județ, obiect de cetățean egiptean, născut la data de 12.10.1978 în Egipt,
activitate, asociați fizici, persoane împuternicite, sedii localitatea El Sharka, cu domiciliul declarat în Egipt,
secundare, înregistrarea datelor din declarația tip pe Alesandria, str. Taha nr. 33, posesor al pașaportului nr.
proprie răspundere în registrul comerțului; depunerea 325254 emis de autoritățile din Egipt la 20.12.2006,
actului constitutiv actualizat. valabil până la 19.12.2013, și Gamal Abdel Shafy
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Mohamed Elmansy, cetățean egiptean, născut la data de
Partea a IV-a, a prezentei rezoluții, Hotărârii adunării 31.01.1961 în Egipt, localitatea Ghrbia, cu domiciliul
generale a asociaților nr. 1 din 8.09.2010, a actului declarat în Egipt, Ghrbia 13, str. Saeed, posesor al
adițional nr. 1 din 8.09.2010 și a notificării privind pașaportului nr. 3428530 emis de autoritățile din Egipt la
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010

18.03.2009, valabil până la 17.03.2016, am hotărât Societatea Comercială


următoarele: FOLLOW ME CONSULTING - S.R.L.
Art. 1. Bunea Marian-Mirel cedez lui Mohamed București
Mahmoud Ahmed Mohamed El Batrik 10 părți sociale x
10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei, reprezentând ACT ADIȚIONAL
50 % din capitalul social, primind contravaloarea lor la
la hotărârea AGA nr. 1/8.09.2010
data prezentului înscris, înțelegând să mă retrag din
societate pierzând toate calitățile și drepturile deținute în a S.C. FOLLOW ME CONSULTING - S.R.L.,
cadrul societății. cu sediul în București, str. Mureșana nr. 4, bl. 44,
Bunea Geannina cedez lui Gamal Abdel Shafy sc. 2, et. 1, ap. 21, sectorul 3, J 40/8377/2008,
Mohamed Elmansy 10 părți sociale x 10 lei fiecare, în CUI 23873624
valoare totală de 100 lei, reprezentând 50 % din capitalul Subsemnații Bunea Marian-Mirel, posesor al C.I. seria
social, primind contravaloarea lor la data prezentului DP nr. 133585/15.05.2009, eliberată de I.N.E.P., CNP
înscris, înțelegând să mă retrag din societate pierzând 1710421340022, și Bunea Geannina, posesoare a C.I.
toate calitățile și drepturile deținute în cadrul societății. seria DP nr. 133586/15.05.2009, eliberată de I.N.E.P.,
Mohamed Mahmoud Ahmed Mohamed El Batrik și CNP 2760803431525, în calitate de asociați cedenți, și
Gamal Abdel Shafy Mohamed Elmansy preiau 20 părți Mohamed Mahmoud Ahmed Mohamed El Batrik,
sociale x 10 lei fiecare, în valoare totală de 200 lei, cetățean egiptean, născut la data de 12.10.1978 în Egipt,
reprezentând 100 % capitalul social, de la Bunea Marian- localitatea El Sharka, cu domiciliul declarat în Egipt,
Mirel și Bunea Geannina, achitând acestora Alesandria, str. Taha nr. 33, posesor al pașaportului nr.
contravaloarea lor la data semnării prezentului înscris 325254 emis de autoritățile din Egipt la 20.12.2006,
devenind astfel asociați ai societății. De asemenea, valabil până la 19.12.2013, și Gamal Abdel Shafy
declarăm că am luat la cunoștință de situația financiar- Mohamed Elmansy, cetățean egiptean, născut la data de
contabilă a firmei, declarând că am preluat societatea cu 31.01.1961 în Egipt, localitatea Ghrbia, cu domiciliul
active și pasive, drepturi și obligații, actele contabile, cât declarat în Egipt, Ghrbia 13, str. Saeed, posesor al
și actele și ștampila societății. pașaportului nr. 3428530 emis de autoritățile din Egipt la
Art. 2. În urma cesionării, structura capitalului social va 18.03.2009, valabil până la 17.03.2016, am hotărât
fi următoarea: următoarele:
Mohamed Mahmoud Ahmed Mohamed El Batrik va Art. 1. Se radiază toate obiectele secundare de
deține 10 părți sociale x 10 lei fiecare, în valoare totală de activitate.
