Sunteți pe pagina 1din 44

1/44

Continutul

MONITORULUI OFICIAL
AL
ROMANIEI (Versiune fara diacritice)

Nr. 4907 Partea a IV-a 05 decembrie 2012


PUBLICATII ALE
AGENTILOR ECONIMICI

Societatea Comerciala THINK NOVO - S.R.L.


ACT ADITIONAL
In baza art. 204 din Legea 31/1990, republicata, precum si in baza hotararii nr.
2/12.07.2012 a asociatilor Bordusanu Valentin-Gabriel, cetatean roman, nascut la
data de 28.09.1979 in mun. Targu Jiu, jud. Gorj, cu domiciliul in mun. Targu
Jiu, Aleea Sfantu Nicolae nr. 4, bl. 4, sc. 2, ap. 21, jud. Gorj, identificat
prin CI seria GZ nr. 416884/2011, eliberata de SPCLEP Targu Jiu, CNP
1790928182774, si Farza Samy-Cherif, cetatean tunisian, cunoscator al limbii
romane, nascut la data de 19.01.1985 in Tunis, cu domiciliul in Tunisia, mun.
Soliman, str. Hamari Chrifet, jud. Nabeul, si resedinta in mun. Targu Jiu, bd.
Ecaterina Teodoroiu nr. 1, bl. 1, sc. 3, ap. 3, jud. Gorj, identificat prin
Carte de Rezidenta pentru membrii de familie ROU seria RTR nr. 1 6941/2008,
eliberata de ORI Gorj, CNP 7850119350017, actul constitutiv al Societatii
Comerciale THINK NOVO - S.R.L., cu sediul in mun. Targu Jiu, Aleea Sfantul
Nicolae, bl. 4, sc. 2, ap. 21, jud. Gorj, inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J18/290/2009, CUI 25589786, se modifica astfel:
Asociatii deschid un punct de lucru situat in mun. Targu Jiu, Str. Victoriei nr.
177, jud. Gorj.
Celelalte dispozitii ale actului constitutiv si ale actelor aditionale in baza
carora functioneaza societatea raman nemodificate.
Redactat in patru exemplare.

Societatea Comerciala BEST INVEST-ASISTENT IN BROKERAJ - S.R.L.


ACT ADITIONAL NR. 1/12.11.2012
la Actul Constitutiv al S.C. BEST INVEST-ASISTENT IN BROKERAJ -
S.R.L., sediul social in Bucuresti, sectorul 2, Sos. Pantelimon
nr. 126, bl. 207, sc. B, parter, ap. 45, camera nr. 1,
J40/137/2011, CUI 27883337
Subsemnatii Franculescu Stefan-Florentiu, domiciliat in Bucuresti, sectorul 2,
Sos. Pantelimon nr. 126, bl. 207, sc. B, ap. 45, identificat cu CI seria RD nr.
564801, emisa de SPCEP S2, biroul nr. 4, la data de 18.03.2008, CNP
2/44
1510304400096, in calitate de asociat unic in S.C. BEST INVEST-ASISTENT IN
BROKERAJ - S.R.L., pe de o parte si Franculescu Camelia-Elisabeta, cetatean
roman, fara antecedente penale, domiciliata in Bucuresti sectorul 2, Sos.
Pantelimon nr. 126, bl. 207, sc. 2, ap. 45, identificata cu CI seria RR nr.
389270, emisa de SPCEP S2, biroul nr. 4, la 05.05.06, CNP 2790104424533, nascuta
la 04.01.1979, in Bucuresti, sectorul 2, fiica lui Stefan si Olimpia, pe de alta
parte, ultima in calitate de asociat urmare a cooptarii in S.C. BEST INVEST-
ASISTENT IN BROKERAJ - S.R.L., prin majorarea capitalului social si a partilor
sociale, in baza Deciziei asociatului unic nr. 1/12.11.2012 si in conformitate
cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, aducem modificari la art. 7, 10
si 15 din actul constitutiv al societatii:
1. Se majoreaza capitalul social cu suma de 20 lei, de la 200 lei cat este in
prezent capitalul social la 220 lei valoare totala, reprezentand 100% capitalul
social al societatii, aport in numerar, si numarul de parti sociale se
majoreaza de la 20 parti sociale, in valoare de 10 lei fiecare parte sociala, la
22 de parti sociale, in valoare de 10 lei fiecare parte sociala. Majorarea se
face prin cooptarea unui nou asociat in persoana dnei Franculescu Camelia-
Elisabeta.
2. Structura capitalului social dupa majorare va fi:
– asociatul Franculescu Stefan-Florentiu detine un numar de 20 parti
sociale, in valoare de 10 lei fiecare parte sociala, in valoare totala de 200
lei, reprezentand 90,91% din capitalul social al societatii; cota de participare
la beneficii si pierderi.
– asociatul Franculescu Camelia-Elisabeta detine un numar de 2 parti
sociale, in valoare de 10 lei fiecare parte sociala, in valoare totala de 20
lei, reprezentand 9,09% din capitalul social al societatii; cota de participare
la beneficii si pierderi.
3. Se revoca mandatul administratorului Franculescu Stefan-Florentiu.
4. Se numeste in functia de administrator Franculescu Camelia-Elisabeta, pe
perioada nelimitata, cu puteri depline.
5. Se depune un act constitutiv actualizat, conform modificarilor.

Societatea Comerciala STARNETIS - S.R.L.


ACT ADITIONAL NR. E0308/2.08.2012
Subsemnatul Toader Cezar - Catalin, domiciliat in Iasi, Bd. Independentei nr.
33, bl. C1-5, sc. C5, et. 4, ap. 15, jud. Iasi, identificat cu C.I. seria MX nr.
788468, eliberata de SPCLEP Iasi, la data de 23.12.2008, CNP 1760401221156, in
calitate de asociat unic al S.C. STARNETIS - S.R.L., cu sediul in Iasi,
societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Iasi sub numarul
J22/400/2001 avand cod unic de inregistrare RO 13849440, am hotarat urmatoarele:
1. Deschiderea unui punct de lucru in Iasi, Bd. Tudor Vladimirescu incinta
Iulius Mall, et. 2, spatiu comercial STN, jud. Iasi, in baza contractului de
inchiriere nr. 957/23.07.2012.
Prezentul act aditional a fost redactat in 4 (patru) exemplare.

Societatea Comerciala STEELBAU MONT - S.R.L.


ACT ADITIONAL NR. 1/21.06.2012
la actul constitutiv al S.C. STEELBAU MONT - S.R.L. cu sediul
in satul Parlagele, comuna Balvanesti, numar cadastral 50031,
registru agricol pozitia 343, volumul 9, jud. Mehedinti
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Mehedinti sub nr. J25/329/2011, avand C.U.I.
26821506
Urmare a deciziei asociatului unic nr.1 din 22.05.2012 se modifica actul
constitutiv al societatii cu urmatoarea mentiune:
3/44
Se muta sediul societatii din satul Parlagele, comuna Balvanesti, numar
cadastral 50031, registru agricol pozitia 343, volumul 9, jud. Mehedinti in
Baile Herculane, str. Pecinisca nr. 8, jud. Caras-Severin.
Se actualizeaza actul constitutiv, ca urmare a obligatiei instituite prin art.
204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata urmand ca aceasta
sa functioneze in baza actului constitutiv actualizat.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv raman neschimbate.
Prezentul act a fost incheiat sub semnatura privata azi, 21.06.2012 si exprima
vointa asociatului unic liber consimtita si neviciata.

Societatea Comerciala BASIC NETWORK SISTEM - S.R.L.


DECIZIA NR. 1
din data de 22.10.2012 a asociatului unic al S.C. BASIC NETWORK
SISTEM - S.R.L.
Asociatul unic:
BALULESCU CRISTIAN, cetatean roman, nascut la data de 10.06.1978, in mun.
Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinti, domiciliat in mun. Bucuresti, sos. Mihai
Bravu nr. 380-382, bl. B3b-B3c, sc. A, et. 2, ap. 4, sectorul 3, posesor al CI
seria RD nr. 567498, emisa de SPCEP S3 biroul nr. 3, la data de 31.03.2008,
valabil pana la data de 10.06.2018, CNP 1780610250523, detinand 100% capitalul
social al S.C. Basic Network Sistem - S.R.L. („Societatea„);
a decis la sediul social al Societatii urmatoarele:
1. Dizolvarea si lichidarea Societatii, in conformitate cu art. 227 lit. d),
art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicata, si cu modificarile ulterioare.
2. Dupa plata creditorilor Societatii, activele vor fi repartizate asociatului
unic, urmand a se intocmi situatia financiara de lichidare care va fi aprobata
de asociatul unic si depusa la autoritatile competente, conform prevederilor
legale in vigoare.
3. Dupa radierea Societatii, registrele si actele Societatii vor fi depuse la
asociatul unic, in conformitate cu prevederile art. 261 din Legea nr. 31/1990,
republicata si cu modificarile ulterioare, urmand a fi pastrate de catre acesta
pe duratele prevazute de lege.
Redactata, in 3 exemplare originale.

Societatea Comerciala TEMIR IMPORT-EXPORT - S.R.L.


DECIZIA NR. 1
din data de 2.07.2012 a asociatei unice a S.C. TEMIR IMPORT-
EXPORT - S.R.L., inmatriculata in Registrul Comertului
Bucuresti sub nr. J40/20821/1992, cu sediul social in
Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 186, sect. 5, si 3785838
Subsemnata BOLUCEK STELA, cetateana romana, domiciliata in Bucuresti, str.
Mihail Sebastian nr. 21, bl. S 12, sc. 2, ap. 52, sect. 5, nascuta la data de
9.03.1963 in com. Dunarea, jud. Constanta, posesoare a CI seria RT nr. 763833
elib. de SPCEP sect. 5 la data de 11.05.2011 si avand CNP 2630309133671,
asociata unica a S.C. TEMIR IMPORT-EXPORT - S.R.L. inmatriculata in Registrul
Comertului Bucuresti sub nr. J/40/20821/1992, avand in vedere Decizia nr.
02.07.2012 a asociatului unic, hotarasc urmatoarele:
Decid azi, 2/07/2012, urmatoarele:
1. Numele asociatei unice se schimba, acesta urmand a fi BOLUCEK STELA in loc de
BULUCEK STELA, conform dispozitiei nr. 618 din 2.05.2011 a Primariei
Municipiului Mangalia, jud. Constanta de rectificare a actului de casatorie nr.
96/30.05,1992.
2. Se desfiinteaza sediul secundar al societatii, situat la adresa din orasul
Bragadiru, Sos. Alexandriei nr. 2A, jud. Ilfov.
Restul prevederilor actului constitutiv raman neschimbate.
4/44

Societatea Comerciala ANGELINI GREENPOWER - S.R.L.


DECIZIE
a asociatului unic
La data de 26.10.2012, la sediul S.C. ANGELINI GREENPOWER - S.R.L., asociatul
unic ANGELINI ALBERTO, reprezentand 100% din capitalul social, a hotarat:
1. schimbarea sediului social al societatii la urmatoarea adresa: Bucuresti,
Str. Sculptorilor nr. 36, sectorul 6, cam. 5;
2. prelungirea duratei de functionare a societatii pe termen nelimitat;
3. extinderea obiectului secundar de activitate cu urmatoarele coduri CAEN:
3512 - Transportul energiei electrice;
3513 - Distributia energiei electrice;
4511 - Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone);
4519 - Comert cu alte autovehicule;
4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor;
4531 - Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;
4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;
4540 - Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si
repararea motocicletelor;
6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
inchiriate;
6831 - Agentii imobiliare;
6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract.
4. - cesionarea unui numar de 198 parti sociale, in valoare de 1.980 lei,
reprezentand 99% din capitalul social de la ANGELINI ALBERTO catre
ELETTROMECCANICA ANGELINI - S.R.L. pentru suma de 1.980 lei.
Structura capitalului social va fi: ELLETTROMECCANICA ANGELINI - S.R.L.,
persoana juridica italiana avand CF 03398960405, cu sediul in Forlimpopoli FC,
strada DellʼArtigiano nr. 31, inregistrata la R.C. din Forli-Cesena, cu numarul
299137, avand 198 parti sociale, in valoare de 1.980 lei, reprezentand 99% din
capitalul social; ANGELINI ALBERTO, cetatean italian, nascut in Italia, la data
de 28.08.1960, domiciliat in FORLIMPOPOLI (FC), strada VIA DELLA MADONNA nr. 26,
legitimat cu C.I. seria AO nr. 1371637, eliberata de COMUNE DI FORLIMPOPOLI, la
data de 20.09.2007, avand 2 parti sociale in valoare de 20 lei, reprezentand 1%
din capitalul social.

Societatea Comerciala RED & SPA - S.R.L.


DECIZIA NR. 2/6.07.2012
a asociatului unic
Subsemnata ZAH ANDREEA, cetatean roman, nascuta la data de 6.09.1978 in orasul
Brezoi, jud. Valcea, domiciliata in mun. Bucuresti, str. Garlei nr. 47C,
identificata cu CI seria RR nr. 637017, eliberat de SPCEP S1, biroul 2, la data
de 10.09.2009, CNP 2780906030021, in calitate de asociat unic si administrator
al S.C. RED & SPA - S.R.L., am decis urmatoarele:
1. Completarea obiectului de activitate al societatii, in conformitate cu
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala cu urmatoarele activitati:
4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii de blana, incaltaminte si
articole de piele;
4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun;
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun;
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de
produse alimentare, bauturi si tutun;
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.
2. Adoptarea Actului Constitutiv actualizat.
5/44

Societatea Comerciala ADMI CLEAN SERVICES - S.R.L.


DECIZIA NR. 1/12.11.2012
Subsemnata, MIC CARMEN-MIHAELA, cetatean roman, nascuta la data de 24.08.1978 in
Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, str. George Calboreanu nr. 2, bl. 120, sc.
2, et. 10, ap. 87, sectorul 6, identificata cu CI seria RT nr. 480037 eliberata
de SPCEP S6 biroul nr. 2 la data de 06.04.2007, CNP 2780824463010, in calitate
de asociat unic al S.C. ADMI CLEAN SERVICES - S.R.L., cu sediul social in
Bucuresti, str. George Calboreanu nr. 2, bl. 120, sc. B, et. 10, ap. 87,
sectorul 6, inregistrata la ORC sub nr. J40/18146/2006, avand CUI 19185023, am
decis urmatoarele:

Articolul 1
Dizolvarea societatii in conformitate cu art. 227 alin. (1), lit. b) din Legea
nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile u1terioare, ca urmare
a imposibilitatii realizarii obiectului de activitate al societatii.

Articolul 2
Lichidarea societatii in conformitate cu art. 235 din Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Societatea nu are datorii fata de bugetul de stat, nu are niciun creditor si nu
exista active in patrimoniu, drept urmare nu se pune problema stingerii sau
regularizarii pasivului in acord cu creditorii.

Societatea Comerciala MIRIT INTERNATIONAL - S.R.L.


DECIZIA
asociatului unic
Subsemnatul, NAGY AMR ABDEL KAHER MOHAMED, cetatean egiptean, nascut la
13.11.1950, in Cariro, Egipt, domiciliat in Cairo, str. Ahmed Fahim Bioumy nr.
27, Egipt, cu resedinta in Bucuresti, bd. Camil Ressu nr. 30, bl. A8BIS, sc. 1,
ap. 44, sectorul 3, posesor al Cartii de rezidenta pentru membrii familiei seria
RTR nr. 12860, eliberata de ORI Bucuresti, la data de 03.03.2008, CNP
7501113400028, asociat unic al S.C. MIRIT INTERNATIONAL - S.R.L., am decis:
1. Majorarea capitalului social al societatii de la 600 la 650 lei, prin
cooptarea unui nou asociat, doamna ANDREI ALEXANDRINA, cetatean roman, nascuta
la data de 23.11.1974, in Bucuresti, domiciliata in comuna Clinceni, satul
Clinceni, Str. Sabarului nr. 174, judetul
Ilfov, posesoare a CI seria IF nr. 181394, eliberata de SPCLEP Bragadiru, la
data de 18.03.2008, CNP 2741123472534, care aduce un aport propriu de 50 lei,
subscris si varsat integral.
2. In urma cooptarii noului asociat, capitalul social al societatii este format
din 65 de parti sociale, in valoare de 10 fiecare, totalizand 650 lei, si are
urmatoarea configuratie:
• NAGY AMR ABDEL KAHER MOHAMED detine 60 de parti sociale, cu o valoare
nominala de 10 lei fiecare, totalizand 600 Iei, reprezentand 92,31% din
capitalul social al societatii, si
• ANDREI ALEXANDRINA detine 5 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei
fiecare, totalizand 50 lei, reprezentand 7,69% din capitalul social al
societatii.
3. Participarea asociatilor la beneficiile si pierderile societatii este data de
participarea la capitalul social.
4. Se radiaza sediul secundar (punct de lucru) al societatii din Bucuresti, Bd.
Metalurgiei nr. 132, Hala A, Stand A24, sectorul 4.
5. Se va emite un act constitutiv actualizat cu toate modificarile la zi.
6/44

Societatea Comerciala NELISSE ONE HOTEL - S.R.L.


DECIZIA NR. 1/29.10.2012
a asociatului unic al S.C. „NELISSE ONE HOTELâ€​ - S.R.L. cu
sediul in Bucuresti, str. Popa Lazar nr. 10, parter, camera 1,
sectorul 2, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr.
J40/7107/2007, CUI 21528263,
MUNTEANU CATALINA, cetatean roman, fiica lui Nicolae si a Mariei, nascuta la
data de 9.05.1953, in localitatea Scumpia, Republica Moldova, domiciliata in
Bucuresti, sos. Colentina nr. 1, bl. 34, sc. 2, et. 5, ap. 60, sectorul 2,
posesoare a C.I. seria RR nr. 406061, eliberata de SPCEP S2, biroul nr. 2, la
data de 14.08.2006, CNP 2530509400837, in calitate de asociat unic, si COROBCA
VICTOR, cetatean moldovean, domiciliat in Republica Moldova, loc. Saseni, raion
Calarasi, fiul lui Boris si al Raisei, nascut la data de 16 decembrie 1987, in
loc. Kodimschii, regiunea Odesa, Ucraina, posesor al Pasaportului nr. A3414090,
eliberat la data de 11.02.2008, de catre autoritatile din Republica Moldova, nr.
de identificare: 2007016024785, in calitate de asociat prin cooptare, decid:
1. majorarea capitalului social de catre noul asociat prin cooptare, cu 50 lei,
de la 200 Iei la 250 lei, totodata cu majorarea numarului de parti sociale, de
la 20 de parti sociale la 25 de parti sociale in valoare nominala de 10 lei
fiecare, valoare totala 250 lei, astfel: - COROBCA VICTOR majoreaza capitalul
social cu 50 lei, reprezentand 5 de parti sociale, in valoare nominala de 10
lei;
2. in urma majorarii capitalului social prin cooptarea unui nou asociat,
capitalul social va fi in valoare totala de 250 lei, impartit in 25 parti
sociale, in valoare nominala de 10 lei va avea urmatoarea structura:
– MUNTEANU CATALINA va detine 20 de parti sociale in valoare nominala de 10
lei, valoare totala de 200 lei, reprezentand 80% din capitalul social si din
cota de participare la beneficii si pierderi;
– COROBCA VICTOR va detine 5 parti sociale in valoare nominala de 10 lei,
valoare totala de 50 lei, reprezentand 20% din capitalul social si din cota de
participare la beneficii si pierderi;
3. Celelalte prevederi din actul constitutiv raman valabile si pe deplin in
vigoare.

Societatea Comerciala CATANIA TRADING 1995 - S.R.L.


