Sunteți pe pagina 1din 13

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE

ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI, JUDETUL ARGES”

PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

II. MEMORIU TEHNIC PE SPECIALITATI

2.Memoriu structuri edilitare

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC STRUCTURI EDILITARE
1
BORDEROU

PARTI SCRISE

CUPRINS
2. MEMORIU TEHNIC STRUCTURI...............................................................................................3
1. Situatia existent........................................................................................................................3
2. Situatia proiectata.....................................................................................................................3
3. Stabilirea categoriei de importanta a lucrarii............................................................................4
4. Executia lucrarilor....................................................................................................................6
5. Controlul calitatii lucrarilor......................................................................................................8

PARTI DESENATE

SECTIUNEA 4: DETALII TEHNICE - CONSTRUCTII


FUNDATIE REZERVOARE METALICE R1 si R4, 1:20;
PT C 01 0
V=110 mc - DISPOZITIE GENERALA 1:100
FUNDATIE REZERVOARE METALICE R1 si R4, 1:20;
PT C 02 0
V=110 mc - ARMARE GRINDA CIRCULARA 1:100
GRUP POMPARE SURSA P2 - PLATFORMA
PT C 03 1:50 0
CONTAINER (3.00 x7.00 m)
HIDROFOR IN INCINTA R1 - PLATFORMA
PT C 04 1:50 0
CONTAINER (3.00 x5.00 m)
GRUP RE-POMPARE IN INCINTA R3 -
PT C 05 1:50 0
PLATFORMA CONTAINER (3.00 x7.00 m)
DETALII IMPREJMUIRE GARD METALIC PT C 06 1:50 0
DETALII PORTI ACCES PT C 07 1:50 0

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC STRUCTURI EDILITARE
2
2. MEMORIU TEHNIC STRUCTURI

1. Situatia existent

2. Situatia proiectata

Fundaţie Rezervoare R1 = 110mc; R4 = 110 mc


Rezervoarele cu capacitati de 220 mc sunt amplasate in incintele Gospodariilor de Apa si constau dintr-o
suprastructură metalică livrată de furnizor care se montează cu circumferinţa pe o grindă (cuzinet)
circulară din beton armat .
Construcţia prezintă urmă toarele elemente principale :
- Grinda circulară din beton armat monolit C25/30 cu secţiune dreptunghiulară de 45x30 cm, are
diametrul interior D=11,74m şi este armată cu 4 bare longitudinale de colt ø12 PC52 şi etrieri ø8
OB37 montaţi la 25 cm între ei. Grinda este prevă zută a se fi plasată astfel încâ t faţa ei superioară
să se înalţe deasupra terenului cu 10 cm.
- Pentru atingerea adâ ncimii de îngheţ cotei de fundare, s-a prevă zut ca sub grindă să se execute un
volum de beton simplu C8/10. Astfel, fundarea obiectului se va face la cota -0.80 sub nivelul
terenului amenajat.
- În interiorul spaţiului circular delimitat de grinda, se va aşterne un strat de nisip compactat de 10
cm, în vederea asigură rii unui pat corespunză tor pentru fundul recipientului purtă tor de apă.

Platforma pentru amplasarea tablorilor electrice


Tablourile electrice vor fi montate in incinta gospodariei de apa, pe o platforma de beton armat C16/20.
Dimensiunile in plan ale platformei sunt de 2,00 x 3,0 m iar grosimea ei este de 30 cm. La partea superioara
platforma este armata cu o plasa sudata STNB 6x200x200. In vederea imbunatatirii conditiilor de fundare,
sub platforma este prevazuta o perna de balast compactata in grosime de 40 cm.

Statia de pompare si clorare


Statia de pompare se afla amplasata in incinta Gospodariei de Apa si consta dintr-un container montat pe o
platforma de beton armat C16/20.
Dimensiunile in plan ale acesteia sunt de 7,00 x 3,00 m iar grosimea ei este de 30 cm. La partea superioara
platforma este armata cu o plasa sudata STNB 6x200x200. In vederea fundarii sub adancimea de inghet
(1,00 m adancime), sub platforma este prevazut un masiv de beton simplu C8/10.

