Sunteți pe pagina 1din 93

MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I.

RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ

BENEFICIAR: COMUNA BACIU


PROIECTANT GENERAL: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
AMPLASAMENT: str. Transilvaniei nr. 301 com. Baciu jud. Cluj
FAZA DE PROIECTARE: Studiu de fezabilitate - S.F.
NR. PROIECT: 005 / 2019
Exemplar nr: 1
MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

FIȘA PROIECTULUI

Denumirea obiectivului de investitii: CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ

Amplasament: str. Transilvaniei nr. 301 com. Baciu jud. Cluj

Nr. proiect: 005 / 2019

Faza: Studiu de fezabilitate - S.F.

Data elaborării: Septembrie 2019

Ordonator principal de credite /investitor: COMUNA BACIU

Beneficiarul Investitiei: COMUNA BACIU

Proiectant general: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.

Proictant de specialitate

Arhitectura: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.

Rezistenta: REZICON DESIGN S.R.L.

Instalatii: BRAF CONSULT S.R.L.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 3


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

LISTA DE SEMNATURI

PROIECTANT GENERAL MENTOR CONSTRUCT S.R.L.

REPREZENTANT LEGAL : ing. Ionel TImis ………………………………………

SEF PROIECT: arh. Jozsa Judit ………………………………………

PROIECTANT ARHITECTURA MENTOR CONSTRUCT S.R.L.


arh. Jozsa Judit ………………………………………
PROIECTAT:

arh. Pasere Karla ………………………………………

arh. Jozsa Judit ………………………………………


DESENAT:

arh. Pasere Karla ………………………………………

PROIECTANT REZISTENTA REZICON DESIGN S.R.L.

PROIECTAT: ………………………………………

D DESENAT: ………………………………………

PROIECTANT INSTALATII BRAF CONSULT S.R.L.

PROIECTAT: dr. ing. Bolboacă Andrei ………………………………………

DESENAT: dr. ing. Bolboacă Andrei ………………………………………

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 5


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

PIESE SCRISE
FIȘA PROIECTULUI.............................................................................................................................................................................. 3
LISTA DE SEMNATURI......................................................................................................................................................................... 5
PIESE SCRISE...................................................................................................................................................................................... 7
PIESE DESENATE.............................................................................................................................................................................. 11
1.INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII..................................................................................................13
1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII................................................................................................................... 13
1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR................................................................................................. 13
1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/ TERTIAR)..................................................................................................... 13
1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI............................................................................................................................................ 13
1.5. ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE........................................................................................................... 13
2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/ PROIECTULUI DE INVESTITII.....................................14
2.1. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE (IN CAZUL IN CARE A FOST ELABORAT IN PREALABIL) PRIVIND
SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI SCENARIILE/
OPTIUNILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE SI PROPUSE SPRE ANALIZA..................................................................14
2.2. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI
INSTITUTIONALE SI FINANCIARE............................................................................................................................................... 14
2.3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR.............................................................................16
2.4. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU SI LUNG PRIVIND EVOLUTIA
CERERII, IN SCOPUL JUSTIFICARII NECESITATII OBIECTIVULUI DE INVESTITII...................................................................20
2.5. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE........................................................21
3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/ OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII.................................................................................................................... 22
DISPOZITIVE PENTRU PRELUAREA DILATĂRILOR................................................................................................................... 35
3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI...................................................................................................................... 44
3.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCTIONAL- ARHITECTURAL SI TEHNOLOGIC. .49
3.2.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii................................................................................49
3.2.2. VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIEI, CU JUSTIFICAREA ALEGERII ACESTEIA...............56
3.2.3. ECHIPAREA SI DOTAREA SPECIFICA FUNCTIUNII PROPUSE.................................................................................58
3.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:........................................................................................................................ 59
3.3.1. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII, CU LUAREA IN CONSIDERARE A
COSTURILOR UNOR INVESTITII SIMILARE, ORI A UNOR STANDARDE DE COST PENTRU INVESTITII SIMILARE
CORELATIV CU CARACTERISTICILE TEHNICE SI PARAMETRII SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITII....................59
3.3.2. COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE VIATA/ DE AMORTIZARE A INVESTITIEI
PUBLICE................................................................................................................................................................................... 60
3.4. STUDII DE SPECIALITATE, IN FUNCTIE DE CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR, DUPA
CAZ:............................................................................................................................................................................................... 60
3.4.1. STUDIU TOPOGRAFIC.................................................................................................................................................. 60
3.4.2. STUDIU GEOTEHNIC SI/ SAU STUDII DE ANALIZA SI DE STABILITATE A TERENULUI..........................................60
3.4.3. STUDIU HIDROLOGIC, HIDROGEOLOGIC................................................................................................................... 60
3.4.4. STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENTA RIDICATA PENTRU
CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE....................................................................................................................... 60
3.4.5. STUDIU DE TRAFIC SI STUDIU DE CIRCULATIE........................................................................................................ 60
3.4.6. RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC PRELIMINAR IN VEDEREA EXPROPRIERII, PENTRU OBIECTIVELE DE
INVESTITII ALE CAROR AMPLASAMENTE URMEAZA A FI EXPROPRIATE PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA..60
3.4.7. STUDIU PEISAGISTIC IN CAZUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII CARE SE REFERA LA AMENAJARI SPATII
VERZI SI PEISAJERE.............................................................................................................................................................. 61
3.4.8. STUDIU PRIVIND VALOAREA RESURSEI CULTURALE.............................................................................................. 61
3.4.9. STUDII DE SPECIALITATE NECESARE IN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEI.................................................61
3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI.................................................................................................... 61
4. ANALIZA FIECARUI/ FIECAREI SCENARIU/ OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E)...................................................61
4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINTA SI PREZENTAREA
SCENARIULUI DE REFERINTA.................................................................................................................................................... 61

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 7


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

4.2. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI NATURALI, INCLUSIV DE


SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTITIA............................................................................................................. 62
4.3. SITUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM:............................................................................................................ 63
4.3.1. NECESARUL DE UTILITATI SI DE RELOCARE/ PROTEJARE, DUPA CAZ.................................................................63
4.3.2. SOLUTII PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE.....................................................................................63
4.4. SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII:......................................................................................64
4.5. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, CARE JUSTIFICA DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII.........66
4.6. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA: FLUXUL
CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINANCIARA....67
4.7. ANALIZA ECONOMICA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA ECONOMICA: VALOAREA
ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE SI RAPORTUL COST-BENEFICIU SAU, DUPA CAZ, ANALIZA
COST-EFICACITATE..................................................................................................................................................................... 67
4.8. ANALIZA DE SENZITIVITATE................................................................................................................................................. 67
4.9. ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/ DIMINUARE A RISCURILOR................................................................67
5. SCENARIUL/ OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)....................................................................68
5.1. COMPARATIA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR,
AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR....................................................................................................................................... 68
5.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/ OPTIUNII OPTIME RECOMANDAT(E)..................................................69
5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/ OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) PRIVIND:..............................................................69
5.4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII:..........................................80
5.5. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE SPECIFIC FUNCTIUNII
PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE
CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE.......................................................81
5.6. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE SI
ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGATUL DE STAT/ BUGATUL LOCAL,
CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE
LEGAL CONSTITUITE................................................................................................................................................................... 90
6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME............................................................................................................................ 91
6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE..................................91
6.2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE DE LEGE...................91
6.3. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A
IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU IN
DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA................................................................................................................................... 91
6.4. AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR................................................................................................ 91
6.5. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA................................91
6.6. AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, IN FUNCTIE DE SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI
CARE POT CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE.......................................................................................................................... 91
7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI..................................................................................................................................................... 91
7.1. INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA INVESTITIEI................................................91
7.2. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZAND: DURATA DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII (IN
LUNI CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUTIE, GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI, ESALONAREA
INVESTITIEI PE ANI, RESURSE NECESARE............................................................................................................................... 92
7.3. STRATEGIA DE EXPLOATARE/ OPERARE SI INTRETINERE: ETAPE, METODE SI RESURSE NECESARE...................92
7.4. RECOMANDARI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITATII MANAGERIALE SI INSTITUTIONALE..........................................92
8. CONCLUZII SI RECOMANDARI..................................................................................................................................................... 93
8.1. PROTECTIA MUNCII SI MASURI PSI:.................................................................................................................................... 93
8.2. CONCLUZII SI RECOMANDARI DE EXECUTIE:.................................................................................................................... 93
8.3. ORGANIZAREA DE SANTIER................................................................................................................................................ 93

ANEXE................................................................................................................................................................................................. 95

 CERTIFICAT DE URBANISM
 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 8


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

 CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA BENEFICIAR


 DOCUMENTATIE CADASTRALA
 PROCES VERBAL DE RECEPTIE VIZAT DE O.C.P.I.
 DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII ELABORAT CONFORM H.G. 907/ 2017 (MAXIMAL SI
MINIMAL)
 DEVIZ PE OBIECT AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII ELABORAT CONFORM H.G. 907/ 2017 (MAXIMAL SI
MINIMAL)
 GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE (FIZIC SI VALORIC) ELABORAT CONFORM H.G.
907/ 2017
 STUDIU GEOTEHNIC
 ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII STUDIULUI DE FEZABILITATE ( ANALIZA COST-
BENEFICIU)
 STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENTA RIDICATA
 AVIZE/ ACORDURI conform C.U.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 9


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

PIESE DESENATE

SPECIALITATEA ARHITECTURA

Nr. plansa Denumire plansa Scara


A01 PLAN DE INCADRARE SC. 1:5000/ SC. 1:2000
A02 PLAN DE SITUATIE EXISTENT SC. 1:500
A03 PLAN DE SITUATIE PROPUS SC. 1:500
A04 PLAN DEMISOL SC. 1:100
A05 PLAN PARTER SC. 1:100
A06 PLAN ETAJ SC. 1:100
A07 PLAN INVELITOARE SC. 1:100
A08 SECTIUNE a - a SC. 1:100
A09 SECTIUNE b - b SC. 1:100
A10 FATADA NORD SC. 1:100
A11 FATADA SUD SC. 1:100
A12 FATADA VEST SC. 1:100
A13 FATADA EST SC. 1:100
A14 IMPREJMUIRE STRADALA SC. 1:50
A15 IMPREJMUIRE LATERALA SC. 1:50

SPECIALITATEA REZISTENTA
R1 PLAN FUNDATII SC. 1:100
R2 DETALII FUNDATII SC. 1:20

SPECIALITATEA INSTALATII
IE.00 INSTALATII ELECTRICE – PLAN DE SITUATIE SC. 1:500
IE.01 INSTALATII ELECTRICE – PLAN DEMISOL SC. 1:100
IE.02 INSTALATII ELECTRICE – PLAN PARTER SC. 1:100
IE.03 INSTALATII ELECTRICE – PLAN ETAJ SC. 1:100
IS.00 INSTALATII SANITARE – PLAN DE SITUATIE SC. 1:500
IS.01 INSTALATII SANITARE – PLAN DEMISOL SC. 1:100
IS.02 INSTALATII SANITARE – PLAN PARTER SC. 1:100
IS.03 INSTALATII SANITARE – PLAN ETAJ SC. 1:100
IT.01 INSTALATII TERMICE – PLAN DEMISOL SC. 1:100
IT.02 INSTALATII TERMICE – PLAN PARTER SC. 1:100
IT.03 INSTALATII TERMICE – PLAN ETAJ SC. 1:100

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 11


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Intocmit
arh. Jozsa Judit

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 12


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

A. PIESE SCRISE

1.INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

“ CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ”

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR

COMUNA BACIU, JUD. CLUJ, PRIN PRIMARUL LOCALITATII

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/ TERTIAR)

NU ESTE CAZUL

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI

COMUNA BACIU

1.5. ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

PROIECTANT GENERAL: MENTOR CONSTRUCT S.R.L., CLUJ-NAPOCA


PROIECTANT DE SPECIALITATE ARHITECTURA: MENTOR CONSTRUCT S.R.L., CLUJ-NAPOCA
PROIECTANT DE SPECIALITATE REZISTENTA: REZICON DESIGN S.R.L., CLUJ-NAPOCA
PROIECTANT DE SPECIALITATE INSTALATII: BRAF CONSULT S.R.L., CLUJ-NAPOCA

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 13


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/ PROIECTULUI DE


INVESTITII

2.1. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE (IN CAZUL IN CARE A FOST


ELABORAT IN PREALABIL) PRIVIND SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA SI
OPORTUNITATEA PROMOVARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI SCENARIILE/
OPTIUNILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE SI PROPUSE SPRE ANALIZA.
Nu este cazul.

2.2. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI


RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE
Elaborarea studiului de fezabilitate, completat cu elemente specifice din documentatia de avizare a lucrarilor
de interventii se realizeaza de catre MENTOR CONSTRUCT S.R.L., in calitate de proiectant general, in
conformitate cu nota conceptuala si tema de proiectare intocmita de catre beneficiar si pusa la dispozitia
prestatorului: se propune construirea unei gradinite in com. Baciu, jud. Cluj, cu un numar de 10 grupe, cu toate
fluxurile si anexele aferente, racorduri, bransamente la utilitati, amenajarea spatiului exterior si realizare
imprejmuire.
Prezenta investitie urmareste accesarea fondurilor structurale ale Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice prin Programul Na țional de Dezvoltare Locală.
In elaborarea proiectului se vor respecta reglementarile privind exigentele de calitate in constructii conform
legii nr. 10/1995 in forma actualizata si republicata a actului, aplicabila de la data 30.09.2016.
Prezenta documentatie se realizeaza in conformitate cu Hotararea nr. 907 din 29.11.2016 - Hotararea privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor
de investirii finanrate din fonduri publice.
Principalele acte normative si referinte tehnice in vigoare, aplicabile la proiectarea pentru executarea lucrarilor
de construire cladiri (locuinte sociale unifamiliale):
▪ Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
▪ Legea nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
▪ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
▪ Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii;
▪ NP011-97: Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru gradinite de copii;
▪ Ordinului nr. 1955/ 1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si
instruirea copiilor si tinerilor;
▪ Legea nr. 372/2005 republicata in iulie 2013 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
▪ Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 14


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

▪ Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificari si


completarile ulterioare;
▪ Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor. Indicativ: C107/2005, cu
modificarile si completarile ulterioare;
▪ Cod de proiectare seismica - Partea I Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100-1/2013;
▪ Cod de proiectare. Evaluarea actiunilor zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;
▪ Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;
▪ Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri, Indicativ: NP 040/2002;
▪ Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999;
▪ Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de
comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
▪ SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la exterior
pe baza de vata minerala. Specificatie;
▪ SR EN 14351-1+A1:2010 – Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta;
▪ SR 1907-1/1997 - Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul;
▪ SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie.
Reglementari legislative conexe:
▪ Legea nr. 69/1991 – Legea administratiei publice locale;
▪ Legea nr. 3/1978 – Legea privind asigurarea sanatatii populatiei;
▪ Legea nr. 72/1996 – Legea finantelor publice;
▪ Legea nr. 18/1991 – Legea fondului funciar;
▪ Legea nr. 33/1994 – Privind expropierea pentru cauze de utilitate publica;
▪ H.G. nr. 51/1992 – privind unele masuri de prevenire si stingere a incendiilor;
▪ H.G. nr. 644/1994 – privind masuri pentru reducerea riscului de avarie a constructiilor afectate de cutremure
(Monitorul Oficial nr. 80/1990);
▪ H.G. nr. 709/1991 – privind unele masuri pentru consolidarea constructiilor, din fondul de stat si particular
avariate de cutremure (Monitorul Oficial nr. 224/1991);
▪ H.G. nr. 727/1993 – privind Regulamentul de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea
proiectarii investitiilor publice (Monitorul Oficial nr. 29/94 si nr. 28l/l993);
▪ H.G. nr. 292/1993 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor,
prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publice (Monitorul Oficial nr. 281/1993);
▪ H.G. nr. 525/1996 – Regulamentul general de urbanism H.G. nr, 112/1993;
▪ H.G. nr. 112/1993 - Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor;
▪ H.G. nr. 925/1995 – privind componenta, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de avizare a
lucrarilor publice;
▪ Ordonanta nr. 12/1993 – privind achizitionarea de bunuri si investitii publice;

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 15


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

▪ Ordinul nr. 462/1993 al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului privind "Conditiile tehnice de
protectie a atmosferei" si "Norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi
de surse stationare" (Anexele la Ordinul 462/1993);
▪ Ordinul nr. 381/1219/MC/94 "Norme generale de prevenire si stingerea incendiilor" (Monitorul Oficial nr.
132/1994);
▪ Ordinul nr. 1743/69/n/1996 MF si MLPAT continutul cadru al proiectelor pe faze de proiectare, al
documentelor de licitatie, al ofertelor si contractelor pentru executia investitiilor publice;
▪ Ordinul nr. 170/1993 indrumari privind procedura de emitere a acordului de mediu;
▪ Ordinul MF 45184/1996 Norme metodologice privind organizarea si desfasurarea licitatiilor;
▪ Ordinul nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a continutului
documentatiilor prevazute de Legea 50/1991.

2.3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR


Infrastructura educationala, de ocrotire si instruire a copiilor si tinerilor din Romania se afla intr-o stare precara
datorita limitarilor bugetare cu care se confrunta institutiile publice locale dar si datorita declinului demografic
manifestat, aspect care descurajeaza investitiile de profil educational.
Lipsa unei infrastructuri educationale corespunzatoare genereaza dezechilibre economico – sociale care in
timp se transforma intr-o povara fianciara pentru sistemul bugetar si conduce la o economie locala
necompetitiva. Condițiile precare în care instituțiile de profil educa țional func ționează determină scăderea
interesului copiilor față de educa ție, ace știa preferând să rămână acasă în lipsa unor alternative atractive.
În com. Baciu, județul Cluj, locuiesc un număr de circa 10317 persoane (conform recensamantului din 2011)
dintre care aproximativ 700 de copii cu vârsta cuprinsă între 0 – 5 ani care sunt înscri și, în prezent, sau
urmează să fie înscriși la grădiniță.
Nivelul de educatie este factor-cheie al dezvoltarii nationale, deoarece determina in mare masura activitatea
economica si productivitatea, precum si mobilitatea fortei de munca, creand premisele, pe termen lung pentru
existenta unui nivel mai ridicat de trai si de calitate a vietii. Avand in vedere tendintele demografice negative,
profilul educational al populatiei este o conditie esentiala pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila
incluziunii.
Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură adecvată/ corespunzătoare. Infrastructura
educațională este esențială pentru construirea de abilită ți sociale, dezvoltarea competenţelor profesionale și a
capacității de integrare socio-profesională. Analizele socio-economice eviden țiază rela ția cauzală între nivelul
de dezvoltare a capacităților for ței de muncă și starea infrastructurii (existen ța spa țiilor și dotărilor adecvate) în
care se desfășoară procesul de educaţie şi formare profesională.
Investițiile propuse pentru finanțare în cadrul acestei Obiectiv Specific, acoperă nevoile de dezvoltare de la
nivelul local, cu privire la cre șterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe
tot parcursul vieţii.
Clădirea în care funcționează grădini ța cu program prelungit, este in prezent învechita și nu respectă minimul
necesar în ceea ce privește normele actuale de func ționare a grădini țelor. Starea fizica degratata, cat si
compartimentarile cladirii existente, îngreunează mult desfă șurarea activită ților.
Astfel, prin prezenta investiție se propune realizarea unei grădini ței noi, cu program prelungit, in locul celei
existente din comuna Baciu. Clădirea este utilizată si în prezent, cu un efectiv de 108 de copii (5 grupe cu
aproximativ 20 copii/grupa).

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 16


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Prezentul proiect de investiție vine în ajutorul locuitorilor orasului, oferind parintilor posibilitatea de a oferi
copiilor lor accesul la o unitate de invatamant prescolar adaptat nevoilor si legislatiei actuale. In plus,
facilitează accesul părinților pe pia ța de muncă (pe timpul zilei copiii isi petrec timpul in cadrul gradinitei).
Astfel, prin această investiție se dorește facilitarea accesului popula ției la educa ția de bază, oferind
posibilitatea tuturor copiilor din oras de a frecventa învă țământul pre școlar.
In noua ei forma, grădinița va satisface nevoile părin ților si ale cadrelor didactice pentru a oferi o pregătire de
calitate copiilor de vârstă preșcolară într-un climat de siguran ță fizică și psihică, în măsură să asigure copiilor
capacitatea de adaptare cu ușurință la regimul școlar.
Activitățile instructiv-educative și activită țile op ționale vor fi realizate de personal calificat cu studii psiho-
pedagogice corespunzătoare.
Primul mediu în care un copil se dezvoltă este familia. În prima perioada a vie ții, lumea unui copil se restrange
la casă și interacțiunea este cea cu membrii familiei. Odată cu vârsta, copilul se deschide social către un nou
mediu, cel al școlii, care poate începe cu gradini ța sau cu clasa 0.
Cu cât un copil învață mai repede să socializeze și să respecte regulile unei convie țuiri armonioase într-un
grup social, cu atât va fi mai usor, și pentru el, și pentru ceilal ți, atunci când va fi adult.
Grădinița este ideală pentru realizarea unor schimbări la nivel de interac țiune de grup.
Odată ajuns în gradiniță, copilul înva ță surprizele realită ților sociale, înva ță să asculte și să se facă ascultat de
un alt copil. Această comunicare îi face altrui ști și deschi și către ceilal ți într-un mod semnificativ îmbunătă țit,
față de un copil care este crescut fără a interac ționa cu cei de vârsta lui și obi șnuit să ob țina lucrurile de care
are nevoie de la adulții din preajmă.
Grădinița introduce copilul într-o colectivitate care începe prin a fi un grup neorganizat și are menirea de a
contribui la dezvoltarea lui psihică și mai ales la dezvoltarea identită ții și a identificării cu modele sociale mai
complexe. Deoarece în gradiniță există tutela educatoarei și a grupului de educatoare și un regim de via ță și
de instruire ce se adresează tuturor la fel, deci egal, sistemul de adaptare a copilului la via ța de gradini ță
trebuie să se modifice, fapt ce depinde mult și de tactul pedagocic al educatoarei.
La vârsta preșcolarității, pe primul plan se situează interesul cognitiv, dorinta copilului de a cunoa ște tot ce-l
înconjoară, de a afla cât mai multe despre via ță, despre mediul înconjurator, despre ceea ce se petrece sub
ochii lui.
Relația educatoare-parinți are rol important în cre șterea calită ții moral civice a copiilor pre școlari.
Grădinița are rolul de a-l dezvolta pe copil în poten țialele lui. Aceasta urmăre ște să creeze un mediu armonios
pentru dezvoltarea multi-inteligen țelor, a creativită ții umane și a realizării de sine; să crească și să educe
indivizii pentru aplicarea poten țialului lor creativ în slujba dezvoltării lor interioare și a unui mediu echilibrat de
viață. De asemenea, învățământul pre școlar urmăre ște să sus țină continuitatea legăturilor de familie puternice
și să întărească fundamentul unei vieți sociale morale și dezvoltarea unor rela ții naturale, armonioase între
indivizi și grupuri.
Numai grădinița poate întregi experien ța socială a copilului generată de confruntarea cu cei care au acelea și
nevoi și dorințe, aceleași capacități fizice și psihice, în jurul vârstei de 5 ani, punându-se de fapt bazele
personalității.
În cadrul acestor instituții de învățământ, securitatea și protec ția copiilor sunt asigurate pe deplin, copiii fiind în
permanență supravegheați de educatoare sau îngrijitoare.
Un element important în dezvoltarea socio-economică este formarea profesională, care reprezintă „motorul”
pentru o bună dezvoltare. Este necesar ca această formare să înceapă din primii ani de via ță ai individului,
instituțiile preșcolare fiind esențiale în dezvoltarea viitorului adult.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 17


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Grădinița este un mediu creativ și interesant, care pune baza educa ției copilului și îl ajută să deprindă primele
aptitudini necesare pentru școală. Îi oferă oportunitatea de a descoperi lucruri noi și de a- și dezvolta abilită ți
esențiale pentru viața de zi cu zi, pe care stând acasă nu le poate dobândi.
Grădinița reprezintă fundația întregii educa ții a copilului. Abilită țile și cuno știn țele pe care le dobânde ște în anii
petrecuți la grădiniță îl vor ajuta să se descurce la școală și să aibă rezultate academice foarte bune.
În prezent trăim într-o epocă în care învă țarea este un proces dinamic, care începe să se formeze de la vârste
din ce în ce mai fragede. Dacă în trecut copilul învă ța să scrie, să numere și să citească abia în școală, astăzi
din ce în ce mai mulți învățători se așteaptă că elevii care intră pe băncile școlii să aibă deja învă țate unele
dintre principalele aptitudini de scriere, vocabular sau citire.
Grădinița este un mediu care încurajează interac țiunile între copii. Din contactul cu al ți copii, are ocazia de a
învața aptitudini noi, utile pentru dezvoltarea lui de mai târziu. În momentul în care intră într-o astfel de
instituție, copilul pătrunde într-o colectivitate din care va înva ța o mul țime de aptitudini valoroase pentru
dezvoltarea lui socială.
În cazul multor copii, grădinița este cea care marchează momentul apari ției prieteniilor. Copilul are ocazia să
își facă primii prieteni, să coopereze și să colaboreze în echipe, să împartă lucruri și jucării cu al ți copii, adică
să dobândească abilități esențiale de socializare.
Grădinița este un mediu interactiv care stimulează dezvoltarea procesului comunicării. Interac țiunile cu
educatoarea și cu ceilalți copii îl ajută să î și perfec ționeze limbajul și vorbirea. Face achizi ții noi în vocabular
care îl ajută din plin în comunicarea cu ceilal ți și în momentul în care va intra la școală.
Chiar dacă bunele maniere se învață încă de acasă, în acest spa țiu nou, cel mic are ocazia de a înva ță reguli
noi de politețe. Interacțiunile cu ceilal ți creează mediul și scenariul oportun pentru a înva ța noi reguli de
comunicare și comportament.
Înainte de orice, grădinița este un spa țiu educativ, în care copilul are ocazia de a înva ța o mul țime de lucruri
noi. În timpul petrecut la grădiniță, copilul î și îmbogă țe ște cultura generală și deprinde aptitudini noi, esen țiale
pentru scrisul și cititul de mai târziu. În plus, înva ță să numere, descoperă universul literelor și ia chiar și
primele lecții de limba engleză sau de alte limbi străine.
Tot mai multe instituții și-au îmbogă țit programa școlară cu cursuri și ateliere noi de artă și crea ție, de
îndemânare etc. - extrem de interesante, în care copilul este stimulat să fie creativ și să- și folosească
imaginația. Acestea au un impact esen țial în dezvoltarea cognitivă a copilului.
În foarte multe cazuri, grădinița este cea care marchează momentul declan șării anxietă ții de separare. Este
momentul copleșitor în care copilul se desprinde cu greu de mamă sau părin ți, timp de câteva ore bune, și
rămâne în compania educatoarei. Însă după depă șirea acestei etape, copilul este pus de multe ori în situa ția
de a se descurca pe cont propriu și de a deveni, astfel, mai independent. Este provocat să gândească solu ții
proprii la diverse probleme, să se îmbrace sau să mănânce singur și să înve țe astfel să- și poarte de grijă.
Copilul are de beneficiat nu doar din punct de vedere intelectual, emo țional sau social de pe urma înscrierii la
grădiniță, ci și fizic. Este un mediu care stimulează copilul să fie activ, să exploreze mediul înconjurător și să
se joace cu alți copii. În plus, programa educa țională a multor grădini țe include și ore speciale de sport, care
stimulează dezvoltarea fizică a copilului, îl ajută să crească sănătos și să se men țină în formă.
Nu în ultimul rând, grădinița contribuie la formarea caracterului copilului și a aptitudinilor esen țiale în
dezvoltarea personală. Este un mediu care îl înva ță să gândească liber, să î și exprime sentimente, emo ții și
păreri și să aibă mai multă încredere în sine. De asemenea, este stimulat să gândească, să găsească solu ții
proprii la diverse probleme și chiar să gândească critic.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 18


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Dezvoltarea personală a copilului a început să devină o preocupare tot mai frecventă a grădini țelor, care au
început să implementeze diverse cursuri și programe speciale, menite să ajute copiii să găsească resurse
proprii prin care să rezolve probleme și să se descurce în diverse situa ții.
Grădinița este un mediu valoros în dezvoltarea și educa ția copilului. Este indicat ca fiecare părinte să profite
de oportunitățile pe care acest mediu le oferă copilului pentru a învă ța o mul țime de lucruri noi. Copilul are
ocazia să învețe cele mai multe lucruri din experien ță, care este cel mai eficient instrument de învă țare și
înțelegere la vârste mici.
Actul educațional preșcolar, într-o țară cu statut de membru UE, nu se poate desfă șura fără o infrastructură
specială, bine dotată și pusă la punct, prin care serviciile prestate de autorită ți să se poată ridica la nivelul de
civilizație al secolului 21.
Pe masură ce mămicile devin tot mai interesate de o carieră care să se îmbine armonios cu via ța de familie,
trebuie găsite modalități alternative de îngrijire a copiilor.
Prin crearea unui mediu atractiv în ce prive ște educa ția pre școlară, părin ții vor fi încuraja ți să apeleze la astfel
de educație, care în prezent este destul de neglijată în multe dintre gradinitele din Romania. Și nu în ultimul
rând grădinița permite copilului să intre foarte devreme într-o comunitate, crescând printre indivizi de aceea și
vârstă urmând să devină un preșcolar, apoi un școlar sociabil, cu reflexe sociale deja formate și cu un
comportament adecvat în public.
De asemenea, faptul că este îngrijit de mai multe persoane îl face să accepte mai u șor străinii adul ți, îl ajută
să se desprindă de părinți mai ușor și să devină independent în propor țiile specifice vârstei. Chiar faptul că nu
este nimeni care să se ocupe exclusiv de el, îl îndeamnă pe copil să ac ționeze pentru a- și îndeplini singur
nevoile și dorințele. Studiile au arătat foarte clar că micu ții care se desprind de părin ți la vârste mici înva ță mult
mai devreme decât ceilalți să se descurce singuri.
Grădinița propusă va funcționa cu program prelungit, programul de lucru foarte aglomerat al tinerilor părin ți
impunând acest lucru. Se crează astfel o infrastructură modernă, flexibilă, care răspunde exact la nevoile
formulate de populația orasului.
Având în vedere toate cele menționate, rezultă necesitatea de a asigura popula ției tinere din comuna Baciu o
instituție care asigură o educație pre școlară într-un mediu propice și în condi ții optime, conform cerin țelor și
normelor din prezent.
În urma realizării constructiei nou propuse vor rezulta spa ții pentru 10 săli de grupă, pentru un număr total de
200 copii, spatiu poliifunctional/ sala de mese, spatii pentru personal și spa ții conexe pentru grupuri sanitare,
bai, holuri / vestiare, oficiu, spațiu tehnic.
Actiunile sprijinite in cadrul axei prioritare/ prioritatii de investitii/ obiectivului specific
PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru gradinita nou propusa şi are la bază principiul conform
căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile:
sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri,
salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.
Cea de-a doua etapă a programului finan țează  9.500 de obiective de investiții, dintre care 2.500 de creșe și
grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investi ții sunt
alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament.
Strict referitor la sistemul de invatamant din regiune, sunt evidente tendinte precum scaderea populatiei
scolare, accesul inegal la nivelul ciclurilor educationale, fluctuatia cadrelor didactice pe fondul nivelului redus
de salarizare etc. In afara de acestea, se simte nevoia unor investitii in echipamente si dotari, in scopul
adecvarii conditiilor de studiu si de predare.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 19


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

La nivel local, Strategia de dezvoltare a comunei Baciu – Cluj vorbeste despre relationarea interdependenta
intre sectoarele economice predominante in localitate. Ca piesa esentiala in mecanismul amintit se distinge si
educatia, cu impact deosebit in evolutia economica pe termen mediu si lung din perspectiva capitalului uman.
Astfel, dintre fenomenele recurente la nivel social, in Baciu se disting urmatoarele: migrarea persoanelor cu
nivel de educatie si competenta ridicat in zone mai bine dezvoltate economic, aflate in imediata apropiere a
comunei si cresterea infractionalitatii din cauza necalificarii si slabei utilizari a resurselor umane in campul
muncii. De aceea, „imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie, a dotarii gradinitelor pentru asigurarea
unui proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei scolare si a adultilor la
procesul educational” este unul din obiectivele generale ale documentului strategic mentionat anterior.
Obiectivul de investiții are amplasamentul situat în comuna Baciu, jud. Cluj, localitate situată la nord-vest de
orașul Cluj-Napoca, in partea de nord-vest a Romaniei, geomorfologic zona făcând parte din Depresiunea
colinară a Transilvaniei.
Clima comunei Baciu este continentală și temperat-continentală, temperatura medie anuală fiind de 9.6 o C.
Conform P.U.G aprobat cu H.C.L. nr. 6/ 14.02.2013. Terenul se află în zona de nord-vest a ora șului, fiind
situat în zona funcțională din intravilan cu denumirea de UTR C (zonă pentru instituții publice și servicii).
P.O.T. maxim = 40 %; C.U.T. intr 0.3 si 0.9.
Situl are o forma poligonală neregulată, cu suprafa ța de 3112 mp și are ca vecinătă ți pârâul Nadă ș la sud, la
nord strada Transilvaniei, la est, un canal de apă iar la vest proprietate privată.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii
Cladirile proiectate înainte de anul 1950 înregistrează pierderi importante de energie prin pereţii exteriori,
ferestre şi terasă. Aceste pierderi de energie determină costuri foarte ridicate cu încălzirea spatiilor pe
perioada de iarnă. Totodată, cladirile proiectate înainte de 1950 prezintă adesea elemente de construcţii ale
faţadelor degradate/deteriorate, cu potenţial risc de prăbuşire, dar şi componente - pereţi exteriori şi tâmplărie
exterioară -neperformante din punct de vedere energetic.

