Sunteți pe pagina 1din 20

NSSM pentru fabricarea acumulatorilor si a pilelor

electrice
Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor si pilelor electrice
Cuprins
Preambul.
1.
Prevederi generale .
2.
Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor.
2.1
Încadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca.
2.2
Instruirea personalului .
2.3
Dotarea cu echipament individual de protectie.
2.4
Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor cu plumb.
2.5
Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor cu nichel-cadmiu.
3.
Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea pilelor electrice.
3.1
Încadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca.
3.2
Instruirea personalului si dotarea cu echipament individual de protectie.
4.
Prevederi de proiectare privind fabricatia de acumulatoare si pile electrice.
4.1
Cladiri si alte constructii.
4.2
Amplasarea utilajelor.
4.3
Iluminare, ventilatie, alimentare cu apa, canalizare, instalatii tehnologice
4.4
Cuptoare de topit si instalatii diverse
Anexe si cladiri auxiliare.
-Anexa 1
- Norme conexe normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor si pilelor
electrice si alte prescriptii.
-Anexa 2
- Standarde conexe.
-Anexa 3
- Ghid de terminologie de securitate a muncii. Notiuni de baza.
Preambul
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind
prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala în
conditii de securitate a muncii.
Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere pentru
prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor concrete de
desfasurare a activitatii respective.
Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind
asigurarea sanatatii si securitatii în munca, sistem compus din:
- Normele generale de protectie a muncii care cuprind prevederile de securitate si de medicina a
muncii, general valabile pentru orice activitate;
- Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederile de securitate a muncii, specifice
unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protectie a
muncii.
Prevederile tuturor acestor norme specifice de securitate a muncii se aplica cumulativ si au valabilitate
nationala indiferent de forma de organizare sau proprietate în care se desfasoara activitatea pe care o
reglementeaza.
Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor normative
cu riscurile specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii
pentru activitati caracterizate prin riscuri comune.
Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de ecuritate a
muncii, practicata în cadrul Normelor generale de protectie a muncii. Conform acestor abordari, procesul de munca
este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:
- Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de munca;
- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si în anumite
conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;
- Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive,
unelte etc. ) si obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza în procesul de munca;
- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice biologice si psihologice în care unul sau mai
multi executanti îsi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii în cadrul normelor specifice de securitate a muncii,
vizând global desfasurarea uneia sau mai multor activitati în conditii de securitate se realizeaza prin
tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant
- sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca - propriu proceselor de munca
din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.
Prevederile sistemului national de reglementari în domeniul securitatii muncii constituie, alaturi de
celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea în munca, baza pentru:
- activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si a tehnologiilor;
- autorizarea functionarii unitatilor;
- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;
- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;
- controlul realizarii masurilor de securitate a muncii;
- fundamentarea programului de protectie a muncii.
In contextul general pe care l-am prezentat, "Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea
acumulatorilor si pilelor electrice" au fost elaborate tinând cont de reglementarile existente în domeniul
securitatii muncii pentru aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirii
riscurilor specifice, astfel încât, pentru fiecare risc, sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelul
fiecarui element component al procesului de munca.
Structurarea acestor prevederi este facuta astfel încât prevederile urmaresc o succesiune logica,
corespunzatoare modului de actiune al executantului în procesul de munca.
Pe lânga prevederile specifice privind fabricarea acumulatorilor si pilelor electrice, structurate pe
elementele sistemului de munca, normele mai cuprind un capitol de prevederi privind proiectarea
mijloacelor de productie, prevederi care ramân valabile pâna la acoperirea problematicii tratate, prin
standarde în domeniu.
In acelasi timp, pentru terminologia de securitate a muncii utilizata la elaborare, normele mai cuprind o
anexa în care sunt explicati o serie de termeni uzuali.
Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale nu numai în ceea ce priveste continutul, dar
si forma de prezentare, sa fie conform altor acte legislative si normative, s-a procedat la utilizarea unor
subtitluri care precizeaza continutul articolelor care se refera la aceeasi problematica, facilitând astfel,
pentru utilizatori, întelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.
1.Prevederi generale
Continut. Scop
Art.1
(1)Normele specifice de securitate a muncii la fabricarea acumulatorilor si pilelor electrice, cuprind
masuri de prevenire a accidentarii si îmbolnavirii profesionale, luând în consideratie pericolele
specifice acestei activitati si cerintele desfasurarii proceselor de munca în conditii de securitate.
(2)Masurile de prevenire cuprinse în prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor
de risc existenti în sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia ( executant
-sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca).
Domeniu de aplicare
Art.2
Prezentele norme se aplica la toate persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitati de fabricare
a acumulatorilor si pilelor electrice, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de
modul de organizare a acestora.
Legatura cu alte acte normative
Art.3
(1)Normele specifice de fabricatie a acumulatorilor si pilelor electrice se aplica cumulativ cu
prevederile Normelor generale de protectie a muncii, cu Normele P.S.I. si alte reglementari în vigoare.
(2)Pentru activitati nespecifice sau auxiliare activitatii de fabricatie a acumulatorilor si pilelor electrice,
desfasurate în unitati, se vor aplica prevederile normelor conexe, prezentate în anexa nr.1, cât si cele
alestandardelor conexe prezentate În anexa 2.
Revizuirea normelor
Art.4
Prezentele norme specifice de securitate a muncii se revad periodic si se modifica ori de câte ori este
necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, a schimbarilor intervenite în tehnologia de
fabricatie si a particularitatilor metodelor de lucru ce urmeaza a fi reglementate din punct de vedere al
securitatii muncii.
2.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor2.1.Încadrarea si repartizarea personalului
pe locuri de munca
Art.5
(1)Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform prevederilor Normelor
generale de protectie a muncii, cât si a instructiunilor Ministerului Sanatatii referitoare la personalul
care lucreaza cu plumb (Ordinul 196/1969).
(2)Este interzisa angajarea tinerilor sub 18 ani si a femeilor, pentru locuri de munca unde se lucreaza cu
plumb. In aceste locuri se vor încadra persoane admise medical conform prevederilor legale.
(3)Se va organiza obligatoriu trimiterea lucratorilor la controlul medical periodic, în vederea
descoperirii si tratarii la timp a eventualelor cazuri de boli profesionale (intoxicatie cu plumb).
(4)Lucratorii sunt obligati sa efectueze tratamentele medicale prescrise de medicul curant cât si
recomandarile date la finalizarea tratamentului.
2.2.Instruirea personalului
Art.6
(1)Instruirea personalului din activitatea de fabricatie a acumulatorilor, în domeniul protectiei muncii,
se va face conform prescriptiilor Normelor generale de protectie a muncii.
