Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 176 (XVIII) — Nr. 3285 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Vineri, 13 iunie 2008

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
EURO PRESTSERV INTERNATIONAL - S.R.L. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
HOTĂRÂREA MAREV - ARH SRL, cu sediul în București, B-dul Nicolae
Bălcescu, nr. 33, scara B, etaj 8, ap. 75, sector 1,
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR înregistrată sub nr. J40/22027/2004, cod unic de
NR. 2/21.01.2008 înregistrare 17084600, care a fost înregistrat sub
nr. 19720 din 22.01.2008.
Subsemnații:
(2/387492)
HODODI ANDREI - CRISTIAN, posesor C.I. seria RX
nr. 369637, emisă de SPCEP S4 biroul nr. 2, la data de
Societatea Comercială
10.11.2005, CNP 1760420441561, domiciliat în
București, str. Sg. Florescu Niculaie, nr. 15, sector 4, MAREV - ARH - S.R.L.
BOBORUTA ALEXANDRU, posesor C.I. seria MH
nr. 212320, emisă de SPCLEP Dr. Tr. Severin, la data de HOTĂRÂREA
28.02.2006, CNP 1721104250549, domiciliat în sat
ADUNĂRII GENERALE
Dudasu (com. Simian), jud. Mehedinți,
întruniți în ședința extraordinară astăzi, 21.01.2008, cu A S.C. “ MAREV - ARH “ SRL
unanimitate de voturi am hotărât următoarele: 17.01.2008
Art. 1. S.C. EURO PRESTSERV INTERNATIONAL
S.R.L. deschide 1(unu) punct de lucru situat în București, Subsemnații: BABOIA MARA, cetățean român,
Bd. Magheru, nr. 35, bl. A, sc. A, et. 4, ap. 41, sector 1, născută la data de 11.10.1958, în București domiciliată în
unde va desfășura activitatea clasificată conform București, Str. Heliade Intre Vii, nr. 28, B1.20, sc. A,
CAEN-9604-Activități de întreținere corporală. Parter, ap. 1, sector 2, sex feminin, posesor al CI seria RX
Art. 2. Dispozițiile prezentei se vor înregistra la ORC - nr. 242940, eliberată de Sp.7 la data de 10.12.2003,
TB, în vederea autorizării funcționării. CNP 2581011400172, și BABOIA VANGHELE, cetățean
Redactată și editată astăzi, 21.01.2008, la sediul român, născut la data de 18.12.1953, în București,
societății, în 4 (patru) exemplare.
domiciliat în București, Șos. Iancului, nr. 5, Bl. 110, sc. A,
(1/387491)
et. 7, ap. 34, sector 2, posesor al CI seria RX nr. 086926,
Societatea Comercială eliberată de Sp.8, la data de 15.12.1998, CNP
MAREV-ARH - S.R.L. 1531218400029, în calitate de asociați ai S.C. MAREV -
ARH “ SRL, au decis recodificarea codurilor CAEN după
NOTIFICARE cum urmează:
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 1. Obiectul principal de activitate este:
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 6831 Agenții imobiliare
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008

2. Activități secundare: 9101 Activități ale bibliotecilor Societatea Comercială


și arhivelor J & F OPTICAL - S.R.L.
Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
neschimbate. NOTIFICARE
Prezentul act a fost întocmit în 3 exemplare. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
(3/387493) București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Societatea Comercială modificările și completările ulterioare, depunerea textului
J & F OPTICAL - S.R.L. actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
J & F OPTICAL SRL, cu sediul în București, Str.
HOTĂRÂREA Avionului, nr. 27, bloc 15F, etaj 1, ap. 4, sector 1,
înregistrată sub nr. J40/10063/2001, cod unic de
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR înregistrare 14332549, care a fost înregistrat sub
S.C. J & F OPTICAL SRL nr. 19730 din 22.01.2008.
CU SEDIUL IN BUCUREȘTI, STR. AVIONULUI (5/387495)
NR. 2, BLOC 15 F, ETAJ 1, AP. 4, SECTOR 1,
ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI Societatea Comercială
SUB NR. J40/10063/2001 C.U.I 14332549, CHARM OPTIK - S.R.L.

INCHEIAT AZI, 21.01.2008, SUB NR. 1 HOTĂRÂREA


Subsemnații IONIȚĂ FLORICĂ, cetățean român, sex ADUNĂRII GENERALE A S.C. CHARM OPTIK SRL
bărbătesc, născut la data de 07.05.1958, în Ploiești, jud. CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. AVIONULUI
Prahova, domiciliat în București, Str. Avionului nr. 27, bloc NR. 27, BLOC 15 F, SCARA 1, ETAJ 1, AP. 4,
15 F, scara 1, etaj 1, ap. 4, sector 1, posesor al CI seria SECTOR 1
RR nr. 115432 eliberată de Secția 2 Poliție la data de ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI
07.06.2000, CNP 1580507400662, și CHIRILĂ VASILE SUB NR. J40/3437/2004, C.U.I. 16202952,
cetățean român, sex bărbătesc, născut la data de
ÎNCHEIATĂ AZI, 21 IANUARIE 2008
16.11.1943, în Comuna Stănișești, jud. Bacău, domiciliat
în București, Str. Burdujeni nr. 5, bloc A14 scara 4, etaj 1, Subsemnații IONIȚĂ FLORICĂ, cetățean român, sex
bărbătesc, născut la data de 07.05.1958, în Ploiești, jud.
ap. 39, sector 3, posesor al CI seria DP nr. 098502
Prahova, domiciliat în București, Str. Avionului nr. 27, bloc
eliberată de DGIP - DEP la data de 16.07.2003, CNP
15 F, scara 1, etaj 1, ap. 4, sector 1, posesor al CI seria
1431116400082, asociați ai S.C. J & F OPTICAL SRL cu
RR nr. 115432 eliberată de Secția 2 Poliție la data de
sediul în București, str. Avionului nr. 2, bloc 15 F, etaj 1, 07.06.2000, CNP 1580507400662, și CHIRILĂ VASILE,
ap. 4, sector 1, înregistrată la Reg. Com. sub cetățean român, sex bărbătesc, născut la data de
nr. J40/10063/2001, C.U.I. 14332549, am hotărât: 16.11.1943, în Comuna Stănișești, jud. Bacău, domiciliat
1. Radierea întregului obiect de activitate și declararea în București, Str. Burdujeni nr. 5, bloc A14, scara 4, etaj 1,
unui nou obiect, după cum urmează: ap. 39, sector 3, posesor al CI seria DP nr. 098502
Obiect principal de activitate: eliberată de DGIP - DEP la data de 16.07.2003, CNP
4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de 1431116400082, în calitate de asociați ai S.C. CHARM
uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor OPTIK SRL am hotărât următoarele:
(lentile, lentile de contact, rame ochelari etc.) 1. Radierea punctului de lucru situat în București, str.
Obiecte secundare de activitate: Bibescu Vodă nr. 18, sector 4
2670 - Fabricarea de instrumente optice și 2. Recodificarea obiectului de activitate după cum
echipamente fotografice (montaj lentile) urmează: Obiect principal 4778 - Comerț cu amănuntul al
altor bunuri noi, în magazine specializate (lentile, lentile
4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de
de contact, rame ochelari etc); Obiect secundar 4643 -
parfumerie
Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz
4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
magazine specializate (lentile, lentile de contact, rame (lentile, lentile de contact, rame ochelari etc.), 8690 - Alte
ochelari etc.) activități referitoare la sănătatea umană (optometrie).
5210 - Depozitări 3. Se extinde obiectul de activitate cu următorul cod
2. Prelungirea mandatului administratorului IONIȚĂ 2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente
FLORICĂ pe toata durata de existență a societății. fotografice.
(4/387494) (6/387496)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008 3

Societatea Comercială C.U.I. 21148116, legal reprezentată de LEONARDI


CHARM OPTIK - S.R.L. ROBERTO, cetățean italian, cu domiciliul în Perugia, Via
Eugubina n. 51, Italia, născut la 25.08.1966, în localitatea
NOTIFICARE Perugia, Italia, posesor Carte de identitate
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul nr. 1685173AA, emisă de Autoritățile italiene - Primăria
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Perugia la data de 03.05.2007,valabilă până la data de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 02.05.2012, în calitate de administrator, împuternicit prin
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Decizia asociatului unic nr. 03/12.11.2007, și BLOCUL
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale NAȚIONAL SINDICAL, confederație sindicală cu sediul în
CHARM OPTIK SRL, cu sediul în București, Str. București, Splaiul Independentei, nr. 202A, etaj 4,
Avionului, nr. 27, bloc 15 F, scara 1, etaj 1, ap. 4, sector 1, sector 6, înregistrată în Registrul special sub
înregistrată sub nr. J40/3437/2004, cod unic de nr. 67/12.06.2002, cod fiscal 7137227, legal reprezentată
înregistrare 16202952, care a fost înregistrat sub de DUMITRU COSTIN, domiciliat în Mun. Pitești, jud.
nr. 19742 din 22.01.2008. Argeș, Str. Teilor, bl. PS4, sc. B, ap. 3, identificat cu CI
(7/387497) seria AS nr. 058838 eliberată de Poliția Mun. Pitești, la
data de 07.01.2000, în calitate de Președinte,
Societatea Comercială împuternicit prin Decizia Biroului Executiv
UNIVERSAL EXPERT CONSULT - S.R.L. nr. 1464/31.10.2007, care participă la adunare ca invitați,
în calitate de asociați cesionari, astăzi, data de mai sus,
NOTIFICARE la sediul societății, am întrunit adunare generală și, de
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul comun acord, am stabilit următoarele:
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 1. Retragerea din societate a D - lui SCHWARZ RALF,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu prin cesionarea tuturor celor 25 părți sociale a câte 738
modificările și completările ulterioare, depunerea textului RON fiecare în valoare totală de 18450 lei (250 lei
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale +18200 lei, echivalent a 5000 EUR), reprezentând 50%
UNIVERSAL EXPERT CONSULT SRL, cu sediul în din capitalul social al Societății, după cum urmează;
București, B-dul FICUSULUI, nr. 44, bloc OBIECTIV10, a)Către S.C. ABN IMPRESA SOCIALE S.R.L., prin
sector 1, înregistrată sub nr. J40/21253/2005, cod unic de reprezentant LEONARDI ROBERTO, cedează un număr
înregistrare 18225553, care a fost înregistrat sub de 20 părți sociale, în valoare nominală de 738 lei fiecare,
nr. 19748 din 22.01.2008. în valoare totală de 14760 lei (200 lei +14.560 lei,
(8/387498) echivalent a 4000 EUR), reprezentând 40% din capitalul
social total al S.C. UNIVERSAL EXPERT CONSULT
Societatea Comercială S.R.L., care devine astfel asociat al societății, și
UNIVERSAL EXPERT CONSULT - S.R.L. b)Către BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL, prin
reprezentant DUMITRU COSTIN, cedează celelalte
HOTĂRÂREA
5 părți sociale a câte 738 lei flecare, în valoare totală de
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR 3690 lei (50 lei +3640 lei echivalent a 1000 EUR),
reprezentând 10% din capitalul social total al S.C.
NR. 01/15.01.2008 UNIVERSAL EXPERT CONSULT S.RL., care devine
Subsemnații, CHIVU DIANA - PAMELA, cetățean astfel asociat al societății.
român, domiciliată în Reșita, jud. Caraș - Severin, Bd. 2. Cesionarea de către D - na CHIVU DIANA -
Republicii, nr. 8, sc. 4, et. 2, ap. 8, identificată cu CI seria PAMELA a 15 părți sociale în valoare nominală de 738 lei
KS nr. 131172, eliberată la 21.08.2003 de poliția Mun. fiecare, în valoare totală de 11.070 lei (150 lei +10.920 lei,
Reșita, CNP 2790928113689, și SCHWARZ RALF, echivalent a 3000 EUR), reprezentând 30% din capitalul
cetățean german, domiciliat în Italia, Palermo, Via social al Societății, din totalul celor 25 părți sociale
Marinuzzi Gino, nr. 80, posesor al pașaportului deținute în cadrul Societății, către BLOCUL NAȚIONAL
nr. 233105160, eliberat de autoritățile germane la data de SINDICAL, prin reprezentant DUMITRU COSTIN.
24.08.2004, ambii asociați ai S.C. UNIVERSAL EXPERT 3. În urma cesiunilor de părți sociale mai sus
CONSULT SRL, cu datele de identificare mai sus menționate capitalul social al SC UNIVERSAL EXPERT
menționate, precum și subscrisele, S.C. ABN IMPRESA CONSULT SRL, în valoare totală de 36.900 lei, (500 lei +
SOCIALE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul 36.400 lei, echivalent a 10.000 EUR) va fi divizat în 50
social în București, Str. Anghel Saligny nr. 8, etaj 2, părți sociale flecare în valoare nominală de 738 lei, fiind
Camera 3, sector 5, Nr. de înregistrare J40/3538/2007, repartizat după cum urmează:
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008

- ABN IMPRESA SOCIALE S.R.L. - 20 părți sociale a asemenea unități fără personalitate juridică); f) să
câte 738 lei, flecare, în valoare totală de 14.760 lei (200 stabilească și să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și
lei +14.560 lei, echivalent a 4000 EUR), reprezentând programul de activitate pentru următorul an fiscal și să
40% din capitalul social total al S.C. UNIVERSAL adopte orice modificare substanțială a acestora; g) să ia
EXPERT CONSULT S.R.L.; orice alte hotărâri permise de legea română.
- BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL - 20 părți sociale a 10.2 Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților
câte 738 lei, flecare în valoare totală de 14.760 lei (200 lei va avea competența să decidă cu privire la următoarele
+14.560 lei, echivalent a 4000 EUR), reprezentând 40% aspecte, precum și oricare alte competențe stabilite prin
din capitalul social total al S.C. UNIVERSAL EXPERT lege:
CONSULT S.R.L.; a) schimbarea formei juridice a societății b) mutarea
- CHIVU DIANA - PAMELA - 10 părți sociale a câte 738 sediului social c) schimbarea obiectului de activitate d)
lei, flecare,în valoare totală de 7380 lei (100 lei +7280 lei, decide asupra înființării de societăți comerciale cu terțe
echivalent a 2000 EUR), reprezentând 20% din capitalul persoane fizice și juridice; e) să hotărască înființarea sau
social total; desființarea unora sau mai multor unități ale societății,
4. Participarea asociaților la beneficiile și pierderile dezmembrăminte cu personalitate juridică proprie (filiale)
societății va fi direct proporțională cu participarea f) majorarea capitalului social și condițiile efectuării
acestora la capitalul social, respectiv: acesteia; g) reducerea capitalului social sau reîntregirea
- ABN IMPRESA SOCIALE S.R.L.- 40% acestuia; h) fuziunea sau divizarea societății comerciale
- BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL- 40% i)dizolvarea anticipată a societății comerciale; j)aprobarea
- CHIVU DIANA - PAMELA - 20% încheierii de către Consiliul de Administrație a actelor
5. Sediul societății SC UNIVERSAL EXPERT juridice privind dobândirea, înstrăinare, închirierea,
CONSULT SRL va fi mutat la următoarea adresa: schimbarea sau constituirea în garanție a bunurilor aflate
București, B - dul Ficusului nr. 44, obiectiv 10, sector 1. în patrimoniul societății; k) oricare altă modificare pentru
6. Va fi revocată din funcția de administrator al S.C. care este cerută aprobarea Adunării Generale
UNIVERSAL EXPERT CONSULT SRL asociatul cedent Extraordinare.
CHIVU DIANA - PAMELA, urmând a se numi un Consiliu 10.3 Adunările Generale ale Asociaților se convoacă
de Administrație. prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire la
7. Se va modifica și completa actul constitutiv al adresele indicate de asociați prin actul constitutiv sau la
societății cu următoarele prevederi, dându-se o nouă adresele indicate ulterior și notificate în scris societății, cu
numerotare capitolelor și articolelor acestuia: cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru ținerea
“ CAP. IV. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA acesteia, arătându-se data, locul și ordinea de zi.
SOCIETĂȚII 10.4 Întrunirile Adunării Generale a Asociaților pot
Art 10 - CONDUCEREA SOCIETĂȚII avea loc în România la sediul societății sau în orice alt loc
10.1. Conducerea Societății se face de către Adunarea stabilit de către asociați. Votul poate fi exprimat și prin
Generala a Asociaților, care reprezintă autoritatea corespondență, prin poștă sau fax.
suprema a societății. 10.5 În situația în care prima adunare nu se va putea
Adunarea Generală a Asociaților poate fi Ordinară sau ține, în condițiile legii, se va face o nouă convocare, prin
Extraordinară. aceeași modalitate de transmitere, respectiv scrisoare
Adunarea Generală Ordinară va avea următoarele recomandată cu confirmare de primire, convocarea
competențe, precum și orice alte competențe acordate făcându-se cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pt.
prin lege sau prin prezentul act constitutiv: cea de-a doua adunare.
a) să discute și să aprobe situațiile financiare anuale 10.6 Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale,
pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de atât ordinare, cât și extraordinare, sunt necesare:
administrație sau de cenzori și să fixeze dividendele și - la prima convocare, prezența asociaților, prezența
distribuția lor; b) să aleagă sau să revoce membrii asociaților reprezentând cel puțin 2/3 din capitalul social,
Consiliului de administrație, inclusiv Președintele acestui iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de asociați
Consiliu, oricând va considera necesar, precum și să ia care să reprezinte cel puțin 2/3 din capitalul social;
cunoștință de demisia unor astfel de persoane; c) să -la convocările următoare, prezenta asociaților
desemneze cenzorii, să le stabilească remunerația și reprezentând cel puțin jumătate din capitalul social, iar
durata mandatului; c) să stabilească remunerația hotărârile să fie luate cu votul unui număr de asociați care
cuvenită pentru exercițiul în curs al membrilor consiliului să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;
de administratie; d) să evalueze activitatea 10.7. Hotărârile care implică reducere sau majorare de
administratorilor; e) înființarea sau desființarea unor sedii capital social, fuziune, divizare sau dizolvare a societății,
secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte precum și cele care implică cesiune de părți sociale între
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008 5

