Sunteți pe pagina 1din 115

Aprobată

prin Hotărîrea Guvernului nr.4


din 14 ianuarie 2014

FOAIA DE PARCURS
pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova
CAPITOLUL 1
NOTĂ CONCEPTUALĂ
1. Raţionamentul Foii de parcurs
Acordul privind instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (în continuare
– ZLSAC) dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană (UE) şi Acordul de Asociere din care
acesta face parte au o semnificaţie politică şi economică decisivă pentru statul nostru. ZLSAC, în
particular, de facto are drept scop includerea Republicii Moldova în spaţiul economic european.
Acest Acord va deschide oportunităţi extraordinare pentru ţară, în ceea ce priveşte atît accesul pe
piaţă a bunurilor şi serviciilor autohtone, cît şi susţinerea şi încurajarea reformelor structurale
profunde, necesare pentru ridicarea competitivităţii economiei naţionale.
În acelaşi timp, ZLSAC urmăreşte scopul de a înlătura nu doar barierele tarifare în comerţul
bilateral, dar şi cele netarifare, ceea ce lansează provocări şi oportunităţi pentru economia ţării, în
special pe termen scurt şi mediu.
Ameliorarea competitivităţii economiei moldoveneşti este stringent necesară pentru a profita
pe deplin de oportunităţile deschise de ZLSAC, precum şi pentru a face faţă provocărilor asociate
acestui Acord. Constatările respective au stat la baza elaborării Foii de parcurs pentru ameliorarea
competitivităţii Republicii Moldova. O politică promptă de răspuns la aceste oportunităţi şi
provocări este extrem de importantă pentru a asigura impactul pozitiv al ZLSAC asupra
performanţelor economice ale ţării şi asupra societăţii în întregime. Ultimul aspect este relevant în
special, deoarece transformarea structurală a economiei autohtone va necesita timp şi va trebui să
fie susţinută printr-un consens social şi politic larg.
Esenţa măsurilor propuse în Foaia de parcurs, inclusiv la nivelul sectoarelor în care
Republica Moldova deţine deja o anumită competitivitate pe plan regional, este de a diminua
necorespunderea în timp dintre oportunităţile şi provocările aduse de ZLSAC, pe de o parte, şi
natura şi termenele îndelungate ale reformelor necesare de implementat, combinate cu necesitatea
realizării pe termen scurt a politicilor şi acţiunilor de îmbunătăţire a mediului de afaceri, a
administrării vamale şi fiscale etc., pe de altă parte .
Competitivitatea urmează să fie dezvoltată atît la nivel macro, cît şi la nivel de întreprindere.
Economia moldovenească şi întreprinderile acesteia devenind mai competitive, pieţele locale vor
putea rezista presiunilor concurenţiale adiţionale din partea producătorilor UE, oferind
producătorilor autohtoni posibilitatea de a identifica şi a cuceri pieţe noi în UE şi de a exploata
avantajele concurenţiale ale Moldovei. Acest fapt va deschide oportunităţi economice mai mari
pentru agenţii economici autohtoni şi pentru populaţie, va contribui la sporirea veniturilor acestora
şi va stimula eforturile statului în continuarea şi diversificarea reformelor.
Competitivitatea este strîns legată de costuri. Principalele costuri directe şi indirecte, cum ar
fi cele de capital, de muncă, de protecţie a mediului, de energie şi alte utilităţi, de asigurări şi
costurile de congestie, sînt critice pentru competitivitatea întreprinderilor moldoveneşti pe pieţele
externe şi pe piaţa internă, care deja are un nivel destul de ridicat de deschidere. Această preocupare
este prezentă în Foaia de parcurs şi se conţine în fiecare din componentele sale.
Un alt element important al competitivităţii este mărimea şi structura pieţelor pe care
întreprinderile operează, ceea ce determină capacitatea lor de a se specializa şi a exploata
economiile de scală, astfel influenţindu-şi costurile şi productivitatea. În cazul Republicii Moldova,
în special datorită ZLSAC, se va extinde accesul la pieţe externe maturizate şi cu potenţial enorm de
cumpărare, care reprezintă un stimulent şi substituent al pieţei interne de dimensiune mică. Cu toate
acestea, dimensiunea şi structura pieţei interne continuă să rămînă crucială şi este necesar să fie
îmbunătăţită. Este imperios necesară facilitarea extinderii acesteia şi sporirea eficienţei ei pentru
promovarea competitivităţii.

1
În plus, există şi alţi factori, cum ar fi calitatea mediului, care vizează competitivitatea
bunurilor şi serviciilor şi are impact asupra procesului de dezvoltare competitivă a Republicii
Moldova. Protecţia mediului, accesul la resursele naturale şi utilizarea durabilă a acestora prezintă
serioase deficienţe, după decenii de investiţii insuficiente şi gestionare neadecvată a resurselor
naturale.
În timp ce îmbunătăţirea eficienţei pieţei este rezultatul reformelor curente pe termen lung,
în domeniul politicii de concurenţă, de exemplu, Foaia de parcurs îşi propune să contribuie prin
măsuri mai specifice, care să elimine constrîngerile ce împiedică buna funcţionare a pieţei.
2. Abordarea Foii de parcurs
Foaia de parcurs urmează abordarea conceptuală a Raportului Global de Competitivitate -
RGC (Global Competitiveness Report - GCR), publicat de Forumul Economic Mondial, care
defineşte „competitivitatea” ca „un set de instituţii, politici şi factori care determină nivelul de
productivitate al unei ţări”, organizat în 12 piloni de bază.
Pilonii se influenţează reciproc, dar nu toţi sînt relevanţi pentru toate ţările, fapt explicabil
prin nivelul de dezvoltare a economiei. În acest context, abordarea globală a competitivităţii arată că
economiile pot fi împărţite în trei mari grupe: cele bazate pe factori, pe eficienţă şi pe inovare.
În conformitate cu criteriile generale utilizate de RGC, Republica Moldova se deplasează de
la o economie bazată pe factori de producţie la una bazată pe eficienţă. Economiile bazate pe factori
de producţie concurează în baza dotării lor cu astfel de factori. Aceştia sînt, în primul rînd, resursele
naturale şi nivelul scăzut de calificare a forţei de muncă (teren arabil în principal fertil, în cazul
Republicii Moldova). Respectivele economii concurează pe baza preţului, comercializînd produse şi
materii prime, iar productivitatea scăzută se reflectă în salariile mici. Pentru astfel de economii,
competitivitatea poate fi menţinută, în principal, prin buna funcţionare a instituţiilor publice şi
private, printr-o infrastructură bine dezvoltată, un mediu macroeconomic stabil şi o forţă de muncă
sănătoasă, care a beneficiat de o educaţie elementară.
În procesul de tranziţie a economiei spre o nouă etapă de dezvoltare, bazată pe eficienţă şi
inovaţie, Republica Moldova trebuie să dezvolte şi să asimileze procese de producţie şi tehnologii
moderne, prietenoase mediului, care, în final, vor conduce la îmbunătăţirea calităţii produselor şi
serviciilor (deoarece creşterea salariilor nu poate duce la creşterea preţurilor la produsele de bază,
fenomen tipic pentru economiile bazate pe factorii de producţie). În acest moment, competitivitatea
naţională este tot mai mult determinată de calitatea învăţămîntului superior şi de formare continuă,
de pieţele de mărfuri eficiente, pieţele forţei de muncă dinamice, pieţele financiare dezvoltate, de
capacitatea de a exploata beneficiile tehnologiilor existente şi o piaţă mare internă sau externă.
Aceste consideraţii sînt reflectate în Foaia de parcurs, care acordă o deosebită atenţie
pilonilor cu relevanţă mai mare pentru economiile bazate pe factorii de producţie (în primul rînd
instituţiile, care apar în multe măsuri propuse, infrastructura şi educaţia) şi pentru cele bazate pe
eficienţă (învăţămînt superior şi formare continuă, eficienţa pieţei de mărfuri, eficienţa pieţei
muncii, dezvoltarea pieţei financiare, pregătirea tehnologică şi dimensiunea pieţei). De asemenea,
documentul include măsuri care urmăresc facilitarea inovaţiilor şi dezvoltarea lanţului valoric la
nivel de companie, precum şi aplicarea proceselor mai sofisticate în producţie şi în modelele de
afaceri.
Factorii care influenţează competitivitatea pot fi, de asemenea, clasificaţi ulterior în alte trei
categorii generale, în funcţie de nivelul pe care îl influenţează: factorii care afectează
competitivitatea ţării per ansamblu, factorii care influenţează o anumită industrie şi factorii care
afectează întreprinderile la nivel individual. Foaia de parcurs ţine cont de acest lucru şi porneşte de
la ipoteza că modul în care Guvernul poate interveni variază între factorii la nivel de ţară, cei la
nivel de industrie şi cei la nivel de întreprindere.
Factorii la nivel de ţară sînt cei care au un impact asupra structurii globale a costurilor şi
productivităţii întregii economii, în toate sectoarele. Astfel de factori includ atît mediul de afaceri,
cît şi factori macroeconomici: inflaţia şi cursul de schimb, în primul rînd. Factorii macroeconomici
nu sînt abordaţi în mod direct în măsurile preconizate în Foaia de parcurs (acestea ţin de competenţa
Parlamentului, care stabileşte obiectivele BNM, şi constituie subiectul de discuţie dintre Guvern şi
FMI). În ceea ce priveşte factorii la nivel de ţară, accentul Foii de parcurs este axat pe crearea unui
mediu de afaceri favorabil, care include următoarele elemente:
• comerţul internaţional şi administrarea vamală;
2
• politica fiscală şi de administrare;
• cadrul concurenţial;
• mediul de reglementare a afacerilor;
• accesul la resursele financiare;
• infrastructura şi logistica;
• contractul şi punerea în aplicare a drepturilor de proprietate şi calitatea sistemului
judiciar;
• protecţia mediului şi utilizarea durabilă a resurselor naturale;
• protecţia investitorilor;
• reglementarea pieţei forţei de muncă.
Factorii la nivel de ramură, ce au impact asupra competitivităţii întreprinderilor care
aparţin unei industrii, variază de la o industrie la alta. Cu toate acestea, ele includ elemente, ce pot fi
descrise după cum urmează:
• durabilitatea relaţiilor între diferiţi actori ai lanţului valoric:
o pe verticală: între furnizori, producători, cumpărători şi clientul final;
o pe orizontală: între furnizori, producători, cumpărători la fiecare nivel al lanţului;
• capacitatea de a obţine economii;
• accesul pe piaţă şi accesul la informaţie, şi în special:
o tarifele şi barierele netarifare în calea comerţului internaţional;
o reglementări specifice industriei pe pieţele interne (reglementări de preţuri, reglementări
pe produse şi categorii ale acestora, licenţe ce restricţionează intrarea pe piaţă);
o informaţii privind condiţiile competitive pe pieţele externe cheie şi tendinţele acestora,
precum şi cerinţele pentru intrarea pe aceste pieţe;
o disponibilitatea şi costul cerinţelor pentru accesarea pieţelor externe (certificate de
calitate specifice sectorului, trasabilitate);
• disponibilitatea forţei de muncă de calificarea solicitată.
Factorii la nivel de întreprindere influenţează competitivitatea întreprinderilor individuale,
adăugînd-se la factorii care afectează competitivitatea la nivel de ramură, şi operează într-un anumit
mediu de afaceri. Factori la nivel de întreprindere sînt cei care afectează în mod direct
productivitatea întreprinderilor individuale:
 productivitatea întreprinderii în sine este determinată de existenţa inputurilor şi
tehnologiilor relevante, iar productivitatea acestora, la rîndul ei, este determinată de:
o productivitatea muncii;
o productivitatea terenului (în special în agricultură) şi capitalului;
o productivitatea totală a factorilor;
 aceste elemente, la rîndul lor, sînt afectate de:
o procesele de afaceri şi tehnologiile de suport din oficiu (sisteme informatice etc.);
o valoarea adăugată:
 inovarea şi adoptarea tehnologiilor pentru a trece la produse cu valoare adăugată mai
mare;
 calitatea producţiei (procese, certificate) şi fiabilitatea lor în timp;
o capacitatea de management (planificarea afacerilor, management financiar, capacitatea de
a răspunde la semnalele pieţei);
o specificul firmei şi capacitatea acesteia pentru acces la finanţare: calitatea rapoartelor
financiare şi a guvernanţei corporative, existenţa gajului, istoria de credit, experienţă bancară şi
relaţii.
Scopul intervenţiilor directe ale Guvernului asupra factorilor la nivel de ţară este mult mai
larg decît al intervenţiilor asupra factorilor la nivel de ramură sau întreprindere, unde principalul
instrument de intervenţie poate afecta stimulentele actorilor de pe piaţă şi le poate oferi oportunităţi.
Foaia de parcurs reflectă această abordare şi recomandă acţiuni ulterioare elaborate în
colaborare cu sectorul privat: asociaţiile producătorilor şi întreprinderile din sectoarele produselor
agricole primare, produselor agricole prelucrate, produselor industriale, tehnologiilor
informaţionale, serviciilor de transport, educaţie, sănătate şi financiare. Această colaborare are drept
scop identificarea ulterioară a constrîngerilor existente şi a acţiunilor prioritare ce pot fi
3
implementate de-a lungul lanţului valoric în fiecare sector, în timp ce ţinta Foii de parcurs vor
rămîne constrîngerile competitivităţii pe orizontală la nivel de ţară. Cît priveşte colaborarea
preconizată cu sectorul privat, ea presupune evaluarea particularităţilor caracteristice şi identificarea
constrîngerilor specifice diferitelor sectoare sau industrii, pentru o mai bună intervenţie şi
prioritizare a măsurilor de remediere, o atenţie specială acordîndu-se sectoarelor cu potenţial mai
mare de export.
Cooperarea cu asociaţiile producătorilor şi cu reprezentanţii întreprinderilor de asemenea va
înlesni verificarea gradului de relevanţă a priorităţilor Foii de parcurs, revizuirea acesteia şi
evaluarea rezultatelor obţinute în procesul implementării ei. Activitatea respectivă va fi
supravegheată de Consiliul pentru Competitivitate propus la compartimentul 6 al acestui capitol.

3. Contextul competitivităţii
În cadrul oricărui efort de ameliorare a competitivităţii,
atît la nivel macro, cît şi la nivel de întreprindere, trebuie să se
ţină cont de constrîngerile existente pentru creşterea şi, în Accesul la finanţe.
special, pentru dezvoltarea sectorului privat. Pe lîngă Disponibilitatea insuficientă de capital
îmbunătăţirea calificării forţei de muncă şi a competenţelor pe termen mediu pentru finanţarea
manageriale disponibile, ameliorarea competitivităţii va dezvoltării afacerilor reprezintă o
solicita în mod inevitabil acumulări de capital mai mari, mai constrîngere semnificativă pentru
multe inovaţii şi, în consecinţă, creşterea investiţiilor. Privite ameliorarea competitivităţii. Cauza
din această perspectivă, constrîngerile pentru competitivitate acestei constrîngeri nu este lipsa de
în mare măsură nu acoperă acelaşi domeniu ca şi capital intern, deoarece sectorul bancar
dispune de rezerve considerabile şi de
constrîngerile pentru creştere.
marja amplă pentru o finanţare mai
Cercetările recente au demonstrat în mod convingător bună a sectorului real. Cauza ei constă
că deficitul de investiţii din ultimii cinci ani a constituit o în constrîngerile instituţionale
constrîngere semnificativă pentru creştere. Astfel, climatul menţionate mai sus. Foaia de parcurs,
investiţional îmbunătăţit şi accesul la finanţe trebuie să prin urmare, are drept scop stimularea
constituie elementele critice ale oricărei strategii de ameliorare băncilor de a credita mai mult
a competitivităţii ţării. Studiile şi analizele efectuate în întreprinderile, şi pentru scadenţe mai
procesul de elaborare a Strategiei Naţionale de Dezvoltare lungi, şi sugerează măsuri în acest sens.
„Moldova 2020” identifică deficienţele climatului investiţional Una dintre aceste măsuri este
şi ale accesului la finanţe drept principalele constrîngeri pentru cooperarea cu partenerii de dezvoltare
ai Republicii Moldova, care utilizează
creştere.
sectorul bancar pentru canalizarea
Conform acestor constatări, principalele obstacole fondurilor sale (spre exemplu, BERD),
pentru investiţii sînt de natură instituţională şi, mai exact, ţin pînă cînd băncile vor avea stimulentul
de ineficienţa, non-transparenţa şi părtinirea (şi anume, de a credita mai mult. Sugestia este de a
vulnerabilitatea faţă de interesele personale şi corupţie) cîtorva utiliza într-o măsură mai mare diferitele
instituţii critice, inclusiv şi mai presus de orice, administrarea canale pentru finanţarea sectorului real,
judiciară, vamală şi fiscală. Neajunsurile acestor instituţii cum ar fi fondurile de capital privat sau
afectează structura, mărimea şi eficienţa factorului domestic şi alte instrumente. Soluţionarea problemei
a pieţelor de desfacere, limitează randamentul real al finanţării necesităţilor investiţionale ale
investiţiei, iar acestea reduc atît stimulentele, cît şi sectorului real al economiei poate fi
realizată şi prin dezvoltarea pieţei
oportunităţile pentru un antreprenoriat productiv, investiţii şi
obligaţiunilor corporative. O piaţă a
inovaţii. valorilor mobiliare de stat pe termen
În paralel, constrîngerile respective afectează şi accesul lung ar sprijini sectorul real în acest
la finanţe, sporind prima de risc a ţării, şi costul local al domeniu, oferind o curbă de randament
finanţelor. Evitarea riscului de către băncile locale, alimentate de referinţă pentru piaţa obligaţiunilor
cu astfel de probleme, este la fel o cauză a condiţiilor corporative.
inadecvate de disponibilizare a finanţelor în general, atît în ce
priveşte durata/scadenţa, cît şi necesitatea gajului.
Climatul investiţional neatractiv/ defectuos şi accesul
inadecvat la finanţe sînt de fapt două faţete ale aceloraşi
probleme instituţionale, care sînt strîns corelate şi se
consolidează reciproc: slăbiciunile sistemului judiciar reduc

4
responsabilitatea şi în cadrul administraţiei fiscale şi vamale. Se ştie însă că responsabilizarea este
cel mai puternic antidot al ineficienţei, arbitrarului şi părtinirii.
O constrîngere aferentă este intensitatea redusă a concurenţei pe pieţele locale, care pare să
fie un semn al puterii pieţei concentrate şi reduce oportunităţile de investire. Dar aplicarea mai
riguroasă a regulilor de concurenţă va solicita consolidarea instituţiilor relevante.
Oportunităţile investiţionale şi ameliorarea competitivităţii depind, în mare măsură, de
calitatea mediului înconjurător, de accesul la infrastructura de mediu şi de cerinţele de protecţie a
mediului, prin care sînt reglementate activităţile de dezvoltare socio-economică. Asigurarea unui
mediu de înaltă calitate şi prevenirea efectelor negative, cauzate de activităţile economice, continuă
să ramînă o prioritate a dezvoltării economice durabile în procesul de asociere la UE.
4. Ipoteze şi riscuri
Prin natura lor instituţională, constrîngerile pentru creştere şi competitivitate pot fi abordate
în mod efectiv numai prin intermediul unor transformări structurale profunde, susceptibile de a da
roade doar pe termen mediu sau lung, în paralel cu convergenţa treptată preconizată a Republicii
Moldova cu standardele Uniunii Europene.
Guvernul Republicii Moldova, cu susţinerea Parlamentului, a lansat reforme structurale
ambiţioase, orientate spre diminuarea acestor constrîngeri. Respectivele reforme sînt în mare parte
acoperite de Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020” şi includ, în special, reformarea
completă a sistemului judiciar, care ar putea spori responsabilitatea, transparenţa şi eficienţa în
întreg cadrul instituţional ce stă la baza economiei Moldovei.
Cu toate acestea, astfel de reforme vor da rezultate apreciabile doar cu un decalaj de timp
considerabil, iar lansarea şi implementarea unora dintre reforme abia a început. Acest decalaj a
reprezentat un element important în elaborarea Foii de parcurs, deoarece constrîngerile
instituţionale se presupune că vor persista o perioadă îndelungată, în timp ce oportunităţile şi
provocările generate de ZLSAC, dimpotrivă, se vor materializa într-un interval de timp scurt sau
mediu.
Astfel, Foaia de parcurs include măsuri care respectă două criterii: (1) compatibilitatea cu
reformele structurale iniţiate pe termen lung (şi, în special, cu cele stabilite în Strategia Naţională de
Dezvoltare „Moldova 2020”), astfel încît societatea să beneficieze de efectele lor iniţiale
preconizate şi să se consolideze rezultatele scontate; (2) presupunerea persistenţei constrîngerilor
instituţionale menţionate şi încercarea de a le evita prin procedee inovatoare.
Respecatrea acestor două criterii a fost necesară pentru că numeroase constrîngeri pentru
îmbunătăţirea competitivităţii derivă din ceea ce, în mod superficial, ar apărea ca eşecuri de piaţă –
cum ar fi inaccesibilitatea finanţării pe termen lung sau mediu a datoriilor sau lipsa capitalului
propriu pentru dezvoltarea afacerii – însă ele sînt de fapt produsul unor deficienţe instituţionale cum
ar fi, spre exemplu, standardele slabe de guvernare corporativă, dificultatea executării contractelor
şi gajului şi concurenţa insuficientă pe pieţele financiare, care denaturează stimulentele
participanţilor pe piaţă.
În acest mod, în timp ce strategiile existente pe termen lung încearcă să abordeze atare
probleme instituţionale, măsurile propuse de Foaia de parcurs vor fi direcţionate spre luarea unor
măsuri proactive şi spre politici intervenţioniste. Politicile respective au fost proiectate astfel, încît
să evite sau să limiteze riscul de a cădea pradă aceloraşi constrîngeri instituţionale. Boxa oferă un
exemplu util. Exemple similare semnificative există în domeniul administrării vamale, unde
îmbunătăţirile sînt posibile, de asemenea, în baza regulilor existente, doar cu ajustări limitate: cîteva
măsuri incluse în secţiunea de facilitare a comerţului din Foaia de parcurs au drept scop extinderea
nu numai a comerţului extern, dar şi a pieţelor interne.
5. Prezentarea generală şi succintă a Foii de parcurs
Competitivitatea înseamnă livrarea valorii şi satisfacerea clienţilor locali şi externi ai
întreprinderilor autohtone. În acest context, preţul contează cel mai mult. Prin urmare, costurile de
producţie şi performanţa afacerii - prin intermediul calităţii produsului, eficienţei producerii,
politicii fiscale şi, în special, al inovării şi productivităţii – sînt determinanţii cruciali ai
competitivităţii. Dotările şi caracteristicile naţionale în domenii precum ar fi disponibilitatea forţei
de muncă, calitatea rezultatelor educaţionale, capitalul de cunoştinţe şi de cercetare, infrastructura,
calitatea mediului înconjurător, stabilitatea politică, statul de drept, uşurinţa desfăşurării afacerilor şi
relaţiile industriale – toate îşi au rolul lor.
5
În prezent, competitivitatea este determinată de factori care generează schimbări cu impact
asupra performanţei comerciale a companiilor moldoveneşti. Aceste „motoare” ale schimbării sînt
determinate de reduceri bugetare la nivel mondial în sectoarele public şi privat, în special pe piaţa
UE, piaţă exportatoare considerabilă pentru Republica Moldova. Necesitatea de a asigura o bază de
cost competitiv este rezultatul orientării spre creşterea eficienţei cu accent pe industriile de suport
(„lean manufacturing”) şi creşterea productivităţii prin utilizarea de noi tehnologii prietenoase
mediului, îmbunătăţirea organizării muncii şi dobîndirea de cunoştinţe noi.
Pieţele europene şi ale CSI sînt pieţe importante de export pentru companiile moldoveneşti.
Creşterea nivelului veniturilor pe pieţele vecine este generatoare de cerere suplimentară. Extinderea
pe noi pieţe necesită consolidarea de aptitudini şi acumularea de experienţe. Tehnologiile
convergente, cum ar fi TIC, biotehnologia, nanotehnologia şi ştiinţele cognitive prezintă noi
produse şi oportunităţi de afaceri şi de servicii, ce au dus la dezvoltarea unui set nou de aptitudini şi
practici de lucru. Reglementările specifice, responsabilităţile extinse ale producătorilor,
documentaţia de export şi import, aspectele legale, contractuale şi de protecţie a proprietăţii
intelectuale diferă de la ţară la ţară. De aceea companiile trebuie să-şi formeze abilităţile şi
cunoştinţele necesare în această privinţă.
Foaia de parcurs acoperă majoritatea acestor provocări, în corespundere cu analiza şi
criteriile prezentate mai sus. Priorităţile şi acţiunile Foii de parcurs sînt structurate în componente
separate. Suplimentar, sînt preconizate componente sectoriale. Componentele Foii de parcurs sînt
următoarele:
1. Resursele umane;
2. Accesul la resursele financiare;
3. Infrastructura transportului;
4. Infrastructura energetică;
5. Infrastructura calităţii;
6. Societatea informaţională;
7. Facilitarea comerţului;
8. Impozitarea şi administrarea fiscală;
9. Ştiinţă, tehnologii şi inovaţii;
10. Concurenţa.

Foaia de parcurs abordează problemele de o importanţă majoră pentru ameliorarea


competitivităţii Republicii Moldova, în special avînd în vedere oportunităţile şi provocările deschise
de ZLSAC. Selectarea acestor probleme se bazează pe experienţa agenţiilor guvernamentale şi pe
opiniile acestora privind provocările pe termen scurt şi mediu cu care se confruntă ţara în procesul
realizării obiectivelor stabilite sau implicite ale Acordului de Asociere şi ZLSAC.
Fiecare problemă a fost reflectată în Matricea de politici, prin corelarea obiectivelor ZLSAC
cu recomandările de politici concrete, cu acţiunile necesare şi indicatorii competitivităţii. În cazurile
relevante, indicatorii derivă din Indicele Competitivităţii Globale (GCI), Indicele de Performantă
Logistică (LPI), Doing Business şi Enabling Trade Report. Alţi indicatori sînt utilizaţi în caz de
necesitate.
Majoritatea obiectivelor şi acţiunilor prevăzute în aceste componente sînt direcţionate către
factorii de competitivitate la nivel orizontal şi la nivel de economie. Însă fiecare componentă
include, de asemenea, obiective specifice şi acţiuni care ţintesc factori la nivel de industrie şi de
firmă. Aceste obiective şi acţiuni au fost identificate pe baza ipotezei schiţate în tabelul următor,
care prezintă modul în care constrîngerile orizontale afectează industriile şi anumite sectoare.
Aceste industrii au fost selectate dintre cele cu potenţial mai mare pentru creşterea competitivităţii,
în special avînd în vedere oportunităţile şi provocările deschise de ZLSAC. Gradul de influenţă a
factorilor, desemnaţi ca fiind critici, importanţi şi de suport, a fost stabilit în dependenţă de poziţia
atribuită ţării în clasamentele internaţionale ce evaluează competitivitatea acesteia la nivel global,
de ţară, de ramură şi de întreprindere. Viziunea este ipotetică şi se întemeiază pe constrîngerile şi
problemele de ordin general şi specifice declanşate de factorii care influenţează economia ca un tot
întreg.

Tabel: Factorii principali ce influenţează competitivitatea în anumite sectoare


6
Produs Produs
e e Produs Transp Servicii
Servicii Învăţăm
agricol agricol e ort & de
Financi IT înt
e e industr logistic sănătat
ar superior
primar proces iale ă e
e ate
Abilităţi S I C C C I C I

Infrastruct
C C C S S C S C
ură

Impozitare I I I S C I I S

Acces la
C C C S C I I C
finanţe
Facilitarea
C C C I I C S S
comerţului
Inovaţii şi
S C C I I I S C
cercetare
Manageme
ntul C C I S S C S S
calităţii
Reglement
ari C C C I I I S S
sectoriale
Calitatea
serviciilor I C C I I C C I
publice

Notă: C -critic; I- important; S- de suport.


