Sunteți pe pagina 1din 15

Protectia muncii

 Servicii
 Legislatie
 Norme SSM
 Instructiuni SSM
 Inspector
 Contact
 0723598256
 » Norme de protectia muncii » NSPM 91

   

NSPM 91
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de
izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorosive
PREVEDERI GENERALE
Domeniul de aplicare al normelor se refera la activitatile desasurate de lucratori in activitatile
de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorozive (art. 1-9)

PREVEDERI COMUNE
Instruirea personalului
Art. 10. Instructajul de protectie a muncii este obligatoriu si se va realiza in conformitate cu
prevederile NGPM.
Art. 11. intrucat prin natura lor, materialele si substantele utilizate la realizarea izolatiilor de
orice fel sunt combustibile, inflamabile, explozive si toxice, pentru toate categoriile de
instructaje este obligatorie instruirea personalului conform reglementarilor in vigoare pentru
prevenirea si stingerea incendiilor.
Art. 12. Instruirea personalului la locul de munca se face de conducatorul locului de munca.
Art. 13. Instructajele periodice vor fi suplimentate ori de cate ori situatiile concrete de munca
o impun si in mod deosebit in urmatoarele cazuri:
- cand salariatul a avut o intrerupere de activitate de peste 30 zile calendaristice;
- cand s-a modificat procesul tehnologic de lucru sau la schimbarea mijloacelor de productie
utilizate;
- la reluarea activitatii dupa un accident de munca;
- la executarea unor lucrari speciale pentru care se impun conditii de executie deosebite.
Art. 14. (1) in situatiile in care pentru executarea unor lucrari de izolatii termice, hidrofuge si
protectie anticorosiva, este necesara interventia in acelasi timp a mai multor unitati sau
lucrarile se executa in conditii de exploatare, este obligatoriu un instructaj complex, efectuat
de catre coordonatorul in materie de securitate si de sanatate responsabil pe timpul realizarii
lucrarii.
(2) Tematica de instruire va contine informatii referitoare la riscurile de accidentare, boli
profesionale sau potentiale incendii, specifice activitatii participantilor implicati in sistemul de
munca.
Dotarea cu echipament individual de protectie si de lucru
Art. 15. Agentii economici care executa lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectii
anticorosive, au obligatia sa acorde salariatilor echipamentul individual de protectie si de
lucru in conformitate cu Normativul Cadru de acordare si utilizare a echipamentului
individual de protectie.
Art. 16. Personalul este obligat sa poarte si sa utilizeze echipamentul acordat pe toata durata
de executie a lucrarilor si numai in scopul pentru care a fost acordat.
Art. 17. Este interzisa admiterea personalului la executia lucrarilor de izolatii, ce fac obiectul
normei, fara dotarea cu echipament de protectie sau de lucru adecvat factorilor de risc
raportati si conditiilor concrete de lucru. Organizarea de santier si/sau a locului de munca si a
activitatilor.
Art. 18. Organizarea de santier si/sau a locului de munca, precum si a activitatilor de lucrari
in constructii sunt obligatorii si constituie parte componenta a documentatiilor tehnologice de
executie urmarind sa asigure totalitatea masurilor de organizare si conditiile necesare de
securitate si sanatate a salariatilor.
Art. 19. Documentatia de organizare de santier/loc de munca va contine un plan de securitate
si sanatate in care vor fi precizate masuri de prevenire a accidentelor de munca si bolilor
profesionale.
Art. 20. Atunci cand lucrarile se efectueaza concomitent de mai multi executanti, intre acestia
se vor incheia conventii, care sa cuprinda clauze privind protectia muncii.
Circulatia pe drumurile din santier
Art. 21. (1) Caile de circulatie pentru mijloacele de transport si pietoni vor fi realizate pe baza
de proiecte de organizare aprobate, adoptandu-se pe cat posibil solutia inelara si sensul unic.
(2) Circulatia va fi reglementata prin marcaje si indicatoare.
Art. 22. Personalul din santier este obligat sa se asigure si sa traverseze caile de acces la
santier si cele din santier numai prin locurile de trecere, dupa asigurarea prealabila.
Art. 23. Pe timpul noptii, caile de circulatie, trecerile pentru pietoni, scarile de acces si
depozitele pentru materiale aferente lucrarilor vor fi luminate.
Art. 24. Este interzisa depozitarea pe caile de circulatie si aleile santierelor, a materialelor, a
utilajelor, a schelelor, materialelor precum si a altor accesorii necesare in executia lucrarilor.
Acestea vor fi permanent mentinute curate si deblocate.
Art. 25. (1) Lucrarile de izolatii care se desfasoara in santiere plasate in imediata apropiere a
drumurilor publice, vor fi imprejmuite si marcate cu indicatoare de avertizare sau de
interzicere a accesului in zona de lucru.
