Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4375 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Vineri, 22 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială 3. Aprobarea datei de înregistrare: 14 octombrie 2010
METALICA - S.A., Oradea, județul Bihor cu 309.877 voturi (100 % din voturi exprimate).
4. Împuternicirea președintelui consiliului de
HOTĂRÂREA NR. 37 administrație, Panea Liviu pentru a duce la îndeplinire
hotărârile adunării generale cu 309.877 voturi (100 % din
din 23.09.2010 voturi exprimate).
a adunării generale ordinare a acționarilor (1/1.837.535)
Adunarea generală ordinară a acționarilor
SC. METALICA - S.A. Oradea, din data de 23.09.2010, la Societatea Comercială
care au participat 4 acționari persoane juridice și 19 OLIMPIA - S.A., Oradea
acționari persoane fizice cu 209.256 acțiuni proprii + județul Bihor
354.779 acțiuni prin procură, în total 564.035 acțiuni
HOTĂRÂREA NR. 1
(78,84 % din capitalul social) a hotărât:
1. SC SANTOL IMPEX - S.R.L. - societate în din 21.09.2010
insolvență, S.C. ACILA - S.R.L., și dl Vida Gheorghe-Ioan a adunării generale ordinare a acționarilor
au interese contrare față de interesele SC METALICA - SC OLIMPIA - S.A. Oradea
S.A. cu 164.051 voturi (52,94 % din voturi exprimate). În cadrul adunării generale ordinare a acționarilor
2. Nediscutarea punctelor 1-6 de pe ordinea de zi ca OLIMPIA - S.A. din data de 21.09.2010, s-a hotărât
prematur introduse deoarece fac obiectul unui proces modificarea actului constitutiv, astfel:
care se va judeca în noiembrie 2010. Art. 1. Revocarea din funcția de administrator Rus
Nediscutarea punctelor 7, 8, 9 de pe ordinea de zi Gheorghe.
Art. 2. Numirea în funcția de administrator pe o
cerute de S.C. SANTOL - S.R.L. ale cărei interese sunt
perioadă de 3 ani a dnei Bodo Katalin-Gyongyi, cetățean
contrare față de interesele S.C. METALICA - S.A.:
român, născută în data de 7.11.1972 în Oradea, jud.
- 7. Schimbarea membrilor consiliului de
Bihor, domiciliată în Oradea, str. Tudor Vladimirescu
administrație. nr. 57, ap. 1, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr.
- 8. Descărcarea de gestiuni a acestora după 383907, eliberată de Poliția Oradea la data de
efectuarea unui audit de specialitate. 11.05.2005, CNP 2721107054741.
- 9. Votul pentru alegerea noilor membri se va face Art. 3. Descărcarea de gestiune a administratorului
folosind procedura votului cumulativ. Rus Gheorghe.
Cu 164.051 voturi (52,94 % din voturi exprimate). Art. 4. Adoptarea unui act constitutiv actualizat.
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010

Art. 5. Se delegă dna Bodo Katalin-Gyongyi să Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
semneze actele necesare în vederea îndeplinirii celor de rămân neschimbate.
mai sus respectiv semnarea actului constitutiv actualizat. Redactat și întocmit în 6 exemplare originale azi, data
(2/1.837.536) de 14.09.2010.
(4/1.837.538)
Societatea Comercială
OLIMPIA - S.A., Oradea, județul Bihor Societatea Comercială
TOP CRAIDOROLT - S.R.L., Oradea
NOTIFICARE
HOTĂRÂREA NR. 2
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, din 5.10.2010 a asociatului unic
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Subsemnata Socaci Elisabeta-Iolanda, domiciliată în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului sat Craidorolt, nr. 117, jud. Satu Mare, posesoare a CI
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale seria SM nr. 354547/3.09.2009, emisă de SPCLEP Carei,
OLIMPIA - S.A., cu sediul în municipiul Oradea, CNP 2880616303716, în calitate de asociat unic, am
str. S. Bărnuțiu nr. 15, județul Bihor, înregistrată sub hotărât următoarele:
nr. J 5/138/1991, cod unic de înregistrare 67361, care a 1. Cooptarea în societate a domnului Droste Michel
fost înregistrat sub nr. 84618 din 7.10.2010. Helmut, cetățean german, născut la data de 1.08.1991 în
loc. Stadthagen, Germania, domiciliat în Germania, loc.
(3/1.837.537)
Ludersfeld, str. Vornhagen nr. 4, posesor al CI
Societatea Comercială nr. 160216140, emisă de autoritățile germane la data de
LEMNSTIL - S.R.L., satul Cociuba Mică 27.08.2007, care vine cu un aport la capitalul social în
comuna Pietroasa, județul Bihor sumă de 4.000 RON. În urma modificărilor făcute
capitalul social se majorează de la suma de 200 RON la
HOTĂRÂREA NR. 2 suma de 4.200 RON și se împarte asociaților astfel:
- Socaci Elisabeta-Iolanda are un aport la capitalul
din 14.09.2010 social în sumă de 200 RON ce reprezintă 20 părți sociale,
Subsemnații Groza Gheorghe și Gavrila Ioan, în iar Droste Michel Helmut are un aport la capitalul social
calitate de asociați ai firmei S.C. LEMNSTIL - S.R.L., am în sumă de 4.000 RON ce reprezintă 400 părți sociale în
hotărât următoarele: valoare de 10 RON fiecare. Participarea la beneficii și
1. Cesionarea de către dl Gavrila Ioan a 10 părți pierderi se face în funcție de aportul la capitalul social.
sociale cu o valoare nominală de 10 Ron fiecare dnei 2. Se radiază din calitatea de administrator Socaci
Groza Andreea-Ioana, cetățean român, domiciliată în Elisabeta-Iolanda și se numește Droste Michel Helmut,
cu puteri depline pe o perioadă nelimitată. Restul
com. Pietroasa, sat Gurani, nr. 172, județul Bihor,
prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate. În
posesoare a CI seria XH nr. 392283, eliberată de Poliția
baza prezentei hotărâri se vor întocmi formalitățile legale
Beiuș la data de 19.07.2005, CNP 2910620051174. În
față de ORC de pe lângă Tribunalul Bihor.
urma cesiunii, capitalul social va avea următoarea
Redactat și semnat de către părți în 4 (patru)
structură:
exemplare originale azi, data de 5.10.2010.
Groza Gheorghe va deține 10 părți sociale în valoare
(5/1.837.539)
de 10 Ron fiecare, în valoare totală de 100 Ron,
reprezentând 50 % din capitalul social, și Societatea Comercială
Groza Andreea-Ioana va deține 10 părți sociale în TOP CRAIDOROLT - S.R.L.
valoare de 10 Ron fiecare, în valoare totală de 100 Ron, Oradea, județul Bihor
reprezentând 50 % din capitalul social, devenind asociați
ai firmei SC. LEMNSTIL - S.R.L. NOTIFICARE
2. Revocarea din funcția de administrator a domnului Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Gavrila Ioan. În urma revocării doamna Groza Andreea- Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Ioana va deveni administrator unic al societății pe termen alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nelimitat. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
- Se adoptă un nou act constitutiv. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010 3

TOP CRAIDOROLT - S.R.L., cu sediul în municipiul Art. 1. Dizolvarea societății în conformitate cu art. 235
Oradea, Str. Coralilor nr. 16C, județul Bihor, înregistrată alin. 3 din Lg31/1990, republicată.
sub nr. J 5/1214/2010, cod unic de înregistrare Art. 2. Declar că societatea nu are datorii față de nicio
26773590, care a fost înregistrat sub nr. 84950 din persoană fizică sau juridică. Bunurile societății trec în
8.10.2010. proprietatea asociatului unic.
(6/1.837.540) (8/1.837.542)

Societatea Comercială Societatea Comercială


DELASCO - S.R.L., satul Ucuriș ARGUS - S.A., Salonta, județul Bihor
comuna Olcea, județul Bihor
HOTĂRÂREA NR. 4
HOTĂRÂRE
din data de 25.09.2010
a asociatului unic al S.C. DELASCO - S.R.L. a adunării generale extraordinare a acționarilor
Subsemnatul Dan Traian-Viorel, cetățean român, S.C. ARGUS - S.A. - Salonta
născut la data de 22.06.1956 în com. Dezna, jud. Arad, Constatându-se faptul că sunt îndeplinite prevederile
domiciliat în com. Dezna, sat Dezna, bd. Avram Iancu legale și statutare pentru luarea deciziilor în cadrul
nr. 8, jud. Arad, posesor al C.I. seria AR nr. 118364, CNP adunării generale extraordinare, cu unanimitate de voturi
1560622024919, eliberată de Pol. Sebiș la data de se decid următoarele:
28.06.2002, în calitate de asociat unic al S.C. DELASCO 1. Se aprobă următoarele modificări ale actului
- S.R.L., azi, data de 8.10.2010, am hotărât următoarele: constitutiv al societății:
Cesionarea în mod gratuit a părților sociale în număr a. la art. 15 din actul constitutiv actualizat se va
de 5 (cinci) a câte 500 (cincisute) lei fiecare, care îmi introduce un alineat nou având următorul conținut:
aparțin în totalitate și exclusiv doamnei Ardelean Maria, „Societatea poate fi administrată și de un administrator
născută la data de 21.12.1952 în orașul Sebiș, jud. Arad, unic, caz în care prevederile legii și ale actului constitutiv
fiica lui Gheorghe și Veronica, cu domiciliul în sat Rapsig, referitoare la consiliul de administrație se vor aplica
nr. 304, com. Bocsig, jud. Arad, identificată prin C.I. seria acestuia în mod corespunzător. În cazul în care
AR nr. 187662/2003, eliberată de Poliția Ineu, C.N.P. societatea va fi administrată de un administrator unic,
2521221022811. adunarea generală a acționarilor va numi și un director
Retragerea din funcția de administrator a dlui Dan general al societății.”;
Traian Viorel. b. se va modifica alineatul al doilea al art. 15 din actul
Numirea în funcția de administrator pe termen constitutiv actualizat „Când se creează un loc vacant în
nelimitat și cu puteri depline a dnei Ardelean Maria. consiliul de administrație acesta se va completa cu
Asociatul unic urmează să adopte un act constitutiv respectarea dispozițiilor legale în materie.”;
actualizat conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind c. la art. 16 din actul constitutiv actualizat se modifică
societățile comerciale, republicată, cu modificările și titlul articolului astfel: „Atribuțiile consiliului de
completările ulterioare. administrație sau ale administratorului unic.”;
(7/1.837.541) d. la art. 16 din actul constitutiv actualizat se va
modifica textul introductiv astfel: „Consiliul de
Societatea Comercială
administrație/administratorul unic au în principal
CRISADAN CONS - S.R.L., satul Crestur
următoarele atribuții:”;
comuna Abrămuț, județul Bihor
e. la art. 16 din actul constitutiv actualizat se va
introduce lit. f1, având următorul conținut: „Prin excepție
HOTĂRÂREA NR. 1
de la prevederile art. 11 lit. e din prezentul act constitutiv,
din 30 septembrie 2010 consiliul de administrație va putea contracta în numele și
Subsemnatul Burca Alexandru, asociat unic și pe seama societății orice fel de împrumuturi și credite în
administrator al S.C. CRISADAN CONS - S.R.L., cu limita sumei de 200.000 euro, inclusiv prin gajarea sau
sediul în sat Crestur, nr. 101, com. Abrămuț, jud. Bihor, ipotecarea unei bunuri ale societății pentru împrumutul
înmatriculată la ORC sub nr. J 05/1722/2006, CUI sau creditul contractat în limita arătată anterior.”
18961703, am hotărât modificarea actului constitutiv 2. Se aprobă răscumpărarea acțiunilor societății prin
după cum urmează: folosirea fondurilor din rezervele disponibile ale societății
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010

și profiturile nerepartizate din anii precedenți, urmând ca Asociatul Mudura Ioan - 45 (patruzecișicinci) părți
plata acestor acțiuni să se facă în următoarele condiții: sociale, reprezentând 86,54 % din capitalul social;
a. În funcție de numărul acțiunilor răscumpărate de la Asociatul Leu Viorel-Daniel - 5 (cinci) părți sociale,
o singură persoană se vor plăti: 7,50 lei per acțiune reprezentând 9,62 % din capitalul social;
pentru pachetele care conțin cel mult 705 acțiuni; 10 lei Asociatul Barta Balazs - 2 (două) părți sociale,
per acțiune pentru pachetele care conțin cel puțin 706 reprezentând 3,84 % din capitalul social.
acțiuni și cel mult 7.057 acțiuni; respectiv 12,5 lei per
Art. 5. Adoptarea unui act constitutiv actualizat.
acțiune dacă pachetul este de 10 % din totalul acțiunilor
Redactat în 4 exemplare originale și interpretat în
societății.
limba maghiară de domnul Borma Ionel-Marcel, CNP
b. În caz de concurență de oferte de răscumpărare,
1840227056676, domiciliat în comuna Diosig, sat
decizia de a achiziționa un anume pachet de acțiuni
aparține consiliului de administrație al societății. Diosig, Str. Dumbravei nr. 177, județul Bihor, identificat cu
CI seria XH nr. 582866, eliberată de SPCLEP Săcuieni la
(9/1.837.543)
data de 14.10.2008.
Societatea Comercială (10/1.837.544)
KAWAINVEST - S.R.L., Oradea
județul Bihor Societatea Comercială
KAWAINVEST - S.R.L., Oradea, județul Bihor
HOTĂRÂREA NR. 1
NOTIFICARE
din 1.10.2010
a adunării generale a asociaților Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
S.C. KAWAINVEST - S.R.L. Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Subsemnatul Mudura Ioan, cetățean român, născut la alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
data de 27.02.1948 în Oradea, județul Bihor, domiciliat în modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Oradea, Str. Hațegului nr. 35, județul Bihor, identificat cu actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
B.I. seria GK nr. 560616, eliberat de Poliția Oradea la KAWAINVEST - S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea,
data de 9.08.1993, având CNP 1480227054661, și Str. Hațegului nr. 55, județul Bihor, înregistrată sub
Subsemnatul Leu Viorel-Daniel, cetățean român, nr. J 5/2476/2007, cod unic de înregistrare 22479975,
născut la data de 17.12.1976 în Oradea, județul Bihor, care a fost înregistrat sub nr. 85379 din 11.10.2010.
domiciliat în Oradea, str. Episcop Ioan Suciu nr. 5, sc. A,
(11/1.837.545)
ap. 5, județul Bihor, identificat cu B.I. seria XH nr.
151922, eliberată de mun. Oradea la data de 20.04.2001, Societatea Comercială
având CNP 1761217054694, în calitate de asociați ai ELECTRO RALCO - S.R.L., Ștei, județul Bihor
S.C. KAWAINVEST - S.R.L., în ședința extraordinară a
adunării generale a asociaților întrunită la data de HOTĂRÂREA NR. 1
1.10.2010, am hotărât următoarele:
Art. 1. Majorarea capitalului social cu suma de 20 lei. din 30.12.2009
Art. 2. Majorarea capitalului se realizează prin aportul Subsemnatul Rotar Raul-Adrian, în calitate de asociat
în numerar al domnului Barta Balazs, cetățean maghiar, unic și administrator al societății, în baza prerogativelor
născut la data de 16.12.1977 în Mohacs, Ungaria, conferite de statutul societății, hotărăsc:
domiciliat în 7754 Boly, Borjadi Ucta nr. 4, Ungaria, cu Art. 1. Se aprobă dizolvarea societății cu lichidarea
reședința în 8640 Fonyod, Szivarvany Utca nr. 128,
patrimoniului societății și lichidarea pasivului conform
Ungaria, identificat cu carte de identitate seria
art. 235 al. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată și cu
289187HA, eliberată de autoritățile ungare la data de
modificările ulterioare.
15.02.2006, având CNP 1-771216-5570.
Art. 3. În felul acesta, domnul Barta Balazs va dobândi Societatea nu are active în vederea transmiterii
calitatea de asociat și administrator. acestora către asociați.
Art. 4. Capitalul social astfel majorat este divizat în Redactat computerizat la sediul societății și conține un
520 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare, deținute număr de 986 de caractere cu spații.
astfel: (12/1.837.546)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010 5

