Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4376 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Vineri, 22 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială Comerțului București sub nr. J 40/25464/1992, CUI
ROMENERGO - S.A., București 2795183, capital social subscris și vărsat de 30.852.430
RON (din care 333.323 RON și 6.881.154 euro), din care
PROIECT DE DIVIZARE 1.276.957 RON aport în natură și 29.575.473 RON aport
În baza prevederilor: în numerar, împărțit în 1.762.996 acțiuni, fiecare având o
- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, valoare nominală de 17,50 RON (denumită în continuare
republicată, cu modificările ulterioare („Legea societăților „Romenergo” sau „Societatea”).
comerciale”); 2. Fundamentarea și condițiile divizării
- Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată 2.1. Fundamentarea divizării
(„Legea contabilității”); Activitatea Romenergo s-a amplificat și diversificat
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. considerabil față de momentul constituirii, astfel încât a
1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice fost necesară găsirea unei soluții ca atât patrimoniul, cât
privind reflectarea în contabilitate a principalelor și activitatea curentă a Societății să fie cât mai bine puse
operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a în valoare.
societăților comerciale, precum și retragerea sau Astfel s-a ajuns la concluzia că soluția pentru o
excluderea unor asociați din cadrul societăților gestiune mai eficientă a resurselor ar putea fi divizarea
comerciale și tratamentul fiscal al acestora („Normele Societății și preluarea de către societățile rezultante a
metodologice”); unei părți din patrimoniul Societății. Prin divizare se
- Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu urmărește restructurarea și modernizarea Societății, prin
modificările și completările ulterioare („Codul Fiscal”); eficientizarea segmentelor de business din cadrul
- Ordinului nr. 3055/2009 pentru aprobarea Grupului Romenergo.
Reglementărilor contabile conforme cu directivele Împărțirea activelor deținute de Romenergo între
europene („Ordinul 3055/2009”), societățile rezultante a fost considerată corespunzătoare
În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale pentru a înlesni creșterea eficienței Societății prin
Extraordinare a Acționarilor din data de 15 martie 2010 alocarea de resurse umane, tehnologice, materiale și
s-a hotărât inițierea procesului de divizare parțială a financiare, corespunzătoare activității specifice și
Societății Comerciale ROMENERGO S.A. În acest scop organizarea Societății într-o manieră mai flexibilă, care
se întocmește prezentul proiect de divizare („Proiectul”): să permită posibile asocieri cu parteneri de afaceri, în
1. Societatea comercială care se divizează scopul îmbunătățirii performanțelor sale, având în vedere
S.C. ROMENERGO S.A., o societate română pe faptul că localizarea a diferite segmente de business sub
acțiuni, cu sediul în calea Floreasca nr. 242-246, aceeași entitate juridică reprezintă un obstacol major în
sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului calea unor potențiale parteneriate strategice.
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010

Prin divizare se urmărește constituirea unor societăți (i) AZUGA TURISM S.A. (conform rezervării de
care să realizeze gestiunea, exploatarea și administrarea denumire nr. 411496/6.07.2010), ce va lua ființă în urma
activelor deținute de Romenergo, în cele mai bune procesului de divizare (denumită în continuare „Azuga
condiții. De asemenea, se urmărește simplificarea Turism”);
monitorizării activității și rezultatelor tuturor societăților (ii) ROMENERGO DEVELOPMENT S.R.L. (conform
care vor rezulta în urma procesului de divizare de către rezervării de denumire nr. 406800/1.07.2010), ce va lua
acționarii acestora. ființă în urma procesului de divizare (denumită în
Astfel, s-a ajuns la actuala soluție, prin care o parte din continuare „Romenergo Development”);
(iii) ROMENERGO GENERARE S.A. (conform
patrimoniul Romenergo este transferată către alte trei
rezervării de denumire nr. 406790/1.07.2010), ce va lua
societăți care se vor înființa în urma procesului de
ființă în urma procesului de divizare (denumită în
divizare.
continuare „Romenergo Generare”).
Administratorii Societății sunt încrezători că, în urma
Societățile Azuga Turism, Romenergo Development
acestei divizări, atât patrimoniul Societății, cât și și Romenergo Generare vor fi denumite în continuare în
activitatea curentă a acesteia vor putea fi puse mai bine mod colectiv „Societățile Rezultante”.
în valoare și dezvoltate la adevăratul lor potențial. În urma divizării Societății, o parte din activele și
2.2 Condițiile divizării pasivele Societății vor fi transmise către Societățile
Divizarea are loc prin desprinderea unor părți din Rezultante, astfel cum este descris în acest Proiect.
patrimoniul Societății și transmiterea acestora către Societatea va păstra toate elementele de activ și pasiv
următoarele 3 societăți comerciale ce se vor constitui ca deținute anterior divizării, cu excepția celor transmise
urmare a procesului de divizare, după cum urmează: către Societățile Rezultante conform celor de mai jos:
Romenergo
Societate Rezultantă Azuga Turism Romenergo Generare
Development
62.551.636,00 RON 90.804.840,00 RON 2.780.231,00 RON
(valoare reevaluată) (valoare reevaluată) (valoare reevaluată)
Total active
42.861.319,00 RON 5.990.462,00 RON 1.770.384,00 RON
(valoare contabilă) (valoare contabilă) (valoare contabilă)
Total pasive 62.551.636,00 RON 90.804.840,00 RON 2.780.231,00 RON
42.416.283,00 RON 89.080.999,00 RON 2.770.898,00 RON
(valoare reevaluată) (valoare reevaluată) (valoare reevaluată)
Activ net (capitaluri proprii)
22.725.967,00 RON 4.266.618,00 RON 1.761.050,00 RON
(valoare contabilă) (valoare contabilă) (valoare contabilă)

Din care capital social 4.738.318,00 RON 9.951.235,00 RON 309.540,00 RON

3. Data situațiilor financiare folosite pentru a se stabili Descriere:


condițiile divizării (a) Imobilul 1, în valoare totală de 48.437,40 RON,
Pentru stabilirea condițiilor divizării, Societatea a având valoarea terenului înregistrată în contabilitatea
folosit situații financiare de la data de 31.12.2009 în care Societății de 48.437,40 RON (valoare de piață 32.777,00
au fost incluse rezultatele reevaluării activelor conform RON), format din:
Normelor metodologice. - Teren fâneață în suprafață de 88 mp, situat în
4. Descrierea și repartizarea exactă a activelor și intravilanul orașului Azuga, str. Sorica f.n., parcela F84,
pasivelor care urmează a fi transferate tarlaua 24, județul Prahova, având număr cadastral
4.1 Activele și pasivele transferate provizoriu 10120 și întabulat în Cartea Funciară nr. 2316
Societatea va păstra toate activele și pasivele a localității Azuga;
deținute la data prezentului Proiect, cu excepția celor - Teren fâneață în suprafață de 558 mp, situat în
transmise Societăților Rezultante conform celor de mai intravilanul orașului Azuga, str. Sorica f.n., parcela F84,
jos. tarlaua 24, județul Prahova, având număr cadastral
4.1.1. Azuga Turism provizoriu 10140 și întabulat în Cartea Funciară nr. 2338
A. Activele transferate a localității Azuga;
Valoare totală active transferate: (valoare contabilă): (b) Imobilul 2, în valoare totală de 77.004,97 RON,
42.861.319 RON; (valoare reevaluată) 62.551.636 RON. având valoarea terenului înregistrată în contabilitatea
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010 3

Societății de 77.004,97 RON (valoare de piață 65.135 (e) Imobilul 5, în valoare totală de 1.017.936,79 RON,
RON), format din: format din teren fâneață în suprafață de 8.367 mp situat
- Teren pășune în suprafață de 779 mp, situat în în intravilanul orașului Azuga, strada Sorica nr. 12, lot 10,
intravilanul orașului Azuga, str. Gol Alpin Sorica fn., județul Prahova, cuprins între vecinii: proprietate
parcela Ps299, tarlaua 27, județul Prahova, având număr Primăria Azuga, strada Valea Azugii, proprietate Primăria
cadastral provizoriu 10113 și întabulat în Cartea Funciară Azuga, pădure Ocolul Silvic Azuga, SC ITAL AGENCY
nr. 2312 a localității Azuga; SRL și Strada Gospodinei, având număr cadastral 367 și
- Teren pășune în suprafață de 200 mp, situat în întabulat în Cartea Funciară nr. 2642 a localității Azuga.
intravilanul orașului Azuga, str. Gol Alpin Sorica fn., Valoarea terenului înregistrată în contabilitatea Societății
parcela P299, tarlaua 27, județul Prahova, având număr este de 1.017.936,79 RON (valoare de piață
cadastral provizoriu 10379 și întabulat în Cartea Funciară 7.075.470,00 RON);
nr. 2901 a localității Azuga; (f) Imobilul 6, în valoare totală de 7.412.669,33 RON,
- Teren pășune în suprafață de 16 mp, situat în situat în intravilanul orașului Azuga, str. Sorica nr. 3,
intravilanul orașului Azuga, str. Gol Alpin Sorica fn., județul Prahova, având număr cadastral 10.339 și
parcela Ps299, lotul 1, tarlaua 27, județul Prahova, având întabulat în Cartea Funciară nr. 2869 a localității Azuga,
număr cadastral provizoriu 10104 și întabulat în Cartea format din:
Funciară nr. 2318 a localității Azuga; - teren intravilan curți construcții în valoare totală de
- Teren pășune în suprafață de 16 mp, situat în 490.361,33 RON, în suprafață măsurată de 3.885 mp cu
intravilanul orașului Azuga, str. Gol Alpin Sorica fn, destinația terenuri aflate în intravilan (TDI) - lot 3, cuprins
parcela Ps299, lotul 2, tarlaua 27, județul Prahova, între vecinii: la Nord - strada Sorica, la Sud - pârâul
având număr cadastral provizoriu 10118 și întabulat în Azuga, la Est - proprietatea Ocolul Silvic Azuga, și la Vest
Cartea Funciară nr. 2308 a localității Azuga; - strada Sorica. Valoarea terenului înregistrată în
- Teren pășune în suprafață de 16 mp, situat în contabilitatea Societății este de 490.361,33 RON
intravilanul orașului Azuga, str. Gol Alpin Sorica fn., (valoare de piață 4.978.706 RON). Suprafața de 3.885
mp este proprietate comună pe cote-părți, astfel: cota
județul Prahova, având număr cadastral provizoriu 10105
indiviză de 99,083 % reprezentând suprafața de 3.849,37
și întabulat în Cartea Funciară nr. 2314 a localității
mp este proprietatea S.C. ROMENERGO S.A. și cota
Azuga;
indiviză de 0,917 % reprezentând suprafața de 35,63 mp
(c) Imobilul 3, în valoare totală de 4.817,41 RON,
este proprietatea dlui Parvescu Alexandru-Marian și a
având valoarea terenului înregistrată în contabilitatea
dnei Parvescu Antoneta, soți, și
Societății de 4.817,41 RON (valoare de piață 4.817,00
- Construcție C1 - Clădire (cunoscută și sub
RON), format din:
denumirea de Hotel ”Nu-mă-uita”), în valoare totală de
- Teren curți-construcții, în suprafață de 20 mp, situat
6.922.308 RON, în suprafață construită la sol de 686 mp
în intravilanul orașului Azuga, str. Sorica nr. 3, județul
și în suprafață utilă totală de 3.064,2 mp, construcția
Prahova - lot A, cuprins între vecinii: proprietate de stat și
având 21 de locuri de parcare. Valoarea construcției
pasarela pietonală, având număr cadastral 967 și
înregistrată în contabilitatea Societății este de 6.922.308
întabulat în Cartea Funciară nr. 761/C a localității Azuga; RON (valoare de piață 6.922.308 RON);
- Teren curți-construcții în suprafață de 20 mp situat în (g) Imobilul 7, în valoare totală de 30.477,72 RON,
intravilanul orașului Azuga, strada Sorica, nr. 3, județul având valoarea terenului înregistrată în contabilitatea
Prahova - lot B, cuprins între vecinii: proprietate de stat și Societății de 30.478,00 RON (valoare de piață 30.443,00
pasarela pietonală, având număr cadastral 968 și RON), reprezentând teren în suprafață totală de 600 mp
intabulat în carte funciară nr. 765/C a localității Azuga; și construcții edificate pe acesta situate în orașul Azuga,
(d) Imobilul 4, în valoare totală de 91.848,10 RON, Gol Alpin Sorica, tarla 27, parcela Ps294, județul
format din teren curți-construcții în suprafață de 744 mp Prahova, format din:
(774 mp, conform încheierii de întabulare în CF) situat în - parcela 1CC - teren în suprafață de 200 mp, având
intravilanul orașului Azuga, strada Sorica nr. 4, județul număr cadastral provizoriu 916, și întabulat în Cartea
Prahova, cuprins între vecinii: proprietate Primăria Azuga Funciară nr. 2061 a localității Azuga;
- concesionar S.C. ROMENERGO SA București pe două - parcela 2CC - teren în suprafață de 2 mp, având
laturi, strada Sorica și Strada Gospodinei, având număr număr cadastral provizoriu 917, și întabulat în Cartea
cadastral 969 și întabulat în Cartea Funciară nr. 757/C a Funciară nr. 2059 a localității Azuga, împreună cu
localității Azuga. Valoarea terenului înregistrată în construcția edificată pe acesta - clădire anexă în
contabilității Societății este de 91.848,10 RON (valoare suprafață construită de 2,19 mp și suprafață utilă de
de piață 786.445,00 RON). La întabularea dreptului de 1,84 mp, întabulată în CF nr. 722 a localității Azuga;
proprietate asupra acestui imobil pe numele Azuga - parcela 3CC - teren în suprafață de 94 mp, având
Turism vor fi avute în vedere corecturile necesare. număr cadastral provizoriu 918, și intabulat în Cartea
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010

Funciară nr. 2085 a localității Azuga, împreună cu număr cadastral 341 și întabulat în Cartea Funciară nr.
construcția edificată pe aceasta - Clădire Anexă în 682 a localității Azuga. Valoarea terenului înregistrată în
suprafață construită de 14,85 mp și suprafață utilă de contabilitatea Societății este de 334.480,00 RON
9,20 mp, întabulată în CF nr. 722 a localității Azuga; (valoare de piață 3.361.419,00 RON);
- parcela 4CC - teren în suprafață de 30 mp, având (j) Imobilul 10, în valoare totală de 86.289,44 RON,
număr cadastral provizoriu 919, și întabulat în Cartea având valoarea terenului înregistrată în contabilitatea
Funciară nr. 2051 a localității Azuga; Societății de 86.289,00 RON (valoare de piață
- parcela 5CC - teren în suprafață de 15 mp, având 566.579,00 RON), format din:
număr cadastral provizoriu 920, și întabulat în Cartea - Teren curți-construcții în suprafață de 623 mp situat
Funciară nr. 2045 a localității Azuga; în intravilanul orașului Azuga, strada Sorica, nr. 8, județul
- parcela 6CC - teren în suprafață de 12 mp, având Prahova - lot A, având ca vecini proprietate Primăria
număr cadastral provizoriu 921, și întabulat în Cartea Azuga, având număr cadastral provizoriu 966 și întabulat
Funciară nr. 2057 a localității Azuga; în Cartea funciară nr. 843 a localității Azuga;
- parcela 7CC - teren în suprafață de 15 mp, având - Teren curți-construcții în suprafață de 47 mp situat în
număr cadastral provizoriu 922, și întabulat în Cartea
intravilanul orașului Azuga, strada Sorica nr. 8, județul
Funciară nr. 2055 a localității Azuga;
Prahova - lot B, cuprins între vecinii: strada Sorica și
- parcela 8CC - teren în suprafață de 17 mp, având
Primăria Orașului Azuga, având număr cadastral
număr cadastral provizoriu 923, și întabulat în Cartea
provizoriu 965 și întabulat în Cartea funciară nr. 841 a
Funciară nr. 2089 a localității Azuga;
- parcela 9CC - teren în suprafață de 19 mp, având localității Azuga;
număr cadastral provizoriu 924, și întabulat în Cartea (k) Imobilul 11, în valoare totală de 4.286.567,52 RON,
Funciară nr. 2087 a localității Azuga; situat în intravilanul orașului Azuga, strada Sorica nr. 4,
- parcela 10CC - teren în suprafață de 19 mp, astfel județul Prahova, având număr cadastral 10309 (nr.
cum rezultă din acte și în suprafață măsurată de 25 de cadastral vechi 340) și întabulat în Cartea Funciară nr.
mp, astfel cum rezultă din încheierea de întabulare în CF, 681 a localității Azuga, format din:
având număr cadastral provizoriu 925, și întabulat în - teren intravilan curți-construcții în valoare totală de
Cartea Funciară nr. 2063 a localității Azuga; 373.861,37 RON, în suprafață de 2.962 mp cu destinația
- parcela 11CC - teren în suprafață de 19 mp, având terenuri aflate în intravilane (TDI) cuprins între vecinii:
număr cadastral provizoriu 926, și întabulat în Cartea proprietate: Vulpoi, Matei, Anton, Preda Ion, Stănică
Funciară nr. 2083 a localității Azuga; Simion, Bardas Vasile, Pandoi Neculai, Ocolul Silvic
- parcela 12CC - teren în suprafață de 16 mp, având Azuga, drum și proprietate Vasile Ion. Valoarea terenului
număr cadastral provizoriu 927, și întabulat în Cartea înregistrată în contabilitatea Societății este de
Funciară nr. 2049 a localității Azuga; 373.861,00 RON (valoare de piață 3.757.179,00 RON),
- parcela 13CC - teren în suprafață de 19 mp, având și
număr cadastral provizoriu 928, și întabulat în Cartea - Construcție C1 - Spațiu comercial (cunoscută și sub
Funciară nr. 2053 a localității Azuga; denumirea de Complex servicii și distracții „Bowling”), în
- parcela 14CC - teren în suprafață de 123 mp, având valoare totală de 3.912.706,15 RON, în suprafață
număr cadastral provizoriu 929, și întabulat în Cartea construită de 1.215 mp. Valoarea construcției înregistrată
Funciară nr. 2047 a localității Azuga, împreună cu în contabilitatea Societății este de 3.912.706,15 RON
construcția edificată pe aceasta - Clădire Anexă în (valoare de piață 3.912.706,15 RON);
suprafață construită de 15,35 mp și suprafață utilă de
(l) Imobilul 12, în valoare totală de 3.367,18 RON,
9,94 mp, întabulată în CF nr. 722 a localității Azuga;
format din teren în suprafață de 21 mp, situat în
(h) Imobilul 8, în valoare totală de 1.258,11 RON,
intravilanul orașului Azuga, strada Valea Azugii nr. 2, lotul
format din teren curți-construcții în suprafață de 10 mp
5, județul Prahova, cuprins între vecinii: la nord - cale de
situat în intravilanul orașului Azuga, strada Sorica, nr. 12,
județul Prahova, cuprins între vecinii: SC ITAL AGENCY acces, la est - lotul nr. 6, la sud - teren proprietate
SRL, pe toate laturile, și construcție C1 - Post Trafo, Primăria Azuga, și la vest - lotul nr. 4, având număr
având număr cadastral 368 și întabulat în Cartea cadastral provizoriu 362 și întabulat în Cartea Funciară
Funciară nr. 285N a localității Azuga. Valoarea terenului nr. 285N a localității Azuga. Valoarea terenului
înregistrată în contabilitatea Societății este de 1.258,00 înregistrată în contabilitatea Societății este de 3.367,00
RON (valoare de piață 1.258,00 RON); RON (valoare de piață 3.367,00 RON);
(i) Imobilul 9, în valoare totală de 334.480,35 RON, (m) Imobilul 13, în valoare totală de 33.705,66 RON,
format din teren fâneață în suprafață de 2.650 mp situat având valoarea terenului înregistrată în contabilitatea
în intravilanul orașului Azuga, strada Sorica, nr. 4A, lot 2, Societății de 33.706,00 RON (valoare de piață 43.445,00
județul Prahova, cuprins între vecinii: proprietate RON), format din:
Primăria Azuga - concesionar S.C. ROMENERGO SA, - Teren curți-construcții în suprafață de 669 mp situat
strada Valea Azugii, strada Sorica și drum acces, având în intravilanul orașului Azuga, Zona Sorica, Gol Alpin, lot
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010 5