(2)In cazul în care exista personal detasat pentru efectuarea unor diverse lucrari, se asigura instruirea
acestuia de catre personal competent, în functie de activitatea specifica care se va desfasura, având în
vedere ca se pot efectua lucrari cu caracter temporar diversificat, inclusiv transport, încarcari,
descarcari.
2.3.Dotarea cu echipament individual de protectie
Art.7
Acordarea echipamentului individual de protectie se va face conform Listelor interne de dotare cu
echipament de protectie, aprobate de Consiliul de Administratie al unitatii, întocmite în conformitate cu
prevederile Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie.
2.4.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor cu plumb
Organizarea operatiilor de descarcarea, depozitarea si transportul materiilor prime
Art.8
Operatiile de descarcarea, depozitarea si transportul materiilor prime necesare, vor fi organizate si
conduse de catre o persoana numita si instruita în acest scop care va asigura toate masurile de securitate
prevazute de prezentele norme.
Art.9
(1)Turnarea prafului de plumb rezultat de la macinarea în morile de macinat plumb, în containere sau
buncare, se face numai cu burdufuri închise, pentru a preveni raspândirea acestuia.
(2)Filtrele de la instalatiile de filtrare se controleaza lunar.
(3)La aparitia unor urme de praf, filtrele se vor repara sau înlocui, praful depus pe suprafete se va
îndeparta prin spalare, iar personalul operant va purta mijloacele de protectie necesare, inclusiv masca
de protectie.
Art.10
Inainte de rostogolirea butoaielor cu oxizi de plumb, se verifica etansarea capacelor si sistemul lor de
fixare.
Art.11
Descarcatul (transportul) oxizilor de plumb în sistem pneumatic (pe conducte), se va face astfel încât
elementele de transport (conducte flexibile, racorduri) sa nu prezinte curburi sau torsiuni, sa fie usor
accesibile si sa asigure etanseitatea necesara pentru a nu permite degajarea prafului.
Art.12
Transportul materiilor prime se va face cu mijloace tehnice adecvate condus de catre personal special
instruit, autorizat intern, si numit în acest scop.
Art.13
Golirea vaselor cu acizi, baze sau orice alte materiale corozive sau caustice, se va face prin sifonare,
pompare sau prin rasturnarea cu ajutorul suporturilor basculante de care se vor fixa bine astfel încât sa
se evite degajarea de gaze nocive si contactul solutiilor cu lucratorul.
Art.14
La descarcarea cisternelor cu acizi se vor lua masuri pentru evitarea accidentelor prin stropire: blocarea
cisternei, etansarea instalatiei de transvazare, mecanizarea transvazarii, masuri de protectie individuala.
Art.15
La locurile de munca unde se manipuleaza sau se folosesc substante toxice, se interzice pastrarea si
consumarea alimentelor.
Art.16
(1)Spatiile destinate depozitarii pe platforme orizontale a materiilor prime (vrac sau în saci), trebuie sa
prezinte pardoseli nivelate.
(2)Materialele În vrac vor fi depozitate În containere.
Art.17
(1)Materiile prime si materialele necesare productiei (acid sulfuric, lingouri plumb, aliaje plumb-stibiu,
solventi, degresanti, etc.), se vor depozita respectând normele si prevederile stricte pentru depozitare si
manipulare.
(2)Intrarile acestor spatii vor fi fara prag si vor avea dimensiuni în functie de caracteristicile
mijloacelor de transport utilizate.
(3)Sistemul de iluminat trebuie sa asigure conditii normale de lucru în orice punct al depozitului.
Art.18
Materiile prime depozitate pe platforme orizontale vor fi pastrate în compartimente (boxe) sau dupa
caz, lazi cu capac, prevazute cu etichete privind continutul fiecareia, fiind interzisa depozitarea în
acelasi compartiment a materiilor prime diferite.
Art.19
Depozitarea materiilor prime ambalate în saci, sau în ambalaje cu forme geometrice regulate, se va face
prin stivuire, cu respectarea prevederilor Normelor generale de protectie a muncii referitoare la modul
de constituire a stivelor si înaltimea acestora, inclusiv pentru depozitarea în sistem paletizat.
Art.20
Buncarele de mare capacitate pentru depozitarea verticala a materiilor prime, vor fi etichetate distinct,
fiind interzisa depozitarea în acelasi buncar a altor materii prime, decât cea etichetata.
Art.21
Caile de acces din interiorul depozitului se vor mentine permanent libere si deblocate.
Art.22
(1)Manipularea materiilor prime se va face cu atentie, pentru a preveni împrastierea lor pe sol sau în
atmosfera.
(2)Pentru evitarea prafului în mediul de munca, pardoseala va fi stropita si curatata cu mijloace
adecvate.
Art.23
Incaperile si spatiile de depozitare pentru substante toxice, inflamabile, vor fi special amenajate, în
conditiile reglementarilor legale în vigoare privind regimul produselor si substantelor toxice, norme
P.S.I., etc., referitoare la compartimentarea, dotarea cu sistem antiex si mijloace specifice interventiilor
în caz de avarii.
Art.24
Usile acestor spatii de depozitare vor fi inscriptionate cu indicatoare pentru acces conditionat, conform
standardelor în vigoare.
Art.25
In aceste spatii se interzice fumatul sau intrarea cu flacara deschisa.
Art.26
(1)Se interzice deschiderea vaselor metalice cu lacuri sau solventi folosind scule care pot provoca
scântei. Pastrarea acestor produse se face în vase închise.
(2)Dupa epuizarea continutului, ambalajele vor fi recuperate si distruse conform normelor, sub
coordonarea sefului locului de munca.
Art.27
Substantele toxice necesare prelucrarii se vor aduce zilnic în schimbul I în sectiile de productie, în
cantitati necesare procesului tehnologic.
Art.28
Se interzice depozitarea temporara a materiilor prime, materialelor si substantelor chimice utilizate în
procesul tehnologic, daca nu sunt asigurate spatii speciale si mijloace adecvate acestui scop.
Art.29
Este obligatorie verificarea etanseitatii si integritatii vaselor si recipientelor în care sunt continute
aceste materiale cât si a furtunurilor de alimentare.
Art.30
Este obligatorie respectarea normelor de paza si stingerea incendiilor.
Art.31
Este interzisa depozitarea recipientilor ce contin tetraclorura de carbon în apropierea surselor de
caldura.
Art.32
Tricloretilena se depoziteaza în locuri ferite de caldura si lumina.