(2) De-a lungul drumului, obligatoriu se vor construi copertine de protectie.
(3) Schelele montate de-a lungul drumurilor publice vor fi protejate pe toata lungimea cu
plase de protectie.
Art. 26. Atunci cand lucrarile de izolatie se executa sub cota terenului natural sau in
subsoluri, beneficiarul lucrarii este obligat sa prezinte executantului un plan cu toate lucrarile
deja executate, fara a omite nici un detaliu.
Protectia impotriva electrocutarii
Art. 27. Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa si indirecta se vor respecta
prevederile din NGPM si Normele specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei
electrice in medii normale.
Art. 28. Se interzice executarea oricaror lucrari de reparatii sau interventii la sculele si
utilajele actionate electric, inainte de a fi oprite si deconectate de la reteaua electrica de
alimentare.
Art. 29. Pe timpul intreruperilor de lucru sau la terminarea programului, orice scula sau utilaj
actionat electric vor fi deconectate de la reteaua electrica de alimentare.
Protectia pentru lucrul la inaltime
Art. 30. (1) Elementele pentru protectia lucrului la inaltime, componente ale schelelor,
esafodajelor si scarilor netipizate, utilizate la executarea sarcinilor de munca vor fi stabilite de
proiectant prin fise tehnologice aprobate de conducerea agentului economic.
(2) Pentru elementele de sustinere tipizate vor fi respectate de instructiunile de montaj
exploatari prezentate in cartea tehnica aferenta elementului utilizat.
Art. 31. (1) Accesul la locul de munca se face numai pe scari montate definitiv sau pe scari
mobile rezemate si asigurate contra alunecarilor sau prabusirilor.
(2) Este interzis accesul pe trasee alese arbitrar, necorespunzatoare sau neamenajate.
Art. 32. Pentru lucrul la inaltime in siguranta, este obligatorie respectarea prevederilor din
Normele generale de protectie a muncii pentru lucrul la inaltime.
Art. 33. Deseurile de materiale rezultate prin demolarea sau dezafectarea unor izolatii vechi
se pacheti-zeaza si se depoziteaza separat in vederea evacuarii. Este interzisa aruncarea
acestora de la inaltimea de lucru.
Protectia pe timp friguros
Art. 34. (1) Se considera timp friguros in sensul prezentelor norme perioada in care
temperatura de munca este sub +5oC.
(2) Perioada conventionala (15 noiembrie - 15 martie) de timp friguros va putea fi prelungita
pe baza de date statistice specifice locului unde este amplasat santierul, de comun acord cu
beneficiarul.
Art. 35. Este obligatorie organizarea de controale asupra focurilor sau a sistemelor de
incalzire existente in depozite, vestiare, puncte pentru servitul mesei, ateliere. La terminarea
programului de lucru, orice sursa locala de incalzire va fi inchisa (oprita) sau scoasa de sub
tensiune.
Art. 36. Este interzisa initierea de focuri deschise atat in interiorul cat si in exteriorul
constructiilor, fara aprobarea si controlul permanent al organizatorului si conducatorului
punctului de lucru.
Art. 37. In locurile inchise cu emanatii de gaze sau vapori inflamabili este interzisa utilizarea
flacarii deschise. Aceste spatii vor fi marcate cu indicatoare de avertizare sau de interdictie.
Pentru fumat se vor amenaja locuri speciale marcate cu indicator "Loc pentru fumat".
Art. 38. Mijloacele de stingere a incendiilor (vase cu apa, stingatoare cu spuma chimica sau
praf si C02) vor fi ferite de inghet spre a putea fi utilizate in cazuri de necesitate.
Protectia impotriva incendiilor si exploziilor
Art. 39. Pentru executia lucrarilor de izolatii prin folosirea materialelor si substantelor care
sunt de natura com-bustila, inflamabila, exploziva sau toxica, in toate fazele de lucru
elaborate prin fisele tehnologice de executie, vor fi prevazute obligatoriu masurile de
prevenire si stingere a incendiilor conform reglementarilor in vigoare.
Art. 40. Ori de cate ori se constata ca masurile pentru prevenirea si stingerea incendiilor sunt
necorespunzatoare sau insuficiente, se vor lua obligatoriu masuri suplimentare sau se
intrerupe executarea lucrarii.
Art. 41. Conducatorul locului de munca, precum si inlocuitorul acestuia, raspund de luarea si
de respectarea masurilor PSI pe durata executarii lucrarilor.
Art. 42. La toate locurile de munca unde exista pericol de incendiu sau explozie este
obligatorie marcarea zonei de lucru cu indicatoare de avertizare sau de interzicere a accesului
in zona.
Art. 43. Pentru interventia operativa sau evacuarea in caz de incendiu, in punctele de lucru
sau de depozitare a materialelor se vor asigura spatii libere pentru interventia formatiilor PSI.