Societatea Comercială - asociații adoptă actul constitutiv actualizat al


HICOMP TRADE - S.R.L., satul Biharia societății;.
comuna Biharia, județul Bihor Părțile au citit și au luat la cunoștință prevederile
prezentului act, după care, constatând că este în deplină
HOTĂRÂRE concordanță cu voința lor, au procedat la semnarea
a adunării generale a asociaților acestuia.
S.C. HICOMP TRADE - S.R.L. Prezentul act a fost redactat în 4 exemplare, în limba
română, și le-a fost tradus dlui Hajós István János și
Subsemnații Hajós István János, cetățean maghiar,
Szántó Tibor în limba maghiară de către interpret ales
născut la data de 14.01.1981 în Ungaria, Budapesta,
Juhasz Valeria, cetățean român, posesoare a C.I. seria
domiciliat în Ungaria, 1033 Budapesta, sector 3, str.
XH nr. 388336, eliberată de Pol. Oradea la data de
Búza nr. 2, et. 5, ap. 50, posesor al cărții de identitate
15.06.2005, CNP 2770213054731.
066270DA, eliberată de autoritățile maghiare la data de
20.01.2004, CNP 1-810114-3614 - și Szántó Tibor, (13/1.837.547)
cetățean slovac, cunoscător și vorbitor al limbii maghiare,
Societatea Comercială
născut la data de 29.05.1955 în Slovacia, Stúrovo, Nové
HICOMP TRADE - S.R.L., satul Biharia
Zámky, domiciliat în Slovacia, Stúrovo, str. Jesenského,
comuna Biharia, județul Bihor
nr. 98/74, posesor al cărții de identitate SL 213304,
eliberată de autoritățile slovace la data de 10.08.2006,
NOTIFICARE
CNP 550529/6258, în calitate de asociați ai S.C.
HICOMP TRADE - S.R.L., azi, 11.10.2010, la sediul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
social, cu ocazia adunării generale a asociaților, în Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
am hotărât: modificările și completările ulterioare, depunerea textului
- mutarea sediului social la adresa: Biharia, Str. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Trandafirilor nr. 1, jud. Bihor; HICOMP TRADE - S.R.L., cu sediul în satul Biharia,
- atribuirea de puteri depline administratorului Hajós comuna Biharia, județul Bihor, înregistrată sub
István János; nr. J 5/1502/2009, cod unic de înregistrare 26261042,
- majorarea capitalului social de la valoarea de 200 lei care a fost înregistrat sub nr. 85406 din 12.10.2010.
la valoarea de 40.000 lei prin aport în numerar al (14/1.837.548)
asociaților în valoare de 39.800 lei, aport care va fi vărsat
astfel: 9.250 euro (echivalentul a 39.480,85 lei) și 319,15 Societatea Comercială
lei; echivalentul în lei al aportului s-a stabilit pe baza EDITURA AQUILA ’93 - S.R.L.
cursului valutar al BNR valabil azi, 11.10.2010 (1 euro = Oradea, județul Bihor
4,2682 lei); aportul asociaților este următorul:
- Hajós István János aduce un aport de 8.850 euro, HOTĂRÂREA NR. 409/5.10.2010
echivalentul a 37.773,57 lei și un aport de 126,43 lei;
a adunării generale a asociaților
- Szántó Tibor aduce un aport de 400 euro,
echivalentul a 1.707,28 lei și un aport de 192,72 lei. Subsemnații Vanyolos-Merk Raymond, cetățean
După majorarea capitalului social: român, născut la data de 17.06.1964 în comuna
- capitalul social total în valoare de 40.000 lei, divizat Gălăuțaș, județul Harghita, domiciliat în localitatea Haieu
în 4.000 părți sociale a câte 10 lei fiecare parte socială va nr. 62/A, județul Bihor, posesor al cărții de identitate seria
fi deținut de asociați astfel: XH nr. 500693, eliberată de SPCLEP Oradea la data de
- Hajós István János va deține 3.800 părți sociale a 7.06.2007, C.N.P. 1640617190691, și Vanyolos-Merk
câte 10 lei fiecare parte socială, în valoare totală de Kinga, cetățean român, născută la data de 9.08.1973 în
38.000 lei, reprezentând 95 % din capitalul social, și municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, domiciliată în
Szántó Tibor va deține 200 părți sociale a câte 10 lei localitatea Băile 1 Mai nr. 62/A, județul Bihor, posesoare
fiecare parte socială, în valoare totală de 2.000 lei, a cărții de identitate seria XH nr. 264860, eliberată de
reprezentând 5 % din capitalul social; Poliția Oradea la data de 26.05.2003, C.N.P.
- participarea asociaților la beneficii și pierderi va fi 2730809301969, în calitate de asociați ai S.C. EDITURA
proporțională cu participarea acestora la capitalul social; AQUILA ’93 - S.R.L., cu sediul în localitatea Oradea, Str.
- hotărârile adunării generale a asociaților vor fi luate Americii nr. 41, județul Bihor, înmatriculată la Oficiul
numai cu acordul unanim al asociaților; Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010

nr. J 05/3441/1994, cod fiscal RO 6302504, am hotărât individuală 15001-C1-U11 cu nr. cadastral 15001-C1-
următoarele: U11, în suprafață utilă 13,56 m2, cotă-parte părți comune
1. Divizarea parțială a S.C. EDITURA AQUILA ’93 - acces garaje, ascensor hol, acces boxe, casa scării,
S.R.L. prin transferul unei părți din patrimoniul S.C. subsol, sas, wc, înscris în CF 95140 Oradea, CF colectiv
EDITURA AQUILA ’93 - S.R.L. către două societăți 85792 Oradea; boxa 77 subsol situată administrativ în
comerciale ce urmează a se înființa sub denumirea de municipiul Oradea, Calea Aradului nr. 4/A, bl. 4, județul
S.C. EDITURA AQUILA LOGISTIC - S.R.L. și S.C. Bihor, cod unitate individuală 15001-C1-U118, cu
AQUILA INTERNAȚIONAL - S.R.L., conform proiectului nr. cadastral 15001-C1-U118 în suprafață utilă 4,07 m2,
de divizare publicat în Monitorul Oficial al României, cotă-parte părți comune acces garaje S = 320,50 m2,
Partea a IV-a nr. 3745/31.08.2010. ascensor 1S= 3,23 m2, ascensor 2S = 2,88 m2, hol S =
2. Transmiterea unei părți din patrimoniul S.C. 5,80 m2, acces boxe S = 105,34 m2, casa scării S = 28,10
EDITURA AQUILA ’93 - S.R.L., astfel cum este reflectat m 2 , subsol ACC 250,65 m 2 , sas S = 4,95 m 2 , wc,
în situația financiară la 30.06.2010 către două societăți uscătorie 4 buc. x 2,08 m2 = 8,32 m2, 2 buc. x 1,93 m2 =
comerciale ce urmează a se înființa sub denumirea de 3,96 m2, instalații electrice, sanitare și acoperit cu casa
S.C. EDITURA AQUILA LOGISTIC - S.R.L. și S.C. troliului, terenul construit și neconstruit, înscris în CF
AQUILA INTERNAȚIONAL - S.R.L. 150889-C1-U31 Oradea (provenit din convertirea pe
3. Transmiterea în proprietate, în urma divizării, de hârtie a CF nr. 95247 Oradea) CF colectiv 85792 Oradea,
către S.C. EDITURA AQUILA ’93 - S.R.L. către S.C. dobândite prin cumpărare conform contractului de
EDITURA AQUILA LOGISTIC - S.R.L. a următoarelor vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 507/16.07.2009
imobile: de BNP Geambașu Diana.
1. teren intravilan cu sediu administrativ, depozit 4. Transferul de la S.C. EDITURA AQUILA ’93 - S.R.L.
magazin prezentare-vânzare carte în regim de P+E, cu către S.C. EDITURA AQUILA LOGISTIC - S.R.L. a
suprafața parțială, în suprafață de 2.617 m2, întabulate în următoarelor contracte de credit încheiate cu B.R.D.
CF 157116 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., Sucursala
86252) cu cad. 15069 a localității Oradea și Sediu Oradea, care vor fi preluate de societatea S.C. EDITURA
administrativ, depozit magazin prezentare vânzare carte AQUILA LOGISTIC - S.R.L., operând în acest sens în
în regim P+E, întabulat în CF 157116 (provenită din persoana S.C. EDITURA AQUILA LOGISTIC - S.R.L.
conversia pe hârtie a CF nr. 86252) cu cad. 15069-C1 a transferul tuturor raporturilor juridice existente în baza
localității Oradea, proprietate a societății, dobândit prin contractelor de credit completate și modificate prin actele
construire, conform încheierii nr. 179875/2008. adiționale aferente fiecăruia dintre acestea:
Imobilele cuprinse la pct. 10.2 alin. 1 se vor transmite 1. Contractul de credit nr. 140/6.07.2007 privind
grevate de sarcinile constituite asupra acestora, sarcini acordarea unui credit descoperit de cont în sumă de
care vor fi preluate de către societatea nou-înființată, 92.000 euro.
2. Contractul de credit nr. 160/24.07.2007 privind
S.C. EDITURA AQUILA LOGISTIC - S.R.L.
acordarea unui credit de investiții în valoare de 850.000
2. Apartamentul 6, etaj 1, cod unitate individuală
euro pentru construcție sediu social și depozit.
15001-C1-U126, cu nr. Cad. 15001-C1-U126 - situat
3. Contractul de credit nr. 260/29.08.2006 privind
administrativ în municipiul Oradea, strada Calea Aradului
acordarea unui credit descoperit de cont în sumă de
nr. 4/A, bl. 4, județul Bihor, compus din cameră de
900.000 RON.
zi+bucătărie+hol, baie, având suprafața totală proprietate
5. Transferul de la S.C. EDITURA AQUILA ’93 - S.R.L.
de 98,95 m2, suprafață utilă de 52,7 m2, terasă 1 cu
către S.C. EDITURA AQUILA LOGISTIC - S.R.L. a
suprafața utilă de 7,91 m2, terasă 2 cu suprafața utilă de
următoarelor contracte de leasing financiare, care vor fi
21,78 m2, cotă-parte părți comune 33,71 m2, cotă-parte
preluate de Societatea S.C. EDITURA AQUILA
teren aferent 12,53 m2, înscris în CF 150889-C1-U30 LOGISTIC - S.R.L., operând în acest sens în persoana
Oradea (provenit din convertirea pe hîrtie a CF nr. 95255 S.C. EDITURA AQUILA LOGISTIC - S.R.L. transferul
Oradea), CF colectiv 85792 Oradea, având părți comune tuturor raporturilor juridice existente în baza contractelor
casa scării S = 30,04 m2, hol S = 123,02 m2, ascensor 1S de credit completate și modificate (unde este cazul) prin
= 3,23 m2, ascensor 2S = 2,88 m2, spațiu tehnic S = actele adiționale aferente fiecăruia dintre acestea:
16,10 m2, instalații electrice sanitare și acoperiș cu casa 1. Contract de leasing financiar nr. 55311/EDAQUILA-
troliului, terenul construit și neconstruit; garaj-subsol, 1-001 din data de 17.09.2008 încheiat cu SC Unicredit
garaj 11, situat administrativ în municipiul Oradea, Calea Leasing Corporation IFN - S.A.; 2. Contract de leasing
Aradului nr. 4/A, bl. 4, județul Bihor, cod unitate financiar nr. 55315/EDAQUILA-1-002 din data de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010 7

17.09.2008 încheiat cu SC Unicredit Leasing Corporation • Majorarea capitalului social al societății cu suma de
IFN - S.A.; 3. Contract de leasing financiar nr. 300.000 lei, care provin din creditarea societății de către
55319/EDAQUILA-1-003 din data de 17.09.2008 încheiat Jarca Ecaterina Viorica din sumele împrumutate
cu SC Unicredit Leasing Corporation IFN - S.A.; societății și înregistrate în contul 4551 - asociați conturi
4. Contract tripartit nr. SGL 13906 bis din data de curente.
5.12.2007 încheiat cu BRD Sogelease IFN S.A. și S.C. • Ieșirea din societate a lui Cozma Anamaria
Anvelo Center S.R.L.; 5. Contract de leasing financiar nr. Paraschiva, care cesionează capitalul social de 280 lei,
SGL 13866 din data de 3.12.2007 încheiat cu BRD din care 250 lei în natură și 30 lei în numerar, compus din
Sogelease IFN S.A.; 6. Contract de leasing financiar 28 părți sociale a 10 lei o parte socială, către Jarca
nr. 57939 din data de 24.03.2007 încheiat cu S.C. RCI Ecaterina Viorica, care devine astfel asociat unic,
Leasing România IFN S.A.; 7. Contract de leasing deținând un capital social în valoare de 301.410 lei, din
financiar nr. 070315AP35 din data de 15.03.2007 care 1.200 lei aport în natură și 300.210 lei în numerar,
încheiat cu SC AFIN Leasing IFN S.A.; 8. Contract de
compus din 30.141 părți sociale a 10 lei o parte socială,
leasing financiar nr. SGL 11056 din data de 29.03.2007
având de la societate beneficii/pierderi de 100 %.
încheiat cu BRD Sogelease IFN S.A.; 9. Contract de
• Pe baza prezentei hotărâri se va întocmi cererea de
leasing financiar nr. SGL 15099 din data de 24.03.2008
înregistrare care se va depune la Registrul Comerțului
încheiat cu BRD Sogelease IFN S.A.; 10. Contract de
Bihor.
leasing financiar nr. SGL 15100 din data de 24.03.2008
încheiat cu BRD Sogelease IFN S.A.; 11. Contract de (16/1.837.550)
leasing financiar nr. SGL 15101 din data de 24.03.2008
Societatea Comercială
încheiat cu BRD Sogelease IFN S.A.; 12. Contract de
leasing financiar nr. SGL 15102 din data de 24.03.2008 JARCOZ IMPEX - S.R.L., satul Avram Iancu
încheiat cu BRD Sogelease IFN S.A.; 13. Contract de comuna Avram Iancu, județul Bihor
leasing financiar nr. 47375 din data de 5.09.2006 încheiat
cu SC RCI Leasing România IFN S.A.; 14. Contract de NOTIFICARE
leasing financiar nr. CLF 93236 din data de 3.08.2007 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
încheiat cu SC Romstal Leasing IFN S.A.; 15. Contract de Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
leasing financiar nr. 3561 din data de 2.10.2009, încheiat (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
cu SC West Credit Leasing IFN S.A. completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
6. Împuternicirea administratorului societății Vanyolos- actului constitutiv al Societății Comerciale JARCOZ
Merk Raymond să efectueze toate demersurile necesare IMPEX - S.R.L., cu sediul în satul Avram Iancu, nr. 950,
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul comuna Avram Iancu, județul Bihor, înregistrată sub
Bihor și Tribunalul Bihor pentru ducerea la îndeplinire a nr. J 5/2944/1992, cod unic de înregistrare 2396344,
prezentei hotărâri. care a fost înregistrat sub nr. 85443 din 12.10.2010.
7. În temeiul prevederilor art. 243 ind. 3 din Legea
(17/1.837.551)
nr. 31/1990, desemnarea ca și expert contabil a dnei
Hodișan Ana Minerva, expert contabil administrator al SC Societatea Comercială
RAV CONTEXPERT S.R.L., societate de expertiză
TOMI OIL - S.R.L., Oradea, județul Bihor
contabilă, cu sediul în localitatea Uileacul de Munte nr.
249, județul Bihor.
HOTĂRÂREA NR. 20/28.09.2010
(15/1.837.549)
a adunării generale a asociaților
Societatea Comercială S.C. TOMI OIL - S.R.L., cu sediul în Oradea,
JARCOZ IMPEX - S.R.L., satul Avram Iancu str. Dimitrie Cantemir nr. 26-30, județul Bihor,
comuna Avram Iancu, județul Bihor înregistrată la Registrul Comerțului Bihor
sub nr. J 05/1292/21.09.2009, CUI 26128764
HOTĂRÂREA NR. 1
Ghib Gheorghe, cetățean român, domiciliat în
din data de 11.10.2010, Oradea, str. Dragoș Vodă nr. 7, bl. P2, et. 8, ap. 35, jud.
la actul constitutiv al SC JARCOZ IMPEX - S.R.L. Bihor, identificat cu C.I. seria X.H. nr. 180623 eliberată de
Încheiată azi, 4.10.2010, la sediul societății, cu ocazia Pol. Oradea la data de 15.11.2001, având C.N.P.
adunării generale a asociaților, la care au participat Jarca 1681113054665, în calitate de reprezentant al dlui
Ecaterina Viorica și Cozma Anamaria Paraschica, care Filimon Florian, cetățean român, domiciliat în satul Sirbi,
au hotărât: com. Sirbi, jud. Bihor, identificat cu C.I. seria XH
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010

