Sunteți pe pagina 1din 1

PRECIZĂRI ORIENTATIVE PRIVIND ÎNTOCMIREA LUCRĂRILOR CE VOR FI

ELABORATE ȘI PREZENTATE LA EXAMENUL DISCIPLINEI DREPT MEDICAL


sesiunea de iarnă
anul universitar 2019-2020

1. Întocmirea și prezentarea referatului este obligatorie pentru obținerea unei note la


disciplina Drept Medical.
2. Prezentarea se va face personal și nu prin persoane interpuse. În caz contrar, persoana
va fi declarată absentă, urmând a se prezenta la reexaminare.
3. Referatul va putea fi elaborat fie individual (1 student), fie în co-autorat (2 studenți).
4. În întocmirea lucrării, studenții trebuie:
- Să folosească în mod corect limba română;
- Să scrie cu diacritice;
- Să citeze în mod corespunzător opera de specialitate care reprezintă sursă de
inspirație pentru elaborarea lucrării, fie că aceasta reprezintă resurse tipărite sau
electronice. Astfel, în cazul resursei tipărite, ordinea de citare trebuie să fie
următoarea: autor/autori, titlul operei, editura, localitatea editurii, anul apariției
cărții, pagina/paginile unde se află informația citată (Exemplu: D.Tofan, Drept
administrativ, vol.II, ed.3, Ed.C.H.Beck, București, 2017, p.145-146). De
asemenea, revistele vor fi citate după exemplul următor: C.G.Dinu, The Equal
Opportunities of Dyslexic and Dysgraphic Persons to Participate as Candidates
for the Driving License Examination, în Public Administration. Regional Studies
nr.1 (20)-2018, Ed.Universitatea Galați, p.62;
- Jurisprudența națională, dacă este citată de către autor, va indica hotărârea
instanței, instanța care a pronunțat hotărârea, numărul și anul hotărârii;
jurisprudența europeană se citează după exemplul următor: CJUE, Cauza C-84/95,
hotărârea din 30 iulie 1996, Bosphorus/Minister for Transport, Energy and
Communications și alții, ECR [1996], p.I-1953; CEDO, Cauza Panaitescu
împotriva României, hotărârea din 10 aprilie 2012 (în cazul Curții Europene a
Drepturilor Omului – în continuare, CEDO);
- Să structureze lucrarea pe capitole;
- Să elaboreze un capitol final destinat concluziilor ce se desprind ca urmare a
cercetării efectuate.
5. În evaluare, cadrul didactic va ține cont de: resursele bibliografice folosite, structura
lucrării, conținutul și coerența acesteia, concluziile elaborate, modul de prezentare a
lucrării.
6. Temele nu se repetă, astfel că nu vor fi întocmite două referate cu aceeași temă.
7. Studenții își vor alege tema având în vedere următoarele repere orientative:
- www.ms.ro
- www.cnas.ro
- https://www.who.int/
- www.echr.ro
- https://hudoc.echr.coe.int/
- http://avp.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=172&
lang=ro-ro
Lector dr. Cătălina DINU