Cladirea Gradinitiei cu program prelungit din comuna Baciu, face parte din aceasta categorie.
In cazul in care nu se realizeaza investitia propusa, se estimeaza cresterea de la an la an a costurilor cu
energia termica, cu reparatiile si a celor de intretinere a cladirii existente.

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică
la utilizatorii finali şi serviciile energetice şi de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului prevede, printre
altele, ca statele membre să ia toate măsurile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la utilizatorii finali şi
stabilirea unei ţinte naţionale de minimum 9% privind economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a
directivei. Prin Directiva nr 27/2012 cu privire la eficien ța energetică se se stabileste obiectivul de reducere cu
20% a consumului de energie primară până în 2020.

Strategia de dezvoltare a comunei Baciu, 2014–2020 stabileste directiile pe care comuna Baciu, isi propune
sa le urmeze pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana, reabilitarea si modernizarea
unitatilor de invatamant fiind una din actiunile prioritare pe care municipalitatea doreste sa le urmeze.

Prin realizarea lucrarilor de construire la gradinita nou propusa comuna Baciu isi doreste sa se alinieze
strategiei locale si nationale in domeniul energiei.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 20


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice


▪ A. imbunatatirea serviciilor dedicat învă țământului timpuriu
Atractivitatea sistemului educațional din țara noastră, interesul copiilor fa ță de educa ție sunt aspecte care au
fost luate în calcul în alegerea unei variante optime de realizare a proiectului.
O educație de bună calitate, la nivelul cerin țelor actuale, va fi realizată doar într-un spa țiu pe măsură.
Răspunsul pozitiv al copiilor va veni, de asemenea, ca răspuns la oferta educa țională propusă. Spațiul în care
învață, dotările de care dispun, tehnologia modernă, programele educa ționale atractive, confortul spa țiilor
interioare și exterioare sunt câteva dintre atuurile unei școli de nivel european.
Prezentul proiect urmărește punerea în operă a unor spa ții care să ofere un mediu de învă țare propice, în care
copiii își păstrează dorința și interesul de a învă ța pe parcursul anilor de școală.
Astfel, rolul social, educational, cultural, recreational, economic al orasului va putea creste, devenind un spatiu
mai bun de locuit.
Acest obiectiv principal preconizat a fi atins: imbunatatirea calitatii vietii populatiei (prin imbunatatirea serviciilor
sociale, educationale, culturale si recreative si imbunatatirea spatiilor publice urbane) va fi realizat alaturi de/
cu aportul urmatoarelor obiective secundare avute in vedere.
▪ B. Realizarea unui consum anual de energie redus
Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetica
la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului prevede, printre
altele, ca statele membre sa ia toate masurile pentru imbunatatirea eficientei energetice la utilizatorii finali si
stabilirea unei tinte nationale de minimum 9% privind economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a
directivei.

Legislatia pe baza careia s-a promovat acest punct este Legea nr. 372/ 2005 privind performanta energetica a
cladirilor cu modificarile si completarile ulterioare.
Conform art.2. alin.b) legea stabileste conditii cu privire la: aplicarea cerintelor minime de performanta
energetica la cladirile noi.

Obiectivul specific vizat prin programul de realizare a performantei energetice a cladiriiconsta in respectarea
cerintelor de performanta energetica a cladirilor.
Conform art.3 alin (1) din normele metodologice de aplicare a Legii 372/ 2005:
Cerintele de performanta energetica a cladirilor, obligatorii pentru realizarea confortului termic si fiziologic in
spatiile interioare ale cladirilor, locuite/ ocupate, sunt:
a) asigurarea rezistentelor termice corectate, minim admisibile, ale elementelor de constructie ale cladirii;
b) asigurarea temperaturilor minime pe suprafata interioara a elementelor de constructie pentru evitarea
riscului de condens;
c) asigurarea valorilor normate pentru iluminatul interior natural/ artificial;
d) asigurarea temperaturilor interioare si a debitului minim de aer proaspat;
e) utilizarea de cazane si/ sau aparate de conditionare a aerului, inclusiv instalatiile aferente cladirilor, cu
incadrarea in valorile randamentelor minime admisibile si cu respectarea conditiilor de mediu privind emisiile.

Obiectivul general urmarit prin programul de realizare a performantei energetice a cladirilor nou propuse este
realiz7area unui consum anual specific redus de energie.
▪ C. Proiectarea in spiritul parametrilor actuali de functionalitate – conform Normativului privind proiectarea,
realizarea si exploatarea constructiilor pentru gradinite de copii – Indicativ NP011-97 si a Ordinului nr. 1955/
1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si
tinerilor.
CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 21
MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/


OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Prin prezenta investitie se propun lucrări de construire unei clădirii cu functiunea de gradinita.
Este necesar și obligatoriu ca în etapa de execu ție să se utilizeze produse de construc ții pentru care există
documente de atestare a conformităţii - certificat de conformitate/declaraţie de performanţă, în concordanţă cu
cerinţele şi nivelurile minimale de performanţă prevăzute de actele normative şi referinţele tehnice în vigoare.
In vederea realizarii obiectivului de investitie " CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ ",
s-au identificat si prezentat doua scenarii privind realizarea lucrarilor de investie si anume: Scenariul 1 –
corespunde Pachetului de masuri maximal si Scenariul 2 – corespunde Pachetului de masuri minimal.
Descrierea lucrarilor aferente celor doua scenarii au avut la baza studii de specialitate (experitza tehnica,
studiu geotehnic, audit energetic, etc) dupa caz, si sunt descrise in cele ce urmeaza.

1. LUCRĂRI PROPUSE PRIVIND PARTEA DE ARHITECTURĂ/ DOTĂRI/ AMENAJARI

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Conform Normativului privind proiectarea, realizarea Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din
și exploatarea construcțiilor pentru grădini țe de copii Scenariul 1.
– Indicativ NP011-97 și cu acordul beneficiarilor s-
au impus următoarele măsuri :

-se propune o gradinita pentru copii cu program


prelungit cu 10 Sali de grupa; o grupa va fi de
maxim 20 de copii; capacitatea totala a gradinitei va
fi de maxim 200 de copii;
-se propune o rezolvare corecta a fluxurilor si
circulatiilor, conform cerintelor legale in vigoare;
fluxurile copiilor nu se vor intersecta cu fluxurile de
aprovizionare, evacuare deseuri sau de acces
personal; fluxurile de circulatie ale parintilor se vor
limita la zona de acces-primire, vestiar, circulatie
inspre zona administrativa (birou director); in cazuri
speciale (serbari ale copiilor, sedinte mai extinse)
spatiul polifunctional va fi organizat astfel incat sa
permita accesul parintilor (care vor respecta regulile
interne de igiena ale gradinitei); circulatia hranei nu
se va intersecta cu circulatia rufelor murdare; se vor
prevedea diverse tehnici igienice de transport a
deseurilor (containere inchise, din metal sau plastic,
ore fixe de transport);
- se propun accese diferentiate pentru: copii/ parinti,
personal, aprovizionare; se mai propune, de
asemenea, un acces secundar la demisol, aferent
spatiului tehnic (necesar conform normelor P.S.I. in
vigoare), dar si celorlate functiuni din demisol
(oficiu);

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 22


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

-pentru evacuare se vor folosi caile de acces, dar si


iesirile spre curte, astfel incat evcuarea copiilor si a
personalului sa se realizeze in conditii de siguranta,
conform legii;

Destinația principală a clădirii grădini ței sunt sălile


de grupă, dimensionate pentru un maxim de 20 de
copii, fiecare. Spațiile adiacente care asigură
funcționarea conform legislației activită ții de
învățământ sunt:

Demisol parțial
Spatiul tehnic – va fi amplasată centrala termică,
care va funcționa pe combustibil gazos (gaz metan).
Vestiare personal întreținere – cu dulap pentru
depozitare și grup sanitar.
Boxă curățenie – vor fi depozitate materialele și
ustensilele pentru curățenia și întreținerea grădini ței.
Spălătorie rufe – cuprinde toate spațiile conexe
necesare acestei funcțiuni, și anume: colectare rufe
murdare, dezinfecție rufe murdare, spălare rufe
murdare, spațiu uscare, spațiu călcat rufe și spa țiu
depozitare lenjerie curată. Accesul în spălătorie se
realizează printr-un flux de circulații separat.
 Oficiu – dotat cu dulap de bucătărie cu blat de
lucru, plită electrică sau pe induc ție, cuptor și hotă.
 Depozitare vase – dotat cu mobilier de depozitare.
 Spălătorie vase – spațiu pentru spălarea vaselor,
dotat cu chiuvete.
 Camera frigorifică – dotată cu frigidere pentru
depozitarea alimentelor perisabile.
 Boxa curățenie – destinată exclusiv oficiului.
 Vestiar personal oficiu – cu acces separat și baie
proprie.
 Hol acces aprovizionare – flux separat pentru
livrare de tip kartering.
 Hol acces evacuare deșeuri – acces separat
pentru evacuarea deșeurilor alimentare.
 Hol circulații – pentru repartizarea funcțiunilor de
spălătorie și spațiu tehnic.

Parter
 Hol acces – deservește accesului principal în
clădire;
 Hol acces secundar – destinat profesorilor.
 Cabinet medical – destinat exclusiv grădiniței.
Este dotat cu pat pentru consultații, birou medic, și o
sală de tratament cu două paturi;
 Izolator – încăperea este destinată separării

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 23


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

copiilor care, în urma controlului medical, se


constată că pot răspândi viruși. Spațiul este mobilat
cu două paturi, un birou și dulap de depozitare și o
baie proprie.
 Birou educatoare – mobilat cu o masa de
conferințe și mobilier pentru depozitare materiale
didactice.
 Grup sanitar pentru cadre didactice – separat pe
sexe;
 Grup sanitar – pentru copii, situat lângă fiecare
sală de grupă;
 Săli de grupă – la parter sunt organizate 4 săli de
grupă, dimensionate pentru 20 de copii, fiecare cu
grup sanitar propriu. Acestea sunt mobilate cu mese
și scaune pentru copii, mobilier de depozitare, paturi
rabatabile și birou educatoare.
 Sală polifuncțională – spațiu destinat activităților
flexibile, dimensionat pentru două grupe de copii.
Sala este dotată cu mese și scaune pentru copii,
birouri educatoare, rafturi de depozitare,
videoproiector și ecran de proiecție.
 Vestiar copii – dotat cu mobilier pentru depozitare
îmbrăcăminte.

Etaj
 Săli de grupă – la etaj sunt organizate 6 săli de
grupă, dimensionate pentru 20 de copii, fiecare cu
grup sanitar propriu. Acestea sunt mobilate cu mese
și scaune pentru copii, mobilier de depozitare, paturi
rabatabile și birou educatoare.
 Birou director

▪ se va realiza o rampa de acces;


▪ se va realiza imprejmuirea la strada, cat si
imprejmuirile interioare parcelei, necesare pentru
separarea fluxurilor de circulatie si a zonelor
functionale exterioare;
▪ se propun sase locuri de parcare pe parcela;
▪ se va realiza un punct gospodaresc corespunzator
dotat, conform cerintelor legale in vigoare;
▪ circulatiile exterioare se vor rezolva cu alei din
pavaj din dale de beton;
▪ se va inierba si planta terenul.

Finisaje exterioare:
 tencuială decorativă albă;
 tâmplărie din PVC gri închis cu geam termoizolant
dublu stratificat;
 tâmplărie incombustibilă (aluminiu), alba și geam

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 24


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

armat;
 ancadramente decorative din polistiren extrudat la
ferestre;
 balustradă cu parapet metalic și mână curentă
metalică;
 acoperiș terasă;

Lucrari conexe:
In incinta gradinitei se mai propun urmatoarele
amenajari exterioare: alei auto, alei pietonale, spatii
verzi rezultate si doua locuri de joaca pentru copii.
Pe cele doua spatii de joaca exterioare se vor
amplasa echipamente de joaca pentru copii,
montate pe finisaj de tartan turnat.

Lista echipamentelor de joaca propuse:


(vor fi utilizate echipamente cu caracteristicile
propuse sau similare):
 LEAGAN COPII (CADRU LEAGAN 3 PERS.)
 LEAGAN COPII (LEAGAN DE GRUP)
 CAROUSEL
 BALANSOAR CU 4 LOCURI (BALANSOAR 2
PERS. GRASSHOPPER)
 JUCARIE PE ARC (FIGURINA PE ARC –
DINO)
 JUCARIE PE ARC (FIGURINA PE ARC –
RHINO)
 ANSAMBLU DE JOACA (LOCOMOTIVA)
 ANSAMBLU DE JOACA CU TOBOGAN
 CADRU DE CATARARE CU PLASA

2. MĂSURI PROPUSE PRIVIND IZOLAREA TERMICĂ A CLĂDIRII

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
a) Izolarea termică a fațadelor – parte opacă a) Izolarea termică a fațadelor – parte opacă
(izolarea termică a pereților exteriori): (izolarea termică a pereților exteriori):
Se propune placarea pereților exteriori, la partea Se propune placarea pereților exteriori, la partea
exterioară a acestora, cu vată minerală bazaltică, cu exterioară a acestora, cu polistiren expandat
specificație de fabricație “pentru utilizarea la ignifugat cu specificație de fabricație “pentru
placarea fațadelor”, realizat în sisteme utilizarea la placarea fațadelor” , realizat în sisteme
termoizolante agrementate în România. Se va termoizolante agrementate în România.
utiliza vată minerală bazaltică, având Se va utiliza polistiren expandat ignifugat, având
conductivitatea termică de λ=0,038 W/mK. conductivitatea termică de λ=0,038 W/mK.
Soluția tehnică propusă constă în montarea de Soluția tehnică propusă constă în montarea de
sisteme compozite de izolare termică a fa țadelor, sisteme compozite de izolare termică a fa țadelor,
parte opacă, cu o grosime a termoizola ției de 15 parte opacă, cu o grosime a termoizola ției de 10
cm. cm.
Această lucrare cuprinde următoarele activită ți: Această lucrare cuprinde următoarele activită ți:

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 25


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

- curățare prin periere, spălare strat suport și control - curățare prin periere, spălare strat suport și control
tehnic de calitate; tehnic de calitate;
- izolare termică suprafață exterioară fa țadă, cu - izolare termică suprafață exterioară fa țadă, cu
produse de construcții compatibile tehnic, inclusiv produse de construcții compatibile tehnic, inclusiv
termoizolarea conturului golurilor (spale ți – cu termoizolarea conturului golurilor (spale ți – cu
sistem termoizolant de 3 cm, buiandrugi, glafuri); sistem termoizolant de 3 cm, buiandrugi, glafuri);
- montare – demontare, transport și utilizare schelă; - montare – demontare, transport și utilizare schelă;
- transport materiale și deșeuri rezultate în zone de - transport materiale și deșeuri rezultate în zone de
depozitare a deșeurilor. depozitare a deșeurilor.
Sistemul compozit de izolare termică cuprinde Sistemul compozit de izolare termică cuprinde
următoarele etape: următoarele etape:
- aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice - aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice
pe stratul suport; pe stratul suport;
- pozarea si fixarea mecanică a meterialului - pozarea si fixarea mecanică a meterialului
termoizolant realizat din vată minerală bazaltică; termoizolant realizat din polistiren expandat
- aplicarea masei de spaclu armată cu plasă din ignifugat;
fibră de sticlă; - aplicarea masei de spaclu armată cu plasă din
- realizarea stratului de finisare cu tencuială fibră de sticlă;
decorativă. - realizarea stratului de finisare cu tencuială
decorativă.

b) Izolarea termica a fatadei – parte vitrata - cu b) Izolarea termica a fatadei – parte vitrata - cu
tamplarie termoizolanta performanta energetic: tamplarie termoizolanta performanta energetic:
Se propune tamplarie termoizolanta dotata, dupa Se propune tamplarie termoizolanta dotata, dupa
caz, cu dispozitive/ fante/ grile pentru ventilarea caz, cu dispozitive/ fante/ grile pentru ventilarea
spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe
elementele interioare de anvelopa. elementele interioare de anvelopa.
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati: activitati:
- montare tamplarie exterioara termoizolanta; - montare tamplarie exterioara termoizolanta;
- transport materiale si deseuri rezultate in zone de - transport materiale si deseuri rezultate in zone de
depozitare a deseurilor. depozitare a deseurilor.
Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/ fante/ grile Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/ fante/ grile
pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si
evitarea aparitiei condensului pe elementele de evitarea aparitiei condensului pe elementele de
anvelopa. anvelopa.

▪ montare tamplarie termoizolanta (partea vitrata) ▪ montare tamplarie termoizolanta (partea vitrata)
Se propune montarea tamplariei performante Se propune montarea tamplariei performante
energetic cu urmatoarele caracteristici: energetic cu urmatoarele caracteristici:
- Profile din PVC cu minim 6 camere izolataore; - Profile din PVC cu minim 5 camere izolataore;
- Geam termoizolant tripan tip Low- E -Argon-Float- - Geam termoizolant tripan tip Low- E -Argon-Float-
Argon-Low- E, (4-16-4-16-4 ); Argon-Low- E, (4-16-4-16-4 );
- Coeficient de transfer termic Uf ≤1,1 W/m2K, Ug - Coeficient de transfer termic Uf ≤1,1 W/m2K, Ug
≤1,1 W/m2K; ≤1,1 W/m2K;
- Tamplaria exterioara performanta energetic va fi - Tamplaria exterioara performanta energetic va fi
dotata cu 3 garnituri de etansare, orificii hidrofuge dotata cu 3 garnituri de etansare, orificii hidrofuge
functionabile prevazute cu masca de protectie; functionabile prevazute cu masca de protectie;
- Tamplaria exterioara performanta energetic va fi - Tamplaria exterioara performanta energetic va fi
CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 26
MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

dotata cu fante de circulatie naturala controlata a dotata cu fante de circulatie naturala controlata a
aerului intre exterior si spatiile ocupate (pentru aerului intre exterior si spatiile ocupate (pentru
evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si
al altor zone cu rezistenta termica scazuta). al altor zone cu rezistenta termica scazuta).
- Pentru evitarea puntilor termice pe conturul - Pentru evitarea puntilor termice pe conturul
suprafetelor vitrate se va intoarce sistemul suprafetelor vitrate se va intoarce sistemul
termoizolant pe lateralele peretilor (spaleti) din jurul termoizolant pe lateralele peretilor (spaleti) din jurul
suprafetelor vitrate. Grosimea sistemului suprafetelor vitrate. Grosimea sistemului
termoizolant in zona spaletilor va fi de 3 cm in termoizolant in zona spaletilor va fi de 3 cm in
functie de spatiul disponibil. functie de spatiul disponibil.
Modul de montare și carateristicile complete ale Modul de montare și carateristicile complete ale
ansamblului profile-geam-feronerie se vor detalia în ansamblului profile-geam-feronerie se vor detalia în
Caietul de Sarcini pentru execuția lucrării. Caietul de Sarcini pentru execuția lucrării.

Izolarea termică a soclului: Izolarea termică a soclului:


Se va prevedea o termoizolație din vata minerala Se va prevedea o termoizolație din polistiren
bazaltica de 15 cm pe înălțimea soclului. După extrudat ignifugat de 10 cm pe înălțimea soclului.
termoizolarea soclului se va executa trotuarul După termoizolarea soclului se va executa trotuarul
urmărindu-se montarea acestuia cu panta spre urmărindu-se montarea acestuia cu panta spre
exteriorul clădirii. exteriorul clădirii.

Grosimea stratului termoizolant pentru soclu este de Grosimea stratului termoizolant pentru soclu este de
15 cm. 10 cm.

c) Izolarea termica a planseului peste etaj: c) Izolarea termica a planseului peste etaj:
Solutia tehnica propusa consta in montarea de Solutia tehnica propusa consta in montarea de
sisteme compozite de izolare termica cu o grosime sisteme compozite de izolare termica cu o grosime
a termoizolatiei de 20 cm (polistiren extrudat). a termoizolatiei de 15 cm (polistiren extrudat).
Termoizolatia va fi protejata la partea inferioara de o Termoizolatia va fi protejata la partea inferioara de o
bariera contra vaporilor si la cea superioara de bariera contra vaporilor si la cea superioara de
membrane hidroizolante prevazute in dublu strat. membrane hidroizolante prevazute in dublu strat.
Peste stratul superior de hidroizolatie se va Peste stratul superior de hidroizolatie se va
prevedea un strat de 5 cm de pietris cu rol de prevedea un strat de 5 cm de pietris cu rol de
protective a hidroizolatiei protective a hidroizolatiei
Activitatile propuse sunt: Activitatile propuse sunt:
- curatare strat suport si control tehnic de calitate; - curatare strat suport si control tehnic de calitate;
- termoizolarea planseului peste etaj (suprafata - termoizolarea planseului peste etaj (suprafata
orizontala) cu produse de constructii compatibile orizontala) cu produse de constructii compatibile
tehnic; tehnic;
- transport materiale si deseuri rezultate in zone de - transport materiale si deseuri rezultate in zone de
depozitare a deseurilor. depozitare a deseurilor.

d) Izolarea termica a planseului pe sol: d) Izolarea termica a planseului pe sol:


Se recomandă soluția executării unui strat Se recomandă soluția executării unui strat
termoizolant la intradosul planșeului, în varianta: termoizolant la intradosul planșeului, în varianta:
sistem termoizolant realizat din plăci din polistiren sistem termoizolant realizat din plăci din polistiren
extrudat. extrudat.
Se va utiliza polistiren extrudat ignifugat avand Se va utiliza polistiren extrudat ignifugat avand
conductivitatea termica de λ=0,036 W/mK. conductivitatea termica de λ=0,036 W/mK.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 27


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Grosimea stratului termoizolant pentru placa pe sol Grosimea stratului termoizolant pentru placa pe sol
este de 10 cm. este de 8 cm.
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele
activități: activități:
- curțare prin periere, spălare strat suport și - curțare prin periere, spălare strat suport și
control tehnic de calitate; control tehnic de calitate;
- izolare termică planșeu pe sol cu produse - izolare termică planșeu pe sol cu produse
de construcții compatibile tehnic; de construcții compatibile tehnic;
- transport materiale și moloz. - transport materiale și moloz.
Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în
principal, următoarele etape: principal, următoarele etape:
- aplicarea materialului termoizolant pe - aplicarea materialului termoizolant pe
intradosul planșeului pe sol; intradosul planșeului pe sol;
- fixarea stratului termoizolant realizat din - fixarea stratului termoizolant realizat din
polistiren extrudat ignifugat (XPS); polistiren extrudat ignifugat (XPS);
- turnarea planseului pe sol din beton armat. - turnarea planseului pe sol din beton armat.
Principale caracteristici tehnice ale materialelor Principale caracteristici tehnice ale materialelor
termoizolante propuse: termoizolante propuse:
polistiren extrudat ignifugat (XPS): polistiren extrudat ignifugat (XPS):
- efortul de compresiune al plăcilor la o - efortul de compresiune al plăcilor la o
deformație de 10% - CS(10): min. 200 kPa; deformație de 10% - CS(10): min. 200 kPa;
- clasa de reacție la foc a sistemului compozit - clasa de reacție la foc a sistemului compozit
de izolare termică: B-s2,d0. de izolare termică: B-s2,d0.

e) Izolarea termică a plăcii peste demisol: e) Izolarea termică a plăcii peste demisol:
Solutia tehnică propusă constă în executarea unui Solutia tehnică propusă constă în executarea unui
strat termoizolant pe suprafața superioară a plăcii strat termoizolant pe suprafața superioară a plăcii
de beton în varianta: sistem termoizolant realizat din de beton în varianta: sistem termoizolant realizat din
placi de polistiren expandat ignifugat – 3 cm. Se va placi de polistiren expandat ignifugat – 3 cm. Se va
utiliza polistiren expandat avand conductivitatea utiliza polistiren expandat avand conductivitatea
termică λ=0,036 W/mK. termică λ=0,036 W/mK.

Stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet Stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet
adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă
Odata cu realizarea lucrarilor prezentate mai sus se Odata cu realizarea lucrarilor prezentate mai sus se
vor realiza si alte lucrari conexe care vor fi detaliate vor realiza si alte lucrari conexe care vor fi detaliate
in cadrul documentatiei de autorizare a lucrarilor si in cadrul documentatiei de autorizare a lucrarilor si
in cadrul proiectului tehnic. in cadrul proiectului tehnic.

Aceasta solutie implica un cost mai mare al Aceasta solutie implica un cost mai mare al
investitiei, dar aduce o economie semnificativa de investitiei, dar aduce o economie semnificativa de
energie si imbunatateste confortul termic interior energie si imbunatateste confortul termic interior
prin sporirea rezistentei termice la nivelul planseului prin sporirea rezistentei termice la nivelul planseului
inferior, imbunatatind performanta energetica a inferior, imbunatatind performanta energetica a
anvelopei cladirii prin limitarea efectelor puntilor anvelopei cladirii prin limitarea efectelor puntilor
termice termice.

