Sunteți pe pagina 1din 32
Anul 178 (XX) — Nr. 4330 PARTEA A IV-A PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Marți, 19
Anul 178 (XX) — Nr. 4330 PARTEA A IV-A PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Marți, 19

Anul 178 (XX) — Nr. 4330

PARTEA

A

IV-A

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Marți, 19 octombrie 2010

PUBLICAȚII

ALE

AGENȚILOR

ECONOMICI

Societatea Comercială PRONTOS SOLUTIONS - S.R.L. Ploiești, județul Prahova

HOTĂRÂREA NR. 6

din data de 7.10.2010 a asociatului unic al Societății Comerciale PRONTOS SOLUTIONS - S.R.L.

Asociatul unic al societății: Vladila Cristina, cetățean român, născută la data de 3.03.1970 în com. Sotrile, jud. Prahova, domiciliată în mun. Ploiești, Aleea Brumărelelor nr. 9, bl. 132, sc. 1, ap. 13, jud. Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 725902, eliberată de SPCLEP Ploiești la data de 4.12.2007, CNP 2700303290918, reprezentată 100,00 % din capitalul social al Societății Comerciale PRONTOS SOLUTIONS - S.R.L., o societate cu răspundere limitată de naționalitate română, cu sediul social situat în Ploiești, str. Ștefan Greceanu nr. 33, bl. L3, et. 8, corp C1, județul Prahova, având un capital social subscris și vărsat de 1.000 RON, înmatriculată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J 29/922/2009 și având codul unic de înregistrare CUI 25612102, denumită în continuare „Societatea”, în conformitate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății, hotărăște:

1. Cesionarea întregului capital social deținut la S.C. PRONTOS SOLUTIONS - S.R.L. în sumă de 1.000 lei, divizat în 100 de părți sociale a 10 lei fiecare, reprezentând 100 % capitalul social, către dl Brinzea Alexandru-Ionuț, cetățean român, născut la data de 21.11.1979 în municipiul Ploiești, domiciliat în Băicoi, str. Progresul nr. 32, bl. 32, sc. B, et. 3, ap. 33, județul Prahova, posesor al C.I. seria PH nr. 319091 eliberată de Poliția Băicoi la data de 15.07.2002, CNP 1791121295889, și retragerea din calitatea de asociat și administrator al societății. Eu, Vladila Cristina, înțeleg să mă retrag din calitatea de asociat unic și administrator al Societății Comerciale PRONTOS SOLUTIONS - S.R.L. și cedez toate cele 100 de părți sociale a 10 lei fiecare, în sumă totală de 1.000 de lei, reprezentând 100 % capitalul social, către dl Brinzea Alexandru-Ionuț și declar că am primit de la acesta contravaloarea capitalului social cedat astăzi, data încheierii prezentului act. Eu, Brinzea Alexandru-Ionuț, înțeleg să primesc de la Vladila Cristina cele 100 de părți sociale a 10 lei fiecare, în sumă totală de 1.000 lei, reprezentând 100 % capitalul social al S.C. PRONTOS SOLUTIONS - S.R.L., ale cărei acte de constituire și situații financiar-contabile le cunosc și pe care mi le însușesc.

2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4330/19.X.2010

Declar totodată că am achitat contravaloarea capitalului social cesionat astăzi, data încheierii prezentului act.

În urma prezentei cesiuni, capitalul social al societății în valoare de 1.000 lei aparține noului asociat unic, Brinzea Alexandru-Ionuț. Participarea la beneficii și pierderi este proporțională cu cota de participare la capitalul social, respectiv Brinzea Alexandru-Ionuț - 100 %.

2. Administrarea societății se va face de asociatul

unic, Brinzea Alexandru-Ionuț.

3. Împuternicire - împuternicește pe dna av. Elena-

Mihaela Iofciulescu, identificată cu cartea de identitate PH nr. 810369, eliberată de SPCLEP Ploiești la data de 5.01.2009, acționând în mod individual sau colectiv și având autoritatea de a substitui orice persoană, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru înregistrarea și publicarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului Prahova. Prezenta împuternicire este valabilă până la îndeplinirea tuturor formalităților menționate mai sus. Semnată la Ploiești, în 3 (trei) exemplare originale în limba română, la data de 4.10.2010.

(1/1.834.006)

Societatea Comercială RYUKAGE SERV - S.R.L., Bușteni județul Prahova

HOTĂRÂREA NR. 1/8.10.2010

a adunării generale a S.C. RYUKAGE SERV - S.R.L., cu sediul în Bușteni, str. Caporal Mușat nr. 17B, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J 29/1758/27.10.2003, CUI 15848239, capital social 300 lei

În ședința de azi, 8.10.2010, întrunită la prima convocare, efectuată conform prevederilor actului constitutiv, la solicitarea unanimă, la care au participat asociații Buretea Dan, născut în orș. Bușteni, jud. Prahova, la data de 14.07.1981, cetățean român, domiciliat în orș. Bușteni, str. Cap. Mușat nr. 17B, jud.

Prahova, identificat prin C.I. seria PH nr. 482970, eliberată la data de 23.07.2004 de Pol. orș. Bușteni, CNP 1810714296359, și Lungoci George, cetățean român, născut la data de 29.05.1982 în orș. Buftea, jud. Ilfov, domiciliat în București, Str. Fagului nr. 13A, sect. 1, identificat cu C.I. seria RR nr. 660881, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 30.04.2010, CNP 1820529471338, în prezența candidatului la asociere Zinca Gheorghe, cetățean român, născut la data de

21.07.1971 în mun. Ploiești, jud. Prahova, domiciliat în mun. Ploiești, Str. Rapsodiei nr. 10, bl. 140, sc. A, ap. 19, jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 558611, eliberată de Pol. Mun. Ploiești la data de 29.07.2005, CNP 1710721293100, ședință desfășurată la sediul societății, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, și a actului constitutiv, au hotărât următoarele modificări ale actului constitutiv:

1. Se primește în societate Zinca Gheorghe, cu datele

de identificare de mai sus, prin aport în numerar la capitalul social în sumă de 100 lei.

2. Se majorează capitalul social cu suma de 100 lei

reprezentând aportul în numerar al noului asociat Zinca Gheorghe, cu datele personale de mai sus. În urma modificărilor, capitalul social de 400 lei se

împarte în 40 părți sociale a 10 lei fiecare și revine celor patru asociați astfel:

- Buretea Dan deține 20 părți sociale, în valoare

nominală de 10 lei fiecare și în valoare totală de 200 lei,

reprezentând 50 % din capitalul social;

- Lungoci George deține 10 părți sociale, în valoare

nominală de 10 lei fiecare și în valoare totală de 100 lei, reprezentând 25 % din capitalul social;

- Zinca Gheorghe deține 10 părți sociale, în valoare

nominală de 10 lei fiecare și în valoare totală de 100 lei, reprezentând 25 % din capitalul social.

3. Se revocă din funcția de administrator Buretea Dan.

4. Se numește în funcția de administrator Zinca

Gheorghe, cu datele personale de mai sus, pe o perioadă de 4 ani, cu puteri depline.

5. Se adoptă actul constitutiv actualizat.

Redactată și semnată în 4 (patru) exemplare de valoare egală, astăzi, 8.10.2010, la sediul societății.

(2/1.834.007)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4330/19.X.2010

3

Societatea Comercială RYUKAGE SERV - S.R.L., Bușteni județul Prahova

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale RYUKAGE SERV - S.R.L., cu sediul în Bușteni, str. Caporal Mușat nr. 17B, județul Prahova, înregistrată sub nr. J 29/1758/2003, cod unic de înregistrare 15848239, care a fost înregistrat sub nr. 83565 din 8.10.2010.