Art.33
La temperaturi de peste 120oC (flacara, corpuri incandescente, tigara aprinsa, iradiere puternica, etc)
tetraclorura de carbon se descompune în fosgen (toxic foarte periculos) si acid clorhidric.
Art.34
Vaporii degresantilor fiind mai grei decât aerul, se acumuleaza în partea inferioara a locurilor de
munca. In consecinta, canalele, gropile de montaj, subsolurile, etc., trebuie bine ventilate.
Art.35
Piesele, conductele si instalatiile spalate cu degresanti vor fi bine curatate si suflate cu aer sau azot
curat si uscat, pâna ce dispare orice urma de miros de degresant.
Art.36
Muncitorii care au lucrat cu degresanti îsi vor spala mîinile iar apoi le vor unge cu un amestec de
glicerina cu apa, sau alt unguent adecvat.
Art.37
Incaperile de spalare cu benzina vor avea asigurate instalatia electrica si ventilatie antiex, iar usile de
acces se vor deschide spre exterior.
Art.38
Nu se vor monta sobe de încalzire, nu se vor folosi surse de foc, în locurile unde se lucreaza cu
benzina.
Pregatirea subansamblelor (macinarea, turnarea, malaxarea pastelor de plumb)
Art.39
(1)Toate instalatiile unde se produc praf sau vapori de plumb, sau la care muncitorii vin în contact cu
produse pe baza de plumb, trebuie ermetizate, ventilate si mecanizate, pentru a împiedica patrunderea
plumbului în organism.
(2)Ventilarea trebuie astfel conceputa, încât odata cu patrunderea aerului sa se evite, antrenarea prafului
de plumb în spatiul încaperii.
Art.40
Se vor utiliza sisteme de ventilatie locala cu absorbtie si neutralizarea aerului viciat cu praf de plumb,
înainte de evacuarea în atmosfera, pentru a nu depasi concentratia maxima admisa de plumb, conform
normelor.
Art.41
In vederea reducerii concentratiei de plumb în atmosfera de lucru, se va proceda la udarea continua cu
apa a pardoselilor si peretilor si la curatirea permanenta a locului de munca. Locurile de munca vor fi
prevazute cu gratare de lemn.
Art.42
Reparatiile accidentale si planificate la instalatiile de turnat cochile, gratarele pentru acumulatori,
accesorii, se fac numai dupa oprirea, scoaterea de sub tensiune si racirea elementelor vizate. Curatirea
si întretinerea cochilelor în timpul lucrului, se face conform instructiunilor de exploatare a utilajelor
respective.
Art.43
Aprinderea cuptoarelor de topit plumb se va face numai de persoane instruite si autorizate. Inainte de
aprindere se va ventila camera de aprindere pentru evacuarea eventualelor acumulari de gaze.
Art.44
La aprindere, daca cuptorul este rece, se va folosi o preîncalzire lenta.
Art.45
Aprinderea arzatorului se va face cu o torta cu mâner lung, lucratorul stând lateral fata de usa
cuptorului.
Art.46
Pentru aprindere se deschide ÎntÂi robinetul de aer, apoi cel de combustibil.
Art.47
In cazul în care aprinderea nu se produce imediat, se închide imediat admisia combustibilului, se
aeriseste din nou cuptorul, dupa care operatia de aprindere se repeta.
Art.48
La oprirea cuptorului, se închide mai întâi admisia combustibilului si apoi a aerului.
Art.49
Se interzice lucrul la cuptoare, daca acestea nu sunt în perfecta stare de functionare. In acest sens se vor
face verificarile si operatiile de întretinere periodica conform instructiunilor firmei proiectante sau
constructoare.
Art.50
Se interzice repararea cuptoarelor daca sunt calde (peste 30oC) si neaerisite.
Art.51
La toate locurile de munca se va asigura iluminat conform valorilor prevazute prin proiect.
Art.52
Se interzice introducerea lingourilor de plumb sau aliajelor de plumb (cu stibiu, calciu) umede, În
creuzetul cu plumb topit.
Art.53
Introducerea lingourilor de plumb si aliajelor sale în creuzetul de topire, se va face dupa preîncalzire
(pentru a se evita împrastierea plumbului în zona de lucru prin împroscare) si numai dupa evacuarea
personalului muncitor din apropiere.
Art.54
(1)Efectuarea de interventii si reparatii la morile de preparat oxizi se vor face numai când acestea sunt
oprite, deconectate de la reteaua electrica si blocate mecanic, utilizând echipamente si masca de
protectie adecvata.
(2)Daca blocarea nu este posibila se pune paza la dispozitivele de pornire.
Art.55
Dupa terminarea reparatiilor se controleaza daca interiorul morii nu contine unelte si scule, montânduse
dupa aceea aparatorile si dispozitivele de protectie.
Art.56
Desprinderea sau turtirea culeei de plumb, se va face numai utilizând clestele sau pâsla groasa.
Art.57
Orice interventie la instalatiile de preparat pasta se va face numai dupa oprirea acestora cu
deconectarea de la reteaua electrica si blocare mecanica.
Art.58
Operatia de malaxare (uscata sau umeda) se va face numai dupa ce toate deschiderile (usi, capace,
busoane) au fost închise etans.
Art.59
Functionarea malaxorului va fi permisa numai dupa punerea în functiune a instalatiei de ventilatie
respective.
Art.60
Este interzisa punerea în functiune a malaxorului fara ca instalatia de ventilatie sa functioneze.
Art.61
(1)Efectuarea probelor de control si verificare dupa finalizarea procesului tehnologic, se va face cu
instalatia oprita.
(2)Malaxorul se descarca conform instructiunilor specifice fiecarei instalatii, numai daca parametrii de
control (densitate si penetratie), corespund celor prevazuti în cartea tehnica.
Art.62
Se interzice alimentarea malaxorului cu acid sulfuric, fara ca instalatia de racire sa fie pusa în
functiune.
Art.63
Oxizii de plumb depusi pe peretii încaperilor de malaxare se îndeparteaza prin aspirare sau spalare, iar
resturile de pasta de pe pardoseli se vor îndeparta prin spalare; canalele colectoare se curata ori de câte
ori este nevoie, pentru a evita blocarea lor.
Art.64
Gazele impurificate cu substante toxice evacuate din diferite instalatii, vor fi epurate sau dispersate
înainte de eliminarea lor în atmosfera, astfel încât concentratia lor sa nu depaseasca maximul admis,
conform normelor aprobate.
Pregatirea placilor (presarea si frezarea placilor)
Art.65
(1)La utilizarea oxizilor de plumb (PbO, Pb3O4, minium de plumb, PbO2 ) pentru pregatirea pastei, se
vor lua obligatoriu masuri de protectie pentru retinerea prafului toxic (ventilare generala, locala,
spalare).