Art. 44. Pe toate depozitele de materiale si atelierele productive este obligatorie afisarea in
locuri vizibile a planurilor de evacuare. Sistemele de alarmare a incendiilor de la locurile de
munca vor fi mentinute in permanenta in stare de functionare.
Art. 45. La locurile de munca unde se utilizeaza materiale combustibile sau inflamabile se vor
depozita cantitati ce vor fi consumate in executie imediata si nu mai mult decat necesarul
pentru un schimb de lucru, cu respectarea sarcinii admisibile de incarcare a schelei sau
platformei de lucru.
Art. 46. Materialele usor inflamabile (solventi organici, chituri, rasini, produse petroliere) nu
se depoziteaza in vase deschise sau in apropierea locurilor de munca. Dupa golire vasele se
umplu cu apa.
Art. 47. (1) Toate spatiile de depozitare a materialelor combustibile, inflamabile, explozive
sau toxice vor fi marcate cu indicatoare de avertizare si de interdictie.
(2) Toate depozitele de asemenea materiale, vor fi dotate obligatoriu cu mijloace tehnice de
interventie corespunzatoare caracteristicilor materialelor depozitate si a reglementarilor de
prevenire si stingere a incendiilor.

PREVEDERI SPECIFICE
Izolatii termice la conducte si aparate
Art. 48. (1) in timpul confectionarii si montarii saltelelor, rogojinilor din vata minerala sau de
sticla si altor materiale asemanatoare, este obligatorie purtarea echipamentului de protectie, cu
care salariatul a fost dotat, corespunzator factorilor de risc.
(2) Salopetele trebuie sa fie incheiate si stranse la guler si la maneci.
Art. 49. in timpul asezarii si fixarii elementelor de izolatie termica pe elementele aflate in
apropierea conductorilor electrici, se intrerupe alimentarea cu energie electrica inzona de
lucru.
Art. 50. in locurile unde se confectioneaza saltele sau se lucreaza cu materiale izolatoare ce
produc praf, este interzisa depozitarea de alimente sau servirea meselor. Depozitarea de
alimente si servirea mesei se vor realiza in incaperi izolate si inchise, ferite de suspensiile de
pulberi de praf din zona de lucru.
Art. 51. Este interzisa circulatia pe conductele ce se izoleaza termic. Se vor utiliza schele si
platforme de lucru stabilite prin fisele tehnologice de executie.
Art. 52. Pe durata efectuarii probelor tehnologice este interzisa stationarea personalului in
apropierea conductelor supuse probelor la o distanta mai mica decat distanta de securitate
stabilita prin instructiuni.
Lucrari de tinichigerie pentru protectia izolatiilor termice la conducte si
aparate
Art. 53. Dupa finalizarea lucrarilor de izolatii termice la conducte si aparate, lucrarile de
tinichigerie aferente pot incepe numai in conditiile in care caile de acces, scarile, platformele
de lucru si schelele sunt degajate de orice alte materiale care pot impiedica accesul si lucrul in
conditii de securitate al tinichigiilor.
Art. 54. Atunci cand lucrarile de tinichigerie se executa la inaltime se vor respecta prevederile
Normelor specifice de protectie a muncii pentru lucrul la inaltime.
Art. 55. Personalul care utilizeaza pistolul pentru implantat bolturi, trebuie sa fie instruit in
privinta manipularii, utilizarii, intretinerii si folosirii pistolului.
Art. 56. Personalul care utilizeaza pistolul pentru implantat bolturi, trebuie sa fie apt din
punct de vedere medical pentru aceasta operatie.
Art. 57. Utilizarea pistolului pentru implantat bolturi este permisa numai persoanelor care au
obtinut autorizatia, potrivit reglementarilor in vigoare privind utilizarea pistolului si a
regimului de lucru cu materiale explozive.
Art. 58. Depozitarea, transportul, manipularea, utilizarea si detinerea de materiale explozive
trebuie sa se faca conform prevederilor Legii 126/1995 privind regimul materialelor explozive
si a Normelor tehnice de aplicare a acestei legi.
Izolatii de acoperisuri, terase si pereti
Art. 59. intrucat materialele de baza, sculele, uneltele si instalatiile necesare acestui tip de
izolatie sunt comune cu cele specifice izolatiilor hidrofuge, se vor respecta in totalitate
masurile de protectie inscrise la capitolul "Prevederi comune" si masurile ce face obiectul
capitolului "Izolatii hidrofuge".
Art. 60. Pregatirea amorselor de bitum topit cu solventi organici existenti intr-o gama foarte
variata, trebuie sa se faca numai in conditiile prevazute prin fisele tehnologice de executie si
cu respectarea reglementarilor privind prevenirea si stingerea incendiilor.
Lucrari de montare a conductelor preizolate de transport al agentului termic
Art. 61. Transportul conductelor preizolate cu mijloace auto, se face prin asezarea pe suporti
din lemn de esenta moale si ancorate de chingi confectionate din materiale textile.