nr. 599930, eliberată de SPCLEP Oradea la data de le dețin în societate, a câte 10 lei fiecare, în valoare totală
3.02.2009, având CNP 1700831054690, în baza procurii de 100 lei adică una sută lei, către același Țărău Claudiu-
autentificate sub nr. 839 din data de 4.06.2010 dată la Florentin, care acceptă cesiunea, înțelegând să devină
BNP Tomulescu Laurențiu Sebastian, a hotărât unic asociat și administrator al societății.
următoarele: II. În urma prezentului act de cesiune, numiții Lazar
Art. 1. Cesionarea unui număr de 10 părți sociale, cu Gabriel-Gheorghe și Lazăr Mariana-Angela pierd
valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de calitatea de asociați și se radiază din funcția de
100 lei, reprezentând cota de 50 % din capitalul social al administratori ai societății.
societății către numitul Ghib Gheorghe - cetățean român, Se numește în funcția de administrator, pentru o
având C.N.P. 1681113054665, domiciliat în Oradea, str. perioadă nedeterminată și având puteri depline de
Dragoș Vodă nr. 7, bl. P2, et. 8, ap. 35, jud. Bihor, administrare și reprezentare, noul asociat Țărău Claudiu-
identificat cu C.I. seria XH nr. 180623 eliberată de Pol. Florentin.
Oradea la data de 15.11.2001, care acceptă cesiunea și III. Întregul capital social al societății, în valoare de 200
devine astfel asociat al societății. lei (douăsutelei), împărțit în 20 părți sociale, a câte 10 lei
Art. 2. Se adoptă un act constitutiv actualizat, în fiecare, va fi deținut în întregime de unicul asociat și
conformitate cu prevederile legale. administrator al societății, dl Țărău Claudiu-Florentin.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân IV. Se schimbă sediul societății din Oradea, Str.
neschimbate. Slatinei nr. 19A, bl. PC16, ap. 1, jud. Bihor, în Oradea, str.
Redactat în 3 exemplare originale. Matei Corvin nr. 70, jud. Bihor.
(18/1.837.552) V. Se completează obiectul de activitate al societății
cu următoarele coduri CAEN:
Societatea Comercială 4120 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
DIVINA PROD - S.R.L., Oradea, județul Bihor nerezidențiale;
4311 - lucrări de demolare a construcțiilor;
HOTĂRÂRE 4312 - lucrări de pregătire a terenului;
4321 - lucrări de instalații electrice;
a adunării generale a asociaților
4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de
S.C. DIVINA PROD - S.R.L.,
aer condiționat;
încheiată azi, 11.10.2010, la sediul societății
4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții;
Subsemnații Lazar Gabriel-Gheorghe, CNP 4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
1711029052853, cu domiciliul în Oradea, Str. Slatinei 4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;
nr. 19A, bl. PC16, ap. 1, jud. Bihor, și Lazăr Mariana- 4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
Angela, CNP 2770812311818, cu domiciliul în Oradea, geamuri;
Str. Slatinei nr. 19A, bl. PC16, ap. 1, jud. Bihor, ambii în 4339 - alte lucrări de finisare;
calitate de asociați și administratori ai S.C. DIVINA PROD 4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la
- S.R.L., hotărâm să facem următoarele modificări la construcții;
actele constitutive ale societății, după cum urmează: 4399 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
I. Subsemnatul Lazar Gabriel-Gheorghe, CNP VI. Se schimbă activitatea principală a societății din
1711029052853, cu domiciliul în Oradea, Str. Slatinei 4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor în 4120
nr. 19A, bl. PC16, ap. 1, jud. Bihor, în calitate de asociat - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
și administrator al societății, cesionez cele 10 părți nerezidențiale.
sociale ce le dețin în societate, a câte 10 lei fiecare, în Subsemnații Lazar Gabriel-Gheorghe și Lazăr
valoare totală de 100 lei, adică una sută lei, către dl Țărău Mariana-Angela declarăm că am predat, la sediul firmei,
Claudiu-Florentin, cetățean român, născut la 23.11.1988 până azi, 11.10.2010, toate actele financiare și contabile
în Oradea, jud. Bihor, din părinți Tudorel și Geta, cu ale societății, casa de marcat, ștampila și întreaga arhivă
domiciliul în Oradea, Str. Nufărului nr. 65, bl. PB63, sc. A, a societății, declarând că nu avem niciun fel de pretenții
ap. 3, jud. Bihor, posesor al C.I. seria XH nr. 237636 sau obligații de la sau față de societate din momentul
eliberată de Poliția mun. Oradea la 10.12.2002, C.N.P. semnării prezentului act.
1881123055059, și subsemnata Lazăr Mariana-Angela, Subsemnatul Țărău Claudiu-Florentin declar că sunt
CNP 2770812311818, cu domiciliul în Oradea, Str. în cunoștință de cauză privind situația financiară și
Slatinei nr. 19A, bl. PC16, ap. 1, jud. Bihor, în calitate de contabilă a societății, am preluat, la sediul firmei, toate
asociat și administrator, cesionez cele 10 părți sociale, ce actele financiare și contabile ale societății, casa de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010 9

marcat, ștampila și întreaga arhivă a societății, declarând Participarea asociaților la beneficii și pierderi este
că îndeplinesc condițiile legislației în vigoare pentru a proporțională cu numărul de părți sociale deținute de
avea calitatea de asociat unic și pentru a exercita funcția fiecare.
de administrator al S.C. DIVINA PROD - S.R.L. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
Noul asociat urmează să adopte un act constitutiv rămân neschimbate.
actualizat, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind Prezenta are valoare și de contract de societate și se
societățile comerciale, republicată, cu modificările și va înregistra la Oficiul Registrului Comerțului.
completările ulterioare. Redactată în 4 exemplare.
(19/1.837.553) (20/1.837.554)

Societatea Comercială Societatea Comercială


TOTALNET - S.R.L., Oradea, județul Bihor TOTALNET - S.R.L., Oradea, județul Bihor

NOTIFICARE
HOTĂRÂREA NR. 1/1.10.2010
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
a S.C. TOTALNET - S.R.L. Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Asociatul unic al Societății Comerciale TOTALNET - (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
S.R.L., dna Páll Tünde, cetățean român, CNP completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
2730725054656, născută la data de 25.07.1973 în actului constitutiv al Societății Comerciale TOTALNET -
Oradea, jud. Bihor, domiciliată în Oradea, Str. Salcâmilor S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, str. Iosif Vulcan nr.
nr. 17, bl. PB144, sc. B, et. 3, ap. 15, județul Bihor, 7, ap. 5, jud. Bihor, înregistrată sub nr. J 5/1429/2007,
posesoare a C.I. seria XH nr. 690542, eliberată de cod unic de înregistrare 21850071, care a fost înregistrat
SPCLEP Oradea la data de 26.07.2010, a hotărât sub nr. 85691 din 12.10.2010.
următoarele: (21/1.837.555)
1. Revocarea din funcția de administrator a dnei Páll
Tünde și numirea în funcția de administrator a dlui Societatea Comercială
Demeter Attila, cetățean slovac, născut la data de SOFT INTERMED - S.R.L.
3.05.1975 în Rimavska Sobota, Slovacia, domiciliat în Cluj-Napoca, județul Cluj
Slovacia, loc. Gemerska Ves, str. Sankovce, nr. 22,
PROIECT DE FUZIUNE
posesor al C.I. seria SH nr. 789704 eliberată de
autoritățile slovace la data de 11.06.2003, care declară 1. Lemeni Leonard Horațiu, cetățean român, născut la
că acceptă funcția. data de 11.07.1967 în Cluj-Napoca, județul Cluj,
2. Cooptarea în calitatea de asociat a dlui Demeter domiciliat în Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 17-
Attila, cetățean slovac - identificat mai sus - care declară 19, ap. 6, identificat prin C.I. seria KX nr. 752290,
că acceptă, prin majorare de capital social cu aportul în eliberată de SPCLEP Cluj la 15.07.2010, CNP
1670711120764, asociat unic și administrator al Societății
numerar al acestuia din urmă.
Comerciale SOFT INTERMED - S.R.L., cu sediul în Cluj-
3. Majorarea capitalului social de la suma de 200 RON
Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 17-19, ap. 6, având
la suma de 400 RON. Majorarea se realizează cu suma
un capital social de 200 lei, număr de ordine în Registrul
de 200 RON - aportul în numerar vărsat al asociatului
Comerțului J 12/2492/2002, cod unic de înregistrare RO
Demeter Attila, sus identificat.
15069298, în calitate de societate absorbantă, și
În urma modificărilor, capitalul social total în sumă de
2. Lemeni Leonard Horațiu, cetățean român, născut la
400 RON, împărțit în 40 părți sociale de 10 RON fiecare, data de 11.07.1967 în Cluj-Napoca, județul Cluj,
este repartizat între asociați astfel: domiciliat în Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 17-
- Páll Tünde deține 20 părți sociale a 10 lei RON, în 19, ap. 6, identificat prin C.I. seria KX nr. 752290,
valoare totală de 200 lei RON, reprezentând 50 % din eliberată de SPCLEP Cluj la 15.07.2010, CNP
capitalul social total; 1670711120764, asociat și administrator al Societății
- Demeter Attila deține 20 părți sociale a 10 lei RON, Comerciale STRING COMIMPEX - S.R.L., cu sediul în
în valoare totală de 200 lei RON, reprezentând 50 % din Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 17-19, ap. 6,
capitalul social total. având un capital social de 200 lei, număr de ordine în
4. Schimbarea sediului din Oradea, str. Cazaban nr. Registrul Comerțului J 12/1661/1993, cod unic de
49, et. 1, camera 29 (incinta Casei Tineretului), județul înregistrare RO 4064074, în calitate de societate
Bihor, în Oradea, str. Iosif Vulcan nr. 7, ap. 5, jud. Bihor. absorbită,
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010

3. Lemeni Leonard Horațiu, cetățean român, născut la - reducerea cheltuielilor administrative, evitându-se
data de 11.07.1967 în Cluj-Napoca, județul Cluj, majorarea costurilor specifice (personal în diverse
domiciliat în Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 17- specialități, telefoane etc.);
19, ap. 6, identificat prin C.I. seria KX nr. 752290, - simplificarea evidențelor primare și a evidenței
eliberată de SPCLEP Cluj la 15.07.2010, CNP contabile.
1670711120764, asociat și administrator al Societății
B) Condiții
Comerciale STRING INVEST - S.R.L., cu sediul în Cluj-
Tipul fuziunii: prin absorbție.
Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 17-19, ap. 6, având
un capital social de 200 lei, număr de ordine în Registrul Societatea absorbantă își va majora capitalul social cu
Comerțului J 12/84/2006, cod unic de înregistrare RO valoarea capitalului social dobândit de la societățile
18279421, în calitate de societate absorbită, absorbite de la 200 lei la 800 lei.
4. Lemeni Leonard Horațiu, cetățean român, născut la Societatea absorbantă preia toate activitățile și
data de 11.07.1967 în Cluj-Napoca, județul Cluj, operațiunile în derulare ale societăților absorbite, acestea
domiciliat în Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 17-
urmând a se derula în spațiile puse la dispoziție de
19, ap. 6, identificat prin C.I. seria KX nr. 752290,
societatea absorbantă.
eliberată de SPCLEP Cluj la 15.07.2010, CNP
1670711120764, asociat și administrator al Societății Personalul societăților absorbite va fi preluat în
Comerciale STRING GROUP - S.R.L., cu sediul în Cluj- totalitate de către societatea asorbantă.
Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 17-19, ap. 6, având III. Activul și pasivul transmis
un capital social de 200 lei, număr de ordine în Registrul Societățile absorbite nu au încheiate la data fuziunii
Comerțului J 12/308/2007, cod unic de înregistrare RO contracte cu valoare mai mare de 10.000 lei.
20722139, în calitate de societate absorbită, Societatea absorbantă preia întregul activ și pasiv al
am decis, în condițiile statutare, fuziunea prin
societăților absorbite după cum urmează:
absorbție a celor patru societăți comerciale și, în acest
scop, în conformitate cu prevederile art. 241 din Legea De la S.C. STRING COMIMPEX - S.R.L. preia
nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările 336.350 lei total activ, din care 249.999 lei active
ulterioare, am întocmit prezentul proiect de fuziune, cu imobilizate și 86.351 lei active circulante.
următorul conținut: În cadrul activelor imobilizate se predau următoarele
I. Elementele de identificare ale celor patru societăți imobile:
comerciale care au decis să fuzioneze, precum și 1/3 din 8.800 m 2 teren arabil intravilan, situat în
calitatea în care sunt implicate în operațiune sunt cele
localitatea Viile Satu Mare, Str. Moșilor, cu numărul
prezentate mai sus.
cadastral 4657/1, înscris în cartea fnciară nr. 100604 la
II. Fundamentare și condiții de fuziune
A) Fundamentare și considerente Oficiul de Cadastu și Publicitate Imobiliară Satu Mare
Scopul fuziunii îl reprezintă eficientizarea activității (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 572 N Viile
societăților, realizabilă prin: Satu Mare), proprietate a S.C. STRING COMIMPEX -
- identitatea obiectului principal de activitate a două S.R.L., Cluj-Napoca. Terenul este scutit de sarcini.
din cele patru societăți comerciale, constând în Totalul pasivului preluat este de 336.350 lei, din care
intermedieri în comerțul cu produse diverse și 200 lei capital social, 143 lei rezerve, 308.326 lei
complementaritatea obiectului de activitate al celorlalte
rezultatul reportat, 1.891 lei profit realizat în exercițiul
două societăți comerciale, constând în alte activități de
servicii privind tehnologia informației; curent și 25.790 lei datorii ce trebuie plătite într-o
- identitatea obiectului secundar de activitate și sediul perioadă de până la un an.
social comun pentru toate cele patru societăți comerciale De la S.C. STRING INVEST - S.R.L. preia 615.233 lei
participante la fuziune; total activ, din care 352.000 lei active imobilizate și
- concentrarea activității asociaților în derularea 263.323 lei active circulante.
activității unei singure societăți, domnul Lemeni Leonard Totalul pasivului preluat este de 615.233 lei, din care
Horațiu fiind asociat unic în societatea absorbantă și
200 lei capital social, 40 lei rezerve, 616.697 lei rezultatul
deținător a 50 % din capitalul social al celorlalte trei
reportat, 2.434 lei pierdere din exercițiul curent și 730 lei
societăți și administrator al celor patru societăți
participante la fuziune, iar doamna Lemeni Gabriela este datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an.
deținătoare a 50 % din capitalul social a 3 din cele 4 De la S.C. STRING GROUP - S.R.L. preia 839.777 lei
societăți comerciale participante la fuziune; total active, din care 839.777 lei active circulante.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010 11

