Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4373 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Joi, 21 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială În cazul în care nu sunt întrunite condițiile pentru
OSKAR VON MILLER - INSTITUT DE desfășurarea ședinței sau pentru luarea în mod valabil a
CONCEPȚIE, CERCETARE ȘI PROIECTARE deciziilor asupra ordinii de zi, o nouă adunare va avea loc
ECHIPAMENTE TERMOENERGETICE - S.A. în data de 25.11.2010, în același loc, la aceeași oră și cu
București aceeași ordine de zi.
(1/1.831.773)
CONVOCARE
S.C. OSKAR VON MILLER - INSTITUT DE Societatea Comercială
CONCEPȚIE, CERCETARE ȘI PROIECTARE MICRON TURBOTEH - S.A., București
ECHIPAMENTE TERMOENERGETICE - S.A., persoană
juridică română, cu sediul social în București, Calea CONVOCARE
Rahovei nr. 266-268, corp 2, et. 1, axele A-D, stâlpii
11-19, sectorul 5, înregistrată la Registrul Comerțului de Directorul General al S.C. MICRON TURBOTEH -
pe lângă Tribunalul București sub nr. J 40/10000/1995, S.A., dl ing. Gabriel Lucian Popescu, convoacă în
CUI/CIF RO 7913204, capital social subscris și integral conformitate cu prevederile art. 117 alin. (3) al Legii nr.
vărsat în valoare de 383.947,5 lei RON (denumită în 31/1991, republicată și modificată, adunarea generală a
continuare „Societatea“), reprezentată prin dl Josef Karl acționarilor, în ședință extraordinară, în data de
Dumele, în calitate de administrator unic, în conformitate 22.11.2010, ora 14.00, la sediul societății din București,
cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile bd. Iuliu Maniu nr. 220 B, cu următoarea ordine de zi:
comerciale și ale actului constitutiv al societății, 1. aprobarea împuternicirii dlui Popescu Gabriel
convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor Lucian pentru numirea unei comisii de inventariere a
în data de 24.11.2010, ora 12.00, la sediul societății, cu activelor și pasivelor societății în vederea identificării
următoarea ordine de zi: diferențelor punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii
1. aprobarea schimbării sediului social al societății din
A.G.A. nr. 112/20.04.2010;
București, Calea Rahovei nr. 266-268, corp 2, sectorul 5,
2. aprobarea planului de investiții pe anul 2011 în
et. 1, axele A-D, stâlpii 11-19, în București, Calea
Rahovei nr. 266-268, sectorul 5, corp 2, et. 1, axele A-B, vederea efectuării unor modernizări la clădirea sediului
stâlpii 12 1/2-13 1/2, axele A-D stâlpii 15-19 și societății;
modificarea corespunzătoare a art. 1 alin. 3 al actului 3. S.C. TUDORI PROPERTIES - S.R.L. vinde un
constitutiv al societății. pachet de 40 % acțiuni MICRON TURBOTEH - S.A.,
Ședința se convoacă pentru toți acționarii înregistrați deținute de aceasta, la valoarea nominală și în condițiile
în Registrul Comerțului la sfârșitul zilei de 25.10.2010. actului constitutiv. Împuternicirea dnei Kulcsar Cristina
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010

Elena pentru efectuarea demersurilor în vederea Societatea Comercială


publicării în Monitorul Oficial al României și a înregistrării COCOR TURISM - S.A., Sinaia
la Oficiul Registrului și la Societatea de registru
independent Depozitarul Central - S.A. a transferului de CONVOCARE
acțiuni; Consiliul de administrație al S.C. COCOR TURISM - S.A.,
4. diverse. în temeiul Legii nr. 31/1990, al Legii nr. 297/2004, al
(2/1.831.774) regulamentelor emise de CNVM în aplicarea acesteia,
precum și a actului constitutiv, convoacă adunarea
Societatea Comercială generală extraordinară a acționarilor la data de
STIZO INVEST - S.A., București 25.11.2010, ora 16.00, la sediul ales din București, bd.
I.C. Brătianu nr. 29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector 3.
CONVOCARE La adunarea generală extraordinară a acționarilor
Consiliul de administrație al S.C. STIZO INVEST - S.A., sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii
București, convoacă ședința adunării generale înregistrați în registrul acționarilor ținut de SC Depozitarul
extraordinare a acționarilor pentru vineri, 26.11.2010, ora Central SA la sfârșitul zilei de 10.11.2010, stabilită ca
11.00 la sala de conferințe a Restaurantului Mc. Moni ̓ s dată de referință.
din București, str. Dr. Primo Nebiolo nr. 1, sectorul 1, cu Adunarea generală extraordinară a acționarilor va
următoarea ordine de zi: avea următoarea ordine de zi:
1. modificarea și completarea actului constitutiv al 1) Schimbarea sediului social al societății în municipiul
societății; Mangalia, Stațiunea Neptun-Olimp, Hotel Cocor, județ
2. cooptarea unui nou acționar persoană juridică Constanța.
S.C. STIZO TERMO - S.R.L.; 2) Prelungirea facilității de linie credit acordată
3. aprobarea constituirii unui fond de 10 % din conform actului adițional nr. 8/18.08.2010 la contractul de
capitalul social în vederea răscumpărării propriilor facilitate de linie de credit nr. 4/2/5.06.2007 încheiat cu
acțiuni; Alpha Bank, pe o perioadă de timp de cel puțin un an de
4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru zile și mandatarea persoanei în vederea semnării tuturor
actelor necesare.
Trimestrul I al anului 2011 și pentru anul 2011;
3) Stabilirea datei de 14.12.2010 ca dată de
5. aprobarea organigramei societății pentru anul 2011;
înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor
6. aprobarea majorării capitalului social al societății cu
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării
1.500 acțiuni nominative în valoare de 1.000 lei/acțiune și
generale extraordinare a acționarilor.
valoare totală de 1.500.000 lei, prin aportul în natură al
4) Desemnarea și mandatarea persoanei care va
S.C. STIZO - S.A.;
efectua demersurile necesare înregistrării prezentei
7. diverse.
hotărâri și pentru efectuarea mențiunilor la Oficiul
(3/1.831.775)
registrului comerțului.
Capitalul social al S.C. COCOR TURISM - S.A. este
Societatea Comercială
format din 8.458.372 acțiuni nominative, fiecare acțiune
STIZO - S.A., București
dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a
acționarilor.
CONVOCARE
Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel
Consiliul de administrație al S.C. STIZO - S.A., puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce noi
București, convoacă ședința adunării generale puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția
extraordinare a acționarilor pentru vineri, 26.11.2010, ora ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un
11.00, la sala de conferințe a Restaurantului Mc. Moni ̓ s proiect de hotărâre propus spre adoptare de către
din București, str. Dr. Primo Nebiolo nr. 1, sectorul 1, cu adunarea generală, precum și să facă propuneri de
următoarea ordine de zi: hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
1. aprobarea valorificării unor active ale societății; incluse pe ordinea de zi a adunării generale, prin
2. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat,
Trimestrul I al anului 2011 și pentru anul 2011; astfel încât să fie înregistrate la sediul societății sau la cel
3. aprobarea organigramei societății pentru anul 2011; ales până cel târziu la data de 5.11.2010, ora 16.00, sau
4. modificarea și completarea actului constitutiv al transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă,
societății; astfel încât să fie înregistrate până cel târziu la data de
5. diverse. 5.11.2010, ora 16.00, la adresa office@hotelcocor.ro,
(4/1.831.776) menționând la subiect „pentru AGEA din 25.11.2010”.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010 3

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură
privind punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie electronică încorporată.
înregistrate la societate până la data de 8.11.2010, ora În situația în care nu se îndeplinesc condițiile de
16.00. Societatea va putea formula un răspuns general validitate a adunării generale extraordinare la prima
pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile la convocare, a doua convocare se stabilește pentru data
întrebările acționarilor vor fi date în cadrul ședinței sau va de 26.11.2010 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași
fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format ordine de zi.
întrebare-răspuns. (5/1.831.777)
Acționarii menționați în alineatele precedente au
obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în Societatea Comercială
plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de PERLA COVASNEI - S.A., București
identitate, buletin/carte de identitate, în cazul persoanelor
fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul CONVOCARE
persoanelor juridice, precum și copia actului care (completare)
dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la
Consiliul de administrație al S.C. PERLA COVASNEI -
sediul societății sau la sediul ales al societății din
S.A., cu sediul în București, str. Av. Ștefan Sănătescu nr.
București, bd. I.C. Brătianu nr. 29-33, etaj 4 - sala de
43, et. 2, ap. 3, sector 1, J 40/10849/2009, CUI 558601,
consiliu, sector 3, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:
în baza Legii nr. 31/1990, republicată, prin președintele
„Pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor
consiliului de administrație, Violeta Moraru, ca urmare a
din data de 25.11.2010”.
convocării adunării generale a acționarilor în sesiune
Acționarii înregistrați la data de referință pot participa
extraordinară pentru data de 8.11.2010, orele 12.30 la
și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați
sediul social al societății: București, str. Av. Ștefan
și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția
Sănătescu nr. 43, et. 2, ap. 3, sector 1, pentru toți
administratorilor, pe bază de procură specială.
acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de
Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la
referință 25.10.2010 (doar persoanele care sunt acționari
adunarea generală extraordinară a acționarilor este
la această dată au dreptul de a participa și de a vota în
permis prin simpla dovadă a identității acestora, făcută, în cadrul adunării generale), anunță completarea ordinii de
cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, zi a adunării generale a acționarilor, la cererea
iar în cazul persoanelor juridice sau acționarilor persoane acționarului SC AZUGA WATERS SRL, astfel:
fizice reprezentate, cu împuternicire/procură dată „1. Dezbaterea și aprobarea propunerii de admitere a
persoanei fizice care le reprezintă. S.C. PERLA COVASNEI - S.A., București, pe piața
Documentele, materialele informative, formularele de principală a Bursei de Valori București și desemnarea
procuri speciale și proiectele de hotărâri ale adunării consiliului de administrație în vederea îndeplinirii
generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de procedurilor necesare.
zi se consultă sau pot fi procurate de la sediul ales din 2. Alegerea noului administrator al S.C. ALEN COMP
București, bd. I.C. Brătianu nr. 29-33, etaj 4 - sala de - S.R.L. (persoană propusă: Moraru Valerii);
consiliu, sector 3, pe site-ul www.hotelcocor.ro la 3. Radierea punctului de lucru deschis în Azuga, str.
secțiunea comunicate/informări acționari sau pot fi Ritivoiu nr. 2A, jud. Prahova.”
solicitate prin email la adresele office@hotelcocor.ro, Ca urmare a introducerii unui nou punct, ordinea de zi
office@cocor.ro, prin fax la nr. 021/313.98.48 sau la tel. pentru ședința adunării generale extraordinare a
nr. 021/313.14.03, 0241/70.11.42, începând cu data de acționarilor este următoarea:
25.10.2010, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-15.00. 1. aprobarea înființării unui punct de lucru în comuna
Un exemplar al procurii speciale se va Catalina, sat Catalina, Str. Școlii, jud. Covasna;
depune/expedia la sediul societății până inclusiv 2. aprobarea semnării contractului de închiriere a
23.11.2010, ora 16.00, un exemplar urmând a fi pus la activelor deținute de către SC AZUGA WATERS SRL, în
dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată cadrul Stației de Îmbuteliere din comuna Catalina, sat
dovedi această calitate. Procurile speciale pot fi Catalina, Str. Școlii, jud. Covasna;
transmise și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă, 3. aprobarea semnării contractului de distribuție
astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu încheiat cu SC AZUGA WATERS SRL;
23.11.2010, ora 16.00, la adresa office@hotelcocor.ro 4. aprobarea persoanei împuternicite care urmează
menționând la subiect: „Pentru adunarea generală să semneze contractul de închiriere active și a
extraordinară a acționarilor din data de 25.11.2010”. La contractului de distribuție SC AZUGA WATERS SRL;
data desfășurării adunării generale, reprezentantul 5. aprobarea garantării de către S.C. PERLA
desemnat va preda originalul procurii speciale în cazul în COVASNEI - S.A. a contractelor de credit ce urmează a
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010

fi încheiate de SC AZUGA WATERS SRL cu potențiali Acționarii societății persoane fizice pot participa la
finanțatori, pentru finanțarea investiției de la Fabrica de adunare personal, pe baza actului de identitate sau prin
îmbuteliere apă din Catalina, Str. Școlii, jud. Covasna; reprezentare în baza unei procuri speciale acordate altei
6. aprobarea mutării sediului social într-o altă locație persoane care se va depune în original cu 48 ore înainte
din București, sector 1; de adunarea generală, iar în cazul persoanelor juridice,
7. dezbaterea și aprobarea propunerii de admitere a cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.
S.C. PERLA COVASNEI - S.A., București, pe piața În situația în care nu se îndeplinește cvorumul
principală a Bursei de Valori București și desemnarea necesar la prima convocare, a doua convocare va fi
consiliului de administrație în vederea îndeplinirii pentru data de 25.11.2010, în același loc și aceeași oră.
procedurilor necesare; Efectele hotărârii adunării generale se răsfrâng
8. alegerea noului administrator al SC ALEN COMP asupra acționarilor înregistrați la data de 10 decembrie
SRL (persoană propusă: Moraru Valerii); 2010.
9. radierea punctului de lucru deschis în Azuga, str. (7/1.831.779)
Ritivoiu nr. 2A, jud. Prahova;
10. aprobarea datei de 25.11.2010 ca dată de Societatea Comercială
înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra MKB ROMEXTERRA LEASING - IFN - S.A.
cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale București
extraordinare a acționarilor în conformitate cu prevederile
art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004. CONVOCARE
(6/1.831.778)
Consiliul de administrație al S.C. MKB
Societatea Comercială ROMEXTERRA LEASING IFN - S.A., cu sediul în
RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ - S.A., Câmpina București, Bd. Unirii nr. 11, sectorul 5, înregistrată la
județul Prahova Registrul Comerțului sub nr. J 40/1003/2003, CIF RO
15159110, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.
CONVOCARE 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă
adunarea generală extraordinară a acționarilor societății,
În temeiul Legii nr. 31/1990 și în conformitate cu
pentru data de 22.11.2010, orele 11.00, la sediul social
dispozițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și
din București, Bd. Unirii nr. 11, sectorul 5.
completările ulterioare, și al actului constitutiv al
În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate,
societății, consiliul de administrație al S.C. RAFINĂRIA
adunarea generală extraordinară a acționarilor, în a doua
STEAUA ROMÂNĂ - S.A., cu sediul în municipiul
convocare, va avea loc în data de 23.11.2010 și se va ține
Câmpina, Calea Doftanei nr. 15, înregistrată la Registrul
la orele 11,00 în același loc.
Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr.
Ordinea de zi este următoarea:
J 29/148/1991, cod de identificare fiscală RO 1322632
Adunarea generală extraordinară
convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor
1. aprobarea majorării capitalului social al societății
înregistrați la data de 12.11.2010 la S.C. Depozitarul
până la nivelul sumei de 45.695.500 lei, prin emiterea
Central S.A., București, care va avea loc la data de
unui număr de 258.000 acțiuni nominative noi,
24.11.2010, orele 11.00 la sediul societății, cu
următoarea ordine de zi a adunării generale ordinare a reprezentând contravaloarea sumei de 12.900.000 lei;
acționarilor: 2. perioada de exercitare a dreptului de preferință din
1. dezbaterea și aprobarea planului de afaceri și a partea acționarilor societății va fi de o lună, cu excepția
BVC pe anul 2011; situației în care toți acționarii își vor exercita acest drept
2. numirea auditorului financiar extern al societății; în cadrul adunării generale din data de 22.11.2010, ori
3. împuternicirea consiliului de administrație cu 23.11.2010, conform celor de mai sus;
efectuarea demersurilor necesare în relația cu organisme 3. se împuternicește consiliul de administrație pentru
financiare, instituții bancare și nonbancare, fonduri de ducerea la îndeplinire a întregii operațiuni;
investiții, ș.a. în vederea asigurării finanțării societății 4. diverse.
pentru reluarea activității de producție; În vederea reprezentării în adunarea generală a
4. diverse. acționarilor, un exemplar original al formularului de
Materialele supuse dezbaterii vor fi puse la dispoziția procură va fi depus/expediat, după completarea și
acționarilor pentru consultare la sediul societății, în zilele semnarea sa, la sediul societății MKB Romexterra
lucrătoare, între orele 10.00-14.00, începând cu data de Leasing IFN - S.A., până la data de 17.11.2010, un
25 octombrie 2010. Informațiile suplimentare pot fi exemplar va fi înmânat reprezentantului împuternicit, iar
solicitate la sediul acționariatului la tel. 0244/336151 int. cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.
159. (8/1.831.780)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010 5