- Stația Superioară, județul Prahova, având ca vecinii depozitare în suprafață de 35 m.p., vestiar și grup sanitar,
proprietate Primăria Azuga, pe toate laturile, având astfel cum reiese din acte (Contractul de vânzare-
număr cadastral provizoriu 365 și întabulat în Cartea cumpărare nr. 1770/2.06.1994), respectiv din sală
Funciară nr. 285N a localității Azuga; protocol, hol, wc, grup sanitar, oficiu, baie, antreu,
- Teren în suprafață de 16 mp situat în intravilanul cameră oaspeți, în suprafață utilă de 87,57 m.p., astfel
orașului Azuga, Zona Sorica, Gol Alpin, lot nr. 9, județul cum reiese din încheierea de întabulare în CF, și un drept
Prahova, având ca vecini proprietate Primăria Azuga, pe de folosință asupra terenului în suprafață de 593,53 m.p.
toate laturile, având număr cadastral provizoriu 366 și - proprietatea localității Azuga, cu număr cadastral
întabulat în Cartea Funciară nr. 285N a localității Azuga; provizoriu 16/40; -, a și întabulat în Cartea Funciară nr.
(n) Imobilul 14, în valoare totală de 3.521,21 RON, 285 N a localității Azuga;
format din teren în suprafață de 233 mp, situat în - clădiri, garaje și cabine aferente telegondole și
intravilanul orașului Azuga, golul alpin Sorica lot 7, județul teleschi, branșament stație teleschi, conductă pentru
Prahova, cuprins între vecinii: la nord - proprietate alimentarea cu apă, conductă pentru canalizare, instalații
Primăria Azuga, la sud - concesiune ROMENERGO - gaze, ventilare, infrastructură drumuri, stație de epurare
S.A., la est și vest - proprietate Ocolul Silvic Azuga, și alte amenajări, conform tabel anexă;
compus din 19 amplasamente de stâlpi Stâlpul 1 - Stâlpul (r) Alte imobilizări aferente construcției C1 (Hotel „Nu-
19, cu numere cadastrale provizorii consecutive de la 346 mă-uita”): pe lângă cele menționate mai sus, Azuga
la 364 inclusiv, întabulat în Cartea Funciară nr. 285N a Turism va dobândi active în valoare totală de 4.475.756
localității Azuga. Valoarea terenului înregistrată în RON (valoare de piață 4.793.914 RON), constând în:
contabilitatea Societății este de 3.521,00 RON (valoare „Imobilizări necorporale” în valoare de 27.262 RON,
de piață 9.852,00 RON); „Echipamente Tehnologice” în valoare de 2.424.754
(o) Imobilul 15, în valoare totală de 36.351,10 RON, RON, „Aparatură și instalații de măsurare și control” în
format din teren în suprafață de 288 mp, situat în valoare de 53.493 RON, ”Mijloace de transport” în
intravilanul orașului Azuga, str. Sorica nr. 8, lot 4, județul valoare de 837.036 RON, „Mobilier, aparatură birotică,
Prahova, cuprins între vecinii: la nord - proprietate echipamente” în valoare de 815.333 RON, „Imobilizări în
Primăria Azuga, la sud - proprietate Ocolul Silvic Azuga, curs de execuție” în valoare de 317.878 RON;
la est și vest - proprietate Primăria Azuga și construcția (s) Drepturile aferente următoarelor contracte și
C1 - remiza, având număr cadastral provizoriu 343 și documente inclusiv cele incluse prin acte adiționale
întabulat în Cartea Funciară nr. 285N a localității Azuga. modificatoare:
Valoarea terenului înregistrată în contabilitatea Societății - Contract de asociere pentru administrarea pârtiilor și
este de 36.351,00 RON (valoare de piață 243.544 RON); traseelor de schi alpin din orașul Azuga, semnat cu
(p) Imobilul 16, în valoare totală de 195.813,60 RON, Primăria Orașului Azuga, cu numărul 1256 din
valoarea terenului înregistrată în contabilitatea Societății 12.02.2008
de 195.814,00 RON (valoare de piață 1.313.279,00 - Contract de furnizare a energiei electrice, contract
RON), format din: semnat cu S.C. FFEE Electrica Furnizare Muntenia Nord
- Teren curți-construcții în suprafață de 1.537 m.p.
- S.A., cu numărul 404 din 30.04.2006
situat în intravilanul orașului Azuga, strada Sorica nr. 8,
- Contract de furnizare a energiei electrice, contract
lotul 5, județul Prahova, cuprins între vecinii: la nord -
semnat cu S.C. FFEE Electrica Furnizare Muntenia Nord
strada Sorica, la est - teren concesionat S.C. Ital Agency,
- S.A., cu numărul 8000513-2 din 3.12.2007
la sud și la vest - proprietate Primăria Azuga, având
- Contract de furnizare a energiei electrice, contract
număr cadastral provizoriu 344 și întabulat în Cartea
semnat cu S.C. FFEE Electrica Furnizare Muntenia Nord
Funciară nr. 285N a localității Azuga;
- S.A., cu numărul 7033768-1 din 13.02.2008
- Teren în suprafață de 16 m.p. situat în intravilanul
- Contract de furnizare a energiei electrice, contract
orașului Azuga, strada Sorica, lotul nr. 6, județul Prahova,
semnat cu S.C. FDFEE Electrica Muntenia Nord - S.A.,
cuprins între vecinii: la nord - pârâul Azuga, la est -
cu numărul 213 din 15.11.2005
proprietate Primăria Azuga, la sud - strada Sorica, și la
vest - proprietate Primăria Azuga, având număr cadastral - Contract de furnizare gaze naturale, contract semnat
provizoriu 345 și întabulat în Cartea Funciară nr. 285N a cu Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor
localității Azuga; Naturale DISTRIGAZ SUD, cu numărul 8825 din
(q) Construcții, amenajări și lucrări de construcție, în 19.01.2006
valoare totală de 23.716.888,85 RON, constând în: - Contract de furnizare servicii telefonie, contract
- Unitate comercială magazin 156 (apartament), situat semnat cu S.C. ROMTELECOM - S.A., cu numărul
în intravilanul orașului Azuga, str. Valea Azugii, bloc 40, J 3021883166398 din 30.11.2005
parter, județul Prahova (cunoscut și sub denumirea de - Contract de furnizare servicii salubritate, contract
„Clădire Sucursala Azuga”), compus din spațiu de semnat cu S.C. MONTSIN GRUP - S.A., cu numărul 61
expunere și vânzare în suprafață de 49 m.p., spațiu de din 12.05.2005
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010

- Contract de furnizare servicii salubritate, contract - Certificat de clasificare Bar de zi „BOWLING” nr.
semnat cu S.C. MONTSIN GRUP - S.A., cu numărul 7057/2169 din 5.05.2009, emis de Ministerul Turismului
1292 din 30.04.2009 România
- Contract de alimentare cu apă și preluare ape uzate, - Certificat de clasificare Disco-Bar „BLISS” nr.
contract semnat cu S.C. HIDRO PRAHOVA - S.A., cu 7055/2167 din 5.05.2009 emis de Ministerul Turismului
numărul 013355 din 1.01.2006 România
- Contract utilizare/exploatare resurselor de apă, - Certificat de clasificare „TELEGONDOLA AZUGA“
contract semnat cu Administrația Națională „Apele nr. 3739/1419 din 3.06.2010 emis de Ministerul
Române” Direcția Apelor Buzău-Ialomița, cu numărul Dezvoltării Regionale și Turismului România
1087B/2006 - Certificat de înregistrare a mărcii „NU MĂ UITA“ nr.
- Contract de service și exploatare instalații electrice, 72190 din 26.09.2005 emis de Oficiul de Stat Pentru
contract semnat cu S.C. EMON ELECTRIC - S.A., cu
Invenții și Mărci România
numărul 1017/2008
- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 61 din
- Contract de servicii deratizare și dezinsecție,
16.05.2008 emisă de Administrația Națională „Apele
contract semnat cu S.C. RATINEX - S.A., cu numărul 25
Române“, Direcția Apelor Buzău - Ialomița, S.G.A.
din 7.04.2009
Prahova
- Contract de întreținere ascensoare, contract semnat
cu S.C. OTIS LIFT - S.R.L., cu numărul 1291 din - Document de înregistrare sanitară veterinară și
22.07.2009 pentru siguranța alimentelor pentru unitățile de vânzare
- Contract de furnizare asistență tehnică și cu amănuntul nr. 75 din 15.02.2007 emis de Autoritatea
mentenanță la instalațiile de curenți slabi, contract Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
semnat cu S.C. NEOTRONIX GROUP - S.R.L., cu Alimentelor, Direcția Sanitară Veterinară și pentru
numărul ATS015 din 24.01.2007 Siguranța Alimentelor Prahova
- Contract furnizare servicii probleme de mediu, - Autorizația de Mediu nr. PH - 206 din 23.05.2006
contract semnat cu S.C. BIOSOL PSI - S.R.L., cu emisă de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor,
numărul 267 din 23.06.2010 Agenția pentru Protecția Mediului Prahova
- Contract de furnizare de servicii de informare și - Autorizația de Mediu nr. PH - 1579 din 7.10.2004
promovare turistică, contract semnat cu S.C. NWG emisă de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor,
CONCEPT - S.R.L., cu numărul 133 din 20.05.2008 Agenția de Protecție a Mediului Prahova
- Contract de furnizare servicii găzduire site, contract - Autorizația de Mediu nr. PH - 1118 din 10.07.2003
semnat cu S.C. ONLINE MEDIA - S.R.L., cu numărul OM emisă de Ministerul Apelor și Protecției Mediului,
203 din 29.10.2009 Inspectoratul de Protecție a Mediului Ploiești
- Contract furnizare service case de marcat, contract - Autorizația de Mediu nr. PH 1578 din 7.10.2004
semnat cu S.C. INFORMEDIA CASH SYSTEMS - S.R.L., emisă de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor,
cu numărul 0777 din 1.01.2006 Agenția de Protecție a Mediului Prahova
- Contract de închiriere, contract semnat cu S.C. - Autorizația de Securitate la Incendiu nr. 1034 din
ORANGE ROMANIA - S.A., cu numărul 1768 din 1.01.2007 emisă de Ministerul Administrației și Internelor
22.05.1998 România, Inspectoratul pentru Situații de Urgență
- Contract de închiriere, contract semnat cu S.C.
„Șerban Cantacuzino“ al Județului Prahova
VODAFONE ROMANIA - S.A., cu numărul 3894 din
- Punct de vedere nr. 595.208 din 18 ianuarie 2000
30.09.1998
emis de Ministerul de Interne România Grupul de
- Contract de închiriere, contract semnat cu S.C. 2K
Pompieri „Șerban Cantacuzino“ Județul Prahova
Telecom - S.R.L., cu numărul 3605 din 12.12.2008
- Autorizație de funcționare din punct de vedere al
- Contract de asociere pentru administrarea pârtiilor și
traseelor de schi alpin din orașul Azuga, contract semnat protecției muncii seria C nr. 010163 din 26 iulie 2002
cu Orașul Azuga, cu numărul 1286 din 12.02.2008 emisă de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale,
- Protocolul nr. 1 din 30.03.2007, act semnat cu Inspecția Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă al
Maiestatea Sa Regele Mihai I și cu Primăria Orașului Județului Prahova
Azuga - Autorizație nr. BPTR8/TIPB/766/15.04.2008 emisă
- Certificat de clasificare Hotel „NU MĂ UITA” nr. de I.S.C.I.R. INSPECȚIA TERITORIALĂ BUCUREȘTI
9602/6066 din 5.05.2009 emis de Ministerul Turismului - Autorizație nr. BPTR10/TIPB/868/23.07.2008 emisă
România de I.S.C.I.R. INSPECȚIA TERITORIALĂ BUCUREȘTI
- Certificat de clasificare Bufet-Bar „SALON - Proces-verbal de verificare tehnică nr. 605 R - 324 IR
ȚĂRĂNESC” nr. 7056/2168 din 5.05.2009 emis de din 17.12.2009 emis de IT I.S.C.I.R. INSPECȚIA
Ministerul Turismului România TERITORIALĂ PLOIEȘTI
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010 7

