Sunteți pe pagina 1din 6

Tribuna

Administrarea publică:
tânărului teorie şi practică
cercetător 143

TIPURILE ȘI FORMELE DE CONTROL ÎN


ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

TYPES AND FORMS OF CONTROL IN PUBLIC


ADMINISTRATION

CZU: 351.9

Ana ANTOCI,
doctorandă,
Academia de Administrare Publică

SUMMARY
The author analyses the shapes and types to achieve control over public administrati-
on. It argues the need for control as a process of verification, required by a particular goal,
on an organisation, institution. The one, who organizes the control, aims to realize it at
the highest level. Any control activity must end with reasoned conclusions.
Keywords: control, administrative control, forms, public administration.

REZUMAT
Autorul analizează în articol formele şi tipurile de realizare a controlului asupra
administrației publice. Se argumentează necesitatea controlului ca fiind un proces de ve-
rificare a unei situații determinate, impusă de un obiectiv anume, asupra unei organizații,
instituții, pe care cel care organizează controlul îşi propune să-l realizeze la cel mai înalt
nivel. Orice activitate de control trebuie să finalizeze cu concluzii argumentate.
Cuvinte-cheie: control, forme, control administrativ, administrația publică.

În administrația publică reforma pre- Controlul asupra administrației publice


supune schimbări radicale în aspect permite verificarea activității administrației
instituțional şi funcțional, ale principiilor dacă aceasta corespunde cu normele sta-
de guvernare, ale metodelor utilizate şi na- bilite de puterea politică. În administrația
turii raporturilor dintre administrație şi cei publică putem distinge un control par-
administrați. Statul tinde să-şi atingă prin lamentar, control administrativ, control
intermediul reformelor din administrația judecătoresc. Aceste trei puteri ale statu-
publică scopurile, implicând diferite instituții. lui – legislativă, executivă şi judecătoreasă
Reforma administrației publice este un pro- - execută controlul asupra administrației
ces dinamic şi, ca orice proces de reformă publice.
structurală şi funcțională, el nu poate fi Formele controlului în administrația
niciodată încheiat şi desăvârşit [1, p. 10]. publică centrală şi locală pot fi clasificate
Administrația publică este o activitate şi după cum urmează.
reprezintă acțiunea unor oameni, în scopul 1. În funcție de natura autorității care
organizării şi executării concrete a legii. exercită controlul:
Administrarea Publică, nr. 1, 2018 144

- controlul exercitat de autoritatea - controlul judecătoresc asupra


legislativă şi de structurile, organele care țin administrației publice locale [3, p. 122].
de aceasta; Activitatea de control poate privi toate
- controlul exercitat de autoritățile aspectele acțiunii administrative, în oricare
judecătoreşti şi de organele cu activitate din formele sale de manifestare. În doctrina
jurisdicțională; juridică, clasificarea formelor de control ex-
- controlul exercitat de autoritățile ercitat asupra administrației publice se face
administrației publice şi de structurile din în funcție de mai multe criterii, cum ar fi: [4,
sistemul acestora. p. 301]
2. În funcție de poziția organului de con- 1. Natura organului care exercită
trol față de cel controlat: controlul:
- controlul administrativ intern, se - control parlamentar (exercitat sub
exercită de către funcționarii publici cu două forme: tradițional, realizat de Parla-
funcții de conducere din interiorul organu- ment în mod direct, şi modern, exercitat
lui, asupra celor din subordinea lor sau de prin intermediul unor autorități publice:
anumite compartimente ale acestui organ; Avocatul Poporului şi Curtea de Conturi);
- controlul administrativ extern care - control administrativ (exercitat de
se exercită de către autoritățile din af- autoritățile administrației publice);
ara administrației publice. Acest control - control judecătoresc (exercitat de
poate fi exercitat fie de organe din sistemul autoritățile judecătoreşti şi de organele cu
autorității legislative, fie ale celei executive, activitate jurisdicțională);
fie ale autorității judecătoreşti. - control social ( prin presă, de cetățeni în
3. În funcție de regimul juridic al controlu- mod individual);
lui: - control exercitat de alte autorități publice
- controlul jurisdicțional, exercitat de decât cele care realizează prerogativele celor
instanțele judecătoreşti şi de autorități ad- trei puteri clasice (Curtea Constituțională,
ministrative jurisdicționale; Avocatul Poporului).
- controlul nejurisdicțional, exercitat de D. Brezoianu identifică două feluri de
toate celelalte autorități de control. control:
4. În funcție de sfera de cuprindere a con- - controlul de stat, înfăptuit de organele
trolului: de stat;
- control specializat pe o anumită temă, - controlul nestatal, care se realizează
domeniu de activitate; prin organe neguvernamentale sau în mod
- control complex sau general, pe mai individual .
multe sectoare de activitate. 2. Regimul juridic al controlului (pro-
Controlul poate privi numai legalitatea cedurii aplicabile):
actelor şi acțiunilor materiale ale celui con- - control jurisdicțional (de natură
trolat ori şi oportunitatea acestora [2, p. 73]. contencioasă), exercitat de instanțele
Cercetătorul I. Creangă descrie formele de judecătoreşti (organe administrative cu
control asupra administrației publice astfel: atribuții jurisdicționale);
- controlul politic asupra activității - control nejurisdicțional (de natură
administrației publice locale; necontencioasă), exercitat de toate cele-
- controlul obştesc asupra administrației lalte autorități de control.
publice locale; 3. Poziția organului de control față de
- controlul administrativ asupra cel controlat:
administrației publice locale; - control intern (exercitat de funcționarii
Tribuna
Administrarea publică:
tânărului teorie şi practică
cercetător 145

