Sunteți pe pagina 1din 34

Raport de evaluare

S.C. ARTEGO S.A.

Bucuresti 2017
Cuprins

Capitolul 1. Analiza diagnostic


1.1. Scurt istoric si prezentarea S.C. Artego S.A. Targu-Jiu
1.2. Diagnosticul juridic
1.2.1. Actul de constituire si forma juridica
1.2.2. Statutul si contractul de societate
1.2.3. Capitalul social
1.2.4. Dreptul de proprietate
1.2.5. Salariati, drepturi sociale
1.2.6. Registrele si evidentele contabile
1.2.7. Situatia datoriilor si creantelor
1.2.8. Aspecte comerciale
1.2.9. Concesiuni, brevete, licente si alte imobilizari necorporale
1.2.10. Litigii
1.2.11. Autorizatii de functionare si protectia mediului
1.2.12. Analiza SWOT a diagnosticului juridic
1.3. Diagnosticul operational
1.3.1. Amplasamentul societatii si puncte de lucru
1.2.2. Structura organizatorica.
1.2.3. Mijloace fixe, dotare, utilizare, intretinere
1.2.4. Calitatea produselor si serviciilor
1.2.5. Analiza SWOT a diagnosticului operational
1.4. Diagnosticul comercial
1.4.1. Mediul.
1.4.2. Produsele si serviciile societatii
1.4.3. Piata si clientii
1.4.4. Furnizorii
1.4.5. Concurenta
1.4.6. Organizarea activitatii comerciale
1.4.7. Politica de preturi
1.4.8. Situatia sectorului
1.4.9. Concluzii privind situatia ofertei si a pietei
1.4.10. Analiza SWOT a diagnosticului comercial
1.5. Diagnosticul de organizare, management si resurse umane
1.5.1.Organizarea societatii si structuri
1.5.2. Conducerea societatii
1.5.3. Personalul
1.5.4. Analiza SWOT a diagnosticului de organizare, management si resurse umane
1.6. Diagnosticul financiar
1.6.1. Diagnosticul situatiei patrimoniului
1.6.2. Diagnosticul rentabilitatii pe baza ratelor
1.6.3. Analiza riscului societatii
1.6.4. Analiza SWOT a diagnosticului financiar

Capitolul 1. Analiza diagnostic


1.1. Scurt istoric si prezentarea S.C. ARTEGO S.A Targu-Jiu

2
In anul 1973 s-a infiintat pe Platforma Industriala de Nord a orasului Targu-Jiu
„Intreprinderea de Articole Tehnice de Cauciuc si Cauciuc Regenerat Targu Jiu”, aflata in
subordinea Centralei Industriale de Prelucrare a Cauciucului si Maselor Plastice Bucuresti, care
la randul sau functiona sub controlul fostului Minister al Industriei Chimice si Petrochimice.
Obiectul principal de activitate al entitatii nou infiintate era fabricarea articolelor tehnice din
cauciuc si accesorii metalice.
La nivelul anului 1975 a fost pusa in functiune Fabrica de Cauciuc Regenerat, a carei
activitate va fi extinsa treptat pana in anul 1979. Astfel, productia a crescut de la 1.750 tone/an la
2.500 tone/an, diversificandu-se tipurile de garnituri fabricate.
In anul 1980 s-au introdus in fabricatie coturile si mansoanele de cauciuc folosite pentru
automobile, precum si placi tehnice si covoare de cauciuc. Incepand cu acest an si pana in 1987
s-au introdus in fabricatie benzile de transport, principalul produs al societatii in prezent raportat
la aportul in structura totala a vanzarilor. Prin urmare, gama sortimentala si capacitatea de
productie a societatii s-a marit treptat, ajungand in anul 1997 la 10.500 tone/an cu o scadere la
7.200 tone/an doi ani mai tarziu cauzata de aparitia unor deficiente de fabricatie a unor instalatii.
Prin intermediul Hotararii de Guvern nr. 1224 din 23.11.1990 societatea isi schimba
denumirea in Artego si forma juridica in societate pe actiuni cu capital majoritar de stat.
In anul 1995 a inceput procesul de privatizare a societatii care s-a realizat in mai multe
etape: oferta publica prin scoaterea la privatizare a unui pachet de 250.500 actiuni nominative
reprezentand 10% din capitalul social, programul de privatizare in masa prin impartirea de
cupoane si certificate reprezentand 17,55% din actiunile societatii si negocierile cu FPS in urma
carora PAS Artego a achizitionat in anul 1999 pachetul majoritar de 51% din actiunile societatii.
In luna martie a anului 1998 societatea a inceput sa fie tranzactionata pe piata RASDAQ,
urmand ca incepand cu luna noiembrie a anului 2011 actiunile sale sa fie inscrise la Bursa de
Valori Bucuresti S.A. - sectorul titluri de capital - Categoria a II-a.
In prezent, S.C. ARTEGO S.A Tg-Jiu este lider pe piata benzilor de transport din
Romania si unul din cei mai mari producatori de articole tehnice de cauciuc din lume.
S.C. ARTEGO S.A, organizata ca societate pe actiuni, persoana juridica romana, detine
un capital social privat in valoare de 24.873.443 lei, integral subscris si varsat, impartit in
9.949.377 de actiuni nominative si dematerializate, valoarea nominala a unei actiuni fiind de 2,5
lei/actiune.
Sediul social al societatii de la infiintare si pana la data evaluarii este situat in Targu-Jiu,
str. Ciocarlau, nr.38, jud. Gorj, Romania.

1.2. Diagnosticul juridic


1. Actul de constituire si forma juridica

Denumirea societatii evaluate este societatea comerciala ARTEGO S.A. TG-JIU, fiind
persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.
S.C. ARTEGO S.A Tg-Jiu a fost inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Gorj din Targu Jiu, sub numarul J18/1120/1991.
Societatea comerciala detine Certificatul de inregistrare fiscala cod RO2157428.

2. Statutul si contractul de societate

3
Activitatea societatii se desfasoara potrivit statutului intocmit conform reglementarilor
legale, modificat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de
9.04.2014.
Acesta prevede faptul ca S.C.ARTEGO S.A Targu-Jiu este persoana juridica romana,
avand forma juridica de societate pe actiuni si faptul ca durata societatii este nelimitata.
Societatea isi desfasoara activitatea in mai multe domenii, respectiv productie, comert cu
ridicata, comert cu amanuntul, servicii si import-export. Dintre acestea principalul sector in care
activeaza aceasta este reprezentat de „Industria de prelucrare a cauciucului si a maselor plastice,
subramura alte articole din cauciuc”, cod CAEN 2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc.
Obiectul de activitate principal al S.C.ARTEGO S.A este producerea si comercializarea
benzilor de transport din cauciuc, garniturilor presate din cauciuc, placilor tehnice si covoarelor
din cauciuc regenerat rezultat din refolosirea deseurilor de cauciuc si anvelopelor uzate.
Societatea desfasoara mai multe activitati secundare, printre care amintim urmatoarele in
functie de codul CAEN aferent:
 0610 „Extractia petrolului brut”;
 0620 „Extractia gazelor naturale”;
 0910 „Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale”;
 2211 „Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor”;
 2222 „Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic”;
 4531 „Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule”;
 4532 „Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule”;
 4941 „Transporturi rutiere de marfuri”;
 4942 „Servicii de mutare”.
Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii care decide
asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
Adunarile Generale ale Actionarilor sunt ordinare, care se intruneste cel putin o data pe
an in vederea examinarii situatiilor financiare pe anul precedent si stabilirii programului de
activitate, bugetului pe anul in curs, si extraordinare, ce se convoaca la cererea actionarilor
reprezentand cel putin 5% din capitalul social.
Aceste Adunari Generale ale Actionarilor au drept atributii alegerea membrilor si
presedintelui Consiliului de Administratie, a firmelor care vor audita situatiile financiare ale
societatii si a directorului general, precum si stabilirea nivelului de salarizare a celor alesi
anterior, stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli, contractarea de imprumuturi bancare pe
termen lung ce depasesc un anumit prag valoric, majorarea sau reducerea capitalului social,
adoptarea sau modificarea statutului, hotararea cu privire la divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii.

3. Capitalul social

Capitalul social al S.C.ARTEGO S.A Tg-Jiu este privat, in valoare de 24.873.443 lei,
integral subscris si varsat, impartit in 9.949.377 de actiuni nominative si dematerializate,
valoarea nominala a unei actiuni fiind de 2,5 lei/actiune. Acestea confera drepturi egale
actionarilor societatii, nefiind emise actiuni care sa le confere drepturi preferentiale.

4
Actionariatul este compus din persoane fizice, reprezentate cu predilectie din salariatii
societatii, si juridice, conform actului constitutiv al intreprinderii, structura acestuia la data
evaluarii fiind prezentata in tabelul urmator:

Tabelul nr. 1.1. Structura actionariatului S.C. Artego S.A.


Numar de actiuni Valoare Ponderea detinuta din
Numele actionarului
detinute totala capitalul social
Asociatia salariatilor Pas
6.968.820 17.422.050 70,0428 %
Artego
Societatea comerciala Gotera
1.470.219 3.675.547 14,7770%
2012 S.A. Tg Jiu
Actionari persoane fizice 1.170.816 2.927.040 11,7677%

Alte persoane juridice 340.045 850.113 3,4178 %

A.V.A.S Bucuresti 2 5 0,0000 %

Total 9.949.902 24.874.755 100,0000 %

Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in
limita valorii actiunilor detinute.
Actiunile sunt indivizibile si societatea nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare
actiune. Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate
pe o piata reglementata se transmite potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital.
Societatii i se permite sa dobandeasca propriile actiuni, fie direct, fie prin intermediul
unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama societatii in cauza, cu respectarea
conditiilor legale.