- Proces-verbal de verificare tehnică nr. 605 R - 323 IR - Autorizația de construire nr. 11 din 17.03.2009,
din 17.12.2009 emis de IT I.S.C.I.R. INSPECȚIA emisă de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova, și
TERITORIALĂ PLOIEȘTI procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.
- Proces-verbal de verificare tehnică nr. 605 R - 301 10110 din 10.11.2009
din 24.11.2009 emis de IT I.S.C.I.R. INSPECȚIA - Autorizația de construire nr. 55 din 21.07.2006,
TERITORIALĂ PLOIEȘTI emisă de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova, și
- Proces-verbal de verificare tehnică nr. 608 R - 564 procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
din 24.11.2009 emis de IT I.S.C.I.R. INSPECȚIA - Autorizația de construire nr. 44 din 15.08.2008,
TERITORIALĂ PLOIEȘTI emisă de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova, și
- Proces-verbal de verificare tehnică nr. 608 R - 565 procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.
din 24.11.2009 emis de IT I.S.C.I.R. INSPECȚIA 126 din 20.01.2009
TERITORIALĂ PLOIEȘTI - Autorizația de construire nr. 24 din 5.06.2009, emisă
- Cartea instalației/echipamentului TELEGONDOLA de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova, și procesul-
DEBRAIABILA Tip GD8 LEITNER nr. PL-17 emisă de verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 942 din
I.S.C.I.R. INSPECȚIA TERITORIALĂ PLOIEȘTI 4.02.2010
- Cartea instalației/echipamentului TELELESCHI nr. - Autorizația de construire nr. 85 din 18.12.2003,
PL - 14 emisă de I.S.C.I.R. INSPECȚIA TERITORIALĂ emisă de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova, și
PLOIEȘTI procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.
- Cartea instalației/echipamentului MINITELELESCHI 5582 din 16.12.2004
nr. PL-20, emisă de I.S.C.I.R. INSPECȚIA TERITORIALĂ - Autorizația de construire nr. 29 din 12.06.2007,
PLOIEȘTI emisă de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova, și
- Autorizația neexclusivă a utilizării operelor muzicale procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 17
din 8.01.2008
în scop ambiental seria AF nr. 30008838 din 5.01.2010,
- Autorizația de construire nr. 33 din 30.06.2008,
emisă de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din
emisă de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova, și
România, Asociați pentru Drepturi de Autor (UCMR-
procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.
ADA)
2726 din 10.12.2008
- Autorizația neexclusivă pentru utilizarea muzicii în
- Autorizația de construire nr. 8 din 28.03.2010, emisă
scop ambiental și lucrativ, numărul 3643 din 31.10.2010,
de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova, și procesul-
emisă de Uniunea Producătorilor de Fonograme din
verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2112 din
România (UPFR)
22.09.2008
- Autorizația/licența pentru comunicarea publică a
- Autorizația de construire nr. 56 din 21.07.2006,
prestațiilor artistice din domeniul audiovizual cu numărul
emisă de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova, și
256 din 2.02.2009, emisă de Centrul Român pentru procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Administrarea și Drepturilor Artiștilor Interpreți - Autorizația de construire nr. 56 din 26.08.1998,
(CREDIDAM) emisă de Consiliul Local al Orașului Azuga, jud. Prahova,
- Autorizația/licența pentru comunicarea publică a și procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor,
fonogramelor cu numărul 255 din 2.02.2009, emisă de și toate actele adiționale aferente acestor contracte și
Centrul Român pentru Administrarea și Drepturilor documente;
Artiștilor Interpreți (CREDIDAM) (t) Active circulante în valoare de 811.993 RON,
- Autorizația de construire/desființare nr. 36 din constând în „Stocuri” în valoare de 146.529 RON,
1.06.2004, emisă de Primăria Orașului Azuga, jud. „Creanțe” în valoare de 274.532 RON, „Casa și conturi la
Prahova, și procesul-verbal de recepție finală nr. 1 din bănci” în valoare de 390.932 RON;
21.03.2007 (u) Cheltuieli în avans în valoare de 192.136 RON.
- Autorizația de construire nr. 78 din 3.09.2006, emisă Propunerea administratorilor este ca toate activele
de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova, procesul- Societății aferente ansamblului hotelier și de agrement
verbal de recepție la terminarea lucrărilor cunoscut și sub denumirea de „Nu-mă-uita”, să fie
- Autorizația de construire nr. 42 din 1.07.2005, emisă transferate către Azuga Turism în urma procesului de
de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova divizare a Societății realizat prin prezentul Proiect. În
- Autorizația de construire nr. 82 din 12.10.2006, consecință urmează a se considera că orice active
emisă de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova (imobile sau mobile) aferente respectivului ansamblu vor
- Autorizația de construire nr. 46 din 15.07.2005, fi transferate Azuga Turism chiar dacă nu au fost
emisă de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova, și prezentate în mod expres în prezentul Proiect.
procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. La întabularea dreptului de proprietate asupra
4202 din 22.11.2006 imobilelor prezentate mai sus pe numele Azuga Turism
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010

va fi avută în vedere efectuarea în CF a oricăror corecturi - contract de furnizare servicii salubritate, contract
necesare ca rezultat al constatării unor neconcordanțe cu semnat cu S.C. MONTSIN GRUP - S.A., cu numărul
actele de proprietate. 1292 din 30.04.2009;
b. Pasivele transferate - contract de alimentare cu apă și preluare ape uzate,
Valoare totală pasive transferate: 42.861.319 RON contract semnat cu S.C. HIDRO PRAHOVA - S.A., cu
(valoare de piață 62.551.636 RON). numărul 013355 din 1.01.2006;
Descriere: - contract utilizare/exploatare resurselor de apă,
a. Elemente de natură contabilă contract semnat cu Administrația Națională „Apele
• capital social 4.738.318 RON; Române”, Direcția Apelor Buzău-Ialomița, cu numărul
• prime de capital 4.411.217 RON; 1087B/2006;
• rezerve legale 87.498 RON; - contract de service și exploatare instalații electrice,
contract semnat cu S.C. EMON ELECTRIC - S.A., cu
• alte rezerve 12.293.809 RON;
numărul 1017/2008;
• rezerve din reevaluare 19.690.318 RON (această
- contract de servicii deratizare și dezinsecție, contract
poziție este prezentă numai în situațiile financiare de
semnat cu S.C. RATINEX - S.A., cu numărul 25 din
divizare, folosite pentru redactarea prezentului proiect);
7.04.2009;
• rezultatul reportat 1.195.125 RON;
- contract de întreținere ascensoare, contract semnat
• amortizări 3.573.631 RON. cu S.C. OTIS LIFT - S.R.L., cu numărul 1291 din
b. Obligațiile de plată a sumei de 16.067.150 RON, 22.07.2009;
rezultată din contractul de credit nr. 166 din data de - contract de furnizare asistență tehnică și mentenanță
23.07.2007, încheiat cu BRD - Groupe Société Générale la instalațiile de curenți slabi, contract semnat cu S.C.
- S.A. NEOTRONIX GROUP - S.R.L., cu numărul ATS015 din
c. Datorii curente: 387.631 RON. 24.01.2007;
d. Venituri în avans: 28.751 RON. - contract de furnizare servicii probleme de mediu,
e. Provizioane pentru depreciere creanțe: 78.189 contract semnat cu S.C. BIOSOL PSI - S.R.L.., cu
RON. numărul 267 din 23.06.2010;
f. Obligațiile din următoarele contracte și documente - contract de furnizare de servicii de informare și
inclusiv cele incluse prin acte adiționale modificatoare: promovare turistică, contract semnat cu S.C. NWG
- contract de asociere pentru administrarea pârtiilor și CONCEPT - S.R.L., cu numărul 133 din 20.05.2008;
traseelor de schi alpin din orașul Azuga, semnat cu - contract de furnizare servicii găzduire site, contract
Primăria Orașului Azuga, cu numărul 1256 din semnat cu S.C. ONLINE MEDIA - S.R.L., cu numărul OM
12.02.2008; 203 din 29.10.2009;
- contract de furnizare a energiei electrice, contract - contract de furnizare service case de marcat,
semnat cu SC FFEE Electrica Furnizare Muntenia Nord - contract semnat cu S.C. INFORMEDIA CASH SYSTEMS
S.A., cu numărul 404 din 30.04.2006; - S.R.L., cu numărul 0777 din 1.01.2006;
- contract de furnizare a energiei electrice, contract - contract de închiriere, contract semnat cu S.C.
semnat cu SC FFEE Electrica Furnizare Muntenia Nord - ORANGE ROMANIA - S.A., cu numărul 1768 din
S.A., cu numărul 8000513-2 din 3.12.2007; 22.05.1998;
- contract de închiriere, contract semnat cu S.C.
- contract de furnizare a energiei electrice, contract
VODAFONE ROMANIA - S.A., cu numărul 3894 din
semnat cu SC FFEE Electrica Furnizare Muntenia Nord -
30.09.1998;
S.A., cu numărul 7033768-1 din 13.12.2008;
- contract de închiriere, contract semnat cu S.C. 2K
- contract de furnizare a energiei electrice, contract
Telecom - S.R.L., cu numărul 3605 din 12.12.2008;
semnat cu SC FDFEE Electrica Furnizare Muntenia Nord
- contract de asociere pentru administrarea pârtiilor și
- S.A., cu numărul 213 din 15.11.2005; traseelor de schi alpin din orașul Azuga, contract semnat
- contract de furnizare gaze naturale, contract semnat cu Orașul Azuga, cu numărul 1286 din 12.12.2008;
cu Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor - Protocolul nr. 1 din 30.03.2007, act semnat cu
Naturale DISTRIGAZ SUD, cu numărul 8825 din Maiestatea Sa Regele Mihai I și cu Primăria Orașului
19.01.2006; Azuga;
- contract de furnizare servicii telefonie, contract - certificat de clasificare Hotel „NU MĂ UITA” nr.
semnat cu S.C. ROMTELECOM - S.A., cu numărul 9602/6066 din 5.05.2009, emis de Ministerul Turismului
J3021883166398 din 30.11.2005; România;
- contract de furnizare servicii salubritate, contract - certificat de clasificare Bufet-bar „SALON
semnat cu S.C. MONTSIN GRUP - S.A., cu numărul 61 ȚĂRĂNESC” nr. 7056/2168 din 5.05.2009, emis de
din 12.05.2005; Ministerul Turismului România;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010 9

- Contract furnizare gaze naturale, contract semnat cu - Certificat de clasificare HOTEL „NU MA UITA” nr.
Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale 9602/6066 din 5.05.2009, emis de Ministerul Turismului
DISTRIGAZ SUD, cu numărul 8825 din 19.01.2006 Romania
- Contract furnizare servicii telefonie, contract semnat - Certificat de clasificare BUFET-BAR „SALON
cu S.C. ROMTELECOM S.A., cu numărul TARANESC” nr. 7056/2168 din 5.05.2009, emis de
J 3021883166398 din 30.11.2005 Ministerul Turismului România
- Contract furnizare servicii salubritate, contract - Certificat de clasificare BAR DE ZI „BOWLING”
semnat cu S.C. MONTSIN GRUP S.A., numărul 61 din nr. 7057/2169 din 5.05.2009, emis de Ministerul
12.05.2005 Turismului România
- Contract furnizare servicii salubritate, contract - Certificat de clasificare DISCO-BAR „BLISS”
semnat cu S.C. MONTSIN GRUP S.A., numărul 1292 din nr. 7055/2167 din 5.05.2009, emis de Ministerul
30.04.2009 Turismului România
- Contract alimentare cu apă și preluare ape uzate, - Certificat de clasificare „TELEGONDOLA AZUGA”
contract semnat cu S.C. HIDRO PRAHOVA S.A., cu nr. 3739/1419 din 3.06.2010, emis de Ministerul
numărul 013355 din 1.01.2006 Dezvoltării Regionale și Turismului România
- Contract utilizare/exploatare a resurselor de apă, - Certificat de înregistrare a mărcii „NU MA UITA”
contract semnat cu Administrația Națională „Apele nr. 72190 din 26.09.2005, emis de Oficiul de Stat pentru
Române” Direcția Apelor Buzău - Ialomița, cu numărul Invenții și Mărci România
1087B/2006 - Autorizația de gospodărire a apelor nr. 61 din
- Contract de service și exploatare instalații electrice, 16.05.2008, emisă de Administrația Națională „Apele
contract semnat cu S.C. EMON ELECTRIC S.A., cu Române”, Direcția Apelor Buzău - Ialomița, S.G.A.
numărul 1017/2008 Prahova
- Contractul de servicii deratizare și dezinsecție,
- Document de înregistrare sanitară veterinară și
contract semnat cu S.C. RATINEX S.A., cu numărul 25
pentru siguranța alimentelor pentru unitățile de vânzare
din 7.04.2009
cu amănuntul nr. 75 din 15.02.2007, emis de Autoritatea
- Contract întreținere ascensoare, contract semnat cu
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
S.C. OTIS LIFT S.R.L., cu numărul 1291 din 22.07.2009
Alimentelor, Direcția Sanitară Veterinară și pentru
- Contract furnizare asistență tehnică și mentenanță la
Siguranța Alimentelor Prahova
instalațiile de curenți slabi, contract semnat cu S.C.
- Autorizația de Mediu nr. PH - 206 din 23.05.2006,
NEOTRONIX GROUP S.R.L., cu numărul ATS015 din
emisă de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor,
24.01.2007
Agenția pentru Protecția Mediului Prahova
- Contract furnizare servicii probleme de mediu,
- Autorizația de Mediu nr. PH - 1579 din 7.10.2004,
contract semnat cu S.C. BIOSOL PSI S.R.L., numărul
267 din 23.06.2010 emisă de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor,
- Contract de furnizare de servicii de informare și Agenția de Protecție a Mediului Prahova
promovare turistică, contract semnat cu S.C. NWG - Autorizația de Mediu nr. PH - 1118 din 10.07.2003,
CONCEPT S.R.L., cu numărul 133 din 20.05.2008 emisă de Ministerul Apelor și Protecției Mediului,
- Contract de furnizare servicii găzduire site, contract Inspectoratul de Protecție a Mediului Ploiești
semnat cu S.C. ONLINE MEDIA S.R.L., cu numărul OM - Autorizația de Mediu nr. PH 1578 din 7.10.2004,
203 din 29.10.2009 emisă de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor,
- Contract furnizare service case de marcat, contract Agenția de Protecție a Mediului Prahova
semnat cu S.C. INFORMEDIA CASH SYSTEMS S.R.L., - Autorizația de Securitate la Incendiu nr. 1034 din
cu numărul 0777 din data de 1.01.2006 1.01.2007, emisă de Ministerul Administrației și
- Contract de închiriere, contract semnat cu S.C. Internelor România, Inspectoratul pentru Situații de
ORANGE ROMANIA S.A., cu nr. 1768 din 22.05.1998 Urgență „Șerban Cantacuzino” a Județului Prahova
- Contract de închiriere, contract semnat cu S.C. - Punct de vedere nr. 595.208 din 18 ianuarie 2000,
VODAFONE ROMANIA S.A., cu nr. 3894 din 30.09.1998 emis de Ministerul de Interne România Grupul de
- Contract de închiriere, contract semnat cu S.C. 2K Pompieri „Șerban Cantacuzino” Județul Prahova
Telecom S.R.L., cu nr. 3605 din 12.12.2008 - Autorizație de funcționare din punct de vedere al
- Contract de asociere pentru administrarea pârtiilor și protecției muncii seria C nr. 010163 din 26 iulie 2002,
traseelor de schi alpin din orașul Azuga, contract semnat emisă de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale,
cu orașul Azuga, cu nr. 1286 din 12.02.2008 Inspecția Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă al
- Protocolul nr. 1 din 30.03.2007, act semnat cu Județului Prahova
Maiestatea Sa Regele Mihai I și cu Primăria Orașului - Autorizație nr. BPTR8/TIPB/766/15.04.2008, emisă
Azuga de I.S.C.I.R. INSPECTIA TERITORIALA BUCUREȘTI
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010

- Autorizație nr. BPTR10/TIPB/868/23.07.2008, emisă - Autorizația de construire nr. 46 din 15.07.2005,


de I.S.C.I.R. INSPECTIA TERITORIALA BUCUREȘTI emisă de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova și
- Proces-verbal de verificare tehnică nr. 605 R - 324 IR Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
din 17.12.2009, emis de IT I.S.C.I.R. INSPECTIA nr. 4202 din 22.11.2006
TERITORIALA PLOIEȘTI - Autorizația de construire nr. 11 din 17.03.2009,
- Proces-verbal de verificare tehnică nr. 605 R - 323 IR emisă de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova și
din 17.12.2009, emis de IT I.S.C.I.R. INSPECTIA Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
TERITORIALA PLOIEȘTI nr. 10110 din 10.11.2009
- Proces-verbal de verificare tehnică nr. 605 R - 301 - Autorizația de construire nr. 55 din 21.07.2006,
din 24.11.2009, emis de IT I.S.C.I.R. INSPECTIA emisă de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova și
TERITORIALA PLOIEȘTI Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
- Proces-verbal de verificare tehnică nr. 608 R - 564 - Autorizația de construire nr. 44 din 15.08.2008,
din 24.11.2009, emis de IT I.S.C.I.R. INSPECTIA emisă de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova și
TERITORIALA PLOIEȘTI Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
- Proces-verbal de verificare tehnică nr. 608 R - 565 nr. 126 din 20.01.2009
din 24.11.2009, emis de IT I.S.C.I.R. INSPECTIA - Autorizația de construire nr. 24 din 5.06.2009, emisă
TERITORIALA PLOIEȘTI de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova și Procesul-
- Cartea instalației/echipamentului TELEGONDOLA verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 942 din
DEBRAIABILA Tip GD8 LEITNER nr. PL - 17, emisă de 4.02.2010
I.S.C.I.R. INSPECTIA TERITORIALA PLOIEȘTI - Autorizația de construire nr. 85 din 18.12.2003,
- Cartea instalației/echipamentului TELELESCHI emisă de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova și
nr. PL - 14, emisă de I.S.C.I.R. INSPECTIA Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
TERITORIALA PLOIEȘTI nr. 5582 din 16.12.2004
- Cartea instalației/echipamentului MINITELELESCHI - Autorizația de construire nr. 29 din 12.06.2007,
nr. PL - 20, emisă de I.S.C.I.R. INSPECTIA emisă de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova și
TERITORIALA PLOIEȘTI Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 17
- Autorizația neexclusivă a utilizării operelor muzicale din 8.01.2008
în scop ambiental seria AF nr. 30008838 din 5.01.2010, - Autorizația de construire nr. 33 din 30.06.2008,
emisă de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din emisă de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova și
România, Asociați pentru Drepturi de Autor (UCMR- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
ADA) nr. 2726 din 10.12.2008
- Autorizația neexclusivă pentru utilizarea muzicii în - Autorizația de construire nr. 8 din 28.03.2010, emisă
scop ambiental și lucrativ, numărul 3643 din 31.10.2010, de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova și Procesul-
emisă de Uniunea Producătorilor de Fonograme din verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2112 din
România (UPFR) 22.09.2008
- Autorizația/licența pentru comunicarea publică a - Autorizația de construire nr. 56 din 21.07.2006,
prestațiilor artistice din domeniul audiovizualului cu emisă de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova și
numărul 256 din 2.02.2009, emisă de Centrul Român Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
pentru Administrarea și Drepturilor Artiștilor Interpreți 4.1.2. Romenergo Development
(CREDIDAM) A. Activele transferate
- Autorizația/licența pentru comunicarea publică a Valoare totală active transferate (valoare contabilă):
fonogramelor cu numărul 255 din 2.02.2009, emisă de 5.990.462 RON
Centrul Român pentru Administrarea și Drepturilor (valoare reevaluată): 90.804.840 RON
Artiștilor Interpreți (CREDIDAM) Descriere:
- Autorizația de construire/desființare nr. 36 din (a) Imobil „pavilion tehnic administrativ”, în valoare
1.06.2004, emisă de Primăria Orașului Azuga, jud. totală de 3.194.595 RON (valoare de piață 38.946.664
Prahova și Procesul-verbal de recepție finală nr. 1 din RON), situat în București, sector 1, Calea Floreasca
21.03.2007 nr. 242 - 246, având număr cadastral 1445/1/2/2, înscris
- Autorizația de construire nr. 78 din 3.09.2006, emisă în Cartea Funciară nr. 2648 a Municipiului București,
de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova și Procesul- sector 1, compus din:
verbal de recepție la terminarea lucrărilor - Teren curți-construcții în suprafață de 4.152 mp,
- Autorizația de construire nr. 42 din 1.07.2005, emisă reprezentat de: teren aferent construcției „pavilion tehnic
de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova administrativ” în suprafață de 1.686 mp, plus calea de
- Autorizația de construire nr. 82 din 12.10.2006, acces, fântână arteziană, parcările și spațiile verzi,
emisă de Primăria Orașului Azuga, jud. Prahova plasate în afara clădirii „pavilion tehnic administrativ”,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010 11