100 RON, în numerar, reprezentând 50 % din capitalul Art. 2. Tehnoredactat de părți în trei exemplare, azi,
social, care va avea o participare la beneficii și pierderi de 8.09.2010, la sediul societății.
50 % din capitalul social al societății;
(72/1.832.152)
Gamal Abdel Shafy Mohamed Elmansy va deține 10
părți sociale x 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 Societatea Comercială
RON, în numerar, reprezentând 50 % din capitalul social, STARK CAPITAL - S.R.L.
care va avea o participare la beneficii și pierderi de 50 % București
din capitalul social al societății.
Se revocă din funcția de administrator dna Bunea DECIZIA NR. 1/1.08.2010
Geannina și dl Bunea Marian-Mirel și se numește în
funcția de administrator, pe o perioadă nelimitată, cu a asociatului unic al S.C. STARK CAPITAL - S.R.L.,
puteri depline, dl Mohamed Mahmoud Ahmed Mohamed cu sediul în municipiul București,
El Batrik. Calea Dudești nr. 188, bl. B, InCity Residence,
Art. 3. Se radiază punctul de lucru situat în București, et. 10, ap. 79, camera 2, nr. de ordine
bd. Timișoara nr. 35, bl. OD6, sc. 2, parter, ap. 39, în Registrul comerțului J 40/4435/2008,
sectorul 6. cod unic de înregistrare RO23470842
Art. 4. Se va muta sediul social la următoarea adresă: (denumită în continuare Societatea”)
București, bd. Camil Ressu (fost Ion Șulea) nr. 72, Astăzi, 1.08.2010, IRIDIUMFUND 4 LIMITED,
bl. Pm31, sc. A, et. 5, ap. 22, cam. 1, sectorul 3. persoană juridică cipriotă, cu sediul în Cipru, oraș Nicosia
Tehnoredactată de părți în trei exemplare azi, Strovolou 77, Strovolos Center, Flat/Office 204,
8.09.2010, la sediul societății. Strovolos, PC 2018 (3100AD), înregistrată în Registrul
(71/1.832.151) Companiilor din Cipru sub nr. HE 213743, reprezentată
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010 27

prin dl Livio Moretti, în baza hotărârii consiliului de Art. 1. Schimbarea sediului social în orașul Otopeni,
administrație nr. 10 din 25 iulie 2010, în calitate de calea Bucureștilor nr. 11A, jud. Ilfov, în imobilul HOUSE
asociat unic al societății, BUSINESS CENTER, et. 1, spațiul de birouri nr. 107.
constatând că sunt respectate cerințele legale și (75/1.832.155)
statutare privind convocarea și întrunirea adunării
generale a asociaților, fiind de acord să renunțăm la Societatea Comercială
formalitățile de convocare prevăzute de actul constitutiv CONSSTOL INTERNATIONAL - S.R.L.
al Societății și de Legea nr. 31/1990 privind societățile București
comerciale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, am adoptat următoarea hotărâre: NOTIFICARE
1. Se suspendă (întrerupe) temporar activitatea Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
societății, pentru o perioadă de 3 ani, începând de la data București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
de 1.08.2010 și până la data de 31.07.2013. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Redactată și semnată astăzi, 1.08.2010, în trei modificările și completările ulterioare, depunerea textului
exemplare. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
(73/1.832.153) CONSSTOL INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul în
București, str. Târgu Neam, nr. 28, bl. MIIb8/1, sc. B,
Societatea Comercială et. 3, ap. 57, sectorul 6, înregistrată sub nr.
