Sunteți pe pagina 1din 12
CONTRACT DE SERVICII nr. 15540 /06.08.2020 {in temeiul art.43 alin.(3) lit. a) din Hot&rarea Guvernului Romaniei nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public’ / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificérile si completifrile ulterioare, s-a incheiat prin achizitie directa prezentul contract de ,, Servicii de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a judetului Bistrita-Nasdud pentru perioada 2021- 2027" UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALA JUDETUL BISTRITA - NASAUD, prin Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, avand sediul in judetul Bistrita- N&s&ud, cod postal cod de inregistrare fiscal reprezentatd legal de catre domnul Emil-Radu Moldovan, avand functia de presedinte al Consiliului Judetean, prin imputernicit domnul Florin-Grigore Moldovan, avand functia de Administrator Public al Judetului Bistrita-Nasdud si domnul Teofil-lulian Cioarba avand functia de director executiv, in calitate de achizitor, pe de o parte, si Societatea CORNEL BAN CONSULTING, PMV (PFA) cu sediul in Danemarca. Copenhaga, deschis la Ny Kredit Bank Danemarca, reprezentata prin domnul Cornel-Ioan BAN, in calitate de prestator, pe de alta parte, denumite in continuare fiecare in parte, ,,Partea” si in mod colectiv »Partile”, au convenit incheierea prezentului contract de servicii. 1, TERMENI SI DEFINITII in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: a. contract— prezentul contract si anexele sale; b. achizitor $i prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; preful contractului - pretul platibil prestatorului de c&tre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; d. Servicii - totalitatea activitatilor pe care prestatorul trebuie s& le realizeze, in conformitate cu caietul de sarcini si care fac obiectul prezentului contract; . fora majord - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibildi executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativ. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatillor uneia din parti; f. zi- zi calendaristica, in afara cazului in care se prevede expres c& sunt zile lucratoare; an - 365 de zile. c. 1 9. act adifional- document prin care se pot modifica termenii si conditile contractului h. conflict de interese - orice eveniment influentand capacitatea prestatorului de a exprima o opinle profesionalé obiectivai si impartial8, sau care il impiedic& pe acesta, in orice moment, 84 acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv in legaturd cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricdror subcontractanti, salariati si experti actionand sub autoritatea si controlul prestatorului, 1. garantia de bund execufie - garantia care se constituie de ctre prestator in scopul asigurérii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativé si in perioada convenit’ a contractului, penalitate contractualé — despagubirea stabilit& in contractul de servicii ca fiind platibill de catre una din partile contractante cétre cealalta parte, in caz de neindeplinire sau indeplinire necorespunzéitoare a obligatiilor din contract. i 2. INTERPRETARE 2.1 - fn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 2.2 - Termenul “zi’sau “zile” sau orice referire la zile reprezint§ zile calendaristice dacd nu se specifica in mod diferit, 2.3 - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI 3.1 - Prestatorul se obliga s& presteze ,, Servicii de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Judetului Bistrita-Nisdud pentru perioada 2021-2027" conform Caietului de sarcini, anexa nr. 1 fa prezentul contract, in perioada convenita si in conformitate cu obligatille asumate prin prezentul contract. 3.2 - Principalele activitati, desfésurate in cadrul prezentului contract ; * ACTIVITATEA 1 - Organizarea a 3 (trei) intalniri de lucru pentru elaborarea strategiei de dezvoltare cu specialistii din administratie si reprezentantii institutilor relevante pentru dezvolatarea judetului; * ACTIVITATEA 2- Realizarea unei anchete sociologice in randul populatiei judetului Bistrita-Nasdud; * ACTIVITATEA 3 - Organizarea a 3 evenimente de consultare publica; * ACTIVITATEA 4 - Elaborarea ,Strategie/ de Dezvoltare a Judetulul Bistrita-Nas3ud pentru perioada 2021-2027”, 4. PRETUL CONTRACTULUI 4.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, in urma ofertei prestatorului este de 98.500 lei fra TVA, TVA 0 si reprezint& totalitatea servicilor restate si receptionate, conform caietului de sarcini, 4.2 - Pretul convenit pentru ‘indeplinirea contractului este cel declarat de prestator in Propunerea financiara, anexa la prezentul contract. 4.3 - Pretul contractului este ferm si nu se actualizeaz pe durata derulirii contractului, 5. DURATA CONTRACTULUI 5.1 - Prezentul contract este in vigoare incepand cu data semnérii contractului si este valabil p&nd la receptionarea servicilor si livrabilelor conform caietului de sarcini si epuizarea legals si conventional a oricarui efect pe care il produce. 