(3/1.834.008)

Societatea Comercială SUPER FINANCE CONSULT - S.R.L. Ploiești, județul Prahova

HOTĂRÂREA NR. 2

din 28.09.2010 a asociatului unic

Subsemnatul Pîrvu Răzvan Gabriel, identificat cu C.I. seria PH nr. 473578, CNP 1800604297291, domiciliat în Ploiești, Str. Cameliei nr. 11, bl. 31, sc. C, ap. 50, asociat unic la S.C. SUPER FINANCE CONSULT - S.R.L., am hotărât următoarele:

1) Dl Pîrvu Răzvan Gabriel, asociat unic, cesionează dlui Necula Marian Ionuț, cetățean român, născut la data de 3.07.1980 în Ploiești, domiciliat în Ploiești, Str. Cameliei nr. 20, bl. 22A, sc. E, et. 3, ap. 96, județul Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 393600 eliberată de Poliția Municipiului Ploiești la data de 23.06.2003, CNP 1800703297290, părțile sociale deținute în cadrul societății, în număr de 20, în valoare de 200 lei. Ca efect al acestei cesiuni, capitalul social în valoare de 200 lei va fi distribuit astfel:

- dl Necula Marian Ionuț, aport la capital 200 lei, participare la beneficii și pierderi 100 %. Se precizează că dl Necula Marian Ionuț este de acord să preia părțile sociale, devenind asociat unic și administratorul societății, în timp ce dl Pîrvu Răzvan

Gabriel se retrage din societate ca asociat și administrator, față de care nu mai are niciun fel de pretenții.

(4/1.834.009)

Societatea Comercială IMMAGINE - S.R.L., Ploiești, județul Prahova

HOTĂRÂREA NR. 1/8.10.2010 a asociatului unic al S.C. IMMAGINE - S.R.L.

Subscrisa S.C. FIRENZE COM - S.R.L., cu sediul în Ploiești, Str. Poligonului nr. 1, J 29/1944/1994,CUI 6028515, prin administrator Perju Theodosie Ioan,

domiciliat în Ploiești, Str. Basarabilor nr. 11, bl. K2, et. 3, ap. 18, jud. Prahova, în calitate de asociat unic al S.C. IMMAGINE - S.R.L., cu sediul în Ploiești, Str. Poligonului nr. 1, clădirea C2, județul Prahova, întrunită astăzi, 8.10.2010, în conformitate cu dispozițiile actelor constitutive și ale Legii nr. 31/1990, modificată și completată, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare am decis următoarele:

1. Cu respectarea dispozițiilor din actul constitutiv al

societății și în baza hotărârii adunării generale a asociaților nr. 916/5.10.2010 ai S.C. FIRENZE COM - S.R.L., în calitate de asociat unic, în sensul că asociatul unic este de acord cu realizarea cesiunii în următoarea modalitate: S.C. FIRENZE COM - S.R.L. se retrage din societate și cesionează un număr de 1.576 părți sociale către dl Perju Theodosie Ioan, reprezentând 98,5 % din capitalul social și din cota de participare la profitul și pierderile societății și un număr de 24 părți sociale către dna Perju Daniela, reprezentând 1,5 % din capitalul social și din cota de participare la profitul și pierderile

societății și se retrage astfel din societate.

2. Structura asociaților este următoarea:

- Perju Theodosie Ioan deține un număr de 1.576 părți

sociale, reprezentând 98,5 % din capitalul social și din

cota de participare la profitul și pierderile societății;

- Perju Daniela deține un număr de 24 părți sociale,

reprezentând 1,5 % din capitalul social și din cota de participare la profitul și pierderile societății.

4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4330/19.X.2010

3. Ca urmare a cesiunii intervenite, capitalul social

total rămâne nemodificat, respectiv în valoare de 52.160

lei, acesta fiind divizat în 1.600 de părți sociale, cu o valoare nominală 32,60 lei fiecare.

4. Prețul convenit al cesiunii este de 52.160 lei pentru

1.600 de părți sociale, cu o valoare nominală 32,60 lei fiecare.

5. Se retrage, din calitatea de administrator al S.C.

IMMAGINE - S.R.L., Societatea Comercială FIRENZE COM - S.R.L. și se numește în calitate de administrator al societății dl Perju Theodosie Ioan, cetățean român, identificat cu C.I. seria PH nr. 211416, eliberată de Pol. Ploiești la data de 26.01.2001, CNP 1580707293161,

domiciliat în Ploiești, Str. Basarabilor nr. 11, bl. K2, et. 3, ap. 18, jud. Prahova, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 8.10.2010.

6. Se va completa actul constitutiv al societății cu

dispozițiile prezentei hotărâri, se vor efectua mențiunile corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova unde se va depune și actul constitutiv actualizat.

Redactată și semnată în 3 (trei) exemplare astăzi,

8.10.2010.

(5/1.834.010)

Societatea Comercială CONSTRUCȚII CĂI FERATE ȘI ALTE CĂI DE COMUNICAȚII - S.A., Sinaia județul Prahova

HOTĂRÂREA NR. 2

din 17.08.2010

a adunării generale ordinare a acționarilor S.C. CONSTRUCȚII CĂI FERATE ȘI ALTE CĂI DE COMUNICAȚII - S.A., cu sediul în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 9-11, vila Bucegi, et. 3, cam. 12, jud. Prahova, J 29/484/2008, RO 1467641

Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. CONSTRUCȚII CĂI FERATE ȘI ALTE CĂI DE COMUNICAȚII - S.A. s-a întrunit în ziua de 17.08.2010,

la ora 17, la sediul social al societății din Sinaia, str. Octavian Goga nr. 9-11, vila Bucegi, et. 3, cam. 12, jud. Prahova. Adunarea a fost prezidată de dl Hodorog Gheorghe, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății, iar secretar al adunării a fost ales, cu unanimitatea voturilor celor prezenți sau reprezentați, dna Teodor Andreea Mihaela, în calitate de reprezentant al acționarului Haiduc Dorel. La adunare au participat în mod direct sau prin reprezentanți acționari deținând 60,68 % din capitalul social. La punctul 5 de pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor a aprobat, cu unanimitatea voturilor celor prezenți sau reprezentați, revocarea comisiei de cenzori formate din: Marian Eugen, Gradinaru Gulei Gheorghe, Plesa Constantin Iosif și Savu Cristina. La punctul 6 de pe ordinea de zi, AGOA a aprobat, cu unanimitatea voturilor celor prezenți sau reprezentați, revocarea consiliului de administrație format din Hodorog Gheorghe, Herciu Adrian și Constantin Nicoleta. De asemenea, AGOA a ales prin vot secret, folosind metoda votului cumulativ, un nou consiliu de administrație, format din următorii cinci membri: Hodorog Gheorghe, Herciu Adrian, Staicu Ștefan, Ciorogar Adrian și Sinoi Daniel- Marius. De asemenea, AGOA a aprobat cu unanimitatea voturilor modificarea art. 35, art. 40 și 41 ale actului constitutiv al societății în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate la punctele 4 și 5, acestea urmând a avea următorul conținut:

Art. 35. Numirea administratorilor Societatea este condusă de cinci administratori, care constituie consiliul de administrație. Administratorii societății sunt aleși pe o perioadă de 4 ani de adunarea generală, cu posibilitatea de a fi revocați sau realeși pe aceeași perioadă. Administratorii societății numiți pentru un mandat de 4 ani sunt:

• Hodorog Gheorghe, cetățean român, masculin, născut la data de 17.02.1949 în Ocnele Mari, jud. Vâlcea, fiul lui Nicolae și al lui Ana, domiciliat în mun. Deva, str.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4330/19.X.2010

5

D. Zamfirescu, bl. A1, sc. 2, et. 3, ap. 3, jud. Hunedoara, identificat cu B.I. seria GV nr. 267705, eliberat la 7.08.1996 de Poliția Deva, CNP 1490217201039;

• Herciu Adrian, cetățean român, masculin, născut la

data de 16.02.1979 în Brașov, jud. Brașov, fiul lui Ambrozi

și Viorica, domiciliat în Bacău, Str. Mioriței nr. 13, sc. B,

ap. 12, jud. Bacău, identificat cu C.I. seria XC nr. 449987, eliberată la 25.01.2006 de SPCLEP Bacău, CNP

1790216040041;

• Staicu Ștefan, cetățean român, masculin, născut la

data de 28.04.1960 în Craiova, jud. Dolj, fiul lui Ilie și Ana, domiciliat în Craiova, str. Pictor Ion Andreescu nr. 3, jud.

Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr. 356525, eliberată la

14.09.2004 de mun. Craiova, CNP 1600428163271;

• Ciorogar Adrian, cetățean român, masculin, născut

la data de 4.06.1985 în mun. Hunedoara, jud.

Hunedoara, fiul lui Gheorghe și Tatiana, domiciliat în satul Nădăștia de Jos nr. 61, jud. Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 266451, eliberată la 28.01.2005 de orașul Călan, CNP 1850604205005;

• Sinoi Daniel-Marius, cetățean român, masculin,

născut la data de 19.07.1967 în Călan, jud. Hunedoara,

fiul lui Leontin și Maria, domiciliat în Deva, str. Mihai Eminescu, bl. C3, sc. C, ap. 22, jud. HUnedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 309250 eliberată la

17.01.2006 de SPCLEP Deva, CNP 1670719200889.

Art. 40. Auditorul Societatea prin hotărâre a adunării generale ordinare

a acționarilor numește auditor financiar pe AUDITOR

FINANCIAR SARRA - S.R.L., cu sediul în Hunedoara, str. E. Margineanu nr. 4, bl. 46, sc. A, et. 4, ap. 8, jud. Hunedoara, posesor al autorizației nr. 194/18.04.2002, pentru un mandat de 3 ani. Acesta va avea atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare. Remunerația auditorului financiar se va stabili prin adunarea generală

a acționarilor care îl numește, putând fi modificată ulterior

în alte adunări generale.

Art. 41. Atribuțiile auditorului Acesta va avea atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare. Remunerația auditorului financiar se va stabili prin adunarea generală a acționarilor care îl numește, putând fi modificată ulterior în alte adunări generale.

Cu majoritatea voturilor celor prezenți sau reprezentați

s-a stabilit că remunerația membrilor consiliului de

administrație să fie menținută la nivelul anterior, respectiv

de 100 RON.

Cu unanimitatea voturilor celor prezenți sau

reprezentați s-a stabilit mandatarea dnei Porojan

Mariana pentru efectuarea tuturor formalităților în

vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri,

precum și în vederea efectuării demersurilor necesare

înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului,

precum și mandatarea dlui Hodorog Gheorghe pentru

semnarea actului constitutiv actualizat al societății.

Cu unanimitatea voturilor celor prezenți sau

reprezentați a fost aprobată data de 16.09.2010 ca dată

de înregistrare.

Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare,

azi, 17.08.2010.

(6/1.834.011)

Societatea Comercială

CONSTRUCȚII CĂI FERATE ȘI ALTE CĂI

DE COMUNICAȚII - S.A., Sinaia

județul Prahova

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204

alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, depunerea textului

actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale

CONSTRUCȚII CĂI FERATE ȘI ALTE CĂI DE

COMUNICAȚII - S.A., cu sediul în orașul Sinaia, str.

Octavian Goga nr. 9-11, et. 3, județul Prahova,

înregistrată sub nr. J 29/484/2008, cod unic de

înregistrare 1467641, care a fost înregistrat sub nr. 83657

din 8.10.2010.

(7/1.834.012)

7.06.2010

al societăților comerciale pentru care Tribunalul București - Secția a VI-a Comercială - a pronunțat hotărâri judecătorești de dizolvare în

Nr. și data deciziei

130/C

TRIBUNALUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

1672/2009

Nr. dosar

cu sentințele de dizolvare pronunțate de Tribunalul Mehedinți în temeiul art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată

dispune

Tribunalul

Mehedinți

Instanța

temeiul art. 237 alin. (1) lit. b din Legea nr. 31/1990

care

ILFOV JUSTIȚIEI

JUSTIȚIEI

TABELUL NR. 10/2010

Viteazu, nr. 14,

DE PE LÂNGĂ

Spl. jud. M. Mehedinți

TABEL

MINISTERUL

MINISTERUL

Sediul

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI

3, ap. 10,

M6, sc. 1, et. Severin,

Drobeta-Turnu

bl.

Denumire/Forma

MUCH MORE

juridică

SRL

18880960

(8/1.833.959)

CUI

crt.

Nr.

1.

6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4330/19.X.2010

Numărul și data hotărârii de dizolvare

4446/2.04.201046446/3/2009

12579/5.11.2009

 

2791/9.03.2010

13527/25.11.2009

 

2181/1.03.2010

2181/1.03.2010

 

13415/23.11.2009

 

13340/19.11.2009

Numărul

dosarului

   

26027/3/2009

2092/3/2010

 

46451/3/2009

44351/3/2009

44351/3/2009

44763/3/2009

37580/3/2009

43392/3/2009

37589/3/2009

 

Sediul societății comerciale

Iancu Nicolae, nr. 21, parter, camera 1, oraș Voluntari,

str. Erou Ilfov

județul

36494/3/20092

Drumul Odai, nr. 9A, parter, oraș Otopeni, județul Ilfov20767556

2325/2.03.2010ABA

Calea București, nr. 25, comuna Balotești, satul Balotești, județul Ilfov

str. Mihai Eminescu, nr. 32, orașul Chitila, loc. Rudeni, județul IlfovABC

27698/3/20095

str. Mihai Eminescu, nr. 44, comuna Ciolpani, satul Izvorani, județul Ilfov18409467

4486/2.04.201021968256

Str. Sârbi nr. 1698, comuna Domnești, satul Domnești, județul Ilfov

Str. Fortului nr. 31, Construcția C7, oraș Chitila, loc. Rudeni, județul Ilfov21788360

Str. Fortului nr. 31, Construcția C7, oraș Chitila, loc. Rudeni, județul Ilfov

2728/8.03.20109

Str. Florești nr. 127, comuna Gruiu, satul Șanțu Florești, județul Ilfov

Ilfov Prunilor, bl. P38, sc. 1, parter, ap. 1, com. 1 Decembrie,

Prelungirea

județul

1818/23.02.2010comuna

Berceni, nr. 1205, județul Ilfov

str. Vasile Vasilache, nr. 11, oraș Voluntari, județul Ilfov

Forma

juridică

 

SRL

SRL

SRL

SRL

 

SRL

SRL

   

SRL

 

Denumirea

comerciale

societății

SRL1

A & G VITROART - SRL

A&C RO CONSTRUCT - SRL

CONSULTING AND MANAGEMENT - SRL

FOREST CONSTRUCT - SRL

ACA INFO - SRL

SRL6

ACTIV CONSTRUCTIV - SRL

ACTUAL GRUP - SRL

ACTUAL GRUP - SRL

SRLADI

& GABITA TRANS - SRL

SRL10

ADI-SELAGENELA - SRL

ADY & SON - SRL

ADY & VIO - SRL SRL20686354

înregistrare

unic

de Codul

21968299

 

16550973

22803507

     

21788360

21273607

20827119

21763560

 

Nr.

crt.

