Sunteți pe pagina 1din 10

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială nr.

134
DIRIGINTE: Prof. Dănuţ Caloian
CLASA: a VIII-a B
ANUL ŞCOLAR: 2016-2017
DISCIPLINA: Consiliere şi orientare; 1 oră pe săptămână

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
PLANIFICARE ANUALĂ ŞI CALENDARISTICĂ
CLASA a VIII-a B
AN ŞCOLAR 2016-2017

DIRECTOR,
PROF. SERGIU MIHAIL
___________________________

1
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială nr. 134
DIRIGINTE: Prof. Dănuţ Caloian
CLASA: a VIII-a B
ANUL ŞCOLAR: 2016-2017
DISCIPLINA: Consiliere şi orientare; 1 oră pe săptămână

PLANIFICARE ANUALĂ
CONSILIERE ŞI ORIENTARE

Nr.Cr Modulul Semestrul I Semestrul al II-lea Anual


t Număr de ore Număr de ore Număr de ore
1 Autocunoaştere şi dezvoltare 5 2 7
personală
2 Comunicare şi abilităţi sociale 4 2 6

3 Managementul informaţiilor şi al 3 3 6
învăţării
4 Planificarea carierei 2 4 6

5 Calitatea stilului de viaţă 4 4 8

Total ore 19 15 34

2
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială nr. 134
DIRIGINTE: Prof. Dănuţ Caloian
CLASA: a VIII-a B
ANUL ŞCOLAR: 2016-2017
DISCIPLINA: Consiliere şi orientare; 1 oră pe săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CONSILIERE ŞI ORIENTARE


SEMESTRUL I
Nr.
Modulul Conţinuturile învăţării Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema de Săptămâna Obs.
ore
1. Autocunoaştere 1.1 Autocunoaştere 1.1 să îşi autoevalueze - chestionare şi fişe de
şi dezvoltare - Autoevaluare: interese, punctele tari şi pe cele autoevaluare pentru Drepturi şi 1 S1
personală puncte tari, puncte slabe, în raport cu identificarea punctelor tari, responsabilităţi
slabe, caracteristici propriile interese privind a celor slabe şi a
personale. evoluţia personală. intereselor; Fiecare este unic în felul 1 S3
- portofoliul resurselor lui
personale.
Adolescenţa – vârsta idea 1 S 11
lurilor şi a întrebărilor

Oamenii pe care îi admir 1 S 16

Autoevaluarea propriilor 1 S 18
capacitǎţi
2. Comunicare şi 2.1 Abilităţi sociale 2.1 să explice importanţa - exerciţii de identificare a
abilităţi sociale -Responsabilitate responsabilităţii situaţiilor în care este Rolul meu în familie 1 S6
individuală şi socială în individuale şi sociale, în necesară asumarea
şcoală, în familie şi în diferite contexte. responsabilităţii
comunitate individuale şi sociale; Toleranţă şi intoleranţa 1 S9

2.2 Comunicarea 2.2 să analizeze influenţa - exerciţii de exprimare a


-Prejudecăţi şi stereotipurilor şi a opiniilor pro- / contra, în Comunicare şi 1 S 13
stereotipuri: impact prejudecăţilor asupra contexte marcate de colaborare
asupra comunicării comunicării prejudecăţi/ stereotipuri;
interpersonale - monitorizarea unor 1 S 15
stereotipuri/ prejudecăţi, în Avantajele comunicării
3
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială nr. 134
DIRIGINTE: Prof. Dănuţ Caloian
CLASA: a VIII-a B
ANUL ŞCOLAR: 2016-2017
DISCIPLINA: Consiliere şi orientare; 1 oră pe săptămână

