Sunteți pe pagina 1din 21

2018-2019

Raportul privind
Implementarea
Statutului Elevului
La nivelul unităților de
învățământ preuniversitar din
municipiul București
RISEMB CMEB
CUPRINS

01
Introducere
Mesaj introductiv

02 Context
Ce este ”Statutul Elevului”?

03 Proces
Tehnica de cercetare

04 Prezentarea rezultatelor
Analiza pe etape

05 Sumar executiv
Trasarea principalelor situa iiț

06 Propuneri și recomandări
Ce avem de f ăcut? 
RISEMB CMEB
1. INTRODUCERE

Dragi elevi, stimați părinți, cadre didactice, directori, inspectori școlari


și membrii ai societății civile,

În urma demersurilor reprezentanților elevilor și a susținerii din partea


celor mai importanți actori implicați în sistem de învățământ, vara anului
2016 a fost marcată de un succes cu impact național, respectiv
aprobarea actul normativ intitulat „Statutul Elevului”, prin Ordinul de
Ministru Nr. 4752/2016. Rolul acestuia vizează reglementarea distinctă a
drepturilor, îndatoririlor, interdicțiilor aferente calității de elev, precum și
modalităților de sancționare, asociere și reprezentare specifice. La mai
bine de 3 ani de la fericitul eveniment, Consiliul Național al Elevilor,
împreună cu substructurile acestuia, își propune evaluarea respectării
acestui act nomativ la nivel județean, respectiv municipal, cu scopul de a
semnala greșelile, viciile de procedura și actele de delincvență încă
întâmplate în mod voluntar. Scopul acestui manifest este de a semnala și
soluționa problemele amintite anterior, abordând o atituinde optimistă,
dornică de schimbare.

Starea de instabilitate s-a instalat la nivelul întregului sistem


contemporan educațional romanesc, acest lucru reflectandu-se atât în
studiile ce arată creșterea ratei de abandon școlar, cea a creșterii
comportamentelor de tip bullying ș.a.m.d., cât și la nivelul factorilor
decidenți, ajungându-se deja la un număr de peste 29 de miniștrii ai
educației în ultimii 30 de ani.
RISEMB CMEB

Prezentul raport, întocmit de către Consiliul Municipal al Elevilor București,


dorește să aducă în atenția publică (ne)respectarea acestui act normativ,
imperios necesar bunului mers al învățământului preuniversitar românesc,
punând pe hârtie diferența, atât de mare, între legislație și realitate. În același
timp, școala s-a îndepărtat de mult de rolul său principal, acela de a ne forma
și dezvolta gândirea critică și creativitatea, lucru susținut de rezultatele
prezentate în raport.

”Educația este cea mai bună asigurare pentru bătrânețe”-Aristotel


Într-un stat în care aceasta nu a fost și încă nu este o prioritate, care este
durabilitatea acelui popor? România pare să nu-și asume responsabilitatea,
lucrurile resimțindu-se agresiv și la nivel municipal, după cum și prezentul
raport evidențiază.

Trăgând acest semnal de alarmă, sperăm că vom îndrepta atenția


factorilor decidenți în direcția educației, punând finanțarea și eficientizarea
acesteia pe lista priorităților, începând chiar cu anul școlar 2019-2020.

