Sunteți pe pagina 1din 12

Capitolul 6

COSTURILE REFERITOARE LA CALITATE

1. Evoluția abordării costurilor referitoare la calitate

2. Definirea costurilor referitoare la calitate

3. Determinarea costurilor referitoare la calitate

4. Analiza costurilor referitoare la calitate

5. Optimizarea costurilor referitoare la calitate


Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2019/2020
Managementul calităţii. Capitolul 6- Costurile referitoare la calitate

1. Evoluția abordării costurilor referitoare la calitate

Compania General Electric a fost prima întreprindere americană care, în anul


1946, a introdus un sistem de management bazat pe costurile calității.

Lesser (1953): costurile calității reprezintă „costurile datorate rebuturilor,


remanierilor, inspecțiilor, testelor, deficiențelor constatate de cumpărător, asigurării
calității, incluzând programele de instruire în domeniul calității, auditul calității
produselor, controlul si analiza statistică” (la cel de-al VII-lea Congres al Societății
Americane pentru Controlul Calității)

Juran:
1) costurile implicate de studiul pieței;
2) costurile implicate de activitățile de cercetare şi dezvoltare;
3) costurile activității de proiectare;
4) costurile activităților de proiectare a fabricației;
5) costurile de menținere a preciziei de lucru;
6) costurile datorate resurselor umane şi materiale;
7) costurile corespunzătoare activităților de promovare a desfacerii şi serviciilor
asociate;
8) costurile pentru evaluarea produsului;
9) costurile prevenirii defectelor;
10) costurile datorate nereușitelor în realizarea calității;
11) costul informării permanente a întregului personal în legătură cu desfășurarea
activităților referitoare la calitate.

Masser:
1) costuri de prevenire;
2) costuri de evaluare;
3) costuri de defectare.

Feigenbaum:
1) costuri de prevenire;
2) costuri de evaluare;
3) costuri de defectare internă;
4) costuri de defectare externă.

 2
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Conf. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie, Dr. Bejinariu Ruxandra
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2019/2020
Managementul calităţii. Capitolul 6- Costurile referitoare la calitate

Crosby:
1) prețul conformității;
2) prețul neconformității.

Kelada:
1) costuri directe ale non-calității;
2) costuri indirecte ale calității.

2. Definirea costurilor referitoare la calitate

 costurile pe care le implică măsurile întreprinse pentru


Costurile referitoare
la calitate prevenirea defectărilor, evaluarea calității, ca şi cele
datorate defectărilor interne şi externe.

Costurile referitoare la
calitate

Costurile Costurile
conformităţii neconformităţii

Costuri de Costuri de Costurile Costurile


prevenire evaluare defectări- defectări-
lor interne lor externe

Fig. 1 Categoriile de costuri referitoare la calitate

 3
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Conf. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie, Dr. Bejinariu Ruxandra
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2019/2020
Managementul calităţii. Capitolul 6- Costurile referitoare la calitate

Costurile de • costurile eforturilor de preîntâmpinare a apariției


prevenire defectărilor.

 elaborarea documentelor referitoare la sistemul de management al calității


(manualul calității, procedurile documentate, etc.);
 programul de îmbunătățire a calității;
 motivarea şi instruirea personalului în domeniul calității;
 evaluarea furnizorilor;
 analiza comparativă a calității cu cea a organizațiilor concurente;
 etalonarea echipamentelor;
 implementarea unui sistem de management al calității;
 alte măsuri vizând asigurarea calității.

• costurile încercărilor, inspecțiilor şi examinărilor pentru


Costurile de evaluare
a stabili dacă cerințele specificate sunt satisfăcute.

 inspecțiile şi încercările materialelor, produselor achiziționate;


 inspecțiile şi încercările pe fluxul de fabricație;
 recepția produselor finite;
 achiziționarea şi întreținerea echipamentelor de inspecție;
 testele de laborator;
 salariile personalului care efectuează inspecțiile şi încercările;
 analiza datelor obținute prin inspecții şi încercări;
 materialele şi produsele distruse cu prilejul încercărilor.

