Sunteți pe pagina 1din 3

Resurse pastorale

Teologice nr. 2

Asociaţia Pastorală - Uniunea de Conferinţe

Cuprins:
 Şerpi zburători şi dinozauri cu două perechi de aripi

 Samuele Bacchiocchi, poziţia teologică

raportul Genesei este alarmantă. Raportul biblic


despre creaţie nu face nici o astfel de predicţie, iar
insistarea că Biblia impune verdictul de fals în cazul
Şerpi zburători şi dinozauri fosilelor de dinozauri cu două perechi de aripi din
cu două perechi de aripi China reprezintă un potenţial factor de confuzie.
Uneori creştinii, în zelul lor de a combate
„vrăjmaşul”, sunt atraşi în situaţii care, în ultimă
instanţă, nu pot decât să dăuneze cauzei noastre. În
Timothy G. Standish, GRI (Geoscience Research realitate, în calitate de credincioşi în raportul biblic
Institute) despre creaţie, putem vedea datele cu mai multă
obiectivitate decât prietenii noştri evoluţionişti,
În Biblie, şerpii zburători nu sunt menţionaţi pentru că noi nu avem nevoie de „verigi lipsă” pentru
decât de două ori, în ambele cazuri ca fiare profetice a ne susţine convingerea că viaţa a fost creată.
(Isa. 14:29; 30:6). În ciuda sărăciei evidente de Interesul nostru pentru natură îşi are temeiul în
dovezi biblice, adventiştii de ziua a şaptea au adoptat interesul pentru darul pe care Creatorul nostru ni l-a
teoria că până să cadă sub blestemul lui Dumnezeu de făcut şi ceea ce acest dar ne poate spune despre El.
după cădere, şerpii au putut să zboare (PP 53). S-ar Creaţioniştii nu au nevoie ca natura să le confirme
crede că vestigiile de reptile zburătoare ar fi pe placul teoria despre originea vieţii, ci natura este studiată ca
adventiştilor tradiţionali care cred în Biblie. În ciuda revelaţie a Creatorului pe care deja Îl cunoaştem. În
acestui fapt, de când cu recenta publicare a unei momentul în care lucrul acesta este uitat, motivaţia
lucrări în care sunt prezentate fosilele de dinozauri cu noastră este una reacţionară şi ceilalţi care au o altă
două perechi de aripi, descoperite în China, căsuţa părere despre viaţă şi locul nostru în ea stabilesc
poştală mi-a fost luată cu asalt de scrisori care prevăd agenda discuţiilor.
cu maximă siguranţă că respectivele fosile se vor Deci, este sau nu autentic dinozaurul cu
dovedi a fi nişte falsuri. două perechi de aripi din China? Autorii lucrării care
Este adevărat că posibilitatea de fals nu este descrie fosila în Nature ne prezintă câteva argumente
deloc ignorată atunci când e vorba de dinozauri cu în favoarea prudenţei (X. Xu, Z. Zhou, X. Wang, X.
pene. În cursul anului 1999, National Geographic a Kuang, F. Xhang, X. Du, „Four-winged dinosaurs
publicat un articol la baza căruia a stat o fosilă from China, Nature 41, 2003, 335-340). Cele mai
contrafăcută, ulterior redactorii fiind nevoiţi, spre bune exemplare au fost achiziţionate dintr-o zonă în
marea lor ruşine, să retracteze cele publicate (C.P. care există precedente în ceea ce priveşte
Sloan, „Feathers for T.Rex_”, National Geographic, contrafacerea de fosile de dinozauri cu pene. În
196/5, 1999: 98-107). Posibilitatea de contrafacere articolul din Nature ne sunt oferite şi informaţii
trebuie verificată şi reprezintă un element normal al relevante pentru evaluarea autenticităţii fosilelor.
demersului ştiinţific. Însă, prognosticarea că toţi Aceste fosile provin dintr-un strat stâncos în care sunt
dinozaurii înaripaţi sunt falsuri pentru că aşa cere prezente fosile de păsări care prezintă toate trăsăturile
1