diferite tipuri de discurs. asertive


3. Managementul 3.1 Managementul 3.1 să se documenteze în - selectarea informaţiilor
informaţiilor şi al informaţiilor Ştiu să-mi organizez 1 S2
privinţa opţiunilor pentru utile pentru decizia privind
învăţării -Surse de informare cu timpul
privire la filierele, profi- clasa a IX-a, utilizând TIC traseul educaţional,
lurile şi specializările de Avantaje şi limite ale 1 S8
(tehnologii informatice şi accesând portalurile
actualitate din învăţă- folosirii TIC
mântul liceal/ şcoala de de comunicare). www.edu.ro,
arte şi meserii (publica- Creativitatea şi 1 S 17
www.admitere.edu.ro;
ţii, site-uri, web, baze de stimularea acesteia
date, târguri de oferte - discuţii de grup privind
educaţionale); avantaje
avantajele şi limitele utili-
şi limite ale utilizării
TIC pentru informarea zării TIC, pentru informa-
cu privire la opţiunile
rea cu privire la opţiunile
pentru clasa a IX-a.
pentru clasa a IX-a;

4. Planificarea 4.1 Planificarea 4.1 să elaboreze - portofoliul personal pen-


carierei carierei Aptitudinile mele 1 S7
portofoliul personal, tru clasele a V-a – a VIII-a;
-Portofoliul personal
pentru clasele V-VIII: pentru conturarea unui - discuţii de grup privind
desene, rezultate ale Prejudecăţi referitoare la 1 S 12
traseu educaţional şi traseele educaţionale
aplicării chestionarelor profesii
şi a fişelor de autoevalu- profesional posibile după terminarea
are a intereselor şi abili-
clasei a VIII-a;
tăţilor, diplome şi certi-
ficate obţinute, rezulta- - simulare: completarea for
tele diferitelor concursu-
mularelor cu opţiunile posi
ri şi ale activităţilor de
voluntariat, sugestii, bile pentru clasa a IX-a.
recomandări.
4
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială nr. 134
DIRIGINTE: Prof. Dănuţ Caloian
CLASA: a VIII-a B
ANUL ŞCOLAR: 2016-2017
DISCIPLINA: Consiliere şi orientare; 1 oră pe săptămână

5. Calitatea 5.1 Calitatea vieţii 5.1 să îşi autoevalueze - dezbateri, studii de caz,
stilului de viaţă personale convingerile, atitudinile şi problematizări, pe tema Vulnerabilitatea 1 S4
-Factori determinanţi ai comportamentele opţiunilor educaţionale şi mediului în care mă aflu
dezvoltării personale. definitorii pentru de viaţă;
dezvoltarea personală. - proiecte individuale de Mănânc sănătos? 1 S5
dezvoltare, cu identificarea
opţiunilor educaţionale şi
profesionale Puterea anturajului 1 S 10

-Adaptarea eficientă la 5.2 să analizeze - discuţii de grup cu tema:


stres; surse de sprijin în mecanismele eficiente de „Cum facem faţă Stres şi relaxare 1 S 14
situaţii de stres; adaptare în situaţii de stres stresului?”;
managementul stresului sau de criză. - exerciţii de identificare a
în situaţii de examinare. modalităţilor de adaptare în
-Situaţii de criză; reacţii diverse situaţii potenţial
emoţionale şi stresante;
comportamentale în - proiect de grup de Siguranța mea și a celor
situaţii de criză promovare a sprijinului din jur în cazul 1 S 19
(catastrofe naturale, social, în situaţii de criză catastrofelor naturale
violenţă, accidente etc.) (catastrofe naturale,
şi modalităţi de reacţie; violenţă, accidente etc.).
traficul de fiinţe umane.

5
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială nr. 134
DIRIGINTE: Prof. Dănuţ Caloian
CLASA: a VIII-a B
ANUL ŞCOLAR: 2016-2017
DISCIPLINA: Consiliere şi orientare; 1 oră pe săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CONSILIERE ŞI ORIENTARE


SEMESTRUL al II-lea
Nr.
Modulul Conţinuturile învăţării Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema de Săptămâna Obs.
ore
1. Autocunoaştere 1.1 Autocunoaştere 1.1 să îşi autoevalueze - chestionare şi fişe de
şi dezvoltare - Autoevaluare: interese, punctele tari şi pe cele autoevaluare pentru Etichetarea şi 1 S 24
personală puncte tari, puncte slabe, în raport cu identificarea punctelor tari, consecinţele acesteia
slabe, caracteristici propriile interese privind a celor slabe şi a
personale. evoluţia personală. intereselor; Pregătirea pentru schim- 1 S 31
- portofoliul resurselor bare, pentru anii de liceu
personale.