publici cu funcție de conducere, din interi- - control posterior sau ulterior (forma
orul organului); generalizată de control în administrație).
- control extern (exercitat din afara 8. Efectele pe care le determină:
autorității publice). - control care atrage atenționări şi
4. Sfera de cuprindere: sancționări ale organelor administrative şi
- control specializat (tematic), efectuat pe funcționarilor acestora, însoțite de anularea
o anumită problemă, activitate, domeniu; actelor;
- control complex sau general, care - control care atrage numai atenționări
priveşte mai multe sectoare de activitate ori şi sancționări (disciplinare, incluzând
toate atribuțiile celui controlat. sancțiunile prin care se concretizează
5. Conținutul şi obiectul acțiunii de răspunderea politică, contravențională sau
control: control efectuat pentru verificarea patrimonială).
legalității, care are drept unic obiect apre- 9. Modul în care intervine:
cierea compatibilității sau conformității - control la cererea organului controlat;
unui act sau unei operațiuni cu normă - control la sesizarea unui alt subiect de
juridică, şi control de oportunitate care drept;
comportă, printre altele, o judecată asupra - control din oficiu.
valorii tehnice, politice, morale, comporta- 10. Autorii controlului:
mentului supus examinării sau expertizării. - control exercitat de autoritățile publice;
6. Obiectivele controlului: - control exercitat de organizațiile nongu-
- control de materialitate, care priveşte vernamentale;
verificarea elementelor concrete, pentru - control exercitat de cetățeni.
care aprecierea se reduce doar la prezența În doctrina juridică a Federației Ruse,
sau absența factorilor măsurabili; controlul asupra activității administrației
- control de regularitate, care duce la con- publice este denumit generic „control de
fruntarea elementului supus verificării cu o stat” şi este clasificat în funcție de natura
regulă juridică (control ce se referă, în gener- autorității care îl exercită:
al, la actele administrative şi la operațiunile - control prezidențial;
financiare); - control al organelor puterii legislative
- control de eficiență, care implică (reprezentative);
comparații față de standardele dintr-o bază - control al organelor puterii executive;
de referință; - control a l organelor puterii
- control de oportunitate exercitat, de judecătoreşti.
regulă, de către organe de control mixte, În teoria franceză se disting:
care urmăresc verificarea conformității ac- - controlul jurisdicțional;
telor cu legea, dar şi o circumscriere a aces- - politic;
tora intereselor generale. - administrativ.
7. Timpul exercitării controlului: Controlul se dezvoltă şi are o clasificare
- control prealabil sau preventiv (control în funcție de:
ce impune ca actul administrativ (decizia) să - momentul în care se exercită: con-
poată fi emis numai după efectuarea con- trol a priori, care precedă intrarea în vigoare
trolului); a deciziilor, şi control a posteriori, care in-
- control concomitent (o formă de con- tervine după ce deciziile au intrat în vigoare;
trol aproape teoretică, pentru că este difi- - după extindere: control de regu-
cil de realizat, însemnând în fapt o code- laritate (legalitate) şi control de oportuni-
cizie); tate (presupune o judecată asupra valorii
Administrarea Publică, nr. 1, 2018 146

