Sunteți pe pagina 1din 2

viaţa creştină ! , !

(Ioan 13, 34)


publicaţie editată şi distribuită gratuit de parohia „sf. arh. mihail și gavriil” - poieniţa, com. vânători, jud. iaşi, protopopiatul paşcani

Bolnavul este dator, mai înainte de orice, să se


grăbească a se curăţi de păcat şi să se împace în
conştiinţa sa cu Dumnezeu. Acest lucru netezeşte şi
drumul lucrării binefăcătoare a medicamentelor.
SFÂNTUL TEOFAN ZĂVORÂTUL

Ioan a prezentat viața duhovnicească sub


forma unei scări cu 30 de trepte, fiecare
treaptă corespunzând unei anumite virtuți.

P
omenirea Sfântului Ioan Scărarul în cea Numărul treptelor este unul simbolic, dar are şi
de-a patra Duminică din Postul Mare un adânc înţeles duhovnicesc, reprezentând
nu se face pentru că ar fi ziua trecerii lui vârsta la care Hristos S-a revelat în deplina Sa
la cele veșnice. El este pomenit în această zi maturitate. Conform traducerii părintelui
ca fiind „scară” sau întărire a celor care Dumitru Stăniloae (Filocalia, volumul IX),
înaintează duhovniceşte pe cărarea spre Sfântul Ioan clasifică treptele Scării astfel:
Înviere, urmând pilda vieții sale: „Întărind ca
nişte trepte virtuţile, spre cer te-ai suit cu ade- 1. Retragerea - presupune ieşirea firii de sub
vărat luminând, prin dreapta credinţă, la adân- stăpânirea materiei;
cul cel nemăsurat al privirii la cele de sus, 2. Neîmpătimirea - constă în golirea omului de
biruind toate pândirile demonilor, şi păzeşti pe tot ce este stricăcios;
oameni de vătămarea lor, o Ioane, scara virtu- 3. Înstrăinarea - maică a despătimirii;
ţilor; şi acum te rogi, să se mântuiască robii tăi” 4. Ascultarea - fereastra prin care poţi vedea
(Utrenia Duminicii a IV-a din Postul Mare). dincolo de sine;
De obicei, Sfântul Ioan Scărarul este 5. Pocăinţa - o întoarcere a omului de la păcat

