Sunteți pe pagina 1din 7
Comisia Electoral Central DECLARATIE* emnatul, Octavian TICU, defindnd functia de deputat in cadrul Parlamentul Moldova, candidat la functia de Pregedinte al Republicii Moldova in cadrul fe cu art, 49 alin, (1) lit. e) din Cine a realizat venitul Sursa venitului: erviciu ert. (numele/denumirea _ prestat/obiectu persoanei I generator de fizice/juridice) venit 1. Venitul obtinut la locul de munca de baz 1.1 Ticu Octavian Institutul de Salariu 76030 MDL Istorie, 112160 MDL MECC/Parlament Total: ul Republicii 188 190 MDL. Moldova 12 ULIM Salariu 39427 MDL 62350 MDL. Total: 101.777 MDL 13 - - - 1.4 Persoanele aflate la intretinere 2. Venitul obfinut din activititi didactice, stiintifice si de creatie 2.1 Tiew Octavian de Salariu, 340723 MDL Editura remunerare, 334900 MDL. Litera, Editura ARC, onorariu Total: REL, Expresiv 675 623 MDL Media, usM, Pajura Alb& SRL, IPP, Di Hancesti, FSM, ANTIM. a Institutul de 29028 MDL. Istorie, MECC 23 - - - 24 — Persoanele aflate la intretinere 3. Venitul obtinut din depuneri la instite 3.1 Subiectul declararii 3.2. Sopul/sotia sau coneubinul/concubina 3.3. Copiii minori 3.4 Persoanele aflate la intreginere 4, Venitul obtinut din activitatea de reprezentant al statului in societati comerciale 4.1 Subiectul declararii 4.2 Sotulls concubimul/concubina 43 Copiii minori 4.4 — Persoanele aflate |: 5. Venitul obtinut din donatii $i mosteniri 5.1 Subiectul declararii 5.2 Sopul/sotia sau concubinul/concubina 5.3 Copii minori 5.4 Persoanele aflate la intretinere 6. Venitul obtinut din instriinarea si/sau detinerea valorilor mobiliare si/sau a cotelor-parti in capitalul social al societitilor comerciale 6.1 Subiectul declar’ 6.2 Sotul/sotia sau concubimul/concubina 6.3 Copii minori 64 — Persoanele aflate la intrefinere 7. Venitul obfinut din instrainarea bunurilor mobile sau imobile 7.1 Subiectul dectararit 7.2 Sotul/sotia si concubinul/concubina 7.3. Copii minori 7.4 Persoanele aflate la intretinere 8 Venitul obginut din alte surse legale (pensii, burse, indem proprietate intelectuali ete.) 8.1 Subiectul declararii 8.2. Sopul/sotia sau concubinul/concubina 8.3 Copiii minori 84 Persoanele aflate la intretinere i, premii, drepturi de Gees S = ee Be Nr. | Categoria* | Modulde | Anul | Suprafaja | Cota- | Valoarea Titularul*** cadastral’ dobindire | dobindiri parte | bunuluie** localitatea oe i * Categorii: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (3) alte categorii de terenuri aflate in circuitul civil ** Mod de dobandire: (1) proprietate: (2) posesie: (3) alte contracte translative de posesie si dle folosinga w«« Yaloarea bunului: 1) valoarea cadastrali, in cazul in care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, ‘sau 2) valoarea terenului conform documentului care certifici proveniena acestuia. ***Numele subiectului declararii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Nota. Subiecpii declararié care mu detin bunurile in proprietate vor indica urmétoarele informagii: localitatea, categoria bumului: modul de dobandire: anul dobdndirii: suprafaia si titularul bunutu ‘Actul care | Valoarea | Titularul"®* parte | confirma | bunu- * cadastral dire™® i hie Aparta Propriet 2015 128.3 Integ Contract 739530 Ticu ment ate morn de MDL Octavian vanzare~ cumparar e * Categorit: (1) apartament; (2) casit de locuit; (3) vila: (4) spatiu comercial sau de productie: (5) garaj: (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate. ** Mod de dobandire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) wz; (5) abitajie: (6) alte contracte translative de posesie si de folosintd. “** Valoarea bumului: 1) valoarea cadastralé, in cazul in care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea bunului conform documentului care certificd provenienya acestuia. 888 Numele subiectului declardrii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Nota. Subiectii declararii care nu detin bunurile in proprietate vor indica urmatoarele informatii: adresa, fara oria bunului: modul de dobandive, anu dobandiiy supra 9 ular! bun unr cadastral cates ‘Tipul/ ‘Anul Modul de Valoarea | ‘Titula- modelul | fabricatie | inregistrariiy | doban dobindire* bunului rut numar de i conform fnmatriculare documentului care fi certified provenienta Autoturis | 2017 mun, | 2018 | Proprietate 214585 MDL. | Tieu m/Ford Chisinau Octavia Focus n * Mod de dobandire: (1) proprietate;(2) posesie;(3) alte contracte translative de posesie si de folosinta. ** Numele subiectului declariri, al membrului de familie sau al concubinului/concubines ac & Bena forma de metale si/sau pietre