tehnice, politice, morale etc., a comporta- şi oportunitatea acțiunilor şi a măsurilor de


mentului supus examinării); verificare;
- după autori: control intern şi control - acest control este, de regulă, posterior,
extern [5, p. 59]. deoarece este efectuat după adoptarea le-
În doctrina europeană se disting: con- gilor şi asupra unor activități ce au fost deja
trolul intern asupra administrației, controlul realizate;
jurisdicțional asupra administrației şi con- - controlul parlamentar este un control
trolul extern cu caracter nejurisdicțional direct, general şi special şi nu reprezintă
asupra administrației [6, p. 306]. un control de plină jurisdicție (deoarece,
O clasificare în literatura de speciali- în urma efectuării controlului, Parlamentul
tate autohtonă a controlului în baza prin- nu emite acte administrative prin care să
cipiului separării puterilor în stat prevede dispună luarea măsurilor obligatorii).
următoarele forme de control: Din partea instanțelor judecătoreşti (con-
- din partea puterii legiuitoare (con- trol judecătoresc sau contencios adminis-
trol legislativ sau parlamentar), fiind ex- trativ). Este un control ce se realizează prin
ercitat de Parlament sau prin structu- judecarea cauzelor concrete sau a celor spe-
rile sale. Obiectul activității autorităților ciale, determinate de legislație, în controlul
administrației publice îl constituie or- legalității actelor administrative. Acest tip
ganizarea executării legii şi executarea de control mai poate fi denumit şi control
la concret a acesteia, iar legea este actul judiciar, a cărui formă materializată este
juridic al Parlamentului, controlează cum contenciosul administrativ.
sunt aplicate de către autorități deciziile Din partea organelor administrației pub-
legislativului. lice, sub toate formele (control administra-
Controlul parlamentar poate fi realizat tiv), care este un control în cadrul aceluiaşi
prin următoarele forme: prin dări de seamă, sistem organizatoric şi funcțional. Este con-
mesaje, rapoarte, programe, prin comisiile trolul cu cea mai largă sferă de cuprindere şi
parlamentare, prin întrebări şi interpelări, cu un pronunțat rol autoreglator în cadrul
prin exercitarea dreptului deputaților de a sistemului. Acesta poate fi un control intern
cere informațiile necesare, prin rezolvarea sau extern:
petițiilor cetățenilor. - din partea organelor specializate ale
Controlul parlamentar este caracterizat statului; [7, p. 309]
printr-un şir de trăsături, care îl deosebesc - din partea opiniei publice (control
de celelalte forme de control exercitate asu- obştesc).
pra administrației publice: Conform opiniei cercetătorilor V. Zubco,
- Parlamentul poate efectua controlul A. Pascari, Gh. Crețu, controlul exercitat asu-
asupra tuturor autorităților publice centrale, pra administrației publice poate fi:
teritoriale, locale, cu excepția autorităților - control parlamentar;
jurisdicționale; - control administrativ;
- controlul parlamentar cuprinde întrea- - control judiciar;
ga activitate executivă; - control exercitat de alte autorități
- acest control rezultă din principiile publice decât cele care realizează preroga-
constituționale şi legale şi constituie o veri- tivele celor trei puteri clasice în stat (Curtea
ficare de drept asupra întregii administrații Constituțională, Avocatul Parlamentar);
şi a componentelor sale structurale; - control exercitat de societatea
- controlul parlamentar este un control civilă asupra administrației publice
deplin, deoarece include atât legalitatea cât (organizațiile nonguvernamentale, potrivit
Tribuna
Administrarea publică:
tânărului teorie şi practică
cercetător 147

