Sunteți pe pagina 1din 11

Signature Not Verified

Digitally signed by SECTOR 4 (PRIMARIA


SECTORULUI 4 BUCURESTI)
Date: 2021.03.04 18:05:28 EET

Acord - cadru având ca obiect


Proiectare și execuție lucrări de pasarele pietonale și parcări

Preambul:
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și a Raportului procedurii de atribuire nr...............
s-a încheiat prezentul Acord - cadru.

1. Părţile Acordului-cadru
Între
______________________________________, cu sediul în _______________________
_________________, telefon/fax , cu nr. _______________, cod fiscal CUI _______________,,
avand cont ______________________________, deschis la _______________, cont
______________________________ deschis la ______________________________, reprezentată prin
__________________________,

în calitate de PROMITENT- ACHIZITOR, pe de o parte și

1)_________________, cu sediul în __________________________________ telefon


_________________, fax_________________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr
_________________, cod de înregistrare fiscală_________________, cont bancar
__________________________________ reprezentată prin _________________ în funcţia de
_________________ și [...]

20*)_________________, cu sediul în __________________________________ telefon


_________________, fax_________________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr
_________________, cod de înregistrare fiscală_________________, cont bancar
__________________________________ reprezentată prin _________________ în funcţia de
_________________
în calitate de PROMITENȚI-EXECUTANȚI pe de altă parte,

*Autoritatea contractantă va încheia Acordul-cadru cu primii 20 operatori economici care au îndeplinit


criteriile de calificare și care au prezentat oferte admisibile.

a intervenit prezentul Acord-cadru.

2. Scopul și obiectul Acordului-cadru


2.1. - Scopul Acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/conditiilor esenţiale care vor guverna
contractele subsecvente de lucrări care urmeaza a fi atribuite pe durata derulării prezentului Acord-cadru.
2.2. - Contractele subsecvente de lucrări care urmeaza a fi atribuite in baza prezentului Acord-cadru au ca
obiect Proiectare și execuție lucrări de pasarele pietonale și parcări, conform prevederilor Caietului de
sarcini și anexelor acestuia, document al prezentului Acord-cadru.

3. Durata Acordului-Cadru
3.1. (1) - Durata prezentului acord-cadru este de 3 ani (36 de luni) (conform documentaţiei de atribuire,
inclusiv Caiet de sarcini) de la data intrării in vigoare a acestuia.
(2) - Durata contractelor subsecvente încheiate in baza prezentului Acord-cadru, în perioada de valabilitate
a acestuia, poate depăși durata de valabilitate a Acordului-cadru.
3.2. - Prezentul Acord-cadru intră în vigoare la data semnării acestuia de către toate parțile.

4. Preţul unitar al serviciilor/lucrărilor.


4.1. (1) - Preţul unitar al servicilor/lucrărilor, este cel inclus de operatorul economic în propunerea
financiară, document al prezentului Acord-cadru.
4.1.(2) - Valoarea maximă a Acordului-cadru este de ....lei, fără TVA, la care se adaugă TVA conform
legislaţiei în vigoare.
4.2. - Pentru serviciile/lucrările prestate/executate, plăţile datorate de Promitentul-Achizitor Promitentului-
Executant se vor face în conformitate cu prețurile unitare aplicate în procedul de reofertare, oferta care se
va consitui în anexă la prezentul Acord-cadru.
4.3.- Pe durata Acordului-cadru, în cadrul contractelor subsecvente care vor fi încheiate in baza prezentului
Acord-cadru, ajustarea preţului contractului se face, astfel:
Prețul acordului-cadru/contractului subsecvent poate fi ajustat în cazul in care au loc modificari legislative
sau au fost emise de catre autoritate locală acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau
renunțarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe
baza carora s-au fundamentat prețurile ofertate.
Prețurile unitare, prevazute în oferta, anexa la acordul-cadru rămân neschimbate (situație aplicabilă pentru
contractele subsecvente ce vor fi semnate și finalizate în primele 12 luni, în baza acordului cadru).
Ajustarea de preț produce efecte începând cu al doilea an de la semnarea Acordului Cadru, conform
clauzelor de ajustare din prezentul acord cadru.
Ajustarea de preț se face după următoarea formulă de ajustare:
An = av + (1-av) * ln/ lo.
unde : - An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrările realizate în luna "n", exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a prețurilor curente);
- "av" este valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului, care este 0, în ipoteza în care
nu se acordă avans.
- "In" este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul
Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil la dată cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".
- "Io" este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la Data de Referință.
Data de Referință reprezintă data anterioară cu 30 de zile față de ultimul termen-limită de depunere a
Ofertelor.
4.4. - Decontarea serviciilor/lucrărilor se va face în funcție de serviciile real prestate și recepționate și
lucrările real executate și recepționate.

