Sunteți pe pagina 1din 21

Cod BC „MOLDOVA - B.C. BC B.C.

B
Denumirea total pe sectorul
poziţi AGROINDBANK „COMERTBANK „EuroCreditBank” „ENERGBANK „EXIM
indicatorilor bancar
e ” S.A. ” S.A. S.A. ” S.A. S

F0101 ACTIVE

010     Numerar,
solduri de
numerar la 25,278,604,95 1,207
6,264,414,355 367,581,067 405,560,840 826,582,160
bănci centrale 4
și alte depozite
la vedere

020       Numerar în
4,942,670,300 1,000,226,771 141,001,609 138,819,208 289,548,649 295,
casă

030       Solduri de
13,208,303,08
numerar la bănci 3,823,063,473 176,459,819 197,419,104 409,222,342 557,
3
centrale

040       Alte depozite


7,127,631,570 1,441,124,111 50,119,639 69,322,528 127,811,169 353,
la vedere

050     Active 3,196,261 0 0 0 0


financiare
deținute în
vederea
tranzacționării

060       Instrumente
-104,297 0 0 0 0
derivate

070       Instrumente
de capitaluri 0 0 0 0 0
proprii

080       Titluri de
3,300,558 0 0 0 0
datorie

090       Credite și
0 0 0 0 0
avansuri

096     Active
financiare
nedestinate
tranzacționării,
evaluate 1,031,384 0 0 0 0
obligatoriu la
valoarea justă
prin profit sau
pierdere

097       Instrumente
de capitaluri 1,031,384 0 0 0 0
proprii
098       Titluri de
0 0 0 0 0
datorie

099       Credite și
0 0 0 0 0
avansuri

100     Active
financiare
desemnate la
0 0 0 0 0
valoarea justă
prin profit sau
pierdere

120       Titluri de
0 0 0 0 0
datorie

130       Credite și
0 0 0 0 0
avansuri

141     Active
financiare
evaluate la
valoarea justă
2,805,717,969 2,674,718,129 100,000 152,656 1,736,129
prin alte
elemente ale
rezultatului
global

142       Instrumente 205,550,471 185,949,622 100,000 152,656 1,736,129


de capitaluri
proprii

143       Titluri de
2,600,167,498 2,488,768,507 0 0 0
datorie

144       Credite și
0 0 0 0 0
avansuri

181     Active
66,280,943,95 2,987
financiare la 18,068,681,891 1,305,679,435 855,096,007 1,828,244,872
5
costul amortizat

182       Titluri de 14,176,383,90


689,582,492 402,461,853 204,905,454 894,801,145 840,
datorie 6

183       Credite și 43,417,918,95 1,755


14,856,735,821 803,803,544 532,891,465 727,971,801
avansuri 8

184       Rezerva
minimă
obligatorie
aferentă
8,686,641,092 2,522,363,578 99,414,038 117,299,088 205,471,927 391,
mijloacelor
atrase în
monedă liber
convertibilă

240     Instrumente X X X X X
derivate –
contabilitatea
de acoperire
împotriva
riscurilor

250     Modificările
de valoare justă
aferente
elementelor
acoperite în
cadrul unei
X X X X X
operațiuni de
acoperire a
unui portofoliu
împotriva
riscului de rată
a dobânzii

260     Investiții în
filiale, asocieri
139,668,669 139,668,669 0 0 0
în participație și
entități asociate

270     Imobilizări
2,808,579,193 1,326,108,393 43,572,571 57,885,619 130,459,820 256,
corporale

280       Imobilizări 2,797,514,487 1,326,108,393 43,572,571 57,885,619 130,412,120 245,


corporale

290       Investiții
11,064,706 0 0 0 47,700 11,
imobiliare

300     Imobilizări
335,062,811 97,176,299 4,109,078 2,365,175 11,248,515 35,
necorporale

310       Fond
0 0 0 0 0
comercial

320       Alte
imobilizări 335,062,811 97,176,299 4,109,078 2,365,175 11,248,515 35,
necorporale

330     Creanțe
privind 242,883,838 69,495,952 800,085 1,513,453 4,386,947 10,
impozitele

340       Creanțe
privind impozitul 196,760,804 69,495,952 375,988 1,513,453 4,386,947 10,
curent

350       Creanțe
privind impozitul 46,123,034 0 424,097 0 0
amânat

360     Alte active 1,015,663,400 176,432,889 6,455,307 15,934,091 21,339,511 25,

370     Active 299,222,420 957,475 0 0 12,168,029 6,


imobilizate și
grupuri
destinate
cedării,
clasificate drept
deținute în
vederea
vânzării

