Sunteți pe pagina 1din 30

Protectia muncii

 Servicii
 Legislatie
 Norme SSM
 Instructiuni SSM
 Inspector
 Contact
 0723598256
 » Norme de protectia muncii » NSPM 88

   

NSPM 88
Normelor specifice de protectie a muncii pentru desfacerea
produselor petroliere
2. PREVEDERI COMUNE TUTUROR PROCESELOR DE
MUNCA
DIN ACTIVITATEA DE DESFACERE A PRODUSELOR
PETROLIERE
2.1. incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca
Art. 7. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform
Normelor generale de protectie a muncii.
Art. 8. (l)La efectuarea activitatilor de desfacere aproduselor petroliere vor fi repartizati
numai lucratori care au corespuns controlului medical obligatoriu, efectuat conform
prevederilor Ministerului Sanatatii.
(2) in functie de specificul activitatii de desfacere a produselor petroliere, se interzice lucrul in
cadrul acestei activitati pentru persoanele care prezinta diverse afectiuni, constatate la
controlul medical si care constituie contraindicatii pentru desfasurarea activitatii in conditii de
securitate.
2.2. Instruirea personalului
Art. 9. Organizarea si desfasurarea activitatii si instruire a salariatilor in domeniul securitatii
muncii se vi / realiza conform prevederilor Normelor generale {, protectie a muncii.
Art. 10. In cadrul procesului de instruire in domeni securitatii muncii, lucratorii vor primi
toate informatii referitoare la:
- riscurile la care sunt expusi;
- partile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, in functie de specificul activitatii;
-dispozitivele de protectie existente; -masurile si mijloacele de protectie si autoprotectie
-modul de interventie in caz de avarii sau accidente -sistemele de
avertizare/semnalizare/alarmare.
Art. ll. Persoanele juridice sau fizice care desfasoa activitati de desfacere a produselor
petroliere au obligati de a elabora instructiuni proprii de securitate a muncii.
Art. 12. Masurile de prim-ajutor se vor stabili, | functie de specificul activitatii de desfacere a
produsele petroliere, cu avizul medicului de medicina a muncii sauc competenta de medicina
a muncii, prin instructiuni propn
2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie
Art. 13. (l)Conducerea unitatilor care desfasoara activitati de desfacere a produselor petroliere
are obligatia sa asigure personalului angajat echipament individual de protectie, in
conformitate cu listele interne elaborate in baza Normativului-cadru de acordare si utilizare a
echipamentului individual de protectie" in vigoare.
(2) Personalul angajat este obligat sa utilizeze echipamentul individual de protectie acordat.
(3) Se interzice purtarea echipamentului individual de protectie contaminat cu produse
petroliere.
2.4. Organizarea locului de munca si a activitatilor
Art. 14. Toate caile de acces si circulatie ale spatiilor de lucru vor fi mentinute in stare de
curatenie libere de once obstacol si vor fi marcate vizibil. Caile de acces si circulatie vor fi
nivelate, marcate pe margini si amenajate in vederea scurgerii apei, iar pe durata anotimpului
friguros vor fi curatate de zapada sau gheata si vor fi presarate cu materiale antiderapante.
Art. 15. (i)pe drumurile interioare din cadrul unitatilor de desfacere a produselor petroliere,
precum si la incrucisarile cu liniile CF vor fi plantate indicatoare corespunzatoare de circulatie
(2) Se vor monta podete sau pasarefe rezistente la trecerea peste santuri, canale etc.
Art. 16. (l)Locurile de munca unde e^sta riscul degajarii de substante toxice in atmosfera,
gaze sau vap i inflamabili vor fi dotate cu aparate automata pentru semnalizarea acustica si
optica a concentratiei maxime admise sau a nivelului periculos de concentratie gazelor sau
vaporilor inflamabili.
(2) Periodic se vor face determinari de noxe in atmosfera locurilor de munca, in depozite si
principalele locuri de trecere.
Art. 17. Aparatura de masura, control, reglare si semnalizare din unitatile de desfacere a'
produselo petroliere va fi controlata, verificata si mentinuta 7 permanenta stare de
functionare.
Art. 18. in spatiile de lucru se va asigura Un iluminat corespunzator, conform prevederilor
Normelor generale d protectie a muncii
Art. 19. Toate spatiile de lucru in care exista pericol d accidentare la intreruperea functionarii
iluminatului artificial vor avea asigurat iluminatul de siguranta realizat conform standardelor
in vigoare prezentate in Normei generale de protectie a muncii.
2.5. Protectia impotriva electrocutarii
Art. 20. La exploatarea, intretinerea si repararea echipamentelor tehnice se vor respecta
prevederile curpinse in Normele specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei
electrice in medii normale si prevederile din Normele generale de protectie a muncii privind
echipamentele tehnice electrice.
Art. 21. Lucrarile si operatiile de exploatare, intretinere si reparare a instalatiilor electrice vor
fi executate numai de personal autorizat.
Art. 22. Este interzisa punerea sub tensiune a echipamentelor electrice care prezinta pericol
de atingere a pieselor aflate normal sub tensiune, care au legaturile de protectie deteriorate sau
care nu au fost verificate din punct de vedere al asigurarii protectiei impotriva electrocutarii.
2.6. Protectia impotriva incendiilor si exploziilor
Art. 23. Conducerea unitatilor de desfacere a produselor petroliere este obligata sa solicite
proiectantului sa stabileasca zonele cu atmosfera potential exploziva, in vederea alegerii
echipamentelor tehnice cu grad corespunzator de protectie.
Art. 24. in zonele, mediile, incintele sau locurile de munca cu pericol de incendiu si explozie
se interzice: intrarea cu foc deschis, lucrul cu scule producatoare de scantei, fumatul,
utilizarea de incaltaminte cu accesorii metalice; folosirea echipamentului de lucru din material
sintetice; circulatia mijloacelor de transport neadaptate la astfel de medii. Se vor monta la loc
vizibil indicatoare de securitate.
Art. 25. Este interzis fumatul in spatiile tehnice de exploatare, publice, administrative etc. in
alte locuri decat cele stabilite prin reglementarile in vigoare.
Art. 26. in spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie, efectuarea unor operatii care
necesita utilizarea focului deschis va fi posibila numai dupa obtinerea "PERMISULUI DE
LUCRU CU FOC".
Art. 27. in unitatile, statiile sau depozitele in care se depoziteaza cantitati importante de
produse petroliere sau in care pot aparea degajari periculoase de gaze sau vapori inflamabili,
este obligatorie elaborarea planurilor de alarmare / interventie in caz de pericol, precum si
efectuarea exercitiilor periodice de interventie, cu respectarea Normelor generale de
prevenirea si stingerea incendiilor si a celorlalte reglementari in vigoare.
Art. 28. Se vor respecta prevederile Normelor generale de prevenirea si stingerea incendiilor,
precum si standardele de securitate si prescriptiile tehnice I.S.C.I.R.

3.PREVEDERI SPECIFICE SUBACTIVITATILOR DIN


ACTIVITATEA DE DESFACERE A PRODUSELOR
PETROLIERE
3.1. Depozitarea produselor petroliere 3.1.1. Conditii generale
Art. 29. Se interzice punerea in functiune a instalatiilor, inainte de:
- curatarea terenului inconjurator de materiale si resturi ramase de la constructii, montaje sau
reparatii;
- remontarea tuturor dispozitivelor de protectie PSI;
- astuparea si nivelarea tuturor gropilor, santurilor etc;
- probele mecanice si tehnologice;
- receptia instalatiei.
Art. 30. in cazul deversarilor si imbibarilor accidentale cu produse petroliere, se vor lua
masuri de denocivizare a portiunilor de teren afectate in conformitate cu dispozitiile legale in
vigoare.
Art. 31. Deseurile petroliere sau de alta natura vor fj depozitate pe categorii de material, in
Jocuri special amenajate.
Art. 32. Accesul personalului in camine se va face numai dupa determinarea valorii
concentratiilor de gaze, aerisirea corespunzatoare si luarea tuturor masurilor de securitate a
muncii.
Art. 33. Se interzice alimentarea si repararea autovehiculelor in incinta depozitelor;
autovehiculul defect va fi scos imediat din incinta prin remorcare sau impingere, fiind
interzisa pornirea motorului.
Art. 34. Circuitul autovehiculelor intrate in depozit pentru aprovizionare sau desfacere se va
organiza in sens unic, respectandu-se indicatoarele de circulatie plantate in acest scop.
Art. 35. Se interzice accesul persoanelor fara atributii de serviciu in casa de pompe, magazia
de manipulare, statia de compresoare, centrala electrica sau statia de transformatoare, camera
tablourilor electrice, centrala termica si parcul de rezervoare.
3.1.2. Descarcarea si incarcarea produselor petroliere a. Rampa pentru
vagoane CF
Art. 36. Operatiile de descarcare, transport si manipulare de produse petroliere se executa sub
supravegherea unei persoane cu atributii in acest sens.
Art. 37. Constructiile metalice ale pompelor vor fi legate la pamant prin legaturi fixe pentru
scurgerea electricitatii statice, iar conductele de legatura pentru descarcarea produsului
petrolier vor fi prevazute cu punti echipotentiale la flanse.
