Sunteți pe pagina 1din 4
ROMANIA JUDETUL GIURGIU ‘CONSILIUL JUDETEAN ‘OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL Nr. 44:36 din 01 aprilie 2019 pentru personalul din cadrul aparatul ‘SALARIILE DE BAZA BRUTE $1 SPORURILE de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu si ale functiilor de demnitate publica, la data de 31 martie 2019 — Informati [Gradul/Tre Majorare 25% - [cu privire la zatia Salariul de va . Nr. Functia - Nivel apta fart. 16 al . Alte drepturi tn bani/naturd Grad Gradatia | Iunara bazi lunar crt. demnitar/public’/contractuala lor} profesional ey] (2) Legea conform Legii nr. 153/2017 ruts brut (lei) 4153/2017 lei) salarial FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE 1 [Presedinte s = i 18720 4680 5 - : 2 |Vicepresedinte s = = [16640 4160 - : : [A) FUNCTHI PUBLICE DE CONDUCERE 1 [Secretar al Judetului s : zi i 15067 5 2_ [Director executiv s = 14440] - 3 [Director executiv s - 14440] 1444(CFP) - art. 15 4 [Director executiv s : zi zi 14440| _1444(10%) art. 16 alin. (2) 5 [Sef serviciu s : zi 12521 1252(CFP)- art. 15 6 [Sef serviciu s : = : 12521] : B) FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 1_ [Administrator public al judetului s 5 zi 15100] z [c) FUNCTH PUBLICE DE EXECUTIE 7_ [Manager publ S| = [orincipal [4 = : 12210] 1221(10%) - art. 16 alin. (4) 2_ [Manager publ S| — [principa [3 : zi 11912[ _1191(10%) - art. 16 alin. (4) 3 [Auditor S| — [superior [5 5 11238] - Page 1 a 5 sapere | . i 9629] 203(CFP)- ark, 15 + 1879(20%) - art. 16 alin. (1) 5 s superior [5 5 z 9629] 1926(20%) -art. 16 alin. (1), 6 s superior |__5 zi i 9629 963(10%)- art. 16 alin. (1) 7 s superior | __5 - i 9629] - ‘939(CFP) art. 15 + 1879(20%) - 8 |Consilier s superior | 4 - - 9394 ai. tialn. (3) 3 [Con s superior |_4 5 zi 9394[ 1879(20%) - art. 16 30 [Con s superior |__4 : : 9394] 939(10%) —art. 16 alin. (1) 11 Con: s superior |__4 - : 9394] - 2 [Con s superior [__3 zi 7 9165] 1833(20%)- art. 16 13 [Con s superior [__3 : 5 9165[ _ 917(10%) ~art.26 al 14 [Con: s superior [3 i : 9165| - 45 [Con s principal |__5 : 8465| : 16 |Con s principal |__4 : : 8258| : 17 [Con s principal [3 zi - 8057| 5 38 [Con s principal [__2 i 7673| = @ 19 [Con s asistent [3 zi z 64356] 644(CFP) ‘at 1 i. (| 20 |Con s asistent [2 - : 6129] : fr 1 ain) 21 |Con s asistent_[ 0. = 7 5430| _$43(10%%) art. 16 alin. (1) | arta ain ca 22 |con s asistent [0 zi 5430] - ‘At 1 a (8) 23 [Con s debutant |__5 = 5 6004] : fat 1am (4) 24 |Con s superior |__5 : 3629] : ‘1 (| 25 |Con s superior |__3 : 2 9165| 917(10%)-art. 16 alin. (4) | Ar aaatn (@ 26 |Con s principal |_5 = zi 8465] ‘B47(CFP) ft tain fa) 27 |con s principal | _5 : = 8465] - tak 28 |Con s asistent |__ 0. : 5 5430[ 1086(20%)- art. 16 ain, 29 |Referent de specialitate 350 superior [5 : zi 8280| _ 828(10%) -art. 16 al 11 30 [Referent de specialitate $80 superior [__5 : 5 8280] - te, 31 |Referent| M superior [5 - : '5673|__567(10%) art. 16 alin. (1) tn 32 |Referent| M superior | 5 = = 5673] E ana 33 |Referent M principal [2 : : 3389[__339(10%) - art. 16 alin. (2) atin Page 2 [D) FUNCT CONTRACTUALE DE EXECUTIE 1 [Consilier* s [- zi 5 : 32515] 1252(10%)- arti alin. (1) _[ an sua 2 s |- i 5 - = 12515 : 3 s [- 2 - : 11345| _ 2269(20%) art. 16 alin. (1) 4 Inspector de speci s_ |= 5 : 12515; 5 [inspector de speci s | — 3 5 = 11912 : 6 [inspector de speci s [- 3 = 5720 : 7_|inspector de speci s |= 5 : 5 aay 8 [inspector de speci s |- 3 : 5179 - 9 [inspector de speci s [- 2 = 4933] 10 |Referent mM 5 : : 3355| 11 [Referent M 4 = zi 3278 12 |Referent u_| o - 5 2263] 5 13 [Sofer wis [| 1 5 5 - a2 : 14 fingrijitor ~ | 5 i = 2851 = 15 fingrijitor _ |= i 4 - zi 2782 = 16 |[Muncitor calificat —[- 5 zi = 2851 = *) se utilizeaza pentru salarizarea la cabinetul presedintelui consiliulul judetean Alte drepturi in bani acordate personalului platit din fonduri publice A. Consilieri Judeteni Indemnizatia de sedint3 pentru consilie judeteni este de 5% din indemnizatia lunard a presedintelui consiliuluijudetean pentru o sedinta de consiliu side 5% din indemnizatia lunard a presedintelui consiliului judetean pentru o sedinta de comisie de specialitate, acordata conform art. 40 din Legea-cadru nr. 153/2017 sia dispozit Hotardrii nr. 134/31 iulie 2017 a Consiliului Judeyean Giurgiu. Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia este de o sedins& de con: lor si sedinta de comisie de specialitate pe lund. i Teritoriale de Ordine Publica Giurgi Indemnizatia de sedinta de care beneficiazd membrii autoritati teritoriale de ordine public’, pentru activitatea desfasurata este de 15 % din indemnizatia presedintelui con judefean, acordata conform Hotararii nr. 104/21 octombrie 2016 a Consiliului Judetean Indemnizatia neputénd fi platita mai mult de o sedinta trimestriala in plen sio sedint’ lunara de comisie. Page 3 C. Membrii comisiei de concurs, ai comisiei de solutionare a contest: a) Organizarea concursului de recrutare a functionarilor publici tiilor si secretariatul comisiilor Indemnizatia de care beneficiaza membrii comi de concurs $i ai comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si membrii secretariatelor comisiilor, pentru articiparea la lucrérile comisiei de concurs, este de 10% din salariul de baza minim brut pe {ard garantat in plata, acordata conform art. 42 din H.G. nr. 61/2008. b) Organizarea concursului de proiecte de management pentru institutille publice de cultur’ din subordinea Con: lui Judetean Giurgiu Indemnizatia de care beneficiazd membrii comisiei de concurs, de evaluare, ai comisiei pentru solutionare contestatiilor, precum si membrii secretariatelor acestora, pentru actiyitatea depusa, este de 10% din indemnizatia ordonatorului principal de credite, acordata conform art. 52 din 0.U.G. nr. 189/2008. PRES a Marialf MINA con: sere Director executiv Directia Economies whe Florentina STAI we ier Comp. Salarizare, Consilier Comp. Resurse Umane, Gina BRATU ‘Ana Maria DUDE N\ He Page 4