Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă

AVIZAT: ____________ APROBAT: ___________________


Director adjunct: Natalia Barcari Director: Aurica Brînza
Data:_____________________ Data: _________________________

ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ȘI ȘTINȚE


DISCIPLINA: Fizica
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ
Clasa a VIII-a
Anul de studii 2019-2020

Elaborat conform Curriculumului național pentru clasele a V-a -a IX-a, ediția 2010
Profesor: Jalba Angela

Discutat la ședința Comisiei metodice „Discipline Reale și Sport”


Proces-verbal nr. ______din ___________, șeful CM ____________Panaguța Zinovia
INFORMAȚIE COMPLEMENTARĂ ADERENTĂ

1. Caracterul disciplinei: Obligatorie


2. Clasa: a VIII-a
3. Disciplina: Fizica
4. Numărul săptămânal de ore: 2
5. Numărul de ore pe an școlar: 68
6. Distribuirea orelor pe semestre:

Conținuturi de Recapitulare/ Ore la dispoziția profesorului


Semestre Unități de învățare nr. Evaluări (nr. de ore) Nr. total de ore
învățare recuperare
Inițiale Sumative Teze/ evaluări
semestriale
Semestrul I 2 25 2 1 2 - - 30
Semestrul II 2 28 4 - 5 - - 37
Total 4 53 6 1 7 - - 67

Graficul evaluărilor:
Semestrul I
Nr/r Clasa a Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
1. VIII-a „A"

Semestrul II
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai
2. VIII-a „A"
Unitate de Indicatorii competențelor Adaptări
specifice (CS) Data/ Clasa
învățare Nr. crl Conținuturi Nr. de ore VIII Activități de învățare/evaluare Observații
CS SC

Sistematizarea materiei din clasa a VlI-a a


1. 1
disciplinei Fizica.
2. Evaluare inițială. Test cu itemi. 1
I Oscilații și unde mecanice 11
CSI • Descrierea calitativă, în 3. A naliza performanțelor(15 min). M iscarea Experimente: -iluminare
1 specială
CS2 baza principiului „cauză - oscilatorie. Tipuri de mișcări oscilatorii. - Oscilații mecanice
tehnologii
CS3 efect", a unor fenomene 4. Pendulul gravitațional. Oscilații libere și - Unde mecanice
1 auxiliare
CS4 oscilatorii identificate în oscilații forțate. -Analiza sunetelor produse de diferite -scheme
CS5 natură și în tehnică. 5. Utilizarea mărimilor caracteristice mișcării surse sonore grafice
1
• Utilizarea mărimilor oscilatorii la soluționarea problemelor. • Identificarea surselor de poluare -pauze mai
Oscilații și unde mecanice 11 ore

caracteristice mișcării Lucrare de laborator Studiul pendulului fonică în viața cotidiana frecvente
6. 1 -repere vizuale
oscilatorii la rezolvarea gravîiațional. • Rezolvarea problemelor:
-echipament
unor probleme simple în 7. Cercetarea mișcării oscilatorii și a undelor - Aplicarea noțiunilor de amplitudine,
1 adaptat
diferite contexte. mecanice. perioadă și frecvența mișcării -reamintirea
• Investigarea 8. Utilizarea mărimilor caracteristice mișcării oscilatorii. condiției
experimentală a unor oscilatorii și a undelor mecanice la soluționarea 1 Lucrare de laborator: sarcinii
procese oscilatorii, problemelor, „Studiul pendulului gravitațional. "
utilizînd mărimi fizice, 9. Oscilații și unde mecanice. Rezumat. • Evaluare sumativă -caractere mai
1
caracteristice mișcării Adaptări: groase
Evaluare sumativă. -semne fondate
oscilatorii. 10. 1 • extinderea timpului; răspunsuri pe
• Extrapolarea conservării A nalizaperformanțelor(15 min). M iscarea orale; pauze. diferite culori -
energiei mecanice în 11. oscilatorie. Tipuri de mișcări oscilatorii. 1 format
simplificat
studiul pendulului Pendulul gravitațional. Oscilații libere și
gravitational. 12. 1
oscilații forțate.
• Identificarea condițiilor 13. Utilizarea mărimilor caracteristice mișcării
în care se produc și se oscilatorii la soluționarea problemelor. 1
propagă undele mecanice.
II Fenomene termice 21
• Observarea fenomenelor 14. Analizaperformanțelor(15 min.). • Experimente: -iluminare
CSI 1 specială
Fenomene termice

termice din natură. Energia internă a corpurilor. • Moduri de transmitere a căldurii