Art. 62. Este interzisa depozitarea "in vrac sau amestecat" a diferitelor tipodimensiuni de
conducte preizolate.
Art. 63. Locul de depozitare a conductelor preizolate trebuie sa fie o suprafata plana, fara
denivelari, lipsita de umiditate. Piesele de montaj de constructie speciala (corpuri ramificatii)
se aseaza separat la locul de munca.
Art. 64. Locul de lucru trebuie sa fie asigurat cu alimentarea cu energie electrica pentru
iluminat si forta necesara sudarii capetelor conductelor care trebuie pozate pe traseu, luandu-
se masuri pentru evitarea electrocutarii.
Art. 65. inainte de montajul conductelor, fie intr-un sant, fie intr-un canal termic existent,
acestea trebuie sa fie curatate, iar suprafata de asezare sa fie plana.
Art. 66. Pamantul sapat se depoziteaza pe o singura parte asigurandu-se un spatiu de
manevra-circulatie de minimum 0,5 m.
Art. 67. Pentru asamblarea la suprafata a mai multor tronsoane de conducte, malul de sant sau
de canal trebuie degajat de orice materiale-pamant sapat.,
Art. 68. Sudorii care efectueaza operatiuni de sudura trebuie sa fie calificati si autorizati
conform reglementarilor in vigoare.
Art. 69. in timpul lucrarilor de sudura, capetele de conducte preizolate se acopera cu material
textil umezit.
Art. 70. Toate operatiile legate de manipularea, depozitarea, pregatirea si asezarea pentru
montaj trebuie sa se faca cu respectarea tehnologiei de montaj si sub supravegherea
conducatorului locului de munca.
Art. 71. Pe durata injectarii cu poliuretan a capetelor-ramificatiilor sudate, lucratorii vor
respecta normele de protectie a muncii prevazute in instructiunile de exploatare a instalatiei si
vor purta echipamentul de protectie.
Izolatii hidrofuge. Topirea bitumului
Art. 72. Topirea bitumului se va realiza numai cu utilaje construite in acest scop (topitoare de
bitum, masini de topit si de pompat), care trebuie sa fie certificate din punctul de vedere al
protectiei muncii si al reglementarilor PSI in vigoare.
(2) Locul unde se desfasoara topirea bitumului va fi marcat cu indicatoare de avertizare si
interzicere a accesului persoanelor straine.
Art. 73. Se interzice amplasarea utilajelor pentru topit bitum in locuri unde exista posibilitatea
degajarii vaporilor de substante inflamabile sau unde sunt depozitate materialele combustibile
sau inflamabile.
Art. 74. (1) Instalatiile sau utilajele pentru topit bitum se amplaseaza pe platforme din
pamant, nivelate, acoperite cu un strat de balast sau nisip cu grosimea de minimum 10 cm.
(2) Dimensiunile platformei trebuie sa depaseasca in toate directiile dimensiunile utilajului cu
cel putin Im pe fiecare latura.
Art. 75. La topirea bitumului se vor utiliza numai sistemele de ardere cu combustibil
prevazuti in cartea tehnica a utilajului de topit.
Art. 76. (1) Supravegherea topirii bitumului se face numai de personal instruit care cunoaste
procesul tehnologic de topire a bitumului.
(2) Se interzice lasarea nesupravegheata a utilajelor in timpul topirii bitumului.
Art. 77. (1) Fiecare gospodarie de bitum trebuie sa fie prevazuta cu materiale de interventie
necesare pentru stingerea unui eventual incendiu (stingatoare, lazi de apa si nisip, lopeti).
(2) Se interzice stingerea cu apa in cazanul de bitum fierbinte.
Art. 78. (1) Pentru evitarea revarsarii bitumului in timpul topirii, cazanele de topit se vor
umple la capacitatea de 1/2 din volumul lor.
(2) Masa de bitum care se introduce in utilajele de topit bitum, se sparge in bucati marunte si
nu trebuie sa prezinte urme de umezeala.
(3) Se interzice utilizarea utilajelor pentru topit bitum fara capacele cu care sunt prevazute.
Art. 79. (1) in cazul incalzirii cazanelor cu combustibil lichid, rezervorul de alimentare al
injectoarelor se amplaseaza la minimum 1,5 m de focar.
(2) Rezerva de combustibil necesar pentru alimentare se amplaseaza la cel putin 10 m de orice
sursa de foc.
Art. 80. (1) Personalul care lucreaza la prepararea,incalzirea si topirea bitumului, trebuie sa
fie instruit sa respecte urmatoarele reguli:
- la incarcarea utilajului, materialul nu trebuie sa fie umed;
- deserventul sa fie dotat cu echipament individual de protectie si cu materiale igienico-
sanitare corespunzatoare riscurilor de arsuri cu bitum fierbinte; sa verifice ca, la descarcarea
bitumului topit vasele de prelucrare sa nu contina apa;
- sa evacueze bitumul topit numai prin vanele cu care este prevazut utilajul, iar cazanele de
topit numai cu vase destinate in acest scop prevazute cu maner lung.