IN FRONT ADVISORY - S.R.L. J 40/14684/2006, cod unic de înregistrare 19019535,
București care a fost înregistrat sub nr. 494244 din 13.09.2010.
(76/1.832.156)
NOTIFICARE
Societatea Comercială
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
CONSSTOL INTERNATIONAL - S.R.L.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
București
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului HOTĂRÂREA NR. 2/31.08.2010
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale IN
FRONT ADVISORY - S.R.L., cu sediul în București, Str. a adunării generale a asociaților
Berzei nr. 88, sectorul 1, înregistrată sub S.C. CONSSTOL INTERNATIONAL - S.R.L.
nr. J 40/2508/2003, cod unic de înregistrare 15221786, Subsemnații:
care a fost înregistrat sub nr. 493873 din 10.09.2010. Olteanu Bogdan-Mihai, cetățean român, născut la
(74/1.832.154) data de 1.08.1970 în mun. București, domiciliat în mun.
București, str. Târgu Neamț nr. 28, bl. M1, sc. B, et. 3,
Societatea Comercială ap. 57, sectorul 6, posesor al C.I. seria RR nr. 366338,
IN FRONT ADVISORY - S.R.L. eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 15.12.2005,
București cod numeric personal 1700801463014, și
Olteanu Stela, cetățean român, născută la data de
HOTĂRÂREA NR. 1/1.10.2010 5.08.1969 în comuna Tinosu, județul Prahova,
domiciliată în mun. București, str. Târgu Neamț nr. 28,
a adunării generale a asociaților
bl. M1, sc. B, et. 3, ap. 57, sectorul 6, posesoare a C.I.
Adunarea generală a asociaților s-a întrunit în seria RD nr. 446545 eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, la data de 27.10.2005, cod numeric personal
republicată. 2690805293131,
Asociații: în calitate de asociați ai S.C. CONSSTOL
1. Banceanu Răzvan Ștefan, posesor al C.I. seria RR INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul în București, str.
nr. 531463, eliberată de SPCEP S4 la data de 1.07.2008, Târgu Neamț nr. 28, bl. M1, sc. B, et. 3, ap. 57, sectorul 6,
CNP 1750611374085, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului sub nr.
2. Banceanu Emil Ștefan, posesor al C.I. seria VS J 40/14684/2006, CIF RO 19019535, am hotărât
nr. 391045, eliberată de Pol. Vaslui la data de următoarele:
24.02.2009, CNP 1490527374060, 1. Se schimbă sediul social al societății de la adresa
hotărăsc: din București, str. Târgu Neamț, nr. 28, bl. M1, sc. B, et. 3,
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010

ap. 57, sectorul 6, la adresa din satul Predești nr. 234, Kemal Apt, posesor al pașaportului cu seria TR-O nr.
C1, comuna Tinosu, județul Prahova. 835179 eliberat de autoritățile turce la data de
2. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de 11.01.2009, valabil până la data de 10.01.2015,
3 (trei) ani, începând cu data de 15.09.2010 până la data în calitate de asociați ai S.C. HOREEQUIP - S.R.L.,
de 14.09.2013. deținând 100 % capitalul social, cu unanimitate de voturi,
Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru) hotărâm:
exemplare. 1. Se modifică sediul social al S.C. HOREEQUIP -
(77/1.832.157) S.R.L. din București, str. Doamna Ghica nr. 3, bl. 2, sc. 2,
eap. 54, sectorul 2, în satul Fundeni, șos. Fundeni
Societatea Comercială nr. 180, et. 2, comuna Dobroești, jud. Ilfov.
HOREEQUIP - S.R.L. 2. Se extinde obiectul de activitate al S.C.