380     TOTAL 99,210,574,85 4,528


28,817,654,052 1,728,297,543 1,338,507,842 2,836,165,984
ACTIVE 5

F0102 DATORII

010     Datorii
financiare
deținute în 204,000 0 0 0 0
vederea
tranzacționării

020       Instrumente
204,000 0 0 0 0
derivate

030       Poziții scurte 0 0 0 0 0

040       Depozite 0 0 0 0 0

050       Titluri de
0 0 0 0 0
datorie emise
060       Alte datorii
0 0 0 0 0
financiare

070     Datorii
financiare
desemnate la
0 0 0 0 0
valoarea justă
prin profit sau
pierdere

080       Depozite 0 0 0 0 0

090       Titluri de
0 0 0 0 0
datorie emise

100       Alte datorii


0 0 0 0 0
financiare

110     Datorii
financiare 79,577,742,56 3,343
23,416,453,648 1,328,565,537 990,136,414 2,104,000,644
evaluate la 4
costul amortizat

120       Depozite 75,131,280,99 3,137


22,519,556,280 1,115,216,529 954,546,094 2,032,151,789
9

130       Titluri de
0 0 0 0 0
datorie emise

140       Alte datorii 4,446,461,565 896,897,368 213,349,008 35,590,320 71,848,855 206,


financiare

150     Instrumente
derivate –
contabilitatea
X X X X X
de acoperire
împotriva
riscurilor

160     Modificările
de valoare justă
aferente
elementelor
acoperite în
cadrul unei
X X X X X
operațiuni de
acoperire a
unui portofoliu
împotriva
riscului de rată
a dobânzii

170     Provizioane 549,081,294 21,050,366 1,873,020 5,584,418 6,600,607 6,

180       Pensii și alte 0 0 0 0 0


obligații privind
beneficiile
determinate
post-angajare

190       Alte beneficii


pe termen lung 154,016,917 0 1,604,743 4,894,040 6,544,401
ale angajaților

200       Restructurar
0 0 0 0 0
e

210       Cauze legale


în curs de
soluționare și 300,493,228 0 0 0 0
litigii privind
impozitele

220       Angajamente
62,498,932 21,050,366 268,277 1,031 56,206 5,
și garanții date

230       Alte
32,072,217 0 0 689,348 0
provizioane

240     Datorii
privind 223,239,113 120,207,196 1,480,723 4,394,026 8,581,481 3,
impozitele

250       Datorii
privind impozitul 163,073,676 78,882,196 1,320,723 1,979,375 5,255,052 3,
curent

260       Datorii 60,165,437 41,325,000 160,000 2,414,651 3,326,429


privind impozitul
amânat

270     Capital social


rambursabil la X X X X X
cerere

280     Alte datorii 1,145,084,606 312,107,136 22,160,760 4,544,269 19,351,698 81,

290     Datorii
incluse în
grupuri
destinate
cedării, 0 0 0 0 0
clasificate drept
deținute în
vederea
vânzării

300     TOTAL 81,495,351,57 3,434


23,869,818,346 1,354,080,040 1,004,659,127 2,138,534,430
DATORII 7

F0103 CAPITAL
PROPRIU

010     Capital social 1,250


3,955,531,310 207,526,800 147,000,000 138,000,000 100,000,000

020       Capital 1,250


3,955,531,310 207,526,800 147,000,000 138,000,000 100,000,000
vărsat
030     Capital
subscris X X X X X
nevărsat

040     Prime de
316,752,785 104,536,916 0 0 0
emisiune

050     Instrumente
de capitaluri
proprii emise, 0 0 0 0 0
altele decât
capitalul

060       Componenta
de capitaluri
proprii a
0 0 0 0 0
instrumentelor
financiare
compuse

070       Alte
instrumente de
0 0 0 0 0
capitaluri proprii
emise

080     Alte
instrumente de 0 0 0 0 0
capital
090     Alte elemente
cumulate ale
421,649,840 309,251,569 0 36,316,206 16,805,131 17,
rezultatului
global

095       Elemente
care nu vor fi
reclasificate în 412,996,971 303,287,053 0 36,317,034 16,805,131 17,
profit sau
pierdere

