Sunteți pe pagina 1din 1

Către Primăria oraşului Cricova

C E R E R E

PENTRU ELIBEAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Subsemnatul ________________________________________________________________

cu domiciliul (sediul) în municipiul ___________________________________________

oraşul (comuna) _________________________ satul _______________________________

cod poştal _______ strada __________________ nr._____ bloc_____sc. ___ et. ___ ap.____

solicit eliberarea în conformitate cu prevederile Legii RM privind autorizarea executării


lucrărilor de constrcţie nr. 160 din 09.07.20110 pentru terenul şi construcţiile situate în
Municipiul Chişinău
Oraşul Cricova cod poştal 2084 strada ____________________________ _ nr. ______
nr. fişei cadastrale 315610____

nr. topografic a parcelei _____

sau identificat prin _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Certificatul de urbanism este necesar pentru ______________________________________

______________________________________________________________________________

Suprafaţa terenului pentru care se solicită certificatul de urbanism este de ________ m2.

Suprafaţa totală a obiectivului solicitat proiectării ________ m2.

Declar pe proprie răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte.

Asigur achitarea plăţii pentru perfectarea şi eliberarea certificatului de urbanism.

Data ____________________ Semnătura _________________________