Sunteți pe pagina 1din 5

FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2017

DIDACTIC AUXILIAR

POZIŢIA APLICANTULUI ASISTENT SOCIAL


Numele şi prenumele solicitantului
Funcţia
Unitatea de învăţământ
Vechimea în învăţământ
Calificativ obţinut în perioada evaluată
Perioada evaluată 1 septembrie 2011 - 31 august 2016

Detalierea Punctaj
Criteriul care Punctaj
Punctaj punctajului Auto- Comisie
trebuie îndeplinit de Subcriterii care trebuie îndeplinite Comisie de
maxim maxim - evaluare de
către candidat contestații
subcriterii evaluare
01. CRITERIUL Max. 5 pct. a). Iniţierea şi aplicarea unor studii de
ACTIVITATILOR caz si anchete sociale, care să ducă la 1 pct./elev
COMPLEXE CU integrarea elevilor cu probleme de /intervenție
VALOARE adaptare sau socializare, elevilor
INSTRUCTIV- abandonati sau care provin din familii
EDUCATIVA delincvente care necesita instruire
morală specială.
Max. 10 pct. b). Suportul acordat profesorilor de
diferite specialităţi, parintilor, institutiilor
implicate (Inspectoratul Judetean de
Politie, Directia de Protectie a Copilului,
Directia de Asistenta Sociala,
organizatii non-guvernamentale) în 5 pct./an
obţinerea de performanţe prin:
- punerea la îndemâna a 5 pct./an
instrumentelor de lucru care să
favorizeze integrarea scolara a copiilor 5 pct./an
cu CES;
- redactarea/realizare bază de date
copii aflati în situații de risc;
- identificarea și intervenția în situatii de
eșec școlar, abandon școlar,
absenteism în unitățile școlare;
Max. 10 pct. c). Activităţi şi rezultate obţinute pentru
formarea abilităţilor de comunicare; 5 pct./expoziție
- privind prevenirea fenomenelor de
discriminare, etichetare, excluziune
sociala;
- simpozioane cu tematici despre:
probleme de adaptare scolara,
abandon scolar, consumul de droguri,
tulburari de comportament, fenomenul
„singur-acasa”, elevi cu probleme
sociale deosebite, cu părinți decedați 5 pct./
sau aflați în impozibilitatea de a se prezentare
întreține (colaborarea cu autoritatea 3 pct./
tutelară): prezentare
- locale 2 pct./
- judeţene prezentare
Detalierea Punctaj
Criteriul care Punctaj
Punctaj punctajului Auto- Comisie
trebuie îndeplinit de Subcriterii care trebuie îndeplinite Comisie de
maxim maxim - evaluare de
către candidat contestații
subcriterii evaluare
- regional

