Sunteți pe pagina 1din 2

F-GDPR-02

Notificare de procesare echitabilă


a datelor cu caracter personal aparţinând clienţilor

Compania APAVITAL S.A., cu sediul în Strada Mihai Costăchescu nr. 6, Iaşi, prelucrează următoarele date cu caracter personal
aparţinând clienţilor:
Nr. Categorie de Scopul Temeiul legal al Perioada maximă Cui sunt sau pot fi
crt. date personale prelucrării prelucrării de păstrare transmise datele
Detalii acte de identitate (CNP)
Îndeplinirea obligaţiilor
Detalii personale
legale
(e-mail personal, telefon, adresă de 5 ani după
Administrare Derularea contractului
1 domiciliu, adresa unde se solicită terminarea Bănci
clienţi sau contractarea la
seviciul, data naşterii, acte de contractului
cererea persoanei
proprietate)
vizate
Detalii financiare (valoare factură)
Administrare
client Îndeplinirea obligaţiilor
2 Înregistrări audio 6 luni
(dispecerat, legale
relaţii clienţi)
Detalii personale (nume)
Control Îndeplinirea obligaţiilor
3 Detalii acte de identitate (serie/număr 3 ani
acces legale
CI, paşaport)
Îndeplinirea obligaţiilor
Obligaţii
Detalii personale (nume, adresă, e- legale
legale
4 mail personal, telefon, data naşterii) Îndeplinirea unei 10 ani
(Control
Detalii acte de identitate sarcini de interes
operativ)
public
Îndeplinirea obligaţiilor
Obligaţii
legale
Fotografii, înregistrări audio legale
5 Îndeplinirea unei 10 ani
înregistrări video (Control
sarcini de interes
Operativ)
public
F-GDPR-02
Nr. Categorie de Scopul Temeiul legal al Perioada maximă Cui sunt sau pot fi
crt. date personale prelucrării prelucrării de păstrare transmise datele
Detalii personale (nume, adresă, e-
mail personal, telefon, data naşterii) Îndeplinirea obligaţiilor
Detalii personale (date juridice şi legale.
tehnice privind proprietatea Îndeplinirea unei 1 an de la data
imobiliară pentru care se furnizează sarcini de interes încheierii litigiului /
Reprezentare
6 serviciul) public. de la data
în instanţă
Detalii acte de identitate (CNP, Constatarea, îndeplinirii
serie/număr CI, paşaport, acte stare exercitarea sau operaţiunii juridice
civilă) apărarea unui drept în
Fotografii, înregistrări audio, instanţă
înregistrări video
Interesul legitim al
Fotografii, înregistrări audio,
7 Marketing operatorului 3 ani
înregistrări video
(marketing)

* În afara entităţilor menţionate, datele personale pot fi transmise, în condiţiile legii, doar autorităţilor abilitate ale statului.
** Orice alte prelucrări de date ocazionale vor fi notificate persoanelor vizate.

Compania APAVITAL S.A. îşi asumă obligaţia respectării confidenţialităţii datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie
a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) , iar dumneavoastră
beneficiaţi de drepturile prevăzute în Capitolul III: Drepturile persoanei vizate, respectiv: accesul la datele cu caracter personal
proprii, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la
portabilitatea datelor, în condiţiile respectării prevederilor ce constituie temei legal pentru prelucrarea datelor.

În situaţia în care consideraţi că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul nr. 679 / 2016 au fost încălcate, aveţi dreptul
de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(www.dataprotection.ro).

Pentru informaţii sau alte probleme legate de protecţia datelor cu caracter personal vă puteţi adresa Responsabilului cu Protecţia
Datelor, pe e-mail: doru.craciun@apavital.ro sau tel. 0724-199.202.