Sunteți pe pagina 1din 3

Andreea-Teodora Stănescu (coord.

): Societăţi comerciale – Funcţionarea societăţilor comerciale – SA – set 3 2019-2020

1. Stabiliţi care dintre afirmaţii este adevărată: b) pot încheia cu societatea un contract de muncă, dacă obiectul acestuia
a) o societate reglementată de Legea nr. 31/1990 poate alege între sistemul nu include atribuţiile specifice funcţiei de administator
unitar şi sistemul dualist de administrare c) încheie cu societatea un contract denumit de Legea nr. 31/1990
b) dacă o societate pe acţiuni a ales un sistem de administrare, acesta nu mai „contract de administrare”
poate fi modificat d) Nicio variantă corectă
c) dacă o societate pe acţiuni a ales un sistem de administrare, acesta poate fi
modificat prin decizia adunării generale extraordinare a acţionarilor sau a 6. Pentru a dobândi calitatea de administrator al unei societăţi pe acţiuni
consiliului de administraţie/directoratului (dacă acestuia i s-a delegat de către persoana fizică X
exerciţiul acestei atribuţii) a) este suficientă desemnarea sa de către adunarea generală ordinară a
d) nicio variantă corectă acţionarilor
b) desemnarea de către adunarea generală a acţionarilor trebuie însoţită
2. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată: de acceptarea expresă a funcţiei de către X
a) Legea nr. 31/1990 prevede obligativitatea alegerii sistemului dualist de c) desemnarea de către adunarea generală a acţionarilor poate fi însoţită
administrare în cazul anumitor societăţi de acceptarea expresă sau tacită a funcţiei de către X, dar şi de
b) Legea nr. 31/1990 impune existenţa unui consiliu de administraţie în cazul încheierea unei asigurări de răspundere profesională de către aceast
anumitor societăţi comerciale, dacă acestea au ales sistemul unitar de d) nico variantă corectă
administrare
c) Legea nr. 31/1990 impune delegarea de atribuţii în cazul anumitor societăţi 7. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:
comerciale, dacă acestea au ales sistemul unitar de administrare a) administratorii unei societăţi pe acţiuni pot fi persoane fizice sau
d) nicio variantă corectă juridice
b) orice persoană care are o funcţie de conducere într-o societate pe
3. Sistemul unitar de administrare poate presupune: acţiuni poate fi denumită director, acesteia fiindu-i aplicabil regimul
a) doar existenţa unui consiliu de administraţie juridic reglementat pentru această funcţie prin Legea nr. 31/990
b) existenţa unui consiliu de administraţie şi a directorilor c) directorii unei societăţi administrată în sistem unitar, cu delegare de
c) doar existenţa unui administrator unic atribuţii, pot fi atât persoane fizice, cât şi persoane juridice
d) nicio variantă corectă d) nico variantă corectă

4. În sistemul unitar de administrare, pe parcursul derulării activităţii 8. Într-o societate pe acţiuni administrată în sistem unitar, cu delegare
societăţii pe acţiuni, administratorii sunt desemnaţi: de atribuţii:
a) de către adunarea generală ordinară, cu unanimitate a) directorii sunt numiţi şi revocaţi de către consiliul de administraţie
b) de către adunarea generală extraordinară, fiind o modificare a actului b) directorii nu pot fi, în acelaşi timp, si administatori ai societăţii
constitutiv c) dintre directori, unul este desemnat director general
c) de către adunarea generală ordinară, cu majoritatea voturilor
exprimate 9. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată, prin
d) nicio variantă corectă raportare la o societate pe acţiuni administrată în sistem unitar:
a) dintre administratori, unul este desemnat preşedinte al consiliului
5. Administratorii unei societăţi pe acţiuni: de administraţie
a) încheie cu societatea un contract de muncă, în temeiul căruia îşi b) preşedintele consiliului de administraţie este întotdeauna şi
desfăşoară activitatea specifică funcţiei de adminsitrator director general, dacă a fost realizată delegarea de atribuţii
Andreea-Teodora Stănescu (coord.): Societăţi comerciale – Funcţionarea societăţilor comerciale – SA – set 3 2019-2020