Art. 38. Locomotiva de manevra, cu ajutorul careia se introduc vagoanele - cisterna la linia de
descarcare va avea intercalate cel putin trei vagoane intre ea si primul vagon -cisterna.
Art. 39. Vagoanele - cisterna vor fi asigurate contra deplasarii necomandate cu ajutorul
sabotilor de oprire, confectionati din materiale antiscanteie.
Art. 40. (l)Dupa pozitionarea vagonului la gura de descarcare, se vor controla ventilul central
de siguranta si canelele laterale pentru ca acestea sa fie pe pozitia "inchis".
(2) in cazul in care sunt blinde, acestea vor fi demontate cu dispozitive speciale.
Art. 41. Manevrarea furtunurilor si a capacului ^domului se va face astfel incat sa se evite
loviturile care pot {Drovoca scantei, iarmanipulantul se vapozitionacu spatele 1 a vant, avand
domul in fata.
Art. 42. (l)Pe durata anotimpului rece, descarcarea produselor petroliere congelabile se va
efectua dupa iticalzirea lor prealabila, prin racordarea cisternei la instalatia de abur a
depozitului.
(2) Dezghetarea se va face numai cu ajutorul aburului sau a apei calde, utilizarea focului
deschis fiind interzisa.
Art. 43. Descarcarea cisternelor de produse petroliere pfe timp de furtuna este interzisa, iar
domurile vor fi inchise.
Art. 44. Circulatia personalului la linia CF de descarcare se va face cu respectarea
reglementarilor aflate in vigoare.
Rampa pentru autocisterne
Art. 45. Operatiile de incarcare a autocisternelor se vor desfasura numai cu avizul si sub
supravegherea personalului cu atributii in acest sens.
Art. 46. Se interzice accesul in incinta depozitului a vehiculelor care nu sunt amenajate pentru
transportul produselor petroliere, conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 47. Este interzis sa se efectueze operatii de incarcare cu produse petroliere a
autocisternelor cu motoarele in functiune.
Art. 48. Autocisternele stationate in vederea incarcarii cu produse petroliere, vor fi asigurate
impotriva deplasarii (in cazul pantelor, se vor aseza si pene de lemn la roti).
Art. 49. Se interzice incarcarea cu produse petroliere a autocisternelor, inainte ca acestea sa
aiba efectuate legaturile electrice la priza de impamantare, precum si inainte de efectuarea
legaturii de egalizare a potentialelor pe conducta de incarcare.
Art. 50. Prelungitoarele incarcatoarelor folosite la operatiile de incarcare vor fi confectionate
din material neferos si de lungime corespunzatoare.
Art. 51. Dupa umplerea autocisternelor, se inchid ventilele de la incarcator si rampa si numai
dupa aceea se desface legatura de punere la pamant.
Art. 52. Pe platforma rampei auto vor stationa numai autocisternele care sunt in curs de
incarcare. Celelalte autocisterne vor stationa cu motoarele oprite, in afara rampei, in locuri
special amenajate.
Art. 53. Este interzisa verificarea functionarii motoarelor autocisternei sau reparatia acestora
pe platformele rampelor de incarcare.
Art. 54. Este interzisa incarcarea autocisternelor prin curgerea directa a produselor, fara
intermediul prelungitoarelor.
Art. 55. Pe timp de furtuna cu descarcari electrice este interzisa incarcarea autocisternelor cu
produse petroliere.
Art. 56. in cazul deversarii peste autocisterna a produsului petrolier, scoaterea autocisternei
de la rampa seface prin impingere sau tractare, interzicandu-se pornirea motorului
autocisternei.
Art. 57. Se interzice mersul inapoi al autovehiculelor, fara pilotare din partea laterala.
3.1.3. Rezervoare, conducte
Art. 58. (l)La intrarile in parcurile de rezervoare vor fi plasate tablite indicatoare pentru
interzicerea fumatului, interzicerea accesului persoanelor straine, interzicerea utilizarii
sculelor din materiale care pot provoca scantei. Este obligatoriu sa se foloseassca numai lampi
antiexplozive etc.
(2) Pe drumurile de acces la parcurile de rezervoare vor fi plasate tablite indicatoare cu
mentiunea "trecerea oprita".
Art. 59. Capacele rezervoarelor, ale domurilor si ale gurilor de masurare vor fi curatate de
produsele petroliere revarsate; in timpul iernii, acestea vor fi curatate de zapada si gheata,
folosindu-se in acest scop numai lopeti de lemn.
Art. 60. Rezervoarele de produse cu punct de inflamabilitate sub 45 oC vor fi vopsite cu
vopsea an ti solara.
Art. 61. La urcarea pe scarile tip "pisica" de la rezervoare, lucratorii vor avea ambele maini
libere; toate instrumentele si sculele vor fi purtate intr-o geanta care va fi agatata la centura.
Art. 62. Pe perioada operatiunilor legate de luarea probelor, masuratori la rezervoare etc,
operatorii vor sta cu spatele spre vant pentru a evita inhalarea vaporilor nocivi.
Art. 63. (l)Este interzisa deschiderea, la flanse sau armaturi, a conductelor la care aparatele de
control indica existenta presiunii.
(2) Daca pe conducta nu sunt montate aparate pentru controlul presiunii, iar aceasta este
racordata la utilaje sau conducte care se gasesc sub presiune, se va considera ca si conducta
respectiva se gaseste sub presiune si se va proceda in consecinta.
Art. 64. Conductele de distanta pentru produse petroliere, apa, aer, abur vor fi etichetate /
inscriptionate confom standardelor si reglementarilor in vigoare.
Art. 65. Dispozitivele de inchidere (ventilele) montate pe conducte nu trebuie sa prezinte
scurgeri si vor fi amplasate astfel incat sa fie usor accesibile pentru manevrarea de la sol. in
cazul in care ventilele sunt montate la inaltime, se vor prevedea platforme sau podete cu
balustrada de protectie.
Art. 66. Conductele, ventilele (armaturile) vor fi controlate, verificate, reparate, inlocuite in
cazurile prevazute in normativele tehnice de exploatare.
Art. 67. Este interzisa refolosirea ventilelor (armaturilor), in cazul in care nu au corespuns la
probele impuse in normativele tehnice de exploatare, executate in urma controalelor,
verificarilor, reparatiilor.
Art. 68. (l)in cazul spargerii unor conducte, ruperii de filet, ruperii de suruburi, spargerii de
armaturi, ruperii de suruburi la presgarnituri si in general, in cazul de scurgeri apreciabile de
produse din conducte se va opera dupa cum urmeaza:
a) in instalatiile tehnologice, la conductele tehnologice cu flux continuu, care nu permite sa fie
intrerupt prin inchiderea ventilelor, se va proceda la oprirea instalatiei;
b) in cazul conductelor de distanta, se va interzice imediat orice circulatie si se va elimina
orice sursa de foc din zona; portiunea de conducta afectata va fi izolata prin ventile de
sectionare, se va intrerupe pomparea si se va limita inundarea terenului.
(2) 0prirea pompei se va putea face si fara anuntarea spargerii conductei, pompagiul sesizand
si oprind pomparea in momentul in care presiunea la pompare a scazut nemotivat.
3.1.4. Curatarea si repararea recipientelor pentru depozitarea si transportul
produselor petroliere lichide
Art. 69. Rezervoarele de depozitare a produselor petroliere lichide vor fi curatate periodic.
Art. 70. La curatarea si repararea rezervoarelor de produse petroliere lichide se vor elabora
instructiuni de lucru si de securitate a muncii, tinandu-se cont de sortimentele de produse
continute de rezervoare.
Art. 71. La pregatirea rezervoarelor pentru curatare se vor lua urmatoarele masuri:
- se va numi, prin dispozitie scrisa, responsabilul cu organizarea, coordonarea si controlarea
executarii lucrarilor de pregatire a rezervorului in vederea curatarii, responsabil care va
intocmi un program de lucru in care sa fie cuprinse masurile de securitate a muncii si de
P.S.I.;
- se vor afisa indicatoare de securitate privind pericolul de gazare si explozie;
- se vor lua probe de gaze din atmosfera continuta in rezervor (de la partea superioara, din
zona de mijloc si de la baza rezervorului) sau se fac masuratori de gaze cu aparate portabile;
- nu se va permite intrarea in rezervor pana cand buletinele de analiza de la laborator,
respectiv masuratorile efectuate vor indica ca valoarea concentratiei de gaze este sub limita
maxim admisibila.
Art. 72. Operatiile de curatare a rezervoarelor vor fi executate numai de echipe special
instruite in acest scop si cu respectarea urmatoarelor masuri:
- modul de efectuare a lucrarilor va fi supravegheat de catre o persoana cu atributii in acest
sens;
- in cazul in care lucrarile dureaza mai multe zile, analiza continutului de gaze in atmosfera
rezervorului, precum si in atmosfera din jurul rezervorului se va repeta zilnic, conditionand
intrarea in rezervor.
Art. 73. Reziduurile de orice fel scoase din rezervoare vor fi depozitate / neutralizate conform
reglementarilor in vigoare.