DECIZIE
din data de 1.10.2012 a asociatului unic
Subsemnatul CATANA ADRIAN NICOLAE, cetatean roman, nascut la data de 17.01.1969
in Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinti, fiul lui Radu-Vasile si al Rozei,
domiciliat in mun. Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinti, str. Horatiu nr. 29,
bl. F20, sc. 2, ap. 1, identificat cu C.I. seria MH nr. 140526, eliberata de
mun. Dr. Turnu Severin la data de 11.08.2003, CNP 1690117250526, in calitate de
asociat unic al S.C. CATANIA TRADING - S.R.L., cu sediul in judetul Mehedinti,
localitatea Drobeta-Turnu Severin, str. Horatiu nr. 29, bloc F20, sc. 2, ap. 1,
inmatriculata la Registrul Comertului Mehedinti sub nr. J25/546/1995, CUI
7643275, denumita in cele ce urmeaza „Societateaâ€​, am adoptat prezenta
decizie prin care:

(1) Am hotarat cu privire la majorarea capitalului social de la


suma de 210 RON la suma de 630 RON, prin cooptare de noi
asociati si emiterea de noi parti sociale.

(2) Subscrierea sumei de 420 RON cu care urmeaza a se majora


valoarea capitalului social va fi facuta dupa cum urmeaza:
7/44
Dna ZAAROUR INGRID, cetatean roman, sex feminin, nascuta la data de 10.08.1975
in Liban, Ain Rumana, domiciliata in Bucuresti, sectorul 1, Str. Parcului nr.
73x, identificata cu C.I. seria RR nr. 760777, eliberata de SPCEP sectorul 1 la
data de 29.06.2011, CNP 2750810451588, care va deveni asociat in cadrul S.C.
CATANIA TRADING - S.R.L., cu o contributie de 66,6666% la castigul si pierderile
Societatii.

(3) Depunerea la Institutia Bancara a sumei de 420 RON cu care


urmeaza a se majora capitalul social va fi efectuata in numele
noului asociat de catre dl MACIUCA EMILIAN ALEXANDRU,
identificat cu C.I. seria TR nr. 417288, eliberata de SPCLEP
Alexandria la data de 6.02.2012, CNP 1851129340445.

(4) Ca urmare a majorarii, capitalul social subscris si varsat


va fi in suma de 630 RON, divizat in 63 de parti sociale,
numerotate de la 1 la 63, cu o valoare nominala de 10 RON
fiecare, cu o valoarea totala de 630 RON.
Structura capitalului social va fi urmatoarea:
– CATANA ADRIAN NICOLAE, cetatean roman, nascut la data de 17.01.1969 in
Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinti, fiul lui Radu-Vasile si al Rozei,
domiciliat in mun. Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinti, str. Horatiu nr. 29,
bl. F20, sc. 2, ap. 1, identificat cu C.I. seria MH nr. 140526, eliberata de
mun. Dr.-Turnu Severin la data de 11.08.2003, CNP 1690117250526, va detine un
numar de 21 parti sociale, numerotate de la 1 la 21, in valoare unitara de 10
RON, in valoare totala de 210 RON, reprezentand o cota de participare la
beneficii si pierderi de 33,3333%;
– ZAAROUR INGRID, cetatean roman, sex feminin, nascuta la data de 10.08.1975
in Liban, Ain Rumana, domiciliata in Bucuresti, sectorul 1, Str. Parcului nr.
73x, identificata cu C.I. seria RR nr. 760777, eliberata de SPCEP sectorul 1 la
data de 29.06.2011, CNP 2750810451588, va detine un numar de 42 parti sociale,
numerotate de la 22 la 63, in valoare unitara de 10 RON,
in valoare totala de 420 RON, reprezentand o cota de participare la beneficii si
pierderi de 66,6666%;

(5) Se revoca din functia de administrator dl CATANA ADRIAN


NICOLAE, cetatean roman, nascut la data de 17.01.1969 in
Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinti, fiul lui Radu-Vasile si
al Rozei, domiciliat in mun. Drobeta-Turnu Severin, jud.
Mehedinti, str. Horatiu nr. 29, bl. F20, sc. 2, ap. 1,
identificat cu C.I. seria MH nr. 140526, eliberata de mun. Dr.-
Turnu Severin la data de 11.08.2003, CNP 1690117250526, si se
numeste in aceasta functie dna ZAROUR GABRIELA, cetatean roman,
fiica lui Ioan si Maria, nascuta la data de 25.07.1945, in
sectorul 4, Bucuresti, sex feminin, domiciliata in Romania,
Bucuresti, str. Spataru Preda nr. 23, bl. 129, sc. 1, et. 4, ap.
14, sectorul 5, identificata cu B.I. seria GD nr. 0390921, CNP
2450725400797, cu un mandat pe o perioada nelimitata, cu puteri
depline.

(6) Se radiaza sediul social al societatii de la adresa din


judetul Mehedinti, localitatea Drobeta-Turnu Severin, str.
Horatiu nr. 29, bloc F20, sc. 2, ap. 1, si se stabileste noul
sediu social la adresa din: Bucuresti, sectorul 5, str. Spataru
Preda nr. 23, bI. 129, sc. 1, et. 4, ap. 14.

(7) Se modifica obiectul principal de activitate al societatii


8/44
din CAEN 4520 - intretinerea si repararea autovehiculelor in
CAEN 5630 - baruri si alte activitati de servire a bauturilor.
Vechiul obiect principal de activitate devine obiect secundar de activitate.

(8) Se modifica denumirea societatii din S.C. CATANIA TRADING -


S.R.L. in S.C. CATANIA TRADING 1995 - S.R.L., conform dovezii de
rezervare denumire efectuata la nivel national.

(9) Toate celelalte dispozitii ale Actului Constitutiv raman


neschimbate si se aplica in consecinta.

(10) Se imputerniceste dl MACIUCA EMILIAN ALEXANDRU, identificat


cu C.I. seria TR nr. 417288, eliberata de SPCLEP Alexandria la
data de 6.02.2012, CNP 1851129340445, in vederea efectuarii
tuturor formalitatilor necesare in fata Oficiului Registrul
Comertului Mehedinti pentru inregistrarea mentiunilor cuprinse
in prezenta decizie a asociatului unic.
Prezenta decizie a fost adoptata astazi, 1.10.2012, intr-un numar de 4 (patru)
exemplare originale.

Societatea Comerciala FANIMEX - S.R.L.


DECIZIA NR. 1
din data de 06.11.2012
Subsemnata GUTMAN TODORA, in calitate de asociat unic, decid:

Articolul 1
Dizolvarea societatii conf. art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicata.
Societatea nu are patrimoniu de repartizat, in consecinta nu are activ - pasiv
si creditori.

Articolul 2
Societatea nu are datorii si nu are in proprietate active, bunuri imobile sau
mijloace fixe, iar dizolvarea si radierea se fac fara numire lichidator.

Societatea Comerciala SEO CLASS SOLUTIONS - S.R.L.


DECIZIA NR. 1/11.11.2012
a asociatului unic al S.C. SEO CLASS SOLUTIONS - S.R.L.
Subsemnatii, CALIN SEBASTIAN GABI, domiciliat in mun. Bucuresti, sectorul 6,
str. Rosia Montana nr. 3, bl. M 20, sc. 4, ap. 141, identificat cu CI seria RR
nr. 889833, CNP 1750104416017, emisa de SPCEP Sector 6, in calitate de asociat
unic, si MUSAT CONSTANTIN, cetatean roman, sex barbatesc, nascut la data de
19.04.1953 in com. Frumoasa, jud. Teleorman, domiciliat
in satul Frumoasa, com. Frumoasa, jud. Teleorman, identificat cu CI seria TR nr.
175718 emisa de Orasul Zimnicea la data de 14.12.2004, CNP 1530419400255,
ZAROJAN IONEL, cetatean roman, sex barbatesc, nascut la data de 02.04.1965 in
mun. Oltenita, jud. Calarasi, domiciliat in Bucuresti, sectorul 6, str. Rosia
Montana nr. 3, bl. M20, sc. 4 1, ap. 141, identificat cu CI seria RR nr. 776850,
emisa de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 25.07.2011, CNP 1650402511660, in
calitate de invitati ai S.C. SEO CLASS SOLUTIONS - S.R.L., la sediul societatii,
am hotarat cu unanimitate de voturi urmatoarele:
1. Majorarea capitalului social al societatii la suma de 400 lei, respectiv cu
9/44
suma de 200 lei, si implicit numarul partilor sociale la 40, se va face prin
cooptare de asociat respectiv a domnului MUSAT CONSTANTIN care va majora
capitalul cu suma de 100 lei si a domnului ZAROJAN IONEL care va majora
capitalul cu suma de 100 lei.
2. Revocarea din functia de administrator a domnului CALIN SEBASTIAN GABI si
numirea in functia de administrator a domnului MUSAT CONSTANTIN, cetatean roman,
sex barbatesc, nascut la data de 19.04.1953 in com. Frumoasa, jud. Teleorman,
domiciliat in satul Frumoasa, com. Frumoasa, jud. Teleorman, identificat cu CI
seria TR nr. 175718 emisa de Orasul Zimnicea la data de 14.12.2004, CNP
1530419400255, avand puteri depline, pentru o perioada de 4 ani.
Urmare a acestei majorari structura capitalului social este urmatoarea:
CALIN SEBASTIAN GABI detine 20 parti sociale in valoare de 200 lei, respectiv o
participare la beneficii/pierderi de 50%;
ZAROJAN IONEL detine 10 parti sociale in valoare de 100 lei, respectiv o
participare la beneficii/pierderi de 25%;
MUSAT CONSTANTIN detine 10 parti sociale in valoare de 100 lei, respectiv o
participare la beneficii/pierderi de 25%.
Toate celelalte dispozitii ale actului constitutiv raman neschimbate.

Societatea Comerciala EUROBIKE UNIVERSAL - S.R.L.


DECIZIA NR. 3/26.06.2012
a asociatului unic al S.C. „EUROBIKE UNIVERSALâ€​ - S.R.L.
Subsemnata, ZHANG HUIQIN, cetatean chinez, domiciliata in China, Shanghai, str.
Zhangjiabao nr. 3, posesoare a pasaportului PCHN 042965781/27.05.2010, emis de
autoritatile chineze, necasatorita, nascuta la data de 20.03.1946, la Shanghai,
China, in calitate de asociat unic al S.C. „EUROBIKE UNIVERSALâ€​ - S.R.L., am
hotarat urmatoarele:
Articol unic - Se numeste al doilea administrator al societatii, dl MOTOVELEA
LIVIU, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Sold. Matei Spiridon nr. 3,
bl. 10, sc. 2, et. 9, ap. 124, sectorul 3, posesor al C.I. seria RX nr.
248825/14.01.2004, emisa de Sectia 11 Politie, nascut la data de 15.08.1969, la
Tecuci, jud. Galati, CNP 1690815173177, numit pe o perioada neIimitata, cu
puteri depline.
Administratorii societatii dnii XU CHUN si MOTOVELEA LIVIU, isi vor putea
exercita atributiile impreuna sau separat.
Restul prevederilor raman nemodificate.
Prezenta decizie a fost redactata si semnata in 2 exemplare, sub semnatura
privata.

Societatea Comerciala ERISILVA - S.R.L.


DECIZIA NR. 1/03.07.2012
a asociatului unic al S.C. ERISILVA - S.R.L.
Subsemnatul IERIMA GHEORGHE, de cetatenie romana, nascut la data de 26/07/1968,
in Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, domiciliat in satul Sarasau, comuna
Sarasau nr. 306, judetul Maramures, CNP 1680726241631, identificat cu Cl seria
MM nr. 509929, eliberata de SPCLEP Sighetu Marmatiei, la data de 06/08/2010,
detinand un numar de 20 parti sociale, reprezentand 100% capitalul social al
societatii, prin imputernicit, conform Procura Speciala nr. 2038/27.06.2012 -
BNP Sas Gheorghe, STAN DANIEL, domiciliat in Sighetu Marmatiei, str. Pictor
Nicolae Grigorescu nr. 111, judetul Maramures, identificat cu CI seria MM nr.
424763 eliberata de SPCLEP Sighetu Marmatiei la data de 30.05.2008, CNP
1741222241653, decid:
1) Deschidere punct de lucru in Sighetu Marmatiei, str. Libertatii nr. 4,
judetul Maramures.
Restul prevederilor din actul constitutiv raman neschimbate.
10/44

Societatea Comerciala TRAVEL, EVENTS & MORE - S.R.L.


DECIZIE
a asociatului unic al S.C. TRAVEL, EVENTS & MORE - S.R.L., in
temeiul Legii nr. 31/1990, modificata si republicata, si a
prevederilor actului constitutiv
Subsemnatul MACOVEI IONUT, cetatean roman, nascut data de 13.09.1978, in mun.
Focsani, jud. Vrancea, domiciliat in Bucuresti, Str. Veteranilor nr. 19, bl. B8,
sc. 2, et. 3, ap. 35, sectorul 6, identificat cu CI seria RD nr. 698251,
eliberata de SPCEP S6, la data de 19.11.2010, CNP 1780913390691, in calitate de
asociat unic al S.C. TRAVEL, EVENTS & MORE - S.R.L., inmatriculata in Registrul
Comertului sub nr. J23/945/2012, CUI 30053775, cu sediul social in orasul
Popesti-Leordeni, str. Drumul Fermei nr. 83L, parter, biroul nr. 1, jud. Ilfov,
am hotarat:
Infiintarea unui punct de lucru cu sediul in bd. Octavian Goga nr. 23, bl. M106,
sc. 2, et. 1, ap. 37, sectorul 3, Bucuresti.
Drept pentru care s-a intocmit prezenta hotarare in 3 exemplare semnate de
asociatul unic, azi, 04 iulie 2012.

Societatea Comerciala INDUSTRIA XELION - S.R.L.


DECIZIA NR. 1/21.11.2012
a asociatului unic al S.C. INDUSTRIA XELION - S.R.L.,
J23/2971/2010, CUI 27702988, sediul: ors. Popesti-Leordeni,
jud. Ilfov, Sos. Oltenitei nr. 202, nr. cadastral 101093
Subsemnatul, GHEBAURA VIOREL-MARIAN, domiciliat in Bucuresti, sect. 6, bd.
Ceahlaul nr. 15, bl. 75, sc. 1, ap. 4, C.I. seria RT/317322, eliberata de Sectia
20 la data de 12.03.2004, CNP 1851209460051, asociat unic, am decis:
– Dizolvarea S.C. INDUSTRIA XELION - S.R.L. in conformitate cu articolul 227
litera d din Legea 31/1990, republicata.
– Dizolvarea si lichidarea concomitenta a societatii prin lichidarea
patrimoniului, stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii
si repartizarea activelor se va face conform articolului 235 din Legea nr.
31/1990, republicata.
Declaram ca societatea nu are active de repartizat, nu are lichidator numit, nu
are datorii fata de bugetul de stat, fata de persoane fizice sau persoane
juridice si nici fata de furnizori.

Societatea Comerciala EXPERT IMOB CONSTRUCTII - S.R.L.


DECIZIA NR. 3 DIN 12.11.2012
a asociatului unic
Subsemnatul, BOGHIAN EMILIAN-DRAGOS, domiciliat in satul Clinceni, com.
Clinceni, jud. Ilfov, Str. Principala nr. 164, CNP 1750210410014, in calitate de
asociat unic al S.C. EXPERT IMOB CONSTRUCTII - S.R.L., cu sediul social in satul
Clinceni, comuna Clinceni, Str. Principala nr. 164, judetul Ilfov, nr. de ordine
in Reg. Com. J23/1243/07.05.2007, CUI 21691863, capital social 200 RON, am
hotarat urmatoarele:

Articolul 1
Cesionarea de catre asociatul unic BOGHIAN EMILIAN-DRAGOS, catre doamna
DISCALICAU MIRELA DANIELA, a 10 parti sociale detinute de acesta in cadrul S.C.
EXPERT IMOB CONSTRUCTII - S.R.L., numerotate de la 1 la 10, in valoare nominala
de 10 lei fiecare si o valoare totala de 100 RON, reprezentand 50% din capitalul
11/44
social.
Cesionarea de catre asociatul unic BOGHIAN EMILIAN-DRAGOS, catre dl DISCALICAU
RUBEN a 10 parti sociale detinute de acesta in cadrul S.C. EXPERT IMOB
CONSTRUCTII - S.R.L., numerotate de la 11 la 20, in valoare nominala de 10 lei
fiecare si o valoare totala de 100 RON, reprezentand 50% din capitalul social.
Ca urmare a incheierii acestui contract, calitatea de asociat la S.C. EXPERT
IMOB CONSTRUCTII - S.R.L. a domnului BOGHIAN EMILIAN-DRAGOS inceteaza.
Dupa semnarea prezentului contract,
• DISCALICAU MIRELA-DANIELA va dobandi calitatea de asociat al S.C. EXPERT
IMOB CONSTRUCTII - S.R.L. si va detine 10 parti sociale, numerotate de la 1 la
10, in valoare nominala de 10 lei fiecare si o valoare totala de 100 RON,
reprezentand 50% din capitalul social.
DISCALICAU RUBEN va dobandi calitatea de asociat al S.C. EXPERT IMOB CONSTRUCTII
- S.R.L. si va detine 10 parti sociale, numerotate de la 11 la 20, in valoare
nominala de 10 lei fiecare si o valoare totala de 100 RON, reprezentand 50% din
capitalul social.

Articolul 2
Schimbarea sediului social al S.C. EXPERT IMOB CONSTRUCTII - S.R.L. din satul
Clinceni, comuna Clinceni, Str. Principala nr. 164, judetul Ilfov, in com.
Domnesti, jud. Ilfov, parcela 181/5/9, lot nr. 5, nr. cadastral 1278/5.

Articolul 3
Revocarea administratorului BOGHIAN EMILIAN-DRAGOS, si numirea domnului
DIASCALICAU RUBEN ca administrator al S.C. EXPERT IMOB CONSTRUCTII - S.R.L., pe
o perioada nelimitata si cu puteri depline.

Societatea Comerciala EAST DATA - S.R.L.