4. Dreptul de proprietate

Principalele capacitati de productie din proprietatea S.C.ARTEGO S.A sunt amplasate pe


Platforma Industriala de Nord a municipiului Targu Jiu, pe strada Ciocarlau, nr. 38. In prezent nu
exista probleme legate de dreptul de proprietate al bunurilor detinute de societate.
La data de 30 Martie 2017 societatea are ipotecate mai multe active, terenuri si
constructii, in favoarea bancilor finantatoare la care are angajate linii de credite.
Situatia imobilelor ipotecate la Intesa SanPaolo Bank se prezinta in maniera urmatoare:
 Teren in suprafata de 11.243 mp + platforma auto-metrologie constituita din: 2 magazii
(254,62 mp si 146,17 mp), grup sanitar (6,3 mp), statie incarcat stingatoare (56,97 mp),
atelier (619,46 mp), laborator metrologie (134,59 mp), statie apa potabila (99,73 mp), bazin
apa potabila (146,17 mp), magazie metalica (106,87 mp), atelier auto (359,24 mp);
 Teren in suprafata de 18.910 mp + constructii: vestiar (199,59 mp), siloz materie prima
(195,6 mp), atelier amestecuri si anexe (437,91 mp), statie apa fierbinte si recirculare
condens (48,88 mp), hala monobloc (10.808,88 mp), magazie (2.225,98 mp);
 Teren in suprafata de 4.114 mp si magazie produse finite (657,25 mp);

5
 Teren in suprafata de 1.575 mp si grup administrativ poarta 3 (123,44 mp);
 Teren in suprafata de 22.150 mp si constructii: hala monobloc (4.739,39 mp), magazie (95,55
mp), pod rulant (811,12 mp);
 Teren in suprafata de 7.646 mp.
La Unicredit Tiriac Bank societatea si-a ipotecat urmatoarele terenuri si constructii
aferente:
 Teren in suprafata de 20.616 mp si o hala benzi transport;
 Teren in suprafata de 15.446 mp impreuna cu Statie Captare Jiu compusa din: camera
pompelor, turn dozare, bazine de decantare apa 1 si 2, instalatii de tratare apa, filtre + anexe,
centrala termica, cabina poarta, situata in Tg Jiu, Cartier Vadeni;
 Teren in suprafata de 2.262,39 mp impreuna cu sediu administrativ P+4, situata in Tg Jiu, str.
Ciocarlau, nr. 38;
 Teren in suprafata de 996 mp impreuna cu atelier paine si teren in suprafata de 1.063 mp
impreuna cu atelier lapte, situate in Tg Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38;
 Teren in suprafata de 13.589 mp impreuna cu sectie cauciuc regenerat;
 Teren in suprafata de 6.361 mp impreuna cu hala matrite si anexe, situate in Tg Jiu, str.
Ciocarlau, nr. 38;
 Teren intravilan in suprafata de 15.736 mp cu statie pompe pacura (114,76 mp), statie pompe
solventi (37,18 mp) si statie spumare (88,3 mp);
 Teren intravilan in suprafata de 14.478 mp + constructii: grup sanitar (4,13 mp), hala
industriala (119,85 mp), 5 magazii (de 81,27 mp; 484,78 mp; 111,31 mp; 360,73 mp si de
44,72 mp);
 Teren intravilan in suprafata de 6.843 mp + constructii: 2 ateliere (651,14 mp si 626,59 mp),
laborator scoala (384,47 mp), grup sanitar (12,93 mp), 2 bazine (88,76 mp si 26,3 mp),
magazie si atelier auto (359,245 mp).
Situatia activelor ipotecate la EximBank se prezinta dupa cum urmeaza:
 Teren intravilan in suprafata de 1.271 mp impreuna cu grup administrativ format din doua
cladiri, situat in Tg Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38;
 Teren intravilan in suprafata de 6.705,13 mp impreuna cu fabrica de oxigen, situat in Tg Jiu,
str. Ciocarlau, nr. 38;
 Teren intravilan in suprafata de 1.859 mp impreuna cu sectie confectii, situat in Tg Jiu, str.
Ciocarlau, nr. 38;
 Teren intravilan in suprafata de 5.047 mp impreuna cu sectia reconditionat tamburi, situat in
Tg Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38;
 Teren intravilan in suprafata de 3.744 mp, situat in Tg Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38;
 Teren intravilan in suprafata de 9.538 mp impreuna cu hala industriala sectie garnituri, situat
in Tg Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38;
 Centralele termice 1 de 17.758 mp si 2 de 9.280 mp.
Ultima institutie de credit la care S.C. Artego S.A. si-a ipotecat terenuri si constructiile
amplasate pe acestea este reprezentata de ING Bank. Astfel, activele care fac obiectul garantiei
pentru creditul contract sunt:
 Teren intravilan in suprafata de 3.611 mp impreuna cu constructia edificata in suprafata de
16,67 mp (cabina cantar);
 Teren intravilan in suprafata de 531 mp impreuna cu constructia edificata in suprafata de
215,14 mp (spatiu comercial);

6
 Teren intravilan in suprafata de 4.760 mp impreuna cu constructia edificata in suprafata de
12,42 mp (put de mare adancime);
 4 terenuri intravilane in suprafata de 1.000 mp; 10.073,17 mp; 1.395 mp si 9.632 mp.

5. Salariati, drepturi sociale

La data evaluarii, respectiv 30 Martie 2017, S.C.ARTEGO S.A functioneaza cu un numar


efectiv de 964 salariati cu contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata. Societatea
nu intretine relatii cu colaboratori.
In cadrul societatii nu exista sindicate organizate si nici nu au existat situatii conflictuale
pana in prezent. De asemenea, compania nu a acordat avansuri si credite directorilor si
administratorilor actuali, iar fata de cei anteriori nu are obligatii contractuale cu privire la plata
pensiilor acestora.
Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite prin regulamentul de ordine
interioara.
Membrii Consiliului de Administratie, in numar de cinci, sunt remunerati diferit. Astfel,
conform Contractului de administrare un membru executiv primeste o indemnizatie lunara bruta
de 10.000 lei, iar celalalt de 15.000 lei. In ceea ce priveste membrii neexecutivi, unul are o
indemnizatie lunara bruta egala cu 7.500 lei, iar fiecare dintre ceilalti doi membri egala cu 5.000
lei.
Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se realizeaza potrivit
legii. La data evaluarii S.C.ARTEGO S.A a inregistrat cheltuieli cu personalul in valoare de
16.227.164 lei, din care a achitat suma de 12.235.857 lei.

6. Registrele si evidentele contabile

S.C.ARTEGO S.A tine evidenta contabila in lei, intocmeste anual bilantul contabil si
contul de profit si pierdere avand in vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul
Finantelor.
Adunarea Generala a Actionarilor examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si
contul de profit si pierdere, dupa analizarea rapoartelor Consiliului de Administratie si al firmei
de audit, aproba repartizarea profitului.
Societatea tine registrele prevazute de lege.

7. Situatia datoriilor si creantelor

La 30 Martie 2017 S.C. ARTEGO S.A Tg-Jiu detine creante comerciale in valoare de
44.426.848 lei. In ceea ce priveste soldul datoriilor curente, societatea are datorii comerciale in
valoare de 11.766.487 lei, credite bancare contractate pe termen scurt de 44.215.941 lei si
obligatii din impozite si taxe curente in suma de 5.841.860 lei.
In urma verificarii intreprinse in perioada 01.04.2014 - 30.04.2015 de catre Directia
Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova – Administratia Judeteana a Finantelor Publice
Valcea asupra valorii taxelor, impozitelor si contributiilor sociale din perioada 01.01.2009 -
31.12.2013 datorate de catre societate la bugetul de stat s-au constatat obligatii fiscale
suplimentare de 24.822.947 lei. Dintre acestea societatea a achitat la 30 iunie 2015 suma de
5.349.179 lei, urmand ca diferenta sa o plateasca in decurs de un an de zile.

7
Efectele situatiei dificile si a blocajului financiar in care se afla economia mentin
societatea in imposibilitatea diminuarii creantelor si implicit a datoriilor pe care le are de incasat,
respectiv de platit.

8. Aspecte comerciale

Lipsa posibilitatii realizarii unor predictii coerente si corecte a condus la mentinerea


volatilitatii climatului de afaceri romanesc, principalele organizatii comerciale din domeniile
siderurgic, petrolier, energetic continuand sa puna accent pe reducerea costurilor si implicit a
desfasurarii de activitati de achizitii caracterizate prin urmarirea obtinerii preturilor de achizitii
cele mai scazute.
In aceste conditii, etapele presupuse de renegocierea contractelor comerciale ale S.C.
Artego S.A. cu unele societati din domeniile amintite au fost dificile si au durat mult mai mult
decat timpul estimat initial, ceea ce si-a pus amprenta asupra scaderii volumului de comenzi
pentru produsele specifice si implicit asupra nivelului de vanzari.
Totodata, concurenta neloiala intalnita in cadrul unor licitatii a condus fie la cresterea
duratei de atribuire a contractelor, cu timpul necesar solutionarii contestatiilor, fie la pierderea
licitatiilor, in conditiile in care autoritatile contractante au optat in continuare pentru criteriul de
atribuire „pretul cel mai scazut”, ceea ce a condus la trecerea aspectelor de criterii de calitate pe
un plan secund.
In alta ordine de idei, turbulentele mediului economic influenteaza in mod nefavorabil
posibilitatile de realizare a platilor catre clienti, inregistrandu-se intarzieri mari ale termenelor de
incasare a banilor corespunzatori livrarilor efectuate, ceea ce conduce la afectarea negativa a
fluxurilor de numerar si a posibilitatilor de efectuare in termen a platilor catre furnizori.

9. Concesiuni, brevete, licente si alte imobilizari necorporale

La 30 Martie 2017 societatea dispune de un sold debitor de imobilizari necorporale in


valoare de 38.293.297 lei. Dintre acestea concesiunile, brevetele, licentele si alte imobilizari
detin ponderea cea mai mare in activele intangibile, fiind in suma de 22.143.165 lei, in crestere
cu 750.729 lei fata de sfarsitul anului 2015.
In domeniul cercetarii sunt de remarcat realizarile spectaculoase ale S.C. ARTEGO S.A
Tg-Jiu, care au fost posibile datorita unui personal bine pregatit profesional si a echipei
manageriale care in conditiile actuale a reusit sa gaseasca solutii pentru mentinerea acesteia in
randul producatorilor competitivi de articole tehnice din cauciuc. Personalul tehnico-ingineresc
al firmei are un nivel ridicat de pregatire si este intr-o permanenta competitie, cu un rol creator.
Astfel a fost posibila realizarea a 65 de brevete de inventie in perioada 1985-2015. Se
afla, de asemenea in studiu la OSIM numeroase dosare cu solutii tehnice care asteapta
brevetarea. Aplicarea acestor brevete a facut posibila modernizarea si realizarea de noi utilaje,
imbunatatirea tehnologiilor utilizate de societate si reducerea costurilor de productie.