(2)Utilizarea echipamentului individual de protectie este obligatorie la aceasta operatie.
Art.66
(1)Este interzis a se efectua orice interventie sau reparatie în timpul functionarii dispozitivelor de
pastare si a rolelor de presare.
(2)Aceste interventii se vor efectua numai cu instalatiile oprite si deconectate de la reteaua electrica si
blocate mecanic.
Art.67
Reglarea periodica sau accidentala (la schimbarea tipului de placa) a masinilor de pastat, se va face
numai de personal calificat si instruit pentru fiecare tip de utilaj.
Art.68
In timpul functionarii masinilor de pastat se efectueaza numai operatii legate de procesul tehnologic de
pastare-uscare a placilor si stivuirea acestora pe palete.
Art.69
(1)La operatiile de aprindere, supraveghere si stingere a arzatoarelor de la cuptorul de uscat placi, se
vor respecta instructiunile tehnologice prescrise de ISCIR.
(2)La oprirea flacarii de lucru, se impune obligatoriu ca flacara de veghe sa functioneze.
Art.70
Pentru instalatiile de uscare a placilor în vid, în atmosfera inerta sau reducatoare, sau prin imersie în
petrol (kerosen), se vor respecta strict instructiunile interne de exploatare si normele P.S.I., referitoare
la încaperile cu pericol de explozie.
Art.71
La utilizarea negrului de fum ca aditiv pentru placile negative, se vor lua masuri specifice de protectie
la operatiile de manipulare, ventilare, etc.
Art.72
Fixarea, transportul, introducerea si scoaterea cosurilor cu placi din instalatiile de uscare, se vor face cu
respectarea prescriptiilor tehnice ISCIR privitoare la mecanismele de ridicat si a instructiunilor
tehnologice în vigoare.
Art.73
Se va urmari functionarea corespunzatoare a cuptoarelor de uscat placi - temperatura si presiunea
gazelor; orice interventie necesara se va face de catre personal desemnat si autorizat pentru aceasta.
Art.74
Pentru a evita inhalarea oxizilor de plumb la operatiile de dublare a placilor, ruperea si frezarea
urechilor, se va purta obligatoriu masca de protectie. La instalatiile de frezare placi se vor purta
obligatoriu hote locale de aspiratie a noxelor.
Art.75
La operatiile cu degajari mari de praf, aerul introdus prin ventilatie va patrunde cu viteza mica, pentru a
nu produce ridicarea si mentinerea prafului în aer.
Formarea si împachetarea placilor
Sudarea grupurilor si fabricarea separatoarelor
Art.76
Spatiile destinate formarii placilor vor fi prevazute cu instalatii de ventilatie conform normelor si
reglementarilor de protectia muncii si de P.S.I. în vigoare.
Art.77
(1)Incaperile la care pot apare degajari bruste si neprevazute de substante toxice, vor fi dotate cu
instalatii de ventilatie de avarie independente de instalatia de ventilatie generala.

(2)Actionarea acestor instalatii trebuie sa poata fi facuta atât din interiorul, cât si din exteriorul
încaperii.
Art.78
(1)Introducerea placilor în ghidajele cuvelor sau ale ramelor de formare se va face de persoane instruite
si dotate cu echipament individual de protectie.
(2)Accesul în spatiile de formare este permis numai personalului operant, dotat cu costum de protectie
adecvat.
Art.79
Sunt strict interzise fumatul si accesul cu flacara deschisa în încaperile în care se desfasoara procesul de
formare.
Art.80
La utilizarea unor densitati mari de curent, mai ales la supraîncarcare, cât si a unor concentratii ridicate
de electrolit, odata cu aparitia unor produse secundare de gaze toxice (arsina - AsH3, stibina - SbH3),
se impune obligatoriu utilizarea unor masuri adecvate de ventilatie.
Art.81
Alimentarea cuvelor de formare cu acid sulfuric si apa demineralizata se va face prin conducte. Pentru
usoara lor identificare, conductele se vor vopsi în culori distincte sau se vor prevedea cu placute
indicatoare.
Art.82
Legatura dintre robinet si cuva se va face cu tuburi de cauciuc sau alte tipuri (ex. metalice), bine fixatepe gura
robinetului - folosind coliere de strÂngere.
Art.83
(1)In încaperile la care alimentarea se face (manual) fara conducte de alimentare, pentru manipularea
acidului sulfuric se vor lua masuri stricte permise de normele si reglementarile aprobate.
(2)În aceste încaperi se interzice amorsarea sistemelor de amorsare cu gura.
Art.84
In timpul activitatii de formare pentru evitarea pericolului de electrocutare prin atingere directa sau
indirecta, se vor lua masuri tehnice si organizatorice conform reglementarilor în vigoare.
Art.85
In timpul activitatii de formare, se interzice atingerea cu mâna a barelor de alimentare sau a placilor din
cuve.
Art.86
(1)Toate interventiile pentru reparatii si control, se vor face numai de personal de serviciu autorizat,
echipat corespunzator. Dupa scoaterea liniilor de formare de sub tensiune, acestea ramân surse
autonome de tensiune periculoase si vor fi tratate ca atare din punct de vedere al protectiei muncii.
(2)La formarea bloc a bateriilor, cablurile de înseriere a bateriilor vor avea izolatia dielectrica completa.
Art.87
Ruperea legaturilor de înseriere pentru alimentare se va face pornind de la mijlocul liniei respective,
utilizând echipamentul de protectie adecvat.
Art.88
Orice interventie de orice natura la masinile de împachetat, se face numai dupa oprirea masinii si
blocarea mecanica a acesteia.
Art.89
Masina de împachetat si masa de lucru pentru împachetarea manuala vor avea un sistem local de
aspirare a prafului de plumb, functionând în mod permanent.
Art.90
(1)Este obligatorie îndepartarea prin aspiratie sau prin spalare a depunerilor de praf din zona de
împachetat placi la sfârsitul fiecarui schimb de lucru.
(2)Depunerile de praf din decantoarele sistemului local de aspiratie se vor evacua periodic evitându-se
blocarea tubulaturii.
Art.91
Pentru operatiile normale de sudare a grupurilor de placi pozitive si negative cu oxigen si gaze
combustibile, se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru aceasta activitate
Art.92
Pentru sudarea cu plumb topit, pe lânga instructiunile tehnologice se vor respecta cu strictete
prescriptiile ISCIR.
Art.93
In instalatiile si statiile de oxigen, trebuie evitate toate sursele de aprindere.