HOTARARE
redactata astazi, 04.10.2012, a adunarii generale a asociatilor
S.C. EAST DATA - S.R.L. („Societateaâ€​), cu sediul social in
Bucuresti, str. Haga nr. 12, parter, camera 2, sectorul 1,
J40/14250/2008, CUI 24362474
Asociatii:
RG Renovatio Group Limited, persoana juridica cipriota, cu sediul in Cipru,
Nicosia, Irakli 2, Egkomi P.C. 2413, inregistrata in Registrul Comertului sub
nr. HE 167521, capital social subscris si varsat 1.200 CYP, reprezentata de dna
Ioana-Claudia Finna, cetatean roman, necasatorita, nascuta la data de 16.05.1976
in Romania, mun. Bucuresti, sectorul 4, cu domiciliul in Romania, Bucuresti, bd.
Camil Ressu nr. 29, bl. N2, sc. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 3, identificata cu CI,
seria RT nr. 384184, eliberata de SPCEP S3 biroul nr. 3 la data de 11.10.2005,
CNP 2760516420019, in calitate de imputernicit, in baza procurii emise de RG
Renovatio Group Limited la data de 21 aprilie 2011, apostilata cu Apostila nr.
134868/11, detinatoare a 17 (saptesprezece) parti sociale, numerotate de la 1 la
17, cu o valoare nominala de 10 RON fiecare si o valoare totala de 170 RON,
reprezentand 85% din capitalul social al Societatii, si
Evelthisis Holdings Limited, persoana juridica de drept cipriot, cu sediul
social in Agias Fylaxeos & Zinonos Rossidi nr. 2, etaj 1, PC 3082, Limassol
Cipru, inregistrata la Registrul Companiilor din Cipru sub nr. HE 259007,
capital social 1.000 euro, reprezentata de dna Ramona-Adriana Armaziu cu
domiciliul in Satu Mare, Str. Gladiolei nr. 5, ap. 2, jud. Satu-Mare,
identificata cu pasaportul nr. 12740878, eliberat de autoritatile din Satu Mare
la data de 20.09.2007, nascuta la data de 08.03.1970, CNP 2700308301998, in
calitate de imputernicit, in baza procurii emise de Evelthisis Holdings Limited
la data de 14.08.2012, apostilata cu Apostila nr. 278248/12, detinatoare a 3
(trei) parti sociale, numerotate de la 1 la 20, cu o valoare nominala de 10 RON
fiecare si o valoare totala de 30 RON, reprezentand 15% din capitalul social al
Societatii,
12/44
impreuna reprezentand 100% capitalul social al Societatii, au hotarat cu
unanimitate de voturi urmatoarele:
1. Renuntarea la procedura de convocare
Asociatii au hotarat ca adunarea este tinuta in mod legal, cu respectarea
cerintelor prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor
Comercialeâ€​) si prevederile statutare si fiecare dintre asociati este de acord
sa renunte la procedura de convocare.
2. Majorarea capitalului social al Societatii si cooptarea unui nou asociat in
cadrul Societatii
Asociatii decid majorarea capitalului social al Societatii prin aport in numerar
dupa cum urmeaza:
a) aportul in numerar la capitalul social al Societatii al dnei
Denisa Marina Ion, cetatean roman, nascuta la data de
26.01.1986, in mun. Targoviste, jud. Dambovita, domiciliata in
mun. Targoviste, str. Mihai Popescu, bl. 27A, ap. 19,
identificata cu Cl seria DD nr. 344312 eliberata de SPCLEP
Targoviste la data de 19.02.2007, CNP 2860126152501, cu suma de
10 RON, reprezentand 1 (una) parte sociala, cu o valoare
nominala de 10 RON fiecare si o valoare totala de 10 RON, aport
in urma caruia dna Denisa Marina Ion devine asociat cu drepturi
depline in cadrul Societatii.
Ca urmare a majorarii capitalului social conform celor indicate mai sus,
capitalul social al Societatii va avea o valoare totala de 210 RON si va fi
impartit in 21 de parti sociale, numerotate de la 1 la 21, cu valoare nominala
de 10 RON fiecare, reprezentand 100% capitalul social al Societatii.
Structura capitalului social al Societatii si structura asociatilor, ca urmare a
majorarii mentionate anterior, va fi urmatoarea.
• RG Renovatio Group Limited va detine 17 (saptesprezece) parti sociale,
numerotate de la 1 la 17, cu o valoare nominala de 10 RON fiecare si o valoare
totala de 170 RON, reprezentand 80,95238095238095% din capitalul social al
Societatii;
• Evelthisis Holdings Limited va detine 3 (trei) parti sociale, numerotate de
la 18 la 20, cu o valoare nominala de 10 RON fiecare si o valoare totala de 30
RON, reprezentand 14,28571428571429% din capitalul social al Societatii; si
• Denisa Marina Ion va detine 1 (una) parte sociala, numerotata cu 21, avand o
valoare nominala de 10 RON fiecare si o valoare totala de 10 RON, reprezentand
4,76190476190476% din capitalul social al Societatii.
3. Cu exceptia modificarilor decurgand din prezenta hotarare, toate celelalte
prevederi ale actului constitutiv al Societatii, astfel cum sunt acestea
prevazute in forma actualizata la data de 17.10.2011, raman neschimbate.
4. Aprobarea noului act constitutiv al Societatii
Asociatii au dezbatut modificarile aduse actului constitutiv al Societatii si au
aprobat in unanimitate noua forma a acestuia, atasata prezentei hotarari a
adunarii generale a asociatilor.
5. Imputernicirea dnei IULIA GRIGORE
Prin prezenta hotarare se imputerniceste dna Iulia Grigore, nascuta la data de
07.10.1975, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Cazangiilor nr. 26, sectorul 3, CNP
2751007434517, identificata cu C.I. seria RT nr. 446932, eliberata la data de
19.12.2006 de catre SPCEP 83 biroul nr. 5, pentru a face toate demersurile
necesare, inclusiv, dar fara a se limita la, depunerea, semnarea si ridicarea de
documente, reprezentarea in fata autoritatilor, in vederea inregistrarii
prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti si ridicarea actelor de la Registrul comertului.
Prezenta hotarare a fost redactata in 4 (patru) exemplare in original, in limba
romana, toate avand aceeasi valoare juridica, astazi, 04.10.2012.

Societatea Comerciala OPTIMAL SERVICII - S.R.L.


HOTARAREA
13/44
adunarii generale a asociatilor din data de 27 iunie 2012
Subscrisii:
1. OMNIUM MANAGEMENT - S.A., o societate pe actiuni de nationalitate
luxemburgheza, inregistrata la Registrul Comertului din Luxemburg la data de
15.04.2008 sub nr. B 137727, avand sediul social in Luxembourg, str. Beatrix de
Bourbon nr. 4, L-1225, reprezentata de Dl Octavian Morariu, in calitate de
administrator cu puteri depline pentru semnarea prezentei hotarari, si
2. XOR-IT SYSTEMS - S.R.L., o societate cu raspundere limitata de drept roman,
cu sediul in Splaiul Independentei nr. 319, sectorul 6, Bucuresti, inregistrata
la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/6206/2009, CUI 14730293,
reprezentata de dl Dan Ionut Rizea, in calitate de administrator unic, in
calitate de asociati ai societatii cu raspundere limitata de drept roman OPTIMAL
SERVICII - S.R.L., avand datele de identificare din antet, reprezentand impreuna
100% capitalul social al Societatii (denumita in continuare „Societateaâ€​) in
conformitate cu Articolele 8 si 11.2 din Actul constitutiv al Societatii,
hotarasc:
1. Schimbarea sediului social la urmatoarea adresa: Bucuresti, str. Vasile
Gherghel nr. 80, parter, cam. 02, sectorul 1.
2. Noul sediu al societatii va fi la adresa: Bucuresti, str. Vasile Gherghel nr.
80, parter, cam. 02, sectorul 1.
3. Prelungirea mandatului administratorului OCTAVIAN MORARIU, cetatean roman,
nascut la data de 7.08.1961 la Bucuresti, casatorit, domiciliat in Bucuresti,
str. Siret numarul 83, sectorul 1, CNP 1610807400136, posesor al C.I. seria RD
nr. 323781, eliberata de S.E.P. la data de 3.07.2003 pe o perioada de 4 (ani)
incepand cu data expirarii mandatului si anume 29.10.2012.
4. Imputernicirea Dlui Florin Alexandru, cetatean roman, domiciliat in
Bucuresti, identificat cu CI nr. RR nr. 565955 eliberat de SPCEP S3 Biroul nr. 2
la data de 6.03.2009, CNP 1850907046217 sa semneze si sa incheie orice
contracte, acorduri, documente, declaratii, cereri, formulare si orice alte
documente de orice tip, sa semneze actul constitutiv modificat al Societatii,
actul aditional la Actul Constitutiv al Societatii, orice tip de documente, in
fata oricaror terti exclusiv in scopul inregistrarii la Registrul Comertului
Bucuresti a deciziilor luate mai sus.
5. Adoptarea unui Act Constitutiv actualizat in urma modificarilor mentionate la
art. 1 si art. 2 si art. 3.
Redactata si semnata la Bucuresti, la data de 27 iunie 2012, in 3 (trei)
exemplare originale in limba romana.

Societatea Comerciala ALUWIN DECOR - S.R.L.


HOTARAREA NR. 03/04.07.2012
a adunarii generale a S.C. ALUWIN DECOR - S.R.L., Bucuresti,
Str. Rotunda nr. 8, bl. Y2C, sc. 3, et. 1, ap. 93, sect. 3,
J40/9857/2011, CUI 28988854
ALTUNBAS MUCAHIT, domiciliat in Turcia, Cartier Sehitler, bd. Ferahsok nr. 2/1,
Turgutlu, Manisa, cu resedinta in Bucuresti, Str. Rotunda nr. 8, bl. Y2C, ap.
93, sect. 3, nascut la data de 21.06.1981 in Turcia - Turgutlu, identif. cu
carte de rezident seria RTR nr. 29244/16.04.2010, elib. de catre ORI, CNP
7810621400014,
ALTUNBAS FLORENTINA, domiciliata in Bucuresti, Str. Rotunda nr. 8, bl. Y2C, sc.
3, et. 1, ap. 93, sect. 3, nascuta la data de 02.05.1986 in Bucuresti, identif.
cu CI seria RT nr. 737554/10.03.2010, elib. de catre SPCEP S3 birou 3, CNP
2860502430016,
in calitate de asociati am hotarat desfiintarea punctului de lucru in Bucuresti,
str. Vasile Predescu nr. 79-87, Complex Dragonul Rosu 1-4, Corp 4 nr. spatiu
971, sect. 2. si infiintarea unui punct de lucru in Bucuresti, str. Vasile
Predescu nr. 79-87, Complex Dragonul Rosu, Corp 1-2, spatiu 824, sect. 2.
14/44

Societatea Comerciala JOOKTUBE AGENCY - S.R.L.


HOTARARE
din data de 14.11.2012 a adunarii generale a S.C. JOOKTUBE
AGENCY - S.R.L.
Subsemnatii David Bitton, cetatean francez cu rezidenta romaneasca, nascut la
data de 30.06.1961 in Haifa-Israel, cu domiciliul in str. Emil Racovita nr. 25,
et. 1, posesor al Cartii de Rezidenta seria RPU nr. 29913, eliberata la data de
25.05.2010 de O.R.I- Bucuresti, CNP 7610630400014, detinator a 10 parti sociale
numerotate de la 1 la zece, in valoare nominala de 10 lei, totalizand 100 lei
din capitalul social, reprezentand 50% din capitalul social,
Daniel Aminov, cetatean israelian cu rezidenta romaneasca, nascut la data de
08.07.1977, in Israel, domiciliat in Iasi, str. Mihail Kogalniceanu nr. 14,
posesor al Cartii de Rezidenta, seria RTR, numar 07282, eliberata la data de
30.09.2007 de ORI - Iasi, CNP 7770708220014, detinator a 10 parti sociale
numerotate de la 1 la zece, in valoare nominala de 10 lei, totalizand 100 lei
din capitalul social, reprezentand 50% din capitalul social,
legal intruniti in data de 14.11.2012, am decis urmatoarele:

Articolul 1
Dizolvarea si concomitent lichidarea S.C. Jooktube Agency - S.R.L., conform art.
227 alin. 1 litera D si art. 235 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare fara numire de lichidator.

Articolul 2
Intrucat firma nu detine niciun fel de active si nu are nici datorii catre
creditori diversi, sunt de acord si solicit procedura de dizolvare si lichidare
fara sa emit niciun fel de pretentie materiala sau financiara.

Articolul 3
Se vor achita toate taxele necesare pentru indeplinirea formalitatilor de
lichidare a societatii mentionate.

Societatea Comerciala CONVERSMIN - S.A.


HOTARAREA NR. 10
din data de 31.10.2012 a adunarii generale ordinare a
actionarilor S.C. CONVERSMIN - S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita in conformitate cu
prevederile art. 119 alin. 1 si art. 121 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile
si completarile ulterioare, aproba urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat al S.C.
CONVERSMIN - S.A., Bucuresti pe anul 2012.
2. Raport privind situatia economico-financiara la data de 31.08.2012 si
realizarile S.C. CONVERSMIN - S.A., la data de 30.09.2012.
3. Nota privind necesitatea prelungirii termenului contractului nr.
253.465/09.02.2011 de prestari servicii de consultanta, redactare acte, cereri,
documente, reprezentare, asistare in fata oricaror persoane juridice/fizice a
S.C. CONVERSMIN - S.A., Bucuresti incheiat cu Societatea de Avocatura Mirela
Radu, Valentin Tudor & Asociatii.
4. Informare privind necesitatea reglementarii cadrului legal de functionare al
S.C. CONVERSMIN - S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in baza materialelor prezentate, a
Ordinului Ministrului Economiei Comertului si Mediului de Afaceri nr.
2367/31.10.2012 si a dezbaterilor consemnate in procesul-verbal al sedintei, in
unanimitate hotaraste:
1. Aproba Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul
15/44
2012, al SC CONVERSMIN - S.A., Bucuresti. Bugetul de Venituri si Cheltuieli
rectificat va fi pus in aplicare numai dupa aprobarea sa prin act normativ,
conform prevederilor legale.
2. Ia act de Raportul privind situatia economico-financiara la data de
31.08.2012 si realizarile S.C. CONVERSMIN - S.A., la data de 30.09.2012.
3. Nu se aproba prelungirea termenului contractului nr. 253.465/09.02.2011 de
prestari servicii de consultanta, redactare acte, cereri, documente,
reprezentare, asistare in fata oricaror persoane juridice/fizice a SC CONVERSMIN
- S.A., Bucuresti incheiat cu Societatea de Avocatura Mirela Radu, Valentin
Tudor & Asociatii, avand in vedere ca, potrivit
notei nr. 8/18.10.2012 a societatii, contractul nr. 253.465/09.02.2011 a expirat
in data de 08.10.2012. In conditiile in care conducerea societatii va decide ca
este necesar sa se incheie un nou contract de asistenta si reprezentare
juridica, vor prezenta propunerea intr-o sedinta viitoare a Adunarii Generale a
Actionarilor.
4. Ia act de informarea privind necesitatea reglementarii cadrului legal de
functionare al SC CONVERSMIN - S.A.
Prezentul document a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale si contine 2
(doua) pagini.

Societatea Comerciala LORANS JUNIOR - S.R.L.


HOTARAREA NR. 3
incheiata azi, 9 noiembrie 2012, a adunarii generale a
asociatilor S.C. LORANS JUNIOR - S.R.L., cu sediul in
municipiul Bucuresti, bd. Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 4, et.
1, ap. 110, sectorul 3, inmatriculata la Registrul Comertului
sub nr. J40/13962/2007, C.U.I. 22147100
Subsemnatii KHALDOON FAWAZ MOHD BATAINEH, cetatean iordanian, sex barbatesc,
nascut la data de 25.01.1972 in Irbid, Iordania, domiciliat in Irbid, Iordania,
posesor al pasaportului nr. K397070, eliberat de autoritatile iordaniene la data
de 11.08.2009, in calitate de asociat, reprezentat prin mandatar SEGHIR AMINA,
conform procurii autentice nr. 469/30.05.2011, emisa de B.N.P. Didina Nicolae
Blasa, AWAD OMAR MOHʼD F.M., cetatean iordanian, sex barbatesc, nascut la data
de 27.08.2007, in Iordania, domiciliat in Maroc, Casablanca, Cartierul El Hana,
Aleea 18 nr. 30, posesor al cardului de identitate diplomatica seria PS nr.
007081, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe Romania, in calitate de fiu
minor, reprezentat prin SEGHIR AMINA, conform certificatului de tutela, emis de
Tribunalul Primar din Casablanca, la data de 2.08.2011, sub nr. 339, SEGHIR
AMINA, cetatean marocan, sex femeiesc, domiciliata in Maroc, Casablanca,
Cartierul El Hana, Aleea 18 nr. 30, posesoare a pasaportului nr. 404739,
eliberat de Ambasada Regatului Maroc la Bucuresti, la data de 12.05.2008, in
calitate de mostenitori conform dovezii de mostenire nr. 114/17/318 din data de
14.04.2011, emisa de Tribunalul Legislativ din Irbid, Iordania, in calitate de
asociati ai S.C. LORANS JUNIOR - S.R.L., cu sediul in municipiul Bucuresti, bd.
Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 4, et. 1, ap. 110, sectorul 3, inmatriculata la
Registrul Comertului sub nr. J40/13962/2007, C.U.I. 22147100, am hotarat
urmatoarele:
1. Majorarea capitalului social al societatii cu suma de 10 RON, de la 1.000 RON
la 1.010 RON, majorarea numarului de parti sociale de la 100 p.s. la 101 p. s,
valoare unei parti sociale fiind de 10 RON, prin cooptarea unui nou asociat in
persoana dlui BATAINEH LORANS-FAWAZ, cetatean roman, sex barbatesc, nascut la
data de 27.03.1993, in municipiul Bucuresti, sectorul 2, domiciliat in
municipiul Bucuresti, str. Almasul Mare nr. 14, bl. 58, sc. 5, et. 3, ap. 67,
sectorul 4, posesor al CI seria RT nr. 800908, eliberata de SPCEP sectorul 4,
C.N.P. 1930327420032.
2. Urmare a majorarii capitalului social, structura acestuia va fi urmatoarea:
capital social total in suma de 1.010 RON, divizat in 101 p.s. a cate 10 RON
fiecare, si va fi detinut de urmatorii:
– KHALDOON FAWAZ MOHD BATAINEH detine 50 p.s. a cate 10 RON fiecare, in
16/44
valoare totala de 500 RON, avand o cota de participare la beneficii si pierderi
de 49,75%;
– SEGHIR AMINA detine 37 p.s. a cate 10 RON fiecare, in valoare totala de
370 RON, avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 36,75%;
– AWAD OMAR MOHʼD F.M. detine 13 p.s. a cate 10 RON fiecare, in valoare
totala de 130 RON, avand o cota de participare la beneficii si pierderi de
13,00%;
– BATAINEH LORANS-FAWAZ detine 1 p.s. a cate 10 RON fiecare, in valoare
totala de 10 RON, avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 0,50%.

Societatea Comerciala SIRO CONSTRUCT - S.R.L.


HOTARAREA NR. 1
incheiata azi, 01 noiembrie 2012, a adunarii generale a
asociatilor S.C. SIRO CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul in
municipiul Bucuresti, str. Izbiceni nr. 163, et. P, ap. 1,
sectorul 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.
J40/4046/2003, C.U.I. 15304059
Subsemnatii STEFAN MARIAN, cetatean roman, sex barbatesc, nascut la data de
19.04.1968, in comuna Caciulati, judetul Ilfov, domiciliat in municipiul
Bucuresti, str. Izbiceni nr. 163, sectorul 1, posesor al CI seria DP nr. 142705,
eliberata de D.E.P.A.B.D., la data de 18.04.2011, C.U.I. 1680419470077, si
FLOREA CORNEL, cetatean roman, sex barbatesc, nascut la data de 05.08.1965, in
comuna Saelele, judetul Teleorman, domiciliat in municipiul Bucuresti, str.
Malva nr. 3A, sectorul 3, posesor al CI seria RR nr. 375968, eliberata de SPCEP
S3 biroul nr. 4, la data de 16.02.2006, C.N.P. 1650805400408, in calitate de
asociati ai S.C. SIRO CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul in municipiul Bucuresti,
str. Izbiceni nr. 163, et. P, ap. 1, sectorul 1, inmatriculata la Registrul
Comertului sub nr. J40/4046/2003, C.U.I. 15304059, am hotarat urmatoarele:
1. Majorarea capitalului social al societatii cu suma de 10 RON, de la 1.000 RON
la 1.010 RON, majorarea numarului de parti sociale de la 100 p.s. la 101 p.s.,
valoarea unei parti sociale fiind de 10 RON prin cooptarea unui nou asociat in
persoana doamnei STEFAN ELENA, cetatean roman, sex femeiesc, nascuta la data de
05.11.1971, in comuna Moara Vlasiei, judetul Ilfov, domiciliata in municipiul
Bucuresti, str. Izbiceni nr. 163, ap. 1, sectorul 1, posesoare a CI seria RR nr.
846484, eliberata de S.P.C.E.P. sectorul 1, la data de 11.11.2011, C.N.P:
2711105470063. Urmare a majorarii capitalului social al societatii, structura
acestuia va fi urmatoarea: capital social total 1.010 RON divizat in 101 p.s. a
cate 10 RON fiecare, repartizat pe asociati astfel:
– STEFAN MARIAN detine 99 p.s. a cate 10 RON fiecare, in valoare totala de
990 RON, avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 98%;
– FLOREA CORNEL detine 1 p.s. a cate 10 RON fiecare, in valoare totala de 10
RON, avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 1%;
– STEFAN ELENA detine 1 p.s. a cate 10 RON fiecare, in valoare totala de 10
RON, avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 1%.

Societatea Comerciala THE ZURALIA ORCHESTRA - S.R.L.