Biroul Executiv al Consiliului Municipal al Elevilor București


RISEMB CMEB
2. CONTEXT
Statutul Elevului este documentul ce reglementează drepturile și
îndatoririle elevilor înscriși în învățământul preuniversitar de stat,
particular sau confesional din România.
Încă din 2006, anul apariției Consilliului Național al Elevilor, și până în
prezent, mișcarea de reprezentare a elevilor din unitațile de învățământ
preuniversitar a prins contur. Astfel, în urma negocierilor, presiunilor din
partea actorilor sistemului de învățământ, și al dialogului cu factorii
decizionali, se adoptă Statutul Elevului, prin Ordinul Ministrului Educației
Naționale și Cercetării Științifice, numărul 4742 din 10 august 2016,
publicat în Monitorul Oficial al României și intrat în vigoare la 30 de zile
de la data apariției.
Deși acest act normativ reprezintă un pilon pentru buna desfășurare a
actului educațional și o bază în vederea redactării regulamentelor de
organizare și funcționare a unitaților de învățământ, aflăm că aproape
jumătate dintre elevii bucureșteni nu au auzit despre Statutul Elevului. De
aceea, în conformitate cu articolul 49 al prezentului statut, “Consiliul
Județen al Elevilor și asociațiile reprezenative elaborează un raport
anual privind respectarea prevederilor prezentului statut în fiecare unitate
de învățământ preuniversitar din respectivul județ sau din municipiul
București. Raportul are în vedere un an școlar și se face public la
finalizarea acestuia sau la începutul anului școlar următor. În cazul
constatării unor deficiențe, unitățile de învățământ au datoria de a le
remedia și de a comunica public modalitățile de soluționare a acestora.”
De asemenea, datele colectate din fiecare județ vor fi incluse în Raportul
privind Implementarea Statutului Elevului la nivel național.
La 3 ani de la aprobarea Statutului Elevului, Biroul Executiv al Consiliul
Municipal al Elevilor București redactează Raportul privind
implementarea Statutului Elevului la nivelul unităților de învățământ din
municipiul București, în baza răspunsurilor colectate. În perioada iunie-
iulie 2019, au fost înregistrate 957 de răspunsuri, atât din partea elevilor,
cât și a cadrelor didactice, la chestionarul ce reflectă respectarea
drepturilor și a îndatoririlor beneficiarilor direcți ai actului educațional.
RISEMB CMEB
3. PROCES
ELEVI
Rezultatele acestei secțiuni din raport au fost întocmite în
urma aplicării unui chestionar pe un eșantion de 857 de elevi
Elevii care au completat acest chestionar provin din toate
filierele de studiu: teoretică, tehnică, vocațională, specială,
inclusiv elevi din ciclul gimnazial.
Având în vedere eșantionul destul de mic pentru acest
raport, pentru municipiul București, se obține o eroare de 5%
până la 6% în datele din formular. Pentru o eroare de 1%, erau
necesare aproximativ 15.000 de completări.

La acest raport au participat


predominant elevi din filiera
teoretică (66%), dar și din filiera
vocațională (12%), filiera
tehnologică (12%) și din
învățământul gimnazial (8%).

Doar 5,5% fac parte din


învățământul special.
RISEMB CMEB
3. PROCES
PROFESORI
Rezultatele acestei secțiuni din raport au fost întocmite în
urma aplicării unui chestionar pe un eșantion de 97 de profesori
bucureșteni. Profesorii care au completat acest chestionar
provin din toate filierele de studiu: teoretică, tehnică,
vocațională, specială, inclusiv elevi din ciclul gimnazial.
Având în vedere eșantionul destul de mic pentru acest
raport, pentru municipiul București, se obține o eroare de 9%
până la 10% în datele din formular. Pentru o eroare de 1%,
erau necesare aproximativ 8000 de completări.

La acest raport au participat


predominant profesori din
învățământul liceal (76%), cel
gimnazial (18%) și primar (2%).

În cadrul învățământului liceal, 47%


predau la filiera tehnologică, 36%
predau la cea teoretică, 9% la cea
profesională și restul de 8% la
vocațional.

Dintre respondenți, doar 4%


predau în învățământul special.
RISEMB CMEB
4. PREZENTAREA
REZULTATELOR
Pe parcursul acestui an școlar, consideri că ai avut parte de o
evaluare obiectivă și corectă? / Cât de des sunteți complet
obiectiv/ă și corect/ă în evaluare?
Art. 7, lit. k) – „dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă”
42,1% dintre elevi afirmă că nu au avut parte de o evaluare obiectivă și
corectă; 54% dintre profesori au acordat gradul 5 de obiectivitate, 41%
gradul 4 de obiectivitate și 4% gradul 3 . Totuși, se observă neconcordanța
dintre răspunsurile elevilor și profesorilor.

ELEVI PROFESORI

Art. 7, lit. s) – „dreptul de a primi rezultatele în termen de maximum


15 zile lucrătoare”
Pe baza rezultatelor, putem observa că acest drept este respectat în cele
mai multe instanțe.
Rezultatele lucrărilor scrise ți-au fost confirmate în termen de maximum
15 zile lucrătoare (3 săptămâni de școală)?
RISEMB CMEB

Art. 7, lit. ff) – „este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de


coerciţie”

Tot în articolul 7, litera ff, este prezent dreptul prin care elevul nu poate fi
sancționat prin trecerea unei absențe, dacă acesta este prezent la oră.
Se pare că profesorii încă ajung la acest mijloc de coerciție.