principale ale păsărilor din prezent (L.M. Chiappe, chestiune.” În conformitate cu propunerea
„The first 85 milion years of avian evolution”, dumneavoastră, vă prezint următorul răspuns concis.
Nature 378, 1995, 349-355; E. N. Kurochkin, Mai înainte de a răspunde pe scurt
„Synopsis of Mesozoic birds and early evolution of întrebărilor dumneavoastră, doresc să transmit
class Aves”, Archeopteryx 13, 1995, 47-66); de fapt, asigurările mele, dumneavoastră şi administratorilor
nu este exclus să se fi descoperit chiar fosile de păsări bisericii, în ceea ce priveşte loialitatea mea faţă de
datând din perioade anterioare (S. Chatterjee, „The doctrina adventistă. Mă declar un adventist devotat,
Triassic bird Protoavis”, Archeopteryx 13, 1995: 15- care, de-a lungul anilor, a plătit un preţ deloc mic
31). Dacă păsările au trăit mai înainte şi în aceeaşi pentru rămânerea la convingerile şi practicile
perioadă cu dinozaurii cu pene, aceştia nu pot fi adventiste tradiţionale. În vederea clarităţii şi
veriga lipsă dintre dinozauri şi păsări. Din nefericire, conciziei dorite, voi trece la a răspunde întrebărilor
sub presiuni deloc neglijabile, mulţi oameni de ştiinţă dumneavoastră, în ordinea în care mi le-aţi adresat.
înclină spre a le desemna „verigi lipsă”, fapt care
complică operaţiunea de evaluare a ceea ce s-a 1. ZILE DE SĂRBĂTOARE. Niciodată nu am
descoperit în realitate. Oamenii de ştiinţă care cred în adoptat sau promovat păzirea literală a
creaţionismul biblic nu intră sub incidenţa nici unei sărbătorilor din vechiul Israel. Documentaţia
presiuni şi ca atare, pot chiar privi fosilele de acest prezentată în scrisoarea iniţială, trimisă anterior,
gen ca venind în perfect acord cu primele trei capitole pare să fi fost satisfăcătoare, de vreme ce mi-aţi
din Genesa. scris: „Vă mulţumesc pentru clarificarea care nu
mai lasă loc de nici o îndoială raţională în ceea
ce priveşte faptul că nu promovaţi păzirea sub
orice formă a sărbătorilor israelite, ceea ce este
de mare folos pentru aceia dintre noi care ne
Samuele Bacchiocchi, poziţia sa teologică confruntăm cu biserici dezbinate în acest punct.”
Obiectivul celor două volume din God’s
Angel Manuel Rodriguez, BRI (Bible Research Festivals (Sărbătorile lui Dumnezeu) este de a
Institute) descoperi modul în care sărbătorile israelite
reflectau desfăşurarea planului de mântuire. Iar
În urmă cu un an, dr. Samuele Bacchiocchi a propunerea mea nu a fost decât de a reconsemna
răspândit, via website-ul personal, o serie de studii cu în calendarul bisericii, evenimentele majore ale
privire la evenimentele profetice, rolul Islamului în planului de mântuire, ale căror tipuri erau
profeţie şi rolul lui Ellen G. White, în calitate de sărbătorile anuale. Ca urmare a sugestiei
profet, studii care au stârnit întrebări în mintea dumneavoastră, cu ocazia republicării, volumul
multora dintre cititori în dreptul loialităţii acestuia The Fall Festivals (Sărbătorile de toamnă) a fost
faţă de poziţia adventistă punctele respective. În urma însoţit de menţiunea: „Volumul de faţă nu
numărului considerabil de scrisori primite, am hotărât promovează păzirea literală sărbătorilor israelite,
să îl rugăm pe dr. Bacchiocchi să îşi clarifice el însuşi ci îşi propune să readucă în minte, de-a lungul
poziţia, în vederea unui răspuns acurat la toate aceste anului, actele mântuitoare din cadrul Planului de
întrebări. Dr. Bacchiocchi a răspuns solicitării noastre mântuire, simbolizate de sărbători.” Viitorul