2. Comunicare şi 2.1 Abilităţi sociale 2.1 să explice importanţa - exerciţii de identificare a


abilităţi sociale -Responsabilitate responsabilităţii situaţiilor în care este
individuală şi socială în individuale şi sociale, în necesară asumarea
şcoală, în familie şi în diferite contexte. responsabilităţii Cum să mă înţeleagă
comunitate individuale şi sociale; părinţii 1 S 30

2.2 Comunicarea 2.2 să analizeze influenţa - exerciţii de exprimare a Persoane importante în


-Prejudecăţi şi stereotipurilor şi a opiniilor pro- / contra, în viaţa mea 1 S 26
stereotipuri: impact prejudecăţilor asupra contexte marcate de
asupra comunicării comunicării prejudecăţi/ stereotipuri;
interpersonale - monitorizarea unor
stereotipuri/ prejudecăţi, în
diferite tipuri de discurs.
3. Managementul 3.1 Managementul 3.1 să se documenteze în - selectarea informaţiilor
informaţiilor şi al informaţiilor privinţa opţiunilor pentru utile pentru decizia privind Cartea – cel mai bun 1 S 25
învăţării -Surse de informare cu clasa a IX-a, utilizând TIC traseul educaţional, prieten al meu
privire la filierele, profi- (tehnologii informatice şi accesând portalurile
lurile şi specializările de de comunicare). www.edu.ro, Gândirea critică 1 S 20
actualitate din învăţă- www.admitere.edu.ro;
6
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială nr. 134
DIRIGINTE: Prof. Dănuţ Caloian
CLASA: a VIII-a B
ANUL ŞCOLAR: 2016-2017
DISCIPLINA: Consiliere şi orientare; 1 oră pe săptămână

mântul liceal/ şcoala de - discuţii de grup privind


arte şi meserii (publica- avantajele şi limitele utili- Mă informez: de unde, 1 S 32
ţii, site-uri, web, baze de zării TIC, pentru informa- când, cum?
date, târguri de oferte rea cu privire la opţiunile
educaţionale); avantaje pentru clasa a IX-a;
şi limite ale utilizării
TIC pentru informarea 3.2 să analizeze - discuţii de grup despre
cu privire la opţiunile informaţiile cu privire la utilitatea informaţiilor cu
pentru clasa a IX-a. ofertele educaţionale după privire la ofertele educaţio-
-Criterii de analiză a finalizarea clasei a VIII-a. nale care pot fi alese după
informaţiilor referitoare finalizarea clasei a VIII-a;
la ofertele educaţionale: - vizite de documentare, în
relevanţa, actualitatea, vederea completării infor-
completitudinea, maţiilor despre ofertele
corectitudinea etc. educaţionale dobândite din
diverse surse.
4. Planificarea 4.1 Planificarea 4.1 să elaboreze - portofoliul personal pen-
carierei carierei portofoliul personal, tru clasele a V-a – a VIII-a; Ce mi-ar plăcea să fiu 1 S 21
-Portofoliul personal pentru conturarea unui - discuţii de grup privind
pentru clasele V-VIII: traseu educaţional şi traseele educaţionale
desene, rezultate ale profesional posibile după terminarea Portofoliul meu 1 S 29
aplicării chestionarelor clasei a VIII-a;
şi a fişelor de autoevalu- - simulare: completarea for
are a intereselor şi abili- mularelor cu opţiunile posi Incursiune în lumea 1 S 33
tăţilor, diplome şi certi- bile pentru clasa a IX-a. profesiilor
ficate obţinute, rezulta-
tele diferitelor concursu-
ri şi ale activităţilor de
voluntariat, sugestii,
recomandări.
-Formularele cu opţiuni Cum completez fişa cu 1 S 34
pentru clasa a IX-a – opţiuni
modalităţi de
completare.
7
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială nr. 134
DIRIGINTE: Prof. Dănuţ Caloian
CLASA: a VIII-a B
ANUL ŞCOLAR: 2016-2017
DISCIPLINA: Consiliere şi orientare; 1 oră pe săptămână