Art.94
Lucrul cu foc se permite numai în cazuri speciale pe baza de permis de foc, dupa ce au fost luate toate
masurile de prevenire (separare, dezghetare, golire, spalare etc.) si supravegherea continua a
concentratiei de oxigen, în zona de lucru, care nu va depasi 22 %0.
Art.95
Utilizarea si verificarea recipientelor butelii se vor face cu deosebita atentie si în conformitate cu
prescriptiile ISCIR.
Art.96
Imbracamintea de lucru murdara cu substante usor inflamabile, ulei, grasimi, petrol nu va fi folosita.
Art.97
Toate spatiile unde se executa operatii de sudare a plumbului si aliajelor sale, vor fi prevazute cu
sisteme mecanice de aspiratie locala a gazelor si vaporilor ce se degaja la aceasta operatie.
Art.98
Iluminatul natural si artificial al spatiilor de sudare trebuie sa corespunda valorilor indicate pentrulucrarile
reglementate în acest sens de normele În vigoare.
Art.99
Instalatiile de macinat deseuri tehnologice de plumb pentru recuperare (baterii uzate, gratare) vor fi
prevazute cu filtre pentru a împiedica raspândirea prafului toxic cu plumb în atmosfera de lucru.
Art.100
(1)Instalatiile de macinat deseuri, de sitare si dozare a pulberilor de PVC (polietilena, polipropilena
copolimer, etc.) vor fi prevazute cu filtre care sa retina praful în zona de lucru.
(2)Incaperile respective se prevad cu un sistem de ventilatie generala, iar functionarea acestuia trebuie
asigurata permanent.
Asamblarea, încarcarea, transportul, depozitarea elementelor de acumulator. Reparatia instalatiilor
tehnologice
Art.101
Iluminatul în spatiile de asamblare a acumulatoarelor se va face conform normelor de securitate a
muncii specifice acestui domeniu.
Art.102
Operatiile de sudare cu gaze se vor efectua respectând prevederile specifice din art. 77 - 100.
Art.103
Operatiile de turnare a bitumului pentru etansarea bateriilor, se vor face cu atentie pentru a evita
stropirea mâinilor si fetei cu stropi de bitum.
Art.104
Se interzice turnarea bitumului peste piese umede. Toate sabloanele, puntile si legaturile se vor usca
înainte de turnarea bitumului.
Art.105
(1)Toate operatiile de asamblare a acumulatorilor (manevrarea grupurilor de placi pozitive si negative,
înlocuirea separatoarelor defecte, abaterea de egalizare, introducerea în celule, etc.) vor fi efectuate de
personal calificat.
(2)Toate operatiile de asamblare se vor efectua pe o masa grila, racordata la un sistem de ventilatie aspiratie
a noxelor cu plumb.
Art.106
Echipamentul individual de protectie este obligatoriu la efectuarea operatiei de sudare a legaturilor de
înseriere.
Art.107
La efectuarea operatiilor de etansare a capacelor generale pe corpul acumulatoarelor cu rasini
poliuretanice, epoxidice, se vor prevedea spatii izolate, ventilate local si asigurate în general împotriva
pericolului de incendiu, conform normelor admise.
Art.108
La utilizarea benzinei, a tricloretilenei (sau a altor solventi) ca solutie de curatare si spalare a masinilor
si sculelor, se vor prevedea spatii adecvate, bine ventilate, cu eliminarea pericolului de inhalare
(produse cancerigene) si de siguranta contra incendiilor si exploziilor.
Art.109
Transportul intern interfazic, se va face respectând normele de securitate a muncii specifice prevazute.
Art.110
Transportul acumulatorilor cu acid se va face numai cu carucioare speciale, cu targi purtate de doi
oameni sau mecanizat.
Art.111
Se interzice transportul recipientilor cu acizi sau baze, pe umar sau pe brat.
Art.112
La ridicarea si transportarea recipientilor cu acid sulfuric, benzina, tricloretilena, a tuburilor cu gaze
sub presiune (oxigen, acetilena, etc.) se vor lua masuri speciale de protectia muncii; operatiile vor fi
supravegheate direct de o persoana desemnata.
Art.113
Se interzice transportul materialelor inflamabile (benzina, tricloretilena) cu electrocare, în cazul când
acestea nu sunt de constructie antiex.
Art.114
Bateriile cât si gratarele si placile turnante vor fi depozitate pe palete de constructie speciala din lemn
sau metalice, în mod ordonat, fara a bloca caile de circulatie si vor fi asigurate de un transport
mecanizat.
Art.115
Se interzice transportul recipientilor cu lichide combustibile, acid sulfuric, a tuburilor continând gaze
sub presiune (oxigen, acetilena, propan, etc.) prin legare directa, sau utilizându-se electromagneti de
ridicare.
Art.116
In timpul operatiei de încarcare, dopurile elementelor de acumulatori vor fi scoase.
Art.117
Iluminatul în spatiile de formare - încarcare va fi de tipul indirect, iar instalatiile electrice aferente vor
fi plasate în spatii etanse fata de aceste încaperi.
Art.118
Exploatarea, întretinerea si controlul formarii bloc sau încarcarii acumulatoarelor, se va face respectând
prevederile prezentate în articolele anterioare.
Art.119
La toate punctele de consum pentru apa industriala se vor monta placute cu indicatia "APA
NEPOTABILA".
Art.120
Inainte de începerea executarii reparatiilor se va întrerupe alimentarea cu curent electric de la tabloul de
distributie.
Art.121
Locurile periculoase se vor semnaliza prin panouri indicatoare de securitate. Asemenea panouri se vor
folosi si în cazul când se efectueaza reparatii, pentru prevenirea cuplarii sau punerii în functiune a
utilajelor la care se lucreaza.
Art.122
(1)Persoanelor care deservesc instalatiile si masinile tehnologice, li se interzice remedierea
defectiunilor acestora.
(2)Repararea masinilor, utilajelor si instalatiilor se va face numai de catre lucratorii calificati în
specialitatea respectiva.
(3)Remedierea defectiunilor poate fi efectuata si de catre persoanele care deservesc masinile sau
utilajele respective, daca acestea poseda calificarea corespunzatoare si li s-au stabilit nominal sarcini deserviciu În
acest sens.
2.5.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor cu nichel - cadmiu
Prepararea pastei, sinterizarea placilor, prepararea apei demineralizate si a solutiei electrolit
Art.123
La prepararea pastei din pulberi de nichel în stare uscata, pulberi din derivati celulozici, solutii de
antispumant (copolimer de propilen si etilen oxid), cât si la deservirea utilajelor (amestecatoare,
cuptoare de uscare) se vor lua masuri contra inhalarii de pulberi sau solutii, contra contactului cu pielea
sau ochii, cât si împotriva electrocutarii. Se va asigura ventilatia locala si generala adecvata.