3. LUCRĂRI PROPUSE PRIVIND PARTEA DE STRUCTURĂ

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 28


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 29


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Soluția constructivă: Soluția constructivă:

Infrastructura Infrastructura
Fundațiile se vor proiecta sub forma unei re țele Fundațiile se vor proiecta izolate sub stâlpii de
continue atât sub zidăriile portante cat și sub beton armat și vor fi concepute de forma unui bloc
diafragmele de beton armat ele vor fi concepute sub inferior de beton simplu (clasa C16/20) și cuzinet de
forma unui bloc de fundare (talpă) din beton simplu beton armat (clasa C20/25). Talpa funda ției se va
clasa C12/15 și elevație de beton armat clasa incastra in terenul bun de fundare specificat in
C25/30. Talpa fundației se va incastra in terenul bun studiul geotehnic întocmit de GEOTEHNICA
de fundare specificat in studiul geotehnic întocmit PROIECTARE SRL, ing. geolog Pompei Nistor;
de GEOTEHNICA PROIECTARE SRL, ing. geolog respectiv la o adâncime de minim 1,50 [m] de la
Pompei Nistor; respectiv la o adâncime de minim cota terenului natural in zona cu parter și minim
1,50 [m] de la cota terenului natural in zona cu 0,50 [m] de la cota pardoselii in zona cu demisol.
parter și minim 0,50 [m] de la cota pardoselii în zona Pentru a se asigura conformarea spațială se vor
cu demisol. Elevațiile se vor proiecta din beton prevedea grinzi de fundare intre cuzine ții de beton
armat, se vor prevedea două centuri de tasare armat pe ambele direcții formând o rețea pe toata
dispuse la partea inferioară și superioară iar suprafața construită a clădirii.
intermediar plasă sudată dispusă pe cele două fe țe Placa pe sol se va proiecta cu grosimea de 15 [cm]
ale elevației. Pe zona de trecere intre subsol și cu rezemare pe grinzile de fundare și intermediar (in
parter fundațiile se vor racorda in trepte conform NP câmp) pe umplutură. Umplutura se va realiza in
112 / 2014. Pe conturul exterior al demisolului se straturi elementare cu grosimea de cca. 20 [cm],
vor proiecta diafragme de beton armat cu grosimea fiecare strat va fi verificat înainte de a începe
de 25 [cm] iar la interior zidarii portante confinate cu lucrările la următorul strat prin încercări cu placa de
stâlpișori și centuri de beton armat. probă ( 1 încercare / 250 mp ). Se va asigura
Placa peste subsol se va proiecta din beton armat gradul de compactare Dpr > 98% pe fiecare strat
monolit și va rezema pe zidăriile portante și pe elementar de 20 [cm].
diafragmele de beton prin intermediul centurilor de Se vor asigura adoptarea următoarelor valori :
beton armat. Placa pe sol se va proiecta cu - pentru teren natural: Ev2 > 20 MN/mm2
grosimea de 15 [cm] cu rezemare pe eleva țiile din - pentru verificarea calității pernei: Ev2 > 80
beton armat și intermediar (in câmp) pe umplutură. MN/mm2; Ev1 > 36 MN/mm2; Ev2 / Ev1 < 2.2
Umplutura se va realiza in straturi elementare cu
grosimea de cca. 20 [cm], fiecare strat va fi verificatPe tot conturul exterior al subsolului (placa pe sol +
înainte de a începe lucrările la următorul strat prin diafragme) se va executa un sistem de hidroizola ții
încercări cu placa de proba ( 1 încercare / 250mp ). etanșe, urmate de un strat de protecție, rosturile de
Se va asigura gradul de compactare Dpr > 98% pe turnare se vor trata împotriva infiltra țiilor de apă cu
fiecare strat elementar de 20 [cm]. profile sau benzi hidroizolante iar la rosturile de
Se vor asigura adoptarea următoarelor valori : tasare se vor monta profile agrementate de
- pentru teren natural : Ev2 > 20 MN/mm2 etanșeizare elastice care vor prelua eventualele
tasări diferențiate fără a suferi degradări.
- pentru verificarea calității pernei: Ev2 > 80
MN/mm ; Ev1 > 36 MN/mm2, Ev2 / Ev1 < 2.2
2 Sistemul de hidroizolații va respecta prevederile
normativului NP 040-02 (Normativ privind
Pe tot conturul exterior al subsolului (placa pe sol + proiectarea, executarea și exploatarea
diafragme) se va executa un sistem de hidroizola ții hidroizolațiilor la clădiri) și va fi alcătuit din:

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 30


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

etanșe, urmate de un strat de protecție, rosturile de  hidroizolații orizontale de suprafa ța de tip


turnare se vor trata împotriva infiltra țiilor de apă cu membrane bituminoase armate;
profile sau benzi hidroizolante iar la rosturile de  hidroizolații orizontale locale (pe zona
tasare se vor monta profile agrementate de rosturilor de turnare) de tip rigid, pe baza de
etanșeizare elastice care vor prelua eventualele ciment, a căror rezistenta la compresiune
tasări diferențiate fără a suferi degradări. va fi de minim 25 [Mpa];
Sistemul de hidroizolații va respecta prevederile  hidroizolații verticale de suprafața de tip
normativului NP 040-02 (Normativ privind membrane bituminoase armate
proiectarea, executarea și exploatarea Producătorul sistemului de hidroizola ții se
hidroizolațiilor la clădiri) și va fi alcătuit din: va alege de către beneficiar iar fisele tehnice se vor
 hidroizolații orizontale de suprafa ța de tip prezenta proiectantului pentru aprobare, sistemul de
membrane bituminoase armate; hidroizolații se va executa de către firme autorizate,
 hidroizolații orizontale locale (pe zona cu personal calificat si specializat in domeniu. La
rosturilor de turnare) de tip rigid, pe baza de execuția lucrărilor se va respecta documenta ția
ciment, a căror rezistenta la compresiune tehnică a producătorului care va conține instruc țiuni,
va fi de minim 25 [Mpa]; proceduri de lucru și detalii de execu ție
 hidroizolații verticale de suprafața de tip
membrane bituminoase armate
Producătorul sistemului de hidroizola ții se va alege
de către beneficiar iar fisele tehnice se vor prezenta
proiectantului pentru aprobare, sistemul de
hidroizolații se va executa de către firme autorizate,
cu personal calificat si specializat in domeniu. La
execuția lucrărilor se va respecta documenta ția
tehnică a producătorului care va conține instruc țiuni,
proceduri de lucru și detalii de execu ție

Suprastructura
Suprastructura

Structura de rezistență a fost proiectată de tip mixt Structura de rezistență se va proiecta de tip cadre
(dual), alcătuită preponderent din pere ți portan ți din spațiale din beton armat și acoperiș de tip terasă
cărămidă ceramică cu goluri verticale confinată cu necirculabilă. Preluarea încărcărilor orizontale se va
stâlpișori și centuri de beton armat combinată cu face exclusiv de către cadrele de beton armat,
cadre de beton armat. Pereții portanți sunt dispu și in conform P100/1-2013 la dimensionarea structurii de
sistem celular după cele doua direcții ortogonale ale rezistență, factorul de comportare pentru acțiuni
clădirii, iar cadrele sunt dispuse pe direc ția scurtă a seismice orizontale va fi q=4,725.
clădirii. Pe zona de bucatarie si sala Plăcile se vor proiecta din beton armat monolit iar
multifunctionala, respectiv intre axele Ae--> Ee - pe lângă preluarea eforturilor verticale vor avea un
7e-->8e structura de rezistenta s-a proiectat de tip rol foarte important in conformarea spa țială a
mixt alcatuita din pereti portanti si diafragme din structurii prin îndeplinirea condi țiilor de
beton armat.Preluarea încărcărilor orizontale se va comportament rigid in planul lor ("șaibă orizontala
face in sistem dual: pereți portanți prepondren ți și rigida").
cadre de beton armat; conform P100/1-2013 la Pentru a se asigura rezistența și stabilitatea

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 31


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

dimensionarea structurii de rezistență, factorul de zidăriilor de închidere și compartimentare se vor


comportare pentru acțiuni seismice orizontale s-a respecta prevederile normativului P100-1 / 2013,
ales q=3,5 x 1,25=4,375, ceea ce corespunde unei cap.10: "Prevederi specifice componentelor
clase de ductilitate medie (DCM). nestructurale ale construcțiilor".

Plăcile au fost proiectate din beton armat monolit,


iar pe lângă preluarea eforturilor verticale ele
îndeplinesc un rol foarte important in conformarea
spațială a structurii prin îndeplinirea condi țiilor de
comportament rigid in planul lor ("șaibă orizontala
rigida"). Pe zona de bucatarie si sala
multifunctionala, respectiv intre axele Ae-->Ee -7e--
>8e s-au proiectat plansee de tip " planseu casetat
cu retele de grinzi ortogonale din beton armat
",astfel rezultand suprafete si inaltimi mari.

Zidăria interioara de compartimentare se va executa


in soluție pereți neportanți cu grosimea totala de
11,5 [cm] executați din cărămidă ceramică cu goluri
verticale sau din BCA sau din ghips-carton montat
pe schelet metalic cu umplutura din vata minerala.
Pentru a se asigura rezistența și stabilitatea
panourilor de zidărie, la execuția lucrărilor, se vor
respecta prevederile normativului P100-1 / 2013,
cap.10: "Prevederi specifice componentelor
nestructurale ale construcțiilor".
▪ Materiale utilizate la executarea structurii
▪ Materiale utilizate la executarea structurii ▪ Beton:
▪ Beton: - C8/10 pentru (beton de egalizare) – clasa
- C8/10 pentru (beton de egalizare) – clasa de expunere X0 (beton fara armatura sau metal
de expunere X0 (beton fara armatura sau metal inglobat in mediu fara cicluri de inghet – dezghet,
inglobat in mediu fara cicluri de inghet – dezghet, abraziune sau atac chimic);
abraziune sau atac chimic); - C12/15 (bloc de fundare) – clasa de
- C12/15 (bloc de fundare) – clasa de expunere X0 (beton fara armatura sau metal
expunere X0 (beton fara armatura sau metal inglobat in mediu fara cicluri de inghet – dezghet,
inglobat in mediu fara cicluri de inghet – dezghet, abraziune sau atac chimic);
abraziune sau atac chimic); - C25/30 pentru: (placa pe sol, elevatii,
- C25/30 pentru: (placa pe sol, elevatii, diafragme) – clasa de expunere XC2 (coroziunea
diafragme) – clasa de expunere XC2 (coroziunea armaturilor datorita carbonatarii in mediu ud,
armaturilor datorita carbonatarii in mediu ud, rareori uscat);
rareori uscat); - C20/25 pentru: stalpi, centuri, grinzi, placi –
- C20/25 pentru: stalpi, centuri, grinzi, placi – clasa de expunere XC1 (coroziunea armaturilor
clasa de expunere XC1 (coroziunea armaturilor datorita carbonatarii in mediu uscat).
datorita carbonatarii in mediu uscat). ▪ Armaturi
▪ Armaturi - Tip B 500 (clasa de ductilitate B sau C) –

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 32


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

- Tip B 500 (clasa de ductilitate B sau C) – sub forma de bare independente sau plase
sub forma de bare independente sau plase legate; legate;
- Tip B 500 – plase sudate. - Tip B 500 – plase sudate.

4. LUCRARI PROPUSE PRIVIND PARTEA DE INSTALATII

I. ECHIPAREA CLADIRII CU INSTALAŢI TERMICE


Instalaţiile termice s-au proiectat avându-se în vedere parametrii de calcul exteriori şi interiori conform SR EN
12831, SR 1907/1-2014, SR 1097/2-2014, STAS 6648/2-2014, caracteristicile clădirii și exigentele
beneficiarului. Necesarul de căldură pentru clădirea analizată este de 129 kW.

a) Instalarea centralei termice proprii


SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Pentru producerea agentului termic la temperaturile Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din
75/65ᴼC, pentru încălzire, s-a prevăzut un cazan pe Scenariul 1.
combustibil gazos (gaz natural) cu tiraj for țat, cu
puterea maximă de 150 kW.
Pentru prepararea apei calde menajere se va utiliza
un boiler monovalent, cu serpentină, având volumul
de 1000 litri. Agentul termic pentru prepararea apei
calde menajere va fi furnizat de acela și cazan cu
combustibil gazos, având puterea de 150 kW.

Pentru evacuarea gazelor arse se va monta un kit de evacuare prevăzut în furnitura cazanului.
Protecţia conductelor termice şi a echipamentelor la impurităţile conţinute de apă de la reţea se va face prin
intermediul unor filtre de impurităţi cu sită tip York.
În punctele cele mai înalte ale instalaţiei se vor monta robinete automate de aerisire pentru evitarea formării de saci
cu aer în instalaţie.
Dotarea centralei termice se va face numai cu robinete cu obturator sferic.
Conductele din centrala termică se vor monta aparent și îngropat. Distanţa între conductele izolate şi pereţi sau alte
conducte va fi de minim 10 cm. Poziţia conductelor de apă faţă de instalaţiile electrice vor fi cele menţionate în
normativul I-7.
Poziţionarea armăturilor se va face în locuri uşor accesibile.
Armăturile grele montate pe conducte vor fi prevăzute cu suporţi de susţinere.
La execuţia lucrărilor se vor utiliza numai echipamente care corespund tehnic şi calitativ prevederilor proiectului,
standardelor în vigoare şi agrementelor tehnice.
Conductele vor fi montate după ce în prealabil s-a făcut trasarea unde se vor respecta pantele din proiect astfel încât
să fie asigurată aerisirea şi golirea completă a conductelor.
Lucrările de izolare a conductelor vor fi începute după efectuarea probelor de presiune.
Corpurile de încălzire vor fi radiatoare din otel tip panou.

b) Instalațiile termice – distribuție agent termic

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 33


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Distribuția agentului termic (apă) la parametrii Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din
75/65ºC, se va realiza prin intermediul unui Scenariul 1.
distribuitor - colector montat în camera centralei
termice, cu conducte din polipropilena cu insertie de
fibra compozita PP-R, montate îngropat în sapă și
pereți sau aparent, acestea fiind izolate cu tuburi din
elastomeri cu grosimea de 9 mm.
Conductele dintre centrala termica și distribuitor –
colector vor fi din polipropilenă random PPR cu
inserție de fibră compozită, montate aparent și
îngropat.

La executarea lucrărilor se vor respecta condiţiile impuse de Normativul I13/2015.


La trecerea conductelor prin ziduri şi planşee se vor monta tuburi de protecţie.
Corpurile de încălzire vor fi radiatoare cu suprafață profilată cu înălţimea şi lungimea specificată pentru fiecare corp
de încălzire în planșele. Toate corpurile de încălzire se vor dota cu robinet termostatic cu limitator de debit, aerisitor şi
robinet colţar reglaj retur.
Traseele s-au ales astfel încât să asigure alimentarea radiatoarelor, accesul la conducte și armături în timpul
exploatarii, autocompensarea dilatărilor, precum și lungimi minime.
În punctele cele mai înalte ale instalaţiei se vor monta robinete automate de aerisire pentru evitarea formării de saci
cu aer în instalaţie.
Radiatoarele cu lungimi mai mari de 1,0 m se vor lega in mod obligatoriu în diagonală. Ventilele manuale sau
automate montate pe corpurile de încălzire vor fi Ø ½”. Toate ventilele de aerisire montate pe coloane sau distribuţie
vor fi Ø ½”. Toate radiatoarele se vor alimenta cu conductă de PP-R.

II. INSTALAȚII SANITARE


Studiul de fezabilitate s-a elaborat în baza temei de proiectare emisă de beneficiar și a planurilor de
arhitectură propuse. Studiul de fezabilitate a fost elaborat cu respectarea următoarelor normative și standarde
în vigoare:
 Normativ pentru proiectarea și executarea instala țiilor sanitare I9 – 2015.
 Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în re țelele de canalizare ale localită ților şi direct
în stațiile de epurare NTPA – 002/2005.
 Normativ de siguranța la foc a construcțiilor P 118/1,2,3.
 STAS 1478/90 – Construcții civile şi industriale. Alimentarea interioară cu apă la construc ții civile si
industriale. Prescripții fundamentale de proiectare.
 STAS 1795/87 – Instalații sanitare. Canalizări interioare. Prescrip ții fundamentale de proiectare.
 STAS 1343/1 - 2006 – Alimentări cu apă. Determinarea cantită ților de apă potabilă pentru localităţi
urbane şi rurale.
 STAS 1504/85 – Instalaţii sanitare. Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare, armăturilor şi
accesoriilor lor.

a) Alimentarea cu apa rece a cladirii

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 34


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Alimentarea cu apa rece a cladirii se va face din Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din
căminul de branșament (existent), printr-o re țea Scenariul 1.
exterioara pozată îngropat, până la intrarea în
clădire. Alimentarea obiectelor sanitare se face
printr-o rețea ramificată de distribu ție, care porne ște
din încăperea centralei termice și asigură
conexiunea tuturor obiectelor sanitare.
Prepararea apei calde menajere se realizează cu
ajutorul agentului termic produs de centrala termică
pe gaz, prin intermediul unui boiler monovalent (cu
serpentină) cu volumul de 1000 l, montat în camera
centralei termice.
Alimentarea obiectelor sanitare, cu apă caldă
menajera se face din camera centralei termice, prin
intermediul unei instalații de distribu ție ramificată.
Distribuția pentru alimentare cu apă rece şi apă
caldă menajeră a grupurilor sanitare şi legăturile la
obiectele sanitare se vor realiza din conducte PP-R
montate aparent, îngropat în şapă sau în șli țuri
practicate în pereţi.

Echiparea cu obiecte sanitare se realizează conform planurilor de arhitectură. Obiectele sanitare împreună cu
bateriile și robinete de utilizare, precum şi ventilele şi sifoanele de scurgere ale acestora, au fost alese conform temei
de proiectare și în urma consultării cu beneficiarul.
Pentru racordarea la conductele de apă a obiectelor sanitare s-au prevăzut robinete de colț, de siguranță.
Apele uzate menajere evacuate sunt deversate în instalația de canalizare menajeră a clădirii. Conductele colectoare
de canalizare sunt montate în șapele planșeului și la intradosul planșeelor. Toate obiectele sanitare sunt conectate
prin intermediul unor sifoane. Colectoarele orizontale sunt dirijate și descărcate în coloane de canalizare, care
asigura transportul apei uzate până la parter, de unde este evacuată spre rețeaua exterioară. Coloanele de
canalizare sunt prevăzute cu aeratoare cu membrană și piese de curățare.
Rețeaua exterioară asigură preluarea apelor uzate menajere, provenite din clădire, prin intermediul unor cămine de
intersecție. Aceste cămine sunt conectate prin intermediul unui colector principal, care asigura transportul întregului
debit spre caminul de racord (existent).

b) Instalațiile de alimentare cu apă rece şi caldă


SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Instalațiile sanitare deservesc toate încăperile din Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din
clădire. Scenariul 1.
Grupurile sanitare s-au prevăzut cu lavoare
500x400mm, bateriile vor fi de tip stativ. Vasele de
WC vor fi montate pe pardoseală, fiind prevăzute cu
ieșire laterală, iar rezervorul V=9.0 l va fi montat la
semiînălțime sau pe vasul WC. În grupurile sanitare
s-au prevăzut sifoane de pardoseală cu gardă

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 35


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

hidraulică, având DN 50 mm.


Distribuția apei reci şi calde se face aparent,
îngropat și mascat, cu conducte din polipropilena
random cu inserție de fibră compozită PP-R, izolate
termic cu o izolație având grosimea de 9 mm.

Fiecare obiect sanitar este separat prin robinete colțar, montate aparent, sau robinete de siguranță.
Poziţiile de legătură a apei la obiectele sanitare se realizează cu coturi polipropilena reticulata cu insertie de fibra
compozita PP-R cu filet interior Ø 1/2” la care se vor monta racordurile pentru obiectele sanitare.
Bateriile stative şi mecanismele rezervoarelor de spălare WC-uri se conectează la robinete de siguranță cu racorduri
flexibile. Atât pentru conductele de distribuţie a apei reci cât şi pentru cele de distribuţie a apei calde menajere la
nivelul grupurilor sanitare s-au prevăzut conducte din polipropilena reticulata cu insertie de fibra compozita PP-R.
Se vor utiliza baterii si robineti pentru lavoare și cu consum redus de apă.
Îmbinarea cu armăturile se face prin înşurubare folosind ca material de etanşare bandă de teflon sau cânepă fuior.
După finalizarea îmbinării, surplusul de bandă sau cânepă refulată prin îmbinare va fi obligatoriu îndepărtat. La
traversarea elementelor de construcţie conductele vor fi protejate cu tuburi de protecţie. Soluţia de distribuţie aleasă
şi configuraţia geometrică a sistemului asigură autocompensarea dilatărilor.
Diametrele conductelor de apă rece şi apă caldă menajeră s-au determinat în funcţie de suma echivalenţilor, conform
STAS 1478, iar în cazul conductelor de legătură la obiectele sanitare s-au avut în vedere şi particularităţile
constructive ale obiectele sanitare (diametrele armaturilor obiectelor sanitare).
Porţiunile orizontale de conducte se vor monta cu panta de 0,1% în sensul curgerii pentru a permite golirea
instalaţiei, daca este cazul. Diferenţa de presiune dintre apă rece şi caldă, la nivelul aceluiaşi obiect sanitar nu va fi
mai mare de 0.3 bari.
Atat instalatia interioara de distributie a apei reci menajere, cat si cea a apei calde menajere, pornesc din încăperea
centralei termice si se ramifica in sistem arborescent până la ultimi consumatori (obiecte sanitare). Cele două
instalații sunt prevăzute in paralel.
De asemenea, se va monta un vas de expansiune, dimensionat pentru cantitatea de apa calda menajera din
instalație.
Instalatia exterioara de alimentare cu apa rece a cladirii, se compune din caminul de bransament (existent) si din
conducta de alimentare a cladirii, dintre caminul de bransament si cladire. Conducta de alimentare cu apa rece a
cladirii, se va executa din teava PEID PE100 PN10 SDR17 De 50 mm si se va poza ingropat.
Dispozitive pentru preluarea dilatărilor
Soluţia de distribuţie aleasă şi configuraţia geometrică a sistemului asigură autocompensarea dilatărilor.
La traversarea elementelor de construcţie conductele vor fi protejate cu tuburi de protecţie.

c) Instalaţiile de canalizare a apelor uzate menajere


SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Instalația de canalizare a clădirii se va racorda la Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din
instalatia exterioara, care va deversa apele uzate Scenariul 1.
menajere in sistemul de canalizare al localitatii prin
intermediul unui camin de racord (existent).
Soluţia aleasă pentru canalizare este realizată cu
conducte din PP în interiorul clădirii, având diametru
de DN 32mm, 40mm, 50mm, DN 75mm si DN

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 36


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

110mm montate conform planurilor, iar în exteriorul


clădirilor s-a optat pentru conducte din PVC-KG
montate ingropat avand diametrul de 110 si 125mm.
Căminele de canalizare vor fi de tip prefabricat,
dotate cu capac din fonta sau material compozit
clasa B125 prevazut pentru trafic usor.

La amplasarea conductelor, alegerea traseelor şi a modului de montaj s-a ţinut seama de recomandările Normativ
pentru proiectarea și executarea instalaţiilor sanitare I9. Astfel s-a asigurat conductelor o pantă continuă, care să
permită scurgerea apelor uzate prin gravitaţie, în caz contrar existând riscul colmatării instalaţiei de canalizare. De
asemenea, amplasarea conductelor s-a făcut astfel încât sa nu îngreuneze circulaţia şi să nu necesite mascări
costisitoare, evitându-se în acest fel lovirea accidentală a conductelor. Traseele s-au ales astfel încât să nu deranjeze
din punct de vedere estetic, prin amplasarea coloanei în colţul încăperii şi mascarea ei.
Se va acorda o atenţie deosebită montajului pieselor de canalizare, trebuind asigurat un joc liber de 10 mm a fiecărui
tub în mufa corespunzătoare, pentru preluarea dilatărilor.
Conductele de legătură la obiectele sanitare se vor monta îngropat în şapă cu pantă pentru a asigura scurgerea apei
prin gravitaţie, iar la WC – uri aparent sau mascate.
Pe coloanele de scurgere s-au montat piese de curăţire la cota +0.80 m faţă de suprafaţa finită a pardoselii.
Pentru realizarea ventilației sistemului de canalizare s-au prevăzut aeratoare cu membrana pe fiecare coloana de
canalizare.
Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legătura a obiectelor sanitare la coloane s-au determinat din
condiţii funcţionale şi constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din condiţii constructive şi hidraulice conform
STAS 1795 - 87.
Sistemul de evacuare a apelor uzate menajere este alcătuit din conducte de legătură având diametrul Ø32 mm
pentru lavoare şi Ø50 mm pentru cadite de dus, spalatoare si sifoane de pardoseală şi diametru Ø 110 mm pentru
WC-uri.
Este obligatorie asigurarea pantei continue a conductelor, care să permită scurgerea apelor uzate gravitaţional, în
caz contrar existând riscul înfundării instalaţiei de canalizare. Astfel, conform STAS 1795-87, pentru apa uzată
menajeră se adoptă următoarele pante de montaj:
Dn ≤ 50mm – panta normală 0.035, panta minimă 0.025
Dn 110 – panta normală 0.020, panta minimă 0.012.
Lavoarele și ele se vor racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor, îmbinate cu ventile de scurgere
ale obiectelor sanitare cu piuliţă olandeză şi garnitură de etanşare. WC – urile se racordează la canalizare folosind
piese speciale de racordare cu garnitură de etanşare din cauciuc.
Este interzisă racordarea oricărui obiect sanitar la canalizare, fără un sifon intermediar cu garda hidraulică.
Materialele folosite la execuţia instalaţiei sanitare, vor fi însoţite de certificat de omologare şi certificat de calitate, iar
execuţia propriu-zisă, va fi efectuată de persoane autorizate şi calificate, cu respectarea normelor de protecţie a
muncii aflate în vigoare.
În băi se vor monta sifoane de pardoseală Dn 50 mm. Pentru asigurarea gărzi hidraulice (permanent) la sifon se va
lega un obiect sanitar (lavoar).
Coloana se fixează de elementele de construcţie cu brăţări (coliere) Dn 50 - 110 mm cu garnitură de cauciuc.
În incaperea centralei termice, se vor monta un lavoar si un sifon de pardoseală Dn 50 mm pentru asigurarea
preluarii apelor de spalare si golire a instalatiilor sanitare si termice.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 37


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

d) Instalații de hidranți exteriori


SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Pentru stingerea incendiilor din exterior s-au Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din
prevăzut hidranți exteriori de incendiu supraterani, Scenariul 1.
aceștia trebuind sa asigure un debit de stingere de
10 l/s, fiecare hidrant având debitul de 5 l/s.
Alimentarea cu apa a hidranților exteriori de
incendiu se va realiza direct di reteaua de distributie
a apei din localitate.
Distribuția apei la hidrantii exteriori de incendiu se
realizeaza cu conducta din polietilena de inalta
densitate PEID cu diametrul de 110 mm montata
ingropat.

III. INSTALAȚII ELECTRICE


Puterea instalată totală va fi Pi = 46,0 kW, trifazată, iar puterea simultan absorbită v-a fi de Pa = 36,8 kW.
Traseele circuitelor electrice nu întâlnesc elemente combustibile.
Dimensionarea circuitelor s-a făcut conform Normativului I 7-2011 în ipoteza realizării unei protec ții selective,
încadrându-se în limita sarcinilor și căderilor de tensiune admise.

a) Tablouri electrice
Clădirea se va racorda la rețeaua publică de distribu ție prin intermediul unei firide de bran șament trifazate
BMPT, situată la limita de proprietate. Din BMPT este alimentat trifazat, tabloul electric general TG, din care
sunt alimentate tablourile electrice secundare TE-P si TE-E si receptorii de energie electrică de la demisol.
Tabloul TG se va racorda firida de bransament prin intermediul unui cablu din cupru tip C2XABH 4 x 16 mm2,
montat aparent si îngropat in sol.
Tabloul este montat îngropat, fiind echipat cu întrerupătoare automate cu protec ție diferen țială.
Locul de amplasare a tabloului este in camera centralei termice.

b) Instalaţii electrice de iluminat.


SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Instalaţia de iluminat asigură iluminatul artificial al Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din
încăperilor. Scenariul 1.
Caracteristicile corpurilor de iluminat s-au stabilit în
urma discuţiilor avute cu beneficiarul, ţinând cont de
arhitectura, gradul de protecţie impus de natura
încăperilor, nivelul minim de iluminare prescris,
precum şi de condiţiile impuse de normele în
vigoare.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 38


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Iluminatul artificial se va realiza astfel:


 iluminatul general al spaţiilor se va realiza cu
corpuri de iluminat montate incastrat în tavan,
echipate sursa de lumină LED;
 iluminatul din băi se va realiza cu corpuri de
iluminat montate încastrat în tavan, echipate cu
sursa de lumină LED, acestea fiind de tip
etanş;
 iluminatul incintei se va realiza cu corpuri de
iluminat cu lămpi tip LED, montate pe stâlpi
metalici.

Circuitele de iluminat se vor executa cu conductor de cupru tip 3 x FY 1,5 mm2 , montat îngropat în tuburi de
protecție.
Întrerupătoarele pentru acționarea iluminatului se vor instala lângă tocul uşilor, la înălţimea de 1,5 m de la
pardoseală.
Protecția circuitelor de iluminat la scurtcircuite se asigură cu întreruptoare automate echipate cu protecție magneto-
termică si diferențială.
Nivelurile de iluminat proiectate, pe categorii de incaperi sunt urmatoarele:
 hol – 200 lx;
 sală de grupă – 300 lx;
 bai si grupuri sanitare – 200 lx;
 vestiar – hol – 300 lx;
 centrala termică – 200 lx;
 sală multifuncțională – 300 lx;
 cabinet medical – 300 lx;
 izolator – 300 lx.

c) Instalaţii electrice de iluminat de siguran ță


Instalația de iluminat de siguranță este compusă din iluminat pentru evacuare, împotriva panicii, pentru
continuarea lucrului si de interven ție, de circulatie, la care energia electrică este asigurată din baterii locale de
acumulatoare, cu dispozitive locale de comutare automată.
Iluminatul de intervenție se va realiza cu corpuri de iluminat dotate cu kit de emergen ță cu o durată de
funcționare de 1 oră, iar nivelul de iluminare realizat este de minimum 50 lux.
Iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului se va realiza cu corpuri de iluminat dotate cu kit de
emergență cu o durată de funcționare de 1 oră, alientate din circuitul de consumatori vitali, iar nivelul de
iluminare realizat este de minimum 20% din nivelul normal de iluminare aferent incaperii respective.
Incaperile cu suprafata mai mare de 60 m2 sunt dotate cu iluminat de securitate îmotriva panicii, realizat cu
corpuri de iluminat dotate cu kit de emergen ță cu o durată de func ționare de 1 oră, iar nivelul de iluminare
realizat este de minimum 10% din nivelul de iluminat normal aferent incaperii respective, dar nu mai mic de 20
lux..
Iluminatul de siguranță pentru evacuare se va realiza cu luminoblocuri LED având imprimate pe ele
pictograma cu direcția cea mai scurtă de ie șire, sau EXIT în cazul celor montate langă ie șiri. După

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 39


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

întreruperea furnizării energiei electrice ele vor func ționa timp de 2 ore. Luminoblocurile vor avea un flux
luminos de 400 lumeni.
Iluminatul de siguranță pentru circulatie se va realiza cu luminoblocuri LED autonome. După întreruperea
furnizării energiei electrice ele vor func ționa timp de 1 oră. Luminoblocurile vor avea un flux luminos de 400
lumeni.
Iluminatul de siguranță pentru marcarea hidran ților interiori se realizează cu luminoblocuri LED, avănd
imprimate pe ele pictogramă cu „H„ sau „HIDRANT”. După întreruperea furnizării energiei electrice ele vor
funcționa timp de 2 h. Luminoblocurile vor avea un flux luminos de 400 lumeni.
Corpurile de iluminat de siguran ță se vor alimenta din circuitele de iluminat normal cu conductor tip CYY-F
3x1,5 mm2, montat îngropat în zidărie în tub de protec ție tip IPEY Φ 16 mm.

d) Instalaţii electrice de prize


Alimentarea receptorilor de energie electrică ocazionali şi permanen ți se asigură circuitele de prize, alimentate
din tabloul electric general TG.
Aceste circuite vor fi executate cu conductor din cupru tip 3 x FY 2,5 mm2.
Toate prizele monofazate vor fi duble cu contacte de protecţie, legate la clemele de pământare din tabloul
electric.
Protecţia circuitelor de priză la scurtcircuite şi suprasarcină, se asigură cu întreruptoare automate cu protecţie
magneto-termică şi diferenţială, din tablourile electrice.
Prizele se vor monta la cota +2,00 m deasupra pardoselii finite. Prizele din centrala termică, se vor monta la
cota +1,5 m fata de cota pardoselii si vor avea grad minim de protectie IP 65.

e) Instalaţii de protecţie împotriva trăznetului.


