Sunteți pe pagina 1din 5

CRESCATORIA DE PASTRAV S.R.

APROBAT
ADMINISTRATOR

IPSSM NR.8
LUCRUL LA CALCULATOR
(ECRAN DE VIZUALIZARE)

1
CRESCATORIA DE PASTRAV S.R.L

REVIZIA INSTRUCTIUNII:

Nr. Componenta Modalitatea


Ediţia /revizia/an Valabilitate revizie
Crt. revizuită reviziei
1 2 3 4
1 Ediţia I/2020 X X 24 DE LUNI
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
CRESCATORIA DE PASTRAV S.R.L

IPSSM NR.8

Art. 1. Exploatarea echipamentelor de calcul , se va face cu personal, instruit şi cu obligaţia de a


respecta normele de securitate şi securitate în muncă şi de PSI.
Art. 2. Amenajarea locului de muncă trebuie astfel realizată încâ t să ofere utilizatorului confort şi
libertate de mişcare şi să diminueze în mă sură maxim posibilă riscurile de natură vizuală , mentală
şi posturală .
Art. 3. Locul de muncă la calculator trebuie să permită o bună corelare între caracteristicile
antropofuncţionale ale utilizatorilor şi munca lor prin asigurarea posibilită ţilor de reglare a
diferitelor elemente componente ale acestuia:(înclinare- scaun, monitor, ridicare-scaun, tragere-
scaun, tastatură ).
Art. 4. Utilizatorii trebuie să aibă posibilită ţi de modificare a poziţiei de lucru, în timpul activită ţii.
Art. 5. În poziţia aşezat, distanţa dintre planul de lucru şi suprafaţa de şedere trebuie să fie
cuprinsă între 200 şi 260 mm.
Art. 6. Pentru a pă stra o poziţie de lucru confortabilă pentru a evita reflexiile şi efectul de orbire,
utilizatorul trebuie să încline, să basculeze sau să rotească ecranul oricare ar fi înă lţimea ochilor
deasupra planului de lucru.
Art. 7. Înă lţimea optimă a centrului ecranului trebuie să corespundă unei direcţii de privire
înclinate intre 10 şi 200 sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor.
Înă lţimea tastaturii trebuie să asigure în timpul utiliză rii un unghi între braţ şi antebraţ de minim
900.
Art. 8. Se interzice angajaţilor să lucreze la echipamente pe care nu le cunosc şi nu au instruirea
necesară .
Art. 9. Intervenţiile de întreţinere şi depanare a echipamentului de calcul, a instalaţiilor anexe şi
a reţelelor se va face numai de că tre personalul calificat pentru aceste tipuri de lucră ri.
Art. 10. Personalul de întreţinere şi depanare, va avea calificarea corespunză toare şi va fi special
instruit cu privire la normele de Securitate şi Să nă tate în muncă şi de PSI, care trebuie să fie
respectate la exploatarea, întreţinerea şi depanarea echipamentelor de calcul.
Art. 11. La orice deranjament sau defecţiune, apă rută în funcţionarea echipamentelor de calcul
cum ar fi: scurtcircuit, încă lzire exagerată , degajare de fum, zgomot neobişnuit, se va deconecta
imediat echipamentul de la priza generală şi se va anunţa personalul calificat pentru contactare şi
remediere.
Art. 12. Este strict interzisă îndepă rtarea sau înlă turarea orică rei apă ră tori, mijloc de protecţie
sau dispozitiv de securitate care protejează un echipament de calcul.
Art. 13. Este interzisă intervenţia operatorului la tabloul electric în momentul unei întreruperi de
curent. In această situaţie va fi anunţat persoana autorizată pentru remediere.
Art. 14. Este interzisă efectuarea orică rei intervenţii de că tre operator, la circuitele electrice ale
echipamentului electronic.
Art. 15. Este interzis să se introducă conductoarele direct în prize, fă ră să se folosească ştecherul.
Aceste intervenţii pot duce la producerea de scurtcircuite sau chiar la electrocută ri.
Art. 16. Este interzis să se atingă sau să se ţină cu mâ na un obiect metalic (ţeavă , radiator, etc.) în
timp ce cu cealaltă mâ nă se introduce ştecherul în priză .
Art. 17. Este interzisă depozitarea / aşezarea de corpuri pe componentele echipamentului de
lucru (unitatea centrală , monitor, imprimantă , scaner).
Art. 18. Toate tablourile electrice vor fi încuiate.
3
CRESCATORIA DE PASTRAV S.R.L

