Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

CENTRUL NAŢIONAL DE EXPERTIZE JUDICIARE

www.cnej.gov.md; e-mail: cnej@justice.gov.md; tel: 238-705, 238-422, fax: 238-422


MD-2004, mun. Chişinău, bd, Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162, et.14, bir.1416

Aprobat
la Consiliul Metodico-Ştiinţific de pe lângă CNEJ
prin Proces-verbal nr. 01 din 17.01. 2019

Subiecte pentru examenul de calificare la specialitatea


4.01. Examinarea scrisului de mînă şi a semnăturilor

Tema: Noţiuni generale ale expertizei scrisului


Conceptul scrisului şi a semnăturii
Mecanismul fiziologic al scrisului, formarea scrisului
Calităţile scrisului care determină identificarea persoanei după scris
Sarcinile şi posibilităţile expertizei scrisului
METODELE CERCETĂRII SCRISULUI
Tema : Caracteristicile de identificare
Noţiunea de caracteristici generale, felul lor şi noţiunea de caracteristici individuale, felul lor
Tema : Metodele cercetării scrisului
Etapele procedurii de expertizare: pregătitoare, examinarea separată, cercetarea comparativă
Aprecierea rezultatelor cercetării comparative şi formularea concluziilor. Aplicarea mijloacelor
tehnice la cercetările efectuate
Aprecierea caracteristicilor care servesc temei pentru formularea concluziilor pozitive sau
negative
Aprecierea caracteristicilor în cazul imposibilităţii soluţionării problemei puse în faţa expertului
judiciar
Tema: Metodica de întocmire a raportului de expertiză în comisie
Compartimentele unui raport de expertiză grafică şi cerinţele la întocmirea lui
Planşa fotografică - ca ilustrare a concluziilor expertului grafoscopist
Specificul întocmirii raportului la expertizele complicate şi cu multe obiecte
Tema: Metodele cercetării manuscriselor efectuate cu întreruperi în timp
Noţiuni generale despre stereotipul dinamic şi stabilitatea caracteristicilor scrisului
Specificul metodei cercetării manuscriselor efectuate cu întreruperi în timp
Specificul pregătirii materialelor de comparaţie pentru cercetarea manuscriselor efectuate cu
rupturi în timp
Tema: Cercetarea scrisurilor ce au o asemănare naturală
Factorii care stau la baza formării scrisurilor asemănătoare
Metodica cercetării scrisurilor asemănătoare
Material de comparaţie, necesar la cercetarea scrisurilor asemănătoare
Tema: Cercetarea scrisului cifric
Metodica cercetării scrisului cifric
Specificul pregătirii materialelor de comparaţie la cercetarea scrisului cifric
Formularea concluziilor şi întocmirea rapoartelor de expertiză
Modul de evaluare: test, participarea la efectuarea expertizelor dispuse conducătorului de stagiu
Tema: Cercetarea scrisului modificat
Specificul metodicii cercetării înscrisurilor executate cu mâna stângă
Specificul metodicii cercetării înscrisurilor executate cu imitarea caracterelor de tipar
Cercetarea înscrisurilor, executate prin imitarea scrisului altei persoane
Cercetarea înscrisurilor, executate cu scris modificat intenţionat
Tema: Metodica de cercetare a semnăturilor

Noţiune de semnătură, caracteristicile semnăturii


Determinarea executorului semnăturilor false
Etapele de cercetare a semnăturilor
Autentificarea semnăturii
Procedurile tehnice de falsificare a semnăturilor
Specificul cercetării semnăturilor executate :
a) cu o întrerupere în timp;
b) imitând semnătura altei persoane;
c) din numele persoanelor inventate ;

Literatura recomandată
1. «СБОРНИК ФРАГМЕНТОВ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТА-ПОЧЕРКОВЕДА. (Учебное
пособие) М.В.Д. РФ Э.К.Ц, А.Ю. Комиссаров, Т. Н. Журавлева, Л. В. Макарова, -М,
1997»
2. «Научно-практический журнал «судебная экспертиза» 2010-2 (22)», МВД РФ. Ст. П.В.
Бондаренко «характеристики движений пишущего над плоскостью рукописи», П.М.
Кошманов, М.П. Кошманов, А.А. Шнайдер «Признаки построения подписи и их роль»„ -
Recomandărimetodice;
3. «Судебно-почерковедческая экспертиза», Юридическая литература, Москва, 1971 ред.
Шляхова А.Р., Манцветова, В.Ф. Орлова и др.;
4. Деление букв прописей русского алфавита на элементы, Москва 1987;
5. Судебно-почерковедческая экспертиза общая часть Москва 1989;
6. Expertizacriminalistică a semnăturii A-Frăţilă, Gh. Păşescu, EdituraNaţional;
7. «Криминалистическое исследование подписи, выполненных от имени лиц пожилого и
старческого возраста. (Методическое пособие для экспертов), -М.1983, В.В.Липовский».
8. «Почерковедческая экспертиза. Вимберг Л.А., Шианкова М.В.Ж: - Волгоград, 1977»;
9. „EXPLOATAREA URMELORPRIN EXPERTIZE CRIMINALISTICE”- Note de curs -
BUCUREŞTI - 2005 Conf. Univ. dr. GHEORGHE POPA,
Expert criminalist NICOLAE BUZATU, Expert criminalist GHEORGHE HANGA,
Expertcriminalist OCTAVIAN CONICESCU

Sarcini practice pentru examenul de calificare


la specialitatea Cod: 4.01 Examinarea scrisului de mînă şi a semnăturilor

Subiectul nr.1

Stabilirea caracteristicelor generale ale obiectului


Se prezintă un obiect scris, examinatul descrie caracteristicile constructive ale acestuia şi înscrie
în formular răspunsul.

Subiectul nr.2

Stabilirea caracteristicelor individuale ale obiectului.


Se prezintă un obiect scris, examinatul descrie caracteristicile constructive ale acestuia şi înscrie
în formular răspunsul.

Subiectul nr.3

Comparaţia scrisurilor/semnăturilor.
Se prezintă două obiecte scrise/ semnături, examinatul le compară şi înscrie în formular
răspunsul.

Sfârşitul documentului