Din considerente de siguranță s-a prevăzut montarea unei instala ții de protec ție a clădirii împotriva
descărcărilor atmosferice.
Instalația de paratrăsnet se compune din:
- un catarg pentru montare PDA.
- 2 conductoare de coborâre, din bandă din o țel OL Zn 40 x 4 mm. Ele vor fi fixate rigid de elementele de
captare.
Elementele de coborâre se conectează la prizele de pământ proiectate (max. 10 Ω), prin intermediul unor
piese de separație. Aceasta piesă de separa ție trebuie să fie astfel realizată încât să nu poate fi demontată
decât cu ajutorul unor scule speciale, atunci când se execută măsurători.

f) Instalaţii electrice de protecţie prin legare la pământ.


Schema de legare la pământ utilizată va fi de tip TN-S, cu conductor de protecţie distinct.
Tablourile electrice se leagă la priza de pământ proiectată.
În coloana de alimentare al tablourilor electrice, va fi pozat un conductor, dimensionat conform I7-2011, în tub
comun cu conductorul de fază şi nul de lucru, formând reţeaua nulului de protecţie. În toate tablourile electrice

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 40


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

se va realiza o bară de legare la nulul de protecţie, pentru legarea conductorului coloanei şi a tuturor
conductoarelor de protecţie ale circuitelor de plecare din tabloul respectiv.

g) Priza de pământ
Pentru instalatia de protectie prin legare la pamant, s-a proiectat o priză de pământ artificiala fiind compusa
din:
- 6 electrozi orizontali cu lungimea de 3 m, montati la o adancime de 1 m;
- 7 electrozi verticali cu lungimea de 1,5 m.
Valoarea rezistenței la dispersie a prizei de pământ trebuie să fie sub 4 Ω. Schema de legare va fi de tip TN-S.
La priza de pământ se vor lega toate elementele conductive care nu fac parte din circuitele curen ților de lucru,
dar care ar putea intra accidental sub tensiune. Se vor lega la priza de pământ tablourile electrice, bara de
echipotențializare După realizarea prizei de pământ se va trece în mod obligatoriu la măsurarea rezisten ței de
dispersie înaintea legării oricăror echipamente. Dacă această valoare va fi peste 4Ω, se va îmbunătă ții priza
de pământ până se ajunge la o valoare mai mică de 4Ω.
Pentru instalatia de paratraznet s-au proiectat 2 prize de pamant artificiale, cate una pentru fiecare coborare.
Rezistenta de dispersie a prizei de pamant pentru instalatia de paratrasnet trebuie sa fie mai mica de 10 Ω.
Prizele de pamant artificiale sunt formate din:
- 2 electrozi orizontali cu lungimea de 3 m, montati la o adancime de 1 m;
- 3 electrozi verticali cu lungimea de 1, 5 m.

h) Instalații de curenți slabi


S-au prevăzut prize de date și prize TV în fiecare încăpere exceptând holuri, spatii tehnice, vestiare și grupuri
sanitare.
Pentru distribuția de date și TV s-a prevăzut un dulap de date+TV, amplasat la parter. Dulapul de distribu ție
date+TV este dotat switch cu 48 porturi și splitter CATV cu amplificare și 18 ie șiri.
Pentru accesul wilreless la internet se va monta cate un router la fiecare etaj.

i) Instalație de supraveghere video CCTV


S-a prevăzut instalație de supraveghere video tip CCTV pentru monitorizarea spa țiilor din clădire și pentru
zona exterioară.
Camere vor fi dotate cu lămpi cu infraro șu pentru a putea fi realizată monitorizarea și în condi ții de iluminare
scăzută.
Se vor utiliza camere IP si DVR cu posibilitate de monitorizare de la distan ță (pe bază de user și parolă),
pentru a avea acces părinții.

j) Instalație de control acces


La porțile de acces în incinta școlii s-au prevăzut instala ții de control acces cu tag-uri de proximitate și cu
monitorizare la distanță.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 41


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

IV. INSTALAȚII DE DETECȚIE ȘI SEMNALIZARE INCENDIU

a) Generalitati
Instalația de detecție și semnalizare incendiu este compusă din următoarele elemente:
 Centrală adresabilă detecție și semnalizare incendiu;
 Senzori optici de fum adresabili;
 Buton de incendiu adresabil;
 Sirenă adresabilă de interior cu lampă flash;
 Sirena adresabilă de exterior.
Functiile sistemului:
 Sistemul este modular putand fi configurat in functie de necesitatile beneficiarului cu
posibilitatea extinderii acestuia;
 Unitatile de control si analiza a informatiilor pot supraveghea un numar de adrese suficient de
mare pentru a acoperi necesitatile obiectivului vizat de beneficiar;
 Fiecare detector are o adresa proprie si poate fi controlat in sistem, inregistrat si tiparit in orice
moment al starii de veghe.
 Comanda elementelor acustice si opto-acustice la detectarea unui inceput de incendiu
Cablarea sistemului va fi realizata astfel:
 cablu de semnal JE-H(St)H E30, 2x2x0,8 mmp, protejat astfel incat circuitul sa reziste 30 de
minute la foc pentru bucla de comunicatie si conectarea elementelor de detectie si
semnalizare la modulele adresabile;
 cablu rezistent la foc tip NHXH FE180/E90 3x1,5mmp pentru pentru alimentarea centralei;
Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate, conform cerintelor normativelor in vigoare, pe trasee separate
fata de alte instalatii si prin zone fara pericol la incendiu.
Cablurile vor fi protejate in tub PVC montat ingropat in tencuiala.
In incaperea unde se va monta centrala de avertizare la incendiu vor fi asigurate conditiile legale. Asigurarea
acestor conditii intra in sarcina executantului sistemului si a constructorului cladirii.

b) Alimentarea cu energie electrica


Alimentarea cu energie electrica a centralei se va face din tabloul general de distributie, pe un circuit separat
echipat cu o sigurante automata de 16A. Conexiunea circuitului de alimentare al centralei, se va face in
amonte de intrerupatorul general.

c) Alimentarea de rezerva
Centrala de detectie incendiu va fi echipata cu acumulatori de 2x17Ah/12Vcc amplasati in cutia metalica a
centralei, care in lipsa tensiunii retelei de alimentare vor asigura alimentarea sistemului, cca. 48 ore in
conditiile normale de functionare a detectoarelor plus 30 minute in alarma a sirenelor.

d) Scenariu de functionare:
Alarmele de la detectoarele automate vor activa sirenele de sistem si vor initia un cronometru (T1),
programabil de la 10s la 5 minute. Daca in acest timp o persoana calificata ia la cunostiinta de starea panoului
,prin resetarea sistemului, niciun semnal nu va fi trimis catre echipamentul de comunicare cu Serviciul de

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 42


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Pompieri sau nu se va declansa alarma generala. Se va porni un al doilea cronometru (T2) programabil de la
10s la 10 minute, perioada in care daca sistemul va fi resetat nu se va trimite niciun semnal catre
echipamentul de comunicare cu Serviciul de Pompieri.
Operarea oricărui punct manual de apel va anula intarzierea cronometrelelor si un semnal va fi trimis catre
echipamentul de comunicare cu Serviciul de Pompieri sau se va declansa alarma generala.

e) Conditii tehnice de montaj


Centrala sistemelor de detectie incendii se amplaseaza la indemana , intr-un loc cat mai vizibil pentru a putea
fi usor monitorizata .
Tastaturile de comanda/control a centralei se amplaseaza langa accesul principal la o inaltime convenabila
accesului usor la taste .
Sirena de exterior , cu avertizor optic si autoalimentare cu accumulator , se monteaza in exterior intr-o pozitie
cat mai vizibila , greu accesibila .
Butoanele de semnalizare cu memorie se monteaza pe caile de acces cu acces rapid din partea personalului
angajat .
Toate conexiunile la aparate se realizeaza in interiorul acestora , in dozele cu contact de protectie, pentru a
asigura protectia si siguranta maxima a instalatiei .
Tubulatura aferenta pentru sistemele de detectie si avertizare incendii , ingropat in tub de protective PVC ( 18
- 25 ) mm sau pozat aparent deasupra tavanului fals , la o distanta de minum ( 30 - 50 ) cm de circuitele
electrice si de prize pentru a evita posibilele alarme false datorate interferentelor .
Pozarea cablurilor se face conform normativelor in vigoare .
Retetele de cabluri se vor realiza in tuburi de plastic sau in pat de cabluri. Tuburile de plastic se vor monta in
jgheab PVC sau in tub PVC , pozat in santuri – in zid , la distanta de alte circuite electrice conform planurilor
din proiect . Santurile din zid , se vor acoperi cu mortar ( in cazul in care cablurile se vor poza in tuburu PVC
ingropate ) . Se va acorda o atentie deosebita la pozarea / instalarea cablurilor pentru a nu deteriora izolatia ,
forma. Se vor realiza curburi cu raza mare (peste raza minima admisa , in acest caz de 10 cm ) . Nu se va
trage de cabluri , acestea se vor aseza pe paturile de cabluri , jgheaburi . In cazul in care se trag prin tuburi se
vor manipula cu atentie , de la un capat se va trage cu forta mica iar de la celalalt capat se va pregati/aseza si
impinge usor .
La pozarea cablurilor se va tinte cont de normativele in vigoare , referitoare la instalatiile de curenti slabi si
instalatii electrice ( P 118-3 / 2015 , N.P. I 7 / 2011 ).

V. INSTALAȚII DE UTILIZARE GAZE NATURALE COMBUSTIBILE

a) Generalităţi
Scopul consumului de gaze este încălzirea spaţiilor precum şi pentru prepararea apei calde de consum.
Debitul total al aparatelor cu flacără liberă care se pot instala într-o încăpere trebuie să satisfacă condiţia : 15
m3 volum interior de încăpere, pentru fiecare m 3 N/h debit instalat de gaze naturale.
Toate încăperile în care se montează aparate de utilizare a gazelor naturale, se prevăd cu suprafeţe vitrate,
sub formă de ferestre, luminatoare cu geamuri uşoare, uşi cu geam sau goluri, toate la exterior, cu suprafaţa
minimă totală de 0,02 m2 pe m3 de volum net de încăpere, în cazul încăperilor echipate cu detectoare

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 43


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

automate de concentraţie, cu sensibilitatea de minim 2% CH4 în aer, care acţionează asupra robinetului de
închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale a arzătoarelor.

b) Aparate de utilizare şi arzătoare


Alegerea şi montarea arzătoarelor şi aparatelor de utilizare se face cu respectarea condiţiilor tehnice
prevăzute în NTPE precum şi din :
 prescripţiile legale de performanţă;
 prescripţiile tehnice ISCIR;
 instrucţiunile producătorului.

c) Soluţii tehnice pentru alimentarea cu gaze naturale a receptorului


La adoptarea soluţiei tehnice de realizare a instalaţiei de utilizare gaze s-a avut în vedere că imobilul va fi
alimentat cu gaze naturale din reţeaua de distribuţie stradală, printr-un branşament individual şi un post de
reglare (PR).
De la postul de reglare a presiunii (PR) se va executa un racord de joasă presiune până în interiorul camerei
centralei termice.
Debitul necesar pentru centrala termică este de 3,5 mc/h.
Instalaţia de gaz se va executa din ţevi negre de instalaţii dn ¾”; 1”, pozate aparent, pe elementele de
construcţie ale imobilului. Traversarea pereţilor şi a planşelor se va face în tuburi de protecţie.
Distanţele între punctele de susţinere (reazeme) a conductelor pe elementele de construcţie ale imobilului nu
va depăşi 4,0 m la conductele cu diametrul Φ 3/4” şi 1.
Asigurarea aerului de combustie şi evacuarea gazelor de ardere în cazul centralelor termice se va face din (şi
în) exterior, cu ajutorul coşurilor speciale de fum (CFS) din dotarea acestora.

d) Armături în instalaţia de utilizare


În instalaţia de utilizare se vor monta robineţi de închidere la vedere, în locuri ventilate, accesibile în
următoarele puncte:
 un robinet de incendiu, în exterior, în aval de postul de reglare pe racordul de alimentare cu
gaze a coloanei montante
 un robinet de contor la intrarea gazelor în contorul de debit
 câte un robinet cu acţionare electrică, comandat de senzorii de concentraţie CH4 în aer, pe
racordul dintre postul de reglare şi instalaţia camera centralei termice
 înaintea fiecărui arzător două robinete (unul de manevră şi unul de siguranţă), în situaţia că
aparatul de utilizare are în dotarea sa robinetul de manevră, se va monta numai robinetul de
siguranţă.
Robinetele utilizate vor fi de tipul "pentru gaze naturale" omologate sau agrementate în ţară, conform
prevederilor legale, presiune nominală de minim 1 bar.
Toate armăturile se vor încerca înainte de montare la o presiune de 1,5 ori presiunea de regim, conform STAS
2250.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 44


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

5. LUCRARI PROPUSE PRIVIND LUCRARILE CONEXE

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Se propune amenajarea de trotuare perimetrale si Se propune amenajarea de trotuare perimetrale si
platforma de circulatie pietonala, (inclusiv pentru platforma de circulatie pietonala, (inclusiv pentru
persoanele cu dizabilitati), la accesul principal, in persoanele cu dizabilitati), la accesul principal, in
incinta curtii din beton elicopterizat. Accesul pietonal incinta curtii din beton elicopterizat. Accesul pietonal
pe amplasament si accesul auto se vor realiza pe pe amplasament si accesul auto se vor realiza pe
latura nordica, iar accesul de aprovizionare pe latura nordica, iar accesul de aprovizionare pe
latura sud-vestica. latura sud-vestica.
Platforma pietonala va asigura circulatiile interioare Platforma pietonala va asigura circulatiile interioare
incintei, intre cladire si accesul de la strada. incintei, intre cladire si accesul de la strada.
Se propune realizarea unei parcari pentru un numar Se propune realizarea unei parcari pentru un numar
de 6 masini, pavaj grosime 8 cm trafic auto, pe pat de 6 masini, pavaj grosime 8 cm trafic auto, pe pat
de nisip. de nisip.
Se propune realizarea unui punct gospodaresc, Se propune realizarea unui punct gospodaresc,
executat dintr-o platforma betonata, inchisa de o executat dintr-o platforma betonata, inchisa de o
structura metalica si cu rigola perimetrala. Se va structura metalica si cu rigola perimetrala. Se va
face colectarea selectiva a deseurilor. Platforma va face colectarea selectiva a deseurilor. Platforma va
fi inzestrata cu alimentare cu apa si canalizare, fi inzestrata cu alimentare cu apa si canalizare,
pentru spalarea si dezinfectarea pubelelor. pentru spalarea si dezinfectarea pubelelor.
Se propune inierbarea cu gazon si plantarea cu Se propune inierbarea cu gazon dupa realizarea
arbori si arbusti decorativi dupa realizarea tuturor tuturor constructiilor.
constructiilor, conform planului de situatie propus
(plansa A.03) si a listei de dotari.
Pentru optimizarea ambiantei spatiului exterior pe
timp de seara, se propun stalpi solari cu sistem
fotovoltaic pe directiile predominante de circulatie in
incinta si adiacent fatadei principale.

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI


Particularitățile amplasamentului sunt identice pentru ambele scenarii studiate, întrucât este vorba de acela și
teren, aceeași poziționare a clădirilor pe teren.

I. Descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/ extravilan, suprafa ța terenului, dimensiuni în plan,


regim juridic – natura proprietății sau titlul de proprietate, servitu ți, drept de preemp țiune, zona de
utilitate publică, informații/ obligații/ constrângeri extrase din documenta țiile de urbanism, după caz)
Terenul se află în intravilanul comunei Baciu, identificat cu C.F. 59640, Nr. Cad./ Top. 59640, teren aparținând
Domeniului Public al Comunei Baciu - Act Administrativ nr. 696 din 05.09.2002 emis de Guvernul României
(înscris sub semnătura privată nr. 191/ 08. 06. 2015 emis de Mure șan Ioan Florin; Act Administrativ nr. 4644/
08. 06. 2015 emis de Comuna Baciu; act administrativ nr. 12/ 41/ 09. 12. 1999 emis de Comuna Baciu; Act
Administrativ nr.392/ IV/ 02. 06. 2015 emis de Primăria Comunei Baciu; Act Administrativ nr. 53557/ 08. 04.
2015 emis de BCPI CLUJ-Napoca);
Suprafață teren = 3112.00 mp.
Dimensiuni maxime în plan ale terenului: aprox. 69,86 x 72,47 m. Terenul are forma poligonală neregulată.
CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 45
MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

II. Relații cu zone învecinate, accese existente și/ sau căi de acces posibile
- vecinătăți (conform planului de încadrare în zonă - plan șa A.01, și a planurilor de situa ție – plan șa A.02,
A.03):
- sud – pârâul Nadăș;
- vest – proprietate privată;
- nord – strada Transilvaniei;
- est – canal de apă.

Accesul auto și pietonal sunt asigurate din strada Transilvaniei, pe latura nordică (conform planului de
încadrare în zonă - planșa A.01, și a planurilor de situa ție existent – plan șa A.02 și propus – plan șa A.03).
Accesul secundar, aferent personalului de între ținere și aprovizionării, se va realiza pe latura sudică a corpului
de clădire propus. (conform planului de situa ție propus – plan șa A.02).

III. Orientări propuse față de punctele cardinale și fa ță de punctele de interes naturale sau construite
Fata de cladirile din vecinatati se vor respecta distantele minime normate, astfel incat sa fie respectate
distantele minime necesare din punct de vedere al respectarii normelor PSI si, in acelasi timp, constructiile nu
se vor umbri reciproc. Se vor lua toate masurile necesare din punct de vedere al respectarii normelor PSI in
vigoare.

IV. Surse de poluare existente în zonă


Nu este cazul. Nu au fost depistate și semnalate. Pentru determinarea și/ sau certificarea caracteristicilor
terenului pentru viitoarea clădire au fost executate studii topometrice și geotehnice.

V. Date climatice și particularități de relief


Clima este de tip continental moderata data de pozitia geografica. Temperaturile medii anuale variaza intre
2°C in sectorul muntos, iar in rest 6°C.
Amplitudinile termice anuale sunt cuprinse între 17- 19°C în zona montană crescând până la 23 – 25°C în
regiunile de deal și câmpie. Precipita țiile variaza intre valori minime de 550 mm si maxime de cca. 1000 mm.

VI. Existența unor:

a) - rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/ protejare, în măsura în care pot fi
identificate;
Nu este cazul.

b) - posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe


amplasament sau în zona imediat învecinată; existen ța condi ționărilor specifice în cazul
existenței unor zone protejate sau de protecție;
Nu este cazul.

c) - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și
siguranță națională;
Nu este cazul.
Terenul nu aparține unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publică și siguran ță natională.

VII. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament – extras din studiul geotehnic elaborate
conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 46


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

i) date privind zonarea seismica

Conform codului de proiectare seismică P100-1 / 2013, amplasamentul se găse ște în zona cu valoarea de vârf
a accelerației terenului : ag=0,10 g și perioada de colț TC=0,7 [s].

ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul maxim al
apelor freatice

Adâncimea de îngheț, conform STAS 6054-77 este: Hi=90 cm.


Terenul de fundare este argilă de culoare cafenie, plastic consistent – vârtoasă. Zona activă este uniformă din
punct de vedere geotehnic.
Amplasamentul nu pune probleme tehnice din cauza terenului de fundare, care este unul necompresibil, cu
condiția încastrării corespunzatoare.
Adâncimea de fundare minimî recomandată: Df=-1,50m. Anexele (scări, terase) se vor funda la aceea și cotă
cu imobilul.
Adâncimea definitivă de fundare va fi stabilită de către proiectantul de rezisten ță în a șa fel încât Pef<Pconv.
Apa subterană apare în sondaj la adâncimi foarte diferite de teren, sub formă de infiltra ții, izvoare.
Perimetrul luat în discuție beneficiază de condi ții hidrogeologice și hidrologice bune pentru a putea fi folosit
pentru construcții, în sensul că nu este inundabil și nu prezintă riscuri mari pe perioada de expoatare.
Apele de suprafață vor fi preluate prin dren perimetral, iar pe conturul imobilului se vor executa trotuare
etanșe.
iii) date geologice generale;
Geologic, in alcatuirea terenului iau parte depozite argiloase – prafoase si nisipoase depuse peste gresii si
calcare.
iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele
determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si
consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 47


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Stratificația terenului de suprafața


Conform studiului geotehnic întocmit de S.C. Geotehnica Proiectare S.R.L în vederea stabilirii naturii litologice
a terenului de suprafață, deci a poten țialului terenului de fundare pentru obiectivele ce se vor amplasa în
perimetru, precum și pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice a fost executat următorul sondaj:
Detaliile privind amplasamentul sondajului sunt redate în anexa grafică 1/GT.
Natura litologică a terenurilor strabatute de sondaj, care este redată în coloana litologica din anexa grafică B1.

Lucrările de teren au cuprins:


-un foraj geotehnic manual cu diamentru de 2 inch.
-prelevarea probelor pentru analiza pământurilor.

Succesiunea litogică pe amplasament cuprinde:


-0.00 – 1.00 – umplutură și sol vegetal argilos de culoare neagră;
-1.00 - 7.00 – argilă de culoare cafenie, plastic consistent-vârtoasă;

Avand in vedere stratificatia terenului si caracteristicile sale geotehnice, se recomanda fundarea viitoarei
constructii in stratul de argila de culoare cafenie, plastic consistent – vartoasa. Amplasamentul nu pune
probleme tehnice din cauza terenului de fundare, care este unul necompresibil, cu conditia incastrarii
corespunzatoare.

v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inunda ții) în conformitate cu reglementările tehnice
în vigoare
Încadrarea zonei în P.A.T.N. – Planul de amenajare a teritoriului na țional

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 48


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

În conformitate cu Legea nr. 575/ 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na țional –
Secțiunea a V-a – Zone de risc natural, zonele care prezinta un potential de producere a unor fenomene
naturale disctructive se analizează și se încadrează.
În înțelesul acestei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, în interiorul cărora există un
potențial de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta popula ția, activită țile umane,
mediul natural și cel construit și pot produce pagube și victime umane.

Harta României – Zone de risc natural (alunecari de teren) – conform P.A.T.N.

Harta României – Zone de risc natural (cutremure de pamant) – conform P.A.T.N.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 49


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Harta României – Zone de risc natural (inundații) – conform P.A.T.N.

vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu
indicarea surselor de informare enun țate bibliografic.
Rețeaua hidrologică din zonă este reprezentată de pârâul Nadă ș care, la paralele amplasamentului are o
poziție transversală față de direcția elementelor morfostructurale și a forma țiunilor geologice.
Morfologia si alcatuirea geologica a terenului, permit circulcatia apelor subterane la adancimi foarte diferite in
teren sub forma de infiltratii, izvoare, etc.
Terenul pe care s-a amplsat construcția este aproximativ plan.
Perimetrul luat în discuție beneficiază de condi ții hidrogeologice și hidrologice bune pentru a putea fi folosit
pentru construcții, în sensul că nu este inundabil și nu prezintă riscuri mari pe perioada de expoatare.

3.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCTIONAL-


ARHITECTURAL SI TEHNOLOGIC
3.2.1. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

▪ Categoria de importanță
Imobilul propus, cu destinația de grădini ță, se încadrează în categoria C "normală", în conformitate cu H.G.R.
766/1997, Anexa 3 (vezi B.C. nr. 5/1999).

▪ Clasa de importanță
Imobilul propus, cu regim de înălțime Dp+P+E, se încadrează în „clasa II de importanță și de expunere la
cutremur pentru clădiri”, conform normativului de protecție seismică P100-1/2013, respectiv clădiri care
prezintă un pericol major pentru siguran ța publică în cazul prăbu șirii sau avarierii grave, cum sunt: (b) școli,
licee, universitati sau alte clădiri din sistemul de educa ție, cu o capacitate de peste 250 persoane în aria totală
expusă.

▪ Indicatori tehnici ai construcției propuse:

S teren = 3112.00 mp (conform CF nr. 59640, Baciu)


Regim de înălțime propus = Dp + P + E

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 50


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

S construită existentă = 376.00 mp (C1+C2 Clădiri grădini ță, cu regim de înăl țime P)
Sc după demolare = 0.00 mp
Sc propusă corp nou = 763.00 mp

Sc propusă totală = 763.00 mp

S desfașurată existentă = 375.00 mp ( C1+C2)


Sd existentă după demolare = 375 mp - 375 mp = 0.00 mp
Sd propusă corp nou = 1720.00 mp

Sd propusă totală = 1720.00 mp

POT existent = 376.00/ 3112.00 x 100 = 12.08%


CUT existent = 376.00/ 3112.00 = 0.12

POT propus = 763.00/ 3112.00 x 100 = 24.51%


CUT propus = 1720.00 / 3112.00 = 0.55

Prezenta lucrare este elaborată ca urmare a necesită ții constatate de Comuna Baciu pentru a extinde numărul
locurilor disponibile la nivelul învă țământului pre școlar . Corpul propus va deține 10 săli de grupă, dimensionate
pentru un număr de 20 de copii, fiecare. Clădirea va fi dotată cu un cabinet medical și izolator, vestiare copii,
birou educatoare, grupuri sanitare, sală polifunc țională utilizată pentru diverse activită ți. De asemenea, la
demisolul clădirii se află următoarele func țiuni: spălătorie rufe, spa țiu tehnic și oficiu - pentru preluarea și
pregătirea mâncării livrate prin sistem katering.

Scopul lucrării este de a crea o funcționalitate corectă a clădirii și incintei grădini ței, în ansamblu, alături de
amenajările propuse pe teren, conform normativelor actuale:
▪ Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construc țiilor pentru grădini țe de copii –
Indicativ NP011-97;
▪ Ordin nr. 1955 din 18/10.1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unită țile pentru ocrotirea,
educarea și instruirea copiilor și tinerilor,
De asemenea, determinarea indicatorilor tehnico-economici ai solu țiilor și măsurilor energetice ale clădirii, în
conformitate cu legislația din domeniul construc țiilor (Legea 10/1995, Legea 372/2005) și cu reglementările
tehnice în vigoare.

Legislatia pe baza careia s-a promovat aceasta lucrare este: Normativul privind proiectarea, realizarea și
exploatarea construcțiilor pentru grădini țe de copii – Indicativ NP011-97, Ordinul nr. 1955 din 18/10.1995
pentru aprobarea Normelor de igienă privind unită țile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și
tinerilor, cu aplicarea Hotărârii 907/2016 privind etapele de elaborare și con ținutul-cadru al documenta țiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investi ții finan țate din fonduri publice, a Ghidului
solicitantului POR / 2017 / 10 / 10.1 / 10.2. și a Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.