10. Litigii

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor
judecatoresti din Romania. Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si
persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

8
La data evaluarii S.C. ARTEGO S.A are pe rol mai multe litigii cu persoane juridice in
care detine statutul de reclamanta. Astfel, litigiile in care este implicata societatea au ca obiect
procedura insolventei si ca persoane parate societatile Vectra Impex Targu-Jiu, Company Sor
2003 Calarasi, CET Brasov, Munplast Bucuresti, Gastrom Group Targu-Jiu, Simbol Tex Targu-
Jiu, Oltchim Ramnicu-Valcea, Best Bakery Ingredients Targu-Jiu, Juliette Best Bakery Prod
Targu-Jiu, Regia Autonoma Pentru Activitati Nucleare Severin, Servicii Energetice Oltenia,CFR
IRLU S.A. Intretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje Bucuresti, Succes Nic Com Targu-Jiu.
In toate aceste procese societatea evaluata a fost admisa la masa credala cu suma solicitata si in
doua dintre cazuri a recuperat deja o parte din suma totala ceruta, respectiv 43.645 lei.
Valoarea totala nerecuperata a sumelor solicitate de societate este de 2.012.903,79 lei.
Aceasta valoare afecteaza nivelul creantelor si pe cel al lichiditatilor nefavorabil intrucat exista o
incertitudine cu privire la data incasarii acesteia si in ce masura.

11. Autorizatii de functionare si protectia mediului

S.C. ARTEGO S.A Tg-Jiu este autorizata sa functioneze prestand activitati conform
articolului 5 - Obiectul de activitate al societatii, din capitolul II al Statutului actualizat la data de
9.04.2014.
Societatea detine Autorizatia integrata de mediu nr. 41 din 20.08.2007 emisa de Agentia
Regionala pentru Protectia Mediului Craiova si Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 57 din
23.05.2007.
Totodata, S.C. ARTEGO S.A este certicata conform SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme
de management de mediu.
Protectia omului si a mediului reprezinta pentru societate o sarcina importanta care poate
fi indeplinita numai printr-o conceptie si o gandire unitara. In acest sens conducerea companiei a
formulat mai multe linii directoare care alcatuiesc cadrul pentru fixarea obiectivelor si tintelor de
mediu.
Astfel, societatea promoveaza constiinta in probleme de mediu la nivelul tuturor
structurilor organizatorice printr-un schimb regulat de cunostiinte si experienta, dar si printr-o
initiere si perfectionare continua. Mai mult decat atat, etapa de dezvoltare de noi produse, etapa
de planificare tehnica si de achizitie, precum si cea de amplasare de noi utilaje si instalatii se
desfasoara prin luarea tuturor masurilor necesare de prevenire a poluarii solului si a atmosferei.
De asemenea, S.C. ARTEGO S.A urmareste imbunatatirea managementului deseurilor
astfel incat sa se reduca deseurile si sa se valorifice o cantitate cat mai mare din acestea.
Societatea isi desfasoara activitatile si isi opereaza echipamentele intr-un mod care
protejeaza mediul, siguranta si sanatatea angajatilor in incearcarea de a preveni aparitia situatiilor
de urgenta.

9
12. Analiza SWOT a diagnosticului juridic

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Nu are probleme legate de dreptul de  A ipotecat active proprii in vederea


proprietate al bunurilor detinute. garantarii de linii de credite deschise la
 Nu exista situatii conflictuale intre patru banci.
salariati si societate.  In urma verificarii valorii taxelor,
 Se implica in protejarea mediului si in impozitelor si contributiilor sociale
crearea unui spatiu de lucru sigur pentru datorate catre bugetul de stat s-au
angajatii sai. constatat obligatii fiscale suplimentare.
 Realizarea de brevete de inventie a facut  Situatia creantelor si datoriilor este
posibila modernizarea si realizarea de nefavorabila pentru societate pentru ca
utilaje, imbunatatirea tehnologiilor durata de recuperare a creantelor o
utilizate de societate si reducerea excede pe cea de plata a datoriilor
costurilor de productie. curente.
 Intarzierile in renegocierea contractelor
comerciale cu societati din domeniul
siderurgic, petrolier si energetic au
cauzat diminuarea vanzarilor.
 Prezinta litigii in curs cu partenerii de
afaceri.

OPORTUNITATI RISCURI

 Blocajul financiar in care se afla


economia nu permite diminuarea
creantelor si implicit a datoriilor pe
care societatea le are de incasat,
respectiv de platit.
 Concurenta neloiala intalnita in cadrul
unor licitatii a condus fie la cresterea
duratei de atribuire a contractelor, fie la
pierderea licitatiilor.

1.3. Diagnosticul operational

10
1.3.1. Amplasamentul societatii si puncte de lucru

Principalele capacitati de productie din proprietatea Artego sunt amplasate pe Platforma


Industriala de Nord a municipiului Targu-Jiu unde este situat sediul social al societatii; in
vecinatatea exploatarilor miniere, ceea ce reprezinta un avantaj din punct de vedere al pietei de
desfacere. In afara de capacitatile de productie amplasate la sediul central, firma desfasoara
diverse activitati si in urmatoarele sedii secundare sau puncte de lucru:
1. Magazin mixt situat in str. Ciocarlau, nr. 38, Targu Jiu, jud. Gorj, cod postal 210103;
2. Punct de lucru in care se desfasoara activitati de asistenta medicala situat in str. Ciocarlau,
nr. 38, Targu Jiu, jud. Gorj, cod postal 210103;
3. Punct de lucru in care se desfasoara activitati de confectii situat in str. Ciocarlau, nr. 38,
Targu Jiu, jud. Gorj, cod postal 210103;
4. Punct de lucru situat in Targu Jiu, str. Panduri, nr. 102, jud Gorj, cod postal 210103, unde
se desfasoara activitati care corespund codurilor CAEN: 1061, 1071, 4711;
5. Punct de lucru situat in sat Balcesti, comuna Bengesti-Ciocadia, jud. Gorj, cod postal
217066, unde se desfasoara activitati care corespund codului CAEN 4633;
6. Punct de lucru situat in sat Baia de Fier, comuna Baia de Fier, jud. Gorj, unde se
desfasoara activitati care corespund codului CAEN 4633;
7. Punct de lucru situat in sat Racovita, comuna Polovragi, jud Gorj.
Firma nu are nici o sucursala sau filiala.
Societatea s-a constituit prin preluarea integrala a patrimoniului fostei intreprinderi de
stat Intreprinderea de Articole Tehnice de Cauciuc si Cauciuc Regenerat Targu Jiu. Din
patrimoniul societatii s-au cedat utilaje si echipamente in locatie de gestiune agentilor economici
din Targu-Jiu si Rovinari: Ugira S.A., Mirfo S.A., Avicola S.A., Ojt S.A.

1.3.2. Structura organizatorica

Compartimentele tehnice si functionale sunt organizate la nivel de birouri si servicii, in


functie de importanta si complexitatea lucrarilor si desfasurarea activitatilor. Societatea
comerciala Artego S.A. Targu Jiu are in structura sa sase sectii de productie si un atelier
independent:
1. Sectia dozare cauciuc regenerat - cu trei ateliere si 14 formatii de lucru: atelier pregatire
materii prime, atelier malaxoare, atelier cauciuc regenerat;
2. Sectia garnituri presate – cu 4 ateliere si 18 formatii de lucru: atelier pregatire materii
prime, atelier vulcanizare, atelier finisare si atelier cauciucare tamburi;
3. Sectia benzi transport - cu 4 ateliere si 18 formatii de lucru: atelier impregnare, atelier
calandrare, atelier vulcanizare, atelier reconditionare benzi;
4. Sectie termo-energetica - cu un atelier si 14 formatii de lucru: atelier termo-hidro;
5. Sectia M.E.A. – cu trei ateliere si 14 formatii de lucru: atelier metrologic, atelier
intretinere, reparatii mecanice, atelier electric, bobinaj, oxigen;
6. Sectia edile – cu 8 formatii de lucru;
7. Atelier matrite – cu 6 formatii de lucru.

1.3.3. Mijloace fixe, dotare, utilizare, intretinere

11
Mijloacele fixe din patrimoniul societatii sunt amortizate folosind metoda liniara. Ultima
reevaluare a fost efectuata la finele anului 2012 de catre un evaluator autorizat ANEVAR prin
care s-a modificat valoarea contabila bruta a activului, folosind tratamentul proportional al
amortizarii cumulate. Gradul de uzura al imobilizarilor este de 20 - 22%. Principalele tipuri de
active supuse amortizarii aflate in proprietatea Artego sunt:
 Terenuri: diverse locatii si suprafete, suprafata de 15.446 mp impreuna cu statie captare
Jiu, compusa din camera pompelor, turn dozare, bazine de decantare apa, instalatii de
tratare apa, central termica, situate in Targu-Jiu, cartier Vadeni; teren in suprafata de
2.262.39 mp impreuna cu sediu administrative P+4; teren in suprafata de 13.589 mp
impreuna cu sectie cauciuc regenerat; teren intravilan in suprafata de 9.538 mp impreuna
cu hala industriala sectie garnituri; teren in suprafata de 6.361 mp impreuna cu hala
matrite+anexe;
 Constructii: hala benzi transport, statie pompe pacura, statie pompe solventi, statie
spumare, magazii, sectie reconditionat tamburi, hala industrial sectie garnituri.

Dintre imobilizarile corporale cea mai mare pondere o detin constructiile, urmate de
terenuri.
Firma are in proiect realizarea unor investitii, ponderea imobilizarilor corporale in curs
de executie situandu-se in jurul valorii de 2% din imobilizarile corporale, insa acestea nu pot
compensa reducerea valorii instalatiilor tehnice.

1.3.4. Calitatea produselor si serviciilor

S.C. Artego S.A. este certificata conform SR EN ISO 14001:2005, avand implementat un
sistem de management al problemelor de mediu. Protectia mediului si a angajatilor reprezinta un
obiectiv foarte important al S.C. Artego S.A. precum si calitatea produselor si serviciilor, acesta
fiind unul dintre principalii factori care stau la baza necesitatii de restructurare si de investitii.