Tabelul reprezintă nişte ipoteze, care se bazează pe evaluarea constrîngerilor existente
pentru competitivitate la nivel de ţară. Aceste ipoteze au fost testate prin analize suplimentare, care
au fost consultate cu asociaţiile de business şi firmele ce operează în sectoarele selectate, precum şi
cu alte părţi interesate. Astfel, au fost identificate constrîngerile specifice ramurilor şi
particularităţile la nivel de întreprindere, fiind propuse măsuri specifice sectoarelor vizate.
La etapa iniţială, Foaia de parcurs propune, de rînd cu acţiuni la nivel orizontal, pentru
fiecare componentă a competitivităţii, acţiuni specifice sectoriale cu efect maxim asupra
domeniului.
Consiliul pentru Competitivitate va organiza, monitoriza şi propune acţiuni suplimentare
adecvate pentru creşterea competitivităţii sectoarelor în corelare cu provocările de moment. În
cadrul fiecărei componente obiectivele şi acţiunile la nivel de ramură includ, în primul rînd,
identificarea interlocutorilor relevanţi şi agrearea metodei de lucru. Rezultatul acestei activităţi vor
fi măsurile luate la nivel de ramură şi revizuirea măsurilor la nivel de ţară. Măsurile alese vor varia
în funcţie de natura acestora şi vor include acţiuni de îmbunătăţire a serviciilor disponibile pentru
dezvoltarea afacerilor şi a infrastructurii de suport a afacerilor, campanii de diseminare a
informaţiilor despre oportunităţile existente.
Descrierea fiecărui domeniu abordat în Foaia de parcurs
Resursele umane. Forţa de muncă cu abilităţi şi competenţe necesare pentru o mai mare
valoare adăugată şi o economie mai sofisticată va extinde abilitatea întreprinderilor din Republica
Moldova de a concura şi valorifica o gamă mai largă de oportunităţi de afaceri. Echiparea forţei de
7
muncă cu cunoştinţe şi abilităţi de a asimila tehnologii noi şi de a produce bunuri şi servicii
competitive pe pieţele internaţionale, de a participa la nivel internaţional în procesul de creare a
valorilor depinde în mare măsură de calitatea educaţiei, de atenţia acordată dezvoltării ştiinţelor şi
de accesul la serviciile de cercetare şi formare profesională. Astfel, educaţia şi formarea
profesională reprezintă factorul cheie al competitivităţii naţionale. Investiţia eficientă în capitalul
uman prin sistemul de educaţie şi formare trebuie să reprezinte o componentă esenţială a strategiei
unei ţări pentru a asigura un nivel înalt de creştere economică durabilă bazată pe cunoaştere şi de
ocupare a forţei de muncă, ce asigură deopotrivă împlinirea pe plan personal, creşterea bunăstării şi
coeziunea socială.
Avansarea Republicii Moldova în clasamentul competitivităţii internaţionale în perioada
2010-2013 de pe locul 94 pe locul 87 nu a fost determinată de capitalul uman. În perioada de
referinţă performanţele în domeniul dezvoltării capitalului uman au înregistrat un declin
considerabil, fapt care explică vulnerabilitatea creşterii economice şi a competitivităţii naţionale.
Diminuarea calităţii educaţiei este cumulată cu declinul demografic şi exodul forţei de muncă şi a
talentelor. Pînă în anul 2050 se aşteaptă o scădere cu 25% a forţei de muncă în ansamblu pe
republică. Investiţia în calitatea educaţiei nu poate fi abordată doar prin prisma mijloacelor alocate,
deoarece bugetul educaţional nu este decît unul din factorii din ecuaţia care transformă cunoştinţele
în creştere economică. Pentru perspectiva imediată este necesară dezvoltarea unui cadru strategic
intersectorial de amplificare a competenţelor pentru competitivitate, dezvoltarea unor mecanisme
eficiente de asigurare a calităţii educaţiei, crearea sistemului inteligent de informare şi analiză a
competenţelor necesare pieţei muncii, asigurarea accesului la servicii de formare pe tot parcursul
vieţii, aprecierea şi promovarea bunelor practici. În urma identificări principalelor provocări pentru
competitivitatea naţională au fost prevăzute o serie de reforme ce trebuie să fie realizate imediat şi
în perspectivă medie.
Infrastructura. În Republica Moldova este imperios necesară îmbunătăţirea calităţii şi
eficienţei infrastructurii, care afectează dezvoltarea economică, în special a infrastructurii
comerţului, tehnologiilor informaţionale, infrastructurii de mediu, a transportului şi logisticii,
infrastructurii de transport feroviar, drumurilor, porturilor şi transportului aerian, infrastructurii de
depozitare, facilităţilor de transloading şi transbordare. Infrastructura fizică reprezintă un factor de
bază al competitivităţii unei economii, inclusiv al performanţei exporturilor sale. Calitatea acesteia
influenţează direct competitivitatea agenţilor economici sub aspectul preţurilor şi calităţii oferite,
precum şi a termenelor de livrare, atît pe piaţa internă, cît şi în exterior. O infrastructură fizică bună
poate asigura transportarea mai rapidă a mărfurilor cu costuri reduse şi riscuri mai mici de
deteriorare a mărfii - o condiţie deosebit de importantă în dezvoltarea sectorului de bunuri, cu
precădere a transportării de produse agroalimentare, care sînt uşor alterabile. Totodată, calitatea
proastă a infrastructurii de transport, capacităţile reduse ale serviciilor de transport – preţurile
necompetitive determinate de structura neconcurenţială a pieţei, mijloacele de transport învechite,
deficitul de echipament specializat, cum ar fi semi-remorci cu control al temperaturii ş.a. – sînt
factori care au implicaţii negative asupra competitivităţii. În contextul susţinerii productivităţii
sectorului naţional de bunuri, pe lîngă cadrul general de măsuri ce vizează sporirea competitivităţii
naţionale, la nivel de sectoare documentul include măsuri de îmbunătăţire a infrastructurii în
agricultură, industrie şi mediu, îmbunătăţirea serviciilor de sănătate, educaţie şi logistică. Vizavi de
impactul produs asupra competitivităţii sectorului de bunuri, asigurarea calităţii infrastructurii
transporturilor reprezintă un factor de importanţă esenţială pentru dezvoltarea unor activităţi ale
sectorului de servicii, în special transportul de mărfuri şi persoane, sănătatea şi educaţia, contribuind
la diminuarea costurilor de transport (consumul de combustibili şi întreţinerea mijloacelor de
transport), precum şi pentru garantarea siguranţei mărfurilor sau persoanelor transportate. În cazul
serviciilor de sănătate, precum şi al celor de educaţie în contextul reformei sistemului de învăţămînt,
îmbunătăţirea infrastructurii transporturilor ar putea contribui la eficientizarea cheltuielilor publice
destinate acestor domenii de activitate.
Infrastructura calităţii. Dinamica evoluţiei economice mondiale, precum şi importanţa
procesului de globalizare condiţionează, în mod inevitabil, necesitatea armonizării sistemelor de
reglementare şi a infrastructurii aferente, întru promovarea producţiei şi comerţului la nivel global.
Apartenenţa Republicii Moldova la ţările care s-au angajat să implementeze şi să respecte practicile
OMC şi ale UE în ceea ce priveşte comerţul internaţional impune o revizuire a sistemului propriu al
8
infrastructurii calităţii pe toate dimensiunile sale: metrologie, standardizare, testare şi
calitate/acreditare, care reprezintă unul dintre pilonii de bază ai funcţionalităţii relaţiilor comerciale
moderne. Principiul liberei circulaţii a bunurilor necesită elaborarea unui cadru legislativ-normativ
coerent, care ar asigura eliminarea barierelor de limitare a comerţului, nu doar a celor ce ţin de
tarife şi de restricţionare cantitativă, dar şi a tuturor acţiunilor cu efecte similare, în special a celor
ce ţin de infrastructura calităţii, prin stabilirea unui sistem de evaluare a calităţii eficient, competent,
sigur şi avînd la bază definirea clară a principiilor fundamentale. Crearea unui mediu favorabil şi a
premiselor adecvate pentru atingerea performanţelor în ceea ce priveşte calitatea produselor implică
în mod inevitabil promovarea unei culturi avansate europene.
Este necesar un sistem eficient de reglementare în domeniul vizat pentru protecţia
consumatorilor şi a statului, pe de o parte, şi pentru evitarea impunerii unor restricţii şi bariere
inutile în desfăşurarea activităţii antreprenoriale, pe de altă parte, axiomatică fiind, în acest sens,
existenţa a două elemente fundamentale: reguli şi monitorizări excelente. Optimizarea
reglementărilor tehnice depinde foarte mult de infrastructura calităţii, ale cărei elemente-cheie sînt
următoarele: standardizarea (pentru reguli), metrologia (pentru asigurarea uniformităţii şi
trasabilităţii măsurărilor), acreditarea (pentru monitorizare), evaluarea conformităţii (pentru
atestarea conformităţii sau neconformităţii).
Competitivitatea economiei moldoveneşti pe piaţa UE este asociată şi cu prezentarea dovezii
certificării privind managementul mediului (ISO 14000). Atît producătorii de bunuri, cît şi
furnizorii de servicii, trebuie să cunoască procesele din cadrul întreprinderii şi să-şi minimizeze
efectele negative asupra mediului, în special asupra factorilor de mediu (aer, apă, sol etc.).
În multe ţări sistemele avansate de măsurări reprezintă una din forţele motrice pentru
dezvoltarea industriei, iar multiplele oportunităţi de testare se utilizează pentru fabricarea noilor
produse. Un sistem al calităţii eficient contribuie, de asemenea, la dezvoltarea sectorului de
producere a echipamentelor şi utilajelor industriale. În orice ţară dezvoltată sau în curs de
dezvoltare serviciile ce ţin de măsurare constituie circa 8% din PIB.
În vederea creării unor condiţii favorabile pentru reprezentanţii mediului antreprenorial şi ai
administraţiei publice în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii produselor, este necesară
promovarea unei culturi europene avansate prin elaborarea metodologiilor tehnice, dezvoltarea
resurselor de muncă şi a industriei, inclusiv prin implicarea cercetărilor din sfera ştiinţei şi inovării.
Actualmente, cînd globalizarea pe plan mondial devine tot mai persistentă, toate ţările
industriale urmează să-şi armonizeze sistemele de reglementare şi infrastructura calităţii, în scopul
dezvoltării producţiei şi comerţului. Republica Moldova s-a angajat, de asemenea, să aplice
practicile OMC şi ale Uniunii Europene în domeniul vizat. Sistemul infrastructurii calităţii, existent
în Moldova, nu este pe deplin compatibil cu sistemul internaţional.
Perfecţionarea sistemului necesită investiţii considerabile în bunuri imobile, echipament şi
dezvoltarea resurselor umane, precum şi în reorganizarea instituţiilor existente şi modificarea
actelor legislative în domeniu. Infrastructura calităţii îmbunătăţită impune, la rîndul ei, o dezvoltare
conceptual nouă a reglementărilor tehnice şi a sistemelor de protecţie a consumatorilor. Luînd în
considerare situaţia actuală, se simte necesitatea imperioasă a unei asistenţe din partea organismelor
internaţionale.
Societatea informaţională. Aceasta este o societate post-industrială, în care informaţia este
produsă, comunicată şi folosită intens. Tehnologiile şi competenţele implicate au şi vor avea un
efect profund asupra economiei şi societăţii. Rata de creştere înregistrată de economia digitală în
ţările UE este de şapte ori mai mare faţă de cea pentru restul economiei. Republica Moldova nu are
zăcăminte de petrol, cărbune, minereuri, păduri extinse sau alte bogăţii naturale, pe care le-ar putea
exploata. Unicele resurse valoroase pe care le posedă sînt pămîntul şi oamenii, care ar trebui să fie
folosite efectiv şi eficient pentru a asigura prosperitatea ţării. Din această perspectivă, edificarea
societăţii bazate pe cunoaştere, informaţie şi tehnologie, care presupune utilizarea la maximum a
potenţialului uman în baza beneficiilor pe care le oferă tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - un
amplificator al capacităţilor intelectuale ale oamenilor - este o soluţie iminentă pentru creşterea
competitivităţii economiei în ansamblu şi a sectorului TIC.
Administrarea publică. Eficienţa administrării publice are efecte importante asupra
competitivităţii economiei în ansamblu. Receptivitatea acesteia şi viziunea sa strategică în domeniul
serviciilor prestate întreprinderilor şi al investiţiilor publice vor fi cruciale pentru succesul continuu
9
al sectorului privat din Republica Moldova. Este necesară consolidarea capacităţilor şi buna
guvernanţă economică pentru a asigura o creştere a competitivităţii. Cea mai recentă ediţie a
raportului Indicelui Global al Competitivităţii a subliniat că există trei factori dintre cei mai
problematici în dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova: i) corupţia, ii) instabilitatea politică şi
iii) birocraţia guvernamentală. Un accent deosebit în acest document se pune pe facilitarea
comertului şi pe administrarea fiscală şi vamală.
Facilitarea comerţului şi vama. Facilitarea comerţului se referă la reducerea costurilor de
comercializare asociate cu deplasarea mărfurilor peste frontiere, precum şi a celor întîlnite la
frontieră. Aceasta cuprinde toate barierele non-tarifare pentru comerţ, inclusiv costurile de după
frontieră, asociate cu mediul instituţional şi de afaceri, serviciile în sprijinul comerţului şi
infrastructură fizică în serviciile de logistică, de transport şi TIC. Facilitarea comerţului are impact
atît asupra competitivităţii exportului, cît şi asupra concurenţei interne. Facilitarea comerţului
susţine în mod semnificativ o sursă-cheie a competitivităţii, factorul total de productivitate, printr-
un efect de tranzacţie şi un efect de producţie, favorizînd realocarea resurselor pentru sectoarele mai
productive.
Impozitarea şi administrarea fiscală. Guvernele, prin acţiunile sale în domeniul fiscal şi
monetar, influenţează calitatea mediului economic general de afaceri. Structura sistemului de
impozitare produce efecte asupra competitivităţii. Foaia de parcurs nu sugerează modificări la
sistemul actual de impozitare, ci are drept scop asigurarea faptului că sistemul de impozitare este
optimizat pentru susţinerea competitivităţii şi recomandă măsuri pentru a-l face mai eficient din
punct de vedere economic, simplu din punct de vedere administrativ, flexibil, transparent şi
echitabil.
Ştiinţă, tehnologie/cercetare şi dezvoltare. Pentru a concura în mod efectiv, întreprinderile
din Republica Moldova trebuie să corespundă sau să depăşească capacitatea inovatoare a altor
companii de pe piaţa globală. Ştiinţa şi tehnologia se bazează pe inovaţia tehnologică, ce este un
amestec de elemente necesare pentru a aduce produse şi procese competitive pe piaţă. În Republica
Moldova creşterea competitivităţii va putea să fie asigurată prin sporirea productivităţii bazată pe
adaptarea tehnologiilor moderne existente, pe elaborarea şi implementarea inovaţiilor,
perfecţionarea tehnologiilor proprii sau îmbunătăţirea substanţială a situaţiei din alte domenii în
care, în pofida atingerii unui nivel inovaţional anumit de dezvoltare, acesta nu este suficient pentru
a genera sporirea productivităţii. La nivel de firmă, întreprinderile mari şi mijlocii, pentru a-şi
menţine competitivitatea, urmează să dezvolte produse şi procese de ultimă generaţie şi să avanseze
spre activităţi cu o valoare adăugată înaltă. O astfel de evoluţie necesită crearea unui mediu
favorabil activităţilor de inovare şi urmează să fie susţinută atît de sectorul public, cît şi de cel
privat. În special, aceasta presupune finanţarea suficientă a sferei de cercetare şi dezvoltare, mai
ales de către sectorul privat, prezenţa unor instituţii de cercetare ştiinţifică dezvoltate, capabile să
genereze cunoştinţe fundamentale necesare pentru elaborarea noilor tehnologii, colaborarea extinsă
în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice între universităţi şi sectorul real al economiei,
protecţia proprietăţii intelectuale, precum şi asigurarea accesului la fondurile cu capital de risc şi la
finanţarea bugetară pentru elaborări inovaţionale.
Concurenţa. Concurenţa este crucială pentru competitivitate, deoarece produce o presiune
descendentă asupra preţurilor şi o presiune ascendentă asupra varietăţii şi calităţii serviciilor şi
produselor disponibile, dar şi din cauza că ea creează stimulente pentru utilizarea de către
întreprinderi a posibilităţilor deschise de alte măsuri menite să amelioreze competitivitatea, propuse
de către Foaia de parcurs. Concurenţa impune evaluarea permanentă a mediului concurenţial şi
publicarea rapoartelor anuale pe diferite sectoare, care vor include recomandări şi modul în care
este necesar să fie susţinută decizia politică de ameliorare a mediului concurenţial şi reducerea
barierelor administrative în sectoarele cu potenţial de creştere şi export.
În rezutatul identificări principalelor provocări pentru competitivitatea naţională, în acest
document este stabilit un set de reforme ce implică realizarea imediată şi în perspectivă medie.
6. Supravegherea şi durabilitatea realizărilor: Consiliul pentru
Competitivitate
În scopul realizării Foii de parcurs se preconizează crearea Consiliului pentru
Competitivitate - organ pentru monitorizarea rezultatelor eforturilor de ameliorare a competitivităţii
şi favorizarea sustenabilităţii acestora. Consiliul pentru Competitivitate va fi compus din persoane
10
cu funcţii de răspundere din cadrul instituţiilor guvernamentale şi reprezentanţi ai asociaţiilor
oamenilor de afacere, care au o tangenţă mai mare în domeniu. Consiliul pentru Competitivitate va
oferi asistenţă la identificarea factorilor care influenţează cel mai mult sau creează constrîngeri
competitivităţii, care evoluează în dependenţă de implementarea politicilor, de schimbările de pe
piaţă şi de acţiunile care sînt percepute ca fiind cele mai stringente. Membrii lui vor fi selectaţi
pentru stimularea capacităţii lor de furnizare către Guvern a consultanţei şi feedback-lui strategic,
independent, bazate pe experienţă şi orientate spre acţiune.
Consiliul pentru Competitivitate va avea un mandat consultativ. El va oferi consultanţă şi
recomandări (oficializate în rapoarte periodice sau ad-hoc, precum şi în caz de necesitate) cu privire
la principalele provocări cu care se confruntă sectorul întreprinderilor pe termen mediu şi
răspunsurile de politică sugerate pentru satisfacerea lor. Consiliul va examina şi va monitoriza
politicile şi acţiunile care au impact asupra competitivităţii. Consultanţa acestuia trebuie să fie
comprehensivă, consistentă şi axată pe cele mai importante probleme.
Consiliul pentru Competitivitate nu va dubla activitatea organelor existente, dar va genera
valoare adăugată în activitatea acestora, sintetizînd constatările lor cu recomandări emergente din
propria activitate, prin iniţierea de studii proprii privind problemele prioritare de competitivitate,
prin îmbinarea acestora cu experienţa practică acumulată şi reportată prin transpunere directă în
diferite instrumente de politici ale Guvernului.
CAPITOLUL 2.
CONSTRÎNGERILE ŞI PROBLEMELE CE INFLUENŢEAZĂ
COMPETITIVITATEA REPUBLICII MOLDOVA
Introducere
Acordul ZLSAC dintre Republica Moldova şi UE şi Acordul de Asociere lansează provocări
pentru economia Republicii Moldova, în special pe termen scurt şi mediu. Ameliorarea
competitivităţii economiei moldoveneşti este o problemă stringentă, care trebuie soluţionată pentru
a profita din plin de oportunităţi şi a face faţă provocărilor pe care acordul le creează. Pentru a trasa
politici prompte de răspuns la aceste oportunităţi şi provocări este important să cunoaştem care sînt
problemele şi constrîngerile care împiedică bunul mers al reformelor şi obţinerea unui impact
pozitiv asupra rezultatelor economice, asupra competitivităţii economiei, precum şi asupra
percepţiei de către societate a vectorului european.
Oportunităţile şi provocările create de ZLSAC şi natura reformelor pe termen lung impun
necesitatea, pe termen scurt, a unei politici de răspuns active, care ar identifica în permanenţă
măsurile optime pentru menţinerea şi creşterea competitivităţii.
Competitivitatea, în contextul acestui document, este analizată atît la nivel macro, cît şi la
nivel micro (de întreprindere). De aceea în prezentul capitol sînt scoase în evidenţă constrîngerile
existente pentru creşterea economică şi pentru dezvoltarea sectorului privat şi sistematizate
problemele generale şi specifice.
Constrîngeri şi probleme generale
Deficitul de investiţii reprezintă o constrîngere semnificativă pentru creştere, deoarece
climatul investiţional şi accesul limitat la finanţe constituie elementele critice ale oricărei strategii
de îmbunătăţire a competitivităţii unei ţări, care de altfel sînt identificate şi reflectate în Strategia
Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”. Principalele obstacole/cauze pentru investiţii sînt de
natură instituţională şi ţin de:
 ineficienţă;
 non-transparenţă şi
 părtinirea şi caracterul arbitrar (şi anume, vulnerabilitatea faţă de interesele personale şi
corupţia) a cîtorva instituţii critice, inclusiv sistemele judecătoresc, vamal şi fiscal.
Neajunsurile de natură instituţională:
a) structura, mărimea şi eficienţa pieţei interne şi pieţelor externe de desfacere:
- limitează randamentul real al investiţiei,
- reduc stimulentele şi oportunităţile aferente unui antreprenoriat productiv, investiţional şi
inovaţional;
- influenţează negativ şi limitează accesul la finanţe, sporind prima de risc şi costul
finanţelor;

11
b) existenţa unui set redus de instrumente financiare, caracterizate prin durata/scadenţa mică
şi necesitatea iminentă a gajului;
c) lipsa unor reguli prestabilite de concurenţă, care duce la concentrarea puterii pieţei şi
ulterior reduce oportunităţile de investire.
Prin natura lor instituţională, constrîngerile pentru creştere şi competitivitate pot fi abordate
în mod efectiv numai prin intermediul unor reforme structurale profunde, în paralel cu convergenţa
treptată şi continuă a Republicii Moldova cu standardele UE, care sînt susceptibile de a da roade
doar pe termen mediu sau lung.
Eficienţa administrării publice şi calitatea serviciilor prestate de
instituţiile publice au efecte importante asupra competitivităţii economiei în ansamblu.
Responsabilitatea şi receptivitatea instituţiilor publice, precum şi viziunea lor strategică în domeniul
serviciilor prestate întreprinderilor şi societăţii în ansamblu este decisivă pentru succesul continuu al
sectorului privat din Republica Moldova. Este necesară consolidarea capacităţilor şi buna guvernare
economică pentru a asigura creşterea competitivităţii.
Punctele slabe, lacunele pe această dimensiune orizontală cu impact asupra majorităţii
sectoarelor sînt urmatoarele:
- ineficienţa instituţiilor publice în gestionarea reformelor;
- capacităţile instituţionale reduse ale autorităţilor publice centrale şi locale în identificarea
şi atragerea investitiilor în domeniile ce vizează infrastuctura de dezvoltare a afacerilor, investigarea
practicilor anticoncurenţiale etc.;
- corupţia şi birocraţia din infrastructura de dezvoltare a transporturilor, calităţii, energetice
etc.;
- lipsa mecanismelor de răspundere instituţională şi/sau personală pentru administrarea
publică (fiscală, vamală, de reglementare) defectuoasă, a sistemelor de gestionare publică şi de
planificare a dezvoltării infrastructurii educaţionale şi a bazei didactice;
- promovarea insuficientă a proiectelor de parteneriat public-privat şi lipsa unor proiecte de
anvergură în domeniile legate de infrastructură, mediu, educaţie, transport, logistică şi comerţ;
- colaborarea ineficientă şi insuficientă în cadrul parteneriatelor dintre furnizorii de servicii
educaţionale, mediul de afaceri şi societatea civilă în întregime;
- lipsa unor mecanisme, proceduri şi platforme de comunicare între autorităţile publice şi
mediul de afaceri în domeniul vamal, fiscal şi de reglementare, inclusiv în domeniul comunicaţiilor
şi informaţiei;
- lipsa unei transparenţe adecvate a procedurilor vamale şi a procesului decizional (ordine
interne, instrucţiuni), precum şi instabilitatea cadrului normativ în domeniu, crează confuzii şi
incertitudine în mediul de afaceri;
- insuficienţa procedurilor de consiliere şi consultare a agenţilor economici şi lipsa
instrumentelor de comunicare directă şi promptă a informaţiei actualizate şi clare privind tarifele şi
plăţile, procedurile, alte cerinţe obligatorii în domeniile mentionate;
- insuficienţa pîrghiilor de influenţă şi participare a mediului de afaceri în procesul de luare
a deciziilor în cadrul dialogului public-privat privind propunerile de politici fiscale;
- imperfecţiunea şi/sau lipsa mecanismelor şi procedurilor de soluţionare pre-judiciară a
litigiilor de ordin fiscal, vamal şi de reglementare;
- amenzi şi sancţiuni administrative excesive şi incomensurabile cu încălcările depistate de
organele cu funcţie de control: lipsa flexibilităţii organelor de control şi a echilibrului dintre
mărimea prejudiciului şi amenda aplicată;
- imperfecţiunea cadrului normativ şi de procedură în domeniul protecţiei concurenţei şi
cooperarea limitată a societăţii civile cu autoritatea naţională în domeniul concurenţei pe toate
dimensiunile şi sectoarele economiei naţionale;
- insuficienţa stimulentelor fiscale, care ar permite dezvoltarea economică durabilă şi ar
susţine promovarea exporturilor, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, atragerea investiţiilor
etc.
Reforma cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător trebuie să fie privită ca una
structurală, implementarea căreia va asigura sporirea competitivităţii economiei naţionale.

12
Crearea unui mediu de afaceri şi a unui climat investiţional, care ar stimula, ar susţine şi
recompensa performanţa întreprinderilor competitive, este principalul obiectiv al politicii
economice. Studiile ce se concentrează asupra Republicii Moldovei, în special Costul de
desfăşurare a afacerii, şi comparaţiile internaţionale sugerează că politicile Guvernului mai mult au
împiedicat, decît au stimulat competitivitatea în economia ţării. De fapt, politicile de stat şi
practicile necompetitive au devenit cel mai mare obstacol în calea prosperităţii. Politicile ce au
subminat competitivitatea economiei Republicii Moldova îşi au originile la nivel macroeconomic.
Reformele structurale nerealizate au împiedicat reacţia adecvată a ofertei la cererea în creştere,
stimulînd în schimb importurile. Reglementarea şi intervenţiile excesive, corupţia şi imposibilitatea
de a asigura o infrastructură fizică şi economică adecvată au creat costuri semnificative pentru
întreprinderi, atît pe pieţele locale, cît şi pe cele străine.
Constrîngerile şi problemele legate de cadrul legal şi de reglementare a proceselor
economice ale activităţii instituţiilor care guvernează aceste procese este un alt bloc de obstacole ce
influenţează negativ competitivitatea economiei în ansamblu.
În acest sens, trebuie accentuate următoarele aspecte:
- lipsa cadrului normativ privind responsabilitatea publică, interoperabilitatea funcţională,
precum şi gestionarea riscurilor vamale şi de supraveghere a pieţei;
- ineficienţa mecanismului de asigurare a calităţii educaţiei; a procedurilor de estimare a
necesarului de cadre şi de competenţe, precum şi lipsa unei legături de cauzalitate între necesităţile
sectorului privat şi oferta instituţiilor de învăţămînt mediu şi superior;
- imperfecţiunea cadrului normativ şi necorespunderea acestuia cu normele europene şi
internaţionale în domeniile aferente administrării fiscale şi vamale, de reglementare a transportului,
recunoaşterii, validării şi acreditării studiilor formale şi informale obţinute de-a lungul vieţii etc.;
- procesul lent de transpunere a normelor europene în legislaţia şi practica naţională în
variate domenii ce vizează competitivitatea (reglementările tehnice, standardizarea, metrologia,
recunoaşterea încercărilor de laborator şi a certificatelor de conformitate, recunoaşterea reciprocă a
autorizaţiilor de plasare pe piaţă a produselor chimice, de transport etc.);
- cadrul de reglementare rigid şi autonomia limitată (academică, organizatorică, financiară
şi de personal) a instituţiilor de învăţămînt;
- procedurile vamale, fiscale şi de reglementare a măsurilor sanitare, veterinare şi
fitosanitare complexe, precum şi barierele tehnice în calea comerţului, aplicate neuniform,
discriminator şi netransparent şi, de asemenea, o serie de dublări de documente oficiale inoportune;
- lipsa procedurilor legale de recunoaştere a certificatelor de circulaţie internaţionale;
- incompatibilitatea unor aspecte din cadrul legal, care adaugă cheltuieli nejustificate pentru
operatorii economici, comerciali, transportatori şi alte categorii de antreprenori;
- cadrul normativ de reglementare dificil, cu un şir de bariere birocratice şi multinivel la
lansarea/închiderea afacerilor, povara administrativă excesivă, numărul enorm de rapoarte fiscale,
statistice şi de altă natură cu diferite perioade de raportare etc.;
- lipsa unei planificări echilibrate şi previzibile pe termen mediu a procedurilor fiscale şi
vamle, care ar permite modelarea climatului de afaceri;
- reglementările tehnice învechite moral în domeniul telecomunicatiilor, constructiilor,
industriei alimentare etc., care blochează implementarea tehnologiilor şi procedurilor moderne;
- lipsa unor stimulente fiscale ce ar permite dezvoltarea economică durabilă a sectoarelor
economiei naţionale (promovarea exporturilor, susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii,
investiţiilor, antreprenoriatului social etc.).

Dimensiunea ocupării forţei de muncă. Pînă în anul 2050 se aşteaptă o scădere cu


25% a forţei de muncă în ansamblu pe republică. Pentru perspectiva imediată se impune necesitatea
dezvoltării unui cadru strategic intersectorial de creştere a competenţelor pentru competitivitate,
crearea unor mecanisme eficiente de asigurare a calităţii educaţiei, crearea sistemului inteligent de
informare şi analiză a competenţelor necesare pieţei muncii, asigurarea accesului la serviciile de
formare pe tot parcursul vieţii, aprecierea şi promovarea bunelor practici.
În cadrul analizelor permanente ale efectelor pe piaţă a forţei de muncă au fost identificate o
serie de probleme-cheie care, în condiţiile create, impun căutarea unor noi soluţii atît pe termen
13
mediu, cît şi pe termen lung, precum şi implicarea unor eforturi consolidate şi resurse importante.
Aceste probleme constau în:
- numărul mare de locuri de muncă cu productivitate joasă şi nivel de salarizare insuficient,
neatractive pentru populaţia aptă de muncă;
- ponderea înaltă a activităţilor informale într-un şir de sectoare şi ramuri de producţie;
- ponderea mare a populaţiei ocupate în agricultură;
- nivelul ridicat al şomajului de lungă durată;
- migrarea peste hotare a forţei de muncă calificate;
- neantrenarea agenţilor economici în procesul de pregătire profesională a forţei de muncă
şi pregătirea cadrelor fără a se ţine cont de cerinţele pieţei muncii;
- capacităţile insuficiente ale structurilor de stat în acordarea unor servicii de bună calitate,
în volumul necesar, pentru integrarea populaţiei pe piaţa muncii;
- participarea pasivă a agenţilor economici la declararea locurilor de muncă libere
structurilor de stat;
- evoluţia demografică nefavorabilă, care se manifestă în scăderea numărului şi
îmbătrînirea populaţiei, intensificată de migraţia forţei de muncă;
- lipsa unui sistem adecvat de monitorizare şi prognozare a pieţei forţei de muncă;
- implicarea insuficientă a partenerilor sociali în elaborarea şi realizarea politicilor de
ocupare a forţei de muncă.
- dezechilibrele structurale pe piaţa forţei de muncă;
- lipsa interesului şi accesul limitat la serviciile pentru formarea continuă;
- munca la negru, salariile în plic şi condiţii de muncă neatractive;
- şomajul înalt în rîndul tinerilor şi excluziunea persoanelor cu dizabilităţi;
- accesul limitat la serviciile de consiliere profesională şi de angajare şi procedurile
ineficiente de selecţie a cadrelor;
- lipsa standardelor ocupaţionale, clasificatorul ocupaţional depăşit etc.
Sustenabilitatea competitivităţii naţionale este determinată de calitatea forţei de muncă, de
mixul şi de calitatea competenţelor pe care aceasta le deţine. Competenţele forţei de muncă
sînt considerate tezaurul secolului al XXI-lea şi valoarea esenţială pentru dezvoltarea unei economii
competitive. Conform estimărilor OECD costul estimativ al deficitului de competenţe poate
constitui circa 7% din PIB sau poate avea un impact de diminuare anuală a productivităţii de circa
1%1. Problemele şi constrîngerile cu care se confruntă Republica Moldova astăzi sînt bine oglindite
în rapoartele internaţioanale de evaluare a competitivităţii şi constau în:
- calitatea joasă a sistemului educaţional cu tendinţă de aprofundare a declinului (GIC
2012/2013, locul 103/144 de ţări, declasare cu 7 poziţii comparativ cu anul 2010/2011);
- irelevanţa studiilor: proiectarea conţinutului în funcţie de capacitatea şi interesele ofertei,
dar nu a cererii pentru educaţie şi ocupare (neconcordanţa între cererea şi oferta de competenţe);
- incapacitatea de a reacţiona rapid la nevoile pieţei şi dezechilibrul structural al
specializărilor absolvenţilor;
- calitatea joasă a şcolilor de management (GIC 2012/2013, locul 121/144 de ţări);
- competenţe şi abilităţi insuficiente de utilizare a noilor tehnologii şi tehnici de
comunicare, de cultură antreprenorială, managerială şi financiară, cunoaşterea slabă a limbilor
moderne;
- experienţă insuficientă de proiectare a curricumurilor orientate spre competenţe
competitive;
- absenţa unui mecanism eficient de consultare cu actorii pieţei muncii şi de avizare a
programelor de formare profesională la toate nivelurile sistemului;
- accesul limitat la programele de dezvoltare a competenţelor pentru reintegrarea şomerilor;
- rata de înrolare în educaţie, atît în învăţămîntul obligatoriu, cît şi în celelalte niveluri
înregistrează un declin;
- accesul limitat la serviciile de cercetare şi formare la nivel local (GIC 2012/2013, locul
114/144 de ţări);
1
(OECD, 2012, p.3) OECD. (2012). Better Skils. Better Jobs. Better Lives.
14
- erodarea valorilor social-umane şi lipsa de viziune;
- impactul insuficient al educaţiei şi ştiinţei asupra creşterii economice şi bunăstării;
- lipsa spiritului antreprenorial al instituţiilor de învăţămînt profeşional, precum şi al unor
clustere dintre agenţii eoconomici şi înstituţiile de învăţămînt dîn acelaşi domeniu.
Costurile, dimensiunea şi structura pieţei. Un factor important al competitivităţii
este productivitatea reprezentată de costurile de producţie, dimensiunea şi structura pieţei în care
întreprinderile îşi desfăşoară activitatea. O serie de constrîngeri în acest domeniu sînt legate de
dimensiunea pieţei locale şi puterea de cumpărare a populaţiei. Pieţele externe ar trebui să devină un
stimul pentru piaţa mică internă, iar accesul la informaţiile despre cerinţele obligatorii ale pieţelor
externe trebuie îmbunătăţit considerabil. De asemenea, o atenţie deosebită urmează să fie acordată
facilitării şi promovării exporturilor produselor autohtone pe pieţele externe, ceea ce rămîne
obiectivul indispensabil pentru toate politicile de stat şi sectoarele economiei naţionale. Mai mult ca
atît, pentru Republica Moldova este imperios necesar să aibă o piaţă eficientă, care ar promova
concurenţa şi ar stimula competitivitatea.
Concurenţa este factorul determinant, esenţial în succesul sau eşecul firmelor.
Concurenţa stabileşte oportunitatea acelor activităţi ale unei firme, care pot contribui la performanţa
acesteia, cum ar fi inovaţiile, o cultură unitară sau implementare judicioasă. Concurenţa reprezintă
un fenomen deosebit de important pentru viaţa economică, precum şi pentru viaţa socială, deoarece
ea reprezintă factorul motor care motivează atît afacerile, cît şi existenţa oamenilor.
Dacă concurenţa este sau nu benefică pentru societate se poate afla numai în măsura în care,
pe ansamblul economiei, adică la nivel macroeconomic, se înregistrează o creştere semnificativă de
la o perioadă la alta, iar la nivelul unei unităţi economice, adică la nivel microeconomic, a fost
cîştigată o poziţie competitivă mai bună faţă de perioada anterioară.
Competiţia este un mijloc eficient de a elimina profiturile excedentare realizate de către unii
agenţi economici, de a aloca resursele pentru anumite utilizări necesare societăţii, de a determina
firmele să producă bunuri de calitate la costuri reduse şi în cantităţile dorite de consumatori, de a
stimula introducerea inovaţiilor tehnologice. De aceea, competiţia trebuie văzută ca un proces
dinamic cu efecte benefice asupra economiei în ansamblul său.
De aici rezultă avantajele certe ale concurenţei, şi anume: repartizarea echilibrată a
veniturilor, ceea ce conduce la maximizarea profiturilor agenţilor economici competitivi, folosirea
eficientă a resurselor, oferirea unei game largi de produse şi servicii de calitate superioară,
promovarea inovaţiilor tehnice, contribuind astfel la reducerea costurilor pe termen lung.
Concurenţa este un factor de dinamism pentru progres şi eficienţă şi contribuie la echilibrul
economic şi bunăstarea societăţii. În economia de piaţă concurenţa este liberă, fiecare agent
economic îşi manifestă libera iniţiativă, acţionînd pentru realizarea propriilor interese, iar locul de
manifestare îl reprezintă piaţa. De aceea concurenţa este legată de cerere şi ofertă, de procesul
schimbului şi de tranzacţiile de piaţă efectuate. Ea are loc atunci cînd agenţii economici pot
pătrunde liber pe o piaţă locală, regională, naţională sau chiar mondială, nefiind îngrădiţi de
existenţa unor bariere de intrare privitor la capitalul impus de lege, economiile de scară, brevetele şi
licenţele, raritatea materiilor prime şi a distribuitorilor, constrîngerile de imagine etc.
În domeniul concurenţei, economia ţării se confruntă astăzi cu următoarele probleme şi
constrîngeri:
 cultura concurenţială redusă;
 competiţie insuficientă în fiecare sector al economiei naţionale datorită dimensiunii pieţei;
 dominarea puternică a unor sectoare cheie prioritare de către un număr limitat de agenţi
economici;
 inexistenţa unei concurenţe reale pe pieţele de utilităţi (de energie electrică, de gaze
naturale, canalizare etc.), precum şi managementul defectuos;
 intensitatea scăzută a concurenţei, determinată inclusiv de existenţa diverselor bariere
netarifare şi administrative din cauza capacităţilor încă limitate ale autorităţii de concurenţă de a
identifica şi contracara practicile anti-concurenţiale.
Concluzii şi observaţii: Multe dintre constrîngerile sus-menţionate sînt strîns legate între
ele şi au, în mare măsură, aceleaşi cauze. Aceasta se referă, în special, la constrîngerile asociate
deficitului de investiţii şi accesului la finanţe, la ineficienţa administrării publice şi calitatea