spre Domeniul Public Calea Floreasca. Valoarea să fie transferate către Romenergo Development în urma
terenului înregistrată în contabilitatea Societății este de procesului de divizare a Societății realizat prin prezentul
165.355 RON (valoare de piață 24.577.681,00 RON). proiect. În consecință urmează a se considera că orice
- Construcția „pavilion tehnic administrativ” cu nr. de active (imobile sau mobile) aflate la respectiva adresă vor
inventar 10007 (compusă din birouri și anexe, plus teren fi transferate Romenergo Development chiar dacă nu au
aferent inclusiv anexă cu subsol delimitat de hală de fost prezentate în mod expres în prezentul proiect.
producție demisol, în suprafață de 1.686 mp). Valoarea La intabularea dreptului de proprietate asupra
construcției înregistrată în contabilitatea Societății este imobilelor prezentate mai sus pe numele Romenergo
de 3.029.240 RON (valoare de piață 14.368.983 RON). Development va fi avută în vedere efectuarea în CF a
(b) Imobil „magazin de prezentare”, în valoare totală oricăror corecturi necesare ca rezultat al constatării unor
de 365.000,00 RON (valoare de piață 39.834.025 RON); neconcordanțe cu actele de proprietate.
situat în București, sector 1, Calea Floreasca nr. 242 -
B. Pasivele transferate
246, având număr cadastral 1445/1/2/1/2, înscris în
Valoarea totală pasive transferate: 5.990.462 RON
Cartea Funciară nr. 2648 a Municipiului București,
(valoare de piață 90.804.840 RON)
sector 1, compus din:
Descriere:
- Teren în suprafață de 6.691,34 mp, reprezentat de:
a. Elemente de natură contabilă
teren aferent construcției „magazin de prezentare” plus
clădiri anexe, plus aleea de acces către Domeniul Public • Capital social 9.951.235 RON;
Calea Floreasca, plus parcare. Valoarea terenului • Prime de capital -8.378.327 RON;
înregistrată în contabilitatea Societății este de • Rezerve legale 183.754 RON;
210.000,00 RON (valoare de piață 39.615.350,00 RON). • Rezerve din reevaluare 84.814.378 RON (această
- Construcția „magazin de prezentare” cu nr. de poziție este prezentă numai în situațiile financiare de
inventar 10008 și construcții anexe, plus terenul. divizare, folosite pentru redactarea prezentului proiect);
Valoarea construcției înregistrată în contabilitatea • Alte rezerve 0 RON;
Societății este de 155.000,00 RON (valoare de piață • Rezultatul reportat 2.509.956 RON;
218.675 RON). • Amortizări 1.455.930 RON.
(c) Teren în suprafață de 1.751,90 mp în valoare totală b. Datorii curente: 111.846 RON
de 123.757,00 RON (valoare de piață 9.444.767,00 c. Venituri în avans: 156.068 RON
RON), situat în București, sector 1, Calea Floreasca nr. 4.1.3 Romenergo Generare
242 - 246, având număr cadastral 1445/1/2/1/1/1/2, A. Activele transferate
înscris în Cartea Funciară nr. 54385 a Municipiului Valoare totală active transferate (valoare contabilă):
București, sector 1, pe care sunt situate: rezervor apă, în 1.770.384 RON
suprafață construită la sol de 92 mp, rezervor apă în (valoare reevaluată): 2.780.231 RON
suprafață construită la sol de 91 mp, puțuri apă, în Descriere:
suprafață construită la sol de 9 mp. (a) Teren curți - construcții în valoare totală de
(d) Amenajări și lucrări de construcție, în valoare de 1.371.812,00 RON, situat în București, str. Dumitru
196.620 RON (valoare de piață 331.844 RON), constând Brumarescu nr. 9, sectorul 4, având număr cadastral
în: parcare, gard de împrejmuire, cabină poartă pază, alte 936/3/1. Valoarea terenului înregistrată în contabilitatea
amenajări (fântână).
Societății este de 1.371.812,00 RON (valoare de piață
(e) Alte imobilizări, aferente Construcției „pavilion
2.381.660,00 RON);
tehnic administrativ”: Pe lângă cele menționate mai sus,
(b) Amenajări asupra terenului, în valoare de 0 RON,
Romenergo Development va dobândi active în valoare
înregistrate ca investiții în curs;
totală de 987.778 RON (valoare de piață 1.124.828
(c) Active circulante, în valoare de 10.169 RON,
RON), constând în: „Echipamente Tehnologice” în
valoare de 706.722 RON, „Aparatură și instalații de constând în: „Stocuri” în valoare de 6.784 RON,
măsurare și control” în valoare de 1.972 RON, „Mijloace „Creanțe” în valoare de 3.385 RON, „Casa și conturi la
de transport” în valoare de 103.609 RON, „Mobilier, bănci” în valoare de 0 RON;
aparatură birotică, echipamente” în valoare de 175.475 (d) Cheltuieli în avans în valoare de 388.403 RON;
RON. (e) Drepturile aferente următoarelor contracte și
(f) Active circulante, în valoare de 1.122.712 RON, documente, inclusiv cele incluse prin acte adiționale
constând în: „Stocuri” în valoare de 3.235 RON, modificatoare;
„Creanțe” în valoare de 1.112.219 RON, „Casa și conturi - Certificat de urbanism nr. 512/9927 din 11.05.2010
la bănci” în valoare de 7.258 RON. emis de Primăria Sectorului 4 Municipiul București;
Propunerea administratorilor este ca toate activele - Certificat de urbanism nr. 506/62119 din 14.04.2008
Societății situate la adresa calea Floreasca nr. 242-246, emis de Primăria Sectorului 4 Municipiul București;
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010

- Studiu geotehnic al terenului ROMENERGO - S.A. - Îndrumar pentru etapa de încadrare


emis de către S.C. GECOTEC II - S.R.L. conform nr. 6989/5.08.2008 emis de Ministerul Mediului și
contract nr. 135/137/2009; Dezvoltării Durabile, Agenția pentru Protecția Mediului
- Studiu de fezabilitate pentru centrala de cogenerare București;
întocmit de IEG Slovacia; - Proces-verbal de verificare a amplasamentului
- Plan urbanistic de detaliu pentru amplasamentul din nr. 6989 din 30.07.2008 emis de Ministerul Mediului și
str. Dumitru Brumarescu nr. 9, sectorul 4, București, cu Dezvoltării Durabile, Agenția pentru Protecția Mediului
nr. 1573 din 8.07.2008 emis de Biroul Individual de București;
Arhitectură Călin Dumitru; - Protocol încheiat cu Primăria Sectorului 4, Municipiul
- Aviz pentru lucrări de construire centrala cogenerare București, Direcția de Dezvoltare Urbană și Servicii
și dezafectări în str. Dumitru Brumarescu nr. 9, sectorul 4, Publice nr. IX.B.32.029/30.01.2009, nr. ieșire 3880 din
cu nr. 2755 din 4.02.2009 emis de S.C. Distrigaz Sud 30.01.2009;
Rețele - S.R.L., Direcția Regională de Distribuție - Contract pentru întocmire PUD și avizare de către
București; Consiliul Local Sector 4, cu
- Punct de vedere nr. 2495 din 6.06.2008 emis de nr. 126/4.06.2008/1767/5.06.2008, contract semnat de
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Biroul Individual de Arhitectură Călin Dumitru;
TRANSGAZ - S.A. Mediaș Departamentul Exploatare - Contract pentru întocmire Poiect tehnic + DTAC,
Gaze Naturale Mediaș; caiete de sarcini, achiziție și montaj, detalii de execuție și
- Aviz de amplasament favorabil nr. BSAXX04281 din documentație ISCIR, documentație as built pentru racord
26.08.2008 emis de S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare agent termic primar de la Centrala de cogenerare 40
a Energiei Electrice ELECTRICA MUNTENIA SUD - S.A., Mwe/28Mwt la căminul RADET CS8, cu
Sucursala București;
nr. 120/12.01.2010, contract semnat cu S.C. Fast Eco -
- Acord preliminar nr. 19.651 din 29.07.2008 emis de
S.A.;
către Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice
- contract servicii pentru întocmire Studiu de
București și Scrisoarea de intenție
fezabilitate pentru centrala de cogenerare cu nr. 6 din
nr. 1917/D2/AP/2.07.2008;
5.08.2010, contract încheiat cu S.C. ATH ENERG -
- Aviz tehnic de traseu nr. Th 483 din 9.11.2009 și
S.R.L.;
adresa nr. Th 501 din 7.05.2010 emise de către Regia
- contract pentru obținere aviz de execuție foraj 22,7 m
Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București;
și avize de exploatare foraje, cu nr. 12941/St/382/RE din
- Referat de expertiza hidrogeologică nr. 372/2008
data de 23.09.2009, contract semnat de I.N.C.D.I.F.
emis de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile,
Administrația Națională „Apele Române”, Institutul ISPIF București;
Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor; - contract pentru întocmire Raport de Impact asupra
- Accept privind Notificarea nr. 28-B din 20.11.2008 mediului cu nr. PM 2410/136/19.01.2008, contract
pentru începerea execuției emis de Administrația semnat cu INCD ECOIND;
Națională „Apele Române”, Direcția Apelor Argeș - - orice alte cereri, notificări, documentații, acte,
Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - contracte în vederea obținerii autorizațiilor, avizelor și
București, în baza cererii nr. 6363/2008; acordurilor necesare pentru construirea și înființarea
- Notificarea nr. 60-BU din 3.09.2010 pentru Centralei de cogenerare 40 Mwe/28Mwt pe
funcționarea obiectivului „Foraje de alimentare cu apa amplasamentul din București, str. Dumitru Brumarescu
pentru întreținerea spațiilor verzi din incinta S.C. nr. 9, sectorul 4.
ROMENERGO - S.A.” pentru obiectivul amplasat în mun. B. Pasivele transferate
Bucureștri, str. Dumitru Brumarescu nr. 9, sect. 4 emisă Valoarea totală pasive transferate: 1.770.384 RON
de Administrația Națională „Apele Române”, (valoare de piață 2.780.231 RON)
Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea, Sistemul Descriere:
de Gospodărire a Apelor Ilfov - București, în baza cererii a. Elemente de natură contabilă
nr. 4659/2010; • Capital social 309.540 RON;
- Document de recepție a execuției forajelor din data • Prime de capital 564.612 RON;
de 13.02.2009 încheiat cu S.C. GECOTEC II - S.R.L.; • Rezerve legale 5.716 RON;
- Cartea Tehnică a Forajului pentru alimentare cu apă • Ate rezerve 803.109 RON;
din sursa proprie a Centralei de Cogenerare Berceni, • Rezerve din reevaluare 1.009.848 RON (această
București cu nr. 538 din 23.03.2009 emis de S.C. poziție este prezentă numai în situațiile financiare de
GECOTEC II - S.R.L.; divizare, folosite pentru redactarea prezentului proiect);
- Aviz preliminar nr. BA7224/1.09.2008 emis de S.C. • Rezultatul reportat 78.073 RON;
APA NOVA BUCUREȘTI - S.A., cu nr. de înregistrare la • Amortizări 0 RON.
S.C. ROMERGO - S.A. 2161/30.09.2008; b. Datorii curente: 9.332 RON
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010 13

c. Obligațiile rezultate din următoarele contracte și - document de recepție a execuției forajelor din data
documente, inclusiv cele incluse prin acte adiționale de 13.02.2009 încheiat cu S.C. GECOTEC II - S.R.L.;
modificatoare - cartea tehnică a forajului pentru alimentare cu apă
- Certificat de urbanism nr. 512/9927 din 11.05.2010 din sursa proprie a Centralei de cogenerare Berceni,
emis de Primăria Sectorului 4 Municipiul București; București cu nr. 538 din 23.03.2009 emis de S.C.
- Certificat de urbanism nr. 506/62119 din 14.04.2008 GECOTEC II - S.R.L.;
emis de Primăria Sectorului 4 Municipiul București; - aviz preliminar nr. BA7224/1.09.2008 emis de S.C.
- Studiu geotehnic al terenului ROMENERGO - S.A. APA NOVA BUCUREȘTI - S.A., cu nr. de înregistrare la
emis de către S.C. GECOTEC II - S.R.L. conform S.C. ROMERGO - S.A. 2161/30.09.2008;
contract nr. 135/137/2009; - îndrumar pentru etapa de încadrare
- Studiu de fezabilitate pentru centrala de cogenerare nr. 6989/5.08.2008 emis de Ministerul Mediului și
întocmit de IEG Slovacia; Dezvoltării Durabile, Agenția Pentru Protecția mediului
- plan urbanistic de detaliu pentru amplasamentul din București;
București, str. Dumitru Brumărescu nr. 9, sectorul 4, cu - proces-verbal de verificare a amplasamentului
nr. 1573 din 8.07.2008, emis de Biroul individual de nr. 6989 din 30.07.2008 emis de Ministerul Mediului și
arhitectură Călin Dumitru; Dezvoltării Durabile, Agenția Pentru Protecția Mediului
- aviz pentru lucrări de construire centrală cogenerare București;
și dezafectări în București, str. Dumitru Brumărescu nr. 9, - protocol încheiat cu Primăria Sectorului 4, Municipiul
sectorul 4, cu nr. 2755 din 4.02.2009 emis de S.C. București, Direcția de Dezvoltare Urbană și Servicii
DISTRIGAZ SUD REȚELE - S.R.L., Direcția Regională Publice nr. IX.B.32029/30.01.2009, nr. ieșire 3880 din
de Distribuție București; 30.01.2009;
- punct de vedere nr. 2495 din 6.06.2008 emis de - contract pentru întocmire PUD și avizare de către
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Consiliul Local Sector 4, cu
TRANSGAZ - S.A. Mediaș, Departamentul Exploatare nr. 126/4.06.2008/1767/5.06.2008, contract semnat cu
gaze Naturale Mediaș; Biroul individual de arhitectură Călin Dumitru;
- contract pentru întocmire proiect tehnic + DTAC,
- aviz de amplasament favorabil nr. BSAXX04281 din
caiete de sarcini, achiziție și monaj, detalii de execuție și
26.08.2008 emis de S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare
documentație ISCIR, documentație as built pentru racord
a Energiei Electrice ELECTRICA MUNTENIA SUD - S.A.,
agent termic primar de la Centrala de cogenerare 40
Sucursala București;
Mwe/28Mwt la căminul RADET CS8 cu
- acord preliminar nr. 19651 din 29.07.2008 emis de
nr. 120/12.01.2010, contract semnat cu S.C. FAST ECO
către Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice
- S.A.;
București și scrisoarea de intenție nr.
- contract servicii pentru întocmire studiu de
1917/D2/AP/2.07.2008;
fezabilitate pentru centrala de cogenerare cu nr. 6 din
- aviz tehnic de traseu nr. Th 483 din 9.11.2009 și
5.08.2010, contract încheiat cu S.C. ATH ENERG -
adresa nr. Th 501 din 7.05.2010 emise de către Regia
S.R.L.;
Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București;
- contract pentru obținere aviz de execuție foraj 22,7 m
- referat de expertiză hidrogeologică nr. 372/2008 din
și avize de exploatare foraje cu nr. 12941/St/382/RE din
21.07.2008 emis de Ministerul Mediului și Dezvoltării data de 23.09.2009, contract semnat cu I.N.C.D.I.F.
Durabile, Administrația Națională „Apele Române”, ISPIF București;
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor; - contract pentru întocmire raport de impact asupra
- accept privind notificarea nr. 28-B din 20.11.2008 mediului cu nr. PN 2410/136/19.01.2008, contract
pentru începerea execuției emis de Administrația semnat cu INCD ECOIND;
Națională „Apele Române”, Direcția Apelor Argeș - - orice alte cereri, notificări, documentații, acte,
Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - contracte în vederea obținerii autorizațiilor avizelor și
București în baza cererii nr. 6363/2008; acordurilor necesare pentru construirea și înființarea
- notificarea nr. 60-BU din 3.09.2010 pentru Centralei de cogenerare 40 Mwe/28Mwt pe
funcționarea obiectivului „Foraje de alimentare cu apă amplasamentul din București, str. Dumitru Brumărescu
pentru întreținerea spațiilor verzi din incinta S.C. nr. 9, sectorul 4.
ROMENERGO - S.A. pentru obiectivul amplasat în mun. 5. Rata de schimb a acțiunilor și cuantumul
București, str. Dumitru Brumărescu nr. 9, sectorul 4, eventualelor plăți în numerar
emisă de Administrația Națională „Apele Române”, Pentru determinarea ratei de schimb, s-a avut în
Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea, Sistemul vedere ca, după divizare, fiecare dintre acționarii
de Gospodărire a Apelor Ilfov - București în baza cererii Societății să dețină în total, în una sau mai multe din
nr. 4659/2010; Societățile Rezultante, un număr de părți sociale/acțiuni
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010

egal cu numărul de acțiuni pe care nu le va mai deține în acțiunilor deținute în cadrul Societății, urmând ca după
Societate ca urmare a divizării și reducerii capitalului finalizarea procesului de divizare să dețină acțiuni numai
social al Societății. în Azuga Turism.
De asemenea, consiliul de administrație propune ca Astfel, după divizare, acționarii vor primi în Societățile
acționarii minoritari (persoane fizice) ai Societății să fie Rezultante părți sociale/acțiuni, astfel:
recompensați cu acțiuni în Azuga Turism în schimbul