printr-o scurtă scrisoare pe care s-o punem la număr din seria Endtime Issues va fi însoţit de
dispoziţia celor interesaţi de reacţia sa la frământările aceeaşi observaţie.
exprimate de mulţi. Cu acordul dânsului, am pus la 2. ZIUA ISPĂŞIRII. Sunt ferm convins că
dispoziţia administratorilor bisericii şi tuturor celor judecata de cercetare a început în 1844 şi stă în
interesaţi o formă abreviată a scrisorii în cauză. legătură evidentă cu tipologia Zilei Ispăşirii.
Aceasta i-am învăţat şi pe alţii, în cei 32 de ani
23 noiembrie 2003 de activitate didactică. Prin sugestia de a lărgi
Angel Manuel Rodriguez, baza tipologică pentru judecata investigativă,
Director Biblical Research Institute, GC prin includerea Sărbătorii trâmbiţelor, nu am
12501 Old Columbia Pike intenţionat să slăbesc, ci să fortific doctrina
Silver Spring, MD 20904-6600 adventistă despre judecata de cercetare.
Pe tot parcursul istoriei iudaice, până în
Stimate dr. Rodriguez, prezent, cu ocazia Sărbătorii trâmbiţelor, astăzi
Vă mulţumesc pentru scrisoarea amabilă din data de cunoscută sub numele de Rosh Hashannah, se
29 octombrie prin care mi-aţi răspuns la epistola de sună din trâmbiţe pentru a se anunţa începutul
nu mai puţin de 13 pagini, din 15 octombrie, şi în judecăţii care se va încheia 10 zile mai târziu,
care îmi sugeraţi să pregătesc o altă scrisoare, mai anume în Ziua Ispăşirii. Acest fapt sugerează
scurtă, un rezumat al celei iniţiale, pentru următorul posibilitatea ca procesul judecăţii să înceapă
motiv: „Voi fi încântat să o trimit tuturor celor care odată cu Sărbătoarea Trâmbiţelor şi să se încheie
pun întrebări în legătură cu dumneavoastră şi în Ziua Ispăşirii. Pentru susţinerea acestei
administratorilor bisericii, interesaţi de această sugestii se poate apela la Apoc. 11:18-19, unde
suflarea din cea de-a şaptea trâmbiţă,
2
corespunzând Sărbătorii Trâmbiţelor, În încheiere, daţi-mi voie să îmi exprim
inaugurează timpul judecăţii. recunoştinţa pentru posibilitatea de a răspunde
3. PROFEŢIA CELOR 1260 DE ZILE. Accept întrebărilor ce s-au ridicat cu privire la scrierile mele.
fără rezervă interpretarea bisericii adventiste cum Frate Rodriguez, doresc să vă reasigur că vă
că stăpânirea cornului celui mic din Daniel 7 şi, împărtăşesc loialitatea şi grija pentru unitatea
respectiv, a fiarei din Apoc. 13, timp de 3 bisericii adventiste. Trebuie să acţionăm împreună
vremuri şi jumătate/1260 de zile, se aplică în pentru apărarea bisericii de învăţăturile şi influenţele
mod fundamental rolului profetic jucat de dezbinatoare, în acelaşi timp, însă, trebuie să
papalitate în promovarea falsei închinări şi augmentăm credibilitatea biblică şi istorică a
persecutarea poporului lui Dumnezeu. Problema învăţăturilor noastre. Domnul să ne dea înţelepciune
nu este rolul profetic al papalităţii, ci dacă toate şi har pentru a putea îndeplini această lucrare.
cele 7 profeţii având ca durată trei vremi şi
jumătate/1260 de zile/42 de luni se aplică Cu calde salutări creştine,
EXCLUSIV la perioada de supremaţie papală Samuele Bacchiocchi
dintre 538 – 1798, sau includ şi alte puteri anti-
Dumnezeu, cum ar fi Islamul, care au promovat Comentarii
falsa închinare şi i-au persecutat pe cei
credincioşi lui Dumnezeu? Şi mai departe, datele Scrisoarea lui Samuele Bacchiocchi este
istorice 538 şi 1798 chiar susţin instaurarea şi suficient de clară, rămânând ca fiecare cititor să
prăbuşirea supremaţiei papale, aşa cum apare decidă în dreptul său dacă este sau nu satisfăcut de