   

3

4

   

7

8

   

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4330/19.X.2010

7

3712/22.03.2010

 

12350/3.11.2009

12233/2.11.2009

13127/16.11.2009

 

13088/16.11.2009

12551/5.11.2009

875/4.02.2010

 

12999/13.11.2009

     

12459/4.11.2009

   

12559/5.11.2009

3807/23.03.2010

 

12553/5.11.2009

13180/17.11.2009

   

12557/5.11.2009

 

12561/5.11.2009

3531/18.03.2010

12550/5.11.2009

 

14105/11.12.2009

45614/3/2009

2095/3/2010

27434/3/2009

21232/3/2009

27162/3/2009

23693/3/2009

21219/3/2009

 

40814/3/2009

44782/3/2009

23295/3/2009

38886/3/2009

20767/3/2009

23296/3/2009

25027/3/2009

27703/3/2009

41859/3/2009

26494/3/2009

45632/3/2009

852/3/2010

20217/3/2009

27442/3/2009

24883/3/2009

45635/3/2009

26486/3/2009

43406/3/2009

26502/3/2009

42544/3/2009

20207/3/2009

22177/3/2009

36491/3/2009

Str. Libertății nr. 140, comuna Grădiștea, satul Grădiștea, județul Ilfov21858075

2730/8.03.2010Str.

Crișan nr. 28, oraș VOLUNTARI, județul Ilfov

Str. Studioului nr. 5, bl. A3, sc. A, ap. 1, oraș Buftea, județul Ilfov

 

satul Sintești, comuna Vidra, județul Ilfov Str. Câmpului nr. 668, comuna Vidra, satul Vidra, județul Ilfov

12377/3.11.200918

Str. Imașului nr. 1535, comuna Afumați, județul Ilfov

Calea Bucureștilor, nr. 12, bl. B2-5, parter, camera 2, oraș Otopeni, județul 20210/3/2009

Ilfov Str. Principală, nr. 395, comuna Vidra, satul Sintești, județul Ilfov

3596/19.03.201022

Str. Călărași nr. 40, camera 1, oraș Voluntari, județul Ilfov

Str. Eroului nr. 91, comuna Chiajna, județul Ilfov

747/2.02.201024

comuna Domnești, satul Domnești, nr. 1625, județul Ilfov

12936/12.11.200916190378

Str. Crinului nr. 26, birou nr. 1, oraș Chitila, județul Ilfov

12239/2.11.200926

Str. Oituz nr. 27, orașul Bragadiru, județul Ilfov

nr. 37, bl. R9, sc. A, et. 4, ap. 20, cam. 1,

- Târgoviște,

Ilfov

județul

București

Șos. Buftea,

oraș

14253/16.12.200918438640

Str. Mare nr. 78, comuna Ciorogârla, satul Ciorogârla, județul Ilfov

1586/18.02.201029

Str. Fluierului nr. 8B, oraș Pantelimon, județul Ilfov

Str. Nucilor nr. 2, comuna Găneasa, satul Moara Domnească, județul Ilfov

Str. Libertății nr. 2B, ap. camera 1, oraș Pantelimon, județul Ilfov

3055/11.03.2010ANA

Drumul Gării, nr. 135D, oraș Pantelimon, județul Ilfov32

nr. 185, comuna Petrăchioaia, satul Petrăchioaia,

Str. Principală

Ilfov

județul

B2, sc. 2, parter, ap. 13, oraș Măgurele,

8, bl. Ilfov

județul

Măgurele, nr.

Str. Mărășești

loc.

13223/17.11.200935

Intr. Nicolae Iorga, nr. 22, comuna Chiajna, județul Ilfov

5380/28.04.2010str.

Ion Sion, nr. 44, încăperea nr. 8, Voluntari, județul Ilfov

str. Sold. Condu Stelian nr. 2, com. Dobroești, sat Dobroești, jud. Ilfov

1853/23.02.201038

str. Posada nr. 7A, com. Brănești, sat Islaz, jud. Ilfov21728822

Olteniței nr. 21, bloc T 1-2, sc. 2, et. 2, ap. 18, oraș Popești Leordeni,

Șos. Ilfov

jud.

Str. Merilor nr. 20, com. Gruiu, sat Siliștea Snagovului, jud. Ilfov21384672

Calea București nr. 76, com. Tunari, jud. Ilfov

13094/16,11.200942

sat Gruiu nr. 376, com. Gruiu, jud. Ilfov

București - Târgoviște nr. 17B, et. P, camera 8, com. Mogoșoaia,

șos. Ilfov

jud.

 

SRL

     

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

 

SRL

   

SRL

SRL

 

SRL

     

SRL

 

SRL

 

SRL

SRL

SRL

 

SRL13

ADY TOURING - SRL

AERIM COM - SRL

SRL15

AFCO COM - SRL

SRL16

AGISINT - SRL

SRL17

AGRO STAR PROD - SRL

Str. Clăbucet, nr. 25, oraș Voluntari, județul Ilfov15090583

AGROCOM TRANS - SRL

AGROPROD ACTIV - SRL

AKKT CORPORATION - SRL

ALCOMET SERV-COM - SRL

ALEX INVEST - SRL

ALEX TEHNICOM - SRL

ALEXCRIX SHOP - SRL

SRLALFA

TRANS - SRL

ALFA TRADING - SRL

ALIMA COM - SRL SRL15900680

SRLALMIDO

CONSTRUCT - SRL

ALOHA MIXT COM - SRL

ALYCAN COMPANY - SRL

SRL31

AMI TRADEXPERT - SRL

- GRYG - SRL

SRL33

ANA IMPEX - SRL

INSTAL - SRL18760920 SRLAND

SRLANDRA

G IMPEX - SRL

ANDRY CRYS IMOBILIARE - SRL

ANE NANE COM SERV SRL SRL17072338

ANEXIM CONSTRUCT SRL

SRL39

ANTONIO TRANS SRL

ARA TRADE SRL

RECONVERSIE

ARC - ADMINISTRARE

SRL

CONSULTING

ARIR 2000 IMPEX SRL

SRL43

ASPARAKOF INVEST SRL

 

22809860

18734603

12046877

18199276

 

15278090

10790977

21273615

21201252

15111406

20958955

 

151073168

   

21494390

17776880

21852722

22915942

15835581

 

15607591

21899202

   

17610380

 

14988200

13400912

20827003

 

14

       

19

20

21

 

23

 

25

 

27

28

 

30

     

34

 

36

37

   

40

41

   

8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4330/19.X.2010

Numărul și data hotărârii de dizolvare

 

785/2.02.2010

 

4628/8.04.2010

 

12923/12.11.2009

 

2301/2.03.201042534/3/2009

 

2762/9.03.2010

   

11948/27.10.2009

 

12552/5.11.2009

       

13353/19.11.2009

13472/24.11.2009

     

3032/11.03.201044751/3/2009

 

1820/23.02.2010

 

1619/18.02.2010

   

Numărul

dosarului

42533/3/2009

40824/3/2009

3243/3/2010

46465/3/2009

2080/3/2010

28198/3/2009

24532/3/2009

 

21229/3/2009

2094/3/2010

 

2079/3/2010

24874/3/2009

17092/3/2009

20214/3/2009

42549/3/2009

36487/3/2009

39271/3/2009

36486/3/2009

28199/3/2009

26038/3/2009

37592/3/2009

3247/3/2010

   

29962/3/2009

 

20775/3/2009

 

45613/3/2009

845/3/2010

 

Sediul societății comerciale

1721/19.02.201044

Str. Florilor nr. 7, bloc P12, sc. 2, et. 3, ap. 21, oraș Bragadiru, jud. Ilfov

Str. Marginei nr. 52, com. Glina, sat Cățelu, jud. Ilfov

5372/27.04.2010Șos.

Unirii nr. 238, com. Balotești, sat Balotești, jud. Ilfov

Str. Bateriei nr. 121, oraș Popești-Leordeni, jud. Ilfov

2630/5.03.201022826888

str. Walter Mărăcineanu nr. 90, oraș Pantelimon, jud. Ilfov

Unirii nr. 14, bloc P5, sc. 1, et. 2, ap. 8, com Balotești, sat Balotești,

Șos. Ilfov

jud.

13005/13.11.2009484946

Șos. Alexandriei nr. 163, oraș Bragadiru, jud. Ilfov

nr. 46, bloc D3-2, sc. 2, et. 1, ap. 13, oraș Bragadiru,

Str. Povernei

Ilfov

jud.