Societatea Comercială G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare


TRANSALBA - S.A., Alba Iulia, județul Alba de un an: -
H. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli: -
CONVOCARE I. Venituri în avans: -
Consiliul de administrație al S.C. TRANSALBA - S.A., J. Capitaluri proprii: 2.676.847 lei
cu sediul în Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 78, Total capitaluri: 2.676.847 lei
județul Alba, având J 01/119/1991 și CUI 1754762, II. Indicatori din contul rezultatului exercițiului
convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor (formular cod 20, în mii lei):
pentru data de 22.11.2010, respectiv 2.12.2010 a doua - Venituri din activitățile fără scop patrimonial:
convocare, ora 10.00, la sediul societății, pentru toți 2.134.434 lei
acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de Din care:
referință 12.11.2010 care au dreptul de a participa și a - resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la
vota în cadrul adunării cu următoarea ordine de zi: bugetele locale: -
1. Votarea propunerii consiliului de administrație de - Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial -
redresare a societății în baza unui plan de reorganizare 1.219.303 lei
având ca temei prevederile Legii nr. 85/2006. Din care:
Asociații pot fi reprezentați în cadrul adunării prin - Cheltuieli din resursele primite de la bugetul de stat
împuterniciți, cu procură specială și legalizată. și/sau de la bugetele locale: -
Asociații pot vota și prin corespondență în condițiile - Excedent din activitățile fără scop patrimonial:
legii. 915.131 lei
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa - Deficit din activitățile fără scop patrimonial: -
președintelui consiliului de administrație. - Venituri din activitățile cu destinație specială: -
(9/1.831.781) - Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială: -
- Excedent din activitățile cu destinație specială: -
MAREA LOJĂ NAȚIONALĂ DIN ROMÂNIA - Deficit din activitățile cu destinație specială: -
București - Venituri din activitățile economice: -
- Cheltuieli privind activitățile economice: -
EXTRAS - Excedent din activitățile economice: -
din situația financiară anuală 2007 - Deficit din activitățile economice: -
- Venituri totale: 2.134.434 lei
Cod identificare fiscală - 13128320
- Cheltuieli totale: 1.219.303 lei
Denumirea: Marea Lojă Națională din România
- Rezultat net al exercițiului: 915.131
Adresa: str. Th. Speranția nr. 104, Bl. S26, ap. 2,
- Excedent: 915.131 lei
sectorul 3, București
- Deficit:
Codul poștal: 010039
II. Alte informații:
Telefon: 021/2528844
- cod CAEN privind activitățile fără scop patrimonial:
Fax: 021/2528336
9133
Numărul de înregistrare în registrul fundațiilor și
- Efectivul de personal privind activitățile fără scop
asociațiilor: -
patrimonial: 6
Actul de autorizare: Hotărârea 57/PJ/1993
- cod CAEN privind activitățile economice:
Actul normativ de recunoaștere a utilității publice:
HG 561/15.04.2005 - Efectivul de personal privind activitățile economice: -
Valoarea patrimoniului inițial, în mii lei: - (10/1.831.782)
Indicatorii din situațiile financiare anuale depuse
pentru anul 2007: Societatea Comercială
I. Indicatori de bilanț (formular cod 10, în mii lei): REMAT PRAHOVA - S.A.
A. Active imobilizate: 2.148.356 lei Ploiești, județul Prahova
B. Active circulante: 593.147 lei
C. Cheltuieli în avans CONVOCARE
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la Consiliul de administrație al S.C. REMAT PRAHOVA -
un an: 64.656 lei S.A., cu sediul în Ploiești, Str. Muzelor nr. 38, în temeiul
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind
nete: 528.491 lei societățile comerciale republicată, cu modificările și
F. Total active minus datorii curente: 3.259.193 lei completările ulterioare cf art. 19 din statut convoacă
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010

adunarea generală ordinară a acționarilor societății în 7. Aprobarea cumpărării unui imobil în Mangalia,
data de 22.11.2010, ora 12.00 la sediul societății. Str. Transilvaniei nr. 8, județul Constanța în vederea
Adunarea generală ordinară a acționarilor societății va deschiderii unui sediu secundar.
avea următoarea ordine de zi: 8. Împuternicirea dnei Tudor Daniela - director general
1. Aprobarea unui credit în valoare de 200.000 al S.C. MANGALIA - S.A., legitimate cu C.I. seria KT
euro necesar cumpărării unui TEREX-FUCHS model nr. 597359 eliberată de Poliția Mangalia la data de
MHL 320 D; 16.11.2006, CNP 2611214133680, să ducă la îndeplinire
2. Diverse. toate hotărârile A.G.E.A. din data de 22/23.11.2010 și să
La ședință vor participa toți acționarii care se află semneze orice documente legate de ducerea la
înscriși în registrul acționarilor la data de 30.10.2010, îndeplinire a acestor hotărâri;
care reprezintă data de referință, pe baza buletinului de 9. Împuternicirea dnei Staiculescu Emilia - director
identitate. În cazul neîntrunirii cvorumului stabilit, economic la S.C. MANGALIA - S.A., legitimată cu C.I.
adunarea generală ordinară se va întruni în data de seria KT nr. 451551, CNP 2740517133671 eliberată de
23.11.2010 în același loc și la aceeași oră. Poliția Mangalia la data de 31.08.2004, pentru
Prezenta convocare se va publica în Monitorul Oficial depunerea hotărârilor AGEA din data de 22/23.11.2010
spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe
al României și într-un ziar cotidian local.
lângă Tribunalul Constanța și pentru publicare în
(11/1.831.783)
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a precum și
pentru ridicarea încheierilor judecătorului delegat de la
Societatea Comercială
ONRC.
MANGALIA - S.A., Mangalia, județul Constanța
Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la
adunarea generală este permis prin simpla dovadă a
CONVOCARE
identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice, cu
Consiliul de administrație al S.C. MANGALIA - S.A., acte de identitate, iar în cazul persoanelor juridice, pe
întrunit în ședința din data de 20.10.2010, convoacă în baza împuternicirii date de acestea. Conform Legii nr.
Mangalia, în Sala de Protocol a Restaurantului Cazino 31/1990, republicată și modificată prin Legea nr.
din Mangalia, Str. Teilor nr. 5, (fostă Frumoasei nr. 13) 441/2006 acționarii pot fi reprezentați de alți acționari în
adunarea generală extraordinară a acționarilor, pentru baza unei procuri speciale care se poate obține de la
data de 22.11.2010, ora 10.00, prima convocare, și sediul societății și care, după completare, semnare și
pentru data de 23.11.2010, ora 10.00, a doua convocare, eventual autentificare se depune la sediu secundar al
dacă la prima convocare nu se va întruni cvorumul legal, societății, din Mangalia, Str. Teilor nr. 7 - Hotel Zenit, până
pentru acționarii înregistrați în registrul consolidat al la data de 19.11.2010. Procurile speciale pentru prima
acționarilor societății la data de referință 31.10.2010, cu convocare vor fi valabile și pentru a doua convocare.
următoarea ordine de zi: Documentele informative referitoare la problemele
1. Aprobarea contractării unui credit în valoare de incluse în ordinea de zi a adunării se pot procura în
40.000 RON, de tip overdraft pe contul curent, de la BCR termenele prevăzute de lege, de la sediul secundar -
Mangalia, pe o perioadă de 12 luni cu posibilitatea Mangalia, Str. Teilor nr. 7 - Hotel Zenit.
prelungirii acestuia pe alte 12 luni, fără garanții. Telefoanele la care ne pot contacta acționarii sunt:
2. Ratificarea precontractului de vânzare-cumpărare - secretariat: 0241/753427;
nr. 342/26.08.2009. - fax: 0241/632650;
3. Ratificarea contractului de cesiune de creanță - e-mail: mangaliasa@yahoo.com.
nr. 145/12.05.2010. (12/1.831.784)
4. Aprobarea mutării sediului social actual de la
Compania Națională
adresa: Mangalia, str. Matei Basarab nr. 3, județul
Administrația Porturilor Maritime - S.A.
Constanța la adresa: Mangalia, Str. Portului nr. 40,
Constanța, județul Constanța
cam. 1, județul Constanța.
5. Prelungirea contractului de împrumut încheiat cu
CONVOCARE
S.C. CIPCO STAR - S.R.L. în 14.11.2006, și de restituire
a împrumutului pe încă 36 de luni începând cu (completare)
14.11.2009. În conformitate cu art. 1171 din Legea nr. 31/1990, se
6. Aprobarea subînchirierii hotelurilor Astra, Zenit și a suplimentează ordinea de zi a ședinței extraordinare a
restaurantului Cazino pentru perioada 2011-2015 la un adunării generale a acționarilor Companiei Naționale
preț stabilit prin negociere de către Consiliul de Administrația Porturilor Maritime - S.A., Constanța,
Administrație; convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010 7

României nr. 4160/1.10.2010, în data de 2.11.2010, 4) Încetarea mandatului pentru cenzorul permanent
ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor și Avramescu Mioara și desemnarea în calitate de cenzor
Infrastructurii din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, permanent a domnului Stanciu Ion.
sectorul 1, după cum urmează: 5) Mandatarea domnului Oprea-Barac Ionel pentru a
2. Propuneri de modificare a statutului depune hotărârea adunării generale la Oficiul Registrului
C.N. Administrația Porturilor Maritime - S.A., Constanța, Comerțului, spre a fi menționată în registru și publicată în
astfel: Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- art. 18, alin. (1) va avea următoarea formulare: (14/1.831.786)
„Compania este administrată de către un consiliu de
administrație format din 7 (șapte) administratori, aceștia Societatea Comercială
fiind aleși de către adunarea generală ordinară a PALTINU - S.A., Câmpina, județul Prahova
acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea
de a fi realeși. Consiliul de administrație este condus de CONVOCARE
către un președinte care este și directorul general al Consiliul de administrație al S.C. PALTINU - S.A., cu
Companiei.” sediul în Câmpina, str. Bobâlna nr. 57-63, județul
- Art. 18, alin. (17) va avea următoarea formulare: Prahova, înregistrată la ORC Prahova sub nr.
„Procesul-verbal se semnează de președintele de J 29/61/1991, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990,
ședință și de către cel puțin un alt administrator prezent, republicată și modificată, convoacă adunarea generală
personal sau prin reprezentant la ședință.” extraordinară a acționarilor societății, pentru data de
Procurile speciale vor fi înregistrate până la data de 22.11.2010, ora 10.00, la sediul societății, pentru
29.10.2010, ora 16.00, la sediul CN APM S.A., acționarii înregistrați la Registrul Independent Monitor
Constanța. S.A. la sfârșitul zilei de 12.11.2010, dată de referință, cu
În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru următoarea ordine de zi:
prima convocare, AGA se reprogramează în data de 1. Aprobarea achiziționării imobilului, sediu
3.11.2010, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor administrativ, situat în București, bd. I. C. Brătianu nr. 10,
și Infrastructurii din București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sect. 3, format din clădire C1 de tip P+1E+M cu suprafața
sectorul 1. de 1.031,60 m2 și clădirile anexe: magazine de cărămidă
Informații se obțin la telefon 0241/601123. C2 cu suprafața de 2,59 m 2 , grup sanitary C3 cu
(13/1.831.785) suprafața de 13,99 m2, magazine de cărămidă C4 cu
suprafața de 2,97 m2, magazine de cărămidă C5 cu
Societatea Comercială suprafața de 5,80 m 2 și teren în suprafață de
TIPARG - S.A. 1.227,12 m2, în proprietatea exclusivă a S.C. SOCERAM
satul Geamăna, comuna Bradu, județul Argeș S.A., număr cadastral 3037, CF 15135, și 19,29 m2 cota-
parte indiviză, nr. cadastral 3037.
CONVOCARE 2. Aprobarea finanțării achiziționării clădirii și a
Consiliul de administrație al S.C. TIPARG - S.A., terenului menționate la punctul 1, prin leasing financiar
persoană juridică română, cu sediul în satul Geamăna, de către o societate de leasing.
DN 65 B, com. Bradu, jud. Argeș, înregistrată la Registrul 3. Aprobarea garantării finanțării acestei achiziții cu
Comerțului sub nr. J 03/487/1991, CUI RO129243, clădirea și terenul situate în București, bd. I. C. Brătianu
convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nr. 10, sectorul 3, descrise la punctul 1.
la data de 26.11.2010, ora 15.00, la sediul TIPARG - S.A. 4. Împuternicirea consiliului de administrație ca, în
Ordinea de zi a adunării: baza Hotărârii AGEA, să negocieze cu
1) Schimbarea modului de administrare a societății. vânzătorul/proprietarul imobilului termenii și condițiile
Astfel, art. 12 din statut se modifică și va avea următorul achiziționării, să selecteze societatea de leasing care
conținut: „ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. Societatea oferă cele mai avantajoase condiții de finanțare și să
este administrată cu o durată a mandatului nelimitată de negocieze termenii și condițiile contractului de finanțare.
un administrator unic”. 5. Împuternicirea persoanei care va semna în numele
2) Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de și pentru societate toate documentele necesare
administrație format din: Proca Mariana-Angela, achiziționării și finanțării imobilului sediu administrativ,
președinte și director general; Sămărescu Ionuț Adrian, situat în București, bd. I. C. Brătianu nr. 10, sect. 3.
membru; Stroescu Cristina Elena, membru. 6. Împuternicirea persoanei care va efectua
3) Desemnarea ca administrator unic a domnului demersurile legale pentru înregistrarea la Oficiul
Proca Marcel. registrului comerțului a hotărârilor AGEA.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010