Art.124
La efectuarea operatiei de sinterizare - taiere placi, la deservirea instalatiilor adiacente (cuptoare de
sinterizare, prese hidraulice, masini de debitat tip ghilotina), se vor lua masuri împotriva inhalarii de
gaze toxice, pulberi de nichel, împotriva electrocutarii si contactului pielii cu flacara sau corpuri calde,
a pericolului de cadere de la înaltime.
Art.125
La prepararea apei demineralizate din amestec de apa potabila, acid clorhidric, solutie de hidroxid de
sodiu, pentru deservirea instalatiilor aferente, actionarea robinetilor, pompelor, ventilatoarelor, filtrelor
anionice si cationice, se vor lua masuri adecvate de protectie împotriva pericolului de electrocutare, a
caderii de la înaltime, atingerii pielii si ochilor cu vapori de acid clorhiric, hidroxid de sodiu.
Art.126
La prepararea solutiilor (din hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu, azotat de nichel, azotat de cadmiu,
azotat de cobalt, acid azotic, acetaldehida de amoniu, acid boric, apa potabila, apa demineralizata), se
vor lua masuri de protectie a organismului uman (pericol de inhalare, electrocutare, atingere) prin
mijloace adecvate de protectie.
Art.127
La operatia de umplere cu electrolit - (solutie de hidroxid de potasiu) se vor supraveghea atent
instalatiile de umplere si alimentare cu electrolit, se va evita stropirea, deversarea accidentala, atingerea
pielii si ochilor cu hidroxid de sodiu.
Art.128
Pentru efectuarea operatiilor de impregnare a electrodului pozitiv si negativ în instalatiile de
impregnare, perierea placilor împregnate, deservirea instalatiei de curatire chimica a placilor
impregnate, cât si curatirea chimica si fizica a placilor, se vor lua masuri contra inhalarii, atingerii de
substante toxice (solutii calde de hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu, acid azotic, acid boric, azotati
de cadmiu, nichel, etc.) cât si împotriva electrocutarii.
Art.129
La efectuarea operatiei de sinterizare a pulberii de nichel, de deservire a instalatiilor de gaze naturale, a
buteliilor de azot, a cuptoarelor de sinterizat, a preselor hidraulice, se vor lua masuri de protectie
împotriva inhalarii de gaze toxice, a contactului pielii si ochilor cu flacara, corpuri calde, pulberi de
nichel cât si împotriva electrocutarii, utilizând echipamentul de protectie adecvat.
Art.130
La pregatirea placilor electrod, calibrare grosime placa bruta, debitare placi electrod din placa bruta,
rulare miez, realizare miez prin asamblare, se vor lua masuri de protectie împotriva inhalarii, atingerii
pielii cu pulbere de nichel, hidroxizi de nichel si cadmiu, cât si împotriva electrocutarii, prin folosirea
echipamentului individual de protectie.
Asamblarea, formarea acumulatorilor
Art.131
La asamblarea acumulatorilor cu nichel cadmiu prismatic si cilindrice etanse cu electrozi sinterizati,se
vor lua masuri împotriva inhalarii si atingerii pielii cu pulberi de nichel, amestecate cu hidroxid de
cadmiu si hidroxid de nichel, utilizând echipament de protectie adecvat.
Art.132
La efectuarea etansarii cu fenol a celulelor acumulatorului, se vor evita stropirile si varsarile
accidentale de fenol, se vor lua masuri de protectie împotriva inhalarii, atingerii pielii, a ochilor cu gaze
si vapori de fenol.
Art.133
(1)Formarea acumulatorilor cu Ni-Cd, deservirea grupurilor de încarcare, efectuarea legaturilor
electrice, supravegherea procesului de încarcare-descarcare, se va face luând masuri de protectie
împotriva electrocutarii, a inhalarii, atingerii pielii, ochilor, cu electrolit.
(2)Se vor lua masuri împotriva pericolului de incendiu provocat de degajarile de hidrogen si oxigen.
Art.134
Pentru efectuarea operatiilor de transport si depozitare a acumulatorilor cu Ni-Cd se vor respecta
normele specifice prevazute la cap.2.
3.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricatia pilelor electrice3.1.Încadrarea si repartizarea personalului
pe locuri de munca
Art.135
Încadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform normelor generale de
protectie a muncii.
3.2.Instruirea personalului si dotarea cu echipament individual de protectie
Art.136
Instruirea personalului si dotarea cu echipament individual de protectie se va face conform normelor
generale de protectie a muncii si a prevederilor articolelor 2.2 - 2.3.
Organizarea operatiilor de manipulare a materiilor prime (descarcare, depozitare, transport)
Art.137
Organizarea operatiilor de descarcare, depozitare si transport a materiilor prime si a materialelor, va fi
coordonata de o persoana numita si instruita în acest scop, care va asigura respectarea tuturor normelor
de securitate a muncii specifice acestei activitati.
Prepararea amestecului depolarizant (malaxare, materiale negre)
Art.138
La utilizarea materialelor negre (bioxid de mangan, negru de fum acetilenic, grafit) se vor respectanormele specifice
de manipulare a materialelor pulverulente, prezentate În capitolul 2.
Art.139
Se va prevedea o ventilatie adecvata a zonelor de lucru.
Art.140
Se vor prevedea masuri specifice de paza contra incendiilor.
Art.141
In timpul functionarii autoclavelor este interzis a se face orice interventie de ordin mecanic sau electric.
Art.142
(1)Malaxoarele de amestec a materialelor pulverulente (negru de fum, bioxid de carbon, grafit) cu
solutia de electrolit, vor fi amplasate în încaperi speciale, separate si vor lucra cu instalatia de ventilatie
locala si generala pusa în functiune.
(2)Manipularea sacilor, recipientelor cu bioxid de mangan, negru de fum, se va face cu atentie, pentru a
evita ruperea lor si raspândirea aerosolilor în atmosfera de lucru.
(3)În cazul ruperii sau degradarii acestora se va curata locul respectiv (aspirare, spalare).
Pregatirea accesoriilor si placilor
Art.143
Executarea prin extrudere a rondelelor din zinc se va face prin respectarea normelor specifice de
securitate a muncii pentru aceasta operatie.
Art.144
Pentru nichelarea capselor pilelor electrice se vor respecta normele specifice de securitate a muncii
pentru acoperiri metalice.
Art.145
Baile de nichelare vor fi prevazute obligatoriu cu instalatie adecvate de ventilatie locala si generala.
