Sunteți pe pagina 1din 7

Nr. 2/18331/26.02.

2013

Caiet de sarcini
pentru selecţie de experţi în vederea susţinerii a două sesiuni de formare
profesională şi elaborarea unui ghid pe probleme de etică în cadrul proiectului
„Etică, integritate şi transparenţă în sistemul de probaţiune din România”

1. Prezentare proiect

În prezent, Ministerul Justiţiei implementează Strategia Naţională Anticorupţie,


elaborată pentru perioada 2012 – 2015, document care are ca obiectiv lupta
împotriva corupţiei în instituţiile publice, cu accent pe măsurile de prevenţie şi
educarea personalului din instituţiile publice.

SNA propune o nouă abordare în ceea ce priveşte promovarea integrităţii


instituţionale, şi anume trecerea de la nivelul declarativ al principiului „toleranţă zero”,
la nivelul pro activ, concret al luării unor măsuri ca: implementarea unor coduri de
etică, managementul vulnerabilităţilor specifice fiecărei instituţii.

Ca urmare a obiectivului general al SNA 4.2. Creşterea nivelului de educaţie în


ceea ce priveşte anticorupţia, Ministerul Justiţiei a elaborat un plan sectorial pentru
implementarea acestuia la nivel central şi local, care include măsuri precum:
asigurarea participării personalului propriu la sesiuni de training constante, pe teme
de etică şi integritate; elaborarea şi diseminarea unor linii orientative în ceea ce
priveşte riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie şi incidentelor de integritate.

Proiectul derulat de Ministerul Justiţiei, „Etică, integritate şi transparenţă în


sistemul de probaţiune din România”, funcţionează ca un instrument pentru
implementarea măsurilor sus – menţionate. Acest proiect este finanţat în cadrul
Programului Fundaţiei Konrad Adenauer „Statul de Drept - Europa de Sud - Est”.

Obiectiv

Proiectul urmăreşte consolidarea unor principii etice şi deontologice în cadrul


sistemului românesc de probaţiune, prin intermediul creşterii gradului de
conştientizare de către personalul din acest sistem cu privire la importanţa principiilor
şi valorilor etice, a promovării de măsuri de prevenire şi combatere a faptelor de
corupţie în exercitarea activităţii profesionale, precum şi a elaborării unui ghid de
dileme etice identificate în practica sistemului de probaţiune.

Pagina 1 din 7
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureşti, România
COD: FP-30-21
www.just.ro
Principale activităţi ale proiectului constau în organizarea unei misiuni de
evaluare, a două sesiuni de formare profesională pentru aproximativ 25 de consilieri
de probaţiune şi elaborarea unui ghid care va cuprinde soluţii pentru dilemele etice şi
deontologice care pot apărea pe parcursul derulării activităţii personalului din cadrul
sistemului de probaţiune.

Pe parcursul misiunii de evaluare vor fi organizate întâlniri ale experţilor cu


personalul Direcţiei de Probaţiune şi ai Serviciului de Probaţiune de pe lângă
Tribunalul Bucureşti, în vederea discutării aspectelor teoretice şi practice de interes
pentru sistemul de probaţiune şi a stabilirii nevoilor ce urmează a fi acoperite prin
sesiunile de formare profesională.
La finalul misiunii de evaluare, experţii vor întocmi un raport de evaluare care va sta
la baza pregătirii sesiunilor de formare profesională.

Pe baza constatărilor din Raportul de evaluare întocmit ca urmare a misiunii de


evaluare, în cadrul sesiunilor de formare profesională vor fi dezbătute subiecte
referitoare la integritate, transparenţă, deontologie şi etică profesională, aplicate la
sistemul de probaţiune (corelate cu particularităţile şi specificul probaţiunii), precum:
- probleme de etică şi deontologie care pot apărea în exercitarea activităţii de
probaţiune (în legătură cu relaţiile ierarhice, persoanele aflate în evidenţa
serviciilor de probaţiune şi cu relaţiile construite cu personalul din sistemul
judiciar şi partenerii din comunitate);
- incompatibilităţi şi conflicte de interese care pot apărea în timpul exercitării
prerogativelor de către personalul de probaţiune, având în vedere actele
normative aplicabile (Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de
probaţiune, Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/2012 de modificare şi completare a
Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, Codul
deontologic);
- identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice activităţii de probaţiune -
măsuri şi remedii;
- rolul şefului serviciului de probaţiune în conştientizarea şi responsabilizarea
echipei cu privire la valorile şi principiile etice, regulile de conduită, prevenţia şi
lupta împotriva corupţiei.

