Sunteți pe pagina 1din 6

COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

NR.__________/_________

DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Viză director,________________

Clasa a X Bp

2ore/săptămână

ANUL ȘCOLAR 2014-2015 Responsabil comisie ______________

PROF. VIORICA MOROȘAN

Manual pentru clasa a X-a, Anca Davidoiu Roman, editura Corint, București, 2008

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL I

NR Unitatea COMPETENȚE CONȚINUTURI NR Săptămâna EVALUARE


crt de SPECIFICE ORE
învățare
1 Recapitulare Recapitularea 4 S1
cunoștințelor din clasa a
IX-a S2
Test predictiv
2 Proza 2.1. Analiza Literatură: 4 S3 Prin ce probe trece
scurtă principalelor Basmul cult Ion Creangă, S4 Stan să nu mai fie
componente de
structură, de compoziţie Povestea lui Stan Pățitul singur?
şi de limbaj specifice Fabulosul Care sunt greșelile
textului narativ Structura narativă în nevestei lui Stan?
1.1. Identificarea basmul cult Rezumați basmul
particularităţilor şi a
funcţiilor stilistice ale
Personajele basmului cult.
limbii în receptarea Umorul Argumentați că
textului Oralitatea Povestea lui Stan
1.2. Receptarea Pățitul este basm.
adecvată a sensului unui Limbă: Locuțiunile și 2
mesaj transmis prin
diferite tipuri de texte expresiile S5 Extrageți din basm
orale sau scrise Registrele stilistice locuțiuni și expresii.
1.5. Utilizarea, în
exprimarea proprie, a Nuvela:
normelor ortografice,
ortoepice, de
O adunare liniștită, Marin 3 S6 Redați subiectul
punctuaţie, Preda operei literare O
morfosintactice şi Construcția subiectului. adunare liniștită,
folosirea adecvată a Relații spațiale și S7 Marin Preda.
unităţilor lexico- temporale Rezumați textul în
semantice, compatibile
cu situaţia de Construcția textului cel mult o pagină.
comunicare narativ
1.1. Identificarea
particularităţilor şi a Comunicare: Realizați un proces-
funcţiilor stilistice ale Textele funcționale: 2 S7 verbal de constatare a
limbiiîn receptarea daunelor produse de un
diferitelor tipuri de Procesul-verbal. S8 elev XY de la școala Z în
texte Formularele tipizate data redactării procesului-
1.3. Folosirea adecvată verbal.
Curriculum vitae.
a strategiilor şi a Alcătuiți o scrisoare
Scrisoarea de intenție
regulilor de exprimare de intenție și un CV
Documentele în format
orală în monolog şi în cu privire la
dialog electronic
angajarea pe
specializarea
voastră.
Evaluare 1 S8
3 Romanul 2.1. Analiza Romanul 4 S9 Arătați cum se naște
principalelor Mara de Ioan Slavici iubirea Persidei
componente de
structură, de compoziţie (fragmente) pentru Națl. Despre
şi de limbaj specifice Romanul unei iubiri ce fel de iubire este
textului narativ Personajele - oglindă a S10 vorba?
1.1. Identificarea mediului Realizați în cel mult
particularităţilor şi a
funcţiilor stilistice ale
Naratorul 10 rânduri portretul
limbii în receptarea Romanul obiectiv fizic al Mariei.
textului Argumentați în cel
1.2. Receptarea mult o pagină că
adecvată a sensului unui Mara este un roman.
mesaj transmis prin
diferite tipuri de texte Limbă 2 S11 Realizați acordul
orale sau scrise Nivelul morfo-sintactic al gramatical cu
1.5. Utilizarea, în textului: termenii dați.
exprimarea proprie, a 1. Acordul gramatical Corectați greșelile
normelor ortografice,
ortoepice, de
2. Relații sintactice în din enunțurile dat.
punctuaţie, propoziție si în frază Analizați sintactic
morfosintactice şi propozițiile.
folosirea adecvată a Literatură
unităţilor lexico- Ultima noapte de S12 Povestiți cum a
semantice, compatibile
cu situaţia de dragoste, întâia noapte de 2 evoluat iubirea
comunicare război, Camil Petrescu dintre Ela și Ștefan
1.1. Identificarea Construcția narativă Gheorghidiu.
particularităţilor şi a Personajul Explicați titlul
funcţiilor stilistice ale romanului.
limbiiîn receptarea
Argumentați în cel
diferitelor tipuri de
texte mult o pagină că
1.3. Folosirea adecvată Mara este un roman.
a strategiilor şi a Povestiți cum a
regulilor de exprimare evoluat iubirea
orală în monolog şi în dintre Ela și Ștefan
dialog Gheorghidiu.
3.3. Elaborarea unei
argumentări orale sau
RECAPITULARE Alcătuiți o scrisoare
scrise pe baza textelor PENTRU LUCRAREA 2 S13 de intenție și un CV
studiate SCRISĂ cu privire la
LUCRARE SCRISĂ angajarea pe
SEMESTRIALĂ specializarea
voastră.
Argumentați că
Povestea lui Stan
Pățitul este basm.
Redați subiectul
operei literare O
adunare liniștită,
Marin Preda
Indicați persoana la
care se narează în
romanul discutat.
Arătați
caracteristicile
Viziunea S14 romanului obiectiv și
Romanul subiectiv 2 subiectiv, în cel mult
o pagină.

