Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT CREDITARE SOCIETATE

Nr. _________
Încheiat astăzi ________________

Între: Dl/D-na ________________________________, cu domiciliul stabil în


_______________________________________________, CNP __________________________, denumit în
continuare Creditor

şi
S.C. _______________________________ S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.
______________Cod Fiscal__________________ cu sediul în ________________ str.
_________________________, reprezentată legal prin ___________________________________ în calitate
de _______________________, denumită în continuare Beneficiar, iar în mod colectiv denumite în continuare
Părţile.

Părţile au convenit următoarele:


Art. 1. Obiectul contractului.
Creditarea societăţii comerciale S.C. ________________________________ S.R.L., de către dl/d-na
_________________________________ pentru efectuarea unor plăţi necesare desfăşurării activităţii curente.
Această creditare este in suma de _________________lei.
Art. 2. Durata contractului.
Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedeterminata, returnarea fondurilor puse la dispozitie fiind
facute atunci cand societatea dispune de numerar.
Art. 3. Preţul contractului.
Creditarea se realizează fără perceperea vreunei dobânzi.
Art. 4. Obligaţiile părţilor.
4.1. Obligaţiile creditorului:
- să crediteze societatea atunci când disponibilul de numerar din casieria societăţii este insuficient pentru
acoperirea plăţilor curente.
4.2. Obligaţiile beneficiarului:
- să întocmească dispoziţii de încasare pentru sumele primite de la creditor, evidenţiind fiecare sumă;
- să restituie sumele primite în măsura disponibilului aflat în casierie, în baza unor dispoziţii de plată ce vor fi
semnate de către creditor;
- să pună la dispoziţia creditorului, la cererea acestuia, situaţia explicită a sumelor primite şi, respectiv,
restituite.
Art. 5. Dispoziţii finale.
Beneficiarul va evidenţia în mod explicit soldul creditorului.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte
contractantă şi intră în vigoare astăzi, la data semnării lui de către ambele părţi.

Creditor,
Dl/D-na ________________________

Beneficiar,
Reprezentant legal,
________________________________________

S-ar putea să vă placă și