5. Cantitatea de servicii/lucrări previzionata


5.1. - Cantitatea previzionată de servicii/lucrări care urmează a fi prestate/executate în baza contractelor
subsecvente este prevăzută în documentele prezentului Acord-cadru, menționate la art. 6.
5.2.- În cazul în care Promitentul-Executant, căruia Promitentul-Achizitor îi transmite o solicitare pentru
încheierea unui contract subsecvent, nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări deoarece cantitatea
care face obiectul contractului depăşeşte cantitatea estimată, Promitentul-Achizitor are dreptul de a iniţia o
nouă procedură de atribuire pentru achiziţionarea diferenţei care nu poate fi acoperită de respectivul
Promitent-Executant, numai în cazul în care, deși Acordul-cadru este încheiat și cu alți operatori economici,
nici aceştia, la rândul lor nu au capacitatea de a acoperi diferenţa respectivă.

6. Documentele Acordului-cadru
6.1. - Documentele Acordului-cadru, inclusiv orice act adiţional încheiat la acesta, care fac parte integrantă
din acesta sunt:
a) Caietul de sarcini și anexele acestuia, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la
depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice și financiare;
b) Oferta reprezentând propunerea tehnică și propunerea financiară (inclusiv toate anexele acestora) și
clarificările din perioada de evaluare;
c) Angajamentul ferm de susţinere din partea unui tert (dacă este cazul);
d) Acordul de asociere (dacă este cazul);
e) Contracte încheiate cu subcontractanți (dacă este cazul).
f) Actele Adiţionale vor avea prioritate față de documentele pe care le modifică.
6.2. (1) - Documentele menționate la art. 6.1. se consideră a se explica reciproc. În caz de ambiguitate,
erori sau discrepanțe, acestea trebuie sa fie citite și interpretate în ordinea menționată la art. 6.1.
6.2. (2) - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Acordului-cadru, se constată faptul că anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează
prevederile caietului de sarcini.

