Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Incheiat astazi ................................... la ......................................

I.PARTILE CONTRACTANTE
1.1. ………………………………………………………………………., cu sediul social in
(localitatea) ........................................, str. ...................................... nr. ......................,
bloc ................, scara ..................., etaj ........, apartament .......,
judet/sector ......................................, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului ....................................., sub nr. ............................... din ......................................, cod
fiscal nr. ................................., avand contul nr. ...................... .............. ......................., deschis la
............................................................, reprezentata de ...................................., cu functia
de ................................., in calitate de sponsor, pe de o parte,

Sau

1.1 Dl/Dna…………………………………………………………………………………………,
domiciliata in ………………………………, str. ………………………………………….,
nr. …………, bl. ………., sc. ………, et. …….., ap. ………., posesor al CI seria
…………………., eliberata la data de ……………………, de catre
………………………………………….., in calitate de sponsor

Si

1.2. Asociatia PRO Urban Botosani , cu sediul in Botosani, Calea Nationala nr. 72, judet
Botosani , inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. 1509/193/2011,din
10.02.2011, a Judecatoriei Botosani, codul fiscal nr. 28090690, avand contul IBAN
RO74UGBI0000222008834RON, deschis la Garanti Bank Botosani, reprezentata de Cristian
Lazarovici, cu functia de Presedinte, in calitate de beneficiar, pe de alta parte,
au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1. Sponsorul se angajeaza in mod irevocabil sa sustina
actiunea/manifestarea ...................................................................................................................
organizata de beneficiar.
2.2. In scopul prevazut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispozitia beneficiarului:
a) Suma de (in cifre si litere) ...................................................................................................... lei.
b) Bunurile prevazute in lista anexa care face parte integranta din prezentul contract, in suma de
(in cifre si litere) ........................................................................................................................ lei.
2.3. Suma/bunurile in valoare de ..................................................................................... lei se pun
la dispozitia beneficiarului in scopul sustinerii .............. …………………….................................
………………………. ........................................................................... (actiune, eveniment etc.).
2.4. Suma care face obiectul sponsorizarii se va plati in contul beneficiarului nr.
RO74UGBI0000222008834RON deschis la GarantiBank Botosani integral / in transe pana la
data de: .......................................
astfel: .................................................................................................................................................
....... ....................................................................................................................................................
.. .
sau/si
2.5. Bunurile/serviciile/facilitatile care fac obiectul sponsorizarii se vor pune la dispozitia
beneficiarului, pe baza de proces-verbal, integral/in transe, pana la data
de: ..............................................
astfel:........................ .............................................. .......................

III. OBLIGATIILE PARTILOR


3.1. Beneficiarul se obliga sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea
numelui, marcii sau imaginii sponsorului,
astfel: ........................................................................... .....................................................................
................................................................................ .
3.2. In scopul prevazut la pct. 3.1. sponsorul va furniza beneficiarului urmatoarele materiale
publicitare: 1) ............................................................................................................................... .
sau
3.2. Beneficiarul se obliga sa furnizeze si sa expuna publicului materialele publicitare
astfel: ..........................................................................................................................................
3.3. Beneficiarul se angajeaza ca mijloacele publicitare sa fie expuse la locurile convenite, sa nu
le mascheze sau sa impiedice vizionarea lor de catre public la manifestarile/actiunile care fac
obiectul sponsorizarii si sa ia toate masurile necesare de evitare a unor eventuale degradari, de
deteriorare, dezafectare etc.
3.4. Sponsorul se obliga sa nu urmareasca, direct sau indirect, directionarea activitatii
beneficiarului.
3.5. Sponsorul/beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un
mod care sa nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si
linistea publica.
3.6. Sponsorul/beneficiarul nu pot efectua reclama sau publicitate comerciala anterioara,
concomitenta sau ulterioara in favoarea lor sau a altor persoane.
3.7. Beneficiarul va prezenta sponsorului un raport la activitate si cate un exemplar din
materialele publicitare oferite.

IV. DURATA CONTRACTULUI


4.1. Sponsorizarea este unica si va fi pusa la dispozitia beneficiarului pana la data de:...................

V. INCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal
arbitral sau a instantei judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ......, din prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare
(faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte
parti;
- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de
catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea
prezentului contract.
- Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
parti, cu cel putin ......... zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
- Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.
5.2. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ......... .............................................................
nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

VI. FORTA MAJORA


6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza
prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective
a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen
de .................. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea
limitarii consecintelor lui.
6.3. Daca in termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu
inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca
vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

VII. NOTIFICARI
7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a
prezentului contract.
7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
7.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi
lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII
8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de
reprezentantii lor.

IX. CLAUZE FINALE


9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
9.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau
ulterioara incheierii lui 9.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de
partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent
banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
9.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare cate una pentru fiecare parte
astazi ................................., data semnarii lui.
SPONSOR, BENEFICIAR,
SC …………. SRL Asociatia PRO Urban Botosani

S-ar putea să vă placă și