Art. 74. La pregatirea rezervoarelor pentru operatii executate cu foc deschis in interiorul sau
exteriorul acestora, se vor respecta urmatoarele reguli:
a) Se va controla daca mantaua, fundul si capacul sunt curatate complet de produse
inflamabile sau toxice si, daca este necesar, se completeaza curatarea pana la uscare;
b) Se va controla sa nu fie pe fundul rezervorului produse sau materiale combustibile;
c) Se verifica daca: nu sunt produse inflamabile in zona, s-au acoperit canalele, s-au blindat
conductele invecinate, au fost umplute cu apa rezervoarele din jur etc.
d) Se va verifica blindarea tuturor legaturilor la rezervor in afara conductei de spuma si se va
controla legarea la pamant a rezervorului.
e) Se va asigura existenta, in apropierea rezervorului, a mijloacelor de interventie impotriva
incendiilor.
Art. 75. Eliberarea permisului de lucru cu foc, dupa care pot incepe lucrarile cu foc deschis,
se face dupa analiza gazelor din interiorul rezervorului si intocmirea buletinului de analiza sau
masuratori ce atesta inexistenta concentratiilor periculoase de gaze.
Art. 76. (l)La lucrul cu foc deschis in interiorul rezervoarelor, se va asigura ventilarea
spatiului de lucru in vederea mentinerii continutului de oxigen in aer de minim 19% volume.
(2) in cazul aparitiei de gaze combustibile in zona, care ar putea crea o atmosfera periculoasa,
se va opri lucrul si se vor repeta analizele de mediu, operatiile cu foc putand reincepe numai
dupa confirmarea existentei unei atmosfere nepericuloase.
Art. 77. in cazul lucrarilor cu foc deschis care dureaza mai multe zile, prevederile mentionate
la art.74, art.75 si art.76 vor fi respectate zilnic.
3.2. Distribuirea produselor petroliere
3.2.1. Statii de distribuire. Conditii generale
Art. 78. Pompele pentru livrarea produselor petroliere vor fi echipate numai cu instalatii
electrice executate in constructie antiexploziva, interzicandu-se improvizatiile.
Art. 79. Se interzice folosirea pompelor de livrare a produselor petroliere neomologate
conform reglementarilor in vigoare.
Art. 80. Fiecare gura de descarcare va fi inscriptionata cu tipul de produs petrolier care se
descarca in acel punct.
Art. 81. Fiecare pompa va fi inscriptionata cu tipul de produs petrolier pe care il debiteaza.
Art. 82. Pe capacul fiecarui camin de la domul " se va inscriptiona produsul petroliercare se
afla in rezervor.
Art. 83. Capacele caminelor de la domul rezervoarelor vor fi prinse in balamale, avand lanturi
pentru limitarea cursei.
Art. 84. Gurile de masurare ale rezervoarelor vor fi protejate cu ghidaje si capace din material
antiscinteie.
Art. 85. Masurarea nivelului produsului petrolier din rezervoare se facecu ajutorul sistemelor
de masura automata a nivelului, in constructie antiexploziva corespunzatoare sau cu ajutorul
tijei din material neferos.
Art. 86. In cazul defectarii unei pompe petroliere sau a compresorului, se va intrerupe
alimentarea cu energie electrica a utilajului respectiv si va f. anuntata imediat echipa de
interventie.
Art. 87. Gurile de descarcare vor fi prevazute cu sistem de prindere a acestora la autocisterne
pentru scurgerea electricitatii statice '
Art. 88. Curatarea rezervoarelor se va executa numai de catre echipa de curatitori rezervoare,
cu respectarea instructiunilor specifice de lucru.
Art. 89. Se interzice folosirea compresorului fara aparatoare de protectie, supapa de siguranta
si manometru sau cu manometre neverificate.
Art. 90. Scoaterea apei din caminul compresorului va fi efectuata numai dupa ce a fost
intrerupt curentul electric de la tabloul electric general.
Art. 91. in statiile de distribuire a produselor petroliere se interzice:
- desfundarea carburatoarelor sau conductelor prin suflarea cu gura;
- extragerea din rezervoare sau alte recipiente, a benzinei aspirandu-se produsul cu gura prin
furtun.
Art. 92. incalzirea statiilor de distribuire a produselor petroliere va fi realizata numai prin
instalatii corespunzatoare mediului in care se lucreaza, conform planului de zonare.
Art. 93. La statiile cu copertine care acopera partea carosabila se vor monta indicatoare de
inaltime maxima permisa.
3.2.2. Utilizarea benzinelor etilate, precum si a benzinelor amestecate
(conditionate) cu alte substante toxice
Benzine etilate
Art. 94. Transportul benzinelor etilate se va face numai in recipiente din materiale omologate,
inscriptionate, inchise ermetic, in stare corespunzatoare, avand capace sau dopuri metalice cu
garnituri speciale.
Art. 95. Se interzice utilizarea instalatiilor, a utilajelor sau a recipientelor in care s-a depozitat
sau s-a manipulat benzina etilata in alte scopuri, daca acestea nu au fost curatate si
denocivizate.
Art. 96. Se interzice folosirea utilajelor si instalatiilor cu defectiuni la manipularea benzinei
etilate. Se vor lua masuri pentru a se preveni scurgerile sau degajarile de noxe.
Art. 97. La toate locurile de munca unde se efectueaza operatii cu benzina etilata sau se
transporta acest produs, vor fi elaborate si afisate instructiuni asupra modului in care se
efectueaza aceste operatii fara pericol de intoxicare.
Art. 98. Manipularea benzinelor etilate se va face numai de catre personal instruit in acest
scop.
Art. 99. La toate locurile de munca unde se manipuleaza benzine etilate se vor amenaja
puncte pentru spalarea mainilor cu petrol si apoi cu apa si sapun.
Art. 100. Locurile de munca unde se manipuleaza benzine etilate vor fi dotate cu substante
neutralizante, materiale de absorbtie a benzinei etilate. Locurile unde s-a scurs benzina etilata
vor fi curatate si neutralizate.
Art. 101. (l)Personalul statiei va fi supus unui control medical periodic, cu efectuarea
determinarilor de laborator corespunzatoare.
(2) Se vor intocmi si vor fi actualizate, registre cu lista lucratorilor expusi, nivelul expunerii si
dosarele medicale.
(3) Salariatii la care continutul de plumb in sange depaseste limitele stabilite vor fi
redistribuiti la un loc de munca in care nu se efectueaza operatii cu benzina etilata.
- Benzine amestecate (conditionate) cu alte substante toxice -
Art. 102. Amestecarea (conditionarea) benzinelor cu alcool metilic precum si cu alti compusi
se va face doar in unitati de desfacere a produselor petroliere autorizate in acest scop, conform
legislatiei in vigoare.
Art. 103. Unitatile care produc, transporta, depoziteaza sau desfac benzina conditionata cu
produse toxice au obligatia de a intocmi, in prealabil, instructiuni detaliate de lucru si de
securitate a muncii.
Art. 104. (l)Personalul care poate veni in contact cu benzina conditionata cu substante toxice
va fi informat asupra riscurilor potentiale asupra sanatatii si va fi special instruit si testat
periodic. Se vor lua masuri pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, respectindu-se
prevederile ait.101 alin. 1 si 2.
(2) Se interzice efectuarea de operatii care pot conduce la contactul direct al personalului cu
produse toxice sau cu benzina conditionata cu aceste produse.
Art. 105. La livrarea benzinei conditionata cu produse toxice, consumatorii vor primi
instructiuni cu masuri necesare prevenirii intoxicarii.
Art. 106. Se interzice executarea de instalatii improvizate sau utilizarea de procese
tehnologice neomologate pentru conditionarea benzinelor cu produse toxice, respectiv pentru
depozitarea, transportul sau desfacerea acestor benzine.
3.2.3. Operatia de aprovizionare a statiei
Art. 107. Autovehiculele care transporta produse petroliere vor fi amenajate, echipate si
semnalizate conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 108. Dupa parcarea la locul de descarcare, conducatorul auto va opri motorul si va
asigura autovehiculul impotriva deplasarii; in cazul stationarii in panta, autovehiculul va fi
asigurat si prin asezarea de pene la roti.
Art. 109. Scurgerea apei din autocisterna se va face numai in vasele metalice din dotarea
statiei, operatorul asezindu-se lateral fata de gura de descarcare si cu spatele la vant.
Art. 110. inainte de inceperea operatiei de descarcare a produselor petroliere, conducatorul
auto va efectua legatura autovehiculului la priza de impamantare a gurilor de descarcare.
Art. 111. Urcarea si coborarea de pe autocisterna se va face pe scara din dotarea autocisternei,
operatorul situan-du-se in permanenta cu fata spre autocisterna. Verificarea nivelului
produsului petrolier din domul autocisternei se va efectua dintr-o pozitie aleasa astfel incat
operatorul sa stea cu fata spre dom si cu spatele spre vant.
Art. 112. Piesele de racord utilizate la descarcarea produselor petroliere din autocisterne in
rezervoarele statiei de distributie, precum si sondele folosite la recoltarea probelor vor fi
confectionate din materiale antiscanteie.
Art. 113. Se interzice intrarea in caminul gurii de masurare in timpul descarcarii in rezervor a
produsului petrolier.