13089/16.11.200915260629

Bd. M. Eminescu nr. 7, bloc R2, sc. A, et. 2, ap. 11, oraș Buftea, jud. Ilfov

jud. Ilfov

Betoane,

de Jos,

de Preparare

sat Ștefăneștii

10, Stația

nr. Jos,

Centură de

Ștefăneștii

Șos. De

com.

1028/10.02.201054

27695/3/2009str.

Vlad Țepeș nr. 81, camera nr. 1, com. Cernica, sat Tânganu, jud. Ilfov

2413/3.03.201022826918

Str. Gheorghe Doja nr. 27, camera 5, oraș Voluntari, jud. Ilfov

Șos. Alexandriei nr. 173, com. Cornetu, jud. Ilfov

12334/3.11.200919026478

Str. Gării nr. 9, com. Brănești, sat Brănești, jud. Ilfov

Șos. București-Alexandriei nr. 544, km 14, oraș Bragadiru, jud. Ilfov14347809

1677/19.02.201059

str. Erou Iancu Nicolae nr. 83/13, et. P, oraș Voluntari, jud. Ilfov

14103/11.12.2009Str.

Fânului nr. 10, oraș Pantelimon, jud. Ilfov

1671/19.02.201021130712

Str. Zăvoiului nr. 72, com. Cornetu, sat Cornetu, jud. Ilfov

12578/5.11.200962

șos. Ciutaci nr. 540, com. Domnești, sat Domnești, jud. Ilfov

str. Malu Roșu nr. 22, com. Gruiu, sat Lipia, jud. Ilfov18573493

Str. Duzilor nr. 1, camera 5, oraș Pantelimon, jud. Ilfov

13365/19.11.200920686460

com. Domnești, sat Domnești, nr. 1655, jud. Ilfov

5373/27.04.201022943144

Str. Zambilei nr. 1, com. Afumați, jud. Ilfov

4855/15.04.201067

848/3/201022915950

Str. Pescarilor nr. 4, com. Moara Vlăsiei, sat Căciulați, jud. Ilfov

Ilfov Barbu nr. 4, bloc P3, sc. 2, et. 3, ap. 21, com. 1 Decembrie,

str. Ion

jud.

13359/19.11.200918915146

Str. Eroilor nr. 1, com. Dascălu, sat Dascălu, jud. Ilfov

43399/3/200970

Str. Principală nr. 365, camera 5, com. Vidra, sat Sintești, jud. IlfovCONSTRUCT

12937/12.11.2009Str.

Monumentul Eroilor nr. 4, com. Mogoșoaia, jud. Ilfov

42537/3/200972

com. Periș, sat Bălteni, nr. 172, jud. Ilfov

3677/22.03.201073

1182/11.02.201022916000

Str. Independenței nr. 44, Voluntari, județul Ilfov

Forma

juridică

               

SRL

 

SRL

SRL

   

SRL

   

SRL

SRL

SRL

   

SRL

SRL

 

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

 

Denumirea

comerciale

societății

SRLASSY

GROUP PREST CONSULT SRL

SRL45

AUTO - BERTA SERVICE SRL

SRL46

AUTO CHITU SRL

SRL47

AUTO SERVICE BUS-TRUK SRL

SRL48

BAIO FOREST CONSTRUCT SRL

SRLBAKARA

SRL49

SRL50

BARAN IMPEX PROD COM SRL

SRL51

BELLEXPERT CONT SRL

BENNY COM SRL

BMS INTERNATIONAL SRL SRL22809852

BOJA CONSTRUCTOR SRL

BRABU SRL

SRL56

BROTHERS IMPEX SRL2784559

SRL57

C&M BRAND SRL

C.N.B. DISTRIBUTIE SRL

SRL21358100

CAPITAL MARKET CONSULT SRL

CARMEN FAST COM SRL SRL20826890

CARPET & MORE SRL

CASA CRISTOBAL GARDEN SRL

CASA KRISTIN SRL

SRL64

CASA TEHNO II IMPORT-EXPORT SRL

SRL65

CBA TRANSCONSTRUCT SRL

CHEMICAL EXIM IMPORT EXPORT SRL

CHIP & DAILY ENERGY SRL

SRL68

CMG PREST SERV SRL

CODRUT MCM 2006 SRL

INVESTMENT TEAM SRL

CONSTRUCTORUL MOGOSOAIA SRL

CONTIMEX CONSTRUCT SRL

com. Berceni nr. 1297, parter, jud. Ilfov21858148

COSMIN ALY IMPEX SRL

SRL74

COSTI & MIHAI SRL

înregistrare

unic

de Codul

21413824

21321020

22935052

21831746

 

18577886

 

21413816

   

18375356

             

20856580

 

16435770

     

21211574

 

21721352

479605

21384621

   

Nr.

crt.

               

52

53

 

55

   

58

 

60

61

 

63

   

66

   

69

 

71

     

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4330/19.X.2010

9

2759/9.03.201044784/3/2009

12935/12.11.2009

 

11729/23.10.2009

 

12555/5.11.2009

   

13095/16.11.2009

   

1357/16.02.2010

   

3676/22.03.2010

     

12922/12.11.2009

1412/16.02.2010

4858/15.04.2010

11725/23.10.2009

1356/16.02.2010

 

12854/11.11.2009

12481/4.11.2009

12856/11.11.2009

   

1086/11.02.2010

11702/23.10.2009

 
 

20764/3/2009

 

26830/3/2009

 

26482/3/2009

38894/3/2009

855/3/2010

22180/3/2009

43420/3/2009

46447/3/2009

43422/3/2009

45624/3/2009

27713/3/2009

45607/3/2009

46438/3/2009

3246/3/2010

846/3/2010

28181/3/2009

43413/3/2009

 

26820/3/2009

43415/3/2009

 

26269/3/2009

36504/3/2009

26272/3/2009

36501/3/2009

 

38890/3/2009

19300/3/2009

44764/3/2009

Bucureștilor nr. 16, bl. B2-4, sc. 1, et. 2, ap. 6, oraș Otopeni,

Calea Ilfov

jud.

Str. Călărași nr. 40, oraș Voluntari, jud. Ilfov

3059/11.03.201077

857/3/201022894882

Șos. Alexandriei nr. 33, com. Cornetu, sat Cornetu, jud. Ilfov

Com. Berceni nr. 1038, jud. Ilfov

12341/3.11.2009D&C

24091/3/200979

Str. Plopilor nr. 457, com. Petrăchioaia, sat Petrăchioaia, jud. Ilfov

Str. Victoriei nr. 97, oraș Chitila, loc. Chitila, jud. Ilfov

13896/7.12.2009DANIROM

Str. Constantin Tănase nr. 12, oraș Voluntari, jud. Ilfov

4856/15.04.201022894939

Str. Înclinată nr. 37, oraș Bragadiru, jud. Ilfov

Sat Copăceni, Str. Principală nr. 315, com. 1 Decembrie, jud. IlfovDAS

1414/16.02.2010DECO

Str. Garlei nr. 143A, com. Copăceni, jud. Ilfov

4542/7.04.201085

Str. Sg. Gheorghe Dinca nr. 12, oraș Voluntari, jud. Ilfov

Str. Sabie nr. 1, camera 1, com. Vidra, sat Sintești, jud. Ilfov

3715/22.03.201087

Șos. Giurgiului nr. 201A, garaj, com. 1 Decembrie, jud. Ilfov

14256/16.12.2009Str.

22 Decembrie 1989 nr. 20, com. Dobroești, sat Dobroești, jud. Ilfov18352506

Intr. Lalelei nr. 6, oraș Pantelimon, jud. Ilfov

4469/16.02.201021899270

Intr. Sălcioarei nr. 10, satul Roșu, com. Chiajna, jud. Ilfov

5514/27.04.201022943098

Str. Mihai Eminescu nr. 60, oraș Chitila, loc. Chitila, jud. Ilfov

1183/11.02.201022916190

Str. Ciocârliei nr. 4, oraș Bragadiru, jud. Ilfov

Olteniței nr. 204, hala 2 (partea stângă a halei), oraș Popești Leordeni,

Șos. Ilfov

jud.