Pe de altă parte, ghidul care va fi elaborat în cadrul proiectului va cuprinde probleme


de etică şi deontologie, specifice probaţiunii care pot apărea pe parcursul derulării
activităţii personalului din cadrul sistemului de probaţiune. Ghidul va fi format din trei
părţi, aspecte teoretice, aspecte practice şi concluzii. Partea teoretică va cuprinde
analiza problemelor din punct de vedere legislativ, iar partea practică va cuprinde 10
dileme etice întâlnite cel mai des în desfăşurarea activităţii de probaţiune şi o analiză
situaţională a fiecăreia orientată către soluţii pentru depăşirea acestora. Ghidul va
avea un număr de maximum 30 de pagini.
Ghidul va fi elaborat de aceiaşi experţi care au susţinut sesiunile de formare
profesională, pe baza concluziilor rezultate în urma acestora.

Pagina 2 din 7
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureşti, România
COD: FP-30-21
www.just.ro
2. Selecţie experţi

Ministerul Justiţiei anunţă procedura de selecţie a unei echipe de doi experţi


care vor participa la misiunea de evaluare care se va derula în perioada 25 – 27
martie 2013, cele două sesiuni de formare profesională în domeniul eticii, integrităţii
şi transparenţei în sistemul românesc de probaţiune în perioadele 15 - 16 aprilie
2013, la Bucureşti, respectiv 16 - 17 mai 2013, la Timişoara, precum şi la elaborarea
unui ghid pe probleme şi soluţii de etică şi deontologie specifice sistemului de
probaţiune în perioada 3 – 14 iunie 2013.
Experţii selectaţi vor colabora cu reprezentanţii Ministerului Justiţiei pe
parcursul derulării activităţilor proiectului.

Experţii vor îndeplini următoarele sarcini:

I. Derularea unei misiuni de evaluare în vederea pregătirii celor două


sesiuni de formare profesională.
Astfel, experţii vor trebui să participe la întâlniri cu personalul Direcţiei de
Probaţiune şi / sau consilieri de probaţiune din cadrul Serviciului de Probaţiune de pe
lângă Tribunalul Bucureşti, pentru a discuta aspectele legislative şi practice de
interes pentru sistemul de probaţiune şi pentru a identifica nevoile personalului de
probaţiune în domeniul eticii şi deontologiei.
Misiunea de evaluare se va desfăşura în perioada 25 – 27 martie 2013, în
Bucureşti.

II. Susţinerea unor prezentări în cadrul celor 2 sesiuni de formare


profesională ce vor fi organizate prin:

- susţinerea unei/unor prezentări în prima zi a evenimentului cu privire la:


1) probleme de etică şi deontologie care pot apărea în exercitarea activităţii de
probaţiune (în legătură cu relaţiile ierarhice, persoanele aflate în evidenţa
serviciilor de probaţiune şi cu relaţiile dintre personalul din sistemul judiciar şi
partenerii din comunitate);
2) incompatibilităţi şi conflicte de interese care pot apărea în timpul exercitării
prerogativelor de către personalul de probaţiune, având în vedere legislaţia
aplicabilă (Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune,
Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/2012 de modificare şi completare a Legii nr.
123/2006 privind statutul personalului de probaţiune);

- susţinerea unor prezentări / cazuri practice / sesiuni interactive de lucru,


în a doua zi a evenimentului cu privire la:

1) identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice activităţii de probaţiune -


măsuri şi remedii;

Pagina 3 din 7
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureşti, România
COD: FP-30-21
www.just.ro
2) rolul şefului serviciului de probaţiune în conştientizarea şi responsabilizarea
echipei cu privire la valorile şi principiile etice, regulile de conduită, prevenţia şi
lupta împotriva corupţiei.
3) exemple practice ale aplicării regulilor de etică şi conduită.

Prezentările vor aborda în mod obligatoriu următoarele puncte:


- colecţia integrată a valorilor care evidenţiază / reflectă scopul profesiei de
consilier de probaţiune şi misiunea sistemului din care face parte (valori profesionale
ale organizaţiei care să scoată în evidenţă scopul profesional, dar şi etico-moral al
acesteia);
- conceptul de integritate ca set coerent şi relativ stabil de valori şi principii etice
în activitatea de probaţiune (astfel încât acesta să fie corect înţeles de către
participanţi);
- inter - relaţia integritate morală / integritatea profesională (înglobarea valorilor
necesare pentru desfăşurarea activităţilor în consens cu scopul, rolul şi misiunea
sistemului de probaţiune);
- lista valorilor profesionale – principiile stipulate în actele normative care
reglementează activitatea, etica, deontologia şi conduita profesională în sistemul de
probaţiune (setul etalon de principii şi valori);
- modul de operaţionalizare a valorilor – echilibrarea obligaţiilor etice astfel
încât să se preîntâmpine apariţia conflictelor de rol în relaţia cu persoanele
înregistrate în evidenţa serviciului (ex. conflictul posibil între rolul de autoritate/
supraveghere şi suportul oferit / asistarea şi consilierea persoanelor supravegheate;
perspectiva corectă în procesul de evaluare);
- comportamentul şi activitatea consilierului de probaţiune ca o marcă a
integrităţii sau ca o încălcare a acesteia;
- modalitatea de soluţionare / rezolvare a dilemelor etice;
- analiza şi evaluarea proceselor stabilite pentru a controla riscurile de conduită
şi/sau desfăşurarea activităţilor contrar principiilor etice;
- principii etice / standarde (responsabilitate profesională, conduita profesională)
care necesită a fi respectate şi promovate de către şeful serviciului pentru
îmbunătăţirea şi preîntâmpinarea practicilor care încalcă deontologia şi integritatea
specifice profesiei de consilier de probaţiune.