susţinut în literatura adventistă de specialitate? acest răspuns. Pentru că în scrisoare apar totuşi
Studiul preliminar pe care l-am întreprins câteva elemente ce vin în dezacord cu doctrina
asupra celor 7 texte (Dan. 7:25, 12:7; Apoc. adventistă tradiţională, consider drept necesare câteva
11:2; 11:3; 12:3; 12:6; 13:5) în care apare comentarii pe marginea scrisorii.
perioada profetică în discuţie s-a dovedit foarte O mică observaţie la punctul nr. 3: conform
relevator. De pildă, nu fără surpriză am remarcat interpretării profetice adventiste, cornul cel mic din
că punctul de încheiere al acestor şapte profeţii îl Dan. 7 reprezintă exclusiv papalitatea. Problema
constituie judecata şi instituirea Împărăţiei lui datelor de început şi încheiere a celor 1260 de ani,
Dumnezeu – evenimente situate dincolo de 1798. anume 538 şi, respectiv, 1798, a fost studiată de
În mod similar, evenimentele istorice asociate cu Comisia pentru Daniel şi Apocalipsa, cu rezultatul
anul 538 fac dificilă alocarea acestei date, reconfirmării acestor date (a se vedea C. Mervin
instaurării supremaţiei papale. Problemele legate Maxwell, „Roman Catholicism and the United
de interpretarea adventistă biblică tradiţională şi States”, Symposium on Revelation, vol. 2, editor
aplicaţia istorică a acestei perioade profetice nu Frank B. Holbrook, Silver Spring, MD: Biblical
pot fi abordate de unu-doi teologi independenţi. Research Institute, 1992, pag. 67-132). Chiar şi aşa,
Numai o comisie mandatată de Conferinţa recent l-am rugat pe unul dintre teologii noştri să
Generală poate întreprinde o astfel de acţiune. analizeze încă o dată probele istorice.
4. ELLEN G. WHITE ŞI ROLUL SĂU Mai trebuie menţionat şi faptul că în Dan 7,
PROFETIC. Nu am nici cea mai mică îndoială că data exactă pentru începutul judecăţii nu este
Ellen White a îndeplinit un rol profetic unic în descoperită. După cum indică textele, cândva după
formarea şi dezvoltarea bisericii adventiste. sfârşitul celor 1260 de ani, curtea s-a întrunit pentru
Dânsei îi datorăm unicitatea mesajului şi judecată. În ceea ce priveşte Sărbătoarea Trâmbiţelor,
misiunii noastre. Darul său profetic, manifestat legătura dintre această sărbătoare, care ţinea o
mai ales prin scrierile sale, continuă să singură zi, cu Ziua Ispăşirii nu este afirmată clar în
îmbogăţească spiritual vieţile a milioane de Biblie. Singura sugestie pertinentă ar fi că în timpul
credincioşi din toată lumea. Problema nu este Sărbătorii Trâmbiţelor, li se aducea aminte oamenilor
dacă Ellen White a avut darul profeţiei. Pentru de faptul că peste 10 zile va avea loc ziua ispăşirii, zi
mine este mai mult decât clar că dânsa a fost de judecată şi curăţire.
înzestrată cu acest dar. Problema este ce facem Rolul lui Ellen White şi posibilitatea
cu inadvertenţele găsite în scrierile sale? Cât existenţei unor erori reale în scrierile sale au fost
timp a fost în viaţă, dânsa a supravegheat satisfăcător dezbătute de către cei de la Fundaţia
revizuirea Tragediei Veacurilor, în 1911. În mod Ellen G. White, iar documentele ce tratează această
direct i-a rugat pe oameni să îi indice orice chestiune pot fi găsite la http://www.whiteestate.org.
corecţie ce trebuia făcută. Problema este dacă au
mai rămas corecţii ce trebuie făcute. Angel Manuel Rodriguez, BRI.

(Articole preluate din Bible Research Institute Newsletter, nr. 2, aprilie 2003,
Trad.: Cristina Ruţă, secretară Asociaţia Pastorală, Uniunea Română)