15
serviciilor prestate agenţilor economici, la structura pieţei, nivelul preţurilor şi la intensitatea
concurenţei pe astfel de pieţe.
Astfel de constrîngeri îşi au rădăcinile primare în problemele instituţionale care, în baza
unor analize recente, au fost evidenţiate ca obstacole importante în calea dezvoltării economice a
Republicii Moldova. În special, se cuvine să se menţioneze cele trei studii care încearcă să
identifice constrîngerile cele mai importante pentru creşterea economică în Moldova. În temeiul
unui studiu comparativ s-a constatat că riscurile şi constrîngerile microeconomice, cum ar fi:
corupţia, protecţia ineficientă a drepturilor de proprietate şi a statului de drept, precum şi lipsa de
responsabilitate şi accesul inadecvat la resursele financiare, au cel mai mare impact asupra mediului
de afaceri şi, în final, au tangenţă cu capacitatea instituţională a statului şi cu implicaţiile lor pentru
sectorul financiar şi pentru climatul investiţional şi de afaceri.
Asemenea constrîngeri instituţionale se manifestă în variate feluri şi se află la originea
multor constrîngeri specifice enumerate mai jos. O cauză importantă a acestora este sistemul
judecătoresc, care reprezintă responsabilităţi inadecvate în administrarea publică şi, desigur, în
politicile şi cadrul normativ adoptat.
De asemenea, unele constrîngeri de ordin instituţional sînt reflectate în principalele
documente strategice ale Republicii Moldova, cum ar fi: i) Strategia naţională de dezvoltare
„Moldova 2020” şi ii) strategiile sectoriale ale fiecărei instituţii publice centrale.
Pentru eliminarea constrîngerilor instituţionale este necesară o perioadă îndelungată de timp
şi un set consistent de reforme structurale profunde. Prezenta Foaie de parcurs oferă măsuri
importante de înlăturare a factorilor care afectează competitivitatea într-un termen scurt şi mediu.
De aceea eliminarea sau minimizarea efectelor constrîngerilor specifice şi sectoriale va avea un
impact imediat şi mult mai concludent asupra competitivităţii produselor şi sectoarelor economiei
naţionale.
Constrîngeri şi probleme specifice
Pentru fiecare componentă a Foii de parcurs sînt prezentate constrîngerile şi problemele
caracteristice obiectivului de creştere a competitivităţii, şi anume:
Resursele umane. Abilitatea unei ţări de a concura la nivel global „Competitivitatea
naţiunii” depinde în mare măsură de capitalul ei intelectual şi de modul în care se investeşte în
dezvoltarea şi valorificarea acestuia.
În afară de constrîngerile şi problemele orizontale privind calitatea instituţiilor publice,
inclusiv cele educaţionale, a cadrului normativ şi de reglementare, este important de atenţionat şi
asupra unor aspecte specifice competitivităţii prin prisma resurselor umane, şi anume:
- managementul ineficient şi lipsa culturii guvernării instituţiilor de învăţămînt de toate
nivelurile;
- criza profesiei de pedagog, cadrele didactice îmbătrînite şi de-motivate;
- sistemul ineficient de evaluare şi stimulare a cadrelor didactice pentru inovaţii şi
performanţe didactice, ştiinţifice, tehnologice;
- mixul de competenţe al cadrelor didactice este în disonanţă cu provocările noului context
socio-economic;
- sistemul ineficient de formare continuă a cadrelor didactice din învăţămîntul profesional
de toate nivelurile (GIC 2012/2013, locul 122/144 de ţări);
- criza morală şi etică din sistemul educaţional;
- existenta unei reţele de instituţii exploatate ineficient şi infrastructura educaţională uzată
fizic şi moral/non-conformă noilor obiective educaţionale;
- reţeaua subdezvoltată a serviciilor pentru formarea continuă specifică diverselor sectoare
ale economiei;
- competenţe şi experienţă insuficiente ale resurselor umane pentru exercitarea
supravegherii pieţei, inclusiv a supravegherii tehnice la obiectele industriale periculoase;
- lipsa instituţiilor de învăţămînt şi centrelor de instruire specializate pentru pregătirea,
instruirea şi atestarea tuturor categoriilor de specialişti care activează în domeniul securităţii
industriale;
- capacităţile insuficiente ale populaţiei, businessului şi angajaţilor sectorului public pentru
utilizarea serviciilor societăţii informaţionale;
16
- capacităţile reduse ale companiilor locale de a recruta resurse umane pe plan internaţional;
- calificarea absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt nu corespunde cerinţelor pieţei/
irelevanţa studiilor/lipsa competenţelor solicitate pe piaţa muncii;
- nevalorificarea talentelor şi exodul lor peste hotare.
Constrîngerile din sectorul dezvoltării resurselor umane şi valorificării eficiente a lor vor fi
lichidate preponderent de către Ministerul Educaţiei prin realizarea reformelor pe toată verticala
sistemului. O parte din aceste reforme sînt deja aprobate sau urmează să fie elaborate într-un şir de
documente de politici strategice sectoriale, şi anume: Strategia de dezvoltare a învăţămîntului
vocaţional/tehnic pentru anii 2013–2020 Educaţie 2020, etc. Noul cadru legal al educaţiei prevede
crearea unei instituţii naţionale responsabile de asigurarea calităţii învăţămîntului profesional de
toate nivelurile. Pe unele segmente de probleme în domeniul dezvoltării resurselor umane se va
conecta şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Economiei şi ministerele de
ramură pentru a asigura dezvoltarea competenţelor specifice fiecărui sector. În mare măsură
eforturile de reformare şi modernizare a sistemului educaţional vor fi orientate spre sporirea
competitivităţii resurselor umane şi spre realizarea dezideratului de integrare europeană, care se
conţine în Planul de Acţiuni UE-Moldova, sub-prioritatea 3.2.4 „Reforma pieţei muncii şi
educaţiei”.
Cercetare, tehnologii şi inovaţii. Luînd în considerare ritmul de dezvoltare a noilor
tehnologii, precum şi gradul de implementare a acestora în diferite domenii economice, se poate
afirma că domeniile precum ştiinţa, tehnologiile şi inovaţiile devin vitale pentru o dezvoltare rapidă
a unei economii naţionale competitive şi durabile. Cercetarea-dezvoltarea, inovaţiile şi transferul de
tehnologii, antreprenoriatul bazat pe cunoştinţe sînt rezerve esenţiale şi, practic, inepuizabile de
dezvoltare a unei economii competitive. De aceea în ţările prospere peste 70% din creşterea PIB se
realizează cu implicarea ştiinţei şi prin implementarea realizărilor ştiinţifice, asimilarea
tehnologiilor avansate, cunoştinţelor şi informaţiei.
Este necesar de menţionat că rating-ul dezvoltării inovaţionale al Republicii Moldova,
conform Indexului Inovaţional Global (GII) pentru anul 2012, a constituit 50 (din 141 de state). GII
2012 include evaluarea dezvoltării inovaţionale a economiei ţării pe următoarele subcomponente:
instituţii (rating-ul 78); capitalul uman şi cercetarea (55); infrastructură (85); complexitatea pieţei
(96); complexitatea businessului (104); outputuri de cunoştinţe şi tehnologii (31); outputuri de
creaţie (32).
În acelaşi timp, domeniul se confruntă cu un şir de constrîngeri ce vizează:
- dezvoltarea insuficientă a capacităţilor umane şi instituţionale în sistemul cercetare,
dezvoltare şi inovaţii;
- lipsa unui model deschis de guvernare în sfera cercetărilor, tehnologiilor şi inovaţiilor;
- existenţa unor bariere în realizarea mobilităţii academice şi profesionale, determinate de
un număr mare de formalităţi pentru accesul în activitatea didactică şi ştiinţifică.
Noul cadru strategic în domeniu - strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru
perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate” şi strategia de cercetare-dezvoltare a
Republicii Moldova pînă în anul 2020 - se află la etapa finală de elaborare şi defineşte clar viziunea
pe termen lung privind dezvoltarea unei economii competitive bazate pe inovare şi transfer
tehnologic, susţinută de un sistem modern de cercetare-dezvoltare, cu utilizarea potenţialului uman
al ţării şi a celor mai performante practici internaţionale. Realizarea obiectivelor stabilite presupune
conjugarea eforturilor Ministerului Economiei, Ministerului Educaţiei, Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Agenţiei de Stat pentru Proprietate
Intelectuală etc.
Infrastructura Republicii Moldova necesită o îmbunătăţire considerabilă din punct de
vedere al calităţii, eficienţei şi utilităţii. Starea proastă a infrastructurii afectează dezvoltarea
afacerilor şi perturbează fluxurile comerciale ale ţării. În acest sens, domeniile abordate de Foaia de
parcurs, care necesită intervenţie rapidă şi sistemică, sînt: i) infrastructura transportului feroviar,
rutier şi fluvial/maritim (portuar şi naval) şi aerian, inclusiv infrastructura pentru depozitarea,
transloading şi transbordare; ii) infrastructura energetică, iii) infrastructura calităţii; iv)
infrastructura TIC şi v) infrastructura de mediu.
Problemele aferente infrastructurii transportului sînt:
 degradarea intensivă a infrastructurii drumurilor;
17
 administrarea ineficientă a segmentului de transport feroviar;
 degradarea infrastructurii de transport feroviar din cauza insuficienţei investiţiilor;
 dezvoltarea nesatisfăcătoare a transportului aerian de mărfuri etc.
O bună parte din constrîngerile acestui sector vor fi eliminate odată cu implementarea
documentelor strategice sectoriale: Strategia infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017,
Strategia de transport şi logistică 2013-2020, Planul de acţiuni Moldova – UE, prioritatea:
Dezvoltarea regională şi locală, atingerea obiectivelor puse în sarcina Ministerului Transporturilor
şi Infrastructurii Drumurilor şi altor instituţii guvernamentale, care implementează politici conexe.
Costul înalt al resurselor energetice în Republica Moldova este generat nu numai de lipsa
resurselor naturale, dar şi de infrastructura energetică şi de calitatea acesteia, şi anume:
 dependenţa tot mai mare de importul resurselor energetice (95% din necesarul de energie
al ţării este importat);
 insuficienţa capacităţilor de generare a energiei electrice amplasate pe malul drept al
rîului Nistru;
 insuficienţa interconexiunilor fizice ale sectoarelor de gaze şi energie electrică cu ţările
vecine;
 reducerea sarcinii termice şi consumului de gaze naturale;
 uzura fizică şi morală avansată a infrastructurii complexului energetic;
 nivelul scăzut al eficienţei energetice;
 nivelul redus de valorificare a surselor regenerabile de energie.
O altă constrîngere, semnalată de clasamentele internaţionale, este procedura de conectare la
energia electrică. Conform raportului „Doing Business in Moldova 2013”, la capitolul „Getting
electricity” Republica Moldova ocupă poziţia 161 (7 proceduri, 140 de zile) şi a înregistrat o
coborîre în clasament cu 2 poziţii comparativ cu raportul Doing Business in Moldova 2012.
Realizarea unor transformări structurale solide în sectorul energetic este confirmată de
cadrul naţional de planificare strategică pe termen mediu şi lung, elaborat în ultimii ani. Astfel,
sectorul energetic constituie una din cele şapte priorităţi ale principalului document strategic la
nivel naţional - Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020” cu motoul: „Energie: furnizată
sigur, utilizată eficient”. Obiectivele specifice şi direcţiile prioritare de dezvoltare ale sectorului sînt
prevăzute de Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030, Programul naţional
pentru eficienţă energetică 2011-2020 şi în Programul ENPI la prioritatea „Dezvoltarea regională şi
locală”, capitolul „Mediul, eficienţa energetică şi energia regenerabilă”.
Politica în sectorul energetic în ansamblu este elaborată de Ministerul Economiei, iar în
domeniul eficienţei energetice a clădirilor - de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor. Implementarea politicilor în sectorul energetic este asigurată de către Agenţia
Naţională pentru Reglementare în Energetică, Inspectoratul Energetic de Stat, Agenţia pentru
Eficienţă Energetică, Fondul pentru Eficienţă Energetică, precum şi prin intermediul mai multor
întreprinderi energetice.
Infrastructura calităţii deţine un rol fundamental în asigurarea unei creşteri economice
durabile bazate pe export şi investiţii. În procesul de producere şi comercializare a bunurilor şi
serviciilor, atît pe piaţa internă, cît şi pe cea externă, suportul acreditării şi evaluării conformităţii,
standardizării şi reglementării tehnice, metrologiei, protecţiei consumatorilor şi securităţii
industriale este crucial. Pentru a putea beneficia de oportunităţile oferite de pieţele externe, care vor
fi tot mai accesibile în viitorul apropiat, produsele moldoveneşti trebuie să corespundă cerinţelor
tuturor rigorilor pieţelor de destinaţie, iar acest fapt trebuie să fie demonstrat. Astfel, principalele
probleme şi dificultăţi cu care se confruntă domeniul infrastructurii calităţii sînt:
 ponderea redusă a standardelor europene şi internaţionale adoptate în calitate de
standarde naţionale;
 gradul redus de implementare a standardelor europene şi internaţionale;.
 dotarea insuficientă a Bazei Naţionale de Etaloane cu etaloanele necesare economiei
naţionale;
 lipsa dotării sau înzestrarea tehnico-materială învechită a laboratoarelor de încercări;
 nerecunoaşterea rezultatelor evaluării conformităţii efectuate în Republica Moldova de
către statele Uniunii Europene;
18
 lipsa laboratoarelor acreditate şi recunoscute în sistemul UE;
 plasarea pe piaţă a produselor neconforme cerinţelor;
 lipsa condiţiilor, mijloacelor şi instrumentelor metrologice în domeniu;
 nivelul redus al capitalului uman în domeniul standardizării, metrologiei, certificării şi
acreditării;
 capacităţi instituţionale şi mijloace financiare insuficiente pentru realizarea eficientă a
reformelor preconizate de noul cadru legislativ în domeniu.
Finalizarea procesului de reformare instituţională şi reconceptualizare a sectorului respectiv,
acţiuni aflate în prezent la o etapă avansată de implementare, va oferi posibilitatea pe termen mediu
şi lung de a edifica un sistem al infrastructurii calităţii caracterizat prin eficienţă, independenţă şi
transparenţă maximală. În acest sens, un element important îl va constitui dezvoltarea capacităţilor
sectorului privat din domeniu, prin participarea acestuia în procesul evaluării conformităţii, precum
şi prin accelerarea procesului de adoptare de către companiile autohtone a sistemelor de
management al calităţii. În special, vom scoate în evidenţă programul de aliniere la cerinţele UE în
domeniul aplicării măsurilor sanitare, fitosanitare şi veterinare.
Realizarea angajamentelor respectivele se va obţine prin conlucrarea eficientă a Ministerului
Economiei, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, care elaborează politici în domeniu,
şi a instituţiilor implementatoare, cum ar fi: Institutul Naţional de Standardizare, Institutul Naţional
de Metrologie, Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC, Agenţia Naţională pentru Siguranţa
Alimentelor, instituţiile care prestează servicii în domeniu etc.
Infrastructura TIC. Societatea informaţională este o societate post-industrială, în care
informaţia este produsă, comunicată şi folosită intens. Tehnologiile şi competenţele aplicate au şi
vor avea un efect profund asupra dezvoltării economiei şi societăţii în ansamblu. Infrastructura de
telecomunicaţii, care este pilonul de bază pentru dezvoltarea TIC, s-a dezvoltat şi s-a extins activ,
cu reţele de acces de ultimă generaţie şi conectivitate accesibilă. Reţelele de fibră optică acoperă 90
la sută din localităţile ţării, telefonia mobilă – 99 la sută din teritoriul ţării şi a atins un nivel de
penetrare de 120%.
În ultimul an se dezvoltă rapid reţelele de ultimă generaţie, care oferă Internet mobil la
viteză înaltă, Republica Moldova fiind printre primele 20 de ţări din lume la acest capitol. Rata de
penetrare a Internetului este în creştere. În prezent peste 50 la sută din populaţia ţării este conectată
la Internet. Totuşi, capacitatea redusă a mediului de afaceri în utilizarea eficientă a tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiilor pentru creşterea competitivităţii rămîne o oportunitate nevalorificată,
Republica Moldova ocupînd în clasamentul mondial (Raportul Global privind Tehnologiile
informaţionale 2013) poziţia 129 din 144 de ţări. De aceea este important să ne concentram asupra
următoarelor problemele legate de infrastructura TIC:
 infrastructura TIC este subdezvoltată şi nu permite implementarea tehnologiilor moderne
de instruire, informatizarea proceselor de management educaţional, de realizare a cercetărilor şi
diseminare a rezultatelor cunoaşterii;
 calitate şi cadre inginereşti insuficiente;
 infrastructura de comunicaţii electronice neoptimizată/insuficient partajată;
 acces neuniform la banda largă;
 tarifele sub costuri ale operatorului istoric inhibă competiţia pe piaţa de telefonie fixă;
 securitatea scăzută în spaţiul digital;
 certificatul cheilor publice ale semnăturii electronice nerecunoscut pe plan internaţional;
 infrastructura de plăţi electronice pentru serviciile publice insuficient dezvoltată şi
promovată.
Societatea informaţională. Rata de creştere înregistrată de economia digitală în ţările
UE este de şapte ori mai mare faţă de cea pentru restul economiei. În Republica Moldova unicele
resurse valoroase sînt pămîntul şi oamenii, care ar trebui să fie folosite efectiv şi eficient pentru a
asigura prosperitatea ţării. Edificarea societăţii bazate pe cunoaştere este un amplificator al
capacităţilor intelectuale ale oamenilor şi reprezintă o soluţie iminentă pentru creşterea
competitivităţii.

19
La constrîngerile şi problemele menţionate pe orizontală, ce ţin de cadrul de reglementare,
calitatea serviciilor publice şi resursele umane, se mai adaugă următoarele aspecte, care au un rol
important în creşterea competitivităţii ţării, şi anume:
 poziţia joasă a Republicii Moldova în clasamentele internaţionale privind societatea
informaţională (69 şi mai jos), cu toate că în unele clasamente din domeniul TIC ea este poziţionată
printre primele 50;
 calitatea proastă a informaţiei din registrele de bază ale ţării şi tehnologii învechite;
 comerţ electronic în fază incipientă de dezvoltare/servicii de plată neintegrate;
 conţinut digital şi servicii electronice insuficiente pentru business;
 piaţa mică/consum insuficient de produse IT;
 competitivitate scăzută a companiilor TIC la nivel internaţional;
 volum de export servicii/produse TIC moderat;
 productivitate scăzută per angajat în sectorul IT;
 servicii de consultanţă şi informaţionale insuficiente;
 implementarea legislaţiei europene şi liberalizarea graduală a sectorului poştal.
Cadrul de politici pe termen mediu şi lung în domeniul TIC: i) programul strategic de
modernizare tehnologică a guvernării (E-transformare); ii) proiectul strategiei „Moldova Digitală
2020”; iii) proiectul strategiei de creştere a competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei pentru
anii 2013 - 2022 se află în proces de definitivare şi oferă soluţii moderne şi inovative de depăşire a
tuturor provocărilor existente în sector şi o abordare orizontală a priorităţilor de dezvoltare.
Soluţionarea problemelor menţionate se va realiza sub egida Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor, cu suportul Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Justiţiei
şi al celorlalte autorităţi publice centrale, cu antrenarea ANRCETI, CNFR, CRIS „Registru” etc.
Infrastructura de mediu cuprinde infrastructura de apă şi de canalizare, infrastructura de
epurare a apelor uzate, infrastructura de gestionare a deşeurilor, infrastructura de protecţie împotriva
inundaţiilor ş.a.
Infrastructura adecvată de aprovizionare cu apă şi canalizare, inclusiv existenţa staţiilor
moderne de epurare a apelor reziduale, sînt condiţii indispensabile pentru dezvoltarea social-
economică a ţării, modernizarea industriilor, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei şi de
protecţie a mediului. Starea actuală a infrastructurii respective este deplorabilă. Sistemele de
aprovizionare cu apă şi canalizare proiectate şi constituite în alte condiţii economice nu corespund
actualelor posibilităţi de întreţinere şi exploatare şi continuă să se degradeze, cauzînd pierderi ale
resurselor de apă şi ale resurselor energetice. Actualmente mai mult de jumătate din populaţia ţării
nu are acces la apă potabilă calitativă şi la sisteme de canalizare, fapt ce afectează condiţiile de trai
şi constituie un factor de risc pentru sănătate. Sînt necesare măsuri de extindere a sistemelor
centralizate de aprovizionare cu apă şi canalizare şi de creştere a accesului populaţiei şi a agenţilor
economici la aceste servicii, de îmbunătăţire a performanţelor operaţionale şi financiare ale
companiilor prestatoare de servicii în domeniu şi de promovare a parteneriatului public-privat în
vederea sporirii siguranţei şi calităţii acestor servicii.
Accelerarea dezvoltării economice a ţării urmează să fie asociată cu o politică echilibrată
în domeniul managementului deşeurilor şi substanţelor chimice, care ar minimiza impactul
negativ asupra unor domenii, cum ar fi: agricultura, turismul şi sănătatea publică. Absenţa unui
sistem diferenţiat de colectare a deşeurilor, tehnica existentă uzată, capacităţile de prelucrare a
deşeurilor reduse, lipsa depozitelor corespunzătoare, a serviciilor/întreprinderilor de salubrizare în
localităţile rurale, numărul mare de gunoişti neautorizate, existenţa terenurilor contaminate şi a
stocurilor învechite de substanţe chimice constituie principalele probleme în acest domeniu, care
condiţionează necesitatea creării şi dezvoltării infrastructurii de colectare, depozitare, prelucrare şi
neutralizare a deşeurilor şi substanţelor chimice.
Facilitarea comerţului şi vama . Facilitarea comerţului este imperativul sporirii
competitivităţii atît a exporturilor, cît şi a importurilor de materii prime, care pot intensifica în mod
direct concurenţa pe piaţa internă şi, în mod indirect, pot crea stimulente pentru restructurarea
economiei naţionale. Facilitarea importului bunurilor intermediare poate ameliora competitivitatea
exporturilor, iar legătura dintre performanţa exporturilor şi facilitarea comerţului este foarte
complexă nu numai pentru că fluxurile comerciale ale Republicii Moldova pot fi schimbate prin
20
prisma reformelor sale şi a reformelor partenerilor săi comerciali, ci şi din cauza dimensiunii
multilaterale a procesului de facilitate a comerţului şi a influenţei acesteia asupra competitivităţii.
Precum a fost menţionat în capitolul 1, facilitarea comerţului se referă la reducerea costurilor
asociate comerţului cu deplasarea mărfurilor peste frontieră.
Suplimentar la cele sus-menţionate, printre constrîngerile de ordin instituţional, legislativ şi
de reglementare există şi alte probleme şi lacune, care urmează să fie abordate în contextul
facilitării comerţului, şi anume:
 legislaţia vamală parţial armonizată cu cea a UE;
 sistemul de achitare a drepturilor de import şi de garantare a obligaţiei vamale parţial
armonizat cu cel al UE;
 infrastructura posturilor vamale slab dezvoltată;
 insuficienţa echipamentului special de control;
 lipsa unui ghişeu unic electronic cu toate serviciile inerente;
 lipsa sistemului de monitorizare video la punctele de trecere a frontierei;
 capacitatea insuficientă a sistemului informaţional integrat vamal pentru interconectare cu
sisteme europene, implicit cu Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS);
 lipsa schimbului de date electronice vamale cu statele-membre ale UE;
 schimbul insuficient de informaţii vamale prealabile.
Semnarea şi punerea în aplicare a Acordului ZLSAC va solicita operatorilor să respecte o
serie de cerinţe de trasabilitate la diferite tipuri de produse alimentare şi agricole, să cunoască şi să
se conformeze masurilor sanitare, fitosanitare, veterinare şi standardelor aplicate de UE pentru
accesul la piaţa comunitară.
Politica şi administrarea fiscală. Cadrul normativ în vigoare în domeniul fiscal şi
monetar afectează mediul economic general de afaceri. Structura sistemului de impozitare are o
influenţă crucială asupra competitivităţii, problemele şi constrîngerile pe această dimensiune avînd
un caracter transversal şi afectînd în egală măsură toate domeniile şi sectoarele economiei.
Conform clasamentului „Doing Business 2013”, Republica Moldova se plasează pe locul
109 din 185 de ţări la indicatorul „Plata impozitelor”. Printre problemele majore semnalate de
rapoartele internaţionale, precum şi de mediul de afaceri din ţară, menţionăm:
 imperfecţiunea legislaţiei fiscale şi, în special, a cadrului normativ de implementare a
prevederilor legale;
 proceduri de administrate neclare şi imprevizibile;
 sancţiuni exagerate pentru erori neesenţiale şi proceduri neclar stabilite de cadrul
normativ;
 proceduri ineficiente în administrarea TVA;
 proceduri depăşite şi durata lungă a controalelor şi inspecţiilor fiscale;
 calificarea insuficientă a personalului ce activează în domeniul fiscal;
 insuficienţa dialogului public-privat în domeniul politicilor fiscale.
Foaia de parcurs nu propune modificarea nivelului actual de impozitare, ci are drept scop
accelerarea procesului de optimizare a sistemului de impozitare pentru susţinerea competitivităţii şi
prevede măsuri pentru a-l face mai eficient din punct de vedere economic, simplu din punct de
vedere administrativ, caracterizat prin flexibilitate, transparenţă şi echitate.
Pe termen mediu şi lung, setul de politici în domeniul administrării fiscale, promovate de
Ministerul Finanţelor şi implementate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Serviciul Vamal,
se regăsesc integral în Strategia de dezvoltare a managementului finanţelor publice pentru anii
2013-2020 şi în Planul de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015.
Concurenţa. Un factor determinant al creşterii economice calitative este asigurarea unei
concurenţe oneste, eliminarea şi prevenirea practicilor monopoliste pe piaţă. Lipsa unui cadru
legislativ şi normativ adecvat şi a unui cadru instituţional pe deplin funcţional nu a permis atingerea
unui progres semnificativ în domeniu. Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, înfiinţată în
anul 2007, nu a avut la dispoziţie suficiente capacităţi şi pîrghii, dar nici suport şi colaborare din
partea altor instituţii relevante, pentru a asigura protecţia efectivă a concurenţei. În acest sens, la
categoria constrîngerilor şi problemelor se înscriu:

21
 imperfecţiunea prevederilor legislaţiei, care a generat precondiţii pentru apariţia
practicilor anticoncurenţiale;
 numărul mic de resurse umane calificate în domeniul concurenţei;
 insuficienţa resurselor financiare pentru asigurarea unei expertize calitative în procesul de
investigare a practicilor anticoncurenţiale;
 cooperarea limitată a societăţii civile cu autoritatea naţională în domeniul reglementării
concurenţei;
 capacităţi instituţionale reduse în exercitarea atribuţiilor;
 numărul limitat de exponenţi în cadrul unor ramuri, determinat de dimensiunea redusă a
pieţei (din punctul de vedere al numărului populaţiei şi al veniturilor pe cap de locuitor).
Ultimele realizări înregistrate de Republica Moldova în acest domeniu important a fost
adoptarea Legii concurenţei şi Legii cu privire la ajutorul de stat, armonizate cu legislaţia UE. Însă,
pentru implementarea eficientă şi în timp util a prevederilor respective, în perioada imediat
următoare urmează să fie fortificate esenţial capacităţile instituţionale ale Consiliului Concurenţei,
această acţiune necesitînd susţinerea tuturor autorităţilor publice centrale cu competenţe conexe
domeniului protecţiei concurenţei, precum şi resurse financiare suficiente pentru asigurarea
funcţionării lui eficiente.
Următorul capitol al Foii de parcurs abordează problemele de o importanţă majoră pentru
ameliorarea competitivităţii ţării, în special avînd în vedere oportunităţile şi provocările oferite de
ZLSAC. Selectarea acestor probleme se bazează, de asemenea, pe experienţa instituţiilor
guvernamentale şi provocările pe termen scurt şi mediu cu care se confruntă Republica Moldova în
realizarea obiectivelor stabilite în Acordul de Asociere şi ZLSAC cu UE.
Problemele şi constrîngerile, menţionate în acest capitol, pot fi soluţionate prin abordarea
complexă şi comprehensivă a dimensiunilor competitivităţii. În acest scop a fost elaborată o
matrice, care corelează obiectivele generale, obiectivele specifice sau recomandările de politici,
acţiunile necesare de întreprins pe termen mediu şi lung, inclusiv instituţiile care vor fi antrenate în
promovarea acestor reforme pro-active.
Impactul şi rezultatul acestor acţiuni va fi monitorizat şi reprezentat prin indicatorii ce
formează Indicele Competitivităţii Globale, Indicele de Performanţă Logistică (LPI), Doing
Business şi Enabling Trade Report, precum şi prin alţi indicatori utilizaţi în prezent de instituţiile
guvernamentale.

22
CAPITOLUL 3.
Matricea de politici pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova

Nr. Termen de Instituţia


Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
Componenta I: RESURSE UMANE
Acţiuni orizontale
Obiectivul 1: Asigurarea convergenţei standardelor naţionale de calitate cu cele din spaţiul european al educaţiei şi cercetării şi facilitarea recunoaşterii internaţionale a
studiilor şi calificărilor obţinute în Republica Moldova
1.1 Armonizarea sistemului 1.1.1. Aprobarea cadrului normativ cu privire la asigurarea Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiect aprobat
de asigurare a calităţii calităţii invăţămîntului profesional Educaţiei
educaţiei cu standardele 1.1.2. Aprobarea cadrului normativ cu privire la elaborarea Trimestrul IV, 2015 Ministerul CNC actualizat
europene şi actualizarea cadrului naţional al calificărilor Educaţiei
(CNC) pentru învăţămîntul superior şi vocaţional
tehnic (VET), convergent cu EQF
1.1.3. Crearea structurii naţionale responsabile de elaborarea Trimestrul IV, 2014 Ministerul Instituţie funcţională
cadrului naţional al calificărilor Educaţiei;
Ministerul
Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei
1.1.4. Instituirea grupurilor sectoriale pentru analiza Trimestrul III, 2014 Ministerul Grupuri sectoriale
ocupaţională şi actualizarea cadrului calificărilor pe Muncii, Protecţiei create
domenii de formare profesională Sociale şi
Familiei;
Autorităţile
publice centrale;
Ministerul
Educaţiei
1.1.5. Elaborarea standardelor ocupaţionale bazate pe Trimestrul IV, 2016 Ministerul Numărul standardelor
competenţe pe domenii de formare profesională şi Muncii, Protecţiei elaborate
niveluri de calificare Sociale şi
Familiei;
Ministerul
Educaţiei;
Autorităţile
publice centrale

23
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
1.1.6. Revizuirea cadrului normativ în domeniul studiilor Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiecte aprobate
doctorale în vederea compatibilizării cu prevederile Educaţiei;
EURODOC şi Recomandările de la Salzburg Academia de
Ştiinţe a Moldovei
1.1.7. Dezvoltarea cadrului normativ cu privire la Trimestrul IV, 2015 Ministerul Proiecte aprobate
asigurarea calităţii programelor de formare Educaţiei;
profesională la distanţă şi a programelor comune Ministerul
realizate cu parteneri externi Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor
1.1.8. Asocierea la reţelele europene de asigurare a calităţii Trimestrul IV, 2016 Ministerul Acorduri semnate
în învăţămîntul superior (ENQA) şi învăţămîntul Educaţiei;
vocaţional/tehnic (ENQA-AVET). ANACIP
1.2 Acreditarea 1.2.1. Asigurarea funcţionalităţii Agenţiei Naţionale pentru Trimestrul I, 2015 Ministerul Agenţie funcţională
internaţională a structurii Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Profesional din Educaţiei
naţionale, acreditarea Republica Moldova (ANACIP)
naţională instituţională şi 1.2.2. Dezvoltarea cadrului normativ metodologic cu Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiecte aprobate
a programelor de privire la evaluarea externă a instituţiilor şi Educaţiei;
formare profesională în programelor de formare profesională conform ANACIP
învăţămîntul profesional recomandărilor standardelor europene şi liniilor
de toate nivelurile directorii de asigurare a calităţii (ESG)
1.2.3. Elaborarea standardelor de calitate pe niveluri şi Trimestrul IV, 2017 Ministerul Numărul standardelor
forme de realizare a programelor de formare Educaţiei; elaborate
profesională Autorităţile
publice centrale
1.2.4. Pregătirea Agenţiei de Asigurare a Calităţii din Trimestrul IV, 2017 Ministerul Buget anual, lei
Republica Moldova pentru acreditare şi includerea Educaţiei;
în registrul european EQAR ANACIP
1.2.5. Stimularea şi susţinerea financiară a instituţiilor de Trimestrul IV, 2017 Ministerul Numărul instituţiilor
învăţămînt superior pentru acreditarea voluntară Educaţiei acreditate
internaţională de către agenţiile incluse în EQAR
1.2.6. Pilotarea la nivelul unui domeniu de formare Trimestrul IV, 2017 Ministerul Proiect-pilot realizat
profesională sau încurajarea solicitării voluntare de Educaţiei
către instituţii a acreditării internaţionale în vederea
reglementării în perspectivă a obligativităţii

24
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
acreditării internaţionale
1.3 Aplicarea instrumentelor 1.3.1. Încurajarea universităţilor pentru evaluarea externă Trimestrul IV, 2015 Ministerul Numărul instituţiilor
europene pentru în vederea obţinerii certificatului de excelenţă în Educaţiei certificate
facilitarea recunoaşterii aplicarea Sistemului European de Acumulare şi
studiilor şi calificărilor şi Transfer al Creditelor de Studii şi a Suplimentului la
eliminarea barierelor din Diplomă (model european Diploma Supliment)
calea mobilităţii 1.3.2. Crearea centrului naţional de recunoaştere Trimestrul IV, 2015 Ministerul Centru funcţional
academice şi academică şi informare (NARIC) Educaţiei
profesionale 1.3.3. Implementarea sistemului european de credite de Trimestrul IV, 2015 Ministerul Sistem implementat
studii transferabile în învăţămîntul vocaţional/tehnic Educaţiei
(ECVET)
1.3.4. Dezvoltarea şi armonizarea cadrului normativ cu Trimestrul IV, 2015 Ministerul Cadrul normativ
prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului Educaţiei elaborat şi aprobat
European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005
privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi ale
Convenţiei de la Lisabona cu privire la recunoaştere.
1.4 Recrutarea, pregătirea şi 1.4.1. Crearea centrelor de instruire şi formare continuă a Trimestrul III, 2015 Ministerul Numărul de centre
motivarea cadrelor cadrelor de maiştri-instructori în întreprinderi Educaţiei; create
didactice din pentru mentoratul elevilor-practicanţi în baza Ministerul
învăţămîntul profesional parteneriatelor public-private
Muncii, Protecţiei
de toate nivelurile pentru
furnizarea unor servicii Sociale şi
educaţionale de calitate Familiei;
Ministerul
Economiei

1.4.2. Diversificarea formelor de motivare a cadrelor 2014 -2015 Ministerul Mecanisme elaborate şi
didactice şi perfecţionarea metodelor de evaluare a Educaţiei aprobate
performanţelor
1.5 Modernizarea 1.5.1. Elaborarea unui plan de modernizare a Trimestrul IV, 2015 Ministerul Plan aprobat
infrastructurii laboratoarelor şi centrelor tehnologice ale Educaţiei
educaţionale şi instituţiilor
implementarea noilor 1.5.2. Dezvoltarea de soluţii educaţionale bazate pe 2014 - 2017 Ministerul Numărul de soluţii

25
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
tehnologii educaţionale utilizarea tehnologiilor informaţionale şi Educaţiei; elaborate
comunicaţiilor (TIC) Ministerul
Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor;
Autorităţile
publice centrale
1.5.3. Crearea platformelor moderne de comunicare şi 2014 - 2017 Ministerul Numărul contractelor
cooperare între instituţiile de învăţămînt şi agenţii Muncii, Protecţiei de colaborare
economici din domeniu, în scopul utilizării bazei Sociale şi
tehnico-materiale pentru stagiile practice Familiei;
Ministerul
Educaţiei;
Ministerul
Economiei
1.5.4. Pilotarea elementului dual de instruire în parteneriat 2014 - 2015 Ministerul 3 centre VET create
cu Ministerul Educaţiei şi mediul de afaceri Educaţiei;
Ministerul
Economiei
1.6 Evaluarea eficienţei 1.6.1. Armonizarea sistemului de indicatori bazat pe 2015 - 2017 Ministerul Sistem armonizat şi
utilizării resurselor performanţă cu cel european şi ajustarea sistemului Educaţiei; Biroul aprobat
publice, asigurarea de evidenţă statistică Naţional de
transparenţei şi Statistică
îmbunătăţirea procesului
de dezvoltare a
politicilor educaţionale

Obiectivul 2. Competenţe relevante pentru noua paradigmă de dezvoltare economică a ţării, pentru creşterea productivităţii şi competitivităţii naţionale

26
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
2.1 Strategia Competenţe 2.1.1. Realizarea benchmarking-ului politicilor de Periodic Ministerul Evoluţia Republicii
pentru Competitivitate dezvoltare a competenţelor şi evaluarea progresului Educaţiei Moldova în
(C4C cadru strategic în formarea competenţelor prin testările clasamentele
intersectorial) internaţionale: internaţionale
 PISA (Programme for International Student
Assessment vîrsta 15 ani),
 AHELO (Assessment of Higher Education Learning
Outcomes învăţămîntul superior)

2.1.2. Dezvoltarea unei metodologii de evaluare a stocului Trimestrul IV, 2015 Ministerul Metodologie elaborată
de competenţe şi identificarea noilor cerinţe ale Muncii, Protecţiei şi aprobată
pieţei muncii/anticiparea necesităţilor de competenţe Sociale şi
Familiei;
Ministerul
Educaţiei

2.1.3. Dezvoltarea unui mecanism de finanţare a formării Trimestrul IV, 2016 Ministerul Mecanism elaborat
profesionale continue, recalificarea şomerilor în Muncii, Protecţiei
funcţie de necesarul de noi competenţe Sociale şi
Familiei; Agenţia
Naţională pentru
Ocuparea Forţei
de Muncă;
Ministerul
Finanţelor;
Ministerul
Educaţiei
2.1.4. Susţinerea creării şi consolidarea comitetelor Trimestrul IV, 2014 Ministerul Numărul de comitete
sectoriale pentru competenţe şi dezvoltarea Muncii, Protecţiei sectoriale create
programelor de formare conform nevoilor pieţei Sociale şi
muncii Familiei;
Ministerul
Economiei;

27
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
Camera de
Comerţ şi
Industrie;
Autorităţile
publice centrale
2.1.5. Elaborarea unui mecanism de identificare a Trimestrul IV, 2015 Ministerul Mecanism funcţional
persoanelor inactive şi stabilirea cauzelor Muncii, Protecţiei
inactivităţii lor pentru dezvoltarea programului Sociale şi
individual de formare a competenţelor şi pentru Familiei;
incluziunea socială Ministerul
Educaţiei

2.1.6. Elaborarea agendelor naţionale pentru: 2014 - 2017 Ministerul Agende aprobate
- dezvoltarea spiritului antreprenorial şi inovativ; Educaţiei;
- modernizarea şcolii naţionale de management; Ministerul
- sporirea gradului de alfabetizare digitală; Economiei;
- agenda pentru comunicare multilingvă Ministerul
Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor
2.2 Strategia de învăţare pe 2.2.1. Facilitarea creării centrelor de formare la locul de Trimestrul IV, 2016 Autorităţile Numărul centrelor
tot parcursul vieţii muncă publice centrale; funcţionale
Patronatele;
Ministerul
Educaţiei
2.2.2. Perfecţionarea mecanismului de finanţare a 2014 – 2015 Ministerul Mecanism perfecţionat
programelor de formare profesională a şomerilor Muncii, Protecţiei
prin ANOFM Sociale şi
Familiei; Agenţia
Naţională pentru
Ocuparea Forţei
de Muncă;
Ministerul

28
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
Economiei
2.2.3. Elaborarea conceptului pentru educaţia adulţilor Trimestrul IV, 2016 Ministerul Concept aprobat
Educaţiei;
Ministerul
Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei

