Sunteți pe pagina 1din 4

MENTENANTA SISTEMELOR TERMO-ENERGETICE

1. Introducere
2. Domenii referitoare la activitatea de mentenanta
3. Orientarea generala si obiectivele conducerii activitatii de mentenanta
4. Responsabilitati
5. Cerintele programului de asigurare a mentenantei
6. Continutul programului de asigurare a mentenantei
7. Oferta CALORSET S.R.L.

1. Introducere

Mentenanta este ansamblul tuturor actiunilor tehnice si organizatorice care se executa asupra
echipamentelor aflate in exploatare si care sint efectuate pentru mentinerea sau restabilirea starii
tehnice necesare indeplinirii functiilor pentru care au fost proiectate.

Programul de asigurare a mentenantei este ansamblul masurilor organizatorice, responsabilitatilor,


procedurilor si resurselor pin care se pun in practica orientarea si obiectivele generale de
mentenanta.

2. Domenii referitoare la activitatea de mentenanta

  - organizarea si planificarea activitatilor


  - gestionarea dotarilor, echipamentelor si materialelor utilizate
  - alegerea si implementarea tipurilor de mentenanta
  - evaluarea si analizarea rezultatelor
  - controlul costurilor

3. Orientarea generala si obiectivele conducerii activitatii de mentenanta

Activitatea de mentenanta trebuie orientata astfel incit:


  - sa contribuie la realizarea nivelului de siguranta in exploatare corespunzator cu obiectivele de
fiabilitate, disponibilitate, securitate si operare a sistemului termoenergetic in ansamblu , a
echipamentelor si utilajelor in particular, la protectia personalului de exploatare si a mediului in
conformitate cu prevederile legale in domeniu, pe baza de cheltuieli cu eficienta dovedita
  - sa se asigure periodic culegerea datelor necesare pentru evaluarea starii tehnice a sistemului,
astfel incit sa se permita detectarea din timp a deteriorarilor sau starilor care pot afecta performantele
tehnice de functionare si/sau siguranta aplicind programe de mentenanta preventiva iar in cadrul
acesteia, cu prioritate, programe de supraveghere si mentenanta predictiva
  - sa fie realizate pe baza unui program de asigurare a mentenantei care sa asigure ca sistemul isi
indeplineste functiile pe toata durata de viata
  - responsabilitatea si autoritate pentru aplicarea si administrarea programului de asigurare a
mentenantei sa revina in primul rind conducerii

Obiectivele conducerii activitatiilor de mentenanta constau in:


  - intocmirea unui program de asigurare a mentenantei eficient, bazat pe costuri justificate de
rezultatele obtinute si care sa reflecte obiectivele privind exploatarea, securitatea, fiabilitatea,
protectia muncii si a mediului precum si orientarile generale
  - aplicarea prevederilor programului de asigurare a mentenantei corelat cu importanta pe care
fiecare componenta a sistemului termoenergetic o are pentru siguranta exploatarii, securitatea
personalului, protejarea mediului sau pentru indeplinirea altor cerinte specificace;
  - crearea unui sistem de evaluare a rezultatelor aplicarii si a eficientei programului de asigurare a
mentenantei;
  - definirea clara a responsabilitatilor si a liniilor de autoritate, alocarea corespunzatoare a acestora;
  - aplicarea la timp a resurselor (suport tehnic, suport logistic, fonduri, forta de munca) necesare
realizarii programului de asigurare a mentenantei;
  - asigurarea evaluarii si masurarii starii tehnice a sistemului termoenergetic prin aplicarea unor
programe adecvate;
  - identificarea de catre personalalul implicat si aducerea la cunostinta conducerii pentru urmarire si
dispunerea solutionarii situatiilor in care cerintele programelor de mentenanta sau ale criteriilor
interne de performanta prescrise pentru lucrarile de mentenanta nu sunt respectate;
  - respectarea cadrului legal general
  - contabilizarea activitatilor de mentenanta.

4. Responsabilitati

Proprietarul are responsabilitatea de a asigura realizarea mentenantei pe baza programului de


asigurare a acesteiea corespunzator obiectivelor stabilite pe termen scurt si pe termen lung.

Responsabilitatile se vor aloca conform organizarii beneficiarului :