• costurile pe care le implică corectarea tuturor


Costurile defectărilor
neconformităților descoperite înainte de livrarea
interne
produsului către beneficiar.

 rebuturi;
 remedieri, recondiționări şi reparații;
 reprocesare, retratare, repetarea încercărilor;
 produse declasate;

 4
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Conf. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie, Dr. Bejinariu Ruxandra
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2019/2020
Managementul calităţii. Capitolul 6- Costurile referitoare la calitate

 analiza defectărilor, pentru stabilirea cauzelor acestora;


 pierderile de timp (de exemplu, întreruperea procesului de producție datorată
neconformității materiilor prime, nedescoperită la recepție);
 sortarea componentelor, pentru a le separa pe cele neconforme.

Costurile defectărilor • costurile pe care le implică corectarea neconformităților,


externe descoperite după livrarea produselor la beneficiari.

 reclamațiile clienților (costuri cu personalul care se ocupă de rezolvarea acestor


reclamații, teste care trebuie făcute, expertize, etc.)
 produse returnate (costuri generate de transportul acestor produse, recepția lor,
depozitare, etc.)
 despăgubirile pentru daune;
 penalizările pentru întârzierea livrării;
 asigurarea service-ului în perioada de garanție şi post-garanție;
 înlocuirea produselor în perioada de garanție.

3. Determinarea costurilor referitoare la calitate

 sistemele contabile nu au fost astfel concepute încât să


permită evidențierea acestor costuri
Dificultăți  serie de costuri referitoare la calitate nu sunt
cuantificabile, deci pot fi numai estimate şi, de multe ori,
această estimare este subiectivă
 există, adesea, un decalaj important între momentul
apariției şi cel al identificării deficiențelor

 contabilitatea generală şi analitică


Surse ale datelor  documente administrative, tehnice sau comerciale
referitoare la  sondaje efectuate la clienți
costurile calității  chestionare completate de persoanele din întreprindere,
care dispun de informații valorificabile pentru
determinarea costurilor referitoare la calitate

 5
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Conf. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie, Dr. Bejinariu Ruxandra
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2019/2020
Managementul calităţii. Capitolul 6- Costurile referitoare la calitate

Tabel 1
Determinarea costurilor referitoare la calitate (exemplificativ)
Nivelul Contabi- Contabi-
Nr. Elementele şi categoriile de costuri referitoare Esti-
costurilor litate litate
crt. la calitate mări
(euro) generală analitică
0 1 2 3 4 5
1 COSTURI DE PREVENIRE ŞI EVALUARE
1.1. Costuri de prevenire
1.1.1.
Elaborarea documentației referitoare la  
managementul calității
1.1.2. Evaluarea furnizorilor  
1.1.3.
Program de instruire a personalului  
în domeniul calității
1.1.4. Auditul calității  
1.1.5. Analiza valorii  
1.1.6. Alte costuri de prevenire   
Total 1.1. X
1.2. Costuri de evaluare
1.2.1.
Salariile personalului care efectuează inspecțiile  
şi încercările
1.2.2.
Materiale şi produse distruse cu  
ocazia încercărilor
1.2.3.
Amortizarea materialelor de încercări şi   
inspecție utilizate
1.2.4.
Mentenanța echipamentelor de inspecții şi  
încercări
1.2.5. Alte costuri de evaluare   
Total 1.2 X
Total 1 (1.1 + 1.2) X
2 COSTURILE DEFECTĂRILOR
2.1 Costurile defectărilor interne
2.1.1 Rebuturi  
2.1.2. Recondiționări, reparații, etc.  
2.1.3. Produse declasate   
2.1.4. Alte costuri de defectări interne   
Total 2.1. X
2.2. Costurile defectărilor externe
2.2.1. Reclamații clienți  
2.2.2. Costuri garanție  
2.2.3. Produse returnate  
Alte costuri de defectări externe  
- penalizări pentru întârziere  
2.2.4.
- despăgubiri pentru daune  
- alte costuri   
Total 2.2. X
Total 2. (2.1 + 2.2 ) X
TOTAL costuri referitoare la calitate
X
(Total 1+Total 2)