Acțiuni/Părți sociale deținute în Societățile


Asociat Acțiuni deținute în Societate
Rezultante
Romenergo Romenergo
Înainte de divizare După divizare Azuga Turism
Development Generare
Romenergo Holdings
1.754.521 905.900 262.294 568.642 17.685
Limited
Alți acționari
8.467 0 8.467 0 0
(persoane fizice)
Aris Consult Invest SRL 8 5 0 0 3

6. Cuatumul primei de divizare deținătorilor unor asemenea titluri sau să propună măsuri
Prezenta divizare presupune anumite prime de în legătură cu aceștia.
divizare așa cum au fost precizate la punctele 4.1.1.B.A, 11. Avantaje speciale
4.1.2.B.A și 4.1.3.B.A. Societatea nu a acordat niciun avantaj special vreunui
7. Criteriul pe baza căruia se face repartizarea către expert implicat în examinarea prezentului proiect de
acționarii Societății de părți sociale/acțiuni în Societățile divizare sau membrilor organelor lor de administrare sau
Rezultate în urma divizării control.
Criteriul pentru repartizarea acestor părți 12. Data de la care tranzacțiile Societății sunt
sociale/acțiuni este reprezentat de cota de participare la considerate, din punct de vedere contabil, ca aparținând
capitalul social din societatea divizată. Astfel, fiecare Societăților Rezultante
dintre acționarii Societății primește în Societățile Data de la care tranzacțiile Societății care ar putea
Rezultante părți sociale/acțiuni în proporțiile pe care le avea legătură cu transferul rezultat din prezenta divizare
dețineau în capitalul social al Societății, anterior divizării, sunt considerate din punct de vedere contabil, ca
având în vedere și ajustările menționate la punctul 5 de aparținând Societăților Rezultante va fi data de 1 (întâi) a
mai sus. lunii calendaristice următoare lunii în decursul căreia
8. Condițiile alocării de părți sociale/acțiuni la divizarea a devenit efectivă conform dispozițiilor Legii
societățile rezultate în urma divizării Societăților Comerciale.
În afara celor descrise în acest proiect, nu există nicio 13. Alte mențiuni care prezintă interes pentru divizare
condiție specială pentru alocarea de părți sociale/acțiuni 13.1. Data divizării
la Societățile Rezultante. Data divizării va fi determinată potrivit Legii
9. Data de la care părțile sociale prevăzute la punctul Societăților Comerciale, republicată, cu modificările și
7 dau deținătorilor dreptul de a participa la beneficii și completările ulterioare
orice condiții speciale care afectează acest drept 13.2. Reducerea capitalului social al Societății în
Asociații/acționarii Societăților Rezultante vor avea urma divizării
dreptul de a participa la beneficiile acestor societăți de Capitalul social al Societății se va reduce, ca urmare
îndată ce acestea vor fi înregistrate la Registrul a divizării, cu suma de 14.999.092,5 RON.
Comerțului. Nu există nicio condiție specială care să Capitalul social total rezultat în urma divizării va fi în
afecteze acest drept. sumă de 15.853.337,5 RON.
10. Drepturi conferite unor deținători de titluri Acționar Deținere
Societatea nu a emis acțiuni care să confere drepturi Romenergo Holdings Limited - 905.900 acțiuni,
speciale sau alte tipuri de valori mobiliare. În consecință, reprezentând 99,99945 % din capitalul social, având o
Societatea nu se află în situația de a conferi drepturi valoare totală de 15.853.250 RON
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010 15

Aris Consult Invest SRL - 5 acțiuni, reprezentând 9319 - alte activități sportive;
0,00055 % din capitalul social, având o valoare totală de 9313 - activități ale centrelor de fitness;
87,5 RON 9312 - activități ale cluburilor sportive;
13.3. Caracteristicile Societăților Rezultante 9311 - activități ale bazelor sportive;
13.3.1. Caracteristicile Azuga Turism după divizare 8560 - activități de servicii suport pentru învățământ;
Denumire: AZUGA TURISM - S.A.- 6420 - activități ale hodingurilor;
Acționari: 6399 - alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
- Romenergo Holdings Limited 5920 - activități de realizare a înregistrărilor audio și
- Alți acționari activități de editare muzicală;
Capital social: 4.738.317,5 RON 5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor;
Număr de acțiuni: 270.761 5629 - alte servicii de alimentație n.c.a.;
Valoarea unei acțiuni: 17,5 RON 5621 - activități de alimentație (catering) pentru
Aportul acționarilor la capitalul social: evenimente;
- Romenergo Holdings Limited - 4.590.145 RON; 5610 - restaurante;
- Alți acționari - 148.172,5 RON 5590 - alte servicii de cazare;
Durata societății: nedeterminată 5520 - facilități de cazare pentru vacanțe și perioade
Sediu social: București, calea Floreasca 242-246, de scurtă durată;
sectorul 1, camera 007 5224 - manipulări;
Administrator: Najib El Lakis 5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi
Domeniul principal de activitae: 551 - hoteluri și alte terestre;
facilități de cazare similare 5210 - depozitări;
Obiectul principal de activitate: 5510 - hoteluri și alte 5110 - transporturi aeriene de pasageri;
facilități de cazare similare 5223 - activități de servicii anexe transporturilor
Obiectul secundar de activitate: aeriene;
8230 - activități de organizare a expozițiilor, târgurilor 5229 - alte activități anexe transporturilor.
și congreselor; 13.3.2. Caracteristicile Romenergo Development
8110 - activități de servicii suport combinate; după divizare
8020 - activități de servicii privind sistemele de Denumire: ROMENERGO DEVELOPMENT - S.R.L.
securizare;
Asociați: Romenergo Holdings Limited
7990 - alte servicii de rezervare și asistență turistică;
Capital social: 9.951.235 RON
7912 - activități ale tur-operatorilor;
Număr de părți sociale: 568.642
7911 - activități ale agențiilor turistice;
Valoarea unei părți sociale: 17,5 RON
7739 - activități de închiriere și leasing cu alte mașini,
Aportul asociaților la capitalul social: Romenergo
echipamente și bunuri tangibile;
Holdings Limited - 9.951.235 RON
7735 - activități de închiriere și leasing cu
Durata societății: nedeterminată
echipamente de transport aerian;
Sediu social: București, calea Floreasca 242-246,
7732 - activități de închiriere și leasing cu mașini și
echipamente pentru construcții; sectorul 1, camera 006
7731 - activități de închiriere și leasing cu mașini și Administrator: Dragoș George Bilteanu
echipamente agricole; Domeniul principal de activitate: 6820 - închirierea și
7729 - activități de închiriere și leasing cu alte bunuri subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
personale și gospodărești n.c.a.; Obiectul principal de activitate: 6820 - închirierea și
7722 - închirierea de casete video și discuri (CD-uri, subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
DVD-uri); Obiectul secundar de activitate:
7721 - activități de închiriere și leasing cu bunuri 4110 - dezvoltare (promovare) imobiliară;
recreaționale și echipament sportiv; 0240 - activități de servicii anexe silviculturii;
7990 - alte servicii de rezervare și asistență turistică; 6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
9609 - alte activități de servicii n.c.a.; proprii;
9604- activități de întreținere corporală; 7010 - activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor
9601 - spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile administrative centralizate;
și produselor din blană; 7021 - activități de consultanță în domeniul relațiilor
9329 - alte activități recreative și distractive n.c.a.; publice și al comunicării;
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010

7022 -activități de consultanță pentru afaceri și ANEXĂ


management;
7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice la proiectul de divizare
al S.C. ROMENERGO - S.A.
n.c.a.;
6420 - activități ale hodingurilor; Azuga Turism - Tabel cu situația construcțiilor,
8560 - activități de servicii suport pentru învățământ, amenajărilor și lucrărilor de construcții prevăzute la 4.1.1
precum și alte activități secundare decise de asociații A, lit. q
Societății cu ocazia aprobării prezentului proiect de
Cod
divizare. Denumire
imobilizare
13.3.3. Caracteristicile Romenergo Generare după
112 Garaj - str. Valea Azugii
divizare
Denumire: ROMENERGO GENERARE - S.A. 11200 Garaj Telegondole
Acționari:
11201 Cabină comandă St. Inf.
- Romenergo Holdings Limited
- Aris Consult Invest 11202 Cabină comandă Golul Alpin
Capital social: 309.540 RON
1311 Clădire stație inferioară Azuga
Număr de acțiuni: 17.688
Valoarea unei acțiuni: 17,5 RON 13110 Clădiri pt. linie teleschi
Aportul acționarilor la capitalul social:
1312 Clădire stație superioară Azuga
- Romenergo Holdings Limited - 309.487,5 RON;
- ARIS CONSULT INVEST - S.R.L.: 52,5 RON 1313 Clădire pt. mașina bătut zăpadă A
Durata societății: nedeterminată 1314 Extindere stație inferioară tele
Sediu social: București, calea Floreasca 242-246,
sectorul 1, camera 005 131410 Linie teleschi
Administrator: Dragoș George Bilteanu 131411 Linie telegondolă
Domeniul principal de activitae: 351 - producția,
transportul și distribuția energieie electrice 131412 Miniteleschiu Cazacu
Obiectul principal de activitate: 3511 - producția de Amenajare adăpost stație
energie electrică
Obiectul secundar de activitate: 1315 Superio
3512 - transportul energiei electrice; 13710 Extindere peron stație inf. tele
3513 - distribuția energiei electrice;
3514 - comercializarea energiei electrice. 13711 Extindere peron stație sup. tele
13.4. Acționarii Societății vor putea aduce modificări 137400 Amenajare platformă și
celor menționate la punctul 13.3 (incluzând, dar fără a se
limita la denumire, durată, sediu social, administratori și 151 Clădire sucursală Azuga
obiect de activitate principal și secundar) odată cu 1713 Branșament stație inf. telescaun
aprobarea prezentului proiect de divizare.
13.5. Societatea își va păstra sediul, întregul personal 18600 Conductă pt. aliment cu apă
salariat și structura administrativă. 18700 Conductă pt. canalizare
13.6. Societatea, prin împuterniciții săi, va îndeplini
18701 Împrejmuire Lot 10
toate formalitățile pentru ca toate avizele și certificatele
obținute de Societate, în legătură cu activele care sunt 2411 Alei poteca
repartizate societății constituite prin divizare, să fie
transmise acestora odată cu ori, în măsura în care acest Instalații îngropate Azuga conducte
2622
lucru nu va fi posibil, va face toate demersurile pentru ca Brans Distr Gaze
acestea să obțină toate avizele, autorizațiile ori 283 Azuga
certificatele necesare funcționării ori dobândirii unor
drepturi asupra activelor transmise în urma procesului de 18702 Chiosc alimentar
divizare. 162001 Amenajare căi acces și parcare
Încheiat astăzi, 1 octombrie 2010, în 4 (patru)
exemplare originale. 162002 Împrejmuire patinoar
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010 17

Cod
Denumire
Societatea Comercială
imobilizare
SUCEAVA LOGISTIC - S.R.L.
162003 Instal ventilație Suceava
162004 Rețele canalizare complex serv
HOTĂRÂREA NR. 1/1.05.2010
131720 Pasarelă
Subsemnații Horvath Cristian și PIWONKA
137200 Infrastructură drumuri+ SPEDITION UND BETEILIGUNG GMBH, în calitate de
asociați ai S.C. SUCEAVA LOGISTIC - S.R.L., cu sediul
163200 Împrejmuire teren sport
social în Suceava, str. Mărășești, nr. 12, bl. A2, sc. B,
18800 Stație de epurare biologică ap. 4, am hotărât deschiderea unui nou punct de lucru la
(1/1.835.768) adresa str. Alexandru cel Bun, nr. 51, RO-720053
Suceava.
Societatea Comercială (4/1.835.480)
LICADRIA - S.R.L.
Salcea, județul Suceava Societatea Comercială
GIROCOM - S.R.L.
HOTĂRÂRE Gura Humorului, județul Suceava

din 13.09.2010 HOTĂRÂRE


Subsemnații Canciuc Petrișor-Liviu, asociat, și
din 15.09.2010
Spătariu Daniela, împuternicită de către asociatul
Subsemnatul Staicu Gică, asociat unic la
Canciuc Adriana Lilica, am hotărât:
S.C. GIROCOM - S.R.L., am hotărât suspendarea
• retragerea asociatului Canciuc Adriana Lilica care
activității societății pentru o perioadă de trei ani,
cesionează cele 25 părți sociale (250 lei) asociatului începând cu data de 1.10.2010.
Canciuc Petrișor Liviu; (5/1.835.481)
• întregul capital în valoare de 500 lei (50 părți sociale)
va aparține asociatului unic Canciuc Petrișor Liviu; Societatea Comercială
• se revocă din funcția de administrator Canciuc E-CAD SERVICES - S.R.L.
Adriana Lilica, societatea urmând a fi administrată de Fălticeni, județul Suceava
dl Canciuc Petrișor Liviu.
HOTĂRÂRE
Sediul rămâne la aceeași adresă.
(2/1.835.478) din 16.09.2010
Subsemnații Lionte Maria Mihaela și Onofrei Ciprian
Societatea Comercială Ion, asociați ai societății, am hotărât prelungirea
LICADRIA - S.R.L. mandatului administratorului Onofrei Ciprian Ion pentru o
Salcea, județul Suceava perioadă nedeterminată.
(6/1.835.482)
NOTIFICARE
Societatea Comercială
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
E-CAD SERVICES - S.R.L.
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Fălticeni, județul Suceava
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului NOTIFICARE
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
LICADRIA - S.R.L., cu sediul în oraș Salcea, nr. 444, Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
județ Suceava, înregistrată sub nr. J 33/1697/2007, cod alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
unic de înregistrare 22714183, care a fost înregistrat sub modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nr. 44626 din 14.09.2010. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
(3/1.835.479) E-CAD SERVICES - S.R.L., cu sediul în municipiul
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010

Fălticeni, județ Suceava, Str. Sucevei, bloc 80, scara B, Societatea Comercială
etaj 4, ap. 19, înregistrată sub nr. J 33/389/2008, cod unic WOLF TANARG DISTRIBUTIE - S.R.L.
de înregistrare 18680570, care a fost înregistrat sub nr. satul Neagra Șarului, comuna Șaru Dornei
45096 din 17.09.2010. județul Suceava
(7/1.835.483)
NOTIFICARE
Societatea Comercială
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
WOLF TANARG DISTRIBUTIE - S.R.L.
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
satul Neagra Șarului, comuna Șaru Dornei
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
județul Suceava
modificările și completările ulterioare, depunerea textului

DECIZIA NR. 1 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale


WOLF TANARG DISTRIBUTIE - S.R.L., cu sediul în sat
din 20 septembrie 2010 Neagra Șarului, nr. 342, comuna Șaru Dornei, județ
a asociatului unic al S.C. WOLF TANARG Suceava, înregistrată sub nr. J 33/940/2009, cod unic de
DISTRIBUTIE - S.R.L., județul Suceava, înregistrare 26279422, care a fost înregistrat sub nr.
comuna Șaru Dornei, sat Neagra Șarului, nr. 342, 45103 din 20.09.2010.
Corp 1, parter, camera 2, J 33/940/2009, 26279422 (9/1.835.485)
Subscrisa S.C. OMEGA PRESS AND RETAIL
DISTRIBUTION LTD. (societate de naționalitate Societatea Comercială

americană, cu sediul în Statele Unite ale Americii, 113 AVANTGARDE BUILDING - S.R.L.
Barksdale Professional Centre, orașul Newark, ținutul satul Adâncata, comuna Adâncata
New Castle, statul Delaware, cod 19711, înmatriculată la județul Suceava
Registrul Companiilor din Delaware sub nr. 4754807 din
HOTĂRÂREA NR. 1
18 noiembrie 2009), reprezentată (fără alte drepturi și
obligații) de Kiss Laszlo Gyorgy, cetățean român, fără din data de 10.09.2010
antecedente penale, fiul lui Vasile și al Eniko Susana,
a asociaților
născut la 22 februarie 1971 în Cluj-Napoca, jud. Cluj,
Subsemnații Cocan Dan-Constantin, CNP
domiciliat în București, aleea Dumbrăvița nr. 2A, bl. 299,
1710504335009, Hrisca Vasile, CNP 1680429335019, în
sc. 2, et. 2, ap. 34, posesor al C.I. seria DP nr. 108517,
calitate de asociați, având în vedere prevederile din
eliberată la data de 22.09.2004 de INEP, CNP
1710222120710, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, am

