Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT NR.

406 / 2018
DENUMIRE PROIECT: “Construire pista pentru biciclete si rigole betonate pe DJ105G Avrig – Racovita – Talmaciu –
Sadu – Rau Sadului – limita jud. Valcea, km 0+919 – 3+050”
BENEFICIAR: UAT JUDETUL SIBIU
CIMPEAN DANIELA
DEVIZ GENERAL 2020.04.29 12:45
Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

cota T.V.A.= 19.00%

Valoare (fara Valoare cu


T.V.A.
Nr. T.V.A.) T.V.A.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
crt.
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3.
64,334.20 12,223.50 76,557.70
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
1.4. Cheltuieli pentru relocare / protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 1 64,334.20 12,223.50 76,557.70

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii de teren 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.1. Studii de teren 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2. Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
4,500.00 855.00 5,355.00
acorduri si autorizatii
3.3. Expertiza tehnica 1,500.00 285.00 1,785.00
3.4.

0.00 0.00 0.00

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii


3.5. Proiectare 195,523.00 37,149.37 232,672.37
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor
23,000.00 4,370.00 27,370.00
de interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
10,000.00 1,900.00 11,900.00
avizelor / acordurilor / autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
12,000.00 2,280.00 14,280.00
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 150,523.00 28,599.37 179,122.37
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00
3.7. Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8. Asistenta tehnica 97,768.00 18,575.92 116,343.92
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 32,590.00 6,192.10 38,782.10
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 19,554.00 3,715.26 23,269.26
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la faze incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 13,036.00 2,476.84 15,512.84
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 65,178.00 12,383.82 77,561.82

TOTAL CAPITOLUL 3 304,291.00 57,815.29 362,106.29


PROIECT NR. 406 / 2018
DENUMIRE PROIECT: “Construire pista pentru biciclete si rigole betonate pe DJ105G Avrig – Racovita – Talmaciu –
Sadu – Rau Sadului – limita jud. Valcea, km 0+919 – 3+050”
BENEFICIAR: UAT JUDETUL SIBIU

DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

cota T.V.A.= 19.00%

Valoare (fara Valoare cu


T.V.A.
Nr. T.V.A.) T.V.A.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
crt.
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constuctii si instalatii 7,061,741.53 1,341,730.89 8,403,472.42
4.2. Montaj utilaj tehnologic 0.00 0.00 0.00
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0.00 0.00 0.00
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5. Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 4 7,061,741.53 1,341,730.89 8,403,472.42

CAPITOLUL5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 164,474.00 31,250.06 195,724.06
5.1.1.Lucrari de constructii 154,474.00 29,350.06 183,824.06
5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului 10,000.00 1,900.00 11,900.00
5.2. Comisioane,taxe, cote legale, costuri de finantare 108,333.97 5,366.92 113,700.89
0.00 0.00 0.00
5.2.1.Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii finantatoare
5.2.2. Cota aferenta Insp. de Stat in Constructii pentru controlul
36,403.00 0.00 36,403.00
calitatii lucrarilor de constructii
5.2.3. Cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea
7,281.00 0.00 7,281.00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 36,403.00 0.00 36,403.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
28,246.97 5,366.92 33,613.89
construire / desfiintare
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 687,551.00 130,634.69 818,185.69
5.4. Cheltuieli pentru informare - publicitate 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 5 960,358.97 167,251.67 1,127,610.64

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste; predare la beneficiar
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 8,390,725.70 1,579,021.35 9,969,747.05

din care C+M 7,280,549.73 1,383,304.45 8,663,854.18

Intocmit:
ing.dipl. Cuzic Maria
PROIECT NR. 406 / 2018
DENUMIRE PROIECT: “Construire pista pentru biciclete si rigole betonate pe DJ105G Avrig –
Racovita – Talmaciu – Sadu – Rau Sadului – limita jud. Valcea, km 0+919 – 3+050”
BENEFICIAR: UAT JUDETUL SIBIU
FORMULARUL F1

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Valoarea
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielilor pe
Din care C+M
crt. cheltuieli obiect (exclusiv
TVA)
1 2 3 4
1.2. Amenajarea terenului 0.00 0.00
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
64,334.20 64,334.20
initiala
1.4. Cheltuieli pentru relocare / protectia utilitatilor 0.00 0.00
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
0.00 0.00
obiectivului
3.5. Proiectare 172,523.00 0.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
10,000.00 0.00
avizelor / acordurilor / autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si
12,000.00 0.00
a detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 150,523.00 0.00
4.1. Constuctii si instalatii 7,061,741.53 7,061,741.53
4.2. Montaj utilaj tehnologic 0.00 0.00
4.3.
0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00
4.5. Dotari 0.00 0.00
4.6. Active necorporale 0.00 0.00
5.1. Organizare de santier 164,474.00 154,474.00
5.1.1.Lucrari de constructii 154,474.00 154,474.00
5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului 10,000.00 0.00
6.2. Probe tehnologice si teste 0.00 0.00
TOTAL VALOARE (EXCLUSIV TVA): 7,463,072.73 7,280,549.73

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 1,417,983.82 1,383,304.45

TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA) 8,881,056.55 8,663,854.18


PROIECT NR. 406 / 2018 FORMULAR F2
DENUMIRE PROIECT: “Construire pista pentru biciclete si rigole betonate pe DJ105G Avrig – Racovita – Talmaciu –
Sadu – Rau Sadului – limita jud. Valcea, km 0+919 – 3+050”
BENEFICIAR: UAT JUDETUL SIBIU
DEVIZUL OBIECTULUI
SPECIALITATEA DRUMURI SI ARHITECTURA
Valoare (fara Valoare cu
T.V.A.
Nr. T.V.A.) T.V.A.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
crt.
Lei Lei Lei
1 2 3 5 6
Cap. 4 Cheltuilei pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 7,061,741.53 1,341,730.89 8,403,472.42
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00 0.00 0.00
4.1.2 Rezistenta 7,061,741.53 1,341,730.89 8,403,472.42
4.1.3 Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL I - subcap. 4.1. 7,061,741.53 1,341,730.89 8,403,472.42
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
TOTAL II - subcap. 4.2. 0.00 0.00 0.00
Procurare
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0.00 0.00 0.00
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5. Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00

TOTAL deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) 7,061,741.53 1,341,730.89 8,403,472.42

Intocmit:
ing.dipl. Cuzic Maria