Potențialul de economisire a energiei în clădirile pentru învă țământ ar putea fi tradus în economii de
combustibil neregenerabil. În unitățile de învățământ din Romania, consumul specific de caldură și apă caldă
menajeră este semnificativ mai mare fa ță de cele din Europa de Vest, prin urmare aceasta generează o rată
ridicată de emisii și poluare.
Implementarea măsurilor de eficien ță energetică în clădirile pentru învă țământ va duce la îmbunătă țirea
condițiilor de viață a populației, prin:
- îmbunătățirea condițiilor de confort interior;

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 51


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

- reducerea consumului energetic;


- reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire;
- reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie; Aceasta duce la
utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.
Proiectarea clădirilor noi, cu un consum redus de energie, reprezintă o ac țiune de interes public major și
general, în contextul economisirii energiei în clădiri, a îmbunătă țirii cadrului urban construit și a protec ției
mediului.
Performanța energetică a unei clădiri este energia efectivă consumată sau estimată, necesară utilizării clădirii
în parametri normali. Acestea includ: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea și
iluminatul. Performanța energetică a clădirii se determină conform metodologiei de calcul și se exprimă prin
unul sau mai mulți indicatori numerici, care se calculează luându-se în considerare izola ția termică,
caracteristicile tehnice ale clădirii și instala țiilor, proiectarea și amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici
exteriori, expunerea la soare și influența clădirilor învecinate, sursele proprii de producere a energiei dar și al ți
factori, precum climatul interior al acesteia, care influen țează necesarul de energie.
Măsurile luate în vederea creșterii performan ței energetice a clădirilor se iau în calcul ținând cont de condi țiile
climatice exterioare și de amplasament, de cerin țele de confort interior de nivel optim, din punctul de vedere al
costurilor, al cerințelor de performan ță energetică.
În vederea izolării termice și a funcționării la parametri optimi ai clădirilor, s-au impus următoarele măsuri:
- izolarea termică a pereților exteriori de cărămidă, cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime;
- izolarea termică sub placa de la parter cu polistiren extrudat de 15 cm grosime;
- izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel, cu termoizola ție - vată minerală de 20 cm grosime;
- sistem termoizolant din polistiren expandat 3 cm, întors pe tâmplării;
- proiectarea sistemului tehnic al clădirii astfel încât performan țele energetice să fie crescute (sistemul
tehnic al clădirii reprezintă totalitatea echipamantelor tehnice ale unei clădiri sau ale unei unită ți de
clădire destinate pentru încălzire, răcire, ventilare, apă caldă de consum, iluminat sau pentru o
combinație a acestora).
Obiectivul vizat prin lucrările de construitre a Grădini ței, din Comuna Baciu, jud. Cluj, urmăre ște respectarea
standardelor în vigoare și funcționarea clădirii în parametri optimi.
Conform Normativului privind proiectarea, realizarea și exploatarea construc țiilor pentru grădini țe de copii –
Indicativ NP011-97. Cu acordul beneficiarilor, s-au impus următoarele măsuri (conform Scenariului 1 -
Pachetul de măsuri maximal):
Corp de clădire C1
Cladirea existentă C1, este o construcție cu regim de înălțime P, ce are funcțiunea de grădiniță. Suprafața
construită este de 311 mp și cuprinde 4 săli de grupă. Cladirea existenta se va desfiinta dupa intrarea in
functiune a gradinitei nou propuse.
Destinația principală a clădirii grădini ței sunt sălile de grupă, dimensionate pentru un maxim de 20 de copii,
fiecare. Spațiile adiacente care asigură func ționarea conform legisla ției activită ții de învă țământ sunt:
Demisol parțial
Spatiul tehnic – va fi amplasată centrala termică, care va func ționa pe combustibil gazos (gaz metan).
Vestiare personal întreținere – cu dulap pentru depozitare și grup sanitar.
Boxă curățenie – vor fi depozitate materialele și ustensilele pentru cură țenia și între ținerea grădini ței.
Spălătorie rufe – cuprinde toate spațiile conexe necesare acestei func țiuni, și anume: colectare rufe murdare,
dezinfecție rufe murdare, spălare rufe murdare, spa țiu uscare, spa țiu călcat rufe și spa țiu depozitare lenjerie
curată. Accesul în spălătorie se realizează printr-un flux de circula ții separat.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 52


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

 Oficiu – dotat cu dulap de bucătărie cu blat de lucru, plită electrică sau pe induc ție, cuptor și hotă.
 Depozitare vase – dotat cu mobilier de depozitare.
 Spălătorie vase – spațiu pentru spălarea vaselor, dotat cu chiuvete.
 Camera frigorifică – dotată cu frigidere pentru depozitarea alimentelor perisabile.
 Boxa curățenie – destinată exclusiv oficiului.
 Vestiar personal oficiu – cu acces separat și baie proprie.
 Hol acces aprovizionare – flux separat pentru livrare de tip kartering.
 Hol acces evacuare deșeuri – acces separat pentru evacuarea deșeurilor alimentare.
 Hol circulații – pentru repartizarea funcțiunilor de spălătorie și spa țiu tehnic.

Parter
 Hol acces – deservește accesului principal în clădire ;
 Hol acces secundar – destinat profesorilor.
 Cabinet medical – destinat exclusiv grădiniței. Este dotat cu pat pentru consulta ții, birou medic, și o sală de
tratament cu două paturi;
 Izolator – încăperea este destinată separării copiilor care, în urma controlului medical, se constată că pot
răspândi viruși. Spațiul este mobilat cu două paturi, un birou și dulap de depozitare și o baie proprie.
 Birou educatoare – mobilat cu o masa de conferințe și mobilier pentru depozitare materiale didactice.
 Grup sanitar pentru cadre didactice – separat pe sexe;
 Grup sanitar – pentru copii, situat lângă fiecare sală de grupă;
 Săli de grupă – la parter sunt organizate 4 săli de grupă, dimensionate pentru 20 de copii, fiecare cu grup
sanitar propriu. Acestea sunt mobilate cu mese și scaune pentru copii, mobilier de depozitare, paturi rabatabile
și birou educatoare.
 Sală polifuncțională – spațiu destinat activităților flexibile, dimensionat pentru două grupe de copii. Sala este
dotată cu mese și scaune pentru copii, birouri educatoare, rafturi de depozitare, videoproiector și ecran de
proiecție.
 Vestiar copii – dotat cu mobilier pentru depozitare îmbrăcăminte.

Etaj
 Săli de grupă – la etaj sunt organizate 6 săli de grupă, dimensionate pentru 20 de copii, fiecare cu grup
sanitar propriu. Acestea sunt mobilate cu mese și scaune pentru copii, mobilier de depozitare, paturi rabatabile
și birou educatoare.
 Birou director

▪ Funcțiuni, suprafețe, finisaje interioare propuse


CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 53
MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

GRĂDINIȚĂ - CORP PROPUS

Demisol parțial
Denumire Suprafața utilă
Tip pardoseală Finisaj pereți Finisaj tavan
încăpere
Spațiu tehnic 34.72 mp Beton elicopterizat Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Zugrăveală lavabilă
Vestiar întreținere 6.20 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă
rezistentă la umezeală
Baie vestiar 4.70 mp Rășină epoxidică Placaj faianță Zugrăveală lavabilă
Hol acces 8.96 mp Beton elicopterizat Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Hol acces (oficiu) 9.87 mp Beton elicopterizat Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Hol circulații 28.14 mp Beton elicopterizat Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Casa scării 18.33 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Spațiu călcat rufe 10.12 mp Gresie Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Zugrăveală lavabilă
Spațiu uscare 14.40 mp Gresie Zugrăveală lavabilă
rezistentă la umezeală
Spălare rufe Zugrăveală lavabilă
9.79 mp Gresie Zugrăveală lavabilă
murdare rezistentă la umezeală
Dezinfecție rufe Zugrăveală lavabilă
9.65 mp Gresie Zugrăveală lavabilă
murdare rezistentă la umezeală
Colectare rufe Zugrăveală lavabilă
6.00 mp Gresie Zugrăveală lavabilă
murdare rezistentă la umezeală
Depozitare lenjerie
6.00 mp Gresie Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
curată
Boxa curățenie 8.32 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Sas 2.80 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Cameră frigorifică 3.84 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Zugrăveală lavabilă
Oficiu 18.06 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă
rezistentă la umezeală
Depozitare vase 8.32 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Zugrăveală lavabilă
Spălătorie vase 12.16 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă
rezistentă la umezeală
Zugrăveală lavabilă
Evacuare deșeuri 2.46 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă
rezistentă la umezeală
Boxa curățenie
3.75 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
oficiu
Vestiar personal Zugrăveală lavabilă
6.38 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă
oficiu rezistentă la umezeală
Baie 4.00 mp Rășină epoxidică Placaj faianță Zugrăveală lavabilă
S. utilă totală Demisol: 236,97 mp

Parter
Denumire Suprafața utilă Tip pardoseală Finisaj pereți Finisaj tavan

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 54


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

încăpere
Hol acces 15.73 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Vestiar copii 1 29.85 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Vestiar copii 2 11.20 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Faianță și zugrăveală
Izolator 16.35 mp Rășină epoxidică lavabilă rezistentă la Zugrăveală lavabilă
umezeală
G.S Izolator 3.40 mp Rășină epoxidică Faianță Zugrăveală lavabilă
Cabinet medical 22.06 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Boxă curățenie 5.44 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Sas 6.38 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Hol 12.66 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Montcharge lenjerie
1.38 mp - - -
curată
Sas 2.04 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Birou educatoare 28.56 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
G.S. personal - femei 13.44 mp Rășină epoxidică Faianță Zugrăveală lavabilă
G.S. personal -
34.00 mp Rășină epoxidică Faianță Zugrăveală lavabilă
bărbați
Casa scării 14.56 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Sală polifuncțională 74.09 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Montcharge alimente 1.00 mp - - -
Sas 2.58 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Hol circulații 115.00 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
01. Sală de grupă 56.25 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Grup sanitar 13.57 mp Rășină epoxidică Faianță Zugrăveală lavabilă
02. Sală de grupă 56.25 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Grup sanitar 13.57 mp Rășină epoxidică Faianță Zugrăveală lavabilă
03. Sală de grupă 56.25 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Grup sanitar 13.57 mp Rășină epoxidică Faianță Zugrăveală lavabilă
04. Sală de grupă 56.25 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Grup sanitar 13.57 mp Rășină epoxidică Faianță Zugrăveală lavabilă
S. utilă totală Parter: 689 mp

Etaj
Denumire Suprafața utilă Tip pardoseală Finisaj pereți Finisaj tavan
încăpere
05. Sală de grupă 56.25 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Grup sanitar 13.57 mp Rășină epoxidică Faianță Zugrăveală lavabilă
06. Sală de grupă 56.25 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Grup sanitar 13.57 mp Rășină epoxidică Faianță Zugrăveală lavabilă
07. Sală de grupă 56.25 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Grup sanitar 13.57 mp Rășină epoxidică Faianță Zugrăveală lavabilă
08. Sală de grupă 56.25 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Grup sanitar 13.57 mp Rășină epoxidică Faianță Zugrăveală lavabilă

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 55


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

09. Sală de grupă 56.25 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Grup sanitar 14.75 mp Rășină epoxidică Faianță Zugrăveală lavabilă
10. Sală de grupă 55.00 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Grup sanitar 12.60 mp Rășină epoxidică Faianță Zugrăveală lavabilă
Birou director 21.92 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
Hol circulații 117.54 mp Rășină epoxidică Zugrăveală lavabilă Zugrăveală lavabilă
S. utilă totală Etaj: 611.62 mp

S. utilă totală Grădiniță: Dp(236.97 mp) + P(689 mp) + E(611.62 mp) = 1 537.59 mp

▪ Retrageri și aliniamente:
Se vor respecta prevederile regulamentului de urbanism local, ale Codului Civil, cat și distan țele minime
necesare din punct de vedere al respectării normelor PSI.
Imobilul propus va avea următoarele retrageri:
- 18.40 m față de limita de proprietate nord;
- 4.60 m față de limita de proprietate vest;
- 5.16 m față de limita de proprietate est;
- 7.00 m față de limita de proprietate sud;

▪ Circulații și accese:
Profilul general al terenului prezintă o pantă foarte lină, de la nord-est spre sud-vest, având punctele cele mai
înalte pe latura nordică.
Accesele auto și pietonale se vor asigura de pe strada Transilvaniei, pe latura nordică (accesul principal și
accesul auto la parcaje), de-a-lungul laturii vestice a parcelei. Accesul de aprovizionare se va face tot de pe
strada Transilvaniei, însă pe latura de est a parcelei - conform planului de situație propus - plan șa A.03.
Se vor amenaja alei și platforme pietonale care vor asigura atât accesul de la stradă spre platforma de parcare
neacoperită, cât și legătura pietonală cu grădini ța.
Accesul pentru ridicarea deșeurilor se va face, de asemenea, de pe latura nordică, din strada Transilvaniei.
Accesul în clădire se va rezolva cu trepte și rampe corespunzător dimensionate, conformate nevoilor specifice
utilizatorilor.

▪ Modul de asigurare al utilităților:


- alimentarea cu apă – În prezent clădirea grădiniței existente pe sit este racordată la re țeaua publică a
localității de alimentare cu apă, prin intermediul unui cămin de bran șament .
Pentru gradinita nou propusa pentru asigurarea debitului necesar hidrantilor, se va realiza un bransament nou
de apa, dimensionat asa incat sa asigure debitele necesare pentru noii consumatori.
- evacuarea apelor uzate – cladirea nou propusa va fi racordata la sistemul public de canalizare menajera.
Instalația de canalizare a clădirii se va racorda la instalatia exterioara, care va deversa apele uzate menajere
in sistemul de canalizare al localitatii prin intermediul unui camin de racord (existent).
- asigurarea agentului termic – Pentru producerea agentului termic la temperaturile 75/65ᴼC, pentru încălzire,
s-a prevăzut un cazan pe combustibil gazos (gaz natural) cu tiraj for țat, cu puterea maximă de 150 kW. Pentru
prepararea apei calde menajere se va utiliza un boiler monovalent, cu serpentină, având volumul de 1000 litri.
Agentul termic pentru prepararea apei calde menajere va fi furnizat de acela și cazan cu combustibil gazos,
având puterea de 150 kW.
- alimentarea cu gaze naturale – amplasamentul este racordat la reteaua de gaz existenta in zona;
- energia electrica – este asigurata de la reteaua orasului. Pentru situatia propusa, se va reface bransamentul
electric in conformitate cu necesarul de putere electrica a cladirii.

▪ Vecinătăți (conform planului de încadrare în zonă - plan șa A.01, și a planurilor de situa ție – plan șele A.02,
A.03):
CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 56
MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

- sud: pârâul Nadăș;


- vest: proprietate privată;
- nord: strada Transilvaniei;
- est: canal de apă.

3.2.2. VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIEI, CU JUSTIFICAREA ALEGERII


ACESTEIA

Prezenta lucrare este elaborata ca urmare a necesitatii constatate de beneficiarul lucrarii, COMUNA BACIU
privind construirea unei gradinite noi in comuna care sa asigure un nivel ridicat al procesului de educatie.
Destinația terenului conform documenta ției tehnice de urbanism: terenul se află în intravilanul comunei Baciu
conform P.U.G aprobat cu H.C.L. nr. 6/ 14.02.2013. Terenul se află în zona de nord-vest a ora șului, fiind situat
în zona funcțională din intravilan cu denumirea de UTR C (zonă pentru instituții publice și servicii).
Utilizări admise:
- Instituții de interes local, comunal, intercomunal, etc.
- Clădiri interdependente sau ansambluri de clădiri,
- Completarea și extinderea clădirilor de interes public existent,
- Sănătate, cultură, educație, servicii publice, servicii sociale, alimenta ție publică, comer ț, servicii diverse,
sedii pentru firme și organizații profesionale, activită ți asociative, depozit mic-gros.
Utilizari interzise:
- Activitati productive poluante generatoare de trafic intens si noxe, activitati agrozootehnice de mare
capacitate.

Scopul lucrarii este de a crea o functionalitate corecta a cladirii propuse, conform normativelor actuale:
o Ordin nr. 1955 din 18/10.1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru
ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor;
o NP011-97: Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru gradinite de
copii;
o si de a determina indicatorii tehnico-economici ai solutiilor si masurilor energetice ale cladirii in
conformitate cu legislatia din domeniul constructiilor (Legea 10/1995, Legea 372/2005) si cu
reglementarile tehnice in vigoare.

VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIEI

Avand la baza cele mentionate anterior, cat si constrangerile. reglementarilor urbanistice din zona si cele
impuse de normative, s-a ales varianta de realizare a unui nou corp de cladire in varianta Dp+P+E, cu
acoperis tip terasa.
Varianta constructiva de realziare consta in implementarea lucrarilor din Scenariul 1, varianta care raspunde
cel mai bine cerintelor actuale si cuprinde in urmatoarele masuri:
▪ Lucrări propuse privind partea de arhitectură/ dotări/ amenajari
Conform Normativului privind proiectarea, realizarea și exploatarea construc țiilor pentru grădini țe de copii –
Indicativ NP011-97 și cu acordul beneficiarilor s-au impus următoarele măsuri  :
-se propune o gradinita pentru copii cu program prelungit cu 10 Sali de grupa; o grupa va fi de maxim 20 de
copii; capacitatea totala a gradinitei va fi de maxim 200 de copii.
▪ Măsuri propuse privind izolarea termică a clădirii

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 57


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

a) Izolarea termică a fațadelor – parte opacă (izolarea termică a pere ților exteriori):
Soluția tehnică propusă constă în montarea de sisteme compozite de izolare termică a fa țadelor, parte opacă,
cu o grosime a termoizolației de 15 cm.

b) Izolarea termica a fatadei – parte vitrata - cu tamplarie termoizolanta performanta energetic:


Se propune montarea tamplariei performante energetic cu urmatoarele caracteristici:
- Profile din PVC cu minim 6 camere izolataore;
- Geam termoizolant tripan tip Low- E -Argon-Float- Argon-Low- E, (4-16-4-16-4 ).

Izolarea termică a soclului:


Se va prevedea o termoizolație din vata minerala bazaltica de 15 cm pe înăl țimea soclului.

c) Izolarea termica a planseului peste etaj:


Solutia tehnica propusa consta in montarea de sisteme compozite de izolare termica cu o grosime a
termoizolatiei de 20 cm (polistiren extrudat).

d) Izolarea termica a planseului pe sol:


Se va utiliza polistiren extrudat ignifugat avand conductivitatea termica de λ=0,036 W/mK.
Grosimea stratului termoizolant pentru placa pe sol este de 10 cm.

e) Izolarea termică a plăcii peste demisol:


Solutia tehnică propusă constă în executarea unui strat termoizolant pe suprafa ța superioară a plăcii de beton
în varianta: sistem termoizolant realizat din placi de polistiren expandat ignifugat – 3 cm.

▪ Lucrări propuse privind partea de structură


Infrastructura
Fundațiile se vor proiecta sub forma unei re țele continue atât sub zidăriile portante cat și sub diafragmele de
beton armat ele vor fi concepute sub forma unui bloc de fundare (talpă) din beton simplu clasa C12/15 și
elevație de beton armat clasa C25/30.

Suprastructura
Structura de rezistență a fost proiectată de tip mixt (dual), alcătuită preponderent din pere ți portan ți din
cărămidă ceramică cu goluri verticale confinată cu stâlpi șori și centuri de beton armat combinată cu cadre de
beton armat. Pereții portanți sunt dispu și in sistem celular după cele doua direc ții ortogonale ale clădirii, iar
cadrele sunt dispuse pe direcția scurtă a clădirii.

Reglementari tehnice
La dimensionarea si alcatuirea structurii au fost respectate prevederile urmatoarelor reglementari tehnice in
constructii:
- SR EN 1990-2004 Bazele proiectarii structurilor;
- CR 0/ 2012 Bazele proiectarii constructiilor;
- SR EN 1991-1-1 Actiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri;
- CR 1-1-3/2012 Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor;
- CR 1-1-4/2012 Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor;
- P100-1/2013 Cod de proiectare seismica;
- SR EN 1992-1-1 Proiectarea structurilor de beton;
- CR 6/2013 Cod de proiectare pentru structuri de zidarie;
- NP 112/2014 Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata;
CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 58
MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

- NP 120/2014 Normativ privind cerintele de proiectare, executie si monitorizare a excavatiilor adanci in zone
urbane;
- NE 012-1/2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat;
Partea 1: producerea betonului;
- NE 012-2/2010 Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si precomprimat;
Partea 2: Executarea lucrarilor din beton;
- ST 009-2011 Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte si criterii de
performanta.

▪ Lucrari propuse privind partea de instalatii


a) Echiparea cladirii cu instalaţi termice
b) Instalații sanitare
c) Instalații electrice
d) Instalații de detecție și semnalizare incendiu
e) Instalații de utilizare gaze naturale combustibile

▪ Lucrari spatii exterioare


In incinta gradinitei se mai propun urmatoarele amenajari exterioare: alei auto, alei pietonale, spatii verzi
rezultate si doua locuri de joaca pentru copii.
Pe cele doua spatii de joaca exterioare se vor amplasa echipamente de joaca pentru copii, montate pe finisaj
de tartan turnat.

Lista echipamentelor de joaca propuse:


(vor fi utilizate echipamente cu caracteristicile propuse sau similare):
 LEAGAN COPII (CADRU LEAGAN 3 PERS.)
 LEAGAN COPII (LEAGAN DE GRUP)
 CAROUSEL
 BALANSOAR CU 4 LOCURI (BALANSOAR 2 PERS. GRASSHOPPER)
 JUCARIE PE ARC (FIGURINA PE ARC – DINO)
 JUCARIE PE ARC (FIGURINA PE ARC – RHINO)
 ANSAMBLU DE JOACA (LOCOMOTIVA)
 ANSAMBLU DE JOACA CU TOBOGAN
 CADRU DE CATARARE CU PLASA3

3.2.3. ECHIPAREA SI DOTAREA SPECIFICA FUNCTIUNII PROPUSE

Propunerile de echipare si dotare specifice functiunii de gradinita au fost prevazute conform cerintelor speciale
din normativul NP011-97: Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru gradinite
de copii.
Propunerile de echipare si dotare specifice functiunii de gradinita au fost prevazute conform cerintelor speciale
din normativul NP011-97: Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru gradinite
de copii.
Propunerile de echipare si dotare ale cladirii au fost prevazute conform cerintelor speciale din normative si
tinand cont de cerintele beneficiarului.
Descrierea completa a echiparii si dotarii cladirilor propuse este atasata proiectului, in listele de dotari si
echipamente.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 59


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Jucariile si materialele didactice utilizate vor fi astfel confectionate incat, prin natura materialului sau prin forma
lor, sa nu constituie un risc pentru sanatatea acestora si sa permita curatarea si dezinfectarea lor periodica.
Fiecare grupa va avea materialele didactice separate. Se va asigura un numar corespunzator de jucarii si
materiale didactice, adaptate cerintelor dezvoltarii neuropsihice si specificului activitatilor. Pastrarea acestora
se va face in dulapuri anume destinate acestui scop.
Vestiarul va fi dotat cu dulapioare cuplate, dimensionate corespunzator.
Vestiarele pentru personalul didactic/ administrativ, ingrijitori si personal bucatarie sunt altele de cele ale
copiilor si for fi dispuse in proximitatea functiunilor pe care le deservesc.
Oficiul respecta urmatoarele conditii: mobilierul va cuprinde dulapuri pentru depozitarea veselei (separat pe
grupe de copii), blaturile de lucru vor fi acoperite cu material inoxidabil, chiuveta dubla pentru spalat,
dezinfectat si zvantat vesela, sistem de apa calda si rece; se propun electrocasnice mici si mari pentru
depozitarea pe perioade scurte si incalzirea mancarii (livrata prin sistem catering) pentru copii prin sisteme de
depozitare corespunzatoare (aparate frigorifice).
Se propun dotari aferente spalatoriei astfel incat sa poata fi asigurat urmatorul flux: colectare rufe murdare,
dezinfectie si spalare, uscare, calcare rufe, spatiu pentru depozitare lenjerie curate. Traseul rufelor murdare nu
se intersecteaza cu cel al rufelor curate.
Pentru asigurarea fluxurilor corecte ale alimentelor si ale rufelor din demisol (zona activitati gospodaresti) la
parter (zona destinata preponderent copiilor) sunt propuse doua lifturi de tip montcharge, unul pentru oficiu si
unul pentru spalatori.
Spatiul de asistenta medicala format din izolator cu grup sanitar propriu si cabinet medical este conformat si
dotat confom cerintelor specifice. Izolatorul va avea minim doua paturi. Cabinetul medical se subimparte in
sala de consultatii si sala de tratament, cu dotarile necesare, conform normativelor.

3.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:


3.3.1. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII, CU LUAREA IN
CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTITII SIMILARE, ORI A UNOR STANDARDE DE COST
PENTRU INVESTITII SIMILARE CORELATIV CU CARACTERISTICILE TEHNICE SI PARAMETRII
SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului
general: general:
 TOTAL inclusiv T.V.A.: 6,997,527.78 lei;  TOTAL inclusiv T.V.A.: 6,478,877.09 lei;
 din care: Constructii-Montaj (C + M) inclusiv  din care: Constructii-Montaj (C + M) inclusiv
T.V.A.: 5,888,423.98 lei. T.V.A.: 5,104,589.64 lei.

Devizele Generale (varianta Maximal si Minimal) sunt anexate prezentei documentatii.


Graficul fizic si valoric de realizare a investitiei publice este anexat la prezenta documentatie tehnica.
Calculul estimativ al investitiei s-a efectuat pe baza listelor de cantitati de lucrari cu costuri unitare din baze de
date publice.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 60


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Elaborarea devizului general pentru obiectivul de investitir si lucrari de interventii s-a intocmit in conformitate
cu Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

3.3.2. COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE VIATA/ DE AMORTIZARE A


INVESTITIEI PUBLICE

Investitia consta in construirea unei cladiri cu destinatia de gradinita cu regim de inaltime Dp+P+E, ce va
cuprinde spații pentru 10 săli de grupă, pentru un număr total de 200 copii. Gradinita va raspunde solicitarilor
si necesitatilor identificate de Primaria Baciu.
A se vedea Anexa – Analiza Cost-Beneficiu.

3.4. STUDII DE SPECIALITATE, IN FUNCTIE DE CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA


A CONSTRUCTIILOR, DUPA CAZ:
3.4.1. STUDIU TOPOGRAFIC

Studiul topografic intocmit este anexat prezentei documentatii. Planurile de situatie (plansele A.02 si A.03)
sunt intocmite in conformitate cu studiul topografic.

3.4.2. STUDIU GEOTEHNIC SI/ SAU STUDII DE ANALIZA SI DE STABILITATE A TERENULUI

Studiul geotehnic intocmit este anexat prezentei documentatii. Studiu geotehnic intocmit de GEOTEHNICA
PROIECTARE SRL, ing. geolog Pompei Nistor.

3.4.3. STUDIU HIDROLOGIC, HIDROGEOLOGIC

Nu este cazul.

3.4.4. STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENTA


RIDICATA PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE

Studiul privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata este anexat prezentei
documentatii.

3.4.5. STUDIU DE TRAFIC SI STUDIU DE CIRCULATIE

Nu este cazul.

3.4.6. RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC PRELIMINAR IN VEDEREA EXPROPRIERII, PENTRU


OBIECTIVELE DE INVESTITII ALE CAROR AMPLASAMENTE URMEAZA A FI EXPROPRIATE PENTRU
CAUZA DE UTILITATE PUBLICA

Nu este cazul.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 61


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

3.4.7. STUDIU PEISAGISTIC IN CAZUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII CARE SE REFERA LA


AMENAJARI SPATII VERZI SI PEISAJERE

Nu este cazul.
Amenajarea exterioara a incintei locuintelor sociale nu impune realizarea unui studiu peisagistic.

3.4.8. STUDIU PRIVIND VALOAREA RESURSEI CULTURALE

Nu este cazul.

3.4.9. STUDII DE SPECIALITATE NECESARE IN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEI

Nu este cazul.

3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI


Durata de executie a lucrariilor de constructii este, conform graficului de realizare anexat, de 24 luni
calendaristice. Esalonarea investitiei pe ani este prezentanta in graficul fizic si valoric anexat prezentei
documentatii tehnice.

4. ANALIZA FIECARUI/ FIECAREI SCENARIU/ OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E)


PROPUS(E)

4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE


REFERINTA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA
Prin realizarea proiectului denumit " CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ", se
doreste asigurea accesului la educa ție pre școlară într-un mediu propice și în condi ții optime, conform
cerințelor și normelor in vigoare.

Obiectivele generale ale proiectului sunt urmatoarele:


o A. Imbunatatirea serviciilor dedicat învă țământului timpuriu
o B. Realizarea unui consum anual de energie redus
o C. Proiectarea in spiritul parametrilor actuali de functionalitate
Prin aceste obiective se urmareste cu precadere inbunatatirea infrastructurii cladirilor publice care sa
asigure accesului la educație pre școlară într-un mediu propice cat si imbunatatirea infrastructurii pre școlare
conform cerințelor și normelor in vigoare.
Prezenta investitie urmareste includerea in programul guvernamental privind constructia unei gradinite
accesarea fondurilor de la bugetul de stat in completarea fondurilor din bugetele locale, prin intermediul
bugetului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, la solicitarea fundamentala a consiliilor
locale.
Obiectivele proiectului denumit „ CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ” pot fi
indeplinite prin doua scenarii:

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 62


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Corespunde pachetului de masuri maximal descris Corespunde pachetului de masuri minimal descris in
in cadrul capitolului 3. cadrul capitolului 3.
Valoarea investitiei totale de capital 6,997,527.78 lei. Valoarea investitiei totale de capital 6,478,877.09 lei.
Termen de realizare a investitiei 24 luni. Termen de realizare a investitiei 24 luni.

IPOTEZE DE BAZA ALE ANALIZEI FINANCIARE

▪ Obiectivul principal al analizei financiare (analiza cost- beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii
performantei finaciare a proiectului.
▪ Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt VALOAREA FINANCIARA NETA ACTUALIZATA a
obiectului si RATA FINANCIARA INTERNA A RENTABILITATII.
▪ Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al proiectului pentru a calcula
ratele randamentului adecvate, rata interna financiara a randamentului capitalului (RIRF) si valoarea neta
financiara actuala corespunzatoare (VNAF).
▪ Structura analizei financiare presupune ca, pe baza valorii totale a investitiei, a determinarii veniturilor si
costurilor totale aferente exploatarii, a identificarii surselor financiare, a determinarii sustenabilitatii financiare si
a fluxurilor de numerar, se va determina RIRF.
▪ Metoda utilizata in dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiara este cea a fluxului net de numerar
actualizat. Potrivit acestei metode fluxurile non-monetare, cum sunt amortizarea si provizioanele, nu sunt luate
in consideratie.
▪ Rata de actualizare utilizata este de 4% pentru lei, conform Regulament (EU) Nr. 480/2014.

Ca o definitie generala, rata financiara a actualizarii reprezinta costul de oportunitate al capitalului. Costul de
oportunitate al capitalului reprezinta costul renuntarii la rentabilitatea sigura oferita de o investitie in speranta
obtinerii unei rentabilitati mai mari.

▪ Perioada de referinta sau Orizontul de timp luat in calcul este de 20 ani. Prin orizontul de timp se intelege
numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.

Previziunile care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioada adecvata vietii sale
economice si sa fie suficient de lunga pentru a lua in considerare impactul sau pe termen mediu/lung.
Numarul maxim de ani pentru care se face previziunea determina durata de viata a proiectului si este legat de
sectorul in care se realizeaza investitia.
Perioada de referinta include perioada de implementare a operatiunii.