CS2 tehnologii
• Definirea conceptelor 15. Modificarea energiei interne a corpurilor. Transformări ale stărilor de
CS3 1 auxiliare
fizice caracteristice Cantitate de căldură. agregare: topire-solidificare,
21 ore

-scheme
CS4 fenomenelor termice Calcularea cantității de căldură. Probleme. vaporizare-condensare grafice -pauze
16. 1
(echilibrul termic, • Transformări reciproce ale mai frecvente
17. Calcularea cantității de căldură. Probleme 1
temperatură, cantitate de
căldură, căldură specifică, aplicative. lucrului și căldurii -repere vizuale
călduri latente). Transformări ale stărilor de agregare ale • Modelul motorului cu ardere internă -echipament
18. 1 adaptat
• Investigarea substanțelor- procese termice. în 4 timpi
-reamintirea
experimentală a modurilor 19. Determinarea căldurii specifice a unei substanțe. • Rezolvarea problemelor condiției
1
de transmitere a căldurii și Probleme aplicative. • Lucrare de laborator: sarcinii
a transformărilor Determinarea căldurii specifice a unei substanțe. „Determinarea căldurii specifice a -caractere mai
reciproce a lucrului și 20. 1 unui corp " groase -semne
Probleme aplicative.
căldurii. • Elaborarea unor proiecte de fondate pe
Lucrare de laborator nr.2. Determinarea
• Descrierea principiului de 21. 1 diminuare a poluării cauzate de diferite culori
căldurii specifice a unui corp. - format
funcționare a motoarelor Cercetarea fenomenelor termice. Probleme utilizarea motoarelor termice simplificat
termice. 22. 1 • Comunicări:
aplicative.
•Calcularea cantității de 23. Cercetarea fenomenelor termice. Probleme • Utilizarea motorului termic și
căldură la încălzire - 1 impactul asupra mediului ambiant
aplicative.
răcire, topire - 24. Producerea căldurii. Moduri de transfer al • Protecția mediului ambiant
solidificare, vaporizare - 1 • Evaluare sumativă
căldurii.
condensare și la arderea 25. Puterea calorică. Probleme aplicative. Adaptări:
1
combustibililor. • Extinderea timpului, răspunsuri
• Utilizarea ecuației 26. Puterea calorică. Probleme aplicative. 1 orale, pauze frecvente:
calorimetrice la 27. Transformarea reciprocă a căldurii și a lucrului • Reducerea numai ului de sarcini,
rezolvarea problemelor 1 • Proximitatea cadrului didactic;
mecanic. Motorul termic.
simple. Randamentul motorului termic. Probleme • Material didactic stimulativ si
• Determinarea 28. 1 sugestiv (fișe cu sarcini - imagini,
aplicative.
randamentului motoarelor 29. Randamentul motorului termic. Probleme diagrame etc.)
termice. 1 • Test tu Braille
aplicative.
30.
1
Arderea combustibililor și mediul înconjurător.
31. Fenomene termice. Rezumat. 1
32. Fenomene termice. Probleme aplicative. 1
33. Fenomene termice. Probleme aplicative. 1
34. Evaluare sumativă. Test cu itemi 1
III Fenomene electrice 20
CSI Efectuarea observărilor 35. Analizaperformanțelor(15 min) •Experimente: -iluminare
1 specială
20 oreFenomene electrice