1.3.5. Analiza SWOT a diagnosticului operational

12
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Evaluarea efectuata in 2012 prin care  Ca un dezavantaj putem enunta faptul ca,
s-a modificat valoarea activelor a pentru a pune in aplicare sistemul de
condus la o crestere a duratei de management privind protectia mediului firma
utilizare a acestora. va trebui sa faca investitii considerabile in
 Implementarea unui sistem de activele sale.
management pentru problemele de
mediu.
 Situarea in vecinatatea zonelor de
exploatare miniera.

1.4. Diagnosticul comercial


1.4.1. Mediul

Zona principala in care actioneaza S.C. ARTEGO S.A este municipiul Targu-Jiu.

1.4.2. Produsele si serviciile societatii

Au fost prezentate in Actul constitutiv al societatii comerciale la capitolul II Art 6.

1.4.3. Piata si clientii

Prin activitatea desfasurata societatea comerciala ARTEGO S.A. Targu Jiu este integrata
in complexul economiei nationale, intretinand relatii ca beneficiar si/sau furnizor cu peste 750
parteneri de afaceri interni.
Beneficiarii importanti ai produselor de cauciuc apartin ramurilor industriale de baza
cum ar fi:
Exploatare resurse(minier);
Energetic;
Constructii masini si autovehicule;
Constructii civile;
Bunuri de consum.

La grupa benzi transportoare, principalii clienti sunt bazele de Aprovizionare a


Exploatarilor Miniere Rovinari, Motru, Jilt, Berbesti, Mehedinti, Comin Petrosani, si RAH
Petrosani.

In categoria clientilor permanenti ai ARTEGO S.A. se mai pot enumera:


 Exploatarile miniere: Livezeni, Petrila, Lonea;
 Electrocentralele: Isalnita, Deva, Giurgiu, Turnu-Severin, Portile de Fier;

13
 ARO S.A. Campulung, Rocar S.A. Bucuresti, Dacia S.A. Pitesti, Olcit S.A. Craiova,
Promex S.A. Braila;

Pe plan local, societatea comerciala ARTEGO S.A. intretine relatii de colaborare-


cooperare cu aproape toate intreprinderile din oras si majoritatea celor din judetul Gorj, printre
beneficiarii produselor sale numarandu-se unitati productive din cele mai variate domenii.

S.C. ARTEGO S.A. Targu Jiu este furnizor si de utilitati:


 agent termic la santierele si Liceul Industrial Mirfo S.A.;
 apa industriala la STARGLASS S.A..

Lipsesc din enumerare firmele cu capital particular a caror cerere pentru produse
societatii ARTEGO S.A. este inca mica si nesemnificativa dar cu tendinte de majorare.
Prin clientii de renume pe care ii are societatea, realizeaza un export indirect ce reprezinta
circa 16% din valoarea livrarilor pe piata interna.
Societatea comerciala a patruns pe piata externa ca exportator in anul 1978 si este
cunoscuta pe piata europeana prin exportul realizat catre parteneri din Franta, Italia, Anglia si
Olanda.
Se poate aprecia deci ca societatea ARTEGO S.A. Targu Jiu este un agent economic activ
care intretine relatii de afaceri complexe si multiple atat la nivelul economiei nationale cat si cu
parteneri externi.

1.4.4. Furnizorii

Cea mai mare parte a materiilor prime este achizitionata din China si de la furnizori din
Europa de Vest. Cu toate ca pretul materiilor prime aduse din China este mai mic nu s-a renuntat
la cumpararea celor deficitare de la furnizori din Europa reducandu-se considerabil perioada de
aprovizionare.
ARTEGO S.A. este beneficiar pentru 128 de furnizori de materii prime si materiale din
tara.
Pentru a produce competitiv S.C.ARTEGO S.A. a intrat in relatii direct cu furnizorii de
materii prime si materiale precum:
S.C. CAROM Onesti;
S.C. ARPECHIM Pitesti – negru de fum;
S.C. Campia Turzii – cablu;
Chim Complex Borzesti – clorpafina;
S.C. Textila Teleorman – panza;
S.C. Buzau – cablu tractiune;

 Cauciuc sintetic – import

 Cauciuc natural – import

 Sulf – fulgi – Chimcomplex

 Calcita – Calcita Vata Hunedoara

14
1.4.5. Concurenta

In conditiile concrete ale economiei de piata, agentii economici incearca sa reziste


concurentei tot mai accentuate prin diversificarea productiei si gasirea unor noi segmente de
piata.
Pentru S.C. ARTEGO S.A. existenta concurentei constituie un stimul in mentinerea
stachetei, aceasta fiind privita ca un catalizaor in mentinerea performantei.

Principalele tipuri si sortimente de produse fabricate de S.C. ARTEGO S.A sunt:


Benzi de transport;
Placi tehnice;
Covoare de cauciuc;
Garnituri presate;
Mansoane de radiator;
Cauciuc regenerat;
Tamburi reconditionati;
Matrite si accesorii metalice;
Solutii pentru imbinarea la cald si rece;
Piese de schimb si SDV-uri specifice prelucrarii cauciucului.

Principalii concurenti ai societatii atat pe plan intern, cat si pe plan extern sunt prezentati
in tabelul urmator:
Tabelul nr. 1.2 Concurentii S.C ARTEGO S.A

1.4.6. Organizarea activitatii comerciale

Un rol important in organizarea unei societati comerciale revine organizarii ansamblului


de procese de munca fizica si intelectuala ce se desfasoara in cadrul acesteia.

15
Organizarea societatii comerciale, ca obiect al managementului, cuprinde o serie de
forme complete de manifestare intre care organizarea sistemului informational si organizarea
structurala.
Intre toate aceste componente ale organizarii firmei, ca obiect al managementului, exista
o stransa interdependenta.
Realizarea obiectivelor stabilite pentru o perioada in cadrul firmei, depinde de
manifestarea in stransa interdependenta a tuturor functiilor sale, bineinteles cu intensitati diferite
in functie de etapa de dezvoltare a acesteia de natura si nivelul obiectivelor stabilite. Aproape
unanim, in teoria si practica actuala sunt recunoscute urmatoarele functii ale unei firme:
 Cercetare-dezvoltare;
 Productie;
 Comerciala;
 Financiar-contabila;
 De personal.

Aceasta cuprinde compartimente de productie si compartimente tehnice si functionale in


care se desfasoara activitatile necesare executarii operatiilor si lucrarilor care conduc la
realizarea si valorificarea productiei.
In conditiile autonomiei tot mai accentuate a intreprinderii, a implementarii in intreaga ei
activitate a principiilor si legilor care guverneaza economia de piata, o serie de factori calitativi
ai dezvoltarii acesteia au primit noi dimensiuni si semnificatii, printre acestia factorul managerial
avand o importanta deosebita.
Influente majore se constata si la diferentele de curs valutar. In acest sens managementul
firmei incearca sa echilibreze cat mai mult balanta comerciala si gasirea unor solutii care sa evite
folosirea valutei incasate la plata datoriilor la bugetele statului si a furnizorilor interni, prin
reducerea termenelor de incasare a produselor livrate la intern etc.

1.4.7. Politica de preturi

Afacerile societatii au fost influentate in mare parte de evolutia preturilor la materii


prime, de pretul petrolului , de conjunctura economica mondiala, nationala si de evolutia cursului
de schimb.

1.4.8. Situatia sectorului

Indicatorii care ilustreaza rezultatele economico-financiare sunt:


 cifra de afaceri;
 valoarea adaugata;
 amortismente anuale;
 varsaminte din beneficiu la buget,
 beneficiu ramas.
In ceea ce priveste anii analizati in aceasta lucrare, valorile lor se regasesc in tabelul
urmator:

16
Societatea comerciala S.C. ARTEGO S.A., atat prin prisma volumului productiei cat si
prin cea a cifrei de afaceri, este unul dintre cei mai important producatori de articole tehnice de
cauciuc. In Romania societatea nu mai are concurenta in acest moment pe segmentul principal de
activitate, iar pe plan extern este printre societatile cu o productie competitiva din punct de
vedere al raportului calitate/pret, incercand sa concureze cu societati de renume precum
Continental, Dunlop, etc.
Produsele Artego comercializate pe piata interna si externa sunt destinate echiparii
autovehiculelor, locomotivelor, transformatoarelor electrice, instalatiilor de forta, utilajelor
miniere si de excavatii si utilajelor din industria constructoare de masini.

1.4.9. Concluzii privind situatia ofertei si a pietii

Intr-un sistem economic in plina ascensiune intreprinderile se confrunta cu probleme noi.


In primul rand, in conditiile in care oferta este mai mare decat cererea, iar concurenta devine tot
acerba, ele sunt obligate sa gaseasca solutii privind comercializarea produselor obtinute. De
aceea in management si indirect in diagnostic cuvintele cheie vizeaza, produsul si piata, iar
analistii cauta solutii privind noi forme de organizare a productiei si mai ales a distributiei,
cresterea cotei-parti de piata, gasirea de noi surse de avantaj concurential etc.
Riscurile la care se expune intreprinderea tin in special de piata de desfacere a noilor
produse. Desi cererea depaseste oferta pe piata de articole tehnice de cauciuc la unele articole,
autonomoa intreprinderii ar fi pusa tn pericol in situtia contractarii unui credit mai ales in
contextul mai larg a evolutiei descendente a cererii la benzi de transport, principalul articol de
fabricatie.
Aceleasi considerente stau la baza necesitatii realizarii unui program de investitii care sa
sporeasca puterea de adaptare a intreprindrii la o piata in continua schimbare.
Avand in vedere situatia macroeconomica se constata o crestere a comenzilor la
principalele produse realizate de catre Artego, atat la intern, cat si la export, ceea ce influenteaza
in mod semnificativ evolutia economica a firmei si politica adoptata de managementul executiv
al acesteia. In continuare se cauta solutii pentru reducerea costurilor de productie prin reducerea
ponderii acelor materii prime deficitare pe piata care au preturi ridicate si asimilarea in fabricatie
a unor produse care sa corespunda din punct de vedere calitativ dar care sa incorporeze materii
prime mai ieftine.

17
1.4.10. Analiza SWOT a diagnosticului comercial

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Mentinerea clientilor.  Reclama si publicitatea sunt


 Cresterea exporturilor. scazute.
 Diversificarea obiectului de activitate.
 Mentinerea pozitiei pe piata.
 Selectarea continua a furnizorilor pe criterii de
piata.