4.2. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI


NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTITIA

Scenariul 1 Scenariul 2
Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar Intrucat amplasamentul studiat este acelasi pentru
putea afecta investitia. ambele scenarii, informatiile sunt identice cu cele
Din punct de vedere al factorilor de risc naturali, descrise in Scenariul 1.
inclusiv al schimbarilor climatice care ar putea afecta
constructia, lucrarile de construire propuse respecta
prevederile normativelor in vigoare, luand in
considerare atat actiunile seismice (P100-3/2013), cat
si incarcarile din actiunea zapezii (CR 1-1-3-2012) si
a vantului (CR 1-1-4-2012).

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 63


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

4.3. SITUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM:


4.3.1. NECESARUL DE UTILITATI SI DE RELOCARE/ PROTEJARE, DUPA CAZ

- alimentarea cu apa - se propune realizarea unui bransament de apa, racordat la reteaua publica de apa
potabila a localitatii. La limita proprietatii se va amplasa un camin de apometru, in care se va monta un contor
pentru masurarea consumurilor de apa.
Consumul anual de apa pentru cladirea propusa se estimeaza la 2100 mc/an.
- evacuarea apelor uzate - se va face printr-un sistem compus din conducte si camine de vizitare din beton.
Apele uzate menajere colectate vor fi deversate in reteaua de canalizare publica existenta in zona.
Coeficientul de restitutie a apelor uzate este considerat egal cu 1, deci rezulta o cantitate de 2100 mc/an.
- asigurarea agentului termic pentru incalzire si preparare apa calda menajera - se propune o centrala termica
formata dintr-un cazan cu combustibil gazos.
Se estimeaza un necesar anual de energie termica de 129 kWh.
- energia electrica – va fi asigurata de la reteaua de distributie a energiei electrice din localitate. Pentru
asigurarea puterii electrice necesare functionarii ansamblului de locuinte, se va realiza un bransament electric
nou.
Puterea instalată totală electrica a cladirii se estimeaza ca va fi de 46 kW.

4.3.2. SOLUTII PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE

▪ Utilitatile necesare functionarii cladirii propuse se vor asigura astfel:


- alimentarea cu apa - Alimentarea cu apa rece a cladirii se va face din căminul de bran șament (existent),
printr-o rețea exterioara pozată îngropat, până la intrarea în clădire. Alimentarea obiectelor sanitare se face
printr-o rețea ramificată de distribuție, care porne ște din încăperea centralei termice și asigură conexiunea
tuturor obiectelor sanitare.
- evacuarea apelor uzate – Instalația de canalizare a clădirii se va racorda la instalatia exterioara, care va
deversa apele uzate menajere in sistemul de canalizare al localitatii prin intermediul unui camin de racord
(existent). Soluţia aleasă pentru canalizare este realizată cu conducte din PVC-KG montate ingropat avand
diametrul de 110 si 125mm. Căminele de canalizare vor fi de tip prefabricat, dotate cu capac din fonta sau
material compozit clasa B125 prevazut pentru trafic usor.
- asigurarea agentului termic - Pentru producerea agentului termic la temperaturile 75/65ᴼC, pentru încălzire,
s-a prevăzut un cazan pe combustibil gazos (gaz natural) cu tiraj forțat, cu puterea maximă de 150 kW.
Pentru prepararea apei calde menajere se va utiliza un boiler monovalent, cu serpentină, având volumul de
1000 litri. Agentul termic pentru prepararea apei calde menajere va fi furnizat de acela și cazan cu combustibil
gazos, având puterea de 150 kW.
- energia electrica – Clădirea se va racorda la rețeaua publică de distribu ție prin intermediul unei firide de
branșament trifazate BMPT, situată la limita de proprietate. Din BMPT este alimentat trifazat, tabloul electric
general TG, din care sunt alimentate tablourile electrice secundare TE-P si TE-E si receptorii de energie
electrică de la demisol.

4.4. SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII:


CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 64
MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

A) IMPACTUL SOCIAL SI CULTURAL, EGALITATEA DE SANSE;


SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Impactul social al realizarii investitiei este dat de: Intrucat amplasamentul studiat este acelasi pentru
▪ imbunatatirea serviciilor dedicate învă țământului ambele scenarii, informatiile sunt identice cu cele
timpuriu; descrise in Scenariul 1.
▪ cresterea gradului de satisfactie a utilizatorilor
cladirii;
▪ cresterea necesarului de forta de munca pe plan
local si implicit cresterea bunastarii in randul
locuitorilor localitatii.

B) ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI: IN FAZA


DE REALIZARE, IN FAZA DE OPERARE;
SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Locuri de munca estimate a se creea in faza de Intrucat se propune acelasi tip de investitie, iar
executie a prezentei investitii este de: 14 persoane. costurile sunt apropiate, informatiile referitoare la
locurile de munca create sunt aceleasi cu cele
descrise in Scenariul 1.

C) IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA


BIODIVERSITATII SI A SITURILOR PROTEJATE, DUPA CAZ;
Prin implementarea proiectului nu se va afecta mediul inconjurator.
Lucrarile propuse in Scenariul 1 sunt similare cu cele propuse in Scenariul 2 din punct de vedere al impactului
asupra mediului. Atat in perioada de executie a lucrarilor propuse in Scenariul 1 si 2, cat si in perioada de
exploatare, prin realizarea investitiei nu se introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta
asupra solului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau peisajului.
Detalierea celor prezentate anterior se realizeaza in continuare.

D) IMPACTUL OBIECTIVULUI DE INVESTITIE RAPORTAT LA CONTEXTUL NATURAL SI


ANTROPIC IN CARE ACESTA SE INTEGREAZA, DUPA CAZ.
1) PROTECTIA APELOR:
▪ Poluanti in perioada de executie: Pentru a evita poluarea in vecinatatea lucrarilor, utilajele vor fi stocate la
sfarsitul zilei de lucru intr-o parcare betonata special amenajata intr-o zona mai inalta, prevazuta cu o panta
astfel incat apele pluviale si eventualele scapari de carburanti sa fie retinute intr-un separator de produse
usoare. Impurificarea apelor poate aparea si in cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la
masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind insa cantitati mici nu pot infecta apa subterana. In
timpul executiei lucrarilor, daca se respecta tehnologia de lucru, nu se emit substante care sa afecteze
calitatea apelor din panza freatica si a celor de suprafata. Se poate aprecia ca impactul acestei activitati
asupra apelor de suprafata si subterana este nesemnificativa.
▪ Poluanti in perioada de exploatare: Obiectivul nu va avea nici o influenta asupra apelor de suprafata si a
celor de adancime prin masurile ce se vor lua pentru preintampinarea exfiltratiilor, apele uzate fiind colectate
prin intermediul retelei de canalizare interioare a cladirii. Se va realiza executia corespunzatoare a retelelor de
evacuare a apelor uzate in vederea evitarii pierderilor accidentale in ape, pe sol si in subsol. Obiectivul va fi
realizat luandu-se strict in considerare respectarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate, conform
prevederilor HG nr.188/2002, modificata prin HG nr. 352/2005, respective ale normativului NTPA- 002/2005.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 65


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

2) PROTECTIA CALITATII AERULUI:


▪ Poluanti in perioada de executie: Executia lucrarilor constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe
de alta parte, sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) in
motoarele utilajelor necesare efectuarii lucrarilor propuse (autocamion, autobasculanta, buldoexcavator,
automacara, autobetoniera). Emisiile de praf, care apar in timpul executiei lucrarilor, provin de la rularea
mijloacelor de transport pe caile de acces din incinta obiectivului. Poluarea factorului de mediu AER este de
scurta durata si limita in timp (perioada de executie).
▪ Poluanti in perioada de exploatare: Dupa darea in folosinta, poluantii pentru aer sunt reprezentanti de gazele
de ardere emanate de centrala termica. Se va asigura controlul si verificarea tehnica periodica a centralelor
termice si instalatiilor anexe, optimizarea programului de desfasurare a procesului de ardere, cu respectarea
legislatiei specifice.

3) PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI:


▪ La realizarea lucrarilor se vor lua masuri prin care sa nu se afecteze calitatea solului in cazul unor scurgeri
accidentale de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind in cantitati
mici, ele nu pot infecta solul.
▪ Se vor realiza puncte special amenajate in vederea colectarii si depozitarii temporare a deseurilor si se va
implementa sistemul de colectare selectiva a deseurilor. Serviciul de colectare a deseurilor va fi realizat printr-
un operator de salubritate autorizat potrivit legii, printr-un contract incheiat cu beneficiarul investitiei.
▪ Depozitarea deseurilor se va face doar in locurile special amenajate, nicidecum pe rampe neautorizate.
▪ In urma celor prevazute mai sus putem considera ca impactul asupra solului si subsolului este minim.

4) PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR:


▪ Poluanti in perioada de executie: Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada executiei de la utilajele
de executie si de la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa este cca.85÷95 dBA, in unele cazuri 110 dBA.
Caracterul zgomotului este de joasa frecventa si durata este cca. 8-10 ore/zi. Nivelul total de zgomot este
prevazut in STAS de a nu depasi 70 dBA la limita perimetrului construit si sub 50dBA la cel mai apropiat
receptor protejat. Distanta de amplasare fata de locuinte nu este foarte mare, insa nu implica inconfortul
locuitorilor decat pe perioade limitate de timp, lucrarile generatoare de zgomot fiind organizate pe perioada
zilei, anuntate din timp, organizate corespunzator pentru limita la maxim efectul de disconfort.
▪ Poluanti in perioada de exploatare: In timpul desfasurarii diferitelor activitati, se vor asigura masuri pentru
incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a
efectelor negative asupra sanatatii populatiei.

5) PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR:


▪ Lucrarile propuse prin acest proiect nu produc, respectiv nu folosesc radiatii in executie sau exploatare, deci
nu necesita luare de masuri de protectie impotriva radiatiilor.

6) PROTECTIA ASEZARILOR UMANE, TURISTILOR SI OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC:

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 66


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

▪ Pentru protectia mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul documentatiei, se prevad masurile ce se impun a
fi luate pentru lucrarile de constructii. Toate masurile luate sunt in concordanta cu prevederile din OUG
195/2005.
▪ De asemenea, pe perioada executiei, se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de
constructii pe carosabilul drumului de acces si blocarea lui in proximitatea amplasamentului, pentru
interzicerea depozitarii de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivului,
in locuri neautorizate, iar pamantul excavat va fi utilizat pentru reamenajarea si restaurarea terenului.
▪ Pentru siguranta, pe perioada executiei, se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces. Retelele
electrice provizorii si definitive si corpurile de iluminat vor fi protejate, verificate periodic si intretinute inca din
faza de constructie. Imprejurul obiectivului sunt prevazute suprafete destinate spatiilor verzi, care se vor
mentine obligatoriu si vor fi intretinute corespunzator.
▪ Tot pentru protectia asezarilor umane, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului de zgomot
ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor negative asupra
sanatatii populatiei.

7) IMPACTUL PRODUS ASUPRA VEGETATIEI SI FAUNEI TERESTRE


▪ Situarea amplasamentului nu implica si nu determina – direct sau indirect – nici un impact asupra florei si
faunei existente in acesta zona.
▪ Activitatile de construire a imobilului nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de
plante si nu altereaza populatiile de pasari, mamifere, pesti, amfibieni, reptile, nevertebrate protejate sau nu.
Investitia nu modifica dinamica resurselor speciilor de pesti si nu afecteaza spatiile pentru adaposturi, de
odihna, crestere, reproducere sau rutele de migrare ale pasarilor. Vegetatia nu va fi afectata.
▪ Intrucat impactul general asupra biodiversitatii prin lucrarile prevazute este redus, nu au reiesit ca necesare
masuri suplimentare de protectie a factorilor de mediu.

4.5. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, CARE JUSTIFICA DIMENSIONAREA


OBIECTIVULUI DE INVESTITII
În com. Baciu, județul Cluj, locuiesc un număr de circa 10317 persoane (conform recensamantului din 2011)
dintre care aproximativ 700 de copii cu vârsta cuprinsă între 0 – 5 ani care sunt înscri și, în prezent, sau
urmează să fie înscriși la grădiniță.
Conditiile precare in care institutiile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor functioneaza determina
scaderea interesului parintilor fata de aceasta forma de ingrijire a copiiilor, acestia preferand sa gaseasca
solutii alternative. De asemenea, lipsa unor astfel de programe precum sunt gradinitele pot avea consecinte
grave in timp datorita lipsei posibilitatilor de ingrijire a copilului.
Nivelul de educatie este factor-cheie al dezvoltarii nationale, deoarece determina in mare masura activitatea
economica si productivitatea, precum si mobilitatea fortei de munca, creand premisele, pe termen lung pentru
existenta unui nivel mai ridicat de trai si de calitate a vietii. Avand in vedere tendintele demografice negative,
profilul educational al populatiei este o conditie esentiala pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila
incluziunii.
Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură adecvată/ corespunzătoare. Infrastructura
educațională este esențială pentru construirea de abilită ți sociale, dezvoltarea competenţelor profesionale și a
capacității de integrare socio-profesională. Analizele socio-economice eviden țiază rela ția cauzală între nivelul

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 67


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

de dezvoltare a capacităților for ței de muncă și starea infrastructurii (existen ța spa țiilor și dotărilor adecvate) în
care se desfășoară procesul de educaţie şi formare profesională.
Astfel, prin prezenta investiție se propune realizarea unei grădini ței noi cu program prelungit, in locul celei
existente din comuna Baciu. Clădirea este utilizată si în prezent, cu un efectiv de 108 de copii (5 grupe cu
aproximativ 20 copii/grupa).
Prezentul proiect de investiție vine în ajutorul locuitorilor orasului, oferind parintilor posibilitatea de a oferi
copiilor lor accesul la o unitate de invatamant prescolar adaptat nevoilor si legislatiei actuale. In plus,
facilitează accesul părinților pe pia ța de muncă (pe timpul zilei copiii isi petrec timpul in cadrul gradinitei).
Astfel, prin această investiție se dorește facilitarea accesului popula ției la educa ția de bază, oferind
posibilitatea tuturor copiilor din oras de a frecventa învă țământul pre școlar.
Noua gradinita va satisface nevoile parintilor si ale personalului de ingrjire pentru a oferi ocrotire, educare si
instruire de calitate copiilor intr-un climat de siguranta fizica si psihica, in masura sa asigure copiilor
capacitatea de adaptare cu usurinta la regimul prescolar si la diverse activitati sociale.
Activitatile de ingrijire a copilului, activitatile instructiv-educative si activitatile optionale vor fi realizate de
personal calificat cu studii psihologice si pedagogice corespunzatoare. Conform Ordinul ministrului Educa ției
Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 structura personalului din
gradinita este compusa din personal de conducere, personal didactic (educatoarea-puericultor), personal de
specialitate (asistent medical) si personal nedidactic.

4.6. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE


PERFORMANTA FINANCIARA: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATA NETA,
RATA INTERNA DE RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINANCIARA
Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie este elaborată într-un document
compact, separat, prezentat in Anexa – Analiza Cost-Beneficiu, la această documenta ție tehnico-economică.

4.7. ANALIZA ECONOMICA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE


PERFORMANTA ECONOMICA: VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE
RENTABILITATE SI RAPORTUL COST-BENEFICIU SAU, DUPA CAZ, ANALIZA COST-
EFICACITATE
Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie este elaborată într-un document
compact, separat, prezentat in Anexa – Analiza Cost-Beneficiu, la această documenta ție tehnico-economică.

4.8. ANALIZA DE SENZITIVITATE


Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie este elaborată într-un document
compact, separat, prezentat in Anexa – Analiza Cost-Beneficiu, la această documenta ție tehnico-economică.

4.9. ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/ DIMINUARE A RISCURILOR


Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie este elaborată într-un document
compact, separat, prezentat in Anexa – Analiza Cost-Beneficiu, la această documenta ție tehnico-economică.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 68


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

5. SCENARIUL/ OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1. Comparatia scenariilor/ optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

COMPARAŢIA SCENARIILOR/OPŢIUNILOR PROPUS(E)


PUNCT DE VEDERE SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 AVANTAJ
TEHNIC Structura de rezistenta alcatuita din fundatii Structura de rezistenta alcatuita din Scenariul 1
continue din beton armat iar suprasturcura fundatii izolate din beton armat iar
duala, pereti portanti si local grinzi si stalpi. suprasturcura din cadre, stalpi si
grinzi din beton armat.
EFICIENTA Consumul total anual specific de energie Consumul total anual specific de Scenariul 1
ENERGETICA este de 140,42 kWh/m2 an. energie este de 150,41 kWh/m2 an.
FINANCIAR Costul Unitar Dinamic: CUD= 227,986 Costul Unitar Dinamic: CUD=401,218 Scenariul 1

VALOAREA 6,997,527.78 lei. 6,478,877.09 lei. Scenariul 2


INVESTITIEI
SUSTENABILITATE Se propune soluţii prietenoase cu mediul Se propune soluţia de termoizolare Scenariul 1
înconjurător, respectiv utilizarea de fatadelor cu polistiren expandat
materiale care nu întrețin arderea. Aceasta ignifugat.
solutie prevede termoizolarea integrală a
fatadelor cu vată bazaltică.
RISCURI In urma evaluarii riscurilor din Analiza de Riscurile și concluziile privind Scenariul 1 =
Risc (informatii cuprinse in ANALIZA evaluarea acestora sunt identice cu Scenariul 2.
FINANCIARĂ ŞI ECONOMICĂ AFERENTĂ cele din Scenariul 1.
REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE
INTERVENŢIE), se poate concluziona că:
 Riscurile care pot aparea in
derularea proiectului au in general
un impact mare la producere, dar
o probabilitate redusa de aparitie
si declansare;
 Riscurile majore care pot afecta
proiectul sunt riscurile financiare.
Probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice
este puternic diminuata prin contractarea
lucrarilor de executie cu firme specializate.
In cadrul masurilor propuse in Scenariul 1 pentru realizarea investitiei s-au prevazut lucrari necesare pentru
respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen şi nediscriminarea:
 Se propune implementarea unei soluţii prietenoase cu mediul înconjurător, respectiv utilizarea de
materiale care nu întrețin arderea. Aceasta solutie prevede termoizolarea integrală a fatadelor cu
vată bazaltică.
 Se propune crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi
respectiv realizarea unei rampe de acces pentru persoane cu deficiente mecanice şi motrice ale
membrelor şi cu deficienţe ale aparatului ocular.

Comparand cele doua scenarii propuse in cadrul documentatiei, se observa ca, desi costurile de investitie ale
scenariul maximal sunt mai ridicate, efectele benefice ale acestuia il fac mai eficace pe termen lung.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 69


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/ optiunii optime recomandat(e)


În vederea justificării scenariului recomandat s-au luat în considerare următoarele avantaje ale scenariului 1:
 Din punct de vedere tehnic, Scenariul 1 prezinta avantajul unei structuri realizate într-o soluţie
„tradiţională” cu proceduri obişnuite care conduce costuri mai mici, o manopera mai redusa si timp de
executie mai scazut.
 Din punct de vedere al eficientei energetice, Scenariul 1 asigură un consum de energie mai mic deci o
eficiență energetică superioară. În primul scenariu se recomandă termoizolarea cladirii cu grosimi mai
mari ale straturilor de izolatie, care, de și are o valoare mai mare de implementare, aduce un aport
considerabil eficienței energetice per ansamblu.
 Din punct de vedere financiar, Scenariul 1 prezintă beneficii mai mari conform analizei Cost-
Eficacitate. CUD este măsura ideală a costului-eficacitate a unei investiţii.
 Din punct de vedere al sustenabilităţii, Scenariul 1 are un impact pozitiv mai mare asupra mediului
datorită utilizarii unor materiale de termoizolare a fatadelor prietenoase cu mediul înconjurător.
 Din punct de vedere al riscurilor implicate, ambele scenarii prezintă aceleasi riscuri.
In urma analizei avantjelor, dezavantajelor si a impactului masurilor propuse in cele doua scenarii analizate,
varianta tehnico-economic recomandat de către elaborator este Scenariul 1.
În alegerea variantei optime, au fost luate în considerare şi avantajele pe care le implică varianta maxima
raportat la varianta zero (varianta fără investi ție).
Ca urmare a analizei cost-beneficiu și cost-eficacitate întocmite, se observă că sunt îndeplinite condi țiile
pentru acordarea finanțării nerambursabile, demonstrând oportunitatea și necesitatea socio-economică a
investiției.
Recomandarea Scenariului 1 s-a realizat în urma rezultatelor ob ținute care justifică eficien ța tehnica,
energetică, a sustenabilitatii cat si financiare a realizarii investitiei pe termen lung cu influen țe benefice asupra
imbunatatirii serviciilor dedicat învă țământului timpuriu, confortului termic și impactului asupra mediului pe
termen lung.

5.3. Descrierea scenariului/ optiunii optim(e) recomandat(e) privind:


A) OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI;
Obtinerea terenului: nu este cazul.
Amenajarea terenului se va face in functie de tema de proiectare, cu respectarea normativului privind
proiectarea cladirilor de locuinte NP 057-02.
Amenajarea exterioara se va realiza conform gradului de inclinatie a terenului. Panta redusa permite
rezolvarea aleilor si platformelor de circulatie in rampe cu panta mica.
Accesul pietonal pe amplasament, accesul auto, accesul pentru intretinere se vor realiza pe latura nordica.
Spatiile neconstruite si libere de circulatii vor fi amenajate ca spatii verzi.
Se propune amenajarea a sase locuri de parcare in interiorul parcelei, conform normelor in vigoare.
Se propune imprejmuire la strada, cu asigurarea diferentiata a acceselor pietonal si auto, cu posibilitatea de
acces a autovehiculelor de interventie. De asemenea, fluxurile exterioare de circulatie din interiorul parcelei
vor fi separate cu imprejmuire, astfel incat fluxurile copiilor sa nu se intersecteze cu fluxurile de aprovizionare,
evacuare deseuri, acces personal.
CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 70
MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Se propune amenajarea de trotuare perimetrale din dale de beton si platforme betonate de circulatie pietonala,
(inclusiv pentru persoane cu dizabilitati) in jurul cladirilor, la accesele in cladiri, in incinta curtii. Este asigurat
accesul autospecialelor in caz de incendiu
Se va rezolva punctul gospodaresc conform cerintelor in vigoare. Se va face indepartarea manuala, zilnica,
sau pe masura producerii lor, a tuturor gunoaielor menajere si depunerea lor in cutii de gunoi (pubele cu
capacitatea de 110l conform STAS 8127). Depozitarea pubelelor se face pe o platforma protejata contra
precipitatiilor atmosferice, a soarelui si vantului. Punctul gospodaresc va fi dotat cu eurocontainere
specializate pentru gunoi menajer, sticla, plastic, hartie. Accesul pentru colectare deseuri se va realiza de pe
latura nordica.

B) ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE FUNCTIONARII OBIECTIVULUI


- alimentarea cu apa - Alimentarea cu apa rece a cladirii se va face din căminul de bran șament (existent),
printr-o rețea exterioara pozată îngropat, până la intrarea în clădire. Alimentarea obiectelor sanitare se face
printr-o rețea ramificată de distribuție, care porne ște din încăperea centralei termice și asigură conexiunea
tuturor obiectelor sanitare.

- evacuarea apelor uzate – Instalația de canalizare a clădirii se va racorda la instalatia exterioara, care va
deversa apele uzate menajere in sistemul de canalizare al localitatii prin intermediul unui camin de racord
(existent). Soluţia aleasă pentru canalizare este realizată cu conducte din PVC-KG montate ingropat avand
diametrul de 110 si 125mm. Căminele de canalizare vor fi de tip prefabricat, dotate cu capac din fonta sau
material compozit clasa B125 prevazut pentru trafic usor.
- asigurarea agentului termic - Pentru producerea agentului termic la temperaturile 75/65ᴼC, pentru încălzire,
s-a prevăzut un cazan pe combustibil gazos (gaz natural) cu tiraj forțat, cu puterea maximă de 150 kW.
Pentru prepararea apei calde menajere se va utiliza un boiler monovalent, cu serpentină, având volumul de
1000 litri. Agentul termic pentru prepararea apei calde menajere va fi furnizat de acela și cazan cu combustibil
gazos, având puterea de 150 kW.

- energia electrica – Clădirea se va racorda la rețeaua publică de distribu ție prin intermediul unei firide de
branșament trifazate BMPT, situată la limita de proprietate. Din BMPT este alimentat trifazat, tabloul electric
general TG, din care sunt alimentate tablourile electrice secundare TE-P si TE-E si receptorii de energie
electrică de la demisol.

C) SOLUTIA TEHNICA, CUPRINZAND DESCRIEREA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC,


CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC, A PRINCIPALELOR
LUCRARI PENTRU INVESTITIA DE BAZA, CORELATA CU NIVELUL CALITATIV, TEHNIC SI DE
PERFORMANTA CE REZULTA DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PROPUSI.
a) LUCRĂRI PROPUSE PRIVIND PARTEA DE ARHITECTURĂ/ DOTĂRI/ AMENAJARI
Conform Normativului privind proiectarea, realizarea și exploatarea construc țiilor pentru grădini țe de copii –
Indicativ NP011-97 și cu acordul beneficiarilor s-au impus următoarele măsuri  :
-se propune o gradinita pentru copii cu program prelungit cu 10 Sali de grupa; o grupa va fi de maxim 20 de
copii; capacitatea totala a gradinitei va fi de maxim 200 de copii;
-se propune o rezolvare corecta a fluxurilor si circulatiilor, conform cerintelor legale in vigoare; fluxurile copiilor
nu se vor intersecta cu fluxurile de aprovizionare, evacuare deseuri sau de acces personal; fluxurile de
circulatie ale parintilor se vor limita la zona de acces-primire, vestiar, circulatie inspre zona administrativa
(birou director); in cazuri speciale (serbari ale copiilor, sedinte mai extinse) spatiul polifunctional va fi organizat
astfel incat sa permita accesul parintilor (care vor respecta regulile interne de igiena ale gradinitei); circulatia

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 71


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

hranei nu se va intersecta cu circulatia rufelor murdare; se vor prevedea diverse tehnici igienice de transport a
deseurilor (containere inchise, din metal sau plastic, ore fixe de transport);
- se propun accese diferentiate pentru: copii/ parinti, personal, aprovizionare; se mai propune, de asemenea,
un acces secundar la demisol, aferent spatiului tehnic (necesar conform normelor P.S.I. in vigoare), dar si
celorlate functiuni din demisol (oficiu);
-pentru evacuare se vor folosi caile de acces, dar si iesirile spre curte, astfel incat evcuarea copiilor si a
personalului sa se realizeze in conditii de siguranta, conform legii;
Destinația principală a clădirii grădini ței sunt sălile de grupă, dimensionate pentru un maxim de 20 de copii,
fiecare.

b) MĂSURI PROPUSE PRIVIND IZOLAREA TERMICĂ A CLĂDIRII

 Izolarea termică a fațadelor – parte opacă (izolarea termică a pere ților exteriori):
Se propune placarea pereților exteriori, la partea exterioară a acestora, cu vată minerală bazaltică, cu
specificație de fabricație “pentru utilizarea la placarea fa țadelor”, realizat în sisteme termoizolante agrementate
în România. Se va utiliza vată minerală bazaltică, având conductivitatea termică de λ=0,038 W/mK.
Soluția tehnică propusă constă în montarea de sisteme compozite de izolare termică a fa țadelor, parte opacă,
cu o grosime a termoizolației de 15 cm.

 Izolarea termica a fatadei – parte vitrata - cu tamplarie termoizolanta performanta energetic:


Se propune tamplarie termoizolanta dotata, dupa caz, cu dispozitive/ fante/ grile pentru ventilarea spatiilor
ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele interioare de anvelopa.
Se propune montarea tamplariei performante energetic cu urmatoarele caracteristici:
- Profile din PVC cu minim 6 camere izolataore;
- Geam termoizolant tripan tip Low- E -Argon-Float- Argon-Low- E, (4-16-4-16-4 );
- Coeficient de transfer termic Uf ≤1,1 W/m 2K, Ug ≤1,1 W/m2K;

 Izolarea termică a soclului:


Se va prevedea o termoizolație din vata minerala bazaltica de 15 cm pe înălțimea soclului. După termoizolarea
soclului se va executa trotuarul
urmărindu-se montarea acestuia cu panta spre exteriorul clădirii.
Grosimea stratului termoizolant pentru soclu este de 15 cm.

 Izolarea termica a planseului peste etaj:


Solutia tehnica propusa consta in montarea de sisteme compozite de izolare termica cu o grosime a
termoizolatiei de 20 cm (polistiren extrudat). Termoizolatia va fi protejata la partea inferioara de o bariera
contra vaporilor si la cea superioara de membrane hidroizolante prevazute in dublu strat. Peste stratul superior
de hidroizolatie se va prevedea un strat de 5 cm de pietris cu rol de protective a hidroizolatiei

 Izolarea termica a planseului pe sol:


Se recomandă soluția executării unui strat termoizolant la intradosul plan șeului, în varianta: sistem
termoizolant realizat din plăci din polistiren extrudat.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 72


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Se va utiliza polistiren extrudat ignifugat avand conductivitatea termica de λ=0,036 W/mK.


Grosimea stratului termoizolant pentru placa pe sol este de 10 cm.