în calitate de asociat unic, în temeiul Legii nr. 31/1990, hotărât:


republicate și a actului constitutiv, am decis, legal și 1. Asociatul Cocan Dan-Constantin, CNP
statutar, modificarea actului constitutiv după cum 1710504335009, cesionează părțile sociale către
urmează: asociatul Hrisca Vasile, CNP 1680429335019. Cedentul
1. se schimbă reprezentantul asociatului unic declară că a primit contravaloarea părților sociale
S.C. OMEGA PRESS AND RETAIL DISTRIBUTION LTD, cesionate, iar cesionarul declară că a achitat
Kiss Laszlo Gyorgy, cu Nesita Manceau, cetățean din contravaloarea părților sociale cesionate, rămânând în
Republica Vanuatu, fiica lui William și a Martei, născută în societate ca asociat unic, luând act de prevederile actului
Cabay, Vanuatu la 10.07.1960, domiciliată în Republica constitutiv și de situația financiar contabilă, cu care este
Vanuatu, localitatea Port Vila nr. 1, identificată cu de acord.
pașaport seria V nr. 006594, emis la 21.07.2004 de 2. Deschiderea punctului de lucru în localitatea
autoritățile din Vanuatu. Suceava, str. Cernăuți nr. 114, județul Suceava.
(8/1.835.484) (10/1.835.486)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010 19

Societatea Comercială fiecare, pe care le deține, dlui Gherasim Gheorghe,


AVANTGARDE BUILDING - S.R.L. retrăgându-se astfel din societate, atât din calitatea de
satul Adâncata, comuna Adâncata
asociat, cât și din cea de administrator al societății.
județul Suceava
Societatea va funcționa în continuare cu asociat unic -
NOTIFICARE Gherasim Gheorghe, care va avea un aport la capitalul
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul social de 300 lei - 30 părți sociale a câte 10 lei fiecare.
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 2. Zmău Marius, cetățean român, domiciliat în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Suceava, Str. Luceafărului, nr. 3, bl. E53, sc. A, ap. 4,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
născut la data de 25.12.1971 în Suceava, CNP
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
AVANTGARDE BUILDING - S.R.L., cu sediul în sat 1711225335045, se desemnează ca administrator cu
Adâncata, comuna Adâncata, județ Suceava, nr. 2/B, puteri depline.
înregistrată sub nr. J 33/599/2009, cod unic de 3. În baza contractului de locațiune nr. 2575 din
înregistrare 25796943, care a fost înregistrat sub nr.
1.09.2010, valabil până la 1.09.2012, se schimbă sediul
45258 din 20.09.2010.
societății în Suceava, jud. Suceava, bd. George Enescu,
(11/1.835.487)
nr. 42, bl. T93, parter, cod poștal 720253.
Societatea Comercială 4. Se închide sediul secundar - magazin Showroom
MONDOGAME - S.R.L. decorațiuni și design, din Str. Universității nr. 19,
satul Hârtop, comuna Hârtop, județul Suceava
Suceava, Complex Comercial ZIMBRU, Stand 24 - din
HOTĂRÂRE Suceava.
5. Se înregistrează un punct de lucru nou - Showroom
din data de 16.09.2010
decorațiuni și design - în Suceava, la Magazinul de pe bd.
Subsemnații Mosor Dumitru-Răzvan, în calitate de
asociat unic al S.C. MONDOGAME - S.R.L. am hotărât George Enescu nr. 42, bl. T93, parter.
următoarele: Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
1. Deschiderea punctelor de lucru: rămân neschimbate.
- în loc. Vaslui, str. Ștefan cel Mare, bl. 74, sc. B,
(13/1.835.489)
nr. 1/2, parter, jud. Vaslui, unde va funcționa o sală jocuri;
- în loc. Bârlad, Str. Republicii, nr. 200, în incinta
Societatea Comercială
Centrului Comercial PALODA, jud. Vaslui, unde va
funcționa o sală jocuri. ALESSIA LINE - S.R.L.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății Suceava
rămân neschimbate.
(12/1.835.488) NOTIFICARE

Societatea Comercială Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul


ALESSIA LINE - S.R.L. Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Suceava alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
HOTĂRÂREA NR. 4
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
din 20.09.2010
ALESSIA LINE - S.R.L., cu sediul în municipiul Suceava,
a asociaților județ Suceava, bd. George Enescu, nr. 42, bloc T93,
Subsemnații Zmău Gabriela și Gherasim Gheorghe, înregistrată sub nr. J 33/716/2004, cod unic de
în calitate de asociați ai S.C. ALESSIA LINE - S.R.L., am
înregistrare 16577383, care a fost înregistrat sub nr.
hotărât următoarele:
1. Zmău Gabriela, în calitate de cedent, cesionează, 45452 din 21.09.2010.
la valoarea nominală, cele 20 părți sociale a câte 10 lei (14/1.835.490)
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


SILVTICA PROD - S.R.L. GIVASTEL COM - S.R.L.
Broșteni, județul Suceava satul Putna, comuna Putna, județul Suceava

NOTIFICARE
HOTĂRÂRE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
din 22.09.2010 Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Subsemnatul Găină Bogdan Petrișor, asociat unic al alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
societății, am hotărât deschidere punct de lucru în modificările și completările ulterioare, depunerea textului
com. Borca, sat Mădei (Gârla Guluț), jud. Neamț. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
GIVASTEL COM - S.R.L., cu sediul în sat Putna, comuna
(15/1.835.491)
Putna, județ Suceava, nr. 528B, înregistrată sub nr.
J 33/1126/1995, cod unic de înregistrare 7836543, care a
Societatea Comercială
fost înregistrat sub nr. 45696 din 23.09.2010.
SPISKE - S.R.L.
(19/1.835.495)
Gura Humorului, județul Suceava
Societatea Comercială
HOTĂRÂRE POP-ELEGANCE - S.R.L.
Suceava
din 22.09.2010
Subsemnatul Faliosa Pavăl, asociat unic al societății, HOTĂRÂRE
am hotărât suspendarea activității timp de 3 ani,
din 22.09.2010
începând cu data de 23.09.2010.
Subsemnații Popescu Elena și Popescu Constantin,
(16/1.835.492)
asociați ai societății, am hotărât deschidere punct de
lucru (repere 822+823) în Suceava, Calea Unirii - Bazar.
Societatea Comercială
(20/1.835.496)
AUTOANDY STAR - S.R.L.
Gura Humorului, județul Suceava Societatea Comercială
ELITOCONT EXPERT - S.R.L.
HOTĂRÂRE Suceava
Subsemnatul Timpau Andrei, unic asociat al
HOTĂRÂREA NR. 1
S.C. AUTOANDY - S.R.L., hotărăsc suspendarea
activității firmei pe o perioadă de 3 ani, începând cu data din 14.09.2010
de 10.09.2010. Subsemnata Chmilevski Otilia Elena, CNP
(17/1.835.493) 2721028335011, în calitate de asociat unic, am hotărât:
1. Deschiderea unui punct de lucru în loc. Păltinoasa,
Societatea Comercială nr. 1B, jud. Suceava, și un punct de lucru în localitatea
GIVASTEL COM - S.R.L. Văleni Stânișoara, comuna Mălini, nr. 123, jud. Suceava.
2. Completarea obiectului de activitate cu: 4531 -
satul Putna, comuna Putna, județul Suceava
comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru
autovehicule; 4532 - comerț cu amănuntul de piese și
HOTĂRÂRE
accesorii pentru autovehicule; 4540 - comerț cu
din 22.09.2010 motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și
repararea motocicletelor; 4612 - intermedieri în comerțul
Subsemnații Cuciurean Ștefania Sabina și Cuciurean
cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice
Gheorghe, asociați ai societății, am hotărât revocarea din
pentru industrie; 4671 - comerț cu ridicata al
funcția de administrator a dlui Cuciurean Gheorghe și combustibililor solizi, lichizi și gazoși, și al produselor
numirea noului administrator, Cuciurean Ștefania Sabina. derivate; 4711 - comerț cu amănuntul în magazine
(18/1.835.494) nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010 21

alimentare, băuturi și tutun; 4719 - comerț cu amănuntul scara A, ap. 9, înregistrată sub nr. J 33/1811/2008, cod
în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de unic de înregistrare 24822149, care a fost înregistrat sub
produse nealimentare; 4730 - comerț cu amănuntul al nr. 45708 din 23.09.2010.
carburanților pentru autovehicule în magazine (22/1.835.498)
specializate; 4931 - transporturi urbane, suburbane și
metropolitane de călători; 4932 - transporturi cu taxiuri; Societatea Comercială
4939 - alte transporturi terestre de călători n.c.a.; 4941 - LARNACA OMNITRANS BUCHAREST - S.R.L.
transporturi rutiere de mărfuri; 4942 - servicii de mutare; Suceava
5210 - depozitări; 5221 - activități de servicii anexe pentru
transporturi terestre; 5224 - manipulări; 5229 - alte HOTĂRÂREA NR. 1/23.09.2010
activități anexe transporturilor; 5320 - alte activități a adunării generale a asociaților
poștale și de curier; 5510 - hoteluri și alte facilități de S.C. OMNITRANS - S.R.L., Suceava,
cazare similare; 5520 - facilități de cazare pentru vacanțe str. Oituz nr. 42, bl. J15, sc. A, et. 1, ap. 7,
și perioade de scurtă durată; 5590 - alte servicii de jud. Suceava, J 33/777/2006, RO18750641
cazare; 5610 - restaurante; 5621 - activități de alimentație
Ciuntu Florentin, cetățean român, născut la data de
(catering) pentru evenimente; 5629 - alte activități de 11.11.1969 în localitatea Suceava, domiciliat în
alimentație n.c.a.; 5630 - baruri și alte activități de servire localitatea Suceava, str. Oituz nr. 42, bl. J15, sc. A, ap. 7,
a băuturilor; 6622 - activități ale agenților și broker-ilor de județ Suceava, posesor al C.I. seria SV nr. 409348,
asigurări; 6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri eliberată de S.P.C.L.E.P. Suceava la data de 11.01.2006,
imobiliare proprii; 6820 - închirierea și subînchirierea C.N.P. 1691111335036, în calitate de asociat, și
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 6832 - Ciuntu Elena, cetățean român, născută la data de
administrarea imobilelor pe bază de comision sau 25.06.1973 în localitatea Suceava, domiciliată în
contract; 7711 - activități de închiriere și leasing cu localitatea Suceava, str. Oituz nr. 42, bl. J15, sc. A, ap. 7,
autoturisme și autovehicule rutiere ușoare; 7732 - județ Suceava, posesoare a C.I. seria SV nr. 676861,
activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente eliberată de S.P.C.L.E.P. Suceava la data de 29.06.2010,
pentru construcții; 7820 - activități de contractare, pe C.N.P. 2730625335039, în calitate de asociat, și
baze temporare, a personalului; 8121 - activități generale Nistorescu Eugen, cetățean român, născut la data de
(nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor; 8122 10.05.1959 în mun. Roman, jud. Neamț, domiciliat în
- activități specializate de curățenie a clădirilor, mun. Roman, str. Sucedava nr. 176, jud. Neamț,
mijloacelor de transport, mașini și utilaje industriale; 8129 identificat cu C.I. seria NT nr. 233098, eliberată de mun.
- alte activități de curățenie n.c.a. Roman la data de 14.05.2004, CNP 1590510273007, în
3. Schimbarea obiectului principal de activitate în calitate de asociat și administrator, și
5610 - restaurante. S.C. EVEDEX - S.R.L., persoană juridică română cu
4. Se renunță la obiectul de activitate 6920 - activități sediul social în localitatea Secuieni, Strada Principală nr.
de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul 71, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului
fiscal. Bacău la poziția J 04/729/2009, C.U.I. 25791806,
(21/1.835.497) reprezentată legal prin administratorul său Nistorescu
Eugen, identificat anterior, conform hotărârii adunării
Societatea Comercială generale a asociaților nr. 1/23.09.2010, în calitate de
ELITOCONT EXPERT - S.R.L. asociat,
Suceava deținând toate cele 40 de părți sociale, reprezentând
100 % capitalul social al S.C. OMNITRANS - S.R.L., am
NOTIFICARE decis:
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 1. Cesionarea de către asociatul Ciuntu Florentin a
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 tuturor celor 10 părți sociale deținute la societate în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 100 lei,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului reprezentând 25 % din capitalul social, către asociatul
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Nistorescu Eugen.
ELITOCONT EXPERT - S.R.L., cu sediul în municipiul 2. Cesionarea de către asociatul Ciuntu Elena a
Suceava, județ Suceava, str. Oituz, nr. 32, bloc H10, tuturor celor 10 părți sociale deținute la societate în
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010

valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 100 lei, Societatea Comercială


reprezentând 25 % din capitalul social, către asociatul ELBAM - S.R.L.
Nistorescu Eugen. Suceava
3. Ca urmare a cesiunii de părți sociale, noua structură
HOTĂRÂREA NR. 68/15.09.2010
a capitalului social al societății va fi:
• Nistorescu Eugen va deține un număr de 30 părți a adunării generale a acționarilor
sociale, în valoare de 10 lei fiecare, respectiv o valoare de la S.C. ELBAM - S.R.L.
totală de 300 lei, aport în numerar, reprezentând 75 % din Subsemnații
capitalul social, și 1. Sandu-Capra Andru, identificat cu C.I. seria RR nr.
• S.C. EVEDEX - S.R.L., reprezentată legal de 447587, eliberată de SPCEP Sector 1 biroul nr. 3 la data
de 26.04.2007, CNP 1881116330262,
Nistorescu Eugen, va deține un număr de 10 părți
2. Sandu-Capra Gabriela, identificată cu C.I. seria SV
sociale, în valoare de 10 lei fiecare, respectiv o valoare
nr. 538974, eliberată de SPCLEP Suceava la data de
totală de 100 lei, aport în numerar, reprezentând 25 % din
27.02.2008, CNP 2580913335010,
capitalul social al societății. 3. Ioniță Gheorghe, identificat cu C.I. seria SV nr.
3. Participarea la profit și la pierdere este de 75 % 589889, eliberată de SPCLEP Suceava la data de
pentru asociatul Nistorescu Eugen, și de 25 % pentru 17.02.2009, CNP 1560314335056,
asociatul S.C. EVEDEX - S.R.L. în calitate de acționari la S.C. ELBAM - S.A., întruniți
4. Schimbarea denumirii S.C. OMNITRANS - S.R.L. în în adunarea generală ordinară din data de 15.09.2010,
S.C. LARNACA OMNITRANS BUCHAREST - S.R.L., am hotărât, în unanimitate de voturi, următoarele:
conform rezervării denumirii nr. 495124 din 13.09.2010, 1) Schimbarea formei juridice a societății, din
societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată;
eliberate de O.R.C. București.
astfel, societatea se va numi ELBAM - S.R.L.
5. Schimbarea sediului social al S.C. OMNITRANS -
2) Capitalul social va fi același 2.900.000 lei, divizat în
S.R.L. de la adresa Suceava, str. Oituz nr. 42, bl. J15, 290.000 părți sociale a 10 lei fiecare, iar acționarii
sc. A, ap. 7, județ Suceava, la adresa București, str. Lt. S.C. ELBAM - S.A. devin asociați în cadrul S.C. ELBAM
Col. Constantin Marinescu, nr. 8, bl. A37, sc. 1, et. 1, - S.R.L. cu aceeași participare și aceeași reprezentare la
ap. 6, sector 5. capitalul social, astfel:
6. Se întocmește un act constitutiv actualizat cu - Sandu-Capra Andru va deține 275.210 părți sociale,
modificările survenite. în valoare de 2.752.100 lei, adică 94,90 %,
(23/1.835.499) - Sandu-Capra Gabriela va deține 14.500 părți
sociale, în valoare de 145.000 lei, adică 5,00 %,
Societatea Comercială - Ioniță Gheorghe va deține 290 părți sociale, în
LARNACA OMNITRANS BUCHAREST - S.R.L. valoare de 2.900 lei, adică 0,10 %.
3) Se precizează, conform hotărârii AGEA nr.
Suceava
50/15.05.2009, închiderea sucursalelor din Constanța,
Tg. Jiu, București - Str. Olimpului și București - str. Schitu
NOTIFICARE
Măgureanu, precum și a sediului secundar din Suceava,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul bd. George Enescu, nr. 38.
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 4) Se revocă din funcția de reprezentant societate,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu director, administrator și auditori, următorii: Bistriceanu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Dumitru, Ioniță Gheorghe, Ioniță Elena Constantina,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Sandu Capra Gabriela și S.C. GECONTA 2003 - S.R.L.
Ca urmare, societatea va fi administrată de către un
LARNACA OMNITRANS BUCHAREST - S.R.L., cu
administrator unic, în persoana actualului administrator
sediul în municipiul Suceava, județ Suceava, str. Oituz,
Sandu Capra Andru.
nr. 42, bloc J15, scara A, etaj 1, ap. 7, înregistrată sub nr.
5) Se va actualiza actul constitutiv al societății prin
J 33/777/2006, cod unic de înregistrare 18750641, care a eliminarea articolelor privitoare la societățile pe acțiuni.
fost înregistrat sub nr. 45725 din 23.09.2010. Obiectul principal de activitate și cel secundar nu se
(24/1.835.500) modifică.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010 23