1.5. Diagnosticul de organizare, management si resurse umane

1.5.1. Organizarea societatii si structuri


Structura organizatorica, ierarhica si functionala este sintetizata in organigrama societatii
si totalizeaza un numar mediu de salariati de 1.176 in anul 2014, 1.091in anul 2015 si 964 in anul
2016.
S.C. ARTEGO S.A. functioneaza conform prevederilor Legii 31/1990, republicata
privind societatile comerciale. Fiind societate pe actiuni este condusa de Adunarea Generala a
Actionarilor, si administrata de Consiliul de Administratie, format din 5 membri, din care 2
membri executive si 3 membri neexecutivi, care nu fac parte din conducerea altor societati.

2. Conducerea societatii

Conducerea societatii se realizeaza prin intermediul urmatoarelor structuri de putere si


decizie:
 Adunarea Generala a Actionarilor;
 Consiliul de Administratie.

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii care decide


asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
Adunarile Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele
atributii principale:
a. Alege membrii consiliului de administratie si firmele care vor audita situatiile financiare
ale societatii, le stabileste remuneratia pentru exercitiul in curs, se pronunta asupra gestiunii
administratorilor si revoca administratorii si firmele de audit.
b. Alege presedintele CA care este si director general.

18
c. Stabileste nivelul de salarizare al membrilor Consiliului Administratiei, al directorului
general si al auditorilor financiari, in conformitate cu prevederile legii.
d. Stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz programul de activitate pentru
exercitiul financiar urmator.
e. Examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa
analizarea rapoartelor Consiliului de Administratie si al firmei de audit, aproba repartizarea
profitului.
f. Hotaraste cu privire la infiintare si desfiintarea de sucursale, agentii si filiale.
g. Hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului
de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor.
h. Hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea
formei juridice a societatii.
i. Hotaraste cu privire la comas area, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii.
j. Aproba regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie coordoneaza activitatea societatii si este format din cinci


administratori, alesi pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
Administratorii sunt desemnati de catre Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, fiind
reeligibili. Pe durata indeplinirii mandatelor, contractele individuale de munca ale
administratorilor care au fost desemnati dintre salariatii societatii sunt suspendate.
In prezent membrii Consiliului de Administratie sunt:
1. David Viorel- Administrator executiv, Presedinte al CA-Director General;
2. Anglitoiu Florian- Administrator executiv, Vicepresedinte al CA (probleme de productie,
reparatii, utilitati);
3. Vladut Titu- Administrator neexecutiv;
4. Picui Alexandru- Administrator neexecutiv;
5. Arancutean Mircea Stelian - administrator neexecutiv

Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii:


a. Hotaraste asupra mutarii sediului societatii, schimbarii obiectului de activitate al
societatii, majorarii capitalului social.
b. Aproba indatoririle si responsabilitatile personalului din conducerea executive, la
propunerea presedintelui CA.
c. Aproba regulamentul de ordine interioara al societatii.
d. Stabileste structura organizatorica a societatii.
e. Analizeaza lunar rezultatele economic-financiare ale societatii si stabileste masuri pentru
cresterea rentabilitatii activitatii.
f. Propune AGA planul de investitii annual, precum si modificarea acestuia atunci cand este
cazul.
g. Propune AGA distribuirea profitului net si cuantumul dividendelor.
h. Aproba lista mijloacelor fixe care trec in conservare atunci cand este cazul
i. Aproba operatiunile de vanzare a mijloacelor fixe disponibile
j. Aproba operatiunile de inchiriere a mijloacelor fixe din patrimonial societatii pentru
durate de inchiriere mai mari de 12 luni.
k. Analizeaza rezultatele inventarierilor, notele de constatare incheiate de auditorii
financiari sau de organelle de control financiare si aproba masurile de ordin general.

19
l. Aproba contractarea de credite pe termen scurt, necesare societatii si a caror valoare este
cuprinsa intre 2 milioane de euro si 3 milioane de euro, sau echivalentul in lei al aceste sume.
m. Stabileste nivelul retribuirii secretarului consiliului de administratie.
n. Decide asupra emiterii si vanzarii unor actiuni in locul celor anulate, in conformitate cu
prevederile Legii 31/1990 si a statutului societatii.
o. Aproba operatiunile de locare a gestiunii activelor din structura societatii.
p. Rezolva alte probleme stabilite de lege sau AGA, ca fiind in atributia Consiliului de
Administratie.

In ceea ce priveste conducerea executiva a S.C. ARTEGO S.A., aceasta este formata in
momentul actual din:
1. Gavan Grigore - Director Mecano Energetic;
2. Zamfira Cornel - Director Comercial;
3. Arancutean Mircea - Director Comercial adjunct;
4. Jianu Mihai - Sef Department economic;
5. Prafan Marin - Director Resurse Umane.

3. Personalul

Numarul faptic de salariati a avut o evolutie descrescatoare in decursul celor 3 ani,


ajungand in anul 2016 la o reducere de 212 de personae fata de 2014, ceea ce inseamna
aproximativ 22 puncte procentuale, in marimi relative. Reducerea personalului, a condus la
restrangerea activitatii, reflectata si in cifra de afaceri care s-a diminuat in proportie de 28% in
anul 2016 fata de anul de baza.
Din punct de vedere al principalelor categorii de angajati, ponderea cea mai mare in
totalul numarului de salariati o au angajatii chimisti, cu o pondere de aproximatic 35%, in timp
ce personalul CTC are o pondere de aproximativ 2% in totalul numarului faptic de salariati.

Productivitatea medie a muncii se poate calcula la nivelul anului, (productivitate medie


anuala - Wa), la nivelul zilei de munca (productivitate medie zilnica – Wz) sau la nivelul orei de
munca( productivitate medie orara - Wh).
La calculul productivitatii valorice medii a muncii, se pot utilize toti indicatorii de
productie in unitati monetare, cum ar fi:
 Productia obtinuta destinata vanzarii;
 Productia exercitiului;
 Cifra de afaceri;
 Valoarea adaugata.

Tabelul nr. 1.3 Analiza productivitatii


Modif. Modif.
relativa relativa
Indicator Formula 2014 2015 2016
2015/201 2016/201
4 5
Nr. Mediu de
Ns 1.176 1.091 964 0,92 0,88
personal
Cifra de CA 144.763.15 151.689.05 140.380.48 1,04 0,92

20
afaceri 2 1 0
Productivitat
e medie Wa=CA/Ns 123.098 139.037 145.623 1,13 1,05
anuala
Wz=Wa/zil
Productivitat
e
e medie 446 504 528 1,13 1,05
Lucratoare
zilnica
pe an
Wh=Wa/or
Productivitat
e lucrate pe 42 48 50 1,14 1,05
e medie orara
an

Numar mediu de zile lucratoare pe an = 23 zile lucratoare/luna*12 luni= 276 zile


Numar mediu de ore lucrate pe an= 8 ore/ zi *365 zile= 2.920 ore

Productivitatea medie anuala prezinta un caracter oscilant de-a lungul perioadei analizate.
Aceasta are o tendinta de crestere in anul 2015 in proportie fata de anul de baza, urmand o usoara
crestere in anul urmator.
Aceeasi tendinta este urmata de productivitatea medie orara si zilnica, prezentand usoare
cresteri in anul 2016.

4. Analiza SWOT a diagnosticului de organizare, management si resurse umane

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 La finele anului 2014 nu are obligatii contractuale cu privire la  Diminuarea


plata pensiilor catre fostii directori si administratori. profitului brut.
 Conducere competenta.  Reducerea
 Personal competent. vanzarilor.

21
1.6. Diagnosticul financiar
Analiza economico-financiara a SC ARTEGO SA a fost realizata pe o perioada de
trei ani, respectiv 2014-2016, interval de timp in care am urmarit evolutia principalilor
indicatori pentru a contura situatia economica a acestei firme precum si pozitia ei pe piata
si fata de principalii competitori.
Pentru a surprinde toate laturile economice ale societatii analizate am avut in
vedere urmatorul plan:
 Diagnosticul situatiei patrimoniului: am avut in vedere in primul rand
structura elementelor de activ, capital propriu si datorii; corelatia FR-NFR-TN
cu ajutorul carora se urmareste realizarea echilibrului financiar; creante vs
obligatii precum si diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii si cel pe baza
ratelor de echilibru financiar;
 Diagnosticul rentabilitatii: calculata pe baza rezultatului din contul de profit
si pierdere, analiza factoriala a profitului, pragul de rentabilitate si intervalul
de siguranta si calculul si interpretarea principalelor rate de structura;

 Analiza riscurilor la care este expusa societatea;


 Analiza SWOT a firmei.

1.6.1. Diagnosticul situatiei patrimoniului

Tabelul nr. 1.4 Situatia pozitiei financiare a S.C. Artego S.A.

Indicatori 2014 2015 2016


Lei % Lei % Lei %
ACTIVE IMOBILIZATE 57.523.045 38,11 53.973.486 35,42 51.386.235 35,74
Imobilizari necorporale 13.966.149 9,25 13.279.299 8,72 13.092.938 9,10
Imobilizari corporale 43.363.289 28,73 40.694.187 26,71 38.293.297 26,64
Investitii imobiliare 0 0 0 0 0 0
Alte active imobilizate 193.607 0,13 0 0 0 0
ACTIVE CIRCULANTE 93.419.665 61,89 98.394.475 64,58 92.390.436 64,26
Stocuri 44.642.416 29,58 43.980.867 28,86 41.527.415 28,89
Creante 42.971.067 28,47 47.914.493 31,45 44.426.848 30,90
Numerar si echivalente de
5.535.571 3,67 6.182.672 4,06 6.106.780 4,25
numerar
Alte active 270.611 0,17 302.046 0,20 314.996 0,22
TOTAL ACTIV 150.942.710 100 152.367.961 100 143.776.671 100
CAPITAL PROPRIU 90.433.808 59,91 76.628.567 50,29 80.926.620 56,29
Capital social 24.873.443 16,48 24.873.443 16,32 24.873.443 17,30
Elemente asimilate capitalului 90.166.043 59,73 1.054.462 0,70 995.481 0,70
Actiuni proprii (1.515) (1.515) 0,01 (1.515) (0.01)