 Izolarea termică a plăcii peste demisol:


Solutia tehnică propusă constă în executarea unui strat termoizolant pe suprafa ța superioară a plăcii de beton
în varianta: sistem termoizolant realizat din placi de polistiren expandat ignifugat – 3 cm. Se va utiliza polistiren
expandat avand conductivitatea termică λ=0,036 W/mK.

c) LUCRĂRI PROPUSE PRIVIND PARTEA DE STRUCTURĂ


Infrastructura
Fundațiile se vor proiecta sub forma unei re țele continue atât sub zidăriile portante cat și sub diafragmele de
beton armat ele vor fi concepute sub forma unui bloc de fundare (talpă) din beton simplu clasa C12/15 și
elevație de beton armat clasa C25/30. Talpa funda ției se va incastra in terenul bun de fundare specificat in
studiul geotehnic întocmit de GEOTEHNICA PROIECTARE SRL, ing. geolog Pompei Nistor; respectiv la o
adâncime de minim 1,50 [m] de la cota terenului natural in zona cu parter și minim 0,50 [m] de la cota
pardoselii în zona cu demisol. Eleva țiile se vor proiecta din beton armat, se vor prevedea două centuri de
tasare dispuse la partea inferioară și superioară iar intermediar plasă sudată dispusă pe cele două fe țe ale
elevației. Pe zona de trecere intre subsol și parter funda țiile se vor racorda in trepte conform NP 112 / 2014.
Pe conturul exterior al demisolului se vor proiecta diafragme de beton armat cu grosimea de 25 [cm] iar la
interior zidarii portante confinate cu stâlpi șori și centuri de beton armat.
Placa peste subsol se va proiecta din beton armat monolit și va rezema pe zidăriile portante și pe diafragmele
de beton prin intermediul centurilor de beton armat. Placa pe sol se va proiecta cu grosimea de 15 [cm] cu
rezemare pe elevațiile din beton armat și intermediar (in câmp) pe umplutură. Umplutura se va realiza in
straturi elementare cu grosimea de cca. 20 [cm], fiecare strat va fi verificat înainte de a începe lucrările la
următorul strat prin încercări cu placa de proba ( 1 încercare / 250mp ). Se va asigura gradul de compactare
Dpr > 98% pe fiecare strat elementar de 20 [cm].
Suprastructura
Structura de rezistență a fost proiectată de tip mixt (dual), alcătuită preponderent din pere ți portan ți din
cărămidă ceramică cu goluri verticale confinată cu stâlpi șori și centuri de beton armat combinată cu cadre de
beton armat. Pereții portanți sunt dispu și in sistem celular după cele doua direc ții ortogonale ale clădirii, iar
cadrele sunt dispuse pe direcția scurtă a clădirii. Pe zona de bucatarie si sala multifunctionala, respectiv intre
axele Ae--> Ee - 7e-->8e structura de rezistenta s-a proiectat de tip mixt alcatuita din pereti portanti si
diafragme din beton armat.Preluarea încărcărilor orizontale se va face in sistem dual: pere ți portan ți
prepondrenți și cadre de beton armat; conform P100/1-2013 la dimensionarea structurii de rezisten ță, factorul
de comportare pentru acțiuni seismice orizontale s-a ales q=3,5 x 1,25=4,375, ceea ce corespunde unei clase
de ductilitate medie (DCM).
Plăcile au fost proiectate din beton armat monolit, iar pe lângă preluarea eforturilor verticale ele îndeplinesc un
rol foarte important in conformarea spa țială a structurii prin îndeplinirea condi țiilor de comportament rigid in
planul lor ("șaibă orizontala rigida"). Pe zona de bucatarie si sala multifunctionala, respectiv intre axele Ae--
>Ee -7e-->8e s-au proiectat plansee de tip " planseu casetat cu retele de grinzi ortogonale din beton armat
",astfel rezultand suprafete si inaltimi mari.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 73


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Zidăria interioara de compartimentare se va executa in solu ție pere ți neportan ți cu grosimea totala de 11,5
[cm] executați din cărămidă ceramică cu goluri verticale sau din BCA sau din ghips-carton montat pe schelet
metalic cu umplutura din vata minerala. Pentru a se asigura rezisten ța și stabilitatea panourilor de zidărie, la
execuția lucrărilor, se vor respecta prevederile normativului P100-1 / 2013, cap.10: "Prevederi specifice
componentelor nestructurale ale construc țiilor".

d) LUCRARI PROPUSE PRIVIND PARTEA DE INSTALATII

I. Echiparea cladirii cu instalaţi termice


a) Instalarea centralei termice proprii
Pentru producerea agentului termic la temperaturile 75/65ᴼC, pentru încălzire, s-a prevăzut un cazan pe
combustibil gazos (gaz natural) cu tiraj for țat, cu puterea maximă de 150 kW.
Pentru prepararea apei calde menajere se va utiliza un boiler monovalent, cu serpentină, având volumul de
1000 litri. Agentul termic pentru prepararea apei calde menajere va fi furnizat de acela și cazan cu combustibil
gazos, având puterea de 150 kW.
b) Instalațiile termice – distribuție agent termic
Distribuția agentului termic (apă) la parametrii 75/65ºC, se va realiza prin intermediul unui distribuitor - colector
montat în camera centralei termice, cu conducte din polipropilena cu insertie de fibra compozita PP-R,
montate îngropat în sapă și pereți sau aparent, acestea fiind izolate cu tuburi din elastomeri cu grosimea de 9
mm.
Conductele dintre centrala termica și distribuitor – colector vor fi din polipropilenă random PPR cu inser ție de
fibră compozită, montate aparent și îngropat.

II. Instalații sanitare


a) Alimentarea cu apa rece a cladirii
Alimentarea cu apa rece a cladirii se va face din căminul de bran șament (existent), printr-o re țea exterioara
pozată îngropat, până la intrarea în clădire. Alimentarea obiectelor sanitare se face printr-o re țea ramificată de
distribuție, care pornește din încăperea centralei termice și asigură conexiunea tuturor obiectelor sanitare.
Prepararea apei calde menajere se realizează cu ajutorul agentului termic produs de centrala termică pe gaz,
prin intermediul unui boiler monovalent (cu serpentină) cu volumul de 1000 l, montat în camera centralei
termice.
Alimentarea obiectelor sanitare, cu apă caldă menajera se face din camera centralei termice, prin intermediul
unei instalații de distribuție ramificată.
Distribuția pentru alimentare cu apă rece şi apă caldă menajeră a grupurilor sanitare şi legăturile la obiectele
sanitare se vor realiza din conducte PP-R montate aparent, îngropat în şapă sau în șli țuri practicate în pereţi.
b) Instalațiile de alimentare cu apă rece şi caldă
Instalațiile sanitare deservesc toate încăperile din clădire.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 74


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Grupurile sanitare s-au prevăzut cu lavoare 500x400mm, bateriile vor fi de tip stativ. Vasele de WC vor fi
montate pe pardoseală, fiind prevăzute cu ie șire laterală, iar rezervorul V=9.0 l va fi montat la semiînăl țime
sau pe vasul WC. În grupurile sanitare s-au prevăzut sifoane de pardoseală cu gardă hidraulică, având DN 50
mm.
Distribuția apei reci şi calde se face aparent, îngropat și mascat, cu conducte din polipropilena random cu
inserție de fibră compozită PP-R, izolate termic cu o izola ție având grosimea de 9 mm.
c) Instalaţiile de canalizare a apelor uzate menajere
Instalația de canalizare a clădirii se va racorda la instalatia exterioara, care va deversa apele uzate menajere
in sistemul de canalizare al localitatii prin intermediul unui camin de racord (existent).
Soluţia aleasă pentru canalizare este realizată cu conducte din PP în interiorul clădirii, având diametru de DN
32mm, 40mm, 50mm, DN 75mm si DN 110mm montate conform planurilor, iar în exteriorul clădirilor s-a optat
pentru conducte din PVC-KG montate ingropat avand diametrul de 110 si 125mm.
Căminele de canalizare vor fi de tip prefabricat, dotate cu capac din fonta sau material compozit clasa B125
prevazut pentru trafic usor.
d) Instalații de hidranți exteriori
Pentru stingerea incendiilor din exterior s-au prevăzut hidran ți exteriori de incendiu supraterani, ace știa
trebuind sa asigure un debit de stingere de 10 l/s, fiecare hidrant având debitul de 5 l/s.
Alimentarea cu apa a hidranților exteriori de incendiu se va realiza direct di reteaua de distributie a apei din
localitate.
Distribuția apei la hidrantii exteriori de incendiu se realizeaza cu conducta din polietilena de inalta densitate
PEID cu diametrul de 110 mm montata ingropat.

III. Instalații electrice


a) Tablouri electrice
Clădirea se va racorda la rețeaua publică de distribu ție prin intermediul unei firide de bran șament trifazate
BMPT, situată la limita de proprietate. Din BMPT este alimentat trifazat, tabloul electric general TG, din care
sunt alimentate tablourile electrice secundare TE-P si TE-E si receptorii de energie electrică de la demisol.
Tabloul TG se va racorda firida de bransament prin intermediul unui cablu din cupru tip C2XABH 4 x 16 mm2,
montat aparent si îngropat in sol.
Tabloul este montat îngropat, fiind echipat cu întrerupătoare automate cu protec ție diferen țială.
Locul de amplasare a tabloului este in camera centralei termice.
b) Instalaţii electrice de iluminat.
Instalaţia de iluminat asigură iluminatul artificial al încăperilor.
Caracteristicile corpurilor de iluminat s-au stabilit în urma discuţiilor avute cu beneficiarul, ţinând cont de
arhitectura, gradul de protecţie impus de natura încăperilor, nivelul minim de iluminare prescris, precum şi de
condiţiile impuse de normele în vigoare.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 75


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Iluminatul artificial se va realiza astfel:


 iluminatul general al spaţiilor se va realiza cu corpuri de iluminat montate incastrat în tavan, echipate
sursa de lumină LED;
 iluminatul din băi se va realiza cu corpuri de iluminat montate încastrat în tavan, echipate cu sursa de
lumină LED, acestea fiind de tip etanş;
iluminatul incintei se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi tip LED, montate pe stâlpi metalici.
c) Instalaţii electrice de iluminat de siguran ță
Instalația de iluminat de siguranță este compusă din iluminat pentru evacuare, împotriva panicii, pentru
continuarea lucrului si de interven ție, de circulatie, la care energia electrică este asigurată din baterii locale de
acumulatoare, cu dispozitive locale de comutare automată.
Iluminatul de intervenție se va realiza cu corpuri de iluminat dotate cu kit de emergen ță cu o durată de
funcționare de 1 oră, iar nivelul de iluminare realizat este de minimum 50 lux.
Iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului se va realiza cu corpuri de iluminat dotate cu kit de
emergență cu o durată de funcționare de 1 oră, alientate din circuitul de consumatori vitali, iar nivelul de
iluminare realizat este de minimum 20% din nivelul normal de iluminare aferent incaperii respective.
Incaperile cu suprafata mai mare de 60 m2 sunt dotate cu iluminat de securitate îmotriva panicii, realizat cu
corpuri de iluminat dotate cu kit de emergen ță cu o durată de func ționare de 1 oră, iar nivelul de iluminare
realizat este de minimum 10% din nivelul de iluminat normal aferent incaperii respective, dar nu mai mic de 20
lux.
Iluminatul de siguranță pentru evacuare se va realiza cu luminoblocuri LED având imprimate pe ele
pictograma cu direcția cea mai scurtă de ie șire, sau EXIT în cazul celor montate langă ie șiri. După
întreruperea furnizării energiei electrice ele vor func ționa timp de 2 ore. Luminoblocurile vor avea un flux
luminos de 400 lumeni.
Iluminatul de siguranță pentru circulatie se va realiza cu luminoblocuri LED autonome. După întreruperea
furnizării energiei electrice ele vor func ționa timp de 1 oră. Luminoblocurile vor avea un flux luminos de 400
lumeni.
Iluminatul de siguranță pentru marcarea hidran ților interiori se realizează cu luminoblocuri LED, avănd
imprimate pe ele pictogramă cu „H„ sau „HIDRANT”. După întreruperea furnizării energiei electrice ele vor
funcționa timp de 2 h. Luminoblocurile vor avea un flux luminos de 400 lumeni.
Corpurile de iluminat de siguran ță se vor alimenta din circuitele de iluminat normal cu conductor tip CYY-F
3x1,5 mm2, montat îngropat în zidărie în tub de protec ție tip IPEY Φ 16 mm.
d) Instalaţii electrice de prize
Alimentarea receptorilor de energie electrică ocazionali şi permanen ți se asigură circuitele de prize, alimentate
din tabloul electric general TG.
Aceste circuite vor fi executate cu conductor din cupru tip 3 x FY 2,5 mm2.
Toate prizele monofazate vor fi duble cu contacte de protecţie, legate la clemele de pământare din tabloul
electric.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 76


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Protecţia circuitelor de priză la scurtcircuite şi suprasarcină, se asigură cu întreruptoare automate cu protecţie


magneto-termică şi diferenţială, din tablourile electrice.
Prizele se vor monta la cota +2,00 m deasupra pardoselii finite. Prizele din centrala termică, se vor monta la
cota +1,5 m fata de cota pardoselii si vor avea grad minim de protectie IP 65.
e) Instalaţii de protecţie împotriva trăznetului.
Din considerente de siguranță s-a prevăzut montarea unei instala ții de protec ție a clădirii împotriva
descărcărilor atmosferice.
Instalația de paratrăsnet se compune din:
- un catarg pentru montare PDA.
- 2 conductoare de coborâre, din bandă din o țel OL Zn 40 x 4 mm. Ele vor fi fixate rigid de elementele de
captare.
Elementele de coborâre se conectează la prizele de pământ proiectate (max. 10 Ω), prin intermediul unor
piese de separație. Aceasta piesă de separa ție trebuie să fie astfel realizată încât să nu poate fi demontată
decât cu ajutorul unor scule speciale, atunci când se execută măsurători.
f) Instalaţii electrice de protecţie prin legare la pământ.
Schema de legare la pământ utilizată va fi de tip TN-S, cu conductor de protecţie distinct.
Tablourile electrice se leagă la priza de pământ proiectată.
În coloana de alimentare al tablourilor electrice, va fi pozat un conductor, dimensionat conform I7-2011, în tub
comun cu conductorul de fază şi nul de lucru, formând reţeaua nulului de protecţie. În toate tablourile electrice
se va realiza o bară de legare la nulul de protecţie, pentru legarea conductorului coloanei şi a tuturor
conductoarelor de protecţie ale circuitelor de plecare din tabloul respectiv.
g) Priza de pământ
Pentru instalatia de protectie prin legare la pamant, s-a proiectat o priză de pământ artificiala fiind compusa
din:
- 6 electrozi orizontali cu lungimea de 3 m, montati la o adancime de 1 m;
- 7 electrozi verticali cu lungimea de 1,5 m.
Valoarea rezistenței la dispersie a prizei de pământ trebuie să fie sub 4 Ω. Schema de legare va fi de tip TN-S.
La priza de pământ se vor lega toate elementele conductive care nu fac parte din circuitele curen ților de lucru,
dar care ar putea intra accidental sub tensiune. Se vor lega la priza de pământ tablourile electrice, bara de
echipotențializare După realizarea prizei de pământ se va trece în mod obligatoriu la măsurarea rezisten ței de
dispersie înaintea legării oricăror echipamente. Dacă această valoare va fi peste 4Ω, se va îmbunătă ții priza
de pământ până se ajunge la o valoare mai mică de 4Ω.
Pentru instalatia de paratraznet s-au proiectat 2 prize de pamant artificiale, cate una pentru fiecare coborare.
Rezistenta de dispersie a prizei de pamant pentru instalatia de paratrasnet trebuie sa fie mai mica de 10 Ω.
Prizele de pamant artificiale sunt formate din:
- 2 electrozi orizontali cu lungimea de 3 m, montati la o adancime de 1 m;

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 77


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

- 3 electrozi verticali cu lungimea de 1,5 m.


h) Instalații de curenți slabi
S-au prevăzut prize de date și prize TV în fiecare încăpere exceptând holuri, spatii tehnice, vestiare și grupuri
sanitare.
Pentru distribuția de date și TV s-a prevăzut un dulap de date+TV, amplasat la parter. Dulapul de distribu ție
date+TV este dotat switch cu 48 porturi și splitter CATV cu amplificare și 18 ie șiri.
Pentru accesul wilreless la internet se va monta cate un router la fiecare etaj.
i) Instalație de supraveghere video CCTV
S-a prevăzut instalație de supraveghere video tip CCTV pentru monitorizarea spa țiilor din clădire și pentru
zona exterioară.
Camere vor fi dotate cu lămpi cu infraro șu pentru a putea fi realizată monitorizarea și în condi ții de iluminare
scăzută.
Se vor utiliza camere IP si DVR cu posibilitate de monitorizare de la distan ță (pe bază de user și parolă),
pentru a avea acces părinții.
j) Instalație de control acces
La porțile de acces în incinta școlii s-au prevăzut instala ții de control acces cu tag-uri de proximitate și cu
monitorizare la distanță.

IV. Instalații de detecție și semnalizare incendiu


a) Generalitati
Instalația de detecție și semnalizare incendiu este compusă din următoarele elemente:
 Centrală adresabilă detecție și semnalizare incendiu;
 Senzori optici de fum adresabili;
 Buton de incendiu adresabil;
 Sirenă adresabilă de interior cu lampă flash;
 Sirena adresabilă de exterior.
Functiile sistemului:
 Sistemul este modular putand fi configurat in functie de necesitatile beneficiarului cu
posibilitatea extinderii acestuia;
 Unitatile de control si analiza a informatiilor pot supraveghea un numar de adrese suficient de
mare pentru a acoperi necesitatile obiectivului vizat de beneficiar;
 Fiecare detector are o adresa proprie si poate fi controlat in sistem, inregistrat si tiparit in orice
moment al starii de veghe.
 Comanda elementelor acustice si opto-acustice la detectarea unui inceput de incendiu

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 78


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Cablarea sistemului va fi realizata astfel:


 cablu de semnal JE-H(St)H E30, 2x2x0,8 mmp, protejat astfel incat circuitul sa reziste 30 de
minute la foc pentru bucla de comunicatie si conectarea elementelor de detectie si
semnalizare la modulele adresabile;
 cablu rezistent la foc tip NHXH FE180/E90 3x1,5mmp pentru pentru alimentarea centralei;
Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate, conform cerintelor normativelor in vigoare, pe trasee separate
fata de alte instalatii si prin zone fara pericol la incendiu.
Cablurile vor fi protejate in tub PVC montat ingropat in tencuiala.
In incaperea unde se va monta centrala de avertizare la incendiu vor fi asigurate conditiile legale. Asigurarea
acestor conditii intra in sarcina executantului sistemului si a constructorului cladirii.
b) Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica a centralei se va face din tabloul general de distributie, pe un circuit separat
echipat cu o sigurante automata de 16A. Conexiunea circuitului de alimentare al centralei, se va face in
amonte de intrerupatorul general.
c) Alimentarea de rezerva
Centrala de detectie incendiu va fi echipata cu acumulatori de 2x17Ah/12Vcc amplasati in cutia metalica a
centralei, care in lipsa tensiunii retelei de alimentare vor asigura alimentarea sistemului, cca. 48 ore in
conditiile normale de functionare a detectoarelor plus 30 minute in alarma a sirenelor.
d) Scenariu de functionare:
Alarmele de la detectoarele automate vor activa sirenele de sistem si vor initia un cronometru (T1),
programabil de la 10s la 5 minute. Daca in acest timp o persoana calificata ia la cunostiinta de starea panoului
,prin resetarea sistemului, niciun semnal nu va fi trimis catre echipamentul de comunicare cu Serviciul de
Pompieri sau nu se va declansa alarma generala. Se va porni un al doilea cronometru (T2) programabil de la
10s la 10 minute, perioada in care daca sistemul va fi resetat nu se va trimite niciun semnal catre
echipamentul de comunicare cu Serviciul de Pompieri.
Operarea oricărui punct manual de apel va anula intarzierea cronometrelelor si un semnal va fi trimis catre
echipamentul de comunicare cu Serviciul de Pompieri sau se va declansa alarma generala.
e) Conditii tehnice de montaj
Centrala sistemelor de detectie incendii se amplaseaza la indemana , intr-un loc cat mai vizibil pentru a putea
fi usor monitorizata .
Tastaturile de comanda/control a centralei se amplaseaza langa accesul principal la o inaltime convenabila
accesului usor la taste .
Sirena de exterior , cu avertizor optic si autoalimentare cu accumulator , se monteaza in exterior intr-o pozitie
cat mai vizibila , greu accesibila .
Butoanele de semnalizare cu memorie se monteaza pe caile de acces cu acces rapid din partea personalului
angajat .

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 79


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Toate conexiunile la aparate se realizeaza in interiorul acestora , in dozele cu contact de protectie, pentru a
asigura protectia si siguranta maxima a instalatiei .
Tubulatura aferenta pentru sistemele de detectie si avertizare incendii , ingropat in tub de protective PVC ( 18
- 25 ) mm sau pozat aparent deasupra tavanului fals , la o distanta de minum ( 30 - 50 ) cm de circuitele
electrice si de prize pentru a evita posibilele alarme false datorate interferentelor .
Pozarea cablurilor se face conform normativelor in vigoare .
Retetele de cabluri se vor realiza in tuburi de plastic sau in pat de cabluri. Tuburile de plastic se vor monta in
jgheab PVC sau in tub PVC , pozat in santuri – in zid , la distanta de alte circuite electrice conform planurilor
din proiect . Santurile din zid , se vor acoperi cu mortar ( in cazul in care cablurile se vor poza in tuburu PVC
ingropate ) . Se va acorda o atentie deosebita la pozarea / instalarea cablurilor pentru a nu deteriora izolatia ,
forma. Se vor realiza curburi cu raza mare (peste raza minima admisa , in acest caz de 10 cm ) . Nu se va
trage de cabluri , acestea se vor aseza pe paturile de cabluri , jgheaburi . In cazul in care se trag prin tuburi se
vor manipula cu atentie , de la un capat se va trage cu forta mica iar de la celalalt capat se va pregati/aseza si
impinge usor .
La pozarea cablurilor se va tinte cont de normativele in vigoare , referitoare la instalatiile de curenti slabi si
instalatii electrice ( P 118-3 / 2015 , N.P. I 7 / 2011 ).

V. Instalații de utilizare gaze naturale combustibile


a) Generalităţi
Scopul consumului de gaze este încălzirea spaţiilor precum şi pentru prepararea apei calde de consum.
Debitul total al aparatelor cu flacără liberă care se pot instala într-o încăpere trebuie să satisfacă condiţia : 15
m3 volum interior de încăpere, pentru fiecare m 3 N/h debit instalat de gaze naturale.
Toate încăperile în care se montează aparate de utilizare a gazelor naturale, se prevăd cu suprafeţe vitrate,
sub formă de ferestre, luminatoare cu geamuri uşoare, uşi cu geam sau goluri, toate la exterior, cu suprafaţa
minimă totală de 0,02 m2 pe m3 de volum net de încăpere, în cazul încăperilor echipate cu detectoare
automate de concentraţie, cu sensibilitatea de minim 2% CH4 în aer, care acţionează asupra robinetului de
închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale a arzătoarelor.
b) Aparate de utilizare şi arzătoare
Alegerea şi montarea arzătoarelor şi aparatelor de utilizare se face cu respectarea condiţiilor tehnice
prevăzute în NTPE precum şi din :
 prescripţiile legale de performanţă;
 prescripţiile tehnice ISCIR;
 instrucţiunile producătorului.
c) Soluţii tehnice pentru alimentarea cu gaze naturale a receptorului
La adoptarea soluţiei tehnice de realizare a instalaţiei de utilizare gaze s-a avut în vedere că imobilul va fi
alimentat cu gaze naturale din reţeaua de distribuţie stradală, printr-un branşament individual şi un post de
reglare (PR).

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 80


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

De la postul de reglare a presiunii (PR) se va executa un racord de joasă presiune până în interiorul camerei
centralei termice.
Debitul necesar pentru centrala termică este de 3,5 mc/h.
Instalaţia de gaz se va executa din ţevi negre de instalaţii dn ¾”; 1”, pozate aparent, pe elementele de
construcţie ale imobilului. Traversarea pereţilor şi a planşelor se va face în tuburi de protecţie.
Distanţele între punctele de susţinere (reazeme) a conductelor pe elementele de construcţie ale imobilului nu
va depăşi 4,0 m la conductele cu diametrul Φ 3/4” şi 1.
Asigurarea aerului de combustie şi evacuarea gazelor de ardere în cazul centralelor termice se va face din (şi
în) exterior, cu ajutorul coşurilor speciale de fum (CFS) din dotarea acestora.
d) Armături în instalaţia de utilizare
În instalaţia de utilizare se vor monta robineţi de închidere la vedere, în locuri ventilate, accesibile în
următoarele puncte:
 un robinet de incendiu, în exterior, în aval de postul de reglare pe racordul de alimentare cu
gaze a coloanei montante
 un robinet de contor la intrarea gazelor în contorul de debit
 câte un robinet cu acţionare electrică, comandat de senzorii de concentraţie CH4 în aer, pe
racordul dintre postul de reglare şi instalaţia camera centralei termice
 înaintea fiecărui arzător două robinete (unul de manevră şi unul de siguranţă), în situaţia că
aparatul de utilizare are în dotarea sa robinetul de manevră, se va monta numai robinetul de
siguranţă.
Robinetele utilizate vor fi de tipul "pentru gaze naturale" omologate sau agrementate în ţară, conform
prevederilor legale, presiune nominală de minim 1 bar.
Toate armăturile se vor încerca înainte de montare la o presiune de 1,5 ori presiunea de regim, conform STAS
2250.

5.4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE


INVESTITII:
A) INDICATORI MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALA A OBIECTULUI DE INVESTITII,
EXPRIMATA IN LEI, CU TVA SI, RESPECTIV, FARA TVA, DIN CARE CONSTRUCTII-MONTAJ
(C+M), IN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL

 VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:


inclusiv T.V.A. – total: 6,997,527.78 lei;
o
exclusiv T.V.A. – total: 5,888,423.98 lei;
o
 CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):
o inclusiv T.V.A. : 5,521,115.06 lei;
o exclusiv T.V.A. : 4,639,592.49 lei;

B) INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA – ELEMENTE FIZICE/


CAPACITATE FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIII – SI,

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 81


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

DUPA CAZ, CALITATIVI, IN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE SI


REGLEMENTARILE TEHNICE IN VIGOARE
 Durata perioadei de garanție a lucrărilor de interven ție (ani de la data recep ției la terminarea
lucrărilor): 5 ani.
 Consum anual estimat de apa: 2100 mc
 Consumul total anual specific de energie finala de: 140,42 kWh/m 2 an.
 Consumul total anual specific de energie finala pentru încălzire corespunzător clădirii izolate
termic: 74,48 kWh/m2 (a.u.) şi an.
 Emisiile de gaze cu efect de seră echivalent CO 2 : 48.570,43 kg CO2/an.

C) INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/ OPERARE,


STABILITI IN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI TINTA FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITII
Capacitati (in unitati fizice si valorice):

Gradinita va detine 10 săli de grupă, dimensionate pentru un număr de 20 de copii, fiecare.


 Suprafata construita 763,00 mp.
 Suprafata utila 434,60 mp.
 Suprafata desfaşurata 1720,00 mp.
 Cladirea are regim de inaltime : Dp + P + E
 Categoria de importanta: C
 Clasa de importanta a constructiei: II

D) DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII, EXPRIMATA IN LUNI


 24 luni

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specific functiunii


preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
A) REZISTENTA SI STABILITATE
Cladirea gradinitei se proiecteaza si realizeaza astfel incat sa fie satisfacuta cerinta de calitate “rezistenta si
stabilitate” conform reglementarilor tehnice.
Prin aceasta se intelege ca actiunile susceptibile a se exercita asupra lor in timpul executiei si exploatarii nu
vor avea ca efect producerea vreunuia dintre urmatoarele evenimente:
- prabusirea totala sau partiala a constructiei;
- producerea unor deformatii si/ sau vibratii de marime inacceptabila pentru exploatarea normala;
- avarierea elementelor nestructurale (inchideri, compartimentari, finisaje), a instalatiilor si a
echipamentelor ca urmare a deformatiilor excessive ale elementelor structural;
- producerea, ca urmare a unor evenimente accidentale, a unor avarii de tip “prabusire prograsiva”,
disproportionate in raport cu cauza initiala care le-a produs.
Cerinta de calitate “rezistenta si stabilitate” se refera la toate partile componente ale cladirii precum si la
terenul de fundare, respective:
- infrastructura (fundatii directe, fundatii indirecte, ziduri de sprijin etc);
- suprastructura ( elemente si subansambluri structural vertical si orizontale);

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 82


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

- elemente nestructurale de inchidere;


- elemente nestructurale de compartimentare;
- instalatii aferente cladirii;
- echipamente electro-mecanice aferente cladirii;
- terenul de fundare.
Verificarea satisfacerii cerintei de “ rezistenta si stabilitate” se face, in general, pe baza conceptului de stari
limita.
Pentru verificarea satisfacerii cerintei de “rezistenta si stabilitate”, pe baza conceptului de stari limita este
necesara stabilirea unor modele de calcul adecvate, care include toti factorii susceptibili de a interveni in
timpul executiei si pe durata exploatarii efective. Modelul de calcul trebuie sa fie suficient de precis pentru a
estima comportarea cladirii si partilor sale componente si va tine seama de:
- calitatea probabila a executiei corespunzatoare unui nivel tehnic minim acceptabil;
- gradul de incertitudine al informatiilor care stau la baza proiectarii constructiei;
- lucrarile de intretinere prevazute.
Satisfacerea cerintei de calitate “rezistenta si stabilitate” se asigura si prin masuri specific referitoare la:
- conceptia generala si de detaliu a constructiei;
- proprietatile, performantele si utilizarea materialelor si produselor de constructive;
- calitatea executiei;
- executarea lucrarilor de intretinere.
Factorii care intervin la verificarea satisfacerii cerintei de calitate “rezistenta si stabilitate” pe baza conceptului
de stari limita sunt:
- actiunile agentilor mecanici;
- influentele mediului natural;
- proprietatile materialelor;
- proprietatile terenului de fundare;
- geometria structurii in ansamblu si geometria elementelor de constructii
- metodele de calcul.

B) SIGURANTA IN EXPLOATARE
Condițiile tehnice prevăzute pentru execu ție sunt în conformitate cu “Normativ privind proiectarea clădirilor
civile din punct de vedere al cerin ței de siguran ță în exploatare” - indicativ NP 068-02 și prescrip țiile în
vigoare, asigurându-se astfel garan ția unei calită ți corespunzătoare în exploatare.
Cerinta de siguranta in exploatare se refera la protectia ocupantilor in timpul utilizarii locuintei, precum si a
spatiului aferent (legatura dintre strada si cladire) si are in vedere urmatoarele conditii tehnice de performanta:
A - Siguranta circulatiei pietonale;
B - Siguranta circulatiei cu mijloace de transport;
C - Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii;
D - Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere;
E - Securitatea la intruziune si efractii.