Acționarii pot participa la adunarea generală Societatea Comercială


extraordinară a acționarilor personal sau pot fi COMCEREAL OLT - S.A., Slatina
reprezentați de alți acționari sau de alte persoane în baza județul Olt
unor procuri speciale ce vor fi depuse în original cu cel
puțin 2 zile înainte de adunare. CONVOCARE
În cazul neîntrunirii condițiilor prevăzute de lege
pentru validarea deliberărilor, adunarea generală Consiliul de administrație al S.C. COMCEREAL OLT -
extraordinară a acționarilor se va întruni la sediul S.A. convoacă adunarea generală extraordinară a
societății, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi, la acționarilor în ziua de 22 noiembrie 2010, ora 10.00, la
data de 23.11.2010. sediul societății din Slatina, Aleea Muncii nr. 2, județul Olt,
(15/1.831.787) pentru toți acționarii înregistrați la Registrul Acționarilor
„S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A.”, la data de
Societatea Comercială referință de 30 octombrie 2010, cu următoarea ordine de
ARVA - S.A. zi:
Craiova, județul Dolj
1. modificarea actului constitutiv al societății privind
durata mandatului membrilor consiliului de administrație,
CONVOCARE
astfel încât art. 11 din actul constitutiv va avea următorul
Consiliul de administrație al S.C. ARVA - S.A., cuprins: „S.C. COMCEREAL OLT - S.A. funcționează în
Craiova, cu sediul în Craiova, Calea Severinului nr. 54, sistem unitar și este administrată de către consiliul de
jud. Dolj, înregistrată cu nr. J 16/95/1991, CF
administrație compus din trei administratori reeligibili,
RO3440529, convoacă adunarea generală ordinară la
data de 23.11.2010, ora 10.00, și adunarea generală aleși de adunarea generală a acționarilor pentru un
extraordinară la ora 13.00, la sediul societății pentru toți mandat de 4 ani, mandat ce trebuie acceptat în mod
acționarii ce figurează în registrul acționarilor la data de expres de către administratorii numiți.”;
19.10.2010 (data de referință). 2. aprobarea contractării unui credit la Banca
În cazul neîntrunirii cvorumului statutar și legal, Transilvania și împuternicirea consiliului de administrație
ședințele se vor ține la data de 24.11.2010, în același loc, în acest sens;
la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi: 3. aprobarea datei de 7 decembrie 2010 ca dată de
I. Adunarea generală ordinară va avea următoarea înregistrare potrivit art. 238, alin. 1 din Legea nr.
ordine de zi: 297/2004.
1. Alegerea unui membru al consiliului de Consiliul de administrație al S.C. COMCEREAL OLT -
administrație (în locul domnului Badea Ion). Lista
S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor
cuprinzând informațiile asupra persoanei propuse se află
la sediul societății. în ziua de 22 noiembrie 2010, ora 12.00, la sediul societății
2. Diverse. din Slatina, str. Aleea Muncii nr. 2, județul Olt, pentru toți
II. Adunarea generală extraordinară va avea acționarii înregistrați la Registrul Acționarilor „S.C.
următoarea ordine de zi: DEPOZITARUL CENTRAL - S.A.”, la data de referință de
1. aprobarea evaluării terenului și construcțiilor 30 octombrie 2010, cu următoarea ordine de zi:
aparținând S.C. ARVA - S.A., Craiova; 1. fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în
2. desființarea prin vânzare a unuia sau a mai multor curs membrilor consiliului de administrație și a limitelor
corpuri din proprietatea S.C. ARVA - S.A.; asigurării de răspundere profesională a acestora;
3. diverse. 2. aprobarea datei de 7 decembrie 2010 ca dată de
(16/1.831.788) înregistrare potrivit art. 238, alin. 1 din Legea
nr. 297/2004.
Societatea Comercială
DRUMURI ȘI PODURI - S.A. În cazul în care în data de 22 noiembrie 2010 nu se
Sibiu întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile
legii a lucrărilor ședințelor programate, acestea vor avea
CONVOCARE loc pe data de 23 noiembrie 2010 în locul și la ora indicate
pentru prima convocare cu aceeași ordine de zi.
Consiliul de administrație al S.C. DRUMURI ȘI
PODURI - S.A., Sibiu, convoacă pentru data de Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la data de
25.11.2010, ora 12.00, la Consiliul Județean Sibiu, referință, la A.G.E.A. și A.G.O.A. este permis prin simpla
str. General Magheru, nr. 14, adunarea generală ordinară probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor
a acționarilor, cu următoarea ordine de zi: persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul
- alegerea comisiei de cenzori; persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice
- diverse. reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice
(17/1.841.611) care le reprezintă.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010 9

Reprezentarea acționarilor în A.G.O.A. și A.G.E.A. se eliberată de SPCLEP Sovata la data de 8.08.2007, CNP
va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu 1620612190704, am hotărât modificarea actului
excepția administratorilor și directorilor, pe bază de constitutiv al societății, după cum urmează:
procură care va fi depusă în original la sediul societății 1. Se majorează capitalul social al societății, de la
până la data limită de 17 noiembrie 2010. 16.000 lei la 16.010 lei. Majorarea se va face prin
(18/1.841.649) cooptarea de noi asociați. Majorarea s-a efectuat prin
aportul numai numerar, vărsat integral în valoare de
Societatea Comercială 10 lei reprezentând 1 (una) parte socială, în valoare de
SILVERTEMPEST ENERGY - S.R.L., București 10 lei fiecare, de către Sofalvi Janos, cetățean român,
sex bărbătesc, născut în satul Eremitu, com. Eremitu,
NOTIFICARE
jud. Mureș, la data de 12.06.1962, cu domiciliul în satul
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Eremitu, com. Eremitu, jud. Mureș, identificat cu C.I. seria
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, MS nr. 432603, eliberată de SPCLEP Sovata la data de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 8.08.2007, CNP 162061290704.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului 2. Se asociază în societate cu ale cărei date de
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale identificare se completează actul constitutiv al societății,
SILVERTEMPEST ENERGY - S.R.L., cu sediul în Sofalvi Janos, cetățean român, sex bărbătesc, născut în
București, Str. Turturelelor nr. 11A, bloc C, etaj 5, sectorul satul Eremitu, com. Eremitu, jud. Mureș, la data de
3, înregistrată sub nr. J 40/4984/2010, cod unic de
12.06.1962, cu domiciliu în satul Eremitu, com. Eremitu,
înregistrare 26925795, care a fost înregistrat sub
jud. Mureș, identificat cu C.I. seria MS nr. 432603,
nr. 521542 din 4.10.2010.
eliberată de SPCLEP Sovata la data de 8.08.2007, CNP
(19/1.836.771)
162061290704.
Societatea Comercială 3. Se revocă din funcția de administrator dl Romischer
SILVERTEMPEST ENERGY - S.R.L., București Robert-Geza, și se numește în această funcție dl Eger
Zsolt Tamar, cetățean maghiar, sex bărbătesc, născut la
ACT ADIȚIONAL data de 14.10.1978 în Nagykanizsa (Magyarorszag),
domiciliat în Ungaria, Gurdonyi Margit, 8778,
la actul constitutiv al S.C. SILVERTEMPEST loc. Ujadvar, Dosza Utca nr. 16, posesor al cărții de
ENERGY - S.R.L., J 40/4984/2010 identitate seria 026652CA, eliberată la data de 2.12.2002
Subsemnatul Romischer Robert-Geza, cetățean de autoritățile maghiare, valabilă până la data de
român, sex bărbătesc, născut în orașul Miercurea 3.12.2012, CNP 1-781014-4037.
Nirajului, județul Mureș, la data de 6.03.1959, cu 4. Ca urmare a modificărilor survenite, capitalul social,
domiciliul în mun. Sighișoara, jud. Mureș, str. Traian în valoare de 16.010 lei, structurat în 1.601 părți sociale
nr. 16A, identificat cu C.I. seria MS nr. 552408, eliberată în valoare de 10 lei fiecare, va fi divizat pe asociați, după
de SPCLEP Sighișoara la data de 25.02.2010, CNP cum urmează:
1590306264240, și compania SILVEREMPEST KFT., - SILVEREMPEST KFT deține 1.584 părți sociale în
persoană juridică maghiară, cu sediul social 1141
valoare de 10 lei, reprezentând 98,93 % din capitalul
Budapesta, Vezer ut 85, cod fiscal 14842739-2-42, Cg:
social al societății;
01-09-922542, reprezentată legal prin Varga Zsol,
- Romischer Robert-Geza deține 16 părți sociale în
cetățean maghiar, născut la data de 6.03.1971 în
valoare de 10 lei, reprezentând 0,99 % din capitalul social
Kazincbarcika (Magyarorszag), posesor al cărții de
al societății;
identitate nr. 066527KA, eliberată la data de 15.02.2009
- Sofalvi Janos deține 1 parte socială în valoare de 10
de autoritățile maghiare, valabilă până la data de
15.02.2019, asociați ai S.C. SILVERTEMPEST ENERGY lei, reprezentând 0,08 % din capitalul social al societății.
- S.R.L., cu sediul în București, Str. Turturelelor nr. 11A, Restul dispozițiilor actului constitutiv al societății
bloc C, etaj 5, sectorul 3, camera 2A, înregistrată în rămân nemodificate, prezentul act adițional făcând parte
Registrul comerțului sub nr. J 40/4984/2010, cod unic de integrantă din acesta, modificându-l și completându-l
înregistrare 26925795, și de comun acord cu Sofalvi corespunzător.
Janos, cetățean român, sex bărbătesc, născut în satul Prezentul act adițional a fost redactat în 5 (cinci)
Eremitu, com. Eremitu, jud. Mureș, la data de exemplare, din care s-au eliberat părților 4 (patru)
12.06.1962, cu domiciliul în satul Eremitu, com. Eremitu, exemplare, astăzi, data atestării prezentului înscris.
jud. Mureș, identificat cu C.I. seria MS nr. 432603, (20/1.836.772)
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010

Societatea Comercială pașaportului seria nr. 093202386, eliberat de UKPA pe


WNS GLOBAL SERVICES (ROMANIA) - S.R.L. data de 30.08.2005, cu valabilitate până la data de
București 30.08.2015.
1.2. Mandatul dlui Salvadurai Johnson Jayaratnam
NOTIFICARE este pe durată nelimitată.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 13. Datele de identificare ale administratorului
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, Csernus Akos se actualizează cu cele de mai jos:
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu „Csernus Akos, cetățean maghiar, născut la data de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului 19.05.1972 în Ungaria, domiciliat în satul Voluntari, șos.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Erou Nicolae Iancu nr. 12-26, bloc 84, județul Ilfov,
WNS GLOBAL SERVICES (ROMANIA) - S.R.L., cu posesor al pașaportului cu nr. BB5258587, emis la data
sediul în București, Bd. Preciziei nr. 24, bloc Imobil H1, de 23.12.2009 de către autoritățile maghiare”.
etaj 3, sectorul 6, înregistrată sub nr. J 40/10539/2007, 1.4. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
cod unic de înregistrare 21842826, care a fost înregistrat neschimbate.
sub nr. 521719 din 5.10.2010. Redactat în 3 exemplare originale, din care 2 s-au
(21/1.836.773) eliberat părților.
(22/1.836.774)
Societatea Comercială
WNS GLOBAL SERVICES (ROMANIA) - S.R.L. Societatea Comercială
București BLUE FARMA GRUP - S.R.L., București

ACT ADIȚIONAL ACT ADIȚIONAL NR. 3

la actul constitutiv al S.C. WNS GLOBAL încheiat astăzi, 15.09.2010,


SERVICES (ROMANIA) - S.R.L. la actul constitutiv al Societății Comerciale
Asociatul unic WNS GLOBAL SERVICES BLUE FARMA GRUP - S.R.L., cu sediul
NETHERLANDS COOPERATIEF U.A., o societate de în București, Bd. 1 Mai nr. 16, bl. 16S14, sc. 1,
drept olandez, având sediul social în Koningslaan 17, et. 2, ap. 26, sectorul 6, cod unic de înregistrare
1075 AA, Amsterdam, Olanda, înregistrată la Registrul 17965499, număr de ordine la registrul
Comerțului de pe lângă Camera de Comerț din comerțului J 40/15892/2005
Amsterdam sub nr. 34272863, reprezentată de Subsemnatul Tarus Valentin-Norbert, cetățean
dl Csernus Akos, cetățean maghiar, născut la data de austriac, născut la data de 20.03.1952 în municipiul
19.05.1972 în Ungaria, domiciliat în satul Voluntari, Deva, județul Hunedoara, domiciliat în Praterstr 78/3/12,
șos. Erou Nicolae Iancu nr. 12-26, bloc 84, județul Ilfov, 1020 Viena, Austria, legitimat cu pașaportul seria P
posesor al pașaportului cu nr. BB5258587, emis la data numărul 1247993, eliberat de autoritățile austrice la data
de 23.12.2009 de către autoritățile maghiare, împuternicit de 1.09.2006, și subsemnata Heumayer Irina, cetățean
prin decizia WNS GLOBAL SERVICES NETHERLANDS austriac, născută la data de 1.08.1966 la Băneasa,
COOPERATIEF U.A. din data de 27.07.2010, județul Constanța, domiciliată în Am Eichkogel 35,
în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 așa cum a A-2340 Mödling, Austria, legitimată cu pașaportul seria P
fost modificată, a prevederilor actelor constitutive ale nr. 4675021, eliberat de autoritățile austrice la data de
societății și ca urmare a deciziilor luate prin decizia 1.06.2010, în calitate de asociați la Societatea
asociatului unic al S.C. WNS GLOBAL SERVICES Comercială BLUE FARMA GRUP - S.R.L., cu sediul în
(ROMANIA) - S.R.L. din data de 27.07.2010, am hotărât București, Bd. 1 Mai nr. 16, bl. 16S14, sc. 1, et. 2, ap. 26,
încheierea prezentului act adițional care are următoarele sectorul 6, cod unic de înregistrare 17965499, număr de
prevederi: ordine la registrul comerțului J 40/15892/2005, am
Articolul 1 hotărât încheierea prezentului act adițional în baza
1.1. Se numește în funcția de administrator cu puteri hotărârii AGA din data de 15.09.2010, hotărând
depline în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv următoarele:
dl Selvadurai Johnson Jayaratnam, cetățean britanic, Art. 1. Prelungirea mandatului administratorului
căsătorit, născut la data de 11.01.1959 la Lindula, fiul lui societății comerciale, în persoana dnei Lungu Mihaela
Befrey Periyasamy Selvadurai și Lily Bathmawathy Luminița, domiciliată în București, Bd. Unirii nr. 63, bl. F4,
Ponniah, domiciliat în Marea Britanie 31, The Goffs, sc. 3, et. 6, ap. 69, sectorul 3, născută la data de
Eastbourne, East Sussex, BN211HF, posesor al 12.03.1962 în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010 11

cetățean român, necăsătorită, sex femeiesc legitimată cu Referent în cadrul


C.I. seria RR numărul 423715, eliberată de SPCEP S3 Oficiului Registrului
biroul 1 la data de 23.11.2006, având CNP 2620312400084, Comerțului de pe lângă
pentru o perioadă de încă 4 (patru) ani. Tribunalul București - Stan Mihnea Dorel
Prezentul act adițional își produce efectele după
îndeplinirea formalităților prevăzute de Legea 31/1990, Pe rol, soluționarea cererii de înregistrare formulate
republicată. de petenta ARMONIE INVESTITII - S.R.L., cu sediul ales
Prezentul act adițional a fost încheiat în 3 exemplare în București, str. Emil Gârleanu nr. 11, bloc A8, sc. 2,
originale la sediul societății. etaj 6, ap. 54, sectorul 3, prin care se solicită înscrierea
(23/1.836.775) în registrul comerțului a mențiunii privind modificarea
actului constitutiv pentru ARMONIE INVESTITII - S.R.L.,
Societatea Comercială
cod unic de înregistrare 18097519, număr de ordine în
ARMONIE INVESTITII - S.R.L., București
registrul comerțului J 40/18483/2005.
NOTIFICARE PERSOANA DESEMNATĂ
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Asupra cererii de față:
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Prin cererea înregistrată sub nr. 522089 din 5.10.2010
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv,
ARMONIE INVESTITII - S.R.L., cu sediul în București, cu privire la asociați juridici.
str. Emil Gârleanu nr. 11, bloc A8, scara 2, etaj 6, ap. 54, În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
sectorul 3, înregistrată sub nr. J 40/18483/2005, cod unic menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare.
de înregistrare 18097519, care a fost înregistrat sub Examinând înscrisurile menționate persoana
nr. 522089 din 5.10.2010. desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
(24/1.836.776) legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr.
116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea
Societatea Comercială
nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu
ARMONIE INVESTITII - S.R.L., București
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.
ROMÂNIA
26/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale Legii 359/2004, cu modificările și
MINISTERUL JUSTIȚIEI completările ulterioare, urmează a admite prezenta
cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Admite cererea de înregistrare așa cum a fost
DOSAR NR. 522089/2010 formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 18097519 a mențiunilor cu privire la asociați juridici; depunerea
actului constitutiv actualizat.
NR. DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI:
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
J 40/18483/2005
Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind
REZOLUȚIA NR. 97877 depunerea la Oficiul registrului comerțului a actului
constitutiv actualizat.
Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010
Executorie de drept.
Persoană desemnată conform Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
O.U.G. nr. 116/2009, aprobată
Tribunalul București, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
cu modificări și completări
următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 84/2010,
prin Decizia D.G. nr. 20 și completări prin Legea nr. 84/2010.
din 14.01.2010 - Măglașu Maria Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010.
Cornelia (25/1.836.777)
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010