Str. Găneasa nr. 9, com. Afumați, jud. Ilfov

860/3/201095

Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 54, oraș Chitila, loc. Chitila, jud. Ilfov21635367

Ilfov 128, bloc P16, sc. 1, et. P, ap. 2, com. Cornetu,

jud. nr.

Alexandriei

Șos. Cornetu,

sat

Str. Prunilor nr. 14, com. 1 Decembrie, jud. Ilfov

4864/15.04.2010DUCAN-LUC

868/3/200998

Str. Tudor Vladimirescu nr. 29D, oraș Otopeni, jud. Ilfov

 

Str. Ciutaci nr. 578, com. Domnești, sat Domnești, jud. Ilfov

nr. 105, Pergola Restaurant, cam. 3, com. Clinceni,

Str. Principală

Ilfov

jud.

12480/4.11.2009102

Str. Sfântul Gheorghe nr. 14, oraș Popești Leordeni, jud. Ilfov

12242/2.11.2009SRL

23671/3/2009103

Str. Toamnei nr. 4 com. Clinceni, jud. Ilfov

Șos. Afumați nr. 84E, oraș Voluntari, jud. Ilfov

nr. 129, km 19,5 pe DN1, com. Corbeanca, sat

Șos. București-Ploiești

jud. Ilfov

Petrești,

2859/10.03.201021260011

Str. Complex Pacea nr. 21A, com. Ciolpani, sat Izvorani, jud. Ilfov

 

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

 

SRL

SRL

 

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

 

SRL

   

SRL

SRL

   

SRL

SRL

 

SRL

SRL

     

SRL

SRL75

CRIDA CARN 2000 SRL

CRIN FRUCT SRL

CRIS TRANS SMART SRL

CRISYMO SRL

CONSULTING ROM SRL

D.K. UNIK GRUP SRL

SRL81

GRUP SRL

DARLA COMPANY SRL

TRANCOMIMPEX 2000 SRL

SRL84

VLADMII EXPERT SRL

DENIS-FLO CONSTRUCT SRL

DENISA COMPANY SRL

DENY STYLE SRL

DETAIL COM SRL

DIDI DEEA SRL

SRLDOBRE

CONSTRUCT 2007 SRL

DOMINO CONSTRUCT DESIGN SRL

SRLDOMNO

TAXI SRL

SRL93

DONE DISTRIBUTION COM SRL

DORIS CONSULTING SRL

DORISTEL PRODCOM SRL

SRL96

DRADA IMPORT EXPORT SRL

SRL97

DUBLU REL ’70 SRL

CONSTRUCT SRL

Str. Eroului nr. 122, com. Chiajna, jud. Ilfov16158210

E & K TRADING IMPEX SRL

SRL100

ECLIPSA SRL

ECO CLIN SRL

ECOSAL SRL

EDILEST SRL

ELPA CONSTRUCTION SRL SRL21011738

SRL105

ELSIN ELECTRIC SRL

EMCO ROM SRL

10902523

16201612

 

17977230

14901580

17018428

21011789

 

10903715

21788450

21968272

21788387

21814206

 

21925760

     

18640215

21728792

 

18041607

21691847

21609538

 

19212128

16183095

20722686

14183188

 

14523166

 
 

76

 

78

 

80

 

82

83

   

86

 

88

89

90

91

92

 

94

       

99

 

101

   

104

 

106

10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4330/19.X.2010

Numărul și data hotărârii de dizolvare

13232/17.11.2009

12458/4.11.2009

 

12372/3.11.2009

 

13004/13.11.2009

     

13184/17.11.2009

 

12234/2.11.2009

1178/11.02.2010

12364/3.11.2009

 

11704/23.10.2009

2763/9.03.2010

669/28.01.2010

 

1819/23.02.2010

   

14260/16.12.2009

   

13351/19.11.2009

   

5337/27.04.2010

 

13130/16.11.2009

 

Numărul

dosarului

 

25025/3/2009

27723/3/2009

22933/3/2009

24868/3/2009

24516/3/2009

37574/3/2009

25584/3/2009

36506/3/2009

27459/3/2009

 

21238/3/2009

841/3/2010

19797/3/2009

43411/3/2009

 

2097/3/2010

38898/3/2009

26252/3/2009

43393/3/2009

24525/3/2009

37569/3/2009

34593/3/2009

22157/3/2009

44761/3/2009

 

43391/3/2009

25048/3/2009

43421/3/2009

 

27179/3/2009

25045/3/2009

 

Sediul societății comerciale

25586/3/2009107

Str. Sârbilor nr. 31, oraș Măgurele, loc. Vârteju, jud. Ilfov

Str. Timpului nr. 4, oraș Popești Leordeni, jud. Ilfov108

1029/10.02.201018466462

Str. Mihai Eminescu nr. 55, camera 1, oraș Buftea, jud. Ilfov

Ilfov Ancu nr. 256, com. Petrăchioaia, sat Petrăchioaia

Miron

Corea), jud.

Str. Profesor

(sat

1382/16.02.2010111

Str. Ciorogârla nr. 11, oraș Bragadiru, jud. Ilfov

Calea Bucureștilor nr. 91A, oraș Otopeni, jud. Ilfov

1333/19.11.2009Str.

Ghiță Constantin nr. 12, camera 3, oraș Voluntari, jud. Ilfov

13456/24.11.2009114

Str. Mărășești nr. 22, oraș Măgurele, loc. Măgurele, jud. Ilfov

12482/4.11.2009115

Str. Emil Racoviță nr. 1, et. 1, camera 1, oraș Voluntari, jud. Ilfov

 

12934/12.11.2009117

20747/3/200915223582

Șos. Clinceni nr. 3, oraș Bragadiru, jud. Ilfov

 

Str. Dinu Pestrițu nr. 9, oraș Voluntari, jud. Ilfov Șos. Alexandriei nr. 554, km 14, oraș Bragadiru, jud. Ilfov

Ilfov București-Ploiești DN 1, KM 20.5,

nr. 25,

București jud.

Calea Balotești,

com.

1854/23.02.201021747077

Str. I.C. Brătianu nr. 117, com. Brănești, sat Brănești, jud. Ilfov

20494/3/200916125736

Str. Șoseaua de Centură nr. 3, com. Clinceni, jud. Ilfov

 

Str. Siret nr. 68, oraș Voluntari, jud. Ilfov Str. 1 Decembrie 1918 nr. 7, com. Dărăști-Ilfov, jud. Ilfov

12851/11.11.2009125

Șos. Ștefănești nr. 152, oraș Voluntari, jud. Ilfov

Str. Spicului nr. 19, com. Dobroești, sat Fundeni, jud. Ilfov21763501

12246/2.11.2009481303

Str. Melodiei nr. 18, com. Dobroești, jud. Ilfov

13414/23.11.200920856505

Calea Bucureștilor nr. 30, oraș Otopeni, jud. Ilfov

Șos. Afumați nr. 90-94, parter, camera nr. 3, oraș Voluntari, jud. Ilfov20631812

13092/16.11.20093193429

Com. Petrăchioaia, sat Petrăchioaia, jud. Ilfov

2574/5.03.201021201490

Str. Anotimpului nr. 6, oraș Bragadiru, jud. Ilfov

28208/3/2009132

Str. Mihai Eminescu nr. 5, com. Brănești, sat Brănești, jud. Ilfov18512232

1850/23.02.201021747166

Com. 1 Decembrie, bloc PK9, sc.3, et. 2, ap. 27, jud. Ilfov

14244/16.12.200915624851

Intr. Doinei nr. 43, cam. 1, com. Dobroești, jud. Ilfov

Giurgiului nr. 33A, Clădirea Secției II, Curele,

jud. Ilfov

Jilava, Șos.