Obiectivul 3. Internaţionalizarea educaţiei şi promovarea mobilităţii academice şi profesionale pentru sporirea calităţii educaţiei şi asigurarea încrederii reciproce
3.1 Promovarea mobilităţii 3.1.1. Introducerea obligativităţii la nivelul Trimestrul IV, 2015 Ministerul Proiect aprobat
academice în vederea ciclului II şi III, studii superioare de masterat şi Educaţiei
ameliorării calităţii şi doctorat, de a obţine competenţele necesare pentru
relevanţei educaţiei activitate în mediul internaţional/global
3.1.2. Finanţarea prioritară de la buget pe bază de Trimestrul IV, 2017 Ministerul Proiect aprobat
concurs al programelor de studii comune cu instituţii Educaţiei
notorii de peste hotare în domenii de formare
profesională prioritare pentru economia naţională
3.2 Promovarea mobilităţii 3.2.1. Includerea în strategiile sectoriale a prevederilor 2014-2017 Ministerul Numărul de strategii
profesionale privind dezvoltarea resurselor umane prin programe Muncii, Protecţiei completate
de mobilitate profesională în vederea asimilării Sociale şi
Familiei;
bunelor practici
Autorităţile
publice centrale
3.3 Asigurarea convergenţei 3.3.1. Implementarea TIC în activitatea serviciului naţional Trimestrul IV, 2014 Ministerul Sistem informaţional
procedurilor de de recunoaştere a calificărilor şi diplomelor cu Educaţiei; funcţional
recunoaştere a posibilitatea aplicării lor on-line Ministerul
calificărilor cu Tehnologiei
prevederile Convenţiei Informaţiei şi
de la Lisabona Comunicaţiilor
3.3.2. Digitizarea arhivelor registrelor actelor de studii 2016-2017 Ministerul Numărul de registre
din sistemul naţional de învăţămînt Educaţiei; Centrul digitizate anual
de Guvernare
Electronică
3.3.3. Elaborarea paginii web a Serviciului Naţional de 2015-2016 Ministerul Pagina web funcţională
Recunoaştere a Calificărilor Educaţiei; Centrul

29
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
de Guvernare
Electronică
3.3.4. Aprobarea oficială a listei domeniilor de ocupare Trimestrul IV, 2015 Ministerul Lista aprobată
profesională reglementate special şi eliminarea Educaţiei
barierelor pentru recunoaşterea profesională
Obiectivul 4. Parteneriate educaţie - business pentru cercetare şi dezvoltare
4.1 Instituţionalizarea unui 4.1.1. Identificarea necesităţilor de formare şi dezvoltare a Permanent Ministerul Studii elaborate
mecanism de consultare competenţelor şi de cercetare Educaţiei;
publică şi stimulare a Ministerul
interesului businessului Muncii, Protecţiei
pentru parteneriat Sociale şi
Familiei;
Ministerul
Economiei;
Autorităţile
publice centrale;
Academia de
Ştiinţe a Moldovei
4.1.2. Dezvoltarea stimulentelor fiscale pentru investiţii în Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiect aprobat
educaţie şi cercetare Finanţelor;
Ministerul
Economiei;
Ministerul
Educaţiei
4.2 Crearea unei platforme 4.2.1. Crearea sistemului informaţional naţional al ofertelor Trimestrul IV, 2015 Ministerul Sistem informaţional
naţionale unice a educaţionale pentru formarea profesională pe tot Muncii, Protecţiei funcţional
ofertelor educaţionale şi parcursul vieţii Sociale şi
a locurilor vacante Familiei;
Ministerul
Educaţiei;
Ministerul
Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor
4.2.2. Crearea sistemului informaţional al oportunităţilor Trimestrul IV, 2015 Ministerul Sistem informaţional

30
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
de realizare a stagiilor practice şi formare Economiei; funcţional
profesională corporativă Ministerul
Educaţiei;
Centrul de
Guvernare
Electronică;
Autorităţile
publice centrale
4.3 Crearea unei platforme 4.3.1. Crearea unui portal comun al temelor de Trimestrul IV, 2015 Ministerul Portal funcţional
naţionale Moldova: cercetare, dezvoltare sau transfer tehnologic Economiei;
cercetare – inovare (sau solicitate de business, administraţia publică, Academia de
INNO Moldova) partenerii externi de dezvoltare Ştiinţe a Moldovei
4.3.2. Crearea unui portal al ideilor inovaţionale Trimestrul IV, 2015 Ministerul Portal funcţional
Economiei;
Academia de
Ştiinţe a Moldovei
4.3.3. Crearea serviciilor regionale de suport în Trimestrul IV, 2016 Ministerul Numărul de servicii
dezvoltarea şi gestionarea proiectelor inovaţionale Economiei; create
şi de transfer tehnologic Academia de
Ştiinţe a Moldovei
Obiectivul 5: Locuri de muncă atractive şi eficienţă sporită a muncii
5.1 Dezvoltarea serviciilor 5.1.1. Crearea observatoarelor pieţei muncii şi îmbinarea Trimestrul IV, 2015 Ministerul Numărul de
de consiliere analizei pieţei muncii cu analiza competenţelor Muncii, Protecţiei observatoare create
profesională în cadrul existente şi necesare în economia naţională Sociale şi
structurilor teritoriale de Familiei; Agenţia
ocupare a forţei de Naţională pentru
muncă Ocuparea Forţei
de Muncă
5.1.2. Crearea mecanismelor de conlucrare între Trimestrul IV, 2015 Ministerul Mecanisme funcţionale
reprezentanţii businessului, în special cel agricol, şi Muncii, Protecţiei
structurile teritoriale de ocupare a forţei de muncă la Sociale şi
nivel de raion pentru acordarea asistenţei la angajare Familiei; Agenţia
şi îmbunătăţirea competenţelor şi capacităţii de Naţională pentru
inserţie profesională Ocuparea Forţei
de Muncă în
comun cu

31
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
autorităţile
publice locale
5.1.3. Perfecţionarea mecanismului de alocare a suportului Trimestrul II, 2015 Ministerul Proiect aprobat
financiar de către ANOFM pentru formarea Muncii, Protecţiei
profesională a şomerilor preponderent în baza Sociale şi
acordurilor cu potenţialii angajatori Familiei; Agenţia
Naţională pentru
Ocuparea Forţei
de Muncă
5.2 Asigurarea flexibilităţii 5.2.1. Perfecţionarea legislaţiei muncii în vederea Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiect aprobat
şi transparenţei pe piaţa asigurării adaptabilităţii şi flexibilităţii mai mari a Muncii, Protecţiei
muncii relaţiilor de muncă dintre patron şi angajat Sociale şi Familiei
5.2.2. Diversificarea mecanismelor de diseminare a Trimestrul IV, 2014 Ministerul Mecanisme funcţionale
informaţiei cu privire la locurile de muncă Muncii, Protecţiei
disponibile Sociale şi
Familiei; Agenţia
Naţională pentru
Ocuparea Forţei
de Muncă
5.2.3. Perfecţionarea procedurilor de angajare, inclusiv Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proceduri modificate
prin asigurarea transparenţei şi flexibilităţii Muncii, Protecţiei
Sociale şi
Familiei; Agenţia
Naţională pentru
Ocuparea Forţei
de Muncă
5.3 Perfecţionarea sistemului 5.3.1. Flexibilizarea cadrului normativ privind Trimestrul I, 2015 Ministerul Proiect aprobat
de remunerare a muncii salarizarea Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei
5.3.2. Dezvoltarea mecanismelor eficiente de Trimestrul III, 2014 Ministerul Mecanisme elaborate şi
remunerare şi motivare a performanţelor Muncii, Protecţiei aprobate
Sociale şi Familiei
Obiectivul 6: Stoparea exodului de talente

32
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
6.1 Identificarea, stimularea 6.1.1. Elaborarea mecanismelor de oferire a Trimestrul IV, 2015 Ministerul Mecanism aprobat
şi menţinerea talentelor oportunităţilor de creştere profesională şi avansare Muncii, Protecţiei
în carieră Sociale şi Familiei

6.1.2. Elaborarea şi promovarea mecanismelor Trimestrul III, 2015 Ministerul Mecanism aprobat
de asigurare a mobilităţii profesionale şi a Muncii, Protecţiei
principiului flexibilităţii Sociale şi Familiei

Obiectivul 7: Stimularea tinerilor pentru iniţierea afacerilor şi crearea locurilor de muncă în sectorul agricol şi rural
7.1 Facilitarea iniţierii 7.1.1. Elaborarea modificărilor şi completărilor la cadrul Trimestrul IV, 2015 Ministerul Proiect aprobat
afacerilor în sectorul legislativ în vederea definirii noţiunii de „tînăr Agriculturii şi
rural de către tinerii fermier” Industriei
antreprenori Alimentare;
Ministerul
Tineretului şi
Sportului
7.1.2. Determinarea mărimii şi acordarea primei de Trimestrul IV, 2015 Ministerul Proiect aprobat
instalare pentru tinerii fermieri Agriculturii şi
Industriei
Alimentare
7.1.3. Deetatizarea sau transmiterea în locaţiune către 2014 - 2015 Ministerul Numărul bunurilor
IMM a bunurilor proprietate publică neutilizate Economiei; înstrăinate sau
Ministerul transmise în locaţiune
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare
7.1.4. Elaborarea şi lansarea programului de creare a 2014 - 2015 Ministerul Numărul centrelor de
centrelor de excelenţă pentru fermieri Agriculturii şi excelenţă create
Industriei
Alimentare;
Instituţiile
ştiinţifice şi cele
superioare de
învăţămînt
7.1.5. Introducerea în curricula Universităţii Agrare de 2014 - 2015 Ministerul Cirricula completată
Stat din Moldova a disciplinei „Bazele Agriculturii şi

33
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
antreprenoriatului” Industriei
Alimentare

Componenta II: ACCESUL LA RESURSELE FINANCIARE


Acţiuni orizontale
Obiectivul 1: Asigurarea integrităţii şi stabilităţii sistemului financiar al Republicii Moldova
1.1 Eficientizarea 1.1.1. Elaborarea unui plan de acţiuni privind Trimestrul II, 2015 Banca Naţională a Plan de acţiuni elaborat
supravegherii sistemului eficientizarea supravegherii sistemului financiar Moldovei;
financiar, bancar şi bancar şi nebancar conform recomandărilor Comisia Naţională
nebancar formulate în urma evaluării sistemului financiar al a Pieţei Financiare
Republicii Moldova în cadrul programului FSAP,
modulul „Intensitatea şi eficacitatea supravegherii”
(supervisory intensity and effectiveness)
1.1.2. Adoptarea şi lansarea implementării proiectului Trimestrul II, 2014 Comisia Naţională Lege în vigoare
Legii cu privire la organizaţiile financiare a Pieţei Financiare
nebancare
1.1.3. Adoptarea completărilor la legislaţia în vigoare Trimestrul II, 2014 Comisia Naţională Lege în vigoare
privind delegarea către CNPF a atribuţiilor de a Pieţei Financiare
supraveghere a sectorului de leasing
1.1.4. Adoptarea şi lansarea implementării proiectului Trimestrul II, 2014 Comisia Naţională Lege în vigoare
Legii cu privire la fondurile de pensii facultative, în a Pieţei Financiare
vederea conformării cu reglementările UE şi cu
cele mai bune practici internaţionale în domeniu
1.1.5. Modificarea şi completarea Codului Trimestrul II, 2014 Comisia Naţională Lege în vigoare
contravenţional şi Codului penal, în vederea a Pieţei Financiare
ajustării acestora la prevederile legislaţiei existente
şi de perspectivă în domeniul pieţei financiare
nebancare
1.2 Îmbunătăţirea 1.2.1. Elaborarea planului de acţiuni privind îmbunătăţirea Trimestrul II, 2015 FGDSB; Banca Plan de acţiuni elaborat
funcţionării Fondului de funcţionării Fondului de garantare a depozitelor în Naţională a
garantare a depozitelor sistemul bancar (FGDSB) conform recomandărilor Moldovei;
în sistemul bancar formulate în urma evaluării sistemului financiar al Ministerul

34
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
(FGDSB) Republicii Moldova în cadrul programului FSAP, Finanţelor
modulul „Evaluarea standardelor” (standards
assessments) în ceea ce priveşte principiile
fundamentale ale Asociaţiei Internaţionale a
Asigurătorilor de Depozite (IADI)
1.3 Aplicarea prevederilor 1.3.1. Monitorizarea nivelului de transparenţă a Permanent Banca Naţională a Mecanism de
legale aferente acţionarilor, conform prevederilor legislaţiei bancare Moldovei; monitorizare funcţional
transparenţei acţionarilor Comisia Naţională
şi beneficiarilor efectivi a Pieţei Financiare
în sectorul financiar
1.4 Sporirea încrederii 1.4.1. Perfecţionarea cadrului normativ aferent Trimestrul III, 2014 Banca Naţională a Proiect aprobat
consumatorilor de dezvăluirii de către bănci a informaţiei privind Moldovei
servicii bancare în activitatea financiară
sistemul bancar
Obiectivul 2: Sporirea atractivităţii climatului investiţional pentru investiţii străine de portofoliu
2.1 Armonizarea cadrului de 2.1.1. Elaborarea cadrului normativ secundar aferent Trimestrul I, 2015 Comisia Naţională Proiecte aprobate
reglementare a pieţei de implementării prevederilor Legii privind piaţa de a Pieţei
capital cu cerinţele UE capital Financiare;
Ministerul
Finanţelor; Banca
Naţională a
Moldovei;
Ministerul
Economiei
2.2 Ajustarea cadrului legal 2.2.1. Preluarea şi implementarea prevederilor Codului Trimestrul IV, 2015 Ministerul Proiecte aprobate
aferent guvernării european de guvernare corporativă în cadrul Economiei;
corporative (protecţia legislativ naţional Comisia Naţională
investitorilor, a Pieţei
transparenţa Financiare;
informaţională) Ministerul
Finanţelor; Banca
Naţională a
Moldovei
2.3 Crearea şi promovarea 2.3.1. Definitivarea şi adoptarea proiectului de lege Trimestrul I, 2015 Ministerul Proiect adoptat
instrumentelor privind capitalul de risc (venture) Economiei;

35
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
inovatoare de partajare a Comisia Naţională
riscurilor de investiţii a Pieţei
Financiare;
Academia de
Ştiinţe a Moldovei
2.4 Ajustarea cadrului legal 2.4.1. Elaborarea cadrului legal şi normativ privind Trimestrul IV, 2014 Comisia Naţională Proiecte aprobate
şi normativ în domeniul implementarea standardelor internaţionale de a Pieţei
standardelor de evaluare evaluare Financiare;
Ministerul
Economiei;
Ministerul
Finanţelor;
Agenţia Relaţii
Funciare şi
Cadastru
Obiectivul 3: Facilitarea accesului la finanţare a sectorului real al economiei prin intermediul pieţei financiare autohtone
3.1 Armonizarea sistemelor 3.1.1. Elaborarea planului de acţiuni referitor la crearea Trimestrul II, 2015 Banca Naţională a Plan de acţiuni elaborat
de plăţi şi decontări ale depozitarului central unic al valorilor mobiliare Moldovei;
valorilor mobiliare, a conform recomandărilor formulate în urma Comisia Naţională
sistemelor de garantare evaluării sistemului financiar al Republicii a Pieţei Financiare
financiară etc. cu Moldova în cadrul programului FSAP, modulul
cerinţele UE „Infrastructura pieţei financiare” (financial market
infrastructure)
3.1.2. Instituirea registrului riscului de credit Trimestrul IV, 2014 Banca Naţională a Registru creat
Moldovei
3.2 Impulsionarea pieţei 3.2.1. Extinderea termenelor de scadenţă ale valorilor 2014-2015 Ministerul Termene extinse de
valorilor mobiliare de mobiliare de stat prin modificarea treptată a Finanţelor; scadenţă ale valorilor
stat în vederea creării structurii emisiilor instrumentelor existente, Banca Naţională a mobiliare de stat
curbei de rate pe termen preferinţă fiind acordată celor cu termen mai lung Moldovei
lung de circulaţie
3.3 Promovarea educaţiei 3.3.1. Elaborarea proiectului strategiei naţionale de Trimestrul IV, Banca Naţională a Proiect elaborat şi
financiare pentru educaţie financiară 2014 Moldovei; aprobat
persoanele fizice Comisia Naţională
a Pieţei
Financiare;

36
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
Ministerul
Finanţelor;
Ministerul
Economiei;
Ministerul
Educaţiei
3.3.2. Efectuarea campaniilor de informare prin 2014-2015 Banca Naţională a Numărul de campanii
intermediul proiectelor-pilot în colaborare cu Moldovei; desfăşurate
partenerii de dezvoltare Comisia Naţională
a Pieţei Financiare
Obiectivul 4: Atragerea şi creşterea eficienţei resurselor financiare externe acordate de partenerii de dezvoltare pentru sectorul real al economiei
4.1 Eficientizarea şi 4.1.1. Crearea unor instrumente financiare atractive pentru Trimestrul IV, 2014 Ministerul Instrumente elaborate
monitorizarea procesului sectoarele prioritare ale economiei naţionale, Economiei; şi aprobate
de alocare a resurselor inclusiv domeniul inovaţii şi tehnologii Ministerul
financiare externe, prin Finanţelor;
intermediul sistemului Comisia Naţională
financiar bancar şi a Pieţei Financiare
nebancar, destinate
dezvoltării economiei
naţionale
4.2 Susţinerea 4.2.1. Elaborarea unui program de susţinere a Trimestrul IV, 2014 Ministerul Program elaborat
întreprinderilor mici şi întreprinderilor mici şi mijlocii producătoare din Economiei;
mijlocii producătoare din sectorul rural (conform mecanismului utilizat de Ministerul
sectorul rural prin Unitatea de implementare a grantului acordat de Finanţelor
atragerea asistenţei Guvernul Japoniei)
financiare sub formă de
granturi pentru
dezvoltarea capacităţilor
lor de producţie

4.3 Susţinerea activităţilor 4.3.1. Capitalizarea fondurilor de garantare a creditelor Permanent Ministerul Numărul garanţiilor
inovative ale Finanţelor; acordate anual
întreprinderilor mici şi Ministerul
mijlocii şi de Economiei
implementare a 4.3.2. Facilitarea accesului tinerilor antreprenori din Trimestrul I, 2014 Ministerul Numărul de afaceri

37
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
inovaţiilor de către zonele rurale la resursele financiare prin Economiei; finanţate anual
acestea prin intermediul prelungirea Programului de Abilitare Economică a Ministerul
aplicării programelor Tinerilor Finanţelor
speciale cu atragerea 4.3.3. Stimularea investirii economiilor în dezvoltarea 2014 - 2015 Ministerul Numărul granturilor
liniilor de credit pe afacerilor prin implementarea Programului de Economiei; acordate anual
termen lung de la atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” Ministerul
instituţiile financiare Finanţelor
internaţionale
Acţiuni sectoriale: Agricultură, mediu
4.4 Facilitarea accesului la 4.4.1. Elaborarea şi promovarea Legii cu privire la Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiect aprobat
resursele financiare creditul agricol în vederea creării cadrului legal de Agriculturii şi
pentru fermieri (credite reglementare a acordării creditelor preferenţiale în Industriei
şi granturi, subvenţii, agricultură Alimentare;
asistenţă tehnică) Ministerul
Finanţelor; Banca
Naţională a
Moldovei
4.4.2. Majorarea Fondului de subvenţionare a Trimestrul IV, 2014 Ministerul Fond majorat, mil. lei
producătorilor agricoli Agriculturii şi
Industriei
Alimentare;
Ministerul
Finanţelor
4.4.3. Elaborarea şi promovarea proiectului legii privind Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiect aprobat
principiile de subvenţionare a producătorilor Agriculturii şi
agricoli Industriei
Alimentare;
Ministerul
Finanţelor
4.4.4. Elaborarea proiectului de modificare şi completare Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiect aprobat
a unor acte legislative în scopul implementării pe Agriculturii şi
larg a sistemului de plăţi electronice, avînd ca scop Industriei
final eliminarea din circulaţie a banilor de hîrtie Alimentare;
către 1 ianuarie 2015 Ministerul
Finanţelor;

38
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
Banca Naţională a
Moldovei;
Ministerul
Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor;
Centrul
Informaţional
Agricol;
Centrul de
Guvernare
Electronică
4.5 Promovarea Sistemului 4.5.1. Organizarea seminarelor, instruirilor în scopul 2014 Ministerul Numărul de
de Certificate de Depozit familiarizării producătorilor agricoli cu prevederile Agriculturii şi evenimente organizate;
pentru Cereale Legii nr. 33-XVI din 24 februarie 2006 privind Industriei Numărul de
depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de Alimentare participanţi
depozit pentru cereale
4.6 Stimularea cooperării 4.6.1. Promovarea şi aprobarea proiectului de Trimestrul I, 2014 Ministerul Proiect aprobat
producătorilor şi lege cu privire la grupurile de producători şi Agriculturii şi
impulsionarea asociaţiile lor Industriei
exporturilor Alimentare

4.6.2. Stimularea cooperării producătorilor Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiect aprobat
agricoli prin acordarea subvenţiilor preferenţiale şi Agriculturii şi
oferirea facilităţilor fiscale grupurilor de Industriei
producători agricoli Alimentare
4.6.3. Majorarea volumului resurselor 2015-2017 Ministerul Numărul de expoziţii
financiare pentru promovarea producţiei Economiei; organizate
agroalimentare autohtone în cadrul expoziţiilor şi Ministerul
tîrgurilor internaţionale, organizate în ţară şi peste Agriculturii şi
hotare Industriei
Alimentare;
Ministerul
Finanţelor

39
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
4.6.4. Elaborarea proiectului de hotărîre a Trimestrul I, 2014 Ministerul Proiect aprobat
Guvernului privind aprobarea regulamentului de Agriculturii şi
utilizare a mărcii naţionale „Agricultura Ecologică Industriei
- Republica Moldova” Alimentare

4.7 Sprijinirea practicilor de 4.7.1. Sprijinirea tehnologiilor de producţie Permanent Ministerul Suprafaţa cultivată,
gestionare eficientă a prietenoase mediului, a produselor ecologice, Agriculturii şi utilizînd tehnologia no-
terenurilor agricole şi a inclusiv a biodiversităţii Industriei till;
apei Alimentare; Suprafaţa destinată
Biroul Naţional de agriculturii organice;
Statistică Suprafaţa culturilor
energetice;
Suprafaţa terenurilor
împădurite, inclusiv cu
fîşii de protecţie
4.7.2. Sprijinirea adaptării şi atenuării efectelor Permanent Ministerul Cheltuieli pentru
schimbărilor climatice Agriculturii şi diminuarea
Industriei consecinţelor
Alimentare; schimbărilor de climă
Biroul Naţional de
Statistică;
Ministerul
Mediului
4.7.3. Elaborarea şi promovarea Legii privind Trimestrul IV, 2015 Ministerul Proiect adoptat
acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi Agriculturii şi
naturale în agricultură Industriei
Alimentare;
Ministerul
Finanţelor;
Ministerul
Mediului
4.8 Accesul la fondurile 4.8.1. Aprobarea strategiei naţionale de dezvoltare Trimestrul I, 2014 Ministerul Proiect adoptat
europene în domeniul agricolă şi rurală a Republicii Moldova pentru anii Agriculturii şi
dezvoltării rurale şi 2014-2020 Industriei
agriculturii Alimentare

40
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
4.8.2. Creşterea oportunităţilor de ocupare a forţei de 2020 Ministerul Numărul de micro-
muncă în domeniul non-agricol şi sporirea Agriculturii şi întreprinderi nou create
veniturilor în mediul rural Industriei în mediul rural;
Alimentare; Numărul locurilor de
Biroul Naţional de muncă nou create
Statistică
4.8.3. Stimularea implicării comunităţii locale în 2020 Ministerul Numărul de proiecte
dezvoltarea rurală Agriculturii şi iniţiate de comunităţile
Industriei rurale
Alimentare
4.9. Perfecţionarea 4.9.1. Crearea mecanismului de participare a Trimestrul III, 2015 Ministerul Mecansm creat şi
instrumentelor fiscale de Republicii Moldova în comerţul cu cote privind Mediului implementat
mediu diminuarea emisiilor în mediu, stabilirea limitelor,
cotelor şi a modulului de vînzare a cotelor
emisiilor în mediu
4.9.2. Crearea mecanismului de asigurare de Trimestrul IV, 2016 Ministerul Proiect aprobat
mediu Mediului

4.9.3. Crearea stimulentelor eficiente pentru Trimestrul IV, 2015 Ministerul Acte legislative
întreprinderi şi agenţi economici prin acordarea Mediului modificate, mecanisme
subvenţiilor, înlesnirilor fiscale şi altor scutiri şi de aplicare elaborate
beneficii pentru aplicarea celor mai bune
tehnologii disponibile ale energiei alternative,
utilizarea resurselor reciclabile şi prelucrarea
deşeurilor şi pentru aplicarea altor măsuri eficiente
privind protecţia mediului

4.10. Asigurarea funcţionării 4.10.1. Dezvoltarea capacităţilor instituţionale şi Trimestrul IV, 2014 Ministerul Fondul Ecologic
eficiente a Fondului administrative ale Fondului Ecologic Naţional Mediului Naţional cu statut de
Ecologic Naţional (FEN) persoană juridică;
Regulament nou
aprobat

4.10.2. Perfecţionarea instrumentelor de finanţare utilizate Trimestrul III, 2014 Ministerul Acte normative şi

41
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
de Fondul Ecologic Naţional Mediului legislative modificate;
Instrumente noi de
finanţare testate

4.10.3 Asigurarea transparenţei în procesul decizional Permanent Ministerul Rapoarte publicate;


şi în activitatea Fondului Ecologic Naţional Mediului pagină web creată şi
administrată

4.11 Atragerea investiţiilor şi 4.11.1. Participarea în cadrul programelor şi Permanent Ministerul Numărul de proiecte
fondurilor externe în instrumentelor de asistenţă ale CE (TAIEX, Mediului acceptate pentru
sectorul de mediu TWINNING, Programul Operaţional RO-UC-MD, finanţare
Parteneriatul Estic etc.) şi ale Fondului Global de
Mediu

Componenta III: INFRASTRUCTURA TRANSPORTURILOR


Obiectivul 1: Sporirea calităţii drumurilor şi a gradului de acoperire a teritoriului republicii cu acestea
1.1 Crearea unui sistem 1.1.1. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale Trimestrul IV, 2015 Ministerul Numărul persoanelor
durabil de finanţare a autorităţilor publice centrale şi locale în Transporturilor şi instruite
proiectelor de identificarea şi obţinerea surselor financiare pentru Infrastructurii
infrastructură realizarea proiectelor de construcţie şi reabilitare a Drumurilor;
drumurilor Cancelaria de
Stat;
Autorităţile
publice centrale în
comun cu
autorităţile
publice locale
1.1.2. Perfecţionarea procedurilor şi a cadrului legal pentru Trimestrul I, 2014 Ministerul Proiecte aprobate
desfăşurarea achiziţiilor publice Finanţelor
1.1.3. Promovarea proiectelor de parteneriate public- Permanent Ministerul Numărul
private în domeniul infrastructurii transporturilor Transporturilor şi parteneriatelor public-
Infrastructurii private create
Drumurilor
1.1.4. Elaborarea proiectelor de atragere a fondurilor şi Permanent Ministerul Volumul resurselor

42
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
granturilor europene şi ale altor donatori Transporturilor şi atrase
internaţionali în domeniu Infrastructurii
Drumurilor;
Cancelaria de Stat
1.1.5. Preluarea şi adoptarea standardelor europene şi Trimestrul IV, 2016 Ministerul Numărul de standarde
internaţionale pentru domeniul transporturilor şi Transporturilor şi europene şi
drumurilor, inclusiv lista standardelor conexe Infrastructurii internaţionale adoptate
Drumurilor:
Ministerul
Economiei;
Ministerul
Dezvoltării
Regionale şi
Construcţiilor
1.1.6. Dotarea laboratoarelor de testare a calităţii Trimestrul IV, 2015 Ministerul Achiziţie de
drumurilor conform cerinţelor de performanţă Transporturilor şi echipamente
impuse de standardele internaţionale Infrastructurii
Drumurilor
1.1.7. Acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii 2014-2015 Ministerul Numărul certificatelor
calităţii drumurilor şi a transporturilor conform Transporturilor şi de acreditare
cerinţelor UE Infrastructurii
Drumurilor;
Ministerul
Economiei
1.1.8. Implementarea prevederilor normelor tehnice şi Permanent Ministerul Numărul de strandarde
standardelor ajustate în domeniul drumurilor Transporturilor şi aprobate;
Infrastructurii Numărul de
Drumurilor reglementări tehnice
aprobate
1.2 Reabilitarea şi 1.2.1. Consolidarea capacităţilor societăţilor pe acţiuni şi Permanent Ministerul Numărul de persoane
întreţinerea întreprinderilor de stat responsabile de întreţinerea Transporturilor şi instruite, atestate;
corespunzătoare a căilor drumurilor Infrastructurii Numărul de traininguri
de transport Drumurilor desfăşurate, anual
1.2.2. Ajustarea cadrului legal şi normativ şi a Trimestrul IV, 2016 Ministerul Proiecte aprobate
standardelor tehnice la cerinţele noului sistem de Transporturilor şi
întreţinere a drumurilor Infrastructurii

43
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
Drumurilor
1.2.3. Implementarea tehnologiilor moderne pentru Trimestrul IV, 2017 Ministerul Buget anual, lei
întreţinerea drumurilor şi achiziţionarea Transporturilor şi
echipamentului necesar Infrastructurii
Drumurilor
1.3 Identificarea celor mai 1.3.1. Identificarea proiectelor de infrastructură prioritare la Trimestrul IV, 2016 Ministerul Numărul de proiecte
importante proiecte de nivel raional şi regional Dezvoltării identificate
infrastructură din Regionale şi
domeniul transporturilor Construcţiilor în
comun cu
autorităţile
publice locale
1.3.2. Elaborarea proiectelor de infrastructură la nivel local Permanent Ministerul Numărul de proiecte
şi accesibilizarea asistenţei tehnice şi financiare Transporturilor şi finanţate din fonduri
externe Infrastructurii externe
Drumurilor în
comun cu
autorităţile
publice locale;
Cancelaria de Stat

1.4 Asigurarea accesului la 1.4.1. Descentralizarea administrării drumurilor locale Trimestrul IV, 2018 Ministerul km drumuri transferate
reţeaua de drumuri prin trecerea unei părţi a drumurilor locale Transporturilor şi
naţionale pe drumurile importante în categoria de drumuri regionale Infrastructurii
locale/rurale din toate Drumurilor în
localităţile ţării comun cu
autorităţile
publice locale
1.4.2. Transmiterea drumurilor locale rămase la balanţa Trimestrul IV, 2018 Ministerul Volumul transferurilor
autorităţilor publice locale de nivelul al doilea cu Transporturilor şi efectuate, mil.lei
asigurarea alocării de resurse din Fondul rutier Infrastructurii
pentru reparaţia şi întreţinerea acestora Drumurilor în
comun cu
autorităţile
publice locale
1.4.3. Asigurarea transferului de capacităţi pentru Trimestrul IV, 2016 Ministerul Numărul de trainunguri

44
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
gestionarea eficientă a drumurilor locale Transporturilor şi realizate
Infrastructurii
Drumurilor în
comun cu
autorităţile
publice locale
Obiectivul 2: Susţinerea operaţiunilor de comerţ intern şi internaţional pe distanţă medie şi lungă prin intermediul transportului feroviar
2.1 Eficientizarea 2.1.1. Implementarea primului pachet feroviar al UE, care Trimestrul IV, 2015 Ministerul Proiecte aprobate
administrării căilor ferate presupune restructurarea, recapitalizarea, Transporturilor şi
şi liberalizarea pieţei de raţionalizarea şi liberalizarea transportului de Infrastructurii
transport feroviar mărfuri Drumurilor
2.1.2. Implementarea celui de-al doilea pachet feroviar al Trimestrul IV, 2016 Ministerul Proiecte aprobate
UE ce vizează liberalizarea ulterioară, siguranţa Transporturilor şi
feroviară şi armonizarea standardelor tehnice Infrastructurii
Drumurilor
2.2 Dezvoltarea 2.2.1. Asigurarea integrală şi permanentă a Trimestrul IV, 2016 Ministerul Fluxul transportului de
infrastructurii de accesului în Portul Internaţional Giurgiuleşti Transporturilor şi mărfuri şi pasageri
transport feroviar Infrastructurii
Drumurilor
2.2.2. Construcţia terminalului de transbordare Trimestrul IV, 2016 Ministerul Terminal funcţional
din Ungheni Transporturilor şi
Infrastructurii
Drumurilor
2.2.3. Construcţia edificiului Centrului Logistic Trimestrul IV, 2016 Ministerul Centru funcţional
Multimodal şi asigurarea accesului la acesta Transporturilor şi
Infrastructurii
Drumurilor
Obiectivul 3: Oferirea serviciilor de calitate în transportul aerian de mărfuri la un cost acceptabil pentru întreprinzători
3.1 Construcţia unui nou 3.1.1. Elaborarea studiului de fezabilitate privind Trimestrul IV, 2018 Ministerul Studiu elaborat
terminal cargo aerian ce construcţia unui nou terminal cargo în regiunea de Transporturilor şi
ar presta serviciile nord a Republicii Moldova Infrastructurii
conform standardelor Drumurilor
internaţionale 3.1.2. Introducerea aeroporturilor în circuitul economic Permanent Ministerul Numărul aeroporturilor
internaţional prin modernizarea acestora şi Transporturilor şi Volumul mărfurilor şi

45
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
dezvoltarea bazei lor tehnico-materiale Infrastructurii pasagerilor transportaţi
Drumurilor;
Ministerul
Apărării;
Ministerul
Economiei
3.1.3. Dezvoltarea parteneriatetor public-private pe baza Permanent Ministerul Volumul mărfurilor şi
infrastructurii existente Transporturilor şi pasagerilor transportaţi
Infrastructurii
Drumurilor;
Ministerul
Apărării;
Ministerul
Economiei
Obiectivul 4: Asigurarea accesului de importanţă strategică şi eficient din punct de vedere al costurilor la transportul maritim
4.1 Îmbunătăţirea bazei 4.1.1. Transpunerea în legislaţia naţională şi Permanent Ministerul Proiecte aprobate
normative ce implementarea prevederilor actelor normative ale Transporturilor şi
reglementează UE în materie de transport naval Infrastructurii
transportul naval şi Drumurilor
crearea unei instituţii 4.1.2. Reglementarea accesului la operarea porturilor Trimestrul IV, 2015 Ministerul Proiecte aprobate
publice specializate (activitatea de operator portuar) Transporturilor şi
Infrastructurii
Drumurilor
4.1.3. Crearea unei instituţii specializate în domeniul Trimestrul IV, 2014 Ministerul Instituţie funcţională
transportului naval Transporturilor şi
Infrastructurii
Drumurilor
4.2 Dezvoltarea 4.2.1. Asigurarea Complexului portuar Trimestrul IV, 2018 Ministerul Facilitate asigurată
infrastructurii portuare Giurgiuleşti cu facilităţi destinate preluării de la Transporturilor şi
bordul navelor a deşeurilor Infrastructurii
Drumurilor;
Ministerul
Mediului

Acţiuni sectoriale: agricultură, mediu, turism, infrastructură şi servicii de transport