U
nde să găsim calea adevărată spre ferici- prăznuit pe 30 martie, iar Sfânta Maria la virtute, prin nevoinţă şi suferinţă;
re? Care sunt poruncile după care trebuie Egipteanca, pe 1 aprilie (și în Duminica a V-a 6. Gândul la moarte - darul lui Dumnezeu prin
să ne călăuzim, pe care trebuie să le împli- din Post). În „Triodul explicat. Mistagogia care deschide sufletului orizontul veşniciei şi
nim ca să putem ajunge la ea? Trebuie să ne timpului liturgic”, ieromonahul Macarie Simono- perspectiva infinităţii;
călăuzim după cele nouă porunci ale Domnului petritul consemnează faptul că aceste două 7. Fericita întristare - dorul intens după viaţa
despre fericire, pe care El le-a rostit pe munte în praznice cădeau mereu în timpul Triodului, în Dumnezeu;
auzul ucenicilor Săi şi a poporului şi care ni se ceea ce diminua din importanţa lor, mai ales că 8. Mânia - tulburarea sufletului;
cântă ori se citesc zilnic la Liturghie, la vohodul celor doi sfinți le erau dedicate doar trei stihiri la 9. Ținerea de minte a răului - ce îngustează
mic, când se deschid pentru prima dată uşile Vecernie, un canon la Utrenie și nimic mai mult. sufletul;
împărăteşti, ca să le ţinem minte şi să cugetăm Prin urmare, transferul în ciclul liturgic mobil a 10. Clevetirea - care surpă iubirea;
totdeauna la ele. Ele sunt următoarele: permis o mai mare atenție acordată acestor doi 11. Flecăreala - catedrala slavei deşarte;
sfinţi şi o afirmare mai explicită a legăturii lor cu 12. Minciuna - fiica multei vorbiri;
1) Fericiţi cei săraci cu duhul, că acelora este Postul Mare. 13. Trândăvia - moartea tuturor virtuţilor;
Împărăţia cerurilor. Prăznuirea Sfântului Ioan Scărarul în 14. Lăcomia - maica desfrânării;
2) Fericiţi cei ce plâng, că aceia vor fi mângâiaţi. această duminică este atestată în manuscrise 15. Neprihănirea (castitatea) - începutul învierii
abia în secolul al XIII-lea. Până în acel moment, celei de obşte şi al nestricăciunii celor
3) Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni ea era rezervată pildei samarineanului milostiv, stricăcioase;
pământul. al cărei canon s-a păstrat în Utrenia acestei 16. Arghirofilia - închinarea la idoli;
zile, până astăzi. Instituirea târzie a prăznuirii a 17. Nesimţirea - breşa dintre trecut şi prezent;
4) Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetoşează de rezultat, probabil, din dorinţa de a completa în 18. Somnul - îngroşarea minţii;
dreptate, că aceia se vor sătura. mod armonios structura Triodului. 19. Privegherea - subţierea spiritului;
5) Fericiţi cei milostivi, că aceia vor fi miluiţi. Născut la sfârșitul secolului al VI-lea, în 20. Frica - nedesăvârşirea în iubire;
Siria, Sfântul Ioan a îmbrățișat viața monahală 21. Slava deşartă - vânătoarea virtuţilor;
6) Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea încă de când avea 16 ani, fiind ucenic al 22. Mândria - închipuirea de sine;
pe Dumnezeu. Cuviosului Martirie aproape 20 de ani. După 23. Hula - gândurile vrăjmaşilor;
moartea duhovnicului său, Sfântul Ioan s-a 24. Blândeţea - contemplarea tainei lui
7) Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu;
retras într-o peșteră, în locul numit Tolas,
Dumnezeu se vor chema. petrecând aici 40 de ani în nevoință. 25. Smerenia - poarta Împărăţiei lui Dumnezeu;
8) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că acelora Numit, mai apoi, stareț al Mănăstirii din 26. Discernământul - curăţenia inimii;
este Împărăţia cerurilor. Sinai, Sfântul Ioan a primit cu durere această 27. Isihia - cale a rugăciunii neîntrerupte;
chemare, dar s-a supus vreme de câțiva ani, 28. Rugăciunea - maica virtuţilor;
9) Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî pe voi, şi vă vor după care a numit un călugăr în locul său și s-a 29. Nepătimirea - moartea întru înviere a
prigoni, şi vor zice tot cuvântul rău împotriva întors în pustie, petrecând astfel până la finalul sufletului;
voastră, minţind pentru Mine. Bucuraţi-vă şi vă vieții sale. 30. Credinţa, nădejdea şi dragostea -
veseliţi, căci plata voastră multă este în ceruri. Autor al renumitei cărți Scara, Sfântul amplitudinea cunoaşterii şi trăirii duhovniceşti.
VIAŢA CREŞTINĂ • 29 martie 2020 2