Ți-a fost trecută ție sau colegilor tăi absență în catalog în


cazul în care erai prezent/erau prezenți la ora de curs?

Art. 12, lit. a) – „unităţile de învăţământ vor emite documentele


solicitate, conform legii”
Conform articolului 12, litera a, unitatățiile de învățământ preuniversitar
sunt obligate să emită documentele solicitate de elevi, în baza unei cereri
speciale sau în baza legii 544/2001.

Ai acces la actele școlare proprii ce stau la baza situației


școlare?
(un exemplu de astfel de document este catalogul școlar)
RISEMB CMEB

Art. 15, lit. j) – „să provoace, să instige şi să participe la acte de


violenţă”

Articolul 15, litera j, îi interzice elevului să provoace, instige sau participe la


acte de violență în unitatea de învățământ. Însă, această regulă este
printre cele mai încălcate.

În ultimul an școlar, ai observat situații în care colegi de-


ai tăi au instigat sau au participat la acte de violență
verbală în școala ta?

Art. 7, lit. h) – „dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare


şi consiliere şcolară, profesională şi psihologică”

Pe de altă parte, articolul 7, litera h, reprezintă dreptul elevului de a


beneficia de servicii de informare și consiliere școlară, profesională și
psihologică care este din ce în ce mai respectat, potrivit statisticilor.

În școala ta, există posibilitatea de a beneficia de


consiliere școlară și psihologică în mod gratuit?
RISEMB CMEB

Dacă ești major/ă, ți se permite părăsirea unității de învățământ în


timpul programului?
Art. 15, lit. k) – „să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în
timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori”
Articolul 15, litera k, îi permite exclusiv elevului major să părăsească
unitatea de învățământ în timpul programului școlar. În ciuda acestui fapt,
din datele colectate, putem observa că articolul nu este foarte respectat.

ELEVI PROFESORI

Ai carnetul de elev asupra ta mereu, vizat la zi? / Cât de frecvent au avut


elevii, în ultimul an școlar, carnetul asupra lor când ați dorit să le treceți
notele?
Art. 14, lit. l) – „de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de
a-l prezenta cadrelor didactice pentru trecerea notelor obţinute în
urma evaluărilor”
19.2% dintre elevii bucureșteni nu au mereu carnetul asupra lor vizat la zi,
iar, din răspunsurile profesorilor, reiese faptul că, foarte des, 6% dintre
elevi nu au carnetul mereu asupra lor.
ELEVI PROFESORI
RISEMB CMEB

Art. 11, lit. m) – „dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi


logopedică gratuită în cabinete medicale”

Articolul 11, litera m, prezintă dreptul elevului de a beneficia de asistență


medicală gratuită în cabinetele medicale din unitățile de învățământ. Acest
drept reiese a fi respectat în unitățile de învățământ din capitală.

Ai beneficiat, pe parcursul acestui an școlar, de asistență


medicală gratuită în cabinetul școlar sau în unitățile
medicale de stat?

Art. 16, alin (3) – „Elevii au dreptul la apărare, conform legii”

Chiar dacă elevii acuzați de o încălcare a regulementelor reprezintă un


procent mic, în mare parte, aceștia nu au avut dreptul de a își exercita
dreptul la apărare.
Dacă ai fost acuzat/ă de o încălcare a regulamentelor,
actelor normative în vigoare, ai putut să-ți exerciți
dreptul la apărare?
RISEMB CMEB

Elevii au beneficiat, în acest an școlar, de manuale gratuite în școala


în care predați?
Art.7, lit. g): "dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite
pentru elevii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu
particular acreditat/autorizat, atât pentru învăţământul în limba
română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, conform
legii"
60% dintre elevi au spns că au primit toate manualele, 32%-aproape toate,
6%-doar câteva și 1%-niciunul. În schimb, profesorii afirmă că elevii au primit
de câteva ori în 50% dintre cazuri, de foarte multe ori în 11% din cazuri și
38%, niciodată.
ELEVI PROFESORI
RISEMB CMEB

Art. 15, lit i) – „să aibă comportamente jignitoare, indecente,


de intimidare, de discriminare, şi să manifeste violenţă în
limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul
unităţii de învăţământ”

Ai observat colegi de clasa care sa fie tratati diferit?