 6
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Conf. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie, Dr. Bejinariu Ruxandra
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2019/2020
Managementul calităţii. Capitolul 6- Costurile referitoare la calitate

Tabel 2
Bilanțul costurilor referitoare la calitate

Costurile referitoare la calitate Indicatorii costurilor


Costurile defectărilor referitoare la calitate

Valoarea producției
interne externe Indice costuri
prevenire
Costuri de Pevaluare
Grupa de produse
Perioada de timp

Costuri totale
Alte defectări
pro

Alte defectări
Declasăridu
de

se

def. externe
U

RebuturiA
Costuri de R

def. interne
Reclamații
Remedieri

prevenire

evaluare
TOTAL

TOTAL
Garanții
de-fec

Total
tări
te

Ian
Feb
Mar
Trim. I
..
Total
an
Director Contabil șef Responsabil compartiment calitate

Bilanțul costurilor calității este utilizat pentru:

 analiza comparativă a categoriilor de costuri ale calității, a ponderii acestora în


costurile totale referitoare la calitate (analiza pe orizontală);
 analiza evoluției costurilor referitoare la calitate, pe total şi pe categorii (analiza
pe verticală).

 7
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Conf. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie, Dr. Bejinariu Ruxandra
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2019/2020
Managementul calităţii. Capitolul 6- Costurile referitoare la calitate

4. Analiza costurilor referitoare la calitate


 evidențierea elementelor şi structurii costurilor referitoare
Scopul analizei la calitate, la nivelul organizației sau a unor
costurilor referitoare compartimente, pe produse, ori grupe de produse, a
la calitate incidenței acestor costuri asupra indicatorilor financiari ai
întreprinderii.

4.1 Analiza elementelor de costuri referitoare la calitate

Elementele de costuri referitoare la calitate pot fi analizate, la un moment dat şi în


dinamică, luând în considerare valoarea lor absolută sau pe baza unor indicatori
determinați.

Analiza defectărilor (interne şi externe) permite:


 evidențierea măsurilor corective care se impun;
 fundamentarea investițiilor necesare pentru prevenirea apariției deficiențelor în
procesele ulterioare.

 Tipurile de defecte (rebuturi, remedieri, declasări, etc.) pot fi analizate cantitativ şi


valoric, utilizând în acest scop reprezentări grafice (histograme, etc.). Evidențierea
numărului defectărilor este mai puțin importantă decât a costurilor acestora.

Număr defectări Costurile defectărilor

A C
B B
A D
C
D

Tipuri de defectări Tipuri de defectări

a) b)

Fig. 2 Analiza defectărilor (cantitativ şi valoric)

 8
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Conf. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie, Dr. Bejinariu Ruxandra
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2019/2020
Managementul calităţii. Capitolul 6- Costurile referitoare la calitate

 analiza costurile defectărilor pe compartimente ale organizației


 analiza costurilor defectărilor pe cauze
 analiza costurilor defectărilor pe cauze, corelată cu analiza acestor costuri pe
compartimente ale organizației

Tabel 3
Analiza costurilor defectărilor pe cauze şi pe compartimente ale organizației
Costurilor defectărilor pe cauze
Compartiment Costurile Proces
defectărilor Proiec- Materii
teh- Altele
tare prime
nologic
Aprovizionare
Producție
...........
Total costuri defectări
Ponderea costurilor de
defectare (%)

a) Analiza costurilor rebuturilor


 Costul total al rebuturilor:
Ctr = Qr x c
în care: Ctr = costul total al rebuturilor;
Qr = cantitatea de produse rebutate;
c = costul de producție pe unitatea de produs.

b) Analiza costurilor reclamațiilor clienților:

Ponderea costurilor reclamațiilor clienților (în perioada de garanție):


CR
PR  %
Vt
în care: PR = ponderea costurilor reclamațiilor clienților în
valoarea totală a produselor reclamate;
CR = costurile pentru rezolvarea reclamațiilor;
Vt = valoarea totală a produselor reclamate (în perioada de garanție).