Prelungirea

com.

12366/3.11.2009GLOBAL

21936/3/2009136

Str. Vasile Alecsandri nr. 5, com. Dobroești, sat Dobroești, jud. Ilfov

Str. Școlii nr. 24, oraș Buftea, jud. Ilfov

14243/16.12.200915859874

Str. Gării nr. 51, com. Jilava, jud. Ilfov

Forma

juridică

SRL

SRL

   

SRL

SA

SRL

 

SRL

SRL

SRL

     

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

   

SRL

 

SRL

SRL

SRL

 

SRL

SRL

SRL

Denumirea

comerciale

societății

EUMIX SRL

EURO CATALIN SRL

SRL109

EURO FRUITS SRL

SRL110

EURO JUS COM SRL

EURO LIFT-PRODUCT SRL

 

EUROPEA INDUSTRIALE SA EXPERT INSTAL TRUST SRL

SRLEXPERT

RENT SRL

FAGIOLO IMMOBILIARE SRL

Str. F Ferme nr. 5, oraș Otopeni, jud. Ilfov18010732

FARAON FLOWERS & PLANTS SRL

FENEM GROUP IMPEX SRL

SRL118

FEY-MEY IMPEX SRL

FINANCE SERVICE EXCLUSIV SRL SRL22935176

FIRATROM LEASING SRL SRL14358344

FISHING GRUP SRL

FLORINA COM SRL

FORTECH SOLUTII SRL

FOX EXPLORER SRL

FRAMA 2000 SRL

FRIGO SUD SRL

G.P. ROMVAFE SRL

SRL128

GALEMO SRL

SRL129

GATINO SRL

GEFI COM PROD SRL

SRL131

GENERAL ALEX CONSTRUCT SRL

GEO SERVDIS SRL

GEOMAR REBEL SRL

GEST IMPEX SRL

SRL135

GLASS-CO IMPEX SRL21788441

WORK SRL

GLOBO DESIGN SRL

GOLD PLASTIC SRL

înregistrare

unic

de Codul

17255190

15892056

 

15199360

8149033

11823711

20892028

15751669

19224769

   

15223590

       

22965304

21011894

16726450

                   

11220672

18266820

 

Nr.

crt.

         

112

113

   

116

   

119

120

121

122

123

124

 

126

127

   

130

   

133

134

   

137

138

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4330/19.X.2010

11

13447/24.11.2009

12157/30.10.2009

12924/12.11.2009

4163/30.03.2010

 

541/23.02.2010

1851/23.02.2010

12957/12.11.2009

12013/28.10.2009

   

12763/10.11.2009

13222/17.11.2009

   

4442/2.04.201044776/3/2009

1177/11.02.2010

11730/23.10.2009

 

2890/10.03.2010

 

1181/11.02.2010

     

3595/19.03.2007

1821/23.02.2010

 

12014/28.10.2009

 

1175/11.02.2010838/3/2010

12921/12.11.2009

 

24511/3/2009

28203/3/2009

43416/3/2009

22165/3/2009

42553/3/2009

43397/3/2009

29956/3/2009

33494/3/2009

44760/3/2009

27719/3/2009

20265/3/2009

24879/3/2009

43423/3/2009

20218/3/2009

 

840/3/2010

26831/3/2009

45623/3/2009

44783/3/2009

45633/3/2009

844/3/2010

44779/3/2009

2082/3/2010

 

44770/3/2009

43401/3/2009

28942/3/2009

33501/3/2009

2073/3/2010

 

28180/3/2009

23280/3/200915216020

Str. Păcii nr. 33, com. Dragomirești-Vale, sat Dragomirești Deal, jud. Ilfov

Str. Nicolae Bălcescu nr. 46, cam. 2, oraș Voluntari, jud. Ilfov

 

București-Urziceni nr. 31, Pavilion A nr. 1, camera 3, com. Afumați,

Șos. Ilfov

jud.

13116/16.11.2009HUA

Șos. București-Giurgiu nr. 5, DN 5, KM 18, com. 1 Decembrie, jud. Ilfov

 

Șos. Unirii nr. 64, com. Balotești, sat Balotești, jud. Ilfov Șos. Unirii nr. 64, com. Balotești, sat Balotești, jud. Ilfov

bloc T1-11, sc. 1, et. 1, ap. 6,

nr. 7, Ilfov

Leordeni, jud.

Garian Alexandru

Prel. Popești

oraș

Str. Lalelelor nr. 18, bloc B3, sc. 1, et. 1, ap. 3, oraș Bragadiru, jud. Ilfov

2693/8.03.2010Str.

Baraganului nr. 17, oraș Popești Leordeni, jud. Ilfov

14259/16.12.2009149

Str. Răsăritului nr. 15, oraș Pantelimon, jud. Ilfov

Șos. Giurgiului nr. 33, bloc A4, sc. 1, et. 1, ap. 7, com. Jilava, jud. Ilfov

Str. Cpt. Dinu Pestritu nr. 13, oraș Voluntari, jud. Ilfov

1358/16.02.2010Str.

Broscari nr. 45, com. Balotești, sat Balotești, jud. Ilfov

12554/5.11.2009153

Str. Principală nr. 220, ap. cam. 4, com. Vidra, sat Sintești, jud. Ilfov

Tarla 33, parcela 1489, com. Periș, sat Buriaș, jud. Ilfov

Str. Drumul Bisericii nr. 50, parter, camera 1, oraș Voluntari, jud. Ilfov

Șos. Giurgiului nr. 284, com. Jilava, jud. Ilfov

3680/22.03.2010157

Calea Bucureștilor nr. 16, bl. B2-4, sc. 4, ap. 30, oraș Otopeni, jud. Ilfov

Str. Morii nr. 87A, camera 3, com. Jilava, jud. Ilfov

4192/30.03.2010159

Str. Hotarele nr. 7, bl. PR3, sc. 1, et. 2, ap. 12, oraș Voluntari, jud. Ilfov

Str. Anton Pann nr. 67, oraș Voluntari, jud. Ilfov

2550/4.03.2010161

str. Războieni nr. 18-20, camera 5, oraș Buftea, jud. Ilfov

2496/4.03.2010162

Str. Gheorghe Doja nr. 27, camera 4, oraș Voluntari, jud. Ilfov

3710/22.03.2010KISS

45606/3/2009163

com. Berceni nr. 21, jud. Ilfov

București-Târgoviște nr. 17B, et. 1, camera 7, com. Mogoșoaia,

Șos. Ilfov

jud.

str. Alexandru Vlahuță nr. 5, camera nr. 2, com. Afumați, jud. Ilfov

12222/30.10.2009166

Str. 23 August nr. 14, bl. P30, sc. 2, et. P, ap. 12, oraș Otopeni, jud. Ilfov

Șos. București-Urziceni nr. 31, pavilion A, nr. 3, com. Afumați, jud. Ilfov

2523/4.03.2010LAST

Șos. București-Urziceni nr. 270, com. Afumați, jud. Ilfov

nr. 12, et. 4, ap. 73, camera 1, oraș Popești Leordeni,

Str. Taberei

Ilfov

jud.

Vladimirescu nr. 72, sc. 2, ap. 2, oraș Chitila, loc. Chitila,

Str. Tudor

Ilfov

jud.