5.2 - Dacé pe parcursul derularii contractului, prestatorul nu respect’ termenul/termenele de Prestare, acesta are obligatia de a notifica achizitorul, in timp util. Modificarea datei/perioadelor de Prestare asumate in ofertd se va face cu acordul pértilor, prin act aditional. 6.EXECUTAREA CONTRACTULUI 7.1 - Prestarea servicilor va incepe dupa emiterea ordinului de incepere a prestarii servicilor de C&tre achizitor si se va desfasura pe durata a maxim 5 luni. 7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI Documentele contractului sunt : a) Caietul de sarcini, inclusiv claificarile ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare ; b) Invitatia nr.V1/13540/09.07.2020 ; ¢) Oferta nr.4145770/06/2020, contindind : Propunerea tehnicd si Propunerea financiar’, inregistrat sub nr.VI/15073/31.07.2020 ; d) Garantia de bund executie. 8, OBLIGATIILE PRESTATORULUI 8.1- Prestatorul se oblig’ sa presteze ,, Servicii de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Judetului Bistrita-Nasdud pentru perioada 2021-2027", in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini, anexa nr.1, la standardele si performantele prezentate in Propunerea tehnic3, anexa nr. 2. 8.2 - Prestatorul se oblig’ s& transmitd factura fiscal (sau facturile fiscale, dup caz), in care sunt Cuprinse servicille prestate, in conformitate cu Propunerea financiar& si cu respectarea prevederilor art. 319, alin. 20 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 8.3 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa servicile prevazute in contract cu profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentulul asumat, la standardele si sau performantele prezentate in Caietul de sarcini, anexa nr.t. (2) Prestatorul se obliga s& supravegheze prestarea servicilor, s& asigure resursele umane, materialele si orice alte echipamente, fie de naturé provizorie, fie definitiv’ cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigur&rii acestora este prevéizut in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. Totodat, este réspunzitor att de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, ct si de calificarea personalului folosit pe toat’ durata contractului. : 8.4 - Prestatorul va considera toate documentele i informatille care fi sunt puse la dispozitie referitoare la prezentul contract drept private si confidentiale dup’ caz, nu va publica sau divulga nicl un element al prezentului contract far acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dac exist’ divergente cu privire la necesitatea publicéri sau divulgirii in scopul executirii prezentului contract, decizia finalé va apartine achizitorului. 8.5 - Prestatorul se va abtine de la orice declaratie publicé privind derularea contractului firs aprobarea prealabila a achizitorului si de la a se angaja in orice alt activitate care intr’ in conflict cu obligatiile sale fata de achizitor conform prezentului contract. 8.6 Prestatorul se obliga s& respecte reglementtile referitoare la conditile de muncé si protectia muncii si dupa caz, standardele intenationale agreate cu privre la forta de munc8, conventille cu 3 privire la libertatea de asociere si negociere colective, eliminarea muncii fortate si obligatorii eliminarea discrimingri in privinta angajérii si ocupirii fortei de munc& si abolirea muncii copillor. 8.7 ~ Prestatorul va despagubi achizitorul in cazul oricéror pretentii si actiun! in justitie rezultate din orice incaicari ale prevederilor in vigoare de c&tre prestator, personalul su, salariat sau Contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu, 8.8 - Prestatorul va solicita date sau informatii detinute de unitat aflate in subordinea achizitorulul numai prin sau cu acceptul achizitorului. 8.9 - Codul de conduit 1. Prestatorul va acfiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru achizitor conform regulilor si/sau codului de conduité al profesiel sale, precum si cu discretia Necesaré. Se va abtine sé fac& afirmatii publice in legéturd cu servicile prestate fara s& aibs aprobarea prealabila a achizitorului, precum si s8 participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatile sale contractuale in raport cu acesta, 2. In cazul in care prestatorul sau oricare din subcontractantii sii, se oferd s& dea, ori sunt de acord sé ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mit’, bunuri in dar, facilitSti ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricSrui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract incheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legStura cu contractul sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, achizitorul poate decide incetarea contractului, fr3 a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de prestator in baza contractului. 3. Platile cétre prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce Poate deriva din contract, si att prestatorul c&t si personalul su saldriat ori contractat, inclusiv conclucerea sa si salariafii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alté forma de retributie in leg’tur cu sau pentru executarea obligatilor din contract. 4. Prestatorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevent&, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilzate in. scopurile contractului, far’ aprobarea prealabil’ in scris a achizitorului. 5. Prestatorul si personalul su vor respecta secretul profesional, pe perioada execut&rii contractulul, inclusiv pe perioada oricSrei prelungiri a acestuia, precum si dup incetarea ~contractului. fn acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al achizitorului, prestatorul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea $i salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodat& oricSrei alte persoane sau entititi, nico informatie confidentialé divulgata lor sau despre care au luat cunostint& si nu vor Face publics nicio informatie referitoare la recomand&rile primite in cursul sau ca rezultat al prestarii servicilor ce fac Obiectul prezentului contract. Totodat, prestatorul si personalul su nu vor utiliza in dauna achizitorului informatile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studillor, testelor, cercetirilor desfasurate in cursul sau in scopul executérii contractului. 6. Executarea contractului nu va genera sub nicio forms cheltuieli comerciale neuzuale. Dack apar totusi astfel de cheltuieli, contractul poate inceta conform art. 17 din prezentul contract. Sunt considerate cheltuieli comerciale neuzuale : () comisioanele care nu sunt mentionate in contract sau care nu rezulté dintr-un contract valabil incheiat referitor la prezentul contract, (ii) comisioanele care nu corespund unor servicil executate si legitime, ili) comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau (™) comisioanele platite unei persoane care potrivit tuturor aparentelor este 0 persoand interpuss. 4 7. Prestatorul va furniza achizitorului, la cerere, documente justificative cu privre la conditile in care se executd contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care © considera necesard pentru strangerea de probe in cazul oricérei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale, 8.10 - Conflictul de Interese 1. Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite executarea obiectiva i impartialé a contractului. Conflictele de interese pot apSrea in mod! special ca rezultat al intereselor economice, afinitstilor politce ori de nationalitate, legturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricdror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul executérii contractului trebuie notificat in scris Achizitorului, in termen de § zile de la aparitia acestuia, 2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica dac& masurile uate sunt corespunzStoare si poate Solicta masuri suplimentare daca este necesar. Prestatorul se va asigura cd personalul su, salariat Sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afid intr-o situatie Gare ar putea genera un conflict de interese. Prestatorul va inlocui, in 5 zle si férd vreo compensatie din partea achizitorului, orice membru_ al personalului su ‘salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariati din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie, 3. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromit independenta ori pe cea a personalululi sau, salariat sau contractat, in cazul in care prestatorul nu-si mentine independent, achizitorul, fara afectarea dreptului acesteia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzae < ulmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a contractului, in conditiile prevazute in prezentul contract. 8.11 - Drepturi de proprietate intelectuala i. Orice rapoarte si date precum harti, diagrame, schite, instructiuni, planur, statisti, calcule, baze de date, software si inregistrér justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborat de catre prestator sau de cdtre personalul sau salariat ori contractat in executarea contractulul vor. deveni proprietatea exclusiva achizitoruluil. Dup incetarea contractului prestatorul va remite toate aceste documente si date achizitorului, Prestatorul va pastra copii ale acestor documente ori date, Pe care nu le va utiliza in scopuri care nu au legtur8 cu contractul far& acordul scris prealabil al achizitorului. 2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la servicille care fac obiectul prezentului contract si mu va face referire la aceste servic in cursul executarii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio informatie furnizata de achizitor, fara acordul scris prealabil al acesteia. 3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectual dobandite in executarea contractului vor fi proprietatea exclusiva a achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aga cum va considera de cuviint, Fara limitare geografic8 ori de alté naturd, cu exceptia situatilor in care exist deja asemenea drepturi de proprietate intelectuals . 