Art. 114. In cazul in care, in timpul operatiei de descarcare a autocisternei se va observa
spargerea furtunului sau deversarea produsului din rezervor se va intrerupe imediat
descarcarea, iar autovehiculul va fi indepartat imediat de la locul de descarcare prin impingere
sau tractare, interzicindu-se pornirea motorului autocisternei.
Art. 115. Se interzice efectuarea de manevre sau deplasarea in marsarier a autocisternelor pe
teritoriul statiei, fara pilotarea conducatorului auto de catre o persoana pozitionata in partea
laterala a masinii.
Art. 116. (l)Este interzisa parasirea mijlocului de transport de catre conducatorul auto,
precum si stationarea autovehiculelor pe platforma statiei pentru reparatii sau intretinere.
(2) Autovehiculele care transporta produse petroliere vor stationa doar in dreptul gurilor de
descarcare sau in locuri special amenajate.
3.2.4. Accesul consumatorilor in statie
Art. 117. Accesul in statie al autovehiculelor straine este permis numai in scopul alimentarii
cu produse petroliere si pentru a beneficia de celelalte servicii si produse oferite in statiile de
distribuire a produselor petroliere.
Art. 118. Se interzice repararea autovehiculelor in incinta statiei de distribuire a produselor
petroliere.
Art. 119. Intrarea, deplasarea si iesirea autovehiculelor din statie se va face numai cu
respectarea sensului si a semnificatiei indicatoarelor rutiere plantate pe caile de acces.
Art. 120. Este interzisa folosirea flacarii deschise in incinta statiilor de distribuire a
produselor petroliere.
Art. 121. Este interzisa mentinerea in functiune a motoarelor autovehiculelor care se
aprovizioneaza cu produse petroliere.
Art. 122. Manipularea utilajelor statiei va fi efectuata numai de personalul de deservire, cu
atributii in acest scop. Se excepteaza pompele special construite, destinate a fi utilizate prin
autoservire.
Art. 123. Se interzice vanzarea produselor petroliere in recipiente confectionate din materiale
neomologate pentru astfel de utilizari.
Art. 124. inainte de a incepe introducerea benzinei in rezervorul autovehiculului, deserventul
pompei va atinge cu caneaua marginile metalice ale gurii de incarcare pentru scurgerea
electricitatii statice. Pe durata umplerii rezervorului se va mentine contactul intre caneaua
metalica si marginea gurii de incarcare a rezervorului.
Art. 125. Se interzice servirea clientilor cu produse petroliere in timpul descarcarii produsului
din autocisterne in rezervoarele statiei.
3.3. Depozitarea in rezervoare a gazelor petroliere lichefiate (GPL)
3.3.1. Conditii generale
Art. 126. Parcurile de rezervoare pentru gaze petroliere lichefiate vor fi dotate cu instalatii
fixe si aparate portabile de detectare si semnalizare a prezentei concentratiilor de gaze.
Art. 127. Terenul pe care sunt situate rezervoarele pentru gaze petroliere lichefiate va fi
intretinut si mentinut in stare de curatenie. Nu se admite existenta arbustilor pe teren, iar iarba
va fi cosita ori de cate ori este nevoie. Pastrarea oricaror materiale pe acest teritoriu, perecum
si depozitarea pe drumuri, treceri si scari este interzisa.
Art. 128. Se interzice instalarea oricaror conductori electrici deasupra rezervoarelor de GPL.
Art. 129. Este interzis accesul persoanelor fara atributii de serviciu in incinta parcului de
rezervoare.
Art. 130. (l)Se vor monta prize de legare la pamant pentru descarcarea electricitatii statice a
rezervorului si conductoarelor de la rezervoare.
(2) Toate flansele vor fi suntate electric, iar tronsoanele de conducte vor fi legate la pamant.
Art. 131. Rezervoarele vor fi numerotate si vor avea placa de timbru la loc vizibil.
3.3.2. Exploatarea rezervoarelor de GPL
Art. 132. Se interzice exploatarea rezervorului cu GPL in cazul blocarii sau deteriorarii
ambelor supape de siguranta.
Art. 133. Se va verifica periodic, conform reglementarilor in vigoare, functionarea
corespunzatoare a supapelor de siguranta ale rezervoarelor.
Art. 134. Aparatele de masura montate la rezervoarele de GPL vor fi verificate conform
normelor metrologice in vigoare, fiind interzisa utilizarea acelora care au termenul scadent la
verificare depasit.
Art. 135. La umplerea initiala a rezervorului cu GPL sau dupa revizii, reparatii, verificari, se
va proceda la evacuarea aerului din rezervor. La umplerea rezervorului cu gaz petrolier
lichefiat, se va supraveghea nedepasirea limitei de umplere.
Art. 136. Evacuarea apei din rezervoare in vederea colectarii probei de gaze petroliere
lichefiate se va face numai in prezenta lucratorului cu atributii de serviciu in acest sens,
supravegheat de un conducator al locului de munca.
Art. 137. (l)Ventilele si dispozitivele de inchidere vor fi montate si intretinute astfel incat sa
poata fi usor de manevrat.
(2) Orice defectiune a dispozitivelor de inchidere va fi inlaturata concomitent cu luarea
masurilor de evitare a scaparilor de gaze din rezervoare.
Art. 138. Ventilele principale vor fi inscriptionate sau numerotate.
Art. 139. in cazul scaparilor de gaze din cauza neetanseitatii instalatiilor, se va intrerupe
activitatea la toate locurilr de munca, se va da alarma si se va evacua personalul pana la
eliminarea gazelor, dupa care se vor remedia defectiunile.
Art. 140. in cazul scurgerilor din rezervoare sau conducte a unor mari cantitati de gaze
petroliere lichefiate se va proceda imediat la stingerea tuturor focurilor si se va opri, din
tabloul general, alimentarea cu energie electrica, cu exceptia pompelor din dotarea P.S.I. Nu
se vor actiona contactoarele tablourilor care nu sunt in cutii antiexplozive, fiind pericol de
amorsare a incendiului.
3.3.3. Curatarea si repararea rezervoarelor de GPL
Art. 141. Toate rezervoarele, armaturile lor si toate conductele trebuie supuse reviziei si
reparatiei conform graficului de revizii si reparatii.
Art. 142. in timpul lucrarilor de reparatii si revizii, se interzice blocarea drumurilor si
trecerilor destinate interventiei si accesului la mijloacele pentru stingerea incendiilor.
Art. 143. Se interzice lovirea corpului sau a diferitelor elemente ale rezervorului, inainte ca
acesta sa fie pregatit pentru lucrul cu foc.
Art. 144. La curatarea si repararea rezervoarelor de GPL se vor elabora instructiuni de lucru
si de securitate a muncii.
Art. 145. La pregatirea rezervoarelor de GPL in vederea interventiilor de curatare se vor lua
urmatoarele masuri:
- se va numi, prin dispozitie scrisa, responsabilul cu organizarea, coordonarea si controlul
lucrarilor, responsabil care va intocmi un program de lucru in care sa fie cuprinse masurile de
securitate a muncii si de P.S.I.;
- se vor efectua analize / masuratori de gaze,respectiv analize ale depunerilor din rezervor;
este interzisa intrarea in rezervor pana cand buletinele de analiza / masuratorile vor indica
valoari ale concentratiei de gaze in limite acceptabile.
Art. 146. in cazul in care, in urma analizelor se constata existenta reziduurilor de sulfuri
piroforice se vor lua masuri de evacuare si neutralizarea a lor.
Art. 147. Operatiile de curatare a rezervoarelor de GPL vor fi executate numai de echipe
special instruite in acest scop, respectindu-se urmatoarele:
- lucrarile vor fi supravegheate permanent de catre o persoana cu atributii in acest scop;
- in cazul in care lucrarile dureaza mai multe zile, analiza continutului de gaze in atmosfera
rezervorului, precum si in atmosfera din jurul rezervorului se va repata zilnic, conditionind
intrarea in rezervor.
Art. 148. (l)Se interzice utilizarea la lucrul in interiorul rezervoarelor, a sculelor din materiale
care pot provoca scintei prin lovire.
(2) in timpul lucrarilor in interiorul rezervoarelor, se vor intrebuinta lanterne antiexplozive.
Art. 149. Lucrarile de reparatii cu foc deschis la rezervoare vor fi efectuate de personal
autorizat in acest scop si numai dupa obtinerea permisului de lucru cu foc.
Art. 150. Efectuarea lucrarilor de reparatii cu foc deschis in parcul de rezervoare este permisa
numai dupa golirea completa a conductelor si rezervoarelor, degazarea lor, precum si numai
dupa luarea urmatoarelor masuri:
- determinarea valorii concentratiei de gaze, la locul unde se va lucra cu foc deschis, care sa
ateste existenta unei atmosfere de lucru nepericuloase;
- se va asigura existenta, in apropierea locului de reparatie, a mijloacelor adecvate de
interventie impotriva incendiului;
- pentru lucrarile cu foc deschis care dureaza mai multe zile, analiza continutului de gaze se
va repeta zilnic, conditionand aprobarea prelungirii valabilitatii permisului de lucru cu foc.