SRL

   

SRL

SRL

SRL

SRL

 

SRL

SRL

SRL

 

SRL

SRL

SRL

SRL

 

SRL

SRL

SRL

SRL

 

SRL

SRL

SRL

   

SRL

       

GREEN HILLS CONSULT SRL

SRL140

H & C INTERNATIONAL IMPEX SRL

Str. Luceafărului nr. 10, oraș Buftea, jud. IlfovHANA

SRL141

VLAD IMPEX SRL

HEMILTON ELECTRONICS SRL

WANG IMPORT EXPORT SRL14756072

 

ICC CONSTRUCT SRL ICC PLAST SRL

SRL146

IDA GRUP COMPANY SRL

IDM MONTAJ-SERVICE SRL

ILLS TEAM SRL

IMPERIAL CONSTRUCT COM SRL

SRL150

IMPEX MIMI SRL

INKOGNITO-SPORTWAER SRL

INSULA SRL

INTER STEEL SRL

TURING -

INTERNATIONAL

ILFOV SRL

FILIALA

SRL155

INVESTIMOB DEVELOPMENT SRL

INVESTMENT NICOL COMPANY SRL

IRIS LUX SRL

IZOORI COMPANY SRL

JOHNNY CAFFE SRL

SRL160

JUST 4 YOU CO SRL

KARISMA IMPEX SRL

KEMAL IMPEX SRL

INTERNATIONAL CONSTRUCT SRL

KONTEA INVEST SRL SRL21236129

SRL165

L&M. SW. IBS CONSTRUCT SRL

LACTO CORPORATION SRL

SRL167

LAISH GROUP DISTRIBUTION SRL

SRL168

PALM CONSTRUCT SRL

SRL22983211

LEOPAM SRL

SRL170

LI FU DESIGN COMIMPEX SRL

 

15235463

18543018

21788310

 

21721298

21721301

18988130

19737462

21211493

18485820

16147688

12155475

21747000

15839532

20722562

22935141

17974551

21808360

21771873

21831673

22916093

21201228

22826926

21925824

 

21721310

18897554

19737225

22983076

 

18644594

139

   

142

143

144

145

 

147

148

   

151

152

 

154

 

156

 

158

         

164

       

169

 

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4330/19.X.2010

Numărul și data hotărârii de dizolvare

12369/3.11.2009

11724/23.10.2009

       

12011/28.10.2009

 

2458/3.03.2010

965/9.02.2010

     

5127/21.04.2010

1822/23.02.2010

2414/3.03.2010

1670/19.02.2010

13128/16.11.2009

4624/8.04.2010

1071/10.02.2010

   

14240/16.12.200917164/3/2009

           

4626/8.04.201046440/3/2009

Numărul

dosarului

22161/3/2009

26813/3/2009

 

2089/3/2010

26258/3/2009

27458/3/2009

28929/3/2009

28928/3/2009

2075/3/2010

24065/3/2009

45619/3/2009

36514/3/2009

46457/3/2009

 

43412/3/2009

2081/3/2010

39264/3/2009

27165/3/2009

44774/3/2009

27679/3/2009

24513/3/2009

45615/3/2009

 

865/3/2009

24530/3/2009

2090/3/2009

40823/3/2009

26270/3/2009

   
 

Sediul societății comerciale

 

Intr. Becheanului nr. 18, oraș Voluntari, jud. Ilfov Str. Broscari nr. 45, com. Balotești, sat Balotești, jud. Ilfov

13002/13.11.2009480804

23690/3/2009LORENA

Com. Periș, sat Bălteni, jud. Ilfov

2388/3.03.2010174

Str. Principală nr. 885, camera 1, com. Copăceni, jud. Ilfov

23853/11.11.200916404447

Str. Erou Niță Pintea nr. 3, oraș Voluntari, jud. Ilfov

13183/17.11.2009176

Str. Artiștilor nr. 4, com. 1 Decembrie, jud. Ilfov

Str. George Topârceanu nr.30, oraș Otopeni, jud. Ilfov

744/2.02.201018861089

Str. Nicolae Bălcescu nr. 9, oraș Chitila, loc. Chitila, jud. Ilfov

Str. Eroului nr. 154, com. Chiajna, sat Chiajna, jud. Ilfov

Str. Becheanului nr. 23, oraș Voluntari, jud. Ilfov

3678/22.03.201021876446

Str. Olarilor nr. 77, com. Ciolpani, sat Piscu, jud. Ilfov

12484/4.11.200919258036

Str. Corneliu Coposu nr. 60, oraș Pantelimon, jud. Ilfov

4391/1.04.201021941013

Șos. Giurgiului nr. 49, bl. 2, sc. 1, et. 1, ap. 5, com. Jilava, jud. Ilfov

9256/3/20107039989

Str. Privighetorilor nr. 6, bl. A1/1, et. P, ap. 2, oraș Otopeni, jud. Ilfov

Șoseaua Unirii nr. 47, com. Corbeanca, sat Petrești, jud. Ilfov

Ilfov Antonescu nr. 1, bl. PK23, sc. 1, et. P, ap. 2, com. 1 Decembrie,

Str. Ion

jud.

Str. Florilor nr. 15, bl. P8, sc. 1, et. 2, ap. 8, oraș Bragadiru, jud. IlfovMATRA-GUSTA

Str. Dorinței nr. 18, et. P, com. Cernica, sat Cernica, jud. IlfovMATRIX

Str.Macedoniei nr. 6B, oraș Pantelimon, jud. Ilfov

nr. 6, bl. T 1-5, sc. 2, et. 3, ap. 21, oraș Popești Leordeni,

Str. Livezi

Ilfov

jud.

12244/2.11.2009191

Str. Gloriei nr. 6, oraș Voluntari, jud. Ilfov

3724/22.03.201021876594

Str. Lanului nr. 2, com. Glina, sat Manolache, jud. Ilfov

Ilfov Iancu Nicolae nr. 89/16, Vila 1, et. 1, cam. nr. 2, oraș Voluntari,

str. Erou

jud.

4862/15.04.2010194

str. Dimitrie Cantemir nr. 31, et. P, cam. 1, oraș Voluntari, jud. Ilfov21609562

12247/2.11.2009195

Str. 1 Decembrie nr. 14, com. Cernica, sat Tânganu, jud. Ilfov

2459/3.03.2010196

Prelungirea Ghencea nr. 37M, oraș Bragadiru, jud. Ilfov

888/4.02.2010197

Aleea Soarelui nr. 9, com. Balotești, sat Săftica, jud. Ilfov

12855/11.11.2009198

Str. Câmpului nr. 22, com. Drobroești, sat Fundeni, jud. Ilfov

2711/8.03.201022965355

2101/3/2009199

Str. Erou Constantin Pritopescu nr. 11, oraș Voluntari, jud. Ilfov

nr. 39, com. Dragomirești-Vale, sat Dragomirești-Vale,

Str. Micșunelelor

Ilfov

jud.

Forma

juridică

             

SRL

         

SRL

SRL

         

SRL

   

SRL

SRL

 

SRL

SRL

SRL

 

Denumirea

comerciale

societății

COMEX SRL SRLLINA

SRL172

LINIA ÎNTÂI SRL

SRL173

COMAGRIS SRL

SRLLOT

INTERNATIONAL SRL

SRL175

M & D CONSTRUCT SRL

SRLM

& M BUILDING CONSULTING SRL

M I B PUBLICITATE SRL SRL18856651

M.C.M. PROD CO. SRL

M.D. TRANSTELECOM SRL SRL22842603

SRL180

M.L. IMPORT & EXPORT TRADING SRL

SRL181

MAESTRO CONSULTING SRL

SRL182

MANOROM SRL

SRL183

MARIO MARKET COMPANY SRL

MARION TRADING 95 SRL

MARKET LEADER GRUP SRL

SRL186

MARKO & MARCO SRL22827107

SRL187

SRL

SRL188

CONSULTING SRL

SRL189

MAYORCOM LUX SRL

SRL190

MEGA CARGO SRL

MEGA CROM SRL15237251

SRL192

MELAND CONSTRUCT SRL

MERIDIAN EXCLUSIV IMOB SRL SRL19101782

MIA MODELS SRL

MICROVET SRL

SRLMONA

TRAVEL TOUR SRL

MONTICOM B.R.B. SRL

MYSTIFY FASHION PARTENER SRL

NAKINA PROD SRL