Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICAŢIE IN CONFECTII

LUCRAREA nr. 1

TRANSPUNEREA PR0CESULUI TEHNOLOGIC ÎN PLANUL PROIECTĂRII


SISTEMELOR DE LUCRU, PENTRU CONFECŢIONAREA PRODUSELOR
VESTIMENTARE

Scopul lucrării:

Dezvoltarea abilităţilor de abordare sistematică a proiectării tehnologice în domeniul


cofecţiilor textile şi de transpunere în planul proiectării sistemelor de lucru din confecţii.

Obiectivele lucrării

 Insuşirea metodologiei de transpunere a modelului de sinteză constructiv -


tehnologică a modelelor de produs (Structura ierarhică), în expresie grafică a
procesului tehnologic de confecţionare
 Definirea si configurarea grafului de proces, la nivel de macrostructura şi
microstructură
 Divizarea proceselor tehnologice pe grupe organizaţional-tehnologice, ca instrument
pentru configurarea structurală a liniilor tehnologice de confecţionare.
 Dezvoltarea abilităţilor de identificare a principiilor de transpunere a proiectului
tehnologic în planul proiectării sistemelor de lucru.

Tehnici de lucru

 Teoria grafurilor
 Tehnica modelarii, în baza principiului similitudinii, între constituirea tehnologică a
produsului si structurarea procesului de confecţionare, respectiv a sistemelor de
confecţionare

Planul de lucru

A.
1. Întocmirea grafului –GSM, de constituire tehnologică gradual-modulară a
produsului, model de structurare a procesului de confecţionare, la nivel de
macrostructură:

Obiective
- Elaborarea grafului procesului de confecţionare la nivelul macrostructurii (GSM)
- Explicitarea componentelor modulare ale procesului tehnologic de confecţionare prin
interpretarea informaţiilor privind structurarea morfologică a modelului produsului de
îmbrăcăminte din repere/elemente, în informaţii privind succesiunea de
confecţionare.
Definiţii
Graful procesului la nivel de macrostructură GSM - saturat, structură arborescentă:
GSM=(X,U)

1
PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICAŢIE IN CONFECTII

X=(x1…xi) – mulţimea vârfurilor reprezentante prin module constructiv-


tehnologice(MCT).
U=(u1…ui) – mulţimea arcelor – legăturile între MCT

Modulul MTC – reuneste prelucrarile tehnologice necesare transformării graduale a


componentelor de produs, din stadiul de complexitate „n”, în stadiul de complexitate
„n+1”,prin transformari calitative, cantitative sau combinate

2. - Structurarea modulelelor MCT pe grupe organizational-tehnologice, vezi tab.1


.SCOP
Structurarea fazelor / operaţiilor pe grupe tehnologice, conferă:
- flexibilitate în proiectare
- operativitate în elaborare proceselor tehnologice pe modele de produs
- condiţii pentru optimizarea fluxului material în cadrul sistemelor de lucru ( lansarea,
monitorizarea producţiei sub aspect calitativ şi cantitativ, echilibrarea incarcarii
executantilor si a mijloacelor de lucru, şi constituirea bazelor de date specifice.
- posibilitatea optimizării structurării input-urilor parţiale şi a creşterii posibilităţii prelucrărilor
în paralel, cu efecte pozitive asupra duratei ciclului de fabricaţie

Mod de lucru
a) - transcrierea pe orizontală a mulţimii reperelor produsului, grupate pe EP, (vezi
lab. TUC), fig 1
b) Identificarea modulelor constructiv- tehnologice – MCT, la nivel de macrostructur
GSM - fig 1, se obţine prin transpunerea conexiunilor între componentele de produs,
reprezentate pe schema ierarhica a acestuia. Legăturile între stadiile evolutive a
componentelor de produs se păstrează si între MCT la nivelul GSM.
c)identificarea grupei organizaţional-tehnologice (tab.1), pentru fiecare modul MTC

Tabel.nr.1 Identitatea grupelor tehnologice la nivelul procesului de confecţionare a produsului


CĂMAŞĂ

GRUPĂ DENUMIRE Conţinut tehnologic

1 Pregatire elemente mici Gulere, mansete, epoleti, clape,


Em buzunare
2 Pregatire elemente Faţă -
mari EM Spate - platca… mineci
3 Integrare elemente Feţe – integrare buzunare..
mici, in structura , clape
elementelor mari EmM
4 Asamblare -Pfc Constituirea structurii de bază a
produsului, prin asamblarea feţei
cu spatele–Montaj 1 – M1
Montaj final – M2, montare
guler, mineci, mansete prelucrări
pe produsul finalizat constructiv
5 Grupa de finisaj -Pf Prelucrări pe produsul finit
Finisarea umidotermică