Art. 81. Se interzice utilizarea galetilor la scoaterea bitumului topit direct din cuvele utilajelor
de topire.
Art. 82. La terminarea lucrului, este obligatorie stingerea focului pentru bitum topit, astfel:
- la utilajele cu combustibil lichid sau gaz se inchide robinetul care alimenteaza arzatorul;
- la utilajele care utilizeaza combustibil solid, focul se stinge cu apa;
- la utilajele actionate electric, se intrerupe sursa de alimentare cu curent electric.
Dupa stingerea focurilor, cazanele pentru topit bitum se acopera cu capace metalice.
Prepararea amorsajului bitum-solvent
Art. 83. (1) Locul de preparare a bitumului taiat pentru amorsaje trebuie amplasat la
minimum 30 m de orice sursa de foc, inclusiv de cazanul de topit.
(2) La alegerea amplasamentului se va tine cont de directia si intensitatea vantului, pentru a
nu antrena vaporii inflamabili spre sursele de foc.
Art. 84. Este interzisa prepararea bitumului taiat, in interiorul constructiilor sau in incaperi
inchise.
Art. 85. Amestecul pentru amorsaj se realizeaza numai prin turnare treptata a bitumului
fierbinte peste solvent.
Art. 86. (1) Operatia de efectuare a amorsajului bitum-solvent se face numai de personal
instruit si cunoscator al procedeului de formare al amestecului.
(2) in zona de lucru sunt interzise fumatul si orice sursa de foc deschis.
(3) La locul de efectuare a amorsajului se vor asigura mijloacele de interventie PSI
corespunzatoare.
Transportul bitumului topit
Art. 87. (1) Transportul bitumului topit de la utilajul de topire la locul de utilizare se va face
numai in vase de constructie speciala, prevazute cu capace si umplute la 1/2 din capacitate.
(2) Este interzis transportul cu vase improvizate.
Art. 88. Ridicarea vaselor din bitum pe cadiri la locul de utilizare, precum si coborarea
acestora, se va face numai cu mijloace mecanizate cu respectarea tuturor prevederilor de
protectie a muncii specifice instalatiilor de ridicat.
Art. 89. Zonele de incarcare si descarcare a bitumului topit se vor delimita si marca cu
indicatoare de avertizare si interzicere a accesului si circulatiei personalului in perioadele de
incarcare-ridicare si coborare.
Art. 90. Este interzis transportul vaselor de bitum topit pe scari, rampe de acces sau schele
improvizate.
Art. 91. in sapaturile pentru fundatie la cuve, rezervoare, santuri, coborarea vaselor cu bitum
topit se va efectua numai cu mijloace mecanizate.
Art. 92. Operatiile de incarcare, transport si descarcare a bitumului topit se vor face numai
sub supravegherea permanenta a unor persoane instruite si cunoscatoare a codului de
semnalizare a operatiilor de ridicare-coborare cu instalatiile de ridicat.
Izolatii cu materiale bituminoase la acoperisuri si terase
Art. 93. inainte de inceperea lucrarilor de izolatii cu materiale bituminoase la acoperisuri si
terase, se va verifica inchiderea tuturor golurilor existente. Toate golurile tehnologice vor fi
imprejmuite si acoperite cu plase de protectie.
Art. 94. in jurul punctelor de lucru, pe o raza de 2 m, este interzis accesul personalului care
nu participa la lucrare. Zona se marcheaza cu indicatoare de avertizare.
Art. 95. (1) Pe acoperisuri si terase se vor depozita materiale necesare lucrarilor de izolatii
numai in cantitatile necesare utilizarii pe durata unui schimb de lucru.
(2) Se va verifica starea tehnica a sapei inainte de inceperea lucrarilor.
Art. 96. in conditiile lucrului cu mastic fierbinte personalul muncitor va beneficia de creme
de protectie sau de intretinere conform prevederilor din NGPM.
Izolatii realizate cu folii bitumate cu bitum aditivat, lipite cu flacara
Art. 97. (1) Buteliile cu gaze lichefiate se depoziteaza in spatii semideschise sau soproane
executate din materiale necombustibile, unde temperatura mediului ambiant nu va depasi
+40oC.
(2) in jurul depozitelor de butelii este interzisa depozitarea oricaror materiale inflamabile sau
lucrul cu foc deschis.
Art. 98. (1) Este interzisa utilizarea buteliilor de gaz lichefiat fara regulator de presiune
verificat metrologic.
(2) Este interzisa utilizarea buteliilor neomologate sau neverificate conform prescriptiilor
tehnice ISCIR.