46
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
4.3 Reducerea costurilor de 4.3.1. Identificarea şi implementarea proiectelor de Trimestrul IV, 2022 Ministerul Drumuri naţionale
producţie şi asigurarea reabilitare a reţelei de drumuri publice naţionale Transporturilor şi reabilitate anual, km
integrităţii livrărilor de Infrastructurii
produse în termene Drumurilor
favorabile 4.3.2. Construcţia şi reparaţia drumurilor locale întru Permanent Ministerul Drumuri locale
majorarea lungimii drumurilor asfaltate şi pietruite Transporturilor şi reparate anual, km
Infrastructurii
Drumurilor în
comun cu
autorităţile
publice locale
4.3.3. Modernizarea programelor de instruire a Trimestrul IV, 2014 Ministerul Programe aprobate
specialiştilor în domeniul transporturilor şi Educaţiei;
infrastructurii drumurilor Ministerul
Transporturilor şi
Infrastructurii
Drumurilor
4.3.4. Majorarea resurselor Fondului rutier (FR) din Trimestrul IV, 2015 Ministerul Volumul încasărilor
contul majorării accizelor la unele tipuri de Transporturilor şi anuale, mil. lei
combustibili Infrastructurii
Drumurilor;
Ministerul
Finanţelor
4.3.5. Amenajarea drumurilor de acces spre obiectele de Trimestrul IV, 2016 Ministerul Drumuri amenajate
infrastructură a pieţelor agroalimentare Transporturilor şi anual, km
Infrastructurii
Drumurilor în
comun cu
autorităţile
publice locale
4.4 Sporirea competitivităţii 4.4.1. Evaluarea structurii pieţei serviciilor de transport Trimestrul IV, 2014 Consiliul Studiu elaborat
serviciilor de transport de mărfuri şi elaborarea recomandărilor privind Concurenţei;
dezvoltarea serviciilor de transport auto, feroviar, Mediul academic
aerian şi fluvial
4.5 Integrarea principiilor de 4.5.1. Promovarea standardelor auto europene la maşinile Trimestrul III, 2016 Ministerul Standarde Euro
protecţie a mediului în importate în vederea ajustării lor la cerinţele UE Transporturilor şi aprobate, sistem de

47
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
politica de transport (trecerea la sistemul Euro pentru motoare şi Infrastructurii înmatriculare ajustat la
carburanţi; trecerea la sistemul de înmatriculare a Drumurilor; standardele UE
automobililor importate în dependenţă de Ministerul
standardele Euro şi emisiile de CO2) Mediului;
Ministerul
Afacerilor Interne
4.5.2. Elaborarea şi promovarea programelor de stimulare Trimestrul II, 2015 Ministerul Programe promovate
a înnoirii parcului auto naţional (introducerea Mediului;
programelor de tip „RABLA”) Ministerul
Afacerilor Interne
4.5.3. Asigurarea efectuării studiilor de evaluare a Trimestrul IV, 2017 Ministerul Numărul studiilor de
impactului asupra mediului la trasarea căilor de Mediului evaluare a impactului
transport efectuate
4.6 Dezvoltarea 4.6.1. Construcţia şi darea în exploatare a unei parcări Trimestrul IV, 2014 Agenţia Parcare funcţională
infrastructurii aferente specializate şi amenajate pentru rulote în zona de Turismului
serviciilor de turism centru, traseul Chişinău - Orhei
4.6.2. Atragerea companiilor prestatoare de servicii Trimestrul IV, 2016 Agenţia Numărul de companii
aeriene Low-Cost Turismului; atrase
Ministerul
Transporturilor şi
Infrastructurii
Drumurilor
4.6.3. Diversificarea destinaţiilor cu care operează Trimestrul IV, 2016 Agenţia Numărul de destinaţii
companiile prestatoare de servicii aeriene Low- Turismului; noi
Cost Ministerul
Transporturilor şi
Infrastructurii
Drumurilor
Componenta IV. INFRASTRUCTURA ENERGETICĂ
Acţiuni orizontale
Obiectivul 1: Asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale
1.1 Diversificarea căilor şi 1.1.1. Identificarea surselor alternative de Trimestrul IV, 2016 Ministerul Numărul de furnizori
surselor de aprovizionare alimentare cu gaze naturale: furnizor pe termen Economiei alternativi
cu gaze naturale lung, exploatarea resurselor interne, piaţa

48
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
concurenţială pe termen scurt
1.2 Consolidarea rolului 1.2.1. Construcţia liniei de interconexiune a reţelelor de Trimestrul I, 2014 Ministerul 11 km gazoduct
Republicii Moldova de transport gaze ale Republicii Moldova şi României Economiei construit
culoar de tranzit al pe direcţia Ungheni-Iaşi
gazelor naturale
Obiectivul 2: Asigurarea securităţii aprovizionării cu energie electrică
2.1 Construcţia unor noi linii 2.1.1. Construcţia liniei de 400 kV de Trimestrul IV, 2016 Ministerul Linie electrică de
de interconexiune şi interconexiune cu sistemul electroenergetic român Economiei interconexiune, km
consolidarea reţelei LEA Suceava – Bălţi
interne de transport al
energiei electrice
2.1.2. Modernizarea liniilor electrice de transport şi staţiilor Trimestrul IV, 2016 Ministerul Linie electrică de
electrice Economiei transport, km;
Numărul de staţii
electrice
2.2 Conectarea la sistemul 2.2.1. Elaborarea studiului de Trimestrul IV, 2015 Ministerul Studiu elaborat
ENTSO-E fezabilitate cu privire la conectarea la ENTSO-E şi Economiei
selectarea opţiunii potrivite de conectare
Obiectivul 3: Crearea unei platforme puternice de generare a energiei electrice şi termice
3.1 Retehnologizarea 3.1.1. Reabilitarea reţelelor de termoficare Trimestrul IV, 2016 Ministerul Reţele reabilitate,km;
sistemului de termoficare Economiei % reţelelor reabilitate
cu utilizarea tehnologiei din total
de cogenerare de înaltă
eficienţă

Obiectivul 4: Îmbunătăţirea eficienţei energetice


4.1 Creşterea eficienţei 4.1.1. Utilizarea sistemelor performante de măsurare şi a Trimestrul IV, 2016 Ministerul Reducerea consumului
energetice la producerea, dispozitivelor pentru căldură şi energie Economiei de energie în clădiri, %
transportul şi distribuţia
energiei electrice şi
termice
4.2 Creşterea eficienţei 4.2.1. Promovarea performanţei energetice a Trimestrul IV, 2016 Ministerul Ponderea clădirilor
energetice în consumul clădirilor Economiei; publice reabilitate, %,

49
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
final de energie electrică Ministerul anual
şi termică Dezvoltării
Regionale şi
Construcţiilor
4.3 Asigurarea funcţionării 4.3.1. Dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale Fondului Trimestrul IV, 2014 Ministerul Buget anual, lei
eficiente a Fondului pentru Eficienţă Energetică Economiei;
pentru Eficienţă Fondul pentru
Energetică (FEE) Eficienţă
Energetică

4.3.2. Perfecţionarea instrumentelor de finanţare Trimestrul IV, 2015 Ministerul Numărul de


utilizate de Fondul pentru Eficienţă Energetică, Economiei; proiecte/linii de
inclusiv trecerea de la cofinanţare prin granturi la Fondul pentru finanţare atrase
cofinanţare prin credite avantajoase Eficienţă
Energetică
4.4 Sporirea capacităţilor de 4.4.1. Promovarea şi implementarea proiectelor Permanent Ministerul Numărul de proiecte
implementare a de eficienţă energetică şi utilizare a surselor de Economiei; finanţate anual;
politicilor în domeniul energie regenerabile în instituţiile publice, Fondul pentru Buget anual, lei
eficienţei energetice şi acordînd prioritate şcolilor, grădiniţelor, spitalelor Eficienţă
resurselor regenerabile în şi altor clădiri de menire socială Energetică
sectorul energetic 4.4.2. Consolidarea capacităţilor Agenţiei pentru Permanent Ministerul Numărul de persoane
Eficienţă Energetică, inclusiv prin angajarea Economiei instruite;
consultanţilor şi experţilor în domeniul energetic Numărul de persoane
angajate;
Buget anual, lei
4.4.3. Implementarea Strategiei de comunicare Trimestrul IV, 2016 Ministerul Numărul de
în domeniul eficienţei energetice şi surselor de Economiei evenimente desfăşurate
energie regenerabilă anual
Obiectivul 5: Creşterea utilizării surselor regenerabile de energie (SER)
5.1 Valorificarea surselor 5.1.1. Promovarea tehnologiei de generare a energiei Trimestrul IV, 2016 Ministerul Capacitate instalată,
regenerabile de energie electrice din surse de energie regenerabile (eoliene, Economiei MW
solare şi biomasă) cu puterea totală de 150 MW
5.1.2. Încurajarea utilizării surselor regenerabile de Trimestrul IV, 2016 Ministerul Ponderea surselor
energie de către întreprinderi, în sectorul public şi Economiei; regenerabile de energie
rezidenţial (panouri solare individuale, cazane pe Ministerul în totalul consumului

50
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
biomasă etc.) Mediului; Fondul brut de energie, %
pentru Eficienţă
Energetică
Acţiuni sectoriale: agricultură, industrie, transport şi logistică
6. Industrie 6.1. Promovarea etichetării energetice a dispozitivelor Trimestrul IV, 2016 Ministerul % dispozitivelor
electrice de uz casnic, în funcţie de clasa de Economiei etichetate energetic din
eficienţă energetică total, anual
6.2. Elaborarea şi implementarea reglementărilor UE în Trimestrul IV, 2015 Ministerul Numărul de
domeniul eco-designului Economiei reglementări aprobate
7. Transport şi logistică 7.1. Promovarea utilizării biocarburanţilor în Trimestrul IV, 2016 Ministerul Cota de biocombustibil
transporturi conform ponderii stabilite de Transporturilor şi din totalul
Programul naţional pentru eficienţă energetică Infrastructurii combustibililor utilizaţi
2011-2020 pînă la cel puţin 10% din totalul Drumurilor; %
combustibililor utilizaţi în anul 2020 Ministerul
Economiei; Biroul
Naţional de
Statistică
8. Asigurarea accesului la 8.1. Simplificarea procedurilor de coordonare şi Trimestrul I, 2014 Ministerul Numărul de zile
infrastructura energetică racordare a reţelelor electrice prin limitarea Economiei consumate pentru
acestora în timp şi cost procedurile de
racordare;
Costul procedurilor de
racordare, lei
8.2. Reducerea numărului de controale în domeniu şi Trimestrul I, 2014 Ministerul Numărul de controale
introducerea caracterului consultativ al acestora Economiei efectuate anual
8.3. Elaborarea standardelor şi normativelor tehnice Trimestrul IV, 2015 Ministerul Numărul de standarde
privind amenajarea şi exploatarea instalaţiilor Economiei elaborate;
electrice şi termice, adaptate la cele europene şi Numărul normativelor
internaţionale tehnice elaborate
8.4. Adaptarea standardului de calitate a serviciilor de Trimestrul IV, 2015 Ministerul Numărul de standarde
proiectare şi conectare exterioară la reţelele Economiei adaptate
electrice de distribuţie şi transport, precum şi de
calitate a energiei electrice şi termice furnizată
consumatorilor finali, la cele europene şi
internaţionale

51
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă

9. Diversificarea 9.1. Modificarea legislaţiei în domeniul importului de Trimestru I, 2014 Ministerul Proiect aprobat
businessului produse petroliere în vederea asigurării accesului Economiei
agenţilor economici/fermierilor din domeniul
agriculturii la procesul de import al acestora în
scopuri de consum intern (fără drept de
comercializare) fără deţinerea licenţelor aferente
9.2. Intervenţia statului în modul de formare a preţurilor Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiect aprobat
pentru produsele petroliere Economiei;
ANRE
9.3. Reglementarea mai activă a preţurilor produselor Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiect aprobat
petroliere prin modificarea regulamentului Agenţiei Economiei;
Naţionale pentru Reglementări în Energetică ANRE
(ANRE)
9.4. Examinarea posibilităţii de eliminare a şocurilor Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiect aprobat
sezoniere prin reglementare sau subvenţionare Economiei;
ANRE
9.5. Simplificarea cerinţelor tehnice şi de securitate faţă Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiect aprobat
de staţiile de alimentare cu produse petroliere (fără Economiei;
drept de comercializare) aflate în zona rurală ANRE
(dezvoltarea stocurilor proprii)
Componenta V. INFRASTRUCTURA CALITĂŢII
Acţiuni orizontale
Obiectivul 1: Ajustarea cadrului legislativ şi normativ la prevederile legislaţiei comunitare
1.1 Armonizarea 1.1.1. Continuarea procesului de transpunere a Permanent Ministerul Numărul de reglementări
reglementărilor cu directivelor europene în reglementările tehnice Economiei tehnice aprobate
prevederile naţionale
documentelor europene 1.1.2. Revizuirea reglementărilor tehnice în Trimestrul IV, 2017 Ministerul Numărul de reglementări
scopul armonizării lor complete, inclusiv sub Economiei tehnice revizuite
aspectul desemnării autorităţilor de supraveghere a
pieţei
1.1.3. Revizuirea şi/sau modificarea Permanent Ministerul Numărul de acte
documentelor normative din domeniul metrologiei Economiei normative
în conformitate cu prevederile directivelor de Nouă revizuite/modificate

52
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
Abordare şi cu cele internaţionale (OIML) în
domeniul metrologiei
1.1.4. Iniţierea procesului de transpunere a Trimestrul IV, 2015 Ministerul Numărul de reglementări
directivelor europene ce ţin de domeniul Economiei de metrologie legală
metrologiei în reglementări de metrologie legală aprobate
1.2 Asigurarea 1.2.1. Continuarea procesului de adoptare a Permanent Ministerul Numărul de standarde
compatibilităţii standardelor europene şi internaţionale Economiei europene şi
standardelor cu internaţionale adoptate
reglementările tehnice în calitate de standarde
ajustate la normele naţionale
europene 1.2.2 Anularea standardelor naţionale Permanent Ministerul Numărul de standarde
conflictuale cu standardele europene adoptate ca Economiei anulate
standarde naţionale
1.3 Intensificarea cooperării 1.3.1. Obţinerea statutului de membru al Comitetului Trimestrul IV, 2014 Ministerul Decizia CENELEC
cu organismele europene European de Standardizare Electrotehnică Economiei aprobată
de standardizare (CENELEC)
1.3.2. Participarea activă a Organismului Naţional de Permanent Ministerul Numărul proiectelor de
Standardizare în procesul de standardizare Economiei standarde avizate
europeană în calitate de membru afiliat al CEN

1.4 Consolidarea 1.4.1. Dezvoltarea capitalului uman în domeniul Permanent Ministerul Numărul de experţi
capacităţilor standardizării prin instruirea continuă a Economiei instruiţi
instituţionale ale personalului Organismului Naţional de
Organismului Naţional Standardizare
de standardizare (ONS)
1.4.2. Asigurarea Organismului Naţional de Standardizare Trimestrul IV, 2015 Ministerul Sistem informaţional
cu un sistem informaţional modern şi crearea bazei Economiei funcţional;
de date electronice, inclusiv a programului pentru Bază de date creată;
vînzările on-line a standardelor Numărul de utilizatori ai
bazei de date

Obiectivul 2: Semnarea acordului de Recunoaştere Multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare


2.1 Consolidarea 2.1.1. Sporirea capitalului uman în domeniul Permanent Ministerul Numărul de auditori
capacităţilor acreditării prin instruirea specialiştilor pentru Economiei instruiţi;
instituţionale ale domenii noi: acreditarea laboratoarelor de Numărul de domenii noi

53
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
Organismului Naţional etalonări, medicale, criminalistice, organismelor
de Acreditare de inspecţie
2.1.2. Crearea şi menţinerea unui sistem Trimestrul IV, 2015 Ministerul Sistem informaţional
informaţional, conform cerinţelor standardului SM Economiei funcţional
SR EN ISO/CEI 17011

Obiectivul 3: Asigurarea trasabilităţii permanente a măsurărilor efectuate în Republica Moldova la sistemul internaţional de unităţi şi recunoaşterea internaţională a
acestor măsurări
3.1 Reorganizarea 3.1.1. Dezvoltarea bazei naţionale de etaloane şi crearea Permanent Ministerul Numărul de cercetări
instituţională a condiţiilor adecvate pentru funcţionarea acesteia Economiei efectuate;
Institutului Naţional Numărul de etaloane
Standardizare şi naţionale modernizate,
Metrologie (INSM) prin aprobate
crearea Institutului 3.1.2. Asigurarea trasabilităţii măsurărilor la sistemul Permanent Ministerul Numărul de etaloane
Naţional de Metrologie internaţional şi asigurarea recunoaşterii Economiei etalonate;
internaţionale a măsurărilor, inclusiv prin Numărul de participări
participarea la intercomparări regionale şi la intercomparări la
internaţionale nivel
regional şi internaţional
3.1.3. Pregătirea şi îmbunătăţirea continuă a calificării Permanent Ministerul Numărul de persoane
specialiştilor din domeniul metrologiei, inclusiv a Economiei perfecţionate/
experţilor locali atestate;
Numărul de experţi
locali instruiţi/atestaţi
Obiectivul 4: Asigurarea funcţionării obiectelor industriale periculoase în condiţii de securitate şi fiabilitate
4.1. Dezvoltarea cadrului 4.1.1. Dezvoltarea cadrului normativ prin preluarea Trimestrul I, 2014 Ministerul Numărul de documente
legal şi normativ reglementărilor europene în domeniu Economiei normative preluate din
reglementările
europene
4.1.2. Efectuarea controalelor cu caracter consultativ şi Trimestrul I, 2014 Ministerul Numărul de agenţi
bazate pe un sistem modern de evaluare a riscurilor Economiei economici consultaţi
anual
4.2. Prevenirea avariilor la 4.2.1. Intensificarea evaluării riscurilor prin estimarea Permanent Ministerul Numărul de controale;
obiectele industriale probabilităţii şi gravităţii avariilor tehnologice şi Economiei Numărul de mese
periculoase intensificarea măsurilor de prevenire a acestora, rotunde, seminare,

54
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
micşorînd ponderea instalaţiilor tehnice din zona de vizite consultative
risc
4.2.2. Crearea sistemului informaţional al obiectelor Trimestrul I, 2015 Ministerul Sistem funcţional şi
industriale periculoase şi monitorizarea acestora în Economiei transparent
baza riscurilor aferente
4.2.3. Simplificarea procedurilor de dare în exploatare a Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiect aprobat
obiectelor industriale periculoase Economiei
4.2.4. Introducerea sistemului de autorizare integrată de 2014-2015 Ministerul Mecanism elaborat şi
mediu pentru obiectele cu potenţial impact Mediului adoptat
semnificativ asupra mediului
4.3. Diminuarea riscurilor de 3.2.1. Efectuarea controalelor cu scopul prevenirii Permanent Ministerul Numărul de controale;
avarii industriale şi avariilor industriale şi catastrofelor cu caracter Economiei Numărul de mese
catastrofelor cu caracter tehnogen, organizarea meselor rotunde, seminarelor rotunde, seminare,
tehnogen, majorînd şi vizitelor consultative la obiectele industriale periculoase, vizite consultative
ponderea agenţilor pe domeniile de supraveghere
economici, care
activează în domeniul
securităţii industriale şi a
persoanelor fizice, care
cunosc aceste riscuri, şi
măsurile de prevenire a
lor
Obiectivul 5: Sporirea gradului de protecţie a consumatorului şi de supraveghere a pieţei prin alinierea la standardele Uniunii Europene
5.1 Diminuarea riscului de 5.1.1. Dezvoltarea sistemului naţional de laboratoare Trimestrul IV, 2016 Ministerul Numărul de laboratoare
apariţie a produselor pentru testarea inofensivităţii şi calităţii produselor Agriculturii şi create anual
periculoase pe piaţă plasate pe piaţă, în special a produselor alimentare Industriei
Alimentare
5.1.2. Asigurarea inofensivităţii produselor şi serviciilor Trimestrul IV, 2016 Ministerul Numărul de
prin stabilirea cerinţelor minime de inofensivitate şi Agriculturii şi regulamente aprobate
calitate pentru produse şi servicii Industriei anual
Alimentare;
Ministerul
Economiei
5.1.3. Informarea mediului de afaceri privind cerinţele Permanent Ministerul Numărul de agenţi
aplicabile, regulile de comerţ şi de plasare pe piaţă Economiei; economici consultaţi

55
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
a produselor şi serviciilor Autorităţile anual
publice centrale
5.1.4. Implementarea programelor educaţionale în Trimestrul IV, 2016 Ministerul Numărul de programe
domeniul protecţiei consumatorului în instituţiile Educaţiei elaborate şi
de învăţămînt gimnazial, liceal, secundar implementate
profesional, mediu de specialitate şi universitar
5.1.5. Actualizarea curriculei la disciplina opţională Trimestrul IV, 2014 Ministerul Curriculum actualizat
„Protecţia consumatorilor” Educaţiei;
Ministerul
Economiei
5.2 Eficientizarea activităţii 5.2.1. Consolidarea procesului de informare şi educare a Permanent Autorităţile Numărul de persoane
Agenţiei pentru Protecţia consumatorului publice centrale consultate;
Consumatorului (APC) Numărul de
evenimente organizate
anual
5.2.2. Acordarea asistenţei juridice consumatorilor în Permanent Autorităţile Numărul de participări
instanţa de judecată, conform competenţelor publice centrale în instanţă, anual
5.2.3. Sporirea gradului de soluţionare a petiţiilor cu Permanent Autorităţile Numărul de petiţii
apărarea drepturilor fundamentale şi intereselor publice centrale examinate şi
economice ale consumatorilor soluţionate
5.2.4. Efectuarea sondajului în scopul stabilirii indicelui Trimestrul IV, 2014 Ministerul Raport privind
de informare şi încredere a consumatorului Economiei rezultatele sondajului
5.2.5. Desfăşurarea campaniilor de promovare a Permanent Autorităţile Numărul de
sistemului instituţional, în particular a Agenţiei publice centrale evenimente organizate
pentru Protecţia Consumatorului, şi a posibilităţilor
oferite de acesta, precum şi promovarea cazurilor
de succes în promovarea drepturilor consumatorilor
5.3 Asigurarea unui nivel 5.3.1. Elaborarea şi adoptarea Legii privind supravegherea Trimestrul I, 2014 Ministerul Lege adoptată
înalt de supraveghere a pieţei, armonizată cu Regulamentul CE 765/2008 de Economiei
pieţei în vederea stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere
protejării consumatorilor a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea
produselor
5.3.2. Elaborarea regulamentului privind fondarea Trimestrul I, 2016 Ministerul Proiect aprobat
sistemului de avertizare între autorităţi referitor la Economiei;
produsele periculoase şi/sau neconforme cerinţelor Ministerul

56
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
stabilite, depistate ca fiind plasate pe piaţă Agriculturii şi
Industriei
Alimentare;
Ministerul
Sănătăţii;
Ministerul
Dezvoltării
Regionale şi
Construcţiilor;
Ministerul
Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor
5.3.3. Fondarea sistemului de avertizare şi Trimestrul IV, 2016 Ministerul Sistem funcţional
administrarea/întreţinerea acestuia Economiei;
Autorităţile
publice centrale
5.3.4. Consolidarea capacităţilor instituţionale de 2014-2016 Ministerul Numărul de instruirilor
supraveghere a pieţei prin dezvoltarea competenţelor Economiei; efectuate;
tehnice, de integritate profesională şi asigurarea Ministerul Numărul de
respectării principiului independenţei şi transparenţei Agriculturii şi inspectorilor instruiţi
activităţii Industriei
Alimentare;
Ministerul
Sănătăţii;
Ministerul
Transporturilor şi
Infrastructurii
Drumurilor;
Ministerul
Mediului;
Ministerul
Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor;
Ministerul

57
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
Afacerilor Interne;
Ministerul
Dezvoltării
Regionale şi
Construcţiilor
5.3.5. Crearea mecanismelor adecvate de comunicare şi Trimestrul IV, 2014 Ministerul Mecanisme funcţionale
coordonare între autorităţile de supraveghere a pieţei Economiei;
şi autorităţile vamale în vederea eficientizării Autorităţile
activităţilor de supraveghere a pieţei privind publice centrale
punerea la dispoziţie pe piaţa internă a produselor
care sînt conforme cu cerinţele esenţiale aplicabile
sau alte aspecte referitoare la protecţia intereselor
publice

Obiectivul 6. Fortificarea şi optimizarea sistemului de control al calităţii produselor agroalimentare


6.1 Consolidarea activităţii 6.1.1. Finalizarea procesului de eliminare a dublărilor Trimestrul IV, 2014 Ministerul Acte normative
Agenţiei pentru Siguranţa competenţelor în domeniul siguranţei şi calităţii Agriculturii şi aprobate anual
Alimentelor produselor alimentare Industriei
Alimentare
6.1.2. Instituirea şi descentralizarea laboratoarelor zonale Trimestrul IV, 2015 Ministerul Numărul de unităţi
de verificare a calităţii producţiei agricole plasate pe Agriculturii şi descentralizate
piaţă şi a subdiviziunilor teritoriale pentru siguranţa Industriei
alimentelor Alimentare;
Ministerul
Sănătăţii
6.1.3. Crearea serviciilor veterinare şi fitosanitare în Trimestrul IV, 2014 Ministerul Numărul de servicii
punctele vamale de frontieră Agriculturii şi create
Industriei
Alimentare;
Ministerul
Finanţelor
Acţiuni sectoriale: agricultură, turism şi mediu
1. Optimizarea sistemului 1.1. Implementarea Hotărîrii Guvernului Trimestrul IV, 2015 Ministerul Centrul Agroalimentar
de vînzări ale producţiei nr. 741 din 17 august 2010 „Cu privire la crearea Agriculturii şi din mun. Chişinău

58
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
agricole şi infrastructurii de piaţă pentru produsele Industriei creat
agroalimentare prin agroalimentare” Alimentare;
dezvoltarea Ministerul
infrastructurii necesare Dezvoltării
sectorului agricol Regionale şi
Construcţiilor în
comun cu
autorităţile
publice locale
1.2. Crearea, în baza parteneriatului Trimestrul IV, 2015 Ministerul 3 pieţe agricole
public-privat, a mai multor centre agroalimentare Agriculturii şi regionale create
regionale, în care agricultorii pot să comercializeze Industriei
direct producţia agricolă, precum şi să beneficieze Alimentare;
de serviciile necesare pentru exportul producţiei Ministerul
Dezvoltării
Regionale şi
Construcţiilor în
comun cu
autorităţile
publice locale
2. Dezvoltarea politicilor de 2.1. Identificarea mijloacelor financiare, elaborarea şi Trimestrul IV, 2015 Ministerul Proiect aprobat
intervenţie pe piaţa promovarea legii privind crearea fondului de Agriculturii şi
produselor agricole intervenţie pe piaţa produselor agricole Industriei
Alimentare
3. Dezvoltarea sistemului de 3.1. Reabilitarea sistemelor de irigare existente şi Trimestrul IV, 2015 Ministerul Numărul sistemelor de
irigare construcţia unor sisteme noi de irigare pe întreg Mediului; irigare
teritoriul ţării Ministerul reabilitate/construite;
Agriculturii şi
Suprafaţa terenurilor
Industriei
irigate, ha
Alimentare
3.2. Efectuarea lucrărilor de reparaţie a digurilor de Trimestrul IV, 2015 Ministerul Diguri reparate, km
protecţie împotriva inundaţiilor Mediului
3.3. Elaborarea studiilor de fezabilitate privind Trimestrul IV, 2014 Ministerul Studii elaborate
construcţia rezervoarelor de captare a apelor din Mediului
rîurile Prut şi Nistru şi a acumulărilor de apă de pe
urma inundaţiilor şi a ploilor torenţiale

59
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
4. Dezvoltarea infrastructurii 4.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de Permanent Ministerul Km sisteme de
de alimentare cu apă şi canalizare în baza principiului de regionalizare Mediului; aprovizionare cu apă şi
canalizare Ministerul de canalizare
Dezvoltării construite/
Regionale şi reconstruite
Construcţiilor
4.2. Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru 2015 Ministerul Studii de fezabilitate
construcţia apeductelor centralizate: Chişinău- Mediului elaborate
Străşeni-Călăraşi şi Leova-Basarabeasca-Cimişlia
– Ceadîr-Lunga
4.3. Promovarea parteneriatului public - privat în 2016 Ministerul Numărul de
domeniul alimentării cu apă şi canalizare Mediului; parteneriate public-
Ministerul private create
Economiei
5. Dezvoltarea infrastructurii 5.1. Dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a Trimestrul IV, 2015 Ministerul 8 regiuni de
de gestionare a deşeurilor deşeurilor bazat pe principiul regionalizării Mediului; management al
serviciilor în acest domeniu Ministerul deşeurilor create
Dezvoltării
Regionale şi
Construcţiilor
5.2. Introducerea/extinderea sistemelor de colectare Trimestrul IV, 2015 Ministerul Numărul serviciilor de
selectivă la sursă prin extinderea serviciilor de Mediului; colectare şi eliminare a
salubrizare din mediul urban şi rural Ministerul deşeurilor la nivel
Dezvoltării raional
Regionale şi
Construcţiilor
5.3. Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru Trimestrul IV, 2014 Ministerul Studii de fezabilitate
construcţia a 7 depozite de deşeuri menajere Mediului; elaborate
solide, a 2 staţii de tratare mecanico-biologică şi a Ministerul
100 staţii de transfer în cele 3 regiuni de Dezvoltării
dezvoltare ale ţării Regionale şi
Construcţiilor
5.4. Promovarea creării parteneriatelor public-private 2014- 2015 Ministerul Numărul de
şi a asociaţiilor autorităţilor publice locale la nivel Mediului; parteneriate public-
regional pentru serviciile de gestionare a Ministerul private create;
deşeurilor Economiei; Numărul de asociaţii

60
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
Ministerul create
Dezvoltării
Regionale şi
Construcţiilor
5.5. Elaborarea mecanismului de implementare a Trimestrul IV, 2014 Ministerul Mecanism creat
principului de responsabilitate extinsă a Mediului
producătorului
6. Sporirea gradului de 6.1. Armonizarea legislaţiei naţionale cu Directiva Trimestrul IV, 2016 Agenţia Proiect aprobat
protecţie a Consiliului 90/314/CEE din 13 iunie 1990 privind Turismului
consumatorilor de pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi
circuite
servicii turistice
6.2. Actualizarea Normelor metodologice şi criteriilor Trimestrul IV, 2014 Agenţia Proiect aprobat
de clasificare a structurilor de primire turistică cu Turismului
funcţiuni de cazare

Componenta VI: SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ


Acţiuni orizontale
Obiectivul 1: Dezvoltarea e-comerţului la cele mai înalte standarde de protecţie a datelor şi asigurarea încrederii în aceste servicii
1.1 Identificarea 1.1.1. Elaborarea studiilor pentru identificarea Trimestrul IV, 2014 Ministerul Studiu elaborat
obstacolelor din calea obstacolelor din calea furnizării transfrontaliere a Economiei
furnizării transfrontaliere serviciilor societăţii informaţionale şi dezvoltării e-
a serviciilor societăţii comerţului
informaţionale şi
dezvoltării e-comerţului
1.2 Recunoaşterea 1.2.1. Crearea cadrului normativ pentru utilizarea Trimestrul II, 2015 Ministerul Proiect aprobat
certificatelor semnăturilor electronice, care asigură recunoaşterea Tehnologiei
semnăturilor electronice lor juridică şi admisibilitatea ca probă în Informaţiei şi
emise pentru public şi procedurile judiciare Comunicaţiilor;
facilitarea serviciilor Ministerul
transfrontaliere de Justiţiei;
certificare Cancelaria de Stat
1.2.2. Stabilirea unui sistem de supraveghere obligatorie a Trimestrul I, 2015 Cancelaria de Stat Sistem funcţional

61
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
furnizorilor de servicii de certificare, care
eliberează certificate calificate
1.2.3. Încheierea acordurilor de recunoaştere a Trimestrul I, 2015 Ministerul Acorduri semnate
certificatelor semnăturii electronice emise pentru Tehnologiei
public şi facilitarea serviciilor transfrontaliere de Informaţiei şi
certificare Comunicaţiilor;
Cancelaria de Stat
1.3 Stabilirea 1.3.1. Stabilirea cadrului normativ de soluţionare a Trimestrul III, 2014 Ministerul Proiect aprobat
responsabilităţii disputelor, inclusiv a celor transfrontaliere Tehnologiei
prestatorilor intermediari Informaţiei şi
de servicii cu referire la Comunicaţiilor;
transmiterea şi stocarea Agenţia Naţională
informaţiei pentru
Reglementare în
Comunicaţii
Electronice şi
Tehnologia
Informaţiei
1.4 Asigurarea protecţiei 1.4.1. Ajustarea cadrului legislativ şi de reglementare în Trimestrul II, 2014 Ministerul Proiect aprobat
consumatorilor în mediul vederea implementării măsurilor de protecţie a Economiei
comerţului electronic consumatorilor în mediul comerţului electronic
1.4.2. Monitorizarea respectării cerinţelor legale de Permanent Centrul Naţional % încălcări depistate
protecţie a datelor cu caracter personal în pentru Protecţia
activităţile de e-comerţ pe deplin compatibile cu Datelor cu
cele mai înalte standarde de protecţie a datelor Caracter Personal
Obiectivul 2: Asigurarea cadrului de reglementare propice pentru dezvoltarea serviciilor de comunicaţii electronice liberalizate (servicii transfrontaliere, stabilire,
prezenţa temporară a persoanelor pentru afaceri)
2.1 Consolidarea 2.1.1. Elaborarea planului de ajustare a reglementărilor la Trimestrul III, 2014 Ministerul Plan aprobat
independenţei şi a directivele UE Tehnologiei
capacităţii administrative Informaţiei şi
a ANRCETI şi Comunicaţiilor;
asigurarea cu competenţe Agenţia Naţională
pentru reglementarea pentru
serviciilor de Reglementare în
comunicaţii electronice Comunicaţii
Electronice şi

62
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
Tehnologia
Informaţiei
2.1.2. Modificarea cadrului legislativ în domeniul Trimestrul III, 2015 Ministerul Proiecte aprobate
comunicaţiilor electronice în conformitate cu Tehnologiei
directivele UE Informaţiei şi
Comunicaţiilor;
Agenţia Naţională
pentru
Reglementare în
Comunicaţii
Electronice şi
Tehnologia
Informaţiei
2.1.3. Implementarea în legislaţia naţională a pachetului Trimestrul III, 2015 Ministerul Proiecte aprobate
de Directive UE din anul 2009 în domeniul Tehnologiei
comunicaţiilor electronice Informaţiei şi
Comunicaţiilor;
Agenţia Naţională
pentru
Reglementare în
Comunicaţii
Electronice şi
Tehnologia
Informaţiei

2.2 Asigurarea drepturilor la 2.2.1. Continuarea procesului de implementăre a Permanent Agenţia Naţională Proiecte aprobate;
acces şi interconectare în reglementărilor privind impunerea şi respectarea pentru Rapoarte ale Agenţiei
baza negocierilor obligaţiunilor corespunzătoare pentru operatorii cu Reglementare în
comerciale între putere semnificativă de pieţele (PSP) relevante, Comunicaţii
furnizorii de servicii în cazul cînd competiţia nu este loială, privind: Electronice şi
- accesul la, şi utilizarea facilităţilor de reţea Tehnologia
specifice; Informaţiei
- controlul preţurilor privind accesul şi taxele de
interconectare, inclusiv obligaţiile de orientare la
costuri; şi

63
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
- transparenţa, non-discriminarea şi separarea
contabilă
2.3 Asigurarea respectării 2.3.1. Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale, Trimestrul I, 2014 CNPDP Proiect aprobat
drepturilor utilizatorilor precum şi, în special, a dreptului la viaţă privată, în
de servicii de ceea ce ţine de prelucrarea datelor cu caracter
comunicaţii electronice personal
2.3.2. Elaborarea şi armonizarea cadrului normativ Trimestrul II, 2015 Ministerul Proiect aprobat
necesar şi crearea serviciului naţional unic pentru Tehnologiei
preluarea apelurilor de urgenţă 112 Informaţiei şi
Comunicaţiilor;
Agenţia Naţională
pentru
Reglementare în
Comunicaţii
Electronice şi
Tehnologia
Informaţiei;
Ministerul
Afacerilor Interne;
Ministerul
Sănătăţii;
Ministerul
Finanţelor
2.3.3. Elaborarea şi aprobarea programului naţional de Trimestrul III, 2014 Ministerul Program aprobat
implementare a serviciului universal în domeniul Tehnologiei
comunicaţiilor electronice pentru anii 2014-2020 Informaţiei şi
Comunicaţiilor

