Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DISCIPLINEI

2017-2018
Denumirea disciplinei Codul
Drept civil. Contracte D.D.3.5.1
disciplinei
Anul de studiu III Semestrul* 5 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E
Categoria formativă a disciplinei
DF
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă
Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 6
Total ore din planul de învăţământ 70 Total ore studiu individual 72 Total ore pe semestru 142
Titularul disciplinei Prof. dr. Lucian Mihai, prof. dr. Romeo Radu Popescu, prof. dr. Răzvan Dincă
* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea Drept Numărul total de ore (pe semestru) din planul


Drept privat
de invatamant
Departamentul
(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de
Domeniul fundamental de Stiinte juridice 14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână)
ştiinţă, artă, cultură
Domeniul pentru studii universitare
Drept Total C** S L P
de licenţă
Direcţia de studii 70 42 28
** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Obligatorii
(condiţionate)
Discipline Drept civil. Teoria generala a dreptului civil. Persoanele
anterioare Drept civil. Drepturi reale
Recomandate
Drept civil. Teoria generala a obligatiilor

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 4 8. Pregătire prezentări orale 4


2. Studiu dupa manual, suport de curs 10 9. Pregatire examinare finală 22
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 6 10. Consultaţii 2
4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. Documentare pe teren 0
5. Activitate specifică de pregătire
10 12. Documentare pe INTERNET 2
SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 4 13. Alte activităţi … 0
7. Pregatire lucrări de control 4 14. Alte activităţi … 0
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 72
Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice
disciplinei)
 înţelegerea corelaţiei dintre diversele părti ale dreptului civil
 însuşirea noţiunilor de bază din cadrul materiei contractelor speciale

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi


a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
 înţelegerea şi însuşirea mecanismului acţiunii civile şi a procesului civil
 explicarea poziţiei şi rolului fiecărui participant la procesul civil
  interpretarea normelor de competenţă şi a textelor care reglementează sancţiunile pentru
nerespectarea regulilor de procedură
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Competenţe specifice
 analiza şi calificarea normelor de drept civil
disciplinei  corelarea normelor generale cu normele speciale
 corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific /
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem
de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice
/ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare /
participarea la propria dezvoltare profesională)
 înţelegerea importanţei materiei pentru asigurarea respectării drepturilor subiective civile
 implementarea ideii de libertate contractuala
 respectarea reciprocă a poziţiei şi drepturilor diferiţilor participanţi la procesul civil
 manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea
operativă şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative şi a
jurisprudenţei

1. Contractul de vânzare-cumpărare. Noţiunea, caracterele juridice şi condiţiile de validitate


ale contractului de vânzare-cumpărare. Efectele contractului de vânzare-cumpărare. Varietăţi de
vânzare.
2. Contractul de schimb. Noţiune şi caractere juridice. Aplicarea regulilor de la vânzare.
Reguli speciale. Schimbul de imobile.
3. Contractul de locaţiune. Noţiunea, caracterele juridice şi condiţiile de validitate ale
contractului de locaţiune. Efectele contractului de locaţiune. Contractul de sub-locaţiune şi
cesiunea contractului de locaţiune. Încetarea locaţiunii. Natura juridică a drepturilor locatarului.
4. Contractul de închiriere a locuinţei. Noţiuni introductive. Încheierea contractului de
închiriere. Efectele contractului de închiriere. Contractul de subînchiriere. Schimbul de locuinţe
(voluntar). Cesiunea contractului de închiriere. Schimbul obligatoriu de locuinţe. Încetarea
contractului de închiriere. Soluţionarea litigiilor locative. Reguli derogatorii privind închirierea
unor locuinţe cu destinaţie specială.
Tabla de materii 5. Contractul de arendare. Noţiunea, caracterele juridice şi condiţiile de validitate ale
contractului de arendare. Efectele contractului de arendare. Încetarea contractului.
6. Contractul de antrepriză. Noţiunea, caracterele juridice şi condiţiile de validitate ale
contractului de antrepriză. Reguli generale cu privire la contractul de antrepriză. Reguli speciale
privind antrepriza de construcţii.
7. Contractul de mandat. Mandatul cu reprezentare. Mandatul fără reprezentare. Contractul de
interpunere.
8. Contractul de împrumut de folosinţă (comodatul). Noţiunea, caracterele juridice şi
condiţiile de validitate ale împrumutului de folosinţă (commodatum). Efectele contractului de
comodat.
9. Contractul de împrumut de consumaţie (propriu-zis). Noţiunea, caracterele juridice şi
condiţiile de validitate ale împrumutului de consumaţie (mutuum). Efectele împrumutului de
consumaţie. Împrumutul cu dobândă. Stingerea împrumutului de consumaţie.
10. Contractul de depozit. Noţiunea, caracterele juridice şi felurile contractului de depozit.
Depozitul obişnuit (voluntar). Depozitul necesar. Depozitul neregulat.
11. Contractul de asigurare. Noţiuni introductive.
12. Contractul de rentă viageră. Noţiune. Caractere juridice. Condiţii. Efecte.
13. Contractul de întreţinere. Noţiune. Caractere juridice. Condiţii. Efecte.
14. Jocul şi prinsoarea. Aspecte specifice.
15. Contractul de tranzacţie. Noţiune. Caractere juridice. Condiţii de validitate. Efecte.