Totalul pasivului preluat este de 839.777 lei, din care fiecăreia, fiind și administrator al acestora, iar doamna
200 lei capital social, 40 lei rezerve, 817.100 lei rezultatul Lemeni Gabriela deține 50 % din capitalul social la trei din
reportat, 17.471 lei profit realizat din exercițiul curent și cele 4 societăți comerciale participante la fuziune, că cei
4.966 lei datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până doi asociați sunt soț și soție, nu există interese divergente
la un an. ale celor doi asociați, aceștia convin ca raportul de
Predarea activului și pasivului, a personalului și a schimb al părților sociale să fie de 1:1, adică pentru 1
portofoliului de comenzi deținute de societățile absorbite, parte socială a societăților absorbite, STRING
către societatea absorbantă, ca urmare a fuziunii, se va COMIMPEX - S.R.L., STRING INVEST - S.R.L. și
face pe bază de protocoale de predare-primire încheiate STRING GROUP - S.R.L. să se acorde 1 parte socială la
între cele patru societăți. societatea absorbantă.
IV. Modalitatea de predare a părților sociale, raportul
Capitalul social al societății absorbante, după
de schimb
preluarea capitalului social de la societățile absorbite, va
Capitalul social al societății absorbante S.C. SOFT
fi de 800 lei, împărțit în 80 părți sociale a 10 lei fiecare,
INTERMED - S.R.L. este de 200 lei, împărțit în 20 părți
sociale a 10 lei, aparținând asociatului unic dl Lemeni deținute de către următorii asociați:
Leonard Horațiu. Lemeni Leonard Horațiu - 500 lei, 60 părți sociale,
Capitalul social al S.C. STRING COMIMPEX - S.R.L., 62,5 %;
societate absorbită, este de 200 lei, divizat în 20 părți Lemeni Gabriela - 300 lei, 40 părți sociale, 37,5 %.
sociale a 10 lei fiecare, aparținând următorilor asociați: Data de la care asociații societăților absorbite
Lemeni Leonard Horațiu - 100 lei, 10 părți sociale, 50 %; dobândesc și își exercită drepturile și obligațiile conferite
Lemeni Gabriela - 100 lei, 10 părți sociale, 50 %. de calitatea de asociat, corespunzător noii repartizări a
Capitalul social al Societății Comerciale STRING părților sociale, este data finalizării fiziunii, respectiv data
INVEST - S.R.L. este de 200 lei, divizat în 20 părți sociale înscrierii în registrul comerțului a mențiunii referitoare la
a 10 lei fiecare, deținute de următorii asociați: acestea.
Lemeni Leonard Horațiu - 100 lei, 10 părți sociale, 50 %; Nu se acordă primă de fuziune sau sultă.
Lemeni Gabriela - 100 lei, 10 părți sociale, 50 %. V. Bilanțurile contabile
Capitalul social al Societății Comerciale STRING
Data bilanțului contabil de fuziune: 30 iunie 2010.
GROUP - S.R.L. este de 200 lei, divizat în 20 părți sociale
Evaluarea posturilor de activ și de pasiv la cele patru
a 10 lei fiecare, deținute de următorii asociați:
societăți comerciale participante la fuziune s-a făcut la
Lemeni Leonard Horațiu - 100 lei, 10 părți sociale, 50 %;
valoarea contabilă a acestora, rezultată din evidențele
Lemeni Gabriela - 100 lei, 10 părți sociale, 50 %.
Conform bilanțului contabil la 30 iunie 2010, valoarea contabile ale celor patru societăți.
contabilă a unei părți sociale la societatea absorbantă Bilanțurile de fuziune se vor întocmi de fiecare
este de 432.742 lei capitaluri proprii: 20 părți sociale = societate comercială participantă și în plus se va realiza
21.637,10 lei, față de 10 lei valoarea nominală a un bilanț contabil al societății absorbante care va îngloba
acestora. cele patru bilanțuri întocmite în mod individual.
La societățile absorbite valoarea contabilă a unei părți Bilanțurile de fuziune vor fi însoțite de darea de seamă
sociale, calculată pe aceleași baze, la 30 iunie 2010, este a administratorilor.
următoarea: VI: Dispoziții finale
- la S.C. STRING COMIMPEX - S.R.L.: 310.560 lei Până la finalizarea fuziunii activitatea societăților
capitaluri proprii, 20 părți sociale = 15.528 lei, față de 10 comerciale implicate se va desfășura în forma juridică
lei valoare nominală a acestora; actuală.
- la S.C. STRING INVEST - S.R.L.: 614.503 lei Societatea absorbantă deține toate avizele,
capitaluri proprii, 20 părți sociale = 30.725,15 lei, față de
autorizațiile necesare derulării în condiții legale a
10 lei valoare nominală a acestora;
activității.
- la S.C. STRING GROUP - S.R.L.: 834.811 lei
Prezentul proiect de fuziune a fost întocmit de
capitaluri proprii, 20 părți sociale = 41.740,55 lei, față de
10 lei valoare nominală a acestora. administratorii celor patru societăți comerciale implicate
Ținând seama de faptul că la societatea absorbantă azi, 23 septembrie 2010, și urmează a fi depus la Oficiul
SOFT INTERMED - S.R.L. domnul Lemeni Leonard Registrului Comerțului Cluj în conformitate cu prevederile
Horațiu este asociat unic și administrator, iar la cele trei art. 242 din Legea nr. 31/1990, republicată.
societăți absorbite deține 50 % din capitalul social al (22/1.839.743)
MINISTERUL JUSTIȚIEI

12
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

TABEL

cu societățile comerciale dizolvate conf. art. 237 al. 1 litera b din L.31/1990 republicată

Nr. Forma
CUI Denumirea Sediu Instanța nr. Dosar nr. și data dizolvării
crt. jurid.
SC ALDEBARAN BN, Beclean, sat Rusu de Jos, Sent. Com.
1 16594198 SRL Trib. BN 6242/112/2010
TRANSPORT Str. Principală nr. 61 nr. 773/10.09.2010
BN, Bistrița, P-ța Morii nr. 56, sc. E, et. 3, Sent. Com.
2 15605264 SC ALIAT SRL Trib. BN 6126/112/2010
ap. 52 nr. 807/16.09.2010
BN, Năsăud, str. Iacob Mureșianu, nr. fn, Sent. Com.
3 14801106 SC ALUSTILMOB SRL Trib. BN 6165/112/2010
bl. 6AA, et. 1, ap. 4 nr. 749/10.09.2010
BN, sat Maieru, Str. Principală nr. 1208, Sent. Com.
4 16983101 SC AUGUST-VIO SRL Trib. BN 6229/112/2010
com. Maieru nr. 822/16.09.2010
Sent. Com.
5 15749510 SC AVRAM SRL BN, Bistrița, str. Tudor Vladimirescu nr. 43 Trib. BN 6139/112/2010
nr. 814/16.09.2010
BN, sat Șirioara, Str. Principală nr. 29, Sent. Com.
6 16737310 SC BLUE-ANGEL SRL Trib. BN 6280/112/2010
com. Șieu-Odorhei nr. 779/10.09.2010
BN, Bistrița, str. Pietrosu nr. 2A, sc. C, Sent. Com.
7 16225093 SC CASA ADAMONI SRL Trib. BN 6195/112/2010
et. 4, ap. 37 nr. 757/10.09.2010
Sent. Com.
8 16868234 SC CODVOLT FOREST SRL BN, Bistrița, cart. Viișoara nr. 116, et. 1 Trib. BN 6270/112/2010
nr. 823/16.09.2010
Sent. Com.
9 16782531 SC DANA&TITI SRL BN, Bistrița, cart. Unirea nr. 136 Trib. BN 6276/112/2010
nr. 777/10.09.2010
Sent. Com.
10 15624177 SC DEMAT CENTER SRL BN, Năsăud, str. Zăvoi nr. 2 Trib. BN 6125/112/2010
nr. 806/16.09.2010
Sent. Com.
11 16657814 SC DOREXIMAMI SRL BN, Bistrița, Str. Păcii nr. 10, et. P Trib. BN 6239/112/2010
nr. 771/10.09.2010
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010

Sent. Com.
12 15292418 SC ECOFRUCT-EX SRL BN, Bistrița, str. Lucian Blaga nr. 11 Trib. BN 6110/112/2010
nr. 801/16.09.2010
BN, Beclean, Al. Castanului nr. 2, bl. B, Sent. Com.
13 16915689 SC ELLYANDRIS SRL Trib. BN 6266/112/2010
sc. 1, et. 4, ap. 10 nr. 775/10.09.2010
BN, sat Rodna, str. Valea Mare nr. 643, Sent. Com.
14 15847250 SC GRIGELICOM SRL Trib. BN 6150/112/2010
com. Rodna nr. 817/16.09.2010
Sent. Com.
15 14283926 SC IULIUS PROD SRL BN, sat Feldru, nr. 67, com. Feldru Trib. BN 6170/112/2010
nr. 751/10.09.2010
SC JBR- BN, Bistrița, str. C.R. Vivu nr. 15, sc. C, Sent. Com.
16 15665290 SRL Trib. BN 6129/112/2010
MICROSYSTEMS et. 3, ap. 37 nr. 808/16.09.2010

BN, sat Ciceu-Mihăiești, Str. Principală Sent. Com.


17 14598983 SC KRISIS SRL Trib. BN 6174/112/2010
nr. 10D, com. Ciceu-Mihăiești nr. 752/10.09.2010

SC LEMN MONTAJ BN, sat Mintiu, Str. Principală nr. 29, Sent. Com.
18 15542565 SRL Trib. BN 6123/112/2010
CONSTRUCT com. Nimigea nr. 804/16.09.2010

SC MOBILSERV Sent. Com.


19 16154294 SRL BN, Bistrița, Str. Ghinzii nr. 102 Trib. BN 6200/112/2010
GAZ2004 nr. 761/10.09.2010

BN, sat Rebrișoara, Str. Principală Sent. Com.


20 16965660 SC MOLVAN CONSULT SRL Trib. BN 6230/112/2010
nr. 883/A, com. Rebrișoara nr. 768/10.09.2010

BN, Bistrița, str. Gen. G. Bălan nr. 42, sc. B, Sent. Com.
21 16960272 SC MONDOVIGRA SRL Trib. BN 6231/112/2010
ap. 34 nr. 769/10.09.2010

SC OMIDA Sent. Com.


22 13802871 SRL BN, Bistrița, str. Valea Ghinzii nr. 37 Trib. BN 6031/112/2010
INTERNATIONAL nr. 796/16.09.2010

Sent. Com.
23 16205045 SC PARATHEA STAR SRL BN, Bistrița, cart. Unirea, nr. 268A Trib. BN 6196/112/2010
nr. 758/10.09.2010

Sent. Com.
24 16238700 SC PAULBIA PROD SRL BN, Bistrița, P-ța Morii nr. 3, sc. A, ap. 2 Trib. BN 6194/112/2010
nr. 821/16.09.2010

Sent. Com.
25 14234010 SC PAVAXINTER SRL BN, Beclean, Str. Codrului nr. 35 Trib. BN 6168/112/2010
nr. 750/10.09.2010

BN, Bistrița, sat Șieu-Măgheruș, nr. 94, Sent. Com.


26 16133208 SC PRUNCU TRANS SRL Trib. BN 6202/112/2010
com. Șieu-Măgheruș nr. 762/10.09.2010

Sent. Com.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010

27 16054139 SC REPLIKA SRL BN, Bistrița, str. Tănase Tudoran nr. 11 Trib. BN 6140/112/2010
nr. 815/16.09.2010

BN, sat Crainimăt, nr. 21, Sent. Com.


28 13724447 SC SANPAMITERM SRL Trib. BN 6028/112/2010
com. Șieu-Măgheruș nr. 795/16.09.2010

BN, Bistrița, loc. Unirea, Str. Principală Sent. Com.


13

29 12503774 SC SPATIAL SRL SRL Trib. BN 6010/112/2010


nr. 460 nr. 791/16.09.2010
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010

nr. 1232/04.12.2009 Societatea Comercială

nr. 816/16.09.2010

nr. 754/10.09.2010

nr. 820/16.09.2010

nr. 764/10.09.2010
MILITELLO - S.C.S., Dumbrăvița
nr. și data dizolvării

Sent. Com.

Sent. Com.

Sent. Com.

Sent. Com.

Sent. Com.
județul Timiș

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI


J 35/3534/2007

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 22468623

ROMÂNIA
2488/112/2010

6147/112/2010

6178/112/2010

6163/112/2010

6209/112/2010
nr. Dosar

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI


Trib. BN

Trib. BN

Trib. BN

Trib. BN

Trib. BN

DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TIMIȘ


Instanța

DOSAR NR. 40438/2010


REZOLUȚIA NR. 17476
BN, sat Valea Mare, Str. Principală nr. 30,

BN, sat Livezile, Str. Crucii nr. 423/5,


BN, sat Maieru, Str. Principală nr. 1208,

din data de 12 octombrie 2010


BN, sat Șanț, Str. Principală nr. 691,

Persoană desemnată
apartament corp P1, com. Livezile

conform O.U.G.
BN, Bistrița, Str. Libertății nr. 1A

nr. 116/2009, aprobată


cu modificări și completări
prin Legea nr. 84/2010,
Sediu

prin Decizia D.G. nr. 20


din 14.01.2010 - Mixich Carmen
Nicoleta
com. Maieru

Referent în cadrul
com. Șanț

com. Șanț

Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Timiș - Iacobut Cristina
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
Forma
jurid.

MILITELLO SOCIETATE ÎN COMANDITĂ, cu sediul ales


SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

în Dumbrăvița, str. Budapesta nr. 10-16, ap. D4, prin care


se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii
privind radierea MILITELLO SOCIETATE ÎN
SC UNIRIVER-STAR

COMANDITĂ, cod unic de înregistrare 22468623, număr


SC TIMIS FOREST

SC VAS-METALEX
SC TEHNOPROD

de ordine în registrul comerțului J 35/3534/2007.


SC TONIMOBIS
Denumirea

AUTOMOTIVE

PERSOANA DESEMNATĂ
Asupra cererii de față:
TRANS

Prin cererea înregistrată sub nr. 40438 din 19 august


2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
mențiunii cu privire la radierea MILITELLO SOCIETATE
(23/1.839.762)

ÎN COMANDITĂ.
17304373

13966785

14230395

16479482
15911883

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile


CUI

menționate în opisul inclus în cererea de radiere.


Examinând înscrisurile menționate, persoana
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
crt.
Nr.

30

31

32

33

34

legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010 15

nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Referent în cadrul


Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, Oficiului Registrului
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Comerțului de pe lângă
Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
Tribunalul Timiș - Surca Iulian
completările ulterioare, urmează a admite prezenta
cerere de radiere. Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
CASSAJUST CONSULT - S.R.L., cu sediul ales în Lugoj,
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
str. Ștefan cel Mare nr. 31, prin care se solicită înscrierea
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
în registrul comerțului a mențiunii privind radierea
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
CASSAJUST CONSULT - S.R.L., cod unic de
firmei MILITELLO SOCIETATE ÎN COMANDITĂ, cu
datele de identificare mai sus menționate. înregistrare 18800901, număr de ordine în registrul
Motivul radierii este art. 235 din Legea nr. 31/1990. comerțului J 35/2070/2006.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul PERSOANA DESEMNATĂ
Oficial al României, Partea a IV-a.
Executorie de drept. Asupra cererii de față:
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Prin cererea înregistrată sub nr. 43308 din
Tribunalul Timiș, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și 8 septembrie 2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu comerțului a mențiunii cu privire la radierea CASSAJUST
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. CONSULT - S.R.L.
Pronunțată în ședința din data de 12 octombrie 2010.
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
(24/1.837.950)
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
Societatea Comercială Examinând înscrisurile menționate, persoana
CASSAJUST CONSULT - S.R.L. desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
Lugoj, județul Timiș legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G.
nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990,
J 35/2070/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale
Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 18800901
completările ulterioare, urmează a admite prezenta
ROMÂNIA
cerere de radiere.
MINISTERUL JUSTIȚIEI Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
firmei CASSAJUST CONSULT - S.R.L., cu datele de
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TIMIȘ
identificare mai sus menționate.
DOSAR NR. 43308/2010 Motivul radierii este art. 235 din Legea nr. 31/1990.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
REZOLUȚIA NR. 17666
Oficial al României, Partea a IV-a.
din data de 14 octombrie 2010 Executorie de drept.
Persoană desemnată Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
conform O.U.G.
Tribunalul Timiș, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
nr. 116/2009, aprobată
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
cu modificări și completări
prin Legea nr. 84/2010, modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
prin Decizia D.G. nr. 20 Pronunțată în ședința din data de 14 octombrie 2010.
din 14.01.2010 - Jivcov Nicoleta (25/1.837.951)
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010

Societatea Comercială nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin


AES MANAGEMENT - S.R.L., Timișoara Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990,
județul Timiș republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale
Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI completările ulterioare, urmează a admite prezenta
J 35/1860/2009 cerere de radiere.