7. Obligaţiile principale ale Promitentului-Executant


7.1. - Promitentul-Executant se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu Promitentul-
Achizitor, sa presteze servicii, execute lucrări pentru construcții de pasarele pietonale și parcări, în condiţiile
convenite în prezentul Acord - cadru și în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, a
reglementărilor tehnice și standardelor din domeniu, în condiţiile calitative și cantitative prevăzute în
acestea și în condiţiile convenite în prezentul Acord-cadru.
7.2. - Promitentul-Executant se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul
acord-cadru.
7.3. - Promitentul-Executant se obligă să presteze servicii, execute lucrări pentru construcții de pasarele
pietonale și parcări, astfel cum au fost prevăzute în prezentul acord-cadru, ori de cate ori Promitentul-
Achizitor solicită acest lucru.
7.4. - În situaţia în care pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul - Executant nu va
primi solicitări pentru prestarea serviciilor/executarea lucrărilor care fac obiectul prezentului Acord-Cadru
din partea Promitentului-Achizitor, Promitentul-Executant nu va ridica pretenţii şi nu va solicita
despăgubiri în legătură cu acest fapt. în acest sens, Promitentul-Achizitor nu va avea nicio obligaţie faţă de
Promitentul-Executant, prezentul Acord-cadru fiind încetat de drept la expirarea duratei acestuia, fără
necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, la expirarea
perioadei de valabilitate a acestuia, clauza suspeniva publicata la nivelul fișei de date fiind pe deplin
aplicabilă.
7.5. - Promitentul-Executant se obligă să respecte întocmai prevederile referitoare la securitatea și sănătatea
în muncă și apararea împotriva incendiilor, prevăzute în contractele subsecvente.
7.6. - Promitentul-Executant are obligaţia ca, pe întreaga perioadă de derulare a prezentului Acord-cadru,
sa notifice Promitentul-Achizitor, în termen de maxim 3 (trei) zile de la apariţia oricărei situații prevăzute
de Legea nr. 85/2014 cu modificările ulterioare, despre această situație (comunicarea declanșării
proceduriiîde insolvență, comunicarea datelor de identificare ale administratorului judiciar, orice informaţie
în legătură cu starea de fapt a societatii).
7.7. - Promitentul-Executant poartă toată răspunderea pe durata de îndeplinire a acordului- cadru pentru
eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectării prevederilor caietului de sarcini.
7.8. - Promitentul-Executant se obligă să despăgubească Promitentul-Achizitor împotriva oricăror:
a) reclamaţii si acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru
sau în legătură cu lucrările executate; și
b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel
de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Promitentul- Achizitor.
7.9. - Promitentul-Executant se obligă să răspundă invitaţiilor la reofertare, transmise de Promitentul
Achizitor în termenul stabilit de acesta din urmă.
7.10. - Promitentul-Executant este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, executarea lucrărilor
și totodată este răspunzător atât de siguranța operațiunilor și metodelor de prestare/execuție utilizate cât și
de calificarea personalului utilizat pe toată durata acordului cadru.
7.11. - După încheierea lucrărilor, promitentul-executant va asigura curăţenia la locul executării, deşeurile
rezultate fiind transportate şi depozitate la un depozit de deşeuri autorizat.
7.12. - Promitentul-Executant are obligaţia de a presta serviciile, de a executa şi de a finaliza lucrările,
precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile
asumate prin contractele subsecvente.
7.13 - Promitentul-Executant este responsabil de trasarea corectă faţă de reperele date de promitentul-
achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane
necesare în vederea îndeplinirii responsabilităţii respective.

8. Obligaţiile Promitentului-Achizitor
8.1. (l) - Promitentul-Achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului-
Executant, sa achiziţioneze servicii de proiectare și lucrări pentru construcții de pasarele pietonale și parcări,
în condiţiile convenite în prezentul Acord-cadru și în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare,
a reglementărilor tehnice și standardelor din domeniu, în condiţiile calitative și cantitative prevăzute în
acestea.
8.1. (2) - Atunci când atribuie un contract subsecvent pe baza prevederilor din prezentul Acord-cadru,
Promitentul-Achizitor nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificări substanţiale ale
elementelor/condiţiilor stabilite iniţial prin Acordul-cadru, cu exceptia preţului care va constitui element al
reofertării.
8.2. (1) - Ori de care ori intentionează să achiziţioneze lucrările prevăzute la art. 2.2 din prezentul Acord
cadru, Promitentul-Achizitor va consulta în scris Promitenții-Executanți, solicitând acestora noi oferte.
Reluarea competiției va avea la bază criteriul de atribuire aferent atribuirii acordului-cadru, urmând a se
reoferta doar prețul și a se pastra punctajul obținut pentru factorii de evaluare ce țin de personal. La nivelul
reofertarii, pretul unitar ce a stat la baza declarării ofertei ca fiind castigatoare va putea fi pastrat sau
imbunatățit, și nu va putea fi mărit.
8.2. (2) - Contractul subsecvent se va încheia cu Promitentul- Executant care a obținut cel mai bun punctaj,
în urma derulării procesului de reofertare pastrând punctajul si luând în calcul prețul reofertat.
8.3. - Promitentul-Achizitor se obligă sa platească Promitentului-Executant, în termen de 30 de zile de la
data confirmării primirii facturii la sediul ____________ sau în termen de 30 de zile în baza proceselor
verbale de stadiu fizic al lucrărilor sau după caz, de recepție.
Pe facura fiscală se va specifica numărul contractului în baza căruia s-a executat lucrarea, datele de emitere
și de scadență.