Max. 4 pct. d). Activitate depusă în calitate de 2 pct./revistă cu


membru în colectivul redacţional al apariție
revistei şcolare a unităţii semestrială/anu
ală
Max. 6 pct. e). Activități care duc la consolidarea
relației școală-familie, la creșterea
gradului de implicare: 5 pct.
- a cadrelor didactice 5 pct.
- a părinților 2 pct.
- comunitate în activitatea
școlară;
TOTAL 35 pct.
02. CRITERIUL Max. 5 pct. a) Contribuţii la elaborarea de:
PRIVIND  Documentatii/materiale-resursă 3 pct.
PERFORMANTE privind realizarea activităţilor de
DEOSEBITE IN asistență socială; 2 pct.
INOVAREA  Organizarea de evenimente de
DIDACTICA/MANAG promovare a serviciilor de
ERIALA asistență socială; 2 pct.
 Coordonarea/organizare de /procedură/
expoziţii tematice regulament
 Realizarea de
proceduri/regulamente la nivel de
instituție;
Max. b) Elaborare de cărţi şi lucrări 2pct./lucrare,
4 pct ştiinţifice publicate în domeniul împărţite la nr.
didacticii, managementului de autori)
educațional, și asistenței-sociale,
înregistrate cu ISBN;
Max. 5 pct. c) Activitatea de:
- formator; 2 pct.
Activitate în domeniul sindical la
nivel:
- național 0,5p/an
- județean 0,25p/an
- local 0,2p/an
- Comunicări la simpozioane judeţene /
regionale / naţionale / internaţionale
- Activitate depusă în calitate de 5 pct. / lucrare/
formator al CCD (cursuri cu durata de participare
minimum 24 de ore)
- Contribuiţie la cercetări ştiinţifice în
specialitate/problematici în învăţământ
Max. 6 pct. d) Activitate depusă :
 Coordonator de cerc 1 pct./
pedagogic/organizator activități activitate/an
metodice;
 Membru în CIEC; 2 pct./
 Membru în SEOSP, participare/an
2 pct./
Detalierea Punctaj
Criteriul care Punctaj
Punctaj punctajului Auto- Comisie
trebuie îndeplinit de Subcriterii care trebuie îndeplinite Comisie de
maxim maxim - evaluare de
către candidat contestații
subcriterii evaluare
 Membru în COSP; participare/an
3 pct./
participare/an
Max. 5 pct e) Activitatea desfăşurată în
cadrul unor comisii tehnice de elaborare 1 pct/procedură/
a unor acte normative / administrative, în an
cadrul unor comisii consultative de dialog 1 pct/
social şi al altor structuri de dialog social participare/an
şi în comisiile naţionale de specialitate;
TOTAL 25 pct.
03.CRITERIUL Max. 10 pct. a) Participarea la proiecte 3,5 pct/proiect
PRIVIND europene european
PARTICIPAREA LA Participarea în cadrul
PROIECTE programelor de reformă 3 pct.
educaţională coordonate de: 2 pct.
- inspectoratul şcolar 1 pct.
- MEN
- Alţi parteneri recunoscuţi de
MEN.
Max. 10 pct. b) Proiecte realizate în parteneriat între 1,5
şcoală şi asociaţiile reprezentative ale pct./parteneriat
părinţilor/între unitate și ONG-uri,
asociații din domeniul protecției
copilului/asistenței sociale.
TOTAL 20 pct.
04. Max. 5 pct. a) Contribuţii individuale şi/sau în
CRITERUIL PRIVIND echipă la dezvoltarea politicii
CRESTEREA managementului unității, în contextul
PRESTIGIULUI reformei învăţământului: 1 pct./comisie
UNITATII DE - activitate desfăşurată în cadrul
INVATAMANT / unor structuri profesionale/sociale
CONEXE (comisii, colective redactionale); 0,5 pct./articol
- publicarea de articole în domeniul
educaţiei/specialităţii
Max. 5 pct. b) Realizarea de parteneriate cu
instituţii din domeniul educaţiei, culturii
și asistenței sociale (universităţi,
biblioteci, muzee, centre de cultură, 1 pct./nivel
case de cultură, asociaţii, fundaţii), la local/județean/
nivel: regional
1. local 2 pct./nivel
2. regional național/
3. naţional internațional
4. internaţional
Max. 5 pct. c) rezultate obţinute în educaţia
adulţilor şi conversia profesională prin:
- organizarea/desfăşurarea de 3 pct./curs
cursuri de formare; 2 pct./activitate
- organizarea de cercuri 2 pct./activitate
pedagogice; 2 pct./activitate
- organizare de activități de
formare/perfecționare a adulților
la nivel local/județean/regional;
Detalierea Punctaj
Criteriul care Punctaj
Punctaj punctajului Auto- Comisie
trebuie îndeplinit de Subcriterii care trebuie îndeplinite Comisie de
maxim maxim - evaluare de
către candidat contestații
subcriterii evaluare
- organizare de activități cu
participarea cadrelor didactice în
domeniul asistenței sociale și
protecției copilului
Max. 5 pct. d) Inițiere/organizare campanii 1 pct./inițiere
umanitare pentru copiii defavorizați 1 pct./
campanie/la
nivel de unitate
5 pct./campanie
la nivel județean
TOTAL 20 pct.
TOTAL GENERAL 100 pct.

Semnătura candidatului ______________

*NOTĂ: Totalul general va fi calculat ca sumă a totalurilor celor 4 criterii, fără a se depăşi punctajul maxim alocat
fiecărui criteriu.

Comisia de evaluare

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura

Președinte

Inspector școlar/Metodist

Comisia de contestații

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura

Președinte

Membru

Membru

Notă:
* Dosarul cuprinde:
a) OPISUL dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii unității de
învățământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;
b) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați;
c) adeverință de vechime;
d) fișa de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar,
la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;
e) raportul de activitate, pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de
(auto)evaluare și să conțină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar (numărul paginii);
f) declarația pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparțin candidatului și că prin
acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform Anexei nr. 4 din Metodologie;
g) declarația pe propria răspundere a directorului unității de învățământ, conform Anexei nr. 5 din Metodologie;
h) copia procesului – verbal din cadrul Consiliului profesoral, din care reiese aprecierea activității candidatului, certificată
„conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ;
i) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de
inspectoratul școlar, la categoria de personal didactic la care candidează, certificate „conform cu originalul” de către
conducerea unității de învățământ la care candidatul depune dosarul.
* Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagină și consemnate în OPIS.
* Candidatul are obligația să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor
justificative şi paginația din opisul întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă
condiția mai sus menționată, nu vor fi luate în considerare în vederea evaluării și punctării.
* În cazul în care în dosarul candidatului există documente justificative eronate/false, dosarul nu se evaluează.
* Un document justificativ poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fișa de
(auto)evaluare.
* Se evaluează activitatea candidatului înscris pentru acordarea gradației de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susținută
prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2011 - 31 august 2016.
* Dosarul depus în vederea participării la concursul pentru obținerea gradației de merit nu se returnează.