Art. 151. (l)Piesele componente ale rezervoarelor si instalatiilor tehnologice aferente parcului
de rezervoare, care necesita reparatii cu foc deschis vor fi scoase pe un teren special destinat
acestui scop.
(2) Dupa sudare, piesele componente vor fi transportate la locul de montaj numai dupa racirea
lor pana la temperatura mediului.
3.3.4. Descarcarea GPL din cisterne CF
Art. 152. Operatia de descarcare a vagonului - cisterna cu GPL, la rampa CF va fi executata
numai cu avizul si sub supravegherea unei persoane cu atributii in acest sens.
Art. 153. Toate operatiile de manevra a vagoanelor -cisterna incarcate cu GPL vor fi
executate astfel incat sa nu se produca bruscari, ciocniri si franari bruste.
Art. 154. Manevrele pe linie de garaj se fac conform instructiunilor specifice, cu personal
suficient, care sa asigure manevra in conditii de securitate.
Art. 155. intre locomotiva de manevra si primul vagon -cisterna vor fi introduse cel putin trei
vagoane obisnuite, iar locomotiva va patrunde in rampa numai pana la indicatorul de
securitate.
Art. 156. Vagoanele-cisterna care urmeaza a fi descarcate, vor fi asigurate impotriva
deplasarii necomandate cu ajutorul sabotilor confectionati din materiale antiscanteie.
Art. 157. Operatia de descarcare a vagoanelor - cisterna se va face conform instructiunilor de
lucru si securitate a muncii, elaborate in acest scop.
Art. 158. Se interzice intreruperea operatiei de descarcare a vagonului - cisterna pentru a
executa alte manevre la linia - rampa de descarcare.
Art. 159. Pe toata durata operatiei de descarcare a GPL, racordul, vagonul - cisterna, precum
si colectoarele de descarcare vor fi legate electric la pamant.
Art. 160. Este interzisa descarcarea vagoanelor -cisterna cu GPL pe timp de furtuna cu
descarcari electrice.
Art. 161. Pa durata descarcarii unei cisterne CF cu GPL, se va interzice circulatia
autovehiculelor pe caile de circulatie din apropierea rampei.
Art. 162. Este interzisa incalzirea cu foc deschis a conductelor de GPL, dispozitivelor de
descarcare a GPL sau cisternelor cu GPL.
Art. 163. Pentru operatia de descarcare a GPL din vagoanele - cisterna, se vor folosi numai
elemente de racordare si etansare de tipul celor prevazute in documentatia tehnica de
exploatare si se vor respecta termenele de verificare si inlocuire prevazute.
Art. 164. in cazul in care, in timpul operatiei de descarcare, se observa neetanseitati /
defectiuni la pompe, conducte sau la legaturile de descarcare, se va intrerupe imediat operatia,
luandu-se masurile prevazute in instructiunile de lucru si securitate specifice.
Art. 165. La terminarea operatiei de descarcare a GPL din vagonul - cisterna, toate armaturile
acestuia vor fi inchise etans si blindate.
3.4. imbutelierea gazelor petroliere lichefiate - statii de imbuteliere
3.4.1. Conditii generale
Art. 166. incalzirea cladirilor statiilor de imbuteliere se va face cu abur, apa sau aer cald, cu
temperatura sub 100oC.
Art. 167. Instalatia electrica in constructie antiexploziva va fi verificata periodic, luandu-se
masuri de inlocuire atunci cand aceasta isi pierde acest caracter.
Art. 168. Instalatiile contra supratensiunilor atmosferice se vor verifica conform
reglementarilor in vigoare.
Art. 169. Pe intreg teritoriul statiei, lucrarile care necesita foc deschis se vor executa numai
dupa obtinerea 50 permisului de lucru cu foc, conditionat de luarea masurilor de securitate
corespunzatoare.
Art. 170. (l)Statiile de imbuteliere a GPL vor fi dotate cu instalatii fixe si aparate portabile de
detectare si semnalizare a prezentei concentratiilor de gaze inflamabile si explozive.
(2) Este interzisa incarcarea cu GPL a buteliilor, in cazul nefunctionarii instalatiei fixe de
detectare si semnalizare a prezentei concentratiilor de gaze.
Art. 171. Se interzice exploatarea, intretinerea sau reparatia pompelor din statia de
imbuteliere de catre persoane fara atributii de serviciu in acest sens.
Art. 172. in cazul observarii unor defectiuni in functionarea pompelor, lucratorull va intrerupe
pompa si va anunta conducatorul locului de munca.
Art. 173. La reviziile si reparatiile efectuate la pompe, se.vor lua masurile de securitate
prevazute in instructiuni specifice, iar repornirea pompelor va fi facuta numai in prezenta
persoanelor care au efectuat interventiile.
Art. 17. Supapele de siguranta, care lucreaza deschizandu-se la anumite presiuni, vor fi re late
{ bate de catre organele autorizate I.S.C.I.R
Art. 175. Supapele de siguranta trebuie sa fie asigurate impotriva dereglarii.
Art. 176. Conductele de GPL (ingropate sau neingropate) vor fi legate la pamant din punct de
vedere electric.
Art. 177. Se interzice trecerea conductelor de produse petroliere si gaze pe sub cladiri si
instalatii.
Art. 178. Traseele conductelor cu GPL vor fi marcate pentru recunoastere, conform
reglementarilor in vigoare.
Art. 179. Ventilele si toate celelalte dispozitive de inchidere trebuie mentinute in stare
corespunzatoare de functionare, pentru a permite izolarea rapida si eficienta a portiunilor de
conducte, in caz de pericol.
Art. 180. Este interzisa exploatarea conductelor de GPL care nu corespund cerintelor impuse
la probele de presiune.
3.4.2. Butelii cu GPL
Conditii de receptie
Art. 181. Este interzisa utilizarea buteliilor nereceptionate, neinscriptionate sau neverificate
conform prescriptiilor tehnice I.S.C.I.R. in vigoare.
Art. 182. Receptia robinetelor cu ventil se executa dupa efectuarea probelor impuse de
prescriptiile tehnice I.S.C.I.R.
Art. 183. Este interzis ca la buteliile reparate, etanseitatea intre robinet si butelie sa se asigure
prin folosirea de miniu de plumb, calti sau materiale similare.
Incarcarea buteliilor cu GPL
Art. 184. inainte de incarcare, buteliile vor fi triate in conformitate cu prescriptiile tehnice
I.S.C.I.R., fiind interzisa incarcarea buteliilor necorespunzatoare.
Art. 185. Este interzisa incarcarea cu GPL a buteliilor noi sau a celor probate periodic, inainte
de evacuarea aerului din recipiente.
Art. 186. La umplerea buteliilor cu GPL, se vor respecta instructiunile de lucru specifice,
afisate in mod corespunzator la locurile de munca.
Art. 187. Furtunurile flexibile utilizate la umplerea buteliilor vor fi numai de tipul prevazut in
cartea tehnica a instalatiei.
Art. 188. in caz ca se constata scapari de gaze la garnituri, ventile sau furtunuri, se va
intrerupe imediat incarcarea si se vor lua masuri de remediere a defectiunii.
Art. 189. Decuplarea furtunurilor, desurubarea ventilelor si operatiile similare vor fi efectuate
astfel incat sa se evite evacuarea brusca a gazelor aflate sub presiune.
Art. 190. Buteliile care nu pot fi incarcate vor fi asezate in stocul de butelii cu robinete
defecte.
Art. 191. Se interzice depozitarea materialelor in hala de imbuteliere.
Proba de etanseitate
Art. 192. Se interzice utilizarea buteliilor de GPL care nu au corespuns la proba de
etanseitate, efectuata conform prescriptiilor tehnice I.S.C.I.R.
Art. 193. Buteliile care prezinta scapari de gaze vor fi insemnate corespunzator si scoase din
circuit pentru remediere.
Art. 194. (l)Golirea buteliilor defecte si schimbarea ventilelor defecte vor fi facute in cursul
aceluiasi schimb de lucru. Operatia se va executa cu scule din materiale antiscanteie, in locuri
special amenajate, in afara spatiilor de depozitare a buteliilor, a cailor de acces si a halei de
imbuteliere.
(2) Este interzisa depozitarea buteliilor defecte de la un schimb de lucru la altul.
Repararea buteliilor
Art. 195. La repararea buteliilor se vor respecta prescriptiile tehnice I.S.C.I.R. in vigoare.
Art. 196. Se interzice efectuarea de reparatii cu foc deschis la butelii inainte ca acestea sa fie
pregatite pentru aceste interventii.
Art. 197. Buteliile care au fost reparate, precum si buteliile ce urmeaza a fi repuse in
circulatie, vor fi supuse obligatoriu probei de presiune.
Repararea si probarea ventilelor
Art. 198. Ventilele defecte vor fi reparate numai in atelierele speciale ale statiilor de
imbuteliere.
Art. 199. Dupa reparare, ventilele vor fi supuse probei de etanseitate.
Repararea si probarea regulatoarelor de presiune
Art. 200. Repararea regulatoarelor de presiune se face in atelierele unitatilor distribuitoare de
GPL, in sectii specializate, cu personal calificat.
Art. 201. Dupa reparare, regulatorul va fi supus verificarilor prevazute in standardele in
vigoare, fiind interzisa utilizarea regulatoarelor care nu corespund la verificare.