100       Imobilizări
299,821,735 192,697,510 0 36,317,034 17,914,002 17,
corporale

110       Imobilizări
0 0 0 0 0
necorporale

120       Câștiguri sau


(-) pierderi
actuariale din
planurile de 0 0 0 0 0
pensii cu
beneficii
determinate

122       Active 0 0 0 0 0
imobilizate și
grupuri destinate
cedării,
clasificate drept
deținute în
vederea vânzării

124       Partea din


alte venituri și
cheltuieli
recunoscute,
aferente 0 0 0 0 0
investițiilor în
filiale, asocieri în
participație și
entități asociate

320       Modificările
valorii juste a
instrumentelor
de capitaluri
proprii evaluate
113,175,236 110,589,543 0 0 -1,108,871
la valoarea justă
prin alte
elemente ale
rezultatului
global

330       Partea 0 0 0 0 0
ineficace din
acoperirile valorii
juste împotriva
riscurilor pentru
instrumentele de
capitaluri proprii
evaluate la
valoarea justă
prin alte
elemente ale
rezultatului
global

340       Modificările
valorii juste a
instrumentelor
de capitaluri
proprii evaluate
la valoarea justă
prin alte X X X X X
elemente ale
rezultatului
global [elementul
acoperit
împotriva
riscurilor]

350       Modificările X X X X X
valorii juste a
instrumentelor
de capitaluri
proprii evaluate
la valoarea justă
prin alte
elemente ale
rezultatului
global
[instrumentul de
acoperire
împotriva
riscurilor]

360       Modificările
valorii juste a
datoriilor
financiare
desemnate la
valoarea justă
0 0 0 0 0
prin profit sau
pierdere care se
pot atribui
modificărilor
riscului de credit
al datoriilor

128       Elemente 8,652,869 5,964,516 0 -828 0


care pot fi
reclasificate în
profit sau
pierdere

130       Acoperirea
unei investiții
nete într-o
X X X X X
operațiune din
străinătate
[partea eficace]

140       Conversie
X X X X X
valutară

150       Instrumente
derivate de
acoperire
împotriva
riscurilor.
X X X X X
Rezerva aferentă
acoperirii
fluxurilor de
trezorerie [partea
eficace]

155       Modificările 8,652,869 5,964,516 0 -828 0


valorii juste a
instrumentelor
de datorie
evaluate la
valoarea justă
prin alte
elemente ale
rezultatului
global

165       Instrumente
de acoperire
împotriva
X X X X X
riscurilor
[elemente
nedesemnate]

170       Active
imobilizate și
grupuri destinate
cedării, 0 0 0 0 0
clasificate drept
deținute în
vederea vânzării

180       Partea din X X X X X


alte venituri și
cheltuieli
recunoscute
aferente
investițiilor în
filiale, asocieri în
participație și
entități asociate

190     Rezultat
9,227,904,102 3,352,646,184 137,013,359 96,499,031 340,067,838 -185,
reportat

200     Rezerve din


0 0 0 0 0
reevaluare

210     Alte rezerve 2,422,710,715 425,372,368 77,538,328 50,976,013 214,102,290

220       Rezerve sau


pierderi cumulate
aferente
investițiilor în
filiale, asocieri în
X X X X X
participație și
entități asociate,
contabilizate prin
metoda punerii
în echivalență

230       Altele 2,422,710,715 425,372,368 77,538,328 50,976,013 214,102,290

240     (-) Acțiuni de


-23,738,760 0 0 0 -9,603,700
trezorerie
250     Profitul sau
pierderea
atribuibil(ă) 1,394,413,283 548,501,869 12,665,816 12,057,464 36,259,994 11,
proprietarilor
societății-mamă

260     (-) Dividende


0 0 0 0 0
interimare

270     Interese
minoritare
X X X X X
[interese care
nu controlează]

280       Alte
elemente
cumulate ale X X X X X
rezultatului
global

290       Alte
X X X X X
elemente

300     TOTAL
17,715,223,27 1,093
CAPITALURI 4,947,835,706 374,217,503 333,848,715 697,631,554
8
PROPRII

310     TOTAL 99,210,574,85 28,817,654,052 1,728,297,543 1,338,507,842 2,836,165,984 4,528


5
CAPITALURI
PROPRII ȘI
TOTAL DATORII
Unitatea de măsură: lei