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC STRUCTURI EDILITARE
3
Hidrofor
Statia de pompare se afla amplasata in incinta Gospodariei de Apa si consta dintr-un container montat pe o
platforma de beton armat C16/20.
Dimensiunile in plan ale acesteia sunt de 7,00 x 3,00 m iar grosimea ei este de 30 cm. La partea superioara
platforma este armata cu o plasa sudata STNB 6x200x200. In vederea fundarii sub adancimea de inghet
(1,00 m adancime), sub platforma este prevazut un masiv de beton simplu C8/10.

Grup repompare
Statia de pompare se afla amplasata in incinta Gospodariei de Apa si consta dintr-un container montat pe o
platforma de beton armat C16/20.
Dimensiunile in plan ale acesteia sunt de 7,00 x 3,00 m iar grosimea ei este de 30 cm. La partea superioara
platforma este armata cu o plasa sudata STNB 6x200x200. In vederea fundarii sub adancimea de inghet
(1,00 m adancime), sub platforma este prevazut un masiv de beton simplu C8/10.

Imprejmuiri incinte
Proiectul prevede imprejmuirea zonelor de protectie sanitara pentru două incinte: o incintă de 20 x 20 m
pentru puţul forat şi o incintă de 50 x 70 m pentru Gospodaria de Apă.
În cazul ambelor amplasamente, împrejmuirea se face cu gard inalt de 2,00 m alcatuit din plasă bordurată
galvanizată ø 5mm, montata pe stalpi metalici . La bază, gardul este prevă zut cu un cuzinet continuu din
beton armat, iar în zona stâ lpilor aceştia sunt înglobaţi în fundaţii adâ ncite. Pentru incinta puţului forat
accesul se face doar pe o poartă pietonală cu latimea d 1.0 m, în vreme ce la Gospodă ria de Apă accesul se
face printr-un sistem de 2 porti, una pentru accesul auto, cu deschiderea de 3,50 m si una de 1,00 m,
pietonala.

3. Stabilirea categoriei de importanta a lucrarii

Determinarea categoriei de importanţã pe baza punctajului acordat.


In Tabelul anexat, pe baza coeficienţilor stabiliţi pentru fiecare cerinţã şi a punctajului total, rezultã 13,
ceea ce corespunde conform Tabelului 3 din Regulamentul privind stabilirea clasei de importanţã din
Buletinul Construcţiilor nr.4: “Construcţie de importantã normalã C”
De asemenea, se încadreazã în categoria a III-a de importanţã , în conformitate cu “Normativul pentru
proiectarea seismicã a construcţiilor”
FORMULA DE CALCUL: P(n) x K(n) = n x P (i) / n (i)
Explicarea termenilor:
- P(n) – punctajul factorului determinant (n) N = 1…6
“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,
JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC STRUCTURI EDILITARE
4
- K(n) – coeficientul de unicitate; pentru astfel de lucrare = 1
- P(i) - punctajul corespunză tor criteriilor (i), asociat factorului determinant(n)
Se calculează conform tabelului:

Nivelul apreciat al influienţei factorilor Punctajul P(i)

- inexistent 0
- redus 1
- mediu 2
- apreciabil 3
- ridicat 6

n(i) numă rul criteriilor asociate factorului determinant


(n) n (i) = 3
Conform Tabelului 3 din acelaşi Regulament pentru P(n) = 6 – 17 “Construcţii de importanţă normală „C”,
ceea ce conduce, conform HG nr. 766/97 la modelul de calitate nr. 3.
Modelul de asigurare a calită ţii nr. 3 stabileşte cerinţă de cinci funcţiuni de sistem:
- controlul proceselor de execuţie a produselor, lucră rilor şi serviciilor;
- verificarea şi încercarea produselor şi serviciilor prestate;
- controlul şi verificarea finală a produselor şi serviciilor prestate;
- controlul neconformită ţilor;
- înregistră ri privind calitatea.
Stabilirea categoriei de importanţă :
P (i )
P (n) xK (n)  nx
Formula n(i )

Din cele 5 funcţiuni de sistem, al 3-lea şi al 5-lea necesită o acoperire totală, iar celelalte 3 funcţiuni
necesită o acoperire parţială .