9. Comunicări
9.1. (1) - Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Acord-cadru, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
9.2. - Comunicările între parti se pot face și prin intermediul serviciilor poştale, fax, etc sub condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.

10. Amendamente. Clauze de revizuire


10.1. - Părţile Acordului-cadru au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia si a contractelor subsecvente ce
vor fi atribuite in baza prezentului Acord-cadru, de a conveni modificarea clauzelor acordului-cadru și a
contractelor subsecvente prin act adiţional, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare si în conformitate
cu art. 221 din Legea 98/2016, Instrucțiunilor emise de ANAP, inclusiv în cazul apariţiei unor circumstanţe
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
Acordului-cadru.
10.2. - Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea Acordului-cadru sau dreptului
Achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului
comun, Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral Acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia,
în cazul modificării Acordului-cadru în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare,
fără a se imputa acest lucru Executantului.
10.3. (1) - Părţile Acordului-cadru au dreptul, pe durata îndeplinirii Acordului-cadru și a contractelor
subsecvente atribuite în baza acestuia, de a conveni modificarea clauzelor Acordului - cadru și a
contractelor subsecvente, prin act adiţional.
10.3. (2) - Dacă solicitarea de modificare provine de la Promitentul-Executant, acesta trebuie să înregistreze
solicitarea la Promitentul-Achizitor cu cel puţin 30 de zile înainte de data preconizată pentru intrarea în
vigoare a Actului Adiţional, fiind permisă derogarea acestuia doar în situații de extremă urgență justificată.
10.4. - Actele Adiţionale încheiate nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii
de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul a fost declarat
căștigător în urma finalizării procedurii de atribuire.
10.5. - Niciun Act Adiţional nu poate fi încheiat retroactiv.
10.6. - Orice modificare a Acordului - cadru care nu respectă prevederile prezentului Acord- cadru și ale
legislaţiei în vigoare va fi considerată nulă de drept.
10.7. - Modificările Acordului-cadru și ale contractelor subsecvente atribuite în baza acestuia, indiferent
dacă sunt sau nu evaluabile în bani și indiferent de valoarea acestora, se realizează în conformitate cu
prevederile Legii nr. 98/2016 și ale H.G. nr. 395/2016.
10.8. (1) - Eventualele modificări, care pot interveni în perioada de derulare a Acordului- cadru, se referă
la următoarele clauze contractuale:
a) Părţile Acordului-cadru:
- din punct de vedere al schimbării denumirii, al statutului, al acționariatului/ reprezentantului legal, al
formei societatii, ale sediului, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;
- atunci când Executantul este înlocuit de un nou Executant, în situația în care drepturile şi obligaţiile
Executantului iniţial, rezultate din Acordul-cadru, sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau
cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt
operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această
modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se
realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurililor de atribuire prevăzute de Legea achiziţiilor publice
nr. 98/2016;
b) Ajustarea preturilor Acordului-cadru - pe parcursul derulării contractelor subsecvente încheiate în baza
prezentului Acord-cadru, preţul se va ajusta astfel:
Prețul acordului-cadru/contractului subsecvent poate fi ajustat în cazul în care au loc modificări legislative
sau au fost emise de către autoritatea locală acte administrative care au că obiect instituirea, modificarea
sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuare costurilor pe
baza cărora s-au fundamentat prețurile ofertate.
Prețurile unitare, prevăzute în oferta, anexă la acordul-cadru rămân neschimbate (situație aplicabilă pentru
contractele subsecvente ce vor fi semnate și finalizate în primele 12 luni, în baza acordului cadru).
Ajustarea de preț produce efecte începând cu al doilea an de la semnarea Acordului Cadru.
Ajustarea de preț se face după următoarea formulă de ajustare:
An = av + (1-av) * ln/ lo.
unde : - An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrările realizate în luna "n", exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a prețurilor curente);
- "av" este valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului, care este 0, în ipoteza în care
nu se acordă avans.
- "In" este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul
Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil la dată cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".
- "Io" este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la Data de Referință.
Data de Referință reprezintă data anterioară cu 30 de zile față de ultimul termen-limită de depunere a
Ofertelor.
c) Modalități de plată și recuperare a creanţelor - în cazul unor eventuale modificări ale legislaţiei;
d) Verificări/receptii:
- în cazul unor solicitări suplimentare de documente din partea părților contractante și/sau
inspecţii/verificări suplimentare care pot aparea pe parcursul derulării acordului cadru/contractelor
subsecvente, în vederea îndeplinirii obiectului, precum și pentru o bună gestionare a derulării acestuia;
- în cazul unor eventuale înlocuiri de materiale care nu corespund specificaţiilor si cerinţelor de calitate
prevăzute în documentaţia de atribuire;
10.8 (2) - Prezentul Acord-cadru nu reprezintă baza legală pentru angajarea fondurilor publice. În baza
acestui acord-cadru se vor atribui contracte subsecvente care constituie temei legal pentru plată.
10.8 (3) - Eventuale modificări, care pot interveni în perioada de derulare a contractelor subsecvente
atribuite în baza prezentului acord-cadru, vor face obiectul unor clauze de revizuire ce se vor regăsi în
cuprinsul contractelor subsecvente.
10.9. - Orice modificare a Acordului-cadru, generată de aplicarea clauzelor de revizuire de la art. 10.8., va
face obiectul unui act adiţional.
10.10. - (1) Orice modificare a Acordului-cadru/contractelor subsecvente în cursul perioadei de valabilitate,
altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute de prezentul acord precum și ale art. 221 din Legea nr.
98/2016 cu modificările si completările ulterioare se realizează prin organizarea unei noi proceduri de
atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016.
10.10.(2) - În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), Promitentul-Achizitor are dreptul de a denunţa
unilateral Acordul-cadru.