asociați sau către terți, se iau numai cu votul afirmativ al din sfera de activitate a societății) și va fi competent cu
tuturor asociaților. privire la îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile în
10.8 Societatea va fi administrată de un Consiliu de vederea realizării obiectului de activitate al Societății, cu
Administrație. (“Consiliul de Administrație”), format din excepția celor date prin lege în competența exclusivă a
3 membri, persoane fizice(“Administratori “). Aceștia sunt AGA.
aleși de Adunarea Generală Ordinară a Asociaților, pe o 10.14. Consiliul de Administrație este competent să
perioadă de 4(patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși decidă cu privire la următoarele aspecte și va avea, de
pentru o perioadă suplimentară, având aceeași durată. asemenea, orice alte competențe care îi sunt acordate
Consiliul de Administrație va fi format din: prin lege:
- Președinte - LEONARDI ROBERTO, cetățean italian, a) asigurarea conducerii financiare și administrării
cu domiciliul în Perugia, Via Eugubina n. 51, Italia, născut societății;
la 25.08.1966, în localitatea Perugia, Italia, posesor Carte b) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de
de identitate nr. 1685173AA, emisă de Autoritățile dezvoltare ale societății;
italiene - Primăria Perugia la data de 03.05.2007,valabilă c) stabilirea structurii organizatorice a Societății;
până la data de 02.05.2012; d) numirea și revocarea directorilor Societății și
- Membru - ILIE GHEORGHE, cetățean român, născut stabilirea remunerației lor;
la data de 25 august 1953, în Mun. Galați, jud. Galați, e) delegarea conducerii Societății către Directori,
domiciliat în Mun. Brașov, Jud. Brașov, Str. Țebea, nr. 19, dintre care unul va fi numit Director General, care va
bl. 4, sc. C, et. 1, ap. 6, identificat cu CI seria BV conduce și coordona activitatea zilnică și va angaja
nr. 225546, eliberată la 09.08.2002 de Politia Mun. răspunderea Societății, iar unul din directori va fi numit
Brașov, CNP 1530825170341; înlocuitorul de drept al Directorului General;
- Membru - CHIVU DIANA - PAMELA, cetățean român, f) convocarea Adunării Generale a Asociaților,
născută la data de 28.09.1979, în Mun. Reșita, jud. Caraș- stabilirea ordinii de zi a acesteia și propunerea adunării
Severin domiciliată în Mun. Reșita, jud. Caraș-Severin, generale spre aprobare toate problemele care țin de
Bd. Republicii, nr. 8, sc. 4, et. 2, ap. 8, identificată cu CI competența acesteia;
seria KS nr. 131172, eliberată la 21.08.2003 de poliția g) stabilirea politicilor finanaciare, comerciale și de
Mun. Reșita, CNP 2790928113689. preturi ale Societății, precum și a altor strategii comerciale
10.9. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi ale Societății;
convocate de președintele acestuia, la sediul Societății h) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și
sau în orice alt loc, ori de câte ori este necesar, dar cel aprobarea planificării financiare;
puțin o dată la 3 (trei) luni. i) supravegherea activității directorilor;
Consiliul mai poate fi convocat la cererea motivată a j) pregătirea raportului anual, organizarea adunărilor
doi dintre membrii săi sau a directorului general. generale ale asociaților și implementarea hotărârilor
10.10. Convocările pentru întrunirile Consiliului de acestora;
Administrație vor cuprinde locul unde se va ține ședința, k) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii
data și proiectul ordinii de zi, neputându-se lua nici o insolvenței societății, în conformitate cu prevederile Legii
decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de 85/2006 privind procedura insolventei;
urgență și cu condiția ratificării în ședința următoare de l) adoptarea tuturor deciziilor de afaceri ale societății,
către membrii absenți. în vederea ducerii la îndeplinire a programului de
La fiecare ședința se va întocmi un proces-verbal care activitate și a bugetului societății, în vigoare la data
va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, adoptării deciziilor respective;
deciziile luate, numărul de voturi și opiniile separate. m) aprobarea scoaterii din funcțiune și casării
10.11. În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;
de administratori, inclusiv în cazul vacanței, indiferent de n) stabilirea remunerației suplimentare a
cauză, a funcției de președinte, ceilalți administratori vor administratorilor însărcinați cu funcții specifice în cadrul
numi administratori provizorii până la întrunirea Adunării Consiliului de Administrație și a remunerației
Generale Ordinare a Asociaților. suplimentare a directorilor.
10.12 Dacă vacanța prevăzuta mai sus determină 10.15. Ședințele Consiliului de Administrație vor avea
scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, loc la sediul societății.
administratorii rămași convoacă de îndată AGOA pt. a 10.16. Condițiile de cvorum sunt considerate
completa nr. de membri ai Consiliului de Administrație. îndeplinite dacă Ședința Consiliului de Administrație are
10.13. Consiliul de Administrație va avea toate loc cu participarea a cel puțin două treimi dintre membrii
prerogativele de conducere, reprezentare, administrare, săi, iar în cazul în care un astfel de cvorum nu este
(inclusiv de dispoziție și autorizare a tuturor tranzacțiilor întrunit, ședința se va putea amâna pentru o altă zi și oră,
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008

considerate corespunzătoare de către cei prezenți (oră și 11. CONDUCEREA SOCIETĂȚII. DIRECTORII
zi care vor fi notificate în mod corespunzător membrilor 11.1. Conducerea executivă a Societății va fi realizată
Consiliului de Administrație, cu cel puțin 48 de ore în de unul sau mai mulți Directori (“Directorul” sau
prealabil). “Directorii”), persoane fizice, cărora le sunt delegate prin
10.17. Deciziile Consiliului de Administrație se iau cu prezentul act constitutiv atribuțiile de conducere a
votul afirmativ al majorității absolute a membrilor prezenți Societății, cu excepția competențelor prevăzute la
personal sau asistați. articolul 9.14.
11.2. Directorii Societății vor fi numiți dintre
10.18 Membrii Consiliului de Administrație, respectiv
administratorii societății (sau din afara Consiliului de
directorii sau funcționarii societății nu pot reprezenta pe
Administratie) și își vor desfășura activitatea sub
asociați, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul
conducerea unui Director General, numit de Consiliul de
acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. Administrație al Societății dintre Directori (“Directorul
10.19. Administratorii participă personal la ședință sau General”) în limitele competențelor stabilite în acest scop
pot fi reprezentați de către alți administratori, în baza unei prin prezentul Act Constitutiv, prin Decizie a Consiliului de
procuri speciale. Un membru prezent poate reprezenta Administrație. Cel de-al doilea Director va fi numit
un singur membru absent. înlocuitorul de drept al Directorului General.
10.20. Participarea la reuniunile consiliului de 11.3. Directorii Societății vor avea obligația de a lua
administrație poate avea loc și prin intermediul toate măsurile aferente conducerii Societății, în limitele
mijloacelor de comunicare la distanță (videoconferință, obiectului de activitate al acesteia și respectarea
conferință telefonică etc.) competențelor exclusive rezervate de lege sau de
10.21. În cazuri excepționale, justificate prin urgența prezentul Act Constitutiv, Consiliului de Administrație și
situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de Adunării Generale a Asociaților.
Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în 12. REPREZENTAREA SOCIETĂȚII
scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a 12.1. Directorul General va reprezenta Societatea în
respectivului organ. Nu se poate recurge la această raporturile cu terții și va fi înlocuit de drept de către
directorul numit în acest scop de către Consiliul de
procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație
Administrație.
referitoare la situațiile finanaciare anuale ori la capitalul
12.2. Directorii au fiecare, separat, putere de
autorizat.
reprezentare a Societății.
10.22. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi 12.3. Consiliul de Administrație va reprezenta
prezidate de Președintele Consiliului de Administrație Societatea în raporturile cu Directorii acesteia.
sau, în absența acestuia, de un alt administrator 13. CONTROLUL SOCIETĂȚII. CENZORII
desemnat de acesta (“Președintele de ședința”). Societatea va avea și un cenzor, numit în persoana
Președintele de ședința va numi un secretar, indiferent D-lui CADAR FLORIN, cetățean român, născut la data de
dacă acesta are sau nu calitatea de membru al Consiliului 20 mai 1974, în București, fiul Iui Ioan și Ioana, domiciliat
de Administrație. în București, Str. Lamotești nr. 3-5, bloc 62, sc. D, etaj 1,
10.23. Secretarul desemnat de Președintele de apt. 121, sector 4, identificat cu CI seria RX nr. 054309,
Ședința va întocmi Procesul-verbal al ședinței, care va fi eliberată la 30.06.1998 de Secția 16 Poliție, CNP
inclus într-un registru special, ștampilat și semnat de 1740520443028, cu o durată a mandatului de 3 ani, ale
Președintele Consiliului de Administrație. Procesul-verbal căror atribuții sunt menționate mai jos, după cum
va cuprinde problemele discutate și deciziile urmează:
adoptate.Procesul-verbal va fi semnat de Președintele de 13.1. Cenzorii sunt obligați să supravegheze
Ședință, de Secretar și de toți Admnistratorii prezenți. gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare
sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă
10.24 Administratorii răspund în fața Adunării
acestea din urma sunt ținute regulat și dacă evaluarea
Generale a Asociaților pentru activitatea lor, pentru
elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor
prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la
stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor
dispozițiile legale sau statutare. financiare.
10.25 Administratorul nu poate primi, fără autorizarea 13.2 Controlul constă în:
Adunării Generale a Asociaților, mandatul de - verificarea administrării fondurilor societății;
administrator în alte societăți concurente sau având - controlul exactității documentelor contabile (bilanț,
același obiect de activitate, nici să facă același fel de cont de pierderi și profituri etc);
comerț sau altul concurent pe cont propriu sau pe contul - controlul operațiunilor de lichidare, dacă este cazul.
altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării 13.3. Despre toate acestea, precum și asupra
și răspunderii pentru daune. propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008 7

la situațiile financiare și repartizarea profitului, cenzorii 5. De asemenea, se va modifica Articolul 5 -


vor prezenta adunării generale un raport amănunțit. OBIECTUL DE ACTIVITATE, în sensul că:
Modalitatea și procedura de raportare a auditorilor interni a) Se radiază integral obiectul de activitate al societății.
se stabilesc potrivit normelor elaborate de Camera b) Obiectul de activitate al S.C. UNIVERSAL EXPERT
Auditorilor Financiari din România. CONSULT S.R.L. va fi:
13.4. Adunarea generală poate aproba situațiile Activitate principală va fi: 7022 Activități de consultanță
financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de pentru afaceri și management,
raportul cenzorilor sau, după caz, al auditorilor financiari. Activități secundare:
13.5. Cenzorii sau, după caz, auditorii interni vor “ 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
aduce la cunoștința membrilor consiliului de administrație leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale oleaginoase; 0112 Cultivarea orezului; 0113 Cultivarea
și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor;
iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința 0114 Cultivarea trestiei de zahăr; 0116 Cultivarea
adunării generale. plantelor pentru fibre textile; 0119 Cultivarea altor plante
13.6. Cenzorii au dreptul să obțină în fiecare lună de la din culturi nepermanente; 0121 Cultivarea strugurilor;
administratori o situație despre mersul operațiunilor. 0123 Cultivarea fructelor citrice; 0124 Cultivarea fructelor
13.7. Este interzis cenzorilor să comunice asociaților semințoase și sâmburoase; 0125 Cultivarea fructelor
în particular sau terților datele referitoare la operațiunile arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor; 0126 Cultivarea
fructelor oleaginoase; 0127 Cultivarea plantelor pentru
societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.
prepararea băuturilor; 0129 Cultivarea altor plante
13.8. Orice asociat are dreptul să reclame cenzorilor
permanente; 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire;
faptele despre care crede că trebuie cenzurate, iar
0141 Creșterea bovinelor de lapte 0142 Creșterea altor
aceștia le vor avea în vedere la întocmirea raportului către
bovine; 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline; 0144
adunarea generală.
Creșterea cămilelor și a camelidelor; 0145 Creșterea
13.9. În cazul în care reclamația este făcută de asociați
ovinelor și caprinelor; 0146 Creșterea porcinelor; 0147
reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din
Creșterea păsărilor; 0149 Creșterea altor animale; 0150
capitalul social sau o cota mai mică, dacă actul constitutiv
Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu
prevede astfel, cenzorii sunt obligați să o verifice. Dacă
creșterea animalelor); 0161 Activități auxiliare pentru
vor aprecia că reclamația este întemeiată și urgentă, sunt
producția vegetală; 0162 Activități auxiliare pentru
obligați să convoace imediat adunarea generală și să
creșterea animalelor; 0163 Activități după recoltare; 0164
prezinte acesteia observațiile lor. În caz contrar, ei trebuie Pregătirea semințelor; 0210 Silvicultură și alte activități
să pună în discuție reclamația la prima adunare. forestiere; 0220 Exploatarea forestieră; 0230 Colectarea
Adunarea generală trebuie să ia o hotărâre asupra celor produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;
reclamate. 0240 Activități de servicii anexe silviculturii; 0311
13.10 Cenzorii sunt responsabili față de societate Pescuitul maritim; 0312 Pescuitul în ape dulci; 0322
pentru prejudiciile cauzate acesteia prin neîndeplinirea Acvacultura în ape; 1011 Prelucrarea și conservarea
sau îndeplinirea cu rea-credință a atribuțiilor ce le revin, cărnii; 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre;
conform legii. 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne
ART. 14 REGISTRUL ASOCIAȚILOR de pasăre); 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui,
14.1 Societatea va ține prin grija Consiliului de crustaceelor și moluștelor; 1031 Prelucrarea și
Administaratie un registru al asociaților. conservarea cartofilor; 1032 Fabricarea sucurilor de
14.2 Registrul va conține informații cu privire la fiecare fructe și legume; 1039 Prelucrarea și conservarea
asociat: numele și prenumele, codul numeric fructelor și legumelor n.c.a.; 1041 Fabricarea uleiurilor și
personal/denumirea, domiciliul/sediul fiecărui asociat, grăsimilor; 1042 Fabricarea margarinei și a altor produse
numărul de părți sociale și partea acestuia din capitalul comestibile similare; 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea
social, transferul părților sociale sau orice altă modificare prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; 1072
privitoare la acestea. Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor
14.3 Consiliul de Admnistrație va fi ținut răspunzător și a produselor conservate de patiserie; 1081 Fabricarea
pentru orice prejudiciu cauzat societății prin încălcarea zahărului; 1089 Fabricarea altor produse alimentare
prevederilor referitoare la completarea și întocmirea n.c.a.; 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor
registrului asociaților. alcoolice; 1102 Fabricarea vinurilor din struguri; 1103
14.4 Registrul poate fi cercetat de asociați și creditori, Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe; 1104
precum și de cenzor(i), în situațiile prevăzute de art. 13.8, Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin
13.9 și art. 13.10 de mai sus.” fermentare; 1105 Fabricarea berii; 1106 Fabricarea
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008