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 26092954 Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
ROMÂNIA
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
MINISTERUL JUSTIȚIEI firmei AES MANAGEMENT - S.R.L., cu datele de
identificare mai sus menționate.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Motivul radierii este art. 235 din Legea nr. 31/1990.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI Oficial al României, Partea a IV-a.
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TIMIȘ
Executorie de drept.
DOSAR NR. 46345/2010 Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Timiș, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
REZOLUȚIA NR. 17475 următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
din data de 12 octombrie 2010 modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 12 octombrie 2010.
Persoană desemnată
conform O.U.G. (26/1.837.952)
nr. 116/2009, aprobată
Societatea Comercială
cu modificări și completări
SENSBAU - S.R.L., Timișoara, județul Timiș
prin Legea nr. 84/2010,
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010 - Mixich Carmen NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
Nicoleta J 35/2932/2007
Referent în cadrul
Oficiului Registrului COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 22226301
Comerțului de pe lângă ROMÂNIA
Tribunalul Timiș - Dobi Carmen
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de MINISTERUL JUSTIȚIEI
AES MANAGEMENT - S.R.L., cu sediul ales în
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Timișoara, Strada Ghioceilor nr. 1, ap. camera 3, prin
care se solicită înscrierea în registrul comerțului a
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
mențiunii privind radierea AES MANAGEMENT - S.R.L.,
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TIMIȘ
cod unic de înregistrare 26092954, număr de ordine în
registrul comerțului J 35/1860/2009. DOSAR NR. 46429/2010
PERSOANA DESEMNATĂ
REZOLUȚIA NR. 17477
Asupra cererii de față:
din data de 12 octombrie 2010
Prin cererea înregistrată sub nr. 46345 din
22 septembrie 2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul Persoană desemnată
comerțului a mențiunii cu privire la radierea AES conform O.U.G.
MANAGEMENT - S.R.L. nr. 116/2009, aprobată
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile cu modificări și completări
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. prin Legea nr. 84/2010,
Examinând înscrisurile menționate, persoana prin Decizia D.G. nr. 20
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele din 14.01.2010 - Mixich Carmen
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. Nicoleta
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010 17

Referent în cadrul Societatea Comercială


Oficiului Registrului INDEXPUR - S.R.L., Timișoara, județul Timiș
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Timiș - Surca Iulian NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
J 35/640/2009
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
SENSBAU - S.R.L., cu sediul ales în Timișoara, Strada COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 25307796

Holdelor nr. 2, bloc B 91, sc. B, ap. 9, prin care se solicită ROMÂNIA
înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind
MINISTERUL JUSTIȚIEI
radierea SENSBAU - S.R.L., cod unic de înregistrare
22226301, număr de ordine în registrul comerțului OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
J 35/2932/2007.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
PERSOANA DESEMNATĂ
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TIMIȘ
Asupra cererii de față:
DOSAR NR. 46783/2010
Prin cererea înregistrată sub nr. 46429 din
22 septembrie 2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul REZOLUȚIA NR. 17686
comerțului a mențiunii cu privire la radierea SENSBAU - din data de 14 octombrie 2010
S.R.L. Persoană desemnată
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile conform O.U.G.
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. nr. 116/2009, aprobată
Examinând înscrisurile menționate, persoana cu modificări și completări
prin Legea nr. 84/2010,
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
prin Decizia D.G. nr. 20
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. din 14.01.2010 - Jivcov Nicoleta
nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Referent în cadrul
Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, Oficiului Registrului
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Comerțului de pe lângă
Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și Tribunalul Timiș - Surca Iulian

completările ulterioare, urmează a admite prezenta Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
cerere de radiere. INDEXPUR - S.R.L., cu sediul ales în Timișoara, Strada
Frunzei nr. 20, sc. D, ap. 13, prin care se solicită
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind
radierea INDEXPUR - S.R.L., cod unic de înregistrare
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
25307796, număr de ordine în registrul comerțului
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii J 35/640/2009.
firmei SENSBAU - S.R.L., cu datele de identificare mai
PERSOANA DESEMNATĂ
sus menționate.
Asupra cererii de față:
Motivul radierii este art. 235 din Legea nr. 31/1990.
Prin cererea înregistrată sub nr. 46783 din
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
24 septembrie 2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul
Oficial al României, Partea a IV-a. comerțului a mențiunii cu privire la radierea INDEXPUR -
Executorie de drept. S.R.L.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
Tribunalul Timiș, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
Examinând înscrisurile menționate, persoana
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G.
Pronunțată în ședința din data de 12 octombrie 2010. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin
(27/1.837.953) Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990,
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Referent în cadrul


Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și Oficiului Registrului
completările ulterioare, urmează a admite prezenta Comerțului de pe lângă
cerere de radiere. Tribunalul Timiș - Tugui Miclea Lucian
Mircea
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de LE
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
CHATEAU DU VIN - S.R.L., cu sediul ales în Timișoara,
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
str. Nicolae Ilieșu nr. 13, bloc E6B, etajul 4, ap. 21, prin
firmei INDEXPUR - S.R.L., cu datele de identificare mai
care se solicită înscrierea în registrul comerțului a
sus menționate.
mențiunii privind radierea LE CHATEAU DU VIN - S.R.L.,
Motivul radierii este art. 235 din Legea nr. 31/1990.
cod unic de înregistrare 25004989, număr de ordine în
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
registrul comerțului J 35/160/2009.
Oficial al României, Partea a IV-a.
Executorie de drept. DIRECTORUL
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Timiș, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu Asupra cererii de față:
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Prin cererea înregistrată sub nr. 50439 din
Pronunțată în ședința din data de 14 octombrie 2010. 11 octombrie 2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul
(28/1.837.954) comerțului a mențiunii cu privire la radierea LE
CHATEAU DU VIN - S.R.L.
Societatea Comercială În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
LE CHATEAU DU VIN - S.R.L., Timișoara menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
județul Timiș Examinând înscrisurile menționate, directorul,
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
J 35/160/2009 aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 25004989
cu modificările și completările ulterioare, ale Legii
ROMÂNIA nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
firmei LE CHATEAU DU VIN - S.R.L., cu datele de
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TIMIȘ
identificare mai sus menționate.
DOSAR NR. 50439/2010 Motivul radierii este art. 235 din Legea nr. 31/1990.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
REZOLUȚIA NR. 17559
Oficial al României, Partea a IV-a.
din data de 13 octombrie 2010 Executorie de drept.
Director conform O.U.G. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
nr. 116/2009, aprobată Tribunalul Timiș, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
cu modificări și completări următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
prin Legea nr. 84/2010, modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
prin Decizia D.G. nr. 20 Pronunțată în ședința din data de 13 octombrie 2010.
din 14.01.2010 - ec. Floarea Brînda (29/1.837.955)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010 19

Societatea Comercială nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările


TIBI TRANS - S.R.L., Lugoj, județul Timiș ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:


NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
J 35/1317/2004
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 16396107 firmei TIBI TRANS - S.R.L., cu datele de identificare mai
sus menționate.
ROMÂNIA Motivul radierii este art. 235 din Legea nr. 31/1990.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Oficial al României, Partea a IV-a.
Executorie de drept.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
Tribunalul Timiș, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TIMIȘ
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
DOSAR NR. 50487/2010 Pronunțată în ședința din data de 13 octombrie 2010.
(30/1.837.956)
REZOLUȚIA NR. 17560

din data de 13 octombrie 2010 Societatea Comercială


MURANTALIS - S.R.L., Timișoara, județul Timiș
Director conform O.U.G.
nr. 116/2009, aprobată
cu modificări și completări NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
prin Legea nr. 84/2010, J 35/20/1994
prin Decizia D.G. nr. 20
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 5136942
din 14.01.2010 - ec. Floarea Brînda
Referent în cadrul ROMÂNIA
Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă MINISTERUL JUSTIȚIEI
Tribunalul Timiș - Pruteanu Ramona
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
TIBI TRANS - S.R.L., cu sediul ales în Lugoj, Fundătura OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
Bârzavei nr. 4, prin care se solicită înscrierea în registrul DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TIMIȘ
comerțului a mențiunii privind radierea TIBI TRANS -
DOSAR NR. 50637/2010
S.R.L., cod unic de înregistrare 16396107, număr de
ordine în registrul comerțului J 35/1317/2004. REZOLUȚIA NR. 17684
DIRECTORUL din data de 14 octombrie 2010
Asupra cererii de față: Persoană desemnată
Prin cererea înregistrată sub nr. 50487 din conform O.U.G.
11 octombrie 2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul nr. 116/2009, aprobată
comerțului a mențiunii cu privire la radierea TIBI TRANS cu modificări și completări
- S.R.L. prin Legea nr. 84/2010,
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile prin Decizia D.G. nr. 20
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. din 14.01.2010 - Jivcov Nicoleta
Examinând înscrisurile menționate, directorul, Referent în cadrul
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în Oficiului Registrului
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, Comerțului de pe lângă
aprobată cu modificări și completări prin Legea Tribunalul Timiș - Pruteanu Ramona
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
cu modificările și completările ulterioare, ale Legii MURANTALIS - S.R.L., cu sediul ales în Timișoara, str.
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010

Mureș nr. 26, prin care se solicită înscrierea în registrul în data de 22.10.1976 în Oradea, jud. Bihor, domiciliat în
comerțului a mențiunii privind radierea MURANTALIS - Oradea, Aleea Sulfinei nr. 2, bl. G5, ap. 51, jud. Bihor,
S.R.L., cod unic de înregistrare 5136942, număr de identificat prin CI seria XH nr. 144869, eliberată de Mun.
ordine în registrul comerțului J 35/20/1994. Oradea la data de 28.02.2001, CNP 1761022054656.
Art. 2. Asociatul Mihoc Raluca-Florina cesionează un
PERSOANA DESEMNATĂ
număr de 5 părți sociale, având o valoare nominală totală
Asupra cererii de față: de 50 lei, reprezentând 25 % din capitalul social al
Prin cererea înregistrată sub nr. 50637 din societății, către dl Husac Lucian-Mihai, cetățean român,
12 octombrie 2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul născut în data de 15.11.1982 în Constanța, jud.
comerțului a mențiunii cu privire la radierea Constanța, domiciliat în Constanța, Str. Zefirului nr. 20, bl.
MURANTALIS - S.R.L. FC 4, sc. A, et. 1, ap. 4, jud. Constanța, identificat prin CI
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile seria KT nr. 622414, eliberată de SPCLEP Constanța la
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. data de 7.03.2007, CNP 1821115134170.
Examinând înscrisurile menționate, persoana Art. 3. În urma cesiunii, capitalul social al societății în
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele valoare de 200 lei va fi deținut de către asociați după cum
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. urmează:
nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin - Cadar Camelia va deține un număr de 5 părți sociale,
Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, în valoare totală de 50 lei, reprezentând 25 % din
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale capitalul social al societății;
Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și - Mihoc Raluca-Florina va deține un număr de 5 părți
completările ulterioare, urmează a admite prezenta sociale, în valoare totală de 50 lei, reprezentând 25 % din
cerere de radiere. capitalul social al societății;
- Husac Lucian-Mihai va deține un număr de 5 părți
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
sociale, în valoare totală de 50 lei, reprezentând 25 % din
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și capitalul social al societății;
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii - Covaciu Vasile-Mircea va deține un număr de 5 părți
firmei MURANTALIS - S.R.L., cu datele de identificare sociale, în valoare totală de 50 lei, reprezentând 25 % din
mai sus menționate. capitalul social al societății.
Motivul radierii este art. 235 din Legea nr. 31/1990. Cesiunea de părți sociale se face la valoarea
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul nominală.
Oficial al României, Partea a IV-a. Redactată în 3 exemplare originale.
Executorie de drept. (32/1.837.958)
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Timiș, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și Societatea Comercială
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA - S.A.
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Timișoara, județul Timiș
Pronunțată în ședința din data de 14 octombrie 2010.
(31/1.837.957) HOTĂRÂREA NR. 57
din data de 23.09.2010
Societatea Comercială
VINTAGE POINT - S.R.L., Timișoara Având în vedere Hotărârile Consiliului Local al
județul Timiș Municipiului Timișoara nr. 255/29.06.2010, respectiv
nr. 293/29.07.2010, precum și dispoziția Primarului
HOTĂRÂREA NR. 1/7.10.2010 Municipiului Timișoara nr. 923/3.06.2010, s-au hotărât
următoarele:
a adunării generale a asociaților Art. 1. Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii nr.
Subsemnatele Cadar Camelia și Mihoc Raluca- 255/29.06.2010 sus-menționată, se revocă din calitatea
Florina, în calitate de asociați în cadrul SC VINTAGE de cenzor domnul Epuran Mihail - expert contabil, în locul
POINT SRL, am hotărât următoarele: său fiind numit domnul Tingau Gheorghe - expert contabil.
Art. 1. Asociatul Cadar Camelia cesionează un număr Comisia de cenzori va avea următoarea componență:
de 5 părți sociale, având o valoare nominală totală de 50 - Tingau Gheorghe;
lei, reprezentând 25 % din capitalul social al societății, - Bogdănescu Mirela;
către dl Covaciu Vasile-Mircea, cetățean român, născut - Munteanu Mirel Florin.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010 21

Art. 2. Durata mandatului membrilor Comisiei de Timiș, identificat cu CI seria TM nr. 776531 eliberată de
cenzori rămâne nemodificată așa cum a fost ea stabilită SPCLEP Timișoara, având CNP 1790702304010,
în actul constitutiv al societății, respectiv de 3 (trei) ani de convocat potrivit legii și care deține 10 părți sociale în
zile. valoare de 100 lei, reprezentând 50 % din capitalul social;
Art. 3. Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Tatar Mihaela Georgeta, cetățean român, domiciliată
nr. 293/29.07.2010 sus-menționată și având în vedere și în Timișoara, str. Tibiscum nr. 1, bl. B1, et. 4, ap. 17, jud.
dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. Timiș, identificată cu CI seria TM nr. 758647 eliberată de
923/3.06.2010, se revocă din calitatea de președinte al SPCLEP Timișoara, având CNP 2740422354747,
Consiliului de Administrație domnul Bota Cornel - director convocată potrivit legii și care deține 10 părți sociale în
general, în locul său fiind numit dl Bulboaca Octavian- valoare de 100 lei, reprezentând 50 % din capitalul social,
Ioan - director general. în calitate de asociați ai SC SEBA’S COFFEE SRL, cu
Consiliul de Administrație va avea următoarea sediul în loc. Timișoara, str. Tibiscum nr. 1 (cam. 1),
componență: bl. B1, et. 4, ap. 17, jud. Timiș, înmatriculată la ORC sub
- Bulboaca Octavian-Ioan - președinte; nr. J 35/1889/2009, CUI 26103069, convocați conform
- Ciupercea Iulia-Corina - membru; legii și care dețin totalitatea (100 %) părților sociale ale
- Stoinel Ilie Lucian - membru; societății, întruniți în cadrul Adunării Generale a
- Haurilet Petru-Nicolae - membru; Asociaților, au hotărât cu unanimitate de voturi după cum
- Farcut Nicu-Alin - membru; urmează:
- Jurescu Puiu - membru; 1. Dl Tatar Sebastian Vasile cedează către dl Verba
- Popescu Păun - membru; Silviu Ioan, cetățean român, domiciliat în loc. Timișoara,
- Moraru Marius - membru; bd. Gen. Ion Dragalina nr. 30, et. 5, ap. 30, jud. Timiș,
- Ignat Dănuț - membru. identificat cu CI seria TM nr. 794288, eliberată de către
Art. 4. Durata mandatului membrilor Consiliului de SPCLEP Timișoara, având CNP 1570105354778, un
Administrație rămâne nemodificată așa cum a fost ea număr de 1 parte socială, având valoarea nominală de 10
stabilită în actul constitutiv al societății, respectiv de lei, însumând 10 lei, din părțile sociale pe care acesta le
4 (patru) ani de zile. deține la SC SEBA’S COFFEE SRL.
Celelalte clauze rămân neschimbate. 2. Dl Tatar Sebastian Vasile cedează către dna Păun
În acest sens se vor face toate demersurile necesare Nicoleta, cetățean român, domiciliată în loc. Timișoara,
pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de str. Mehadia nr. 15, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 16, jud. Timiș,
pe lângă Tribunalul Timiș a modificărilor aduse actelor de identificată cu CI seria TM nr. 790601, eliberată de către
constituire ale societății, inclusiv publicarea în Monitorul SPCLEP Timișoara, având CNP 2870329115173, un
Oficial al României. număr de 9 părți sociale, având valoarea nominală de
Se împuternicește domnul Octavian Bulboaca - 90 lei, însumând 90 lei, din părțile sociale pe care acesta
director general - să semneze în numele societății toate le deține la SC SEBA’S COFFEE SRL.
actele necesare înregistrării mențiunii la ORC de pe 3. Dna Tatar Mihaela Georgeta cedează către dna
lângă Tribunalul Timiș. Păun Nicoleta, cetățean român, domiciliată în loc.
Încheiată astăzi, 23.09.2010, la sediul societății în Timișoara, str. Mehadia nr. 15, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 16,
6 (șase) exemplare. jud. Timiș, identificată cu CI seria TM nr. 790601,
eliberată de către SPCLEP Timișoara, având CNP
(33/1.837.959)
2870329115173, un număr de 10 părți sociale, având
Societatea Comercială valoarea nominală de 10 lei, însumând 100 lei, pe care
SEBA’S COFFEE - S.R.L., Timișoara aceasta le deține la SC SEBA’S COFFEE SRL.
județul Timiș 4. În urma cesiunii, capitalul social al SC SEBA’S
COFFEE SRL va avea următoarea structură: dl Verba
HOTĂRÂREA NR. 1/7.10.2010 Silviu Ioan va deține un număr de 1 parte socială, având
valoarea nominală de 10 lei, însumând 10 lei,
a adunării generale a asociaților reprezentând 5 % din capitalul social, iar dna Păun
SC SEBA’S COFFEE - S.R.L., sediul social Nicoleta va deține un număr de 19 părți sociale, fiecare
în Timișoara, str. Tibiscum nr. 1, cam. 1, bl. B1, având valoarea nominală de 10 lei, însumând 190 lei,
et. 4, ap. 17, jud. Timiș, J 35/1889/2009, reprezentând 95 % din capitalul social.
CUI 26103069 5. Se revocă din funcția de administrator, începând cu
Tatar Sebastian Vasile, cetățean român, domiciliat în data de 7.10.2010, dl Tatar Sebastian Vasile, cetățean
Timișoara, str. Tibiscum nr. 1, bl. B1, et. 4, ap. 17, jud. român, domiciliat în Timișoara, str. Tibiscum nr. 1, bl. B1,
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010