11. Încetarea Acordului-cadru


11.1. (1) - Prezentul Acord-cadru Încetează de drept:
a) prin ajungere la termen;
b) prin îndeplinirea obiectului Acordului-cadru.
(2) Acordul-cadru poate înceta și în următoarele cazuri:
a) prin acordul de voinţă al părților;
b) prin rezilierea de către Promitentul-Achizitor ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod
necorespunzător sau defectuos a obligaţiilor asumate de către Promitentul-Executant, prin prezentul Acord-
cadru;
c) prin denunţarea unilaterala de către Promitentul-Achizitor;
d) orice alte cauze prevăzute de lege.
11.2. (1) - Rezilierea prezentului Acord-cadru se poate produce si în următoarele cazuri:
- în cazul în care Promitentul/ii-Executanț/i declarat/i câştigător/i în urma unui proces de reluare a
competiţiei refuză în mod nejustificat semnarea contractului subsecvent/nu răspund invitaţiei de semnare a
contractului, atunci Promitentul-Achizitor va rezilia Acordul-cadru fața de acesta, fără nicio altă notificare
prealabilă, reiterând solicitarea către următorul clasat în urma procesului de reluare a competiţiei.
În situaţia în care şi acesta din urmă refuză în mod nejustificat/nu răspunde invitaţiei de semnare a
contractului, atunci Promitentul-Achizitor va rezilia Acordul-cadru şi faţă de acesta din urmă fără nicio altă
notificare prealabilă. În acest caz, Promitentul-Achizitor isi rezerva dreptul de a solicita daune interese
Promitentilor-Executanti;
- neconstituirea de către Promitentul-Executant a garanţiei de buna execuţie a unui contract subsecvent,
conform prevederilor acestuia;
- constatarea de către Promitentul-Achizitor, a prestării unor servicii, executării unor lucrări, în mod
necorespunzător sau defectuos de către Promitentul-Executant, în cadrul contractelor subsecvente ce vor fi
încheiate în baza prezentului Acord-cadru, deși a fost notificat în acest sens.
11.2.(2) - Rezilierea prezentului Acord-cadru nu va avea efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile
Acordului-cadru.
11.2.(3) -Rezilierea din motivele menționate la punctul 11.2. alin. (1) va opera de plin drept, în termen de
5 zile de la primirea de către Promitentul Executant a notificării de reziliere, fără a mai fi necesară
îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătoreşti
și/sau arbitrare, Promitentul-Executant nefiind îndreptățit să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau
alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-cadru/contractului subsecvent.
11.2. (4) - Punerea în întârziere rezultă din simplul fapt al neîndeplinirii obligaţiilor contractuale, după cum
a fost notificat în prealabil.
11.3. - Promitentul-Achizitor își rezervă dreptul de a denunţa unilateral prezentul Acord- cadru în cel mult
30 de zile printr-o notificare scrisă adresată Promitentului-Executant fără nicio compensaţie pentru
Promitentul-Executant, în următoarele cazuri:
a) în cazul în care Promitentul-Executant declarat câştigător în urma procesului de atribuire a Acordului-
cadru sau de reluare a competiţiei refuză în mod justificat (forţă majoră sau cazul fortuit) încheierea
Contractului subsecvent, Promitentul-Achizitor va transmite solicitarea pentru încheierea Contractului
subsecvent respectiv, către următorul clasat în urma procesului de atribuire a contractului subsecvent.
b) în cazul în care, urmare a primirii unei solicitări din partea Promitentului-Achizitor, un Promitent-
Executant nu prezintă o ofertă cu prețuri îmbunatățite/menținute ca în oferta iniţiala, ci unul/mai multe
dintre prețurile unitare prezentate la reofertare sunt mai mari decât prețurile prezentate iniţial la procedura
de atribuire sau oferta financiară depăşeşte bugetul maxim disponibil pentru contractul subsecvent în cauză,
aceasta va fi respinsă, iar Promitentul-Achizitor își rezervă dreptul de a denunţa unilateral Acordul- cadru
față de acesta;
c) la apariţia unor circumstanţe care conduc la modificarea clauzelor în așa măsură încăt îndeplinirea
Acordului-cadru ar fi contrară interesului public și prevederilor legale în vigoare.
d) Promitentul-executant nu execută acordul-cadru în conformitate cu obligaţiile asumate;
e) Promitentul-executant refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către promitentul-
achizitor sau de către reprezentantul său autorizat;
f) Promitentul-executant cesionează acordul-cadru sau subcontractează fără a avea acordul scris al
promitentului-achizitor;
g) împotriva reprezentantului promitentului-executant a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru
judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală
în dauna intereselor financiare ale CE;
h) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică,
natura sau controlul promitentului-executant, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt
înregistrate într-un Act adiţional la prezentul acord-cadru;
i) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea acordului- cadru;
j) Promitentul-executant nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează
garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.
11.4. - În cazurile prevăzute la clauza 11.3, Promitentul-Executant are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din Acordul-cadru îndeplinita pana la data denunţării unilaterale a acestuia.
11.5. - Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului
autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a Acordului- cadru, în conformitate cu
dispoziţiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică
în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
a) promitentul-executant se afla, la momentul atribuirii, în una dintre situaţiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit promitentului-executant respectiv, având în vedere o încălcare
gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