 9
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Conf. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie, Dr. Bejinariu Ruxandra
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2019/2020
Managementul calităţii. Capitolul 6- Costurile referitoare la calitate

Elementele de costuri referitoare la calitate pot fi analizate în dinamică, pentru o


perioadă determinată, pe produs sau grupe de produse, la nivelul unui anumit
compartiment sau la nivelul întreprinderii, utilizând, în acest scop, diferite tipuri de
reprezentări grafice.

Costurile reclamaţiilor Costurile reclamaţiilor

T.i.
P2
P1

1992 1993 1994 1995 Anul 1992 1993 1994 1995 Anul

Fig. 3 Evoluția costurilor reclamațiilor Fig. 4 Evoluția costurilor reclamațiilor


pe produse (P1,P2) şi pe total
întreprindere (T.i.)

4.2 Analiza structurii costurilor referitoare la calitate

Cp Ce Cdi Cde
Pcp  % Pce  % Pcdi  % Pcde  %
CT CT CT CT

în care:
- Pcp, Pce, Pcdi, Pcde = ponderile costurilor de prevenire, evaluare şi costurile
defectărilor interne şi externe;
- Cp, Ce, Cd = costurile de prevenire, evaluare şi costurile defectărilor interne
şi externe;
- CT = costurile totale referitoare la calitate.

Tabel 4
Structura costurilor referitoare la calitate
Nr.
Categorii de costuri Valoare %
crt
1 Costuri de prevenire 100 20
2 Costuri de evaluare 150 30
3 Costurile defectărilor interne 150 30
4 Costurile defectărilor externe 100 20
Total costuri 500 100

 10
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Conf. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie, Dr. Bejinariu Ruxandra
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2019/2020
Managementul calităţii. Capitolul 6- Costurile referitoare la calitate

Ponderea costurilor referitoare la calitate


în costurile de producţie [%]

10- Costuri de
8% prevenire

8- 18% Costuri de
50% evaluare

6- 10% Costuri ale


60% defectărilor
15% interne şi
4- 44% 29% externe
42%
2- 46% 56%
22%

A B C D
Grupe de produse

Fig. 5 Analiza comparativă a ponderii costurilor referitoare la calitate în costurile de


producție, pe grupe de produse

Analiza structurii costurilor referitoare la calitate, la un moment dat şi în dinamică,


permite evidențierea interdependențelor dintre categoriile de costuri, respectiv dintre
acestea şi costurile totale.

Costuri de
% 56 50 47 prevenire (Cp) %
Costuri de
evaluare (Ce)
Cd

Costuri ale Cp
27 defectărilor Ce
27
24 interne şi
externe (Cd)
23 28
20
1993 1994 1995 anul 1993 1994 1995 anul
a) b)

Fig. 6 Evoluția structurii costurilor referitoare la calitate

 11
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Conf. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie, Dr. Bejinariu Ruxandra
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2019/2020
Managementul calităţii. Capitolul 6- Costurile referitoare la calitate

5. Optimizarea costurilor referitoare la calitate


Costuri

Cd Cd
Ce
Ce

Cp
Cp
Timp

Fig. 7 Evoluția costurilor referitoare la calitate în condițiile


unei politici preventive

Efectul de „levier” al costurilor de prevenire asupra celorlalte categorii de


costuri poate fi pus în evidență printr-o serie de exemple:
 un rezistor defect costã 2 cenți dacă este depistat înainte de utilizare în fabricație,
10$ dacă este depistat în montaj și 100 $ dacã este depistat la client (potrivit unui
raport al întreprinderii Hewlett Packard);
 dacă defectele unui calculator sunt identificate și corectate în etapa proiectării,
costurile sunt neglijabile. Considerând că, în etapa de montaj a subansamblelor
aceste costuri sunt egale cu 1, dacă defectele respective sunt depistate în etapele
ulterioare, costurile pe care le implică corectarea lor cresc exponențial și anume de
10 ori în etapa testării și de 50 de ori în etapa utilizării calculatorului (potrivit unui
raport al întreprinderii IBM).

 12
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Conf. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie, Dr. Bejinariu Ruxandra
Academia de Studii Economice din Bucureşti

S-ar putea să vă placă și