prefioase, obiecte de arta si de cult, obiecte ce fac 2 Hal § , 4 chror valoare cs tepeiee nina * tui. je filatelie, de oe alte Se a ae ae | depaseste suma a 20 de salarii medii pe economie * Numele subiectului declararii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. ‘D. Bunuri transmise cu titlu oneros gratuit, personal sau de cAtre membrii familici, concubin/eoncubini, unor persoane fizice ee juridice in ee declaririi, daci valoarea fieckrui bun te suma a 10 salarii ‘economic, : Nr. | Deserierea Modul de ee ‘Valoaren | Titularal ert, | bomului transmitere bunului | bunului transmis transmis * 1 2_/ ff 3 concubinul/concubina acestuia. ¥ Numele titularului bunului transmis: subiectal declararii sau un membru de familie, sau E, Alte bunuri mobile a céror valoare unitard depayeste suma a 10 salarii medii pe economic Nr. | Descrierea | Modul de Data Valoarea estimatt Titularul* ert. | bunului dobandire dobandirit a bunului 1 2 ‘A. Conturi bancare, plasamente in fonduri de investifit si/sau in alte forme echivalente de economisire si investire in tard si/sau in strainatate Nr. Denumirea institutiel Numarul Catego- ert careadministreazi —contului banear/——_ria* contul banear, a date despre fondului de investiti fondul de etcJadresa echivalente de ‘economisire 1 Cont curent S.AJstr. 31 August sau 1989, 141 echivale Republica Moldova n te(inclu siv card) 2. MOLDINCOMBA Cont NK/MD-201 2, curent Moldova, Chisintiu sau str. Armeneascd, 38 echivale n tefinelu siv card 3. MOLDINCOMBA Cont Suma si Dobiindi valuta dividend 9 800 1.0 MDL. 122 350 1.0 MDL 4790 1.0 ‘Titularul** Tiew Octavian Tiew Octavian Ticu NK/MD-201 1 curent MDL Octavian Moldova, Chisinau sau str. Armenease’, 38 echivale n te(inelu siv card 4 BRD Cont — 9700 Ma Ticu bdul 1, Mihalache, curent EUR Octavian nr. 1-7, Bucuresti, sau Romania echivale n te(inelu sivcard * Categorii: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, mentiondnd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investitii sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare. ** Numele subiectului declararii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. B, Plasamente, obligatiuni, cecuri, cambil, certificate de imprumut, investitii directe in moneda nationali sau in valuta strain Nr. | Emitentul titlului/societatea la] Catego- ‘Numirul de Dobinda | Titula- ert. | _ care persoana este actionar, ria* titluri/cota-parte rul** fondator sau asociat/beneficiar de imprumut 1 2 3 ¥ Categorii: (1) hartii de valoare (ttluri de stat, certificate, obligafiuni); (2) cecurt; (3) cambit; (4) certificate de imprumut; (5) alte forme de investitii directe. ** Mumele subiectului declardrii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Numerar in moneda nationala si/sau in valuté strAind care depigeste suma a 15 salarii medi pe economic si care nu face obiectul unor depuneri in institutii financiare si alte documente care incorporeazi drepturi patrimoniale imirea agentuh Sediul, Tipulde | Valoarea de Cota de ‘Titularul economic adresa activitate | cumpirare participare | juridiea Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unor terti, imprumuturi si eredite Creditor ‘Anul | Scadentla | Rata Suma Valuta | Debitor contractarii dobanzii ii organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control in cadrul unor organizatii necomerciale sau societati comereiale ori de membru in cadrul unor organizafii necomerciale sau internationale Denumirea si adresa Calitatea detinut’ Documentul care certified organizatiei/societitii calitatea respectivi Partidul Politic _,Partidul | Presedinte Proces verbal nr. 11 din 07 Unititii Nationale”, mun. decembrie 2019 Chisiniu, str. Serghei Lazo, 3 B. Contracte, inclusiy cele de asistena juridicd, de consultant’ si civile, inchelate sau aflate in derulare, finanfate de la bugetul de stat, din bugetul local si/sau din fonduri externe ori incheiate cu societagi comerciale cu capital de stat Nr. Beneficiarul Institutia’ Tipul Data Durata | Valoarea ert. contractulut organizatia | contractului | incheierii | contractului | total a contractului Subiectul declaris 1 2 Soful/sojia sau concubinul/concubina _ 1 2 © Calitatea de administrator autorizat si/sau de membru al organclor colegiale din cadrul organizatiilor publice Nr. Calitatea detinuti Data obfinerit licenfei, Documentul eare ert. numarul licentei sau certificd calitatea ere data respectiva desemnirii/aumirii Prezenta declaratie este un act public si rispund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate. ) P nee Data completirii 2S 6 Ci\puslorse TOVO

S-ar putea să vă placă și