De ce erau discriminati?

De cine erau discriminați?


RISEMB CMEB

Ai auzit de Statutul Elevului? / În ce măsură considerați că elevii


din școala în care predați cunosc prevederile Statutului
Elevului?
Această întrebare a avut cel mai mare impact asupra evaluării, deoarece se
poate observa că peste 40% dintre elevi încă nu cunosc ce este Statutul
Elevului, iar profesorii consideră că doar 11,3% dintre elevii cunosc
prevederile  actului normativ.

ELEVI PROFESORI

Din aceste date, se înțelege foarte clar că modul în care unitățiile de


învățământ au diseminat Statutul Elevului a fost ineficient.
Structura trebuie să militeze, în continuare, pentru drepturile elevilor asta
însemnând că trebuie regândită strategia de disemniare a informațiilor
despre Statului Elevului și ce reprezintă acesta pentru elevi dar și cadrele
didactice.
RISEMB CMEB
5. SUMAR
EXECUTIV
În urma analizării celor 900 de răspunsuri, principalele situații cu privire la
respectarea Statutului Elevului la nivelul Municipiului București sunt:
40,2 % dintre elevii bucureșteni afirmă că nu au auzit de Statutul
Elevului, iar profesorii consideră că doar 11,3 % dintre elevi cunosc
prevederile actului normativ.
39% dintre elevi au observat, în cadrul ultimului an, cazuri în care colegii
lor au fost tratați diferit in funcție de rasă, etnie, statut social.
Doar 2% nu au acces la baza materială a școlii (săli de sport, biblioteci,
laboratoare cu computere conectate la Internet etc.)
44,5% nu au acces la actele școlare proprii, ce stau la baza situatiei
școlare.
19,2% dintre elevii bucureșteni nu au mereu carnetul de elev asupra lor,
vizat la zi, iar din răspunsurile profesorilor, reiese faptul că foarte des, 6%
dintre elevi nu au mereu carnetul aspra lor.
13,9% dintre elevi nu și-au putut exercita dreptul la apărare in situațiile în
care au fost acuzați de o încălcare a regulamentelor sau a actelor
normative in vigoare.
10,8% dintre aceștie afirmă că nu li se permite părăsirea unității de
învățământ, deși sunt majori, iar procentul indicat de profesori este 62.
31,2 % dintre elevi nu sunt informați cu privire la notele acordate, înainte
ca acestea să fie trecute in catalog.
42,1% dintre elevi susțin că nu au avut parte de o evaluare corectă și
obiectivă, iar 54% dintre profesori au acordat gradul 5 de obiectivitate,
41%, gradul 4 si 4%, gradul 3. Astfel, se poate observa o neconcordanță
între răspunsurile elevilor și cele ale profesorilor.
62,2% dintre elevii bucureșteni au răspuns ca le-a fost trecută absență
lor sau colegilor lor, deși erau prezenți la ora de curs.
18,4% dintre elevi nu au avut posibilitatea de a se implica in activități
extrașcolare, de a participa la olimpiade sau concusuri școlare.
Doar 57,1% dintre elevi au primit toate manualele gratuite, iar profesorii
afirmă că au fost primite câteva în 50% dintre cazuri, de foarte multe ori,
11% și 1%, niciodată.
RISEMB CMEB