Recapitulare: basmul cult, 2


romanul S15

Comunicare
Redactarea de texte Caracterizați
1. Caracterizarea S16 personajul principal
personajului S17 din roman.
2. Comentariul de 4 Rezumați nuvela O
text adunare liniștită de
3. Rezumatul M. Preda.
4. Textul nonliterar

4 Recapitul 2.1. Analiza Recapitulare finală S18


are fianlă principalelor Evaluare sumativă
componente de
structură, de compoziţie
şi de limbaj specifice
textului narativ
1.1. Identificarea
particularităţilor şi a
funcţiilor stilistice ale
limbii în receptarea
textului
1.2. Receptarea
adecvată a sensului unui
mesaj transmis prin
diferite tipuri de texte
orale sau scrise
1.5. Utilizarea, în
exprimarea proprie, a
normelor ortografice,
ortoepice, de
punctuaţie,
morfosintactice şi
folosirea adecvată a
unităţilor lexico-
semantice, compatibile
cu situaţia de
comunicare
1.1. Identificarea
particularităţilor şi a
funcţiilor stilistice ale
limbiiîn receptarea
diferitelor tipuri de
texte
1.3. Folosirea adecvată
a strategiilor şi a
regulilor de exprimare
orală în monolog şi în
dialog

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL al II-lea

Clasa a X-a Bp

NR Unitatea de COMPETENȚE CONȚINUTURI NR Săptămân EVALUARE


CR învățare SPECIFICE ORE a
T
5 Recapitulare Recapitularea 1 S1
cunoștințelor din
semestrul I
6 Dramaturgia 2.1. Analiza LITERATURĂ Rezumați piesa
principalelor O noapte furtunoasă, 6 S2 oral.
componente de
structură, de compoziţie I. L. Caragiale S3 Explicați rolul
şi de limbaj specifice Textul dramatic: S4 indicațiilor
textului narativ 1. Construcția scenice.
1.1. Identificarea subiectului Comentați
particularităţilor şi a
funcţiilor stilistice ale
2. Construcția deznodământul
limbii în receptarea textului piesei, ținând cont
textului dramatic de specificul
1.2. Receptarea 3. Personajele acestui moment
adecvată a sensului unui 4. Comedia. Tipuri literar.
mesaj transmis prin
diferite tipuri de texte de comic Caracterizați la
orale sau scrise alegere un personaj
1.5. Utilizarea, în din piesa de teatru.
exprimarea proprie, a Comentați titlul
normelor ortografice,
ortoepice, de
LIMBĂ piesei.
punctuaţie, Scrierea și pronunțarea 2 S5 Alcătuiți enunțuri
morfosintactice şi neologismelor cu 5 anglicisme.
folosirea adecvată a Scrierea și pronunțarea Scrie corect
unităţilor lexico- numelor proprii cuvintele după
semantice, compatibile
cu situaţia de COMUNICARE 1 S6 dictare.
comunicare Comunicarea orală
1.1. Identificarea EVALUARE 1 Caracterizează un
particularităţilor şi a personaj dintr-o
funcţiilor stilistice ale comedie studiată.
limbiiîn receptarea
diferitelor tipuri de
texte
1.3. Folosirea adecvată
a strategiilor şi a
regulilor de exprimare
orală în monolog şi în
dialog

7 POEZIA 2.1. Analiza Cum citim poezia 4 S7 Explicați rolul a 3


principalelor Afară-i toamnă, Mihai S8 figuri de stil din
componente de Eminescu poezie.
structură, de compoziţie Universul poeziei Explicați titlul
şi de limbaj specifice
textului narativ Teme și motive poeziei.
1.1. Identificarea Construcția textului
particularităţilor şi a poetic. Procedee
funcţiilor stilistice ale artistice. Versificație
limbii în receptarea
textului
Identificați temele
1.2. Receptarea Decembrie, George 4 S9 și motivele literare
adecvată a sensului unui Bacovia S11 din text.
mesaj transmis prin Universul poeziei. Teme Arătați într-o
diferite tipuri de texte și motive compunere de
orale sau scrise
1.5. Utilizarea, în Construcția textului jumătate de pagină
exprimarea proprie, a poetic. Procedee laitmotivul poeziei.
normelor ortografice, artistice. Versificație Selectați
ortoepice, de sintagmele care
punctuaţie,
morfosintactice şi
LIMBĂ: indică prezența
folosirea adecvată a Utilizarea corectă a 2 S12 eului liric.
unităţilor lexico- derivatelor și a Formulați
semantice, compatibile compuselor propoziții în care
cu situaţia de Folosirea adecvată a cuvintele
comunicare
1.1. Identificarea cuvintelor în context următoare să fie
particularităţilor şi a folosite cu sens
funcţiilor stilistice ale propriu și cu sens
limbiiîn receptarea Literatură figurat: pânză,
diferitelor tipuri de Inscripție de femeie, 3 S13 stea, picior.
texte Tudor Arghezi
1.3. Folosirea adecvată
a strategiilor şi a
Universul poeziei. Teme
regulilor de exprimare și motive S14
orală în monolog şi în Construcția textului
dialog poetic. Procedee
artistice. Versificație
Delimitați temele
LIMBĂ: și motivele
Coerență și coeziune în 1 argheziene.
exprimarea orală și Explicați titlul în
scrisă raport cu poezia.

Ploaie în luna lui


Marte, Nichita Stănescu 1 S16

La telefon, Mircea Identifică aspecte


Cărtărescu de versificație
1 tradițională
COMUNICARE întâlnite în textul
Redactarea de texte: lui Nichita
compunerea liberă 1 S17 Stănescu.
EVALUARE Selectați
1 fragmentele din
poezie prin care se
realizează motivul
central.

8 EVALUARE 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, LUCRARE SCRISĂ 2 S15


SEMESTRIALĂ 2.4, 3.3 SEMESTRIALĂ

9 RECAPITULARE 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, RECAPITULARE 2 S18


FIANLĂ
2.4, 3.3 FINALĂ