București HOREEQUIP - S.R.L. cu următoarele activități
secundare:
NOTIFICARE • 4669 - comerț cu ridicata al altor mașini și
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul echipamente;
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 • 4719 - comerț cu amănuntul în magazine
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
modificările și completările ulterioare, depunerea textului nealimentare;
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale • 4754 - comerț cu amănuntul al altor produse casnice,
HOREEQUIP - S.R.L., cu sediul în București, str. în magazine specializate;
Doamna Ghica nr. 3, bl. 2, sc. 2, et. 2, ap. 54, sectorul 2, • 4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor
înregistrată sub nr. J 40/25833/1993, cod unic de de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în
înregistrare 4932040, care a fost înregistrat sub magazine specializate;
nr. 494678 din 13.09.2010. • 8230 - activități de organizare a expozițiilor, târgurilor
(78/1.832.158) și congreselor.
3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
Societatea Comercială neschimbate.
HOREEQUIP - S.R.L. Redactată în 4 (patru) exemplare, la București, astăzi,
București 23.08.2010.
(79/1.832.159)
HOTĂRÂREA NR. 245/23.08.2010
Societatea Comercială
a adunării generale a asociaților
A.I.M. GROUP - S.R.L.
S.C. HOREEQUIP - S.R.L., cu sediul în București,
București
str. Doamna Ghica nr. 3, bl. 2, sc. 2, ap. 54,
sectorul 2, CUI 4932040, J 40/25833/1993
HOTĂRÂRE
Subscrișii:
1. Ionescu Andreea, cetățean român, născută la data a adunării generale a asociaților
de 29.08.1975 în Brașov, fiica lui Cristian-Mihail și Liliana, S.C. A.I.M. GROUP - S.R.L., cu sediul social în
domiciliată în București, str. Doamna Ghica nr. 3, bl. 2, București, str. Croitoru Vasile nr. 7, bloc 4, sc. 2,
ap. 54, sectorul 2, posesoare a C.I. seria RR nr. 397792 ap. 53, cod unic de înregistrare 13722330,
emisă de SPCEP S2 biroul nr. 2 București la data de nr. de ordine reg. com. J40/1941/2001
22.06.2006, CNP 2750829421535, (încheiată astăzi 19 august 2010 la sediul social
2. OZTIRYAKILER MADENI ESYA SANAYI VE din București, str. Croitoru Vasile nr. 7, bloc 4,
TICARET ANONIM SIRKETI, persoană juridică turcă, sc. 2, ap. 53)
înregistrată în Registrul Comerțului Instanbul la nr. Subsemnații:
185576, CF 7080013433, cu sediul în Turcia, Istanbul, Bîrgăoanu Eugen, cetățean român, născut la data de
Cumhuriyet Mah. Eski Hadimkoy Yolu nr. 37, 2.08.1962 în Onești, jud. Bacău, domiciliat în București,
Buyukcekmece, prin reprezentant Serdar Kilisli, cetățean Aleea Aleșd nr. 3, bl. N23, sc. 3, et. 3, ap. 37, sectorul 6,
turc, născut la data de 25.03.1962 în Turcia, la Akhisar, identificat cu C.I. seria DP nr. 104282, eliberată de
fiul lui Hasan Zeki și Umran, domiciliat în Turcia, Istanbul, D.G.E.I.P.-D.E.P la 15.03.2004, CNP 1620802400472, în
Besiktas, Dikilitas Mah. Dikilitas Sk. No. 16, D.2, Mustafa calitate de asociat și
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010 29

Ardelean Alexandru-Nicolae, cetățean român, născut 95,374 %, în persoana domnului Emil Hațegan - mandat
la data de 13.07.78 în București, domiciliat în oraș de reprezentare nr. VP1/2967/6.09.2010 și aviz
Voluntari, str. Topolovăț nr. 6, identificat cu C.I. seria IF nr. nr. VP1/2965/6.09.2010;
158285, eliberată de SPCLEP Voluntari, CNP - reprezentantul S.I.F. - Banat-Crișana, cu o cotă de
1780713472012, în calitate de asociat hotărâm: participare la capital de 0,311 % în persoana doamnei
I. Cesionarea de către Bîrgăoanu Eugen a tuturor