Art. 99. Furtunul de alimentare cu gaz lichefiat nu trebuie sa prezinte pori sau semne de
imbatranire care sa conduca la pierderi de gaz lichefiat. inainte de utilizare este obligatorie
verificarea starii furtunului de alimentare, pe toata lungimea folosita.
Art. 100. Arzatorul pentru incalzirea foliilor pentru lipit trebuie sa aiba robinetul de reglaj in
buna stare de functionare.
Art. 101. Este interzisa trecerea gazului lichefiat din butelii in recipiente de alta constructie
sau destinatie, decat cele omologate in acest scop.
Art. 102. Se va respecta ordinea de aprindere si stingere a arzatorului cu flacara alimentat de
la butelia cu gaz lichefiat, in urmatoarea ordine:
La aprindere:
- se asigura flacara deschisa de la orice sursa existenta (bricheta, chibrit);
- se deschide robinetul arzatorului;
- se deschide robinetul buteliei de gaz. La stingere:
- se strange robinetul buteliei;
- se strange robinetul arzatorului.
Art. 103. Este interzisa lasarea deschisa a vreunui robinet in intervalul de pregatire a frontului
de lucru intre doua lipiri succesive sau a pauzelor tehnologice sau de masa.
Art. 104. Butelia de gaz lichefiat se va amplasa la minimum 10 m de punctul de lucru cu
flacara deschisa.
Izolatii realizate cu folii PVC etansate prin sudura cu aer fierbinte
Art. 105. Sunt interzise fumatul si flacara deschisa in apropierea materialelor inflamabile care
se utilizeaza (adezivi si lichid PVC).
Art. 106. Racordarea sculelor si utilajelor actionate electric la cablurile electrice de distributie
se va face numai de electricieni autorizati.
Art. 107. Este interzisa utilizarea sculelor si utilajelor actionate electric fara a avea legatura la
impamantare sau a fi racordate la nulul de protectie.
Art. 108. Executia lucrarilor de izolatie cu folii bitumate sau PVC se va face pe fronturi de
lucru la care fazele procesului de lucru se finalizeaza in ziua respectiva.
Art. 109. Lucrarile de izolatii prezentate in acest capitol nu se executa pe timp de ploaie,
ceata, vant puternic sau temperaturi sub +5 C.
Izolatii la cuve, bazine si rezervoare
Art. 110. Executarea izolatiilor hidrofuge la cuve, bazine si rezervoare, se vor realiza cu
emulsii bituminoase neinflamabile.
Art. 111. Pe durata executarii amorsajului, se interzic fumatul si flacara deschisa atat in
interiorul bazinelor si rezervoarelor cat si in cuve deschise.
Art. 112. Pentru efectuarea lucrarilor de izolatii, iluminatul in bazine si rezervoare se va face
numai cu lampi alimentate la tensiune redusa, nepericuloasa.
Art. 113. (1) Lucrarile de izolatii in interiorul bazinelor, rezervoarelor sau cuvelor se executa
numai sub supravegherea permanenta din exterior a lucratorilor aflati in interior, de catre un
alt lucrator instruit desemnat in acest sens de catre seful de lucrare.
(2) in situatiile de pericol sau de comportament deosebit semnalat din interior,
supraveghetorul are obligatia de a opri lucrarea si de a lua masuri pentru salvarea celor aflati
in pericol.
Art. 114. Pe durata lucrarilor de izolatii la cuve bazine si rezervoare, conturul acestora va fi
imprejmuit si marcat cu indicatoare de avertizare si interzicere a accesului in zonele de iucru.
Art. 115. La izolarea caminelor sau cuvelor cu suprafete mici, bitumul se va introduce cu
dispozitive destinate in acest scop pentru a se asigura protectia lucratorilor aflati in spatiul de
lucru.
Art. 11. in cazul in care ritmul de desfasurare a lucrarilor de izolatii impune lucrul pe mai
multe niveluri, este obligatorie luarea de masuri pentru coordonarea si supravegherea continua
de catre un coordonator de lucrare a tuturor fronturilor de lucru pentru a se lua masuri de
prevenire a accidentelor de munca, incendiilor sau avariilor tehnice.
Art. 117. La izolatiile hidrofuge la care se executa peretii exteriori se va asigura un spatiu
minim ca latime, stabilit prin proiect, iar malurile santurilor sau gropilor se vor sprijini pentru
a se evita alunecarile sau prabusirile de pamant peste personalul care executa lucrarea.
Protectii anticorosive. Pregatirea lucrarilor
Art. 118. La organizarea, executarea lucrarilor de protectii anticorosive se vor avea in vedere:
- caracteristicile materialelor folosite (toxice, inflamabile, iritante, explozive);
- varietatea echipamentelor si mijloacelor tehnice folosite la realizarea lucrarilor;
- conditiile deosebite de lucru posibile: in spatii inchise sau in vase, recipiente, rezervoare,
subsoluri, in conditii de mediu cu temperaturi reci sau calde;
- executia in conditii de exploatare sau de suprapunere cu alte categorii de lucrari.