6) Se împuternicește dl Ioniță Gheorghe, identificat cu 8.03.2010 și a domiciliului în Suceava, str. Traian Țăranu,
C.I. seria SV nr. 589889, eliberată de SPCLEP Suceava nr. 81, jud. Suceava.
la data de 17.02.2009, CNP 1560314335056, pentru • Completarea obiectului secundar de activitate cu:
depunerea, semnarea și ridicarea tuturor documentelor 4110 - dezvoltare (promovare) imobiliară; 4321 - lucrări
necesare pentru înregistrarea la Oficiul registrului de instalații electrice; 4322 - lucrări de instalații sanitare,
comerțului a modificării hotărâte. de încălzire și de aer condiționat; 4329 - alte lucrări de
(25/1.835.501) instalații pentru construcții; 4331 - lucrări de ipsoserie;
4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie; 4333 - lucrări de
Societatea Comercială pardosire și placare a pereților; 4334 - lucrări de
ELBAM - S.R.L. vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 4339 - alte
Suceava lucrări de finisare; 4391 - lucrări de învelitori, șarpante și
terase la construcții; 4399 - alte lucrări speciale de
NOTIFICARE construcții n.c.a. (zidării din cărămidă și piatră); 5811 -
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul activități de editare a cărților; 5812 - activități de editarea
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare; 5813 -
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu activități de editare a ziarelor; 5814 - activități de editare
modificările și completările ulterioare, depunerea textului a revistelor și periodicelor; 5819 - alte activități de editare
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale (etichete, ambalaje); 5821 - activități de editare a jocurilor
ELBAM - S.R.L., cu sediul în municipiul Suceava, de calculator; 5829 - activități de editare a altor produse
județ Suceava, bd. George Enescu, nr. 38, bloc T90, software; 5920 - activități de realizare a înregistrărilor
ap. mezanin, înregistrată sub nr. J 33/368/2002, cod unic audio și activități de editare muzicală; 5510 - hoteluri și
de înregistrare 14741969, care a fost înregistrat sub nr. alte facilități de cazare similare; 5520 - facilități de cazare
45740 din 23.09.2010. pentru vacanțe și perioade de scurtă durată; 5530 -
(26/1.835.502) parcuri pentru rulote, campinguri și tabere; 5590 - alte
servicii de cazare (pensiuni); 6610 - activități de
Societatea Comercială telecomunicații prin rețele cu cablu; 6120 - activități de
KHARISMA HAIR - S.R.L. telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin
Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava satelit); 6130 - activități de telecomunicații prin satelit;
6190 - alte activități de telecomunicații; 6201 - activități de
HOTĂRÂREA NR. 2/15.09.2010 realizare a software-ului la comandă (software orientat
client); 6202 - activități de consultanță în tehnologia
Subsemnata Gagniuc Elena-Gabriela, asociat unic al
informației; 6203 - activități de management (gestiune și
S.C. KHARISMA HAIR - S.R.L., cu sediul în localitatea
exploatare) a mijloacelor de calcul; 6209 - alte activități
Câmpulung Moldovenesc, Str. Molidului, nr. 1, sc. B, ap.
de servicii privind tehnologia informației; 6311 -
27, județul Suceava, hotărăsc închiderea punctului de
prelucrarea datelor, administrare pagini web și activități
lucru din Calea Bucovinei, nr. 26, și deschiderea unui
conexe; 6312 - activități ale porturilor web; 6391 -
coafor la adresa Calea Bucovinei, nr. 32.
activități ale agențiilor de știri; 6399 - alte activități de
(27/1.835.503)
servicii informaționale n.c.a. (informații telefonice prin
calculator); 6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri
Societatea Comercială
imobiliare proprii; 6820 - închirierea și subînchirierea
GEPEEL PRODCOM - S.R.L.
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 6831 - agenții
Suceava
imobiliare; 6832 - administrarea imobilelor pe bază de
HOTĂRÂRE comision sau contract; 7022 - activități de consultanță
pentru afaceri și management; 7311 - activități ale
din 23.09.2010 agențiilor de publicitate; 7312 - servicii de reprezentare
Subsemnatul Bălășescu Petru, asociat unic al media; 7320 - activități de studiere a pieței și sondare a
societății, am hotărât: opiniei publice; 7410 - activități de design specializat;
• Se precizează adresa sediului și magazinului mixt - 7420 - activități fotografice; 7430 - activități de traducere
Suceava, aleea Saturn (Piața Mică), clădirea C4. scrisă și orală (interpreți); 7490 - alte activități
• S-au modificat datele personale ale asociatului unic profesionale, științifice și tehnologice n.c.a. (auditare
și administratorului Bălășescu Petru, identificat cu C.I. facturi).
seria SV nr. 656840, emisă de SPCLEP Suceava la (28/1.835.504)
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


GEPEEL PRODCOM - S.R.L. PREFABET - S.R.L.
Suceava satul Bosanci, comuna Bosanci
județul Suceava
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul NOTIFICARE
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
modificările și completările ulterioare, depunerea textului alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale modificările și completările ulterioare, depunerea textului
GEPEEL PRODCOM - S.R.L., cu sediul în municipiul actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Suceava, județ Suceava, aleea Saturn, nr. FN, PREFABET - S.R.L., cu sediul în sat Bosanci, comuna
înregistrată sub nr. J 33/2644/1994, cod unic de Bosanci, județ Suceava, str. Deal, nr. 1008/10,
înregistrare 6727262, care a fost înregistrat sub nr. 45779
înregistrată sub nr. J 33/776/2005, cod unic de
din 24.09.2010.
înregistrare 17638500, care a fost înregistrat sub nr.
(29/1.835.505) 45827 din 24.09.2010.
Societatea Comercială (32/1.835.508)
NITAN INTERNATIONAL - S.R.L.
Societatea Comercială
Gura Humorului, județul Suceava
OLINT COM - S.R.L.
HOTĂRÂRE Rădăuți, județul Suceava

din 23.09.2010 HOTĂRÂRE


Subsemnata Nițan Verginia, asociat unic al societății,
a asociatului unic
am hotărât reluarea activității începând cu data de
27.09.2010. Subsemnata Cusiac Georgeta, în calitate de asociat
(30/1.835.506) unic al S.C. OLINT COM - S.R.L., am hotărât
deschiderea unui punct de lucru în municipiul Rădăuți,
Societatea Comercială str. General Iacob Zadik, nr. 19B, jud. Suceava.
PREFABET - S.R.L. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
satul Bosanci, comuna Bosanci rămân neschimbate.
județul Suceava (33/1.835.509)

HOTĂRÂRE Societatea Comercială


KI-MA - S.R.L.
din data de 24.09.2010
Rădăuți, județul Suceava
a asociaților
Subsemnații Ieremie Ion și Ieremie Rozemari- HOTĂRÂRE
Grațiela, în calitate de asociați ai Societății Comerciale
a asociatului unic
PREFABET - S.R.L., am hotărât:
Completarea obiectului secundar de activitate al Subsemnata Chindea Mariana, în calitate de asociat
societății cu: unic al S.C. KI-MA - S.R.L., am hotărât închiderea
0811 - extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru următoarelor puncte de lucru:
construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei - municipiul Constanța, str. Titus Budag nr. 8,
și a ardeziei; jud. Constanța;
0812 - extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei - municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare, nr. 99,
și caolinului. jud. Constanța.
Hotărârea a fost luată de comun acord, drept pentru Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
care semnăm. rămân neschimbate.
(31/1.835.507) (34/1.835.510)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010 25

Societatea Comercială Societatea Comercială


AMEDRA TRANSPED - S.R.L. GARLICI - S.R.L.
Milișăuți, județul Suceava
Rădăuți, județul Suceava

HOTĂRÂREA NR. 17/21.09.2010


HOTĂRÂRE
Asociatul unic Hreniuc Cosmin-Petru, a hotărât:
1. Completarea obiectului de activitate al firmei cu: a asociatului unic
1071 - fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a Subsemnata Gârlici Georgeta, în calitate de asociat
produselor proaspete de patiserie;
unic al S.C. GARLICI - S.R.L., am hotărât suspendarea
5610 - restaurante;
5621 - activități de alimentație (catering) pentru activității firmei în perioada 22.09.2010 - 21.09.2013.
evenimente; Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
5629 - alte servicii de alimentație n.c.a. rămân neschimbate.
2. Se modifică profilul punctului de lucru din localitatea (38/1.835.514)
Milișăuți, Str. Principală nr. 308A, jud. Suceava, în
magazin mixt, bar și fabricare și comercializare produse Societatea Comercială
de patiserie.
MIHADOR - S.R.L.
(35/1.835.511)
Rădăuți, județul Suceava
Societatea Comercială
AMEDRA TRANSPED - S.R.L. HOTĂRÂRE
Milișăuți, județul Suceava
a adunării asociaților

NOTIFICARE Asociații Moldovan Adrian și Moldovan Mihaela, în


Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul calitate de asociați ai S.C. MIHADOR - S.R.L., am hotărât
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 suspendarea activității firmei pe o perioadă de 3 ani
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu începând cu data prezentei hotărâri.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
(39/1.835.515)
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
AMEDRA TRANSPED - S.R.L., cu sediul în oraș
Societatea Comercială
Milișăuți, județ Suceava, Str. Principală, nr. 308A,
STEF & MARY IMPEX - S.R.L.
înregistrată sub nr. J 33/187/2003, cod unic de
înregistrare 15265960, care a fost înregistrat sub nr. Suceava
45864 din 27.09.2010.
(36/1.835.512) HOTĂRÂRE

Societatea Comercială a asociaților


EDIL 5 CONSTRUCT - S.R.L. Astăzi, 24.09.2010, subsemnații Tudose Emilia,
Marginea, județul Suceava Clinceanu Ștefan Giuseppe și Clinceanu Maria-
Lăcrămioara, având calitatea de asociați la societatea
HOTĂRÂREA NR. 5/20.09.2010
STEF & MARY IMPEX - S.R.L., am hotărât următoarele:
a asociatului unic
1. Deschiderea unui punct de lucru în loc. Pirteștii de
Subsemnatul Mihailescu Costel-Gheorghiță, în
Jos, nr. 727, jud. Suceava.
calitate de asociat unic la S.C. EDIL 5 CONSTRUCT -
Prezenta hotărâre a fost încheiată într-un număr de 3
S.R.L., am hotărât suspendarea activității societății pe o
perioadă de 3 ani de la data prezentei hotărâri. exemplare.
(37/1.835.513) (40/1.835.516)
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010

Societatea Comercială alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu


ILDO SERV EXIM - S.R.L. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Rădăuți, județul Suceava actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
RITMIC COM - S.R.L., cu sediul în municipiul Suceava,
HOTĂRÂRE str. Luceafărul nr. 1, bloc E54, scara A, ap. 3, județul
din data de 27 septembrie 2010 Suceava, înregistrată sub nr. J 33/553/1994, cod unic de
înregistrare 5505985, care a fost înregistrat sub nr. 45957
a asociatului unic din 27.09.2010.
Subsemnatul Berbenciuc Ilie, în calitate de asociat (43/1.835.519)
unic al Societății Comerciale ILDO SERV EXIM - S.R.L.,
am hotărât suspendarea activității societății începând cu Societatea Comercială
data prezentei hotărâri până la data de 1 decembrie PHOENIX BDR - S.R.L.
2010. Vatra Dornei, județul Suceava
Hotărârea de mai sus a fost luată de asociatul unic,
drept pentru care semnez. HOTĂRÂRE
(41/1.835.517)
din data de 24.09.2010 a asociatului unic
Societatea Comercială Subsemnata Pohață Mihaela, în calitate de asociat
RITMIC COM - S.R.L. unic al S.C. PHOENIX BDR - S.R.L., prin împuternicit
Suceava Bădiliță Mihăiță-Doru cu procura de administrare nr. 15
din data de 5.01.2010 autentificată la B.N.P. Niculina
HOTĂRÂRE Vasilut, identificat cu C.I. seria SV nr. 205263 eliberată de
din data de 24.09.2010 a adunării generale a Pol. mun. Vatra Dornei la data de 10.01.2003, am hotărât
asociaților următoarele:
1. Se completează profilul și denumirea punctului de
Subsemnații Corneanu Costel și Corneanu Maria, în
calitate de asociați ai S.C. RITMIC COM - S.R.L., de lucru DEPOZIT MATERIAL LEMNOS ȘI
comun acord am hotărât următoarele: COMERCIALIZARE, situat în mun. Vatra Dornei,
1. Se completează obiectul secundar de activitate cu str. Chilia nr. 12A, jud. Suceava în DEPOZIT MATERIAL
următoarele coduri: LEMNOS ȘI COMERCIALIZARE + HALĂ DEBITARE
4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și LEMN.
nerezidențiale; 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
4311 - lucrări de demolare a construcțiilor; neschimbate.
4312 - lucrări de pregătire a terenului; (44/1.835.520)
4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților; Societatea Comercială
4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de ADRIROOF - S.R.L.
geamuri; Gura Humorului, județul Suceava
4339 - alte lucrări de finisare;
4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la HOTĂRÂREA NR. 1/1.09.2010
construcții.
a asociaților
2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
neschimbate. Astăzi, 1.09.2010, subsemnații Eremia Doina Iuliana
(42/1.835.518) și Bodnari Nicolai Laurențiu, în calitate de asociați ai
S.C. ADRIROOF - S.R.L., am hotărât:
Societatea Comercială 1. Deschiderea unui punct de lucru în orașul Gura
RITMIC COM - S.R.L. Humorului, str. Ștefan cel Mare nr. 56, județul Suceava,
Suceava în baza contractului de comodat încheiat la data de
1.09.2010.
NOTIFICARE Prezenta hotărâre a fost încheiată de către asociați, în
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 4 exemplare, sub semnătură privată.
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 (45/1.835.521)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010 27

Societatea Comercială Societatea Comercială


ATLANTA GROUP - S.R.L. LUDOMAR - S.R.L.
Suceava Suceava

HOTĂRÂREA NR. 5
HOTĂRÂRE
din 27.09.2010
Asociații firmei S.C. ATLANTA GROUP - S.R.L., cu
Subsemnații Lahman Ilie și Cazan Marius, asociați ai
sediul social în mun. Suceava, str. Petru Rareș nr. 52,
societății, am hotărât completarea obiectului secundar de
biroul 10, având codul unic de înregistrare 22636352 din activitate cu:
data de 26.10.2007 și nr. de ordine în registrul comerțului 5610 - restaurante;
J 33/1623/2007, au hotărât schimbarea destinației 5621 - activități de alimentație (catering) pentru
sediului secundar din mun. Suceava, str. Mărășești evenimente;
nr. 38, spațiul din curtea de pe aripa dreaptă a școlii din 5629 - alte servicii de alimentație n.c.a.
Se deschid două puncte de lucru în:
spațiul alimentar în spațiul cu produse ornamentale,
- Suceava, str. Traian Vuia nr. 10B, nivel 1, sala
industriale și suveniruri. restaurant cu bucătărie;
Data: 21.09.2010 - Suceava, str. Gheorghe Doja nr. 140D, tronson B,
(46/1.835.522) parter.
(49/1.835.525)
Societatea Comercială
Societatea Comercială
CRAFTMENSHIP - S.R.L.
LUDOMAR - S.R.L.
Suceava
Suceava

HOTĂRÂRE NOTIFICARE
din 25.09.2010 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Subsemnatul Posteucă Stelian Mugurel, asociat unic
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
al societății am hotărât suspendarea activității timp de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
3 ani începând cu data de 27.09.2010. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
(47/1.835.523) LUDOMAR - S.R.L., cu sediul în municipiul Suceava,
Calea Unirii nr. 25, etaj 1, județul Suceava, înregistrată
Societatea Comercială sub nr. J 33/329/1999, cod unic de înregistrare
CONSTRUCT TIM - S.R.L. 11971823, care a fost înregistrat sub nr. 45992 din
27.09.2010.
satul Prisaca Dornei, comuna Vama
(50/1.835.526)
județul Suceava
Societatea Comercială
HOTĂRÂREA NR. 1/24.09.2010 LUCOSDIOV CONSULTING - S.R.L.
În conformitate cu statutul societății, având în vedere comuna Vornicenii Mici, județul Suceava
concluziile asociaților privitor la activitatea societății,
HOTĂRÂRE
adunarea asociaților din data de 13.09.2010 adoptă
prezenta hotărâre cu următoarele dispoziții: din 27.09.2010

Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă Subsemnatul Prodaniuc Ovidiu Marcel și subscrisa
S.C. LUMYTOOLS TRANS - S.R.L. (reprezentată de
de 3 ani, începând cu data de 13.09.2010.
Prodaniuc Ovidiu Marcel), asociați ai societății am hotărât
Art. 2. Se împuternicește administratorul societății deschidere punct de lucru în com. Horodniceni, extravilan
pentru a efectua demersurile necesare executării ei. Răbâia, locul „Coasta Liteni” nr. 549, jud. Suceava.
(48/1.835.524) (51/1.835.527)
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