3.5. Distribuirea GPL 3.5.1. Depozitarea buteliilor cu GPL
Art. 202. Se interzice efectuarea altor operatii in incinta amenajata pentru depozitarea
buteliilor cu GPL, in afara de eliberarea si primirea buteliilor, care se vor face in spatii special
destinate acestui scop.
Art. 203. Buteliile pline se pot depozita in aer liber, numai daca se iau masuri de protectie
impotriva loviturilor si a radiatiilor solare.
Art. 204. Se interzice depozitarea in aceeasi incapere sau cladire a recipientelor incarcate cu
alte gaze decat gaze petroliere lichefiate.
Art. 205. Se interzice stivuirea buteliilor in locuri unde se manevreaza vehicule, in apropierea
rampelor.
Art. 206. Se vor respecta prevederile privind depozitarea materialelor din Normele generale
de protectie a muncii si din Normele specifice de protectie a muncii pentru manipularea,
transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.
Art. 207. La asezarea si stivuirea buteliilor cu GPL se vor respecta urmatoarele masuri:
a) Buteliile (pline sau goale) se vor pastra in pozitie verticala;
b) Buteliile pline se stivuiesc separat de buteliile goale;
c) Buteliile pline se vor stivui pe cel mult doua straturi;
d) Buteliile goale se vor stivui pe cel mult trei straturi;
Art. 208. Se interzice accesul persoanelor fara atributii de serviciu in incinta amenajata pentru
depozitarea buteliilor cu GPL.
3.5.2. Transportul, manipularea si utilizarea buteliilor cu GPL
Tnsportul si manipularea buteliilor cu GPL
Art. 209. Se vor respecta prevederile privind transportul si manipularea materialelor din
Normele generale de protectie a muncii si din Normele specifice de protectie a muncii pentru
manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.
Art. 210. Transportul buteliilor pe calea ferata sau cu mijloace auto se va face in vagoane,
respectiv autovehicule amenajate in acest scop.
Art. 211. Autovehiculul care transporta butelii incarcate nu va fi lasat stationat fara
supraveghere. Este interzis ca autovehiculul respectiv sa transporte alte materiale sau
persoane straine.
Art. 212. Transportul buteliilor se face numai cand acestea indeplinesc urmatoarele conditii:
- ventilul inchis corespunzator;
- piulita de siguranta insurubata strans;
- capacul de protectie aplicat corect si insurubat complet.
Art. 213. Este interzisa lovirea sau trantirea buteliilor la manipularea lor.
- Utilizarea buteliilor cu GPL -
Art. 214. Personalul care transporta sau distribuie butelii cu GPL este obligat sa cunoasca
instructiunile de utilizare si manipulare a buteliilor.
Art. 215. Distribuirea buteliilor cu GPL se va face numai de catre unitatile furnizoare prin
centrele proprii si/sau distribuitorii autorizati, de la care clientii vor primi instructiuni scrise
de transport, depozitare si utilizare a buteliilor.
Art. 216. Pe durata utilizarii, buteliile cu GPL vor fi asezate numai in pozitie verticala.
Art. 217. Pe durata nefolosirii, buteliile vor fi prevazute cu capac la racordul robinetului si
vor avea montat capacul de protectie.
Art. 218. Este interzisa verificarea etanseitatii buteliei sau a instalatiei de utilizare cu ajutorul
flacarii deschise.
Art. 219. (l)Se interzice utilizarea buteliei fara regulator de presiune in stare de functionare.
(2) Se interzice montarea regulatorului de presiune la robinetul cu ventil, fara aplicarea unei
garnituri de etansare.
Art. 220. Se interzice transvazarea gazului petrolier lichefiat din butelie in alt recipient.
Art. 221. (l)Se interzice utilizarea buteliei in vecinatatea unor surse de incalzire (sobe,
radiatoare etc.)
(2) Se interzice golirea buteliei prin incalzirea acesteia la o sursa de caldura.
Art. 222. Buteliile vor fi intretinute si mentinute curate, cu vopseaua intacta, iar inscriptiile
vor fi usor vizibile.
3.5.3. Livrarea GPL cu ajutorul autocisternelor
Art. 223. Transportul si livrarea GPL cu ajutorul autocisternelor se va face numai in mijloace
auto amenajate si echipate in acest scop, conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 224. Este interzis sa se efectueze operatii de incarcare cu GPL a autocisternelor cu
motoarele in functiune.
Art. 225. Autocisternele stationate la rampa de GPL in vederea incarcarii, vor fi asigurate
impotriva deplasarii.
Art. 226. in zona rampei auto de incarcare cu GPL vor stationa doar autocisternele in curs de
incarcare. Celelalte autocisterne vor stationa cu motoarele oprite, in locurile special amenajate
din afara rampei.
Art. 227. Se interzice efectuarea oricaror verificari sau reparatii la motoarele autocisternelor,
pe platforma rampei de incarcare cu GPL.
Art. 228. Operatiile de incarcare cu GPL a autocisternelor, respectiv descarcarea GPL in
recipiente mic vrac se vor face cu respectarea instructiunuilor specifice, elaborate in acest
scop.
Art. 229. Este interzisa incarcarea autocisternelor cu GPL, pe timp de furtuna cu descarcari
electrice.
Art. 230. Pe parcursul transportului de GPL, de la rampa de incarcare la consumator, este
interzisa parasirea autocisternei de catre conducatorul auto; este interzisa stationarea
autocisternei in zone populate si in zone periculoase.
Art. 231. Se interzice incarcarea, respectiv descarcarea autocisternelor cu GPL, fara ca
cisterna sa fie legata la priza de impamantare.
Art. 232. Este interzisa folosirea drumurilor care sunt traversate de cabluri electrice ce pot fi
atinse, in timpul transportului de GPL cu autocisterna.
Art. 233. La livrarea GPL catre consumator, in recipiente mic vrac, autocisterna va fi
stationata astfel incat in caz de pericol sa poata evacua rapid zona.
3.6. Transportul prin conducte al GPL
Art. 234. La supravegherea conductelor de GPL in exploatare se vor respecta urmatoarele
masuri:
a) se vor efectua controale periodice ale traseelor de conducte;
b) personalul de control va semnala imediat conducatorului locului de munca inceperea
oricarei lucrari de constructie pe traseul de inspectie sau in apropierea conductelor de GPL in
exploatare;
c) personalul de control care prin miros, zgomot sau alte mijloace descopera emanatii de gaze
pe traseu, va anunta imediat conducatorul locului de munca pentru a se lua masuri urgente de
paza si aerisire;
d) se va verifica periodic, dupa grafic, functionarea normala a robinetelor si regulatoarelor;
e) se vor curata periodic, conform graficului lucrarilor curente, caminele robinetelor de pe
traseu.
Art. 235. Robinetele de pe conducta vor fi intretinute in starea corespunzatoare de
functionare, manevrarea lor trebuind sa fie accesibila de pe pamant, podea sau scari, fara sa
prezinte pericol.
Art. 236. Robinetele din camine situate sub cota 0 vor fi manipulate cu prelungitoare, astfel
ca manevrarea lor sa se poata face de la nivelul solului.
Art. 237. Capacele caminelor vor fi incuiate, fiind interzis accesul persoanelor straine in
camin. in cazul constatarii defectarii robinetelor si prezentei gazelor, in camin va interveni
numai echipa de interventii.
Art. 238. Vizitarea unui camin de ventile se va face cu respectarea urmatoarelor masuri:
a) interventia in camin se va face numai dupa detectarea si masurarea concentratiei de gaze
existente si numai dupa ce s-au luat masuri de aerisire astfel incat valoarea concentratiei de
gaze sa se incadreze in limitele acceptabile;
b) lucratorul care coboara in put va fi dotat cu echipament individual de protectie
corespunzator;
c) echipa de interventie va fi formata din cel putin trei persoane, dintre care doua persoane vor
ramane permanent in afara putului pentru a interveni in caz de pericol.
Art. 239. In timpul probei de presiune a conductelor, responsabilul operatiilor nu va permite
nici unei persoane sa se pozitioneze in dreptul dopurilor sau blindelor montate pe conducta.
Art. 240. Toate conductele prin care se transporta GPL vor fi supuse unor examinari
periodice pentru constatarea gradului de coroziune.
Art. 241. (l)Este interzisa folosirea focului deschis pentru incalzirea portiunilor inghetate de
conducta. 64
(2) Este interzisa incalzirea unei portiuni inghetate de conducta, fara izolarea ei de sistemul
comun.
(3) Este interzisa curatarea dopurilor de gheata prin procedee care ar putea provoca scantei.
Art. 242. La repararea conductelor pentru transportul GPL se vor respecta prevederile
instructiunilor specifice de lucru si securitate, elaborate in acest scop.
Art. 243. Se interzice efectuarea oricaror lucrari de reparatii pe conductele de transport cu
GPL in exploatare.