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC STRUCTURI EDILITARE
5
Factori determinanţi Factorul
Criteriile asociate
determinant

K(n) P(n) P(i) P(ii) P(iii)

1. Importanţă vitală 1 2 1 2 2

2. Importanţă social-economică 1 2 2 2 2

3. Implicare ecologică 1 1 1 1 1

4. Necesitatea luă rii în consideraţie a


duratei de utilizare (existentă ) 1 3 4 2 2

5. Necesitatea adaptă rii la condiţiile


locale de teren şi de mediu 1 3 4 2 2

6. Volumul de muncă şi de materiale


necesare 1 2 2 2 2

TOTAL 13

4. Executia lucrarilor

Fundaţie Rezervoare 220 mc


- Trasarea obiectului prin coordonate.
- Executarea să pă turii manuale pana la cota -0.80 şi compactarea fundului să pă turii.
- Cofrarea şi turnarea betonului simplu C8/10.
- Cofrarea, armarea si turnarea grinzii circulare din beton armat C25/30.
- Realizarea umpluturii de pamâ nt din tranşee pâ nă la cota terenului.
- Finisarea suprafeţei delimitată la interior de grinda circulară.
- Aşternerea şi compactarea stratului de nisip de la interior.

Platforma Tablouri electrice


“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,
JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC STRUCTURI EDILITARE
6
- Trasarea obiectului prin coordonate
- Executarea să pă turii
- Executarea pernei de balast si compactarea acesteia.
- Turnarea betonului simplu C8/10 de sub platforma.
- Turnarea betonului C16/20 in platforma 14,00 x 6,00 m
- Executarea umpluturilor

Imprejmuiri incinte
- Trasarea limitelor fiecarei incinte conform planului de amplasament .
- Stabilirea pozitiei fiecarui stalp de gard si executarea gropilor pentru fundarea acestora.
- Executarea să pă turii pentru cuzinetul continuu.
- Montarea stâ lpilor şi imobilizarea lor în poziţia corectă.
- Montarea armă turii în cuzinet.
- Turnarea betonului în fundaţii şi cuzinet.
- Executarea suprastructurii metalice: montarea plasei bordurate, sudarea balamalelor şi amplasarea
portilor de acces.

Statie de pompare si clorare - platforma


- Trasarea obiectului prin coordonate
- Executarea să pă turii
- Turnarea betonului simplu C8/10 de sub platforma.
- Turnarea betonului C16/20 in platforma 7,00 x 3,00 m
- Executarea umpluturilor

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC STRUCTURI EDILITARE
7
5. Controlul calitatii lucrarilor

Calitatea lucrã rilor se va verifica pe parcursul execuţiei pentru fiecare categorie de lucrã ri în parte, în
conformitate cu Planul de control al calitatii lucrarilor.
Antreprenorul General va avea grijă ca:
- Lucră rile de execuţie să fie conduse de un "responsabil tehnic cu execuţia", atestat conform Legi
nr.10/85 şi să se desfă şoare in conformitate cu proiectul, cu legislaţia in vigoare şi cu regulile
meseriei.
- Documentele calită ţii: certificatele de calitate pentru materiale şi echipamente, procese verbale de
lucră ri ascunse, carte de betoane, buletine de incercă ri, dispoziţii de şantier de constatare şi
remediere, procese verbale de faze determinante etc., să existe in totalitate şi să fie accesibile şi
ţinute la zi.
- Materialele şi echipamentele puse in operă să aibă certificat de calitate de la furnizor, acolo unde
este cazul să fie agrementate conform Legii 10/85.
- Probele prevă zute in legislaţia tehnică să fie prelevate la punctul de lucru pentru umpluturi,
betoane, armă turi, suduri etc. să fie corect prelevate şi incercate in laboratoare atestate.
Calitatea lucrã rilor se va verifica pe parcursul execuţiei pentru fiecare categorie de lucrã ri în parte, în
conformitate cu prevederile prescripţiilor în vigoare (C56 – 85; NE 012 – 99, etc.).