2
PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICAŢIE IN CONFECTII

B. Întocmirea grafului tehnologic -GT, la nivel de microstructură a procesului


de confecţionare

Obiective

- Definirea identităţii tehnologice a modulelor MCT, şi sinteza procesului tehnologic, la


nivel de faze tehnologice, în expresie grafică
-Transpunerea procesului tehnologic, forma tabelară (TUC) în forma grafică – GT (fig. 2)

Elaborarea grafului tehnologic la nivelul microstructurii (GT) prin transpunerea


identităţii constructive ale modulelor MCT, in plan tehnologic.
Definiţii
Graful tehnologic GT=(X,U)
X=(x1…xi) – mulţimea vârfurilor reprezentante prin module constructiv-tehnologice(MCT).
Informaţiile din varfurile grafului, se refera la tipul fazei tehnologice, a dotarii, identitatea
poziţiei acesteia in structura procesului (nr), chiar si norma de timp
U=(u1…ui) – mulţimea arcelor – legăturile între MCT

Identitatea constructivă ICMCT - reprezintă identificarea la nivel de produs a stadiului de


constituire tehnologică a produsului de îmbrăcaminte.
Identitatea tehnologică ITMCT- presupune identificarea şi descrierea procedeelor de acţiune
a mijloacelor de muncă asupra obiectelor muncii în scopul materializării funcţiei scop MCT.

Mod de lucru

 transcrierea pe orizontală a mulţimii reperelor produsului, grupate pe EP, la fel ca la


GSM
 Identificarea fazelor tehnologice din structura modulelor MTC
 Transpunerea procesului tehnologic, forma tabelară (TUC) în forma grafică – GT (fig. 2)

Competente- insuşite
Studentul stie:
 sa descrie şi definească componentele structural- morfologice a modelului de produs,
 sa identifice identitatea structural - constructivă, pentru fiecare modul MCT,
 sa intocmeasca conţinutul si microstructura procesului tehnologic.(GSM)
 sa transpuna identitatea structural – constructivă a modulelor MCT, in plan tehnologic
 sa stabileasca interferentele între modelul de structurare tehnologica a produsului si
modelul de structurare a procesului
 sa formuleze concis si coerent conţinutul fazelor tehnologice, respectiv a sarcinilor de
lucru generate de model.
 sa elaboreze graful procesului la nivelul microstructurii (GT)
3
PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICAŢIE IN CONFECTII

4
PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICAŢIE IN CONFECTII

G FDR FST S MDR MS MA MA


GD GF GÎN F F F F BU S PL PL M M MA MA

EM
EM Em EM Em
Em

EMm

EM

Em

EM

Pfc

Pfc

Pfc

Pfc

Pf

Fig. 1 Graf GSM


Graful PTCF la nivel de macrostructură (GSM)
Ri – mulţimea reperelor componente ale produselor;
MCTi – module de constituire tehnologică a structurii produsului;
MCTp – module de prelucrare, includ transformări tehnologice calitative;
MCTas – module de asociere, includ transformări tehnologice calitative şi/sau calitative.
G-guler, FDR-faţă dreaptă, FST- faţa stângă, BU-buzunar, S-spate, PL-platcă, M-mânecă,
MA-manşetă

5
PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICAŢIE IN CONFECTII

G FDR BU FST S+PL M Ma


M C T 11 M C T 10 M C T 8 M C T 7 M C T 5 M C T 3+ 4
19 13 12 9 7 6 5 1
M C T 13 E M E m E M E m
E m E M E m
20 14 10 8 6’ M C T 6 2 M C T 1+ 2
E m
21 15 11 M C T 9 3
E m E m M
M C T 14 16 4
22
E M

23 17 M C T 12

18

M C T 15 P fc
24

25
P fc
M C T 16
26

27
P r e s ă d e te rm o lip it
P fc
M C T 17
M a ş in ă s im p lă d e c u s u t 28

F ie r d e c ă lc a t P fc
M C T 18 29
M a ş in ă d e în c h e ia t- s u r fila t
30
M a să d e lu c ru
31
M a ş in ă c u d o u ă a c e
P f
M a ş in ă d e c u s u t ş i c o re c ta t M C T 19 32

M a ş in ă d e c u s u t b u to n ie r e 33

M a ş in ă d e c u s u t n a s tu r i
34
P r e s ă p e n tr u g u le r ş i m a n ş e tă
35
P r e s ă V e r to m a t
36

37

Fig. 2. Graful tehnologic (GT)

S-ar putea să vă placă și