4. PREVEDERI DE PROIECTARE PRIVIND
MIJLOACELE DE PRODUCTIE UTILIZATE
IN ACTIVITATEA DE DESFACERE A PRODUSELOR
PETROLIERE
4.1. Cerinte privind amplasarea, constructia si amenajarea terenurilor,
cladirilor si incaperilor
Depozite de produse petroliere
Art. 244. Teritoriul depozitului de produse petroliere va fi amenajat astfel incat sa fie ferit de
inundatii si sa asigure scurgerea corespunzatoare a apelor pluviale, sa aiba asigurata
alimentarea cu apa necesara (potabila, industriala si rezerva P.S.I.) si sa fie dotat cu sisteme
corespunzatoare de neutralizare si scurgere a apelor reziduale. Perimetrul depozitului va fi
delimitat printr-un gard de cel putin 2 m prevazut cu dispozitiv (sistem) pentru a impiedica
patrunderea necontrolata in incinta.
Art. 245. Rezervoarele pentru produse petroliere vor fi amplasate in parcuri, pe platforme,
avand cote de nivel mai mici decat platformele instalatiilor tehnologice si vor fi imprejmuite
cu diguri executate in conformitate cu normativele in vigoare. Digurile vor fi prevazute cu cel
putin doua scari de acces in interior, amplasate pe laturi opuse si prevazute cu mana curenta.
Art. 246. Terenul din jurul rezervoarelor indiguite va fi nivelat si va avea o panta usoara spre
gurile de canal, pentru captarea apelor pluviale, a condensului de la serpentinele de incalzire
si a produselor deversate sau revarsate in caz de avarie.
Art. 247. Terenul din jurul rezervoarelor de receptie din aceeasi indiguire va fi pavat si va
avea panta de scurgere spre gurile de canalizare.
Art. 248. Rezervoarele ingropate vor fi amplasate fata de nivelul terenului inconjurator astfel
incat partea superioara a rezervorului sa fie cu cel putin 20 cm sub cota terenului. Spatiul din
jurul rezervorului va fi completat cu nisip-
Art. 249. Rezervoarele semiingropate vor fi amplasate astfel incat fundul rezervorului sa se
gaseasca sub nivelul solului cu cel putin jumatate din inaltimea sa (pentru rezervoare
verticale) sau cu jumatate din diametru (pentru rezervoare orizontale).
Art. 250. La rampele pentru vagoane CF, platformele (rampele) vor fi construite din materiale
incombustibile, avand o panta de circa 3 % spre un colt al acestora, unde vor fi legate la
sistemul de canalizare al depozitului prin intermediul unui camin colector.
Art. 251. Casele de pompe vor fi construite din materiale incombustibile si prevazute cu
pardoseala executata dintr-un material antiderapant, impermeabil pentru produse petroliere,
care sa nu produca scantei prin lovire; pardoseala va fi prevazuta cu o usoara panta (2 %)
pentru a permite scurgerea lichidului imprastiat accidental si evacuarea acestuia in vasul de
colectare. inaltimea casei pompelor va fi de cel putin 3 m.
Art. 252. (1 )Distanta dintre partile cele mai proeminente ale pompelor asezate pe acelasi
rand si perete nu va fi mai mica de 1 m.
(2) Daca pompele sunt asezate pe doua randuri, distanta intre partile cele mai proeminente ale
pompelor asezate fata in fata nu va fi mai mica de 2 m.
(3) Distanta dintre partile cele mai proeminente ale pompelor sau conductelor si usa nu va fi
mai mica de Im. 68
Art. 253. in dreptul gurilor de incarcare - descarcare produse petroliere, vor fi prevazute
rigole sau guri de canalizare pentru asigurarea colectarii scurgerilor de produse petroliere.
Art. 254. Caminele vor fi prevazute cu scari, precum si cu usi sau capace; acestea vor fi
prinse in balamale, vor avea lanturi pentru limitarea cursei de deschidere si dispozitive de
fixare in pozitia "deschis".
Statii de imbuteliere a gazelor petroliere lichefiate
Art. 255. Statiile de imbuteliere vor fi amplasate in afara cartierelor aglomerate.
Art. 256. Cladirile care adapostesc instalatiile de imbuteliere a gazelor petroliere lichefiate
vor avea numai parter, fara subsol, avand o rezistenta la foc de gradul I. Acoperisurile
cladirilor trebuie sa fie de tip usor.
Art. 257. (l)Pardoseala halei de imbuteliere trebuie sa fie nealunecoasa si dintr-un material
care nu produce scantei prin lovire.
(2) Usile halei de imbuteliere vor fi placate cu materiale antiscanteie.
Art. 258. Casele de pompe se construiesc din materiale necombustibile.
Depozitarea in rezervoare a gazelor petroliere lichefiate
Art. 259. Parcul de rezervoare pentru depozitarea GPL se va amplasa pe un teren special
delimitat in interiorul statiei de imbuteliere, la distanta fata de celelalte obiective, astfel incat,
in caz de accident, eventualele scapari de gaze sa nu patrunda in zona altor instalatii de
productie sau cladiri locuite.
Art. 260. Terenul destinat pentru amplasarea parcului de rezervoare va fi plan, cu o inclinare
pentru scurgerea apelor provenite din ploi.
Art. 261. Este interzisa montarea rezervoarelor pentru gaze petroliere lichefiate in incaperi
subterane si semisubterane (subsoluri, cazemate etc).
Depozitarea buteliilor cu gaze petroliere lichefiate
Art. 262. Cladirile in care se depoziteaza buteliile vor fi independente, avand numai parter,
iar acoperisul si peretii vor fi construiti din materiale necombustibile. Acoperisul va fi astfel
construit incat sa cedeze usor in caz de explozie.
Art. 263. incaperea in care se face depozitarea buteliilor trebuie sa fie situata la nivelul sau
deasupra solului.
Art. 264. Usile magaziei trebuie sa se deschida in afara si sa fie placate cu materiale
antiscanteie. Geamurile ferestrelor vor fi mate sau vopsite in alb.
Art. 265. Pardoselile depozitelor trebuie sa fie plane si nealunecoase si vor fi executate din
materiale care sa excluda posibilitatea producerii de scantei in caz de lovire.
4.2. Cerintele privind proiectarea instalatiilor si utilajelor
Art. 266. Pentru prevenirea unor situatii periculoase in cadrul unitatilor de desfacere a
produselor petroliere se vor asigura sisteme operative de informare.
Art. 267. in spatiile de lucru in care exista pericolul formarii de atmosfere explozive se vor
respecta prevederile Normelor metodologice referitoare la certificarea calitatii din punct de
vedere al securitatii muncii, a echipamentelor tehnice - sectiunea "B".
Depozite pentru produse petroliere
Art. 268. Rezervoarele ingropate vor fi prevazute cu o gura de vizitare (dom) cu diametrul de
cel putin 45 cm, iar pe capacul acesteia se vor monta conductele si armaturile pentru
incarcare, tragere, aerisire, masurare si protectie impotriva propagarii flacarilor; conducta
pentru masurare va fi prevazuta cu armaturi si capac din material neferos.
Art. 269. Rezervoarele supraterane vor fi echipate dupa cum urmeaza:
a) fiecare rezervor va fi echipat cu scara de acces, in spirala, cu panta normala (maximum
40o), prevazuta cu balustrada de protectie sau cu o scara tip "pisica" prevazuta cu spatare:
treptele scarilor cu panta vor fi confectionate din profil tip fagure sau gratare;
b) racordul pentru luarea probelor si efectuarea masuratorilor va fi montat pe capacul gurii de
vizitare de pe rezervor. in jurul gurii de vizitare de pe capac, respectiv in jurul deschiderii
pentru luarea probelor si efectuarea masuratorilor, se va monta un podet orizontal (cu o
suprafata de cel putin 2 m2) confectionat din gratar si prevazut cu balustrada de protectie, care
va avea iesire la scara;
c) rezervoarele cu o capacitate sub 3000 m3 vor fi prevazute cu o gura de vizitare pe virola
inferioara si una pe capac, iar cele cu capacitate de peste 3000 m3 vor fi prevazute cu doua
guri de vizitare (montate in parti opuse) pe virola inferioara si o gura de vizitare pe capac;
d) pentru acces la supapele de respiratie si la opritoarele de flacari, se va monta un podet cu
balustrada corespunzatoare, fiind interzisa deplasarea pe capacele rezervoarelor;
e) rezervoarele de receptie grupate in parcuri vor fi legate intre ele printr-un podet amplasat la
inaltimea capacelor.
Statii de imbuteliere GPL
Art. 270. Hala de imbuteliere va fi prevazuta cu instalatie de inabusire actionata din afara.
Art. 271. Casele de pompe vor fi prevazute cu conducte pentru inabusire in caz de incendiu,
cu ventile de manevrare amplasate in exterior, la distanta.
Depozitarea in rezervoare a GPL
Art. 272. Rezervoarele destinate pentru depozitarea gazelor petroliere lichefiate se vor monta
pe socluri din beton armat. Soclurile rezervoarelor vor fi astfel construite incat sa poata
suporta dilatari sau contractari fara sa dea nastere la tensiuni suplimentare asupra
rezervoarelor.
Art. 273. Rezervoarele grupate in parcuri vor avea scari de acces prevazute cu balustrade de
protectie, de la care vor deriva podete de acces la ventilele de inchidere si supapele de
siguranta. Fiecare podet de acces va fi prevazut cu balustrade de protectie corespunzatoare.