Societatea Comercială 1.000 lei divizat în 100 părți sociale în valoare de 10 lei
SANDRO ACTIV COM - S.R.L., București fiecare, va fi deținut astfel:
- Iordan Alexandru deține 11 părți sociale, în valoare
NOTIFICARE de 10 lei fiecare, în valoare totală de 110 lei,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul reprezentând 11 % din capitalul social al societății;
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, - Cristea Ion deține 9 părți sociale, în valoare de 10 lei
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu fiecare, în valoare totală de 90 lei, reprezentând 9 % din
modificările și completările ulterioare, depunerea textului capitalul social al societății;
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale - Iordache Alexandru deține 80 părți sociale, în
valoare de 10 lei fiecare, în valoare totală de 800 lei,
SANDRO ACTIV COM - S.R.L., cu sediul în București,
reprezentând 80 % din capitalul social al societății.
str. Valea Buzăului nr. 14, bloc G26 bis, scara 2, etaj 3,
Participarea la beneficiile și pierderile societății este
ap. 49, sectorul 3, înregistrată sub nr. J 40/6237/2005,
de 11 %, 9 % și respectiv 80 %.
cod unic de înregistrare 17439982, care a fost înregistrat
3. Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv
sub nr. 522154 din 5.10.2010.
rămân neschimbate.
(26/1.836.778)
(27/1.836.779)
Societatea Comercială
Societatea Comercială
SANDRO ACTIV COM - S.R.L., București
MINIMOLD EST-EUROPE - S.R.L., București
ACT ADIȚIONAL
NOTIFICARE
la actul constitutiv al S.C. SANDRO ACTIV Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
COM - S.R.L., cu sediul în București, București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
str. Valea Buzăului nr. 14, bl. G26 bis, sc. 2, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
et. 3, ap. 49, sect. 3, înregistrată la ORC modificările și completările ulterioare, depunerea textului
sub nr. J 40/6237/2005, actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
CUI 17439982 MINIMOLD EST-EUROPE - S.R.L., cu sediul în
Asociații București, str. Fântânica nr. 38, bloc Tronson 3, etaj 4,
Iordan Alexandru, domiciliat în București, str. Ilioara ap. cam. 3.2.2, sectorul 2, înregistrată sub
nr. 14H, sectorul 3, posesor al C.I. seria RD nr. 473637, nr. J 40/12398/2005, cod unic de înregistrare 17781496,
emisă de SPCEP S3 biroul nr. 4 la data de 16.05.2006, care a fost înregistrat sub nr. 522203 din 5.10.2010.
CNP 1520322400428; (28/1.836.780)
Cristea Ion, cetățean român, născut la data de
25.08.1975 în mun. Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, Societatea Comercială
domiciliat în satul Malu Alb, comuna Bujoreni, județul TARGET INVEST - S.R.L., București
Vâlcea, posesor al C.I. seria VX nr. 358792, emisă de
ACT ADIȚIONAL NR. 1/4.10.2010
Pol. Mun. Râmnicu Vâlcea la data de 5.08.2009, CNP
1750825384203, și la actul constitutiv
Iordache Alexandru, cetățean român, născut la data al S.C. TARGET INVEST - S.R.L.
de 3.11.1966 în București, domiciliat în București, Subscrisa OTECURA HOLDINGS LIMITED
Str. Voioșiei nr. 1A, sect. 3, posesor al C.I. seria RD („asociatul unic” în continuare), o societate cu
nr. 144538, emisă de S 23 la data de 19.11.2000, CNP răspundere limitată de naționalitate cipriotă, cu sediul în
1661103433016, având calitatea de viitor asociat prin șos. Kennedy nr. 77, clădirea Atlantis, etaj 1, camera 4,
cooptare, au hotărât următoarele: 1076 Nicosia, Cipru, înregistrată sub nr. HE171980, și
1. Se majorează capitalul social de la 200 lei la 1.000 funcționând în conformitate cu legislația cipriotă,
lei prin aportul în numerar al viitorului asociat cooptat, reprezentată de dl Dorin Valentin Moise, în calitate de
respectiv cu suma de 800 lei, divizat în 80 părți sociale, reprezentant conform deciziei asociatului unic din data
în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 80 % din de 23.09.2010, în calitate de asociat unic, reprezentând
capitalul social al societății. 100 % capitalul social al S.C. TARGET INVEST - S.R.L.,
2. Ca urmare a majorării capitalului social prin cu sediul social în București, Șoseaua Giurgiului nr. 124,
cooptare de noi asociați, capitalul social în valoare de bl. 6, sc. 4, et. 2, ap. 108, sectorul 4, înregistrată la
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010 13

Registrul comerțului cu nr. J 40/4619/2006, cod unic de cod CAEN 6820 - închirierea și subînchirierea
înregistrare 18473958 (denumită în continuare bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
„societatea”), cod CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor
în baza deciziei asociatului unic din data de rezidențiale și nerezidențiale;
23.09.2010 decide prin prezenta să modifice actul cod CAEN 4299 - lucrări de construcție a altor proiecte
constitutiv al societății, după cum urmează: inginerești n.c.a.;
Articolul I cod CAEN 4311 - lucrări de demolare a construcțiilor;
Articolul 3.1 alin. iii) al actului constitutiv al societății va
cod CAEN 4312 - lucrări de pregătire a terenului;
fi modificat și va avea următorul conținut:
cod CAEN 4313 - lucrări de foraj și sondaj pentru
„(iii) Activități auxiliare sunt:
construcții;
cod CAEN 4110 - dezvoltare (promovare) imobiliară;
cod CAEN 4321 - lucrări de instalații electrice;
cod CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale; cod CAEN 4322 - lucrări de instalații sanitare, de
cod CAEN 4299 - lucrări de construcție a altor proiecte încălzire și de aer condiționat;
inginerești n.c.a.; cod CAEN 4329 - alte lucrări de instalații pentru
cod CAEN 4311 - lucrări de demolare a construcțiilor; construcții;
cod CAEN 4312 - lucrări de pregătire a terenului; cod CAEN 4331 - lucrări de ipsoserie;
cod CAEN 4313 - lucrări de foraj și sondaj pentru cod CAEN 4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
construcții; cod CAEN 4333 - lucrări de pardosire și placare a
cod CAEN 4321 - lucrări de instalații electrice; pereților;
cod CAEN 4322 - lucrări de instalații sanitare, de cod 4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
încălzire și de aer condiționat; geamuri;
cod CAEN 4329 - alte lucrări de instalații pentru cod CAEN 4339 - alte lucrări de finisare;
construcții; cod CAEN 4391 - lucrări de învelitori, șarpante și
cod CAEN 4331 - lucrări de ipsoserie;
terase la construcții;
cod CAEN 4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
cod CAEN 4399 - alte lucrări speciale de construcții
cod CAEN 4333 - lucrări de pardosire și placare a
n.c.a.
pereților;
Articolul IV
cod CAEN 4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și
montări de geamuri; Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv al
cod CAEN 4339 - alte lucrări de finisare; societății rămân neschimbate.
cod CAEN 4391 - lucrări de învelitori, șarpante și Prezentul act adiținal a fost încheiat în 3 exemplare
terase la construcții; originale, astăzi, 4.10.2010, data semnării.
cod CAEN 4399 - alte lucrări speciale de construcții (29/1.836.781)
n.c.a.;
cod CAEN 6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri Societatea Comercială
imobiliare proprii; TARGET INVEST - S.R.L., București
cod CAEN 6832 - administrarea imobilelor pe bază de
comision sau contract.” NOTIFICARE
Articolul II Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Să înființeze un punct de lucru la imobilul societății București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
situat în Pitești, cartier Găvana 3, județul Argeș,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
lot 418/16, sola 29/38.
modificările și completările ulterioare, depunerea
Articolul III
textului actualizat al actului constitutiv al Societății
Să autorizeze desfășurarea următoarelor obiecte de
Comerciale TARGET INVEST - S.R.L., cu sediul în
activitate la punctul de lucru mai sus menționat:
cod CAEN 4110 - dezvoltare (promovare) imobiliară; București, Șos. Giurgiului nr. 124, bloc 6, scara 4, etaj 2,
cod CAEN 6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri ap. 108, sectorul 4, înregistrată sub nr. J 40/4169/2006,
imobiliare proprii; cod unic de înregistrare 18473958, care a fost înregistrat
cod CAEN 6832 - administrarea imobilelor pe bază de sub nr. 522545 din 5.10.2010.
comision sau contract; (30/1.836.782)
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010

Societatea Comercială CCS GRAFIC DESIGN - S.R.L., cu sediul în București,


CCS GRAFIC DESIGN - S.R.L., București str. Delea Veche nr. 51, bloc 46, etaj 4, ap. 11, sectorul 2,
înregistrată sub nr. J 40/11020/2005, cod unic de
ACT ADIȚIONAL NR. 1/21.09.2010 înregistrare 17709792, care a fost înregistrat sub
la actul constitutiv nr. 522651 din 5.10.2010.
al S.C. CCS GRAFIC DESIGN - S.R.L. (32/1.836.784)
Subsemnații
Societatea Comercială
- Constantin Cristina-Daniela, cetățean român,
2 T NATURAFARM - S.R.L., București
născută în Sinaia, jud. Prahova, domiciliată în București,
str. Matei Basarab nr. 83, bl. L117, sc. 1, et. 2, ap. 10,
sectorul 3, identificată prin C.I. seria RD nr. 407997, CNP ROMÂNIA
2670830296182, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1 la
MINISTERUL JUSTIȚIEI
data de 17.10.2006;
- Constantin Ștefan, cetățean român, născut în
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Buhuși, jud. Bacău, domiciliat în București, str. Matei
Basarab nr. 83, bl. L117, sc. 1, et. 2, ap. 10, sectorul 3, OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
identificată prin C.I. seria RD nr. 497996, CNP DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
1561110141041, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1 la
data de 17.10.2006, în calitate de asociați ai societății DOSAR NR. 522771/2010
CCS GRAFIC DESIGN - S.R.L., cu sediul în București, COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 12339206
Str. Vergului nr. 14A, et. 1, sectorul 2, CUI R17709792,
J 40/11020/2005, în baza hotărârii AGEA nr. NR. DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI:
2/17.09.2010, s-au stabilit următoarele: J 40/9166/1999
Art. 1. Schimbarea sediului social al societății în
București, str. Delea Veche nr. 51, bloc 46, etaj 4, ap. 11, REZOLUȚIA NR. 98218
sectorul 2.
Art. 2. Completarea obiectului de activitate cu Pronunțată astăzi, 7.10.2010
următoarele activități: Persoană desemnată conform
5819 - alte activități de editare; O.U.G. nr. 116/2009, aprobată
6311 - prelucrarea datelor, administrarea paginilor cu modificări și completări
web și activități conexe; prin Legea nr. 84/2010,
6399 - alte activități de servicii informaționale n.c.a.; prin Decizia D.G. nr. 20
7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice din 14.01.2010 - Mărgărit Valentina
n.c.a.; Referent în cadrul
8299 - alte activități de servicii suport pentru Oficiului Registrului
întreprinderi n.c.a.; Comerțului de pe lângă
8559 - alte forme de învățământ n.c.a.; Tribunalul București - David Doina Gabriela
8560 - activități de servicii suport pentru învățământ;
9603 - activități de pompe funebre și similare; Pe rol, soluționarea cererii de înregistrare formulate
9609 - alte activități de servicii n.c.a. de petenta 2 T NATURAFARM - S.R.L., cu sediul ales în
În urma mențiunilor precizate în prezentul act București, str. Octavian Goga nr. 21, bloc M103, sc. 1,
adițional, actul constitutiv al societății se va modifica etaj 6, ap. 26, sectorul 3, prin care se solicită înscrierea
conform prevederilor de la punctele de mai sus, celelalte în registrul comerțului a mențiunii privind modificarea
dispoziții rămânând complet neschimbate. actului constitutiv pentru 2 T NATURAFARM - S.R.L., cod
(31/1.836.783) unic de înregistrare 12339206, număr de ordine în
registrul comerțului J 40/9166/1999.
Societatea Comercială
CCS GRAFIC DESIGN - S.R.L., București PERSOANĂ DESEMNATĂ
Asupra cererii de față:
NOTIFICARE Prin cererea înregistrată sub nr. 522771 din 5.10.2010
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu cu privire la asociați fizici.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010 15