12. Sancţiuni pentru neindeplinirea obligaţiilor de către Promitentul-Executant


12.1. - În cazul în care Promitentul-Executant caruia Promitentul-Achizitor îi transmite o solicitare pentru
încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acesteia din propria sa culpă sau refuză
încheierea contractului subsecvent pe acest motiv dovedit, Promitentul-Executant are obligaţia de a plaţi
Promitentului-Achizitor o suma egală cu 15% din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent
care poate face obiectul prezentului Acord-cadru, astfel cum acesta a fost prevăzut în documentaţia de
atribuire, respectiv în Fișa de date a achiziţiei.
12.2. - În cazul în care, din vina sa, promitentul-executant nu reuşeşte să onoreze la timp obligaţiile asumate
prin contractele subsecvente, promitentul-achizitor are dreptul de a calcula, ca penalităţi de întârziere, o
sumă egală cu rata dobânzii de referinţă plus 8 puncte procentuale conform Legii nr. 72/2013 cu
modificările şi completările ulterioare, din preţul părţii din contractele subsecvente executate cu întârziere,
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
(2) La expirarea duratei contractului subsecvent, promitentul-executant este de drept în întârziere, fără a fi
necesară vreo notificare a acestuia în acest sens.
12.3. - În cazul în care promitentul-achizitor nu onorează facturile emise de către promitentul-executant şi
acceptate de către acesta prin Dirigintele de Şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică
atestată de autoritatea contractantă sa efectueze recepții de serviici/lucrări, aceasta are obligaţia de a plăti,
ca penalităţi de întârziere, o sumă egală cu rata dobânzii de referinţă plus 8 puncte procentuale conform
Legii nr. 72/2013 cu modificările şi completările ulterioare, din valoarea facturii neonorate, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor de plată.
12.4. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul acord-cadru de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a solicita rezilierea cu plata de daune- interese în cuantum de 15% din
valoarea contractului subsecvent, fără TVA.
12.5. - Promitentul-achizitor îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la acordul-cadru şi contractele
subsecvente, printr-o notificare scrisă adresată promitentului-executant, fără nici o compensaţie, dacă acesta
din urmă dă faliment. În acest caz, promitentul- executant are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contractele subsecvente îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
acordul-cadru şi a contractului subsecvent.

13. Raspunderea solidară


13.1. - În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire aceștia
răspund în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru.
13.2. - În cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea
economico financiară, tehnico -profesională invocând susținerea unui/unor terț/terți răspunderea solidară a
terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a
obligațiilor de susținere asumate prin angajament.
13.3. - Autoritatea contractantă își rezervă dreptul să urmărească orice pretenție la daune pe care
contractantul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători pentru nerespectarea
obligațiilor asumate prin angajamentul ferm.

14. Standarde
14.1. - Lucrările executate, serviciile prestate în baza acordului-cadru vor respecaă standardele prezentate
de către promitentul-executant în propunerea să tehnică şi în Caietul de sarcini.
14.2 - Promitentul-executant are obligaţia de a respectă normele specifice din actele normative în vigoare
referitoare la: asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, organizarea pentru situaţii de urgenţă precum şi
de protecţie a mediului, precum și orice alte norme,standarde care impactează activitățile de derulat.
14.3 - La toate servicile/lucrările prestate/executate se vor respecta normele de tehnică securităţii muncii
în vigoare, pentru lucrări raportat la domeniul de aplicare.
14.4. - Promitentul-Executant va respecta prevederile legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte protecţia
mediului, inclusiv cele ce derivă din recunoaşterea principiului “poluatorul plăteşte”. în situaţia oricărui
eveniment de mediu provocat de promitentul- executant de lucrări (angajat/colaborator al promitentului-
executant), acesta va fi considerat “poluator“. Promitentul-achizitor va fi informat despre orice eveniment
de mediu produs în locaţiile proprii în timpul executării contractelor - subsecvente.
Subsţantele utilizate se vor încadra în clasele de toxicitate admise pentru respectivele lucrări.
Promitentul-executant trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului,
cu deşeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depăşiri ale nivelului de zgomot admis,
etc.

