Sunteți pe pagina 1din 4
DEPUTAT IN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA (MD-2073, Chigindu, bd. Stefan cel Mare $1 Sfnt 105 www parlament.md LF septembre ag DDR me 099 Plenului Parlamentului Republicii Moldova Presedintelui Parlamentului Republicii Moldova Domnului Andrian Candu Mofiune de cenzuri impotriva Guvernului Republicii Moldova MOTIVARE in mai putin de un an Guvemul investit pe timp de noapte a devenit o ameninfare pentru cetdjenii Republicii Moldova prin politicile pe care le sustine. in loc s& schimbe directia gresiti spre care merge fara, actualul guvern demonstreaz c& este un cabinet santajabil, captiv, care actioneazi impotriva intereselor actualei generafii si viitoarelor generatii de cetiteni. Din opozifie, prin inaintarea mofiunilor simple si celor de cenzura, am atras atenfia asupra inrdutifirii situatiei sociale si economice a firii. De fiecare daté am constatat c& cei de la guvernare nu vor inceta politicile care s&raicesc cetitenii, care lovesc in economie si submineazi institutiile statuluii Am sperat ca cei de la guvernare vor opri imboggtirea prin frauda a clientelei politice. In realitate, frauda continu’. Frauda miliardelor continua prin angajarea réspunderii guvernului in fafa Parlamentului asupra proiectului de lege privind emisiunea obligatiunilor de stat in vederea executarli de c&tre Ministerul Finanfelor a obligatiilor de plata derivate din garanfiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 si nr.101 din 1 aprilie 2015. Aceasti mofiune de cenzurd constati ci acest guvern in detrimentul intereselor nationale a vindut viitorul acestei fri si nu a invafat nimic din protestele lunii ianuarie, continuind s& ia decizii impotriva cetéfenilor sai, cu o aroganfé care ameninfi statalitatea si_~—=sindependenfa = economich. «SaaS. S-a angajat raspunderea pe legea pentru redresarea i _rezolutia bancilor, pe legea privind modificarea si completarea unor acte legislative, pe legea cu privire la Depozitarul central al valorilor mobiliare . De asemenea s-a angajat raspunderea pe proiectele de modificare a legii bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor asigurdrilor obligatorii de asistenta medical’, Fiecare cet&tean aflat in tard sau peste hotare va pliti de doud ori pentru miliardele furate de guvernanfi. Prima dat cetfeanul a platit miliardul furat prin prefurile majorate la tarife, servicii gi produse ca $i rezultat al devalorizarii valutei nationale. Din ziua de azi viitoarele generatii vor achita miliardele furate din sectorul bancar si dobinzile aferente, in total 21 de miliarde. Daca anterior banii au fost alocati cu o dobinda de 0,5% anual, atunci rambursarea lor se preconizeazi cu o dobinda de 5% anual. Respectiv anual, bugetul de stat va fi saricit cu 700 milioane de lei . lar aceasta inseamni c& medicii si profesorii nu vor primi salarii majorate, agricultorii nu vor mai primi subvenfii, iar investitorii straini nu vor mai veni s& investeasc& intr-un stat falimentat de guvemarea corupté. De fapt, angajarea rispunderii guvernului nu este alt ceva, decit finalizarea unei scheme sofisticate de furt a miliardelor , care a fost inceputi de guvernul condus de ,,un simplu prim-ministru” Iurie Leanca. Astfel, cu certitudine putem afirma c& guvernul lui Pavel Filip este partas la aceasta schema de ,,furt al secolului”. Astazi, cind este in plind campanie de alegeri prezidentiale, guvernarea s-a angajat si mahmureasc& mingile cetdfeanului de rind prin expunerea sloganului electoral ,,impreun& suntem mai putemnici”. Analizind faptele reale ale guvernantilor, cetiteanul a conchis c& cei ce au furat miliardele sunt mai puternici. Slaba este doar economia tarii. Daca s& vorbim despre capacitatea de cumpérare a cetdtenilor si veniturile reale , atestim o micsorare continua a veniturilor reale ale populatiei. Preturile la marfurile de prima necesitate au crescut cu 15-20%, la fructe si legume cu 30-35%, la serviciile comunale cu 15-18%. Ultimele majorari de tarife la energia electric si energia termic& sunt dovada acestui fenomen. Exporturile in primele sase luni ale anului au sc&zut, fiind la nivel de 92,5% fafa de aceeasi perioada din anul 2015. Importurile pentru primele sase luni ale anului au o valoare de 93,8% fata de aceeasi perioadd din anul 2015. Pentru primele sase luni ale anului productia industriala a scdizut cu $,2% fafa de aceeasi perioada din anul trecut. in transporturi se atesti o micsorare a indicatorilor economici cu 11,7%. Salariul real in sectorul bugetar in luna iulie a scdzut cu 1,3%. in luna august 2016, fiind atestata o crestere a preturilor 3,6% la unele marfuri de prima necesitate preturile a crescut substantial. Astfel prefurile la paste fainoase au crescut cu 11%, la ulei de floarea soarelui si zahar cu 17%, la rogii cu 61% gi castraveti cu 29%. Asumarea raspunderii pe proiectele de modificare a legii bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor asigurarilor obligatorii de asistenta medical a avut doar un scop, tdierea peste 2 miliarde de lei la capitolul social, agricultura si investitii in proiecte de infrastructuré . A tdiat cu neruginare din drepturile de asigurari sociale (pensii, alocafii sociale si compensatii pentru paturile social vulnerabile) . Se intentioneaza sa fie taiate salariile si aga mici sub motivatia ci »fu ne putem permite mai mult”, orientind aceste economii pentru a deservi gaura creat in urma furtului miliardelor. Analizind cele expuse concluzionim - Guvernul Filip a demonstrat incapacitatea totala politica si profesional de a rezolva problemele acumulate si de a stopa aprofundarea crizei social-economice in fara, sardcirea majoritatii absolute a poporului, Lipsa de profesionalism gi responsabilitate, prejudiciile aduse cetajenilor Republicii Moldova, abandonarea intereselor nafionale, aprofundarea colapsului economic in care se afla fara, cresterea siriciei gi lipsa de transparent in gestionarea problemelor férii, lipsa perspectivelor de ameliorare a problemelor economice $i sociale ne determina pe semnatarii prezentei motiuni de cenzura sé cerem demiterea guvernului prin vot afirmativ acordat, DISPOZITIV in aceast& ordine de idei, in baza art. 106 si 106’ din Constitutia Republicii Moldova , prevederilor art. 116-120 din Regulamentul Parlamentului, depunem mofiunea de cenzura asupra activititii Guvernului in contextul angajarii rispunderii in fafa Parlamentului asupra proiectului de lege privind emisiunea obligatiunilor de stat in vederea executirii de c&tre Ministerul Finanfelor a obligafiilor de plat derivate din garantiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 i nr.101 din 1 aprilie 2015, proiectul de lege pentru redresarea si rezolugia bancilor, pe proiectul de lege privind modificarea si completarea unor acte legislative, pe proiectul de lege cu privire la Depozitarul central al valorilor mobiliare, pe proiectele de modificare a legii bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor asigurarilor obligatorii de asistenfi medical si exprimim neincrederea in Guvernul Republicii Moldova investit . Deputafii: aa ene tale JM Poston | oe 0nd [O Domentey Oru oel Soak = MsELUC sp seenoi. hag (1 Li Ei EA ger Gages wt iS ——————— RUaheoe [let 9. Rotinte LQY 2 Sawa J 2 Lee lodvan SU, Evirren hie a ewan “ Oi ap Wadlwic tae of

S-ar putea să vă placă și