Durată estimată a unei zile a sesiunii de formare profesională este de


aproximativ 8 ore.

Datele exacte ale celor două sesiuni de formare profesională sunt următoarele:
- 15-16.04.2013 – pentru sesiunea ce va avea loc la Bucureşti;
- 16-17.05.2013 - pentru sesiunea ce va avea loc la Timişoara.
Experţii vor fi prezenţi în ambele zile ale sesiunilor de formare profesională.

Pagina 4 din 7
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureşti, România
COD: FP-30-21
www.just.ro
III. Elaborarea materialelor (inclusiv materiale PowerPoint) ce vor face
obiectul prezentărilor susţinute de experţi în cadrul celor două sesiuni de
formare profesională menţionate mai sus.
Ambii experţi vor elabora următoarele materiale care vor fi transmise
Ministerului Justiţiei după cum urmează:
1. Un document sinteză, de maximum 2 pagini, care să conţină modul de
abordare a prezentării. Documentul va fi trimis Ministerului Justiţiei cu cel puţin 10
zile înainte de primul eveniment în vederea formulării de eventuale observaţii şi
solicitări de completare. Ministerul Justiţiei va transmite eventuale observaţii la
document într-un termen maximum de 2 zile lucrătoare de la data primirii acestuia,
iar expertul are obligaţia de a completa prezentarea conform solicitărilor MJ.
2. Un document Word conţinând prezentarea şi cazurile practice care urmează
să fie susţinute în seminar şi prezentări în format PowerPoint ale acestora.
Documentele vor fi transmise Ministerului Justiţiei în vederea formulării de observaţii
cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data primului seminar.

IV. Elaborarea unui ghid pe probleme de etică şi deontologie, specifice


activităţii de probaţiune.
Ghidul va fi format din trei părţi, aspecte teoretice, aspecte practice şi concluzii.
Partea teoretică va cuprinde analiza problemelor de etică şi deontologie, specifice
activităţii de probaţiune din punct de vedere legislativ, iar partea practică va cuprinde
10 dileme etice întâlnite cel mai des în desfăşurarea activităţii de probaţiune şi o
analiză situaţională a fiecăreia orientată către soluţii pentru depăşirea acestora.
Ghidul va avea un număr de maximum 30 de pagini.
Materialul va fi printat în 500 de copii şi va fi distribuit în format de hârtie în toate
serviciile de probaţiune din teritoriu (câte 10 exemplare/serviciu), precum şi în format
electronic.

3. Perioada derulării activităţilor menţionate mai sus: februarie – iulie 2013.

4. Condiţii de livrare:

Experţii îşi vor asuma pe deplin responsabilitatea pentru asigurarea serviciului


solicitat în termenul de livrare şi la standardele profesionale solicitate, în caz contrar
MJ rezervându-şi dreptul de a rezilia convenţia pe care o va încheia cu aceştia sau
de a aplica penalităţi echivalente cu prejudiciul produs prin neîndeplinirea obligaţiilor
asumate, în conformitate cu prevederile convenţiei încheiate cu experţii selectaţi.

5. Oferta financiară şi aspectele financiare:

Fiecare expert este îndreptăţit să primească în funcţie de prestaţia efectivă ce


va fi reflectată în fişele de pontaj (timesheets), următoarele onorarii:
- maximum 100 Euro/zi pentru cel mult 3 zile lucrătoare în vederea derulării
misiunii de evaluare;

Pagina 5 din 7
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureşti, România
COD: FP-30-21
www.just.ro
- maximum 200 Euro/zi pentru 4 zile lucrătoare în vederea derulării celor 2
sesiuni de formare profesională;
- maximum 100 Euro/zi pentru cel mult 3 zile lucrătoare pentru elaborarea
ghidului.
În ceea ce priveşte cheltuielile ocazionate de cazare, mese şi transport intern
acestea vor fi suportate din bugetul proiectului, în cuantumul maxim prevăzut de
acesta.
În anunţul de intenţie ce va fi trimis Ministerului Justiţiei, echipa de experţi va
preciza oferta sa financiară în privinţa onorariului pe zi şi a zilelor de lucru necesare
îndeplinirii activităţilor solicitate.