c) în absenţa unei prevederi contrare în actul constitutiv,


preşedintele consiliului de administraţie este desemnat de către Speţa 2
adunarea generală ordinară, ca şi administratorii S.C. F S.A. are 2 acţionari, X (75% din acţiunile emise de societate) şi Y (25%
d) nicio variantă corectă din acţiunile emise de societate) şi este administrată în sistem unitar. Y cumulează
şi funcţia de administrator al societăţii. Prin hotărâre a adunării generale a
10. Consiliul de administraţie al unei societăţi pe acţiuni:
a) are în competenţa sa exclusivă introducerea unei cereri de asociaţilor, ca urmare a voinţei acţionarului X, se decide revocarea din funcţie a
deschidere a procedurii insolvenţei societăţii pe care o administratorului Y pentru greşeli în gestionarea societăţii. De asemenea, prin
administrează aceeaşi hotărâre este desemnat un nou administrator, în persoana asociatul X.
b) poate primi prin delegare, exercitarea unor atribuţii care sunt de La numirea sa în funcţie, în vederea respectării formalităţilor legale, X o
competenţa adunării generale extraordinare acceptă în mod expres.
c) în absenţa unor prevederi contrare în actul constitutiv, reprezintă Înainte de efectuarea menţiunii în registrul comerţului, referitoare la înlocuirea
societatea prin preşedintele său
administratorului, X se adresează băncii T solicitând eliberarea unei sume de bani
Speţa 1
din contul SC F SA. Banca T refuză, motivând că solicitantul nu are drept de
B, membru al directoratului la SC X SA, a fost revocat din funcţie la data de 15 semnătură, X nefiind înregistrat în registrul comerţului ca administrator al SC F SA.
decembrie 2010. În această situaţie, B a încercat să fie numit, într-o funcţie similară, In situaţia dată, instanţa judecătorească este sesizată cu două acţiuni:
la o coditate comercială din acelaşi domeniu de activitate.
- o acţiune introdusă de Y, prin care solicită:
La data de 15 ianuarie 2011 a fost numit ca membru al director general unic la SC 1) anularea hotărârii adunării generale prin care s-a dispus revocarea sa din
Y SA, societate având un obiect de activitate similar cu cel al SC X SA. În acestă funcţia de administrator întrucât nu a fost luată cu majoritatea prevăzută de
calitate, B a înregistrat în registrul comerţului, în numele societăţii SC Y SA , o lege şi
emblemă foarte apropiată de una dintre mărcile SC X SA, respectiv cea folosită 2) reintegrarea sa în funcţia de administrator
pentru identificarea principalului serviciu prestat. În acelaşi timp, în exerciţiul
mandatului său, B a luat legătura cu parteneri de afaceri ai SC X SA, pe care îi - o acţiune introdusă de X, prin care solicită:
cunoştea din perioada în care a fost membru al directoratului acestei societăţi
1) obligarea băncii să îi recunoască dreptul de semnătură şi calitatea de
încercând să îi convingă de faptul că SC Y SA este o continuatoare a SC X SA,
administrator şi
aceasta urmând a fi dizolvată în curând de către asociaţi. Ca urmare a demersurilor
2) obligarea băncii să îi elibereze suma de bani.
realizate de către B, o parte din clienţii SC X SA au denunţat contractile cu aceasta
şi au încheiat contracte similare cu SC Y SA, reprezentată prin directorul general
Cerinţe:
unic B.
a) Analizaţi cererea introdusă de Y, având în vedere următoarele:
Aflând despre toate acestea, SC X SA a introdus o acţiune împotriva SC Y SA, - existenţa dreptului administratorului revocat de a ataca hotărârea
obţinând obligarea acesteia la acoperirea unor prejudicii în valoare de 10.000 de adunării generale având ca obiect revocarea sa din funcţie, contestând
euro. motivele revocării; cumulul calităţii de asociat şi administrator
- respectarea condiţiilor de cvorum şi majoritate prevăzute de lege
În calitate de avocat, vi se cere o opinie legală din care să rezulte ce mijloace pentru luarea unei decizii de revocare din funcţie a administratorului;
are la îndemână SC Y SA pentru a-şi recupera sumele ce vor fi plătite SC X votul în conflict de interese
SA, cu titlu de acoperire a prejudiciului cauzat.
Andreea-Teodora Stănescu (coord.): Societăţi comerciale – Funcţionarea societăţilor comerciale – SA – set 3 2019-2020

b) Analizaţi cererea introdusă de X, având în vedere următoarele:


- relevanţa neefectuării menţiunii în registrul comerţului referitoare la
revocarea şi înlocuirea administratorului în privinţa dobândirii
calităţii de administrator de persoana nou desemnată în această
funcţie
- relevanţa neefectuării menţiunii în registrul comerţului referitoare la
înlocuirea administratorului în privinţa raporturilor cu terţii ale
administratorului revocat şi ale persoanei nou desemnate în această
funcţie

S-ar putea să vă placă și