Examinând înscrisurile menționate persoana str. Împăratul Traian nr. 32, sectorul 4, înregistrată sub
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele nr. J 40/775/1991, cod unic de înregistrare 1553653, care
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. a fost înregistrat sub nr. 522792 din 5.10.2010.
116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea (35/1.836.787)
nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. Societatea Comercială
26/1990, republicată, cu modificările și completările EVEREST MANAGEMENT GROUP - S.R.L.
ulterioare, precum și ale Legii 359/2004, cu modificările și București
completările ulterioare, urmează a admite prezenta
cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a NOTIFICARE
mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Admite cererea de înregistrare așa cum a fost modificările și completările ulterioare, depunerea textului
formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
a mențiunilor cu privire la asociați fizici; depunerea actului EVEREST MANAGEMENT GROUP - S.R.L., cu sediul în
constitutiv actualizat. București, str. Gen. Berthelot nr. 59, etaj 2, sectorul 1,
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, înregistrată sub nr. J 40/5864/2000, cod unic de
Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind înregistrare 13134900, care a fost înregistrat sub
depunerea la Oficiul registrului comerțului a actului nr. 522818 din 5.10.2010.
constitutiv actualizat. (36/1.836.788)
Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Societatea Comercială
Tribunalul București, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și EVEREST MANAGEMENT GROUP - S.R.L.
următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări București
și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010. ACT ADIȚIONAL
(33/1.836.785)
la actul constitutiv al S.C. EVEREST
Societatea Comercială MANAGEMENT GROUP - S.R.L.
2 T NATURAFARM - S.R.L., București Încheiat între
1. Riccardo Scaramelli, cetățean italian, domiciliat în
NOTIFICARE Via Riccardo Cipriani, 12, Livorno, Italia, identificat cu
pașaport nr. seria AA nr. 2074769, eliberat de autoritățile
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
italiene la data de 28.03.2008;
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
2. Ivanus Vanda Irinel, cetățean român, născută la
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
data de 28.11.1959 în mun. Constanța, domiciliată în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
București, str. Mircea Vulcănescu nr. 89, sectorul 1,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 2
identificată cu C.I. seria RT nr. 428861, eliberată de
T NATURAFARM - S.R.L., cu sediul în București,
SPCEP S1 biroul nr. 3 la data de 1.09.2006, CNP
str. Octavian Goga nr. 21, bloc M103, scara 1, etaj 6,
2591128131259;
ap. 26, sectorul 3, înregistrată sub nr. J 40/9166/1999,
3. S.C. KAPITAL LEADING TRANSPORT - S.R.L.,
cod unic de înregistrare 12339206, care a fost înregistrat
persoană juridică de naționalitate română, având sediul
sub nr. 522771 din 5.10.2010.
social în București, Str. Academiei nr. 39-41, et. 3, zona
(34/1.836.786) 3.1, sectorul 1, înregistrată la Oficiul registrului comerțului
sub nr. J 40/7205/2002, cod de identificare fiscală
Societatea Comercială RO13131121, prin reprezentant Ivanus Vanda Irinel,
SEBASTIAN - S.R.L., București în calitate de asociați la S.C. EVEREST
MANAGEMENT GROUP - S.R.L. („societatea”),
NOTIFICARE societate comercială cu răspundere limitată, de
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul naționalitate română, cu sediul social în București,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, Str. Academiei nr. 39-41, et. 5, zona 5.1, sectorul 1,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
modificările și completările ulterioare, depunerea Tribunalul București sub nr. J 40/5864/2000, cod de
textului actualizat al actului constitutiv al Societății identificare fiscală RO13134900, au decis modificarea
Comerciale SEBASTIAN - S.R.L., cu sediul în București, actului constitutiv al societății, după cum urmează:
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010

Se aprobă schimbarea sediului social din București, Referent în cadrul


Str. Academiei nr. 39-41, et. 5, zona 5.1, sectorul 1, în Oficiului Registrului
București, str. Gen. Berthelot nr. 59, et. 2, sectorul 1. Comerțului de pe lângă
Se aprobă deschiderea unui punct de lucru pentru Tribunalul Municipiului
societate în București, bd. Carol I nr. 34-36, etaj 7,
București - Mitoi Letiția
sectorul 2.
Celelalte dispoziții din actul constitutiv al societății Pe rol, soluționarea cererii de înregistrare formulate
rămân neschimbate. de ALINUȚA BABY SHOP - S.R.L., cu sediul ales în
Prezentul act adițional a fost redactat astăzi, București, Str. Zalelor nr. 10, ap. camera 2, sector 2, prin
21.09.2010 în 3 (trei) exemplare originale, toate având care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor
aceeași valoare juridică și putere doveditoare. mențiuni privind modificarea actului constitutiv pentru
(37/1.836.789) ALINUȚA BABY SHOP - S.R.L., cod unic de înregistrare
Societatea Comercială 25798863, număr de ordine în registrul comerțului
ALINUTA BABY SHOP - S.R.L., București J 40/8068/2009.
PERSOANA DESEMNATĂ
NOTIFICARE
Asupra cererii de față:
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prin cererea înregistrată sub nr. 522831 din
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 5.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale constitutiv, cu privire la: asociați fizici.
ALINUTA BABY SHOP - S.R.L., cu sediul în București, În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
Str. Zalelor nr. 10, ap. camera 2, sectorul 2, înregistrată menționate în cererea de înregistrare.
sub nr. J 40/8068/2009, cod unic de înregistrare Examinând înscrisurile menționate persoana
25798863, care a fost înregistrat sub nr. 522831 din desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
5.10.2010. legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr.
(38/1.836.790) 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea
Societatea Comercială nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu
ALINUȚA BABY SHOP - S.R.L., București modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.
26/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
completările ulterioare, urmează a admite prezenta
J 40/8068/2009
cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 25798863 mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv.
ROMÂNIA
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
MINISTERUL JUSTIȚIEI Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
cu privire la: asociați fizici; depunerea actului constitutiv
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI actualizat.
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind
DOSAR NR. 522831/2010 depunerea la oficiul registrului comerțului a actului
REZOLUȚIA NR. 98097/7.10.2010 constitutiv actualizat.
Executorie de drept.
Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Persoană desemnată conform
Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și
O.U.G. nr. 116/2009, aprobată
următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări
cu modificări și completări
prin Legea nr. 84/2010, și completări prin Legea nr. 84/2010.
prin Decizia D.G. nr. 20 Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010.
din 14.01.2010 - Mărgărit Valentina (39/1.836.791)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010 17

Societatea Comercială PERSOANA DESEMNATĂ


ALINUȚA JUNIOR SHOP - S.R.L., București
Asupra cererii de față:
Prin cererea înregistrată sub nr. 522841 din
NOTIFICARE
5.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 constitutiv, cu privire la: asociați fizici.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
modificările și completările ulterioare, depunerea textului menționate în cererea de înregistrare.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Examinând înscrisurile menționate persoana
ALINUȚA JUNIOR SHOP - S.R.L., cu sediul în București, desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
Str. Zalelor nr. 10, sectorul 2, înregistrată sub legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr.
nr. J 40/3650/2008, cod unic de înregistrare 23399076, 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea
care a fost înregistrat sub nr. 522841 din 5.10.2010. nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu
(40/1.836.792) modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.
26/1990, republicată, cu modificările și completările
Societatea Comercială ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și
ALINUȚA JUNIOR SHOP - S.R.L., București completările ulterioare, urmează a admite prezenta
cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv.
J 40/3650/2008
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 23399076 Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor
ROMÂNIA
cu privire la: asociați fizici; depunerea actului constitutiv
MINISTERUL JUSTIȚIEI actualizat.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind
depunerea la oficiul registrului comerțului a actului
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ constitutiv actualizat.
TRIBUNALUL BUCUREȘTI Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
DOSAR NR. 522841/2010
Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și
REZOLUȚIA NR. 98205/7.10.2010 următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010 Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010.
Persoană desemnată conform (41/1.836.793)
O.U.G. nr. 116/2009, aprobată
cu modificări și completări Societatea Comercială
prin Legea nr. 84/2010, DUAL GENERAL CONSTRUCT - S.R.L.
prin Decizia D.G. nr. 20 București
din 14.01.2010 - Mărgărit Valentina
Referent în cadrul NOTIFICARE
Oficiului Registrului Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Comerțului de pe lângă București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Tribunalul București - Georgescu Mirela alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Nicoleta modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Pe rol, soluționarea cererii de înregistrare formulate actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
de ALINUȚA JUNIOR SHOP - S.R.L., cu sediul ales în DUAL GENERAL CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în
București, Str. Zalelor nr. 10, sector 2, prin care se solicită București, str. Clăbucet nr. 49, etaj mansa, sectorul 1,
înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind înregistrată sub nr. J 40/10099/2006, cod unic de
modificarea actului constitutiv pentru ALINUȚA JUNIOR înregistrare 18780510, care a fost înregistrat sub nr.
SHOP - S.R.L., cod unic de înregistrare 23399076, 522847 din 5.10.2010.
număr de ordine în registrul comerțului J 40/3650/2008. (42/1.836.794)
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010

Societatea Comercială nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările


DUAL GENERAL CONSTRUCT - S.R.L. ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și
București completările ulterioare, urmează a admite prezenta
cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a
mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv.
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
J 40/10099/2006 Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 18780510 Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor
ROMÂNIA
cu privire la: asociați fizici; depunerea actului constitutiv
MINISTERUL JUSTIȚIEI actualizat.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind
depunerea la oficiul registrului comerțului a actului
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI constitutiv actualizat.
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
DOSAR NR. 522847/2010 Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și
REZOLUȚIA NR. 97964/7.10.2010 următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010 Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010.
Persoană desemnată conform (43/1.836.795)
O.U.G. nr. 116/2009, aprobată
cu modificări și completări Societatea Comercială
prin Legea nr. 84/2010, ALEVID ACTIV - S.R.L., București
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010 - Mărgărit Valentina DECIZIA NR. 1
Referent în cadrul
din 5.10.2010 a asociatului unic
Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă Constantin Elvi, cetățean român, domiciliată în
Tribunalul București - Georgescu Mirela București, sector 3, str. Gura Ialomiței nr. 7, bloc 8, sc. 4,
Nicoleta ap. 136, sector 3, identificată cu C.I. seria RX nr. 282904
emisă de Secția 13 la data de 21.03.205, CNP
Pe rol, soluționarea cererii de înregistrare formulate 2700814424514, am hotărât:
de DUAL GENERAL CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul 1. Înființarea punctului de lucru situat în București, str.
ales în București, str. Clăbucet nr. 49, etaj mansa, sector Ziduri Moși nr. 4, sector 2, taraba 149, Noua Piață Obor,
1, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a cu ocazia evenimentului Luna recoltei 2010.
mențiunii privind modificarea actului constitutiv pentru Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
DUAL GENERAL CONSTRUCT - S.R.L., cod unic de neschimbate.
înregistrare 18780510, număr de ordine în registrul (44/1.836.796)
comerțului J 40/10099/2006.
PERSOANA DESEMNATĂ Societatea Comercială
DOLEV BUSINESS CONSULTING- S.R.L.
Asupra cererii de față: București
Prin cererea înregistrată sub nr. 522847 din
5.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul HOTĂRÂREA NR. 1/15.09.2010
comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului
constitutiv, cu privire la: asociați fizici. a ședinței adunării generale a asociaților
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile S.C. DOLEV BUSINESS CONSULTING- S.R.L.
menționate în cererea de înregistrare. Adunarea generală a asociaților S.C. DOLEV
Examinând înscrisurile menționate, persoana BUSINESS CONSULTING- S.R.L., întrunită în ședință în
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele data de 15.09.2010, în prezența asociaților:
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. - Klarsfeld Gad, cetățean israelian, domiciliat în Israel,
nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Pinhas Lavon nr. 6, Kfar Saba, identificat cu pașaport nr.
Legea nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu 11843116, eliberat de autoritățile din București, România
modificările și completările ulterioare, ale Legii la data de 31.05.2006, și
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010 19

- Solkin Cynthia, cetățean israelian, domiciliată în actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Israel, Pinhas Lavon nr. 6, Kfar Saba, identificată cu ALLIANCE FILTRATION - S.R.L., cu sediul în București,
pașaport nr. 14039294, eliberat de autoritățile din Israel str. Pericle Papahagi nr. 10-14, etaj 2, ap. modul 4,
B.G. Air Port la data de 3.06.2010, reprezentând 100 % sectorul 3, înregistrată sub nr. J 40/14923/2008, cod unic
capitalul social și din numărul asociaților, în baza de înregistrare 24415005, care a fost înregistrat sub
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată și nr. 522996 din 5.10.2010.
ale actului constitutiv, a emis hotărârea: (47/1.836.799)
Art. 1. S-a hotărât cu unanimitate de voturi
schimbarea sediului social al societății, noul sediu al Societatea Comercială
societății fiind situat în București, Bd. Aviatorilor nr. 29, ALLIANCE FILTRATION - S.R.L., București
ap. 1, parter, sector 1. În acest scop a fost semnat
contractul de spațiu pentru imobil.
Art. 1. La sediul social din Bd. Aviatorilor nr. 29, ap. 1, NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
camera 1, sector 1, București, societatea va desfășura J 40/14923/2008
activitățile declarate în art. 5 din actul constitutiv. COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 24415005
Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea
mandatului administratorilor Klarsfeld Gad și Solkin ROMÂNIA
Cynthia expirat în data de 15.02.2010 pentru un mandat
nelimitat, având puteri depline. MINISTERUL JUSTIȚIEI
Art. 4. Se împuternicește dna Carmen Ursu,
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
identificată cu C.I. seria RR nr. 353629, eliberată de
SPCEP S1 biroul nr. 1 la data de 15.09.2005, CNP OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
2810802336671, pentru îndeplinirea tuturor formalităților TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
necesare înregistrării mențiunii referitoare la aspectele
de mai sus la Oficiul Registrului Comerțului București. DOSAR NR. 522996/2010
Redactată astăzi, 15.09.2010, în două exemplare
originale. REZOLUȚIA NR. 97943/7.10.2010
(45/1.836.797) Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010
Persoană desemnată conform
Societatea Comercială
O.U.G. nr. 116/2009, aprobată
DOLEV BUSINESS CONSULTING- S.R.L.
București cu modificări și completări
prin Legea nr. 84/2010,
NOTIFICARE prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010 - Pitiș Roxana Maria
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Referent în cadrul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Oficiului Registrului
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Comerțului de pe lângă
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Tribunalul Municipiului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
București - Mitoi Letiția
DOLEV BUSINESS CONSULTING- S.R.L., cu sediul în
București, Bd. Aviatorilor nr. 29, parter, ap. 1, sectorul 1, Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
înregistrată sub nr. J 40/2848/2006, cod unic de ALLIANCE FILTRATION - S.R.L., cu sediul ales în
înregistrare 18405791, care a fost înregistrat sub nr. București, str. Pericle Papahagi nr. 10-14, etaj 2,
522961 din 5.10.2010. ap. modul 4, sector 3, prin care se solicită înscrierea în
(46/1.836.798) registrul comerțului a mențiunii privind modificarea
actului constitutiv pentru ALLIANCE FILTRATION -
Societatea Comercială S.R.L., cod unic de înregistrare 24415005, număr de
ALLIANCE FILTRATION - S.R.L., București ordine în registrul comerțului J 40/14923/2008.