15. Reluarea competiției. Atribuirea Contractelor Subsecvente


15.1. (1) - Pentru fiecare contract subsecvent care urmează a fi încheiat, Promitentul- Achizitor consultă
în scris Promitentii-Executanți, parte ai Acordului-cadru, care sunt capabili să execute contractul, prin
transmiterea unei Invitaţii la reofertare. Atribuirea contractelor subsecvente se face cu reluarea competiției
între operatorii economici care sunt parte ai Acordului-cadru.
15.1. (2) - Elementele/condițiile care rămân neschimbabile pe întreaga durata a prezentului Acord - cadru
sunt cele prevăzute în propunerile tehnice ale Promitentilor- Executanți ce au stat la baza încheierii
Acordului-cadru.
15.1.(3) - Reluarea competiției va avea la baza criteriul de atribuire aferent atribuirii acordului-cadru,
urmând a se reoferta doar prețul și a se păstra punctajul obținut pentru factorii de evaluare ce țin de personal.
15.2. - În urmă transmiterii Invitaţiei de participare la reofertare, Promitenţii-Executanți au obligaţia de a
transmite noile propuneri financiare în scris, în plic închis, care nu vor fi deschise până la expirarea
perioadei stabilite de autoritatea contractantă.
15.3. - Preţurile reofertate de Promitenţii-Executanți nu vor depăşi preţurile prevăzute în propunerea
financiară care a stat la baza încheierii Acordului-cadru. în cazul în care Promitenţii - Executanți nu au
posibilitatea prezentării unei oferte de preţ îmbunătăţite, atunci aceştia vor prezenta oferta depusă în cadrul
procedurii de atribuire, în sensul menţinerii preţurilor unitare prezentate iniţial.
15.4. - Promitenții-Executanți pot că, în procesul de reofertare, să modifice elementele / condiţiile care
fac obiectul reluării competiției, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 15.1. alin (3), numai în sensul
îmbunătățirii acestora și fără să afecteze elementele / condiţiile stabilite că fiind neschimbabile conform
prevederilor art. 15.1. alin (2).
15.5. (1) - Dacă în urmă reofertării, doi Promitenţi - Executanți au oferit acelaşi cel mai mic preţ, li se va
solicită acestora o nouă propunere financiară, în plic închis.
15.5. (2) - În cazul în care, în urmă reofertarii, Promitentul-Achizitor nu obţine îmbunătățiri ale
elementelor/condițiilor care fac obiectul reluării competiției, această are obligaţia de a atribui Contractul
subsecvent Promitentului-Executant clasat pe primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea
Acordului-cadru, prin luarea în considerare a condiţiilor și elementelor prevăzute în oferta iniţiala a acestuia
actualizată.
16. Litigii
16.1. - Divergențele ce pot apărea că urmare a aplicării și interpretării prevederilor prezentului Acord-
cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă.
16.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, dar nu mai târziu de 30 de zile de la momentul
apariţiei evenimentului care a generat litigiul Promitentul-Achizitor și Promitentul- Executant nu reușesc
să rezolve pe cale amiabilă litigiul apărut între aceştia în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Acordului-
cadru, oricare dintre Părți poate solicită că dispută să fie soluționată de către instanțele judecătoreşti de
contencios administrativ și fiscal din circumscripţia unde se află sediul Promitentului-Achizitor.

17. Forţa majoră


17.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
acord-cadru, pe toată perioada în care această acţionează.
17.3. - Îndeplinirea acordului-cadru va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
17.5. - Partea din acordul-cadru care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maxim 15 zile calendaristice de la încetare.
17.6. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului acord-cadru, fără că
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune - interese.

18. Dispoziţii finale


18.1. - Dacă Promitentul-Executant este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane juridice,
acestea vor răspunde solidar de îndeplinirea obligaţiilor Acordului-cadru.
Promitentul-Executant, reprezentat de liderul de asociere, va acţiona în numele acestuia în cadrul
Acordului-cadru și va avea autoritatea de a reprezenta și angaja contractual asocierea.
18.2. - Prezentul Acord-cadru este interpretat conform legilor în vigoare, din România.
18.3. - Prezentul Acord-cadru va fi derulat la nivelul _____________________.
Prezentul Acord-Cadru a fost încheiat în dată de ______________ în _______ exemplare originale, din
care 1 (un) exemplare pentru PROMITENTUL-ACHIZITOR și 1 (un) exemplar pentru fiecare
PROMITENT-EXECUTANT, Acordul cadrul având un număr de __________ file, iar anexele un
număr de _______ file. Prezentul Acord-Cadru este iniţializat pe fiecare pagină în vederea neschimbarii.

PROMITENT-ACHIZITOR PROMITENT-EXECUTANT