Cristina Matei - procură specială nr. 219/6.09.2010;
părților sociale pe care le deține (2 la număr, a câte 100
- reprezentantul S.I.F. - Moldova, cu o cotă de
lei fiecare) reprezentând 50 % din capitalul social al
participare la capital de 0,311 % în persoana domnului
societății către Ardelean Alexandru-Nicolae care devine
astfel asociat unic. Emilian Bădică - mandat de reprezentare nr.;
II. Revocarea din funcția de administrator a dlui - reprezentantul S.I.F. - Transilvania, cu o cotă de
Bârgăoanu Eugen și numirea în această funcție a dlui participare la capital de 0,311 % în persoana domnului
Ardelean Alexandru-Nicolae cu mandat pe termen Dan Simionescu - procură specială nr. 8647/3.09.2010;
nelimitat. - reprezentantul S.I.F. Muntenia, cu o cotă de
III. Schimbarea sediului social din București, str. participare la capital de 0,423 % în persoana domnului
Croitoru Vasile nr. 7, bl. 4, sc. 2, ap. 51, sectorul 5, în sat Petre Pavel Szel - împuternicire nr. 6367/1.09.2010;
Butimanu nr. 57, com. Butimanu, jud. Dâmbovița. - reprezentantul S.I.F. - Oltenia, cu o cotă de
(80/1.832.160) participare la capital de 3,270 %, în persoana domnului
Florian Teodor Buzatu - mandat nr. 7860/2.09.2010.
Societatea Comercială
În temeiul:
A.I.M. GROUP - S.R.L.
- art. 111 și art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind
NOTIFICARE societățile comerciale modificată prin Legea nr. 441/2006
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul privind societățile comerciale:
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 - Statutului Băncii de Export-Import a României
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu EximBank - S.A.;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului - Nota nr. 3779/22.07.2010 privind revocarea
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale domnului Ionel Popescu din calitate de membru al
A.I.M. GROUP - S.R.L., cu sediul în București, str. Consiliului de Administrație al EXIMBANK - S.A. (Dir.
Croitoru Vasile nr. 7, bloc 4, scara 2, ap. 53, sectorul 5, Resurse Umane + Dep. Juridic);
înregistrată sub nr. J 40/1941/2001, cod unic de - discuțiile purtate în cadrul ședinței generale ordinare
înregistrare 13722330, care a fost înregistrat sub nr. a acționarilor din data de 7.09.2010;
494945 din 13.09.2010.
- mandatul de reprezentare A.V.A.S.
(81/1.832.161) nr. VP1/2967/6.09.2010 și Avizul nr. 2965/6.09.2010,
Hotărăște:
BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMÂNIEI
(EXIMBANK) - S.A., București Art. 1. Se revocă domnul Ionel Popescu din calitatea
de membru al consiliului de administrație (administrator)
HOTĂRÂREA NR. 4 urmare demisiei acestuia începând cu data de
1.08.2010.
din 7.09.2010
Art. 2. Datele de identificare ale domnului Ionel
Adunarea generală ordinară a acționarilor BĂNCII DE
Popescu sunt următoarele:
EXPORT IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK - S.A., cu
- str. Matei Basarab nr. 106, bl. 73, sc. 1, ap. 6,
sediul în România, municipiul București, Splaiul
sectorul 3, București, C.I. seria RD nr. 253894, CNP
Independenței nr. 15, sectorul 5, cod poștal 050092,
1641210400419.
înregistrată la Oficiul registrului comerțului sub nr.
J40/8799/8.04.1992, cod unic de înregistrare 361560 și Art. 3. Prezenta hotărâre va fi transmisă spre
înregistrată Registrul Bancar RB-PJR 40- executare la Departamentul juridic (pentru înregistrarea
015/18.02.1999, întrunită legal și statutar, constituită din: la Oficiul registrului comerțului a revocării) și la Direcția
- reprezentantul Autorității pentru Valorificarea resurse umane.