malțului; 1107 Producția de băuturi răcoritoare de poduri și tuneluri; 4221 Lucrări de construcție a
nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape proiectelor utilitare pentru fluide; 4222 Lucrări de
îmbuteliate; 1396 Fabricarea de articole tehnice și construcție proiectelor utilitare pentru electricitate și
industriale din textile; 1399 Fabricarea altor articole textile telecomunicații; 4291 Construcții hidrotehnice; 4299
n.c.a.; 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din Lucrări de construcție a altor proiecte inginerești n.c.a.
piele; 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 Lucrări de
pentru lucru; 1413 Fabricarea altor articole de pregătire a terenului; 4313 Lucrări de foraj și sondaj
îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp); 1414 Fabricarea pentru construcții; 4321 Lucrări de instalații electrice;
de articole de lenjerie de corp; 1419 Fabricarea altor 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer
articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.; 1420 condiționat; 4329 Alte lucrări de instalații pentru
Fabricarea articolelor din blană; 1512 Fabricarea construcții; 4331 Lucrări de ipsosărie; 4332 Lucrări de
articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de tâmplărie și dulgherie; 4333 Lucrări de pardosire și
harnașament; 1520 Fabricarea încălțămintei; 1623 placare a pereților; 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și
Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, montări de geamuri; 4339 Alte lucrări de finisare; 4391
pentru construcții; 1722 Fabricarea produselor de uz Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; 4399
gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton; 1812 Alte Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.; 4511 Comerț cu
activități de tipărire n.c.a.; 1813 Servicii pregătitoare autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone); 4519
pentru pretipărire; 1814 Legătorie și servicii conexe; 1820 Comerț cu alte autovehicule; 4520 Întreținerea și
Reproducerea înregistrărilor; 2013 Fabricarea altor repararea autovehiculelor; 4531 Comerț cu ridicata de
produse chimice anorganice, de bază; 2014 Fabricarea piese și accesorii pentru autovehicule; 4532 Comerț cu
altor produse chimice organice, de bază; 2041 Fabricarea amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere; 4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente;
2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice întreținere și reparare motociclete; 4611 Intermedieri în
(de toaletă); 2059 Fabricarea altor produse chimice comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii
n.c.a.; 2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; prime textile și cu semifabricate; 4612 Intermedieri în
reșaparea și refacerea anvelopelor; 2219 Fabricarea altor comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse
produse din cauciuc; 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, chimice pentru industrie; 4613 Intermedieri în comerțul cu
tuburilor și profilelor din material plastic; 2222 Fabricarea material lemnos și materiale de construcții; 4614
articolelor de ambalaj din material plastic; 2223 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente
Fabricarea articolelor din material plastic pentru industriale, nave și avioane; 4615 Intermedieri în
construcții; 2229 Fabricarea altor produse din material comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie; 4616
plastic; 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană,
componente ale structurilor metalice; 2829 Fabricarea încălțăminte și articole din piele; 4617 Intermedieri în
altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.; 3101 comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun; 4618
Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine; 3102 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
Fabricarea de mobilă pentru bucătării; 3103 Fabricarea produselor cu caracter specific, n.c.a.; 4619 Intermedieri
de saltele și somiere; 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.; în comerțul cu produse diverse; 4621 Comerț cu ridicata
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.; al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat;
3312 Repararea mașinilor 3313 Repararea 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor; 4623
echipamentelor electronice și optice; 3314 Repararea Comerț cu ridicata al animalelor vii; 4624 Comerț cu
echipamentelor electrice; 3317 Repararea și întreținerea ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate;
altor echipamente de transport n.c.a.; 3319 Repararea 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; 4632
altor echipamente; 3700 Colectarea și epurarea apelor Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne; 4633
uzate; 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase; 3812 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor
Colectarea deșeurilor periculoase; 3821 Tratarea și și grăsimilor comestibile; 4634 Comerț cu ridicata al
eliminarea deșeurilor nepericuloase; 3822 Tratarea și băuturilor; 4635 Comerț cu ridicata al produselor din
eliminarea deșeurilor periculoase; 3832 Recuperarea tutun; 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și
materialelor reciclabile sortate; 3900 Activități și servicii produselor zaharoase; 4637 Comerț cu ridicata cu cafea,
de decontaminare; 4110 Dezvoltare (promovare) ceai, cacao și condimente; 4638 Comerț cu ridicata
imobiliară; 4120 Lucrări de construcție a clădirilor specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și
rezidențiale și nerezidențiale; 4211 Lucrări de construcție moluște; 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de
a drumurilor și autostrăzilor; 4212 Lucrări de construcție a produse alimentare, băuturi și tutun; 4641 Comerț cu
căilor ferate de suprafață și subterane; 4213 Construcția ridicata al produselor textile; 4642 Comerț cu ridicata al
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008 9

îmbrăcămintei și încălțămintei; 4643 Comerț cu ridicata al echipamentelor audio/video în magazine specializate;


aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine
radio și televizoarelor; 4644 Comerț cu ridicata al specializate; 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de
produselor din ceramică, sticlărie, și produse de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în
întreținere; 4645 Comerț cu ridicata al produselor magazine specializate; 4753 Comerț cu amănuntul al
cosmetice și de parfumerie; 4646 Comerț cu ridicata al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de
produselor farmaceutice; 4647 Comerț cu ridicata al podea, în magazine specializate; 4754 Comerț cu
mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat; 4648 amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în
Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor; 4649 Comerț magazine specializate; 4759 Comerț cu amănuntul al
cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc; 4651 mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz
Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor casnic n.c.a., în magazine specializate; 4761 Comerț cu
periferice și software-lui; 4652 Comerț cu ridicata de amănuntul al cărților, în magazine specializate; 4762
componente și echipamente electronice și de Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
telecomunicații; 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor papetărie, în magazine specializate; 4763 Comerț cu
agricole, echipamentelor și furniturilor; 4662 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără
ridicata al mașinilor-unelte; 4663 Comerț cu ridicata al înregistrări audio/video, în magazine specializate; 4764
mașinilor pentru industria minieră și construcții; 4664 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în
Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al magazine specializate; 4765 Comerț cu amănuntul al
mașinilor de cusut și de tricotat; 4665 Comerț cu ridicata jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate; 4771
al mobilei de birou; 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine
și echipamente de birou; 4669 Comerț cu ridicata al altor specializate; 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei
mașini și echipamente; 4671 Comerț cu ridicata al și articolelor din piele, în magazine specializate; 4775
combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de
derivate; 4672 Comerț cu ridicata al metalelor și parfumerie, în magazine specializate; 4776 Comerț cu
minereurilor metalice; 4673 Comerț cu ridicata al amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu
materialului lemnos și al materialelor de construcție și amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru
echipamentelor sanitare; 4674 Comerț cu ridicata al acestea, în magazine specializate; 4777 Comerț cu
echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine
sanitare și de încălzire; 4676 Comerț cu ridicata al altor specializate; 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri
produse intermediare; 4677 Comerț cu ridicata al noi, în magazine specializate; 4779 Comerț cu amănuntul
deșeurilor și resturilor; 4690 Comerț cu ridicata al bunurilor de ocazie vândute prin magazine, produselor
nespecializat; 4711 Comerț cu amănuntul în magazine din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; 4782
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și
alimentare, băuturi și tutun; 4719 Comerț cu amănuntul în încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și
produse nealimentare; 4721 Comerț cu amănuntul al piețe al altor produse; 4791 Comerț cu amănuntul prin
fructelor și legumelor proaspete, în magazine intermediul caselor de comenzi sau prin Internet; 4799
specializate; 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor,
produselor din carne, în magazine specializate; 4723 standurilor, chioșcurilor și piețelor; 4931 Transporturi
Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și urbane, suburbane și metropolitane de călători; 4932
moluștelor, în magazine specializate; 4724 Comerț cu Transporturi cu taxiuri; 4939 Alte transporturi terestre de
amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor călători n.c.a.; 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; 4942
zaharoase, în magazine specializate; 4725 Comerț cu Servicii de mutare; 5020 Transporturi maritime și costiere
amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; 4726 de marfă; 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile
Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în interioare; 5210 Depozitări; 5221 Activități de servicii
magazine specializate; 4729 Comerț cu amănuntul al anexe pentru transporturi terestre; 5222 Activități de
altor produse alimentare, în magazine specializate; 4730 servicii anexe transporturilor pe apă; 5223 Activități de
Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule servicii anexe transporturilor aeriene; 5224 Manipulări;
în magazine specializate; 4741 Comerț cu amănuntul al 5229; Alte activități anexe transporturilor; 5320 Alte
calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în activități poștale și de curier; 5510 Hoteluri și alte facilități
magazine specializate; 4742 Comerț cu amănuntul al de cazare similare; 5520 Facilități de cazare pentru
echipamentului pentru telecomunicații în magazine vacanțe și perioade de scurtă durată; 5530 Parcuri pentru
specializate; 4743 Comerț cu amănuntul al rulote, campinguri și tabere; 5590 Alte servicii de cazare;
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008

5610 Restaurante; 5621 Activități de alimentație autovehicule rutiere ușoare; 7712 Activități de închiriere
(catering) pentru evenimente; 5629 Alte servicii de și leasing cu autovehicule rutiere grele; 7721 Activități de
alimentație n.c.a.; 5630 Baruri și alte activități de servire închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament
a băuturilor; 5811 Activități de editare a cărților; 5812 sportiv; 7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-
Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de uri, DVD-uri); 7729 Activități de închiriere și leasing cu
adrese și similare; 5813 Activități de editare a ziarelor; alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.; 7731
5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor; 5819 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente
Alte activități de editare; 5821 Activități de editare a agricole; 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini
jocurilor de calculator; 5829 Activități de editare a altor și echipamente pentru construcții; 7733 Activități de
produse software; 5911 Activități de producție închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou
cinematografică, video și de programe de televiziune; (inclusiv calculatoare); 7734 Activități de închiriere și
5912 Activități post-producție cinematografică, video și de leasing cu echipamente de transport pe apă; 7739
programe de televiziune; 5913 Activități de distribuție a Activități de închirierea și leasing cu alte mașini,
filmelor cinematografice, video și a programelor de echipamente și bunuri tangibile n.c.a.; 7810 Activități ale
televiziune; 5914 Proiecția de filme cinematografice; agențiilor de plasare a forței de muncă; 7820 Activități de
5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și contractare, pe baze temporare, a personalului; 7830
activități de editare muzicală; 6010 Activități de difuzare a Servicii de furnizare și management al forței de muncă;
programelor de radio; 6020 Activități de difuzare a 7911 Activități ale agențiilor turistice; 7912 Activități ale
programelor de televiziune; 6110 Activități de turoperatorilor; 7990 Alte servicii de rezervare și asistență
telecomunicații prin rețele cu cablu; 6120 Activități de turistică; 8110 Activități de servicii suport combinate; 8121
telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin
Activități generale de curățenie a clădirilor; 8122 Activități
satelit); 6130 Activități de telecomunicații prin satelit;
specializate de curățenie; 8129 Alte activități de
6190 Alte activități de telecomunicații; 6201 Activități de
curățenie; 8130 Activități de întreținere peisagistică; 8211
realizare a soft- ului la comandă (software orientat client);
Activități combinate de secretariat; 8219 Activități de
6202 Activități de consultanță în tehnologia informației;
fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități
6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a
specializate de secretariat; 8220 Activități ale centrelor de
mijloacelor de calcul; 6209 Alte activități de servicii privind
intermediere telefonică (call center); 8230 Activități de
tehnologia informației; 6311 Prelucrarea datelor,
organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor; 8291
administrarea paginilor web și activități; 6312 Activități ale
Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor)
portalurilor web; 6391 Activități ale agențiilor de știri; 6399
de raportare a creditului; 8292 Activități de ambalare;
Alte activități de servicii informaționale n.c.a.; 6810
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
n.c.a.; 8553 Școli de conducere (pilotaj); 8559 Alte forme
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
proprii sau închiriate; 6831 Agenții imobiliare; 6832 de învățământ n.c.a.; 8560 Activități de servicii suport
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau pentru învățământ; 9001 Activități de interpretare artistică
contract; 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; (spectacole); 9002 Activități suport pentru interpretarea
consultanță în domeniul fiscal (contabilitate primară); artistică (spectacole); 9003 Activități de creație artistică;
7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole; 9311
administrative centralizate; 7021 Activități de consultanți Activități ale bazelor sportive; 9312 Activități ale cluburilor
în domeniul relațiilor publice și al comunicării; 7111 sportive; 9313 Activități ale centrelor de fitness; 9319 Alte
Activități de arhitectură; 7112 Activități de inginerie și activități sportive; 9321 Bâlciuri și parcuri de distracții;
consultanță tehnică legate de acestea; 7120 Activități de 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.; 9511
testări și analize tehnice; 7211 Cercetare-dezvoltare în Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
biotehnologie; 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe 9512 Repararea echipamentelor de comunicații; 9521
naturale și inginerie; 7220 Cercetare-dezvoltare în științe Repararea aparatelor electronice de uz casnic; 9522
sociale și umaniste; 7311 Activități ale agențiilor de Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a
publicitate; 7312 Servicii de reprezentare media; 7320 echipamentelor pentru casă și grădină; 9523 Repararea
Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei încălțămintei și a articolelor din piele; 9524 Repararea
publice; 7410 Activități de design specializat; 7420 mobilei și a furniturilor casnice; 9525 Repararea
Activități fotografice; 7430 Activități de traducere scrisă și ceasurilor și a bijuteriilor; 9529 Repararea articolelor de
orală (interpreți); 7490 Alte activități profesionale, uz personal și gospodăresc n.c.a.; 9601 Spălarea și
științifice și tehnice n.c.a.; 7500 Activități veterinare; 7711 curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din
Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și blană; 9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008 11