22
Prime legate de emiterea de
0 0 0 0 0
actiuni
Rezerve din reevaluare 29.428.802 19,5 29.320.294 19,24 29.285.945 20,37
Rezerve 28.050.246 18,58 28.675.676 18,82 15.016.144 10,44
Rezultat reportat (86.825.331) (57,52) (107.008.668) (70,24) (94.659.751) (65,84)
Profit net 5.042.216 3,34 11.287.856 7,41 5.149.820 3,58
Repartizarea profitului (300.096) (0,2) (625.430) (0,41) 0 0
DATORII TOTALE 60.508.902 40,09 75.739.394 49,71 62.850.051 43,71
Datorii comerciale 8.406.945 5,57 9.601.177 6,30 11.766.487 8,18
Provizioane 0 0 0 0 0
Alte datorii 52.101.957 34,52 66.138.217 43,40 51.083.564 35,53
TOTAL CAPITALURI
150.942.710 100 152.367.961 100 143.776.671 100
PROPRII SI DATORII

Patrimoniul net al intreprinderii detine o pondere considerabila din totalul activelor,


respectiv38,11% in 2014, urmand o scadere cu trei puncte procentuale in 2015, in 2016
mentinand valoarea din 2015. Din analiza succinta a activului patrimonial putem deduce ca firma
are caracter productiv, deoarece, atat activele corporale cat si stocurile, insumate, reprezinta mai
bine de doua treimi din activul patrimonial.
Ponderea fiecarui element de activ in total nu inregistreaza variatii semnificative, insa
putem constata ca in anul 2016 a scazut ponderea imobilizarilor corporale in total cu cca 2%,
scadere datorata unor dezinvestitii, iar ca o consecinta a acesteia a urmat si o scadere in aceeasi
masura a stocurilor. Putem preciza in schimb ca valoarea banilor imobilizati in creantele
comerciale a crescut cu cca 3% fata de anul precedent, cum de altfel s-a intamplat de-a lungul
intregii perioade analizate, stocurile si creantele absorbind o mare parte a numerarului din
casierie.
In ceea ce priveste structura capitalului investit observam ca finantarea activitatii se face
atat pe baza surselor proprii de finantare cat si a celor atrase. Capitalul social ramane constant de
la an la an, prin urmare nu s-au realizat emisiuni de noi actiuni si nici retrageri ale aporturilor
asociatilor. Ponderea rezervelor din reevaluare este foarte mare in totalul pasivului, atingand cota
de 19,5% in 2014, 19,24% in 2015 si 20,37% in 2016. Rezultatul reportat debitor rezultat in
urma adoptarii pentru prima data a normelor contabile conforme cu standardele internationale de
contabilitate inabusa intreaga valoare a capitalului propriu, atat prima componenta cat si cealalta
detinand procente relativ egale fata de total.
Ponderea scazuta a datoriilor comerciale, de 5,57% in 2014, de 6,30% in 2015 si de
8,18% in 2016 reflecta faptul ca societatea achizitioneaza foarte putine produse pe credit
comercial, preferand probabil sa foloseasca numerarul disponibil, asa explicandu-se si ponderea
mica a acestuia in total activ despre care am discutat mai sus.
Mentionez ca in categoria altor datorii cea mai mare pondere o detin sumele datorate
institutiilor de credit pe o perioada mai mica de un an, aceasta fiind si cea mai importanta sursa a
fondurilor straine atrase, firma neavand contractate credite bancare pe termen lung.

23
Corelatia fond de rulment – necesar fond de rulment, trezorerie neta

In vederea analizei echilibrului financiar al SC ARTEGO SA in perioada 2014-2016 se


utilizeaza indicatorii din urmatorul tabel:
Tabelul nr. 1.5 -lei-
Indicatori 2014 2015 2016
Fond de rulment (FR=Active Circulante- Datorii pe
32.910.763 22.655.081 80.623.949
termen scurt)
Necesar de fond de rulment (NFR=Stocuri+ Creante–
73.986.723 16.155.966 23.104.212
Obligatii pe termen scurt)
Trezoreria neta (TN = FR-NFR) -41.075.960 6.499.155 57.519.737
Cifra de afaceri 144.763.149 151.689.051 140.380.480
Viteza de rotatie a FR (zile)(FR/CA) x360 83 54 207
Viteza de rotatie a NFR (zile)(NFR/CA) x360 186 38 59

Echilibrul financiar pe termen lung apreciat prin gradul de acoperire a necesarului de


fond de rulment cu surse stabile reflecta o situatie riscanta in anul 2014, fondul de rulment
nereusind sa acopere nici macar jumatate din nevoia de surse de finantare necesare exploatarii,
generand astfel o trezorerie neta negativa acoperita pe seama creditelor pe termen scurt. Situatia
se modifica in anii 2015-2016, cand fondul de rulment creste si reuseste sa acopere necesarul de
fond de rulment, rezultand o trezorerie neta pozitiva.
Viteza de rotatie a fondului de rulment prezinta o scadere cu aproximativ 29 zile in anul
2015, ceea ce denota o accelerare a acesteia, iar in anul 2016 prezinta o crestere cu 153 zile fata
de 2015, ceea ce denota o scadere a vitezei de rotatie. In cazul vitezei de rotatie a necesarului de
fond de rulment, se observa o incetinire mult mai accentuata in primii doi ani de analiza, in cel
din urma observandu-se o usoara crestere.

Diagnosticul corelatiei creante-obligatii

Tabelul nr. 1.6


Indicatori 2014 2015 2016
Lei % Lei % Lei %
Cifra de afaceri 144.763.149 100 151.689.051 104,78 140.380.480 92,54
Creante 42.971.067 100 47.914.493 111,51 44.426.848 92,72
Obligatii pe termen scurt 12.959.725 100 75.739.394 44,29 62.850.051 82,98
Raportul creante/obligatii 3.32 0,63 0,70

In anul 2015 creantele au crescut intr-un ritm superior cifrei de afaceri care a inregistrat o
crestere cu 4,78% fata de anul anterior, ceea ce influenteaza nefavorabil fluxul de lichiditati. O
alta influenta negativa asupra acestuia o au si obligatiile pe termen scurt care au scazut
cu 55,71% fata de anul de referinta, ceea ce inseamna ca a scazut puterea de negociere a firmei
cu furnizorii in ceea ce priveste termenele de plata.

24
In anul 2016 se inregistreaza o ameliorare a situatiei, in ceea ce priveste volumul
disponibilitatilor imobilizate in creante, reflectand capacitatea firmei de a-si recupera la timp
creantele. Insa, in ceea ce priveste CA, constatam o scadere cu 7,46% fata de anul 2015.

Tabelul nr. 1.7 -zile-


Indicatori 2014 2015 2016
Durata de imobilizare a creantelor (Sd*360)/CA 108 119 114
Durata de folosire a surselor atrase (Sc*360)/CA 33 103 113

Indicatorii analizati vin sa sustina concluziile enuntate mai sus conform carora, de la un
exercitiu financiar la altul, creste nivelul fondului de rulment imobilizat in creante in timp ce
sursele atrase nu inregistreaza nici o evolutie, durata de folosire a surselor atrase avand o pondere
de cel mult 51,85% din durata de imobilizare a creantelor. ???

Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii

Tabelul nr. 1.8


Indicatori 2014 2015 2016
Rata lichiditatii generale
2,04 1,30 1,48
(Active circulante / Datorii curente)
Rata lichiditatii rapide
1,06 1,22 1,37
(Active circulante-Stocuri) / Datorii curente
Rata lichiditatii imediate
0,12 0,09 0,10
Disponibilitati / Datorii curente
Rata solvabilitatii patrimoniale
0,66 0,64 0,65
Capital propriu / (Capital propriu + Credite)
Rata solvabilitatii generale
2,49 2,01 2,29
Active totale / Datorii totale

Marimea indicatorilor arata ca intreprinderea, din punct de vedere al lichiditatii generale


si rapide este stabila in anul 2014 deoarece, potrivit uzantelor comerciale, marimea primului
indicator trebuie sa fluctueze in jurul valorii 2, iar a celui de-al doilea sa se situeze intre 0,8 si 1.
In urmatorii ani analizati, indicatorii nu mai respecta uzantele comerciale, situatia firmei
devenind nefavorabila.
Lichiditatea imediata inregistreaza valori scazute, valoarea normala a indicatorului
trebuind sa se situeze in intervalul 0,2-0,3 ceea ce inseamna ca pe viitor firma va trebui sa ia
masuri pentru asigurarea lichiditatilor necesare decontarii obligatiilor.
Solvabilitatea patrimoniala si cea generala ne arata ca situatia financiara de ansamblu a
firmei este buna, cei doi indicatori avand valori peste nivelul minim acceptat.

25
Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar

Tabelul nr. 1.9


Indicatori 2014 2015 2016
Rata autonomiei globale (Capital propriu/Total capitaluri proprii si datorii) 0,6 0,50 0,56
Rata de finantare a stocurilor (FR/Stocuri) 0,71 0,51 1,94
Rata de autofinantare a activelor circulante (FR/Active circulante) 0,35 0,23 0,87
Rata de indatorare a capitalului propriu (Datorii totale/Capital propriu) 0,67 0,98 0,77

Rata autonomiei globale se defineste ca fiind ponderea surselor proprii pe termen lung in
totalul activelor; conform acesteia aproximativ 2/3 din activul firmei este finantat din surse
stabile.
Rata de indatorare a capitalului propriu releva o capacitate de indatorare neajunsa la
saturatie, firma avand posibilitatea contractarii unor noi credite, in special a celor pe termen lung,
deoarece, in perioada analizata nivelul acestora a fost 0.