Art. 119. Pentru realizarea lucrarilor in conditii de siguranta este obligatorie respectarea
cumulativa a tuturor prevederilor, prescriptiilor tehnice si instructiunilor date de furnizorii de
materiale, precum si a conditiilor locale de executie a lucrarilor, conform caietului de sarcini
si fisei tehnologice de executie.
Norme specifice pentru lucrari de izolatii termice si hidrofuge
Art. 120. Lucrarile de protectii anticorosive se executa numai de personal apt din punct de
vedere medical pentru aceasta categorie de lucrari, conform reglementarilor Ministerului
Sanatatii.
Manipularea si depozitarea materiilor inflamabile sau explozive
Art. 121. (1) Operatiile de manipulare, transport, depozitare se executa numai de personal
instruit si care trebuie sa cunoasca proprietatile, caracteristicile, riscurile potentiale si masurile
ce trebuie luate in caz de accident sau producere de incendii.
(2) Conducatorul formatiei de lucru sau de depozit este obligat sa supravegheze permanent
operatiile de manipulare, transport si de depozitare a materiilor inflamabile sau explozive.
Art. 122. (1) Este interzisa achizitionarea de materiale inflamabile sau explozive fara a cere
furnizorului documentele insotitoare de transport, depozitare si utilizare in conditii de
siguranta.
(2) Eticheta se pastreaza pe ambalaj, pe toata durata consumului si existentei de substante in
ambalaj.
Art. 123. in mijlocul de transport trebuie sa fie amenajate si acoperite pentru a evita
expunerea la incarcaturi la actiunea razelor solare sau a intemperiilor respectandu-se
prescriptia furnizorului.
Art. 125. Conducatorul mijlocului de transport are obligatia de a conduce fara socuri,
uniform, sa aiba permanent stingatoare de incendii, cu umplutura corespunzatoare
materialelor pe care le transporta.
Art. 126. in timpul manipularii, butoaiele/bidoanele nu trebuie tarate sau rostogolite pe
pardoseala pentru a se evita producerea de scantei. Manipularea se face lent, fara socuri, in
pozitie verticala si cu capacul in sus.
Art. 127. (1) Depozitarea produselor inflamabile sau explozive se face numai in spatiile
destinate si amenajate acestui scop.
(2) Este interzisa depozitarea sau transportul in alte vase decat cele indicate de producator sau
furnizor pe eticheta ambalajului.
Art. 128. (1) Este obligatorie utilizarea lampilor pentru iluminat artificial in constructie
antiexploziva.
(2) Elementele instalatiilor de ventilare si iluminat (doze, intrerupatoare, contactoare, prize)
vor fi amplasate in exteriorul spatiilor de depozitare.
Art. 129. Sistemul de incalzire va fi indirect, prin calorifer sau registru de apa calda sau abur,
temperaturile nedepasind indicatiile furnizorului.
Art. 130. Deschiderea ambalajelor cu substante inflamabile se face cu chei sau scule care sa
nu produca scantei.
Pregatirea suprafetelor pentru protectie, pe cale mecanica
Art. 131. Toate sculele, dispozitivele si echipamentele tehnice indicate prin tehnologia de
lucru, trebuie sa fie in stare de functionare, sa fie certificate din punctul de vedere al protectiei
muncii si in constructie antiexploziva.
Art. 132. (1) Uneltele de mana folosite in mediile cu dezvoltare de gaze si vapori explozivi,
vor fi confectionate din materiale care sa nu produca scantei prin lovire sau frecare.
(2) Pentru stersul manual se vor folosi perii sau carpe care sa nu se incarce cu electricitate
statica.
Art. 133. Pentru curatarea suprafetelor mari la care sunt utilizate instalatii de sablare, se vor
respecta instructiunile de exploatare din cartea tehnica a instalatiei.
Pregatirea suprafetelor pentru protectie, pe cale chimica
Art. 134. Pregatirea suprafetelor pe cale chimica prin degresarea cu solventi organici, solubili
si inflamabili, este obligatorie si se va face cu luarea masurilor de ventilare si eliminare a
oricaror surse de aprindere a amestecurilor explozive, vapori-aer. in zona de lucru se vor afisa
panouri cu inscriptii avertizoare "Pericol de explozie"
Art. 135. Materialele textile folosite la stergerea suprafetelor se pastreaza in lazi metalice cu
capac si se depoziteaza in locuri izolate, ferite de orice sursa de foc si se evacueaza la sfarsitul
programului de lucru.
