Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2020
Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea


Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca
de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului
„Răspuns de urgență la COVID-19 şi suport pentru întreprinderile
micro, mici și mijlocii”, semnat la 29 iulie 2020
------------------------------------------------------------------------------

În temeiul art. 3 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului


public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (republicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2014, nr. 397-399, art. 704), cu modificările ulterioare,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege


pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului
„Răspuns de urgență la COVID-19 şi suport pentru întreprinderile micro, mici și
mijlocii”, semnat la 29 iulie 2020.

Prim-ministru ION CHICU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor Serghei PUȘCUȚA

Ministrul sănătății,
muncii și protecţiei sociale Viorica Dumbrăveanu

\\172.17.20.7\operatori\006\ANUL 2020\HOTĂRÎRI\15423\15423-redactat-ro.docx
3

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova
și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului
„Răspuns de urgență la COVID-19 şi suport pentru întreprinderile micro,
mici și mijlocii”

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.1. – Se ratifică Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova


și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului
„Răspuns de urgență la COVID-19 şi suport pentru întreprinderile micro, mici și
mijlocii”, semnat la 29 iulie 2020.

Art.2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea


prevederilor acordului menționat.

Art.3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica


Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei ratificarea acordului nominalizat.

Președintele Parlamentului

\\172.17.20.7\operatori\006\ANUL 2020\HOTĂRÎRI\15423\15423-redactat-ro.docx