2.6.2. Diagnosticul rentabilitatii pe baza ratelor

Situatia generala a rezultatului pe baza contului de profit si pierdere

Aceasta este redata in cadrul tabelului urmator:


Tabelul nr. 1.10 -lei-
Nr. crt. Indicatori 2014 2015 2016
1. Cifra de afaceri neta 144.763.149 151.689.051 140.380.480

2. Venituri din exploatare 160.149.167 168.489.297 152.671.824

3. Cheltuieli din exploatare 151.839.990 153.095.774 144.839.792

4. Rezultatul din exploatare 8.309.177 15.393.523 7.832.033

5. Venituri financiare 797.455 940.067 1.091.395

6. Cheltuieli financiare 3.104.704 2.557.256 2.676.415

7. Rezultatul financiar -2.307.249 -1.617.189 -1.585.020

8. Venituri totale 160.946.622 169.429.364 153.763.216

9. Cheltuieli totale 154.944.694 155.653.030 147.516.208


10. Rezultatul brut 6.001.928 13.776.334 6.247.013
11. Impozit pe profit 959.712 2.488.478 1.097.193

12. Rezultat net 5.042.216 11.287.856


5.149.820
26
Analiza factoriala a profitului
In vederea determinarii profitului aferent cifrei de afaceri si efectuarii analizei sale
factoriale s-au folosit datele prezentate in tabelul urmator:

Tabelul nr. 1.11 -lei-


Nr crt Indicatori 2014 2015 2016
1. Cifra de afaceri 144.763.149 151.689.051 140.380.480
2. Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 136.822.906 135.333.646 132.819.283
3. Profitul aferent cifrei de afaceri 7.940.243 16.355.405 7.561.197

In urma analizei activitatii desfasurate de catre SC Artego SA in cadrul perioadei


cuprinse intre anii 2014 si 2016 s-a constatat o crestere a profitului aferent cifrei de afaceri cu
8.415.162 RON (cu 106%), respectiv o diminuare cu 8.794.208 RON (cu 53,77 %). Aceasta
situatie a fost determinata de somajul tehnic prelungit de la Complexul Energetic Oltenia intrucat
producatorul de energie electrica si carbune reprezinta principalul client al SC Artego SA de pe
piata autohtona care a comandat benzi transportoare de cauciuc si alte produse de cauciuc.
Modelul de analiza a profitului aferent cifrei de afaceri utilizat a fost: Pr = ∑qvi*pi -
∑qvi*ci si s-au obtinut rezultatele din cadrul tabelului de mai jos:

Tabelul nr. 1.12 -lei-


Specificatie 2015/2014 2016/2015
Variatia profitului aferent cifrei de afaceri, din care datorita: -9.304.246 -406.511

1) modificarii volumului productiei vandute -3.816.431 -567.373

2) modificarii structurii productiei vandute -5.062.018 4.388.584

3) modificarii costurilor complete 1.841.005 -3.736.692

4) modificarii preturilor medii de vanzare -2.266.802 -491.030

Factorii luati in considerare conform modelului de analiza a profitului aferent cifrei de


afaceri au avut influente diferite asupra acestuia, astfel:
 Volumul fizic al productiei vandute a avut un impact negativ asupra profitului datorita
dificultatilor tehnice intampinate de Complexul Energetic Oltenia in producerea
necesarului de carbune, dar si a modificarii cererii pentru produsele sale pe piata din
Romania, determinand diminuarea profitului aferent cifrei de afaceri cu 3.816.431 RON.
In perioada ce a urmat trendul descendent a cantitatii vandute s-a pastrat, fapt ce a cauzat
reducerea indicatorului analizat cu 567.373 RON. La baza acestei situatii nefavorabile se
afla si trendul descendent al cererii existente pe piata externa pentru produsele oferite de
societate.

27
 Structura productiei vandute a fost singurul factor care a influentat in 2014 pozitiv
profitul aferent cifrei de afaceri, datorita cresterii cererii pentru benzile de transport.
 Scaderea costurilor complete in 2015 fata de 2014 datorita scaderii consumurilor
intermediare cu 19,35% au condus la o crestere a profitului cu 1.841.005 RON, fiind
singurul factor cu influenta pozitiva asupra profitului. In anul 2016 costurile complete au
condus la scaderea profitului cu 3.736.692 RON..
 Preturile medii de vanzare au avut, de asemenea influente negative asupra profitului, insa,
in 2016 se observa o redresare a acestora datorata, in mare parte pozitiei concurentiale
puternice pe piata nationala.

Diagnosticul pe baza ratelor de rentabilitate

Rata rentabilitatii comerciale calculata pe baza rezultatului aferent cifrei de afaceri


reflecta profitul aferent cifrei de afaceri acumulat la 100 lei cifra de afaceri, dupa acoperirea
cheltuielilor ocazionate de obtinerea si valorificarea productiei si marfurilor, fiind o expresie a
eficientei functiei comerciale.
Aceasta a inregistrat cea mai mare valoare in 2015, de 10,79 %, urmand ca in ceilalti ani
sa inregistreze o scadere semnificativa datorita reducerii profitului aferent cifrei de afaceri la
jumatate. Aceasta situatie a fost determinata de somajul tehnic prelungit de la Complexul
Energetic Oltenia intrucat acesta reprezinta cel mai important client al SC ARTEGO SA de pe
piata nationala care a comandat o cantitate considerabila din principalul produs oferit de
societatea analizata, respectiv benzi transportoare de cauciuc.
Aproximativ toti indicatorii au inregistrat scaderi semnificative in 2015, in schimb, in
urma analizei rezultatelor din anul 2016 se constata o sporire a ratei rentabilitatii comerciale cu
0,10 puncte procentuale.

Tabelul nr. 1.13 -lei-


Nr.crt. Indicatori 2014 2015 2016
1 Cifra de afaceri 144.763.149 151.689.051 140.380.480
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 136.822.906 135.333.646 132.819.283
3 Profit aferent cifrei de afaceri (1-2) 7.940.243 16.355.405 7.561.197
4 Rata rentabilitatii comerciale (%) (3/1*100) 5,48% 10,79 % 5,39 %
Rata rentabilitatii resurselor consumate (%)
5 5,8% 12,08 % 5,70 %
(3/2*100)

Modificarea ratei rentabilitatii comerciale pe parcursul celor trei ani analizati a avut la
baza influenta mai multor factori directi, respectiv structura productiei vandute, preturile medii
de vanzare si costurile complete unitare. In urma efectuarii analizei factoriale s-au obtinut
informatiile din tabelul ce urmeaza:

28
Tabelul nr. 1.14
Factorii de influenta 2015/2014 2016/2015
Variatia ratei rentabilitatii comerciale, din care datorita: -3,38% 0,10%
1. modificarii structurii productiei vandute -3,19% 3,04%

2. modificarii preturilor medii de vanzare -1,37% -0,31%

3. modificarii costurilor complete 1,18% -2,63%

Structura productiei vandute, prin schimbarea sa in sensul reducerii ponderii benzilor de


transport de la 81,89% la 75,31% pentru care in anul 2015 s-a inregistrat o rata a rentabilitatii
comerciale mai mare decat nivelul mediu al rentabilitatii comerciale pe total intreprindere in anul
precedent, a condus la diminuarea indicatorului analizat cu 3,19 puncte procentuale.
La nivelul anului 2016 modificarile din structura cifrei de afaceri s-au dovedit a fi
factorul dominant care a condus la o majorare cu 3,04 puncte procentuale a ratei rentabilitatii
comerciale in anul curent, ca urmare a cresterii ponderii produselor mai profitabile decat media
pe societate. Din categoria acestor produse fac parte principalele sortimente ale societatii,
respectiv benzile de transport si placile tehnice, care impreuna detin o pondere de 91,9% din
cifra de afaceri totala a SC ARTEGO SA.
Reducerea preturilor medii de vanzare in anul 2015 cu 1,43% si in anul 2016 cu 0,34% a
determinat diminuarea ratei rentabilitatii comerciale cu 1,37 puncte procentuale, respectiv cu
0,31 puncte procentuale. Se observa o usoara redresare a preturilor practicate de SC Artego SA
ce poate fi efectul imbunatatirii calitatii produselor, dar si a inflatiei, evolutiei cursului de schimb
si pozitiei concurentiale puternice a acesteia pe piata nationala.
Costurile complete unitare s-au redus cu 1,23% in anul 2015 comparativ cu anul 2014,
determinand sporirea ratei rentabilitatii comerciale cu 1,18 puncte procentuale. In schimb
cresterea costurilor complete unitare cu 2,86% in anul 2016 fata de cel precedent a avut ca efect
diminuarea indicatorului analizat cu 2,63 puncte procentuale.

Rata rentabilitatii resurselor consumate reflecta corelatia dintre profitul aferent cifrei
de afaceri si costurile totale aferente vanzarii.
Ca si in cazul ratei rentabilitatii comerciale si aceasta a inregistrat o scadere in 2015 cu
3,92% urmand ca in 2016 sa aiba loc o redresare, crescand cu 0,11%.
Ambii factori ce intra in calculul ratei rentabilitatii resurselor consumate au inregistrat
diminuari, insa, in timp ce in 2015 cifra de afaceri a scazut cu 23%, cheltuielile aferente acesteia
au scazut cu 20,14%, deci, intr-un ritm mai lent. In 2016, scaderea cifrei de afaceri cu
10.190.235 lei (6,58%) s-a realizat cu o scadere a cheltuielilor aferente cifrei de afaceri
cu 9.783.724 lei (6,68%) conducand la o crestere a ratei rentabilitatii resurselor consumate cu
0,11 puncte procentuale.

Rata rentabilitatii economice reflecta performantele utilizarii capitalului investit in


activitatea unei societatii, prezentand interes pentru investitorii si creditorii sai.
In vederea determinarii ratei rentabilitatii economice si efectuarii analizei sale factoriale
s-au folosit datele prezentate in tabelul urmator:

29
Tabelul nr. 1.15 -lei-
Nr.crt. Indicatori 2014 2015 2016
1 Active imobilizate 57.523.045 53.973.4863 51.386.235
2 Active circulante 93.419.665 98.394.4751 92.390.436
3 Active totale (1+2) 150.942.7109 148.229.724 147.163.349
4 Cifra de afaceri 144.763.149 151.689.051 140.380.480
5 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 136.822.906 135.333.646 132.819.283
6 Profit aferent cifrei de afaceri (4-5) 7.940.243 16.355.405 7.561.197
Viteza de rotatie a activului (rotatii)
7 0,98 1,02 0,95
(4/3)
Rata rentabilitatii comerciale (%)
8 5,48% 10,78% 5,37%
(6/4*100)
Rata rentabilitatii economice (%)
9 5,26% 11,03% 5,14%
(6/3*100)

Modelul de analiza utilizat a fost: Re=PAt*100=CAAt*PCA*100 si s-au obtinut


rezultatele din cadrul tabelului urmator.