et. 4, ap. 17, jud. Timiș, identificat cu CI seria TM nr. a) Acționarul B.Braun Avitum Austria SRL mărește
776531 eliberată de SPCLEP Timișoara, având CNP capitalul societății cu suma de 16.699.840 RON
1790702304010. (echivalentul a 3.917.391,51 euro la rata de schimb
6. Se numește în funcția de administrator, începând valutar de 4,2630 RON/1 euro - sumă plătită prin transfer
cu data de 7.10.2010, dna Păun Nicoleta, cetățean bancar și pusă la dispoziția Societății B.BRAUN AVITUM
român, domiciliată în loc. Timișoara, str. Mehadia nr. 15, S.R.L.
bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 16, jud. Timiș, identificată cu CI seria b) Acționarul B.Braun Austria SRL mărește capitalul
TM nr. 790601, eliberată de către SPCLEP Timișoara, societății cu suma de 168.360 RON (echivalentul a
având CNP 2870329115173. Durata mandatului 39.493,31 euro la rata de schimb valutar de 4,2630
administratorului Păun Nicoleta va fi nelimitată, iar RON/1 euro - sumă plătită prin transfer bancar și pusă la
puterile acestuia vor fi depline și nelimitate. dispoziția Societății B.BRAUN AVITUM S.R.L.
Redactată în 8 (opt) exemplare originale. Mărirea de capital social se va realiza prin emiterea
(34/1.837.960) unui număr de 1.686.820 acțiuni noi, cu o valoare de 10
RON fiecare.
Societatea Comercială După mărirea capitalului social, structura acestuia va
B. BRAUN AVITUM - S.R.L. fi după cum urmează:
satul Remetea Mare, comuna Remetea Mare a) B.Braun Avitum Austria SRL deține un număr de
județul Timiș 1.688.136 acțiuni, fiecare dintre ele cu o valoare de 10
RON, valoarea lor totală fiind de 16.881.360 RON.
HOTĂRÂRE Această contribuție a fost depusă integral în contul și la
din 14.09.2010 dispoziția societății, în numerar, și reprezintă 99,002 %
din capitalul social al societății.
a adunării generale a asociaților
b) B.Braun Austria SRL deține un număr de 17.019
Societății BBRAUN AVITUM SRL
acțiuni, fiecare dintre ele cu o valoare de 10 RON,
(traducere din limba engleză) valoarea lor totală fiind de 170.190 RON. Această
Cei doi asociați ai Societății B.BRAUN AVITUM S.R.L. contribuție a fost depusă integral în contul și la dispoziția
Timișoara, România: societății, în numerar, și reprezintă 0,998 % din capitalul
• B.Braun Avitum Austria GmbH, persoană juridică social al societății.
austriacă, cu sediul în Otto Braun Strasse 3-5, 2344 Hotărârea nr. 2
Maria Enzersdorf Am Gebirge, Austria, autorizare ORC Părțile sunt de acord cu reformularea statutului
Viena nr. FN 87045 H/20.01.1994, reprezentată de Societății B.Braun Avitum S.R.L. conform prezentei
administratorii Carl Christian Braun și Manfred Mahrle, Hotărâri și prevederilor Legislației societăților (nr.
• B.Braun Austria GmbH, persoană juridică austriacă, 31/1990).
cu sediul în Otto Braun Strasse 3-5, 2344 Maria Nemaifiind alte subiecte pe ordinea de zi și fiind
Enzersdorf am Gebirge, Austria, autorizare ORC Viena adoptată Hotărârea conform cerințelor legale și de statut
nr. FN 113241 G/26.10.1962, reprezentată de referitoare la majoritatea necesară în vederea luării
administratorii Carl Christian Braun și Manfred Mahrle, deciziilor și validitate, Adunarea Generală a Asociaților a
au organizat Adunarea Generală a Asociaților luat sfârșit.
conform documentelor de înregistrare ale societății și Încheiată astăzi, 14.09.2010.
Legii nr. 31/1990 (republicată și cu modificările (35/1.837.961)
ulterioare), având următoarea ordine de zi:
- Mărirea capitalului social al Societății B.BRAUN Societatea Comercială
AVITUM S.R.L. România B. BRAUN AVITUM - S.R.L.
-Versiunea actualizată a Actului constitutiv satul Remetea Mare, comuna Remetea Mare
- Procura județul Timiș
Puterile conferite lor de articolul 7 din Actul Constitutiv,
asociații au adoptat în unanimitate următoarea hotărâre: NOTIFICARE
Hotărârea 1 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Capitalul social al Societății B.Braun Avitum S.R.L. se Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
va mări de la 183.350 RON la 16.808.200 RON (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
(echivalentul a 3.956.884,82 euro la rata de schimb completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
valutar de 4,2630 RON/1 euro). actului constitutiv al Societății Comerciale B. BRAUN
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010 23

AVITUM - S.R.L., cu sediul în Remetea Mare, comuna domiciliat în sat Dumbrăvița, str. Ariadna nr. 34, județul
Remetea Mare, județul Timiș, înregistrată sub nr. Timiș, posesor al C.I. seria TM nr. 649024 eliberată de
J 35/1052/2008, cod unic de înregistrare 23517392, care SPCLEP Timișoara la 11.02.2008, având CNP
a fost înregistrat sub nr. 50291 din 8.10.2010. 1550122354926,
(36/1.837.962) 4. Negre Ernesto Gomez, cetățean spaniol, născut la
data de 10.11.1946 în oraș Gandia (Valencia), Spania,
Societatea Comercială domiciliat în Santa Amalia nr. 2B20, Valencia, identificat
DALT - S.R.L., Timișoara, județul Timiș prin pașaport nr. BD065831 eliberat de autoritățile
spaniole la data de 2.04.2008,
HOTĂRÂREA NR. 1/30.09.2010 5. Dalca Benianim-Teodor, cetățean român, născut la
a adunării generale a asociaților data de 11.03.1984 în oraș Sebiș, jud. Arad, domiciliat în
oraș Sebiș, Str. Banatului nr. 3, identificat prin C.I. seria
Subsemnații Ognian Darius Călin și Ognian Luminița,
AR nr. 337082, având CNP 1840311025893, eliberată de
în calitate de asociați ai societății comerciale, am hotărât:
SPCLEP Sebiș la data de 30.03.2007,
1. Dizolvarea Societății Comerciale DALT S.R.L.,
6. Negre Gomez Juan Antonio, cetățean spaniol,
conform art. 235 alin. 1 din Legea nr. 31/1990,
născut la data de 6.11.1948 în oraș Gandia (Valencia),
republicată și modificată cu Legea nr. 441/2006.
Spania, domiciliat în Gandia, strada (avenida) Alicante
2. Ca urmare a dizolvării, situația activului și pasivului
nr. 5, Valencia, identificat prin pașaport nr. AC699408
este evidențiată în Raportul de stingere a activului și
eliberat de autoritățile spaniole la data de 29.04.2005,
pasivului întocmit la data de 30.09.2010.
care astfel dobândește calitatea de asociat,
Prin balanța de verificare întocmită la data de
în calitate de asociați întruniți în Adunarea Generală a
30.09.2010, se constată că sunt stinse toate obligațiile
Asociaților azi, 10.09.2010, adoptăm prezenta hotărâre
societății către bugetul de stat, bugetul local, bugetul
prin care:
asigurărilor sociale de stat, șomaj și sănătate, precum și
Art. 1. Se decide cesionarea de către asociatul Negre
față de terțele persoane cu care societatea a avut relații
Ernesto Gomez a 138 părți sociale, la valoarea lor
contractuale sau de orice altă natură economică.
nominală de 10 lei o parte socială, în valoare totală de
Asociații vor păstra registrele societății timp de 5 ani și
1380 lei, către asociatul nou cooptat Negre Gomez Juan
vor anunța organele financiare și celelalte organe locale
Antonio, cu datele de identificare de mai sus, care astfel
despre prezentul act.
dobândește calitatea de asociat.
(37/1.837.963)
Art. 2. În urma prezentei cesiuni, structura asociaților
și a capitalului social este următoarea:
Societatea Comercială
Dămăcus Gheorghe deține 126 părți sociale în
CS WIND PROJECT - S.R.L., Timișoara
valoare de 1260 lei,
HOTĂRÂRE Dalca Silviu deține 126 părți sociale în valoare de
1260 lei,
a adunării generale a asociaților Societății Bulzesc Nicodim deține 30 părți sociale în valoare de
Comerciale CS WIND PROJECT Societate 300 lei,
cu Răspundere Limitată Negre Ernesto Gomez deține 132 părți sociale în
Subsemnații: valoare de 1320 lei
1. Dămăcus Gheorghe, cetățean român, născut la Negre Gomez Juan Antonio deține 138 părți sociale în
data de 18.01.1971 în mun. Arad, jud. Arad, CNP valoare de 1380 lei
1710118020027, domiciliat în mun. Arad, str. Abrud nr. Dalca Benianim-Teodor deține 48 părți sociale în
46, jud. Arad, posesor al C.I. seria AR nr. 244447 valoare de 480 lei.
eliberată de Pol. Mun. Arad la 18.01.2005, Art. 3. Cesiunea părților sociale are loc la valoarea lor
2. Dalca Silviu, cetățean român, născut la data de nominală a părților sociale fără obținerea vreunui câștig
2.11.1978 în mun. Timișoara, județul Timiș, domiciliat în și fără a fi supus obligației de plată a impozitului pe
Timișoara, str. Ionel Teodoreanu nr. 7, et. 1, ap. 4, județul veniturile din investiții, așa cum acestea sunt definite,
Timiș, posesor al C.I. seria TM nr. 777683 eliberată de stabilite și calculate prin prevederile art. 65-67 din Codul
SPCLEP Timișoara la 9.10.2009, având CNP fiscal.
1781102354720, Art. 4. Părțile declară că nu au nicio pretenție una față
3. Bulzesc Nicodim, cetățean român, născut la data de cealaltă și nici față de societate rezultând din prezenta
de 22.01.1955 în com. Vața de Jos, jud. Hunedoara, cesiune.
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010

Art. 6. Se împuternicește Dalca Silviu, cetățean (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
român, născut la data de 2.11.1978 în Timișoara, județul completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Timiș, domiciliat în Timișoara, str. Ionel Teodoreanu nr. 7, actului constitutiv al Societății Comerciale SUDTIROL
et. 1, ap. 4, județul Timiș, identificat prin C.I. seria TM nr. INVEST - S.R.L., cu sediul în municipiul Timișoara, str.
777683, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de Cluj nr. 5, et. 3, ap. 12, județul Timiș, înregistrată sub nr.
9.10.2009, având CNP 1781102354720, de către toți J 35/1079/2002, cod unic de înregistrare 14768220, care
asociații să semneze actul constitutiv actualizat în urma a fost înregistrat sub nr. 50353 din 8.10.2010.
prezentei cesiuni precum și celelalte acte necesare (40/1.837.966)
pentru înregistrarea prezentei cesiuni la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș. Societatea Comercială
(38/1.837.964) SÎRBU & FERRETTI SERVICE - S.R.L.
Periam, județul Timiș
Societatea Comercială
SUDTIROL INVEST - S.R.L., Timișoara HOTĂRÂREA NR. 1/28.09.2010
județul Timiș
a adunării generale
HOTĂRÂREA NR. 3/7.10.2010 a S.C. SÎRBU & FERRETTI SERVICE - S.R.L.
Subsemnații:
a adunării generale a asociaților
Ferretti Joachim Adolf Hermann, cetățean german,
Subsemnatul Giovanazzi Paolo, cetățean italian,
domiciliat în Germania, Nordstemmen Gemeindeteil
născut la 16.06.1949 în Italia, Brentonico (TN), domiciliat
Burgstemmen Raiffeisenstrasse 31, posesor al CI nr.
în Italia, Brentonico (TN), Via Mazzini nr. 10, identificat cu
157330909 emisă de autoritățile germane la data de
pas. C 495682/4.10.2004 eliberat de autoritățile italiene,
15.04.2010, și
asociat unic al societății, am hotărât următoarele:
Sîrbu Silviu-Gheorghe, cetățean român, domiciliat în
1. Majorarea capitalului social de la suma de 200 lei la
sat Periam (com. Periam) nr. 148, jud. Timiș, posesor al
suma de 400 lei prin crearea a încă 20 părți sociale la
CI seria TM nr. 532783, eliberată de SPCLEP Sânnicolau
valoarea inițială de 10 lei fiecare.
Mare la data de 2.06.2006, CNP 1790903353971,
2. Majorarea capitalului social cu suma de 200 lei se
în calitate de asociați ai S.C. SÎRBU & FERRETTI
realizează prin asocierea cu Căpriță Voicu, cetățean
român, născut la 15.09.1961 în Pocruia (com. Tismana), SERVICE - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în
jud. Gorj, domiciliat în Timișoara, Str. Stuparilor, loc. Periam, Calea Timișoarei nr. 14/A, jud. Timiș,
bl. A108A, sc. A, ap. 6, identificat cu CI seria TM înmatriculată la ORC Timiș cu nr. J 35/2102/2009, CUI
nr. 311428/7.03.2003 eliberată de Mun. Timișoara, CNP 26173889,
1610915354737, care participă la majorare cu suma de am hotărât următoarele:
200 lei aport exclusiv în numerar depus la bancă. 1. Cesionarea la valoarea nominală a 100 părți sociale
3. În urma majorării asociații societății sunt: deținute în această societate de către asociatul Ferretti
Giovanazzi Paolo și Căpriță Voicu. Joachim Adolf Hermann, în valoare totală de 1.000 lei,
4. Capitalul social total majorat este în sumă de echivalentul a 232,93 euro (calculat la cursul BNR de
400 lei, împărțit în 40 părți sociale egale a câte 10 lei 4,2930 lei/1 euro) reprezentând 50 % din capitalul social
fiecare, iar aportul asociaților la constituirea lui este în al societății, către cesionarul Wilhelm Ernst Michael von
mod egal, respectiv fiecare deține câte 20 părți sociale în der Wettern, cetățean german, domiciliat în Germania,
valoare totală de 200 lei. Köln-Altstadt/Nord Kunibertskloster 16, posesor al CI nr.
5. Numirea ca administrator și a lui Căpriță Voicu cu 5220180462, emisă de autoritățile germane la data de
puteri depline și nelimitate pe o perioadă nelimitată. 15.08.2003.
(39/1.837.965) Ca urmare a cesiunii, capitalul social al societății în
cuantum de 2.000 lei în numerar, adică 465,87 euro,
Societatea Comercială împărțit în 200 de părți sociale egale având valoarea
SUDTIROL INVEST - S.R.L., Timișoara nominală de 10 lei fiecare, urmează să fie deținut de
județul Timiș către asociați astfel:
- Wilhelm Ernst Michael von der Wettern deține 100
NOTIFICARE părți sociale, având valoarea nominală de 10 lei fiecare,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul în valoare totală de 1.000 lei, echivalentul a 232,93 euro
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. reprezentând 50 % din capitalul social;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010 25