În săptămâna a cincea din Postului Paștilor, Biserica a rânduit două păgâni în anul 626, dar ne atrage atenția că
Maica Domnului devine scut împotriva tuturor
Denii. Miercuri seara se săvârșește Denia în cadrul căreia se citește patimilor dacă o vom chema în ajutor. Acatistul
tot Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, iar vineri seara, De- Bunei Vestiri este alcătuit din 13 condace și 12
nia Acatistului Bunei Vestiri. icoase care descriu și preamăresc diferitele
episoade din viața Maicii Domnului, începând
cu momentul Bunei Vestiri.
anonul Sfântului Andrei Criteanul a fost În al doilea rând, deoarece ea a fost întâlnită
C în atenţia noastră şi în prima săptămâna
a Postului Mare (de luni până joi), doar
că atunci s-a citit în patru stări. În acest canon
de Sfântul Zosima în timpul Postului Mare,
primind ultima împărtășanie în Joia Mare,
murind în aceeași zi, Biserica a găsit de
De ce a rânduit Biserica citirea
Imnului Acatist în această perioadă?
este cuprinsă întreagă istorie duhovnicească a cuviință să fixeze o zi de sărbătorire specială Tocmai ca să ne readucă aminte de Maica
omenirii, cu căderea și ridicarea, cu pocăința și pentru cea mai mare păcătoasă, care a ajuns la Domnului – mijlocitoare între om şi
iertarea și unirea cu Dumnezeu. Canonul ne pocăință. Dumnezeu. De fapt, întreaga imnografie a
oferă multe exemple de persoane căite și Triodului se referă la acest aspect şi la rolul pe
mântuite, cărora și noi urmându-le pocăința În cele din urmă, ni se spune că, din ziua când care îl joacă Născătoarea de Dumnezeu: ea
îndrăznim să-I cerem Domnului milă și iertare Sfânta Maria a intrat în pustiul Iordanului, este Maica lui Dumnezeu, a lui Hristos Care
de păcate. Cel mai cutremurător exemplu de până a fost întâlnită de către Sfântul ne-a mântuit dar, în acelaşi timp, este Maica
revenire de la greșeli și păcate, prin pocăință, Zosima, au trecut 47 de ani. Numărul 47 este noastră, a tuturor, Eva cea nouă prin care a
lacrimi și virtuți îl descoperim în viața Sfintei important pentru Postul Mare, deoarece noi venit mântuirea. „Sfârşitul se apropie” şi spre
Maria Egipteanca. suntem încurajați să imităm viața Sfintei în acest sfârşit înaintăm, avându-o ajutor şi
această perioadă de post, care durează 40 de mijlocitoare pe Fecioara Maria „cea bună”, care
De ce este comemorată Sfânta Maria zile, pentru perioada Postului Mare și încă 7 L-a născut pe Fiul lui Dumnezeu „Cel bun din
Egipteanca în Postul Mare? zile, în timpul Săptămânii Patimilor. Este ca și fire”.
cum Sfinții părinți ne-ar încuraja, întrebându-ne:
Sfânta Maria Egipteanca este comemorată în Dacă Sfânta Maria a dus o asemenea viață Cuvântul denie vine de la slavonescul vdenie
timpul Postului Mare pentru câteva motive. În timp de 47 de ani, nu am putea și noi să facem și înseamnă priveghere sau slujbă nocturnă.
primul rând, ea este, prin excelență, un la fel timp de numai 47 de zile, pentru a Deniile se săvârșesc numai în două săptămâni
exemplu de pocăință creștină, căci a părăsit întâmpina Învierea Domnului cum se cuvine? din timpul unui an bisericesc și anume: în
viața desfrânată pe care o ducea, trăind în săptămâna a cincea și a șaptea din Postul
deșert o viață de asceză extremă și de În seara de vineri din săptămâna a cincea din Sfintelor Paști. S-a păstrat denumirea de Denie
rugăciune, pentru dragostea lui Hristos. Postul Postul Mare este săvârșită în bisericile pentru Utreniile din Săptămâna Patimilor,
Mare este, de asemenea, un timp de pocăință ortodoxe Denia Acatistului Bunei Vestiri pentru că ele se săvârșesc seara, potrivit
și, în ultima etapă a ostenelilor postului, ea (Imnul Acatist) . Ne amintește de minunea pe troparului: „Iată, Mirele vine în miezul nopții...”.
este prezentată ca exemplu, pentru ca noi să care a făcut-o Maica Domnului în Constanti-
perseverăm. nopol, pe când cetatea era înconjurată de (Sursa: Crestinortodox.ro / Doxologia.ro)

Ispita care vine de la Dumnezeu pentru folosul omului niciodată nu taie nădejdea
cea bună din suflet, precum era ispita lui Iov, drept aceea și spunea către Dumnezeu:
«Aș aștepta eu atunci până ce iarăși voi fi și de mi-ai rândui un timp în care să-Ți
amintești de mine». Însă ispitele care vin de la diavolul, cu îngăduința lui
Dumnezeu, umplu sufletul de deznădejde și de mânie și descurajare.”
SFÂNTUL ANASTASIE SINAITUL

contact: pr. marius-ionuţ tabarcea, tel. 0745776456, mail: parohia.poienita@yahoo.ro, web: poienita.mmb.ro, facebook.com/parohiapoienita