9604 Activități de întreținere corporală; 9609 Alte activități reprezentând 50% din capitalul social, cota de participare
de servicii n.c.a. la beneficii și pierderi 50%, și Șerban Simion-10 părți
Se vor întocmi contract de cesiune și un nou act con- sociale, în valoare nominală de 10 ron, în total 100 ron,
stitutiv actualizat în conformitate cu prevederile reprezentând 50% din capitalul social, cotă de participare
prezentei hotărâri, vechiul act constitutiv al societății la beneficii și pierderi 50%.
devenind caduc. 2. Revocarea din funcția de administrator a D-lui
(9/387499) Băroiu Lucian, cu datele mai sus menționate.
3. Recodificarea obiectului de activitate al societății
Societatea Comercială conf. cod CAEN Rev.2 astfel: Societatea are ca domeniu
PERFECT IMOBILIARE - S.R.L. principal de activitate “Activități imobiliare pe bază de
comision sau contract - cod CAEN 683. Activitatea
NOTIFICARE principală a societății este: „Agenții imobiliare” - cod
CAEN 6831.Societatea are următoarele activități
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul secundare: 0240 Activități de servicii anexe silviculturii,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu activități de servicii anexe vânătorii, 0311 Pescuitul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului maritim, 0312 Pescuitul în ape dulci, 0321 Acvacultura
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale maritimă, 0322 Acvacultura în ape dulci, 1071 Fabricarea
PERFECT IMOBILIARE SRL, cu sediul în București, Str. pâinii; fabricarea prăjiturilor și produselor proaspete de
GÂRNIȚEI, nr. 3, bloc 49, scara 1, etaj 1, ap. 8, sector 4, patiserie, 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor,
înregistrată sub nr. J40/5069/1999, cod unic de fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de
înregistrare 11839696, care a fost înregistrat sub patiserie, 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor,
nr. 19761 din 22.01.2008. cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare, 1085
(10/387500) Fabricarea de mâncăruri preparate, 1086 Fabricarea
preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor
Societatea Comercială dietetice, 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a,
PERFECT IMOBILIARE - S.R.L. 1102 Fabricarea vinurilor din struguri, 1103 Fabricarea
cidrului și a altor vinuri din fructe, 1104 Fabricarea altor
HOTARAREA băuturi nedistilate, obținute prin fermentare, 1105
Fabricarea berii, 4611 Intermedieri în comerțul cu materii
ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu
bunuri semifinite, 4612 Intermedieri în comerțul cu
NR. 1/16.01.2008
combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru
A SC PERFECT IMOBILIARE SRL industrie, 4613 Intermedieri în comerțul cu material
BUCURESTI, STR. GARNITEI NR. 3, BLOC 49, lemnos și de construcții, 4614 Intermedieri în comerțul cu
SCARA 1, ETAJ 1, AP. 8, SECTOR 4, mașini, echipamente industriale, nave și avioane, 4615
J40/5069/1999, CUI: 11839696. Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de
fierărie, 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții
Subsemnații: Băroiu Lucian, domiciliat în Orașul de blană, încălțăminte și articole din piele, 4617
Otopeni, Str. 23 August nr. 88, Jud. Ilfov, posesor al C.I. Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și
seria I.F. nr. 136930, emisă de SPCLEP Otopeni la tutun, 4618 Intermedieri în comerțul specializat în
15.02.2007, Cnp: 1700926470022, și Coman Viorel vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a., 4619
Nicolae, domiciliat în București, Str. Gârniței Nr. 3, Bloc Intermedieri în comerțul cu produse diverse, 4711 Comerț
49, sc. 1, et. 1, ap. 8, sector 4, posesor al C.I. seria RD cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
nr. 100788, emisă de Secția 15 Poliție la 29.01.2000, predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun,
Cnp: 1751128441514, în calitate de asociați ai SC 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,
PERFECT IMOBILIARE SRL cu datele de mai sus, am cu vânzare predominantă de produse nealimentare, 4721
hotărât: Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete,
1. Cesionarea de către subsemnatul Băroiu Lucian a în magazine specializate, 4722 Comerț cu amănuntul al
celor 10 părți sociale pe care le dețin în această societate cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate,
către Dl. Șerban Simion, retrăgându-mă din această 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și
societate. În urma cesiunii intervenite, capitalul social moluștelor, în magazine specializate, 4724 Comerț cu
rămâne nemodificat, respectiv 200 ron, divizat în 20 părți amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor
sociale, în valoare nominală de 10 ron fiecare, zaharoase, în magazine specializate, 4725 Comerț cu
reprezentând 100% din capitalul social al societății, ce va amănuntul al băuturilor, în magazine specializate, 4729
fi deținut astfel: Coman Viorel Nicolae-10 părți sociale, în Comerț cu amănuntul al altor produselor alimentare, în
valoare nominală de 10 ron, în total 100 ron, magazine specializate, 4761 Comerț cu amănuntul al
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008

cărților, în magazine specializate, 4762 Comerț cu Societatea Comercială


amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în CRISTIAN’S TRADING ’97 - S.R.L.
magazine specializate, 4791 Comerț cu amănuntul prin
intermediul caselor de comenzi sau prin internet, 4799 DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor,
standurilor, chioșcurilor și piețelor, 4941 Transporturi NR. 1 DIN DATA DE 15.01.2007
rutiere de mărfuri, 4942 Servicii de mutare, 5229 Alte Subsemnatul TUFOI ADRIAN, de cetățenie română,
activități anexe transportului, 5320 Alte activități poștale și domiciliat în Mun. București, Str. Prevederii nr. 1, bl. PM4,
de curier, 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare, sc. A, ap. 2, sector 3, CNP: 1730712434523, identificat cu
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de CI seria RR nr. 472974 emisă de SPCEP S3 biroul nr. 4 la
scurtă durată 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și data de 19.07.2007, asociat unic în cadrul S.C.
rulote, 5590 Alte servicii de cazare, 5610 Restaurante, CRISTIAN’S TRADING ’97 S.R.L., am decis:
5621 Activități de alimentație (catering) pentru 1. Radierea tuturor obiectelor de activitate rămânând
evenimente, 5629 Alte activități de alimentație n.c.a., următoarele:
5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor, 7021 Activitate principală:
Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al
4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
comunicării, 7022 Activități de consultanță pentru afaceri
magazine specializate
și management, 7711 Activități de închiriere și leasing cu
Activități secundare:
autoturisme și autovehicule rutiere ușoare, 7712 Activități
4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și
de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele, 7739
Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, articolelor din piele în magazine specializate
echipamente și bunuri tangibile n.c.a., 7911 Activități ale 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor,
agențiilor turistice, 7912 Activități ale turoperatorilor, 7990 îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri și
Alte servicii de rezervare și asistență turistică, 9001 piețe;
Activități de interpretare artistică (spectacole), 9002 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și
Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole), piețe al altor produse.
9311 Activități ale bazelor sportive 9312 Activități ale Restul prevederilor din statut rămân neschimbate.
cluburilor sportive, 9313 Activități ale centrelor de fitness, (13/387503)
9319 Alte activități sportive, 9321 Bâlciuri și parcuri de
distracții, 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a, Societatea Comercială
9604 Activități de întreținere corporală. INSIDE HOME COM - S.R.L.
La ședință a participat ca invitat D-l Șerban Simion,
cetățean român, născut la 07.06.1975 în București, sect. HOTARAREA NR. 1
5, domiciliat în București, Str. Gârniței Nr. 3, Bloc 49,
A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
scara 1, etaj 4, ap. 27, sector 4, posesor al CI seria RT Nr.
097978, emisă de Secția 15 Poliție la 06.06.2000, CNP: DIN DATA DE 18.01.2008
1750607441526. Celelalte prevederi ale actului
Subsemnații:
constitutiv rămân valabile și neschimbate.
1. SOARE GABRIELA-GENOVEVA, de cetățenie
(11/387501)
română, sex feminin, domiciliată în București, B-dul
Societatea Comercială Mircea Vodă, nr. 36, bl. M6, sc. A, et. 6 ap. 25, sector 3,
CRISTIAN’S TRADING ’97 - S.R.L. legitimată cu CI seria RI nr. 461289 eliberată de SPCEP
S3 biroul nr. 1 la data de 26.01.2007, născută la data de
NOTIFICARE 06.05.1975 în Com. Corbeni, jud. Argeș, fiica lui
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alexandru și Ștefania, cod numeric personal
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 2750506450033, și
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 2. NASTA RALUCA, de cetățenie română domiciliată
modificările și completările ulterioare, depunerea textului în București, str. Aviator Popisteanu, nr. 32, sector 1,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale legitimată cu Carte de Identitate seria RT nr. 368564,
CRISTIAN’S TRADING ’97 SRL, cu sediul în București, eliberată de Secția 4 Poliție la data de 16.11.2004,
Str. PREVEDERII, nr. 1, bloc PM4, scara A, ap. 2, născută la 16.03.1967 în București, fiica lui Tanase și
sector 3, înregistrată sub nr. J40/6016/1997, cod unic de Veronica, CNP 2670316414531, asociați ai S.C. INSIDE
înregistrare 9647397, care a fost înregistrat sub nr. 19765 HOME COM S.R.L., reprezentând 100% capitalul social,
din 22.01.2008. am hotărât în unanimitate modificarea Actului constitutiv
(12/387502) al societății cu următoarele:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008 13

1. se înființează un punct de lucru la adresa: București, 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
B-dul I.C. Brătianu nr. 29-33, subsol, spațiul nr. 4, sector 3 tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine
2. Se recodifică obiectul de activitate al societății în specializate
conformitate cu dispozițiile Ordinului 337/20.04.2007 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
astfel: electrocasnice, în magazine specializate
4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine
- domeniul principal de activitate este cod CAEN 475 -
specializate
Comerț cu amănuntul al altor produse casnice, în
4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
magazine specializate papetărie, în magazine specializate
- obiectul principal de activitate al societății este cod 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
CAEN 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al magazine specializate
articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și
în magazine specializate articolelor din piele, în magazine specializate
- obiectele secundare de activitate al societății sunt: 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine de parfumerie, în magazine specializate
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară companie și al hranei pentru acestea, în magazine
4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de specializate
menaj și de fierărie 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,
4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din în magazine specializate
blană, încălțăminte și articole din piele 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea magazine specializate
produselor cu caracter specific, n.c.a. 5210 Depozitări
5224 Manipulări
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
5610 Restaurante
4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz
proprii
gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, proprii sau închiriate
sticlărie, și produse de întreținere 7111 Activități de arhitectură
4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică
parfumerie legate de acestea
4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
articolelor de iluminat 7312 Servicii de reprezentare media
4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor 7410 Activități de design specializat
4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri
gospodăresc personale și gospodărești n.c.a.
4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou 8110 Activități de servicii suport combinate
4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și
de birou congreselor
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al 9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice
materialelor de construcții și echipamente sanitare 3. Se va proceda la redactarea unui Act constitutiv
4719 Comerț cu amănuntul în magazine actualizat, care va înlocui prevederile Actului Constitutiv
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse aflat în vigoare la data prezentei hotărâri.
nealimentare (14/387504)
4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților
periferice și software-ului în magazine specializate Societatea Comercială
4743 Comerț cu amănuntul al echipamentului INSIDE HOME COM - S.R.L.
audio/video în magazine specializate
4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine NOTIFICARE
specializate Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
specializate modificările și completările ulterioare, depunerea textului
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale 2. Se prelungește mandatul administratorului TOMA


INSIDE HOME COM SRL, cu sediul în București, Str. GABRIEL pe perioadă nelimitată.
Aviator Popișteanu, nr. 32, sector 1, înregistrată sub Restul prevederilor actului constitutiv rămân
nr. J40/11461/2005, cod unic de înregistrare 17735880, neschimbate.
care a fost înregistrat sub nr. 19771 din 22.01.2008. (17/387507)
(15/387505)
Societatea Comercială
Societatea Comercială ACCURATE SERVICES - S.R.L.
TOM-DENT - S.R.L.
NOTIFICARE
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului
modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ACCURATE SERVICES SRL, cu sediul în București, Str.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Agnita, nr. 68, sector 6, înregistrată sub
TOM-DENT SRL, cu sediul în București, Str. Liviu
nr. J40/14291/2004, cod unic de înregistrare 16735920,
Rebreanu, nr. 13, bloc N2, scara 1, etaj P, ap. 5, sector 3,
care a fost înregistrat sub nr. 19784 din 22.01.2008.
înregistrată sub nr. J40/15715/2004, cod unic de
(18/387508)
înregistrare 16803928, care a fost înregistrat sub
nr. 19783 din 22.01.2008. Societatea Comercială
(16/387506) ACCURATE SERVICES - S.R.L.

Societatea Comercială HOTĂRÂREA NR. 1


TOM-DENT - S.R.L.
A ASOCIATULUI UNIC
HOTĂRÂREA
DIN 18.01.2008
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR Subsemnata, POPESCU (fosta ANDREI) MANUELLA
SC. “ TOM-DENT “ SRL DENISA, cetățean român, căsătorită, sex feminin,
CU SEDIUL IN BUCUREȘTI, născută la data de 23 mai 1979, în Ploiești, jud. Prahova,
STR. LIVIU REBREANU, NR. 13, BL. N2, SC. 1, fiica lui Ștefan și Antoneta, domiciliată în București, Calea
PARTER, AP. 5, SECTOR 3, Griviței, nr. 139, sc. 1, et. 4, ap. 58, sector 1, identificată
ÎNREGISTRATĂ LA ONRC CU cu CI seria RD nr. 539741 emisă de SPCEP S1 biroul
NR. J40/15715/2004, CUI 16803928 nr. 3. la data de 26.09.2007, CNP 2790523292083,
Astăzi, 18.01.2008, asociații, în persoanele: asociat unic al S.C. ACCURATE SERVICES S.R.L., am
TOMA GABRIEL, cetățean român, căsătorit, născut la hotărât modificarea Actului constitutiv al societății cu
următoarele:
data de 22.04.1976 în Mun. Caracal, Jud. Olt, prenumele
1. Se modifică numele și datele de identificare ale
părinților: Marin și Ștefana, domiciliat în București, Aleea
asociatului unic și administratorului POPESCU Manuella
Lipănești nr. 3, bl. 10C, sc. A, et. 2, ap. 7, sector 3,
Denisa (fosta Andrei Manuella Denisa), conform datelor
identificat cu C.I. seria RR nr. 179340, emisă de Secția 13
din preambul, în baza certificatului de căsătorie și a noului
Pol. la data de 24.10.2001, CNP 1760422280813, și
card de identitate.
TOMA IOANA, cetățean român, căsătorită, născută la
2. Se recodifică obiectul de activitate al societății în
data de 05.05.1976 în București, prenumele părinților: conformitate cu dispozițiile Ordinului 337/20.04.2007
Petre și Maria, domiciliată în București, Lipănești nr. 3, astfel:
bl. 10C, sc. A, et. 2, ap. 7, sector 3, identificată cu C.I. - Domeniul principal de activitate este cod CAEN 702 -
seria RR nr. 179339, emisă de secția 13 Poliție la data de activități de consultanță și management
24.10.2001, CNP 2760505434592, aducem următoarele - obiectul principal de activitate al societății este cod
modificări la actul constitutiv al societății după cum CAEN 7022 - activități de consultanță pentru afaceri si
urmează: management.
1. Se recodifică obiectul de activitate al societății - obiectele secundare de activitate al societății sunt:
conform codului CAEN în vigoare: 1011 Producția și conservarea cărnii
8623 Activități de asistență stomatologică 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008 15

1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la
1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor construcții
1052 Fabricarea înghețatei 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare
produselor proaspete de patiserie (sub 3,5 tone)
1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea 4519 Comerț cu alte autovehicule
prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru
și alimentelor dietetice autovehicule
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii
1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor pentru autovehicule
alcoolice 4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii
1102 Fabricarea vinurilor din struguri aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
1392 Fabricarea de articole confecționate din textile 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și
(cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) materiale de construcții
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente
1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru industriale, nave și avioane
lucru 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte menaj și de fierărie
(exclusiv lenjeria de corp) 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp blană, încălțăminte și articole din piele
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare,
accesorii n.c.a. băuturi și tutun
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și
produselor cu caracter specific, n.c.a.
tâmplărie, pentru construcții
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea
4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor,
articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale
furajelor și tutunului neprelucrat
împletite
4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
1820 Reproducerea înregistrărilor
4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al
3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din
pieilor prelucrate
metale și pietre prețioase
4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole
similare 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din
3250 Producția de dispozitive, aparate și instrumente carne
medicale și stomatologice 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. uleiurilor și grăsimilor comestibile
3312 Repararea mașinilor 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
4120 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și
nerezidențiale produselor zaharoase
4221 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
pentru fluide condimente
4299 Lucrări de construcție a altor proiecte inginerești 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente,
n.c.a inclusiv pește, crustacee și moluște
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse
4312 Lucrări de pregătire a terenului alimentare, băuturi și tutun
4321 Lucrări de instalații electrice 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și
condiționat încălțămintei
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz
4331 Lucrări de ipsosărie gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică,
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților sticlărie, și produse de întreținere
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de
geamuri parfumerie
4339 Alte lucrări de finisare 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008