Art. 274. Ventilele rezervoarelor de GPL care necesita incalzire, vor fi prevazute cu instalatii
de incalzire pentru a se asigura securitatea instalatiei.
Art. 275. Toate rezervoarele de GPL vor fi dotate cu cate doua supape de siguranta,
dimensionate pentru capacitatea totala de evacuare, una fiind in functiune, cealalta in rezerva;
ambele supape vor fi montate prin intermediul unui robinet comun de constructie speciala si
care sa nu permita inchiderea simultana a ambelor supape, astfel incat una dintre ele sa fie in
comunicatie permanent cu interiorul rezervorului.
Art. 276. Rezervoarele de GPL vor fi protejate de influenta directa a razelor solare prin
parasolare si instalatie de stropire cu apa, cu exceptia rezervoarelor sferice, care nu vor fi
izolate termic, dar care vor fi prevazute cu instalatie de racire cu apa.
Art. 277. Fiecare rezervor va avea cel putin doua guri de vizitare: una de curatare si una
pentru ventilare in timpulpregatirii rezervorului in vederea curatirii si repararii. Rezervorul va
fi prevazut cu scara metalica interioara.
Transportul prin conducte al GPL
Art. 278. (1 )Se interzice montarea conductelor de gaze petroliere lichefiate sub orice fel de
instalatii si cladiri.
(2) Se interzice construirea de cladiri si instalatii deasupra conductelor de GPL.
Art. 279. Traseul conductelor de GPL trebuie ales astfel incat sa se evite amplasarea lor in
apropierea imobilelor. La montarea conductei ingropata in pamant, adancimea de asezare va fi
de cel putin 1 m.
Art. 280. Este interzisa montarea conductelor aeriene sub liniile electrice de inalta tensiune.
in cazul in care acest lucru este inevitabil, se va proteja conducta cu o plasa de sarma sau cu
alt mijloc de protectie care nu ingaduie, in cazul ruperii liniei de inalta tensiune, contactul cu
conductele.
Art. 281. Conductele ingropate vor fi montate la cel putin 1 m distanta de orice conductori
electrici.
Art. 282. Pe traseul conductelor de transport vor fi inontate robinete de sectionare, instalate in
cutii metalice sau camine de beton prevazute cu capac pentru vizitare. Portiunea de conducta
dintre doua robinete de sectionare va fi prevazuta cu un refulator prin care sa se poata elimina
in aer gazele, in vederea lucrarilor de reparatii.
Art. 283. (l)Caminele robinetelor vor fi prevazute cu scari de acces corespunzatoare si vor
avea spatiul necesar pentru ca vizitarea lor sa se faca fara pericol.
(2) Caminele vor fi prevazute cu capace si cu rasuflatori pentru aerisire.
Art. 284. Subtraversarea cailor ferate si a soselelor se face perpendicular, conductele de GPL
fiind prevazute cu tuburi de protectie ce vor depasi marginile sinelor cu cel putin 25 m. La
capetele tuburilor de protectie se vor monta rasuflatori. De o parte si de alta a caii ferate
normale, conductele vor fi prevazute cu ventile de inchidere si un refulator.
Art. 285. Este interzisa suspendarea conductelor pe poduri.
Art. 286. (l)Se interzice montarea conductelor pentru gaze petroliere lichefiate in apropierea
unor conducte cu temperatura ridicata sau a altor surse de caldura.
(2) Se interzice montarea conductelor pe aceiasi suporti cu conductori electrici.
4.3. Cerinte privind instalatiile de ventilare
Art. 287. Spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau I explozie vor fi dotate cu instalatii cu
ventilare mecanica, care sa respecte prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
Art. 288. Spatiul in care se vehiculeaza benzina etilata va avea o ventilare astfel
dimensionata, incat sa asigure reducerea noxelor sub valoarea concentratiei maxime admise.
Art. 289. Casele de pompe din cadrul depozitelor de produse petroliere vor avea aerisire
naturala si/sau ventilare mecanica, vor fi prevazute cu cel putin doua iesiri, iar deschiderea
usilor se va face numai in afara.
Art. 290. in magaziile de manipulare din cadrul depozitelor de produse petroliere va fi
prevazuta o ventilare naturala sau mecanica, care sa asigure reducerea noxelor la locul de
munca sub nivelul concentratiei maxime admise.
Art. 291. Cladirea statiei de imbuteliere a GPL va fi utilata cu o instalatie de ventilare
mecanica si de aductie a aerului proaspat cu posibilitatea incalzirii lui pe perioada de iarna,
dimensionata corespunzator. In timpul functionarii acestor instalatii este necesar controlul
aerului incaperilor in ceea ce priveste continutul de gaze pentru prevenirea formarii unor
concentratii explozive sau a depasirii CMA.
Art. 292. incaperea in care se face depozitarea buteliilor de gaze petroliere lichefiate va fi
prevazuta cu guri de aerisire la nivelul pardoselii, pentru a permite evacuarea gazelor ce s-ar
putea acumula in cazul unor eventuale scapari de gaze, produse care sunt mai grele decat
aerul.

GHID DE TERMINOLOGIE DE SECURITATE A MUNCII


1. Accident de munca
Vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala, care are loc in
timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura
juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate
temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.
2. Avarie
Eveniment survenit in utilizarea mijloacelor de productie caracterizat prin defectarea si
deteriorarea acestora.
3. Boli profesionale
Afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori
nocivi, fizici, chimici si biologici caracteristici locului de munca, precum si de
suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca.
4. Defectare incetarea aptitudinii unei masini, instalatii, utilaj etc, de a-si indeplini functia
specifica.
5. Dispozitiv de protectie
Dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in asociere cu un protector.
6.Echipament individual de lucru
Mijloacele pe care persoanele juridice sau fizice le acorda unui salariat pentru protejarea
imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca.
7. Echipament individual de protectie
Mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca, pentru a fi protejat
impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.
8. Echipamente tehnice
Masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte masini asemanatoare
utilizate in procesul muncii.
9. Factor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala
Factor propriu elementelor componente ale sistemului de munca - executant - sarcina de
munca - mijloace de 90 productie - mediu de munca si care, in conditiile unei situatii
periculoase, determina probabilitatea si gravitatea producerii unei leziuni sau afectarii
sanatatii.
10. Functii de securitate
Functii ale unui echipament de munca sau ale unui mijjloc de protectie prin care fie se elimina
sau reduce riscul fie se semnalizeaza prezenta unui pericol.
11. Indicator de securitate
Mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de
securitate si cu un simbol, furnizeaza o informatie referitoare la securitatea muncii.
12. Instructaj de securitate a muncii
Modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoare la nivelul unitatilor
si are ca scop ins usirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de
protectia muncii, specifice act ivi tatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.
13. Instructiuni proprii de securitate a muncii
Componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi
sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de
catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate) este obligatorie.
14. Instructiuni de utilizare
Instructiuni a caror utilizare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a
documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul trebuie sa prezinte
toate informatiile necesare utilizarii produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost
creat si asigurarii securitatii muncii.
15. Mijloc individual de protectie
Mijloc de productie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care se aplica
asupra acestuia.
16. Nocivitate
Proprietatea unei noxe de a produce efect daunator asupra organismului.
17. Noxa (sinonim: factor nociv)
Agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediu luat in
considerare.
18. Pericol
a) Sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii. Nota: in domeniul securitatii muncii
termenul este utilizat in asociere cu alti termeni definind originea sau natura presupusa a
posibilei leziuni sau afectari a sanatatii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de
taiere, pericol de intoxicare etc.
b) Proprietatea inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatie cu potential de a
cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale).
19. Persoana autorizata
O persoana competenta imputernicita in scris (de catre organe de specialitate abilitate si/sau
de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati.
20. Persoana avertizata
O persoana informata asupra riscului profesional si asupra comportamentului ce trebuie
adoptat pentru desfasurarea unei activitati in conditii de securitate.
21. Persoana competenta
O persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite
activitati.
22. Persoana expusa
O persoana care se afla in intregime sau partial intr-o zona periculoasa.
23. Prevenire
Ansamblul procedeelor si masuri lor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru
evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
24. Prevenire intrinseca
Prevenire realizata in stadiul de conceptie/proiectare, care consta in:
- evitarea sau reducerea pericolelor, atat cat este posibil, prin alegerea corespunzatoare a unor
caracteristici de conceptie;
- limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient,
prin reducerea necesitatii de interventie a executantului in zonele periculoase.
25. Protectie
Ansamblu de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de
protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate
sau limitate prin prevenire intrinseca.
26. Proces de munca
Succesiunea in timp si in spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si mijloacelor de
productie in sistemul de munca.
27. Protector
Mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectia prin interpunere ca
obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa.
28. Risc
Probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie
periculoasa.
29. Risc profesional
Risc in procesul de munca.
30. Situatie periculoasa
Orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.
31. Substanta periculoasa
O substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un
pericol.
32. Zona periculoasa
Orice zona in care exista sau poate aparea un pericol.
33. Zona periculoasa a unui echipament de munca
Orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului de munca in care o persoana este
expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii.

© Copyright 2006 - 2020 Aurelian Consulting − NSPM 88