A - Siguranta circulatiei pietonale

Siguranta circulatiei pe cai pietonale exterioare


Traseul pietonal va fi clar, vizibil si bine diferentiat de cel carosabil, prin rezolvare in profil transversal si
culoare.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 83


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Iesirile din parcaje si garaje vor fi bine marcate si semnalizate, astfel incat sa fie vizibile in orice conditii
atmosferice.
Stratul de uzura al cailor pietonale va fi astfel rezolvat incat sa impiedice alunecarea, chiar si in conditii de
umiditate.
Panta caii pietonale va fi:
- in profil longitudinal: max. 5%;
- in profil transversal: max. 2%.
Denivelarile maxime admise pe traseul pietonal sunt de 2,5cm.
Rosturile intre dalele pavajului sau orificiile de la gratarele pentru ape pluviale vor fi de max. 1,5cm.
La acoperis se vor prevedea opritoare de zapada (parazapezi) pentru a se evita accidentarea pietonilor.

Siguranta cu privire la accesul in cladire


Accesele in cladiri vor fi retrase din circulatia stradala.
Platformele de acces in cladire va avea h=min. 0,15m, fiind conformate si dimensionate corespunzator,
inclusiv pentru accesul persoanelor cu dizabilitati de deplasare pentru care accesul in cladire se va face prin
intermediul unor rampe cu panta de 5%. Treptele scarii de acces respecta relatia 2h+l = 62-64cm. Rampele
vor avea balustrade/ parapet de protectie conformate si dimensionate corespunzator reglementarilor specifice.
Stratul de uzura al rampelor si platformelor de acces va fi astfel realizat incat sa se evite alunecarea (inclusiv
in conditii de umiditate).
Latimea golului de usa va fi de 1,50m (1,00+0,50m), respectandu-se dimensiunea de min. 0,90m la intrarea
principala la locuinte unifamiliale si semicolective. Pragul usii va fi de max. 2,5cm.

Siguranta circulatiei interioare


Stratul de uzura al pardoselilor va fi astfel realizat, incat sa se evite accidentarea prin alunecare. Inaltimea
libera de trecere (pe sub obstacole izolate) va fi de min. 2,00m – caz general si min. 1,90m – in subsoluri si
mansarde.
Suprafata peretilor nu va prezenta proeminente ascutite, muchii taioase sau alte surse de ranire sau lovire.
Latimea libera de circulatie a coridoarelor si vestibulelor va fi de min. 1,20m.
Circulatia in interiorul cladirilor este astfel rezolvata incat sa existe posibilitatea de manevra a targilor si
mobilelor voluminoase.
Latimea minima a usilor incaperilor va fi de min. 0,80m - in interiorul apartamentelor; min. 0,90m – accesele in
apartamente.
Amplasarea si sensul de deschidere al usilor este rezolvat astfel incat: sa nu limiteze si sa nu impiedice
circulatia, sa nu se loveasca intre ele (la deschiderea simultana a doua usi), sa nu loveasca persoanele care
isi desfasoara activitatea.

Siguranta cu privire la schimbarea de nivel


La denivelari mai mari de 0,20m se prevad balustrade (papapete) de siguranta, conformate si dimensionate
corespunzator prevederilor STAS 131. Parapetele ferestrelor, balcoanelor, logiilor, galeriilor deschise spre
exterior vor avea inaltimea de siguranta corespunzatoare inaltimii la care se afla, conform prevederilor STAS
6131.

Siguranta cu privire la deplasarea pe scari


Nu este cazul.

Siguranta cu privire la iluminarea artificiala


Iluminatul de siguranta va fi asigurat conform prevederilor normativului I7 si STAS 6646/1,3.

B - Siguranta circulatiei cu mijloace de transport

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 84


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Nu este cazul.

C - Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii


Se refera la siguranta cu privire la riscul de electrocutare, riscul de arsura si oparire, riscul de accidentare prin
explozie, contactul cu elemente de instalatii, riscul de accidentare ca urmare a descarcarilor atmosferice.

D - Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere

Siguranta cu privire la intretinerea vitrajelor


Parapetul ferestrelor va avea inaltimea de siguranta corespunzatoare, conform prevederilor STAS 6131.
Nu se vor utiliza ferestre cu deschidere exterioara.
Ferestrele ce nu pot fi intretinute prin exterior vor fi astfel alcatuite incat sa poata fi curatate din interior, in
conditii de siguranta.

Siguranta cu privire la intretinerea casei scarilor


Nu este cazul.

Siguranta cu privire la intretinerea acoperisului


Fiind acoperis in panta, se vor prevedea elemente discontinue de ancorare pentru sustinerea persoanelor sau
echipamantelor necesare intretinerii si reparatiilor.

E - Securitatea la intruziune si efractii

Siguranta cu privire la inchiderile perimetrale ale cladirii


Fatadele vor fi astfel gandite incat sa nu permita patrunderea infractorilor in interiorul cladirii prin catarare,
escaladare sau distrugerea elementelor de fatada.
Elementele de fatada si golurile din fatade vor fi astfel realizate si protejate incat sa impiedice intruziunea
insectelor si rozatoarelor. Reteaua de evacuare a apelor uzate va fi conceputa si realizata astfel incat sa nu
permita patrunderea rozatoarelor in interiorul cladirii.

Siguranta cu privire la compartimentari interioare


Peretii de separare intre apartamente sunt astfel conceputi si realizati incat sa nu permita patrunderea
infractorilor dintr-un apartament in altul: rezista la impact si nu pot fi demontati.

C) SIGURANTA LA FOC
Proiectul va urmari respectarea normativelor in vigoare („Normativ de siguranta la foc a constructiilor” – P.118-
99, „Normativ privind proiectarea cladirilor de locuinte” NP 057-02) si reglementarile tehnice de specialitate
referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.
Cladirile cu functiunea de gradinita va avea gradul II rezistenta la foc.
Se asigura respectarea corelatiilor dintre gradul de rezistenta la foc, riscul de incendiu (destinatie), regimul de
inaltime, numar utilizatori si arie construita, prevazute in Normativul P118/2-2013.
Cerinta de calitate privind siguranta la foc a cladirilor presupune ca solutiile proiectate, realizate si mentinute in
exploatare sa asigure, in caz de incendiu, urmatoarele conditii tehnice de performanta:
- protectia si evacuarea utilizatorilor, tinand seama de varsta si starea lor fizica;
- limitarea pierderii de bunuri;
- preintampinarea propagarii incendiului;

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 85


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

- protectia celor care intervin pentru evacuarea si salvarea persoanelor, protejarea bunurilor
periclitate, limitarea si stingerea incendiului si inlaturarea unor efecte negative ale acestuia.
Cladirile se vor echipa cu instalatii electrice pentru iluminat de siguranta in conformitate cu prevederile
normativului I7.
Caile de acces si de evacuare in caz de incendiu sunt constituite din caile de circulatie functionala si sunt
astfel dimensionate, realizate, dispuse si alcatuite incat sa asigure evacuarea persoanelor intr-un timp cat mai
scurt si in deplina siguranta in exterior, la nivelul terenului sau al caii de acces carosabil, precum si accesul
fortelor de interventie.
Alcatuirea si gabaritele cailor de acces si evacuare sunt astfel realizate incat sa asigure circulatia lesnicioasa,
fara obstacole si fara riscuri de accidentare, conform prevederilor normativului P118.
Riscul de incendiu este determinat in principal de valoarea densitatii sarcinii termice, stabilita prin calcul si de
destinatiile spatiilor din cladirea. In functie de destinatie spatiile din cladire se incadreaza in urmatoarele
niveluri de risc de incendiu:
- risc mediu (mijlociu): spatiul tehnic, bucatarii;
- risc redus (mic): incaperi pentru bai, debarale, birou etc.
Rezistenta la foc
Conditiile minime pe care trebuie sa le indeplineasca elementele principale ale cladirii astfel incat sa poata fi
incadrate intr-un anumit grad de rezistenta la foc in functie de numarul de niveluri si aria compartimentului de
incendiu sunt cele stabilite in normativul P118.

Securitatea fortelor de interventie


Fortele de interventie la incendiu au acces pe drumurile publice pana la cladiri, acestea fiind dimensionate
pentru trafic greu. Dispunerea cailor de acces si de circulatie a echipelor de interventie permite accesul pe cel
putin doua laturi ale cladiriilor. Accesul personalului de interventie – Pentru accesul personalului serviciilor
mobile de pompieri in caz de incendiu se stabilesc si marcheaza corespunzator traseele pe care acestia le pot
utiliza pentru a ajunge usor in diferite parti ale constructiilor, in functie de conformarea acestora.
Masurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinanti:
← - instruirea personalului angajat;
← - verificarea zilnica la sfarsitul programului de lucru a fiecarui spatiu si inlaturarea operativa a oricaror cauze
potentiale de aprindere;
← - folosirea personalului calificat, autorizat pentru lucrari si interventii la instalatiile electrice;
← - verificarea periodica a instalatiilor cu rol de securitate la incendiu de persoane calificate pentru astfel de
lucrari.
Constructia propusa se incadreaza in cerintele specifice normativelor in vigoare din punct de vedere al
rezistentei la foc, a stabilitatii la incendiu, a echiparii cu instalatii cu rol de securitate la incendiu.
Personalul angajat va fi instruit in domeniul situatiilor de urgenta - interventia la incendiu cu mijloacele din
dotarea cladirii, evacuarii persoanelor si bunurilor din cladire, primul ajutor in caz de accidentare sau
intoxicatie cu fum sau monoxid de carbon.
Conform Normativului privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee, Indicativ
NP010-97 cerinta de calitate a constructiilor „Siguranta la foc” impune ca solutiile adoptate prin proiect,
realizate si mentinute in exploatare, in caz de incendiu sa asigure:
- protectia ocupantilor, tinand seama de varsta, starea lor de sanatate si riscul de incendiu;

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 86


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

- limitarea pierderilor de vieti omenesti si de bunuri materiale;


- impiedicarea extinderii incendiilor la obiectivele invecinate;
- protectia serviciilor mobile de pompieri care intervin pentru stingerea incendiilor, evacuarea ocupantilor
si a bunurilor materiale.
Pentru realizarea acestora, principalele performante se asigura pe intreaga durata de utilizare a
constructiilor, pe baza unor scenarii de siguranta intocmite pentru fiecare situatie concreta, avand in vedere:
- riscul de izbucnire a incendiilor;
- conditiile de siguranta a utilizatorilor in caz de incendiu;
- comportarea la foc a constructiei in ansamblu si a principalelor ei parti componente;
- caracteristicile specifice ale elementelor si materialelor utilizate;
- posibilitatile de interventie pentru stingerea incendiilor.
Stabilitatea la foc - se estimeaza potrivit prevederilor normelor de aparare impotriva incendiilor si
reglementarilor tehnice, in functie de :
a) rezistenta la foc a elementelor de constructie;
Clasele de reactie la foc/ clasele de combustibilitate ale produselor, stabilite potrivit reglementarilor specifice:
- fundatii din beton, incombustibile A1;
- structura portanta din stalpi si grinzi de beton armat, incombustibile A1, R 180;
- pereti exteriori si de compartimentare din caramida tencuita, 12,5-25-30cm grosime, incombustibili A1,
REI 240;
- plansee din beton armat, incombustibil A1, REI 60;
b) nivelul de stabilitate la incendiu/ gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compartimentului de
incendiu.
Cladirea propusa are gradul II rezistenta la foc.

D) IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI


Cerinta de igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului presupune conceperea si realizarea cladirilor,
precum si a partilor lor componente astfel incat sa nu fie periclitata sanatatea ocupantilor, urmarindu-se
asigurarea urmatoarelor conditii tehnice de performanta:
Criteriile de performanta in cazul acestei cerinte se refera la:
A – Igiena aerului;
B – Igiena apei;
C – Igiena higrotermica a mediului interior;
D – Insorirea;
E – Iluminatul;
F – Igiena acustica a mediului interior;
G – Calitatea finisajelor;
H – Igiena evacuarii apelor uzate si a dejectiilor;
I – Igiena evacuarii deseurilor si a gunoaielor;
J – Protectia mediului exterior.

A – Igiena aerului

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 87


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Se va asigura calitatea aerului din interiorul cladirii, respectiv o ambianta atmosferica corespunzatoare, astfel
incat sa nu existe degajari de substante nocive, de gaze toxice sau emanatii periculoase de radiatii care ar
putea periclita sanatatea ocupantilor.
Se asigura prin proiect o ventilare corespunzatoare a spatiilor, astfel incat schimbul de aer va fi de 1…2vol/h.
Salile, bucatariile, baile, biroul administrativ, spatiul tehnic, boxele de depozitare sunt prevazute cu
posibilitatea ventilarii naturale.

B – Igiena apei
Distributia apei se va face intr-un debit suficient, in conditiile satisfacerii criteriilor de puritate corespunzatoare
apei potabile.
Apa necesara alimentarii instalatiilor din cladirea va avea o anumita calitate, exprimata prin ansamblul
proprietatilor sale fizice, chimice, bacteriologice, etc. conform STAS 1342.
Debitul de apa la punctul de consum va fi de min. 0,15l/s (la spalator bucatarie) si min. 0,05l/s (la lavoar baie
si cada baie) cu o viteza optima a apei = 1m/s.
In gradinita nu se va distribui apa nepotabila.

C – Igiena higrotermica a mediului interior


Pentru a creea un mediu higrotermic admisibil se va asigura o ambianta termica corespunzatoare, atat in
regim de iarna, cat si in regim de vara. Asigurarea mediului higrotermic se va corela cu asigurarea calitatii
aerului si optimizarea consumurilor energetice.
Temperatura mediului interior ambiat conform NP011-97 si STAST 1907/1/2-97.
D – Insorirea
Conditia tehnica privind insorirea se refera la criteriile de patrundere directa a razelor solare in interiorul
cladirii.
Salile de grupa trebuie astfel amplasate si orientate incat sa primeasca radiatia solara directa, un anumit
numar de ore pe zi, sub anumite unghiuri minime, pe toata perioada anului.

E – Iluminatul
Se va asigura cantitatea si calitatea luminii (naturale si artificiale) astfel incat utilizatorii sa-si poata desfasura
activitatile in mod corespunzator in conditii de igiena si sanatate.
Criteriile si nivelurile de performanta cu privire la iluminat vor respecta cerintele normativelor in vigoare.

F – Igiena acustica a mediului interior


Conceperea si realizarea spatiilor interioare ale cladirii s-a facut astfel incat zgomotul perturbator perceput de
utilizatori sa fie mentinut la un nivel ce nu le poate afecta sanatatea. Igiena acustica se refera la conditiile
interioare cu privire la zgomot, respectiv la ambianta acustica interioara.
Criteriile si nivelurile de performanta cu privire la igiena acustica a mediului interior vor respecta cerintele
normativelor in vigoare.

G – Calitatea finisajelor
Se asigura igiena suprafetelor elementelor de constructie ce delimiteaza spatiile componente ale cladirii,
respectiv a peretilor, a pardoselilor si a planseului.
Placarile si vopsitoriile vor fi astfel alese incat sa nu pericliteze sanatatea utilizatorilor. Se vor utiliza materiale
care nu contin substante toxice si care nu emit gaze nocive, periculoase pentru sanatate, se vor utiliza
materiale rezistente la actiuni de curatire si igienizare, in functie de destinatia incaperilor.

H – Igiena evacuarii apelor uzate si a dejectiilor


Se va asigura un sistem corespunzator de eliminare a apelor folosite (impure) menajere sau meteorice, pecum
si a dejectiilor.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 88


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Continutul si concentratia maxima admisa a substantelor nocive vor respecta prevederile STAS 1481.
Conditii de calitate ale conductelor exterioare de canalizare:
- sa reziste la solicitari mecanice;
- sa fie impermeabile (sa nu permita infiltratii, exfiltratii);
- sa reziste la actiunea apelor uzate sau subterane agresive si a apelor cu temperatura de 40°C;
- sa reziste la eroziunea suspensiilor de apa;
- sa aiba o suprafata interioara cat mai neteda.
Evitarea riscului emisiei de mirosuri dezagreabile se asigura prin masuri de prevenire, astfel incat scaparile de
gaze nocive sa aiba nivel miros = 0.
Evitarea interconexiunii intre apele uzate si apa potabila se asigura prin rezolvarea corecta a sistemelor de
canalizare si alimentare cu apa, conform reglementarilor in vigoare.

I – Igiena evacuarii deseurilor si a gunoaielor


Solutionarea colectarii si depozitarii deseurilor menajere se va face intr-un mod optim, asfel incat sa nu fie
periclitata sanatatea oamenilor.
In incinta parcelei se vor depozita deseuri rezultate doar din activitati specifice functiunii. Deseurile se vor
colecta selectiv in containere special amenajate (pubele), in functie de categoria deseurilor. Evacuarea
acestora se va face prin intermediul unei firme autorizate, iar deseurile vor fi transportate si depozitate
conform standardelor de exigenta in vigoare.
Platforma pentru depozitarea deseurilor va fi impermeabila si va avea panta necesara pentru intretinere si
pentru scurgerea apelor pluviale. Acestea vor fi colectate in rigole racordate la cel mai apropiat camin de
canalizare.
Platforma pentru depozitarea deseurilor se va amplasa in interiorul parcelei pe latura nordica. Va fi inchisa
perimetral si astfel rezolvata incat sa se impiedice patrunderea animalelor. Va fi usor accesibila.
Asigurarea igienei zonei de colectare si depozitare: zonele si spatiile de colectare si depozitare se vor
amplasa, rezolva si dota corespunzator astfel incat sa se impiedice:
- emisia de mirosuri dezagreabile;
- prezenta insectelor si animalelor;
- crearea focarelor de infectie;
- poluarea apei sau a solului.

J – Protectia mediului exterior


Conditia tehnica privind protectia mediului exterior presupune realizarea cladirilor de locuinte astfel incat, pe
toata durata de viata (executie, expoatare, postutilizare) sa nu afecteze in niciun fel echilibrul ecologic.
Amplasarea noilor constructii nu va perturba vecinatatile, iar functiunile prevazute prin proiect nu genereaza
noxe sau alti factori de poluare a mediului, din punct de vedere higrotermic, atmosferic, a luminozitatii si
insoririi.
Asigurarea protectiei mediului inconjurator se va realiza prin interzicerea urmatoarelor activitati:
- evacuarea in atmosfera a substantelor daunatoare peste limitele stabilite prin reglementari specifice;
- aruncarea sau depozitarea deseurilor menajere in afara amplasamentelor autorizate;
- evacuarea de ape uzate, precum si descarcarea de reziduuri si orice alte materiale toxice in ape de
suprafata subterane;
- producerea de zgomote si vibratii cu intensitate peste limitele admise prin normele legale.

E) IZOLATIA TERMICA, HIDROFUGA SI ECONOMIA DE ENERGIE


Se va asigura conformarea generala si de detaliu a spatiului considerat astfel incat consumul energetic sa
poata fi limitat, in conditiile obtinerii unui confort termic minim admisibil.
In vederea realizarii cerintei tehnice privind izolarea termica, izolarea hidrofuga si economia de energie se vor
respecta criteriile si nivelurile de performanta cu privire la:

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 89


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

- limitarea consumurilor energetice pentru incalzirea cladirii, in regim de iarna;


- evitarea aparitiei condensului;
- limitarea efectalor condensului;
- asigurarea hidroizolarii elementelor de constructie perimetrale;
- asigurarea limitarii consumurilor energetice.
Limitarea consumurilor energetice pentru incalzirea cladirii in regim de iarna s-au realizat printr-o conceptie
corecta, generala si de detaliu, a cladirii prin: realizarea unei confromatii volumetrice optime a cladirilor,
evitarea detaliilor care conduc la crearea unor punti termice, prevederea unui procent de vitrare rational.

F) PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI


Elemetele delimitatoare ale spatiului au fost astfel conformate, incat zgomotul perceput de catre ocupanti sa
se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea acestora sa nu fie periclitata, asigurandu-se
totodata o ambianta acustica acceptabila.
Criteriile si nivelurile de performanta cu privire la protectia impotriva zgomotului vor respecta cerintele din
reglementarile in vigoare.

G) UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE


Potential pentru reducerea impactului constructiilor asupra mediului se regaseste in modul de utilizare al
resurselor naturale (apa potabila, combustibil, reciclarea deseurilor, etc) din persepectiva consumului de
resurse si a poluarii.
La realizarea obiectivului s-a propus utilizarea de materiale si echipamente cu agrement de mediu si consum
redus de energie.
Beneficiile directe ca urmare a aplicarii solutiilor tehnice din Scenariul 1 este eficientizarea consumului de
resurse si de energie.
Ca urmare a aplicarii solutiilor tehnice din Scenariul 1 vor fi satisfacute urmatoarele obiective privind utilizarea
sustenabila a resurselor naturale la nivelul cladirii:
▪ protectia resurselor;
▪ conservarea mediului natural;
▪ sanatatea, confortul si bunastarea utilizatorilor;
▪ protectia mediului.
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale pentru o cladire implica urmatoarele aspecte:
▪ consum minim de energie si apa pe intreg ciclul de viata;
▪ materialel e utilizate in constructia acestora provin din surse regenerabile, au ciclu de viata indelungat si pot
fi reutilizate;
▪ genereaza minimum de deseuri si nu polueaza in exploatare;
▪ au impact minim asupra terenului pe care se construieste si se integreaza in mediul natural ;
▪ isi indeplinesc eficient scopul pentru care au fost construite, dar sunt adaptabile la necesitati viitoare;
▪ asigura calitatea mediului interior pentru utilizatori.
Pentru ca o cladire sa fie sustenabila trebuie sa permita modificari si adaptari ulterioare in functie de
necesitatile actuale si viitoare ale utilizatorilor, trebuie sa asigure confortul ocupantilor si toate acestea la
costuri cat mai scazute in exploatare.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 90


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Deoarece exista posibilitatea degradarii in timp datorita modului de exploatare este esentiala monitorizarea
cladirilor pe intreg ciclul de viata dar si educarea comunitatii in scopul intretinerii si a investirii in dezvoltarea lor
si a zonelor limitrofe. Contextul actual privind sustenabilitatea resurselor cat si din punct de vedere al utilizarii
judicioase a resurselor naturale la nivelul cladirii, este justificata cladiri care stimuleaza dezvoltarea unui mediu
sigur si sanatos pentru comunitate si care descurajeaza discriminarea si alte acte cu efect negativ asupra
societatii.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si


economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugatul de stat/ bugatul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite.
Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislatia în vigoare și constau în fonduri
proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate
de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.
Prezenta investiției se dorește a se finan ța prin Programul Național de Dezvoltare Locală .
Programul Naţional de Dezvoltare Locală este un program multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, prin care se pot accesa fonduri alocate bugetelor locale, de la bugetul de
stat, destinate dezvoltării locale. Acest program vizează creşterea accesibilităţii la resurse şi a calităţii vieţii
pentru toţi locuitorii României.
Obiectivul general PNDL vizează echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare,
de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi
de acces la căile de comunicaţie, astfel încât pe termen mediu fiecare localitate să atingă standardele
prevăzute de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

Ordonator principal de credite / investitor


COMUNA BACIU, JUD. CLUJ, PRIN PRIMARUL LOCALITATII

Ordonator de credite secundar


Nu este cazul

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 91


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE


CONSTRUIRE
Pentru investita - “ CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ”, a fost emis Certficatul de
urbanism nr. 32 din 21.02.2019 de catre PRIMARIA BACIU, judetul Cluj. Certificatul de urbanism este anexat
prezentei documentatii.

6.2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES


PREVAZUTE DE LEGE
Extrasul de carte funciara nr. 59640 Baciu, este anexat prezentei documentatii. Conform extrasului de carte
funciara numarul cadastral al terenului este 59640, iar suprafata Din acte: 4.200 mp iar cea Masurata: 3.112
mp.

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare
a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de
mediu in documentatia tehnico-economica
Actul administrativ al Autoritatii competente pentru protectia mediului solicitat prin certificatul de urbanism este
anexat prezentei documentatii.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor


Au fost intocmite si anexate prezentei documentatii avizele/ acordurile privind asigurarea utilitatilor urbane si
infrastructura conform certificatului de urbanism.

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara


Studiul topografic vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara este anexat prezentei
documentatii.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii
si care pot conditiona solutiile tehnice
Au fost intocmite si anexate prezentei documentatii avizele si acordurile specifice solicitate conform
certificatului de urbanism.
7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei


Entitatea responsabila cu implementarea investitiei este: Primaria Comunei Baciu.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 92


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Primaria Comunei Baciu este solicitantul si beneficiarul valorii finantarii, fiind responsabila de desfasurarea
lucrarilor de executie.
Inaintea depunerii cererii de finantare, beneficiarul a realizat din fonduri proprii urmatoarele documente:
 documentatia tehnico-economica a investitiei: studiu de fezabilitate, studiu geotehnic, ridicare
topografica;
 documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare, cerute prin certificatul de urbanism.
La nivel de conducere a Primariei se va verifica periodic activitatea echipei de proiect. Echipa de proiect
prezinta periodic rapoarte de activitate conducerii Consiliului local.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii


(in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea
investitiei pe ani, resurse necesare
Durata de executie a lucrariilor de constructii este, conform graficului de realizare anexat, de 24 luni
calendaristice. Esalonarea investitiei pe ani este prezentanta in graficul fizic si valoric anexat prezentei
documentatii tehnice.

7.3. Strategia de exploatare/ operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare


Conform manualului de exploatare, care se va elabora doar dupa realizarea investitiei.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale


Managementul proiectului este asigurat de catre Primaria Comunei Baciu.
Primaria Comunei Baciu are rolul:
 sa acopere cheltuielile eligibile, ocazionate de implementarea proiectului;
 sa aprobe documentatia tehnico-economica;
 sa asigure sustenabilitatea proiectului;
 sa elaboreze documentatiile pentru achizitia publica de bunuri si servicii aferente implementarii
proiectului;
 sa organizeze procedurile de achizitie publica de bunuri si servicii aferente implementarii proiectului;
 sa monitorizeaze executarea lucrarilor de executie a proiectului;
 sa participe la receptia lucrarilor;
 sa asigure, prin personalul de specialitate, managementul si implementarea proiectului;
 sa asigure spatiul necesar organizarii licitatiilor si intalnirilor echipei de implementare.
Echipa propusa pentru implementarea proiectului de investitii are minimum urmatoarea componenta:
 manager proiect;
 asistent manager;
 responsabil financiar;
 reponsabil tehnic;
 responsabil achizitii publice/ jurist.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 93


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI

8.1. Protectia muncii si masuri psi:


La executarea lucrarilor de constructii, pe santier se vor respecta prevederile din :
 “Norme generale de protectie a muncii” elaborate de Institutul de Cercetari Stiintifice pentru Protectia
Muncii, in colaborare cu specialistii din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si cu Institutul de
Igiena , Sanatate Publica, Servicii;
 Legea privind protectia si securitatea muncii nr. 319/2006;
 Normativ C 300/1994 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora;
 atat pentru prevenirea cat si pentru stingerea incendiilor care se pot produce pe santier, se vor
respecta prevederile din “Norme Generale de P.S.I.”, care stabilesc principiile, regulile si masurile
generale pentru PSI, in scopul asigurarii exigentei esentiale privind “siguranta la foc”.

8.2. Concluzii si recomandari de executie:


Inainte de a incepe lucrarile de executie a sapaturilor se vor verifica datele privitoare la amplasamentul noii
constructii (conform normativului NP120-2014). Inaintea turnarii betonului in fundatii este obligatorie
convocarea geotehnicianului pentru receptia terenului de fundare (fara semnarea procesului verbal de receptie
a terenului de fundare nu se poate trece la turnarea betonului).
Executantul are obligatia de a intocmi procedura de lucru respectand toate masurile prevazute in normele de
sanatatea si securitatea muncii si in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare cu privire la protectia
mediului inconjurator si a sanatatii populatiei. Executantul are responsabilitatea de a stabili procedurile de
lucru si eventualele proiecte tehnologice de amplasament, proiectele de incercari si prelevarea de probe,
precum si convocarea tuturor factorilor implicati in verificarea si receptia lucrarilor inainte ca acestea sa devina
ascunse. Nu se va depasi limita de proprietate decat cu acordul vecinilor.
In cazul aparitiei unor degradari pe parcursul executiei, sau pentru orice neconcordanta intre proiectul propus
si situatia reala va fi contactat proiectantul pentru gasirea unor solutii de adaptare si interventie.
Inceperea lucrarilor de executie se va anunta de catre beneficiar, cu minim 10 zile inainte, la Primaria
Comunei Baciu si cu minim 10 zile inainte la Inspectoratul de Stat in Constructii Cluj.

8.3. Organizarea de santier


Organizarea de şantier pentru lucrările din prezenta documenta ției se vor realiza în zona obiectivului în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi va fi detaliată în cadrul urmatoarelor etape de proiectare.
Alimentarea cu apă a şantierul se va realiza prin dotarea cu sursă proprie de apă.
Alimentarea la energie electrică se va realiza prin montarea unui tablou electric provizoriu.
Accesul în incinta organizării de şantier se realizează din căile de acces existente.
Pentru lucrarile propuse în cadrul organizaări de şantier nu sunt necesare demolări, devieri de reţele,
alimentare cu energie termică şi telecomunicaţii.
CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 94
MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro

Data: Proiectant,
Septembrie 2019 MENTOR CONSTRUCT S.R.L
Șef de proiect
arh. Jozsa Judit

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BACIU JUD. CLUJ pag. 95


MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro
MENTOR CONSTRUCT S.R.L., J/12/934/2009, C.U.I. RO25463035
Adresa: 400046, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 41, ap. 1
Tel: +40 752 019 885; +40 745 294 841; Fax: +40 364 738 867
E-mail: office@mentor-construct.ro