4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în


articolelor de iluminat magazine specializate
4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și
4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz articolelor din piele, în magazine specializate
gospodăresc 4773 Comerț cu amănuntul al produselor
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi farmaceutice, în magazine specializate
și gazoși, al produselor derivate 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al ortopedice, în magazine specializate
materialelor de construcții și echipamentelor sanitare 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și
4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și de parfumerie, în magazine specializate
furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și
încălzire semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de
4690 Comerț cu ridicata nespecializat companie și al hranei pentru acestea, în magazine
4711 Comerț cu amănuntul în magazine specializate
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,
alimentare, băuturi și tutun în magazine specializate
4719 Comerț cu amănuntul în magazine 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse magazine specializate
nealimentare 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor vândute prin magazine
proaspete, în magazine specializate 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din băuturilor și produselor din tutun, efectuat prin standuri,
carne, în magazine specializate chioșcuri și piețe
4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de
moluștelor, în magazine specializate
comenzi sau prin Internet
4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara
patiserie și produselor zaharoase, în magazine
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
specializate
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
4942 Servicii de mutare
specializate
5210 Depozitări
4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în
5224 Manipulări
magazine specializate
5610 Restaurante
4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru
autovehicule 5621 Activități de alimentație (catering) pentru
4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților evenimente
periferice și software-ului în magazine specializate 5629 Alte activități de alimentație n.c.a.
4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
telecomunicații, în magazine specializate 5811 Activități de editare a cărților
4743 Comerț cu amănuntul al echipamentului 5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste
audio/video în magazine specializate de adrese și similare
4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine 5813 Activități de editare a ziarelor
specializate 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al 5819 Alte activități de editare
articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
specializate 5829 Activități de editare a altor produse software
4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, 5911 Activități de producție cinematografică, video și
tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine de programe de televiziune
specializate 5912 Activități de post - producție cinematografică,
4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de video și de programe de televiziune
iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine 6010 Activități de difuzare a programelor de radio
specializate 6020 Activități de difuzare a programelor de
4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine televiziune
specializate 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor 6203 Activități de management (gestiune și
sportive, în magazine specializate exploatare) a mijloacelor de calcul
4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia
magazine specializate informației
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008 17

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web 9313 Activități ale centrelor de fitness
și activități conexe 9512 Repararea echipamentelor de comunicații
6312 Activități ale portalurilor web 9521 Repararea aparatelor electrocasnice de uz
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare casnic
proprii 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare echipamentelor pentru casă și grădină
proprii sau închiriate 9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
7111 Activități de arhitectură 9529 Repararea articolelor de uz personal și
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică gospodăresc n.c.a.
legate de acestea 9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile
7311 Activități ale agențiilor de publicitate și a produselor din blană
7312 Servicii de reprezentare media 9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a 9609 Alte activități de servicii n.c.a.
opiniei publice 3. Se va redacta un nou act constitutiv care va
7410 Activități de design specializat cuprinde modificările de mai sus și va înlocui Actul
7420 Activități fotografice
constitutiv atestat de avocat Bichir Larisa sub
7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
nr. 360/06.02.2007.
7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și
autovehicule rutiere ușoare (19/387509)
7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule
Societatea Comercială
rutiere grele
7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri BARISTA - S.R.L.
recreaționale și echipament sportiv
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și NOTIFICARE
echipamente pentru construcții Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
echipamente de birou (inclusiv calculatoare) alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, modificările și completările ulterioare, depunerea textului
echipamente și bunuri tangibile actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de BARISTA SRL, cu sediul în București, Str. MENDELEEV,
muncă
nr. 28-30, bloc CORP B, sector 1, înregistrată sub
7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a
nr. J40/15551/2006, cod unic de înregistrare 19067931,
personalului
7830 Servicii de furnizare și management al forței de care a fost înregistrat sub nr. 19786 din 22.01.2008.
muncă (20/387510)
8110 Activități de servicii suport combinate
8121 Activități generale (nespecializate) de curățenie Societatea Comercială
interioară a clădirilor BARISTA - S.R.L.
8122 Activități specializate de curățenie ale clădirilor,
mijloacelor de transport, mașini și utilaje industriale HOTĂRÂREA
8129 Alte activități de curățenie n.c.a.
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
8211 Activități combinate de secretariat
S.C. BARISTA S.R.L.
8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a
documentelor și alte activități specializate de secretariat NR. 2 DIN 14.01.2008
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și
congreselor SEDIU SOCIAL: BUCURESTI, STR. MENDELEEV
8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale NR. 28-30, CORP B, SECTOR 1
birourilor (oficiilor) de raportare a creditului CUI 19067931; J40/15551/2006
8292 Activități de ambalare
Asociații:
8299 Alte activități de servicii suport pentru
întreprinderi n.c.a. 1 PĂDURARIU ELENA-VIOLETA, cetățean român,
8551 învățământ în domeniul sportiv și recreațional născută la 06.06.1977 în Ploiești, Jud. Prahova,
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole) domiciliată în București, str. Automatizării nr. 23, sector 1,
9002 Activități suport pentru interpretare artistică identificată cu CI seria RD, nr. 354258, eliberat de Secția
(spectacole) 2 Poliție la 19.12.2003, CNP 2770606293178, în calitate
9003 Activități de creație artistică de asociată deținând 33% din capitalul social, respectiv
9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri 33 de părți sociale a 10 RON fiecare,
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008

2. STOICA RADU, cetățean român, născut la 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de
25.09.1967 în Mun. Galați, jud. Galați, identificat cu CI aer condiționat
seria RT nr. 279576 emisă de Secția 17 Politie la data de 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
28.03.2003, domiciliat în București, str. Elefterie, nr. 16, 4331 - Lucrări de ipsosărie
ap. 1, sector 5, CNP 1670925390776, în calitate de 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
asociat deținând 34% din capitalul social, respectiv 34 de 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
părți sociale a 10 Ron fiecare, și 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
3. TUDOR ADINEL, cetățean român, născut la geamuri
15.11.1976 în Buzău, Jud. Buzău, domiciliat în București, 4339 - Alte lucrări de finisare
Calea Dorobanților nr. 73, et. 2, ap. 3, sector 1, identificat 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine
cu CI seria DP nr. 104894 eliberat de DGEIP-DEP la nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
08.04.2004, CNP 1771115100037, în calitate de asociat alimentare, băuturi și tutun
deținând 33 de părți sociale, în valoare de 10 RON 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
fiecare, adică 33% din capitalul social, proaspete, în magazine specializate
reprezentând împreună întreg capitalul social, au 5510 - Hoteluri și alte facilitați de cazare similare
hotărât următoarele: 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor.
1. Se revocă din funcția de administrator al societății Redactată în 4 exemplare la data de 14.01.2008.
Dna Cosconel Andreea-Diana, rămânând administrator (21/387511)
unic Dna Elena Padurariu.
Societatea Comercială
2. Se recodifică obiectul de activitate al societății în
BARISTA - S.R.L.
conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui
Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind HOTĂRÂREA
actualizarea clasificării activităților din economia
națională, după cum urmează: ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
Domeniul principal de activitate este format din grupa S.C. BARISTA S.R.L.
C.A.E.N.
NR. 1 DIN 14.01.2008
561 Restaurante
Obiectul principal de activitate este format din clasa SEDIU SOCIAL: BUCURESTI, STR. MENDELEEV
C.A. E. N.: NR. 28-30, SECTOR 1
5610 Restaurante CUI 19067931; J40/15551/2006
Obiectul secundar de activitate mai cuprinde Asociații:
următoarele activități înscrise în clasele C.A.E.N: 1. PĂDURARIU ELENA-VIOLETA, cetățean român,
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor născută la 06.06.1977 în Ploiești, Jud. Prahova,
4312 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții domiciliată în București, str. Automatizării nr. 23, sector 1,
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții identificată cu CI seria RD, nr. 354258, eliberată de Secția
4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și 2 Poliție la 19.12.2003, CNP 2770606293178, în calitate
nerezidentiale de asociată deținând 33% din capitalul social, respectiv
4211 - Lucrări de construcție a drumurilor și 33 de părți sociale a 10 RON fiecare,
autostrăzilor 2. COSCONEL ANDREEA-DIANA, cetățean român,
4212 - Lucrări de construcție a căilor ferate de născută în București, la data de 29.04.1974, domiciliată
suprafață și subterane în București, str. Aleea Botorani nr. 11, bl. V43, sc. 2, et. 6,
4213 - Construcția de poduri și tuneluri ap. 62, sector 5, identificată cu CI seria RD nr. 364250,
4221 - Lucrări de construcție a proiectelor utilitare eliberată de Secția 17 Poliție la data de 22.03.2004, CNP
pentru fluide 2740429463033, în calitate de asociată deținând 34 de
4222 - Lucrări de construcție a proiectelor utilitare părți sociale, în valoare de 10 RON fiecare, adică 34% din
pentru electricitate și telecomunicații capitalul social, și
4291 - Construcții hidrotehnice 3. TUDOR ADINEL, cetățean român, născut la
4299 - Lucrări de construcție a altor proiecte 15.11.1976 în Buzău, Jud. Buzău, domiciliat în București,
inginerești n.c.a. Calea Dorobanților nr. 73, et. 2, ap. 3, sector 1, identificat
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la cu CI seria DP nr. 104894 eliberată de DGEIP-DEP la
construcții 08.04.2004, CNP 1771115100037, în calitate de asociat
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. deținând 33 de părți sociale, în valoare de 10 RON
4321 - Lucrări de instalații electrice fiecare, adică 33% din capitalul social,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008 19

reprezentând împreună întreg capitalul social, au eliberat la data de 23.12.1996, de Burmistrz Miasta i
hotărât următoarele: Gminy Olkusz;
1. Se aprobă cesionarea tuturor părților sociale MATEUSZ TOMASZ GRAD, cetățean polonez, fiul lui
deținute de către asociata COSCONEL Adolf și Barbara, născut la data de 15.09.1978, domiciliat
ANDREEA-DIANA, adică 34 de părți sociale, în valoare 32-049 Przeginia, Polonia, în Czubrowice 123, identificat
de 10 RON fiecare și 340 RON în total, reprezentând 34% cu BI (Dowod Osobisty) seria DD, nr. 6247241, eliberat la
din capitalul social, către STOICA RADU, cetățean data de 27.02.1997 de Wojt Gminy Jerzmanowice -
român, necăsătorit, cetățean român, născut la Przeginia;
25.09.1967 în Mun. Galați, jud. Galați, identificat cu CI RAFAL ANDRZEJ KLICH, cetățean polonez, fiul lui
seria RT nr. 279576 emisă de Secția 17 Politie la data de Jan și Zofia, născut la data de 15.05.1978, domiciliat
28.03.2003, domiciliat în București, str. Elefterie, nr. 16, 32-049 Przeginia, Polonia, în Raclawice 206, identificat
ap. 1, sector 5, CNP 1670925390776. cu BI (Dowod Osobisty) seria DD, nr. 5846681, eliberat la
Cesiunea părților sociale se face la valoarea nominală. data de 30.12.1996, Wojt Gminy Jerzmanowice -
2. Se aprobă cesionarea tuturor creanțelor deținute de Przeginia
către COSCONEL ANDREEA-DIANA asupra societății, în LUKASZ JAN DUDA, cetățean polonez, fiul lui Jan și
cuantum de 99.900 EUR către noul asociat, STOICA Teresa, născut la data de 17.06.1981, domiciliat în Olkusz
RADU. 32-300, Polonia, str. Kantego 22, identificat cu BI (Dowod
3. În urma cesiunii, structura capitalului social va fi Osobisty) seria ACU nr. 539764, eliberat la data de
următoarea: 10.09.2003 de Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Art. 1. Se înființează punct de lucru al S.C. NG
PĂDURARIU ELENA-VIOLETA deține 33% din
EURODISTRIBUTION S.R.L. în jud. Mureș, localitatea
capitalul social, respectiv 33 de părți sociale a 10 RON
Târgu-Mureș, str. Călărașilor, nr. 10, parter.
fiecare.
Art. 2. Se înființează punct de lucru al S.C. NG
TUDOR ADINEL deține 33% din capitalul social,
EURODISTRIBUTION S.R.L. în jud. Mureș, localitatea
respectiv 33 de părți sociale a 10 RON fiecare.
Târgu-Mureș, Bdul. 22 Decembrie 1989, nr. 33, ap. 2,
STOICA RADU deține 34% din capitalul social,
spațiul 2.
respectiv 34 de părți sociale a 10 RON fiecare.
(23/387513)
Redactată în 4 exemplare la data de 14.01.2008.
(22/387512) Societatea Comercială
INTEGRAL BUSINESS CONSULT - S.R.L.
Societatea Comercială
NG EURODISTRIBUTION - S.R.L. NOTIFICARE

HOTĂRÂREA Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul


București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
NR. 18/21.01.2008 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Subsemnații: INTEGRAL BUSINESS CONSULT S.R.L., cu sediul în
TADEUSZ ZENON SPYRA, cetățean polonez, fiul lui București, Str. Veronica Micle, nr. 24, bloc CI, scara 1, etaj
Tadeusz și Marianna, născut la data de 08.07.1954, 2, ap. 12, sector 1, înregistrată sub nr. J40/6948/2003,
domiciliat în Olkusz 32-300, Polonia, str. Olowiana 6, cod unic de înregistrare 15458864, care a fost înregistrat
identificat cu BI (Dowod Osobisty) seria AFX, sub nr. 19791 din 22.01.2008.
NR. 168766, eliberat la data de 28.12.2004 de Burmistrz (24/387514)
Miasta i Gminy Olkusz;
KAMIL NORBERT SPYRA, cetățean polonez, fiul lui Societatea Comercială
Tadeusz și Marianna, născut la data de 18.04.1984, INTEGRAL BUSINESS CONSULT - S.R.L.
domiciliat n Olkusz 32-300, Polonia, str. Olowiana 6,
HOTĂRÂREA NR. 2
identificat cu BI (Dowod Osobisty) seria AGL, nr. 366695,
eliberat la data de 13.06.2005 de Burmistrz Miasta i A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
Gminy Olkusz;
PRZEMYSLAW MARCIN SPYRA, cetățean polonez, DIN 18.01.2008
fiul lui Tadeusz si Marianna, născut la data de 15.09.1978, Subsemnații: - CHIRITA ADINA MIHAELA, cetățean
domiciliat în Olkusz 32-300, Polonia, str. Olowiana 6, român, sex feminin, căsătorită, domiciliată în București
identificat cu BI (Dowod Osobisty) seria DD, nr. 6121280, str. Povernei nr. 11-13, et. l, ap. 3, sector 1, născută la
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008

