Sunteți pe pagina 1din 6

MODULUL DE STUDIU 1

PROIECTAREA ÎN DOMENIUL AUTOMATIZĂRII PROCESELOR

Unitatea de învățare 1
1. Proiectarea în domeniul automatizării proceselor
1.1. Conceptul de proiectare
1.2. Documentația tehnică a unui proiect din punct de vedere al automatizării

Cunoştinţe şi deprinderi

La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare vei înţelege:


- conceptul de proiectare;
- care este documentația tehnică a unui proiect din punct de vedere al automatizării.
La finalul parcurgerii acestei unități de învățare vei putea să:
- identifici etapele activității de proiectare a unui proces;
- prezinți cele opt documente tehnice care stau la baza unui proiect de automatizare.

1.1. Conceptul de proiectare în domeniul automatizării proceselor

O definiție exactă a noțiunii de proiectare încă nu există, aceasta depinde de


domeniul de activitate (industrial, comercial, cercetare, educațional, ecologic etc.).
Proiectarea în domeniul automatizării proceselor o putem defini ca o activitate
strategică ce include: i) stabilirea structurilor de reglare/siguranță și protecție specifice
unui proces reprezentate schematic; ii) alegerea și dimensionarea elementelor de execuție
și a echipamentelor de măsurare; iii) modalitatea de montare a echipamentelor de
măsurare. Punctul de plecare al acestor activități îl constituie îndeplinirea indicatorilor de
performanță și siguranță impuse procesului.
Pe de altă parte, această activitate este inclusă în structura unui proiect de
implementare fizică a unui proces, proiect coordonat de un proiect manager care asigură
schimbul de informații între toate activitățiile specifice proiectului, conform schemei din
figura 1.1. Complexitatea unui proiect impune participarea unei echipe de de oameni
care au o pregătire în diferite domenii și sunt coordonați de câtre un manager de proiect.

9
Fig. 1.1. Organizarea unui proiect.

Punctul de plecare a activității de proiectare a structurilor de conducere automată


o constituie etapa de proiectare a procesului tehnologic ce include realizarea diagramei
de proces, manualul de operare, alegerea și selectarea echipamentelor de proces (cuptoare
tubulare, coloane de fracțioare, unității auxiliare etc.).
Proiectele pot fi împărțite în:
• proiecte în cadrul cărora se fac modificări sau completări ulterioare la
instalațiile industriale existente. Aceste modificări se datorează cerinței de
creștere a producției pentru a satisface cererea tot mai mare de vânzări sau creștea
performanței instalației.
• proiecte pentru procese noi, pornind de la cercetarea de laborator urmată
apoi de realizarea instalație pilot, în final la realizarea fizică a procesului
industrial.

10
Din cele expuse se poate concluziona faptul că proiectarea în domeniul
automatizărilor are ca obiectiv elaborarea unor documente care să conțină informații
necesare implementării structurilor de reglare/siguranță și protecție asociate operării
eficiente a procesului. În general documentația tehnico-constructivă a structurilor de
reglare este sub forma unui proiect care cuprinde următoarele documente: diagrama
procesului, scheme P&ID, diagrama buclei, diagrama logică, lista instrumentelor de
automatizare, fișa specificațiilor tehnice, planuri de montare ale aparatelor, planul
locațiilor.

Test de autoevaluare 1.1.

Definiți conceptul de proiectare din punct de vedere al automatizărilor.

1.2. Documentația tehnică a unui proiect din punct de vedere al


automatizării

Există opt documente tehnice ce stau la baza unui proiect din punct de vedere al
automatizării și care vor fi sudiate pe parcursul acestui curs.

1. Diagrama procesului (Process Flow Diagram) este o reprezentare schematică


a fluxului tehnologic asociat unui proces, realizată prin intermediul echipamentelor de
proces definite într-un standard internațional specific.