Art.146
Pentru depistarea imediata a opririi ventilatiei bailor, se vor prevedea sisteme de avertizare a opririi.
Art.147
Pentru executia altor repere metalice, a celor din carton, de masa plastica, se vor respecta normele de

protectia muncii specifice acestor operatii.


Art.148
Reglarea preselor, îndepartarea pieselor blocate, corectarea pozitiei sculelor sau a cursei mecanismelor
de actionare, se vor face numai dupa oprirea si blocarea masinii.
Art.149
Schimbarea cutitelor presei se va face numai de persoane autorizate pentru aceasta operatie si în
prezenta maistrului sau sefului de echipa.
Art.150
Întrebuintarea bucselor intermediare improvizate sau confectionate din tevi, este interzisa.
Executarea electrozilor bipolari si a vaselor de zinc
Art.151
Transportul si depozitarea lacurilor si solventilor se va face obligatoriu în vase închise; depozitarea se
va face în locuri diferite.
Art.152
Conditiile de transport si depozitare vor respecta prevederile capitolului 2, art.8 - 38.
Art.153
Se interzice deschiderea vaselor metalice continând lacuri si solventi, folosind scule care pot provoca
scântei.
Art.154
Manipularea lacurilor si solventilor se va face în conformitate cu normele de protectie pentru
transportul uzinal si a prevederilor articolului 23.
Art.155
Iluminatul în zonele de lucru va fi asigurat conform normelor de iluminat reglementate pentru aceste
operatii.
Art.156
Se vor asigura conditiile de ventilare generala si locala adecvate la locul de munca.
Art.157
Fumatul si accesul cu foc deschis în aceste spatii sunt interzise.
Prepararea electrolitului, transportul
Art.158

(1)Prepararea electolitului se va face respectând prescriptiile tehnologice si de securitate a muncii.


(2)Pentru productia curenta, electrolitul se va prepara în instalatii automate si se va distribui prin
conducte.
Art.159
(1)Prepararea manuala a electrolitului va fi permisa numai în statii pilot, ateliere de întretinere si
laboratoare.
(2)Pentru operatiile de transport si manipulare a substantelor nocive se vor respecta instructiunile
specifice de securitate a muncii pentru aceste materiale.
Art.160
(1)Folosirea unor substante foarte toxice (clorura mercurica), se va face în conditii stricte, de persoane
autorizate si instruite pentru aceste operatii.
(2)Ambalajele acestor substante vor avea inscriptii avertizoare.
(3)Dupa epuizarea continutului, aceste ambalaje vor fi recuperate si distruse conform instructiunilor,
sub supravegherea conducatorului locului de munca.
Ambalarea bateriilor
Art.161
Se vor asigura conditiile normale de ventilatie si iluminat la locurile de munca.
Art.162
(1)Manipularea electrolitului, a cerii, a bitumului se vor face utilizând obligatoriu manusi si ochelari de

protectie.
(2)În situatia în care acestea au venit în contact cu pielea, locul atins se va spala imediat cu apa, la
nevoie folosindu-se solutii (alifii) neutralizante.
Art.163
Locurile de munca, vor fi prevazute cu puncte de ajutor medical, dotate cu substante neutralizante.
Art.164
Turnarea bitumului si a cerii topite se va face cu atntie pentru a preîntâmpina producerea stropilor.
Art.165
(1)Instalatiile si utilajele cu mai multe posturi de lucru, deservite de mai multi muncitori se vor porni
centralizat de catre conducatorul locului de munca.
(2)Pornirea utilajelor va fi semnalata în prealabil la toti operantii posturilor de lucru.
Art.166
(1)Lipirile manuale si / sau termosudurile se vor face utilizând manusi de protectie, pentru a preveni
arsurile sau iritarea pielii.
(2)Operatiile de lipire sau termosudura se vor executa respectând cu strictete normele specifice de
securitate a muncii.
4.Prevederi de proiectare privind fabricatia de acumulatori si pile electrice
4.1.Cladiri si alte constructii
Art.167
Sectiile de fabricatie, inclusiv încaperile auxiliare, administrative si social - sanitare ale acestora, se vor
amplasa si amenaja în asa fel încât sa fie respectate prevederile Normelor generale de paza si stingere a
incendiilor.
Art.168
Cladirea care cuprinde sectiile de turnare, formare, preparare electroliti va fi amplasata cu latura lunga
perpendiculara pe directia vânturilor dominante în perioada calda a anului, evitându-se alipirea
anexelor tehnico - sociale de fatada acesteia.
Art.169
(1)La dezvoltarea sectiilor existente se vor evita solutiile de alipire a unor deschideri în halele existente,
construindu-se hale noi cu asigurarea unei ventilatii naturale eficiente.
(2)Sectiile de fabricatie caracterizate prin degajari mari de pulberi de plumb si noxe, se vor amplasa în
sensul în care bat vânturile dominante.
Art.170
Depozitele si cladirile care contin materiale combustibile sau periculoase (diluanti, solventi, acid
sulfuric, clorura mercurica etc.) se vor amplasa de preferinta în zona periferica a incintei.
Art.171
Latimea cailor de acces în hale se va stabili conform prevederilor Normelor generale de protectia
muncii.
Art.172
Caile de acces trebuie sa fie marcate vizibil cu linii de culoare deschisa si vor fi mentinute permanent
libere si curate.
Art.173
Toate caile de acces ale mijloacelor interne de transport vor fi pavate si executate din materiale
nealunecoase.
Art.174
Canalele fluidelor energetice vor avea pante de scurgere spre canalizare. Cele cu adâncimea sub cota
canalelor vor fi prvazute cu pompe de evacuare a apelor.
Art.175
Capacele canalelor si gropilor se vor construi din materiale care sa reziste la trecerea mijloacelor de
transport uzinal. În plus, capacele canalelor electrice sau de gaze, vor fi astfel construite, încât sa nu
permita intrarea oxizilor sau altor materiale în interiorul canalului.
Art.176
La sectiile de formare, structura de rezistenta a cladirii, pardoseala si peretii vor fi tratati antiacid.
Art.177
(1)Dimensiunile usilor sectiilor de fabricatie pentru baterii si acumulatori se stabilesc în functie de
gabaritele mijloacelor de transport folosite.
(2)Pentru trecerea lucratorilor se prevad usi mici.
(3)Acolo unde deschiderile sunt frecvente, perturbÂnd temperatura halei, se vor prevedea paravane,
perdele de aer sau sasuri.
4.2.Amplasarea utilajelor
Art.178
(1)Amplasarea utilajelor se va face în ordinea operatiilor procesului tehnologic, respectându-se pe cât
posibil, succesiunea normala a operatiilor, evitându-se încrucisarile si transportarile în contra sens.