HOTARAREA NR. 1/15.06.2012
a adunarii generale a asociatilor S.C. THE ZURALIA ORCHESTRA -
S.R.L.
Adunarea generala a asociatilor s-a intrunit in conformitate cu prevederile
Actului Constitutiv si ale Legii 31/1990, republicata, azi, 15.06.2012, la
sediul social al societatii.
La Adunarea Generala a Asociatilor, statutar si legal convocata, participa
asociatii, reprezentand 100% capitalul social, astfel:
17/44
1. Kodor Jarnes, cetatean australian, stare civila: necasatorit, nascut la
10.01.1964, cu domiciliul in Australia, Coniston, nsw 2500, 18 Harold Street, cu
resedinta in Romania, Bucuresti, str. Jean Monnet nr. 44, et. 4, ap 7, sector 1,
posesor al pasaportului nr. E4045748, eliberat la data de 5.11.2010 de
autoritatile australiene din Londra - Marea Britanie, detinator a 85 parti
sociale, reprezentand 42,5% din capitalul social;
2. Mirea Aurel, cetatean roman, nascut la 10.02.1975 in Bucuresti, stare civila:
casatorit, CNP 1750210431520, domiciliat in Bucuresti, str. Racari nr. 53, bl.
71A,sc. 1, et. 2, ap. 13, sector 1, identificat cu CI seria RR nr. 661514, emisa
de SPCEP S3, biroul nr. 2, la 3.05.2010, reprezentand 42,5% din capitalul
social;
3. Stefan Laurentiu Gabriel, cetatean roman, nascut la 25.09.1981 in Bucuresti,
stare civila: necasatorit, CNP 1810925450054, domiciliat in Bucuresti, aleea
Campul cu Flori nr. 3A, bl. M49A, sc. 1, et. 10, ap. 42, sector 6, identificat
cu CI seria RT nr. 288650, emisa de SECTIA 22 Politie la data de 10.10.2003,
reprezentand 15% din capitalul social.
Avand in vedere ca sunt indeplinite cerintele prevazute de Legea nr. 31/1990 si
de Actul Constitutiv al societatii pentru tinerea acestei adunari generale, se
aproba in unanimitate:
1. Deschiderea si inregistrarea unui punct de lucru la adresa din Bucuresti,
str. Turnul Chindiei nr. 12, sector 1, spatial fiind detinut in folosinta de
catre societate in baza contractului de inchiriere din data de 1.06.2012.
2. Se dispune inregistrarea la Oficiul National al Registrului Comertului
hotararea Adunarii Generale a Asociatilor si a documentelor necesare.
3. Se desemneaza oricare dintre urmatoarele persoane:
– doamna PATRUT ELVIRA-EMILIA, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, B-
dul Unirii nr. 65, bl. G1, sc. 2, et. 7, ap. 75, sector 3, identificata prin CI
seria RD nr. 710549, eliberata la data de 14.12.2010 de catre SPCEP Sector 3,
CNP 2551222400034, sau
– NECULA DANUT, domiciliat in Galati, Str. Nufarului nr. 3, bl. S13, ap. 70,
identificat cu CI seria GL nr. 727171, eliberat de Sectia Municipiului Galati la
17.03.2011, sau
– RUCA ANDREEA CRISTINA, domiciliata in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 2, bl.
8A, sc. 1, et. 6, ap. 26, sector 4, identificata cu CI seria DP nr. 108129,
eliberata de DGEIP-DEP la data de 2.09.2004, CNP 2801226134151, sau
– DANIFELD CLAUDIA ROXANA, domiciliata in Bucuresti, Str. Margeanului nr. 8,
bl. M68, sc. 2, ap. 61, et. 6, sector 5, identificata cu CI seria RR nr. 827182,
eliberata de SPCEP Sector 5 la data de 11.10.2011, CNP 2830422410137,
sa efectueze toate formalitatile legale la Oficiul Registrului Comertului
Bucuresti in vederea inregistrarii punctului de lucru al societatii si sa depuna
orice documente, declaratii necesare, putand semna in numele societatii orice
documente si avand mandate sa ridice orice documente se vor elibera in urma
formalitatilor indeplinite.
Redactat azi, 15.06.2012, in localitatea Bucuresti, in 5 exemplare.

Societatea Comerciala ROGEOSIM 89 - S.R.L.


HOTARAREA NR. 14
a adunarii generale a asociatilor din 21.06.2012
GEORGESCU SIMINA-MARINELA - cetatean roman, nascuta in Bucuresti, sectorul 7, la
data de 25.11.1972, domiciliata in Bucuresti, sectorul 6, str. Dambovita nr. 13,
posesoare a CI seria RD nr. 364926, emis de Sectia 21 Pol. la data de
24.03.2004, cod numeric personal 2721125461526, calitate de asociat, GEORGESCU
GHEORGHE - cetatean roman, nascuta in Bucuresti, sectorul 8, la data de
29,06,1968, domiciliata in Bucuresti, sectorul 6, str. Dambovita nr. 13, posesor
a CI: seria RD nr. 364927, emis de Sectia 21 Pol. la data de 24.03.2004, cod
numeric personal: 1680629451536, in calitate de asociat, prin prezenta, am
hotarat:
Articol unic. Se prelungeste mandatul de administrator pentru GEORGESCU SIMINA-
MARINELA si pentru GEORGESCU GHEORGHE pentru o perioada nelimitata cu puteri
18/44
depline De la data expirarii fostului mandat de administrare din 17.10.2010 pana
la data prezentei, raspunderea pentru administrarea societatii revine dlui
GEORGESCU GHEORGHE si dnei GEORGESCU SIMINA MARINELA.

Societatea Comerciala INTERNATIONAL SERVICE C & C - S.R.L.


HOTARARE
din 5.07.2012 a adunarii generale a S.C. INTERNATIONAL SERVICE
C & C - S.R.L.
Adunarea generala a avut loc la sediul societatii si a fost convocata de
administratorul, director general, pentru:
– deschiderea unui punct de lucru situat in Brasov, Strada de Mijloc nr. 70,
jud. Brasov;
– prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de inchiriere,
incheiat intre S.C. INTERNATIONAL SERVICE C & C - S.R.L. si S.C. METAL LEMN -
S.A., cu sediul in Craiova, bd. Decebal nr. 85, jud. Dolj, conform actului
aditional nr. 999/6.09.2011;
– inchirierea unui spatiu suplimentar in suprafata totala de 144 mp, situat
in incinta S.C. METAL LEMN, cu sediul in Craiova, bd. Decebal nr. 85, jud. Dolj,
conform actului aditional nr. 545/18.06.2012, spatiu care se afla in hala
mecanica - zincare, cu destinatia depozit PAL.
Au fost prezenti cei doi asociati:
– CORBU FLORIN - detinand 75% din partile sociale, domiciliat in Bucuresti,
Str. Zambilelor nr. 37, sectorul 2, posesor al CI seria RR nr. 655680, eliberata
de SPCEP S2, biroul 1, la data de 25.02.2010, CNP 1530328400422;
– CORBU VERGINIA - detinand 25% din partile sociale, domiciliata in
Bucuresti, sos. Berceni nr. 37, bl. 106, sc. 2, ap. 81, sectorul 4, posesoare a
CI seria RD nr. 752737, eliberata de SPCEP Sector 4 la data de 3.05.2011, CNP
2570509400565.
Se supune la vot.
Se aproba in unanimitate.

Societatea Comerciala TIMIS INVESTMENT - S.R.L.


HOTARARE
din data de 6.07.2012 a adunarii generale a asociatilor S.C.
TIMIS INVESTMENT - S.R.L., („Societateaâ€​), cu sediul social
in Bucuresti, str. Grigore Mora nr. 39, mansarda, cam. 49,
sector 1, J40/23397/2007, CUI 22923597
Subscrisele:
1. CENTRAL EASTERN EUROPEAN REAL ESTATE SHAREHOLDINGS, o societate organizata si
functionand in conformitate cu legislatia din Olanda, avand sediul social la 2
Martinus Nijhofflaan, 2624 ES Delft, Olanda, inregistrata la Registrul
Comertului cu nr. 04047437, reprezentata legal prin reprezentata legal prin
imputernicit dl Matthew A. Proskine, si
2. OCEANIS INTERNATIONAL B.V., o societate organizata si functionand in
conformitate cu legislatia din Olanda, avand sediul social la 2 Martinus
Nijhofflaan, 2624 ES Delft, Olanda, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.
24184331, reprezentata legal prin imputernicit dl Matthew A. Proskine,
in calitate de asociati detinatori a 100% capitalul social al S.C. TIMIS
INVESTMENT - S.R.L. au hotarat cu unanimitate de voturi, urmatoarele:
Articolul 1. Mutarea sediului social al S.C. TIMIS INVESTMENT - S.R.L. de la
adresa din Bucuresti, str. Grigore Mora nr. 39, mansarda, cam. 49, sector 1, la
noua adresa din Bucuresti, bd. Regina Maria nr. 18, subsol, ap. 1, cam. 2,
sector 4.
Articolul 2. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii in
19/44
conformitate cu cele decise in prezenta hotarare.
Articolul 3. Imputernicirea urmatoarelor persoane:
– Ioana Petcu-Sava, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, Sos. Oltenitei
nr. 44, bl. 6A, sc. C, et. 5, ap. 93, sector 4, emis de SPCEP S4 la data de
13.01.2012, CNP 2811007420065;
– Eliza Ciotlos, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, bd. Basarabia nr.
42, sector 2, C.N.P. 2810615270039, si
– Ana-Maria Arsenescu, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, b-dul Iuliu
Maniu nr. 52-72, bl. 4, sc. 1, ap. 4, sector 6, CNP 2750117330011,
pentru a reprezenta Societatea in fata Registrului Comertului si in fata
oricarei alte institutii - impreuna sau separat - pentru a inregistra aceasta
hotarare si toate modificarile mentionate anterior la Actul Constitutiv al
Societatii, potrivit legii, pentru a efectua rectificari cu privire la orice fel
de erori materiale care pot aparea, pentru a ridica documentele de la Registrul
Comertului dupa ce s-a facut inregistrarea in cauza, precum si orice alte
documente necesare in legatura cu cele expuse mai sus si, in general, sa duca la
indeplinire deciziile luate.
Drept pentru care prezenta hotarare a asociatilor a fost redactata in 4 (patru)
exemplare originale, astazi, la data de 6.07.2012.

Societatea Comerciala UNIFERTRANS - S.A.


HOTARARE
din data de 4.07.2012 a adunarii generale extraordinare a
actionarilor S.C. UNIFERTRANS - S.A.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor UNIFERTRANS - S.A., intrunita, in
mod legal, la sediul social al societatii, astazi, 4.07.2012, in prezenta
detinatorilor intregului capital social:
– LARISA IAVORSKI, actionar, detinatoare a 235.152 de actiuni nominative,
reprezentand 51,4011% din capitalul social al societatii;
– CONSTANTIN IAVORSKI, actionar, detinator a 214.831 de actiuni nominative,
reprezentand 46,9593% din capitalul social al societatii;
– IRINA IAVORSKI, actionar, detinatoare a 3.747 de actiuni nominative,
reprezentand 0,8190% din capitalul social al societatii, reprezentata legal prin
dna Iulia Gutu, conform procurii autentificate sub nr. 123/24.01.2007 de catre
BNP Silvana-Brindusa Trofin;
– OLGA IAVORSKI, actionar, detinatoare a 3.748 de actiuni nominative,
reprezentand 0,8193% din capitalul social al societatii, reprezentata legal prin
dna Iulia Gutu, conform procurii autentificate sub nr. 154/25.01.2007 de catre
BNP Silvana-Brindusa Trofin;
– ION BUCUR, detinator a 6 actiuni nominative, reprezentand 0,0013% din
capitalul social al societatii.
Lucrarile adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii au fost
conduse de catre dl Mihai Olaru, in calitate de presedinte al adunarii, si dna
Mihaela Seclaman, in calitate de secretar, care au constatat indeplinirea
conditiilor pentru tinerea adunarii generale extraordinare a actionarilor si au
declarat adunarea legal constituita.
Renuntand la formalitatile privind convocarea in baza art. 121 din Legea nr.
31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile
ulterioare, in urma dezbaterilor si deliberarilor, cu unanimitatea voturilor
actionarilor (prezenti personal sau prin mandatar), a adoptat urmatoarea
hotarare:

Articolul 1
Avand in vedere prevederile art. 113 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile ulterioare, privind societatile comerciale, se
aproba radierea sediului secundar, PUNCT DE LUCRU GALATI, din judetul Galati,
str. Port Bazinul Nou, dana 54, municipiul Galati.
20/44
Articolul 2
Avand in vedere prevederile art. 113 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile ulterioare, privind societatile comerciale, se
aproba infiintarea sediului secundar, PUNCT DE LUCRU GALATI, cu sediul in Statia
Catusa, orasul Galati, judetul Galati, fara personalitate juridica, conform
contractului de inchiriere din data de 1.06.2012, cu durata de functionare pana
la 1.06.2013, si a sediului secundar, PUNCT DE LUCRU CALARASI, din orasul
Calarasi, Statia CF Calarasi Nord, judetul Calarasi, pana la data de 31.07.2013.

Articolul 3
In conformitate cu prevederile art. 204 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, se aproba
reactualizarea actului constitutiv al societatii.

Articolul 4
Se imputerniceste dl administrator Mihai OLARU, identificat cu CI seria RR nr.
472320, eliberata la data de 18.07.2007 de catre SPCEP S1 biroul nr. 5, CNP
1581027354825, in vederea semnarii actului constitutiv actualizat.

Societatea Comerciala EURO COMPACT ART - S.R.L.


HOTARAREA NR. 04/09.11.2012
a adunarii generale extraordinare a asociatilor
Astazi, 9 noiembrie 2012, la sediul social al societatii, noi, asociatii:
– SPOITORU SERGIU - cetatean roman, nascut la data de 17.06.1977 in
Municipiul Vaslui, jud. Vaslui, domiciliat in Bucuresti, Dr. Stefan Capsa nr. 6,
sectorul 5, identificat cu CI seria PD nr. 148420, emisa de D.E.P.A.B.D la data
de 5.04.2012, CNP 1770617461530, detinand in calitate de asociat 35,00% din
capitalul social;
– COSTEA RUDOLF - cetatean roman, nascut la data de 21.09.1975, in comuna
Peris, jud. Ilfov, domiciliat in Bucuresti, str. George Mihail Zamfirescu nr.
50, bl. 19A, sc. 1, ap. 4, sectorul 6, identificata cu CI seria RD nr. 820058,
emisa de SPCLEP sectorul 6, la data de 29.09.2011, CNP 1750921155223, detinand
in calitate de asociat 25,00% din capitalul social;
– STERIAN JANA - cetatean roman, nascuta la data de 17.01.1947, in satul
Osmancea, comuna Mereni, jud. Constanta, domiciliata in municipiul Mangalia,
str. T.S. Saveanu, bl. A2, sc. B, et. 2, ap. 32, jud. Constanta, identificata cu
CI seria KT nr. 776476 emisa de SPCLEP Mangalia, la data de 16.04.2009, CNP
2470117135596, detinand in calitate de asociat 20,00% din capitalul social;
– PRIOTEASA LAURENTIU-MARIAN - cetatean roman, nascut la data de 18.09.1987,
in municipiul Slatina, jud. Olt, domiciliat in satul Margineni Slobozia (Oras
Scornicesti), Str. Margineni nr. 118, bl. 127, sc. 2, et. 1, ap. 49, jud. Olt,
identificat cu CI seria OT nr. 529351 emisa de SPCLEP Scornicesti la data de
6.10.2011, CNP 1870918284590, detinand in calitate de asociat 20,00% din
capitalul social;
Reprezentand 100 de parti sociale, respectiv 100% capitalul social, am decis
urmatoarele:

Articolul 1
CESIUNE
SPOITORU SERGIU va cesiona 35 (treizecisicinci) parti sociale din cele 35
(treizecisicinci) pe care le detine, cu valoare nominala de 10 lei fiecare, in
valoare totala de 350 lei, reprezentant 35% din capitalul social al S.C. EURO
COMPACT ART - S.R.L. catre S.C. FRISERV - S.A., persoana juridica de
nationalitate elvetiana, cu sediul in orasul Fribourg, str. Pierre-Aeby nr. 10,
cod postal 1700, numar de inregistrare in registrul comertului al Confederatiei
Elvetiene nr. CH 2173550746-3, numar de inregistrare fiscala 03733/2012,
21/44
reprezentata legal prin Administrator Schmid Marcel Andre, la pretul de 350 lei,
respectiv 10 lei pentru fiecare parte sociala;
COSTEA RUDOLF va cesiona 25 (douazecisicinci) parti sociale din cele 25
(douazecisicinci) pe care le detine, cu valoare nominala de 10 lei fiecare, in
valoare totala de 250 lei, reprezentant 25% din capitalul social al S.C. EURO
COMPACT ART - S.R.L. catre S.C. FRISERV - S.A., persoana juridica de
nationalitate elvetiana, cu sediul in orasul Fribourg, str. Pierre-Aeby nr. 10,
cod postal, 1700, numar de inregistrare in registrul comertului al Confederatiei
Elvetiene nr. CH 2173550746-3, numar de inregistrare fiscala 03733/2012,
reprezentata legal prin Administrator Schmid Marcel Andre, la pretul de 250 lei,
respectiv 10 lei pentru fiecare parte sociala;
STERIAN JANA va cesiona 20 (douazeci) parti sociale din cele 20 (douazeci) pe
care le detine, cu valoare nominala de 10 lei fiecare, in valoare totala de 200
lei, reprezentant 20% din capitalul social al S.C. EURO COMPACT ART - S.R.L.
catre S.C. FRISERV - S.A., persoana juridica de nationalitate elvetiana, cu
sediul in orasul Fribourg, str. Pierre-Aeby nr. 10, cod postal, 1700, numar de
inregistrare in registrul comertului al Confederatiei Eivetiene nr. CH
2173550746-3, numar de inregistrare fiscala 03733/2012, reprezentata legal prin
Administrator Schmid Marcel Andre, la pretul de 200 lei, respectiv 10 lei pentru
fiecare parte sociala,
PRIOTEASA LAURENTIU-MARIAN va cesiona 20 (douazeci) parti sociale din cele 20
(douazeci) pe care le detine, cu valoare nominala de 10 lei fiecare, in valoare
totala de 200 lei, reprezentand 20% din capitalul social al S.C. EURO COMPACT
ART - S.R.L. catre S.C FRISERV - S.A., persoana juridica de nationalitate
elvetiana, cu sediul in orasul Fribourg, str. Pierre-Aeby nr. 10, cod postal,
1700, numar de inregistrare in registrul comertului
al Confederatiei Eivetiene nr. CH 2173550746-3, numar de inregistrare fiscala
03733/2012, reprezentata legal prin Administrator Schmid Marcel Andre, la pretul
de 200 lei, respectiv 10 lei pentru fiecare parte sociala;
In urma cesiunii structura capitalului social va fi urmatoarea:
S.C. FRISERV - S.A., persoana juridica de nationalitate elvetiana, cu sediul in
orasul Fribourg, str. Pierre-Aeby nr. 10, cod postal 1700, numar de inregistrare
in registrul comertului al Confederatiei Eivetiene nr. CH 2173550746-3, numar de
inregistrare fiscala 03733/2012, reprezentata legal prin Administrator Schmid
Marcel Andre, va detine in calitate de unic asociat 100% din capitalul social.

Articolul 2
ADMINISTRATOR
Se revoca din functia de Administrator dl SPOITORU SERGIU si se numeste in
functia de Administrator, pe o perioada de 4 ani, cu puteri depline, dl.
AURELIAN ALEXANDER JEAN RENE ASSO, cetatean francez, nascut la data de
8.09.1983, in orasul Nice, Franta, cu domiciliul in Confederatia Elvetiana, 1201
Geneva, 16 Rue Jean Jaquet, detinator al pasaportului seria FRA nr. 05RT49335
eliberat de autoritatile franceze - Prefectura Alpes Maritimes, la data de
21.03.2005.
Art. 3 - PROFITUL ANULUI 2012
Profitul aferent anului 2012 se va imparti intre fostii asociati proportional cu
cota de participare pana la data prezentei cesiuni, urmand ca profitul aferent
anului 2012, dupa data cesiunii, sa se imparta proportional cu cota de
participare intre toti asociatii.
Drept urmare, se decide modificarea corespunzatoare in cadrul societatii,
modificare ce urmeaza a se opera printr-un act constitutiv actualizat.
Incheiata astazi, 9 noiembrie 2012, in 6 (sase) exemplare originale.

Societatea Comerciala ROM INTER TRADING AVANTAJ - S.R.L.