De asemenea, în urma cererii către Direcția de Sport și Tineret a


Municipiului București si Centrul Municipiului București de Resurse și
Asistență Educațională București, conform Legii 544/2001, s-au constatat
următoarele:
Direcția de Sport și Tineret a Municipiului București a organizat tabere
pentru 99 de copii, tineri și stundenți cu handicap, însoțiți de asistenți
personali/asistenți personali profesioniști in perioada 27.07.2019-
01.08.2019.
Centrul Municipiului București de Resurse si Asistență Educațională
coordonează 211 posturi de profesori consilieri școlari în 354 de
unități de învățământ preuniversitar, din totalul de 420.
În București, există 1694 de elevi cu cerințe educaționale speciale si
2849 de copii școlarizați în învățământul special.
RISEMB CMEB
6. PROPUNERI ȘI
RECOMANDĂRI
Raportul anterior prezentat, întocmit sub semnătura Consiliului
Municipal al Elevilor București, are drept obiectiv punerea în lumină a
realităților negative, din nefericir, încă existente în sistemul educatațional
românesc. Luând pulsul situației ”de la firul ierbii”, constatăm
nerespectarea unor drepturi fundamentale, privarea principalilor actori ai
actului educațional de oportunități esențiale dezvoltării și, nu în ultimul
rând, mușamalizarea acestor situații, aspect ce nu poate conduce decât
spre regres.
Consiliul Municipal al Elevilor București, prin promisiunile aduse în
momentul aderării la această structură și nu numai, continuă acțiunile ce
au drept rol creșterea nivelului calității actului educațional românesc,
scăderea ratei de comportament de tip bullying, cea a abandonului școlar
și diminuarea viicilor de procedură. În ciuda faptului că drumul va fi
îndelungat și dificil, pornim în această luptă având convingerea faptului
că va fi bine. Chiar dacă noi nu vom putea beneficia de schimbare,
sperăm ca măcar generațiile ce urmează să o facă.
Astfel, în urma analizei amănunțite, Biroul Executiv al Consiliului
Municipal al Elevilor București întocmește prezenta serie de recomandări
și propuneri, după cum urmează:
Publicarea în unitățile de învățământ, într-un loc accesibil și vizibil
elevilor și profesorilor, a Statutului Elevului, cu posibilitatea de a fi
prezentat de către membrii Consiliului Municipal al Elevilor București
în cadrul orelor de dirigenție (în limita resursei umane);
Sesizarea comportamentelor de tip bullying (discriminare în ceea ce
privește rasa, etnia, statutul social, sexul sau situația materială) atât
cadrelor didactice, cât și Consiliului, în cazulul în care organele
competente menționate anterior nu se preocupă de situație, neluând
măsuri. Recomandăm apelarea la Directorul Departamentului
"Avocatul elevului";.
RISEMB CMEB

Publicarea în unitățile de învățământ, într-un loc accesibil și vizibil


elevilor, a tuturor informațiilor de interes public (precum decizii ale
Consiliului de Administrație, ale comisiilor permanente ce funcționează
la nivelul școlii, bugetul ș.a.m.d.), conform legii 544/2001, și
sancționarea unităților de învățământ ce nu respectă principiul
transparenței;
Folosirea orelor de diriginție pentru educația civică a elevilor, nu ca o
oră în plus pentru profesorul diriginte;
Secretizarea colțului cu numele și clasa de apartenență a elevului în
cadrul lucrărilor scrie pentru acordarea notelor într-o manieră mult mai
obiectivă;
Stabilirea de comun acord cu elevii a unui sistem eficient de evaluare
și introducerea examenelor de tip grilă, acolo unde materia permite
această metodă;
Formarea viitorilor membri ai Consiliului Elevilor în spiritul reprezentării
colegilor, spre a oferi continuitate structurii pe termen lung;
Încetarea interpretărilor actelor normative după propriile convingeri ale
conducerilor instituțiilor școlare;
Întocmirea Regulamentelor de Organizare și Funcționare după
stipulările actelor normative superioare, conștientizând faptul că orice
articol care nu satisface actele normative superioare este abrogat de
drept;
Creșterea eficienței și notorietății Consiliilor Școlare ale Elevilor;
Mărirea cuantumului de burse pentru anul școlar 2019-2020 pentru
bursele de studiu, de merit și de performanță.
RISEMB CMEB
CUM NE GĂSEȘTI?
Biroul Executiv al Consiliului Municipal al Elevilor București
Tudor-Alexandru Panait - Președinte CMEB
0736 346 013 - contact@tudorpanait.ro

Mihai-George Sturza - Prim-Vicepreședinte CMEB


0799 726 513 - contact@sturzamihai.com

Antonia-Maria Stan - Prim-Vicepreședinte CMEB


0724 703 432 - antoniamaria432@yahoo.com

Cătălina Ifrim - Prim-Vicepreședinte CMEB


0766 409 300 - catalinaifrim366@yahoo.com

Karina-Antonia Caramihai - Vicepreședinte CMEB


0725 535 221 - antonia.caramihai@gmail.com

@ConsiliulElevilor.Bucuresti @ConsiliulElevilor.Bucuresti

CME-Bucuresti.ro
RISEMB
2018-2019

CME-BUCURESTI.RO