Art. 19. Este interzisă aşezarea de vase cu lichide pe echipamentul de calcul sau pe anexele
acestora.
Art. 20. Echipamentele nu vor fi conectate la prize defecte sau fă ră legă tură la pă mâ nt.
Art. 21. Este interzis fumatul la locul de muncă . Fumatul este permis numai în spaţii special
amenajate în acest scop şi numai după ce în prealabil echipamentul de calcul a fost oprit împreună
cu anexele sale.
Art. 22. Este interzisă urcarea pe scaunul ergonomic pentru a lua un obiect aflat la înă lţime.
Pentru aceasta se recomandă utilizarea unor scă ri adecvate.
Art. 23. Ecranul, suportul de documente şi tastatura trebuie să fie amplasate la distanţe
aproximativ egale faţa de ochii utilizatorului, respectiv 600+/- 150 mm.
Art. 24. Videoterminalele vor fi aşezate fi astfel amplasate încâ t direcţia de privire să fie paralelă
cu sursele de lumină (naturală şi artificială ).
Art. 25. Posturile de muncă la videoterminale vor fi amplasate între şirurile de corpuri de
iluminat din încă perea de lucru.
Art. 26. (1) Videoterminalele vor fi amplasate la distanţă faţa da ferestre.
(2) În încă perile în care videoterminalele sunt amplasate în încă peri în care se desfă şoară şi alte
activită ţi, în apropierea ferestrelor vor fi amplasate posturi de lucru ce nu necesită activitate la
ecran.
Art. 27. Pentru asigurarea cerinţelor de securitate şi stabilitate, la locul de muncă trebuie:
a) să se reducă la minimum vibraţiile inerente sau transmise;
b) să se elimine posibilitatea basculă rii planului de lucru;
c) să fie posibilă reglarea înă lţimea mesei fă ră risc de coborâ re bruscă şi de ră nire;
d) să nu utilizeze obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul;
Art. 28. Amenajarea posturilor de muncă într-o încă pere trebuie realizată astfel încâ t să se
asigure :
a) accesul uşor şi rapid al utilizatorului la locul de muncă ;
b) accesul uşor şi rapid al personalului de întreţinere la toate pă rţile echipamentului, la poziţiile
cablurilor şi la prizele electrice , fă ră întreruperea activită ţii în desfă şurare sau cu o întrerupere
minimă ;
c) un spaţiu de lucru care să ră spundă nevoilor de spaţiu personal, de comunicare între indivizi şi
de intimitate;
Art. 29. Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul să intervină la
tablourilor electrice, prize, ştechere, cordoane de alimentare, grupuri stabilizatoare instalaţii de
climatizare sau la orice alte instalaţii specifice.
Art. 30. Se interzice îndepă rtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentului de calcul.
Art. 31. Se interzice efectuarea orică rei intervenţii la calculator, în timpul funcţionă rii lui.
Art. 32. Funcţionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheată pentru a se putea
interveni imediat ce se produce o defecţiune.
Art. 33. Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci câ nd se constată o
defecţiune a acestuia.
Art. 34. Remedierea defecţiunilor la echipamentul de calcul se va efectua numai de că tre
personalul de întreţinere autorizat.
Art. 35. Dacă în timpul funcţionă rii echipamentului de calcul se aud zgomote deosebite, acesta va
fi oprit şi se va anunţa personalul de întreţinere pentru control şi remediere.
Art. 36. Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fă ră legă tură la
pă mâ nt.

4
CRESCATORIA DE PASTRAV S.R.L

Art. 37. La imprimantele de mare viteză se vor evita supraîncă lzirile care pot conduce la incendii.
În apropierea acestor imprimante, se vor amplasa stingă toare cu praf şi dioxid de carbon.
Art. 38. La utilizarea imprimantelor se va evita atingerea pă rţilor fierbinţi.
Art. 39. Se interzice consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturii.
Art. 40. Suprafeţele ecranelor videoterminalelor se vor cură ţa periodic de depunerile de praf sau
de amprete digitale, pentru a nu reduce lizibilitatea. Cură ţarea se va face numai cu produsele
prescrise de producă torul echipamentului.
Art. 41. Imaginea pe ecran trebuie să fie stabilă .
Art. 42. Se va asigura un contrast adecvat între caractere şi fond.
Art. 43. Ecranul nu trebuie să prezinte reflexii care să provoace disconfort utilizatorului.
Art. 44. Suprafaţa mesei de lucru trebuie să fie mată pentru a evita reflexiile, sunt contraindicate
culorile deschise care pot produce un contrast excesiv de luminanţă .
Art. 45. Scaunul de lucru la calculator, trebuie să fie stabil şi să -i permită utilizatorului libertatea
de mişcare şi o poziţie confortabilă . Înă lţimea scaunului trebuie să poată fi reglabilă . Mecanismele
de reglare a înă lţimii scaunului trebuie să poată fi acţionate cu uşurinţă şi concepute astfel încâ t să
nu fie posibilă o modificare involuntară a înă lţimi scaunului. Atunci câ nd înă lţimea scaunului nu
poate fi reglată pentru a se adapta unor utilizatori de talie mică , se va prevedea un reazmen pentru
picioare.
Art. 46. Scaunului trebuie prevă zut cu mecanism de basculare astfel încâ t să fie posibilă basculare
de câ teva grade spre înainte a suprafeţei de şedere şi să poată fi adoptate poziţii de lucru înclinate
(caz în care bascularea scaunului trebuie să funcţioneze sincronizat cu înclinarea spă tarului).
Art. 47. Spă tarul scaunului trebuie să fie reglabil atâ t ca înă lţime câ t şi ca înclinare.
Art. 48. Posibilele reflexii şi stră luciri pe ecran sau pe alte elemente ale postului de muncă , vor fi
evitate corelâ nd caracteristicile tehnice şi amplasarea surselor de lumină cu amenajarea
încă perilor şi posturilor de muncă .

INTOCMIT,
SERVICIUL EXTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE
SC PROTECT T&V SRL

S-ar putea să vă placă și