Tabelul nr. 1.16


Specificatie 2015/2014 2016/2015
Variatia ratei rentabilitatii economice, din care datorita: -5,76% -0,27%
1) modificarii vitezei de rotatie a activului -2,16% -0,37%
2) modificarii ratei rentabilitatii comerciale -3,6% 0,1%

In urma analizei activitatii desfasurate de catre SC ARtego SA in cadrul perioadei


cuprinse intre anii 2014 si 2016 s-a constatat o diminuare a ratei rentabilitatii economice cu 5,76
puncte procentuale, respectiv cu 0,27 puncte procentuale. La baza acestei modificari nefavorabile
au stat evolutiile descendente ale valorii medii a activului total si profitului aferent cifrei de
afaceri, prin reducerea cifrei de afaceri pe plan national, respectiv la export.

Aprofundand analiza pe factori directi de influenta se constata impactul nefavorabil al


vitezei de rotatie a activelor imobilizate asupra ratei rentabilitatii economice, determinand
reducerea acesteia cu 2,16 puncte procentuale in anul 2015, respectiv cu 0,37 puncte procentuale
in anul 2016. Aceasta situatie denota ineficienta utilizarii resursele materiale imobilizate in
cadrul activitatii desfasurate de societate, in contextul nerealizarii de investitii majore in
tehnologia utilizata.
Pe parcursul perioadei luate in considerare rata rentabilitatii comerciale a influentat in
mod diferit rentabilitatea economica. Ca urmare, reducerea acesteia cu 3,38 puncte procentuale a
determinat diminuarea ratei analizate cu 3,6 puncte procentuale in anul 2016 fata de anul 2014,
iar majorarea sa cu 0,1 puncte procentuale in anul 2016 avut ca efect sporirea ratei rentabilitatii
economice in aceeasi masura, respectiv cu 0,1 puncte procentuale.
Rata rentabilitatii financiare este utilizata cu precadere de catre investitori pentru a
vedea daca investitia lor intr-o societate a fost rentabila. De asemenea, la societatile cotate,

30
printre care si Artego S.A., aceasta rata ofera si alte informatii, mai ales referitoare la cursul
actiunilor. In vederea determinarii ratei rentabilitatii financiare si analizei sale factoriale s-au
utilizat informatiile cuprinse in tabelul urmator:

Tabelul nr. 1.17 -lei-


Nr.crt. Indicatori 2014 2015 2016
1 Active totale 150.942.710 152.367.961 143.776.671
2 Capital propriu 90.433.808 76.628.567 80.926.620
3 Venituri totale 160.946.624 154.204.267 143.324.228
4 Profit net 5.042.216 11.287.856 5.149.820
Viteza de rotatie a activelor totale (rotatii)
5 1,07 1,01 0,99
(3/1)
6 Parghia financiara (1/2) 1,67 1,99 1,78
7 Rentabilitatea neta a veniturilor (4/3) 0,03 0,08 0,04
8 Rata rentabilitatii financiare (%) (4/2*100) 5,58 % 14,73 % 6,36 %

In urma analizei datelor din tabel putem observa trendul descendent al ratei rentabilitatii
financiare de-a lungul celor trei ani de analiza ceea ce denota faptul ca a scazut randamentul
capitalului propriu utilizat in finantarea activitatii, acesta datorandu-se in primul rand vitezei de
rotatie a activelor totale, factorului de multiplicare al capitalului propriu si rentabilitatii nete a
veniturilor totale. Modelul de analiza utilizat a fost: Rf=PnKp*100=(VtAt*AtKp*PnVt)*100 si s-
au obtinut rezultatele din cadrul tabelului urmator:

Tabelul nr. 1.18


Specificatie 2015/2014 2016/2015
Variatia ratei rentabilitatii financiare, din care datorita: -7,77% -0,18%
1) modificarii vitezei de rotatie a activelor totale -2,06% -0,51%
2) modificarii parghiei financiare -0,94% -0,02%
3) modificarii rentabilitatii nete a veniturilor -4,76% 0,36%

In urma analizei activitatii desfasurate de catre SC Artego SA in cadrul perioadei


cuprinse intre anii 2014 si 2016 s-a constatat o diminuare a ratei rentabilitatii financiare cu 7,77
puncte procentuale, respectiv cu 0,18 puncte procentuale. Aceasta situatie nefavorabila pentru
actionarii societatii a fost determinata cu precadere de reducerea valorii profitului net cu
6.513.952 lei (55,68%) in anul 2015, respectiv cu 143.776 lei (3,33%) in anul 2016. La baza
acestei diminuari se afla trendul descendent al rezultatului din exploatare, mai exact al cifrei de
afaceri, dar si pierderea din activitatea financiara data de suma cheltuielilor cu dobanzile.
Rata rentabilitatii financiare este dependenta de modalitatile de finantare a activitatii,
fiind sensibila la modificarea structurii financiare, in special a gradului de indatorare, dar si a

31
celor trei factori cu influenta directa: viteza de rotatie a activului total, parghiei financiare
(factorul de multiplicare al capitalului propriu) si rentabilitatea neta a veniturilor totale.
Incetinirea vitezei de rotatie a activelor totale cu 0,24 rotatii in anul 2015 si cu 0,10
rotatii in anul 2016 a contribuit la diminuarea rentabilitatii financiare cu 2,06 puncte procentuale,
respectiv cu 0,51 puncte procentuale in anul urmator, ceea ce indica o reducere a eficientei
utilizarii activelor totale.
In anul 2015 factorul de multiplicare al capitalului propriu a determinat, prin scaderea sa
cu 8,38%, diminuarea ratei analizate cu 0,94 puncte procentuale. Mai mult decat atat, in anul
2016 parghia financiara a cauzat, prin reducerea sa cu inca 0,33%, diminuarea ratei rentabilitatii
financiare cu 0,02 puncte procentuale. Chiar daca factorul de multiplicare al capitalului propriu
exercita o influenta nefavorabila asupra rentabilitatii financiare, SC Artego SA isi finanteaza
activitatea preponderent din surse proprii, gradul de autonomie situandu-se in jurul valorii de
60%. Totusi, dupa cum s-a putut vedea, indatorarea societatii in proportie de 40% pe baza de
credite pe termen scurt contractate de la bancile BRD, EximBank, Unicredit Tiriac Bank, Intesa
Sanpaolo Bank si ING Bank afecteaza nivelul ratei pentru actionari.
Rentabilitatea neta a veniturilor totale, prin reducerea sa cu 44,84% in anul 2015, a
contribuit la diminuarea ratei rentabilitatii financiare cu 4,76 puncte procentuale, fiind factorul de
influenta dominant. Astfel, activitatea comerciala desfasurata de SC Artego SA s-a caracterizat
printr-o eficienta scazuta, principala problema constand in dependenta societatii fata de un singur
client pentru produsul cu cea mai mare marja de profit la 1 leu venituri totale.
La nivelul anului 2016 cresterea rentabilitatii nete a veniturilor totale cu 6,46% a avut ca
efect favorabil sporirea indicatorului analizat cu 0,36 puncte procentuale. Prin urmare, s-a
evidentiat o majorare de aceasta data a eficientei activitatii de comercializare.

1.6.3. Analiza riscului societatii

Riscurile la care se expune intreprinderea tin in special de piata de desfacere a noilor


produse. Acest considerent sta la baza necesitatii realizarii unui program de investitii care sa
sporeasca puterea de adaptare a intreprinderii la o piata in continua schimbare.
Societatea este expusa, prin operatiunile sale, la urmatoarele riscuri financiare:
 Riscul pietei: riscul de rata a dobanzii si riscul valutar;
 Riscul de creditare;
 Riscul de lichiditate;
 Riscul de capital (faliment).
Riscul de rata a dobanzii: fluxurile de numerar ale societatii sunt afectate de variatiile
ratei dobanzilor ce vor avea repercursiuni asupra cheltuielilor financiare.
Riscul valutar este datorat fluctuatiilor de curs valutar in situatia in care societatea
contracteaza credite in moneda straina sau incheie relatii de colaborare cu parteneri din afara
tarii.
Riscul de creditare apare in situatia in care societatea este nevoita sa suporte o pierdere
financiara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client.
Riscul de lichiditate apare in situatia in care societatea intampina dificultati in
indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor financiare care sunt decontate prin numerar sau
echivalente de numerar. O politica prudenta de gestionare a riscului de lichiditate implica
mentinerea unei rezerve de numerar si echivalente de numerar pentru a putea onora obligatiile pe
masura ce acestea ajung la scadenta.

32
Riscul de capital poate fi inlaturat prin pastrarea capacitatii firmei de a-si continua
activitatea in vederea obtinerii de beneficii pentru actionari si pentru alte parti interesate si de a
mentine o structura optima de capital in vederea reducerii costului acestuia.

1.6.4. Analiza SWOT a diagnosticului financiar

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Partener de contract – partener pentru  Imbunatatirea managementului


protectia mediului: firma actioneaza in deseurilor si a planificarii lucrului
sensul in care si partenerii sai trebuie sa astfel incat deseurile sa fie reduse,
tina cont de aceleasi standarde relevante depozitate sau eliminate in
pentru mediu. conformitate cu cerintele de mediu in
 Reducerea termenului de incasare a vigoare.
contravalorii produselor livrate pe piata  In cazul achizitionarii materiilor prime
interna. din Asia, cresterea perioadei de
 Posibilitatea achizitionarii materiilor aprovizionare si a cheltuielilor de
prime de pe piata asiatica la un pret mai transport.
redus.  Investitii pentru reconditionarea si
 Prevenirea poluarii solului si a poluarii retehnologizarea utilajelor de
atmosferice prin adoptatrea celor mai productie.
eficiente tehnici de mentenanta a  Lichiditatea redusa.
utilajelor.  Fonduri mari imobilizate in stocuri si
 Solutii tehnice brevetate. creante = viteza de rotatie redusa si in
 Situarea firmei in afara zonei de risc de scadere a necesarului de fond de
faliment. rulment.
 Capacitate de autofinantare buna  Rezultatul negativ al activitatii
(ponderea capitalului propriu in total financiare.
active).
 Redresarea indicatorilor economici in
2016.

OPORTUNITATI RISCURI

33
 Restructurarea sistemului energetic si  Diferente de curs valutar.
restructurarea activitatii de exploatare a  Evolutia pretului petrolului.
carbunelui - principalii clienti activeaza  Politica fiscala.
in aceasta industrie.
 Relatii de colaborare cu noi furnizori de
materii prime.
 Contractarea creditelor pe termen lung.

34