Protectia peliculara cu amorse de grunduri, vopsele, emailuri si lacuri
Art. 136. Prepararea si diluarea acestor materiale se face numai in spatii separate de cele in
care se executa protectia anticorosiva. La locul de munca se vor aduce cantitati la nivelul de
consum indicat prin tehnologia de aplicare.
Art. 137. in spatiile inchise se va asigura o improspatare continua a aerului prin sisteme de
ventilatie care sa functioneze la parametrii proiectati.
Art. 138. (1) Instalatiile de ventilatie trebuie sa fie in constructie antiexploziva.
(2) Ventilatia va functiona cel putin 15 minute si dupa terminarea programului de lucru.
Art. 139. (1) La folosirea aparatelor sau instalatiilor mecanice de vopsire, se vor respecta
prescriptiile proiectantului si furnizorului instalatiei, precum si ale Normelor specifice de
protectie a muncii pentru activitati de vopsire.
(2) in cazul folosirii unor materiale noi, se vor respecta instructiunile de folosire si preparare
indicate de producatorul de materiale.
Protectia cu mase de spaclu
Art. 140. Prepararea maselor de spaclu antiporosive se face in alt spatiu decat in locurile de
utilizare.
Art. 141. Transportul si depozitarea componentelor lichide ale chiturilor si solventilor se face
numai in recipiente ermetic inchise.
Art. 142. in cazul folosirii maselor de spaclu bituminoase, la prepararea si aplicare amorselor,
se vor lua si respecta toate masurile de protectie a muncii si reglementarile privind prevenirea
si stingerea incendiilor.
Protectia cu folii
Art. 143. La aplicarea foliilor anticorosive cu adezivi si materiale auxiliare toxice si
inflamabile se vor lua masuri de securitate pentru ca sa nu se creeze atmosfera toxica sau
exploziva.
Art. 144. Se interzice lasarea bidoanelor cu solventi si adezivi la punctul de lucru dupa
terminarea programului.
Protectia cu placi si caramizi antiacide
Art. 145. La activitatea de protectie anticorosiva cu placi si caramizi antiacide se vor respecta
prevederile prevazute in fisele tehnologice de executie.
Prevederi de proiectare
Art. 146. Lucrarile de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorosive care protejeaza
constructiile sau instalatiile acestora, se vor realiza numai pe baza de proiecte tehnologice.
Art. 147. Documentatiile intocmite de tehnologi trebuie sa cuprinda masurile de protectie a
muncii pentru toti factorii de risc potentiali evidentiati pe operatii si faze de executie.
Art. 148. Pentru stabilirea masurilor de protectie impotriva factorilor de risc sau de prevenire
a incendiilor, tehnologul sau proiectantul de specialitate va tine seama de:
- particularitatile constructive ale cladirilor si instalatiilor aferente acestora;
- caietul de sarcini prezentat de investitor sau de beneficiarul lucrarii;
- proprietatile si caracteristicile fizico-mecanice sau chimice ale materialelor si substantelor
utilizate in executie pe specificul tipului de izolatie tehnologica;
- conditiile de realizare a sarcinilor de munca si conditiile mediului de munca in care
personalul executa sarcina de munca;
- alegerea echipamentului tehnic necesar executiei lucrarilor (scule, unelte, masini si instalatii,
dispozitive etc.)
Art. 149. La elaborarea proiectelor tehnologice de executie sau a fiselor tehnologice,
proiectantul este obligat sa consulte si sa aplice prevederile tuturor normelor specifice de
protectie a muncii conexe sau complementare executarii lucrarilor de izolatie precum si a
reglementarilor in vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.
Art. 150. in proiectele sau fisele tehnologice intocmite, se vor prevedea pentru utilizarea in
executia lucrarii numai echipamente tehnice certificate din punctul de vedere al protectiei
muncii.
Art. 151. La executarea lucrarilor de izolatii in conditii de exploatare sau cu participarea mai
multor categorii de executanti, investitorul de lucrare va solicita proiectantului sa intocmeasca
un proiect de organizare de santier care sa cuprinda prevederile comune, precum si par-
ticularitatile de executie a tipului de izolatie care face obiectul proiectului sau fisei
tehnologice.
Art. 152. Pentru evitarea accidentelor de munca pe durata executarii lucrarilor de izolatii,
proiectantul va preciza cu prioritate masurile de protectie colectiva si masurile de protectie
individuala, cu stabilirea sortimentelor si mijloacelor de protectie adecvate conditiilor reale de
lucru.
Art. 153. Pentru toate categoriile de lucrari, proiectantii fiselor tehnologice vor stabili sculele
uneltele, dispozitivele si accesoriile specifice executiei lucrarilor in conditii de siguranta, pe
faze si operatii, cu stabilirea concreta a masurilor de protectie a muncii si de prevenire a
incendiilor pe toata durata executiei lucrarilor contractate.

© Copyright 2006 - 2020 Aurelian Consulting − NSPM 91