2.3.4. Elaborarea regulamentului privind serviciul Trimestrul I, 2015 Agenţia Naţională Proiect aprobat
universal, conform prevederilor art.66 alin.(4) din pentru
Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din Reglementare în
15 noiembrie 2007 Comunicaţii
Electronice şi
Tehnologia
Informaţiei
2.3.5. Aprobarea regulamentului privind prestarea Trimestrul III, 2014 Agenţia Naţională Regulament aprobat

64
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
serviciilor de comunicaţii electronice pentru
Reglementare în
Comunicaţii
Electronice şi
Tehnologia
Informaţiei
2.4 Asigurarea accesului la 2.4.1. Demararea implementării Programului de Trimestrul IV, 2014 Ministerul Raport de monitorizare
banda largă pe tot dezvoltare a reţelelor fixe de bandă largă pe anii Tehnologiei elaborat
teritoriul ţării la viteza de 2014-2020 Informaţiei şi
minimum 30Mb/s Comunicaţiilor;
Agenţia Naţională
pentru
Reglementare în
Comunicaţii
Electronice şi
Tehnologia
Informaţiei

2.4.2. Demararea implementării Programului de Trimestrul IV, 2014 Ministerul Raport de monitorizare
dezvoltare a reţelelor prin radio acces de bandă Tehnologiei elaborat
largă pe anii 2014-2020 Informaţiei şi
Comunicaţiilor;
Agenţia Naţională
pentru
Reglementare în
Comunicaţii
Electronice şi
Tehnologia
Informaţiei
2.4.3. Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege privind Trimestrul IV, 2014 Ministerul Act normativ elaborat
regimul juridic al infrastructurii asociate reţelelor Tehnologiei şi aprobat
de comunicaţii electronice, construirea şi utilizarea Informaţiei şi
partajată a elementelor de infrastructură asociată Comunicaţiilor;
Agenţia Naţională
pentru
Reglementare în

65
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
Comunicaţii
Electronice şi
Tehnologia
Informaţiei
2.4.4. Optimizarea şi utilizarea partajată a infrastructurii Trimestrul I, 2015 Ministerul Buget anual, lei
de comunicaţii electronice Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor;
Agenţia Naţională
pentru
Reglementare în
Comunicaţii
Electronice şi
Tehnologia
Informaţiei
2.4.5. Elaborarea, adoptarea şi aprobarea reglementărilor Permanent Ministerul Numărul
tehnice şi standardelor aferente domeniului TIC Tehnologiei reglementărilor tehnice
Informaţiei şi aprobate anual;
Comunicaţiilor; Numărul standardelor
Agenţia Naţională adoptate anual
pentru
Reglementare în
Comunicaţii
Electronice şi
Tehnologia
Informaţiei
Obiectivul 3: Prevenirea practicilor anti-competitive în sectorul poştal şi de curierat
3.1 Armonizarea graduală a 3.1.1. Asigurarea transpunerii Directivei poştale Trimestrul I, 2014 Ministerul Proiect adoptat
legislaţiei şi europene 97/67/EC prin adoptarea proiectului de Tehnologiei
reglementărilor din lege a poştei Informaţiei şi
sectorul poştal cu Comunicaţiilor
Acquis-ul comunitar 3.1.2. Asigurarea transpunerii Directivei poştale Trimestrul IV, 2017 Ministerul Proiect aprobat
europene 2002/39/EC prin ajustarea cadrului Tehnologiei
legislativ naţional Informaţiei şi
Comunicaţiilor

66
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
3.1.3. Asigurarea transpunerii Directivei poştale Trimestrul IV, 2019 Ministerul Proiect aprobat
europene 2008/6/EC prin ajustarea cadrului Tehnologiei
legislativ naţional Informaţiei şi
Comunicaţiilor
3.1.4. Asigurarea transparenţei serviciului poştal Permanent Ministerul Proiect aprobat
universal Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor
Obiectivul 4: Creşterea competitivită ţii sectorului IT
4.1 Abordarea strategică a 4.1.1. Aprobarea proiectului strategiei de creştere a Trimestrul II, 2014 Ministerul Proiect aprobat
dezvoltării sectorului IT competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei Tehnologiei
pe anii 2014-2023 Informaţiei şi
Comunicaţiilor
4.1.2. Identificarea mecanismelor, instrumentelor 2014-2023 Ministerul Mecanisme,
instituţionale şi financiare necesare pentru Tehnologiei instrumente
implementarea Strategiei de creştere a Informaţiei şi identificate, proiecte
competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei Comunicaţiilor implementate
pe anii 2014-2023
4.1.3. Asigurarea monitorizării eficiente a implementării 2014-2023 Ministerul Rapoarte anuale
Strategiei de creştere a competitivităţii industriei Tehnologiei prezentate Guvernului
tehnologiei informaţiei pe anii 2014-2023 Informaţiei şi
Comunicaţiilor
Obiectivul 5: Crearea condiţiilor propice pentru utilizarea tehnologiei informaţionale şi comunicaţiilor în toate ramurile economiei naţionale pentru creşterea
competitivităţii acestora
5.1 Digitizarea tuturor 5.1.1. Analiza business-proceselor aferente prestării Trimestrul IV, 2014 Cancelaria de Studiu elaborat
serviciilor publice serviciilor publice Stat;
administrative care pot fi Autorităţile
oferite în mod electronic publice centrale
5.1.2. Efectuarea analizei cadrului normativ de Trimestrul I, 2014 Cancelaria de Numărul de planuri
reglementare a celor mai solicitate servicii publice Stat; aprobate
administrative şi elaborarea planurilor de Autorităţile
reinginerie a acestora, care să prevadă excluderea publice centrale
obligativităţii prezentării pentru prestarea
serviciilor publice a documentelor sau informaţiilor
redundante

67
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
5.1.3. Reingineria business-proceselor în instituţiile Trimestrul IV, 2017 Cancelaria de Numărul de servicii
publice, orientîndu-le spre prestarea în format Stat; publice supuse
digital Ministerul procesului de
Tehnologiei reinginerie
Informaţiei şi
Comunicaţiilor;
Autorităţile
publice centrale

5.2 Digitizarea conţinutului 5.2.1. Elaborarea programelor de digitizare pe domenii Trimestrul IV, 2014 Cancelaria de Programe elaborate şi
ştiinţific, cultural, (economice, culturale, stiinţifice, sociale etc.) Stat; aprobate
arhivistic etc. Autorităţile
publice centrale
5.3 Oferirea serviciilor în 5.3.1. Analiza barierelor care împiedică oferirea Trimestrul I, 2014 Cancelaria de Studiu elaborat
baza unui singur serviciilor în baza unui singur document - actul de Stat;
document – actul de identitate şi/sau semnătura electronică Ministerul
identitate Economiei;
Autorităţile
publice centrale
5.3.2. Elaborarea actelor normative de modificare a Trimestrul III, 2014 Cancelaria de Proiect aprobat
legislaţiei aferente pentru facilitarea prestării Stat;
serviciilor în baza unui singur document - actul de Ministerul
identitate şi/sau semnătura electronică Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor;
Ministerul
Economiei;
Autorităţile
publice centrale
5.3.3. Implementarea deplină a Cadrului de Trimestrul II, 2014 Cancelaria de Rapoarte anuale de
interoperabilitate pe sectoare şi domenii Stat; monitorizare;
Ministerul Sistem funcţional pe
Tehnologiei număr de servicii
Informaţiei şi
Comunicaţiilor;
Autorităţile

68
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
publice centrale
Acţiuni sectoriale: agricultură, industria de procesare, infrastructură, transport, mediu şi turism
1. Implementarea 1.1. Implementarea sistemului informaţional „Registrul Trimestrul II, 2014 Ministerul
sistemului informaţional Digital Agricol” Agriculturii şi
în sectorul agricol şi de Industriei
procesare Alimentare
1.2. Elaborarea conceptului privind implementarea Trimestrul IV, 2014 Ministerul Concept aprobat
sistemului informaţional „Registrul Digital Agriculturii şi
Agricol” Industriei
Alimentare
2. Implementarea 2.1. Implementarea sistemelor informatice de Trimestrul IV, 2016 Ministerul Sisteme funcţionale
sistemului informaţional management al transportului public cu indicarea la Transporturilor şi
în domeniul staţiile transportului public a timpului sosirii la Infrastructurii
transporturilor staţie, în dinamică Drumurilor în
comun cu
autorităţile
publice locale
2.2. Integrarea sistemelor informatice de achitare cu Trimestrul IV, 2016 Ministerul Sisteme funcţionale
diferite mijloace electronice (carduri, SMS etc.) Transporturilor şi
Infrastructurii
Drumurilor în
comun cu
autorităţile
publice locale
2.3. Implementarea sistemelor informatice de taxare Trimestrul IV, 2016 Ministerul Sisteme funcţionale
pentru parcări pe marginea străzilor Transporturilor şi
Infrastructurii
Drumurilor în
comun cu
autorităţile
publice locale
3. Implementarea 3.1. Crearea sistemului informaţional integrat de Trimestrul IV, 2015 Ministerul Sistem informaţional
sistemului informaţional mediu, racordat la Sistemul „E-Guvernare” Mediului funcţional
în domeniul protecţiei
3.2. Elaborarea registrului electronic de emisii şi Trimestrul IV, 2015 Ministerul Registru elaborat

69
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
mediului transferuri ale poluanţilor (PRTR) Mediului

3.3. Implementarea Sistemului Informaţional Trimestrul IV, 2014 Ministerul Sistem informaţional
Automatizat „Registrul Geologic de Stat” Mediului funcţional

4. Implementarea 4.1. Elaborarea şi implementarea sistemului Trimestrul IV, 2015 Agenţia Sistem informaţional
sistemului informaţional informaţional „Registrul Turismului” Turismului funcţional
în sectorul turismului
4.2. Elaborarea paginii web de promovare turistică a Trimestrul IV, 2015 Agenţia Pagină web funcţională
Republicii Moldova Turismului
4.3. Elaborarea şi implementarea versiunii electronice Trimestrul IV, 2016 Agenţia Voucher implementat
a voucherului turistic Turismului
Componenta VII: FACILITAREA COMERŢULUI
Acţiuni orizontale
Obiectivul 1: Perfecţionarea legislaţiei vamale şi comerciale în vederea asigurării unui cadru legal stabil, comprehensiv, transparent şi modern, bazat pe standardele
internaţionale
1.1 Dezvoltarea unei baze 1.1.1. Elaborarea noului Cod Vamal racordat la cel Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiect elaborat
juridice uşor aplicabile, comunitar Finanţelor;
accesibile şi transparente Ministerul
Economiei
1.1.2. Elaborarea studiului privind identificarea Trimestrul IV, 2014 Ministerul Studiu elaborat
suprapunerilor, lacunelor şi coerenţa legislaţiei Finanţelor;
vamale cu legislaţia naţională în scopul creării Ministerul
unei baze juridice suficiente pentru automatizarea Economiei;
şi computerizarea procedurilor vamale Parteneri externi
1.2 Evaluarea priorităţilor şi 1.2.1. Elaborarea studiului de evaluare a priorităţilor şi Trimestrul IV, 2014 Ministerul Studiu elaborat
necesităţilor privind necesităţilor pentru facilitarea comerţului şi Economiei;
facilitarea comerţului identificarea şi eliminarea constrîngerilor pentru Parteneri externi
business (Trade Facilitation Self - Assessment
Study)
1.2.2. Elaborarea raportului privind politicile comerciale Trimestrul IV, 2014 Ministerul Raport elaborat
şi eliminarea practicilor ce contravin normelor Economiei;
OMC (Trade Policy Review WTO) Parteneri externi
1.3 Perfecţionarea 1.3.1. Revizuirea actelor normative şi ordinelor Trimestrul III,2014 Ministerul Proiecte aprobate

70
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
procedurilor vamale şi Serviciului Vamal în vederea aducerii lor în Economiei;
de comerţ în vederea conformitate cu angajamentele OMC, DCFTA şi Ministerul
asigurării transparenţei, Acordul de Asociere cu UE Finanţelor
simplităţii, clarităţii, 1.3.2. Sporirea eficacităţii de detectare la frontieră a Trimestrul I, 2015 Agenţia de Stat Baza de date
previzibilităţii şi mărfurilor susceptibile de a fi contrafăcute şi pentru Proprietate funcţională
respectarea principiilor crearea unei baze de date a drepturilor de protecţie Intelectuală;
uniformităţii în aplicare, intelectuală în sistemul infomaţional vamal Ministerul
nediscriminării şi ASYCUDA Finanţelor;
imparţialităţii Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare;
Ministerul
Economiei
1.3.3. Reducerea termenului de control vamal prin Trimestrul IV, 2014 Ministerul Durata medie a
optimizarea procedurilor vamale privind Finanţelor controlului vamal
verificarea declaraţiei vamale, a documentelor
aferente mărfurilor şi mijloacelor de transport
1.3.4. Simplificarea procedurilor pentru tranzit, inclusiv Trimestrul III, 2014 Ministerul Proiect aprobat
ajustarea cadrului legal la cerinţele tranzitului Finanţelor
comunitar
1.4 Aderarea la Convenţia 1.4.1. Lansarea procedurilor de aderare şi implementarea Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiect aprobat
Pan-Euro-Mediteraniană Convenţiei Pan-Euro-Mediteraniană Economiei;
Ministerul
Finanţelor
Obiectivul 2: Fluidizarea traficului
2.1 Reducerea timpului şi 2.1.1. Introducerea sistemului de plăţi amînate conform Trimestrul I, 2014 Ministerul Mecanism funcţional
costurilor pentru plata standardelor UE Finanţelor
drepturilor de import 2.1.2. Efectuarea unui studiu privind oportunitatea Trimestrul III, 2014 Ministerul Studiu efectuat
extinderii posibilităţilor de acceptare de către Finanţelor
Serviciul Vamal a garanţiilor financiare

71
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
2.2 Reducerea numărului, 2.2.1. Ajustarea la standardele UE a setului de date şi Trimestrul II, 2014 Ministerul Îmbunătăţirea
simplificarea şi documente, solicitate operatorilor economici, Finanţelor; clasamentului
standardizarea datelor şi pentru a asigura schimbul eficient de date, Instituţii relevante Republicii Moldova în
documentelor solicitate diminuarea costului şi timpului necesar vămuirii Doing Business (TCB)
de autorităţile vamale şi
alte agenţii relevante
2.2.2. Reducerea numărului de acte necesare pentru Trimestrul IV, 2014 Ministerul Numărul de acte
vămuirea mărfurilor la export Economiei; solicitate
Ministerul
Finanţelor;
Instituţiile
relevante
2.2.3. Evaluarea setului de documente permisive necesare Trimestrul II, 2014 Ministerul Raport prezentat
pentru efectuarea exportului (în domeniul sanitar, Agriculturii şi Consiliului pentru
fitosanitar, veterinar) şi elaborarea recomandărilor Industriei Competitivitate
pentru optimizare Alimentare;
Ministerul
Economiei
2.3 Reducerea costurilor 2.3.1. Instruirea IMM-urilor privind declararea bunurilor Trimestrul III, 2014 Ministerul Modul de instruire
aferente serviciilor de din nume propriu şi reducerea dependenţei acestora Economiei; elaborat, plasat pe
perfectare vamală de brokerii vamali Ministerul pagina web a
Finanţelor Serviciului Vamal
Numărul IMM-urilor
ce îşi declară singure
mărfurile în vamă
Obiectivul 3: Simplificarea procedurilor vamale întru minimizarea costurilor şi timpului necesar vămuirii
3.1. Facilitarea comerţului 3.1.1. Implementarea Conceptului de vămuire electronică Trimestrul I, 2014 Ministerul Proiecte aprobate
prin digitalizarea la export. Elaborarea regulamentelor cu privire la Finanţelor
serviciilor vamale procedura vămuirii electronice a mărfurilor
exportate
3.1.2. Elaborarea şi implementarea conceptului de Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiecte aprobate
vămuire electronică la import. Elaborarea Finanţelor
regulamentelor cu privire la procedura vămuirii
electronice a mărfurilor importate
3.1.3. Introducerea modulului de achitare a obligaţiei Trimestrul III, 2014 Ministerul Modul funcţional

72
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
vamale prin internet (Internet-banking) Finanţelor
3.1.4. Înregistrarea operatorilor economici în sistemul Trimestrul I, 2015 Ministerul Numărul de operatori
informaţional vamal în regim online Finanţelor economici înregistraţi
3.1.5. Ajutarea sistemului informaţional la cerinţele Trimestrul III, 2014 Ministerul Foaie de parcurs
tranzitului comunitar Finanţelor elaborată în comun cu
DG TAXUD
3.2 Aplicarea tehnicilor de 3.2.1. Elaborarea raportului privind implementarea Trimestrul I, 2014 Ministerul Raport de evaluare,
evaluare a riscurilor şi Hotărîrii Guvernului nr. 1144 din 2005 privind Finanţelor; recomandări pentru
implementarea Concepţia sistemului de administrare a riscurilor în Instituţiile vizate modificări şi
principiului selectivităţii Serviciul Vamal şi înaintarea recomandărilor în Hotărîrea amendamente în
controlului vamal. pentru actualizarea acesteia Guvernului legislaţie
Implementarea nr.1144 din 2005
conceptului AEA/AEO 3.2.2. Reducerea ponderii controlului vamal fizic în Trimestrul I, 2014 Ministerul % redus de controale
conform standardelor UE numărul total de inspecţii şi aplicarea coridoarelor Finanţelor fizice faţă de total
vamale după principiile selectivităţii în baza
evaluării riscurilor
3.2.3. Elaborarea şi implementarea Programului Agent  Trimestrul II, 2014 Ministerul Cod vamal modificat
Economic Autorizat (Authorised Economic Finanţelor
Operator/AEO) în conformitate cu modelul UE Program functional
3.2.4. Dezvoltarea programului de parteneriat cu UE în Trimestrul III 2014 Ministerul Foaie de parcurs
vederea implementării sistemului de recunoaştere a Finanţelor elaborată în comun cu
AEO DG TAXUD
3.3 Eficientizarea cooperării 3.3.1. Monitorizarea implementării Hotărîrii Guvernului Trimestrul I,2014 Ministerul Raport elaborat
între agenţiile de nr. 501 din 2009 cu privire la Tariful Vamal Finanţelor; prezentat Consiliului
reglementare a Integrat al Republicii Moldova (TARIM) Ministerul pentru Competitivitate
comerţului internaţional Economiei
şi Serviciul Vamal 3.3.2. Integrarea Tarifului Vamal Integrat al Republicii Trimestrul III, 2014 Ministerul TARIM Integrat
Moldova (TARIM) în sistemul informaţional Finanţelor;
Asycuda World Ministerul
Economiei
3.3.3. Crearea unei conexiuni inter-instituţionale printr-o Trimestrul II, 2014 Ministerul Ghişeu unic funcţional;
singură fereastră electronică (electronic single Finanţelor Modul dezvoltat, testat
window), prin implementarea modulului „Multy şi funcţional
agency” de interacţiune a autorităţilor implicate în
controlul mărfurilor la trecerea frontierei, pe baza

73
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
sistemului informaţional Asycuda World
3.3.4. Evaluarea practicilor vamale aplicate în Republica Trimestrul IV, 2014 Ministerul Raport elaborat şi
Moldova în conformitate cu setul standardelor Finanţelor remis Consiliului
europene în domeniul vamal Customs Blueprints pentru Competitivitate
(capitolele facilitarea comerţului şi relaţii cu
businessul, control la frontieră şi în puncte interne,
analiza riscurilor, audit postvămuire s.a.
3.4 Monitorizarea 3.3.1. Evaluarea impactului procedurilor simplificate prin Trimestrul IV, 2014 Ministerul Raportul de evaluare
simplificării procedurilor chestionarea beneficiarilor Economiei; elaborat şi publicat
vamale Ministerul
Finanţelor;
Camera de
Comerţ şi
Industrie
Obiectivul 4: Eliminarea taxelor administrative cu efect echivalent taxelor de import
4.1 Evitarea impozitării cu 4.1.1. Modificarea Legii privind Tariful Vamal, Anexa Conform prevederilor Ministerul Proiect aprobat
efecte echivalente nr.II, în scopul reducerii poverii administrative şi Acordului de Finanţelor
taxelor vamale la import fiscale, conform prevederilor Acordului de Asociere
Asociere
4.1.2. Evaluarea costurilor aferente serviciilor oferite de Trimestrul I, 2014 Ministerul Raport elaborat şi
instituţiile publice în domeniul sanitar, fitosanitar şi Agriculturii şi transmis Consiliului
veterinar şi alinierea acestora la angajamentele Industriei pentru Competitivitate
internaţionale (OMC, Acordul de Asociere, Alimentare;
DCFTA) Ministerul
Economiei
4.1.3. Asigurarea îndeplinirii angajamentelor Trimestrul IV, 2013 Ministerul Proiect aprobat
internaţionale privind aplicarea taxelor aferente Economiei;
comerţului exterior (inclusiv revizuirea Legii nr. Ministerul
1540-XIII din 25 februarie 1998 Cu privire la Mediului
poluarea mediului)
Obiectivul 5: Stabilirea unor relaţii transparente şi permanente cu comunitatea de afaceri
5.1. Promovarea 5.1.1. Monitorizarea implementării principalelor acte Trimestrele I-IV, Ministerul Rapoarte elaborate şi
transparenţei în reforma legislative din domeniul comerţului internaţional şi 2014 Finanţelor, publicate
regulatorie a actelor de administrării vamale Ministerul Numărul de acte
reglementare ale Economiei monitorizate

74
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
comerţului internaţional 5.1.2. Asigurarea mecanismului de consultare a actelor Trimestrele I-IV, Ministerul Numărul de decizii
normative ale Serviciului Vamal cu comunitatea de 2014 Finanţelor consultate
afaceri
5.2 Eficientizarea dialogului 5.2.1. Conectarea tuturor autorităţilor publice Trimestrul II, 2014 Ministerul Platformă funcţională;
public -privat centrale/instituţiilor de implementare a politicilor la Economiei Numărul de instituţii
platforma Dialog public-privat de pe pagina web conectate
www.businessportal.md, gestionată de ODIMM
5.2.2. Crearea unui portal electronic pentru facilitarea Trimestrul II, 2014 Ministerul Portal funcţional
comerţului, inclusiv conectarea acestuia la portalul Economiei;
european www.exporthelp.europa.eu Ministerul
Finanţelor
5.2.3. Asigurarea activităţii Consiliului Consultativ al Trimestrul I, 2014 Ministerul Platformă de
Serviciului Vamal Finanţelor comunicare funcţională
Obiectivul 6: Dezvoltarea standardelor de integritate şi profesionalism în domeniul vamal
6.1 Dezvoltarea sistemului 6.1.1. Perfecţionarea cadrului legal al serviciului în Trimestrul III, 2014 Ministerul Proiectul legii privind
de management al organele vamale Finanţelor serviciul in organele
resurselor umane vamale, elaborat şi
aprobat
6.1.2. Implementarea Planului de instruire a Trimestrul IV, 2014 Ministerul Numărul de
colaboratorilor vamali prin utilizarea eficientă şi Finanţelor colaboratori vamali
eficace a capacităţilor Centrului de instruire şi a instruiti
partenerilor externi
6.1.3. Implementarea sistemului de autoevaluare a Trimestrul II, 2014 Ministerul Sistemul elaborate şi
riscurilor de integritate întru minimizarea factorilor Finanţelor implementat
de risc
6.1.4. Sensibilizarea publicului pentru implicare activă în Trimestrul IV, 2014 Ministerul Numărul de activităţi
realizarea măsurilor anti-corupţie, prin organizarea Finanţelor de mediatizare
campaniilor de informare şi promovare a valorilor desfasurate;
profesionale Numărul de plingeri
depuse
Obiectivul 7: Crearea şi asigurarea funcţionalităţii sistemului de contestare/recurs împotriva deciziilor vamale
7.1 Asigurarea dreptului de 7.1.1. Crearea unui sistem electronic de colectare a Trimestrul II, 2014 Ministerul Sistem informaţional
contestare şi recurs a contestărilor (plîngerilor) Finanţelor funcţional
deciziilor vamale 7.1.2. Lansarea procesului de publicare on-line a Trimestrul II, 2014 Ministerul Numărul de publicaţii

75
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
conform celor mai bune deciziilor judecătoreşti de prima instanţă privind Justiţiei on-line, lunar
practice europene cauzele comerciale şi vamale şi a procedurilor
disciplinare aferente
7.1.3. Publicarea statisticilor privind soluţionarea Începînd cu Ministerul Numărul de rapoarte
cauzelor comerciale şi măsurile luate privitor la trimestrul I, 2014 – Justiţiei statistice publicate
factorii de decizie continuu-trimestrial anual
7.1.4. Fortificarea sistemului de responsabilitate Trimestrul II, 2014 Ministerul Proiect aprobat
personală a colaboratorilor vamali pentru deciziile Justiţiei;
luate în domeniul vamal Ministerul
Finanţelor
Obiectivul 8. Facilitarea accesului la informaţii din ţară şi din alte ţări, inclusiv la măsurile privind barierele tehnice în calea comerţului (TBT) şi masurile sanitare şi
fitosanitare (SPS)
8.1 Facilitarea accesului 8.1.1. Crearea unui mecanism de notificare pentru Trimestrul I, 2014 Ministerul Punct de informare
exportatorilor pe pieţele acordurile OMC SPS şi TBT – ca sursă importantă Economiei; creat şi funcţional
externe privind cerinţele de acces pe principalele pieţe ţinte Ministerul
pentru operatorii comerciali Agriculturii şi
Industriei
Alimentare
8.1.2. Publicarea buletinului electronic trimestrial privind Trimestrul I, 2014 Ministerul Buletine electronice
măsurile SPS şi TBT ale Republicii Moldova şi ale Permanent Economiei; trimestriale
principalilor 10 parteneri comerciali ai Republicii Ministerul
Moldova Agriculturii şi
Industriei
Alimentare
8.1.3. Crearea sistemului de organizare şi gestionare a Trimestrul IV, 2015 Ministerul Sistem funcţional
fabricării produselor cu Indicaţie Geografică Agriculturii şi
Protejată (IGP) şi Desemnarea Protejată a Originii Industriei
(DPO) Alimentare

Componenta VIII. IMPOZITAREA ŞI ADMINISTRAREA FISCALĂ


Acţiuni orizontale
Obiectivul 1: Asigurarea echităţii, stabilităţii şi transparenţei fiscale
1.1 Elaborarea unor politici 1.1.1. Analiza anuală a impactului politicii fiscale şi Trimestrul I, anual Ministerul Analize şi estimări
fiscale mai stabile şi documentelor de politici fiscale asupra mediului de Finanţelor; efectuate
previzibile, care ar afaceri Ministerul

76
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
facilita activitatea Economiei
economică

1.1.2. Crearea şi menţinerea unui grup de lucru Trimestrul IV, 2014 Ministerul Grup de lucru
permanent în domeniul fiscal cu participarea Finanţelor; funcţional
sectorului privat şi cooperarea cu grupul de lucru Ministerul
pentru reglementarea activităţii de întreprinzător Economiei
Obiectivul 2: Îmbunătăţirea şi simplificarea sistemelor fiscale naţionale
2.1 Optimizarea procedurilor 2.1.1. Analiza proceselor şi procedurilor curente de Permanent Ministerul Studii efectuate
şi a perioadei de timp administrare fiscală pentru sporirea eficienţei lor, Finanţelor
necesare unui agent identificarea şi eliminarea deficienţelor
economic pentru
lansarea, desfăşurarea şi
lichidarea afacerii, prin
aplicarea unor abordări
inovaţionale în
reglementarea afacerilor

Obiectivul 3: Orientarea politicii fiscale spre crearea de stimulente pentru dezvoltarea economică
3.1 Stabilirea unor politici şi 3.1.1. Examinarea experienţei internaţionale privind Trimestrul IV, 2014 Ministerul Studiu efectuat
reglementări fiscale care stimulentele fiscale strict direcţionate pentru Finanţelor
ar facilita dezvoltarea susţinerea IMM-urilor, promovarea exporturilor şi
economică şi creşterea investiţiilor, precum şi a antreprenoriatului social
competitivităţii etc.
economiei naţionale 3.1.2. Modificarea legislaţiei fiscale în vederea includerii Trimestrul I, 2014 Ministerul Proiect aprobat
deducerilor din venitul impozabil pentru Finanţelor
necesităţile de producţie (instruire/VET, cheltuieli
de transport, alimentaţie etc.)
3.1.3. Scutirea importului mijloacelor fixe introduse în Trimestrul I, 2014 Ministerul Proiect aprobat
capitalul social al agentului economic de TVA şi Finanţelor
taxe vamale

77
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
3.2 Dezvoltarea sistemului 3.2.1. Elaborarea politicilor de administrare vamală Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiecte aprobate
de impozitare şi de comprehensive pentru prevenirea şi combaterea Finanţelor
administrare, inclusiv evaziunii şi fraudei fiscale
consolidarea capacităţii
de colectare a 3.2.2. Elaborarea mecanismelor eficiente de identificare Trimestrul IV, 2014 Ministerul Mecanisme elaborate şi
impozitelor şi de control sistematică a fraudelor şi evaziunii fiscale, de Finanţelor funcţionale
efectiv în vederea investigare şi urmărire penală, în vederea creşterii
eliminării fraudelor şi a nivelului general de conformare fiscală
evaziunii fiscale
Obiectivul 4: Modernizarea modalităţii de abordare a conformităţii contribuabililor
4.1 Crearea unui sistem 4.1.1. Dezvoltarea şi implementarea unui mecanism eficace 2014 Ministerul Mecanism funcţional
fiscal bazat pe principiul de documentare şi analiză a conformării intervenţiilor Finanţelor
conformării benevole şi rezultatelor
4.1.2. Promovarea în mod activ, sistematic şi cu regularitate 2014 Ministerul Gradul de conformare
a conformării voluntare Finanţelor voluntară, %

Obiectivul 5: Reformarea cadrului organizaţional şi instituţional


5.1 Revizuirea structurii 5.1.1. Preluarea celor mai bune practici prin cooperarea Permanent Ministerul Numărul practivilor
organizaţionale pentru a internaţională, efectuarea schimbului de informaţii, Finanţelor examinate şi
deveni eficientă şi conlucrarea şi colaborarea cu diverse instituţii implementate
efectivă în procesul publice din ţară, sporirea transparenţei în procesul
îndeplinirii sarcinilor de decizional, cooperarea cu profesioniştii din domeniul
administrare fiscală fiscal şi asociaţiile oamenilor de afaceri, în vederea
promovării conformării
5.2 Crearea unui parteneriat 5.2.1. Identificarea domeniilor de activitate ale economiei Trimestrul I, 2014 Ministerul Studiu elaborat
public-privat dezvoltat în naţionale cu grad sporit de risc pentru administrarea Finanţelor;
domeniile de activitate fiscală Ministerul
ale economiei naţionale Economiei
cu risc sporit pentru 5.2.2. Antrenarea parteneriatului public-privat la Trimestrul IV, 2014 Ministerul Numărul de
administrarea fiscală implementarea noilor metode şi proceduri de Finanţelor; parteneriate create
administrare fiscală în anumite sectoare ale Ministerul
economiei naţionale şi monitorizarea acestora prin Economiei
asigurarea funcţionalităţii Consiliului de Conformare
5.3 Introducerea răspunderii 5.3.1. Modificarea legislaţiei relevante în vederea Trimestrul III, 2014 Ministerul Proiecte aprobate
instituţionale şi/sau introducerii prevederilor privind răspunderea Finanţelor

78
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
personale pentru instituţională şi/sau personală pentru administrarea
administrarea fiscală fiscală defectuoasă
defectuoasă 5.3.2. Elaborarea mecanismelor de excludere din Trimestrul I, 2014 Ministerul Mecanism funcţional
practică a atitudinii părtinitoare a organelor fiscale în Finanţelor
cadrul controlului fiscal
5.3.3. Realizarea controalelor fiscale în baza Trimestrul I, 2014 Ministerul % controale de
riscului perceput, orientate preponderent spre Finanţelor profilaxie din total
prevenire şi consiliere şi nu spre încasări de amenzi controale
5.3.4. Implementarea în legislaţia fiscală a Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiecte aprobate
concepţiilor de „soluţie fiscală individuală Finanţelor
anticipată” şi „consultant fiscal autorizat”
Obiectivul 6: Eficientizarea utilizării tehnologiilor informaţionale în administrarea fiscală
6.1 Lărgirea spectrului de 6.1.1. Elaborarea softurilor noi pentru activitatea Trimestrul II, 2014 Ministerul Soft elaborat
servicii prestate funcţională a Serviciului Fiscal de Stat, ce va Finanţelor
contribuabililor prin permite eficientizarea administrării fiscale,
dezvoltarea şi simplificarea raportării fiscale, modernizarea
implementarea unor serviciilor prestate contribuabililor şi, respectiv,
sisteme informaţionale ridicarea nivelului de satisfacere a acestora
automatizate eficiente şi 6.1.2. Revizuirea cu regularitate a soluţiilor Permanent Ministerul Sisteme informaţioanle
operaţionale, care vor informaţionale (gestionare atît externă, cît şi internă) Finanţelor actualizate
asigura schimbul de privind corespunderea, securitatea, accesul la date şi
informaţii între protecţia datelor
autorităţile fiscale şi 6.1.3. Crearea unei baze de date comprehensive şi Trimestrul I, 2014 Ministerul Bază de date
contribuabili operaţionale privind contribuabilii pentru ridicarea Finanţelor funcţională
nivelului de satisfacere a utilizatorilor interni şi
externi, oferirea rapoartelor Ministerului Finanţelor,
autorităţilor publice relevante, organizaţiilor
internaţionale etc.
6.1.4. Eficientizarea mecanismului de acordare a Trimestrul II, 2014 Ministerul Mecanism funcţional
informaţiilor şi cooperarea cu instituţiile publice în Finanţelor
vederea schimbului continuu şi permanent de
informaţii despre contribuabili

79
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
6.1.5. Securizarea sistemelor informaţionale în scopul Permanent Ministerul Sistem informaţional
asigurării confidenţialităţii informaţiilor privind Finanţelor securizat
contribuabilii, protejării datelor personale

Obiectivul 7: Eficientizarea managementului resurselor umane


7.1 Implementarea 7.1.1. Eficientizarea sistemului de evaluare a Trimestrul I, 2014 Ministerul Sistem modernizat
managementului de personalului, bazat pe legislaţia naţională şi Finanţelor
performanţă a angajaţilor standardele internaţionale în domeniul resurselor
Serviciului Fiscal de Stat umane
7.1.2. Crearea sistemului de stimulare non-financiară a Trimestrul I, 2014 Ministerul Sistem funcţional
personalului şi asigurarea transparenţei criteriilor Finanţelor
acestui sistem
7.1.3. Elaborarea sistemului de planificare a forţei de muncă Trimestrul IV, 2014 Ministerul Sistem funcţional
Finanţelor
7.1.4. Elaborarea unui sistem eficient de comunicare Trimestrul I, 2014 Ministerul Sistem funcţional
Finanţelor
7.2 Perfecţionarea 7.2.1. Elaborarea şi implementarea planurilor anuale de Trimestrul IV, anual Ministerul Planuri anuale aprobate
profesională continuă a instruire a angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat Finanţelor
angajaţilor Serviciului 7.2.2. Fortificarea capacităţilor angajaţilor Serviciului Fiscal Permanent Ministerul Numărul de persoane
Fiscal de Stat de Stat prin instruire diversificată şi continuă, internă Finanţelor instruite/atestate
şi externă
Acţiuni sectoriale: agricultură, industrie, turism
1. Stimulente pentru 1.1. Continuarea procesului de consolidare a taxelor Trimestrul I, 2014 Ministerul Proiect aprobat
sectorul agrar fiscale, inclusiv prin promovarea Legii cu privire la Finanţelor;
impozitul unic în agricultură Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare
1.2. Modificarea Codului Fiscal în vederea neaplicării Trimestrul I, 2014 Ministerul Proiect aprobat
TVA la importul de materii prime, componente Finanţelor;
utilizate la producerea mărfurilor de export Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare

80
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
1.3. Revenirea la cota TVA de 8% pentru agricultură Trimestrul I, 2014 Ministerul Proiect aprobat
Finanţelor;
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare
1.4. Revizuirea taxelor de stat pentru serviciile notariale Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiect aprobat
acordate la întocmirea actelor juridice ce au ca obiect Justiţiei;
bunuri agricole Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare;
Ministerul
Finanţelor
1.5. Efectuarea controalelor fiscale în baza unui sistem de Trimestrul IV, 2014 Ministerul % controale de
evaluare a riscurilor Finanţelor profilaxie din total
controale
1.6. Limitarea numărului şi reglementarea procedurii de Trimestrul IV, 2014 Ministerul Numărul de controale
efectuare a controalelor Finanţelor efectuate
2 Stimulente pentru 2.1. Elaborarea şi aprobarea modificărilor la cadrul Trimestrul I, 2014 Ministerul Proiect aprobat
sectorul industrial, legislativ pentru introducerea normelor privind Economiei
inclusiv TIC crearea unui regim special de administrare fiscal-
vamală favorabil pentru proiectele investiţionale în
cadrul cărora se realizează importuri ale valorilor
materiale utilizate la producerea mărfurilor destinate
exportului ulterior
2.2. Anularea / reducerea taxelor vamale pentru materii Trimestrul III, 2014 Ministerul Proiect aprobat
prime şi materiale auxiliare Economiei
2.3. Majorarea taxelor vamale la produsele industriale de Trimestrul III, 2014 Ministerul Proiect aprobat
import similare celor autohtone Economiei
2.4. Simplificarea procedurii de restituire a TVA – Trimestrul IV, 2014 Ministerul Sistem automat
implementarea unui sistem automatizat prin Finanţelor elaborat
excluderea factorului uman
2.5. Efectuarea controalelor fiscale în baza unui sistem Trimestrul IV, 2014 Ministerul % controale de
de evaluare a riscurilor Finanţelor profilaxie din total

81
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
controale
2.6. Limitarea numărului şi reglementarea procedurii de Trimestrul IV, 2014 Ministerul Numărul de controale
efectuare a controalelor Finanţelor efectuate
2.7. Elaborarea unei analize ex-ante a impactului Trimestrul II, 2015 Ministerul Studiu elaborat
introducerii stimulentelor particulare privind Finanţelor;
impozitarea parcurilor ştiinţifice, inovaţionale şi Ministerul
din domeniul TIC Economiei;
Ministerul
Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor;
Academia de
Ştiinţe a Moldovei
3 Stimulente pentru 3.1. Revizuirea şi simplificarea procedurilor de eliberare Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proceduri simplificate
sectorul turistic a permiselor de şedere a străinilor în Republica Afacerilor
Moldova Interne;
Ministerul
Afacerilor Externe
şi Integrării
Europene
3.2. Examinarea posibilităţii reducerii taxei de eliberare Trimestrul III, 2015 Agenţia Studiu elaborat
a vizelor pentru cetăţenii străini din ciclul Turismului;
turismului organizat Ministerul
Afacerilor Externe
şi Integrării
Europene
3.3. Examinarea posibilităţii simplificării procedurii de Trimestrul IV, 2015 Agenţia Studiu elaborat
eliberare a vizelor (excluderea invitaţiei ca element Turismului;
obligatoriu) pentru cetăţenii ţărilor de interes Ministerul
pentru dezvoltarea turismului receptor Afacerilor Externe
şi Integrării
Europene
3.4. Elaborarea analizei ex-ante privind impactul Trimestrul IV, 2015 Agenţia Studiu elaborat
abolirii regimului de vize pentru cetăţenii Turismului;
Emiratelor Arabe Unite, Statului Qatar şi Ministerul
Republicii Sud Coreene Afacerilor Externe

82
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
şi Integrării
Europene
3.5. Examinarea posibilităţii de modificare a legislaţiei Trimestrul II, 2016 Agenţia Studiu elaborat
fiscale în vederea reducerii cotei TVA pentru Turismului;
serviciile de cazare a turiştilor oferite de structurile Ministerul
de primire turistică din ţară Finanţelor

Componenta IX. ŞTIINŢĂ, TEHNOLOGII ŞI INOVAŢII


Acţiuni orizontale
Obiectivul 1: Definirea şi dezvoltarea priorităţilor de cercetare
1.1 Identificarea priorităţilor 1.1.1. Analiza necesităţilor economiei naţionale pentru Trimestrul III, 2014 Academia de Studiu elaborat
de cercetare dezvoltarea cercetării Ştiinţe a Moldovei
1.1.2. Analiza potenţialului de cercetare în vederea Trimestrul IV, 2014 Academia de Studiu elaborat
dezvoltării priorităţilor definite Ştiinţe a Moldovei
1.1.3. Elaborarea şi perfecţionarea bazei legislative în 2014-2015 Academia de Proiecte aprobate
domeniul C&D Ştiinţe a Moldovei

Obiectivul 2: Dezvoltarea capacităţilor umane şi instituţionale în domeniul cercetare-dezvoltare (C&D)


2.1 Fortificarea capacităţilor 2.1.1 Implementarea reformei instituţionale în domeniul Trimestrul IV, 2014 Academia de Instituţii reformate
instituţionale în C&D Ştiinţe a Moldovei
domeniul C&D 2.1.2 Perfecţionarea sistemului de management în 2014-2015 Academia de Proiect aprobat
domeniul C&D corespunzător nivelului Ştiinţe a Moldovei
internaţional
2.1.3 Reformarea procesului de pregătire a cadrelor 2014-2015 Academia de Sistem reformat
pentru domeniul C&D Ştiinţe a Moldovei funcţional
Obiectivul 3: Diseminarea cunoştinţelor şi implementarea în practică a rezultatelor cercetării
3.1 Crearea unui sistem 3.1.1. Identificarea şi aplicarea instrumentelor de Trimestrul IV, 2014 Academia de Instrumente funcţionale
eficient de implementare stimulare pentru cercetare, similare celor din ţările Ştiinţe a Moldovei
a rezultatelor cercetării şi dezvoltate
de diseminare a 3.1.2. Crearea condiţiilor favorabile pentru implicarea 2014-2015 Academia de Proiect aprobat
cunoştinţelor activă a sectorului privat în activităţile de C&D Ştiinţe a Moldovei

83
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
3.1.3. Dezvoltarea infrastructurii de implementare a 2014-2015 Academia de Infrastructură
rezultatelor cercetării, precum şi de diseminare a Ştiinţe a Moldovei funcţională
cunoştinţelor
3.1.4. Revizuirea sistemului de rapoarte statistice, Trimestrul I, 2015 Biroul Naţional de Sistem perfecţionat
elaborarea indicatorilor privind statistica inovării Statistică;
Ministerul
Economiei
Obiectivul 4: Integrarea în spaţiul european de cercetare
4.1 Promovarea pe plan 4.1.1. Asocierea la Programul cadru al UE “Orizont Trimestrul IV, 2014 Ministerul Acord semnat
european a realizărilor şi 2020” Economiei;
potenţialului Academia de
cercetătorilor autohtoni Ştiinţe a Moldovei
în vederea creării 4.1.2. Utilizarea posibilităţilor EEN (European Enterprise 2014-2015 Academia de Numărul de proiecte
parteneriatelor Network) pentru participarea mediului de afaceri la Ştiinţe a Moldovei realizate
internaţionale în cercetare şi implementarea rezultatelor cercetărilor
domeniul C&D în economia naţională
4.1.3. Consolidarea capacităţilor de participare a 2014-2015 Academia de Numărul de persoane
cercetătorilor din Republica Moldova la Ştiinţe a Moldovei instruite
programele-cadru (PC) ale UE
Obiectivul 5: Adoptarea unui model deschis de guvernare a sferei de cercetare şi inovare
5.1 Crearea cadrului 5.1.1. Perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ Trimestrul IV, 2014 Academia de Proiecte aprobate
legislativ aferent pentru activităţile inovaţionale în conformitate cu Ştiinţe a
activităţilor inovaţionale, bunele practici internaţionale Moldovei;
racordat la rigorile Ministerul
europene Economiei
5.2 Implementarea reformei 5.2.1. Reformarea Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Trimestrul I, 2014 Academia de AITT funcţională
instituţionale în sfera de Tehnologic şi transferul acesteia în subordinea Ştiinţe a
cercetare şi inovare Guvernului Moldovei;
Ministerul
Economiei
5.2.2. Crearea consiliului inter-ministerial pentru Trimestrul II, 2014 Academia de Consiliu funcţional
coordonarea programelor de stat în domeniul Ştiinţe a
cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării Moldovei;
Ministerul

84
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
Economiei
5.3 Asigurarea transparenţei 5.3.1. Instituirea, în cadrul Ministerului Economiei, a Trimestrul II, 2014 Ministerul Consiliu funcţional
comunicării şi consultării consiliului consultativ pe politici de dezvoltare Economiei
publice tehnologică şi inovare cu antrenarea în activitatea
acestuia a reprezentanţilor ministerelor,
universităţilor, sectorului privat şi societăţii civile,
AŞM
5.3.2. Implicarea experţilor locali şi străini în procesul de Permanent Academia de Numărul de experţi
luare a deciziilor în domeniul cercetare-inovare şi Ştiinţe a activi
transfer tehnologic Moldovei;
Ministerul
Economiei
Obiectivul 6: Orientarea firmelor spre inovare
6.1 Facilitarea accesului 6.1.1. Dezvoltarea în comun cu BERD sau Banca Trimestrul IV, 2014 Academia de Acord semnat
inovatorilor la resurse de Europeană pentru Investiţii (BEI) a unei linii de Ştiinţe a
finanţare creditare bancară preferenţială pentru firmele Moldovei;
inovatoare Ministerul
Economiei;
Ministerele de
ramură
6.1.2. Anularea criteriului de acreditare academică în Trimestrul II, 2014 Academia de Act normativ elaborat
vederea accesibilizării fondurilor publice alocate Ştiinţe a şi aprobat
pentru activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare Moldovei;
Ministerul
Economiei
6.1.3. Valorificarea resurselor publice alocate pentru Trimestrul IV, 2015 Academia de Numărul de programe
programele de stat în domeniul cercetării, Ştiinţe a finanţate
dezvoltării tehnologice şi inovării în cadrul unor Moldovei;
tendere publice echitabile, corecte şi transparente, Ministerul
organizate de ministerele ramurale Economiei;
Ministerele de
ramură
6.1.4. Elaborarea mecanismelor de suport pentru Trimestrul IV, 2014 Academia de Mecanism funcţional
relaţionarea IMM-urilor moldoveneşti cu Ştiinţe a
finanţatorii de tip „business angels” Moldovei;
Ministerul

85
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
Economiei;
Ministerele de
ramură
6.1.5. Derularea negocierilor strategice în vederea Trimestrul IV, 2015 Academia de Numărul de acorduri
atragerii în Republica Moldova a firmelor Ştiinţe a semnate
internaţionale de mărime medie şi mare, cu Moldovei;
capacităţi de generare a noilor lanţuri tehnologice şi Ministerul
creare a clusterelor inovaţionale Economiei;
Ministerele de
ramură
6.1.6. Includerea componentelor de inovare în cadrul Trimestrul IV, 2015 Academia de % programe cu
tuturor programelor de suport naţionale pentru Ştiinţe a componentă
stimularea producerii de mărfuri şi servicii Moldovei; inovaţională
orientate preponderent spre export Ministerul
Economiei;
Ministerele de
ramură
Obiectivul 7: Abilitarea populaţiei cu competenţe inovaţionale
7.1 Adaptarea programelor 7.1.1. Introducerea cursurilor opţionale de inventică şi 2015-2016 Academia de Numărul de programe
de instruire formală la creativitate tehnologică, de antreprenoriat şi Ştiinţe a adoptate
necesităţile dezvoltării economie în treapta de studii primare, gimnaziale, Moldovei;
inovaţionale şi susţinerea liceale şi universitare Ministerul
intrării tinerelor talente Educaţiei;
în sfera inovaţională Ministerul
Economiei
7.1.2. Elaborarea şi implementarea la facultăţile de Trimestrul IV, 2015 Academia de Numărul de programe
management şi inginerie a programelor Ştiinţe a implementate
educaţionale aferente procesului inovaţional Moldovei;
Ministerul
Educaţiei;
Ministerul
Economiei

Obiectivul 8: Aplicarea cunoştinţelor pentru rezolvarea problemelor globale şi societale


8.1 Susţinerea şi 8.1.1. Acordarea suportului deplin pentru participarea Permanent Academia de Numărul de

86
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
popularizarea inovatorilor moldoveni la evenimente Ştiinţe a evenimente desfăşurate
activităţilor inovaţionale internaţionale de inventică şi inovare Moldovei; anual
Ministerul
Economiei;
Ministerul
Finanţelor
8.1.2. Stimularea dezvoltării proiectelor de parteneriate 2014-2015 Academia de Numărul de
public-private în sfera cercetării, dezvoltării Ştiinţe a parteneriate create
tehnologice şi inovaţiilor Moldovei; anual
Ministerul
Economiei
8.2 Consolidarea 8.2.1. Modificarea cadrului normativ în vederea stimulării Trimestrul IV, 2014 Academia de Acte normative
conexiunilor de inovare implicării cadrelor universitare şi studenţilor în Ştiinţe a elaborate şi aprobate
între companii, sectorul activităţi de cercetare, dezvoltare tehnologică şi Moldovei;
educaţional şi de inovare Ministerul
cercetare Educaţiei;
Ministerul
Economiei;
Ministerul
Finanţelor
8.2.2. Asigurarea instruirii cercetătorilor ştiinţifici în 2014-2017 Academia de Numărul de persoane
domeniul managementului inovaţiilor şi Ştiinţe a instruite anual
managementul proprietăţii intelectuale Moldovei;
Ministerul
Economiei;
Ministerul
Educaţiei
8.3 Sporirea calităţii 8.3.1. Modernizarea infrastructurii de cercetare şi 2014-2017 Academia de Numărul de laboratoare
activităţilor institutelor echipamentelor de laborator în institutele de Ştiinţe a dotate anual
de cercetare şi de cercetare şi universităţile publice Moldovei;
învăţămînt superior Ministerul
Economiei;
Ministerul
Educaţiei;
Ministerul
Finanţelor

87
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
8.3.2. Promovarea şi stimularea implementării sistemelor 2014-2016 Academia de Numărul de acreditări
de management al calităţii şi acreditării Ştiinţe a anual
laboratoarelor Moldovei;
Ministerul
Economiei
Obiectivul 9: Stimularea cererii pentru produse şi servicii inovatoare
9.1 Facilitarea integrării 9.1.1. Identificarea şi promovarea internaţională şi Trimestrul IV, 2014 Academia de Numărul de companii
inovatorilor şi naţională a exemplelor de excelenţă inovaţională şi Ştiinţe a promovate anual
cercetătorilor moldoveni tehnologică a companiilor moldoveneşti Moldovei;
în circuitul global al Ministerul
inovaţiilor şi ideilor Economiei
9.1.2. Promovarea şi stimularea integrării cercetării Permanent Academia de Numărul de proiecte
naţionale în cea internaţională, inclusiv prin Ştiinţe a Moldovei realizate
intermediul Programului Cadru 7 (FP7)
9.1.3. Promovarea oportunităţilor de finanţare a Permanent Academia de Numărul de IMM-uri
activităţilor de cercetare în favoarea IMM-urilor în Ştiinţe a Moldovei susţinute anual
FP7
9.2 Efectuarea achiziţiilor de 9.2.1. Perfecţionarea cadrului legal privind achiziţiile Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiect aprobat
stat pentru stimularea publice în vederea stimulării achiziţionării Finanţelor;
activităţii inovaţionale produselor inovaţionale Ministerul
Economiei
9.2.2. Achiziţionarea competitivă a serviciilor de 2014-2015 Academia de Numărul de servicii
cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovaţii în Ştiinţe a achiziţionate anual
cadrul programelor de stat Moldovei;
Ministerul
Economiei
Componenta X: CONCURENŢA
Acţiuni orizontale
Obiectivul 1: Sporirea intensităţii concurenţei pe piaţă
1.1. Asigurarea 1.1.1. Revizuirea cadrului normativ de reglementare a Trimestrul IV,2014 Consiliul Proiect aprobat
compatibilităţii cadrului mediului de afaceri privind compatibilitatea cu Concurenţei,
de reglementare a noua Lege a concurenţei Ministerul
mediului de afaceri cu Economiei

88
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
principiile concurenţei 1.1.2. Expertizarea obligatorie de către Consiliul Permanent Consiliul Numărul de expertize
libere Concurenţei a proiectelor de acte normative Concurenţei efectuate anual
adoptate privind reglementarea mediului de afaceri
1.1.3. Elaborarea de către fiecare autoritate de Trimestrul IV, 2014 Ministerul Indicatori de
reglementare, în cooperare cu sectorul privat şi cu Economiei; performanţă aprobaţi
alte părţi interesate, a obiectivelor şi indicatorilor Autorităţile
de performanţă, care ţin de costurile de publice centrale
reglementare a activităţii lor

1.1.4. Elaborarea metodologiei de analiză a Trimestrul IV, 2014 Ministerul Proiect aprobat
constrîngerilor pentru competitivitate în cadrul Economiei;
lanţurilor valorice Autorităţile
publice centrale
1.2 Intensificarea procesului 1.2.1. Evaluarea permanentă a barierelor de ordin regulator Permanent Ministerul Studii elaborate anual
de monitorizare a pieţei privind intrarea pe piaţă şi comportamentul agenţilor Economiei; în baza indicatorilor
interne economici Mediul Academic prestabiliţi
1.2.2. Evaluarea permanentă a mediului concurenţial în Permanent Consiliul Studii elaborate
sectoarele strategice ale economiei şi cu potenţial de Concurenţei, trimestrial
dezvoltare Mediul Academic
1.3 Intensificarea conlucrării 1.3.1. Promovarea culturii concurenţiale (prin intermediul Permanent Consiliul Numărul de persoane
cu societatea civilă, sub trainingurilor, conferinţelor de presă, meselor Concurenţei instruite
aspectul gradului de rotunde etc.)
dominare a pieţei şi 1.3.2. Sporirea acţiunilor de informare a populaţiei privind Permanent Consiliul Numărul de acţiuni
utilizării practicilor practicile anticoncurenţiale şi acţiunile întreprinse Concurenţei organizate anual
anticoncurenţiale pentru înlăturarea acestora
Obiectivul 2: Implementarea eficientă a prevederilor legale în domeniul reglementării concurenţei
2.1 Fortificarea capacităţilor 2.1.1. Definitivarea structurii organizatorice noi a Trimestrul I, 2014 Consiliul Structură aprobată
instituţionale ale Consiliului Concurenţei în conformitate cu Concurenţei
Consiliului Concurenţei responsabilităţile prevăzute de Legea Concurenţei
nr.183 din 11 iulie 2012
2.1.2. Elaborarea actelor normative în vederea asigurării Trimestrul I, 2014 Consiliul Proiecte aprobate
bunei implementări a actelor legale de bază în Concurenţei
domeniul protecţiei concurenţei
2.1.3. Elaborarea unui program de stimulare a angajaţilor Trimestrul I, 2014 Consiliul Program aprobat
pentru obţinerea performanţelor Concurenţei

89
Nr. Termen de Instituţia
Obiective specifice Acţiuni Indicator de rezultat
d/o realizare responsabilă
2.1.4. Asigurarea bazei tehnico-materiale adecvate Trimestrul IV, 2014 Consiliul Buget anual, lei
Concurenţei
2.1.5. Identificarea surselor financiare necesare realizării la Permanent Consiliul Buget anual, lei
capacitate maximă a responsabilităţilor Consiliului Concurenţei
Concurenţei
Acţiuni sectoriale
1. Stimularea concurenţei 1.1. Efectuarea investigaţiilor privind poziţiile dominante în Trimestrul III, 2014 Ministerul Raport prezentat
în domeniul agricol domeniul agriculturii, în particular utilizarea Agriculturii şi Guvernului
terminalului cerealier Giurgiuleşti. Înaintarea Industriei
recomandărilor de reglementare a tarifelor Alimentare
1.2. Examinarea procesului de acces al produselor autohtone Trimestrul II, 2014 Ministerul Raport prezentat
pe rafturile reţelelor de magazine şi taxele aferente Agriculturii şi Guvernului
de distribuţie aplicate de acestea Industriei
Alimentare
1.3. Estimarea şi analiza ajutorului de stat oferit sectorului Trimestrul IV, 2014 Ministerul Raport prezentat
agrar şi înaintarea către Guvern a recomandărilor de Agriculturii şi Guvernului
optimizare a acestuia Industriei
Alimentare
1.4. Examinarea pieţei produselor petroliere din perspectiva Trimestrul IV, 2014 Ministerul Raport prezentat
accesului la ele a sectorului agrar şi prezentarea Agriculturii şi Guvernului
recomandărilor de rigoare Guvernului Industriei
Alimentare

90
CAPITOLUL 4.

LISTA
actelor UE pentru implementarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova
la Uniunea Europeană, precum şi a Acordului privind ZLSAC

Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
Mediu
Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea vigoare a Acordului de
1.
efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra Asociere
mediului
Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
2. Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor vigoare a Acordului de
anumitor planuri şi programe asupra mediului Asociere
Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul vigoare a Acordului de
3.
publicului la informaţiile despre mediu şi de abrogare a Asociere
Directivei 90/313/CEE a Consiliului
Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării vigoare a Acordului de
publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe Asociere
4.
privind mediul şi de modificare a directivelor 85/337/CEE
şi 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte
participarea publicului şi accesul la justiţie
Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European şi a În 9 ani de la intrarea în
5. Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului vigoare a Acordului de
înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa Asociere
Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European şi a În 9 ani de la intrarea în
Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arsenicul, vigoare a Acordului de
6.
cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile aromatice Asociere
policiclice în aerul înconjurător
Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 În conformitate cu termenele
privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi stabilite în Tratatul
7.
combustibili lichizi şi de modificare a Directivei Comunităţii Energeticii
93/12/CEE
Directiva 94/63/CE a Parlamentului European şi a În 5 ani de la intrarea în
Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul vigoare a Acordului de
8. emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din Asociere
depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la
terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor
Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European şi a În 10 ani de la intrarea în
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor vigoare a Acordului de
de compuşi organici volatili cauzate de utilizarea de Asociere
9.
solvenţi organici în anumite vopsele şi lacuri şi în
produsele de refinisare a vehiculelor şi de modificare a
Directivei 1999/13/CE
Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European şi a În 10 ani de la intrarea în
10.

91
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele vigoare a Acordului de
naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici Asociere
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a În 8 ani de la intrarea în
11. Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui vigoare a Acordului de
cadru de politică comunitară în domeniul apei Asociere
Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi a În 8 ani de la intrarea în
12. Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi vigoare a Acordului de
gestionarea riscurilor de inundaţii Asociere
Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 În 8 ani de la intrarea în
13. privind tratarea apelor urbane reziduale vigoare a Acordului de
Asociere
Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 În 6 ani de la intrarea în
14. privind calitatea apei destinate consumului uman vigoare a Acordului de
Asociere
Directiva 91/676/CE a Consiliului din 12 decembrie 1991 În 5 ani de la intrarea în
15. privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi vigoare a Acordului de
proveniţi din surse agricole Asociere
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a În 5 ani de la intrarea în
16. Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de vigoare a Acordului de
abrogare a anumitor directive Asociere
Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 În 7 ani de la intrarea în
17. privind depozitele de deşeuri vigoare a Acordului de
Asociere;
Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a În 6 ani de la intrarea în
Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea vigoare a Acordului de
18.
deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a Asociere
Directivei 2004/35/CE
Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a În 5 ani de la intrarea în
19. Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea vigoare a Acordului de
păsărilor sălbatice Asociere
Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 În 6 ani de la intrarea în
20. privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de vigoare a Acordului de
faună şi floră sălbatică Asociere
Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a În 10 ani de la intrarea în
21. Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile vigoare a Acordului de
industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) Asociere
Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului În 3 ani de la intrarea în
22. European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 privind vigoare a Acordului de
exportul şi importul de produse chimice periculoase Asociere
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului În 7 ani de la intrarea în
European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind vigoare a Acordului de
23.
clasificarea, etichetarea şi împachetarea substanţelor şi Asociere
amestecurilor
24. Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului În 5 ani de la intrarea în
European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind vigoare a Acordului de
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţia Asociere
substanţelor chimice (REACH), de instituire a Agenţiei
Europene a substanţelor chimice, de amendare a directivei

92
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului Consiliului
(CEE) nr. 793/69/CEE şi Regulamentului Comisiei (CE)
nr. 1488/94, precum şi a Directivei Consiliului
76/769/CEE şi a Directivelor Comisiei 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE
Sănătatea publică
Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European şi a În 7 ani de la intrarea în
Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea actelor cu vigoare a Acordului de
25. putere de lege şi a actelor administrative ale statelor Asociere
membre în materie de fabricare, prezentare şi vînzare a
produselor din tutun
Directiva 2003/33/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 26 mai 2003 privind armonizarea actelor vigoare a Acordului de
26. cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor Asociere
membre în materie de publicitate şi sponsorizare în
favoarea produselor din tutun
Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European şi a În 5 ani de la intrarea în
Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea vigoare a Acordului de
standardelor de calitate şi securitate pentru recoltarea, Asociere
27.
controlul, prelucrarea, stocarea şi distribuirea sîngelui
uman şi a componentelor sanguine şi de modificare a
Directivei 2001/83/CE
Directiva 2004/33/CE a Comisiei din 22 martie 2004 de În 5 ani de la intrarea în
punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a vigoare a Acordului de
28. Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce Asociere
priveşte anumite cerinţe tehnice pentru sînge şi
componente sanguine
Directiva 2005/62/CE a Comisiei din 30 septembrie 2005 În 5 ani de la intrarea în
de punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a vigoare a Acordului de
29. Parlamentului European şi a Consiliului privind Asociere
standardele şi specificaţiile comunitare referitoare la un
sistem de calitate pentru unităţile de transfuzie sangvină
Directiva 2005/61/CE a Comisiei din 30 septembrie 2005 În 5 ani de la intrarea în
de punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a vigoare a Acordului de
30. Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce Asociere
priveşte cerinţele de trasabilitate şi notificarea
incidentelor şi a reacţiilor adverse grave
Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European şi a În 7 ani de la intrarea în
Consiliului din 31 martie 2004 privind stabilirea vigoare a Acordului de
31. standardelor de calitate şi securitate pentru donarea, Asociere
obţinerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea şi
distribuirea ţesuturilor şi a celulelor umane
Directiva 2006/17/CE din 8 februarie 2006 de punere în În 7 ani de la intrarea în
aplicare a Directivei 2004/23/CE a Parlamentului vigoare a Acordului de
32. European şi a Consiliului în ceea ce priveşte anumite Asociere
cerinţe tehnice pentru donarea, dobîinerea şi testarea de
ţesuturi şi celule umane

93
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
Directiva 2006/86/CE a Comisiei din 24 octombrie 2006 În 7 ani de la intrarea în
de punere în aplicare a Directivei 2004/23/CE a vigoare a Acordului de
Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la Asociere
33. cerinţele de trasabilitate, notificarea reacţiilor şi a
incidentelor adverse grave, precum şi la anumite cerinţe
tehnice pentru codificarea, prelucrarea, conservarea,
stocarea şi distribuirea ţesuturilor şi a celulelor umane
Directiva 2010/45/UE a Parlamentului European şi a În 7 ani de la intrarea în
Consiliului din 7 iulie 2010 privind standardele de calitate vigoare a Acordului de
34.
şi siguranţă referitoare la organele umane destinate Asociere
transplantului
Servicii financiare
Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a vigoare a Acordului de
Directivei 92/49/CEE a Consiliului şi a Directivelor Asociere
35. 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE şi 2006/48/CE în
ceea ce priveşte normele de procedură şi criteriile de
evaluare aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi
majorărilor de participaţii în sectorul financiar
Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea vigoare a Acordului de
suplimentară a instituţiilor de credit, a întreprinderilor de Asociere
asigurare şi a întreprinderilor de investiţii care aparţin
36. unui conglomerat financiar şi de modificare a Directivelor
73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE,
93/6/CEE şi 93/22/CEE ale Consiliului şi a Directivelor
98/78/CE şi 2000/12/CE ale Parlamentului European şi
ale Consiliului
Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European şi a Prevederile Directivei au fost
Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la transpuse în Legea nr.114
activitate, desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a din 18 mai 2012 cu privire la
37.
activităţii instituţiilor emitente de monedă electronică, de serviciile de plată şi moneda
modificare a Directivelor 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de electronică (în vigoare din 15
abrogare a Directivei 2000/46/CE septembrie 2013)
Directiva 94/19/CE a Parlamentului European şi a În 5 ani de la intrarea în
Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de vigoare a Acordului de
garantare a depozitelor * Asociere. Excepţie:
prevederile Art. 7 privind
38. nivelul minim de
compensare vor fi
implementate în 10 ani de la
intrarea în vigoare a
Acordului de Asociere
Directiva Consiliului 86/635/CEE din 8 decembrie 1986 În 3 ani de la intrarea în
39. privind conturile anuale şi conturile consolidate ale vigoare a Acordului de
băncilor şi ale altor instituţii financiare Asociere
40. Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în

94
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
Consiliului din 27 septembrie 2001 de modificare a vigoare a Acordului de
Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE şi 86/635/CEE în Asociere
ceea ce priveşte normele de evaluare aplicabile conturilor
anuale şi conturilor consolidate ale anumitor forme de
societăţi comerciale, precum şi ale băncilor şi ale altor
instituţii financiare
Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Directivelor vigoare a Acordului de
78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE şi 91/674/CEE ale Asociere
41. Consiliului privind conturile anuale şi conturile
consolidate ale anumitor forme de societăţi, ale băncilor şi
ale altor instituţii financiare şi ale întreprinderilor de
asigurare
Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 14 iunie 2006 de modificare a Directivei vigoare a Acordului de
78/660/CEE a Consiliului privind conturile anuale ale Asociere
anumitor forme de societăţi comerciale, a Directivei
83/349/CEE a Consiliului privind conturile consolidate, a
42.
Directivei 86/635/CEE a Consiliului privind conturile
anuale şi conturile consolidate ale băncilor şi ale altor
instituţii financiare şi a Directivei 91/674/CEE a
Consiliului privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile
financiare consolidate ale întreprinderilor de asigurare
Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European şi a La intrarea în vigoare a
43. Consiliului din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea şi Acordului de Asociere
lichidarea instituţiilor de credit
Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a În 7 ani de la intrarea în
Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la vigoare a Acordului de
44.
activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de Asociere
reasigurare
Directiva Consiliului 91/674/CEE din 19 decembrie 1991 În 3 ani de la intrarea în
45. privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare vigoare a Acordului de
consolidate ale întreprinderilor de asigurare Asociere
Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
46. Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea vigoare a Acordului de
de asigurări Asociere
Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de vigoare a Acordului de
47.
răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare Asociere
a acestei răspunderi
Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European şi a În 5 ani de la intrarea în
Consiliului din 3 iunie 2003 privind activităţile şi vigoare a Acordului de
48.
supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii Asociere
ocupaţionale
Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele vigoare a Acordului de
49. instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor Asociere
85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei

95
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi
de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului
Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 august 2006 de În 3 ani de la intrarea în
punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a vigoare a Acordului de
Parlamentului European şi a Consiliului privind cerinţele Asociere
50.
organizatorice şi condiţiile de funcţionare ale
întreprinderilor de investiţii şi termenii definiţi în sensul
directivei menţionate
Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care vigoare a Acordului de
51. trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori Asociere
mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la
tranzacţionare şi de modificare a Directivei 2001/34/CE
Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European şi a În 4 ani de la intrarea în
Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea vigoare a Acordului de
obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia Asociere
52.
referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sînt
admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de
modificare a Directivei 2001/34/CE
Directiva 2007/14/CE a Comisiei din 8 martie 2007 de În 4 ani de la intrarea în
stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii ale vigoare a Acordului de
Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor Asociere
53.
de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare
la emitenţii ale căror valori mobiliare sînt admise la
tranzacţionare pe o piaţă reglementată
Directiva 97/9/CE a Parlamentului European şi a În 5 ani de la intrarea în
Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de vigoare a Acordului de
compensare pentru investitori (implementare parţială) Asociere. Excepţie:
prevederile Art. 4 privind
nivelul minim de
54.
compensare pentru fiecare
investitor vor fi
implementate în 10 ani de la
intrarea în vigoare a
Acordului de Asociere
Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările vigoare a Acordului de
55.
abuzive ale informaţiilor confidenţiale şi manipulările Asociere
pieţei (abuzul de piaţă)
56. Directiva 2004/72/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 În 3 ani de la intrarea în
privind normele de aplicare a Directivei 2003/6/CE a vigoare a Acordului de
Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce Asociere
priveşte practicile comerciale admise, definirea
informaţiei confidenţiale pentru instrumentele financiare
derivate din produsele de bază, stabilirea listelor de
persoane care au acces la informaţii confidenţiale,
declararea operaţiunilor efectuate de persoanele care
exercită responsabilităţi de conducere şi notificarea

96
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
operaţiunilor suspecte
Directiva 2003/124/CE a Comisiei din 22 decembrie 2003 În 3 ani de la intrarea în
de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/6/CE vigoare a Acordului de
57. a Parlamentului European şi a Consiliului privind Asociere
definiţia şi publicarea informaţiilor confidenţiale şi
definiţia manipulărilor pieţei
Directiva 2003/125/CE a Comisiei din 22 decembrie 2003 În 3 ani de la intrarea în
privind modalităţile de aplicare a Directivei 2003/6/CE a vigoare a Acordului de
58. Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce Asociere
priveşte prezentarea echitabilă a recomandărilor de
investiţii şi menţionarea conflictelor de interese
Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European şi a În 5 ani de la intrarea în
Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu vigoare a Acordului de
59. putere de lege şi a actelor administrative privind Asociere
organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
(OPCVM)
Directiva 2007/16/CE a Comisiei din 19 martie 2007 În 3 ani de la intrarea în
privind punerea în aplicare a Directivei 85/611/CEE a vigoare a Acordului de
Consiliului privind coordonarea actelor cu putere de lege Asociere
60.
şi a actelor administrative privind anumite organisme de
plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea
ce priveşte clarificarea anumitor definiţii
Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
61. Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de vigoare a Acordului de
garanţie financiară Asociere
Directiva nr. 98/26/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al vigoare a Acordului de
62.
decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor Asociere
de valoare
Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Directivei vigoare a Acordului de
98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în Asociere
63. sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare şi
a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanţie
financiară în ceea ce priveşte sistemele legate şi creanţele
private
Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Prevederile Directivei au fost
Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de transpuse în Legea nr.114
plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor din 18 mai 2012 cu privire la
64.
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de serviciile de plată şi moneda
abrogare a Directivei 97/5/CE electronică (în vigoare din 15
septembrie 2013)
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Într-un an de la intrarea în
Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea vigoare a Acordului de
65.
utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi Asociere
finanţării terorismului