- Ferretti Joachim Adolf Hermann deține 50 părți Ca urmare a cesiunilor detaliate de art. 1, capitalul
sociale, având valoarea nominală de 10 lei fiecare, în social în valoare de 200 RON este deținut astfel: Trifa
valoare totală de 500 lei, echivalentul a 116,46 euro Elena deține 10 părți sociale, în valoare de 100 RON,
reprezentând 25 % din capitalul social; reprezentând 50 % din capitalul social și Duca Luci deține
- Sîrbu Silviu-Gheorghe deține 50 părți sociale, având 10 părți sociale, în valoare de 100 RON, reprezentând
valoarea nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 50 % din capitalul social.
500 lei, echivalentul a 116,46 euro reprezentând 25 % din (42/1.837.968)
capitalul social.
2. Numirea în funcția de administrator al societății, pe Societatea Comercială
o perioadă nelimitată, cu puteri depline și nelimitate, a ARROWANA - S.R.L., Timișoara, județul Timiș
dlui Ferretti Matthias, cetățean german, domiciliat în
Germania, Nordstemmen, Böttcherstrasse 21, posesor al HOTĂRÂREA NR. 1/1.09.2010
CI nr. 157325993, emisă de autoritățile germane la data a adunării generale a asociaților
de 16.08.2007. SC ARROWANA - S.R.L.
3. În vederea ducerii la îndeplinire a prezentei
În cadrul adunării generale a asociaților au hotărât
hotărâri, se împuternicește dl Sîrbu Silviu-Gheorghe,
următoarele:
cetățean român, domiciliat în sat Periam (com. Periam)
1. Asociatul Astalos Gheorghe cesionează:
nr. 148, jud. Timiș, posesor al CI seria TM nr. 532783, - un număr de 10 părți sociale, în valoare de
eliberată de SPCLEP Sânnicolau Mare la data de 2.250 RON fiecare, reprezentând 50 % din capitalul
2.06.2006, CNP 1790903353971, cu drept de substituire, social al societății, dnei Trifa Elena, cetățean român,
să îndeplinească toate formalitățile de publicitate născută la data de 20.05.1966 în localitatea Timișoara,
prevăzute de legislația în vigoare cu privire la prezenta jud. Timiș, domiciliată în localitatea Timișoara, str.
hotărâre, precum și orice alte acte și operațiuni necesare Labirint nr. 16, sc. A, ap. 11, jud. Timiș, identificată cu CI
punerii în aplicare a acesteia. seria TM nr. 834926, emisă de SPCLEP Timișoara la
Restul prevederilor din actul constitutiv al societății și data de 12.07.2010, CNP 2660520354753.
care nu contravin prezentelor modificări rămân 2. Se revocă din funcția de administrator dl Astalos
neschimbate. Gheorghe și se numește în funcția de administrator dna
Prezenta hotărâre s-a redactat în 5 (cinci) exemplare, Trifa Elena. Durata mandatului este nelimitată.
toate originale și cu forță egală, în vederea efectuării Ca urmare a cesiunilor detaliate de art. 1, capitalul
cuvenitelor mențiuni la Registrul comerțului. social în valoare de 45.000 RON este deținut astfel: Trifa
(41/1.837.967) Elena deține 10 părți sociale, în valoare de 22.500 RON,
reprezentând 50 % din capitalul social și Duca Luci deține
Societatea Comercială 10 părți sociale, în valoare de 22.500 RON, reprezentând
TOD-TIM - S.R.L., Timișoara, județul Timiș 50 % din capitalul social.
(43/1.837.969)
HOTĂRÂREA NR. 1/1.09.2010
a AGA a asociaților SC TOD-TIM - S.R.L. Societatea Comercială
SALAMANDRA - S.R.L., Timișoara
În cadrul adunării generale a asociaților au hotărât
județul Timiș
următoarele:
1. Asociatul Astalos Gheorghe cesionează:
HOTĂRÂREA NR. 1/7.10.2010
- un număr de 10 părți sociale, în valoare de 10 RON
fiecare, reprezentând 50 % din capitalul social al a asociatului unic
societății, dnei Trifa Elena, cetățean român, născută la Asociatul unic Tuducan Viorica-Gianina a hotărât:
data de 20.05.1966 în localitatea Timișoara, jud. Timiș, 1. Dizolvarea societății SC SALAMANDRA - S.R.L.
domiciliată în localitatea Timișoara, str. Labirint nr. 16, sc. conform articolului 235 alineatul 1 din Legea nr. 31/1990,
A, ap. 11, jud. Timiș, identificată cu CI seria TM nr. republicată și modificată cu Legea nr. 441/2006.
834926, emisă de SPCLEP Timișoara la data de 2. Ca urmare a dizolvării, situația activului și pasivului
12.07.2010, CNP 2660520354753. este evidențiată în raportul de stingere a activului și
2. Se revocă din funcția de administrator dl Astalos pasivului întocmit. Prin balanța de verificare întocmită se
Gheorghe și se numește în funcția de administrator dna constată că sunt stinse toate obligațiile societății către
Trifa Elena. Durata mandatului este nelimitată. bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010

de stat, șomaj și sănătate, precum și față de terțe Ordinea de zi este următoarea:


persoane cu care societatea a avut relații contractuale 1. modificarea comisiei de cenzori prin revocarea dlui
sau de orice altă natură economică. Matei Călin Gheorghe, posesor al CI seria TM număr
3. Asociatul unic va păstra registrele societății timp de 039912, eliberată de Poliția Municipiului Timișoara la
5 ani și va anunța organele financiare și celelalte organe data de 19.10.1998, CNP 1740617354724, și înlocuirea
locale despre prezentul act. acestuia cu dna Boldor Ileana Maria, posesoare a CI
Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) seria TM numărul 650642, eliberată de Poliția Oraș Deta
exemplare originale la sediul social al societății. la data de 18.02.2008, CNP 2770203350319, pe o
(44/1.837.971) perioadă de trei ani de zile.
Cei prezenți la ședință sunt de acord și aprobă cu
Societatea Comercială unanimitate de voturi.
QUEST CLOISONS - S.R.L., Timișoara
(46/1.837.973)
județul Timiș
Societatea Comercială
HOTĂRÂREA NR. 2/1.10.2010 VECLY - S.R.L., Timișoara, județul Timiș
a asociatului unic
HOTĂRÂREA NR. 3/25.09.2010
Asociatul unic Sentiveanu Dinu a hotărât:
1. Dizolvarea societății SC QUEST CLOISONS - a asociatului unic al S.C. VECLY - S.R.L.
S.R.L. conform articolului 235 alineatul 1 din Legea nr. Asociata unică a S.C. VECLY - S.R.L., respectiv
31/1990, republicată și modificată cu Legea nr. 441/2006. Fasoli Maria Rosa, domiciliată în Italia, Brescia (BS), str.
2. Ca urmare a dizolvării, situația activului și pasivului Sabotino nr. 16/A, identificată cu carte de identitate seria
este evidențiată în raportul de stingere a activului și
AM nr. 1167201, eliberată la data de 28.02.2006 de către
pasivului întocmit. Prin balanța de verificare întocmită se
autoritățile italiene, a hotărât astăzi, 25.09.2010,
constată că sunt stinse toate obligațiile societății către
următoarele:
bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale
Pct. 1. Cooptarea de noi asociați în cadrul societății,
de stat, șomaj și sănătate, precum și față de terțe
care vor participa la capitalul social al societății prin
persoane cu care societatea a avut relații contractuale
subscrierea de noi părți sociale, ce vor fi vărsate ca aport
sau de orice altă natură economică.
în numerar în contul și la dispoziția societății, după cum
3. Asociatul unic va păstra registrele societății timp de
urmează:
5 ani și va anunța organele financiare și celelalte organe
- se cooptează noul asociat Facchini Franco -
locale despre prezentul act.
cetățean italian, născut în Elveția, localitatea Geneva la
Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 exemplare
originale. data de 5.10.1957, domiciliat în Italia, loc. Marradi (FI),
str. Marradi Colombaia nr. 37, identificat cu carte de
(45/1.837.972)
identitate seria AS nr. 1068540, eliberată de autoritățile
Societatea Comercială italiene la data de 26.03.2010, care subscrie un număr de
MODERN - S.A., Deta, județul Timiș 80 noi părți sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare
și o valoare totală de 800 lei, echivalentul a 188,43 euro
HOTĂRÂRE și respectiv 252,81 USD, calculați la cursul BNR valabil la
data de 25.09.2010 de 1 euro = 4,2455 lei și respectiv
încheiată azi, 11.10.2010
1 USD = 3,1644 lei;
a adunării generale a acționarilor - se cooptează noul asociat Facchini Luca - cetățean
SC MODERN - S.A. italian, născut în Italia, localitatea Marradi (FI), la data de
La adunarea generală a acționarilor SC MODERN - 25.07.1967, domiciliat în Italia, Marradi (FI), str. Marradi
S.A. au luat parte: Colombaia, nr. 37, identificat cu carte de identitate seria
1. din partea SC ESSEGI TEX - S.R.L. dl Dargenio AS nr. 1068664 eliberată de autoritățile italiene, la data
Gennaro - președinte, reprezentând 98,904 % din de 18.09.2010, care subscrie un număr de 100 noi părți
acțiuni; sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare
2. din partea PPM dl Mirciov Marcu - secretar, totală de 1.000 lei, echivalentul a 235,54 euro și respectiv
reprezentând 1,096 % din acțiuni. 316,02 USD, calculați la cursul BNR valabil la data de
Adunarea generală a acționarilor este legal 25.09.2010 de 1 euro = 4,2455 lei și respectiv 1 USD =
constituită. 3,1644 lei;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010 27

- se cooptează noul asociat Bellini Maurizio - cetățean din capitalul social total, având 80 părți sociale în valoare
italian, născut în Italia, localitatea Marradi (FI), la data de nominală de 10 lei fiecare;
1.11.1957, domiciliat în Italia, localitatea Marradi (FI), str. - Bellini Maurizio deține o participare la capitalul social
Dino Campana nr. 41, identificat cu carte de identitate în sumă de 1.000 RON, echivalentul a 235,54 euro,
seria AM nr. 8685431, eliberată de autoritățile italiene la respectiv 316,02 USD, reprezentând un procent de 25 %
data de 22.09.2006, care subscrie un număr de 100 noi din capitalul social total, având 100 părți sociale în
părți sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală de 10 lei fiecare;
valoare totală de 1.000 lei, echivalentul a 235,54 euro și - Pavan Lamberto deține o participare la capitalul
respectiv 316,02 USD, calculați la cursul BNR valabil la social în sumă de 1.000 RON, echivalentul a 235,54
data de 25.09.2010 de 1 euro = 4,2455 lei și respectiv euro, respectiv 316,02 USD, reprezentând un procent de
1 USD = 3,1644 lei; 25 % din capitalul social total, având 100 părți sociale în
- se cooptează noul asociat Pavan Lamberto - valoare nominală de 10 lei fiecare.
cetățean italian, născut în Italia, localitatea Conegliano Pct. 4. Retragerea asociatei Fasoli Maria Rosa din
(TV), domiciliat în Italia, Marradi (FI), str. Coltricciano di funcția de administrator al societății, și numirea în
Sopra nr. 40, identificat cu carte de identitate seria AJ nr. această funcție a noilor asociați, respectiv a dlor Facchini
0427486, eliberată de autoritățile italiene la data de Franco, Facchini Luca, Bellini Maurizio și Pavan
29.03.2004, care subscrie un număr de 100 noi părți Lamberto, fiecare dintre ei având puteri depline, disjuncte
sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare și nelimitate. Noii administratori se numesc pe o perioadă
totală de 1.000 lei, echivalentul a 235,54 euro și respectiv nelimitată de timp, până la revocare.
316,02 USD, calculați la cursul BNR valabil la data de Pct. 5. Se completează obiectul de activitate al
societății cu următoarele activități:
25.09.2010 de 1 euro = 4,2455 lei și respectiv 1 USD =
1039 - prelucrarea și conservarea fructelor și
3,1644 lei.
legumelor n.c.a.;
Pct. 2. Ca urmare a cooptării noilor asociați se
1083 - prelucrarea ceaiului și cafelei;
majorează capitalul social al societății cu suma de 3.800
1084 - fabricarea condimentelor și ingredientelor;
lei, echivalentul a 895,05 euro și respectiv 1.200,87 USD
4110 - dezvoltare (promovare) imobiliară;
(calculați la cursul oficial al BNR din data de 25.09.2010
4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
de 1 euro = 4,2455 lei și respectiv 1 USD = 3,1644 lei).
4636 - comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și
Pct. 3. În urma majorării capitalul social total este de
produselor zaharoase;
4.000 lei, echivalentul a 943,66 euro, respectiv
4637 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
echivalentul a 1.267,87 USD (din care suma de 200 lei
condimente;
reprezentând echivalentul a 48,61 euro și respectiv
4669 - comerț cu ridicata al altor mașini și
echivalentul a 67 USD, calculați la cursul BNR de la data
echipamente;
constituirii societății, iar 3.800 lei reprezentând 4711 - comerț cu amănuntul în magazine
echivalentul a 895,05 euro și respectiv 1.200,87 USD, nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
calculați la cursul BNR de la data semnării prezentului alimentare, băuturi și tutun;
act), împărțit în 400 părți sociale, cu o valoare nominală 4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
de 10 lei fiecare, deținute de către asociați după cum proaspete, în magazine specializate;
urmează: 4729 - comerț cu amănuntul al altor produse
- Fasoli Maria Rosa deține o participare la capitalul alimentare, în magazine specializate;
social în sumă de 200 RON, echivalentul a 48,61 euro, 4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor
respectiv 67 USD (calculați la cursul oficial al BNR de la de comenzi sau prin Internet;
data semnării actului constitutiv) reprezentând un 5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor;
procent de 5 % din capitalul social total, având 20 părți 7729 - activități de închiriere și leasing cu alte bunuri
sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare; personale și gospodărești n.c.a.;
- Facchini Luca deține o participare la capitalul social 7739 - activități de închiriere și leasing cu alte mașini,
în sumă de 1.000 RON, echivalentul a 235,54 euro, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
respectiv 316,02 USD, reprezentând un procent de 25 % Pct. 6. Se schimbă atât domeniul principal de
din capitalul social total, având 100 părți sociale în activitate, cât și obiectul principal de activitate, acestea
valoare nominală de 10 lei fiecare; pentru viitor urmând să fie:
- Facchini Franco deține o participare la capitalul Domeniul principal: 479 - comerț cu amănuntul care
social în sumă de 800 RON, echivalentul a 188,43 euro, nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și
respectiv 252,81 USD, reprezentând un procent de 20 % piețe.
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010

Activitate principală: 4799 - comerț cu amănuntul Dividendele plătite contrar dispozițiilor de mai sus, se
efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și vor putea recupera în termen de cel mult trei ani.
piețelor. Deținerea de părți sociale în calitate de asociat,
Pct. 7. Se completează art. 7 al actului constitutiv cu conferă, potrivit legii, dreptul la vot în adunarea generală,
următoarele prevederi: „În cazul în care moștenitorii proporțional cu părțile sociale deținute.
asociatului decedat vor dori să se retragă din societate, Drepturile și obligațiile legate de partea socială
aceștia vor fi despăgubiți de către asociatul care rămâne urmează partea socială, în cazul trecerii ei în proprietatea
cu contravaloarea părților sociale deținute de către altei persoane.
asociatul decedat și cu partea corespunzătoare a acestor Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau
părți sociale din patrimoniul societății. obligații personale ale asociaților.”
Participarea asociaților la beneficiile și pierderile Pct. 9. Se modifică art. 13 din actul constitutiv al
societății se va face pe bază de bilanț anual, proporțional societății, acesta având pentru viitor următorul conținut:
cu numărul părților sociale deținute.” „Art. 13. Administrarea societății
Art. 8. Se modifică art. 9 și 10 din actul constitutiv al Societatea va fi administrată și reprezentată de către
societății, acestea având pentru viitor următorul conținut: toți asociații, respectiv de către Facchini Franco, Facchini
„Art. 9. Cesiunea de părți sociale Luca, Bellini Maurizio și Pavan Lamberto, care vor avea
Cesiunea, parțială sau totală, a părților sociale între drepturi depline, disjuncte și nelimitate, în executarea
asociați se poate face pe baza deciziei adunării generale mandatului, putând reprezenta societatea față de terți.
a asociaților. Asociații, în calitate de administratori ai societății
Transmiterea părților sociale între asociați se face comerciale, vor reprezenta valabil societatea în toate
conform Legii nr. 31/1990 modificată și celorlalte
raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, putând
prevederi legale în vigoare, în cote proporționale cu
face toate operațiunile și toate actele necesare obiectului
capitalul social deținut.
actului constitutiv. Perioada mandatului administratorilor
Transmiterea către persoane din afara societății se
este nelimitată, până la revocare.
poate face după ce a avut loc notificarea exercitării
Pentru îndeplinirea mandatului lui, administratorul are
dreptului de preempțiune către asociați și care sunt
ca atribuții principale:
obligate să răspundă în scris în termen de 30 de zile,
a) să negocieze și să încheie acte necesare societății,
ofertei asociatului cedent.
să facă plăți și să încaseze venituri nelimitat;
Transmiterea către persoane din afara societății este
b) să încadreze personalul necesar societății, să
permisă numai dacă a fost aprobată de către asociații
stabilească atribuțiile și să supravegheze îndeplinirea lor;
reprezentând 3/4 din capitalul social.
c) să urmărească întocmirea bilanțului contabil și a
În situația în care se depășește numărul legal de
contului de beneficii și pierderi potrivit legislației în
asociați din cauza numărului de succesori, aceștia vor
desemna un număr de titulari, ce nu va putea depăși vigoare;
maximul legal. d) să întocmească și să țină regulat registrul societății;
Dobânditorii de părți sociale continuă integral e) să ia orice hotărâre pentru bunul mers al societății,
drepturile și obligațiile antecesorilor lor. mai puțin cele care intră în competența exclusivă a
Transmiterea părților sociale trebuie înscrisă în adunării generale;
registrul comerțului și în registrul asociaților și se vor face f) să ducă la îndeplinire hotărârile adunării generale.
mențiunile cuvenite pe certificat. Pentru activitatea lui, administratorul poate fi retribuit
Art. 10. Drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea cu o sumă stabilită de adunarea generală. Administratorii
de părți sociale răspund în fața societății pentru realizarea vărsămintelor
Asociatul, care fără consimțământul scris al celuilalt efectuate de asociați, existența reală a dividendelor
asociat, întrebuințează capitalul, bunurile sau creditul plătite, ținerea corectă a registrelor societății, îndeplinirea
societății în folosul său sau în cel al altei persoane, este exactă a dispozițiilor din actul constitutiv, a hotărârilor
obligat să restituie beneficiile ce au rezultat și să adunării generale și a dispozițiilor legale.
plătească despăgubiri pentru daunele cauzate. Pentru actele păgubitoare făcute de administrator în
În proporție cu cota de participare la capitalul social, dauna societății, poate fi urmărit în justiție. Administratorii
se vor împărți beneficiile și pierderile. pot fi revocați din funcție de către adunarea generală sau
Dividendele se vor împărți proporțional cu cota de pot demisiona pe baza unei înștiințări trimise societății
participare la capitalul social, din beneficiile reale, după prin scrisoare recomandată. După trecerea a 30 de zile
încheierea bilanțului anual, în funcție de hotărârea de la data expedierii scrisorii, mandatul de administrator
adunării generale a asociaților. încetează.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010 29