Intocmit,
ing. Gabriel Craciun

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC STRUCTURI EDILITARE
8
AVIZAT ISC...........................

Program privind controlul calitatii lucrarilor pe faze determinante

– REZERVOARE–

Lucrari ce se controleaza, verifica sau se Document Cine intocmeste Nr. si data


Faza de executie receptioneaza calitativ pe faze si pentru care scris care se si semneaza actului
trebuie intocmite documente scrise incheie documentul incheiat
0 1 2 3 4
1 Trasarea in plan P.V.F.D D.A.P.
Executarea sapaturii si avizarea terenului de
2 P.V.F.D D.A.P(geo)
fundare
3 Turnarea betonului C8/10 P.V.L.A. D.A.
4 Armarea grinzii circulare P.V.F.D D.A.P.I
5 Executarea umpluturilor în tranşee P.V.L.A. D.A.
Finisarea suprafeţei interioare şi executarea
6 P.V.L.A. D.A.
stratului de nisip

LEGENDA:
D- Diriginte; A-Antreprenor  P-Proiectant I- Inspectia

PV – Proces Verbal
PVFD - Proces Verbal Faza Determinanta
PVLA – Proces Verbal de Lucrari Ascunse

NOTA:
Termenele la care va avea loc controlul, verificarea sau receptia conform fazelor continute in prezentul
program vor fi stabilite de catre Diriginte si de catre Antreprenor si vor fi comunicate cu cel putin cinci zile
inainte, tuturor participantilor.
Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform Legii 10/
1995
Un exemplar din prezentul program precum si proiectul se vor anexa la Cartea Tehnica a constructiei

Proiectant, Beneficiar,  Inspector


.................... .................. ...................

AVIZAT ISC...........................
“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,
JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC STRUCTURI EDILITARE
9
Program privind controlul calitatii lucrarilor pe faze determinante

- PLATFORMA PENTRU AMPLASAREA TABLORILOR ELECTRICE -

Lucrari ce se controleaza, verifica sau se Document Cine intocmeste Nr. si data


Faza de executie receptioneaza calitativ pe faze si pentru care scris care se si semneaza actului
trebuie intocmite documente scrise incheie documentul incheiat
0 1 2 3 4
1 Trasarea in plan P.V. D.A.P.
Executarea sapaturii si avizarea terenului de
2 P.V.F.D. D.A.P.I
fundare
3 Turnarea betonului de fundare P.V.L.A. D.A.
4 Turnarea platformei de beton armat P.V.L.A. D.A.

LEGENDA:
D- Diriginte; A-Antreprenor  P-Proiectant I- Inspectia

PV – Proces Verbal
PVFD - Proces Verbal Faza Determinanta
PVLA – Proces Verbal de Lucrari Ascunse

NOTA:
Termenele la care va avea loc controlul, verificarea sau receptia conform fazelor continute in prezentul
program vor fi stabilite de catre Diriginte si de catre Antreprenor si vor fi comunicate cu cel putin cinci zile
inainte, tuturor participantilor.
Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform Legii 10/
1995
Un exemplar din prezentul program precum si proiectul se vor anexa la Cartea Tehnica a constructiei

Proiectant, Beneficiar,  Inspector


.................... .................. ...................

AVIZAT ISC...........................

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC STRUCTURI EDILITARE
10
Program privind controlul calitatii lucrarilor pe faze determinante

- STATIA DE POMPARE SI CLORARE -

Lucrari ce se controleaza, verifica sau se Document Cine intocmeste Nr. si data


Faza de executie receptioneaza calitativ pe faze si pentru care scris care se si semneaza actului
trebuie intocmite documente scrise incheie documentul incheiat
0 1 2 3 4
1 Trasarea in plan P.V. D.A.P.
Executarea sapaturii si avizarea terenului de
2 P.V.F.D. D.A.P.I
fundare
3 Turnarea betonului de fundare P.V.L.A. D.A.
4 Turnarea platformei de beton armat P.V.L.A. D.A.