NOTIFICARE PERSOANA DESEMNATĂ

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Asupra cererii de față:


București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Prin cererea înregistrată sub nr. 522996 din
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 5.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010

constitutiv, cu privire la: asociați juridici, persoane asociat unic al Societății Comerciale MIC.RO RETAIL -
împuternicite. S.R.L., reprezentată de dra Ghita Adriana-Romanița,
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile legitimată cu C.I. seria RD nr. 592751, eliberată la data
menționate în cererea de înregistrare. de 19.09.2008 de SPCEP S2 biroul nr. 2, CNP
Examinând înscrisurile menționate persoana 2720103421521, împuternicită în conformitate cu decizia
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele (hotărârea) asociatului unic al S.C. MIC.RO RETAIL -
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. S.R.L. din data de 4 octombrie 2010, a decis/hotărât:
116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea 1. Înființarea punctelor de lucru situate în:
nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu a) București, Str. Industriilor nr. 56, parter, sector 3;
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. b) București, str. Toma Caragiu nr. 3, parter, sp. com.
26/1990, republicată, cu modificările și completările nr. 4, sector 3;
ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și c) București, Drumul Timonierului nr. 10, bl. 111,
completările ulterioare, urmează a admite prezenta parter, sector 6;
cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a d) București, bd. Dinicu Golescu nr. 23-25, bl. 8,
mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv. parter, sector 1;
e) București, Calea Griviței nr. 206, sector 1.
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: 2. Celelalte dispoziții din cuprinsul actului constitutiv al
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și Societății Comerciale MIC.RO RETAIL - S.R.L. rămân
dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor neschimbate, urmând a fi aplicate după cum acestea
cu privire la: asociați juridici, persoane împuternicite; dispun.
depunerea actului constitutiv actualizat. 3. Prezentul act adițional a fost redactat și semnat în
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, 3 (trei) exemplare cu caracter de original și valoare egală.
Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind Împuternicită prin decizia (hotărârea) asociatului unic
depunerea la oficiul registrului comerțului a actului al S.C. MIC.RO RETAIL - S.R.L. din data de 4 octombrie
constitutiv actualizat. 2010, să semneze prezentul act adițional.
Executorie de drept. (49/1.836.801)
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și Societatea Comercială
următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări BET CAFE ARENA - S.R.L., București
și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010. ACT ADIȚIONAL
(48/1.836.800) la actul constitutiv
al S.C. BET CAFE ARENA - S.R.L.
Societatea Comercială
MIC.RO RETAIL - S.R.L., București Încheiat astăzi, 4 octombrie 2010, între:
1. Mercadia Holland B.V., (asociat persoană juridică
ACT ADIȚIONAL străină, titulară a 110.019 părți sociale, în valoare totală
de 1.100.190 lei, reprezentând 99,999091 % din capitalul
din data de 4 octombrie 2010 la actul constitutiv al social) societate organizată și funcționând conform
S.C. MIC.RO RETAIL - S.R.L., cu sediul social legislației din Olanda, cu sediul social în Amsterdam,
situat în București, bd. Mircea Eliade nr. 2, înregistrată la Registrul Comerțului din Olanda la data de
camera 1, sector 1, CUI RO 26146841, 31.08.2009 sub numărul 343355871, prin dl Nicolae
J 40/10511/2009 Ionescu, în calitate de împuternicit, cetățean român,
Compania Mercadia Holland B.V., societate născut la data de 9.10.1966 în municipiul Râmnicu
organizată și funcționând conform legislației din Olanda, Vâlcea, județul Vâlcea, domiciliat în sat Mogoșoaia (com.
cu sediul social în Amsterdam, înregistrată la Registrul Mogoșoaia), Str. Livezilor nr. 19, jud. Ilfov, legitimat cu
Comerțului din Olanda la data de 31.08.2009 sub C.I. seria IF nr. 205967, eliberată de SPCLEP la data de
numărul 34355871, prin dl Nicolae Ionescu, cetățean 21.10.2008, CNP 1661009384215;
român, născut la data de 9.10.1966 în municipiul 2. Nicolae Ionescu (asociat persoană fizică, titulară a
Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, domiciliat în sat 1 (unei) părți sociale, în valoare de 10 lei, reprezentând
Mogoșoaia (com. Mogoșoaia), Str. Livezilor nr. 19, jud. 0,000909 % din capitalul social), cetățean român, născut
Ilfov, legitimat cu C.I. seria IF nr. 205967, eliberată de la data de 9.10.1966 în municipiul Râmnicu Vâlcea,
SPCLEP la data de 21.10.2008, CNP 1661009384215, județul Vâlcea, domiciliat în sat Mogoșoaia (com.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010 21

Mogoșoaia), Str. Livezilor nr. 19, jud. Ilfov, legitimat cu number: B 61979421, reprezentată de dl Marcos
C.I. seria IF nr. 205967, eliberată de SPCLEP la data de Fernandez Garcia Marca;
21.10.2008, CNP 1661009384215, GRUPO AC MARCA SL, societate de drept spaniol,
în calitate de asociați ai S.C. BET CAFE ARENA - cu sediul social în Spania, Barcelona, L’Hospitalet de
S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Llobregat, Avda Carrilet 293-297, NIF number: B
București, bd. Mircea Eliade nr. 2, camera 4, sector 1, 61711503, reprezentată de dl Marcos Fernandez Garcia
înregistrată la Oficiul registrului comerțului sub Marca,
nr. J 40/1420/2010, CUI RO 26506436, reprezentați de în calitate de asociați în cadrul S.C. MARCA-CEYS -
Ghita Adriana-Romanița, în conformitate cu hotărârea S.R.L., societate de drept român, cu sediul în București,
adunării generale a asociaților din data de 4 octombrie
sector 1, str. Siret nr. 15, parter, cam. 1, înregistrată la
2010, la care au fost toți prezenți și unde, cu unanimitate
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
de voturim, au hotărât după cum urmează:
București sub nr. J 40/13559/2008, CUI 24325239,
1. Se aprobă înființarea punctului de lucru situat în
asociați deținând întregul capital social al societății,
județul Botoșani, Botoșani, str. Grivița, bl. Z10-Z11,
reuniți în cadrul adunării generale extraordinare a
parter, unitatea 35, subunitatea 35.1.
2. Puntul de lucru nou-înființat va putea desfășura acționarilor societății din data de 4.10.2010,
toate activitățile prevăzute în obiectul de activitate al în urma adoptării hotărârii AGEA din data de
Societății Comerciale BET CAFE ARENA - S.R.L. 4.10.2010, au hotărât modificarea actului constitutiv al
3. Prezentul act adițional a fost redactat și semnat în societății după cum urmează:
3 (trei) exemplare cu caracter de original. 1. Datorită unei erori de redactare constatate în cadrul
Împuternicită de adunarea generală a asociaților S.C. actului constitutiv al societății, cu privire la data nașterii
BET CAFE ARENA - S.R.L. din data de 4 octombrie 2010 administratorului Marcos Fernandez Garcia Marca -
să semneze prezentul act adițional, Gita Adriana- respectiv 27.01.1971 în loc de 31.05.1971, astfel cum
Romanița. este înscrisă în C.I. valabilă din data de 9.11.2002,
(50/1.836.802) această eroare va fi corectată în actul constitutiv al
societății, menționându-se data corectă, respectiv
Societatea Comercială 31.05.1971, modificarea urmând a fi înregistrată în
MARCA-CEYS - S.R.L., București registrul comerțului.
2. Restul prevederilor actului constitutiv rămân
NOTIFICARE
nemodificate.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Redactat și semnat în 2 (două) exemplare originale,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 de către toți asociații MARCA-CEYS - S.R.L.,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu reprezentând întregul capital social al societății la
modificările și completările ulterioare, depunerea textului 4.10.2010.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
(52/1.836.804)
MARCA-CEYS - S.R.L., cu sediul în București, str. Siret
nr. 15, parter, ap. cam. 1, sectorul 1, înregistrată sub Societatea Comercială
nr. J 40/13559/2008, cod unic de înregistrare 24325239, MODEL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
care a fost înregistrat sub nr. 523157 din 5.10.2010. București
(51/1.836.803)
DECIZIE
Societatea Comercială
MARCA-CEYS - S.R.L., București a asociatului unic
Subsemnata Vintilă Carmen, legitimată cu C.I. seria
ACT ADIȚIONAL RT nr. 734926, CNP 2700305441539, emisă de SPCEP
la actul constitutiv al S.C. MARCA-CEYS - S.R.L., S1 la data de 4.03.2010, în calitate de asociat unic al S.C.
J 40/13559/2008, CUI 24325239 MODEL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., decid
Asociații înființarea unui punct de lucru în București, bd. Iancu de
MARCA - CEYS INTERNACIONAL SL, societate de Hunedoara nr. 6, bl. H4, sc. 1, et. 6, ap. 24, sector 1,
drept spaniol, cu sediul social în Spania, Barcelona, începând cu data de 15.06.2010.
L’Hospitalet de Llobregat, Avda Carrilet 293-297, NIF (53/1.836.805)
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010

Societatea Comercială (iv) dl Sheehan Barry - director vânzări, având


HEINEKEN ROMANIA - S.A., București principale atribuții și competențe specifice în următoarele
departamente ale societății: (a) Vânzări; (b) Trade
ACT ADIȚIONAL Marketing și (c) Clienți speciali;
(v) dl Evert Jan van Willegen - director Supply Chain,
al S.C. HEINEKEN ROMANIA - S.A.,
având principale atribuții în următoarele departamente
cu sediul în București, sector 1, Str. Tipografilor
ale societății: (a) Producție și calitate; (b) Achiziții; (c)
nr. 11-15, corp A2L, etaj 4, J 40/12235/2002,
Securitate; (d) Logistică (transport și depozitare).
CUI 13240781
(vi) dna Liana Petre - director de resurse umane
Consiliul de administrație al S.C. HEINEKEN având principale atribuții în domeniul administrației de
ROMANIA - S.A., prin Toderașcu Ramona Luminița, în personal și ariile componente ale resurselor umane.
conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, cu Numirea directorilor care formează comitetul executiv
modificările ulterioare, ținând seama de prevederile art. se face pe perioadă nedeterminată. Termenii și condițiile
21 „Atribuțiile consiliului de administrație” alin. (1) lit. c), a în care se va realiza această numire formează contractul
adoptat prin hotărârea consiliului de administrație din de mandat comercial.
data de 27.08.2010 următoarele: 5. Reprezentare S.C. HEINEKEN ROMANIA - S.A. în
1. Contractul de mandat comercial („Contractul”), relațiile cu terții.
încheiat la data de 21.09.2009, cu dl Titus Rendel Harris 5.1. În relațiile cu terții, indiferent de tipul operațiunii și
Plooij, pentru îndeplinirea atribuțiilor de director de valoarea acesteia, dar cu respectarea dispozițiilor legale
Supply Chain al HEINEKEN ROMANIA - S.A., va înceta și a tuturor actelor și procedurilor interne ale S.C.
la data de 21.08.2010. HEINEKEN ROMANIA (e.g. „Regulamentul privind
2. Ca urmare a încetării contractului, începând cu data structura și alcătuirea comitetului executiv”), societatea
de 1.09.2010 se decide revocarea dlui Titus Rendel este reprezentată de către directorul general al S.C.
Harris Plooij din poziția de director de Supply Chain, HEINEKEN ROMANIA - S.A., dl Jean Derk van
membru al comitetului executiv al HEINEKEN ROMANIA Karnebeek.
- S.A. În conformitate cu dispozițiile art. 22 alin. 6 act
3. Se numește în funcția de director de Supply Chain constitutiv, directorul general poate acorda împuterniciri
al societății Heineken Romania dl Evert Jan van unuia sau mai multor directori, în probleme determinate
Willegen, cetățean olandez, născut la data de și se poate consulta cu experți în probleme speciale.
20.03.1964 în loc Huiyen, domiciliat în Voluntari, jud. 5.2. Directorii reprezintă singuri societatea și pot
Ilfov, str. Iancu de Hunedoara nr. 59/1, număr personal de angaja S.C. HEINEKEN ROMANIA - S.A. prin semnarea
identificare 170315952, legitimat cu pas. nr. BM 9L8K294 de acte și documente legale în numele societății, doar în
emis de Ambasada Regatului Țărilor de Jos din Abuja, acele aspecte comerciale și juridice aferente ariilor
Nigeria la data de 16.12.2009. Ca urmare a acestei individuale de competență și activitate (așa cum au fost
hotărâri Heineken Romania va încheia cu dl Evert Jan acestea prezentate la punctul 1 de mai sus) și pentru
van Willegen un contract de mandat comercial. acele acte și operațiuni a căror valoare totală nu
4. Numirea membrilor comitetului executiv (”Executive depășește suma de 50,000 euro.
Committe”) Pentru acele acte sau operațiuni aferente domeniului
Membrii consiliului de administrație stabilesc de activitate a căror valoare depășește suma de
următoarea componență a comitetului executiv al S.C. 50,000 euro, directorul poate angaja societate
HEINEKEN ROMANIA - S.A. („Directorii”): prin semnare de acte și documente în numele
(1) dl Jan Derck van Kernebeek - director general S.C. HEINEKEN ROMANIA - S.A. doar semnând
executiv, având principale atribuții și competențe împreună cu alt director.
specifice, în următoarele departamente ale societății: (a) Pentru acele acte sau operațiuni aferente domeniului
Departamentul de Relații Juridice și de Afaceri și de activitate a căror valoare depășește suma de 100,000
(b) Departamentul Relații Publice; euro, directorul poate angaja societate în domeniul prin
(ii) dl Paul Markovits - director marketing, având semnare de acte și documente în numele S.C.
principale atribuții și competențe specifice, în HEINEKEN ROMANIA - S.A. doar semnând împreună cu
departametul (i) Marketing și evenimente, (ii) Cercetări directorul general.
de piață și (iii) Inovare; 5.3. Directorii pot acorda împuterniciri în ceea ce
(iii) dl Andrew Quayle - director financiar, având privește reprezentarea societății în chestiuni particulare
principale atribuții și competențe specifice, în din domeniul aferent de activitate, personalului direct
următoarele departamente ale societății: (a) Contabilitate; subordonat, numai în conformitate cu dispozițiile alin.
(b) Taxe; (c) IT; (d) Trezorerie; (e) Audit Intern și (f) 5.1. și 5.2. de mai sus.
Control financiar; (54/1.836.806)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010 23

Societatea Comercială Societatea Comercială


ADIMAR COM PREST - S.R.L., București BARAN ROM PROJECTS - S.R.L., București

NOTIFICARE NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale BARAN ROM PROJECTS - S.R.L., cu sediul în
ADIMAR COM PREST - S.R.L., cu sediul în București, București, str. Vasile Pârvan nr. 12 parter, ap. 1,
Șos. Giurgiului nr. 33, sectorul 4, înregistrată sub sectorul 1, înregistrată sub nr. J 40/4687/2006, cod unic
nr. J 40/14087/2003, cod unic de înregistrare 15833190, de înregistrare 18501160, care a fost înregistrat sub
care a fost înregistrat sub nr. 523268 din 5.10.2010. nr. 523285 din 5.10.2010.
(55/1.836.807) (57/1.836.809)