Bibliografia
- Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Noul cod civil.
Comentariu pe articole, Ed. CH Beck, Ediía a II-a, București, 2014
- Francisc Deak, Lucian Mihai, Romeo Popescu, Tratat de drept civil.
Contracte speciale. Vol.I Vânzarea. Schimbul, ediţia a V-a actualizată de
Romeo Popescu, , Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017 ;
- Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol.II Locaţiunea.
Închirierea locuinţei. Arendarea. Antrepriza. Mandatul, ediţia a IV-a
actualizată de Lucian Mihai şi Romeo Popescu, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2006 ;
- Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol.III Comodatul.
Împrumutul de consumaţie. Depozitul. Societatea civilă. Tranzacţia. Donaţia,
ediţia a IV-a actualizată de Lucian Mihai şi Romeo Popescu, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2007 ;
- Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contractele speciale, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2001 (şi lucrările citate de autor);
- Camelia Toader, Drept civil. Contracte speciale. Studiu al doctrinei şi
jurisprudenţei române şi străine, cu ample referiri la dreptul comunitar, ediţia
2, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005 (şi bibliografia citată în lucrare);
- Dan Chirică, Tratat de drept civil. Contracte speciale. Volumul I Vânzarea şi
schimbul, edițía a II-a; Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2017 ;
- Doctrina şi practica judiciară din culegeri de decizii şi reviste de specialitate:
Dreptul, Curierul Judiciar, Pandectele române, Revista Română de Drept Privat
etc.
- Camelia Toader, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni. Culegere de
speţe, Ed.All Beck, Bucureşti, 2004;
- Romeo Popescu, Contracte civile, în “Instituţii de drept civil” de C.Toader,
M.Nicolae, R.Popescu, B.Dumitrache, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006-
2007.
- Răzvan Dincă, Contracte civile speciale în noul Cod Civil, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2013.

Lista materialelor Codul civil si celelalte acte normative din materia contractelor speciale
didactice
necesare

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimată in %


{Total=100%}
70%
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală)

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

- testarea periodică prin lucrări de control 10%

- testarea continuă pe parcursul semestrului 15%


- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 5%

- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}.
 Lucrare scrisă compusă din 1) test grilă, cu 6-12 întrebări ce conţin 3, 4 sau mai multe variante ( toate, trei
sau două ori una corectă sau nici una corectă – 40 - 50%); 3) întrebări punctuale, pe probleme de speţă sau
detaliu (50-60%).

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
 răspuns corect la cele 2 categorii de subiecte
 să dovedească însuşirea minimă a materiei  activitate susţinută în timpul semestrului
 lucrarea să nu conţină erori grave  cunoaşterea în afara cursului a unor elemente din
 activitate minimă în timpul semestrului bibliografia indicată

Data completării: 1 octombrie 2017 Titulari de curs

Prof. dr. Lucian Mihai ___________________

Prof dr. Romeo Radu Popescu____________

Prof. dr. Răzvan Dincă__________________

S-ar putea să vă placă și