8.12 - inlocuirea personalului 1. Prestatorul nu va efectua schimbéri ale personalului aprobat fara acordul scris prealabil al achizitorului, Prestatorul trebuie sa propund din proprie initjativa Inlocuirea in urmétoarele situal @) in cazul decesuli, in cazul imboinaviri sau in cazul accidentarii unui membru al personalulul 3 ) dacé se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul prestatorului (ex. demisia, etc.). 2. Pe parcursul derulérii executarii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate $i justficate, achizitorul poate solicita inlocuirea dacé considera c& un membru al personalului este ineficient sai nu fsi indeplineste sarcinile din contract. 3: In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebule s& detin’ cel putin aceeasi experienta si calificare, iar remuneratia ce va fi pitta inlocuitorului nu poate fi mai mare decit remuneratia acordat membrului personalului care a fost inlocuit. fn cazul in care Prestatorul nu este in masuré s& furnizeze un inlocuitor cu aceeasi experient’ si/sau calficare, achizitorul poate, fie s& decid incetarea contractului in conformitate cu art. 17 din contract, dacs precutarea corespunzitoare a acestuia este pust in perico, fie, dacé consider’ cS nu se impune incetarea contractului, s& accepte inlocuitorul, cu conditia ca sumele platite acestuia din uma 8 fie renegociate astfel inct sé reflecte un nivel de remuneratie corespuizator. 4. Cheltuielile suplimentare generate de inlocuirea personalului incumbé prestatorului, 9. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI 9.1- Achizitorul se oblig’ s& receptioneze servicille prestate in termenul stabilit, dac acestea Corespund specificatilor Caletului de sarcini, anexa nr.1 si Propunerii tehnice, anexa nr. 2. 9.2 - Achizitorul se obliga sa plateasc& pretul c&tre prestator in conditile prevazute la art.10.1 din prezentul contract. Factura fiscalé (sau facturilefiscale, dup8 caz) va fi insoft’ in mod obligatoriu de Procesul/ Procesele verbale de receptie . 9.3 - Achizitorul se obliga si puna la dispozitia prestatorulul orice facilittisi/sau informatii pe care acesta le solicit si pe care le consider necesare indeplinirii contractului, 10. MODALITATI DE PLATA 10.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata cStre prestator, prin ordin de plat, in fermen de 30 zile de la data primirii facturii (facturilor, dup’ caz) la sediul achizitorulu, pe baza procesului/proceselor verbale de receptie realizat dup’ finalizarea fiecSre! activitti conform punctului 11 din Caietul de sarcini.. 10.2 - Plata se va efectua in 4 transe, dup’ cum urmeaz’ : 5 Transa I, respectiv suma de 2.000 lei, dupa receptia documentelor aferente Activit&tii 1 ; * Transa a TI-a respectiv suma de 10.000 lei dupa receptia documentelor aferente Activitti * Tranga a III-a respectiv suma de 2.000 lei dup receptia documentelor aferente Activitatii * Transa a IVA-a respectiv suma de 84.500 lei dupé receptia documentelor aferente Activitatii 4, 11. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI 1.1 ~ (1) Prestatorul are obligatia de a constitui Garantia de Bund Executie a contractului conform 'egii si prezentului contract pentru realizarea corespunzatoare a contractulul. (2) in cazul in care pe parcursul executSrii Contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia, Prestatorul are obligatia de a completa garantia de bun’ executje in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica. G) In situatia executérii garantiei de bun executje, partial sau total, Prestatorul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul rimas de executat. () Prestatorul se va asigura c& garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la finalizarea servicillor, de catre acesta si remedierea/completarea documentatiel ori de cate ori 2 intervenit aceasta necesitate. (S) Daca termenii garantiei de buna executie specifica data de expirare a acesteia, ir prestatorul nu este indreptatit la aceasta, cu 28 de zile inainte de data de expirare a garantiei, prestatorul va Prelungi valabilitatea garantiei de buna executie pana cand servicile vor fi terminate asa cum au fost ele solicitate prin caietul de sarcini. 112- (1) Cuantumul Garantiei de Bund Executie a contractului de servicii reprezints 10 % din valoarea contractului fara TVA, respectiv suma de 9.850 Lei, si se va constitui astfel : 2) in termen de 5 zile de la semnarea Contractului va transsmite Achizitoruiul ordinul de plats Cu Viramentul garantiei sau un instrument de garantare emis in conditile legii de o societate bancard sau 0 societate de asigurari, care devine anexé la contract. Garantia trebuie si fie irevocabilé, Instrumentul de garantare trebuie s& prevad& c& plata garantie se va executa necondiionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestula cu privire la culpa persoanei garantate. (2) In situatia in care instrumentul de garantare prevézut la alin. (1), lit. a) nu acoperd toat& Perioada de valabiltate a Contractului, Prestatorul are obligatia prelungirit acestuia cu 5 zile Inainte de data de expirare. G3) Restituirea garantiei de bun’ executie a Contractului se va face in conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr.395/2016. 