art. 53 din Constituția Republicii Moldova). totodată, asupra justeței sau incorectitudi-
Adică, există distincții clare între con- nii organizării şi funcționării administrației
trolul administrativ şi controlul exercitat respective. Rapoartele vor conține în mod
asupra administrației publice, concepte ce obligatoriu măsurile administrative ce
nu trebuie confundate. Legislația prevede se impun a fi luate în vederea remedierii
concret categoriile de organe abilitate cu deficiențelor semnalate.
drept de a controla: Parlamentul, Curtea Metodele şi procedurile administra-
Constituțională, instanțele judecătoreşti, tive utilizate trebuie adaptate în mod
Curtea de Conturi, Avocatul parlamentar, corespunzător formei controlului adminis-
Guvernul, care exercită controlul prin in- trativ exercitat (intern/extern), dar şi natu-
termediul ministerelor şi al altor organe rii juridice a controlului [8, p. 261].
specializate de control. Activitatea de control cuprinde toate
În opinia cercetătorului C. Manda, aspectele acţiunii administrative, în ori-
formele de control în administrația publică care din formele sale de manifestare.
pot fi: prealabil, concomitent sau pos- Astfel, controlul poate viza modul de uti-
terior activităților supuse controlului. În lizare a mijloacelor materiale şi umane, a
funcție de metodele utilizate, controlul resurselor financiare sau felul în care or-
se poate exercita prevăzut sau inopinat, ganul controlat şi-a exercitat competenţa
pe eşantion sau exhaustiv, la fața locului legală. Deoarece organele administraţiei
sau pe acte (dosare). Activitatea de con- publice formează un sistem ierarhic, poate
trol se poate desfăşura în mod unilateral apărea o gamă amplă şi variată de forme
sau în contradictoriu, în mod liber sau diri- de control [9, p. 314].
jat după normele procedurale, de către o Analizând sursele bibliografice ale
singură persoană sau de către o echipă. problemei, am constatat că toate tipurile şi
Un control se finalizează prin întocmirea formele de control pot fi exercitate asupra
unor rapoarte sau note de control, în administrației publice şi acestea nu tre-
cadrul cărora sunt inserate constatările or- buie să fie confundate, deoarece legislația
ganului de control, stabilindu-se conformi- prevede concret forma şi tipul de control,
tatea obiectului controlului administrativ iar instituția ce exercită controlul, face
cu baza de referință, concluzionându-se, corecțiile necesare.

BIBLIOGRAFIE
1. Manda C. Dreptul colectivităților locale. Bucureşti: Lumina. Lex, 2002.
2. Negoița Al. Drept administrativ şi ştiința administrației. Bucureşti, 1991.
3. Iorgovan A. Tratat de drept administrativ. Vol. II, ed. a III-a. Ed. All Beck. Curs universi-
tar, 2001.
4. Oroveanu M. Tratat de drept administrativ. Bucureşti, 1994.
5. Pendiuc T., Simionescu A. G., Petraru C., Petria L. Administrație publică şi manage-
ment. Independența Economică. Bucureşti, 2004.
6. Alexandru I. Administrația publică: teorie, realități, perspective. Ed. Lumina Lex.
Bucureşti, 1999.
7. Vida I. Puterea executivă şi administrația publică. Bucureşti, 1994.
8. Enache M. Modalitățile controlului parlamentar. Bucureşti, Universul Juridic, 2014.
9. Diaconu, Mihail. Mecanismul asigurării legalității actelor administrative în Republica
Moldova. Chişinău, 2013.
10. Sîmboteanu A. Controlul - component de reformare a administrației publice. „Ad-
Administrarea Publică, nr. 1, 2018 148

ministrarea Publică”, 1997, nr. 1, p. 75-84; Sîmboteanu A. Administrația publică: prin refor-
mare spre modernizare. Culegere de studii. Chişinău, CEP USM, 2013.
11. Cobăneanu S., Bobeica E., Rusu V. Drept administrativ. Note de curs. CEP USM,
Chişinău, 2012.
12. Creangă I. Curs de drept administrativ. Chişinău, 2005.
13. Rață S. Colaborare şi control în procesul decizional local. Teoria şi practica administrării
publice. Materiale ale conferinței ştiințifico-practice, 22 mai 2012, AAP, Chişinău, 2012, p.
21-23.
14. Castraşan T. Instituția controlului în condițiile descentralizării administrative din
Republica Moldova. Teoria şi practica administrării publice. Materiale ale conferinței
ştiințifico-practice, 22 mai 2012, AAP, Chişinău, 2012, p. 23-27.
15. Bobeica E. Controlul administrativ al activității autorităților administrației publice
locale. Teoria şi practica administrării publice. Materiale ale conferinței ştiințifico-practice
cu participare internațională, 23 mai 2014, AAP, Chişinău, 2014, p. 219-222.

Prezentat: 25 ianuarie 2018.


E-mail: anisoara_83@mail.ru