5. Calitatea 5.1 Calitatea vieţii 5.1 să îşi autoevalueze - dezbateri, studii de caz,
stilului de viaţă personale convingerile, atitudinile şi problematizări, pe tema Vulnerabilitatea la stres 1 S 22
-Factori determinanţi ai comportamentele opţiunilor educaţionale şi
dezvoltării personale. definitorii pentru de viaţă;
dezvoltarea personală. - proiecte individuale de Maladii ale secolului 1 S 27
dezvoltare, cu identificarea XXI
opţiunilor educaţionale şi
profesionale 1 S 23
Minte sănătoasă în corp
-Adaptarea eficientă la 5.2 să analizeze - discuţii de grup cu tema: sănătos
stres; surse de sprijin în mecanismele eficiente de „Cum facem faţă 1 S 28
situaţii de stres; adaptare în situaţii de stres stresului?”; Împreună putem să
managementul stresului sau de criză. - exerciţii de identificare a trecem peste catastrofele
în situaţii de examinare. modalităţilor de adaptare în naturale
-Situaţii de criză; reacţii diverse situaţii potenţial
emoţionale şi stresante;
comportamentale în - proiect de grup de
situaţii de criză promovare a sprijinului
(catastrofe naturale, social, în situaţii de criză
violenţă, accidente etc.) (catastrofe naturale,
şi modalităţi de reacţie; violenţă, accidente etc.).
traficul de fiinţe umane.

8
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială nr. 134
DIRIGINTE: Prof. Dănuţ Caloian
CLASA: a VIII-a B
ANUL ŞCOLAR: 2016-2017
DISCIPLINA: Consiliere şi orientare; 1 oră pe săptămână

TEMATICA ORELOR DE DIRIGENŢIE


CLASA a VIII-a B
SEMESTRUL I
AN ŞCOLAR 2016-2017

TEMA S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 11 S 12 S 13 S 14 S S S S S
15 16 17 18 19
Drepturi şi responsabilităţi X
Ştiu să-mi organizez timpul X
Fiecare este unic în felul lui X
Vulnerabilitatea mediului în care mă aflu X
Mănânc sănătos? X
Rolul meu în familie X
Aptitudinile mele X
Avantaje şi limite ale folosirii TIC X
Toleranţă şi intoleranţa X
Puterea anturajului X
Adolescenţa – vârsta idea lurilor şi a X
întrebărilor
Prejudecăţi referitoare la profesii X
Comunicare şi colaborare X
Vulnerabilitatea mediului în care mă aflu X
Avantajele comunicării asertive X
Oamenii pe care îi admir X
Creativitatea şi stimularea acesteia X
Autoevaluarea propriilor capacitǎţi X
Siguranța mea și a celor din jur în cazul X
catastrofelor naturale

9
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială nr. 134
DIRIGINTE: Prof. Dănuţ Caloian
CLASA: a VIII-a B
ANUL ŞCOLAR: 2016-2017
DISCIPLINA: Consiliere şi orientare; 1 oră pe săptămână

TEMATICA ORELOR DE DIRIGENŢIE


CLASA a VIII-a B
SEMESTRUL al II-lea
AN ŞCOLAR 2016-2017

TEMA S 20 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 30 S 31 S 32 S 33 S 34

Gândirea critică X
Ce mi-ar plăcea să fiu X
Vulnerabilitatea la stres X
Minte sănătoasă în corp sănătos X
Etichetarea şi consecinţele acesteia X
Cartea – cel mai bun prieten al meu X
Persoane importante în viaţa mea X
Maladii ale secolului XXI X
Împreună putem să trecem peste catastrofele naturale X
Portofoliul meu X
Cum să mă înţeleagă părinţii X
Pregătirea pentru schimbare, pentru anii de liceu X
Mă informez: de unde, când, cum? X
Incursiune în lumea profesiilor X
Cum completez fişa cu opţiuni X

10