DORNA ECOTECH - S.R.L. DORNA ECOTECH - S.R.L.
Vatra Dornei, județul Suceava Vatra Dornei, județul Suceava

HOTĂRÂREA NR. 2/23.09.2010 NOTIFICARE


Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
a asociaților
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Astăzi, 23.09.2010, subsemnații Gherasim Mihai-
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Dănuț, Nițoiu George și Nițoiu Nicolae, având calitatea de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
asociați în cadrul Societății Comerciale DORNA actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
ECOTECH - S.R.L., am hotărât: DORNA ECOTECH - S.R.L., cu sediul în municipiul Vatra
1. Subsemnatul Gherasim Mihai-Dănuț, având Dornei, Str. Unirii nr. 67, bloc T55, scara A, etaj 2, ap. 31,
claitatea de cedent, cedez la valoarea nominală, 20 părți județul Suceava, înregistrată sub nr. J 33/103/2009, cod
sociale a 10 lei fiecare asociatului Nițoiu George, unic de înregistrare 25064069, care a fost înregistrat sub
cetățean român, născut la data de 20.12.1976 în mun. nr. 46046 din 28.09.2010.
București, sectorul 8, domiciliat în satul Ștefăneștii de (53/1.835.529)
Jos, com. Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov, CNP
1761220472024. Societatea Comercială
Subsemnatul Nițoiu George, în calitate de cesionar, AVALON HOLIDAY - S.R.L.
primesc la valoarea nominală de la Gherasim Mihai- satul Dorna-Arini, comuna Dorna-Arini,
județul Suceava
Dănuț 20 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de
200,00 lei, preluând toate drepturile și obligațiile ce
HOTĂRÂRE
decurg din această cesiune.
În urma cesiunii capitalul social în valoare de 400,00 din data de 17.09.2010 a asociatului unic
lei se împarte astfel: Subsemnata Chelaru Rodica, în calitate de asociat
- Nițoiu George - 380,00 lei echivalentul a 38 părți unic al S.C. AVALON HOLIDAY - S.R.L., am hotărât
sociale a 10 lei fiecare; următoarele:
- Nițoiu Nicolae - 20,00 lei echivalentul a 2 părți sociale 1. Se revocă din calitatea de administrator Chelaru
a 10 lei fiecare. Rodica.
Participarea la venituri și pierderi este proporțională 2. Se numește un nou administrator în persoana dnei
Fonai Maria, cetățean român, născută la data de
cu aportul la capital al asociaților.
30.09.1981 în orașul Bucecea, jud. Botoșani, domiciliată
Subsemnatul Gherasim Mihai-Dănuț declar că la data
în mun. Cluj-Napoca, Str. Luceafărului nr. 1, ap. 10,
cesiunii am primit toate drepturile cuvenite și nu mai am
jud. Cluj, identificată cu C.I. seria KX nr. 446894 eliberată
de formulat nicio pretenție față de societate.
de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 9.09.2005, CNP
Eu, Gherasim Mihai-Dănuț, mă retrag și din calitatea
2810903072746, cu puteri depline.
de administrator urmând ca societatea să fie administrată
3. Se deschid două puncte de lucru:
cu puteri depline de către asociatul Nițoiu George.
a) AGENȚIE DE TURISM TUR-OPERATOARE la
2. Schimbarea sediului social al societății în mun. adresa: satul Dărmănești, com. Drămănești nr. 597,
București, bd. N. Bălcescu nr. 5, bl. 1, Dunărea, sc. 1, jud. Suceava;
et. 1, ap. 1, sectorul 1. b) AGENȚIE DE TURISM TUR-OPERATOARE la
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân adresa: mun. Suceava, str. Petru Rareș, nr. FN (Piața
neschimbate. Centrală), jud. Suceava.
Prezenta hotărâre ține loc și de contract de cesiune și 4. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
a fost încheiată într-un număr de 5 exemplare. neschimbate.
(52/1.835.528) (54/1.835.530)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010 29

Societatea Comercială Societatea Comercială


AVALON HOLIDAY - S.R.L. KINETOTERRA - S.R.L.
satul Dorna-Arini, comuna Dorna-Arini Fălticeni, județul Suceava
județul Suceava
HOTĂRÂRE
NOTIFICARE din data de 24.09.2010
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Subsemnatul Chihaia Nicolae-Vlad, în calitate de
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 asociat unic al S.C. KINETOTERRA - S.R.L., am hotărât
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu următoarele:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului 1. Suspendarea temporară a activității firmei pe 3 (trei)
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale ani începând cu data de 1.10.2010.
AVALON HOLIDAY - S.R.L., cu sediul în satul Dorna-Arini Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
nr. 133, comuna Dorna-Arini, județul Suceava, rămân neschimbate.
înregistrată sub nr. J 33/989/2009, cod unic de (58/1.835.534)
înregistrare 26363743, care a fost înregistrat sub nr.
46051 din 28.09.2010. Societatea Comercială
TEXTILALIN - S.R.L.
(55/1.835.531)
Fălticeni, județul Suceava
Societatea Comercială
BIZANTIN ART - S.R.L. HOTĂRÂRE
Fălticeni, județul Suceava din data de 27.09.2010
Subsemnații Rusu Constantin și Rusu VIorica, în
HOTĂRÂRE calitate de asociați ai S.C. TEXTILALIN - S.R.L., am
din data de 22.09.2010 hotărât următoarele:
1. Suspendarea temporară a activității firmei pe 3 (trei)
Subsemnații Brajinca Neculai-Marius și Brajnica
ani începând cu data de 1.10.2010.
Mihaela, în calitate de acționari ai S.C. BIZANTIN ART -
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
S.R.L., am hotărât următoarele: rămân neschimbate.
1. Suspendarea temporară a activității firmei pe 3 (trei)
(59/1.835.535)
ani începând cu data de 1.10.2010.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății Societatea Comercială
rămân neschimbate. PUTNIK IMPEX - S.R.L.
(56/1.835.532) Fălticeni, județul Suceava

Societatea Comercială HOTĂRÂRE


ALEP COM - S.R.L.
din data de 27.09.2010
Fălticeni, județul Suceava
Subsemnata Cozma Elena, în calitate de asociat unic
HOTĂRÂRE al S.C. PUTNIK IMPEX - S.R.L., am hotărât următoarele:
1. Suspendarea temporară a activității firmei pe 3 (trei)
din data de 23.09.2010 ani începând cu data de 1.10.2010.
Subsemnatul Laliței Petru, în calitate de asociat unic (60/1.835.536)
al S.C. ALEP COM - S.R.L., am hotărât următoarele:
1. Deschiderea unui punct de lucru în loc. Fălticeni, Societatea Comercială
str. Maior Ioan nr. 15B, jud. Suceava, unde va funcționa LINETTE PRODCOM - S.R.L.
un magazin mixt. Fălticeni, județul Suceava
Extinderea activității din punctul de lucru declarat în
HOTĂRÂRE
loc. Fălticeni, str. Ana Ipătescu nr. 267, jud. Suceava, cu
disco-bar-pițărie-restaurant. din data de 27.09.2010
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății Subsemnații Nechifor Liliana și Nechifor Florin, în
rămân neschimbate. calitate de asociați ai S.C. LINETTE PRODCOM - S.R.L.,
(57/1.835.533) am hotărât următoarele:
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010

1. Suspendarea temporară a activității firmei pe 3 (trei) Societatea Comercială


ani începând cu data de 1.10.2010. VALY-DANY - S.R.L.
satul Lămășeni, comuna Rădășeni
(61/1.835.537)
județul Suceava
Societatea Comercială
HOTĂRÂRE
AUTOCLUB - S.R.L.
Fălticeni, județul Suceava din data de 27.09.2010
Subsemnații Bogdan Ion-Daniel și Gîscă Constantin-
HOTĂRÂRE Valeriu, în calitate de asociați ai S.C. VALY-DANY -
S.R.L., am hotărât următoarele:
din data de 23.09.2010 1. Eu, Bogdan Ion-Daniel, în calitate de cedent,
În urma decesului asociatei și administrator Gavriluță cesionez la valoarea nominală 10 părți sociale în valoare
Paula, moștenitorul Brașoveanu Alexandru-Lucian, de 10 RON fiecare, dlui Gîscă Constantin-Valeriu, și mă
retrag din funcția de administrator. Declar totodată că am
conform certificatului de moștenitor nr. 219 din
primit contravaloarea acestora respectiv 100 RON.
19.02.2010 a hotărât următoarele: Eu, Gîscă Constantin-Valeriu, în calitate de cesionar
Eu, Brașoveanu Alexandru-Lucian, în calitate de accept cele 10 părți sociale cedate de dl Bogdan Ion-
moștenitor al celor 4.500 părți sociale în valoare de Daniel plătind contravaloarea acestora.
10 RON fiecare, cesionez la valoarea nominală cele Capitalul social în valoare de 200 RON (20 p.s. a 10
4.500 părți moștenite, asociatului Creștinu Hari și mă RON) aparține integral asociatului unic Gîscă
Constantin-Valeriu.
retrag din societate. Declar totodată că am primit
Administratorul societății cu puteri depline rămâne
contravaloarea acestora respectiv 45.000 RON. dl Gîscă Constantin-Valeriu.
Eu, Creștinu Hari, în calitate de cesionar, accept cele Sediul social și celelalte prevederi ale actului
4.500 părți sociale cedate de Brașoveanu Alexandru- constitutiv al societății rămân neschimbate.
Lucian plătind contravaloarea acestora. (64/1.835.540)
Capitalul social în valoare de 90.000 RON (9.000 p.s.
Societatea Comercială
a 10 RON) aparține integral asociatului unic Creștianu
VALY-DANY - S.R.L.
Hari. satul Lămășeni, comuna Rădășeni
Administrator cu puteri depline rămâne Creștinu Hari. județul Suceava
Sediul social și celelalte prevederi ale actului
constitutiv al societății rămân neschimbate. NOTIFICARE
(62/1.835.538) Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Societatea Comercială alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
AUTOCLUB - S.R.L. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Fălticeni, județul Suceava
VALY-DANY - S.R.L., cu sediul în satul Lămășeni nr. 190,
comuna Rădășeni, județul Suceava, înregistrată sub nr.
NOTIFICARE
J 33/1765/2008, cod unic de înregistrare 24767273, care
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul a fost înregistrat sub nr. 46094 din 28.09.2010.
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 (65/1.835.541)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
ZAMCA TURISM - S.A., Suceava
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
AUTOCLUB - S.R.L., cu sediul în municipiul Fălticeni, HOTĂRÂREA NR. 1 din 27.09.2009
Str. Republicii, bloc 35, scara A, etaj 4, ap. 9, județul
a A.G.A. S.C. ZAMCA TURISM - S.A.
Suceava, înregistrată sub nr. J 33/610/2006, cod unic de
În ședința extraordinară a AGA au fost hotărâte
înregistrare 18651524, care a fost înregistrat sub nr.
următoarele:
46088 din 28.09.2010. Art 1. Suspendarea activității societății pentru o
(63/1.835.539) perioadă de 3 ani, începând cu data de 1.10.2010.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010 31

Art. 2. Se deleagă dna Pavel Lăcrămioara, contabil, Prezenta hotărâre ține loc și de contract de cesiune.
să efectueze toate formalitățile la Oficiul Registrului Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava. neschimbate.
(66/1.835.542) (69/1.835.545)

Societatea Comercială Societatea Comercială


LEFERMAN - S.R.L. AURON CONSTRUCT - S.R.L.
Suceava satul Bosanci, comuna Bosanci,
județul Suceava
HOTĂRÂRE
din 27.09.2010 NOTIFICARE
Subsemnatul Ungureanu Petru, asociat unic al Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
societății am hotărât suspendarea activității timp de încă Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
3 ani începând cu data de 1.10.2010. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
(67/1.835.543) modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Societatea Comercială AURON CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în satul
DANIEL SIM - S.R.L. Bosanci nr. 1598, comuna Bosanci, județul Suceava,
Rădăuți, județul Suceava înregistrată sub nr. J 33/1498/2008, cod unic de
înregistrare 24517960, care a fost înregistrat sub nr.
HOTĂRÂREA NR. 2/27.09.2010 46137 din 29.09.2010.
a adunării generale a asociaților (70/1.835.546)
Subsemnații Daneliuc Vasilică-Daniel și Daneliuc Societatea Comercială
Doina-Georgiana, în calitate de asociați ai S.C. DANIEL ADELSAM - S.R.L.
SIM - S.R.L., am hotărât suspendarea activității societății comuna Frătăuții Vechi, județul Suceava
pe o perioadă de 3 ani de la data prezentei hotărâri.
(68/1.835.544) HOTĂRÂREA NR. 3/27.09.2010
Societatea Comercială a asociatului unic
AURON CONSTRUCT - S.R.L. Subsemnatul Clipa Samuel, în calitate de asociat unic
satul Bosanci, comuna Bosanci, și amdinistrator al S.C. ADELSAM - S.R.L., am hotărât
județul Suceava următoarele:
- închiderea punctului de lucru: atelier tăiere și
HOTĂRÂRE rindeluire lemn, din satul Dornești nr. 1302, com Dornești,
din data de 20.09.2010 a asociaților jud. Suceava;
Subsemnații Deleu Aurel și Spoiala Ion, în calitate de - deschiderea unui punct de lucru: atelier tăiere și
asociați ai S.C. AURON CONSTRUCT - S.R.L., am rindeluire lemn (coduri CAEN 1610, 4673, 5210), în satul
hotărât următoarele: Maneuți nr. 493, comuna Frătăuții Vechi, jud. Suceava.
1. Subsemnatul Spoială Ion, declar că mă retrag din Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
societate, și din calitatea de asociat și administrator, nu neschimbate.
am de formulat nicio pretenție, de nicio natură, (71/1.835.547)
primindu-mi toate drepturile cuvenite și cesionez aportul
la capitalul social în sumă de 100 lei, la valoarea Societatea Comercială
nominală, către Deleu Aurel. În urma cesiunii, capitalul MOBILADA - S.R.L.
social este de 200 lei, reprezentând 20 părți sociale a 10 satul Sfântu Ilie, comuna Șcheia
lei fiecare, îi va aparține în totalitate asociatului unic județul Suceava
Deleu Aurel.
2. Sediul social rămâne neschimbat. HOTĂRÂRE
3. Societatea va fi administrată de către Deleu Aurel.
din 28.09.2010
4. Subsemnatul Deleu Aurel, în calitate de asociat
unic și administrator al S.C. AURON CONSTRUCT - Subsemnatul Neagu Dorel, asociat unic al societății,
S.R.L., am hotărât următoarele: am hotărât deschidere punct de lucru în satul Sfântu Ilie,
5. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de Str. Humorului nr. 961 bis, com. Șcheia, jud. Suceava.
trei ani începând cu data prezentei hotărâri. (72/1.835.548)
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4376/22.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


VOILA - S.R.L. EUROPLAY - S.R.L.
Suceava Suceava

HOTĂRÂRE HOTĂRÂREA NR. 28/29.09.2010

Subsemnații Valah Elena-Dinuța, CNP Subsemnații Doroftei Sorin și Iancu Florin Petru, prin
2650312335018, domiciliată în Suceava, Str. Doroftei Sorin, asociați ai S.C. EUROPLAY - S.R.L., am
hotărât următoarele.
Mesteacănului nr. 1, bl. 16, sc. A, ap. 3, posesoare a C.I.
1. Se deschid 6 (șase) puncte de exploatare jocuri
seria SV nr. 554544/10.06.2008, în calitate de asociat și
mecanice de noroc, situate în:
Valah Dumitru, al doilea asociat, CNP 1631025334994, - mun. Iași, aleea Păcurari nr. 55-57, bl. 548, jud. Iași;
domiciliat în Suceava, Str. Mesteacănului nr. 1, bl. 16, - satul Heleșteni, com. Heleșteni, incintă bar Farcaș P.
sc. A, ap. 3, decid următoarele: Iosif Î.I., jud. Iași;
- se suspendă activitatea S.C. VOILA - S.R.L. pe - satul Lunca Cetățuii, com. Ciurea, incintă bar
durata de 3 ani începând cu data de 30.09.2010, adică S.C. DORINȚA - S.R.L., jud. Iași;
până la data de 29.09.2013. - satul Lunca Cetățuii, com. Ciurea, incintă bar
Anexăm certificatul constatator. S.C. DORINȚA - S.R.L., jud. Iași;
(73/1.835.549) - satul Podu Coșnei nr. 1158, coma Coșna,
jud. Suceava;
Societatea Comercială - satul Rusca nr. 83, com. Dorna Arini, jud. Suceava.
OPEGAD CONSTRUCT - S.R.L. (75/1.835.551)
Rădăuți, județul Suceava
Societatea Comercială
TASSE FOR ALL - S.R.L.
HOTĂRÂRE
Suceava
din 29.09.2010 a asociatului unic
Subsemnatul Obadă Constantin, în calitate de asociat HOTĂRÂRE
unic al S.C. OPEGAD CONSTRUCT - S.R.L., am hotărât din 28.09.2010
următoarele: Subsemnatul Tănasă Răzvan Florin, asociat unic al
Se suspendă activitatea societății pentru o perioadă societății am hotărât suspendarea activității timp de 3 ani
de trei ani începând cu data prezentei. începând cu data de 29.09.2010.
(74/1.835.550) (76/1.835.552)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|479081]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4376/22.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889