11.3 - Achizitorul va executa Garantia de Bun’ Executie, in eventualitatea in care : (2) Prestatorul nu reuseste s8 prelungeasc valabilitatea Garantiei de Bund Execute, aga cum este prevazut la art. 11.1(5), situatie in care Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Bund Executie ; (b) prestatorul nu reuseste sa remedieze/completeze 0 lipsa a documentatiei tehnico- economice in termenele prevazute in caietul de sarcini/instructiuni/procese verbale etc. (©) oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste obligate asumate prin Contract. Anterior emiterii unel pretenti asupra Garantiel de Buna Executie, Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia Prestatorulul eat 1 emitentulul instrumentului de garantare precizand obligatille care nu au fost respectate, cat si modul de calcul al prejudiciului. 12,RECEPTIE SI VERIFICARI 12.1 - Achizitorul sau reprezentantul séu, are dreptul de a verifica modul de prestare a servicillor Pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din Caietul de sarcini, anexa nr. 1 si din Propunerea tehnic&, anexa nr. 2. 12.2 = Receptia cantitativa si calitativa a servicillor prestate se va face la sediul achizitorului mentionat in contract conform punctului 11 din Caietul de sarcini si va fi consemnat’ in Procesele verbale de receptie . 13, PLATI SI PENALITATI DE iNTARZIERE 13.1 - fn cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o sum’ echivalent& cu 0 cot’ procentualé de 0,1% pe zi din pretul contractului. 13.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaz8 obligatile in termen de 30 de zile de la expirarea Perioadei convenite, atunci acestuia fi revine obligatia de a plati, ca penalititi, pentru suma 7 neachitaté, 0 cot procentuala de 0,1% pe i intarziere, dar nu mai mult decat dobanda legals Penalizatoare calculaté potrivit art.3, alin.21 din Ordonanta Guvernului nr.13/2011 privind dobanda legali remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor mésuri financiar-fiscale in domeniul bancar cu modificarile si completirile ulterioare, 13.3 - Nerespectarea obligatilor asumate prin prezentul contract de c&tre una dintre parti, in mod culpabil, d& dreptul parti lezate de a rezilia unilateral contractul si de a pretinde plata de daune- interese in conditile prevederilor art. 1535-1536 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil rep. cu modific&rile si completarile ulterioare. 13.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scris& adresata prestatorulu férd nici o compensatie, daca acesta din urma intré in procedura insolventei, Cu conditia ca aceasté denuntare sé nu prejudicieze sau s& afecteze dreptul la actiune sav despagubire pentru prestator, cu exceptia situatiei prevazute la art.167 alin.2 din Legea 98/2016. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinit pana la data denuntSrii unilaterale a contractului, 13.5 ~ Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatillor asumate conform prezentului contract. 14, INCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI 14.1 - Prezentul contract inceteaz8 de drept in urmatoarele situatii: a) prin ajungere la termen si realizarea obiectului contarctului; b) prin reziliere sau rezolutiune; ©) prin acordul partilor contractante, consemnat in scris; d) aparitia unei situatii de fort’ major’, astfel cum rezult’ din dispozitile art. 16.5; e), in cazul existentei unui conflict de interese, conform art. 8.10; 14.2 In situatia rezileri, totale/partiale din cauza neexecutéri/executarli partiale de cStre Prestator a obligatilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauz8 penal in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate. 14.3. In situatia in care executarea partiala a obligatilor contractuale face imposibila realizarea obiectului contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost receptionata o parte din contract conform dispozitilor legale, Prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauza Penala in cuantum egal cu intreaga valoare a obligatilor contractuale stabilite prin contract. 14.4, Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatillor deja scadente intre Partile contractante. 14.5, Partile sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespect3ri clauzelor prezentului contract. 14.6 Achizitorul tsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, in cel mult 15 Zile de la apartia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sub conditia notificarii Prestatorului cu cel putin 3 zile inainte de momentul denuntaril. 14.7 Fard a aduce atingere dispozitilor dreptului comun privind incetarea contractului sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitati absolute acestuia in conformitate cu dispoztile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii: a) Prestatorul se aflé, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatille care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislatiei achiztilor ; b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Prestatorului avénd in vedere o incdlcare grav a obligatilor care rezulté din legistatia europeand relevantd si care a fost constatatA printr-o decizio a Curtii de Justitie a Uniunii Europene; ¢) in cazul modificirii contractului in alte conditi decat cele previzute de prevederile legale in vigoare. 