data de 03.01.1976 în București, fiica lui Iulian și Elena, 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
legitimată cu CI seria RR nr. 478193 eliberata de DGPEP 6610 Restaurante
sector 1 la data de 24.08.2007, cod numeric personal 6621 Activități de alimentație (catering) pentru
2760103414520; evenimente
- CHIRITA SORIN-ADRIAN, cetățean român, sex 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
masculin, căsătorit, domiciliat în București, Str. Povernei, 5911 Activități de producție cinematografică, video și
nr. 11-13, et. l, ap. 3, sector 1, fiul lui Ion și Maria, născut de programe de televiziune
la data de 12.10.1975 în București, legitimat cu CI seria 5912 Activități de post-producție cinematografică,
DP, nr. 098428, eliberată de DGEIP-DEP la data de video și de programe de televiziune
15.07.2003, cod numeric personal 1751012410013; 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice,
- ACATRINEI IULIAN, cetățean roman, sex masculin, video și a programelor de televiziune
căsătorit, domiciliat în București, Str. Veronica Micle, 5914 Proiecția de filme cinematografice
nr. 24, bl. C1, sc. 1, et. 2, ap. 12, sector 1, fiul lui Toader 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
și Maria, născut la data de 23.02.1948 în Com. Foltești proprii
jud. Galați, legitimat cu CI seria RX nr. 275789, eliberată 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
de Secția 4 Politie la data de 04.03.2005, cod numeric proprii sau închiriate
personal 1480223400016, asociați ai S.C. INTEGRAL 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și
BUSINESS CONSULT S.R.L, reprezentând 100% din management
capitalul social, au hotărât in unanimitate modificarea 7111 Activități de arhitectură
Actului constitutiv al societății după cum urmează: 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică
1. se retrage din societate asociatul CHIRITA ADINA legate de acestea
MIHAELA, care cesionează cele 12 părți sociale a câte 10 7312 Servicii de reprezentare media
lei fiecare, adică 120 lei, pe care le deține în cadrul
7410 Activități de design specializat
societății către asociatul ACATRINEI IULIAN.
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini,
2. se retrage din societate asociatul CHIRITA SORIN
echipamente și bunuri tangibile
ADRIAN, care cesionează cele 38 părți sociale a câte 10
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și
lei fiecare, adică 380 lei, pe care le deține în cadrul
congreselor
societății către asociatul ACATRINEI IULIAN.
8299 Alte activități de servicii suport pentru
În urma cesiunii „ cota de subscriere a capitalului social
întreprinderi n.c.a.
va fi:
9313 Activități ale centrelor de fitness
* ACATRINEI IULIAN va deține 100 % din capitalul
9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile
social, respectiv 51 de părți sociale a câte 10 lei fiecare,
și a produselor din blană
în total 510 lei.
Cota de participare la profit și pierderi va fi conforma cu 9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare
cota de subscriere a capitalului social, respectiv: 7. Se va redacta un nou act constitutiv, care să
ACATRINEI IULIAN - 100 %. cuprindă modificările de mai sus și care va înlocui actul
3. se modifică datele de identificare ale asociatului constitutiv aflat în vigoare la data semnării prezentei.
ACATRINEI IULIAN conform datelor din preambul (25/387515)
4. se numește administrator cu puteri depline, pe
Societatea Comercială
perioada nelimitata, dl. ACATRINEI IULIAN.
SMARALD 99 - S.R.L.
5. se revoca din funcția de administrator d-na CHIRITA
ADINA MIHAELA și dl CHIRITA SORIN- ADRIAN.
NOTIFICARE
6. se recodifică obiectul de activitate al societății în
conformitate cu dispozițiile Ordinului 337/2007 astfel: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
- domeniul principal de activitate este cod CAEN 731 - București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
publicitate alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
- obiectul principal de activitate al societății este cod modificările și completările ulterioare, depunerea textului
CAEN 7311 Activități ale agențiilor de publicitate actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
- obiectele secundare de activitate al societății sunt: SMARALD 99 S.R.L., cu sediul în București, Str. LIVIU
1723 Fabricarea articolelor de papetărie REBREANU, nr. 21, bloc M9, scara 1, etaj 2, ap. 11,
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară sector 3, înregistrată sub nr. J40/2867/1999, cod unic de
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane înregistrare 11620202, care a fost înregistrat sub
de călători nr. 19792 din 22.01.2008.
4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a (26/387516)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008 21

Societatea Comercială 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor


SMARALD 99 - S.R.L. 0146 Creșterea porcinelor
0147 Creșterea pasărilor
HOTĂRÂREA NR. 1/21.01.2008 0149 Creșterea altor animale
1521 Fabricarea de articole de voiaj și marochinarie și
A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
a articolelor de harnașament
S.C SMARALD 99 S.R.L
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a
Adunarea Generală a Asociaților din cadrul S.C. 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
SMARALD 99 S.R.L, persoana juridică română, cu sediul 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
în București, Str. Vedea nr. 3, bl. 114, sc. 1, et. 3, ap. 18, 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și
sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de tâmplărie, pentru construcții
pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/2867/1999, CUI 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile
11620202, atribut fiscal R, întrunită în ședința din data de (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
21-01-2007 la sediul societății, reprezentată de cei doi 9529 Repararea articolelor de uz personal și
asociați, VLAD AURELIA, cetățean român, născută la gospodăresc n.c.a
data de 30.08.1967 în Municipiul București, sector 5, 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a
domiciliată în București, Str. Vedea nr. 3, bl. 114, sc. 2, 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru
et. 3, ap. 18, sector 5, posesoare a CI, seria RR, lucru
nr. 401527, eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 2 la data de
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte
18.07.2006, CNP 2670830443040, și respectiv ȘTEFAN
(exclusiv lenjeria de corp)
ALEXANDRA, cetățean român, născută la data de
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
06.09.1967 în Municipiul București, sector 5, domiciliată
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și
în București, Str. Liviu Rebreanu nr. 21, bl. M9, sc. 1, et. 2,
accesorii n.c.a
ap. 11, sector 3, posesoare a CI seria DP, nr. 094497
1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
eliberat de D.G.E.I.P-D.E.P la data de 04.02.2003, CNP
1012 Prelucrarea și conservarea cărnii
2670906443044, a hotărât următoarele modificări ale
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din
actului constitutiv al societății, astfel:
carne de pasăre)
1. Schimbarea sediului social al societății din Str.
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
Vedea nr. 3, bl. 114, sc. 1, et. 3, ap. 18, sector 5, în
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a
București, Str. Liviu Rebreanu nr. 21, bl. M9, sc. 1, et. 2,
ap. 11, sector 3. 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
2. Recodificarea activităților cuprinse în obiectul de 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
activitate al societății, conform nomenclatorului CAEN 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
rev. 2 aprobat prin Ordinul nr. 337/20.04.2007 al n.c.a
Institutului Național de Statistică. 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
Activitatea principală este: 1052 Fabricarea înghețatei
4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, 1061 Fabricarea produselor de morărit
în magazine specializate. 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a
Alte activități secundare; produselor proaspete de patiserie
0111 Cultivarea cerealelor, (exclusiv orez), plantelor 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a
oleaginoase 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea
0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului
0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a și a altor produse făinoase similare
rădăcinoaselor și tuberculilor 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, 1812 Alte activități de tipărire n.c.a
căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi 1841 Legătorie și servicii conexe
0164 Pregătirea semințelor 1820 Reproducerea înregistrărilor
0121 Cultivarea strugurilor 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a
0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, produselor de întreținere
medicinale și a plantelor de uz farmaceutic 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor
0141 Creșterea bovinelor de lapte cosmetice (de toaletă)
0142 Creșterea altor bovine 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material
0143 Creșterea cailor și a altor cabaline plastic
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008

2229 Fabricarea altor articole din material plastic 9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile
3319 Repararea altor echipamente și a produselor din blana
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți 9312 Activități ale cluburilor sportive
componente ale structurilor metalice 9319 Alte activități sportive
3311 Repararea articolelor fabricate din metal 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a
2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal 9311 Activități ale bazelor sportive
4322 Lucrări de instalații sanitare 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia
2561 Tratarea și acoperirea metalelor informației
2562 Operațiuni de mecanică generală 3312 Repararea mașinilor
2572 Fabricarea articolelor de feronerie 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor
2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamente periferice
periferice 8292 Activități de ambalare
6209 Alte activități de servicii privind tehnologia 7420 Activități fotografice
informației 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal 8122 Activități specializate de curățenie
2599 Fabricarea altor articole din metal 8129 Alte activități de curățenie
2571 Fabricarea produselor de tăiat 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie 7120 Activități de testări și analize tehnice
vândute prin magazine 4971 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de
4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la comenzi sau pe internet
construcții 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și
4399 Alte lucrări speciale de construcții a articolelor de harnașament
4221 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare 1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a
pentru fluide 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
4533 Lucrări de instalații tehnico-sanitare 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru
3211 Baterea monedelor construcții
3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a
metale și pietre prețioase echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
3230 Fabricarea articolelor pentru sport materialelor
3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
similare 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
5811 Activități de editare a cărților 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
5819 Alte activități de editare n.c.a
6203 Activități de management (gestiune și 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din
exploatare) a mijloacelor de calcul carne
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
și activități conexe 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision produselor zaharoase
sau contract 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
8110 Activități de servicii suport combinate condimente
6831 Agenții imobiliare 4638 Comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente,
6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare inclusiv pește, crustacee și moluște
proprii sau închiriate 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
6810 Cumpărarea și vînzarea de bunuri imobiliare 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și
proprii încălțămintei
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz
9700 Activități ale gospodăriilor private în calitate de gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
angajator de personal casnic 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de
9609 Alte activități de servicii n.c.a parfumerie
8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
9604 Activități de întreținere corporală 4643 Comerț cu ridicata al produselor de uz
9313 Activități ale centrelor de fitness gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
9603 Activități de pompe funebre și similare 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al
9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare articolelor de iluminat
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008 23

4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor 5224 Manipulări


4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz 5210 Depozitări
gospodăresc 3. Actualizarea datelor de identificare ale celor doi
4743 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al asociați, ca urmare a schimbării intervenite prin expirarea
materialelor de construcție și echipamentelor sanitare de drept a actelor de identitate ale acestora.
4773 Comerț cu amănuntul al produselor 4. Depunerea actului constitutiv al societății, în forma
farmaceutice, în magazine specializate actualizată, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre.
4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și Pentru ca prezenta hotărâre să producă depline efecte
de parfumerie, în magazine specializate este desemnată ca reprezentant al asociaților d-na Botea
4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine Ana-Daniela, care se legitimează cu CI seria RT
specializate nr. 385459 eliberată de SPCEP S5 biroul 2 la data de
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al 28.10.2005.
materialelor de construcție și echipamentelor sanitare D-na Botea Ana-Daniela se însărcinează și cu
4711 Comerț cu amănuntul în magazine întreprinderea demersurilor și îndeplinirea tuturor
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse formalităților legate de publicitate și înregistrare cerute de
alimentare, băuturi și tutun lege, la Oficiul Registrului Comerțului.
4719 Comerț cu amănuntul în magazine (27/387517)
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
nealimentare Societatea Comercială
5221 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor INTEGRAL PROMOTION - S.R.L.
proaspete, în magazine specializate
4331 Lucrări de ipsosărie NOTIFICARE
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
condiționat București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de modificările și completările ulterioare, depunerea textului
geamuri actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare INTEGRAL PROMOTION S.R.L., cu sediul în București,
4519 Comerț cu alte autovehicule Str. POVERNEI, nr. 11-13, etaj 1, ap. 3, sector 1,
4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru înregistrată sub nr. J40/3708/1999, cod unic de
autovehicule înregistrare 11686932, care a fost înregistrat sub
4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii nr. 19797 din 22.01.2008.
pentru autovehicule (28/387518)
4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime
agricole, animale vii, materii prime textile și cu Societatea Comercială
semiproduse INTEGRAL PROMOTION - S.R.L.
4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și
HOTĂRÂREA NR. 1
materiale de construcții
4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
menaj și de fierărie
4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din DIN 18.01.2008
blană, încălțăminte și articole din piele Subsemnații:
4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, - CHIRITA ADINA MIHAELA, cetățean român, sex
băuturi și tutun feminin, căsătorită, domiciliată în București str. Povernei
4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara nr. 11-13, et. 1, ap. 3, sector 1, născută la data de
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor 03.01.1976 în București, fiica lui Iulian și Elena, legitimată
1330 finisarea materialelor textile cu CI seria RR nr. 478193 eliberată de DGPEP sector 1 la
9523 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele data de 24.08.2007, cod numeric personal
9529 Repararea articolelor de uz personal și 2760103414520;
gospodăresc n.c.a - CHIRITA SORIN-ADRIAN, cetățean român, sex
5510 Hoteluri și alte facilitați de cazare similare masculin, căsătorit, domiciliat în București, Str. Povernei,
5610 Restaurante nr. 11- 13, et. 1, ap. 3, sector 1, fiul lui Ion și Maria, născut
5629 Alte servicii de alimentație n.c.a la data de 12.10.1975 în București, legitimat cu CI seria
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a DP, nr. 098428, eliberat de DGEIP-DEP la data de
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008

15.07.2003, cod numeric personal 1751012410013. - obiectele secundare de activitate al societății sunt:
asociați ai S.C. INTEGRAL PROMOTION S.R.L, 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a
reprezentând 100% din capitalul social, împreună cu: ambalajelor din hârtie și carton
- S.C. INTEGRAL BUSINESS CONSULT S.R.L, 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și
persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în sanitar, din hârtie sau carton
București, str. Veronica Micle nr. 24, bl. Cl, sc. 1, et. 2, 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
ap. 12, sector 1, înregistrată în registrul comerțului sub 1724 Fabricarea tapetului
nr. J40/6948/2003, CUI 15458864 reprezentată de dl. 1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
1811 Tipărirea ziarelor
ACATRINEI IULIAN, în baza Hotărârii Adunării Generale
1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
a Asociaților nr. 2 din 28.09.2007, în calitate de cesionar,
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
și ACATRINEI IULIAN, cetățean român, sex masculin, 1814 Legătorie și servicii conexe
căsătorit, domiciliat în București, Str. Veronica Micle, 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
nr. 24, bl. C1, sc. 1, et. 2, ap. 12, sector 1, fiul lui Toader 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din
și Maria, născut la data de 23.02.1948 în Com. Foltești blană, încălțăminte și articole din piele
jud. Galați, legitimat cu CI seria RX nr. 275789, eliberat de 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Secția 4 Politie la data de 04.03.2005, cod numeric 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților
personal 1480223400016, în calitate de cesionari, periferice și software-ului în magazine specializate
au hotărât în unanimitate modificarea Actului 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru
constitutiv al societății după cum urmează: telecomunicații în magazine specializate
1. Se retrage din societate asociatul CHIRITA ADINA 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
MIHAELA, care cesionează cele 25 părți sociale a câte 10 tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine
lei fiecare, adică 250 lei, pe care le deține în cadrul specializate
societății, către S.C. INTEGRAL BUSINESS CONSULT 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor
S.R.L. sportive, în magazine specializate
2. Se retrage din societate asociatul CHIRITA SORIN 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în
magazine specializate
ADRIAN, care cesionează cele 75 părți sociale de câte 10
4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și
lei fiecare, adică 750 lei, pe care le deține în cadrul
semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de
societății astfel: 25 părți sociale a câte 10 lei fiecare, adică
companie și al hranei pentru acestea, în magazine
250 lei către S.C. INTEGRAL BUSINESS CONSULT specializate
S.R.L și 50 părți sociale a câte 10 lei fiecare, adică 500 lei, 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,
pe care le deține în cadrul societății, către dl. ACATRINEI în magazine specializate
IULIAN. 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
În urma cesiunii, cota de subscriere a capitalului social magazine specializate
va fi: 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
ACATRINEI IULIAN va deține 50% din capitalul social, vândute prin magazine
respectiv 50 de părți sociale a câte 10 lei fiecare, în total 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de
500 lei. comenzi sau prin Internet
S.C. INTEGRAL BUSINESS CONSULT S.R.L va 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara
deține 50 % din capitalul social, respectiv 50 de părți magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
sociale a câte 10 lei fiecare, în total 500 lei. 5811 Activități de editare a cărților
Cota de participare la profit și pierderi va fi conformă cu 5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste
cota de subscriere a capitalului social, respectiv: de adrese și similare
5813 Activități de editare a ziarelor
- ACATRINEI IULIAN - 50 %.
5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- S.C. INTEGRAL BUSINESS CONSULT S.R.L. - 50%
5819 Alte activități de editare
3. Se numește administrator cu puteri depline, pe
5911 Activități de producție cinematografică, video și
perioadă nelimitată, dl. ACATRINEI IULIAN. de programe de televiziune
4. Se revocă din funcția de administrator d-na CHIRITA 5912 Activități de post-producție cinematografică,
ADINA MIHAELA. video și de programe de televiziune
5. Se recodifică obiectul de activitate al societății în 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice,
conformitate cu dispozițiile Ordinului 337/2007 astfel: video și a programelor de televiziune
- domeniul principal de activitate este cod CAEN 731 - 5914 Proiecția de filme cinematografice
publicitate 6010 Activități de difuzare a programelor de radio
- obiectul principal de activitate al societății este cod 6020 Activități de difuzare a programelor de
CAEN 7311 Activități ale agențiilor de publicitate televiziune
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008 25

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și 3. radierea unor obiecte secundare de activitate
management 4. schimbarea sediului social al societății
7312 Servicii de reprezentare media 1. Se recodifică obiectul de activitate al societății în
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a conformitate cu Ord. 337/2007 după urmează:
opiniei publice Domeniul principal de activitate este: 466 Comerț cu
7410 Activități de design specializat ridicata al altor mașini și echipamente și furnituri
7420 Activități fotografice Obiectul principal de activitate este: 4669 Comerț cu
7920 Alte servicii de rezervare și asistență turistică ridicata al altor mașini și echipamente
8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică Obiectul secundar de activitate este:
(call center)
4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și
electrocasnice în magazine specializate
congreselor
4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
8299 Alte activități de servicii suport pentru
întreprinderi n.c.a. 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole) produselor cu caracter specific n.c.a.
9002 Activități suport pentru interpretare artistică 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de
(spectacole) comenzi sau prin Internet
9003 Activități de creație artistică 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara
9311 Activități ale bazelor sportive magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
9312 Activități ale cluburilor sportive 6820 Închirierea și subînchiriere bunurilor imobiliare
9319 Alte activități sportive proprii sau închiriate
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a. 2. Se completează obiectul de activitate cu
6. Se va redacta un nou act constitutiv, care să următoarele activități:
cuprindă modificările de mai sus și care va înlocui actul 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de
constitutiv aflat în vigoare la data semnării prezentei. comenzi sau prin Internet
(29/387519) 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
Societatea Comercială 3. Radierea unor obiecte secundare de activitate după
JUST PLAST TEHNOLOGIES - S.R.L. cum urmează:
5114 intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente
HOTĂRÂREA industriale, nave și avioane (actual 4614)
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR 5153 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al
S.C. JUST PLAST TECHNOLOGIES S.R.L. materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
(actual 4673)
NR. 1/21.01.2008 5155 Comerț cu ridicata al produselor chimice (actual
Subsemnații: 4675)
JUNGMAYER REIHNART, cetățean austriac, născut 5190 Comerț cu ridicata nespecializat (actual 4690)
la 14. 12. 1950, în Modling, Austria, domiciliat în 4. Se schimbă sediul social al societății din București
Niklas-Steuber-Gasse 24, 2361 Laxemburg, Austria, sector 1, str. Braziliei, nr. 14 corp A, în București, str.
posesor al pașaportului seria P, nr. 0050371, eliberat de Braziliei nr. 14, corp A etaj și anexa corp B parter.
Ministerul Austriac de Interne, la Viena la data de Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
08.03.2006 cu valabilitate până la data de 07.03.2016 nemodificate.
STOICULESCU MIHAI MIRCEA-CNP Redactată azi, 21.01.2008, în trei exemplare originale.
1420418400207, cetățean român, născut la data de (30/387520)
18.04.1942, în București, fiul lui Dumitru și al Mirellei,
domiciliat în București, sector 1, strada Brazilia, nr. 11, Societatea Comercială
identificat cu CI, seria RR, nr. 350355, eliberat de Secția JUST PLAST TEHNOLOGIES - S.R.L.
de politie 1 la data de 17.12.2004 cu valabilitate până la
data de 18.04.2064 NOTIFICARE
În calitate de asociați ai S.C. JUST PLAST Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
TECHNOLOGIES S.R.L. și în conformitate cu dispozițiile București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
actului constitutiv și ale legii 31/1990 republicată am alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
hotărât în unanimitate, astăzi, 17.01.2008, următoarele: modificările și completările ulterioare, depunerea textului
1. recodificarea obiectului de activitate actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
2. completarea obiectului de activitate JUST PLAST TECHNOLOGIES S.R.L., cu sediul în
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008

București, Str. BRAZILIEI, nr. 14, corp A etaj și anexa, Art. 3. Se abrogă în totalitate articolul 6 din Actului
corp B parter, sector 1, înregistrată sub Constitutiv al societății.
nr. J40/4885/2000, cod unic de înregistrare 13039479, Art. 4. Se aprobă noile activități clasificate conform
care a fost înregistrat sub nr. 19801 din 22.01.2008. CAEN rev 2. În consecință, art. 6 Actul Constitutiv va avea
(31/387521) următorul conținut:
„Art. 6. Domeniul principal: Activități de testări și
Societatea Comercială analize tehnice Cod CAEN 712
ENVIROASSESS - S.R.L. Activitatea principală: Activități de testări și analize
tehnice Cod CAEN 7120
HOTĂRÂREA
În secundar, Societatea mai desfășoară următoarele
A.G.A. A S.C. ENVIROASSESS S.R.L. activități: 3313 - Repararea echipamentelor electronice și
optice, 3319 - Repararea altor echipamente, 3320 -
NR. 1/21.01.2008 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale, 4511 -
(CU SEDIUL IN BUCURESTI, Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5
STR. MITROPOLIT FILARET NR. 45, SECTOR 4, tone), 4540 - Comerț cu motociclete, piese și accesorii
J40/4356/2000, COD FISCAL R 12987623) aferente; întreținerea și repararea motocicletelor, 4619 -
Intermedieri în comerțul cu produse diverse, 4711 -
Adunarea generală a asociaților S.C.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
ENVIROASSESS S.R.L. s-a întrunit astăzi, 21.01.2008,
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și
ora 9, 00, la sediul societății, în conformitate cu
tutun, 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara
prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, și cu actele
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor, 4910 -
constitutive ale societății. Au fost prezenți asociații
Transporturi interurbane de călători pe calea ferată, 4931
COCÂRȚĂ DIANA MARIANA, cetățean român, născută
- Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de
la data de 29.08.1979 în Piatra Neamț, jud. Neamț,
călători, 4932 - Transporturi cu taxiuri, 4941 - Transporturi
domiciliată în Piatra Neamț str. Lămâiței nr. 3, bl. D23,
rutiere de mărfuri, 5210 - Depozitări, 5510 - Hoteluri și alte
sc. A, et. 3, ap. 13, jud. Neamț, posesoare a CI seria NT
facilitați de cazare similare, 5610 - Restaurante, 5621 -
nr. 293462 eliberată de SPCLEP Piatra Neamț la data de
08.07.2005, CNP 2790829270613, deținând 10 p.s. Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,
reprezentând 50% din capitalul social, și LAZAROVICI 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a., 5630 - Baruri și
BOGDAN-GABRIEL cetățean român, născut la data de alte activități de servire a băuturilor, 5829 - Activități de
22.09.1979 în București, sector 1, domiciliat în București, editare a altor produse software, 6201 - Activități de
Șos. Mihai Bravu nr. 286, bl. 2, sc. C, et. 5, ap. 98, realizare a soft-ului la comandă (software orientat client),
sector 3, posesor al CI seria RT nr. 294275 eliberat de 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației,
secția 12 Politie la data de 10.11.2003, CNP 6203 - Activități management (gestiune și exploatare) a
1790922433013, deținând 10 p.s. reprezentând 50% din mijloacelor de calcul, 6209 - Alte activități de servicii
capitalul social. Constatând reprezentarea capitalului privind tehnologia informației, 6311 - Prelucrarea datelor,
social în proporție de 100%, în conformitate cu administrarea paginilor web și activități conexe, 6312 -
prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, și cu actele Activități ale portalurilor web, 7021 - Activități de
constitutive ale societății, Adunarea Generală a consultanți în domeniul relațiilor publice și al comunicării,
Asociaților, în unanimitate de voturi, adoptă următoarea. 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și
HOTĂRÂRE management, 7111 - Activități de arhitectura, 7112 -
Art. 1. Se aprobă încheierea contractului de cesiune Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de
prin care COCÂRȚĂ DIANA în calitate de. asociat al S.C. acestea, 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie,
ENVIROASSESS S.R.L. își cedează toate părțile sociale 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și
către LAZAROVICI BOGDAN-GABRIEL, cu datele inginerie, 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și
personale menționate anterior, acesta acumulând în umaniste, 7410 - Activități de design specializat, 7430 -
urma cesiunii 20 p.s., cu valoare nominală de 10 lei Activități de traducere scrisă și orală (interpreți), 7490 -
fiecare, deținând astfel 100% din capitalul social al S.C. Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a, 8211
ENVIROASSESS S.R.L. și devenind astfel asociat unic al -Activități combinate de secretariat; 8219 - Activități de
acestei societăți. fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități
Art. 2. Orice referire la asociați sau Adunarea specializate de secretariat; 8299 - Alte activități de servicii
Generala a Asociaților din Cuprinsul Actului Constitutiv al suport pentru întreprinderi n.c.a, 8230 - Activități de
societății va fi înlocuită cu referire la asociatul unic. organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.”
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008 27

Art. 5. Restul prevederilor actului constitutiv rămân 5. Condrea Ghe. Milica, domiciliată în Județul
neschimbate. Vrancea, Orașul Panciu, Str. Nicolae Titulescu nr. 5, bl. 5,
(32/387522) et. 1, ap. 3, identificată cu CI seria VN număr 283463,
emis de SPCLEP Panciu la data 22.06.2007,
Societatea Comercială reprezentată legal de Salitră Maria Cristina, în baza
ENVIROASSESS - S.R.L. procurii autentificate sub nr. 2688/01.08.2002 de către
B.N.P. „EQUITAS”,
NOTIFICARE în calitate de acționari ai S.C „EUROSALT” S.A.,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul reprezentând 100% din capitalul social, reuniți în cadrul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 adunării generale extraordinare, desfășurată la sediul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu social astăzi, 18.012008,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului văzând dispozițiile art. 121 din legea 31/1990,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale republicată și modificată, referitoare la posibilitatea
ENVIROASSESS S.R.L., cu sediul în București, Str. adoptării unor hotărâri de către adunarea generală, fără
Mitropolit Filaret, nr. 45, sector 4, înregistrată sub îndeplinirea formalităților legale privind convocarea, sub
nr. J40/4356/2000, cod unic de înregistrare 12987623, condiția ca toți acționarii să fie prezenți și/sau reprezentați
care a fost înregistrat sub nr. 19806 din 22.01.2008. și să fie de acord,
(33/387523) am hotărât, cu unanimitate de voturi, modificarea
actului constitutiv al societății S.C „EUROSALT” S.A.
Societatea Comercială conform celor menționate mai jos:
EUROSALT - S.A. 1. Se schimbă forma juridică a societății „EUROSALT”
din societate pe acțiuni în societate cu răspundere
HOTĂRÂREA limitată. Drept consecință, termenul „acționari” se
înlocuiește cu cel de „asociați”, iar acțiunile în valoare
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE nominală de 0, 5 lei fiecare devin părți sociale având o
A ACȚIONARILOR valoare nominală de 41,5 lei fiecare.
NR. 1/18.01.2008 Justificat de necesitatea împărțirii capitalului total și
propriu al fiecărui asociat la valoarea nominală de 41,5 lei
Subsemnații: a unei părți sociale, în scopul de a rezulta un număr
1. Salitră Maria-Cristina, domiciliată în București, Str. întreg/indivizibil de părți sociale, se hotărăște majorarea
Aleea Botta Emil nr. 2, bl. M 108, sc. 1, etaj 1, ap. 8, capitalului social cu suma de 8 (opt) lei, prin aportul
sector 3, identificată cu CI seria RT nr. 457766, eliberată asociatului Condrea Didina.
de SPCEP S3 biroul nr. 2, la data de 19.01.2007, CNP Schimbarea formei juridice din societate pe acțiuni în
2740910433031, în nume personal, societate cu răspundere limitată determină următoarea
2. Condrea Didina, domiciliată în Italia, localitatea valoare, structură și repartizare a capitalului social pe
Isernia, Roccamandolfi, Str. RIO nr. 4, identificată cu asociați:
pașaport număr 000412065, emis de Serviciul Capitalul social total al societății este al 36.976.5 lei din
Pașapoarte București, la data de 26.09.1995, care: 12.416.5 lei, 41.405 USD (echivalent a 28.322,73
reprezentată legal de Salitră Maria Cristina, în baza EURO, la cursul de referință afișat de B.N.R. la data de
procurii autentificate sub nr. 2689/01.08.2002 de către 18.01.2008, de 1,4619 USD pentru 1 (un) EURO), din
B.N.P. „EQUITAS”, care aport în natură: 21.862,5 lei, echivalent a 25.155
3. Lupu Vasile, domiciliat în București, Str. Valea USD (echivalent a 17.207,06 EURO la cursul de referință
Buzăului nr. 16. bl. G7, sc. D, etaj 1, ap. 51, sector 3, CNP sus- menționat). Capitalul social total este divizat în 891
1480211400154, identificat cu Bl seria BG număr 577245, de părți sociale în valoare nominală de 41,5 Lei fiecare.
emis de Secția 13 la data de 05.03.1992, reprezentat a) Salitră Maria Cristina participă la capitalul social cu
legal de Salitră Maria Cristina, în baza procurii un un aport în numerar în valoare de 12.284 Lei, divizat în
autentificate sub nr. 2150/02.08.2002 de către B.N.P. 296 de părți sociale în valoare nominală de 41.5 Lei
„IONIȚĂ DORINA-BOGASIU GHEORGHE”, fiecare, reprezentând o cotă de 33,2211% în capitalul
4. Condrea I. Maricel, domiciliat în Județul Vrancea, social, precum și cotă de participare la beneficii și
Orașul Panciu, Str. Sovejei, bl. 5, sc. A, ap. 3, identificat pierderi.
cu Bl seria GT număr 961300, emis de Poliția Panciu în b) Condrea Didina participă la capitalul social cu un un
1996, reprezentat legal de Salitră Maria Cristina, în baza aport în valoare de 24.568 lei, din care 8 lei și 41.405 USD
procurii autentificate sub nr. 2687/01.08.2002 de către (echivalent a 28.322,73 EURO la cursul de referință afișat
B.N.P. „EQUITAS” de B.N.R. la data de 18.01.2008 de 1,4619 USD pentru
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008