CS2 proprii asupra unor Câmpul electric. Tensiunea electrică. •Montarea unui circuit electric
tehnologii
CS3 fenomene electrice din 36. Curentul electric continuu. Intensitatea simplu. Măsurarea intensității
1 auxiliare
CS4 viața cotidiană curentului electric. curentului electric și a tensiunii -scheme grafice
CS5 • Montarea circuitelor 37. Determinarea tensiunii electrice, intensității electrice .Dependența intensității -pauze mai
1
electrice simple în baza curentului electric. Probleme aplicative. curentuluii electric de tensiune și frecvente
schemelor. 38. Determinarea tensiunii electrice, intensității de rezistența electrică -repere
• Definirea mărimilor 1
curentului electric. Probleme aplicative.
fizice: intensitatea 39. Circuitul electric. Rezistența electrică. 1 •Dependența rezistenței electrice de vizuale
curentului electric, natura materialului și dimensiunile -echipament
CSI 40. Lucrare de laborator nr.3. Montarea unui adaptat
tensiunea electrică, 1 conductorului •Reglarea intensității
CS2 circuit electric simplu. -reamintirea
rezistența electrică. curentului electric în circuit cu condiției
CS3 41. Determinarea rezistenței electrice. Probleme
• Măsurarea 1 ajutorul reostatului. Studiul sarcinii
CS4 aplicative.
intensității curentului experimental al circuitelor electrice -caractere mai
electric, a tensiunii electrice 42. Lucrare de laborator nr.4. Determinarea cu grupări serie și paralel groase -semne
1
și a rezistenței electrice. rezistenței unui conductor. •Lucrări de laborator: fondate pe
• Investigarea 43. Legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit. 1 •„Montarea unui circuit electric diferite culori
- format
experimentală a circuitelor 44. Legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit. •simplu" „Determinarea rezistenței simplificat
electrice ce conțin grupări 1
Probleme aplicative. unui
scrie, în paralel și 45. Rezistența electrică .Reostate •conductor"
1
verificarea legii lui Ohm.
5

•„Determinarea puterii unui bec


• Utilizarea legilor și 46. Evaluare sumativă.
1 •electric"
mărimilor fizice Test cu itemi.
•Rezolvarea problemelor în care se
fenomenelor electrice la 47. Legea lui Joule. Legea lui Ohm pentru un circuit
1 aplică mărimi și legi fizice
rezolvarea problemelor. întreg.
caracteristice fenomenelor electrice
• Definirea mărimilor 48. Determinarea puterii curentului electric.
1 •Evaluare sumativă
fizice: tensiunea Soluționarea problemelor.
electromotoare. 49. Cercetarea porțiunilor de circuit. Montarea în
1
serie, paralel, mixtă a conductoarelor.
50. Lucrare de laborator nr.S. Determinarea puterii
1
unui bec electric.
51. Legea lui Joule. Soluționarea problemelor. 1
52. Legea lui Ohm pentru un circuit întreg.
1
Soluționarea problemelor.
53. Utilizarea mărimilor caracteristice unui
1
circuitului electric. Soluționarea problemelor.
54. Fenomene electrice. Rezumat. 1
55. Evaluare sumativă. 1
IV Fenomene electromagnetice 12
CSI 56. Anliza perfomantelor. (15 min.) iluminare
1
electromagnetice 12 ore

CS2 ■ Descrierea unor specială


57. •Experimente: tehnologii
CS3 fenomene magnetice 1 - Generarea câmpului magnetic în
Cimpul magnetic al curentului electric continuu. auxiliare
Fenomene

CS4 observate în natură și jurul conductorului parcurs de curent -scheme grafice


58. Forța electromagnetică. 1
CS5 tehnică. electric (experimentul lui Oersted) -pauze mai
■Definirea mărimilor 59. Determinarea forței electromagnetice. - Acțiunea câmpului magnetic asupra frecvente
1 -repere vizuale
fizice: forță Soluționarea problemelor. conductorului parcurs de curent
electromagnetică și inducție Determinarea forței electromagnetice. electric
60. 1
magnetică. Investigarea Soluționarea problemelor. • Activități practice frontale:
experimentală a câmpului 61. Electromagneți. Motoare electrice. 1 - Confecționarea electro magneților -echipament
CSI magnetic generat de - Asamblarea motorului electric adaptat
62. Aplicațiile fenomenelor electromagnetice. 1 -reamintirea
CS2 curentul electric și a forței • Rezolvarea problemelor
condiției
CS3 electromagnetice. 63. Fenomene electromagnetice. Soluționarea • Comunicări: sarcinii
CS4 1
■ Aplicarea regulii mâinii problemelor. - Motoarele electrice și respectarea -caractere mai
stângi și a formulei forței 64. Fenomene electromagnetice. Soluționarea regulilor tehnicii securității la groase -semne
electromagnetice la 1 utilizarea lor. fondate pe
problemelor.
rezolvarea problemelor. • Evaluare sumativă diferite culori
65. Fenomene electromagnetice. Rezumat. 1 - format
■Descrierea principiului de
Evaluare sumativă. simplificat
funcționare a motoarelor 66. 1
termice. Test cu itemi.
67. Analiza performanțelor. 1