Activelor Statului, cu o cotă de participare la capital de (82/1.832.162)
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010

Societatea Comercială Piața Agroalimentara Trapezului, sectorul 3, la intersecția


JOOP COM-TRANS - S.R.L. Str. Trapezului cu Bd. Theodor Pallady.
București Celelalte dispoziții din actul constitutiv rămân
neschimbate.
NOTIFICARE În acest sens se va încheia act constitutiv și cerere de
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul înscriere mențiuni.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 (84/1.832.164)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale SILVERMATIC DISTRIBUTION - S.R.L.
JOOP COM-TRANS - S.R.L., cu sediul în București, Str. București
Trapezului nr. 2, bloc M6, scara F, etaj 2, ap. 229,
sectorul 3, înregistrată sub nr. J 40/2851/2001, cod unic NOTIFICARE
de înregistrare 13773229, care a fost înregistrat sub Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. 496064 din 14.09.2010. București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
(83/1.832.163) alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Societatea Comercială actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
JOOP COM-TRANS - S.R.L. SILVERMATIC DISTRIBUTION - S.R.L., cu sediul în
București București, B-dul Nicolae Titulescu nr. 119, bloc 3, scara
C, etaj 7, ap. 81, sectorul 1, înregistrată sub
HOTĂRÂREA NR. 2/10.09.2010 nr. J 40/7417/2004, cod unic de înregistrare 16406197,
care a fost înregistrat sub nr. 497306 din 15.09.2010.
a adunării generale a asociaților
în S.C. JOOP COM-TRANS - S.R.L., (85/1.832.165)
cu sediul în București, Str. Trapezului nr. 2, bl. M6,
Societatea Comercială
sc. F, et. 2, ap. 229, sect. 3, CUI 13773229,
SILVERMATIC DISTRIBUTION - S.R.L.
nr. de ordine în reg. com. J40/2851/2001
București
Subsemnații:
Ștefănescu Eugen, cetățean român, născut la data de HOTĂRÂREA NR. 3/26.08.2010
6.07.1975 în sect. 4, București, domiciliat în sat
Manolache, comuna Glina, Str. Lanului nr. 13C, județul a adunării generale a asociaților
Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 243944/SPCEP S.C. SILVERMATIC DISTRIBUTION - S.R.L.
Pantelimon/19.01.2010, CNP 1750706434517, Adunarea generală a asociaților s-a întrunit în
Ștefănescu (fostă Baicu) Cristina-Nicoleta, cetățean conformitate cu prevederile actului constitutiv și ale Legii
român, născută la data de 10.11.1976 în sect. 4, nr. 31/1990, republicată, astăzi, 26.08.2010, la sediul
București, domiciliată în sat Manolache, com. Glina, Str. societății.
Lanului nr. 13C, jud. Ilfov, identificată cu C.I. seria IF nr. La adunarea generală a asociaților, statutar și legal
243943/SPCEP Pantelimon/19.01.2010, CNP convocată, participă asociații reprezentând 100 %
2761110434558, în calitate de asociați în S.C. JOOP capitalul social, astfel:
COM-TRANS - S.R.L., am hotărât: Binder Vali Mădălina, cetățean român, născută la data
- schimbarea obiectului principal de activitate cu de 22.07.1979 în mun. Oltenița, jud. Călărași, domiciliată
activitatea cod CAEN 4941 - transporturi rutiere de în București, str. Râul Doamnei nr. 7, bl. M20, sc. A, et.