HOTARAREA NR. 01
a adunarii generale a asociatilor din 14.11.2012
Asociatii:
Steinke Alexandru Friderich, domiciliat in Bucuresti, str. Diditel nr. 8,
22/44
sectorul 4, identificat cu C.I. seria RD nr. 616105, eliberata de SPCEP S4,
biroul nr. 1, la data de 13.02.2009, avand CNP 1310521400351,
Steinke Ioana-Nicoletta, domiciliata in Bucuresti, str. Diditel nr. 8, sectorul
4, identificata cu CI seria RR nr. 583559, eliberata de SPCEP S4, biroul nr. 1,
la data 08.09.2009 avand CNP 2301115400152, astazi, la sediul social al
societatii, au hotarat urmatoarele:

Articolul 1
Dizolvarea voluntara concomitent cu lichidarea S.C. ROM INTER TRADING AVANTAJ -
S.R.L., fara numire lichidator, patrimoniul societatii revenind integral
asociatilor conform participarii la capital dupa plata datoriilor catre
creditori conform art. 227 lit. d si art. 235 din Legea nr. 31/1990.
Societatea nu detine bunuri in patrimoniu.

Societatea Comerciala HELLAS PRIMEX - S.R.L.


HOTARAREA
adunarii generale a asociatilor HELLAS PRIMEX - S.R.L.,
Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 196, bloc 200, sc. B, etaj 1,
ap. 28 sectorul 2, numar de ordine in Registrul Comertului nr.
J40/7795/1993, C.U.I. 3751240
Azi, 17 octombrie 2012, la ora 12.00, a avut loc adunarea generala a asociatilor
HELLAS PRIMEX - S.R.L., la sediul societatii din Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr.
196, bloc 200, sc. B, etaj, ap. 28, sectorul 2, convocata in conformitate cu
prevederile actului constitutiv si ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu
modificarile ulterioare, adunarea fiind legala si statutara.
La adunarea generala au fost prezenti toti asociatii societatii, astfel:
• Verestoy Attila, detinand 19 parti sociale, reprezentand 95% din capitalul
social,
• Verestoy Erzsebet, detinand 1 parte sociala, reprezentand 5% din capitalul
social,
fiind prezenti toti asociatii si fiind reprezentat intregul capital social,
adunarea este legala si statutara.
Ordinea de zi a fost urmatoarea:
1. Aprobarea fuziunii dintre Societatea HELLAS PRIMEX - S.R.L. si Societatea
TRINSERV-P.B. S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Sfantu Gheorghe,
Str. Daliei nr. 2, bloc 44, sc. D, ap. 2, judetul Covasna, numar de ordine in
Registrul Comertului nr. J14/419/1994, C.U.I. 6933327, societate absorbanta,
conform prevederilor art. 238 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Aprobarea renuntarii la desemnarea unui expert care sa procedeze la
examinarea proiectului de fuziune si intocmirea raportului scris catre asociati
conform art. 243 3 alin. 1 si alin. 5 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
3. Aprobarea situatiilor financiare de fuziune respectiv a bilantului contabil
al societatii HELLAS PRIMEX - S.R.L., la 30 septembrie 2012.
4. Aprobarea proiectului de fuziune, conform Anexei nr. 2 la prezenta.
5. Diverse.
Cu unanimitate de voturi, asociatii Societatii HELLAS PRIMEX - S.R.L. au decis
urmatoarele:
1. Se aproba fuziunea dintre Societatea TRINSERV-R.B. - S.R.L. (persoana
juridica romana, cu sediul in Sfantu Gheorghe, Str. Daliei nr. 2, bloc 44, sc.
D, ap. 2. judetul Covasna, numar de ordine in Registrul Comertului nr.
J14/1419/1994, C.U.I. 6933327, in calitate de societate absorbanta) si
Societatea HELLAS PRIMEX - S.R.L. (societate absorbita) prin transferarea
intregului patrimoniu al societatii absorbite HELLAS PRIMEX - S.R.L., care se
dizolva fara a intra in lichidare catre Societatea TRINSERV-P.B. - S.R.L.
2. Se aproba renuntarea la expertiza proiectului de fuziune, respectiv la
desemnarea unui expert care sa procedeze la examinarea proiectului de fuziune si
23/44
intocmirea raportului scris catre asociati conform art. 243 3 alin. 1 si alin. 5
din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
3. Se aproba situatiile financiare de fuziune, respectiv bilantul contabil al
Societatii HELLAS PRIMEX - S.R.L., la 30 septembrie 2012, Anexa 1 la prezenta.
4. Se aproba proiectul de fuziune, conform Anexei nr. 2 la prezenta.
5. Se imputerniceste si se deleaga, fiecare individual, domnul STOICA ROMULUS,
cetatean roman, identificat cu CI seria RD nr. 665193, emisa la data de
22.09.2010
de catre SPCEP S3, Oficiul 4, domiciliat in Bucuresti, str. Valea Buzaului nr.
14, bloc. G26is, sc. 2, ap. 59, sectorul 3, CNP 1680506434526, si doamna MEDREA
GIGI DANIELA, cetatean roman, identificat cu CI seria RD nr. 4.49884, emisa la
data de 22.11.2005 de catre SPCEP S3, biroul nr. 4, domiciliat in Bucuresti,
Str. Lemnisorului nr. 7A, sectorul 3, CNP 2650128400147, sa semneze orice
documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a celor hotarate prin
prezenta, si sa reprezinte cu drepturi depline societatea in fata Tribunalului
Bucuresti, Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sa depuna si
sa ridice toate documentele la/de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul Bucuresti, si in relatia cu toate organele si autoritatile pentru
intocmirea tuturor actelor si formalitatilor in vederea ducerii la indeplinire a
celor hotarate prin prezenta.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal, azi, 17.10.2012.

Societatea Comerciala MODULEX CONSTRUCT - S.R.L.


HOTARAREA NR. 01/1.11.2012
a adunarii generale a asociatilor S.C. MODULEX CONSTRUCT -
S.R.L., sediul: Bucuresti, str. Dr. Anton Colorian nr. 22-24,
sectorul 4, nr. de ordine in registrul comertului
J40/7694/17.04.2007, cod unic de inregistrare 21581410, capital
social 1000 lei
La adunarea de astazi, 01.11.2012, noi, asociatii: SANDA FLOREA, cetatean roman,
sex barbatesc, nascut la 11.06.1964, in Com. Peretu, jud. Teleorman, cu
domiciliul in Bucuresti, Str. Alunelului nr. 4, bl. 57, sc. 1, et. 1, ap. 4,
sectorul 3, identificat cu CI seria RR nr. 681437, eliberata de SPCEP S3 biroul
nr. 2, la data de 11.06.2010, CNP 1640611400474, SOLOMEI PETRU, cetatean roman,
sex barbatesc, nascut la 7.06.1961, in com. Trifesti, jud. Iasi, cu domiciliul
in Bucuresti, str. Bozieni nr. 9, bl. 830bis, sc. 4, et. 8, ap. 167, sectorul 6,
identificat cu CI seria RR nr. 679415, eliberata de SPCEP S6 biroul nr. 3, la
data de 9.06.2010, CNP 1610607400341, si subscrisa, MODULEX GROUP - S.R.L.,
persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Anton Colorian nr. 22-24,
sectorul 4, cu nr. de ordine in registrul comertului: J40/17279/13.10.2005,
avand cod unic de inregistrare: 18039160, reprezentata de ARGESEANU MARIUS-ION,
cetatean roman, sex barbatesc, nascut la 16.11.1975, in Bucuresti, cu domiciliul
in Bucuresti, bd. Gheorghe Sincai nr. 11, bl. 4, sc. 2, et. 4, ap. 47, sectorul
4, identificata cu CI seria RD nr. 701169, eliberata de S.P.C.E.P. sectorul 4,
la data de 25.11.2010, CNP 1751116463036, conform hotararii societatii MODULEX
GROUP - S.R.L. nr. 1/31.10.2012, toti in calitate de asociati, impreuna cu
ARGESEANU MARIUS-ION, cetatean roman, sex barbatesc, nascut la 16.11.1975, in
Bucuresti, cu domiciliul in Bucuresti, bd. Gheorghe Sincai nr. 11, bl. 4, sc. 2,
et. 4, ap. 47, sectorul 4, identificat cu CI seria RD nr. 701169, eliberata de
S.P.C.E.P. sectorul 4, la data de 25.11.2010, CNP 1751116463036, si CALUIANU
BOGDAN-COSTIN, cetatean roman, sex barbatesc, nascut la 24.04.1979, in
Bucuresti, cu domiciliul in Bucuresti, Al. Poiana Mare nr. 4, bl. B7, sc. B, et.
2, ap. 29, sectorul 6, identificat cu CI seria RT nr. 256438, eliberata de
sectia 22, la data de 5.02.2003, CNP 1790424464559, in calitate de invitati
(viitori asociati), am hotarat:

Articolul 1
Reluarea activitatii societatii, incepand cu data de 1.11.2012.
24/44

Articolul 2
Restrangerea obiectului de activitate cu urmatoarele activitati secundare:
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare;

Articolul 3
Majorarea capitalului social, cu suma de 20 lei, de la suma de 1.000 lei, la
suma de 1.020 lei, astfel: noul asociat ARGESEANU MARIUS-ION majoreaza capitalul
social cu suma de 10 lei, varsata in numerar, iar noul asociat CALUIANU BOGDAN-
COSTIN majoreaza capitalul social cu suma de 10 lei, varsata in numerar. In urma
majorarii capitalului, cap. V art. 9 contine: „Capitalul social este de 1.020
lei, divizat in 102 parti sociale, indivizibile, in valoare de 10 lei fiecare,
in intregime subscrise de asociati, numerotate de la 1 la 102. Capitalul este
repartizat astfel:
– asociatul SANDA FLOREA subscrie 33 de parti sociale, in valoare de 330
lei, varsate in numerar, numerotate de la 1 la 33, reprezentand 32% din
capitalul social;
– asociatul SOLOMEI PETRU subscrie 33 de parti sociale, in valoare de 330
lei, varsate in numerar, numerotate de la 34 la 66, reprezentand 32% din
capitalul social;
– subscrisa, MODULEX GROUP - S.R.L., subscrie 34 de parti sociale, in
valoare de 340 lei, varsate in numerar, numerotate de la 67 la 100, reprezentand
34% din capitalul social;
– asociatul ARGESEANU MARIUS-ION subscrie 1 parte sociala, in valoare de 10
lei, varsata in numerar, numerotata cu 101, reprezentand 1% din capitalul
social;
– asociatul CALUIANU BOGDAN-COSTIN subscrie 1 parte sociala, in valoare de
10 lei, varsata in numerar, numerotata cu 102, reprezentand 1% din capitalul
social.

Articolul 4
Schimbarea numarului partilor sociale de la 100 la 102.

Articolul 5
Cooptarea in societate, ca noi asociati, a lui ARGESEANU MARIUS-ION si CALUIANU
BOGDAN-COSTIN. Astfel, preambulul actului constitutiv contine asociatii:
„SANDA FLOREA, cetatean roman, sex barbatesc, nascut la 11.06.1964, in com.
Peretu, jud. Teleorman, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Alunelului nr. 4, bl.
57, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 3, identificat cu CI seria RR nr. 681437,
eliberata de SPCEP S3 biroul nr. 2, la data de 11.06.2010, CNP 1640611400474,
SOLOMEI PETRU, cetatean roman, sex barbatesc, nascut la 07.06.1961, in com.
Trifesti, jud. Iasi, cu domiciliul in Bucuresti, str. Bozieni nr. 9, bl. 830
bis, sc. 4, et. 8, ap. 167, sectorul 6, identificat cu CI seria RR nr. 679415,
eliberata de SPCEP S6 biroul nr. 3, la data de 9.06.2010, CNP 1610607400341,
subscrisa, Societatea Comerciala MODULEX GROUP - S.R.L., persoana juridica
romana, cu sediul in Bucuresti, str. Anton Colorian nr. 22-24, sectorul 4, cu
nr. de ordine in registrul comertului J40/17279/13.10.2005, avand cod unic de
inregistrare 8039160, reprezentata de ARGESEANU MARIUS-ION, cetatean roman, sex
barbatesc, nascut la 16.11.1975, in Bucuresti, cu domiciliul in Bucuresti, bd.
Gheorghe Sincai nr. 11, bl. 4, sc. 2, et. 4, ap. 47, sectorul 4, identificata cu
CI seria RD nr. 701169, eliberata de S.P.C.E.P. sectorul 4, la data de
25.11.2010, CNP 1751116463036, conform hotararii societatii MODULEX GROUP -
S.R.L. nr. 1/31.10.2012, ARGESEANU MARIUS-ION, cetatean roman, sex barbatesc,
nascut la 16.11.1975, in Bucuresti, cu domiciliul in Bucuresti, Bd. Gheorghe
Sincai nr. 11, bl. 4, sc. 2, et. 4, ap. 47, sectorul 4, identificat cu CI seria
RD nr. 701169, eliberata de S.P.C.E.P. sectorul 4, la data de 25.11.2010, CNP
1751116463036, si CALUIANU BOGDAN-COSTIN, cetatean roman, sex barbatesc, nascut
la 24.04.1979, in Bucuresti, cu domiciliul in Bucuresti, Ale. Poiana Mare nr. 4,
bl. B7, sc. B, et. 2, ap. 29, sectorul 6, identificat cu CI seria RT nr. 256438,
25/44
eliberata de sectia 22, la data de 5.02.2003, CNP 1790424464559.â€​

Articolul 6
Schimbarea participarii fiecarui asociat la beneficiile si pierderile
societatii.

Societatea Comerciala EDEN VALLEY - S.R.L.


HOTARAREA NR. 38
din data de 27.07.2012
a asociatilor S.C. EDEN VALLEY - S.R.L.
Subsemnatele RAICU MARIA si CORDUNEANU RAMONA MARIA, avand calitatea de asociati
la SC EDEN VALLEY - S.R.L., cu sediul social in satul Sacalusesti, nr. 256A,
com. Agapia, jud. Neamt, inregistrata la Oficiul Registrului de pe langa
Tribunalul Neamt sub nr. J27/587/2011, cod fiscal 2897117, am hotarat
urmatoarele:
(1) Se retrage din calitatea de asociat Raicu Maria si cedeaza partile sociale
detinute, in numar de 100, la valoarea nominala de 10 lei si o valoare totala de
1000 lei, lui CORDUNEANU RAMONA MARIA. Cesiunea s-a
facut conform art. 202 din Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(2) Urmare a modificarilor de mai sus, participarea la beneficii si pierderi
este:
Corduneanu Ramona Maria - 41.000 lei, impartit in 4.100 parti sociale, cu
valoarea nominala de 10 lei fiecare, participarea la beneficii si pierderi este
100%.

Societatea Comerciala KINDER MAGIC STORE - S.R.L.


HOTARAREA NR. 2/22.06.2012
a adunarii generale a asociatilor S.C. KINDER MAGIC STORE -
S.R.L.
Subsemnatii:
SCHWARTZENBERG MIHAELA, cetatean roman, domiciliata in Monaco, Ave. Princesse
Grace, identificata cu pasaportul ROU 050919646 eliberat la data de 10.08.2011
de autoritatile din Bucuresti, CNP 2690803270687,
SCHWARTZENBERG EMILIAN, cetatean roman, domiciliat in Israel, Rabi Akiva 33/B,
Netanya 42447, identificat cu pasaportul tip P, cod ROU, seria 12930361,
eliberat la data de 23.02.2007 de autoritatile romane, CNP 1670425225659,
PASTRAMA LUCIAN, cetatean roman, domiciliat in Suceava, str. Cuza Voda nr. 61,
judetul Suceava, identificat cu CI seria SV nr. 378598 eliberata la data de
24.06.2005 de Politia Suceava, CNP 1651204270019, si
SFRIJA ROXANA-ELISABETA, cetatean roman, domiciliata in orasul Voluntari, Sos.
Erou Nicolae Iancu nr. 103, Vila A25, judetul Ilfov, identificata cu CI seria IF
nr. 097604, eliberata de SPCLEP Voluntari la data de 26.10.2005, CNP
2750430132801, toti in calitate de asociati ai S.C. KINDER MAGIC STORE - S.R.L.,
persoana juridica romana, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.
13/1435/2009, CUI 25665689, cu sediul in Constanta, str. Maior Gh. Sontu nr. 10,
parter, camera 1, judetul Constanta, in conformitate cu prevederile actelor
noastre constitutive si cu cele ale Legii nr. 30/1991 privind societatile
comerciale, astfel cum aceasta a fost modificata, hotaram urmatoarele:
1. Cesiunea tuturor celor 6 parti sociale detinute de asociatul SFRIJA ROXANA-
ELISABETA, in valoare nominala de 10 lei fiecare, in valoare totala de 60 lei,
reprezentand 6% din capitalul social al societatii, catre asociatul
SCHWARTZENBERG EMILIAN. Urmare a acestei cesiuni, asociatul cedent SFRIJA ROXANA
- ELISABETA pierde calitatea de asociat al societatii.
2. Drept urmare a art. 1 de mai sus, prevederile referitoare la capitalul social
26/44
din actul constitutiv al societatii vor avea urmatorul continut:

Articolul 6
Capitalul social este fixat la suma de 1.000 lei - 100 parti sociale, fiecare in
valoare de cate 10 lei, depus la data constituirii societatii si se imparte
intre asociati dupa cum urmeaza:
SCHWARTZENBERG MIHAELA - 190 lei aport numerar = 19 parti sociale, reprezentand
19% din capitalul social;
PASTRAMA LUCIAN - 250 lei aport numerar = 25 parti sociale, reprezentand 25% din
capitalul social;
SCHWARTZENBERG EMILIAN - 560 lei aport numerar = 56 parti sociale, reprezentand
56% din capitalul social.
Transmiterea partilor sociale se inregistreaza in registrul de asociati si in
Registrul Comertului.
3. Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv al societatii, cu exceptia
celor modificate expres sau implicit de aceasta hotarare, raman neschimbate.
4. In baza acestei hotarari, se va incheia contractul de cesiune corespunzator,
iar asociatii societatii vor intocmi actul constitutiv actualizat.
Drept pentru care am luat prezenta hotarare astazi, 22 iunie 2012, pe care am
semnat-o in 3 (trei) exemplare.

Societatea Comerciala BPT 2002 - S.R.L.


HOTARAREA NR. 1
a adunarii generale a asociatilor a S.C. BPT 2002 - S.R.L., din
data de 2.10.2012
Adunarea generala a asociatilor in prezenta:
Dlui BALINT PAUL-TEODOR, domiciliat rezident in Craiova, str. Stefan cel Mare
nr. 2, bl. V1, sc. 1, ap. 21, judetul Dolj, CNP 1600802163199, identificat cu
pas. seria P nr. 15060493, eliberata de Autoritatile Dolj la data de 20/07/2009,
detinand un numar de 10 parti sociale, reprezentand 50% din capitalul social al
societatii,
Dnei BALINT IULIANA-ADRIANA, domiciliata rezident in Craiova, str. Stefan cel
Mare nr. 2, bl. V1, sc. 1, ap. 21, judetul Dolj, CNP 2730626163233, identificata
cu pas. seria P nr. 15060491, eliberata de Autoritatile Dolj la data de
20/07/2009, detinand un numar de 10 parti sociale, reprezentand 50% din
capitalul social al societatii, hotaraste:

Articolul 1
Se reia activitatea societatii incepand cu data de 2.10.2012.

Articolul 2
Se retrage din societate dna BALINT IULIANA-ADRIANA, care cesioneaza 10 parti
sociale, in valoare nominala de 10 lei fiecare, respectiv in valoare totala de
100 lei, dlui BALINT PAUL-TEODOR, care devine asociat unic.
Cesiunea partilor sociale se face la valoarea lor nominala.
Dna BALINT IULIANA-ADRIANA declara ca a incasat contravaloarea partilor sociale
si nu mai are pretentii asupra societatii sau impotriva asociatilor, iar dl
BALINT PAUL-TEODOR declara ca a achitat contravaloarea partilor sociale.
Asociatul declara ca preia intregul activ si pasiv al societatii.
In urma cesiunii, capitalul social total de 200 lei, format din 20 parti sociale
a 10 lei fiecare parte sociala, este structurat astfel:
BALINT PAUL-TEODOR - aport la capital social 200 lei, format din 20 parti
sociale a 10 lei fiecare, cota de participare la beneficii si pierderi: 100%;

Articolul 3
Dna BALINT IULIANA-ADRIANA renunta si la calitatea de administrator, societatea
fiind administrata in continuare de dl BALINT PAUL-TEODOR, pe o perioada
27/44
nedeterminata, incepand cu data prezentei hotarari.