  - formularea si actualizarea obiectivelor care stau la baza desfasurarii activitatilor de mentenanta
  - indrumarea/instruirea personalului de conducere desemnat pentru conceperea, elaborarea si
implementarea programului de asigurare a mentenantei
  - pregatirea programului de asigurare a mentenantei si implementarea acestuia pentru toate
activitatile de mentenanta
  - adaptarea sistemului financiar contabil pentru a reflecta in mod corespunzator structura
programului de asigurare a mentenantei adoptat si desfasurarea instruirii necesare pentru aplicarea
instructiunilor privind tinerea evidentei contabile si fundamentarea bugetului pentru activitatile de
mentenanta, in mod unitar
  - stabilirea bugetelor, urmarirea si raportarea cheltuielilor pentru activitatile de mentenanta
  - evaluarea programului de asigurare a mentenantei si aprecierea eficacitatii acestuia
  - asigurarea ca in contractele incheiate cu o unitate furnizoare de servicii de mentenanta se prevad
clauze privind incadrarea in prevederile programului de asigurare a mentenantei
  - asigurarea resurselor necesare pentru mentinerea sistemului in conformitate cu obiectivele stabilite
si aducerea lucrarilor de mentenanta restante la un nivel controlabil
  - urmarirea, revizuirea, analiza eficientei si controlul aplicarii efective a programului de asigurare a
mentenantei
  - intocmirea si sustinerea rapoartelor privind starea tehnica a sistemului, gestionarea si situatia
lucrarilor de mentenanta
  - crearea si mentinerea unor baze de date cu privire la starea tehnica a sistemului (date constructive
si functionale, cerinte tehnologice de mentenanta, dispozitii de lucru, istoric, etc.) si la rezultatele
inspectiilor multidisciplinare facute de specialisti
  - urmarirea, evaluarea si raportarea datelor cu privire la performantele realizate in activitatea de
mentenanta
  - furnizarea datelor privind bugetul si cheltuielile de mentenanta
  - elaborarea, emiterea si actualizarea regulamentelor, procedurilor si instructiunilor specifice unor
activitati si/sau unor domenii proprii mentenantei

5. Cerintele programului de asigurare a mentenantei


Programul de asigurare a mentenantei trebuie sa asigure ca activitatile de mentenanta realizate
conduc la pastrarea sau restabilirea disponibilitatii, performantelor, fiabilitatii si sigurantei in
exploatare a sistemului. Programul se va dezvolta pe baza orientarilor generale si a obiectivelor
stabilite de conducere si va cuprinde prvederi clare privind:
  - identificarea componentelor sistemului carora li se aplica programul si includerea lor intr-o lista
detaliata care sa fie utilizata la alegerea si programarea lucrarilor de mentenanta
  - sistemul prin care activitatile de mentenanta sint planificate, programate si coordonate
  - alocarea reponsabilitatilor si a autoritatilor pe fiecare nivel de conducere din cadrul organizatiilor
implicate in asigurarea si/sau desfasurarea activitatilor de mentenanta, descrierea relatiilor la interfata
cu alte compartimente/entitati organizatorice : exploatare, inginerie, Managementul Calitatii /
Securitatii
  - sistemele de gestiune prin intermediul carora se pastreaza controlul asupra activitatilor de
mentenanta, se urmareste si se masoara eficienta programului de asigurare a mentenantei si se
colecteaza datele relevante din teren pentru modificarea acestuia
  - masurile prin care se identifica, se evalueaza si se corecteaza eventualele probleme aparute la
componentele sistemului, la conceptia acestora sau de alta natura
  - indicatorii si criteriile folosite pentru a aprecia rezultatele activitatilor de mentenanta asupra
componentelor sistemului, precum si performantele personalului de mentenanta.

6. Continutul programului de asigurare a mentenantei

a. organizarea, planificarea, programarea si coordonarea activitatii de mentenanta


b. gestionarea dotarilor, echipamentelor, sculelor, pieselor, materialelor si serviciilor utilizate
  - dotari, echipamente si scule
  - procurarea pieselor materialelor si sculelelor
  - controlul echipamentelor, al pieselor si al materialelor
  - verificarea metrologica/etalonarea aparatelor de masura
  - alegerea si implementarea tipurilor de mentenanta
  - urmarirea in exploatare, controlul starii tehnice a componentelor sistemului termoenergetic
  - supraveghere
  - mentenanta predictiva
  - mentenanta bazata pe fiabilitate
  - lucrari de mentinere/restabilire a performantelor
  - modificari
  - proceduri si documente de executie
  - gestionarea activitatilor
  - verificarea rezultatelor
  - istoricul lucrarilor de mentenanta

c. evaluarea si analiza rezultatelor activitatilor de mentenanta


  - analiza cauzelor primare
  - analize periodice
  - masurarea si imbunatatirea performantelor
  - implicarea conducerii
  - actiuni corective
  - identificarea si controlul costurilor
  - norme de timp

7. Oferta CALORSET S.R.L.

Modul de lucru propus - in conformitate cu:


  - SR EN ISO 9001 : 2001 – Sisteme de management al calitatii – CERINTE;
  - SR EN ISO 9004 : 2001 – Sisteme de management al calitatii – LINII DIRECTOARE PENTRU
IMBUNATATIREA PERFORMANTELOR
  - OHSAS 18001 : 1999 – Sisteme de management al securitatii si sanatatii in munca –
SPECIFICATIE
  - SR EN ISO 14001 : 1997 – Sisteme de management de mediu – SPECIFICATII SI GHID DE
UTILIZARE
  - Normative si reglementari cu privire la activitatea PSI

1. realizarea integrala a activitatii de mentenanta pe baza planului propriu tinind cont de cerintele
beneficiarului
2. realizarea in regim mixt a activitatii de mentenanta prin asigurarea asistentei tehnice si constultanta
in vederea proiectarii si implementarii sistemului de management al activitatii de mentenanta si
realizarea unori activitati specifice din cadrul programului de asigurare a mentenantei.
3. proiectarea sistemului de management al activitatii de mentenanta, consiliere, audituri interne