2. Schema P&ID (Piping and Instrumentation Drawing) este un desen în cadrul


căruia se găsesc toate interconectările între echipamentele de proces şi aparatele de
măsură şi control utilizate în reglarea procesului, realizate prin intermediul unui set de
simboluri asociate unui standard internaţional.
3. Lista instrumentelor (Instrument List) este o listă alfabetică a tuturor aparatelor
de măsură dintr-o instalație.
4. Fişa specificațiilor tehnice (Specification Form sau Data sheets) este un
document ce conține informații privind denumirea, mediul în cadrul căruia poate
funcționa, domeniul de utilizare, caracteristicile tehnice ale aparatului de măsură.

11
5. Diagrama logică (Logic diagram) reprezintă un desen ce descrie activitatea
funcțional logică a unui sistem de protecție şi siguranță.
6. Diagrama buclei (Loop diagram) este un desen care detaliază legăturile fizice
din punct de vedere electric, a tuturor elementelor de automatizare dintr-o buclă de
reglare/sistem de măsurare.
7. Planuri de montare ale aparatelor (Installation Details) sunt desene care arată
modalitățiile de montare a aparatelor de măsură.
8. Planul locațiilor (Location Plan) este un desen în cadrul căruia se găsesc
coordonatele geografice de montare ale fiecărui aparat de măsură şi control dintr-o
instalație.

Cele opt documente se vor elabora secvențial de-a lungul dezvoltării proiectului.
În figura 1.2 sunt ilustrate etapele de dezvoltare secvențială a documentelor [Frederick
A.M, Clifford A.M., 2004].

Fig. 1.2. Cronologia de elaborarea a documentelor.

Punctul de start în elaborarea documentației unui proiect este digrama procesului,


realizată de inginerii tehnologi. Pe baza acestei diagrame se va întocmi schema P&ID. La

12
rândul său schema P&ID stă la baza întocmirii listei instrumentelor, fișelor de specificații
tehnice ale aparatelor de măsură, diagramelor logică și diagramelor buclelor. Lista de
instrumente și fișele de specificații stau la baza realizării celorlalte documente.

Test de autoevaluare 1. 2.

Ce este o schemă P&ID ?

Rezumat
Proiectarea în domeniul automatizării proceselor o putem defini ca o
activitate strategică ce include: i) stabilirea structurilor de reglare/siguranță și
protecție specifice unui proces reprezentate schematic; ii) alegerea și
dimensionarea elementelor de execuție; iii) modalitatea de montare a
echipamentelor de măsurare.
Documentaţia tehnică a unui proiect conţine: diagrama procesului
(Process Flow Diagram), schema P&ID (Piping and Instrumentation Drawing),
lista instrumentelor (Instrument List), fişa de specificații tehnice (Specification
Form), diagrama logică (Logic diagram), diagrama buclei (Loop diagram),
planuri de montare ale aparatelor (Installation Details), planul locațiilor
(Location Plan).

Răspunsuri la testele de autoevaluare

1.1. Enunț. Definiți conceptul de proiectare din punct de vedere al automatizărilor.


Răspuns: Proiectarea în domeniul automatizării proceselor o putem defini ca o
activitate strategică ce include: i) stabilirea structurilor de reglare/siguranță și protecție
specifice unui proces reprezentate schematic; ii) alegerea și dimensionarea elemente de
execuție și echipamente de măsurare; iii) modalitatea de montare a echipamentelor de
măsurare.

13
Răspunsuri la testele de autoevaluare

1.2. Enunț. Ce este o schemă P&ID ?


Răspuns : O schemă P&ID (Piping and Instrumentation Drawing) este un desen în
cadrul căruia se găsesc toate interconectările între echipamentele de proces şi
instrumentele utilizate în reglarea procesului, realizate prin intermediul unui set de
simboluri asociate unui standard internațional.

Lucrare de verificare

1. Enumerați documentele tehnice ce stau la baza unui proiect de automatizare.


2. Justificați rolul planurilor de montare ale echipamentelor de automatizare.
3. Care este rolul diagramei de proces într-un proiect de automatizare?

Bibliografie

1. Frederick A.M, Clifford A.M., Instrumentation and Control System, Editors The
Instrumentation , Systems and Automation Society, 2004;
2. Sinnott R.K, Chemical Engineering Design, Elsevier, 2005.

14

S-ar putea să vă placă și