Articolul 4
Se schimba sediul social in com. Cosoveni, str. Profesor Stefan Constantin nr.
8, jud. Dolj.
Se deschide un punct de lucru in com. Carcea, Str. Macului nr. 1, jud. Dolj.
Se schimba datele de identificare ale asociatilor.
Se completeaza obiectul secundar de activitate cu urmatorul cod CAEN: 9311 -
Activitati ale bazelor sportive.
Restul prevederilor din actul constitutiv raman neschimbate.

Societatea Nationala Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia - S.A.


HOTARAREA NR. 5
din data de 19.11.2012 a adunarii generale a actionarilor S.N.
„Aeroportul International Timisoara - Traian Vuiaâ€​ - S.A.
Adunarea Generala ordinara a S.N. Aeroportul International Timisoara Traian Vuia
- S.A., convocata, in data de 19.12.2012, la sediul S.N. Aeroportul
International Timisoara Traian Vuia - S.A. din localitatea Ghiroda, str.
Aeroport nr. 2, conform prevederilor actului constitutiv, H.G. nr.
1.096/18.09.2008, Ordinului Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr.
655/25.08.2010 si Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare,
legal constituita, in prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor
la data de referinta, sfarsitul zilei de 19.11.2012, detinand un numar de 160080
de actiuni, reprezentand 100% capitalul social, din care:
– Statul Roman - 128.064 de actiuni, reprezentand 80% din capitalul social;
– Fondul Proprietatea - S.A. - 32016 actiuni, reprezentand 20% din capitalul
social,
hotaraste:
Art. 1/2011
Adunarea Generala a Actionarilor S.N. Aeroportul International Timisoara Traian
Vuia - S.A. aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent
anului 2012, conform adresei nr. 7.993/03.10.2012 si Deciziei nr. 5/03.10.2012
art. 2 a Consiliului de Administratie al S.N. Aeroportul International Timisoara
- Traian Vuia - S.A.
Art. 2/2011
Adunarea Generala a Actionarilor S.N. Aeroportul International Timisoara Traian
Vuia - S.A. aproba listele cheltuielilor de amortizare in valoare de 30.118,06
lei (5.190,24 lei conform adresei nr. 7.994/03.10.2012 si 24.927,82 lei conform
adresei nr. 8.155/08.10.2012), in conformitate cu Art. 19 alin. (1) lit. p din
Statutul societatii si Deciziei nr. 5/11.10.2012 art. 8 a Consiliului de
Administratie al S.N. Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia - S.A.
Art. 3/2011
Adunarea Generala a Actionarilor S.N. Aeroportul International Timisoara -
Traian Vuia - S.A. aproba numirea si incheierea contractului de audit financiar
cu S.C. BDO AUDITORS&BUSINESS ADVISORS - S.R.L., pentru exercitiul financiar
2012, potrivit art.14 alin. (4) lit. g. din Statutul societatii - conform
memoriului justificativ nr. 8.719/16.10.2012.
Art. 4/2011
Adunarea Generala a Actionarilor S.N. Aeroportul International Timisoara -
Traian Vuia - S.A. aproba numirea doamnei Meuta Cristina - Consilier Juridic in
functia de Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor.
Art. 5/2011
Adunarea Generala a Actionarilor S.N. Aeroportul International Timisoara Traian
Vuia - S.A. imputerniceste pe dl. Idolu Iulian Daniel pentru a semna, in numele
actionarilor, procesul-verbal al sedintei si hotararile Adunarii Generale a
Actionarilor si indeplinirea formalitatilor de publicare a prezentei hotarari si
de inregistrare a mentiunilor corespunzatoare in Registrul Comertului.
28/44

Societatea Comerciala N.G.C. DEPOZITE SI SERVICII - S.R.L.


HOTARAREA NR. 01/06.11.2012
a adunarii generale a S.C. N.G.C. DEPOZITE SI SERVICII -
S.R.L., J40/11461/2012, CUI 24411259, sediu: Bucuresti,
sectorul 2, str. Grigore C. Moisil nr. 8, bl. 9, sc. E, et. 1,
ap. 227
Subsemnatii, STEFAN GEORGE FLORIN, CNP 1790322410011, si NITU CRISTIAN-GABRIEL,
CNP 1770223441511, asociati, am hotarat convocarea AGA, care s-a intrunit in mod
statutar si, in unanimitate de voturi, hotaraste:
– Se coopteaza in societate YACOUBI DHIA, cetatean tunisian, nascut la data
de 16.12.1985, in Tunis, domiciliat in Tunis, str. Ibrahim Buzid nr. 8,
identificat prin P.A.S. nr. T958272, eliberat de Autoritatile din Bab Bhar, la
data de 01.07.2010, valabil pana la 30.06.2015, si HASSAN DELOVAN, cetatean
sirian, nascut la 15.01.1985, in Gordan, domiciliat in 2060 Bicske Csabdi Utca
20, Ungaria, identificat prin document de calatorie nr. 012799, seria 106-2-167-
15-2011-M, eliberat de Autoritatile din Debrecen, la 13.07.2012, valabil pana la
13.07.2013.
– Se majoreaza capitalul social al societati cu suma de 100 RON, astfel:
YACOUBI DHIA - 50 RON si HASSAN DELOVAN - 50 RON.
– Capitalul social devine 600 lei, impartit in 60 de parti sociale, a 10
RON/parte sociala, si este detinut astfel:
– STEFAN GEORGE FLORIN - detine 400 RON, adica 40 de parti sociale, a 10
RON/parte sociala - 66,67% din capitalul social;
– NITU CRISTIAN-GABRIEL - detine 100 RON, adica 10 parti sociale, a 10
RON/parte sociala - 16,67% din capitalul social;
– HASSAN DELOVAN detine 50 RON, adica 5 parti sociale, a 10 RON/parte
sociala - 8,33% din capitalul social;
– YACOUBI DHIA - detine 50 RON, adica 5 parti sociale, a 10 RON/parte
sociala - 8,33% din capitalul social.
Cotele de participare la impartirea profitului sau a pierderilor sunt
proportionale cu cotele de participare la capitalul social.
– Se revoca din functia de administrator NITU CRISTIAN-GABRIEL si se numeste
administrator, pe o perioada nelimitata, cu puteri depline, YACOUBI DHIA.

Societatea Comerciala LIBRARIA CRESTINA FILADELFIA - S.R.L.


HOTARAREA NR. 1
din 15.11.2012 a asociatilor S.C. LIBRARIA CRESTINA FILADELFIA
- S.R.L.
Subsemnatii DOROLTAN ANDRADA BIANCA, cetatean roman, nascuta in Baia Mare, jud.
Maramures, cu domiciliul in loc. Baia Mare, str. I.L. Caragiale nr. 11, ap. 35,
jud. Maramures, identificata cu CI seria MM nr. 520385 eliberata de SPCLEP Baia
Mare la data de 6.10.2010, CNP 2920929245054, si CSEPEI ELEMER, cetatean roman,
nascut in Baia Mare, jud. Maramures, cu domiciliul in loc. Grosii Tiblesului
719, jud. Maramures, identificat cu CI seria MM nr. 442371 eliberata de SPCLEP
Tg. Lapus la data de 12.11.2008, CNP 1700521240031, in calitate de asociati ai
S.C. LIBRARIA CRESTINA FILADELFIA - S.R.L., cu sediul in localitatea Baia Mare,
str. Oituz nr. 9, ap. 67, jud. Maramures, avand J24/825/2010 si CUI 27831753, am
hotarat urmatoarele:
Art. 1: Se retrage din societate, din calitatea de asociat, DOROLTAN ANDRADA
BIANCA, cesionand la valoare nominala cele 20 de parti sociale detinute, a 10
lei fiecare, catre asociatul CSEPEI ELEMER, care devine astfel asociat unic,
detinator al intregului capital social, in valoare de 400 lei.
Restul clauzelor raman neschimbate.
29/44

Societatea Comerciala KONFFORT UNIC - S.R.L.


HOTARAREA NR. 1
din data de 06.11.2012, a adunarii generale a asociatilor S.C.
KONFFORT UNIC - S.R.L.
Subsemnata Turcitu Alina-Maria, in calitate de asociat unic al S.C. KONFFORT
UNIC - S.R.L., cu sediul social in Deva, Str. 22 Decembrie, bl. 41, sc. B, et.
1, ap. 33, judetul Hunedoara, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului
Hunedoara sub numarul J20/1360/2007, cod unic de inregistrare 22432085, in
sedinta Adunarii Generale a Asociatilor din data de 06.11.2012, am hotarat
urmatoarele:
1. Dizolvarea si lichidarea S.C. KONFFORT UNIC - S.R.L. Deva, inmatriculata la
Oficiul Registrului Comertului Hunedoara sub numarul J20/1360/2007, cod unic de
inregistrare 22432085.
2. Se numeste lichidator Cabinet Asociat de Practicieni in Insolventa Sonoc
Dorin si Sonoc Rodica, cu sediul social in Deva, str. Titu Maiorescu, bl. P1,
ap. 10, etaj 3, jud. Hunedoara, avand C.I.F. 23481485, reprezentat prin dna
Sonoc Rodica, domiciliata in Deva, str. Titu Maiorescu, bl. L5, et. 3, ap. 12,
jud. Hunedoara, identificata cu C.I. seria HD nr. 595829, pentru a efectua
lichidarea in vederea radierii acestei societati din Registrul Comertului.
3. Se imputerniceste, totodata, dna SONOC RODICA, cu datele aratate mai sus,
pentru a inmatricula mentiunea de la pct. 1 si pct. 2 pentru a efectua in acest
sens orice operatiuni si semna orice cereri necesare pentru inscrierea acestora
in Registrul Comertului.
Redactata azi, 06.11.2012.

Societatea Comerciala SIMCOR VAR - S.A.


HOTARAREA NR. 1
din data de 05.11.2012, a adunarii generale ordinare a
actionarilor S.C. SIMCOR VAR - S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SIMCOR VAR - S.A., o societate pe
actiuni care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia din
Romania, cu sediul in str. Santuhalm nr. 1, Birouri, cam. 03, Deva, jud.
Hunedoara, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Hunedoara sub nr.
J20/579/2009,
CUI 13532689 (denumita in continuare „Societateaâ€​), intrunita la sediul
Societatii la data de 17.09.2012, conform prevederilor art. 121 din Legea nr.
31/1990, cu participarea actionarilor care detin 100% capitalul social al
Societatii si cu unanimitatea voturilor acestora, reprezentati in adunare prin
imputernicitii lor legal desemnati, dupa cum urmeaza:
HaMer Holding S.aR.L., o societate organizata si functionand in baza legislatiei
din Luxemburg, cu sediul social in Avenue Charles de Gaulle nr. 2, L-1653
Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului, inregistrata la Registrul Comertului
din Luxemburg, Sectiunea B, sub nr. 112296, reprezentata legal prin Cristina-
Mihaela Moldovan, in baza imputernicirii din data de 29.10.2012, detinand 87.664
actiuni, reprezentand 99,9989% din capitalul social al Societatii,
si
Dl Cristian Nacu, cetatean roman, nascut la data de 17.12.1964, domiciliat in
Bucuresti, aleea Lunca Bradului nr. 2, bl. H5, sc. 4, ap. 4, sectorul 3,
identificat cu CI, seria RR nr. 585651, eliberata la data de 13.04.2009, CNP
1641217400186, reprezentat legal prin Angela Pioara, in baza imputernicirii
autentificata sub nr. 1637/30.10.2012, BNP Costache Ivanov Alexe, Bucuresti,
detinand o actiune, reprezentand 0,0011% din capitalul social al Societatii,
hotarasc urmatoarele:
Hotararea nr. 1 Se aproba pretul minim de vanzare a stocului de calcar, situat
in Cariera Suseni-Targu Jiu, proprietatea Simcor Var, de 0,6 RON/tona si se
imputerniceste Directorul General al societatii sa negocieze termenii si
30/44
conditiile acestei vanzari precum si sa semneze, din partea societatii,
contractul de vanzare-cumparare al stocului de calcar din Cariera Suseni,
indiferent de persoana cumparatorului.

Societatea Comerciala LICURICIUL DE AUR - S.R.L.


HOTARAREA NR. 1/23.11.2012
a adunarii generale a asociatilor S.C. LICURICIUL DE AUR -
S.R.L.
Subsemnatii, MIU AUREL, domiciliat in Darmanesti, Str. Chimiei nr. 154, judetul
Bacau, posesor al CI seria XC nr. 682799, emisa de SPCLEP Darmanesti la data de
14.12.2009, CNP 1500103044360, MIU ELISABETA, domiciliata in Darmanesti, Str.
Chimiei nr. 154, judetul Bacau, posesoare a CI seria XC nr. 799539, emisa de
SPCLEP Darmanesti la data de 08.08.2011, CNP 2480823044368, hotaram:

Articolul 1
Societatea se dizolva, se lichideaza concomitent si se radiaza din registrul
comertului, in temeiul art. 235 din Legea nr. 31/1990.

Articolul 2
Deoarece societatea nu are bunuri si nu are pasiv, se hotaraste repartizarea
capitalului social catre asociati.

Societatea Comerciala ELIMPEX - S.R.L.


HOTARAREA NR. 1
din data de 20.11.2012
a asociatilor S.C. ELIMPEX - S.R.L.
BURUIANA ELENA, cetatean roman, nascuta la 25.05.1949 in comuna Pungesti, jud.
Vaslui, domiciliata in Onesti, Aleea Parcului nr. 5, sc. A, ap 31, judetul
Bacau, posesoare a CI seria XC nr. 572501, eliberata de SPCLEP Onesti, la
16.01.2008, CNP 2490525044424, si BURUIANA VASILE, cetatean roman, nascut la
24.11.1939 in comuna Fitionesti, judetul Vrancea, domiciliat in Onesti, Ale
Parcului nr. 5, sc. A, ap 31, judetul Bacau, posesor al CI seria XC nr. 572500,
eliberata de SPCLEP Onesti, la 16.01.2008, CNP 1391124044421, asociati la S.C.
ELIMPEX - S.R.L. cu sediul in Onesti, Aleea Parcului nr. 5, bl. 5, sc. B, et. 3,
ap 31, judetul Bacau inmatriculata la O.R.C. cu nr. J04/1948/1991, capital
social de 200 RON, au hotarat:

Articolul 1
Societatea se dizolva si concomitent se lichideaza, in conformitate cu art. 235
din Legea nr. 31/1990, modificata si republicata.

Articolul 2
Dupa dizolvare si lichidare concomitenta, societatea se va radia din registrul
comertului.

Societatea Comerciala VAMCOM EXPERT - S.R.L.


HOTARAREA NR. 104/15.11.2012
a adunarii generale a actionarilor
Subsemnatii,
DRUTU NICOLETA-LUMINITA, cetatean roman, nascuta la 15.09.2009 in Bacau,
31/44
domiciliata in Bacau Stadionului/24/A/9, posesoare a C.I. seria XC nr. 889340
eliberata de SPCLEP Bacau la 24.09.2012, CNP 2690915040111 si
DRUTU ELVIRA, cetatean roman, nascuta la 02.03.1944 in comuna Gloduri, jud.
Bacau, domiciliata in Bacau/Stadionului/24/A/9, posesoare a C.I. seria XC nr.
543212 eliberata de SPCLEP Bacau la 13.07.2007, CNP 2440302040016,
in calitate de asociati la S.C. VAMCOM EXPERT - S.R.L., inmatriculata la O.R.C.
cu J04/2086/2008, cu sediul in Bacau/Mioritei/17/C/4, in cadrul adunarii
generale a actionarilor din data de 15.11.2012, am hotarat de comun acord:
Art. 1 Dizolvarea, lichidarea si radierea concomitent din registrul comertului,
in temeiul art. 235 din Legea nr. 31/1990.
Art. 2 Societatea nu are bunuri si nu are pasiv, deci capitalul social in suma
de 200 lei se repartizeaza in cota de 50% pentru fiecare asociat conform
aportului si art. 235 din Legea 31/1990.

Societatea Comerciala SEACOVET - S.R.L.


HOTARAREA NR. 3/2012
Subsemnatii MORARU BOGDAN, IVANCIU CORINA si CURTNAZAR SEVGEAN, asociati in
cadrul societatii comerciale sus-mentionata, am hotarat:
• Se retrage din societate IVANCIU CORINA care cesioneaza la valoarea nominala
partile sale sociale astfel: IVANCIU CORINA cesioneaza: 20 p.s. - 200 RON, catre
MORARU BOGDAN.
• Eu, cedentul IVANCIU CORINA, transmit, iar eu, cesionarul MORARU BOGDAN,
preiau impreuna cu activul si pasivul societatii, toate drepturile si
obligatiile prezente si viitoare ce decurg din detinerea partilor sociale,
inclusiv achitarea tuturor datoriilor societatii catre bugetul de stat si alte
persoane fizice sau juridice, de orice natura, existente si neachitate pana la
data prezentei hotarari, atat cele evidentiate, cat si cele care vor aparea ca
urmare a unor actiuni de control.
• In urma cesiunii, capitalul social de 300 RON, se imparte in 30 p.s. si va
fi impartit intre asociati astfel: CURTNAZAR SEVGEAN: 50 RON = 5 p.s. -16,67%,
si MORARU BOGDAN: 250 R0N = 25 p.s. - 83,33%.
• Participarea la beneficii si pierderi este 83,33% pentru MORARU BOGDAN si
16,67% pentru CURTNAZAR SEVGEAN.
• Se numeste in functia de administrator pe perioada nelimitata, incepand cu
data semnarii prezentei hotarari DIMA DAN, cetatean roman, nascut in Constanta,
jud. Constanta, la data de 08.07.1953, cu domiciliul in mun. Constanta, Str.
Navodului nr. 16, jud. Constanta, cu C.I. seria KT nr. 520105, eliberata de
SPCLEP Constanta la data de 05.09.2005, cu CNP 1530708131231.
Redactata si semnata, sub semnatura privata, in patru exemplare originale azi,
11.07.2012.

Societatea Comerciala AS SILVERCREDIT IFN - S.A.


HOTARAREA NR. 2/5.07.2012
Iordache Silviu-Costel, Aldea Nicolae, Iordache Nicoleta - Reliana, Aldea Alina-
Laura, Aldea Violeta si Scarlat Elena actionari ai S.C. SILVERCREDIT IFN - S.A.,
am hotarat urmatoarele:
1. Iesirea din societate a domnului Aldea Nicolae si cesionarea de catre acesta
a celor 2580 actiuni nominative, numerotate de la 3440 la 6020 astfel: catre
doamna Aldea Alina - Laura 860 actiuni la valoarea de 86.000 lei, catre doamna
Aldea Violeta se cesioneaza 860 actiuni la valoarea de 86.000 lei si restul
celor 860 actiuni se cesioneaza catre doamna Aldea Eva, cetatean roman, nascuta
la data de 16.10.1950 in com. Sacaseni, jud. Satu Mare, domiciliata in mun.
Constanta, str. B.P. Hasdeu nr. 124, bl. H9, sc. C, et. 3, ap. 46, jud.
Constanta, posesoare a CI seria KT nr. 363509 elib. de Pol. mun. Constanta la
data de 25.07.2003, CNP 2501016400664, care devine actionar al societatii,
cesiunea fiind facuta la valoarea de 86.000 lei.
In urma cesiunilor, capitalul social al societatii de 860.000 lei impartit in
32/44
8.600 de actiuni va avea urmatoarea structura:
IORDACHE SILVIU-COSTEL - 3.440 actiuni nominative, 40% din capital;
IORDACHE NICOLETA-RELIANA - 774 actiuni nominative; 9% din capital;
SCARLAT ELENA - 86 actiuni nominative, 1% din capital;
ALDEA ALINA-LAURA - 1.720 actiuni nominative, 20% din capitalul social;
ALDEA VIOLETA - 1.720 actiuni nominative, 20% din capitalul social;
ALDEA EVA - 860 actiuni nominative, 10% din capitalul social.
2. Completarea actului constitutiv cu urmatoarele clauze:
Ar. 11 din Actul Constitutiv va avea urmatoarea forma: „Reducerea sau marirea
capitalului social se poate face pe baza hotararii adunarii generale
extraordinare, cu unanimitate de voturi si numai cu acordul scris al tuturor
actionarilor si cu respectarea procedurii prevazute de lege.â€​
Art. 12 se completeaza cu urmatoarea clauza:
Adunarea Generala a actionarilor poate adopta hotarari - exclus cele privind
marirea/micsorarea capitalului social - cu votul a 2/3 din membrii sai. Membrii
Adunarii Generale sunt toti actionarii societatii, indiferent de numarul
actiunilor detinute.
O actiune detinuta da dreptul la un vot atat in cadrul adunarii generale cat si
in cadrul adunarii generale extraordinare, deci numarul voturilor exprimate nu
poate depasi 8.600 de voturi.â€​
Restul clauzelor din Actul Constitutiv raman neschimbate in masura in care nu
sunt modificate prin prezenta hotarare.
Incheiata azi, 3.07.2012, in 4 (patru) exemplare originale sub semnatura
privata.
“

Societatea Comerciala SIA COMTEX - S.R.L.