(2)Utilajele amplasate nu vor trebui sa blocheze usile si caile de acces, iar transportul interoperational
sa nu traverseze caile de acces din atelier.
Art.179
La locurile de munca se vor prevedea spatii pentru depozitarea semifabricatelor si deseurilor,
demarcate cu linii vizibile.
Art.180
Tablourile de comanda si automatizare (când nu sunt montate pe utilaj), se vor amplasa lânga utilajele
care le deservesc, la loc vizibil si usor accesibil si vor fi protejate cu balustrade sau parapete de
protectie (când se circula cu mijloace de transport pe lânga ele).
4.3.Iluminare, ventilatie, alimentare cu apa, canalizare instalatii tehnologice
Art.181
Sectiile de productie pentru fabricarea acumulatorilor si pilelor electrice, vor fi prevazute cu iluminat
natural si artificial conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.
Art.182
(1)Pentru înlaturarea degajarilor nocive, a degajarilor excesive de caldura si a prafului, atelierele de
productie trebuie prevazute cu instalatii de ventilatie conform prevederilor Normelor generale de
protectie a muncii.
(2)În încaperile auxiliare se vor asigura ventilatia naturala sau artificiala astfel ca temperatura sa
corespunda normelor, umiditatea relativa a aerului sa fie 35.70%, iar concentratia de CO2 sa nu
depaseasca 0,03%.
Art.183
Repararea periodica sau capitala a utilajelor si instalatiilor, va fi însotita obligatoriu de repararea
dispozitivelor de protectie care sunt prevazute în dotare.
Art.184
Instalatiile si conductele cu temperatura exterioara peste 55oC vor fi izolate termic sau protejate
împotriva pericolului de accidentare prin arsuri. De asemenea, se vor lua masuri de protejare a
materialelor inflamabile sau combustibile aflate În apropiere.
Art.185
Se interzice folosirea conductelor, elementelor de îmbinare, robinetelor la care etansarile insuficiente
pot produce scapari de fluide fierbinti (apa, abur etc.) care pot provoca accidente.
Art.186
Pentru situatiile în care inoportunitatea interventiei operatorilor care lucreaza la mai multe masini
atrage dupa sine avarii si / sau accidente, se va asigura prevenirea automata a acestor pericole. În
situatiile în care acest lucru nu este posibil, extinderea lucrului la mai multe masini va fi limitata în
functie de posibilitatile operatorului de a interveni oportun în situatiile mentionate.
Art.187

(1)Atelierele de fabricatie pentru acumulatori si pile electrice vor fi încalzite în timpul friguros conformprevederilor
Normelor generale de protectie a muncii. În cazul în care din bilantul termic rezulta ca
degajarile de caldura depasesc pierderile de caldura, se vor realiza numai încalziri zonale, dupa caz.
(2)Instalatiile de protectie contra înghetului la instalatiile de orice fel se vor face numai în cazuri
speciale, când solutia se dovedeste mai economica decât luarea unor masuri ca: descarcarea
instalatiilor, izolarea termica a instalatiilor, conducte însotitoare, încalzire locala.
Art.188
Pentru alimentarea cu apa potabila si carbogazoasa salina (de la sectorul turnare plumb), se vor respecta
prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
Art.189
Apa pentru stingerea incendiilor, se va folosi în conditii de debit si regim impuse de reglementarile în
vigoare.
Art.190
Sistemele de canalizare pentru colectarea si transportul apelor industriale uzate, caracterizate prin
degajari de gaze toxice sau rau mirositoare, vor fi prevazute cu instalatii adecvate care sa opreasca
patrunderea acestor gaze în cladire.
Art.191
Se interzice descarcarea în retelele exterioare a apelor uzate industriale, care în urma reactiilor chimice
rezultate din amestec, pot da nastere la gaze toxice (hidrogen sulfurat, hidrogen arseniat, acid clorhidric
etc.) sau gaze inflamabile ori explozive.
Art.192
În scopul asigurarii indicatorilor fizico-chimici stabiliti, se vor prevedea instalatii corespunzatoare
pentru tratarea apelor industriale uzate, cât si masuri de recuperare a substantelor utile din aceste ape si
namoluri.
4.4.Cuptoare de topit, instalatii diverse
Art.193
Cuptoarele de topit plumb vor fi prevazute cu hote metalice, pentru captarea gazelor arse si evacuarea
lor în atmosfera.
Art.194
Cuptoarele de topit vor fi bine etansate si izolate astfel ca la exterior pentru partile laterale, temperatura
sa nu depaseasca maxim 0,1 din temperatura de regim a cuptorului.
Art.195
La cuptoarele cu temperatura de functionare maxima de 1000oC, temperatura pentru usi si deschideri
va fi maxim 120oC .
Art.196
În locurile unde temperatura depaseste 55oC se vor prevedea placute de avertizare asupra pericolului,
iar daca e necesar paravane de sârma, perdele de aer, ecrane, pentru a preveni atingerile întâmplatoare.
Art.197
Temperatura maxima admisa pentru partile de care se atinge personalul de deservire va fi stabilita în
functie de durata atingerii si de natura materialului partii atinse.
Art.198
Protectia contra radiatiilor calorice se va face prin dispozitive speciale ca: perdele de apa, tevi racite cu
apa, dusuri de aer, paravane.
Art.199
Cuptoarele cu suprafata vetrei mai mare de 0,5 mp vor fi prevazute cu hote instalate deasupra lor sau
canale si cosuri de fum, pentru evacuarea gazelor arse în exteriorul halei sau în atmosfera.
Art.200
Toate instalatiile de fabricare pentru acumulatori si pile electrice vor fi prevazute cu dispozitive de
protectia muncii si instructiuni de functionare adecvate. Elaborarea instructiunilor intra în sarcina
unitatii de productie.
4.5.Anexe si cladiri auxiliare
Art.201
Toate cladirile auxiliare si anexele, vor respecta si prescriptiile impuse de Normele generale de
protectie a muncii.
Art.202
(1)Dispensarul medical, policlinica, se vor amplasa în apropierea locurilor de intrare si iesire din
unitatea respectiva, având conditii de acces atât din exteriorul cât si din interiorul unitatii, mai ales în
caz de urgenta.
(2)Pentru sectiile sau atelierele situate la distante mari de unitatile sanitare, se vor amenaja puncte
sanitare în conformitate cu normele metodologice.
(3)Vestiarele vor fi bine aerisite si dotate cu echipamentul de protectie corespunzator.

S-ar putea să vă placă și