LEGENDA:
D- Diriginte; A-Antreprenor  P-Proiectant I- Inspectia

PV – Proces Verbal
PVFD - Proces Verbal Faza Determinanta
PVLA – Proces Verbal de Lucrari Ascunse

NOTA:
Termenele la care va avea loc controlul, verificarea sau receptia conform fazelor continute in prezentul
program vor fi stabilite de catre Diriginte si de catre Antreprenor si vor fi comunicate cu cel putin cinci zile
inainte, tuturor participantilor.
Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform Legii 10/
1995
Un exemplar din prezentul program precum si proiectul se vor anexa la Cartea Tehnica a constructiei

Proiectant, Beneficiar,  Inspector


.................... .................. ...................

AVIZAT ISC...........................

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC STRUCTURI EDILITARE
11
Program privind controlul calitatii lucrarilor pe faze determinante

- HIDROFOR, GRUP REPOMPARE -

Lucrari ce se controleaza, verifica sau se Document Cine intocmeste Nr. si data


Faza de executie receptioneaza calitativ pe faze si pentru care scris care se si semneaza actului
trebuie intocmite documente scrise incheie documentul incheiat
0 1 2 3 4
1 Trasarea in plan P.V. D.A.P.
Executarea sapaturii si avizarea terenului de
2 P.V.F.D. D.A.P.I
fundare
3 Turnarea betonului de fundare P.V.L.A. D.A.
4 Turnarea platformei de beton armat P.V.L.A. D.A.

LEGENDA:
D- Diriginte; A-Antreprenor  P-Proiectant I- Inspectia

PV – Proces Verbal
PVFD - Proces Verbal Faza Determinanta
PVLA – Proces Verbal de Lucrari Ascunse

NOTA:
Termenele la care va avea loc controlul, verificarea sau receptia conform fazelor continute in prezentul
program vor fi stabilite de catre Diriginte si de catre Antreprenor si vor fi comunicate cu cel putin cinci zile
inainte, tuturor participantilor.
Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform Legii 10/
1995
Un exemplar din prezentul program precum si proiectul se vor anexa la Cartea Tehnica a constructiei

Proiectant, Beneficiar,  Inspector


.................... .................. ...................

Program privind controlul calitatii lucrarilor pe faze determinante

- IMPREJMUIRI -
“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,
JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC STRUCTURI EDILITARE
12
Lucrari ce se controleaza, verifica sau se Document Cine intocmeste Nr. si data
Faza de executie receptioneaza calitativ pe faze si pentru care scris care se si semneaza actului
trebuie intocmite documente scrise incheie documentul incheiat
0 1 2 3 4
1 Trasarea in plan P.V.F.D D.A.P.
Amplasarea stalpilor, armarea fundatiilor si
2 P.V.L.A. D.A.
cuzinetului.
3 Executarea suprastructurii P.V.L.A. D.A.
4 Receptia calitativa P.V.R.C. D.A.

LEGENDA:
D- Diriginte; A-Antreprenor  P-Proiectant I- Inspectia

PV – Proces Verbal
PVFD - Proces Verbal Faza Determinanta
PVLA – Proces Verbal de Lucrari Ascunse

NOTA:
Termenele la care va avea loc controlul, verificarea sau receptia conform fazelor continute in prezentul
program vor fi stabilite de catre Diriginte si de catre Antreprenor si vor fi comunicate cu cel putin cinci zile
inainte, tuturor participantilor.
Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform Legii 10/
1995
Un exemplar din prezentul program precum si proiectul se vor anexa la Cartea Tehnica a constructiei

Proiectant, Beneficiar,  Inspector


.................... .................. ...................

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC STRUCTURI EDILITARE
13