Societatea Comercială Societatea Comercială


ADIMAR COM PREST - S.R.L., București BARAN ROM PROJECTS - S.R.L., București

ACT ADIȚIONAL
HOTĂRÂREA NR. 1/24.09.2010
la actul constitutiv al societății BARAN ROM
a adunării generale a asociaților
PROJECTS - S.R.L., cu sediul social în București,
Adunarea generală a asociaților S.C. ADIMAR str. Vasile Pârvan nr. 12, camera 4, parter, ap. 1,
COM PREST - S.R.L., înregistrată la ORCTB sub sector 1, având cod unic de înregistrare
nr. J 40/14087/2003 și CUI 15833190, formată din R 18501160, înregistrată la registrul comerțului
asociații Marin Adina-Cornelia, domiciliată în București, sub nr. J 40/4687/2006 (numită în continuare
str. Cozieni nr. 39, sector 5, identificată cu C.I. seria RD „Societatea”)
nr. 318973, eliberată de Secția 24 Poliție la 6.06.2003, Asociații Societății:
CNP 2731012372230, și Marin Marius, cetățean român, BARAN - PROJECT CONSTRUCTION LIMITED,
născut la 13.05.1974 în oraș Negrești, județul Vaslui, având sediul social în Israel, Omer, str. Omarim nr. 8, zip
domiciliat în mun. București, str. Cozieni nr. 39, sector 5, cod 84965, înmatriculată la Registrul Comerțului din
Israel sub numărul 51-080165-7 din data de 8.01.1979
identificat cu C.I. seria RD nr. 318974, eliberată de Secția
reprezentată prin mandatar dra Lazea Simona Elena,
24 Poliție la 6.06.2003, CNP 1740513374126, a hotărât
identificată cu C.I. seria RR nr. 417642, CNP
de comun acord modificarea actului constitutiv al
2840113011151, emisă de SPCEP S1biroul nr. 4 la data
societății, după cum urmează: de 30.10.2006, în baza hotărârii adunării generale a
1. Societatea își schimbă sediul la următoarea adresă: asociaților Societății din data de 22.08.2010, având
București, sector 4, Șos. Giurgiului nr. 33. încheiere de legalizare a semnăturii traducătorului nr.
2. Se completează obiectul de activitate cu 20000/17.09.2010 la BNP Lidia Georgescu, și
următoarele activități secundare: BARAN ENGINEERING AND PROJECTS (1983)
1083 - prelucrarea ceaiului și cafelei; LTD, având sediul social în Israel, Omer, str. Omarim nr.
6190 -alte activități de telecomunicații (încărcare 8, zip cod 84965, înmatriculată la Registrul Comerțului
electronică cartele telefonice); din Israel sub numărul 51-179664-1 din data de
5.09.1983, reprezentată prin mandatar dra Lazea
8299 - alte activități de servicii suport pentru
Simona Elena, identificată cu C.I. seria RR nr. 417642,
întreprinderi n.c.a.
CNP 2840113011151, emisă de SPCEP S1 biroul nr. 4 la
Restul prevederilor din actul constitutiv nu se
data de 30.10.2006, în baza hotărârii adunării generale a
modifică. asociaților Societății din data de 22.08.2010, având
Încheiat în 4 exemplare azi, 24.09.2010. încheiere de legalizare a semnăturii traducătorului nr.
(56/1.836.808) 20000/17.09.2010 la BNP Lidia Georgescu,
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010

au hotărât: Societatea Comercială


I. Modificarea actului constitutiv al Societății REU CAPITAL - S.R.L., București
Articolul 12, - Organizarea și conducerea Societății,
litera (d), paragraf 4 va avea următorul conținut: NOTIFICARE
„Societatea este administrată de dl Meir Israel Sorin, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cetățean român, sex bărbătesc, născut la data de București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
16.11.1958 în Israel, domiciliat în România, București, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Aleea Privighetorilor nr. 18-20, sector 1, identificat cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului
pașaport tip PE nr. 050219012, eliberat de autoritățile din actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
REU CAPITAL - S.R.L., cu sediul în București, str. Hristo
București la data de 16.06.2010, având valabilitate până
Botev nr. 1, etaj 3, sectorul 3, înregistrată sub
la data de 16.06.2015, CNP 1581116401014, care
nr. J 40/2336/2010, cod unic de înregistrare 26613742,
reprezintă cu puteri depline și organizează patrimonial care a fost înregistrat sub nr. 523429 din 5.10.2010.
societatea în relațiile cu terții. (60/1.836.812)
Mandatul administratorului este pentru o perioadă
nelimitată de timp.” Societatea Comercială
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al Societății REU CAPITAL - S.R.L., București
rămân neschimbate și se vor aplica în consecință.
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 26613742
Semnată astăzi, 4.10.2010, la București, în 3 (trei)
exemplare originale, în limba română. NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
(58/1.836.810) J40/2336/2010

Societatea Comercială ROMÂNIA


GENFARM MED CO - S.R.L., București
MINISTERUL JUSTIȚIEI
HOTĂRÂREA NR. 1/27.09.2010
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
a adunării generale a asociaților
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
Constantinescu Eugen-Nicolae, cetățean român,
TRIBUNALUL BUCUREȘTI
domiciliat în București, str. Țepeș Vodă nr. 79, sector 2,
legitimat cu C.I. seria RT nr. 727925, CNP DOSAR NR. 523429/2010
1590224400048 eliberată de SPCEP S2 la 17.02.2010,
REZOLUȚIA NR. 97907/7.10.2010
născut la data de 24.02.1959 în București, sector 1, și
Gherghinoiu Gabriela, cetățean român, domiciliată în Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010
București, bd. Octavian Goga nr. 26, bl. V53C, sc. 1, et. Persoană desemnată conform
5, ap. 18, sector 3, legitimată cu C.I. seria RT nr. 683267, O.U.G. nr. 116/2009, aprobată
CNP 2691102163253 eliberat de SPCEP S3 la cu modificări și completări
16.11.2009, născută în mun. Craiova, jud. Dolj, în calitate prin Legea nr. 84/2010,
de asociați ai S.C. GENFARM MED CO - S.R.L., cu prin Decizia D.G. nr. 20
sediul social în București, Bd. Unirii nr. 76, bl. J3A, sc. 1, din 14.01.2010 - Dumitrașcu Carmen
et. 2, ap. 5, sector 3, J 40/8042/1996, CUI 8814446, am Mihaela
Referent în cadrul
hotărât următoarele:
Oficiului Registrului
1. radierea punctului de lucru înregistrat în București,
Comerțului de pe lângă
str. Țepeș Vodă nr. 79, sector 2; Tribunalul București - Mitoi Letiția
2. radierea punctului de lucru înregistrat în București,
str. Țepeș Vodă nr. 100, sector 2; Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare
formulate de petenta REU CAPITAL - S.R.L., cu sediul
3. suspendarea temporară a activității societății pe o
ales în București, Str. Hristo Botev nr. 1, etaj 3, sector 3,
perioadă de 3 ani începând cu data de 1.10.2010 și până
prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a
la data de 1.10.2013. unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân pentru REU CAPITAL - S.R.L., cod unic de înregistrare
nemodificate. 26613742, număr de ordine în registrul comerțului
(59/1.836.811) J40/2336/2010.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010 25

PERSOANA DESEMNATĂ Societatea Comercială


UNICREDIT CAIB ROMANIA - S.R.L., București
Asupra cererii de față:
Prin cererea înregistrată sub nr. 523429 din 5.10.2010 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 8802573
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
cu privire la: asociați fizici, asociați juridici, alte mențiuni. J40/7801/1996
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în cererea de înregistrare. ROMÂNIA
Examinând înscrisurile menționate, persoana
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele MINISTERUL JUSTIȚIEI
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
modificările și completările ulterioare, ale Legii
TRIBUNALUL BUCUREȘTI
nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale Legii nr. 359/2004, cu DOSAR NR. 523493/2010
modificările și completările ulterioare, urmează a admite
prezenta cerere privind înregistrarea în registrul REZOLUȚIA NR. 98006/7.10.2010
comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010
constitutiv. Persoană desemnată conform
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: O.U.G. nr. 116/2009, aprobată
cu modificări și completări
Admite cererea de înregistrare așa cum a fost prin Legea nr. 84/2010,
formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului prin Decizia D.G. nr. 20
a mențiunilor cu privire la: asociați fizici, asociați juridici, din 14.01.2010 - Dumitrașcu Carmen
alte mențiuni; depunerea actului constitutiv actualizat. Mihaela
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Referent în cadrul
Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind Oficiului Registrului
depunerea la Oficiul registrului comerțului a actului Comerțului de pe lângă
constitutiv actualizat. Tribunalul București - Năstase Cornelia
Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare
Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și formulate de petenta UNICREDIT CAIB ROMANIA -
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu S.R.L., cu sediul ales în București, Str. Grigore Mora
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. nr. 37, etaj 5, sector 1, prin care se solicită înscrierea în
Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010. registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea
actului constitutiv pentru UNICREDIT CAIB ROMANIA -
(61/1.836.813)
S.R.L., cod unic de înregistrare 8802573, număr de
Societatea Comercială ordine în registrul comerțului J40/7801/1996.
UNICREDIT CAIB ROMANIA - S.R.L., București PERSOANA DESEMNATĂ
Asupra cererii de față:
NOTIFICARE
Prin cererea înregistrată sub nr. 523493 din 5.10.2010
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu cu privire la: asociați juridici.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale menționate în cererea de înregistrare.
UNICREDIT CAIB ROMANIA - S.R.L., cu sediul în Examinând înscrisurile menționate, persoana
București, Str. Grigore Mora nr. 37, etaj 5, sector 1, desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
înregistrată sub nr. J40/7801/1996, cod unic de legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G.
înregistrare 8802573, care a fost înregistrat sub nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin
nr. 523493 din 5.10.2010. Legea nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu
(62/1.836.814) modificările și completările ulterioare, ale Legii
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010

nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările Referent în cadrul


ulterioare, precum și ale Legii nr. 359/2004 cu Oficiului Registrului
modificările și completările ulterioare, urmează a admite Comerțului de pe lângă
prezenta cerere privind înregistrarea în registrul Tribunalul București - Țăpîrdea Steluța
comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului Carmen
constitutiv. Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: formulate de petenta ALMI TOTAL - S.R.L., cu sediul ales
în București, Str. Smaranda Brăescu nr. 17, bloc XG, sc.
Admite cererea de înregistrare așa cum a fost 2, ap. 28, sector 1, prin care se solicită înscrierea în
formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea
a mențiunilor cu privire la: asociați juridici; depunerea actului constitutiv pentru ALMI TOTAL - S.R.L., cod unic
actului constitutiv actualizat. de înregistrare 18657616, număr de ordine în registrul
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, comerțului J40/7665/2006.
Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind
depunerea la Oficiul registrului comerțului a actului PERSOANA DESEMNATĂ
constitutiv actualizat. Asupra cererii de față:
Executorie de drept. Prin cererea înregistrată sub nr. 523773 din 6.10.2010
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv,
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu cu privire la: asociați fizici.
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010. menționate în cererea de înregistrare.
(63/1.836.815) Examinând înscrisurile menționate, persoana
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
Societatea Comercială legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G.
ALMI TOTAL - S.R.L., București nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 18657616
modificările și completările ulterioare, ale Legii
nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
ulterioare, precum și ale Legii nr. 359/2004, cu
J40/7665/2006
modificările și completările ulterioare, urmează a admite
prezenta cerere privind înregistrarea în registrul
ROMÂNIA
comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului
MINISTERUL JUSTIȚIEI
constitutiv.

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:


OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Admite cererea de înregistrare așa cum a fost
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului
TRIBUNALUL BUCUREȘTI a mențiunilor cu privire la: asociați fizici; depunerea
actului constitutiv actualizat.
DOSAR NR. 523773/2010 Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
REZOLUȚIA NR. 98468/8.10.2010 Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind
depunerea la Oficiul registrului comerțului a actului
Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010 constitutiv actualizat.
Persoană desemnată conform Executorie de drept.
O.U.G. nr. 116/2009, aprobată Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
cu modificări și completări Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și
prin Legea nr. 84/2010, următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
prin Decizia D.G. nr. 20 modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
din 14.01.2010 - Măglașu Maria Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010.
Cornelia (64/1.836.816)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010 27

Societatea Comercială Referent în cadrul


ALMI TOTAL - S.R.L., București Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă
NOTIFICARE
Tribunalul București - Năstase Cornelia
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu formulate de petenta GEM FUTURE - S.R.L., cu sediul
modificările și completările ulterioare, depunerea ales în București, Str. Franklin nr. 7, etaj subs. ap. camera
textului actualizat al actului constitutiv al Societății
Comerciale ALMI TOTAL - S.R.L., cu sediul în București, nr. 3, sector 1, prin care se solicită înscrierea în registrul
Str. Smaranda Brăescu nr. 17, bloc XG, scara 2, ap. 28, comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului
sector 1, înregistrată sub nr. J40/7665/2006, cod unic de constitutiv pentru GEM FUTURE - S.R.L., cod unic de
înregistrare 18657616, care a fost înregistrat sub înregistrare 18649419, număr de ordine în registrul
nr. 523773 din 6.10.2010.
comerțului J40/7578/2006.
(65/1.836.817)
PERSOANA DESEMNATĂ
Societatea Comercială
GEM FUTURE - S.R.L., București Asupra cererii de față:
Prin cererea înregistrată sub nr. 524493 din 6.10.2010
NOTIFICARE s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 cu privire la: asociați fizici, persoane împuternicite.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale menționate în cererea de înregistrare.
GEM FUTURE - S.R.L., cu sediul în București, Examinând înscrisurile menționate, persoana
Str. Franklin, etaj subs. ap. camera nr. 3, sector 1, desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
înregistrată sub nr. J40/7578/2006, cod unic de legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G.
înregistrare 18649419, care a fost înregistrat sub
nr. 524493 din 6.10.2010. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin
(66/1.836.818) Legea nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ale Legii
Societatea Comercială nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările
GEM FUTURE - S.R.L., București ulterioare, precum și ale Legii nr. 359/2004 cu
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 18649419 modificările și completările ulterioare, urmează a admite
prezenta cerere privind înregistrarea în registrul
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului
J40/7578/2006
constitutiv.
ROMÂNIA Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
MINISTERUL JUSTIȚIEI Admite cererea de înregistrare așa cum a fost
formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
a mențiunilor cu privire la: asociați fizici, persoane
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ împuternicite; depunerea actului constitutiv actualizat.
TRIBUNALUL BUCUREȘTI Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind
DOSAR NR. 524493/2010
depunerea la Oficiul registrului comerțului a actului
REZOLUȚIA NR. 98515/8.10.2010 constitutiv actualizat.
Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010 Executorie de drept.
Persoană desemnată conform Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
O.U.G. nr. 116/2009, aprobată Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și
cu modificări și completări următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
prin Legea nr. 84/2010, modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010 - Mirea Georgiana Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010.
Adriana (67/1.836.819)
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010

Societatea Comercială - Simion Cristian-Ion, cetățean român, născut la data


BAZA DE APROVIZIONARE CU DESFACERE de 31.03.1976 în Sebeș, jud. Alba, domiciliat în
SPECIALĂ (B.A.D.S.) - S.A., București București, str. Vedea nr. 6, bl. 86, sc. B, et. 4, ap. 53,
sector 5, identificat cu C.I. seria RX nr. 269203, eliberată
ACT ADIȚIONAL NR. 1/30.09.2010 la data de 17.02.2005 de Secția 18 Poliție, având CNP
la actul constitutiv al S.C. BAZA DE 1760331343223,
APROVIZIONARE CU DESFACERE SPECIALĂ în conformitate cu prevederile hotărârii adunării
(B.A.D.S.) - S.A. generale a asociaților nr. 1 din data de 24.09.2010, am
hotărât modificarea actului constitutiv al societății:
Subsemnații:
Art. unic. Se radiază punctul de lucru situat în
- Tudose Cristinel Constantin, cetățean român, cu
București, str. Căpitan Mircea Vasilescu nr. 26, sector 4.
domiciliul în localitatea Popești Leordeni, str. Oituz nr.
Prezentul act adițional modifică și completează în
74A, jud. Ilfov, CI seria IF nr. 245645/11.02.2010, CNP
1710228035006; mod corespunzător actul constitutiv al societății.
- Tudose Corina Mihaela, cetățean român, cu Redactat și atestat la S.C.A. „Bădița și Pop” de av.
domiciliul în localitatea Popești Leordeni, str. Oituz nr. Aniela Bădița în 5 (cinci) exemplare, din care 4 (patru)
74A, jud. Ilfov, CI seria IF nr. 245644/11.02.2010, CNP exemplare s-au eliberat părților, astăzi, data atestării.
2791023352639; (69/1.836.821)
în calitate de acționari ai S.C. BAZA DE APROVIZIONARE
Societatea Comercială
CU DESFACERE SPECIALĂ (B.A.D.S.) - S.A., am
hotărât încheierea prezentului act adițional pentru a face SCADA ECO - S.R.L., București
unele modificări la actele de constituire ale societății
NOTIFICARE
astfel:
1. Prelungirea mandatului de administrator deținut de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
dl Tudose Cristinel Constantin pentru o perioadă de 4 ani București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
- până la data de 16.10.2014. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
2. Actualizarea înregistrărilor ORC referitoare la modificările și completările ulterioare, depunerea textului
datele de identificare ale acționarilor societății. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Prezentul act adițional se va publica în MO și SCADA ECO - S.R.L., cu sediul în București, Str. Gura
înregistra la ORC București prin mențiune. Ialomiței nr. 18, bloc PC12, scara A, etaj 2, ap. 6,
Redactat și editat de acționari sub semnătură privată sector 3, înregistrată sub nr. J40/7718/2007, cod unic de
în patru exemplare azi, data de 30.09.2010. înregistrare 21588141, care a fost înregistrat sub
(68/1.836.820) nr. 524709 din 6.10.2010.
(70/1.836.822)
Societatea Comercială
SCADA ECO - S.R.L., București Societatea Comercială
MALL DELIVERY LINE - S.R.L., București
ACT ADIȚIONAL
NOTIFICARE
la actul constitutiv al S.C. SCADA ECO - S.R.L.,
cu sediul în București, str. Gura Ialomiței nr. 18, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
bl. PC12, sc. A, et. 2, ap. 6, sector 3, înregistrată București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
la ORC București sub nr. J40/7718/2007, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
C.U.I. 21588141 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Subsemnații: actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
- Oprescu Cristian, cetățean român, născut la data de MALL DELIVERY LINE - S.R.L., cu sediul în București,
2.03.1978 în com. Pătârlagele, jud. Buzău, domiciliat în Aleea Barbu Nicolae nr. 2, bloc 16, scara 3, etaj 2, ap. 44,
mun. Râmnicu Vâlcea, str. M-șal. Antonescu nr. 12, bl. sector 4, înregistrată sub nr. J40/21812/2007, cod unic de
N6, sc. A, ap. 10, jud. Vâlcea, identificat cu C.I. seria VX înregistrare 22782897, care a fost înregistrat sub
nr. 126637, eliberată la data de 26.05.2003 de Poliția nr. 524839 din 6.10.2010.
Râmnicu Vâlcea, având CNP 1780302384181, și (71/1.836.823)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010 29

Societatea Comercială modificările și completările ulterioare, ale Legii


MALL DELIVERY LINE - S.R.L., București nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale Legii nr. 359/2004, cu
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 22782897 modificările și completările ulterioare, urmează a admite
prezenta cerere privind înregistrarea în registrul
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului
J40/21812/2007
constitutiv.