mărfuri; 10, ap. 63, legitimată cu C.I. seria RT numărul 582185,
- recodificarea obiectului de activitate conform CAEN eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3, CNP
Rev. 2, prevăzut la art. 5 din actul constitutiv. 2790722511700, deținătoare a 298 părți sociale, în
Domeniul principal de activitate - cod CAEN 494 - valoare nominală de 40 lei, având o valoare nominală
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare; iar ca totală de 11.920 lei, din care 10 euro, echivalent a 40 lei,
activitate principală - cod CAEN 4941 - transporturi la un curs de 1 euro = 4 lei și 11.880 lei, sumă ce
rutiere de mărfuri; echivalează cu 1,0012 % din capitalul social;
- se închid punctele de lucru situate în sat Beciu, S.C. TWO TIMES ROMANIA - S.A. societate
comuna Plopii Slăvitești, județul Teleorman și București, comercială română, cu sediul în București, bd. Nicolae
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010 31

Titulescu nr. 119, bloc 3, sc. C, etaj 7, ap. 81, sectorul 1, str. Floarea Roșie nr. 8, bl. 68, sc. 2, et. 2, ap. 31, sectorul
având număr de ordine în Registrul comerțului 6, identificată cu C.I. seria RX nr. 605303, eliberată de
J40/10423/28.06.2004, cod unic de înregistrare SPCEP S6 biroul nr. 2 la data de 21.05.2009, CNP
16552150, deținătoare a 29.467 părți sociale, fiecare în 2761028461541, în calitate de asociați ai S.C. ABBD
valoare nominală de 40 lei, având o valoare nominală TRAVEL MANAGEMENT - S.R.L., J40/14924/2007, CUI
totală de 1.178.680 lei, din care 990 euro, echivalent a 22221274, cu sediul social în București, str. Floarea
3.960 lei, la un curs de 1 euro = 4 lei și 345.506 euro, Roșie nr. 8, bl. 68, sc. 2, et. 2, ap. 31, sectorul 6, am
echivalent în lei 1.174.720, la un curs valutar de 1 euro = hotărât următoarele:
3,4 lei, sumă ce echivalează cu 98,9988 % din capitalul Art. 1. Se revocă din funcția de administrator doamna
social, reprezentată prin dl Pieralisi Sergio. Dumitru Alina, păstrând numai calitatea de asociat și se
Adunarea generală a asociaților, statutar și legal numește în funcția de administrator al societății cu puteri
întrunită a hotărât următoarele: depline, pe o perioadă de timp nelimitată doamna
- schimbarea sediului social din București, bd. Nicolae Dumitru Lucica Adriana, dom. în București, șos. Mihai
Titulescu nr. 119, bloc 3, sc. C, etaj 7, ap. 81, sectorul 1 Bravu nr. 136, bl. D20, sc. A, et. 1, ap. 2, sectorul 2,
în oraș Chitila, localitatea Chitila, Șos. Banatului nr. 14, identificată cu C.I. seria RT nr. 540429, eliberată de
complex rezidențial Residenz - Cartierul German, bloc SPCEP S2 biroul nr. 3 la data de 12.02.2008, CNP
24, parter, apartament 258, camera 1, județul Ilfov. 2480808400081, având mandat nelimitat.
Restul dispozițiilor actului constitutiv rămâne Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân
nemodificat. neschimbate.
Redactat în 4 (patru) exemplare, astăzi, 26.08.2010, (88/1.832.168)
în București.
(86/1.832.166) Societatea Comercială
OPTIMA CONSTRUCT DESIGN - S.R.L.
Societatea Comercială București
ABBD TRAVEL MANAGEMENT - S.R.L.
București NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
NOTIFICARE București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
modificările și completările ulterioare, depunerea textului OPTIMA CONSTRUCT DESIGN - S.R.L., cu sediul în
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale București, Str. Cernădia nr. 10, sectorul 5, înregistrată
ABBD TRAVEL MANAGEMENT - S.R.L., cu sediul în sub nr. J 40/5198/2010, cod unic de înregistrare
București, Str. Floare Roșie nr. 8, bloc 68, scara 2, etaj 2, 26953795, care a fost înregistrat sub nr. 499991 din
ap. 31, sectorul 6, înregistrată sub nr. J 40/14924/2007, 16.09.2010.
cod unic de înregistrare 22221274, care a fost înregistrat (89/1.832.169)
sub nr. 498099 din 15.09.2010.
(87/1.832.167) Societatea Comercială
OPTIMA CONSTRUCT DESIGN - S.R.L.