97
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
Directiva 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de Într-un an de la intrarea în
stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei vigoare a Acordului de
2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în Asociere
ceea ce priveşte definiţia „persoanelor expuse politic” şi
66.
criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de
precauţie privind clientela, precum şi de exonerare pe
motivul unei activităţi financiare desfăşurate în mod
ocazional sau la scară foarte limitată
Politici climaterice
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Anexele I, II; Art.9, 14 – 17,
Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 19 şi 21 - în 8 ani de la
67. sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu intrarea în vigoare a
efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Acordului de Asociere
Directivei 96/61/CE a Consiliului (implementare parţială)
Directiva 98/70/CE a Parlamentului European şi a În 5 ani de la intrarea în
Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea vigoare a Acordului de
68.
benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei Asociere - Art. 8, 3.1, 3, 4, 7,
93/12/CEE a Consiliului (implementare parţială) 8
Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului În 4 ani de la intrarea în
69. European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind vigoare a Acordului de
anumite gaze fluorurate cu efect de seră Asociere
Regulamentul (CE) nr. 10052/2009 al Parlamentului În 5 ani de la intrarea în
70. European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind vigoare a Acordului de
substanţele care diminuează stratul de ozon Asociere
Protecţia consumatorului
Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a În 2 ani de la intrarea în
71. Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa vigoare a Acordului de
generală a produselor Asociere
Directiva Consiliului 87/357/CEE din 25 iunie 1987 În 3 ani de la intrarea în
privind armonizarea legislaţiilor Statelor Membre cu vigoare a Acordului de
72.
privire la produsele care par a pune sau pun în pericol Asociere
sănătatea sau siguranţa consumatorilor
Directiva 98/6/CE a Parlamentului European şi a Într-un an de la intrarea în
Consiliului din 16 februarie 1988 privind protecţia vigoare a Acordului de
73.
consumatorului prin indicarea preţurilor produselor Asociere
oferite consumatorilor
Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European şi a În 4 ani de la intrarea în
Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale vigoare a Acordului de
neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de Asociere
consumatori şi de modificare a Directivei 84/450/CEE a
74. Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE şi
2002/65/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului
şi a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului
European şi al Consiliului („Directiva privind practicile
comerciale neloiale”)
Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European şi a În 4 ani de la intrarea în
75. Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vigoare a Acordului de

98
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
vânzării de bunuri de consum şi garanţiile conexe Asociere
Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 În 4 ani de la intrarea în
76. privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu vigoare a Acordului de
consumatorii Asociere
Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Trimestrul IV, 2016
77. Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale
vînzării de bunuri de consum şi garanţiile conexe
Directiva 2008/122/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecţia vigoare a Acordului de
consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte Asociere
78. referitoare la contractele privind dreptul de folosinţă a
bunurilor pe durată limitată, la contractele privind
produsele de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung,
precum şi la contractele de revînzare şi de schimb
Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European şi a În 4 ani de la intrarea în
Consiliului din 23 septembrie 2002 privind vigoare a Acordului de
79. comercializarea la distanţă a serviciilor financiare de Asociere
consum şi de modificare a Directivei 90/619/CEE a
Consiliului şi a Directivelor 97/7/CE şi 98/27/CE
Rectificare la Directiva 2008/48/CE a Parlamentului În 6 luni din momentul
European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind publicării în Monitorul
80.
contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Oficial, în vigoare din
Directivei 87/102/CEE a Consiliului  ianuarie 2014
Societatea informaţională
Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Într-un an şi jumătate de la
Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de intrarea în vigoare a
81. reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de Acordului de Asociere (într-
comunicaţii electronice un an de la intrarea în
vigoare a ZLSAC)
Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European şi a În 2 ani de la intrarea în
82. Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor vigoare a Acordului de
şi serviciilor de comunicaţii electronice  Asociere
Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European şi a Într-un an şi jumătate de la
Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la reţelele intrarea în vigoare a
83. de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, Acordului de Asociere (în 2
precum şi interconectarea acestora ani de la intrarea în vigoare a
ZLSAC)
Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal vigoare a Acordului de
84.
şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile Asociere
electronice de comunicaţii 
Directiva 2002/77/CE a Comisiei din 16 septembrie 2002 Într-un an şi jumătate de la
privind concurenţa pe pieţele de reţele şi servicii de intrarea în vigoare a
85. comunicaţii electronice Acordului de Asociere (în 2
ani de la intrarea în vigoare a
ZLSAC)
Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
86. Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor vigoare a Acordului de

99
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul Asociere
comunicaţiilor publice
Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Într-un an şi jumătate de la
Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele intrarea în vigoare a
87.
hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi Acordului de Asociere
recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora
Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte vigoare a Acordului de
88. juridice ale serviciilor societăţii informaţionale, în special Asociere
ale comerţului electronic, pe piaţa internă (directiva
privind comerţul electronic)
Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European şi a În 2 ani de la intrarea în
89. Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea vigoare a Acordului de
informaţiilor din sectorul public Asociere
Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European şi a Într-un an de la intrarea în
90. Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru vigoare a Acordului de
comunitar pentru semnăturile electronice Asociere
Dreptul societăţilor, contabilitate şi audit şi guvernanţa corporativă
Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European şi a În 2 ani de la intrarea în
Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vigoare a Acordului de
vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor în Asociere
91.
statele membre, în înţelesul articolului 48 al doilea
paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor
sau terţilor
A Şasea Directivă a Consiliului 82/891/CEE din 17 În 3 ani de la intrarea în
decembrie 1982 în temeiul articolului 54 alineatul (3) vigoare a Acordului de
92.
litera (g) din tratat, privind divizarea societăţilor Asociere
comerciale pe acţiuni
A unsprezecea Directivă a Consiliului 89/666/CEE din 21 În 2 ani de la intrarea în
decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor vigoare a Acordului de
93. înfiinţate într-un stat membru de anumite forme de Asociere
societăţi comerciale care intră sub incidenţa legislaţiei
unui alt stat
Directiva 2009/102/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 16 septembrie 2009 în materie de drept al vigoare a Acordului de
94.
societăţilor comerciale privind societăţile comerciale cu Asociere
răspundere limitată cu asociat unic
Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European şi a În 4 ani de la intrarea în
95. Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de vigoare a Acordului de
cumpărare Asociere
Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor vigoare a Acordului de
96.
drepturi ale acţionarilor în cadrul societăţilor comerciale Asociere
cotate la bursă
Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a În 3 ani de la intrarea în
97. Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al vigoare a Acordului de
conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de Asociere

100
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale
Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a
Consiliului
Impozitarea
Directiva 2006/112/CE a TITLUL I, art. 1, 2(1)a, 2(1)c, 2(1)d); TITLUL III,
Consiliului din 28 noiembrie 2006 art. 9(1), and 10-13; TITLUL IV, art. 14-16, 18, 19,
privind sistemul comun al taxei pe 24-30 - 5 ani de la intrarea în vigoare a Acordului de
valoarea adăugată Asociere; TITLUL V, art. 31-32 - la intrarea în
vigoare a Acordului de Asociere; TITLUL V, art. 36
(paragraf 1), 38, 39, 43-49, 53-56, 58-61 - 3 ani de
la intrarea în vigoare a Acordului de Asociere;
TITLUL VI, 62-66, 70, 71- la intrarea în vigoare a
Acordului de Asociere; TITLUL VII, 72-82, 85-92 -
la intrarea în vigoare a Acordului de Asociere;
TITLUL VIII, 93-99,102, 103 - 5 ani de la intrarea
în vigoare a Acordului de Asociere; TITLUL IX,
art. 131-137, 143, 144, 146 (1(a, c, d, e ), 2), 147,
148, 150(2), 151-161, 163 - 5ani de la intrarea în
vigoare a Acordului de Asociere, iar la excepţiile
98.
din acest Titlu referitoare la servicii şi bunuri din
zonele libere - 10 ani de la intrarea în vigoare a
Acordului de Asociere; TITLUL X, art. 167-169,
173-192 - 5ani de la intrarea în vigoare a Acordului
de Asociere, iar la deducerile pentru persoanele
impozabile care se referă la persoane juridice - 3 ani
de la intrarea în vigoare a Acordului de Asociere;
TITLUL XI, art. 193, 194, 198, 199, 201-208, 211,
212, 213(1), 214(1(a), 2), 215, 217-236, 238-242,
244, 246-248, 250-252, 255, 256, 260, 261, 271-273
- 5 ani de la intrarea în vigoare a Acordului de
Asociere; TITLUL XII, art. 281-292, 295-344, 346-
356 - 5 ani de la intrarea în vigoare a Acordului de
Asociere; TITLUL XIV, art. 401 - la intrarea în
vigoare a Acordului de Asociere
Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie În 3 ani de la intrarea în
2007 privind scutirea de taxa pe valoare adăugată şi de vigoare a Acordului de
99.
accize pentru bunurile importate de către persoanele care Asociere
călătoresc din ţări terţe
Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 În 2 ani de la intrarea în
privind structura şi ratele accizelor aplicate tutunului vigoare a Acordului de
prelucrat Asociere; Art. 7.2, Art. 8, 9,
100.
10, 11, 12 Art. 14.1, 14.2,
14.4, Art. 18 şi Art. 19 - pînă
în anul 2025
Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 În 3 ani de la intrarea în
101. privind armonizarea structurilor accizelor la alcool şi vigoare a Acordului de
băuturi alcoolice Asociere
102. Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie În 5 ani de la intrarea în

101
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
2003 privind restructurarea cadrului comunitar de vigoare a Acordului de
impozitare a produselor energetice şi a electricităţii Asociere. Pentru prevederile
referitoare la rate - 10 ani de
la intrarea în vigoare a
Acordului de Asociere
Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie În 2 ani de la intrarea în
103. 2008 privind regimul general al accizelor şi de abrogare a vigoare a Acordului de
Directivei 92/12/CEE Asociere
A treisprezecea directivă a Consiliului 86/560/CEE din În 5 ani de la intrarea în
17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislaţiilor vigoare a Acordului de
statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de Asociere. Pentru persoanele
104. afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea impozabile care se referă la
adăugată persoanelor impozabile care nu sînt stabilite pe persoane juridice - 3 ani de la
teritoriul Comunităţii intrarea în vigoare a
Acordului de Asociere
105. Angajarea în cîmpul muncii, politică socială şi egalitatea de şanse
Directiva Consiliului 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 În 4 ani de la intrarea în
privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii vigoare a Acordului de
106.
asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de Asociere
muncă
Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 În 4 ani de la intrarea în
107. privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată vigoare a Acordului de
determinată, încheiat între CES, UNICE şi CEEP Asociere
Directiva 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 În 3 ani de la intrarea în
108. privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracţiune de vigoare a Acordului de
normă, încheiat de UCIPE, CEIP şi CES Asociere
Directiva Consiliului 91/383/CEE din 25iunie 1991 de În 3 ani de la intrarea în
completare a măsurilor destinate să promoveze vigoare a Acordului de
109. îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în Asociere
cazul lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată
determinată sau un raport de muncă temporară
Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 În 4 ani de la intrarea în
110. privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire vigoare a Acordului de
la concedierile colective Asociere
Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 În 3 ani de la intrarea în
privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare vigoare a Acordului de
111. la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului Asociere
de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau
unităţi
Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru vigoare a Acordului de
112.
general de informare şi consultare a lucrătorilor din Asociere
Comunitatea Europeană
Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de În 4 ani de la intrarea în
113. punere în aplicare a principiului egalităţii de tratament vigoare a Acordului de
între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică Asociere
114. Directiva 2000/78/CE a Consiliului din În 4 ani de la intrarea în

102
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în vigoare a Acordului de
favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte Asociere
încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă
Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a În 4 ani de la intrarea în
Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a vigoare a Acordului de
115. principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament Asociere
între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi
de muncă (reformă)
Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie În 3 ani de la intrarea în
2004 de aplicare a principiului egalităţii de tratament între vigoare a Acordului de
116.
femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi Asociere
furnizarea de bunuri şi servicii
Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 În 3 ani de la intrarea în
privind introducerea de măsuri pentru promovarea vigoare a Acordului de
îmbunătăţirii securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă în Asociere
117.
cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curînd sau
care alăptează [a zecea directivă specială în sensul
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]
Directiva Consiliului 7/7 din 19 decembrie 1978 privind În 3 ani de la intrarea în
118. aplicarea treptată a principiului egalităţii de tratament vigoare a Acordului de
între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale Asociere
Directiva Consiliului 89/391/CEE din 12 iunie 1989 În 3 ani de la intrarea în
privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea vigoare a Acordului de
119.
îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de Asociere
muncă
Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European şi a În 7 ani de la intrarea în
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecţia vigoare a Acordului de
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la Asociere
120.
agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a
şasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul
(1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului]
Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European şi a În 7 ani de la intrarea în
Consiliului din 18 septembrie 2000 privind protecţia vigoare a Acordului de
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la Asociere
121.
agenţi biologici la locul de muncă [a şaptea directivă
specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva
89/391/CEE]
Directiva Consiliului 90/270/CEE din 29 mai 1990 În 7 ani de la intrarea în
privind condiţiile minime de securitate şi sănătate pentru vigoare a Acordului de
122.
lucrul la monitor [a cincea directivă individuală în sensul Asociere
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 87/391/CEE]
Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 În 7 ani de la intrarea în
privind cerinţele minime pentru semnalizarea de vigoare a Acordului de
123. securitate şi sănătate la locul de muncă [a noua directivă Asociere
specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva
89/391/CEE]
Directiva 92/91/CEE a Consiliului din 3 noiembrie 1992 Pentru noi locuri de muncă -
124. privind cerinţele minime de îmbunătăţire a protecţiei 7 ani de la intrarea în vigoare

103
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivăa Acordului de Asociere;
de foraj [a unsprezecea directivă specială în sensul pentru locurile de muncă
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] ocupate la momentul intrării
în vigoare a Acordului de
Asociere - 12 ani.
Directiva 92/104/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1992 Pentru noi locuri de muncă -
privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii 7 ani de la intrarea în vigoare
şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă a Acordului de Asociere;
125. de suprafaţă şi în subteran [a douăsprezecea directivă pentru locurile de muncă
specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva ocupate la momentul intrării
89/391/CEE] în vigoare a Acordului de
Asociere - 12 ani.
Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 În 10 ani de la intrarea în
privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor vigoare a Acordului de
împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la Asociere
126.
locul de muncă [a paisprezecea directivă specială în
sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva
89/391/CEE]
Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European şi a În 10 ani de la intrarea în
Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerinţele vigoare a Acordului de
minime pentru îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii şi Asociere
127.
securităţii lucrătorilor expuşi unui potenţial risc în medii
explozive [a cincisprezecea directivă specială în sensul
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]
Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European şi a În 10 ani de la intrarea în
Consiliului din 25 iunie 2002 privind cerinţele minime de vigoare a Acordului de
securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor Asociere
128.
la riscurile generate de agenţi fizici (vibraţii) [a
şaisprezecea directivă specială în sensul articolului 16
alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]
Directiva 2003/10/CE a Parlamentului European şi a În 10 ani de la intrarea în
Consiliului din 6 februarie 2003 privind cerinţele minime vigoare a Acordului de
de securitate şi sănătate referitoare la expunerea Asociere
129.
lucrătorilor la riscuri generate de agenţi fizici (zgomot) [a
şaptesprezecea directivă specială în sensul articolului 16
alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]
Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European şi a În 10 ani de la intrarea în
Consiliului din 5 aprilie 2006 privind cerinţele minime de vigoare a Acordului de
securitate şi de sănătate referitoare la expunerea Asociere
130. lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (radiaţii
optice artificiale) [a nouăsprezecea directivă specială în
sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva
89/391/CEE]
Directiva nr. 93/103/CE a Consiliului din 23 noiembrie În 10 ani de la intrarea în
1993 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în vigoare a Acordului de
131. muncă la bordul navelor de pescuit [a treisprezecea Asociere
directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din
Directiva nr. 89/391/CEE]

104
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 În 10 ani de la intrarea în
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru vigoare a Acordului de
132.
promovarea unei mai bune asistenţe medicale la bordul Asociere
navelor
Directiva Consiliului 90/269/CEE din 29 mai 1990 În 10 ani de la intrarea în
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru vigoare a Acordului de
manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri Asociere
133. pentru lucrători şi, în special, de producere a unor
afecţiuni torso-lombare [a patra directivă specială în
sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva
89/391/CEE]
Directiva Comisiei 91/322/CEE din 29 mai 1991 privind În 10 ani de la intrarea în
stabilirea valorilor limită cu caracter orientativ prin vigoare a Acordului de
aplicarea Directivei 80/1107/CEE a Consiliului privind Asociere
134.
protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de
expunerea la agenţi chimici, fizici şi biologici la locul de
muncă
Directiva 2000/39/CE a Comisiei din 8 iunie 2000 de În 10 ani de la intrarea în
stabilire a primei liste de valori-limită orientative ale vigoare a Acordului de
expunerii profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Asociere
135.
Consiliului privind protecţia sănătăţii şi a securităţii
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa
agenţilor chimici la locul de muncă
Directiva 2006/15/CE a Comisiei din 7 februarie 2006 de În 10 ani de la intrarea în
stabilire a unei a doua liste de valori-limită orientative de vigoare a Acordului de
136. expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Asociere
Consiliului şi de modificare a Directivelor 91/322/CEE şi
2000/39/CE
Directiva 2009/161/UE a Comisiei din 17 decembrie 2009 În 10 ani de la intrarea în
de stabilire a unei a treia liste de valori-limită orientative vigoare a Acordului de
de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE Asociere
a Consiliului şi de modificare a Directivei 2000/39/CE a
137.
Comisiei

Cooperarea în domeniul energetic


Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a În conformitate cu termenele
Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune stabilite în Tratatul
138.
pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Comunităţii Energeticii
Directivei 2003/54/CE
Directiva 2005/89/CE a Parlamentului European şi a Neaplicabilă
Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind măsurile menite
139.
să garanteze siguranţa aprovizionării cu energie electrică
şi investiţiile în infrastructuri
140. Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a În conformitate cu termenele
Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune stabilite în Tratatul
pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de Comunităţii Energeticii

105
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
abrogare a Directivei 2003/55/CE
Directiva 2009/119/CE a Consiliului din 14 septembrie În conformitate cu termenele
2009 privind obligaţia statelor membre de a menţine un stabilite în Tratatul
141.
nivel minim de rezerve de ţiţei şi/sau de produse Comunităţii Energeticii
petroliere
Directiva 94/22/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 30 mai 1994 privind condiţiile de acordare vigoare a Acordului de
142.
şi folosire a autorizaţiilor de prospectare, explorare şi Asociere
extracţie a hidrocarburilor
Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European şi a În conformitate cu termenele
143. Consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa stabilite în Tratatul
energetică a clădirilor Comunităţii Energeticii
Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vigoare a Acordului de
144.
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din Asociere
punct de vedere energetic
Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui vigoare a Acordului de
145.
cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare Asociere
ecologică aplicabile produselor cu impact energetic
Directiva 92/42/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 În 3 ani de la intrarea în
146. privind cerinţele de randament pentru cazanele noi de apă vigoare a Acordului de
caldă cu combustie lichidă sau gazoasă Asociere
Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European şi a În conformitate cu termenele
Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin stabilite în Tratatul
147. etichetare şi informaţii standard despre produs, a Comunităţii Energeticii
consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu
impact energetic
Directiva 2003/66/CE a Comisiei din 3 iulie 2003 de În conformitate cu termenele
modificare a Directivei 94/2/CE de punere în aplicare a stabilite în Tratatul
148. Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la indicarea Comunităţii Energeticii
consumului energetic pe etichetele frigiderelor,
congelatoarelor şi combinelor frigorifice electrocasnice
Directiva 2002/40/CE a Comisiei din 8 mai 2002 de În conformitate cu termenele
149. aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la stabilite în Tratatul
etichetarea energetică a cuptoarelor electrice de uz casnic Comunităţii Energeticii
Directiva 1999/9/CE a Comisiei din 26 februarie 1999 de În conformitate cu termenele
modificare a Directivei 97/17/CE privind aplicarea stabilite în Tratatul
150. Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la Comunităţii Energeticii
etichetarea energetică a maşinilor de spălat vase de uz
casnic
Directiva 96/89/CE a Comisiei din 17 decembrie 1996 de În conformitate cu termenele
modificare a Directivei 95/12/CE de punere în aplicare a stabilite în Tratatul
151. Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la Comunităţii Energeticii
etichetarea energetică a maşinilor de spălat rufe de uz
casnic
Directiva 96/60/CE a Comisiei din 19 septembrie 1996 de În conformitate cu termenele
152. punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului stabilite în Tratatul

106
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
cu privire la etichetarea energetică a maşinilor combinate Comunităţii Energeticii
de spălat şi uscat rufe de uz casnic
Decizia Consiliului 2006/1005/EC din 18 decembrie 2006 În 3 ani de la intrarea în
privind încheierea Acordului între Guvernul Statelor vigoare a Acordului de
153. Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană privind Asociere
coordonarea programelor de etichetare referitoare la
eficienţa energetică a echipamentelor de birou
Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a În conformitate cu termenele
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea stabilite în Tratatul
154. utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi Comunităţii Energeticii
ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi
2003/30/CE
Servicii: transport
Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de În 3 ani de la intrarea în
stabilire, pentru anumite autovehicule care circulă în vigoare a Acordului de
155. interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate Asociere
în traficul naţional şi internaţional şi a maselor maxime
autorizate în traficul internaţional
Directiva 2009/40/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
156. Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecţia tehnică auto vigoare a Acordului de
pentru autovehicule şi remorcile acestora Asociere
Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Transport internaţional-
Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul armonizarea imediată,
157. interior de mărfuri periculoase transport national - în 3 ani
de la intrarea în vigoare a
Acordului de Asociere
Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 15 martie 2006 privind condiţiile minime vigoare a Acordului de
pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. Asociere
158. 3820/85 şi (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind
legislaţia socială referitoare la activităţile de transport
rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a
Consiliului
Directiva 2002/15/CE[1] a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea vigoare a Acordului de
159.
timpului de lucru al persoanelor care efectuează activităţi Asociere
mobile de transport rutier
Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European şi a În 2 ani de la intrarea în
Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială şi vigoare a Acordului de
formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor Asociere
vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de
160.
pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr.
3820/85 al Consiliului şi a Directivei 91/439/CEE a
Consiliului şi de abrogare a Directivei 76/914/CEE a
Consiliului
161. Directiva 99/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele În 4 ani de la intrarea în
grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri vigoare a Acordului de

107
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
Asociere
Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a În 4 ani de la intrarea în
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranţa căilor vigoare a Acordului de
ferate comunitare şi de modificare a Directivei 95/18/CE Asociere
a Consiliului privind acordarea de licenţe întreprinderilor
162. feroviare şi a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea
capacităţilor de infrastructură feroviară şi perceperea de
tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare şi
certificarea siguranţei (Directiva privind siguranţa
feroviară)
Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European şi a În 4 ani de la intrarea în
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea vigoare a Acordului de
163.
mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi Asociere
trenuri în sistemul feroviar comunitar
Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a În 4 ani de la intrarea în
164. Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea vigoare a Acordului de
sistemului feroviar în Comunitate (reformare) Asociere
Directiva 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 În 4 ani de la intrarea în
165. privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri vigoare a Acordului de
de transporturi combinate de mărfuri între state membre Asociere
Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European şi a În 5 ani de la intrarea în
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele şi vigoare a Acordului de
166. standardele comune pentru organizaţiile cu rol de Asociere
inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru
activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime
Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European şi a În 5 ani de la intrarea în
167. Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea vigoare a Acordului de
obligaţiilor statelor de pavilion Asociere
Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European şi a În 5 ani de la intrarea în
168. Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului vigoare a Acordului de
portului Asociere
Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem vigoare a Acordului de
169. comunitar de monitorizare şi informare privind traficul Asociere
navelor maritime şi de abrogare a Directivei 93/75/CEE a
Consiliului
Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European şi a În 4 ani de la intrarea în
170. Consiliului din 6 mai 2009 privind regulile şi standardele vigoare a Acordului de
de şiguranţă pentru navele de pasageri Asociere
Directiva 1999/35/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 În 3 ani de la intrarea în
privind sistemul de expertize obligatorii pentru operarea vigoare a Acordului de
171.
în şiguranţă a serviciilor regulate de feriboturi cu punte Asociere
ruliu şi ambarcaţiuni rapide de pasageri
Directiva 2003/25/CE a Parlamentului European şi a În 4 ani de la intrarea în
172. Consiliului privind cerinţele de stabilitate specifice pentru vigoare a Acordului de
navele de pasageri Asociere
Directiva 2001/96/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
173. Consiliului din 4 decembrie 2001 de stabilire a cerinţelor vigoare a Acordului de

108
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
şi procedurilor armonizate pentru încărcarea şi Asociere
descărcarea în şiguranţă a vrachierelor
Directiva 2008/106/CE privind nivelul minim de formare În 3 ani de la intrarea în
174. a navigatorilor vigoare a Acordului de
Asociere
Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European şi a În 5 ani de la intrarea în
Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalaţiile vigoare a Acordului de
175.
portuare de preluare a deşeurilor provenite din Asociere
exploatarea navelor şi a reziduurilor de încărcătură
Directiva 2010/65 privind formalităţile de raportare În 3 ani de la intrarea în
pentru navele care sosesc în porturile statelor membre ale vigoare a Acordului de
Comunităţii şi pleacă din porturile statelor membre ale Asociere
176.
Comunităţii de abrogare a Directivei 2002/6/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 18 februarie
2002 valabilă pînă la 18 mai 2012
Directiva 92/29/CEE din 31 martie 1992 privind cerinţele În 3 ani de la intrarea în
177. minime de securitate şi sănătate pentru promovarea unei vigoare a Acordului de
mai bune aşistenţe medicale la bordul navelor Asociere
Directiva 1999/63/CE a Consiliului din 21 iunie 1999 În 3 ani de la intrarea în
privind Acordul de organizare a timpului de lucru al vigoare a Acordului de
navigatorilor, încheiat între Asociaţia Proprietarilor de Asociere
Nave din Comunitatea Europeană (ECSA) şi Federaţia
178.
Sindicatelor Lucrătorilor din Transporturi din Uniunea
Europeană (FST) – anexa: Acordul european de
organizare a timpului de lucru al navigatorilor, cu
excepţia clauzei 16
Directiva 1999/95/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 13 decembrie 1999 privind aplicarea vigoare a Acordului de
179.
dispoziţiilor referitoare la timpul de lucru al navigatorilor Asociere
la bordul navelor care fac escală în porturile Comunităţii
Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European şi a În 2 ani de la intrarea în
180. Consiliului din 26 octombrie 2005 privind mijloacele de vigoare a Acordului de
măsurare Asociere
Directiva 96/75/CE a Consiliului privind sistemele de În 3 ani de la intrarea în
navlosire şi de stabilire a preţurilor în transportul naţional vigoare a Acordului de
181.
şi internaţional pe căile navigabile interioare din Asociere
Comunitate
Directiva 87/540/CEE a Consiliului privind iniţierea În 3 ani de la intrarea în
profesiei de operator de transport de mărfuri pe cale vigoare a Acordului de
navigabilă în transportul naţional şi internaţional şi Asociere
182.
privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor,
certificatelor şi altor titluri oficiale de calificare pentru
această activitate
Directiva 96/50/CE a Consiliului privind armonizarea În 3 ani de la intrarea în
condiţiilor de obţinere a brevetelor de comandant de navă vigoare a Acordului de
183.
pentru transportul de mărfuri şi călători pe căile Asociere
navigabile interioare din Comunitate
184. Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European şi a În 5 ani de la intrarea în

109
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
Consiliului din 12 decembrie 2006 de stabilire a cerinţelor vigoare a Acordului de
tehnice pentru navele de navigaţie interioară Asociere
Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Transport internaţional -
Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul imediat după intrarea în
interior de mărfuri periculoase vigoare, transport
185.
internaţional - în 3 ani de la
intrarea în vigoare a
Acordului de Asociere
Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European şi a În 3 ani de la intrarea în
Consiliului din 7 septembrie 2005 privind serviciile de vigoare a Acordului de
186.
informaţii fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile Asociere
interioare de pe teritoriul Comunităţii
Achiziţii publice
Directivei 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie În 3 ani de la intrarea în
1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a vigoare a Acordului de
actelor administrative privind aplicarea procedurilor care Asociere
187.
vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de
achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de
lucrări
Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 În 4 ani de la intrarea în
privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor vigoare a Acordului de
administrative referitoare la aplicarea normelor Asociere
188.
comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice
ale entităţilor care desfăşoară activităţi în sectoarele apei,
energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor
Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a În 6 ani de la intrarea în
Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea vigoare a Acordului de
189.
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice Asociere
de lucrări, de bunuri şi de servicii
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European şi a În 6 ani de la intrarea în
Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a vigoare a Acordului de
190. procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în Asociere
sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor
poştale
Bariere tehnice în calea comerţului
Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a 2014
191. Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa
generală a produselor
Directiva 80/181/CEE a Consiliului privind apropierea
legislaţiilor statelor membre referitoare la unităţile de
192.
măsură cum a fost modificată prin Directiva 2009/3/CE
a Parlamentului European şi a Consiliului
Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European şi a 2015
Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea
193. legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele
electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite
de tensiune

110
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
Directiva 2009/105/CE a Parlamentului European şi a 2015
194. Consiliului din 16 septembrie 2009 referitoare la
recipientele simple sub presiune
Directivei 2004/108/CE a Parlamentului European şi a 2015
Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea
195.
legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea
electromagnetică şi de abrogare a Directivei 89/336/CEE
Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 2015
196. 1989 privind apropierea legislaţiilor statelor membre
referitoare la echipamentul individual de protecţie
Directiva 2009/142/CE a Parlamentului European şi a 2016
197. Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind aparatele
consumatoare de combustibili gazoşi
Directiva 2000/9/CE a Parlamentului European şi a 2015
198. Consiliului din 20 martie 2000 privind instalaţiile pe
cablu care transportă persoane
Directiva 94/9/CE a Parlamentului European şi a 2015
Consiliului din 23 martie 1994 de apropiere a legislaţiilor
199. statelor membre referitoare la echipamentele şi sistemele
de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial
explozive [1] (Directiva ATEX)
Directiva 93/15/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 2015
200. privind armonizarea dispoziţiilor referitoare la
introducerea pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil
Directiva 2008/43/CE a Comisiei din 4 aprilie 2008 de 2015
201. instituire, în temeiul Directivei 93/15/CEE, a unui sistem
de identificare şi trasabilitate a explozivilor de uz civil
Directiva 95/16/CE a Parlamentului şi Consiliului 2015
202. European din 29 iunie 1995 de apropiere a legislaţiilor
statelor-membre referitor la ascensoare
Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European şi a 2015
203. Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele
tehnice şi de modificare a Directivei 95/16/CE
DIRECTIVA 2004/22/CE a Parlamentului European şi a 2014
204. Consiliului din 31 martie 2004 privind mijloacele de
măsurare
Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 2015
205.
privind dispozitivele medicale
Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 2015
206. privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare
la dispozitivele medicale active implantabile
Directiva 98/79/CE a Parlamentului European şi a 2015
207. Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele
medicale pentru diagnostic in vitro
Directiva Consiliului nr. 92/42/CEE din 21 mai 1992 2017
208. privind cerinţele de randament pentru cazanele noi de apă
caldă cu combustie lichidă sau gazoasă
209. Directiva 2009/23/CE a Parlamentului European şi a 2014

111
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind instrumentele de
cîntărire neautomate
DIRECTIVA 97/23/CE a Parlamentului European şi a 2017
210. Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislaţiilor
statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune
Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European şi a În 18 luni de la intrarea în
Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele vigoare a Acordului de
211.
hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi Asociere
recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora
Directiva 94/25/CE a Parlamentului European şi a 2015
Consiliului din 16 iunie 1994 de apropiere a actelor cu
212.
putere de lege şi actelor administrative ale statelor
membre referitoare la ambarcaţiunile de agrement
Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a 2015
213.
Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranţa jucăriilor
Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a 2015
214. Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi
deşeurile de ambalaje
Prima Directivă a Comisiei 80/1335/CEE din 22 2015
Decembrie 1980 privind apropierea legislaţiei statelor
215.
membre cu privire la metodele de analiză necesare pentru
verificarea compoziţiei produselor cosmetice
A doua directivă a Comisiei 82/434/CEE din 14 mai 1982 2015
privind apropierea legislaţiei statelor membre cu privire la
216.
metodele de analiză necesare pentru verificarea
compoziţiei produselor cosmetice
A treia Directivă a Comisiei 83/514/CEE din 2015
27 septembrie 1983 privind apropierea legislaţiei statelor
217.
membre cu privire la metodele de analiză necesare pentru
controlul compoziţiei produselor cosmetice
A Patra Directivă a Comisiei 85/490/CEE din 2015
11 octombrie 1985 privind apropierea legislaţiei statelor
218.
membre cu privire la metodele de analiză necesare pentru
controlul compoziţiei produselor cosmetice
A cincea Directivă 93/73/CEE a Comisiei din 2015
219. 9 septembrie 1993 privind metodele de analiză necesare
pentru controlul compoziţiei produselor cosmetice
A şasea Directivă 95/32/CE a Comisiei din 7 iulie 1995 2015
privind metodele de analiză necesare pentru controlul
220.
compoziţiei produselor cosmetice. Text cu relevanţă
pentru SEE
Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a 2016
Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui
cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor
221.
acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi
unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective
(Directivă-cadru)

112
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
Directiva 2005/64/CE a Parlamentului European şi a 2018
Consiliului din 26 octombrie 2005 privind omologarea
222. autovehiculelor în ceea ce priveşte posibilităţile de
reutilizare, reciclare şi recuperare a acestora şi de
modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului
Directiva 2006/40/CE a Parlamentului European şi a 2015
Consiliului din 17 mai 2006 privind emisiile provenite de
223.
la sistemele de climatizare ale autovehiculelor şi de
modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului
Directiva 2008/2/CE a Parlamentului European şi a 2016
Consiliului din 15 ianuarie 2008cu privire la cîmpul
224.
vizual şi la ştergătoarele de parbriz ale tractoarelor
agricole sau forestiere pe roţi
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului 2017
European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind
omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte
225. emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri
şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi
privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi
întreţinerea vehiculelor
Directiva Consiliului din 70/157/CEE din 6 februarie 2016
1970 privind apropierea legislaţiilor statelor membre
226.
referitoare la nivelul de zgomot admis şi la sistemul de
evacuare al autovehiculelor
Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a 2016
227. Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele
scoase din uz
Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a 2014
Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de
228.
utilizare a anumitor substanţe periculoase în
echipamentele electrice şi electronice
Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a 2013-2014
Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile şi
229.
acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi de
abrogare a Directivei 91/157/CEE
Directiva 2004/10/CE a Parlamentului European şi a 2015
Consiliului din 11 februarie 2004 privind armonizarea
actelor cu putere de lege şi actelor administrative
230.
referitoare la aplicarea principiilor bunei practici de
laborator şi verificarea aplicării acestora la testele
efectuate asupra substanţelor chimice
Directiva 2004/9/CE a Parlamentului European şi a 2013-2014
Consiliului din 11 februarie 2004 privind inspecţia şi
231.
verificarea bunei practici de laborator (BPL) (Versiunea
codificată)
232. Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Comisiei din 30 mai 2014
2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului

113
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
European şi al Consiliului privind înregistrarea,
evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor
chimice (REACH)
Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului 2014
233. European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind
detergenţii
Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a 2015
234. Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice (DEEE)
Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului 2014
European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
235.
poluanţii organici persistenţi şi de modificare a Directivei
79/117/CEE
Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului 2015
236. European şi al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind
îngrăşămintele
Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului 2015
European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind
237.
punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor
biocide
Directiva 89/105/CE a Consiliului din 21 decembrie 1988 2014
privind transparenţa măsurilor care reglementează
238. stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman şi
includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor
naţionale de asigurări de sănătate
Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi a 2015
239. Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod
comunitar cu privire la medicamentele de uz uman
Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European şi a 2013
Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod
240.
comunitar cu privire la produsele medicamentoase
veterinare
Directiva 2006/130/CE a Comisiei din 11 decembrie 2006 2014
de punere în aplicare a Directivei 2001/82/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce
241. priveşte stabilirea criteriilor privind derogarea de la
cerinţa unei prescripţii veterinare pentru anumite produse
medicamentoase veterinare destinate animalelor de la care
se obţin produse alimentare
Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a 2015
Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea
242.
deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi
de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului
Directiva 2009/35/CE a Parlamentului European şi a 2015
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind materiile colorante
243.
care pot fi adăugate în produsele medicamentoase
(reformare)
244. Directiva 2009/41/CE a Parlamentului European şi a 2015

114
Nr.
d/o Actele UE Termen de armonizare
Consiliului din 6 mai 2009 privind utilizarea în condiţii de
izolare a microorganismelor modificate genetic
(reformare) 

115