ROMÂNIA Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:


Admite cererea de înregistrare așa cum a fost
MINISTERUL JUSTIȚIEI formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului
a mențiunilor cu privire la: asociați fizici; înregistrarea
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI datelor din declarația tip pe proprie răspundere în
registrul comerțului; depunerea actului constitutiv
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ actualizat.
TRIBUNALUL BUCUREȘTI Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind
DOSAR NR. 524839/2010
depunerea la Ooficiul registrului comerțului a actului
REZOLUȚIA NR. 98610/8.10.2010 constitutiv actualizat.
Executorie de drept.
Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010 Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Persoană desemnată conform Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și
O.U.G. nr. 116/2009, aprobată următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
cu modificări și completări modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
prin Legea nr. 84/2010, Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010.
prin Decizia D.G. nr. 20 (72/1.836.824)
din 14.01.2010 - Dumitrașcu Carmen
Mihaela Societatea Comercială
Referent în cadrul NIKOZ CONCEPT LINE PHARMA - S.R.L.
Oficiului Registrului București
Comerțului de pe lângă
Tribunalul București - Stan Mihnea Dorel NOTIFICARE
Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
formulate de petenta MALL DELIVERY LINE - S.R.L., cu București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
sediul ales în București, Aleea Barbu Nicolae nr. 2, bloc alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
16, sc. 3, etaj 2, ap. 44, sector 4, prin care se solicită modificările și completările ulterioare, depunerea textului
înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
modificarea actului constitutiv pentru MALL DELIVERY NIKOZ CONCEPT LINE PHARMA - S.R.L., cu sediul în
LINE - S.R.L., cod unic de înregistrare 22782897, număr București, Str. Dunavăț nr. 1, bloc 66D, scara 3, parter,
de ordine în registrul comerțului J40/21812/2007, și ap. 32, sector 5, înregistrată sub nr. J40/6249/2009, cod
înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie unic de înregistrare 25600868, care a fost înregistrat sub
răspundere în registrul comerțului. nr. 524989 din 6.10.2010.
PERSOANA DESEMNATĂ (73/1.836.825)

Asupra cererii de față: Societatea Comercială


Prin cererea înregistrată sub nr. 524839 din 6.10.201, NIKOZ CONCEPT LINE PHARMA - S.R.L.
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a București
mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv,
cu privire la: asociați fizici, înregistrarea datelor din ACT ADIȚIONAL NR. 1/27.09.2010
declarația tip pe proprie răspundere în registrul
comerțului. la actul constitutiv
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile Întocmit azi, 27.09.2010, prin care S.C. NIKOZ
menționate în cererea de înregistrare. CONCEPT LINE PHARMA - S.R.L., cu sediul în
Examinând înscrisurile menționate, persoana București, Str. Stânjeneilor nr. 2, bl. 57 bis, scara 1, et. 5,
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele ap. 35, sector 4, C.U.I. 25600868/26.05.2009, nr. de
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. ordine în R.C. J40/6249/26.05.2009, prin asociații:
nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin - Stoian Nicolae, cetățean român, fiul lui Gheorghe și
Legea nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu Ecaterina, născut în București, sector 1, la data de
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010

13.12.1979, sex masculin, domiciliat în București, bis, bloc 3, sc. 2, etaj 3, ap. 34, sector 6, prin care se
str. Făinari nr. 126, bl. 50, sc. B, et. 7, ap. 58, sector 2, solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni
posesor al C.I. seria RT nr. 095514, eliberată de Secția 6 privind modificarea actului constitutiv pentru
Poliție la data de 29.05.2000, CNP 1791213410227, și
HIDROTECH M.M. SERVICE - S.R.L., cod unic de
- Andrei Cosmina-Florentina, domiciliată în București,
bd Ion Mihalache nr. 126, bl. 2, et. 2, ap. 11, sector 1, înregistrare 23872637, număr de ordine în registrul
identificată cu C.I. seria RT nr. 617297, eliberată de comerțului J40/8335/2008, și înregistrarea datelor din
SPCEP S1, biroul nr. 4, la data de 17.11.2008, CNP declarația tip pe proprie răspundere în registrul
2801204410026, comerțului.
ambii având calitatea de asociați ai S.C. NIKOZ
CONCEPT LINE PHARMA - S.R.L., întrunindu-ne în PERSOANA DESEMNATĂ
ședința de azi, au hotărât următoarele: Asupra cererii de față:
1. Schimbarea sediului social al societății S.C. NIKOZ
Prin cererea înregistrată sub nr. 524995 din 6.10.2010
CONCEPT LINE PHARMA - S.R.L. la noua adresă
situată în București, str. Dunavăț nr. 1, bl. 66D, scara 3, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
parter, ap. 32, sector 5, în conformitate cu prevederile mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv,
avute în contractul de comodat întocmit asupra acestui cu privire la: sediu în același județ, asociați fizici,
spațiu, proprietarii-comodanți fiind Neagu Florica și persoane împuternicite, înregistrarea datelor din
Neagu Nicolae. declarația tip pe proprie răspundere în registrul
Toate celelalte prevederi înscrise în actul constitutiv
comerțului.
inițial rămân neschimbate.
(74/1.836.826) În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în cererea de înregistrare.
Societatea Comercială Examinând înscrisurile menționate, persoana
HIDROTECH M.M. SERVICE - S.R.L., București desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 23872637 legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G.
nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI Legea nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu
J40/8335/2008 modificările și completările ulterioare, ale Legii
nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările
ROMÂNIA ulterioare, precum și ale Legii nr. 359/2004, cu
modificările și completările ulterioare, urmează a admite
MINISTERUL JUSTIȚIEI
prezenta cerere privind înregistrarea în registrul
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului
constitutiv.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL BUCUREȘTI Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

DOSAR NR. 524995/2010 Admite cererea de înregistrare așa cum a fost


formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului
REZOLUȚIA NR. 98505/8.10.2010 a mențiunilor cu privire la: sediu în același județ, asociați
Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010 fizici, persoane împuternicite; înregistrarea datelor din
Persoană desemnată conform declarația tip pe proprie răspundere în registrul
O.U.G. nr. 116/2009, aprobată comerțului; depunerea actului constitutiv actualizat.
cu modificări și completări Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
prin Legea nr. 84/2010, Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010 - Dumitrașcu Carmen depunerea la Oficiul registrului comerțului a actului
Mihaela constitutiv actualizat.
Referent în cadrul Executorie de drept.
Oficiului Registrului Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Comerțului de pe lângă Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și
Tribunalul București - Stan Mihnea Dorel următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
formulate de petenta HIDROTECH M.M. SERVICE - Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010.
S.R.L., cu sediul ales în București, Str. V. Stavrinos nr. 2 (75/1.836.827)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010 31

Societatea Comercială c) București, Calea Griviței nr. 150, parter, sector 1.


HIDROTECH M.M. SERVICE - S.R.L., București 2. Celelalte dispoziții din cuprinsul actului constitutiv al
Societății Comerciale MIC.RO RETAIL - S.R.L. rămân
NOTIFICARE neschimbate urmând a fi aplicate după cum acestea
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul dispun.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 3. Prezentul act adițional a fost redactat și semnat în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 3 (trei) exemplare cu caracter de original și valoarea
modificările și completările ulterioare, depunerea textului egală.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Împuternicită prin decizia (hotărârea) asociatului unic
HIDROTECH M.M. SERVICE - S.R.L., cu sediul în al S.C. MIC.RO RETAIL - S.R.L. din data de 6 octombrie
București, Str. Traian nr. 177, ap. 9, sector 2, înregistrată 2010, să semneze prezentul act adițional.
sub nr. J40/8335/2008, cod unic de înregistrare (77/1.836.829)
23872637, care a fost înregistrat sub nr. 524995 din
6.10.2010. Societatea Comercială
(76/1.836.828) DADO SOLID CONSTRUCT - S.R.L., București

Societatea Comercială NOTIFICARE


MIC.RO RETAIL - S.R.L., București Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
ACT ADIȚIONAL alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
din data de 6 octombrie 2010, modificările și completările ulterioare, depunerea textului
la actul constitutiv al S.C. MIC.RO actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
RETAIL - S.R.L., cu sediul social situat DADO SOLID CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în
în București, bd. Mircea Eliade nr. 2, camera 1, București, Str. Liveni nr. 17, bloc Corp B, parter, ap. 1,
sector 1, C.U.I. RO 26146841, J40/10511/2009 sector 4, înregistrată sub nr. J40/18283/2008, cod unic de
înregistrare 24660829, care a fost înregistrat sub
Compania Mercadia Holland B.V., societate
nr. 525134 din 6.10.2010.
organizată și funcționând conform legislației din Olanda,
cu sediul social în Amsterdam, înregistrată la Registrul (78/1.836.830)
Comerțului din Olanda la data de 31.08.2009 sub
Societatea Comercială
numărul 34355871, prin dl Nicolae Ionescu, cetățean
DADO SOLID CONSTRUCT - S.R.L., București
român, născut la data de 9.10.1966 în municipiul
Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, domiciliat în satul ACT ADIȚIONAL NR. 1/1.10.2010
Mogoșoaia, Str. Livezilor nr. 19 (com. Mogoșoaia), jud.
Ilfov, legitimat cu C.I. seria IF nr. 205967, eliberată de la actul constitutiv
SPCLEP la data de 21.10.2008, CNP 1661009384215, al S.C. DADO SOLID CONSTRUCT - S.R.L.
asociat unic al Societății Comerciale MIC.RO RETAIL - Subsemnații Constantin Ioan, cetățean român,
S.R.L., reprezentată de dra. Ghiță Adriana-Romanița, domiciliat în mun. București, str. Plaiul Foii nr. 18, sector
legitimată cu C.I. seria RD nr. 592751, eliberată la data 4, posesor al C.I. seria RD nr. 301691, emisă de Secția
de 19.09.2008 de SPCEP S2 biroul nr. 2, CNP 15, la data de 3.03.2003, CNP 1780908441559, și
2720103421521, împuternicită în conformitate cu decizia Constantin Dănuț, cetățean român, domiciliat în mun.
(hotărârea) asociatului unic al S.C. MIC.RO RETAIL - București, str. Plaiul Foii nr. 19 B, sector 4, posesor al C.I.
S.R.L. din data de 6 octombrie 2010, a decis/hotărât: seria RR nr. 122022, emisă de Secția 15, la data de
1. Înființarea punctelor de lucru situate în: 11.10.2000, CNP 1551202400041, în calitate de asociați
a) satul Dudu, str. Ion Luca Caragiale nr. 121, comuna la S.C. DADO SOLID CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în
Chiajna, județul Ilfov; mun. București, str. Liveni nr. 17, Corp B, parter, ap. 1,
b) București, Str. Alunișului nr. 2, bl. 11B, parter, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub
sector 4; nr. J40/18283/2008, CUI 24660829, am hotărât:
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4373/21.X.2010

Art. 1. Extinderea obiectului secundar de activitate cu Societatea Comercială


următoarea activitate clasificată conform CAEN Rev. 2, BEST OPPORTUNITY - S.R.L., București
astfel:
ACT ADIȚIONAL NR. 3/4.10.2010
4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor la actul constitutiv
proaspete, în magazine specializate; al S.C. BEST OPPORTUNITY - S.R.L.
4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara Subsemnații Geogea Rodica-Anca, cetățean român,
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor; domiciliată în mun. București, str. Turda nr. 129, bl. 1, sc.
4617 - intermedieri în comerțul cu produse alimentare, C, et. 8, ap. 132, sector 1, posesoare a C.I. seria RR nr.
băuturi și tutun; 352064, emisă de SPCEP S1 biroul nr. 4, la data de
4618 - intermedieri în comerțul specializat în vânzarea 6.09.2005, CNP 2760125134001, și Geogea Tatiana,
cetățean român, domiciliată în satul Poarta Albă, jud.
produselor cu caracter specific, n.c.a.;
Constanța, posesoare a P seria 11017308, eliberat de
4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;
autoritățile din Constanța la data de 9.12.2005, CNP
4633 - comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,
2780917135728, în calitate de asociați ai S.C. BEST
uleiurilor și grăsimilor comestibile.
OPPORTUNITY - S.R.L., cu sediul în mun. București, str.
Prezentul act adițional a fost redactat astăzi, Valea Călugărească nr. 2, bl. 720, sc. A, et. 6, ap. 25,
1.10.2010, de către subsemnații, în limba română, într-un sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub
număr de trei exemplare. nr. J40/7126/2008, C.U.I. 23752622, în baza prevederilor
(79/1.836.831) actului constitutiv am hotărât:
Art. 1. Cesionarea unui număr de 10 părți sociale
Societatea Comercială aparținând doamnei Geogea Rodica-Anca cu o valoare
BEST OPPORTUNITY - S.R.L., București de 10 RON fiecare și o valoare totală de 100 RON, către
doamna Geogea Tatiana, identificată prin datele mai sus
NOTIFICARE menționate.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Structura capitalului social subscris și vărsat (200
RON - 20 părți sociale, a 10 RON fiecare) este
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
următoarea:
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
- Geogea Tatiana - 200 RON (20 părți sociale) - 100 %
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
din capitalul social.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Art. 2. Revocarea din funcția de administrator a
BEST OPPORTUNITY - S.R.L., cu sediul în București, doamnei Geogea Rodica-Anca, identificată prin datele de
Str. Valea Călugărească nr. 2, bloc 720, scara A, etaj 6, mai sus-menționate.
ap. 25, sector 6, înregistrată sub nr. J40/7126/2008, cod Prezentul act adițional a fost redactat astăzi,
unic de înregistrare 23752622, care a fost înregistrat sub 4.10.2010, în limba română, într-un număr de trei
nr. 525162 din 6.10.2010. exemplare.
(80/1.836.832) (81/1.836.833)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|479050]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4373/21.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889