Societatea Comercială București
ABBD TRAVEL MANAGEMENT - S.R.L.
București HOTĂRÂREA NR. 2
din 9.09.2010 a adunării generale a S.C. OPTIMA
HOTĂRÂREA NR. 1/6.08.2010
CONSTRUCT DESIGN - S.R.L., din București, str.
a adunării generale a Cernadia nr. 10, camera nr. 4, sector 5,
S.C. ABBD TRAVEL MANAGEMENT - S.R.L., J 40/5198/2010, CUI 26953795
J40/14924/2007, CUI 22221274 Bojoagă Florin, domiciliat în București, bd. Alexandru
Subsemnații Dumitru Bogdan Marcel, domiciliat în Obregia nr. 21, bl. M7, sc. 1, et. 2, ap. 18, sector 4,
București, șos. Mihai Bravu nr. 136, bl. D20, sc. A, et. 1, identificat cu CI seria RD nr. 373122, eliberată de Secția
ap. 2, sectorul 2 și Dumitru Alina, domiciliată în București, 15 la data de 28.04.2004, CNP 1791215460034 și
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4369/21.X.2010

Popa Ramona, domiciliată în București, bd. Iuliu sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, cu o cotă
Maniu nr. 55, bl. 17, sc. E, et. 5, ap. 190, sect. 6, de participare la beneficii și pierderi de 25 %.
identificată cu CI seria RX nr. 196491, eliberată de Secția Capitalul societății va fi de 800 lei, structura capitalului
21 la data de 17.07.2003, CNP 2740810461511, în va fi:
calitate de asociați ai SC. OPTIMA CONSTRUCT - Bojoaga Florin deține un număr de o parte socială a
DESIGN - S.R.L., și Petre Constantin, cetățean român, câte 10 lei fiecare, în total 10 lei, reprezentând 1,25 % din
născut la data de 16.06.1972 în com. Uda, jud. Argeș, capitalul social, precum și aceiași cotă de participare la
domiciliat în sat Rijletu-Govora (com. Uda), jud. Argeș, beneficii și pierderi;
identificat cu C.I. seria AS nr. 245723, eliberată de mun. - Popa Ramona deține un număr de 19 părți sociale a
Pitești la data de 10.03.2003, CNP 1720616035008, și câte 10 lei fiecare, în total 190 lei, reprezentând 23,75 %
Voica Floricel, cetățean român, născut la data de
din capitalul social, precum și aceeași cotă de participare
16.08.1974 în mun. Pitești, jud. Argeș, domiciliat în mun.
la beneficii și pierderi;
Pitești, Aleea Poieniței nr. 8, bl. 68C, sc. D, ap. 1, jud.
- Petre Constantin deține un număr de 40 părți sociale
Argeș, identificat cu C.I seria AS nr. 606723, eliberată de
a câte 10 lei fiecare, în total 400 lei, reprezentând 50 %
SPCLEP Pitești la data de 27.10.2008, CNP
din capitalul social, precum și aceeași cotă de participare
1740816034966, în calitate de invitați speciali, am
la beneficii și pierderi;
hotărât modificarea actului constitutiv după cum
- Voica Floricel deține un număr de 20 părți sociale a
urmează:
Art. 1. Se cooptează în societate prin majorarea câte 10 lei fiecare, în total 200 lei, reprezentând 25 % din
capitalului social cu suma de 600 lei următorii: capitalul social, precum și aceeași cotă de participare la
- Petre Constantin care va deține calitatea de asociat beneficii și pierderi.
și administrator cu un capital de 400 lei, adică 40 părți Art. 2. Se revocă din funcția de administrator Popa
sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, cu o cotă Ramona și se numește în funcția de administrator Petre
de participare la beneficii și pierderi de 50 %; și Constantin care va fi investit cu puteri depline pe
- Voica Floricel care va deține calitatea de asociat și perioadă nelimitată.
administrator cu un capital de 200 lei, adică 20 părți (90/1.832.170)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|479012]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4369/21.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220-4889