6. Aspecte procedurale:

Selecţia - documente care trebuie trimise de candidaţi:


În vederea demonstrării conformităţii cu cerinţele minime solicitate, experţii
candidaţi vor prezenta copie a diplomei universitare, copie a cărţii de identitate,
Curriculum vitae (format Europass, semnat – în format pdf), din care să rezulte
îndeplinirea cerinţelor de la punctul 4, precum şi lista de publicaţii, după caz.
Comisia de evaluare îşi rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul evaluării
candidaţilor, documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor referitoare la experienţa
profesională (adeverinţă de la locul de muncă/copie după carnetul de muncă/ carte
de muncă, adeverinţă care să ateste experienţa pedagogică etc.).

Plata:
Plata onorariilor se va face ţinându-se cont de prestarea efectivă a serviciilor
contractate de către experţi şi după completarea următoarelor documente: (i) factura,
(ii) fişa de pontaj şi (iii) chitanţa. Formularele acestor documente vor fi puse la
dispoziţia experţilor de către coordonatorul de proiect (Ministerul Justiţiei din
România).

Certificat de rezidenţă fiscală:


În conformitate cu Codul fiscal, sumele corespunzătoare impozitelor şi
contribuţiilor sociale pe venit, care sunt aplicate taxelor plătite experţilor români
contractaţi pentru a desfăşura activităţi în cadrul proiectului, vor fi reţinute în mod
direct de către angajator, respectiv Ministerul Justiţiei.

7. Condiţii speciale:

Drept de proprietate intelectuală:


Dreptul de proprietate cu privire la rezultatele activităţii, inclusiv dreptul de
proprietate intelectuală, va fi deţinut de Autoritatea Contractantă – Ministerul Justiţiei
din România şi de succesorii săi legali. Astfel, Ministerul Justiţiei din România şi
succesorii săi legali vor avea dreptul exclusiv de a publica, multiplica, distribui şi de a

Pagina 6 din 7
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureşti, România
COD: FP-30-21
www.just.ro
traduce materialele elaborate, în condiţiile stabilite de contractul care va fi încheiat
între cele două părţi.
Materialele elaborate de către expert pot fi, de asemenea, transmise Fundaţiei
Konrad Adenauer, în cazul în care sunt solicitate.

Prevederi aplicabile în caz de neexecutare a activităţii:


În caz de neexecutare a activităţii, experţilor nu le vor fi plătite onorariile.
Experţii nu vor fi ţinuţi să aducă la îndeplinire obligaţiile prevăzute în prezentul
anunţ de selecţie la punctul 3, în cazul în care imposibilitatea de executare a
prestaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră. Experţii vor depune toate
diligenţele pentru a reduce la minim orice daune provocate de forţa majoră.
Forţa majoră înseamnă orice situaţie excepţională neprevăzută sau eveniment
independent de voinţa expertului, care îl/o împiedică să îşi execute obligaţiile din
prezentul anunţ de selecţie, nu a fost atribuită erorii sau neglijenţei şi se dovedeşte a
fi insurmontabilă în ciuda tuturor diligenţelor depuse. Defectele echipamentelor sau
materialelor sau întârzierile în punerea lor la dispoziţie (cu excepţia cazurilor de forţă
majoră), conflictele de muncă, grevele sau dificultăţile financiare nu pot fi invocate ca
forţă majoră de către partea în culpă.
Dacă apare o astfel de situaţie, experţii vor trebui să informeze Ministerul
Justiţiei, în scris, fără întârziere, menţionând natura, durata estimativă şi efectele
previzibile ale cazului de neexecutare a activităţii.

8. Dispoziţii finale şi date de contact:

Prezenţii termeni de referinţă vor face parte din acordul ce va fi încheiat între
Ministerul Justiţiei din România şi experţii selectaţi.

Pentru informaţii suplimentare, le desemnăm ca persoane de contact pe:


- dna. Cristina Maria DUMITRU, personal asimilat magistraţilor în cadrul
Serviciului Programe Europene (telefon 037 204 1164, fax 037 204 1161, e-mail
cristina.dumitru@just.ro);
- dl. Constantin RĂDULESCU, expert, (tel. +40/37204.1114, e-mail:
constantinradulescu@just.ro) din cadrul Direcţiei Investiţii, Ministerul Justiţiei, str.
Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti.

Pagina 7 din 7
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureşti, România
COD: FP-30-21
www.just.ro