HOTARAREA NR. 1
din data de 06.11.2012, la S.C. SIA COMTEX - S.R.L.
Subsemnata BLAJ SILVIA AURELIA, de cetatenie romana, domiciliata in localitatea
Simeria, str. Traian nr. 15, judetul Hunedoara, CNP 2600625205509, identificata
cu CI seria HD nr. 608380, emisa de SPCLEP SIMERIA la data de 27.06.2012, in
calitate de asociat unic, hotarasc:

Articolul 1
Retragerea din calitatea de asociat si administrator si cesionarea celor 20
parti sociale ce le detin in societate, in valoare totala de 200 lei numitei
BLAJ DIANA-BIANCA si declar ca am primit de la cesionar contravaloarea partilor
sociale cesionate si nu mai am nicio pretentie cu privire la acestea nici fata
de noul asociat si nici fata de societate. Cesiunea s-a facut la valoarea
nominala a partilor sociale si nu s-a obtinut niciun venit din aceasta
tranzactie.

Articolul 2
Cooptarea in calitatea de asociat a numitei BLAJ DIANA-BIANCA, nascuta la data
de 19/10/1985 in localitatea Deva, judetul Hunedoara, cu domiciliul in
localitatea Simeria, str. Traian nr. 15, judetul Hunedoara, posesoare a CI seria
HD nr. 478413, eliberata de SPCLEP Simeria la data de 23/10/2009, CNP
2851019205574, cetatenia romana.

Articolul 3
Ca urmare a cesiunii intervenite, capitalul social in suma de 200 lei impartit
in 20 parti sociale a cate 10 lei fiecare va apartine in intregime asociatului
unic BLAJ DIANA-BIANCA.

Articolul 4
Numirea in calitatea de administrator a dnei BLAJ DIANA-BIANCA pe o perioada
33/44
nelimitata, cu puteri depline de reprezentare si administrare a societatii in
relatiile cu tertii.

Articolul 5
Restul prevederilor din actul constitutiv raman neschimbate.

Societatea Comerciala ALEX & ANA DINAMIC COMERT - S.R.L.


HOTARAREA NR. 1
din 05.07.2012, a adunarii generale a asociatilor S.C. ALEX &
ANA DINAMIC COMERT - S.R.L., Stefanestii de Sus, com.
Stefanestii de Jos, str. Narciselor nr. 12, jud. Ilfov,
J23/1360/2012, CUI 30205369
Asociatii:
GRIGORE DRAGOS-FLORIAN, cetatean roman, nascut la data de 05.08.1974, in
Bucuresti, domiciliat in com. Stefanestii de Jos, sos. Stefanesti nr. 207, jud.
Ilfov, identificat cu Cl seria IF nr. 186682, eliberata de SPCLEP, la data de
09.05.2008, avand CNP 1740805472013, si
GRIGORE MARIA-MIRELA, cetatean roman, nascuta la data de 22.03.1975, in
Bucuresti, domiciliata in com. Stefanestii de Jos, sos. Stefanesti nr. 207, jud.
Ilfov, identificata cu Cl seria IF nr. 203749m eliberata de SPCLEP Voluntari, la
data de 26.09.2008, avand CNP 2750322472018, reprezentand 100% din capitalul
social si din partile sociale ale S.C. ALEX & ANA DINAMIC COMERT - S.R.L.,
incepand cu data prezentei, hotaram urmatoarele:

Articolul 1
Deschiderea unui punct de lucru al societatii in Bucuresti, sos. Colentina nr.
27, Complex Teiul Doamnei, sectorul 2.

Articolul 2
Pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii prezentei
hotarari la Registrul Comertului, imputernicim pe doamna SAVA MIHAELA,
domiciliata in Bucuresti, Str. Campia Libertatii nr. 45, bl. MC2, sc. 1, et. 7,
ap. 47, sectorul 3, identificata cu CI seria RR nr. 533370, eliberata de SPCEP
S3 biroul nr. 3, la data de 11.07.2008.
Prezenta hotarare a fost luata astazi, 05.07.2012, si a fost intocmita si
semnata in 2 (doua) exemplare originale.

Societatea Comerciala ALEX ILA DISTRIBUTION - S.R.L.


HOTARARE
a adunarii generale a asociatilor la SC ALEX ILA DISTRIBUTION -
S.R.L.
Intre subsemnatii:
DUMITRACHE EDUART RODIN, nascut la 25.06.1969 in Bucuresti, sect. 3, domiciliat
in Bucuresti, Str. Gologanului nr. 15, sect. 3, identificat cu CI seria RR nr.
403611, eliberata la 25.06.2006 de SPCEP S3 biroul nr. 5, CNP 1690625433030,
DUMITRACHE IOANA, nascuta la 09.07.1950 in Bucuresti, sectorul 3, domiciliata in
Bucuresti, str. Drumul intre Tarlale nr. 31-33, sectorul 3, identificata cu CI
seria RX nr. 306561, eliberata la 16.05.2005 de Sectia 23, CNP 2500709400186,
DUMITRACHE ALEXANDRU, nascut la 28.08.1949, in Bucuresti, sectorul 3, domiciliat
in Bucuresti, str. Drumul intre Tarlale nr. 31-33, sectorul 3, identificat cu CI
seria RX nr. 306562, eliberata la 16.05.2005 de Sectia 23, CNP 1490828400490,
DUMITRACHE MIHAIL, nascut la 16.01.1973, in Bucuresti, sect. 3, domiciliat in
Bucuresti, str. Drumul intre Tarlale nr. 31-33, sectorul 3, identificat cu CI
34/44
seria RX nr. 306563, eliberata la 16.05.2005 de Sectia 23, CNP 1730116433010 si
TABACARU SORIN, nascut la 01.06.1968 in com. Huruiesti, jud. Bacau, domiciliat
in Bucuresti, str. Garleni nr. 2, bl. C86, sc. 1, et. 6, ap. 22, sectorul 6,
identificat cu CI seria DP nr. 143379, eliberata la 01.06.2011, de DEPABD, CNP
1680601390050, in calitate de asociati, de comun acord, am hotarat:
Deschiderea unui punct de lucru situat in Bucuresti, str. Drumul intre Tarlale
nr. 31-33, biroul nr. 3, sectorul 3, unde societatea isi va desfasura
activitatea.

Societatea Comerciala DANUBIO WIND - S.R.L.


HOTARARE
a Adunarii Generale a Asociatilor DANUBIO WIND - S.R.L.
Bucuresti, Str. Clucerului nr. 35, sectorul 1, Tronson 2, etaj
3, biroul nr. 16, J40/12123/2008, CUI 24176030
(„Societateaâ€​ sau „DWâ€​)
Asociatii Societatii:
– DI. JOSE AGUINAGA CARDENAS, cetatean spaniol, nascut pe data de
09.03.1957, in Bilbao (Vizcaya, Spania), domiciliat in str. Alexandrina nr. 34,
ap. 12, Bucuresti, Romania, si avand resedinta in Romania, municipiul Bucuresti,
sectorul 1, bd. Maresal Alexandru Averescu nr. 7A, Cladirea A, ap. 65,
identificat cu pasaportul seria ESP nr. AAE624151, eliberat de catre
autoritatile spaniole la data de 30 septembrie 2011 si cu certificat de
inregistrare a dreptului de rezidenta pe teritoriul Romaniei nr. 39939, emis de
autoritatile romane la data de 15.02.2011 („Jose Aguinaga Cardenasâ€​), in
calitate de asociat al Societatii, detinator al unei parti sociale, cu o valoare
nominala de 10 (zece) RON si o valoare totala de 10 (zece) RON, reprezentand
0,01% din capitalul social al Societatii, si
– HISPAROM CAPITAL - S.R.L., persoana juridica, de nationalitate romana,
avand sediul in Bucuresti, sectorul 1, Str. Clucerului nr. 35, tronson 2, etajul
3, biroul 11, inregistrata in Registrul Comertului din Romania sub numarul
J40/2628/2008, CUI 23291804 („HISPAROMâ€​), reprezentata legal de dl Jose
Aguinaga Cardenas, detinatoare a 236.519 parti sociale in Societate, fiecare cu
o valoare nominala de 10 (zece) RON si o valoare totala de 2.365.190 RON,
reprezentand 99,99% din capitalul social al Societatii;
In calitate de asociati ai Societatii, reprezentand 100% din capitalul social al
acesteia,
Avand in vedere ca DW are, in prezent, un capital social subscris si varsat de
2.365.200 RON si ca asociatii doresc diminuarea capitalului social al DW cu suma
de 453.580 RON.
Renuntand, conform prevederilor legale, in unanimitate la beneficiul convocarii
prealabile, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la
societati si ale Actului Constitutiv al Societatii, hotarasc, dupa cum urmeaza:
1. Diminuarea capitalului social al DW cu suma de 453.580 RON. In urma
diminuarii capitalului social, valoarea acestuia va fi de 1.911.620 RON.
2. Diminuarea capitalului social al DW se va face, prin reducerea numarului de
parti sociale, doar pentru un asociat, respectiv HISPAROM. Al doilea asociat,
respectiv dl Jose Aguinaga Cardenas, nu va participa la diminuarea capitalului
social. Astfel, in urma reducerii, capitalul social al DW va fi impartit intr-un
numar de 191.162 parti sociale, avand o valoare nominala de 10 RON, care vor fi
detinute dupa cum urmeaza:
– Dl Jose Aguinaga Cardenas detine, inaintea diminuarii capitalului social
al DW, un numar de 1 (una) parte sociala, reprezentand 0,01% din valoarea totala
a capitalului social. Dupa diminuarea valorii totale a capitalului social al DW,
va detine un numar de 1 (una) parte sociala, avand o valoare nominala de 10 RON
si o valoare totala de 10 RON, reprezentand 0,0005% din valoarea totala a
capitalului social al DW;
– HISPAROM detine, inaintea diminuarii capitalului social al DW, un numar de
236.519 parti sociale, reprezentand 99,99% din valoarea totala a capitalului
35/44
social. Dupa diminuarea valorii totale a capitalului social al DW, va detine un
numar de 191.161 parti sociale, avand o valoare nominala de 10 RON si o valoare
totala de 1.911.610 RON, reprezentand 99, 9995% din valoarea totala a
capitalului social al DW;
3. In conformitate cu prevederile art. 207 alin. 2 1itera (b) din Legea nr.
31/1990, procedeul de reducere a capitalului social este restituirea catre
asociati a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului
social si calculata egal pentru fiecare parte sociala. Diminuarea capitalului
social al DW va avea drept efect reducerea numarului de parti sociale ale DW.
4.Motivul pentru care se reduce capitalul social consta in faptul ca, in raport
cu rentabilitatea DW, diminuarea volumului de activitate, inexistenta
angajatilor, lipsa oportunitatilor de investitii, asociatii considera mentinerea
nivelului ridicat al aportului la capitalul social al societatii ca
nejustificata.
5. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al DW in conformitate cu hotararea
adunarii generale a asociatilor DW, care va hotari cu privire la cele mentionate
la punctele 1-4 de mai sus, astfel incat sa reflecte toate aceste modificari.
6. Prin prezenta hotarare asociatii imputernicesc pe dl MARIN LIGHEAN, cetatean
roman, domiciliat in Romania, municipiul Bucuresti, sectorul 1, Str. Stelutei
nr. 19, legitimat cu CI seria RR nr. 392103, CNP 1671118416030, emisa de SPCEP
S1, biroul nr. 15, in data de 19.05.2006 pentru ca (i) sa actioneze ca
reprezentant al DW cu depline puteri si autoritate, in fata oricaror persoane
fizice sau juridice, de drept public sau de drept privat (ii) sa reprezinte DW
in fata Registrului Comertului competent, a Monitorului Oficial al Romaniei si
in fata oricarei alte entitati sau persoane fizice sau juridice de drept public
sau privat (iii) sa intocmeasca, sa semneze, sa depuna si sa primeasca orice
acte, inscrisuri sau documente (iv) sa plateasca orice onorarii sau taxe cu
privire la inregistrarea modificarilor prevazute in prezenta hotarare si in
Actul Constitutiv Actualizat al DW la autoritatile competente precum si sa
delege puterile conferite prin aceasta hotarare catre terte persoane.
Prezenta hotarare a fost semnata astazi, 14 noiembrie 2012, in 2 (doua)
exemplare originale, pe doua coloane, in limbile romana si spaniola.
In caz de discrepante intre versiunea in limba romana si versiunea in limba
spaniola, versiunea in limba romana va prevala.

Societatea Comerciala BRAGRO - S.R.L.


HOTARAREA NR. 1/23.11.2012
a asociatilor S.C. BRAGRO - S.R.L.
BRAN CONSTANTIN si BRAN STEFAN DAN, in calitate de asociati ai S.C. BRAGRO -
S.R.L. am hotarat:
1. Cooptarea in societate a lui TURCU CIPRIAN, cetatean roman, nascut la data de
11.08.1976 in Brasov, judetul Brasov, domiciliat in orasul Ianca, Calea Brailei
nr. 51, bl. G4, sc. 3, et. 1, ap. 34, judetul Braila, identificat cu CI seria XR
nr. 396122, eliberat de SPCLEP Ianca la data de 14.11.2011, CNP 1760811083402,
acesta din urma venind cu un aport propriu la capitalul societatii de 20 lei
2. Majorarea capitalului social cu 20 lei prin crearea unei parti sociale.
In urma cooptarii in societate a dlui Turcu Ciprian, capitalul social va fi de
220 lei fiind compus din 11 parti sociale a 20 lei distribuit astfel:
– Bran Constantin 3 parti sociale in valoare de 60 lei, reprezentand
27,2727% din valoarea capitalului social;
– Bran Stefan Dan - 7 parti sociale in valoare de 140 lei, reprezentand
63,6363% din valoarea capitalului social;
– Turcu Ciprian o parte sociala in valoare de 20 lei, reprezentand 9,0910%
din valoarea capitalului social.
3. Revocarea mandatului administratorilor Bran Constantin si Bran Stefan Dan si
numirea ca administrator a lui Turcu Ciprian.
4. Actualizarea actului constitutiv.
36/44

Societatea Comerciala ALEX BAMI - S.R.L.


HOTARAREA NR. 1
din data de 07.11.2012, a asociatilor S.C. ALEX BAMI - S.R.L.,
cu sediul in Hunedoara, str. Ioan Slavici nr. 3, jud.
Hunedoara, J20/472/2003, CUI 15395642
BIRAU MARIUS AXENTE si BIRAU VASILE ADRIAN, asociati, declaram:
Societatea nu are nicio datorie fata de nici o persoana fizica sau juridica si
fata de nici o institutie de stat si nici fata de terti. Pe cale de consecinta,
declar pe propria raspundere ca societatea nu are creditori.
Drept pentru care, subsemnatii asociati, hotaram: dizolvarea societatii incepand
cu data prezentei, in baza Legii nr. 31/1990 actualizata, art. 235.

Societatea Comerciala WINTERTASTE - S.R.L.-D.


HOTARARE
a asociatului unic al S.C. WINTERTASTE - S.R.L.-D.
Subsemnatul Lazar Gavril Sorin, cetatean roman, identificat cu CI, seria TM nr.
444375, eliberata de pol Timisoara la data de 26.11.2004, in calitate de asociat
unic al S.C. WINTERTASTE - S.R.L.-D, cu sediul in Timisoara, str. Ion Inculet
nr. 6, et. 1, ap. 3, jud. Timis si nr. de inregistrare la ORC J35/474/2011, si
C.U.I 28138322, prin prezenta hotaram:

Articolul 1
Inchiderea a patru puncte de lucru de la urmatoarele adrese:
– Timisoara, Piata Unirii nr. 11, parter, SAD 1/B, jud. Timis, imobil
inscris in CF 407574-C1-U4 Timisoara;
– Timisoara, Calea Torontalului nr. 25, jud. Timis, imobil inscris in CF
402591 Timisoara;
– Chisoda, CaIea Sagului nr. 223, parcare, jud. Timis, imobil inscris in CF
400437 Giroc;
– Timisoara, Calea Aradului nr. 56A, parcare, jud. Timis, imobil inscris in
CF 429285 Timisoara.
Timisoara, 11.07.2012.

Societatea Comerciala FARMACIA VLAD - S.R.L.


HOTARAREA NR. 2/11.07.2012
VLAD RODICA, cetatean roman, nascut la data de 06.02.1951, in com. Domasnea,
jud. Caras-Severin, domiciliata in Timisoara, str. Alexandru Odobescu nr. 31,
jud. Timis, posesoare a C.I. seria TM nr. 646904, eliberata de SPCLEP Timisoara
la data de 01.02.2008, avand CNP 2510206354849, in calitate de asociat unic si
administrator, am hotarat urmatoarele:
1. Vanzarea catre S.C. LARA APOTHEKE - S.R.L., prin Contractul de vanzare-
cumparare nr. 421/28.06.2012, a dreptului de proprietate si folosinta asupra
fondului de comert situat in mun. Timisoara, str. Demetriade nr. 1, in incinta
extinderii Centru Comercial Iulius Mall, magazin PE 10, jud. Timis, respectiv
dreptul asupra autorizatiilor necesare functionarii in conditii legale a
activitatii specifice farmaciei, respectiv Autorizatia de Functionare nr.
9128/AV 2336/15.12.2009, emisa de Ministerul Sanatatii.
2. Inchiderea punctului de lucru al societatii situat in Timisoara, str.
Demetriade nr. 1, in incinta extinderii Centru Comercial Iulius Mall, magazin PE
10, jud. Timis.
Prezenta hotarare a fost incheiata azi, 11.07.2012 in 4 exemplare, la sediul
societatii din Timisoara.
37/44

Societatea Comerciala ARISBEY - S.R.L.


HOTARAREA NR. 2/2012
Subsemnatii, ABDURAMAN BEIDJAN - cetatean roman, nascut la data de 19.02.1985 in
Constanta, judetul Constanta, domiciliat in Constanta, str. Varful cu Dor nr. 7,
bl. V4A, sc. A, et. 1, ap. 4, judetul Constanta,
identificat cu C.I. seria KZ nr. 015559 eliberata la data de 19.04.2012 de
SPCLEP Constanta, CNP 1850219134152 si POPESCU ARISTICA - cetatean roman,
nascuta la data de 09.07.1956 in Saulesti, judetul Gorj, domiciliat in satul
Bibesti, com. Saulesti, judetul Gorj, identificat cu C.I. seria GZ nr. 413548
eliberata la data de 06.05.2011 de SPCLEP Tg. Carbunesti, CNP 1560709182781,
asociati in cadrul societatii sus-mentionata, am hotarat:
Se deschide punct de lucru in Constanta, str. Soveja nr. 97, bl. DR23, ap. 1,
jud. Constanta.
Act redactat la Compartimentul de Asistenta din cadrul ORCT Constanta astazi,
11.07.2012, in 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru parti si un exemplar
pentru emitent, la cererea si pe raspunderea solicitantului, potrivit cererii de
servicii nr. 2510/10.07.2012.

Societatea Comerciala FARMACIA VLAD - S.R.L.