Administratorii sunt obligați să ia parte la toate e) decide cu privire la contractarea de împrumuturi


adunările generale ale societății. bancare și la acordarea de garanții;
Administratorii au dreptul de a transmite prin procuri f) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și
speciale sau generale altor persoane fără acordul contul de profit și pierderi, după ascultarea rapoartelor
adunării generale a asociaților o parte sau toate atribuțiile administratorilor, după caz, aprobă repartizarea profitului
lor. între asociați în funcție de procentul deținut de fiecare din
Administratorul societății care, fără aprobarea capitalul social;
adunării generale, își substituie altă persoană, răspunde g) decide cu privire la înființarea și desființarea
solidar cu aceasta pentru eventualele pagube aduse sucursalelor, filialelor, agențiilor și punctelor de lucru;
societății. h) decide cu privire la reducerea sau majorarea
Pentru activitățile necorespunzătoare, administratorul capitalului social, modifică numărul de părți sociale și
societății poate fi revocat înainte de expirarea decide cu privire la cesiunea acestora;
mandatului.” i) decide cu privire la schimbarea formei juridice a
Pct. 10. Se completează art. 16 al actului constitutiv cu societății;
următoarele prevederi: „Cota parte din beneficii ce se va j) decide cu privire la fuzionarea societății;
plăti fiecărui asociat constituie dividend. k) decide cu privire la executarea de reparații capitale
Dividendele se vor plăti asociaților proporțional cu și realizarea de investiții noi;
cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin l) decide cu privire la acționarea în justiție a
actul constitutiv nu s-a prevăzut altfel. administratorilor pentru pagubele pricinuite societății;
Nu se vor putea distribui dividende decât din m) decide modalitatea de funcționare a societății în
beneficiile certe.” cazul decesului unuia dintre asociați sau în cazul
Pct. 11. Se completează art. 17 al actului constitutiv cu dizolvării asociaților persoane juridice;
următoarele prevederi: „Toate cheltuielile ce se vor face n) decide cu privire la adaptarea sau modificarea
de către asociați și administratorii societății în numele statutului;
societății și pentru aceasta, atât în țară, cât și în alte state, o) decide cu privire la dizolvarea și lichidarea
se vor deconta de către societate în baza documentelor societății;
justificative.” p) decide în orice alte probleme privind societatea.
Pct. 12. Se introduce un nou capitol V și articolul Adunarea generală se va ține la sediul societății sau în
aferent acestuia intitulat „Adunarea generală a locul ce se va indica pe convocare.
asociaților. Atribuții. Organizare și desfășurare”, ce va Adunarea decide prin votul reprezentând majoritatea
conține următoarele clauze: absolută a asociaților sau a părților sociale.
„Art. 18. Adunarea generală a asociaților este organul Un asociat, respectiv numărul de asociați ce
de conducere al societății. El decide asupra activității reprezintă o pătrime din capitalul social total, vor putea
acesteia, asupra politicii economice și sociale. cere convocarea adunării generale arătând scopul
Adunările generale ale asociaților sunt de 2 feluri: convocării.
ordinare și extraordinare. Pentru hotărârile având ca scop modificarea
Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la contractului de societate sau a statului, este necesar
maximum 60 de zile de la închiderea exercițiului votul tuturor asociaților.
economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și Un asociat nu poate exercita fără drept de vot în
contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru deliberările adunării referitoare la aporturile sale în natură
stabilirea programului de activitate și de buget pe anul sau la actele juridice încheiate între el și societate.
următor. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de
Asociații votează în adunarea generală prin vot câte ori este nevoie a lua o hotărâre pentru:
proporțional cu părțile sociale deținute. a) mărirea capitalului social;
Atribuțiile adunării generale a asociaților sunt: b) schimbarea obiectului societății;
a) aprobă structura organizatorică a societății și c) schimbarea formei societății;
numărul de posturi; d) mutarea sediului societății;
b) desemnează administratorii, le stabilește e) fuziunea cu alte societăți;
remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă; f) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa;
c) stabilește răspunderile și competențele g) dizolvarea anticipată a societății;
administratorilor; h) orice altă modificare a contractului de societate sau
d) aprobă și modifică programul de activitate și a statutului sau orice altă hotărâre pentru care este
bugetul societății; cerută aprobarea adunării generale.
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010

Administratorii sunt obligați să convoace adunarea Prin balanța de verificare întocmită la data de
asociaților la sediul social sau în orice altă localitate din 30.09.2010 se constată că sunt stinse toate obligațiile
țară sau străinătate, cel puțin o dată pe an sau ori de câte societății către bugetul de stat, bugetul local, bugetul
ori este necesar. asigurărilor sociale, șomaj și sănătate, precum și față de
Convocarea adunării se face cu cel puțin 15 zile terțele persoane cu care societatea a avut relații
înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, contractuale sau de orice altă natură economică.
arătându-se și ordinea de zi. Art. 3. Transmiterea dreptului de proprietate asupra
Hotărârile adunării se iau cu vot deschis. bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data
Pentru desemnarea administratorilor, pentru radierii societății la ORC (art. 235 alin. 3 din Legea
revocarea lor din funcție, precum și pentru luarea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006).
hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor, Art. 4. Asociații vor păstra registrele societății timp de
votul este secret.” 5 ani și vor anunța organele locale despre prezentul act.
Pct. 13. Restul dispozițiilor din actul constitutiv al S-a încheiat prezenta în 4 exemplare la Timișoara.
societății rămân neschimbate ca și conținut, fiind înlocuit
(49/1.837.976)
doar asociatul unic cu organul colectiv de decizie -
adunarea generală a asociaților, fiind renumerotate Societatea Comercială
articolele actului constitutiv ca urmare a includerii de noi CARGO SCAN - S.R.L., Timișoara
clauze. județul Timiș
Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în 5
exemplare originale, astăzi, 25.09.2010. HOTĂRÂRE
(47/1.837.974)
din data de 23.09.2010
Societatea Comercială a asociatului unic
VECLY - S.R.L., Timișoara, județul Timiș Strid Karl David Emil, cetățean suedez, născut la data
de 5.02.1978 în Suedia, Hangelosa, domiciliat în Suedia,
NOTIFICARE Stenum, 532.94 Skara, identificat cu pașaport nr.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 10226119/15.05.2000, eliberat de autoritățile suedeze, în
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 calitate de asociat unic și asociat cedent, și Strid Per
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Gustaf Allan, cetățean suedez, născut la data de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului 5.09.1950 în Suedia, Hangelosa, domiciliat în Suedia,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Stenum Romlyke, 53294 Skara, identificat cu pașaport
VECLY - S.R.L., cu sediul în municipiul Timișoara, str. nr. 34652642/2.12.2003, eliberat de autoritățile suedeze,
Johann Sebastian Bach nr. 2/c, ap. Modulul 2, județul în calitate de asociat nou cooptat în societate, ca urmare
Timiș, înregistrată sub nr. J 35/303/2010, cod unic de a cesiunii de părți sociale intervenite între prezentele părți
înregistrare 26561201, care a fost înregistrat sub nr. prin contractul de cesiune de părți sociale, au hotărât
50585 din 11.10.2010. următoarele:
(48/1.837.975) Art. 1. Cesiunea tuturor celor 15 părți sociale în
valoare totală de 1.500 lei, reprezentând 100 % din
Societatea Comercială capitalul social, deținute de cedentul Strid Karl David
SMART X - S.R.L., Timișoara, județul Timiș Emil, la valoarea inițială a părților sociale, câte 100 lei
fiecare parte socială, către cesionarul Strid Per Gustaf
HOTĂRÂREA NR. 3
Allan, care urmează să devină asociat nou cooptat și
din 7.10.2010 asociat unic.
a AGA Art. 2. În urma cesiunii, structura asociaților și a
Subsemnații Kiraly Karoly Zoltan și Kiraly Noemi, părților sociale este următoarea:
asociați ai societății, am hotărât: Strid Per Gustaf Allan deține 15 părți sociale, a câte
Art. 1. Dizolvarea Societății Comerciale SMART X - 100 lei fiecare parte socială, în valoare totală de 1.500 lei,
S.R.L. conform art. 235 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, reprezentând 100 % din capitalul social.
republicată și modificată cu Legea nr. 441/2006. Art. 3. Revocarea din funcție a administratorului Strid
Art. 2. Ca urmare a dizolvării, situația activului și Karl David Emil și numirea în funcția de administrator a
pasivului este evidențiată în Raportul de stingere a asociatului nou cooptat, Strid Per Gustaf Allan, cetățean
activului și pasivului întocmit la data de 30.09.2010. suedez, mai sus identificat, pe o perioadă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010 31

nelimitată/nedeterminată de timp, cu puteri depline și Societatea Comercială


nelimitate. CONSTRUCT MULLER - S.R.L., Timișoara
Prezenta hotărâre va sta la baza redactării actului județul Timiș
constitutiv actualizat.
(50/1.837.977) HOTĂRÂREA NR. 1

din 11.10.2010
Societatea Comercială
KEMAN - S.R.L., Tomești, județul Timiș Subsemnatul Muller Raymond-Caius, domiciliat în
Timișoara, str. Traviata nr. 11, jud. Timiș, identificat cu C.I.
HOTĂRÂREA NR. 1 seria TM nr. 406968/31.05.2004, în calitate de asociat
unic al S.C. CONSTRUCT MULLER - S.R.L., am hotărât:
din 30.08.2010 Art. 1. Dizolvarea S.C. CONSTRUCT MULLER -
a adunării generale a asociaților
S.R.L. conform art. 235 alin. 1 din Legea nr. 31/1990,
Subsemnații Stănilă Bujor și Stănilă Laurian-Ionel, republicată și modificată cu Legea nr. 441/2006.
domiciliați în Tomești, Colonia Fabricii, bloc A21, scara A, Art. 2. Ca urmare a dizolvării, situația activului și
apartamentul 12, județul Timiș, în calitate de asociați pasivului este evidențiată în raportul de stingere a
cedenți, și Gavriloni Jean-Cristian, cetățean român, activului și pasivului întocmit la data de 11.10.2010.
născut la data de 7.07.1979 în localitatea Făget, județul Prin balanța de verificare întocmită la data de
Timiș, cu domiciliul în sat Tomești numărul 99A, comuna 11.10.2010 se constată că sunt stinse toate obligațiile
Tomești, județul Timiș, posesor al cărții de identitate seria societății către bugetul de stat, bugetul local, bugetul
TM număr 293488, eliberată la data de 14.11.2002 de asigurărilor sociale de stat, șomaj și sănătate, oarecum și
Poliția Făget, CNP 1790707351066, în calitate de asociat față de terțele persoane cu care societatea a avut relații
cesionar, asociați ai societății, prin prezenta hotărâm contractuale sau de altă natură economică.
următoarele: Art. 3. Transmiterea dreptului de proprietate asupra
Art. 1. Asociatul cedent Stănilă Bujor cedează la bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data
valoare nominală 10 părți sociale cu o valoare nominală radierii societății din ORC, conform legii.
de 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei, Art. 4. Asociatul unic va păstra registrele societății
reprezentând 50 % din valoarea capitalului social al timp de 5 ani și va anunța organele fiscale despre
societății, cesionarului Gavriloni Jean-Cristian. prezentul act.
Art. 2. Asociatul cedent Stănilă Laurian-Ionel cedează
(52/1.837.979)
la valoare nominală 10 părți sociale cu o valoare
nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei, Societatea Comercială
reprezentând 50 % din valoarea capitalului social al CONTUR CONSTRUCT - S.R.L., Timișoara
societății, cesionarului Gavriloni Jean-Cristian. județul Timiș
Art. 3. Urmare a cesiunii, asociatul cesionar Gavriloni
Jean-Cristian devine asociat unic al societății și deține HOTĂRÂRE
200 lei, alcătuiți din 20 de părți sociale cu o valoare din 4.10.2010
nominală de 10 lei, numerotate de la 1 la 20,
reprezentând 100 % din capitalul social. a adunării generale a asociaților Societății
Art. 4. Se revocă mandatul de administrare al Comerciale CONTUR CONSTRUCT - S.R.L.
numitului Stănilă Bujor și se numește administrator cu 1. Subsemnatul Turcu Andrei Ion, cetățean român,
puteri depline, pe o perioadă nelimitată asociatul născut în Timișoara, jud. Timiș, la data de 11.10.1980,
cesionar Gavriloni Jean-Cristian. domiciliat în localitatea Timișoara, Str. Hărniciei nr. 1, sc.
Art. 5. Se schimbă sediul social al societății în A, et. 2, ap. 12, jud. Timiș, identificat prin C.I. seria TM nr.
localitatea Tomești numărul 11, județ Timiș, în imobilul 568690, eliberată de Pol. Timiș la data de 10.01.2007,
evidențiat în cartea funciară numărul 568 a comunei CNP 1801011350088,
Tomești, număr top 95/1. 2. Subsemnatul Condorachi Claudiu Costel, cetățean
Art. 6. Se închide punctul de lucru din localitatea român, născut în Hațeg, jud. Hunedoara, la data de
Tomești numărul 109, județul Timiș. 10.09.1983, domiciliat în sat Vinga nr. 812, com. Vinga,
Art. 7. Rămân nemodificate celelalte prevederi ale jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 390048, eliberată
actului constitutiv. de SPCLEP Arad la data de 23.04.2008, CNP
(51/1.837.978) 1830910203414,
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4375/22.X.2010

3. Subsemnatul Velici Cosmin-Marius, cetățean Art. 5. Se aprobă numirea în funcția de administrator


român, născut în Timișoara, jud. Timiș, la data de a dlui Velici Cosmin-Marius, cetățean român, născut în
17.08.1979, domiciliat în sat Beregsău Mare nr. 72,
Timișoara, jud. Timiș, la data de 17.08.1979, domiciliat în
comuna Săcălaz, jud. Timiș, identificat prin C.I. seria TM
sat Beregsău Mare nr. 72, comuna Săcălaz, jud. Timiș,
nr. 511312, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de
20.01.2006, CNP 1790817354861, identificat prin C.I. seria TM nr. 511312, eliberată de
am hotărât următoarele: SPCLEP Timișoara la data de 20.01.2006, CNP
Art. 1. Se aprobă cesionarea de către asociatul Turcu 1790817354861. Administratorul este numit pe o durată
Andrei Ion a celor 10 părți sociale pe care acesta le
nelimitată, exercitând puteri depline și nelimitate.
deține în cadrul societății, cu o valoare nominală de 10 lei
fiecare, însumând 100 lei către Velici Cosmin-Marius. Art. 6. Se aprobă schimbarea de sediu a S.C.
Art. 2. Se aprobă cesionarea de către asociatul CONTUR CONSTRUCT - S.R.L. din Timișoara, Calea
Condorachi Claudiu Costel a celor 10 părți sociale pe Șagului (fostă Hărniciei) nr. 1, sc. A, et. 2, ap. 12, cam. 2,
care acesta le deține în cadrul societății, cu o valoare județul Timiș, în Timișoara, Str. 1 Decembrie nr. 94, ap. 1,
nominală de 10 lei fiecare, însumând 100 lei către Velici
jud. Timiș.
Cosmin-Marius.
Art. 3. În urma cesiunii părților sociale, capitalul social Prezenta hotărâre va fi dusă la cunoștința organelor
va fi deținut după cum urmează: de conducere ale S.C. CONTUR CONSTRUCT - S.R.L.,
Velici Cosmin-Marius deține 20 părți sociale, cu o care vor lua măsurile necesare în vederea îndeplinirii
valoare nominală 10 lei fiecare, însumând 200 lei, tuturor formalităților pentru depunerea și înregistrarea
reprezentând 100 % din capitalul social.
acesteia la ORC Timiș.
Art. 4. Se aprobă revocarea din funcția de
administrator a dlui Condorachi Claudiu Costel cu 4.10.2010
acordarea descărcării de gestiune a acestuia. (53/1.837.980)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|479074]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4375/22.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889