1 (un) EURO), din care aport în natură 21.862,5 lei, 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse
echivalentul a 25.155 USD (echivalent a 17.207,06 alimentare, băuturi și tutun
EURO la cursul sus-menționat), divizat în 592 de părți 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de
sociale în valoare nominală de 41.5 lei fiecare, parfumerie
reprezentând o cotă de 66,4423% din capitalul social, 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine
precum și cotă de participare la beneficii și pierderi. nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
c) Lupu Vasile participă la capitalul social cu un un alimentare, băuturi și tutun
aport în numerar în valoare de 41,5 Lei, reprezentând 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine
1 (una) parte socială în valoare nominală de 41.5 lei, nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
reprezentând o cotă de 0,1122% în capitalul social, nealimentare
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
precum și cotă de participare la beneficii și pierderi.
proaspete, în magazine specializate
d) Condrea I. Maricel participă la capitalul social cu un
4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor
un aport în numerar în valoare de 41,5 lei, reprezentând
din carne, în magazine specializate
1 (una) parte socială în valoare nominală de 41.5 lei,
4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor
reprezentând o cotă de 0,1122% în capitalul social, și moluștelor, în magazine specializate
precum și cotă de participare la beneficii și pierderi. 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
e) Condrea Ghe. Milica participă la capitalul social cu patiserie și produselor zaharoase, în magazine
un un aport în numerar în valoare de 41,5 Lei, specializate
reprezentând 1 (una) parte socială în valoare nominală 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor în magazine
de 41,5 lei, reprezentând o cotă de 0,1122% în capitalul specializate
social, precum și cotă de participare la beneficii și 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în
pierderi. magazine specializate
II. Se radiază obiectul de activitate existent al societății 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse
și se declară după cum urmează: alimentare, în magazine specializate
Domeniul principal: 161 - Tăierea și rindeluirea 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor
lemnului de comenzi sau prin Internet
Activitatea principală: 1610 - Tăierea și rindeluirea 5229 - Alte activități anexe transporturilor
lemnului 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Activități secundare: 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și de scurtă durată
tâmplărie, pentru construcții 5590 - Alte servicii de cazare
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn 5610 - Restaurante
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru
4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și evenimente
nerezidențiale 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
4299 - Lucrări de construcție a altor proiecte 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
inginerești n.c.a 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, proprii
băuturi și tutun 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea proprii sau închiriate
produselor cu caracter specific, n.c.a. 6831 - Agenții imobiliare
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision
4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor sau contract
4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și
carne management
4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice
uleiurilor și grăsimilor comestibile n.c.a.
4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor 7911 - Activități ale agențiilor turistice
4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun 7912 - Activități ale tur-operatorilor
4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
produselor zaharoase 8299-Alte activități de servicii suport pentru
4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și întreprinderi n.c.a.
condimente III. Se revocă comisia de cenzori a societății.
4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, IV. Se modifică datele de identificare pentru următorii
inclusiv pește, crustacee și moluște asociați:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008 29

a) Salitră Maria-Cristina, născută la data de 133, clădirea D, etajul 2, sectorul 4, București, a avut loc
10.09.1974 în Municipiul București, Sectorul 4, Adunarea Generala a Asociaților Societății, persoană
domiciliată în București, Str. Aleea Botta Emil nr. 2, bl. M juridică română având datele de identificare
108, sc. 1, etaj 1, ap. 8, sector 3, identificată cu CI seria menționate mai sus (‘Societatea”).
RT nr. 457766, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 2, la data La această ședință au fost prezenți asociații
de 19.01.2007, CNP 2740910433031; reprezentând 100% din capitalul social al Societății, după
b) Condrea Ghe. Milica, născută la data de 27.12.1956 cum urmează:
în Municipiul Focșani, Județul Vrancea, domiciliată în - OZONE LABORATORIES BV, persoana juridică
Județul Vrancea, Orașul Panciu, Str. Nicolae Titulescu olandeza, având sediul în Olanda, 2624 ES Delft,
nr. 5, bl. 5, et. 1, ap. 3, identificată cu CI seria VN număr Martinus Nijhofflaan 2, înregistrată la Registrul
283463, emisă de SPCLEP Panciu la data 22.06.2007,
Comerțului din Olanda sub numărul 24238196, asociat ce
V. Se vor îndeplini formalitățile legale pentru adoptarea
deține un număr total de 3.750 părți sociale, în valoare
unui nou act constitutiv care să cuprindă clauzele
nominală de 10 RON fiecare și în valoare totală de 37.500
prevăzute de lege pentru organizarea și funcționarea
RON, ce reprezintă un procent de participare la beneficiile
societății cu răspundere limitată cu mai mulți asociați.
VI. Contractul de societate autentificat sub și pierderile societății în valoare de 75%, prin
nr. 16256/19.05.1994 de către Notariatul de Stat al FARCASANU Iuliana - Cristina, cetățean român, născută
Sectorului 3 și statutul autentificat sub la data de 15 iunie 1975, în Brașov, județul Brașov, fiica
nr. 20851/12.10.1994 de către Notariatul de Stat al lui Ștefan și Olimpia, domiciliată în București, Bulevardul
Sectorului 1 și orice dispoziții contrare cuprinse în Iuliu Maniu, numărul 13D, bloc ul D6, scara 2, etajul 3,
acestea se abrogă. apartamentul 18, sectorul 6, legitimată cu CI seria R.T.,
(34/387524) numărul 377686, eliberată de Secția 20 de Politie, la data
de 10.01.2005, CNP 2750615084751; și
Societatea Comercială - MAVISANO TRADE LIMITED, persoană juridică
EUROSALT - S.R.L. cipriota, având sediul în Cipru, Limassol, Str. Grigoriou
Xenopoulou nr. 17, 3106 PC, înregistrată la Registrul
NOTIFICARE
Comerțului din Cipru sub numărul 121558161, cod fiscal
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 155816, reprezentată prin ATLAS ALPHA SERVICES
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 LIMITED, persoana juridică cipriota, având sediul în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Cipru, 3106 Limasol, 17 Gr. Xenopoulou Street, în calitate
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
de Director al companiei și de D-na Eleana Economides,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
în calitate de împuternicit, asociat ce deține un număr
EUROSALT S.R.L., cu sediul în București, Aleea EMIL
total de 1.250 părți sociale, în valoare nominală de 10
BOTTA, nr. 2, bloc M108, scara 1, etaj 1, ap. 8, sector 3,
înregistrată sub nr. J40/11907/1994, cod unic de RON fiecare și în valoare totală de 12.500 RON, ce
înregistrare 5831990, care a fost înregistrat sub nr. 19815 reprezintă un procent de participare la beneficiile și
din 22.01.2008. pierderile societății în valoare de 25%, prin Michel
(35/387525) Charles EID, cetățean libanez, cu reședința în București,
strada Iresti, numărul 4, sectorul 1, legitimat cu pașaport
Societatea Comercială seria CI seria R.L. nr. 0971586, emis de autoritățile
OZONE LABORATORIES - S.R.L. libaneze la data de 22.02.2007.
Adunarea Generală a Asociaților s-a întrunit în
HOTĂRÂREA NR. 1/21.01.2008 conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR societățile comerciale, așa cum a fost modificată și
OZONE LABORATORIES S.R.L., completată ulterior, și a prevederilor Actului Constitutiv al
PERSOANA JURIDICA ROMANA, Societății.
AVAND SEDIUL IN BUCURESTI, CALEA ȘERBAN Se constată că Adunarea Generală a Asociaților este
VODA, 133, CLADIREA D, ETAJUL 2, legal constituită, asociații luând în dezbatere și hotărând
SECTORUL 4, în unanimitate următoarele:
J40/677/2001, CUI 13657305, 1. Se modifică:
ATRIBUT FISCAL RO CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS a) Domeniul principal de activitate din Fabricarea
SI VARSAT 50.000 RON substanțelor și a produselor chimice (CAEN 24) în
Astăzi, 21.01.2008, la sediul societății S.C. OZONE Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu
LABORATORIES S.R.L. din Calea Șerban Vodă, numărul autovehicule și motociclete (CAEN 46);
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008

b) Obiectul principal de activitate din Fabricarea de Contractului de Antrepozit, Depozit și Prestări Servicii
medicamente, produse farmaceutice și naturiste (CAEN încheiat de Societate cu OTZ LOGISTIC S.R.L., în data
244) în Comerț cu ridicata al bunurilor de consum (CAEN de 16.01.2008;
464); 4. Se aprobă majorarea indemnizației lunare a
c) Activitatea principală din Fabricarea preparatelor Administratorului S.C. ADKIT S.R.L. la suma de 1.875
farmaceutice (CAEN 2442) în Comerț cu ridicata al RON, fără TVA.
produselor farmaceutice (CAEN 4646); 5. Se împuternicește Dna Diana STANCIU, cetățean
2. Se reclasifică obiectul de activitate al Societății, român, domiciliată în Mun. București, Calea
după cum urmează: 13 Septembrie, numărul 117, blocul 123, scara 1, etajul 7,
1) Domeniul principal de activitate:
apartamentul 21, posesoare a CI, seria RR, nr. 443984,
CAEN 46 Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului
eliberată de S.P.C.E.P. mun. București, la data de
cu autovehicule și motociclete
11.04.2007, CNP 2750202450023, să îndeplinească
(2) Obiectul principal de activitate
toate formalitățile la Oficiul Registrului Comerțului
CAEN 464 Comerț cu ridicata al bunurilor de consum
București, în vederea înregistrării conform legii a
(3) Activitatea principală:
prezentei Hotărâri. În îndeplinirea mandatului său,
CAEN 4646 Comerț cu ridicata al produselor
farmaceutice Mandatarul va reprezenta Societatea în fața oricărei
(4) Obiectul secundar de activitate: instituții, autorități de stat, centrale sau locale, oricărei alte
• cod CAEN 2120 Fabricarea preparatelor autorități competente în România, persoane fizice sau
farmaceutice; juridice de drept public/privat, va semna în numele
• cod CAEN 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și Societății orice document care va fi necesar și va
instrumente medicale și stomatologice; întreprinde orice acțiuni necesare conform legii pentru
• cod CAEN 4520 Întreținerea și repararea îndeplinirea operațiunilor stabilite prin prezenta Hotărâre.
autovehiculelor; Actele îndeplinite de Mandatarul Societății se consideră a
• cod CAEN 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, fi îndeplinite de Societate, semnătura sa fiindu-i pe deplin
echipamente industriale, nave și avioane; opozabilă acesteia. Mandatarul Societății este, de
• cod CAEN 4645 Comerț cu ridicata al produselor asemenea, abilitat să împuternicească terțe persoane
cosmetice și de parfumerie; pentru ducerea la îndeplinire a celor de mai sus.
• cod CAEN 4690 Comerț cu ridicata nespecializat; Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, ședința
• cod CAEN 4729 Comerț cu amănuntul al altor Adunării Generale a Asociaților S.C. OZONE
produse alimentare, în magazine specializate; LABORATORIES S.R.L. de astăzi, 21 ianuarie 2008, se
• cod CAEN 4773 Comerț cu amănuntul al produselor încheie.
farmaceutice, în magazine specializate; Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată în 3
• cod CAEN 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor (trei) exemplare, toate cu valoare de original.
medicale și ortopedice, în magazine specializate;
(36/387526)
• cod CAEN 4775 Comerț cu amănuntul al produselor
cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate; Societatea Comercială
• cod CAEN 4791 Comerț cu amănuntul prin OZONE LABORATORIES - S.R.L.
intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
• cod CAEN 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; NOTIFICARE
• cod CAEN 5210 Depozitări;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
• cod CAEN 7022 Activități de consultanță pentru
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
afaceri și management;
• cod CAEN 7311 Activități ale agențiilor de publicitate; alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
• cod CAEN 7320 Activități de studiere a pieței și de modificările și completările ulterioare, depunerea textului
sondare a opiniei publice; actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
• cod CAEN 9511 Repararea calculatoarelor și a OZONE LABORATORIES S.R.L., cu sediul în București,
echipamentelor periferice. Calea ȘERBAN VODĂ, nr. 133, CLĂDIREA D, etaj 2,
3. Se înființează un punct de lucru cu destinația de sector 4, înregistrată sub nr. J40/677/2001, cod unic de
depozit de produse farmaceutice, dispozitive medicale și înregistrare 13657305, care a fost înregistrat sub
suplimente alimentare, în județul Ilfov, comuna Chiajna, nr. 19816 din 22.01.2008.
strada Italiei, numărul 1-7, depozitul 4, potrivit (37/387527)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008 31

Societatea Comercială Societatea Comercială


APOCONSULT - S.R.L. MALEXIM TRADING - S.R.L.

HOTĂRÂREA NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
A ASOCIAȚILOR alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
NR. 4/10.01.2008
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
S.C. APOCONSULT S.R.L., cu sediul social în str. Dr. MALEXIM TRADING S.R.L., cu sediul în București, Str.
Lister, nr. 50, ap. 1, sector 5, București, înmatriculată la LT. AUREL BOTEA, nr. 8, bloc B6, scara 1, etaj 1, ap. 7,
ORCM București sub nr. J 40/10412/1996, CUI sector 3, înregistrată sub nr. J40/5374/1993, cod unic de
RO 9030374, reprezentată de: înregistrare 3478256, care a fost înregistrat sub nr. 19825
APOSTOL-DOINA-NIUSU-CRISTINA, cetățean din 22.01.2008.
român, născut la data de 25.06.1953, în mun. Târgu (40/387530)
Mureș, Jud. Mureș, fiica lui Vasile și Sofia, cu domiciliul în Societatea Comercială
mun. București, str. Dr. Lister, nr. 50, ap. 1, legitimată cu MALEXIM TRADING - S.R.L.
CI seria RD, nr. 514687, eliberată de SPCEP S5 biroul
nr. 1, la data de 26.02.2007, CNP 2530625400056, DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
reprezentând 60 % din capitalul social, și
NR. 1/18.01.2008
SALAH ABDULSALAM YOUSEF ISSA, cetățean
iordanian, născut la data de 12.11.1938, în Iordania, Subsemnata Mihăilă Maria, cetățean român,
domiciliată în Municipiul București, Str. Lt. Aurel Botea
University Street, posesor pașaport I nr. 345672, eliberat
nr. 8, bl. B6, sc. 1, et. 1, ap. 7, sector 3, identificată cu CI
de Autoritățile Iordaniene, la data de 15.07.2004, cu
seria RR nr. 027146, eliberată de Secția 11, la data de
reședința în București, Șos. Mihai Bravu, nr. 6, 18.03.1998, CNP 2640927400268, în calitate de asociat
bl. P23-P24, ap. 23, sectorul 2, CNP 7381112400011, unic, am hotărât modificarea actului constitutiv societății
reprezentând 40 % din capitalul social, am hotărât astfel:
următoarele: 1. Se radiază punctul de lucru de la adresa din
Art. 1. Recodificarea codurilor CAEN din economia București, Str. Mihai Bravu X Str. Unității, sector 3.
națională Decret 337/2007 -Rev. 2: 2. Se înființează un punct de lucru la adresa din
Activitatea principală București, Bd. Lt. Aurel Botea nr, 9, bl. B5, sc. 2, parter,
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și ap. 20, sector 3.
3. Se radiază întreg obiectul de activitate al societății.
management.
Societatea va avea următoarele activități:
Art. 2. Restul codurilor se radiază.
Domeniul principal: cod CAEN 472 Comerț cu
(38/387528) amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al
produselor din tutun, în magazine specializate
Societatea Comercială
Activitatea principală: cod CAEN 4729-Comerț cu
APOCONSULT - S.R.L. amănuntul al altor produse alimentare, în magazine
specializate
NOTIFICARE Activități secundare:
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu oleaginoase
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
componente ale structurilor metalice
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor
APOCONSULT S.R.L., cu sediul în București, Str. DR.
periferice
LISTER, nr. 50, sector 5, înregistrată sub 4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
nr. J40/10412/1996, cod unic de înregistrare 9030374, nerezidențiale
care a fost înregistrat sub nr. 19820 din 22.01.2008. 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
(39/387529) 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3285/13.VI.2008

4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine
încălțămintei specializate
4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
sticlărie, și produse de întreținere electrocasnice, în magazine specializate
4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de 4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în
parfumerie magazine specializate
4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
magazine specializate
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine
4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
articolelor din piele, în magazine specializate
alimentare, băuturi și tutun 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor
4719 - Comerț cu amănuntul în magazine farmaceutice, în magazine specializate
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice
nealimentare și de parfumerie, în magazine specializate
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și
proaspete, în magazine specializate semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de
4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor companie și al hranei pentru acestea, în magazine
din carne, în magazine specializate specializate
4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
și moluștelor, în magazine specializate magazine specializate
4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
patiserie și produselor zaharoase, în magazine băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,
specializate chioșcuri și piețe
4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor,
4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor în magazine
îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri,
specializate
chioșcuri și piețe
4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în
4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și
magazine specializate piețe al altor produse.
4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine 4932 - Transporturi cu taxiuri.
specializate Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine neschimbate.
specializate Redactată astăzi, data de 18.01.2008, la sediul
4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de societății în 3 exemplare.
papetărie, în magazine specializate (41/387531)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București

&JUYDGY|258518|
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3285/13.VI.2008 conține 32 de pagini. Prețul: 0,96 lei ISSN 1220–4889