HOTARARE
a AGA
VLAD RODICA, cetatean roman, nascuta la data de 6.02.1951, in com. Domasnea,
jud. Caras-Severin, domiciliata in Timisoara, str. Alexandru Odobescu nr. 31,
jud. Timis, posesoare a C.I. seria TM nr. 646904, eliberata de SPCLEP Timisoara
la data de 1.02.2008, avand CNP 2510206354849, in calitate de asociat unic si
administrator, a hotarat urmatoarele:
1. Vanzarea catre S.C. LARA APOTHEKE - S.R.L., prin Contractul de vanzare-
cumparare nr. 420/28.06.2012, a dreptului de proprietate si folosinta asupra
fondului de comert situat in mun. Timisoara, str. Demetriade Iulius Mall,
Magazin BA1 nr. 1, jud. Timis, respectiv dreptul asupra autorizatiilor necesare
functionarii in conditii legale a activitatii specifice farmaciei, respectiv
Autorizatia de functionare nr. 6357/EN6018/10.01.2006, emisa de Ministerul
Sanatatii;
2. Inchiderea punctului de lucru al societatii situat in Timisoara, str.
Demetriade Iulius Mall, Magazin BA1 nr. 1, jud. Timis.
Prezenta hotarare a fost incheiata azi, 11.07.2012, in 4 exemplare, la sediul
societatii din Timisoara.

Societatea Comerciala PROIECT MOBIL - S.R.L.


HOTARAREA NR. 1/2012
a asociatului unic
Subsemnatul, NASTASE GHEORGHE, in calitate de asociat unic al societatii sus
mentionate am hotarat urmatoarele:
Dizolvarea societatii conform art. 235 al.1 din Legea 31/1990, republicata si
modificata, lichidarea urmata de radierea societatii din evidentele Registrului
Comertului Constanta. Declar pe propria raspundere ca societatea nu are datorii
fata de bugetul de stat sau fata de terti si ca nu exista activ; pasivul
societatii va fi suportat de asociatul unic in raport de cota de participare la
profit si pierderi astfel: 100%.
Incheiata astazi, 19.11.2012, in 5 (cinci) exemplare originale de valoare egala
si semnata sub semnatura privata.
38/44

Societatea Comerciala EFOMAX COM - S.R.L.


HOTARAREA NR. 1/2012
la actul constitutiv al societatii
Subsemnatii COSMA ION si NICOLAE MARILENA - asociati in cadrul societatii
comerciale sus mentionate, am hotarat:
Cooptarea ca asociati a domnilor BUDA DUMITRU - cetatean roman, nascut la
17.06.1957 in satul Nicolae Balcescu, judetul Tulcea, domiciliat in Constanta,
str. Ciprian Porumbescu nr. 52, CNP 1570617131225, posesor al C.l. seria
KT/953930/13.07.2011/SPCLEP Constanta, care vine cu un aport la capitalul social
de 50 lei numerar si BUDA DANIEL - cetatean roman, fiul lui Dumitru si Tincuta,
nascut la 11.02.1988 in Constanta, domiciliat in Constanta, str. Ciprian
Porumbescu nr. 52 judetul Constanta, CNP 1880211134171, posesor al C.l. seria
KT/628730/2.04.2007/SPCLEP Constanta, care vine cu un aport la capitalul social
de 50 lei numerar, acestia devenind asociati cu drepturi depline.
Capitalul social total va fi de 1100 lei numerar, divizat in 110 parti sociale a
10 lei fiecare si va fi impartit pe
asociati astfel: Cosma Ion - 500 lei, 50 parti sociale: Nicolae Marilena - 500
lei, 50 parti sociale; Buda Dumitru - 50 lei, 5 parti sociale si Buda Daniel -
50 lei, 5 parti sociale.
Participarea la profit si pierderi va fi de 45% Cosma lon; 45% Nicolae Marilena,
5% Buda Dumitru si 5% Buda Daniel.
Se retrage din functia de administrator domnul Cosma Ion. Administrarea
societatii va fi asigurata, pe perioada nedeterminata, de domnii Buda Dumitru si
Buda Daniel.
Se schimba sediul societatii in Constanta, str. Ciprian Porumbescu nr. 52,
constructia C1, parter, camera 1, judetul Constanta.
Se schimba obiectul principal de activitate cu: 4719 comert cu amanuntul in
magazine nespecializate cu vanzare predominant de produse nealimentare. Fostul
obiect principal de activitate: 4759 - comert cu amanuntul al mobilei, al
articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., trece in
secundar.
Se inchide punctul de lucru din Constanta, str. Duiliu Zamfirescu nr. 17.
Se inchide punctul de lucru din Constanta, str. Dezrobirii Inel II, bl. IV1, et.
P.

Societatea Comerciala ERAOS - S.A.


HOTARAREA NR. 4/2012
a adunarii generale ordinare a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. „ERAOSâ€​ - S.A., intrunita in
sedinta din data de 01.11.2012, a hotarat urmatoarele:
1. Se revoca calitatea cenzorilor titulari BELU ANCUTA DANIELA si GENES IOANA.
2. Numirea cenzorilor titulari PARIZA RODICA, domiciliata in judetul Constanta,
comuna Mihail Kogalniceanu, strada Dorobanti nr. 75, identificata cu C.I. seria
KZ nr. 060885, eliberata de SPCLEP Ovidiu, la data de 09.10.2012, CNP
2640914135077 si DRAGAN MIHAELA-LUMINITA, domiciliata in judetul Constanta,
municipiul Constanta, strada Mitropolit Dosoftei nr. 24, identificata cu C.I.
seria KT nr. 903417, eliberata de SPCLEP Constanta, la data de 16.11.2010, CNP
2691108131238, acestia urmand sa-si exercite mandatul pana la data de
30.05.2014.
3. Imputernicirea doamnei Rada Consuela, in vederea indeplinirii tuturor
formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului
Comertului.
4. Prezenta hotarare a fost redactata in patru exemplare originale.
39/44
Societatea Comerciala AUTOMATIC LEISURE AND GAMING - S.R.L.
HOTARAREA NR. 4
a adunarii generale a asociatilor
Subsemnatii SERVENTI PIETRO, cetatean italian, nascut la data de 2.09.1951 in
Belgia, loc. Charleroi, domiciliat in Italia, loc. Parma Viale Osacca nr. 19,
identificat cu pasaportul nr. B 972581/24.06.2004, eliberat de autoritatile
italiene, COLOMBI PIETRO; cetatean italian, nascut la 18.02.1964 in Italia, loc.
Brindisi (BR), domiciliat in Italia, loc Parma Via Guido Reni nr. 3 identificat
cu carte de identitate nr. AK 4223459/30.01.2006, eliberat de aut. italiene,
LATINI LUCIO, cetatean italian, nascut la 14.11.1972 in Italia, loc. Carpi (MO),
domiciliat in Italia, loc. Carpi Via Curiel Eugenio nr. 5, identificat cu pas.
nr.
AA5789333/26.01.2001, eliberat de aut. italiene, ZANNONI ANDREA, cetatean
italian, nascut la 29.10.1971 in Italia, loc. Correggio (RE), domiciliat in
Italia, loc. Carpi Via Corso Fanti Manfredo nr. 65, identificat cu carte de
identitate AR 8159878/27.08.2010, eliberat de aut. Italiene, si Pagliara Luca,
cetatean italian, nascut la 1.01.1972 in Italia, Ioc. Salerno (SA), domiciliat
in Italia, loc. Parma Piazzale Ravenet nr. 3, identificat cu carte de identitate
nr. 1078956AA4/4.10.2006, eliberat de aut. italiene, asociati ai societatii,
hotaram urmatoarele:

Articolul 1
Deschiderea urmatoarelor puncte de lucru astfel:
1. Lugoj, Str. Garoafelor nr. 2, jud. Timis.

Societatea Comerciala MINITEC SOLUTIONS - S.R.L.


HOTARAREA NR. 6/5.07.2012
a adunarii generale a asociatilor
Asociatii:
– RAT (fosta SERACIN) ANDREEA, cetatean roman, nascuta la data de 10.01.1976
in mun. Caransebes, jud. Caras-Severin, domiciliata in mun. Timisoara, Str.
Ecoului nr. 4, bl. 132, et. 4, ap. 13, jud. Timis;
– RAT SERGIU MIHAI, cetatean roman, nascut la data de 30.04.1979 in mun.
Sibiu, judetul Sibiu, domiciliat in loc. Timisoara, Str. Ecoului nr. 4, bl. 132,
et. 4, ap. 13, jud. Timis;
– GRUIAN PAUL - EUGEN, cetatean roman, nascut la data de 8.01.1979 in mun.
Sibiu, judetul Sibiu, domiciliat in mun. Sibiu, Aleea Valea Frumoasei nr. 8, sc.
D, et. 2, ap. 36, judetul Sibiu, in calitate de asociati ai S.C. MINITEC
SOLUTIONS - S.R.L. au hotarat:

Articolul 1
Revocarea din functia de administrator al societatii a domnului RAT SERGIU MIHAI
si numirea ca administrator al societatii a domnului DARABANTI OVIDIU-IOAN,
cetatean roman, nascut la data de 11.03.1981 in Timisoara, jud. Timis,
domiciliat in loc. Timisoara, str. Prof. Dr. A. Paunescu-Podeanu nr. 125, sc. C,
ap. 15, jud. Timis, identificat cu CI seria TM nr. 661916, emisa de SPCLEP
Timisoara la data de 7.04.2008, CNP 1810311350131, al carui mandat va avea
durata nelimitata in timp.
Noul administrator, domnul DARABANTI OVIDIU IOAN, va raspunde pentru actele
exercitate in executarea mandatului, de la data prezentei numiri.
Prezenta hotarare a fost redactata in 3 exemplare originale.

Societatea Comerciala DANI INFO - S.R.L.


HOTARAREA NR. 1/2012
40/44
a asociatilor
Subsemnatii DUMITRESCU DANIEL si DUMITRESCU NICOLAE, asociati ai societatii sus
mentionate, am hotarat:
Tinand cont de faptul ca societatea comerciala mai sus mentionata nu are datorii
fata de terti precum si fata de bugetul de stat si in conformitate cu art. 235
(1) din Legea 31/1990, modificata si republicata, am hotarat dizolvarea
societatii si radierea ei.
Ca urmare a dizolvarii radierii, bunurile ramase revin asociatilor in proportia
participarii acestora la capitalul social.

Societatea Comerciala N. F. M. - S.R.L.


HOTARARE AGA
din data de 09.07.2012
Subsemnatii CRISTEA CLEUTA si CRISTEA NICU, in calitate de asociati la S.C. N.
F. M. - S.R.L., inmatriculata sub nr. J21/135/2011, intruniti in adunarea
generala a asociatilor, adoptam de comun acord in conditiile legii modificarea
actului constitutiv al societatii astfel:

Articolul 1
In conditiile art. 202 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile
ulterioare, se transmit cele 5 (cinci) parti sociale detinute de catre asociatul
cedent CRISTEA NICU catre asociatul cesionar CRISTEA CLEUTA. Odata cu cesiunea
partilor sociale, dna CRISTEA CLEUTA preia toate drepturile si obligatiile ce
deriva din detinerea acestor parti sociale.

Articolul 2
Cesiunea partilor sociale s-a realizat la valoarea nominala a partilor sociale,
fara a se realiza vreun castig din transferul dreptului de proprietate asupra
partilor sociale.

Articolul 3
In urma modificarilor intervenite, capitalul social total de 200,00 lei,
impartit in 10 parti sociale cu o valoare nominala de 20,00 lei, va apartine in
totalitate asociatului unic CRISTEA CLEUTA.

Articolul 4
Renuntarea dlui CRISTEA NICU la mandatul de administrator si acordarea acestuia
dnei CRISTEA CLEUTA, pe durata nelimitata, cu puteri depline.
Act redactat astazi, 09.07.2012, intr-un numar de 4 exemplare la Compartimentul
de asistenta din cadrul ORCT Ialomita, la cererea si pe raspunderea
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 729/09.07.2012.

Societatea Comerciala AGECO UTIPRO - S.R.L.


HOTARAREA NR. 2
din data de 07.11.2012, la S.C. AGECO UTIPRO - S.R.L, cu sediul
in localitatea Carjiti, str. Principala nr. 1 A, judetul
Hunedoara, inregistrata la ORC sub nr. J20/333/19.02.2008, CUI
RO 23318918
Subsemnatii:
SANFIRISCA NICOLAE MARIUS, nascut la data de 26.04.1970, posesor al CI seria HD
nr. 178136, eliberata de Pol. Deva la data de 27.06.2003, CNP 1700426201050, in
calitate de asociat al societatii mai sus mentionate, si SANFIRISCA CLAUDIA
41/44
RAMONA, nascuta la data de 30.12.1972, posesoare a CI seria HD nr. 508665,
eliberata de Pol. Deva la data de 28.06.2012, CNP 2721230202264, in calitate de
asociat al societatii mai sus mentionata, am hotarat urmatoarele:

Articolul 1
Dizolvarea societatii conf. art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
modificarile ulterioare, incepand cu data de 15.12.2012. Societatea nu are
patrimoniu de repartizat, in consecinta nu are active-pasiv si creditori.

Articolul 2
Societatea nu are datorii si nu are in proprietate active, bunuri imobiliare sau
mijloace fixe. Dizolvarea si radierea se vor face fara numirea unui lichidator.

Societatea Comerciala EAST DATA - S.R.L.


NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in
conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale EAST DATA - S.R.L.,
cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, str. Haga nr. 12, camera 2, etaj P,
inregistrata sub nr. J40/14250/2008, cod unic de inregistrare 24362474, care a
fost inregistrat sub nr. 858299 din 16.11.2012.

Societatea Comerciala VENTUREAL MIKE - S.R.L.


NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in
conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale VENTUREAL MIKE -
S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, strada Louis Blank nr. 2, bloc I1,
scara 1, etaj 6, ap. 34, inregistrata sub nr. J40/4086/2010, cod unic de
inregistrare 26801703, care a fost inregistrat sub nr. 858295 din 16.11.2012.

Societatea Comerciala OPTIMAL SERVICII - S.R.L.


NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in
conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale OPTIMAL SERVICII -
S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, strada Gherghel Vasile nr. 80,
camera 2, etaj parter, inregistrata sub nr. J40/11015/2004, cod unic de
inregistrare 16581864, care a fost inregistrat sub nr. 696738 din 6.07.2012.

Societatea Comerciala KINDER MAGIC STORE - S.R.L.


NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta notifica, in
conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale KINDER MAGIC STORE -
S.R.L., cu sediul in loc. Constanta, municipiul Constanta, str. Maior Gheorghe
42/44
Sontu nr. 10, cam. 1, parter, judetul Constanta, inregistrata sub nr.
J13/1435/2009, cod unic de inregistrare 25665689, care a fost inregistrat sub
nr. 547956 din 3.07.2012.

Societatea Comerciala TEMIR IMPORT EXPORT - S.R.L.


NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in
conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale TEMIR IMPORT EXPORT -
S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 5, str. Sebastian nr. 21, bloc S12,
scara 2, etaj 5, ap. 52, inregistrata sub nr. J40/20821/1992, cod unic de
inregistrare 3785838, care a fost inregistrat sub nr. 696882 din 9.07.2012.

Societatea Comerciala N.G.C. DEPOZITE SI SERVICII - S.R.L.


NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in
conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale N.G.C. DEPOZITE SI
SERVICII - S.R.L., cu sediul in Bucuresti Sectorul 2, Strada Grigore C. Moisil
nr. 8, bloc 9, Scara E, etaj 1, ap. 227, inregistrata sub nr. J40/11461/2012,
cod unic de inregistrare 24411259, care a fost inregistrat sub nr. 851303 din
12.11.2012.

Societatea Comerciala TIMIS INVESTMENT - S.R.L.


NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in
conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale TIMIS INVESTMENT -
S.R.L., cu sediul in Bucuresti, bulevardul Regina Maria nr. 18, subsol, cam. 2,
ap. 1, sectorul 4, inregistrata sub nr. J40/23397/2007, cod unic de inregistrare
22923597, care a fost inregistrat sub nr. 697233 din 9.07.2012.

Societatea Comerciala MIRIT INTERNATIONAL - S.R.L.


NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in
conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale MIRIT INTERNATIONAL -
S.R.L., cu sediul in Bucuresti Sectorul 5, Strada Sirenelor nr. 27, inregistrata
sub nr. J40/12335/2012, cod unic de inregistrare 19062896, care a fost
inregistrat sub nr. 856100 din 15.11.2012.

Societatea Comerciala EXELA PUB - S.R.L.


NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Tulcea notifica, in
conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
43/44
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale EXELA PUB - S.R.L.,
cu sediul in satul I.C. Bratianu, comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea,
inregistrata sub nr. J36/333/2005, cod unic de inregistrare 17652548, care a
fost inregistrat sub nr. 512565 din 12.07.2012.

Societatea Comerciala MILE FARO MEDIA - S.R.L.


NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in
conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale MILE FARO MEDIA -
S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 6, bd. Timisoara nr. 37, camera nr. 1,
bloc T10, scara 1, etaj 3, ap. 41, inregistrata sub nr. J40/8829/2009, cod unic
de inregistrare 25883730, care a fost inregistrat sub nr. 855849 din 14.11.2012.

Societatea Comerciala MODULEX CONSTRUCT - S.R.L.


NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in
conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale MODULEX CONSTRUCT -
S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 4, str. Dr. Anton Colorian nr. 22-24,
inregistrata sub nr. J40/7694/2007, cod unic de inregistrare 21581410, care a
fost inregistrat sub nr. 856322 din 15.11.2012.

Societatea Comerciala PLANET - DESMA - S.R.L.


NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in
conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 3 1/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale PLANET - DESMA -
S.R.L., cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, str. WASHINGTON nr. 40-42, Ansamblul
Rezidential Washington Residence, blocul Casa B, parter, camera 1, ap. 1,
inregistrata sub nr. J40/10584/2011, cod unic de inregistrare 29062770, care a
fost inregistrat sub nr. 856948 din 15.11.2012.

Societatea Comerciala BPT 2002 - S.R.L.


NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj notifica, in
conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale BPT 2002 - S.R.L., cu
sediul in satul Cosoveni, comuna Cosoveni, strada Prof. Stefan Constantin nr. 8,
judetul Dolj, inregistrata sub nr. J16/514/2002, cod unic de inregistrare
14694972, care a fost inregistrat sub nr. 544489 din 10.10.2012.

Societatea Comerciala LIBRARIA CRESTINA FILADELFIA - S.R.L.


44/44
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures notifica, in
conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale LIBRARIA CRESTINA
FILADELFIA - S.R.L., cu sediul in municipiul Baia Mare, str. Oituz nr. 9, ap.
67, judetul Maramures, inregistrata sub nr. J24/825/2010, cod unic de
inregistrare 27831753, care a fost inregistrat sub nr. 535990 din 19.11.2012.

Societatea Comerciala EUROBIKE UNIVERSAL - S.R.L.


NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita notifica, in
conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale EUROBIKE UNIVERSAL -
S.R.L., cu sediul in satul Movilita, comuna Movilita, Str. Asociatiei nr. 4.
Fabrica de biciclete, parter, judetul Ialomita, inregistrata sub nr.
J21/331/2011, cod unic de inregistrare 27438402, care a fost inregistrat sub nr.
507717 din 06.07.2012.

Societatea Comerciala SIMRO COMPROD SERV - S.R.L.


NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara notifica, in
conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale SIMRO COMPROD SERV -
S.R.L., cu sediul in municipiul Petrosani, Str. Ciresilor nr. 16, judetul
Hunedoara, inregistrata sub nr. J20/586/2002, cod unic de inregistrare 14773260,
care a fost inregistrat sub nr. 530812 din 08.11.2012.

Societatea Comerciala EFOMAX COM - S.R.L.


NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta notifica, in
conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale EFOMAX COM - S.R.L.,
cu sediul in municipiul Constanta, Strada CIPRIAN PORUMBESCU nr. 52, CONSTRUCTIA
C1, camera 1, etaj P, judetul Constanta, inregistrata sub nr. J13/1320/2000, cod
unic de inregistrare 13163344, care a fost inregistrat sub nr. 585238 din
22.11.2012.