14.8 Achizitorul poate proceda la rezilierea unilateral a contractului, far’ efectuarea vreunel alte formalitati si féra interventia instantei de judecats, in situatia in care Prestatorul subcontracteazi sau cesioneaz cu incdlcarea prevederilor legislate in vigoare, drepturile si obligatile sale. 44:9 Daunele interese pe care Achizitorul este in drept s& le pretind’ de la Prestator se retin din gprantia de bund executie. Dacé valoarea daunelor interese depseste cuantumul garantiei de bund executie, Prestatorul are obligatia de a plati diferenta in termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului. 15. CESIUNEA 15.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera, total sau partial, obligatile sale asumate prin contract. 15.2 - Prestatorul poate cesiona, total sau partial, dreptul sSu de a incasa contraprestatia servicilor restate, cu acordul prealabil, exprimat in scris al achizitorului si tn conditile prevazute de dispozitiile Codului Civil. Fg alitaile de platé c&tre teri pot fi onorate numai dup operarea unei cesiuni in conditile art. 15.2. 15.4 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabiltate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract. 16. FORTA MAJORA 16.1 - Forta majord este constatat de o autoritate competent’. 16.2 -Forta major’ exonereaz4 partile contractante de indeplinirea obligatilor asumate prin prezentul contract, pe toat& perioada in care aceasta actioneazs. 16.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendaté in perioada de actiune a fortei majore, dar farsa Prejudicia drepturile ce li se cuveneau prtilor pana la aparitia acesteia. 16.4 -Partea contractanta care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat al in mod complet, producerea acesteia si s& ia orice masuri care fi stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 16.5 - Dacé forta majora actioneaza sau se estimeaz’ c¥ va actiona o pericada mai mare de 1 lund, fiecare parte va avea dreptul s& notifice celeilalte p&rti incetarea de plin drept a prezentului Contract, fara ca vreuna din parti s& poat pretinde celeilalte daune-interese. 16.6 - Nu va reprezenta 0 incalcare a obligatillor din contractul de servicii de citre oricare din p&rt situatia in care executarea obligatilor este impiedicat de imprejurari de fort major’ care apar dupa data semnairii contractului de servicii de c&tre parti. 16.7 - Prestatorul nu va réspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, 51 in msura in care, intarzierea in executare sau altd neindeplinire a obligatillor din prezentul Contract de servicii este rezultatul unui eveniment de fort major’. in mod similar, achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de citre Prestator pentru neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea achizitorului sau alta neindeplinire a obligatillor sale este rezultatul fortei majore. 17. SUBCONTRACTAREA 17.1 - La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea citre Achizitor a contractelor incheiate de c&tre Prestator cu subcontractanti:nomipalicat in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente Prestatillor, sa fle cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia, Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, insa far a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentanti legali ai noilor Subcontractanti, datele de contact, activtatile ce urmeaza a fi sucontractate, valoarea aferenta Prestatilor, optiunea de a fi platti direct de catre Achizitor, optiunea de cesionare a contractulul In favoarea Achizitorului (daca este cazul), 17.2 - Prestatorul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de implementare a Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a. acestuia, in conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitile publice, 17.3 -Prestatorul nu va avea dreptul de a inlocuisimplica niciun subcontractant, in perioada de implementare a contractului fér& acordul prealabil al Achizitorului. Orice colicitore privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintata catre Prestator in vederea obtineri acordului Achizitorului intr un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte de momentul inceperii activitatii de catre noii subcontractanti. 17.4 ~ In situatia prevazuté la art.17.2., Prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in Perioada de implementare a contractului, in urmatoarele situatii: a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ai ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti; ») declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditile in care Partea din contract ce urmeaz& a fi subcontractati a fost prevazutdi in oferta fara a se indica initial optiunea subcontractirii acestora ; ©) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract . 17.5 - in vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligati s& prezinte: